ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
28 Οκτωβρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1719/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, που τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

28.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 1719/2005 ΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως τα άρθρα 9 και 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 θέσπισε ονοματολογία εμπορευμάτων, αποκαλούμενη εφεξής «συνδυασμένη ονοματολογία», για να καλύψει, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και άλλες κοινοτικές πολιτικές σχετικά με την εισαγωγή ή την εξαγωγή εμπορευμάτων.

(2)

Για την επίτευξη νομοθετικής απλοποίησης, είναι σκόπιμο να εκσυγχρονιστεί η συνδυασμένη ονοματολογία και να τροποποιηθεί η δομή της.

(3)

Είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί η συνδυασμένη ονοματολογία, ώστε να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στις απαιτήσεις σχετικά με τις στατιστικές και την εμπορική πολιτική, οι μεταβολές προκειμένου να εκπληρωθούν διεθνείς δεσμεύσεις, οι τεχνολογικές ή εμπορικές εξελίξεις, η ανάγκη ευθυγράμμισης ή διευκρίνισης των κειμένων, καθώς και η ανάγκη προσαρμογής των κειμένων στη γλώσσα ορισμένων κρατών μελών που εντάχθηκαν το 2004, ώστε να εξασφαλισθεί συνέπεια στην τελωνειακή ορολογία.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, το παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού θα αντικατασταθεί από την 1η Ιανουαρίου 2006 από τη συνδυασμένη ονοματολογία στο σύνολό της, μαζί με τους αυτόνομους και συμβατικούς δασμούς, που προκύπτουν από τα μέτρα που θεσπίζει το Συμβούλιο ή η Επιτροπή.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27ης Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 493/2005 (ΕΕ L 82 της 31.3.2005, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ — ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος Ι — Γενικοί κανόνες

Α.

Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της ονοματολογίας

Β.

Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς

Γ.

Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς

Τίτλος ΙΙ — Ειδικές διατάξεις

Α.

Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης

Β.

Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

Γ.

Φαρμακευτικές ουσίες

Δ.

Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή

Ε.

Συσκευασίες

ΣΤ.

Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

Κατάλογος σημείων, συντομογραφιών και συμβόλων

Κατάλογος των συμπληρωματικών μονάδων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

Κεφάλαια

Τμήμα I

Ζώα ζωντανά και προϊόντα του ζωικού βασιλείου

1

Ζώα ζωντανά

2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Τμήμα II

Προϊόντα του φυτικού βασιλείου

6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά

10

Δημητριακά

11

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι

12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

13

Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Τμήμα III

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Τμήμα IV

Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι. Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα

18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής

20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών

21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής

22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι

23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα

24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

Τμήμα V

Προϊόντα ορυκτά

25

Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα

26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά

Τμήμα VI

Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών

28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολυτίμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπάνιων γαιών ή των ισοτόπων

29

Οργανικά χημικά προϊόντα

30

Φαρμακευτικά προϊόντα

31

Λιπάσματα

32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια

33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο

35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα

36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες

37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα

38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών

Τμήμα VII

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ

Τμήμα VIII

Δέρματα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)

42

Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

43

Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα

Τμήμα IX

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο. Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας

44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο

45

Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό

46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιíας

Τμήμα X

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα). Χαρτί και οι εφαρμογές του

47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

Τμήμα XI

Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες

50

Μετάξι

51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες

52

Βαμβάκι

53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί

54

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

55

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς

56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας

57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες

58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα

59

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες

60

Υφάσματα πλεκτά

61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά

62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά

63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη

Τμήμα XII

Υποδήματα. Καλύμματα κεφαλής. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Φτερά κατεργασμένα και είδη από φτερά. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

64

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. Μέρη των ειδών αυτών

65

Καλύμματα κεφαλής και τα μέρη τους

66

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

67

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Τμήμα XIII

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. Προϊόντα κεραμευτικής. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

68

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

69

Προϊόντα κεραμευτικής

70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

Τμήμα XIV

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα

71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα

Τμήμα XV

Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

72

Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας

73

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

74

Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

77

(Προορίζεται για ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση στο εναρμονισμένο σύστημα)

78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

81

Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

82

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα

83

Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

Τμήμα XVI

Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών

85

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

Τμήμα XVII

Υλικό μεταφορών

86

Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών

87

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μεταφορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους

88

Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα

89

Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα

Τμήμα XVIII

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Ωρολογοποιία. Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών

90

Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών

91

Ωρολογοποιία

92

Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών

Τμήμα XIX

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

93

Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους

Τμήμα XX

Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα

94

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές

95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Τα μέρη και εξαρτήματά τους

96

Τεχνουργήματα διάφορα

Τμήμα XXI

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

97

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων

98

Βιομηχανικά συγκροτήματα

99

(Προορίζεται για ορισμένες ειδικές χρήσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες κοινοτικές αρχές)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ

Τμήμα I — Γεωργικά παραρτήματα

Παράρτημα 1

Το γεωργικό στοιχείο (EA), οι πρόσθετοι δασμοί ζαχάρων (AD S/Z) και οι πρόσθετοι δασμοί αλεύρων (AD F/M)

