ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
29 Νοεμβρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2005 του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1947/2005 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 2005, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1948/2005 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1949/2005 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 όσον αφορά τις ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων και τον αποκλεισμό των συναλλαγών σχετικά με τις επισκευές

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1950/2005 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για προσαρμογή ορισμένων κανονισμών που αφορούν τις αγορές σιτηρών, ρυζιού και αμύλου γεωμήλων λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1951/2005 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

45

 

*

Οδηγία 2005/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων και για την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων ( 1 )

47

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Επιτροπή

 

*

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για το διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής πηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

49

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2005, περί της ισοδυναμίας των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες που διεξάγονται σε ορισμένες τρίτες χώρες και για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ

51

 

*

Συσταση του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με ενέργειες προτεραιότητας για να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα των αρχείων στην Ευρώπη

55

 

*

Απόφαση EUPOL COPPS/1/2005 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 16ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με τον διορισμό του αρχηγού αποστολής/αστυνομικού επιτρόπου της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS)

57

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για το διορισμό μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

58

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2005, για το διορισμό μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τη Γαλλία

59

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005, με την οποία μία πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ — Υπόθεση COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2672]

60

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/4/ΕΚ που επιτρέπει προσωρινά στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της εξάπλωσης της Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith όσον αφορά την Αίγυπτο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4525]

63

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την προσωρινή εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Triticum durum, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κοινοποιηθείσαυπό τον αριθμό Ε(2005) 4527)  ( 1 )

65

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για την εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2673]

67

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1946/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 για την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 (1) λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη συναφθεί συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, είναι σκόπιμο να παραταθεί η περίοδος ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000.

(3)

Το συνεχιζόμενο άνοιγμα των αγορών αναμένεται ότι θα συμβάλει στη διαδικασία της πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης στην περιοχή χωρίς να έχει αρνητικά αποτελέσματα για την Κοινότητα. Κατά συνέπεια, οι προτιμήσεις αυτές θα πρέπει να εφαρμοσθούν για μία πρόσθετη περίοδο, από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010.

(4)

Ένας συνταγματικός χάρτης θεσπίσθηκε, στις 4 Φεβρουαρίου 2003, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, διά του οποίου η χώρα μετονομάσθηκε σε Σερβία και Μαυροβούνιο και κατενεμήθηκαν αρμοδιότητες μεταξύ του κράτους που προέκυψε από την Ένωση και των δύο Δημοκρατιών που το συναποτελούν.

(5)

Τα εμπορικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη ότι η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, η Δημοκρατία της Σερβίας και το Κοσσυφοπέδιο, κατά τα οριζόμενα στο ψήφισμα 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, συνιστούν η κάθε μία χωριστό τελωνειακό έδαφος.

(6)

Η Κοινότητα έχει συνάψει με τη Δημοκρατία της Σερβίας συμφωνία για το εμπόριο των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, οι λέξεις «Σερβίας και Μαυροβουνίου, περιλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

2)

Στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2, οι λέξεις «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου ή του Κοσσυφοπεδίου».

3)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), οι λέξεις «Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, περιλαμβανομένου και του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου»·

β)

Στην παράγραφο 4 εισαγωγική φράση και στο στοιχείο γ), οι λέξεις «Σερβίας και Μαυροβουνίου, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των τελωνειακών εδαφών του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

4)

Στο άρθρο 17, η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2010».

5)

Στο παράρτημα Ι, στη στήλη «Δικαιούχοι», όλες οι αναφορές στις λέξεις «Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου» αντικαθίστανται από αναφορές στις λέξεις «τελωνειακά εδάφη του Μαυροβουνίου, της Σερβίας ή του Κοσσυφοπεδίου».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέλη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

T. JOWELL


(1)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 203 της 4.8.2005, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 90 της 8.4.2005, σ. 36.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1947/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 23ης Νοεμβρίου 2005

για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2)

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η λειτουργία και η ανάπτυξη της κοινής αγοράς γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να συνοδεύεται από τη θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής και αυτή θα πρέπει ιδίως να περιλαμβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών, η οποία μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ανάλογα με τα προϊόντα.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1971, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σπόρων προς σπορά (3), αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ουσιαστικών τροποποιήσεων. Λόγω αυτών και ιδίως εξαιτίας των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4). Χάριν σαφήνειας πρέπει επομένως να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(3)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, περί θεσπίσεως γενικών κανόνων για τη χορήγηση και χρηματοδότηση της ενισχύσεως στον τομέα των σπόρων προς σπορά (5), ενσωματώθηκαν στους κανόνες εφαρμογής που προβλέπει το κεφάλαιο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (6). Κατά συνέπεια επιβάλλεται να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72.

(4)

Για την παρακολούθηση του όγκου του εμπορίου σπόρων με τρίτες χώρες, πρέπει να προβλεφθεί καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής, με σύσταση εγγύησης που θα εξασφαλίζει την πραγματοποίηση των ενεργειών για τις οποίες ζητούνται τα εν λόγω πιστοποιητικά.

(5)

Το καθεστώς των δασμών επιτρέπει την παραίτηση από κάθε άλλο μέτρο προστασίας όσον αφορά τα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(6)

Η εσωτερική αγορά και ο μηχανισμός των δασμών μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να αποδειχθεί ατελής. Για να μην αφεθεί, στις περιπτώσεις αυτές, η κοινοτική αγορά χωρίς άμυνα κατά των διαταραχών που πιθανόν να προκύψουν, η Κοινότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα χωρίς καθυστέρηση. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να συνάδουν προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας.

(7)

Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των σπόρων θα ετίθετο σε κίνδυνο από τη χορήγηση εθνικών ενισχύσεων. Επομένως, οι διατάξεις της Συνθήκης που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα κοινή οργάνωση αγοράς. Εν τούτοις, μετά από την προσχώρησή της, η Φινλανδία δύναται, εφόσον προηγηθεί σχετική άδεια εκ μέρους της Επιτροπής, να χορηγεί αντιστοίχως ενισχύσεις για ορισμένες ποσότητες σπόρων και σπόρων σιτηρών που παράγονται αποκλειστικά και μόνο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.

(8)

Επειδή η κοινή αγορά των σιτηρών εξελίσσεται συνεχώς, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει αμοιβαίως να παρέχουν διαρκώς πληροφορίες σχετικές με τις εν λόγω εξελίξεις.

(9)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στον τομέα των σπόρων για σπορά συνιστάται κοινή οργάνωση αγοράς που διέπει τα ακόλουθα προϊόντα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

0712 90 11

Γλυκό καλαμπόκι, υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

0713 10 10

Πίσσα (Pisum sativum) για σπορά

ex 0713 20 00

Ρεβίθια που προορίζονται για σπορά

ex 0713 31 00

Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek, που προορίζονται για σπορά

ex 0713 32 00

Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis), που προορίζονται για σπορά

0713 33 10

Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris), που προορίζονται για σπορά

ex 0713 39 00

Άλλα φασόλια που προορίζονται για σπορά

ex 0713 40 00

Φακές που προορίζονται για σπορά

ex 0713 50 00

Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor), που προορίζονται για σπορά

ex 0713 90 00

Άλλα όσπρια ξερά που προορίζονται για σπορά

1001 90 10

Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά

ex 1005 10

Υβρίδιο καλαμποκιού για σπορά

1006 10 10

Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy), που προορίζεται για σπορά

1007 00 10

Υβρίδιο σόργου σε κόκκους που προορίζεται για σπορά

1201 00 10

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα, που προορίζονται για σπορά

1202 10 10

Αράπικα φιστίκια όχι ψημένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα, με κέλυφος, που προορίζονται για σπορά

1204 00 10

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα, που προορίζονται για σπορά

1205 10 10

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα, που προορίζονται για σπορά

1206 00 10

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα που προορίζονται για σπορά

ex 1207

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα, που προορίζονται για σπορά

1209

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

Άρθρο 2

Η περίοδος εμπορίας για τους σπόρους προς σπορά αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επομένου έτους.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός ισχύει υπό την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 4

1.   Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 μπορεί να απαιτηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής. Τα προϊόντα για τα οποία απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής ορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

2.   Τα κράτη μέλη χορηγούν το πιστοποιητικό σε κάθε ενδιαφερόμενο που υποβάλλει αίτηση, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής του στην Κοινότητα.

3.   Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για εισαγωγή σε οιοδήποτε σημείο της Κοινότητος. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται κατόπιν σύστασης εγγύησης, με την οποία διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα εισάγονται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Πλην ανωτέρας βίας, η εγγύηση καταπίπτει ολοκληρωτικά ή εν μέρει, εάν η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν πραγματοποιηθεί εμπροθέσμως ή πραγματοποιηθεί μόνο εν μέρει.

Άρθρο 5

Εφόσον ο παρών κανονισμός δεν ορίζει το αντίθετο, οι δασμολογικοί συντελεστές του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 6

1.   Οι γενικοί κανόνες ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας και οι αντίστοιχοι πρακτικοί κανόνες εφαρμογής ισχύουν για τη δασμολογική ταξινόμηση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Η δασμολογική ονοματολογία που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ενσωματώνεται στο Κοινό Δασμολόγιο.

2.   Εφόσον ο παρών κανονισμός ή διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή του δεν ορίζουν το αντίθετο, απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες:

α)

η είσπραξη κάθε φορολογικής επιβάρυνσης ισοδυνάμου με δασμούς αποτελέσματος·

β)

η εφαρμογή κάθε ποσοτικού περιορισμού ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 7

1.   Εάν, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, η κοινοτική αγορά ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται, ή απειλείται να υποστεί, σοβαρές διαταραχές που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του άρθρου 33 της Ζυνθήκης, είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν κατά τις συναλλαγές με τις χώρες που δεν είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) τα ενδεικνυόμενα μέτρα, μέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή απειλή διαταραχής.

2.   Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Τα κράτη μέλη ενημερώνονται για τα εν λόγω μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται αμέσως. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στην Επιτροπή σχετική αίτηση, η Επιτροπή αποφασίζει επ’ αυτής εντός τριών εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

3.   Οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να παραπέμψει στο Συμβούλιο τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής τους. Το Συμβούλιο συνεδριάζει χωρίς καθυστέρηση. Μπορεί, με ειδική πλειοψηφία, να τροποποιήσει ή να ακυρώσει τα εν λόγω μέτρα εντός ενός μηνός από την ημέρα κατά την οποία παραπέμφθηκαν στο Συμβούλιο.

4.   Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 παράγραφος 2 της Ζυνθήκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8

1.   Υπό την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, τα άρθρα 87, 88 και 89 της Ζυνθήκης εφαρμόζονται στην παραγωγή και στην εμπορία των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2.   Εν τούτοις η Φινλανδία δύναται, εφόσον προηγηθεί σχετική άδεια εκ μέρους της Επιτροπής, να χορηγεί ενισχύσεις για ορισμένες ποσότητες σπόρων και σπόρων σιτηρών αντιστοίχως που παράγονται αποκλειστικά στη Φινλανδία, λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό.

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, η Επιτροπή, βάσει στοιχείων που παρέχει σε εύθετο χρόνο η Φινλανδία, διαβιβάζει στο Συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα των ενισχύσεων που εγκρίθηκαν, συνοδευόμενη από τις αναγκαίες προτάσεις.

Άρθρο 9

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αμοιβαίως τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από διαχειριστική επιτροπή σπόρων προς σπορά (στο εξής καλούμενη «επιτροπή»).

2.   Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε ένα μήνα.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 11

Οι πρακτικές διαδικασίες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και ιδίως η διάρκεια των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 4 και οι διαδικασίες κοινοποίησης των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12

1.   Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΟΚ) αριθ. 1674/72 καταργούνται.

2.   Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 θεωρείται ότι αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. BECKETT


(1)  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Γνώμη που εδόθη στις 26 Οκτωβρίου 2005 μετά από προαιρετική διαβούλευση (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 246 της 5.11.1971, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 15).

(5)  ΕΕ L 177 της 4.8.1972, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3795/85 (ΕΕ L 367 της 31.12.1985, σ. 21).

(6)  ΕΕ L 345 της 20.11.2004, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2005 (ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 76).

(7)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 3α

Άρθρο 4 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 5

Άρθρο 5 παράγραφος 2 και άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9 πρώτη πρόταση

Άρθρο 9

Άρθρο 9 δεύτερη φράση

Άρθρο 11

Άρθρο 11

Άρθρο 10

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 12

Άρθρο 17

Άρθρο 13


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1948/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Νοεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

50,9

204

27,7

999

39,3

0707 00 05

052

136,8

204

54,6

999

95,7

0709 90 70

052

117,9

204

69,2

999

93,6

0805 20 10

204

65,3

624

83,4

999

74,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

624

112,5

999

92,7

0805 50 10

052

67,4

388

74,2

999

70,8

0808 10 80

388

68,5

400

92,7

404

91,6

720

91,8

999

86,2

0808 20 50

052

73,0

400

92,7

720

48,3

999

71,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1949/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 όσον αφορά τις ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων και τον αποκλεισμό των συναλλαγών σχετικά με τις επισκευές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά με τις στατιστικές για τις ανταλλαγές αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 1, το άρθρο 10 παράγραφος 4 και το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου (2), καθορίζει τα στοιχεία δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται για τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου και απαριθμεί τα αγαθά και τις ειδικές κινήσεις εμπορευμάτων που πρέπει να εξαιρούνται ή απαιτούν ιδιαίτερες διατάξεις για μεθοδολογικούς λόγους.

(2)

Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να εφαρμόζονται κοινοί ορισμοί και έννοιες όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά, αντίστοιχα, με το εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών και το εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες. Εφόσον ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για τις συναλλαγές αγαθών μεταξύ κρατών μελών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 του Συμβουλίου (3), αναθεώρησε το πλαίσιο για την παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών, κατέστη απαραίτητο να προσαρμοστούν ανάλογα οι κανόνες εφαρμογής των στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της με τρίτες χώρες.

(3)

Σύμφωνα με διεθνείς συστάσεις και με τις διατάξεις που ισχύουν όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών, τα αγαθά που υφίστανται επισκευή πρέπει να αποκλείονται από τις στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών. Κατά συνέπεια, είναι επίσης απαραίτητο να αποκλείονται τα αγαθά που υφίστανται επισκευή από τις κοινοτικές στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες.

(4)

Για να εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των πληροφοριών σχετικά με ειδικά αγαθά που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών εντός της Κοινότητας και σχετικά με εκείνα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες, πρέπει να πραγματοποιηθούν προσαρμογές στις διατάξεις για τα βιομηχανικά συγκροτήματα, τα πλοία και αεροσκάφη, τις αποθήκες πλοίων και αεροσκαφών και τα εφόδια αυτών, τις τμηματικές αποστολές, τις εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα διαστημικά οχήματα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα προϊόντα της θάλασσας.

(5)

Πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον προδιαγραφές σχετικά με τα αγαθά τα οποία υπόκεινται σε προσωρινή χρήση έτσι ώστε να εναρμονισθεί ο τρόπος με τον οποίο τα αγαθά αυτά αποκλείονται από τις κοινοτικές στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες.

(6)

Το σύστημα κωδικοποίησης που χρησιμεύει για την περιγραφή της φύσης της συναλλαγής πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις που ισχύουν εντός του πλαισίου των στατιστικών σχετικά με το εμπόριο αγαθών μεταξύ κρατών μελών.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 είναι συνεπώς σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών για το εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, δεν αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών εξωτερικού εμπορίου που διαβιβάζονται στην Επιτροπή τα εμπορεύματα:

που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία αφού πρώτα είχαν τεθεί υπό ενεργητική τελειοποίηση ή μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο,

που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εξαιρέσεων που εμφανίζεται στο παράρτημα 1.»

2)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιγ):

«ιγ)

Ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο.»

3)

Στο άρθρο 16, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν απλουστευμένη διαδικασία δήλωσης για την καταχώριση των εξαγωγών πλήρους βιομηχανικού συγκροτήματος.

3.   Η απλοποίηση ισχύει μόνο για τις εξαγωγές πλήρων βιομηχανικών συγκροτημάτων η συνολική στατιστική αξία καθενός από τα οποία υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν πρόκειται για επαναχρησιμοποιούμενα πλήρη βιομηχανικά συγκροτήματα· στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τα κριτήρια που χρησιμοποιούν.

Η συνολική στατιστική αξία ενός βιομηχανικού συγκροτήματος προκύπτει από την άθροιση, αφενός, των στατιστικών αξιών των συστατικών μερών του και, αφετέρου, των στατιστικών αξιών των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεύτερο εδάφιο.»

4)

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17

1.   Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, τα συστατικά μέρη που εμπίπτουν σε δεδομένο κεφάλαιο της συνδυασμένης ονοματολογίας πρέπει να κατατάσσονται στη διάκριση του κεφαλαίου 98 της εν λόγω ονοματολογίας στην οποία κατατάσσονται τα πλήρη βιομηχανικά συγκροτήματα.

2.   Εφόσον τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν απλουστευμένη διαδικασία δήλωσης για την καταχώριση συστατικών μερών πλήρους βιομηχανικού συγκροτήματος στις διακρίσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 98, αυτά θα πρέπει να κατατάσσονται στις αντίστοιχες διακρίσεις που προβλέπονται στα υπόλοιπα κεφάλαια της συνδυασμένης ονοματολογίας.»

5)

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 18

Σύμφωνα με τη συνδυασμένη ονοματολογία, οι κωδικοί αριθμοί που αφορούν τις διακρίσεις για πλήρη βιομηχανικά συγκροτήματα συντίθενται βάσει των ακόλουθων κανόνων:

α)

ο κωδικός αποτελείται από οκτώ ψηφία·

β)

τα τέσσερα πρώτα ψηφία είναι 9880·

γ)

το πέμπτο και το έκτο ψηφίο αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της συνδυασμένης ονοματολογίας στο οποίο υπάγονται τα στοιχεία του συστατικού μέρους·

δ)

το έβδομο και το όγδοο ψηφίο είναι 0.»

6)

Στο άρθρο 19, η παράγραφος 3 διαγράφεται.

7)

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

“κυριότητα πλοίου ή αεροσκάφους”: σημαίνει το γεγονός ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο φέρεται στα σχετικά μητρώα ως ιδιοκτήτης πλοίου ή αεροσκάφους.»·

β)

το σημείο δ) διαγράφεται.

8)

Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 21

1.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή καλύπτουν τις ακόλουθες συναλλαγές:

α)

τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος που υποβάλλει τη δήλωση και καταχωρισμένο στα εθνικά μητρώα πλοίων ή αεροσκαφών· η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εισαγωγή·

β)

τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός πλοίου ή αεροσκάφους από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στο κράτος μέλος που υποβάλλει τη δήλωση και καταχωρισμένο στα εθνικά μητρώα πλοίων ή αεροσκαφών προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα· η συναλλαγή αυτή εξομοιώνεται με εξαγωγή·

γ)

την είσοδο ενός πλοίου ή αεροσκάφους στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας ή την αποχώρηση από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας λόγω ενεργειών με σκοπό την τελειοποίηση στο πλαίσιο σύμβασης ή κατόπιν τελειοποίησης στο πλαίσιο σύμβασης.

Για την εφαρμογή του στοιχείου β), η εξαγωγή θα καταχωρίζεται στο κράτος μέλος κατασκευής εάν το πλοίο ή το αεροσκάφος είναι καινούργιο.

Για την εφαρμογή του στοιχείου γ), η “τελειοποίηση” θα θεωρείται ότι καλύπτει μόνο εργασίες που αποσκοπούν στην παραγωγή καινούργιου ή πραγματικά βελτιωμένου πλοίου ή αεροσκάφους.

2.   Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β)

τη στατιστική διαδικασία·

γ)

τη χώρα-εταίρο· ειδικότερα:

στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), χώρα-εταίρος είναι η τρίτη χώρα κατασκευής εάν το πλοίο ή αεροσκάφος είναι καινούργιο· στις άλλες περιπτώσεις, η τρίτη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει την κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους,

στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχείο β), χώρα-εταίρος είναι η τρίτη χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα του πλοίου ή του αεροσκάφους,

στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) χώρα-εταίρος είναι η τρίτη χώρα αποστολής για πλοία και αεροσκάφη που εισέρχονται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και η χώρα προορισμού για πλοία και αεροσκάφη που αποχωρούν από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας·

δ)

την ποσότητα, σε αριθμό τεμαχίων και υπό τη μορφή των άλλων συμπληρωματικών μονάδων που προβλέπονται ενδεχομένως από τη συνδυασμένη ονοματολογία, για τα πλοία, και την ποσότητα, σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες, για τα αεροσκάφη·

ε)

τη στατιστική αξία, δηλαδή το συνολικό ποσό το οποίο θα τιμολογείτο στην περίπτωση πώλησης ή αγοράς ολοκλήρου του πλοίου ή αεροσκάφους, κατόπιν αφαίρεσης κάθε κόστους μεταφοράς και ασφάλισης.

3.   Η περίοδος αναφοράς είναι ο μήνας κατά τον οποίο είτε η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα, στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ή στοιχείο β), ή ο μήνας κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η κίνηση, στην περίπτωση συναλλαγών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).»

9)

Το άρθρο 22 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 22

Οι κρατικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/1995, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε εθνικά μητρώα πλοίων και αεροσκαφών οι οποίες μπορεί να απαιτούνται για τον προσδιορισμό της μεταβίβασης της κυριότητας τέτοιων αγαθών.»

10)

Στο άρθρο 24 παράγραφος 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

τον κωδικό χώρας της χώρας-εταίρου ή τον απλουστευμένο κωδικό χώρας QS·»

11)

Το άρθρο 25 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 25

Για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, ως “τμηματικές αποστολές” νοούνται εισαγωγές ή εξαγωγές συστατικών πλήρων αγαθών σε μη συναρμολογημένη ή αποσυναρμολογημένη κατάσταση που παραδίδονται σε περισσότερες της μιας αποστολές για εμπορικούς λόγους ή λόγους μεταφοράς.»

12)

Το άρθρο 29 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν στις πράξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β)

τον κωδικό χώρας της χώρας-εταίρου ή τον απλουστευμένο κωδικό χώρας QW·

γ)

τη στατιστική διαδικασία·

δ)

την ποσότητα σε καθαρή μάζα·

ε)

τη στατιστική αξία.

Για την εφαρμογή του στοιχείου α) οι ακόλουθοι απλουστευμένοι κωδικοί χρησιμοποιούνται για αγαθά που προορίζονται για τους χειριστές των εγκαταστάσεων ανοικτής θάλασσας ή για το χειρισμό μηχανημάτων, μηχανών και ειδικού εξοπλισμού μιας εγκατάστασης ανοικτής θάλασσας:

9931 24 00: αγαθά των κεφαλαίων 1 έως 24 της ΣΟ·

9931 27 00: αγαθά του κεφαλαίου 27 της ΣΟ·

9931 99 00: εμπορεύματα που κατατάσσονται αλλού.

Με την επιφύλαξη της τελωνειακής νομοθεσίας, η χώρα-εταίρος που μνημονεύεται στο στοιχείο β) είναι η χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται εμπορικά την εγκατάσταση, όσον αφορά τα αγαθά που προέρχονται ή προορίζονται για παρόμοιες εγκαταστάσεις.»

13)

Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 31

1.   Αποτελούν αντικείμενο των στατιστικών του εμπορίου με τρίτες χώρες και διαβίβασης στην Επιτροπή:

α)

η είσοδος διαστημικού οχήματος στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας ή η αποχώρηση από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας λόγω ενεργειών με σκοπό την τελειοποίηση στο πλαίσιο σύμβασης ή κατόπιν τελειοποίησης στο πλαίσιο σύμβασης·

β)

η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης κυριότητας μεταξύ ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα και ενός φυσικού ή νομικού προσώπου εγκατεστημένου σε κράτος μέλος·

γ)

η εκτόξευση στο διάστημα διαστημικού οχήματος το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο μεταβίβασης κυριότητας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Οι πράξεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) καταχωρίζονται ως εισαγωγή στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο νέος ιδιοκτήτης.

Η πράξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) καταχωρίζεται ως εξαγωγή από το κράτος μέλος κατασκευής του τελειωμένου διαστημικού οχήματος.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ο όρος “τελειοποίηση” θεωρείται ότι καλύπτει μόνον πράξεις που αποσκοπούν στην παραγωγή νέου ή πραγματικά βελτιωμένου διαστημικού οχήματος.

2.   Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν στις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β)

τον κωδικό της χώρας-εταίρου·

γ)

τη στατιστική διαδικασία·

δ)

την ποσότητα σε καθαρή μάζα και σε συμπληρωματικές μονάδες·

ε)

τη στατιστική αξία ως αξία του διαστημικού οχήματος παραδοτέου στο εργοστάσιο σύμφωνα με τους όρους παράδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Για την εφαρμογή του στοιχείου β), η “χώρα-εταίρος” καθορίζεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) ως “χώρα εταίρος” νοείται η τρίτη χώρα προέλευσης του διαστημικού οχήματος που εισέρχεται στο στατιστικό έδαφος της Κοινότητας και η χώρα προορισμού του διαστημικού οχήματος που αποχωρεί από το στατιστικό έδαφος της Κοινότητας,

για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), “χώρα εταίρος” είναι η χώρα που έχει κατασκευάσει, ως τελικό προϊόν, το διαστημικό όχημα,

για τις πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), “χώρα εταίρος” είναι η χώρα όπου είναι εγκατεστημένο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα του διαστημικού οχήματος.

3.   Η περίοδος αναφοράς είναι είτε ο μήνας εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η κίνηση, στην περίπτωση πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ή ο μήνας εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση της κυριότητας, στην περίπτωση των ενεργειών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).»

14)

Στον τίτλο ΙΙ, μετά το άρθρο 31, προστίθενται τα ακόλουθα κεφάλαια 9 και 10:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Άρθρο 31a

Εκτός από τις πηγές δεδομένων που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95, οι κρατικές αρχές μπορούν να ζητήσουν κατάλληλες πληροφορίες για την παρακολούθηση των ροών του εμπορίου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, μεταξύ του κράτους μέλους που υποβάλλει δήλωση και τρίτων χωρών, απευθείας από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο κράτος μέλος που υποβάλλει τη δήλωση οι οποίες έχουν την κυριότητα ή εκμεταλλεύονται το εθνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή φυσικού αερίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Προϊόντα της θάλασσας

Άρθρο 31β

1.   Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως “προϊόντα της θάλασσας” νοούνται τα προϊόντα αλιείας, τα ορυκτά, τα προϊόντα ανάκτησης και όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία δεν έχουν ακόμη εκφορτωθεί στην ξηρά από θαλάσσια πλοία.

2.   Οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή καλύπτουν τις ακόλουθες συναλλαγές:

α)

την εκφόρτωση στην ξηρά προϊόντων της θάλασσας στους λιμένες του κράτους μέλους που υποβάλλει τη δήλωση ή την πώλησή τους από πλοία νηολογημένα σε τρίτη χώρα σε πλοία νηολογημένα σε κράτος μέλος· οι εν λόγω συναλλαγές θεωρούνται ως εισαγωγές·

β)

την εκφόρτωση στην ξηρά προϊόντων της θάλασσας σε λιμένες τρίτης χώρας από πλοίο νηολογημένο στο κράτος μέλος που υποβάλλει τη δήλωση ή την πώλησή τους από πλοία νηολογημένα σε κράτος μέλος σε πλοία νηολογημένα σε τρίτη χώρα· οι εν λόγω συναλλαγές θεωρούνται ως εξαγωγές.

3.   Τα μηνιαία αποτελέσματα που αφορούν στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τα οποία διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

τον κωδικό που αντιστοιχεί στην υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολογίας·

β)

τον κωδικό της χώρας-εταίρου· ειδικότερα:

κατά την εισαγωγή, τον κωδικό της τρίτης χώρας στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο που έχει συλλέξει το προϊόν της θάλασσας,

κατά την εξαγωγή, τον κωδικό της τρίτης χώρας στην οποία το προϊόν της θάλασσας έχει εκφορτωθεί στην ξηρά ή στην οποία είναι νηολογημένο το πλοίο που έχει αγοράσει το προϊόν της θάλασσας·

γ)

τη στατιστική διαδικασία·

δ)

την ποσότητα σε καθαρή μάζα·

ε)

τη στατιστική αξία.

4.   Οι κρατικές αρχές έχουν πρόσβαση σε πηγές δεδομένων επιπλέον εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με δηλώσεις πλοίων νηολογημένων στο συγκεκριμένο κράτος όσον αφορά προϊόντα της θάλασσας που έχουν εκφορτωθεί στην ξηρά σε τρίτες χώρες.»

15)

Τα παραρτήματα Ι και II αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 229 της 9.9.2000, σ. 14.

(3)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα Ι και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1917/2000 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 2 τα οποία αποκλείονται από τις στατιστικές σχετικά με το εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat)

Εξαιρούνται από την επεξεργασία τα δεδομένα τα σχετικά με τα ακόλουθα αγαθά:

α)

τα μέσα πληρωμής που κυκλοφορούν νόμιμα και τις κινητές αξίες·

β)

τον νομισματικό χρυσό·

γ)

τις έκτακτες ενισχύσεις σε πληγείσες περιοχές·

δ)

ως εκ της διπλωματικής ή παρόμοιας φύσης του προορισμού τους:

1)

τα αγαθά που απολαύουν διπλωματικής, προξενικής ή παρόμοιας ασυλίας·

2)

τα δώρα που προσφέρονται σε αρχηγό κράτους και σε μέλη κυβέρνησης ή κοινοβουλίου·

3)

τα αντικείμενα που κυκλοφορούν στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής·

ε)

εφόσον δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής:

1)

τα παράσημα, οι τιμητικές διακρίσεις, τα τιμητικά βραβεία, τα αναμνηστικά εμβλήματα και τα μετάλλια·

2)

υλικό, προμήθειες και άλλα αντικείμενα ταξιδίου, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών ειδών, που προορίζονται για προσωπική χρήση ή κατανάλωση και τα οποία συνοδεύουν τον ταξιδιώτη ή προηγούνται ή έπονται αυτού·

3)

τα είδη προικός, τα αντικείμενα μετακόμισης ή κληρονομιάς·

4)

τα φέρετρα, οι τεφροδόχοι, τα αντικείμενα νεκρώσιμης διακόσμησης και τα αντικείμενα που προορίζονται για τη συντήρηση τάφων και ταφικών μνημείων·

5)

τα διαφημιστικά έντυπα, οι οδηγίες χρήσης, οι τιμοκατάλογοι και άλλα διαφημιστικά είδη·

6)

τα αγαθά που είναι πλέον άχρηστα ή μη πρόσφορα για βιομηχανική χρήση·

7)

το έρμα·

8)

τα γραμματόσημα·

9)

τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις·

στ)

τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο έκτακτων κοινών μέτρων για την προστασία προσώπων ή του περιβάλλοντος·

ζ)

τα αγαθά που αποτελούν αντικείμενο μη εμπορικής διακίνησης μεταξύ φυσικών προσώπων που κατοικούν σε παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών (διαμεθοριακή διακίνηση)· τα προϊόντα που λαμβάνονται από παραγωγούς γεωργικών προϊόντων από εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται έξω από — αλλά σε άμεση γειτνίαση με — το στατιστικό έδαφος στο οποίο εδρεύει η γεωργική τους εκμετάλλευση·

η)

εφόσον πρόκειται για συναλλαγή προσωρινού χαρακτήρα, τα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται με σκοπό την επισκευή μέσων μεταφοράς, εμπορευματοκιβωτίων και παρεπομένου υλικού μεταφορών, αλλά τα οποία δεν υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης, καθώς και τα εξαρτήματα που αντικαθιστώνται στο πλαίσιο αυτών των επισκευών·

θ)

τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις εθνικές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν εκτός του στατιστικού εδάφους, καθώς και τα εισαγόμενα εμπορεύματα τα οποία οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μεταφέρει μαζί τους εκτός του στατιστικού εδάφους, καθώς και τα εμπορεύματα τα οποία οι αλλοδαπές ένοπλες δυνάμεις που σταθμεύουν σε ένα κράτος μέλος αγόρασαν ή παραχώρησαν εντός του στατιστικού εδάφους του κράτους μέλους·

ι)

τα αγαθά που αποτελούν υπόθεμα πληροφοριών, όπως δισκέτες, μαγνητικές ταινίες, φιλμ, φιλμ σε φύλλα, κασέτες και βιντεοκασέτες, CD-ROM, και ανταλλάσσονται με σκοπό την παροχή πληροφοριών, όταν σχεδιάζονται κατόπιν αιτήματος συγκεκριμένου πελάτη ή όταν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής, καθώς και τα αγαθά που παραδίδονται ως συμπλήρωμα προηγούμενης παράδοσης, π.χ. με στόχο την ενημέρωση, και τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο τιμολόγησης προς τον παραλήπτη του προϊόντος·

ια)

τα οχήματα εκτόξευσης δορυφόρων:

κατά την εξαγωγή ή εισαγωγή τους ενόψει εκτόξευσής τους στο διάστημα·

κατά την εκτόξευσή τους στο διάστημα·

ιβ)

αγαθά προς και μετά από επισκευή και τα σχετικά ενσωματωμένα ανταλλακτικά. Επισκευή ενός αγαθού είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ή κατάστασής του. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι απλώς η διατήρηση των εμπορευμάτων σε κατάσταση λειτουργίας· αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται μερική ανακατασκευή ή αναβάθμιση, αλλά η φύση των εμπορευμάτων δεν αλλάζει κατά κανέναν τρόπο·

ιγ)

αγαθά για προσωρινή χρήση ή μετά από αυτή, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1)

δεν σχεδιάζεται ούτε πραγματοποιείται τελειοποίηση·

2)

η αναμενόμενη διάρκεια της προσωρινής χρήσης δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των συναλλαγών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2

A

B

1)

Συναλλαγές που συνεπάγονται πραγματική ή προβλεπόμενη μεταβίβαση κυριότητας έναντι αντιπαροχής (χρηματοοικονομικής ή άλλης) (εκτός από τις συναλλαγές που πρέπει να καταχωρίζονται στους κωδικούς 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1)

Οριστική αγορά/πώληση (2)

2)

Παράδοση για πώληση κατόπιν ελέγχου ή δοκιμής, επί παρακαταθήκη ή με τη μεσολάβηση τρίτου επί προμηθεία

3)

Αντιπραγματισμός (εμπόριο με ανταλλαγή)

4)

Αγορές προσωπικών ειδών από ταξιδιώτες

5)

Χρηματοδοτική μίσθωση (3)

2)

Επιστροφή εμπορευμάτων μετά από καταχώριση της αρχικής συναλλαγής στον κωδικό 1 (4)· δωρεάν αντικατάσταση εμπορευμάτων (4)

1)

Επιστροφή εμπορευμάτων

2)

Αντικατάσταση επιστραφέντων εμπορευμάτων

3)

Αντικατάσταση (π.χ. μέσω εγγύησης) μη επιστραφέντων εμπορευμάτων

3)

Συναλλαγές (μη προσωρινής φύσης) με μεταβίβαση κυριότητας αλλά χωρίς αντιπαροχή (χρηματοοικονομική ή άλλη)

1)

Παραδόσεις εμπορευμάτων στα πλαίσια προγραμμάτων βοήθειας που πραγματοποιούνται ή χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2)

Άλλη παροχή βοήθειας γενικής φύσης από δημόσιες υπηρεσίες

3)

Άλλη παροχή βοήθειας (από ιδιώτες ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις)

4)

Άλλα

4)

Πράξεις ενόψει της πραγματοποίησης τελειοποίησης επί συμβάσει (5) (εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον κωδικό 7)

 (8)

5)

Πράξεις μετά την τελειοποίηση επί συμβάσει (5) (εκτός από τις πράξεις που καταχωρίζονται στον κωδικό 7)

 (8)

6)

Ιδιαίτερες συναλλαγές κωδικοποιημένες για εθνικούς σκοπούς (6)

 (8)

7)

Πράξεις στα πλαίσια κοινών αμυντικών προγραμμάτων ή άλλων διεθνών προγραμμάτων συντονισμένης παραγωγής (π.χ., Airbus)

 (8)

8)

Προμήθεια κατασκευαστικών υλικών και εξοπλισμού στα πλαίσια γενικής σύμβασης (7) κατασκευαστικού έργου ή έργου πολιτικού μηχανικού

 (8)

9)

Άλλες συναλλαγές

 (8)

»

(1)  Εδώ περιλαμβάνεται η πλειονότητα των εξαγωγών και των εισαγωγών, δηλαδή οι συναλλαγές κατά τις οποίες:

γίνεται μεταβίβαση κυριότητας μεταξύ ενός κατοίκου και ενός μη κατοίκου, και

υπάρχει ή θα υπάρξει αντιπαροχή, χρηματοοικονομική (πληρωμή) ή σε είδος (αντιπραγματισμός).

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό ισχύει επίσης και για τις κινήσεις μεταξύ εγκαταστάσεων της ίδιας επιχείρησης ή του ίδιου ομίλου επιχειρήσεων και για τις κινήσεις από/προς τις κεντρικές αποθήκες διανομής, εκτός αν οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο πληρωμής ή άλλης αντιστάθμισης (στην περίπτωση αυτή μια τέτοια συναλλαγή θα καταχωριζόταν στον κωδικό 3).

(2)  Περιλαμβάνονται οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών ή άλλων ειδών επ’ αμοιβή.

(3)  Περιλαμβάνεται η χρηματοδοτική μίσθωση: τα μισθώματα υπολογίζονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτεται πλήρως ή σχεδόν πλήρως η αξία των εμπορευμάτων. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον μισθωτή. Με τη λήξη της σύμβασης, ο μισθωτής αποκτά επίσης και την κυριότητα των αγαθών.

(4)  Οι επιστροφές και οι αντικαταστάσεις εμπορευμάτων, που είχαν καταχωριστεί αρχικά στις θέσεις 3 έως 9 της στήλης Α, πρέπει να αναγράφονται στις αντίστοιχες θέσεις.

(5)  Η τελειοποίηση καλύπτει ενέργειες (μετατροπή, κατασκευή, συναρμολόγηση, βελτίωση, ανακαίνιση κ.λπ.) με στόχο την παραγωγή ενός νέου ή πραγματικά βελτιωμένου είδους. Αυτό δεν συνεπάγεται απαραίτητα αλλαγή στην κατάταξη του προϊόντος. Οι ενέργειες τελειοποίησης για ίδιο λογαριασμό δεν καλύπτονται από την παρούσα θέση και πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 1 της στήλης Α.

Αγαθά προς τελειοποίηση ή κατόπιν αυτής πρέπει να καταχωρίζονται ως εισαγωγές ή εξαγωγές.

Εντούτοις, μια επισκευή δεν πρέπει να καταχωρίζεται σ’ αυτή τη θέση. Επισκευή ενός αγαθού είναι η αποκατάσταση της αρχικής λειτουργίας ή κατάστασής του. Στόχος της ενέργειας είναι απλώς η διατήρηση των εμπορευμάτων σε κατάσταση λειτουργίας· αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται μερική ανακατασκευή ή αναβάθμιση, αλλά δεν αλλάζει τη φύση των αγαθών με κανέναν τρόπο.

Τα αγαθά προς επισκευή και μετά από αυτήν αποκλείονται από τις εξωτερικές στατιστικές· βλέπε παράρτημα Ι σημείο 1.

(6)  Οι συναλλαγές που καταχωρίζονται σ’ αυτή τη θέση μπορεί να είναι π.χ.: συναλλαγές που δεν συνεπάγονται μεταβίβαση κυριότητας π.χ. επισκευή, μίσθωση, χρησιδάνειο, λειτουργική μίσθωση και λοιπές προσωρινές χρήσεις, εκτός από την τελειοποίηση στο πλαίσιο σύμβασης (παράδοση ή επιστροφή). Οι συναλλαγές που καταχωρίζονται με αυτόν τον κωδικό δεν διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

(7)  Για τις συναλλαγές που καταχωρίζονται στη θέση 8 της στήλης Α, δεν πρέπει να γίνεται χωριστή τιμολόγηση των εμπορευμάτων, αλλά να τιμολογείται μόνο το σύνολο του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συναλλαγές πρέπει να καταχωρίζονται στη θέση 1.

(8)  Οι κωδικοί για εθνικούς σκοπούς μπορούν να συλλέγονται στη στήλη Β με την προϋπόθεση ότι μόνον οι κωδικοί της στήλης Α διαβιβάζονται στην Επιτροπή.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1950/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για προσαρμογή ορισμένων κανονισμών που αφορούν τις αγορές σιτηρών, ρυζιού και αμύλου γεωμήλων λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαίες μερικές τεχνικές τροποποιήσεις σε ορισμένους κανονισμούς της Επιτροπής για τις αγορές σιτηρών, ρυζιού και αμύλου γεωμήλων ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, (στο εξής «τα νέα κράτη μέλη») στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Οι κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 (1), (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 (2), (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 (3), (ΕΚ) αριθ. 2058/96 (4), (ΕΚ) αριθ. 196/97 (5), (ΕΚ) αριθ. 327/98 (6), (ΕΚ) αριθ. 638/2003 (7) και (ΕΚ) αριθ. 2236/2003 (8) περιλαμβάνουν ορισμένες ενδείξεις σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. Οι εν λόγω κανονισμοί πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τις ενδείξεις αυτές στις γλώσσες των νέων κρατών μελών.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1992, για νέα οριοθέτηση των ζωνών προορισμού για τις επιστροφές ή τις εισφορές κατά την εξαγωγή για ορισμένα πιστοποιητικά εισαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (9) περιλαμβάνει ορισμένες αναφορές στα νέα κράτη μέλη ως προορισμούς για επιστροφές κατά την εξαγωγή. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να διαγραφούν.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, (ΕΟΚ) αριθ. 862/91, (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92, (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, (ΕΚ) αριθ. 2058/96, (ΕΚ) αριθ. 196/97, (ΕΚ) αριθ. 327/98, (ΕΚ) αριθ. 638/2003 και (ΕΚ) αριθ. 2236/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 13 η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«7.   Η αίτηση για το έγγραφο επιδότησης, καθώς και το ίδιο το έγγραφο περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 20 και στο τετραγωνίδιο 22 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις που εμφαίνονται αντιστοίχως στα σημεία Α και Β του παραρτήματος I, γραμμένη με κόκκινο χρώμα ή υπογραμμισμένη με κόκκινο χρώμα.

Ο τίτλος του πιστοποιητικού εξαγωγής ή προκαθορισμού καθώς και το τετραγωνίδιο 21 διαγράφονται με κόκκινο χρώμα».

2)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2 τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το τετραγωνίδιο 104 συμπληρώνεται ανάλογα και περιλαμβάνει μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ·

γ)

το τετραγωνίδιο 106 συμπληρώνεται ανάλογα και περιλαμβάνει μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα III».

3)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Σε περίπτωση που οι όροι ποιότητας οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δεν πληρούνται κατά την αποδοχή της δήλωσης για θέση σε κατανάλωση στη Ρεϋνιόν, στο αντίτυπο ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14 στο τετραγωνίδιο Ι κάτω από τη στήλη παρατηρήσεις, περιλαμβάνεται μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV».

4)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παραρτήματα I, II, III και IV.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το πιστοποιητικό καταγωγής που πρέπει να χρησιμοποιείται καταρτίζεται βάσει εντύπου του οποίου το υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι».

2)

Στο άρθρο 3 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Η απόδειξη που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 προσκομίζεται από τις αρμόδιες αρχές του Μπαγκλαντές, με την αναγραφή μίας από τις ενδείξεις που εμφαίνονται στο παράρτημα I στη στήλη «Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού καταγωγής»·

3)

Στο άρθρο 4 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

στα τετραγωνίδια 20 και 24 μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·».

4)

Ο τίτλος του παραρτήματος αντικαθίσταται από τον τίτλο «Παράρτημα Ι».

5)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92, οι ονομασίες των ακόλουθων χωρών διαγράφονται:

1)

Στη ζώνη I: Μάλτα, Κύπρος.

2)

Στη ζώνη II: Πολωνία, Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, Ουγγαρία, Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία.

3)

Στη ζώνη III: Σλοβενία.

Άρθρο 4

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 10 η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Όταν το εν λόγω προϊόν αποτελεί αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή εξάγεται σε τρίτες χώρες μέσω του εδάφους ενός άλλου κράτους μέλους, εκδίδεται έντυπο ελέγχου T 5 σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (10).

Το εν λόγω αντίτυπο περιλαμβάνει στη θέση 104 στη στήλη “Λοιπά” μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV.

2)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα IV.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 4, τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

στο τετραγωνίδιο 20, μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)

στο τετραγωνίδιο 24, μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 3 τα στοιχεία α) και β) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

«α)

στο τετραγωνίδιο 104, μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

β)

στο τετραγωνίδιο 107, μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα IV».

3)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

Άρθρο 6

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

η αίτηση πιστοποιητικού και το πιστοποιητικό εισαγωγής περιλαμβάνουν στο τετραγωνίδιο 24 μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα·».

2)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα.

Άρθρο 7

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4 η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Τα πιστοποιητικά φέρουν στο τετραγωνίδιο 24 μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)

στην περίπτωση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα V·

β)

στην περίπτωση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β), μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα VΙ·

γ)

στην περίπτωση της ποσόστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα VII».

2)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παραρτήματα V, VI και VII.

Άρθρο 8

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 7 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η είσπραξη του φόρου εξαγωγής αποδεικνύεται με την αναγραφή από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής του ποσού του φόρου στο εθνικό νόμισμα και μίας από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα III, συνοδευόμενη από την υπογραφή και τη σφραγίδα του τελωνείου, στο τετραγωνίδιο 12 του πιστοποιητικού εξαγωγής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα I».

2)

Στο άρθρο 16 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Στο τετραγωνίδιο 24 των πιστοποιητικών περιλαμβάνεται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

α)

για τις εισαγωγές καταγωγής χωρών ΑΚΕ: μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα IV·

β)

για τις εισαγωγές καταγωγής ΥΧΕ: μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα V».

3)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VII του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παραρτήματα III, IV και V.

Άρθρο 9

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2236/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 3, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

πιστοποιητικού εξαγωγής, το οποίο χορηγείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση αμυλοποιίας από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 2, και στο οποίο αναγράφεται μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/95 της Επιτροπής (11)·

2)

Το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα.

Άρθρο 10

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός δεν έχει καμία επίπτωση στην ισχύ των πιστοποιητικών που ζητήθηκαν ή εκδόθηκαν μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 261 της 7.9.1989, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2004 (ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 8).

(2)  ΕΕ L 88 της 9.4.1991, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1482/98 (ΕΕ L 195 της 11.7.1998 σ. 14).

(3)  ΕΕ L 159 της 1.7.1993, σ. 112· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1548/2004 (ΕΕ L 280 της 31.8.2004, σ. 11).

(4)  ΕΕ L 276 της 29.10.1996, σ. 7.

(5)  ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53.

(6)  ΕΕ L 37 της 11.2.1998, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2458/2001 (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 10).

(7)  ΕΕ L 93 της 10.4.2003, σ. 3.

(8)  ΕΕ L 339 της 24.12.2003, σ. 45.

(9)  ΕΕ L 214 της 30.7.1992, σ. 20· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3304/94 (ΕΕ L 341 της 30.12.1994, σ. 48).

(10)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.».

(11)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 55


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για τη θέση 20

:

Στα ισπανικά

:

Documento de subvención para el arroz: Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Στα τσεχικά

:

Subvenční doklad pro rýži: Réunion – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Στα δανικά

:

Tilskudsdokument ris Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Στα γερμανικά

:

Subventionsdokument Reis Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Στα εσθονικά

:

Subsiidiumidokument riisi jaoks: Réunion – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Στα ελληνικά

:

Έγγραφο επιδότησης για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion — Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Στα αγγλικά

:

Subsidy document for rice: Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Στα γαλλικά

:

Document de subvention riz: Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Στα ιταλικά

:

Documento di sovvenzione riso: Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Στα λεττονικά

:

Subsīdiju dokuments attiecībā uz rīsiem: Reinjona – Regulas Nr. 1418/76 11.a pants

:

Στα λιθουανικά

:

Subsidijos dokumentas ryžiams: Rejunjonas – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Στα ουγγρικά

:

A rizsre vonatkozó támogatási dokumentum: Réunion – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Στα μαλτέζικα

:

Dokument ta’ sussidju tar-ross: Réunion – artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Στα ολλανδικά

:

Subsidiebewijs rijst Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Στα πολωνικά

:

Dokument subwencji dla ryżu: Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Στα πορτογαλικά

:

Documento de subvenção arroz Reunião — n.o 11.oA do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Στα σλοβακικά

:

Potvrdenie o náhrade pre ryžu: Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Στα σλοβενικά

:

Dokument o subvenciji za riž: Réunion – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Στα φινλανδικά

:

Riisiä koskeva tukiasiakirja: Réunion – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Στα σουηδικά

:

Subventionsdokument för ris: Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

B.   Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 για τη θέση 22

:

Στα ισπανικά

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de presentación de la solicitud del documento)

:

Στα τσεχικά

:

Subvence pro rýži pro Réunion stanovená předem dne … (datum podání žádosti o doklad)

:

Στα δανικά

:

Tilskud ris Réunion forudfastsat den … (dato for indgivelsen af ansøgningen om dokumentet)

:

Στα γερμανικά

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Eingangsdatum des Antrags für das Dokument)

:

Στα εσθονικά

:

Réunioni riisitoetus on eelnevalt kinnitatud … (kuupäev, mil dokumenditaotlus esitati)

:

Στα ελληνικά

:

Επιδότηση για το ρύζι που αποστέλλεται στη Réunion και έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το έγγραφο)

:

Στα αγγλικά

:

Rice subsidy Réunion fixed in advance on … (date on which the application for the document was lodged)

:

Στα γαλλικά

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date du dépôt de la demande du document)

:

Στα ιταλικά

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno in cui è stato richiesto il documento)

:

Στα λεττονικά

:

Rīsu subsīdija Reinjonā noteikta iepriekš … (datums, kad tika iesniegts pieteikums par dokumentu)

:

Στα λιθουανικά

:

Rejunjono ryžių subsidija … (data, kurią buvo pateikta paraiška dokumentui)

:

Στα ουγγρικά

:

Rizsszubvenció, Réunion, előzetesen … -án/-én rögzítve (a dokumentum iránti kérelem benyújtásának időpontja)

:

Στα μαλτέζικα

:

Sussidju tar-ross Réunion iffissat minn qabel fi … (data li fiha ntbaghtet l-applikazzjoni ghad-dokument)

:

Στα ολλανδικά

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum waarop de aanvraag van het bewijs is ingediend)

:

Στα πολωνικά

:

Subwencje dla ryżu Réunion ustalone z wyprzedzeniem w dniu … (data złożenia wniosku o wydanie dokumentu)

:

Στα πορτογαλικά

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data de apresentação do pedido do documento)

:

Στα σλοβακικά

:

Náhrada za ryžu pre ostrov Réunion určená predbežne dňa … (dátum, kedy bola predložená žiadosť o dokument)

:

Στα σλοβενικά

:

Subvencija riž Réunion določena vnaprej dne … (datum vložitve zahtevka za dokument)

:

Στα φινλανδικά

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (asiakirjahakemuksen jättöpäivä)

:

Στα σουηδικά

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum då ansökan om dokumentet lämnades in)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Destinado al consumo en la Reunión — artículo 11 bis del Reglamento (CEE) no 1418/76

:

Στα τσεχικά

:

Určeno ke spotřebě na Réunionu – článek 11a nařízení (EHS) č. 1418/76

:

Στα δανικά

:

Bestemt til at overgå til frit forbrug på Réunion — artikel 11a i forordning (EØF) nr. 1418/76

:

Στα γερμανικά

:

Bestimmt zur Überführung in den freien Verkehr in Réunion — Artikel 11a der Verordnung (EWG) Nr. 1418/76

:

Στα εσθονικά

:

Lubatud ringlusse tarbimiseks Réunionis – Määruse (EMÜ) nr 1418/76 artikkel 11a

:

Στα ελληνικά

:

Προορίζεται για κατανάλωση στη Réunion — άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76

:

Στα αγγλικά

:

To be released for consumption in Réunion — Article 11a of Regulation (EEC) No 1418/76

:

Στα γαλλικά

:

Destiné à être mis à la consommation à la Réunion — article 11 bis du règlement (CEE) no 1418/76

:

Στα ιταλικά

:

Destinato ad essere immesso in consumo nel dipartimento francese d'oltremare della Riunione — articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76

:

Στα λεττονικά

:

Paredzēts patēriņam Reinjonā – Regulas (EEK) Nr. 1418/76 11.a pants

:

Στα λιθουανικά

:

Skirti vartojimui Rejunjone – Reglamento (EEB) Nr. 1418/76 11a straipsnis

:

Στα ουγγρικά

:

Réunionban fogyasztásra bocsátandó – az 1418/76/EGK rendelet 11a. cikke

:

Στα μαλτέζικα

:

Jinħareġ għall-konsum f’Réunion – Artikolu 11a tar-Regolament (KEE) Nru 1418/76

:

Στα ολλανδικά

:

Bestemd voor invoer tot verbruik in Réunion — artikel 11 bis van Verordening (EEG) nr. 1418/76

:

Στα πολωνικά

:

Do wprowadzenia do konsumpcji w Réunion – artykuł 11a rozporządzenia (EWG) nr 1418/76

:

Στα πορτογαλικά

:

Destinado a ser colocado no consumo na Reunião — artigo 11.o A do Regulamento (CEE) n.o 1418/76

:

Στα σλοβακικά

:

Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. 1418/76

:

Στα σλοβενικά

:

Določeno za sprostitev v potrošnjo v Réunionu – člen 11a Uredbe (EGS) št. 1418/76

:

Στα φινλανδικά

:

Tarkoitettu kulutukseen Réunionilla – asetuksen (ETY) N:o 1418/76 11 a artikla

:

Στα σουηδικά

:

Avsedd att frisläppas för konsumtion på Réunion – artikel 11a i förordning (EEG) nr 1418/76

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

:

Στα ισπανικά

:

Subvención para el arroz de Reunión aplicable el … (fecha de aceptación de la declaración de expedición)

:

Στα τσεχικά

:

Subvence pro rýži pro Réunion použitelná dne … (datum přijetí vývozního prohlášení)

:

Στα δανικά

:

Tilskud til ris for Réunion gældende den … (dato for antagelsen af angivelsen om forsendelse)

:

Στα γερμανικά

:

Subvention Reis Réunion, anwendbar am … (Tag der Annahme der Lieferungserklärung)

:

Στα εσθονικά

:

Réunioni riisisubsiidiumi kohaldatakse … (ekspordideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäev)

:

Στα ελληνικά

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που εφαρμόζεται στις … (ημερομηνία αποδοχής της δήλωσης αποστολής)

:

Στα αγγλικά

:

Réunion rice subsidy applicable on … (date of acceptance of declaration of exportation)

:

Στα γαλλικά

:

Subvention riz Réunion applicable le … (date de l'acceptation de la déclaration d'expédition)

:

Στα ιταλικά

:

Sovvenzione riso Riunione applicabile il … (giorno dell'accettazione della dichiarazione di spedizione)

:

Στα λεττονικά

:

Reinjonas rīsu subsīdija attiecināma uz … (eksporta deklarācijas pieņemšanas datums)

:

Στα λιθουανικά

:

Rejunjono subsidijos ryžiams taikomos … (eksporto deklaracijos priėmimo data)

:

Στα ουγγρικά

:

A … -án/-én alkalmazandó réunioni rizsszubvenció (a kiviteli nyilatkozat elfogadásának időpontja)

:

Στα μαλτέζικα

:

Sussidju tar-ross Réunion applikabbli fi … (data li fiha ġiet aċċettata d-dikjarazzjoni ta' esportazzjoni)

:

Στα ολλανδικά

:

Subsidie rijst Réunion van toepassing op … (datum van aanvaarding van de aangifte tot verzending)

:

Στα πολωνικά

:

Subwencje ryżu Réunion obowiązują od dnia … (data akceptacji deklaracji eksportowej)

:

Στα πορτογαλικά

:

Subvenção arroz Reunião aplicável em … (data de admissão da declaração de expedição)

:

Στα σλοβακικά

:

Náhrada za ryžu pre Réunion uplatniteľná dňa … (dátum prijatia vyhlásenia o vývoze)

:

Στα σλοβενικά

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Στα φινλανδικά

:

Tuki riisille – Réunion, ennakkovahvistus … (ennakkovahvistuksen myöntämispäivä)

:

Στα σουηδικά

:

Subvention för ris till Réunion giltig den … (datum då avsändningsdeklarationen mottogs)

ή

:

Στα ισπανικά

:

Subvención para el arroz de Reunión fijada por anticipado el … (fecha de fijación anticipada)

:

Στα τσεχικά

:

Réunion: subvence pro rýži stanovená předem dne … (datum stanovení předem)

:

Στα δανικά

:

Tilskud for ris Réunion forudfastsat den … (dato for forudfastsættelsen)

:

Στα γερμανικά

:

Subvention Reis Réunion, im Voraus festgesetzt am … (Tag der Vorausfestsetzung)

:

Στα εσθονικά

:

Réunion: riisisubsiidium on eelnevalt kinnitatud … (eelkinnituse kuupäev)

:

Στα ελληνικά

:

Επιδότηση για το ρύζι Réunion που έχει προκαθορισθεί στις … (ημερομηνία προκαθορισμού)

:

Στα αγγλικά

:

Réunion: rice subsidy fixed in advance on … (date of advance fixing)

:

Στα γαλλικά

:

Subvention riz Réunion préfixée le … (date de préfixation)

:

Στα ιταλικά

:

Sovvenzione riso Riunione prefissata il … (giorno della prefissazione)

:

Στα λεττονικά

:

Rerinjona: rīsu subsīdija noteikta iepriekš … (iepriekšējas noteikšanas datums)

:

Στα λιθουανικά

:

Rejunjonas: subsidija ryžiams nustatyta iš anksto … (išankstinio nustatymo data)

:

Στα ουγγρικά

:

Réunion: rizsszubvenció előzetesen … -án/-én rögzítve (az előzetes rögzítés időpontja)

:

Στα μαλτέζικα

:

Réunion: sussidju tar-ross iffissat minn qabel fi … (data ta’ meta ġie ffissat minn qabel)

:

Στα ολλανδικά

:

Subsidie rijst Réunion vooraf vastgesteld op … (datum van de vaststelling vooraf)

:

Στα πολωνικά

:

Subwencja ryżu Réunion ustalona z góry w dniu … (data ustalenia z góry)

:

Στα πορτογαλικά

:

Subvenção arroz Reunião fixada antecipadamente em … (data da fixação antecipada)

:

Στα σλοβακικά

:

Réunion: náhrada za ryžu určená predbežne dňa … (dátum predbežného určenia)

:

Στα σλοβενικά

:

Réunion: subvencija za riž, določena vnaprej dne … (datum vnaprejšnje določitve)

:

Στα φινλανδικά

:

Tuki riisille – Réunion, sovellettavissa … alkaen (lähetysilmoituksen hyväksymispäivä)

:

Στα σουηδικά

:

Subvention för ris till Réunion förutfastställd den … (datum för förutfastställelsen)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1

:

Στα ισπανικά

:

Producto que no se ajusta a las condiciones requeridas en una cantidad de … (señalar la cantidad en kilogramos, expresados en cifras y en letras)

:

Στα τσεχικά

:

Produkt, který neodpovídá specifikaci, v množství … (počet kilogramů, slovy i čísly)

:

Στα δανικά

:

Produkt, som ikke opfylder betingelserne for en mængde på … (angivelse af mængden i kilo med tal og bogstaver)

:

Στα γερμανικά

:

Erzeugnis nicht konform für eine Menge von … (Menge in kg in Zahlen und Buchstaben)

:

Στα εσθονικά

:

Nõuetele mittevastav toote kogus … (kilogrammides, numbrite ja tähtedega)

:

Στα ελληνικά

:

Προϊόν μη σύμφωνο για ποσότητα … (σημειώνεται η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Στα αγγλικά

:

(Number of kilograms, in letters and figures) not in accordance with specification …

:

Στα γαλλικά

:

Produit non conforme pour une quantité de … (indiquer la quantité en kilogrammes en chiffres et en lettres)

:

Στα ιταλικά

:

Prodotto non conforme ai requisiti qualitativi per una quantità pari a … kg (indicare la quantità in cifre ed in lettere)

:

Στα λεττονικά

:

Produkts, kas neatbilst norādītajam daudzumam (kilogramu skaits vārdiem un cipariem) …

:

Στα λιθουανικά

:

Produktas, neatitinkantis specifikacijos … (nurodyti kiekį kilogramais, raidėmis ir skaičiais)

:

Στα ουγγρικά

:

A(z) … (jelölje a mennyiséget kilogrammban, számmal és betűvel) mennyiségnek nem megfelelő összeg

:

Στα μαλτέζικα

:

(In-numru ta’ kilogrammi, f' ittri u ċifri) mhux skond l-ispeċifikazzjoni …

:

Στα ολλανδικά

:

Product niet conform voor een hoeveelheid van … kg (hoeveelheid vermelden in cijfers en in letters)

:

Στα πολωνικά

:

(Liczba kilogramów, słownie i cyframi) niezgodnie ze specyfikacją …

:

Στα πορτογαλικά

:

Produto não conforme para uma quantidade de … (indicar a quantidade em quilogramas, em algarismos e por extenso)

:

Στα σλοβακικά

:

(Počet kilogramov, slovom a číslom) nie je v súlade so špecifikáciou …

:

Στα σλοβενικά

:

(količina v kilogramih, izražena z besedami in števili) ni v skladu s specifikacijo …

:

Στα φινλανδικά

:

ei ole vaatimusten mukainen … kg:n osalta (merkitään määrä kilogrammoina numeroin ja kirjaimin)

:

Στα σουηδικά

:

Produkt som inte uppfyller kvalitetskraven för en kvantitet på … (ange kvantiteten i kilo med siffror och bokstäver).

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

:

Στα ισπανικά

:

Derecho especial percibido a la exportación del arroz

:

Στα τσεχικά

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Στα δανικά

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Στα γερμανικά

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Στα εσθονικά

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Στα ελληνικά

:

Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

:

Στα αγγλικά

:

Special charge collected on export of rice

:

Στα γαλλικά

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Στα ιταλικά

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Στα λεττονικά

:

Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Στα λιθουανικά

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Στα ουγγρικά

:

A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

:

Στα μαλτέζικα

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Στα ολλανδικά

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Στα πολωνικά

:

Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

:

Στα πορτογαλικά

:

Taxa especial cobrada à exportação de arroz

:

Στα σλοβακικά

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Στα σλοβενικά

:

Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

:

Στα φινλανδικά

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Στα σουηδικά

:

Särskild avgift som tas ut vid export av ris

(ποσό σε εθνικό νόμισμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Bangladesh

:

Στα τσεχικά

:

Bangladéš

:

Στα δανικά

:

Bangladesh

:

Στα γερμανικά

:

Bangladesch

:

Στα εσθονικά

:

Bangladesh

:

Στα ελληνικά

:

Μπαγκλαντές

:

Στα αγγλικά

:

Bangladesh

:

Στα γαλλικά

:

Bangladesh

:

Στα ιταλικά

:

Bangladesh

:

Στα λεττονικά

:

Bangladešā

:

Στα λιθουανικά

:

Bangladešas

:

Στα ουγγρικά

:

Banglades

:

Στα μαλτέζικα

:

Bangladesh

:

Στα ολλανδικά

:

Bangladesh

:

Στα πολωνικά

:

Bangladesz

:

Στα πορτογαλικά

:

Bangladesh

:

Στα σλοβακικά

:

Bangladéš

:

Στα σλοβενικά

:

Bangladeš

:

Στα φινλανδικά

:

Bangladesh

:

Στα σουηδικά

:

Bangladesh

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6

:

Στα ισπανικά

:

Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

:

Στα τσεχικά

:

Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

:

Στα δανικά

:

Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

:

Στα γερμανικά

:

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

:

Στα εσθονικά

:

Kasutamiseks töötlemiseks või tarnimiseks komisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

:

Στα ελληνικά

:

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

:

Στα αγγλικά

:

To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

:

Στα γαλλικά

:

À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

:

Στα ιταλικά

:

Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

:

Στα λεττονικά

:

Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

:

Στα λιθουανικά

:

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

:

Στα ουγγρικά

:

Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

:

Στα μαλτέζικα

:

Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

:

Στα ολλανδικά

:

Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

:

Στα πολωνικά

:

Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

:

Στα πορτογαλικά

:

A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

:

Στα σλοβακικά

:

Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

:

Στα σλοβενικά

:

Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

:

Στα φινλανδικά

:

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

:

Στα σουηδικά

:

Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Στα τσεχικά

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Στα δανικά

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Στα γερμανικά

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Στα εσθονικά

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Στα ελληνικά

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Στα αγγλικά

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

:

Στα γαλλικά

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Στα ιταλικά

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Στα λεττονικά

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Στα λιθουανικά

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Στα ουγγρικά

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

Στα μαλτέζικα

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

:

Στα ολλανδικά

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Στα πολωνικά

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Στα πορτογαλικά

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Στα σλοβακικά

:

Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Στα σλοβενικά

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Στα φινλανδικά

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

Στα σουηδικά

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN nummer 1901 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

:

Στα τσεχικά

:

Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

:

Στα δανικά

:

Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

:

Στα γερμανικά

:

Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

:

Στα εσθονικά

:

Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

:

Στα ελληνικά

:

Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

:

Στα αγγλικά

:

Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

:

Στα γαλλικά

:

Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

:

Στα ιταλικά

:

Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

:

Στα λεττονικά

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (ΕΚ) Nr. 2058/96)

:

Στα λιθουανικά

:

Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

:

Στα ουγγρικά

:

Vámmentes (2058/96/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

:

Στα ολλανδικά

:

Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr. 2058/96)

:

Στα πολωνικά

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

:

Στα πορτογαλικά

:

Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

:

Στα σλοβακικά

:

Oslobodené od cla [nariadenie (ES) č. 2058/96]

:

Στα σλοβενικά

:

Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

:

Στα φινλανδικά

:

Tullivapaa (asetus (EY) N:o 2058/96)

:

Στα σουηδικά

:

Tullfri (förordning (EG) nr 2058/96)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

:

Στα τσεχικά

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

:

Στα δανικά

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

:

Στα γερμανικά

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

:

Στα εσθονικά

:

CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

Στα ελληνικά

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

:

Στα αγγλικά

:

For production of food preparations of CN code 1901 10

:

Στα γαλλικά

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

:

Στα ιταλικά

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

:

Στα λεττονικά

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

:

Στα λιθουανικά

:

Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

Στα ουγγρικά

:

A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

Στα μαλτέζικα

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

:

Στα ολλανδικά

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

:

Στα πολωνικά

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10

:

Στα πορτογαλικά

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

:

Στα σλοβακικά

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

:

Στα σλοβενικά

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

:

Στα φινλανδικά

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

Στα σουηδικά

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Reglamento (CE) no 2058/96 — artículo 4

:

Στα τσεχικά

:

Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

:

Στα δανικά

:

Forordning (EF) nr. 2058/96 — artikel 4

:

Στα γερμανικά

:

Verordnung (EG) Nr. 2058/96 — Artikel 4

:

Στα εσθονικά

:

Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

:

Στα ελληνικά

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 — άρθρο 4

:

Στα αγγλικά

:

Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

:

Στα γαλλικά

:

Article 4 du règlement (CE) no 2058/96

:

Στα ιταλικά

:

Regolamento (CE) n. 2058/96 — articolo 4

:

Στα λεττονικά

:

Regulas (ΕΚ) Nr. 2058/96 4. pants

:

Στα λιθουανικά

:

Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

:

Στα ουγγρικά

:

A 2058/96/ΕΚ rendelet – 4. cikk

:

Στα μαλτέζικα

:

Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

:

Στα ολλανδικά

:

Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

:

Στα πολωνικά

:

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

:

Στα πορτογαλικά

:

Regulamento (CE) n.o 2058/96 — artigo 4.o

:

Στα σλοβακικά

:

Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

:

Στα σλοβενικά

:

Člen 4 Uredbe (ES) 2058/96

:

Στα φινλανδικά

:

Asetuksen (EY) N:o 2058/96 4 artikla

:

Στα σουηδικά

:

Förordning (EG) nr 2058/96 – artikel 4

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

:

Στα τσεχικά

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

:

Στα δανικά

:

Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

:

Στα γερμανικά

:

Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

:

Στα εσθονικά

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

:

Στα ελληνικά

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

:

Στα αγγλικά

:

Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

:

Στα γαλλικά

:

Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

:

Στα ιταλικά

:

Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

:

Στα λεττονικά

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (ΕΚ) Nr. 196/97)

:

Στα λιθουανικά

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

:

Στα ουγγρικά

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Dazju mnaqqas b’25% (Regolament (KE) Nru 196/97)

:

Στα ολλανδικά

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

:

Στα πολωνικά

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

:

Στα σλοβακικά

:

Znížené clo o 25 % [nariadenie (ES) č. 196/97]

:

Στα σλοβενικά

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

:

Στα φινλανδικά

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 196/97)

:

Στα σουηδικά

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 196/97)»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Στα τσεχικά

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Στα δανικά

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Στα γερμανικά

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Στα εσθονικά

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Στα ελληνικά

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Στα αγγλικά

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Στα γαλλικά

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Στα ιταλικά

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Στα λεττονικά

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ΕΚ) Nr. 327/98)

:

Στα λιθουανικά

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Στα ουγγρικά

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Στα ολλανδικά

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Στα πολωνικά

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Στα πορτογαλικά

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Στα σλοβακικά

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Στα σλοβενικά

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Στα φινλανδικά

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Στα σουηδικά

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Derecho de aduana reducido a 88 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Στα τσεχικά

:

Clo snížené na 88 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Στα δανικά

:

Nedsat told 88 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Στα γερμανικά

:

Ermäßigter Zollsatz von 88 EUR/t bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Στα εσθονικά

:

Vähendatud tollimaksumäär 88 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Στα ελληνικά

:

Μειωμένος δασμός σε 88 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Στα αγγλικά

:

Reduced duty to EUR 88 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Στα γαλλικά

:

Droit réduit à 88 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Στα ιταλικά

:

Dazio ridotto a 88 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Στα λεττονικά

:

Nodoklis samazināts līdz 88 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ΕΚ) Nr. 327/98)

:

Στα λιθουανικά

:

Sumažintas muitas iki 88 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Στα ουγγρικά

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 88 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Dazju mnaqqas għal 88 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Στα ολλανδικά

:

Verminderd douanerecht van 88 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Στα πολωνικά

:

Opłata obniżona o 88 EUR za tonę, dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito reduzido a 88 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Στα σλοβακικά

:

Znížené clo o 88 EUR do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Στα σλοβενικά

:

Znižana carina na 88 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Στα φινλανδικά

:

Tulli, joka on alennettu 88 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Στα σουηδικά

:

Tullsatsen nedsatt till 88 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

:

Στα ισπανικά

:

Derecho de aduana reducido de 28 EUR/t hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Στα τσεχικά

:

Clo snížené o 28 EUR/t až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Στα δανικά

:

Reduceret afgift med 28 EUR/t op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

:

Στα γερμανικά

:

Um 28 EUR/t ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Στα εσθονικά

:

Vähendatud tollimaksumäär 28 EUR/t kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Στα ελληνικά

:

Μειωμένος δασμός κατά 28 ευρώ ανά τόνο μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Στα αγγλικά

:

Reduced duty by EUR 28 per tonne up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Στα γαλλικά

:

Droit réduit de 28 EUR par tonne jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Στα ιταλικά

:

Dazio ridotto di 28 EUR/t limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 327/98]

:

Στα λεττονικά

:

Nodoklis samazināts par 28 EUR par tonnu līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ΕΚ) Nr. 327/98)

:

Στα λιθουανικά

:

Muitas sumažintas 28 EUR už toną, kai kiekis neviršija licencijos 17 ir 18 skirsniuose nurodyto dydžio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Στα ουγγρικά

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig 28 EUR/tonnára csökkentett vámtétel (327/98/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Dazju mnaqqas b’ 28 EUR it-tunnellata (metrika) sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Στα ολλανδικά

:

Douanerecht verminderd met 28 EUR/t voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Στα πολωνικά

:

Opłata obniżona o 28 EUR za tonę dla ilości nieprzekraczającej ilości wskazanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito reduzido em 28 EUR/t até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Στα σλοβακικά

:

Znížené clo o 28 EUR na tonu do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Στα σλοβενικά

:

Znižana carina za 28 EUR na tono do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Στα φινλανδικά

:

Tulli, jota on alennettu 28 euroon/t tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

Στα σουηδικά

:

Tullsatsen nedsatt med 28 euro/t upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

:

Στα ισπανικά

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

Στα τσεχικά

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

Στα δανικά

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

Στα γερμανικά

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

Στα εσθονικά

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

Στα ελληνικά

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

Στα αγγλικά

:

Special charge collected on export of rice

:

Στα γαλλικά

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

Στα ιταλικά

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

Στα λεττονικά

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

Στα λιθουανικά

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

Στα ουγγρικά

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

Στα μαλτέζικα

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

Στα ολλανδικά

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

Στα πολωνικά

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

Στα σλοβακικά

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

Στα σλοβενικά

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

Στα φινλανδικά

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

Στα σουηδικά

:

Särskild avgift för risexport

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Στα τσεχικά

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Στα δανικά

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Στα γερμανικά

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Στα εσθονικά

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Στα ελληνικά

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Στα αγγλικά

:

Reduced duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Στα γαλλικά

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Στα ιταλικά

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Στα λεττονικά

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ΕΚ) Nr. 638/2003)

:

Στα λιθουανικά

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Στα ουγγρικά

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (638/2003/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Στα ολλανδικά

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Στα πολωνικά

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 638/2003)

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Στα σλοβακικά

:

Znížené clo do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Στα σλοβενικά

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Στα φινλανδικά

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Στα σουηδικά

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο β)

:

Στα ισπανικά

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 638/2003]

:

Στα τσεχικά

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 638/2003)

:

Στα δανικά

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 638/2003)

:

Στα γερμανικά

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 638/2003)

:

Στα εσθονικά

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 638/2003)

:

Στα ελληνικά

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

:

Στα αγγλικά

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in Sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 638/2003)

:

Στα γαλλικά

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 638/2003]

:

Στα ιταλικά

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [Regolamento (CE) n. 638/2003]

:

Στα λεττονικά

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (ΕΚ) Nr. 638/2003)

:

Στα λιθουανικά

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose

:

Στα ουγγρικά

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (638/2003/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 638/2003)

:

Στα ολλανδικά

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 638/2003)

:

Στα πολωνικά

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 638/2003)

:

Στα πορτογαλικά

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 638/2003]

:

Στα σλοβακικά

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 638/2003]

:

Στα σλοβενικά

:

Oprostitev carin do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 638/2003)

:

Στα φινλανδικά

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 638/2003)

:

Στα σουηδικά

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 638/2003)

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α)

:

Στα ισπανικά

:

Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

:

Στα τσεχικά

:

K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

:

Στα δανικά

:

Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

:

Στα γερμανικά

:

Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

:

Στα εσθονικά

:

Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

:

Στα ελληνικά

:

Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

:

Στα αγγλικά

:

For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

:

Στα γαλλικά

:

À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

:

Στα ιταλικά

:

Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

:

Στα λεττονικά

:

Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (ΕΚ) Nr. 1868/94 6. pantu

:

Στα λιθουανικά

:

Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

:

Στα ουγγρικά

:

Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/ΕΚ rendelet 6. cikke szerint

:

Στα μαλτέζικα

:

Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

:

Στα ολλανδικά

:

Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

:

Στα πολωνικά

:

Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

:

Στα πορτογαλικά

:

A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

:

Στα σλοβακικά

:

Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

:

Στα σλοβενικά

:

Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

:

Στα φινλανδικά

:

Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

:

Στα σουηδικά

:

För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94»


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/45


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1951/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσες (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2005/06 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 της Επιτροπής (3). Αυτές οι τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1875/2005 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 για την περίοδο 2005/06, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Νοεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/98 (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 300 της 17.11.2005, σ. 43.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από την 29η Νοεμβρίου 2005

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

26,90

3,22

1701 11 90 (1)

26,90

8,08

1701 12 10 (1)

26,90

3,08

1701 12 90 (1)

26,90

7,65

1701 91 00 (2)

25,67

12,44

1701 99 10 (2)

25,67

7,88

1701 99 90 (2)

25,67

7,88

1702 90 99 (3)

0,26

0,39


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/47


ΟΔΗΓΊΑ 2005/81/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων και για την οικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) απαιτεί από τα κράτη μέλη να μεριμνούν για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ δημοσίων αρχών και δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και στους κόλπους ορισμένων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που οφείλουν να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς είναι επιχειρήσεις που διαθέτουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα χορηγούμενα από τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 86 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ή είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης και λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις οποιασδήποτε μορφής για τις υπηρεσίες αυτές, ασκώντας και άλλες δραστηριότητες.

(2)

Τα κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν στις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος αντιστάθμιση για την κάλυψη των συγκεκριμένων εξόδων αυτών των υπηρεσιών. Η αντιστάθμιση αυτή, ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διαχείριση των υπηρεσιών αυτών, ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(3)

Δυνάμει της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ, οι χωριστοί λογαριασμοί πρέπει να τηρούνται μόνο οσάκις οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος λαμβάνουν κρατική ενίσχυση. Στην απόφαση Altmark Trans GmbH  (2), το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(4)

Ωστόσο, και ανεξάρτητα από το νομικό χαρακτηρισμό της αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, υπό το φως του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν τέτοια αντιστάθμιση οι οποίες ασκούν και δραστηριότητες εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Μόνο μέσω της τήρησης χωριστών λογαριασμών είναι δυνατόν να προσδιορίζονται τα έξοδα προς καταλογισμό στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και να υπολογίζεται ορθά το ύψος της αντίστοιχης αντιστάθμισης.

(5)

Ως εκ τούτου, η οδηγία 80/723/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«δ)

“επιχείρηση που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς”: κάθε επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα από κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση οποιασδήποτε μορφής σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία και η οποία ασκεί επίσης άλλες δραστηριότητες·».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών μαζί με πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).

(2)  Υπόθεση C-280/00, Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Συλλογή 2003, Ι-7747.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Επιτροπή

29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για το διορισμό των μελών της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

(2005/833/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

την απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1999 για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (1), και ιδίως το άρθρο 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 (2) και τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (3), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 των κανονισμών αυτών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 προβλέπει ότι η επιτροπή εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες εξωτερικές προσωπικότητες, οι οποίες πληρούν τους όρους άσκησης, στις αντίστοιχες χώρες τους, ανωτέρων καθηκόντων σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Υπηρεσίας.

(2)

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας που διορίστηκαν από την 1η Αυγούστου 1999 εξάντλησαν το μέγιστο όριο της θητείας τους. Επομένως, πρέπει να διοριστούν το συντομότερο δυνατόν νέα μέλη.

(3)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 των προαναφερθέντων κανονισμών προβλέπει ότι τα μέλη της επιτροπής εποπτείας διορίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή με κοινή συμφωνία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Με την παρούσα διορίζονται τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της επιτροπής εποπτείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) από την 30ή Νοεμβρίου 2005:

κ. Peter STRÖMBERG

κ. Kálmán GYÖRGYI

κα Rosalind WRIGHT

κ. Luis LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ

κα Diemut R. THEATO

2.   Σε περίπτωση παραίτησης από την επιτροπή εποπτείας, θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας κάποιου από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, αυτό αντικαθίσταται αμέσως από το πρόσωπο το οποίο αναφέρεται πρώτο στον επόμενο κατάλογο και το οποίο δεν έχει ακόμα διοριστεί στην επιτροπή εποπτείας:

κ. Eugeniusz RUŚKOWSKI

κ. Albertus Hendrikus KORTHALS

κ. Jaroslav FENYK

κ. Stefano DAMBRUOSO

Άρθρο 2

Τα μέλη της επιτροπής εποπτείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεν ζητούν ούτε δέχονται εντολές από καμία κυβέρνηση ούτε από κανένα θεσμικό όργανο, όργανο ή οργανισμό.

Δεν επιλαμβάνονται θεμάτων, αναφορικά με τα οποία έχουν, άμεσα ή έμμεσα, προσωπικό συμφέρον τέτοιας φύσης ώστε να διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους, και ιδίως οικογενειακά και οικονομικά συμφέροντα.

Τα μέλη κατά την επεξεργασία των υποθέσεων που τους υποβάλλονται και κατά τις συζητήσεις που αφορούν αυτές τις υποθέσεις τηρούν αυστηρά το απόρρητο.

Άρθρο 3

Στα μέλη της επιτροπής εποπτείας επιστρέφονται οι δαπάνες στις οποίες ενδεχομένως υποβλήθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση για κάθε μέρα άσκησης των εν λόγω καθηκόντων. Το ποσό αυτής της αποζημίωσης και η διαδικασία για την επιστροφή δαπανών καθορίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή ενημερώνει τα προαναφερθέντα πρόσωπα σχετικά με την παρούσα απόφαση και ενημερώνει αμέσως κάθε πρόσωπο που διορίζεται μεταγενέστερα στην επιτροπή εποπτείας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2.

Ο διορισμός αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 και (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999, με την επιφύλαξη των μελλοντικών τροποποιήσεων των εν λόγω διατάξεων που μπορούν να θεσπιστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ben BRADSHAW

Για την Επιτροπή

Siim KALLAS

Ο Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 20.

(2)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 8.


Συμβούλιο

29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/51


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 2005

περί της ισοδυναμίας των ελέγχων των πρακτικών για τις διατηρητέες ποικιλίες που διεξάγονται σε ορισμένες τρίτες χώρες και για την τροποποίηση της απόφασης 2003/17/ΕΚ

(2005/834/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών (1), και ιδίως το άρθρο 16, παράγραφος 1,

την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (2), και ιδίως το άρθρο 16, παράγραφος 1,

την οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (3), και ιδίως το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο β),

την οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς σπορά (4), και ιδίως το άρθρο 23, παράγραφος 1,

την οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (5), και ιδίως το άρθρο 37, παράγραφος 1, στοιχείο β),

την οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών (6), και ιδίως το άρθρο 20, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 97/788/ΕΚ (7), το Συμβούλιο καθόρισε ότι οι επίσημοι έλεγχοι των πρακτικών για τη διατήρηση των ποικιλιών οι οποίοι διεξάγονται σε ορισμένες τρίτες χώρες θα παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους ελέγχους που διεξάγονται στα κράτη μέλη.

(2)

Διαπιστώθηκε ότι οι έλεγχοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με τους ελέγχους που διεξάγονται από τα κράτη μέλη. Επομένως, οι εν λόγω έλεγχοι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να θεωρούνται ισοδύναμοι.

(3)

Η ισχύς της απόφασης 97/788/ΕΚ έληξε στις 30 Ιουνίου 2005. Για να αποφευχθεί η διατάραξη του εμπορίου με τις εν λόγω τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο η παρούσα απόφαση να αρχίσει να παράγει αποτελέσματα από την 1η Ιουλίου 2005.

(4)

Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να εμποδίσει την ανάκληση των κοινοτικών πορισμάτων περί της ισοδυναμίας ούτε την άρνηση της παράτασης της περιόδου ισχύος τους όταν δεν πληρούνται, ή παύουν να πληρούνται, οι όροι επί των οποίων βασίζονται τα πορίσματα.

(5)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (8).

(6)

Η οδηγία 2004/117/ΕΚ (9) επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού συστήματος ισοδυναμίας σπόρων προς σπορά σε όλες τις κατηγορίες σπόρων προς σπορά, συμπεριλαμβανομένων των γενεών σπόρων προγενέστερων των βασικών σπόρων. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί η απόφαση 2003/17/ΕΚ (10) ώστε οι διατάξεις της να ευθυγραμμισθούν προς τις τροποποιημένες διατάξεις των οδηγιών περί εμπορίας σπόρων προς σπορά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι επίσημοι έλεγχοι των πρακτικών για τη διατήρηση των ποικιλιών, οι οποίοι διεξάγονται στις τρίτες χώρες από τις αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα, για τα είδη που καλύπτονται από τις οδηγίες που αναφέρονται για κάθε μία από τις χώρες αυτές, παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις με αυτούς οι οποίοι διεξάγονται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος, πλην εκείνων που αφορούν την πρώτη στήλη του πίνακα, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παράγραφος 2.

Άρθρο 3

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή σπόρων προς σπορά και γεωργικών, δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης 66/399/ΕΚ (11), εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή».

2.   Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε ένα μήνα.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 4

Στην απόφαση 2003/17/ΕΚ, τα άρθρα 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Οι καλλιεργητικοί έλεγχοι των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών των ειδών που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι διενεργούνται στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, θεωρούνται ισοδύναμοι προς τους καλλιεργητικούς ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εφόσον:

α)

διενεργούνται επισήμως από τις αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ή υπό την επίσημη επίβλεψη των αρχών αυτών·

β)

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Σπόροι προς σπορά των ειδών που προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι, οι οποίοι παράγονται στις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα και πιστοποιούνται επίσημα από τις αρχές που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό, θεωρούνται ισοδύναμοι με τους σπόρους που είναι σύμφωνοι με τις οδηγίες 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 2002/54/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ, εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ.»

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2005.

Ωστόσο, το άρθρο 4 εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2005.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BROWN


(1)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2298/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ (ΕΕ L 14 της 18.1.2005, σ. 18).

(2)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ.

(3)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 12· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ.

(5)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ.

(6)  ΕΕ L 193 της 20.7.2002, σ. 74· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ.

(7)  ΕΕ L 322 της 25.11.1997, σ. 39· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/120/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 36 της 7.2.2004, σ. 57).

(8)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(9)  ΕΕ L 14 της 18.1.2005, σ. 18.

(10)  ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 1).

(11)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2289/66.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χώρα (1)

Αρχή αρμόδια για τη διεξαγωγή των ελέγχων

Οδηγίες

AR

Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentación, Buenos Aires

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

AU

Australian Seeds Authority, Victoria

66/401/ΕΟΚ

2002/55/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

BG

Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/55/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

CA

Canadian Food Inspection Agency, Ottawa

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

CH

Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon

2002/55/ΕΚ

CL

Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

CS

National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

HR

Institute for Seed and Seedlings, Osijek

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

IL

Ministry of Agriculture Bet-Dagan

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/55/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

JP

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo

2002/55/ΕΚ

KR

Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul

2002/55/ΕΚ

MA

Ministère de l’agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/55/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

NZ

Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington

66/401/ΕΟΚ

RO

Ministry of Agriculture and Food, Bucharest

2002/57/ΕΚ

TW

Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei

2002/55/ΕΚ

US

United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/55/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

UY

Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA, Montevideo

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/54/ΕΚ

2002/57/ΕΚ

ZA

Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)

66/401/ΕΟΚ

66/402/ΕΟΚ

2002/57/ΕΚ


(1)  AR — Αργεντινή, AU — Αυστραλία, BG — Βουλγαρία, CA — Καναδάς, CH — Ελβετία, CL — Χιλή, CS — Σερβία και Μαυροβούνιο, HR — Κροατία, IL — Ισραήλ, JP — Ιαπωνία, KR — Δημοκρατία της Κορέας, MA — Μαρόκο, NZ — Νέα Ζηλανδία, RO — Ρουμανία, TW — Ταϊβάν, US — Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, UY — Ουρουγουάη, ZA — Νότιος Αφρική.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/55


ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2005

σχετικά με ενέργειες προτεραιότητας για να ενισχυθεί η συνεργασία στον τομέα των αρχείων στην Ευρώπη

(2005/835/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 151 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ως επακόλουθο του ψηφίσματος του Συμβουλίου και των υπουργών πολιτισμού που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 1991, για διακανονισμούς όσον αφορά τα αρχεία (1), και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1994, σχετικά με την αυξημένη συνεργασία στον τομέα των αρχείων (2), σημειώθηκε αρχική πρόοδος προς μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα των αρχείων.

(2)

Το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τα αρχεία στα κράτη μέλη (3) τόνισε τη σημασία που έχουν τα αρχεία για την κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού της Ευρώπης καθώς και για τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας εντός του πλαισίου της διεύρυνσης της Ένωσης την 1η Μαΐου 2004.

(3)

Έχουν διεξαχθεί πολυεπιστημονικές συναντήσεις εντός κοινοτικού πλαισίου για τα προβλήματα της διαχείρισης, της αποθήκευσης, της διατήρησης και της ανάκτησης αναγνώσιμων από μηχανή δεδομένων, με τη συμμετοχή δημόσιων διοικητικών υπηρεσιών και εθνικών υπηρεσιών αρχείων καθώς και εκπροσώπων των τομέων της βιομηχανίας και της έρευνας.

(4)

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 τόνισε την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης εφαρμογών και λύσεων προσφερομένων από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στον τομέα των αρχείων.

(5)

Η Επιτροπή υπογραμμίζει το έργο που έχει επιτευχθεί από τα όργανα της Ένωσης στον ειδικό τομέα των κινηματογραφικών αρχείων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του ψηφίσματος του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με τη νόμιμη κατάθεση των κινηματογραφικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (4) και της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της κινηματογραφικής κληρονομιάς και της ανταγωνιστικότητας των συναφών δραστηριοτήτων της οικείας βιομηχανίας, που θα εγκριθεί πριν από τα τέλη του 2005.

(6)

Στο ψήφισμα της 6ης Μαΐου 2003, το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την κατάσταση όπως έχει σήμερα και τη μελλοντική ανάπτυξη των αρχείων στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η «Έκθεση σχετικά με τα αρχεία στη διευρυμένη Ένωση», που εκπονήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο 2005 (5), αποτελεί στέρεη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη των αρχείων στην Ευρώπη. Μετά από αίτημα του Συμβουλίου περιλαμβάνει προτάσεις για ενέργειες στην πράξη και προσανατολισμούς με στόχο την αυξημένη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των αρχείων,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

A.

Μια Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχείων, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες ορισμένους από τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης, θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνεργασία και το συντονισμό για γενικά θέματα σχετικά με τα αρχεία και την παρακολούθηση των εργασιών που αναφέρονται στην «Έκθεση για τα αρχεία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» του Φεβρουαρίου 2005, και ειδικότερα των μέτρων προτεραιότητας που αναφέρονται στο σημείο Β της παρούσας σύστασης. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχείων θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται με άλλα σχετικά ευρωπαϊκά δίκτυα, όπως την ομάδα εθνικών αντιπροσώπων για την ψηφιοποίηση και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Βιβλιοθηκών, Πληροφοριών και Τεκμηρίωσης (EBLIDA).

Β.

Στον τομέα των αρχείων τα ακόλουθα μέτρα:

1)

Διατήρηση των αρχείων στην Ευρώπη και πρόληψη ζημιών σε αυτά:

ανάπτυξη πρότυπου σχεδίου δράσης από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχείων για την προαγωγή μέτρων πρόληψης ζημιών σε έγγραφα και αρχεία σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και άλλων ζημιογόνων συμβάντων,

προώθηση από την Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχείων δράσεων σε κοινοτική κλίμακα για τη διατήρηση και αποκατάσταση εγγράφων και αρχείων που έχουν υποστεί ζημίες,

καθιέρωση και προώθηση, μέσω των εθνικών υπηρεσιών αρχείων των κρατών μελών και των υπηρεσιών αρχείων των οργάνων της Ένωσης, προτύπων και προδιαγραφών για την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων ειδικά για τη στέγαση αρχείων.

2)

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διεπιστημονικής συνεργασίας για ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία που θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου για τον πολιτισμό, ιδίως όσον αφορά το συντονισμό της ψηφιοποίησης (6):

αύξηση της συνεργασίας για τη διαφύλαξη της γνησιότητας, της επί μακρόν διατήρησης και της διαθεσιμότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων και των αρχείων, ειδικότερα με την ενημέρωση και την επέκταση των σημερινών απαιτήσεων για τη σύσταση συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων, όπως το MoReq (Model requirements for electronic documents and archives management systems – Πρότυπες απαιτήσεις για τα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων), που προάγουν την καλύτερη δημόσια διοίκηση, καθώς και με τη συνέχιση της διοργάνωσης συναντήσεων DLM (7) για τα ηλεκτρονικά έγγραφα και αρχεία.

3)

Σύσταση και διατήρηση πύλης στο Διαδίκτυο για έγγραφα και αρχεία στην Ευρώπη ως προτεραιότητα:

διάθεση, μέσω των εθνικών υπηρεσιών αρχείων των κρατών μελών και των υπηρεσιών αρχείων των οργάνων της Ένωσης, μιας πύλης στο Διαδίκτυο που θα παρέχει ευκολότερη και διασυνοριακή πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία των κρατών μελών και των οργάνων της Ένωσης. Η πύλη αυτή θα μπορούσε είτε να στεγάζεται σε κάποιον υπολογιστή/εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την εθνική υπηρεσία αρχείων ενός κράτους μέλους.

4)

Προώθηση της βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διαχείριση των εγγράφων και αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά· οι εθνικές υπηρεσίες αρχείων των κρατών μελών και οι υπηρεσίες αρχείων των οργάνων της Ένωσης θα πρέπει:

να παρακολουθούν τα νέα σχέδια νομοθεσίας στον τομέα αυτό που πρόκειται να θεσπιστούν σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, με σκοπό να επισημανθούν οι βέλτιστες πρακτικές, ειδικότερα όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των εγγράφων και αρχείων και την πρόσβαση σε αυτά,

να διασυνδεθούν τα δεδομένα σχετικά με τη νομοθεσία περί αρχείων και άλλες συναφείς νομοθεσίες σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο και να διευκολυνθεί η χρησιμοποίησή τους με τη σύσταση βάσης δεδομένων, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διάδοση της εν λόγω νομοθεσίας. Η εν λόγω βάση δεδομένων θα μπορούσε να στεγάζεται είτε σε κάποιον υπολογιστή/εξυπηρετητή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την εθνική υπηρεσία αρχείων ενός κράτους μέλους. Είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη οι εργασίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων σχετικά με τη νομοθεσία, που προωθείται από τον ευρωπαϊκό κλάδο του Διεθνούς Συμβουλίου Αρχείων, EURBICA, όπως αναφέρεται στην «Έκθεση για τα αρχεία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» (ενέργεια προτεραιότητας 4.2).

5)

Θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της κλοπής αρχειοθετημένων εγγράφων:

ανάπτυξη σχεδίου δράσης και κοινών προσανατολισμών των εθνικών υπηρεσιών αρχείων των κρατών μελών που θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να καταπολεμηθεί η κλοπή αρχειοθετημένων εγγράφων και να προαχθεί η ανάκτηση κλαπέντων εγγράφων.

Γ.

Τα κράτη μέλη και τα όργανα της Ένωσης θα πρέπει από κοινού να προάγουν την εφαρμογή των μέτρων προτεραιότητας που επισημάνθηκαν στην «Έκθεση για τα αρχεία στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση» του Φεβρουαρίου 2005 και αναφέρονται στο σημείο Β της παρούσας σύστασης. Η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων προτεραιότητας θα λάβει υπόψη τις εργασίες των ομάδων που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Εθνικών Αρχειοφυλάκων, ειδικότερα όσον αφορά τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας και διατήρησης αρχείων και τη δημιουργία ευρωπαϊκής πύλης για πρόσβαση στις πληροφορίες. Η έγκριση της παρούσας σύστασης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών δεν συνεπάγονται αφ’ εαυτών τη δέσμευση νέων δημοσιονομικών πόρων ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε από τα κράτη μέλη. Ει δυνατόν και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει, στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων, να στηρίζει σχέδια που αποσκοπούν στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Δ.

Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας σύστασης, η Ευρωπαϊκή Ομάδα Αρχείων θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προόδου για την εφαρμογή των μέτρων προτεραιότητας που αναφέρονται στο σημείο Β.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

H Πρόεδρος

T. JOWELL


(1)  ΕΕ C 314 της 5.12.1991, σ. 2.

(2)  ΕΕ C 235 της 23.8.1994, σ. 3.

(3)  ΕΕ C 113 της 13.5.2003, σ. 2.

(4)  ΕΕ C 295 της 5.12.2003, σ. 5.

(5)  COM(2005) 52 τελικό.

(6)  Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το πρόγραμμα εργασιών περιόδου 2005-2006 για τον Πολιτισμό (έγγραφο 13839/04).

(7)  DLM = Διαχείριση κύκλου ζωής των εγγράφων.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/57


ΑΠΌΦΑΣΗ EUPOL COPPS/1/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 16ης Νοεμβρίου 2005

σχετικά με τον διορισμό του αρχηγού αποστολής/αστυνομικού επιτρόπου της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS)

(2005/836/ΚΕΠΠΑ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 25 τρίτο εδάφιο,

την κοινή δράση 2005/797/ΚΕΠΠΑ, της 14ης Νοεμβρίου 2005, σχετικά με την αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της κοινής δράσης 2005/797/ΚΕΠΠΑ ορίζει ότι το Συμβούλιο επιτρέπει στην Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 της συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για τον διορισμό του αρχηγού αποστολής/αστυνομικού επιτρόπου κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα/Υπάτου Εκπροσώπου.

(2)

Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος πρότεινε τον διορισμό του κ. Jonathan McIvor,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

O κ. Jonathan McIvor διορίζεται αρχηγός αποστολής της αστυνομικής αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Παλαιστινιακά Εδάφη (EUPOL COPPS), από την ημέρα που θα λειτουργήσει η αποστολή. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ενεργεί ως αρχηγός της ομάδας σχεδιασμού.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

J. KING


(1)  ΕΕ L 300 της 17.11.2005, σ. 65.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/58


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Νοεμβρίου 2005

για το διορισμό μέλους της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(2005/837/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 259,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,

την απόφαση 2002/758/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 2002, περί διορισμού των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2002 έως 20 Σεπτεμβρίου 2006 (1),

Εκτιμώντας ότι μετά την παραίτηση της κ. Sheila RITCHIE χηρεύει μία θέση μέλους της ανωτέρω Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη την υποψηφιότητα που πρότεινε η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου,

Αφού έλαβε τη γνώμη της Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Kenneth FRASER διορίζεται μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση της κ. Sheila RITCHIE και για το υπόλοιπο της περιόδου, ήτοι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. STRAW


(1)  ΕΕ L 253 της 21.9.2002, σ. 9.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/59


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Νοεμβρίου 2005

για το διορισμό μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από τη Γαλλία

(2005/838/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 259,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,

την απόφαση 2002/758/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 2002, περί διορισμού των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2002 έως 20 Σεπτεμβρίου 2006 (1),

την υποψηφιότητα που πρότεινε η γαλλική κυβέρνηση,

τη γνώμη της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Μετά την παραίτηση του κ. Pierre SIMON, χηρεύει μία θέση μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Jean-François PONS διορίζεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Pierre SIMON και για το υπόλοιπο της περιόδου, ήτοι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία εκδόσεώς της.

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

I. LEWIS


(1)  ΕΕ L 253 της 21.9.2002, σ. 9.


Επιτροπή

29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/60


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2005

με την οποία μία πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ — Υπόθεση COMP/M.3625 — Blackstone/Acetex

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2672]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/839/ΕΚ)

Στις 13 Ιουλίου 2005, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σε υπόθεση συγκέντρωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (1), και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού. Μια μη εμπιστευτική απόδοση του πλήρους κειμένου της απόφασης στην αυθεντική γλώσσα της υπόθεσης, καθώς και στις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής, βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

(1)

Στις 20 Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση σχεδίου συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, βάσει της οποίας η εταιρεία Celanese Corporation (στο εξής «Celanese», US) η οποία ελέγχεται από την Blackstone Crystal Holdings Capital Partners (στο εξής «Blackstone», Cayman Islands), αποκτά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου, τον έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Acetex Corporation (στο εξής «Acetex», Canada) μέσω αγοράς μετοχών.

(2)

Η Blackstone είναι μια ιδιωτική τράπεζα επενδύσεων, η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου δραστηριοποιείται κυρίως σε υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, επενδύσεις με απόκτηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Όπως περιγράφεται κατωτέρω, μια από τις εταιρείες που ελέγχει η Blackstone, η «Celanese», δραστηριοποιείται στις ίδιες με την Acetex αγορές προϊόντων.

(3)

Η Celanese είναι επιχείρηση χημικών προϊόντων η οποία δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα σε τέσσερις κύριους τομείς: τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα οξικής κυτταρίνης, τα τεχνικά πολυμερή και τα συστατικά τροφίμων. Στον τομέα των χημικών προϊόντων, η Celanese παρασκευάζει βασικά χημικά προϊόντα όπως το οξικό οξύ, ο οξικός ανυδρίτης και το μονομερές οξικό βινύλιο, χημικά προϊόντα υψηλής απόδοσης, όπως η πολυβινυλική αλκοόλη και γαλακτώματα, καθώς και ειδικές χημικές ουσίες, κυρίως καρβοξυλικά οξέα, αλκοόλες, αμίνες και εστέρες.

(4)

Η Acetex δραστηριοποιείται στους τομείς των ακετυλίων και των πλαστικών υλών. Τα κυριότερα προϊόντα που διακινεί η Acetex στον τομέα των ακετυλίων είναι το οξικό οξύ και το μονομερές οξικό βινύλιο («ΜΟΒ»), τα οποία υπερβαίνουν μαζί το 70 % των πωλήσεων ακετυλικών υλών το 2003. Τα ακετυλικά προϊόντα της Acetex περιλαμβάνουν επίσης τα εξής παράγωγα οξικού οξέος: οξικό ανυδρίτη, πολυβινυλική αλκοόλη και οξικό πολυβινύλιο.

(5)

Η συμβουλευτική επιτροπή για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, στην 132η σύσκεψή της, στις 22 Ιουνίου 2005, εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη για το σχέδιο απόφασης περί χορήγησης πιστοποίησης το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή (2).

(6)

Στην έκθεσή του, της 29ης Ιουνίου 2005, ο σύμβουλος ακροάσεων έκρινε ότι είχε τηρηθεί το δικαίωμα ακρόασης των μερών (2).

I.   ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σχετικές αγορές προϊόντων

(7)

Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι οι σχετικές αγορές προϊόντων ήταν οι εξής: οξικό οξύ, μονομερές οξικό βινύλιο, οξικός ανυδρίτης και πολυβινυλική αλκοόλη.

(8)

Το οξικό οξύ είναι ένα ενδιάμεσο χημικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για την παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων, στα οποία συγκαταλέγονται το μονομερές οξικό βινύλιο, η πολυβινυλική αλκοόλη, ο οξικός ανυδρίτης, οι οξικοί εστέρες και το μονοχλωριοξικό οξύ. Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι το οξικό οξύ αποτελεί χωριστή αγορά προϊόντος δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προϊόντα υποκατάστασης διαθέσιμα στην αγορά.

(9)

Το μονομερές οξικό βινύλιο είναι ένα βασικό χημικό προϊόν που παράγεται από το οξικό οξύ. Μπορεί να παραχθεί με διάφορους τρόπους: i) με την προσθήκη οξικού οξέος στην ακετυλίνη· ii) με την προσθήκη οξικού οξέος στο αιθυλένιο· iii) προκαλώντας αντίδραση του οξικού ανυδρίτη με ακεταλδεΰδη. Η έρευνα της Επιτροπής έδειξε ότι το μονομερές οξικό βινύλιο αποτελεί χωριστή αγορά προϊόντος που δεν έχει ανάγκη περαιτέρω κατάτμησης.

(10)

Ο οξικός ανυδρίτης είναι ένα βασικό χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως (περίπου κατά 75 %) για την παραγωγή αλάτων οξικής κυτταρίνης που χρησιμοποιούνται με τη σειρά τους ως πρώτη ύλη για την παραγωγή οξικού στουπιού (το οποίο χρησιμοποιείται για την παρασκευή φίλτρων τσιγάρων, νήματα και πλαστικές ύλες για βιομηχανική χρήση). Άλλες χρήσεις του οξικού ανυδρίτη περιλαμβάνουν την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και απορρυπαντικών. Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι ο οξικός ανυδρίτης πρέπει να θεωρηθεί χωριστή αγορά προϊόντος δεδομένου ότι δεν υπάρχουν υποκατάστατα για το προϊόν αυτό.

(11)

Η πολυβινυλική αλκοόλη είναι ένα υδατοδιαλυτό συνθετικό πολυμερές που ανήκει στην ευρύτερη ομάδα των πολυμερών υψηλής στεγανότητας. Η πολυβινυλική αλκοόλη (ΡVOH) λαμβάνεται από τον πολυμερισμό του μονομερούς οξικού βινυλίου (VAM). Η έρευνα της Επιτροπής κατέδειξε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα προϊόντα υποκατάστασης. Ως εκ τούτου, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η πολυβινυλική αλκοόλη αποτελεί χωριστή σχετική αγορά προϊόντος.

Σχετικές γεωγραφικές αγορές

(12)

Στην παρούσα υπόθεση το πιο ουσιώδες είναι να καθοριστεί η γεωγραφική εμβέλεια των αγορών οξικού οξέος, μονομερούς οξικού βινυλίου και οξικού ανυδρίτη. Τα μέρη υποστήριξαν ότι οι γεωγραφικές αγορές είναι παγκόσμιες βασίζοντας την άποψή τους σε πέντε βασικά σημεία:

Οι εισαγωγές καλύπτουν άνω του 20 % της ζήτησης στη Δυτική Ευρώπη.

Τα έξοδα μεταφοράς, οι δασμοί εισαγωγής και οι εθνικοί κανονισμοί δεν εμποδίζουν το εμπόριο σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στον κόσμο εφοδιάζουν τη Δυτική Ευρώπη αποκλειστικά μέσω των εισαγωγών.

Οι ροές του παγκόσμιου εμπορίου φαίνεται ότι μετατοπίζονται ελεύθερα μεταξύ της Ασίας, της Ανατολικής Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής ανταποκρινόμενες στις μεταβολές της τοπικής προσφοράς και ζήτησης.

Οι τιμές φαίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχες σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες του κόσμου.

(13)

Κατά την έρευνα αγοράς, τα επιχειρήματα των μερών ελέγχθηκαν και σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκαν. Η Επιτροπή εξέτασε κυρίως τις εμπορικές ροές οξικού οξέος, μονομερούς οξικού βινυλίου και οξικού ανυδρίτη ανάμεσα στις διάφορες περιοχές του κόσμου, τη μέση τιμή πώλησης στις διάφορες περιφέρειες, τη διάρθρωση των τιμών, τη σημασία του κόστους παραγωγής και συναλλαγής (μεταφορά, αποθήκευση και δασμοί), καθώς και την εξέλιξη της παραγωγικής ικανότητας. Εξάλλου, οι περισσότεροι ερωτηθέντες στο πλαίσιο της έρευνας διατύπωσαν την άποψη ότι οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι παγκόσμιες και για τα τρία προϊόντα.

(14)

Για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους όσον αφορά τον καθορισμό των γεωγραφικών αγορών για το οξικό οξύ και το μονομερές οξικό βινύλιο, τα μέρη υπέβαλαν επίσης ορισμένες οικονομετρικές μελέτες (ανάλυση συσχετισμού των τιμών και ανάλυση των επιπτώσεων απρόβλεπτων διακοπών της παραγωγής στις ροές των συναλλαγών), που κατά τη γνώμη τους επιβεβαιώνουν την άποψη ότι πρόκειται για παγκόσμιες αγορές. Η Επιτροπή εξέτασε με προσοχή τις μελέτες και αντέκρουσε τα επιχειρήματά τους. Προέβη επίσης σε δική της μελέτη βασιζόμενη σε ακριβέστερα δεδομένα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, οι γεωγραφικές αγορές του οξικού οξέος και του μονομερούς οξικού βινυλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον ΕΟΧ και τη Βόρεια Αμερική, αλλά θα μπορούσαν να είναι και παγκόσμιες.

(15)

Για τους ανωτέρω λόγους, συνάγεται στην απόφαση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας υπόθεσης, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές για το οξικό οξύ, το μονομερές οξικό βινύλιο και τον οξικό ανυδρίτη είναι παγκόσμιες.

(16)

Σε προηγούμενη απόφασή της (3), η Επιτροπή έκρινε ότι για όλα τα είδη πολυμερών υψηλής στεγανότητας, και ιδίως για την πολυβινυλική αλκοόλη, η σχετική γεωγραφική αγορά ήταν παγκόσμια, πράγμα που επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό και η έρευνα αγοράς που διενήργησε η Επιτροπή. Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι η σχετική γεωγραφική αγορά πολυβινυλικής αλκοόλης είναι παγκόσμια.

II.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(17)

Στην παγκόσμια αγορά οξικού οξέος, τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας θα ανέλθουν σε [20-30] (4) % (Celanese, [20-30] %· Acetex, [0-5] %) από άποψη παραγωγικής ικανότητας και [20-30] % (Celanese, [15-25] %· Acetex, [5-10] %) από άποψη πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά. O συνδυασμένος φορέας θα αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό του σημερινού μεγαλύτερου εγκατεστημένου ανταγωνιστή της αγοράς, της BP (παραγωγική ικανότητα [20-30] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [25-35] %) και άλλων ισχυρών ανταγωνιστών, όπως η Millennium (παραγωγική ικανότητα [1-10] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [1-10] %) και η Daicel (παραγωγική ικανότητα [1-10] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [1-10] %).

(18)

Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσο οι ανταγωνιστές διέθεταν επαρκή ικανότητα να αναχαιτίσουν μια αντιανταγωνιστική αύξηση των τιμών και εάν οι πελάτες μπορούσαν να αλλάξουν εύκολα προμηθευτές σε περίπτωση αύξησης των τιμών. Λόγω του υψηλού βαθμού συγκέντρωσης που παρατηρείται στην αγορά, ήταν επίσης αναγκαίο να εξετάσει κατά πόσο η προτεινόμενη ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε συντονισμένες αντιδράσεις.

(19)

Η απόφαση συμπεραίνει ότι είναι απίθανο να υπάρξουν μονομερή αποτελέσματα διότι η παραγωγική ικανότητα θα αυξηθεί ταχύτερα από την προβλεπόμενη ζήτηση και θα είναι επομένως επαρκής ώστε να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη αύξηση των τιμών. Άλλωστε, φαίνεται ότι είναι εύκολο για τους πελάτες να αλλάζουν προμηθευτές, κυρίως επειδή η μεγάλη πλειοψηφία τους ανεφοδιάζεται από διάφορες πηγές. Όσον αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειες συντονισμού, η απόφαση συμπεραίνει επίσης, ότι κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των υποδομών της αγοράς, της διαφάνειας της αγοράς, των φερέγγυων μηχανισμών αντιποίνων και της αντίδρασης των πελατών, καθώς και των πραγματικών και δυνητικών ανταγωνιστών, δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρόμοιων να προκληθούν ανάλογες συνέπειες.

(20)

Στην παγκόσμια αγορά μονομερούς οξικού βινυλίου, τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας θα φθάσουν το [25-35] % (Celanese [20-30] %· Acetex [0-5] %) από άποψη παραγωγικής ικανότητας και [35-45] % (Celanese [30-40] %· Acetex [5-10] %) από άποψη πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά. Τα μέρη θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό διαφόρων μεγάλων εγκατεστημένων ανταγωνιστών όπως η Dow (παραγωγική ικανότητα [5-15] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά, [5-15] %), η Millennium (παραγωγική ικανότητα [5-15] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [10-20] %), η DuPont (παραγωγική ικανότητα [10-20] %), Dairen (παραγωγική ικανότητα [1-10] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [1-10] %) και η BP (παραγωγική ικανότητα [1-10] %· πωλήσεις στην ελεύθερη αγορά [5-15] %).

(21)

Για λόγους παρόμοιους με αυτούς που αναφέρονται για την αγορά οξικού οξέος, και μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των χαρακτηριστικών της αγοράς μονομερούς οξικού βινυλίου, η απόφαση συνάγει ότι είναι απίθανο να σημειωθούν μονομερείς παρενέργειες. Συνάγεται επίσης ότι είναι απίθανο να σημειωθούν συντονισμένα αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα στην αγορά μονομερούς οξικού βινυλίου, κυρίως λόγω του σημαντικού χάσματος ανάμεσα στα μερίδια αγοράς των μερών στην ελεύθερη αγορά και τις πωλήσεις του σημαντικότερου εγκατεστημένου ανταγωνιστή. Επιπλέον, τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης και η χρήση διαφορετικών τεχνολογιών που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές δομές κόστους και διαφορετικά κίνητρα για τους διάφορους παραγωγούς μειώνουν κατά πολύ την πιθανότητα επιτυχούς συντονισμού.

(22)

Στην παγκόσμια αγορά οξικού ανυδρίτη, τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας θα ανέλθουν σε [15-25] % (Celanese [15-25] %· Acetex [0-5] %) από την άποψη της παραγωγικής ικανότητας και [30-40] % (Celanese [25-35] %· Acetex [5-10] %) από την άποψη των πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά. Τα μέρη θα αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των BP, Eastman, Jilin και Daicel οι οποίες κατέχουν μερίδια αγοράς στην ελεύθερη αγορά πωλήσεων [15-25] %, [10-20] %, [5-15] % και [1-10] %. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο συνδυασμένος φορέας εκ μέρους των ανταγωνιστών οι οποίοι σήμερα παράγουν σε ανταγωνιστικές τιμές συνάγεται ότι η προτεινόμενη ενέργεια δεν θα εμποδίσει σημαντικά τον πραγματικό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά οξικού ανυδρίτη. Στην απόφαση εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο συντονισμένων αποτελεσμάτων και συνάγεται ότι παρόμοια αποτελέσματα αποκλείονται.

(23)

Στην παγκόσμια αγορά πολυβινυλικής αλκοόλης, τα μερίδια αγοράς της νέας οντότητας θα ανέλθουν σε [5-15] % (Celanese [5-10] %· Acetex [0-5] %) από άποψη παραγωγικής ικανότητας και [5-15] % (Celanese [5-10] %· Acetex [0-5] %) από άποψη των πωλήσεων στην ελεύθερη αγορά. Το συνδυασμένο αυτό μερίδιο αγοράς δεν θα επέτρεπε στα μέρη να ασκήσουν ανταγωνιστική ισχύ· συνεπώς η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα παρεμποδίσει αισθητά τον πραγματικό ανταγωνισμό στην παγκόσμια αγορά πολυβινυλικής αλκοόλης.

(24)

Τέλος, η Επιτροπή αξιολόγησε τις ενδεχόμενες συνέπειες της πράξης στις κάθετα σχετιζόμενες μεταξύ τους αγορές. Τόσο η Celanese όσο και η Acetex είναι κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες επόμενων σταδίων με την έννοια ότι χρησιμοποιούν οξικό οξύ για την παραγωγή οξικού ανυδρίτη και μονομερούς οξικού βινυλίου, και μονομερές οξικό βινύλιο για την παραγωγή πολυβινυλικής αλκοόλης. Η Celanese δραστηριοποιείται στις αγορές επόμενων σταδίων γαλακτωμάτων και πούδρας γαλακτωμάτων, οξικής κυτταρίνης και οξικών εστέρων. Η Acetex είναι καταναλωτής δύο οικογενειών συμπολυμερών, ρητινών οξικού βινυλίου του αιθυλενίου και ρητινών πολυοξικού βινυλεστέρα. Εντούτοις, λόγω των χαμηλών μεριδίων αγοράς των μερών και της σχετικά μικρής αύξησης που επέφερε η πράξη στις σχετικές αγορές, η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν είναι πιθανό να επηρεάσει τις κάθετα σχετιζόμενες αγορές.

III.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(25)

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν εμποδίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε μεγάλο μέρος της, ιδίως συνεπεία της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση πρέπει να κηρυχθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη συμφωνία για τον ΕΟΧ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων και το άρθρο 57 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 297 της 29.11.2005.

(3)  Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 1999, με την οποία κηρύσσεται μία πράξη συγκέντρωσης συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά (υπόθεση IV/M.1469 — Solvay/BASF) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4069/89 (ΕΕ C 197 της 14.7.1999, σ. 2).

(4)  Τμήματα του κειμένου αυτού έχουν διαγραφεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μη δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών· τα τμήματα αυτά είναι εντός αγκυλών και σημειώνονται με αστερίσκο.


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 2004/4/ΕΚ που επιτρέπει προσωρινά στα κράτη μέλη να λάβουν επείγοντα μέτρα κατά της εξάπλωσης της Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith όσον αφορά την Αίγυπτο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4525]

(2005/840/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση 2004/4/ΕΚ της Επιτροπής (2), οι κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., καταγωγής Αιγύπτου, δεν πρέπει κατ’ αρχήν να εισάγονται στην Κοινότητα. Ωστόσο, για την περίοδο εισαγωγών 2004/2005 επιτρέπεται η είσοδος στο έδαφος της Κοινότητας τέτοιων κονδύλων από περιοχές απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς και υπό ορισμένους όρους.

(2)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εισαγωγών 2004/2005 σημειώθηκαν πολλά κρούσματα Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith με αποτέλεσμα την απαγόρευση όλων των εξαγωγών αιγυπτιακών γεωμήλων στην Κοινότητα από τις 6 Απριλίου 2005.

(3)

Η Αίγυπτος υπέβαλε έκθεση σχετικά με τα αίτια αυτών των κρουσμάτων. Το κύριο πόρισμα είναι ότι χρειάζεται να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά τους παραγωγούς, τους επιθεωρητές, τους εξαγωγείς και τους σταθμούς συσκευασίας που δεν ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν λάβει σχετικά με την εξαγωγή γεωμήλων που προορίζονται για την Κοινότητα. Έχουν ήδη ληφθεί ορισμένα μέτρα στην Αίγυπτο.

(4)

Είναι σκόπιμο να οριστούν σε επίπεδο Κοινότητας απαιτήσεις ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων και των ελέγχων που διενεργούνται στην Αίγυπτο για τα γεώμηλα στο σταθμό συσκευασίας και στο λιμένα αποστολής πριν από την εξαγωγή στην Κοινότητα.

(5)

Υπό το φως των πληροφοριών που παρέσχε η Αίγυπτος, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith με την είσοδο στην Κοινότητα κονδύλων του Solanum tuberosum L. από περιοχές της Αιγύπτου που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται ειδικοί όροι.

(6)

Η είσοδος στην Κοινότητα κονδύλων του Solanum tuberosum L., καταγωγής Αιγύπτου, θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί για την περίοδο εισαγωγών 2005/2006 με την επιφύλαξη της τήρησης συγκεκριμένων όρων.

(7)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2004/4/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2004/4/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το «2004/2005» αντικαθίσταται από το «2005/2006»·

β)

στην παράγραφο 2, το «2004/2005» αντικαθίσταται από το «2005/2006».

2)

Στο άρθρο 3, το «2004/2005» αντικαθίσταται από το «2005/2006».

3)

Στο άρθρο 4, η φράση «30 Αυγούστου 2005» αντικαθίσταται από τη φράση «30 Αυγούστου 2006».

4)

Στο άρθρο 7, η φράση «30 Σεπτεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από τη φράση «30 Σεπτεμβρίου 2006».

5)

Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

α)

στο σημείο 1 στοιχείο β) σημείο iii), το «2004/2005» αντικαθίσταται από το «2005/2006»·

β)

στο σημείο 1 στοιχείο β) σημείο iii) δεύτερη περίπτωση, οι όροι «1η Ιανουαρίου 2005» αντικαθίστανται από τους όρους «1η Ιανουαρίου 2006»·

γ)

στο σημείο 1 στοιχείο β) σημείο iii), προστίθεται η ακόλουθη τρίτη περίπτωση:

«—

να έχουν αποτελέσει αντικείμενο επίσημης παρακολούθησης από τη στιγμή της άφιξής τους στο σταθμό συσκευασίας μέχρι τη συσκευασία τους σε σάκους σφραγισμένους σύμφωνα με το σημείο 1 στοιχείο β) σημείο x).»·

δ)

στο σημείο 1 στοιχείο β), το σημείο v) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«v)

αμέσως πριν από την εξαγωγή στην Κοινότητα να έχουν αποτελέσει αντικείμενο επίσημης επιθεώρησης στο λιμένα αποστολής με κοπή 400 κονδύλων από κάθε απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχή σε φορτίο που έχει ληφθεί από τουλάχιστον δέκα σάκους ανά απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχή,»·

ε)

στο σημείο 1 στοιχείο β) σημείο xii), οι όροι «1η Ιανουαρίου 2005» αντικαθίστανται από τους όρους «1η Ιανουαρίου 2006»·

στ)

στο σημείο 5, δεύτερο εδάφιο, το «2004/2005» αντικαθίσταται από το «2005/2006».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/16/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 57 της 3.3.2005, σ. 19).

(2)  ΕΕ L 2 της 6.1.2004, σ. 50· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/836/ΕΚ (ΕΕ L 360 της 7.12.2004, σ. 30).


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/65


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για την προσωρινή εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Triticum durum, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(κοινοποιηθείσαυπό τον αριθμό Ε(2005) 4527)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/841/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, για την εμπορία των σπόρων δημητριακών (1), και ιδίως το άρθρο 17,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην Αυστρία η ποσότητα διαθεσίμων σπόρων χειμερινών ποικιλιών σκληρού σίτου (Triticum durum) κατάλληλων για τις εθνικές κλιματολογικές συνθήκες και που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ ως προς τη βλαστητική ικανότητα είναι ανεπαρκής και ως εκ τούτου μη κατάλληλη για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κράτους μέλους.

(2)

Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί η ζήτηση για σπόρο της ποικιλίας αυτής ικανοποιητικά με σπόρο από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες, που να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με την οδηγία 66/402/ΕΟΚ.

(3)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιτραπεί στην Αυστρία να δώσει άδεια εμπορίας σπόρου αυτού του είδους με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις για περίοδο που θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2005.

(4)

Επιπλέον, άλλα κράτη μέλη, ασχέτως του αν ο σπόρος έχει συγκομισθεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που καλύπτεται από την απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες (2), που είναι σε θέση να εφοδιάσουν την Αυστρία με σπόρο της ποικιλίας αυτής, θα πρέπει να λάβουν άδεια για την εμπορία του σπόρου αυτού.

(5)

Ενδείκνυται να ενεργήσει η Αυστρία ως συντονιστής ώστε να διασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα σπόρου για την οποία θα δοθεί η άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει την μέγιστη ποσότητα που καλύπτεται από την απόφαση αυτή.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με την γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η εμπορία στην Κοινότητα σπόρου χειμερινού σκληρού σίτου που δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστητικής ικανότητας που θεσπίζονται με την οδηγία 66/402/ΕΟΚ θα επιτραπεί για περίοδο που θα λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2005, σύμφωνα με τους όρους που εμφαίνονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η βλαστητική ικανότητα είναι τουλάχιστον 75 % καθαρού σπόρου·

β)

η επίσημη ετικέτα αναφέρει τη βλαστητική ικανότητα που έχει διαπιστωθεί στην επίσημη εξέταση ή την εξέταση που πραγματοποιήθηκε υπό επίσημη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο ΣΤ στοιχείο δ) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Ζ στοιχείο δ) της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·

γ)

ο σπόρος θα πρέπει να έχει πρώτα διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Κάθε προμηθευτής σπόρου που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά τους σπόρους στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1 θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος.

Το υπόψη κράτος μέλος οφείλει να επιτρέψει στον προμηθευτή να θέσει τον σπόρο αυτό στην αγορά εκτός εάν:

α)

υφίστανται επαρκείς ενδείξεις βάσει των οποίων είναι αμφίβολο κατά πόσο ο προμηθευτής είναι σε θέση να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα σπόρου για την οποία υπέβαλε αίτηση χορήγησης αδείας, ή

β)

η συνολική ποσότητα που επιτρέπεται να διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την υπόψη παρέκκλιση θα υπερέβαινε την μέγιστη ποσότητα που ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη θα παρέχουν αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η Αυστρία θα ενεργήσει ως κράτος μέλος συντονιστής, ώστε να διασφαλισθεί ότι η συνολική ποσότητα για την οποία θα δοθεί άδεια δεν θα υπερβεί την μέγιστη ποσότητα που ορίζεται στο παράρτημα.

Κάθε κράτος μέλος που λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 οφείλει αμέσως να γνωστοποιεί στο κράτος μέλος συντονιστή την καλυπτόμενη από την αίτηση ποσότητα. Το κράτος μέλος συντονιστής οφείλει αμέσως να ενημερώσει το γνωστοποιούν κράτος μέλος κατά πόσον η άδεια θα οδηγούσε στην υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη οφείλουν αμέσως να γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις ποσότητες για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στο εμπόριο σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΆΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/117/ΕΚ (ΕΕ L 14 της 18.1.2005, σ. 18).

(2)  ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 885/2004 (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος

Τύπος ποικιλίας

Μέγιστη ποσότητα

(τόνοι)

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500


29.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/67


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2005

για την εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 2673]

(2005/842/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 86 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 16 της Συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότητα, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87, μεριμνά ώστε οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων που τους επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

(2)

Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος βάσει αρχών και υπό όρους που τους επιτρέπουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, ενδέχεται να κριθεί απαραίτητη η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από το κράτος η οποία προορίζεται να καλύψει το σύνολο ή μέρος του ειδικού κόστους που απορρέει από τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 295 της Συνθήκης, όπως έχει ερμηνευτεί από τη νομολογία του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι αδιάφορο από πλευράς κοινοτικού δικαίου εάν η διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος γίνεται από επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα.

(3)

Το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης προβλέπει για το θέμα αυτό ότι οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες που περιλαμβάνονται στη Συνθήκη, ιδίως στους κανόνες ανταγωνισμού. Ωστόσο το άρθρο 86, παράγραφος 2 επιτρέπει εξαίρεση από τους κανόνες που περιέχονται στη Συνθήκη, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει πράξη ανάθεσης, με την οποία το κράτος αναθέτει σε μια επιχείρηση την αρμοδιότητα της εκτέλεσης συγκεκριμένης αποστολής. Δεύτερον, η ανάθεση πρέπει να αφορά υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Τρίτον, η εξαίρεση πρέπει να είναι αναγκαία για την εκτέλεση της ανατεθείσας αποστολής και ανάλογη με τον επιδιωκόμενο σκοπό (εφεξής «απαίτηση αναγκαιότητας»). Τέλος, η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο στο συμφέρον της Κοινότητας.

(4)

Το Δικαστήριο, στην απόφασή του Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (1) (εφεξής Altmark), αποφάνθηκε ότι οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 της Συνθήκης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τέσσερα κριτήρια: Πρώτον, η δικαιούχος επιχείρηση πρέπει να είναι πράγματι επιφορτισμένη με την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας, ενώ η υποχρέωση αυτή πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη. Δεύτερον, οι βασικές παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουμένως αντικειμενικά και με διαφάνεια. Τρίτον, η αντιστάθμιση δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους για την εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. Τέλος, όταν η επιλογή της επιχειρήσεως στην οποία πρόκειται να ανατεθεί η εκπλήρωση υποχρεώσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν πραγματοποιείται στο πλαίσιο διαδικασίας συνάψεως δημοσίας συμβάσεως, παρέχουσας τη δυνατότητα επιλογής του υποψηφίου που είναι σε θέση να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες με το μικρότερο για το κοινωνικό σύνολο κόστος, το επίπεδο της απαραίτητης αντιστάθμισης πρέπει να καθορίζεται βάσει αναλύσεως του κόστους για μια μέση επιχείρηση, με χρηστή διαχείριση και κατάλληλα εξοπλισμένη με μεταφορικά μέσα.

(5)

Εφόσον πληρούνται τα τέσσερα αυτά κριτήρια, η αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης. Όταν τα κράτη μέλη δεν τηρούν τα εν λόγω κριτήρια και εφόσον πληρούνται τα γενικά κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφος 1, της Συνθήκης οι αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας συνιστούν κρατικές ενισχύσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 73, 86, 87 και 88 της Συνθήκης. Η παρούσα απόφαση πρέπει συνεπώς να εφαρμόζεται στις αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας, καθόσον συνιστούν κρατικές ενισχύσεις.

(6)

Το άρθρο 86 παράγραφος 3 της Συνθήκης παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να διευκρινίσει την έννοια και την έκταση της εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης και να θεσπίσει κανόνες που επιτρέπουν να ελέγχεται αποτελεσματικά κατά πόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 86 παράγραφος 2 όπου αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει συνεπώς να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες συμβιβάζονται με το άρθρο 86 παράγραφος 2 ορισμένα συστήματα αντιστάθμισης και δεν υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησής τους βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

(7)

Οι εν λόγω ενισχύσεις μπορούν να κριθούν συμβιβάσιμες, μόνο εφόσον χορηγούνται για να διασφαλισθεί η παροχή υπηρεσιών που αφορούν πράγματι το γενικό οικονομικό συμφέρον, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Καθίσταται σαφές από τη νομολογία ότι, εξαιρουμένων των τομέων όπου υπάρχει σχετική κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη μέλη διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια κατά τον προσδιορισμό των υπηρεσιών που δύνανται να χαρακτηρισθούν ως γενικού οικονομικού συμφέροντος. Εξαιρουμένων λοιπόν των τομέων όπου υπάρχει σχετική κοινοτική νομοθεσία, καθήκον της Επιτροπής είναι να μεριμνά ώστε να μην υπάρχει πρόδηλο σφάλμα όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(8)

Για να έχει εφαρμογή το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η επιχείρηση που λαμβάνει την ενίσχυση πρέπει να έχει επιφορτισθεί ειδικά από το κράτος μέλος με τη διαχείριση συγκεκριμένης υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Σύμφωνα με τη νομολογία για την ερμηνεία του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, στη σχετική πράξη ή πράξεις ανάθεσης πρέπει να προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστον, η ακριβής φύση, το πεδίο και η διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλονται, καθώς και η ταυτότητα της επιχείρησης.

(9)

Για να διασφαλισθεί ότι πληρούνται τα κριτήρια που προβλέπει το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης πρέπει να θεσπισθούν πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Πράγματι, το ποσό της αντιστάθμισης μπορεί να υπολογισθεί και να ελεγχθεί σωστά, μόνο εφόσον οι υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας που αναλογούν στις επιχειρήσεις και οι τυχόν υποχρεώσεις που αναλογούν στο κράτος, έχουν ορισθεί σαφώς με επίσημη πράξη των αρμόδιων δημοσίων αρχών του οικείου κράτους μέλους. Η μορφή της πράξης μπορεί να ποικίλλει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, αλλά πρέπει να διευκρινίζεται, κατ’ ελάχιστον, η ακριβής φύση, το πεδίο και η διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που επιβάλλονται, καθώς και η ταυτότητα της επιχείρησης και το κόστος που την βαρύνει.

(10)

Κατά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων από τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη καλούνται να προβαίνουν σε ευρεία διαβούλευση, με ιδιαίτερη έμφαση στους χρήστες.

(11)

Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης η αντιστάθμιση δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του κόστους εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων, καθώς και ενός ευλόγου κέρδους. Τούτο θα πρέπει να θεωρηθεί ως αναφορά στο πραγματικό κόστος που αναλογεί στη σχετική επιχείρηση.

(12)

Η αντιστάθμιση που παρέχεται επιπλέον της απαιτούμενης για την κάλυψη του κόστους που αναλογεί στη σχετική επιχείρηση, δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος και κατά συνέπεια συνιστά ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που πρέπει να επιστραφεί στο κράτος. Επίσης, η αντιστάθμιση που χορηγείται για τη διαχείριση υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται από τη σχετική επιχείρηση για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σε άλλη αγορά, επίσης δεν είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος και κατά συνέπεια συνιστά επίσης ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση που πρέπει να επιστραφεί.

(13)

Για να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την «απαίτηση αναγκαιότητας» που ορίζεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης πρέπει να θεσπισθούν διατάξεις σχετικά με τον υπολογισμό και τον έλεγχο του ποσού της παρεχόμενης αντιστάθμισης. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ώστε η παρεχόμενη αντιστάθμιση να μην οδηγεί σε υπεραντιστάθμιση. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλισθεί κάποια ευελιξία στις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη, όταν το ποσό της υπεραντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το 10 % του ποσού της ετήσιας αντιστάθμισης, πρέπει να είναι δυνατόν η εν λόγω υπεραντιστάθμιση να μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο και να αφαιρείται από το ποσό της αντιστάθμισης το οποίο θα έπρεπε διαφορετικά να καταβληθεί. Οι επιχειρήσεις που έχουν επιφορτισθεί με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας ενδέχεται να παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση εσόδων, λόγω ιδίως του κινδύνου αφερεγγυότητας των μισθωτών. Κατά συνέπεια, όταν οι επιχειρήσεις αυτές διαχειρίζονται μόνο υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, κάθε υπεραντιστάθμιση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πρέπει να είναι δυνατόν να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο, μέχρι ποσοστού 20 % της ετήσιας αντιστάθμισης.

(14)

Εφόσον η αντιστάθμιση παρέχεται σε επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος όπου το ποσό της αντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το κόστος των σχετικών υπηρεσιών και έχουν τηρηθεί τα όρια που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς το συμφέρον της Κοινότητας. Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή κρίνει ότι η αντιστάθμιση πρέπει να θεωρηθεί συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(15)

Αντισταθμίσεις χαμηλών ποσών σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και των οποίων ο κύκλος εργασιών είναι περιορισμένος, δεν επηρεάζουν την ανάπτυξη των συναλλαγών σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς τα συμφέροντα της Κοινότητας. Συνεπώς, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, δεν πρέπει να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση. Για να προσδιορισθεί το πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που λαμβάνουν αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και το επίπεδο της εν λόγω αντιστάθμισης.

(16)

Τα νοσοκομεία και οι επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που έχουν επιφορτισθεί με καθήκοντα που περιλαμβάνουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, στο παρόν στάδιο ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς, το μέγεθος της στρέβλωσης του ανταγωνισμού στους τομείς αυτούς δεν είναι απαραίτητα ανάλογο προς το επίπεδο του κύκλου εργασιών και της αντιστάθμισης. Κατά συνέπεια, τα νοσοκομεία που παρέχουν ιατρική περίθαλψη, υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και παρεπόμενες υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με τις κύριες δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της έρευνας, καθώς και οι επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας για πολίτες ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που λόγω περιορισμένης φερεγγυότητας δεν είναι σε θέση να βρουν κατοικία υπό τους όρους της αγοράς, θα πρέπει να απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, ακόμη και αν το ποσό της παρεχόμενης αντιστάθμισης υπερβαίνει το οριζόμενο κατώτερο όριο, εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχουν έχουν χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(17)

Το άρθρο 73 της Συνθήκης συνιστά lex specialis σε σχέση με το άρθρο 86, παράγραφος 2. Θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Το εν λόγω άρθρο αναλύεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (2), ο οποίος καθορίζει τους γενικούς όρους σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των οδικών μεταφορών και προβλέπει μεθόδους υπολογισμού της αντιστάθμισης. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 προβλέπει απαλλαγή όλων των αντισταθμίσεων στον τομέα των οδικών μεταφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης. Εξάλλου, επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του στην περίπτωση επιχειρήσεων που πραγματοποιούν αποκλειστικά αστικές, υπεραστικές ή περιφερειακές μεταφορές. Όταν εφαρμόζεται η εν λόγω παρέκκλιση, κάθε αντιστάθμιση για υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον αποτελεί κρατική ενίσχυση, διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70, της 4ης Ιουνίου 1970, περί ενισχύσεων που χορηγούνται στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (3). Σύμφωνα με την απόφαση «Altmark», οι αντισταθμίσεις που δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 73 δεν μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με τη Συνθήκη βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 ή άλλων διατάξεων της Συνθήκης. Συνεπώς, οι αντισταθμίσεις αυτές δεν πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα απόφαση.

(18)

Σε αντίθεση με τις οδικές μεταφορές, οι τομείς των θαλασσίων και των αεροπορικών μεταφορών εμπίπτουν στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Ορισμένοι κανόνες που εφαρμόζονται στις αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας στους τομείς των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών, περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (4) και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές/cabotage) (5). Ωστόσο, σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69, οι εν λόγω κανονισμοί δεν αναφέρονται στο συμβιβάσιμο των ενδεχόμενων στοιχείων κρατικής ενίσχυσης ούτε περιλαμβάνουν απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή της παρούσας απόφασης στις αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας στους τομείς των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, υπό την προϋπόθεση ότι οι αντισταθμίσεις αυτές, εκτός του ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, τηρούν και τους τομεακούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, όπου αυτοί εφαρμόζονται.

(19)

Τα όρια που ισχύουν για την αντιστάθμιση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους τομείς των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών πρέπει κανονικά να είναι τα ίδια με εκείνα που ισχύουν γενικά. Ωστόσο, σε ειδικές περιπτώσεις αντιστάθμισης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για αεροπορικές ή θαλάσσιες συνδέσεις με νησιά καθώς και για αεροδρόμια και λιμένες, που συνιστούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ενδείκνυται περισσότερο να προβλεφθούν επίσης εναλλακτικά όρια με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό των επιβατών, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό απεικονίζει πιο εύστοχα την οικονομική πραγματικότητα των εν λόγω δραστηριοτήτων.

(20)

Η παρούσα απόφαση προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την έννοια και την έκταση της εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, όπως εφαρμόστηκε πάγια στο παρελθόν από το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο των ΕΚ και από την Επιτροπή. Στο βαθμό που δεν τροποποιεί το ουσιαστικό δίκαιο που εφαρμόζεται στον εν λόγω τομέα, πρέπει να εφαρμοσθεί άμεσα. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις της απόφασης προχωρούν πέραν του status quo, και θέτουν πρόσθετες απαιτήσεις για τον αποτελεσματικό έλεγχο των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 86 παράγραφος 2. Προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για τον σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί περίοδος ενός έτους πριν τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω ειδικές διατάξεις.

(21)

Η απαλλαγή από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης για ορισμένες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεν αποκλείει για τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να κοινοποιούν σχέδια ειδικής ενίσχυσης. Οι κοινοποιήσεις αυτές αξιολογούνται με βάση τις αρχές του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας (6).

(22)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 1980, για τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για την χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (7).

(23)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που ισχύουν στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και του ανταγωνισμού, και ιδίως των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης.

(24)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των αυστηρότερων ειδικών διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας που περιέχονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένους τομείς,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα απόφαση ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεωρούνται συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, οι κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, που χορηγούνται σε επιχειρήσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

σε αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών προ φόρων, για όλες τις δραστηριότητές τους, μικρότερο των 100 εκατομμυρίων ευρώ κατά τις δύο χρήσεις που προηγούνται της ανάθεσης της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, και εφόσον το ετήσιο ύψος της αντιστάθμισης για την εν λόγω υπηρεσία παραμένει μικρότερο των 30 εκατομμυρίων ευρώ·

β)

σε αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε νοσοκομεία και επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονται από το οικείο κράτος μέλος ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος·

γ)

σε αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας για αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές συνδέσεις με νησιά όπου η μέση ετήσια επιβατική κίνηση κατά τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται εκείνου της ανάθεσης της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεν υπερβαίνει τους 300 000 επιβάτες·

δ)

σε αντισταθμίσεις για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε αεροδρόμια και λιμάνια όπου η μέση ετήσια επιβατική κίνηση κατά τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται εκείνου της ανάθεσης της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεν υπερβαίνει το 1 000 000 επιβάτες όσον αφορά τα αεροδρόμια, και τους 300 000 επιβάτες όσον αφορά τα λιμάνια.

Το όριο των 30 εκατομμυρίων ευρώ του στοιχείου α) ανωτέρω μπορεί να προσδιορισθεί λαμβάνοντας υπόψη ένα ετήσιο μέσο όρο, που αντιπροσωπεύει την αξία της αντιστάθμισης η οποία χορηγήθηκε στη διάρκεια της σύμβασης ή σε διάστημα πέντε ετών. Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το όριο κύκλου εργασιών 100 εκατομμυρίων ευρώ αντικαθίσταται από αυτό των 800 εκατομμυρίων ευρώ για το σύνολο του ισολογισμού.

2.   Στον τομέα των αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνο στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος όπως αναφέρεται στο άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης οι οποίες είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92, όπου αυτοί εφαρμόζονται.

Η παρούσα απόφαση σε κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται στον τομέα των χερσαίων μεταφορών.

Άρθρο 3

Συμβιβάσιμο και απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης

Οι κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για παροχή δημόσιας υπηρεσίας που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση, συμβιβάζονται με την κοινή αγορά και απαλλάσσονται από την υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις της δημόσιας υπηρεσίας που περιέχονται σε κοινοτικές νομοθετικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένους τομείς.

Άρθρο 4

Ανάθεση

Για να έχει εφαρμογή η παρούσα απόφαση, η ευθύνη για τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να ανατίθεται στη σχετική επιχείρηση με μία ή περισσότερες επίσημες πράξεις, η μορφή των οποίων προσδιορίζεται από το κάθε κράτος μέλος. Η πράξη ή οι πράξεις αυτές καθορίζουν ιδίως τα ακόλουθα:

α)

τη φύση και τη διάρκεια των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας·

β)

τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή που αφορά·

γ)

τη φύση των αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων που έχουν ενδεχομένως παραχωρηθεί στην επιχείρηση·

δ)

τις παραμέτρους για τον υπολογισμό, τον έλεγχο και την αναθεώρηση της αντιστάθμισης·

ε)

τις ρυθμίσεις για την αποφυγή και την επιστροφή της ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης.

Άρθρο 5

Αντιστάθμιση

1.   Το ποσό της αντιστάθμισης δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για να καλυφθεί το κόστος εκτέλεσης των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έσοδα καθώς και μια εύλογη απόδοση οποιωνδήποτε ιδίων κεφαλαίων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Η αντιστάθμιση πρέπει να χρησιμοποιείται πραγματικά για τη διαχείριση της σχετικής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, χωρίς να θίγεται η ικανότητα της επιχείρησης να απολαμβάνει κανονικά το εύλογο κέρδος της.

Το ποσό της αντιστάθμισης περιλαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχονται από το κράτος ή μέσω κρατικών πόρων σε οποιαδήποτε μορφή. Στο εύλογο κέρδος λαμβάνεται υπόψη το σύνολο ή μέρος της αύξησης της παραγωγικότητας που επιτυγχάνει η επιχείρηση κατά τη διάρκεια συμφωνηθείσας περιορισμένης περιόδου, χωρίς να χειροτερεύει το ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί στην επιχείρηση από το κράτος.

2.   Το κόστος που λαμβάνεται υπόψη περιλαμβάνει όλο το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ο υπολογισμός του κόστους γίνεται σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής, ως ακολούθως:

α)

όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιορίζονται στην υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, δύναται να λαμβάνεται υπόψη όλο το σχετικό κόστος·

β)

όταν η επιχείρηση αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες εκτός του πεδίου της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, μόνο το κόστος που συνδέεται με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος μπορεί να ληφθεί υπόψη·

γ)

το κόστος που αναλογεί στην υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος μπορεί να καλύπτει κάθε μεταβλητό κόστος για την παροχή της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, μια αναλογική συμμετοχή στο σταθερό κόστος της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος και των άλλων δραστηριοτήτων, καθώς και ένα εύλογο κέρδος·

δ)

το κόστος που συνδέεται με επενδύσεις, ιδίως εκείνες που αφορούν υποδομές, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη, εφόσον είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος.

3.   Τα έσοδα που λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν τουλάχιστον όλα τα έσοδα που προκύπτουν από την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Εάν η σχετική επιχείρηση διαθέτει ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα που συνδέονται με άλλη υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος από την οποία προκύπτουν κέρδη που υπερβαίνουν το εύλογο κέρδος, ή εφόσον απολάβει άλλων πλεονεκτημάτων που της παρέχει το κράτος, αυτά πρέπει να περιληφθούν στα έσοδά της, ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους με βάση το άρθρο 87. Το οικείο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι τα κέρδη που προκύπτουν από άλλες δραστηριότητες εκτός του πεδίου της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, πρέπει να διατίθενται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει για τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος.

4.   Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «εύλογο κέρδος» νοείται ένα ποσοστό απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων που λαμβάνει υπόψη τον αναλαμβανόμενο από την επιχείρηση κίνδυνο, ή την έλλειψη κινδύνου, ως αποτέλεσμα της κρατικής παρέμβασης, ιδίως αν το κράτος παρέχει αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα. Κανονικά, το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ποσοστό που ισχύει στον σχετικό τομέα τα τελευταία έτη. Σε τομείς όπου δεν υπάρχουν επιχειρήσεις αντίστοιχες με την επιχείρηση στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, η σύγκριση μπορεί να γίνεται με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη ή, εν ανάγκη, σε άλλους τομείς, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τομέα. Για τον προσδιορισμό του εύλογου κέρδους, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κριτήρια με παροχή κινήτρων, ιδίως σε συνάρτηση με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

5.   Εφόσον η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητες που εμπίπτουν τόσο εντός όσο και εκτός του πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, στην εσωτερική λογιστική της πρέπει να καταχωρούνται ξεχωριστά τα έξοδα και τα έσοδα που συνδέονται με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και εκείνα που αφορούν τις υπόλοιπες υπηρεσίες, καθώς και οι παράμετροι κατανομής των εξόδων και των εσόδων.

Το κόστος που συνδέεται με δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος καλύπτει το σύνολο του μεταβλητού κόστους, κατάλληλη συμμετοχή στο κοινό σταθερό κόστος και μια εύλογη απόδοση των κεφαλαίων. Για το κόστος αυτό δεν χορηγείται αντιστάθμιση.

Άρθρο 6

Έλεγχος της υπεραντιστάθμισης

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ή αναθέτουν τη διενέργειά τους, ώστε η αντιστάθμιση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις να μην υπερβαίνει το ποσό που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τα κράτη μέλη ζητούν από την επιχείρηση να επιστρέψει την τυχόν εισπραχθείσα υπεραντιστάθμιση, και ενημερώνονται οι παράμετροι για τον υπολογισμό της σχετικής αντιστάθμισης στο μέλλον. Όταν το ποσό της υπεραντιστάθμισης δεν υπερβαίνει το 10 % του ποσού της ετήσιας αντιστάθμισης, η εν λόγω υπεραντιστάθμιση μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο και να αφαιρεθεί από το ποσό της αντιστάθμισης που οφείλεται για την περίοδο αυτή.

Στον τομέα της κοινωνικής κατοικίας, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους, ή αναθέτουν τη διενέργειά τους, σε κάθε επιχείρηση, ώστε η αντιστάθμιση που λαμβάνει να μην υπερβαίνει το ποσό που έχει καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 5. Κάθε υπεραντιστάθμιση μπορεί να μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο μέχρι ποσοστού 20 % της ετήσιας αντιστάθμισης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση διαχειρίζεται μόνο υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Άρθρο 7

Διάθεση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη τηρούν διαθέσιμα για διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθεί αν οι αντισταθμίσεις που έχουν χορηγηθεί συμβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.

Εφόσον ζητηθεί γραπτώς από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη της κοινοποιούν όλες τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να διαπιστώσει αν τα ισχύοντα συστήματα αντιστάθμισης συμβιβάζονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 8

Εκθέσεις

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή περιοδική έκθεση ανά τριετία σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με αναλυτική περιγραφή των όρων εφαρμογής της σε όλους τους τομείς, περιλαμβανομένων των τομέων της κοινωνικής κατοικίας και των νοσοκομείων.

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται στις 19 Δεκεμβρίου 2008.

Άρθρο 9

Αξιολόγηση

Το αργότερο μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή θα προβεί σε αξιολόγηση των επιπτώσεων με βάση πραγματικά στοιχεία και τα αποτελέσματα ευρείας διαβούλευσης που θα διεξάγει η ίδια, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα στοιχεία που θα υποβάλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 8.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 19 Δεκεμβρίου 2005.

Το άρθρο 4 στοιχεία γ), δ) και ε) και το άρθρο 6 εφαρμόζονται από τις 29 Νοεμβρίου 2006.

Άρθρο 11

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Συλλογή 2003, Ι-7747.

(2)  ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1893/91 (ΕΕ L 169 της 29.6.1991, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 130 της 15.6.1970, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/97 (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 6).

(4)  ΕΕ L 240 της 24.8.1992, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(5)  ΕΕ L 364 της 12.12.1992, σ. 7.

(6)  ΕΕ C 297 της 29.11.2005.

(7)  ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).