Παράρτημα 2

Προϊόντα για τα οποία ισχύει τιμή εισόδου

Τμήμα II — Κατάλογος φαρμακευτικών ουσιών που πληρούν τις προϋποθέσεις για δασμολογική ατέλεια

Παράρτημα 3

Κατάλογος των διεθνών κοινών ονομασιών (ΔΚΟ), των φαρμακευτικών συσιών που κατονομάζει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και τυγχάνουν δασμολογικής ατέλειας

Παράρτημα 4

Κατάλογος προθημάτων και επιθημάτων τα οποία, σε συνδυασμό με τις ΔΚΟ του παραρτήματος 3, περιγράφουν τα άλατα, τους εστέρες και τα υδροξείδια των ΔΚΟ· τα εν λόγω άλατα, εστέρες και υδροξείδια απαλλάσσονται από τους δασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατατάξιμα στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ

Παράρτημα 5

Άλατα, εστέρες και υδροξείδια των ΔΚΟ, τα οποία δεν κατατάσσονται στην ίδια κλάση ΣΟ όπως οι αντίστοιχες ΔΚΟ και που απαλλάσσονται από τους δασμούς

Παράρτημα 6

Κατάλογος φαρμακευτικών ενδιαμέσων ουσιών, π.χ. ενώσεων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ετοίμων φαρμακευτικών προϊόντων, που απαλλάσσονται από τους δασμούς

Τμήμα III — Ποσοστώσεις

Παράρτημα 7

Δασμολογικές ποσοστώσεις ΠΟΕ ανοιγόμενες από τις αρμόδιες κοινοτικές υπηρεσίες

Τμήμα IV — Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείρηση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

Παράρτημα 8

Εμπορεύματα ακατάλληλα για την διατροφή (κατάλογος μετουσιωτικών)

Παράρτημα 9

Πιστοποιητικά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Α.   Γενικοί κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρακάτω αρχές:

1.

Το κείμενο των τίτλων των τμημάτων, των κεφαλαίων ή των υποκεφαλαίων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι η κατάταξη καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων ή των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες, εφόσον αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς το κείμενο των εν λόγω κλάσεων και σημειώσεων.

2.

α)

Κάθε αναφορά σ' ένα είδος μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει το είδος αυτό, έστω και αν δεν είναι πλήρες ή τελειωμένο, με την προϋπόθεση ότι, στην κατάσταση που παρουσιάζεται, εμφανίζει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του πλήρους ή του τελειωμένου είδους. Καλύπτει επίσης το πλήρες ή τελειωμένο είδος ή αυτό που θεωρείται σαν τέτοιο, βάσει των προηγουμένων διατάξεων, στην περίπτωση που αυτό παρουσιάζεται ασυναρμολόγητο ή αποσυναρμολογημένο.

β)

Κάθε αναφορά σε μία ύλη μέσα σε ορισμένη κλάση καλύπτει την ύλη αυτή, είτε σε αμιγή κατάσταση είτε αναμεμειγμένη ή και συνδυασμένη με άλλες ύλες. Επίσης, κάθε αναφορά σε τεχνουργήματα από ορισμένη ύλη καλύπτει τα τεχνουργήματα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή μερικώς από την ύλη αυτή. Η κατάταξη των αναμειγμένων αυτών προϊόντων ή των συνθέτων αυτών ειδών γίνεται σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται στον κανόνα 3.

3.

Όταν εμπορεύματα πρέπει, εκ πρώτης όψεως, να καταταγούν σε δύο ή περισσότερες κλάσεις, σ' εφαρμογή του κανόνα 2 β), ή σε κάθε άλλη περίπτωση, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω:

α)

Η περισσότερο εξειδικευμένη κλάση πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των κλάσεων με γενικότερο περιεχόμενο. Εντούτοις, όταν δύο ή περισσότερες κλάσεις καλύπτουν καθεμία ένα μόνο τμήμα των υλών που αποτελούν ένα αναμειγμένο προϊόν ή ένα σύνθετο είδος ή ένα μόνο τμήμα των ειδών, στην περίπτωση εμπορευμάτων που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, αυτές οι κλάσεις πρέπει να θεωρούνται, σε σχέση με αυτό το προϊόν ή αυτό το είδος, ως εξίσου εξειδικευμένες, έστω και αν μία από αυτές δίνει μια περισσότερο ακριβή ή περισσότερο πλήρη περιγραφή.

β)

Τα αναμεμειγμένα προϊόντα, τα τεχνουργήματα και τα είδη που αποτελούνται από διάφορες ύλες ή προκύπτουν από τη συναρμολόγηση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και τα εμπορεύματα που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, στα οποία η κατάταξη δεν μπορεί να γίνει με εφαρμογή του κανόνα 3 α), κατατάσσονται σύμφωνα με την ύλη ή το είδος που δίνει σ' αυτά τον ουσιώδη τους χαρακτήρα, όταν είναι δυνατός αυτός ο καθορισμός.

γ)

Στις περιπτώσεις που η κατάταξη του εμπορεύματος δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με τον κανόνα 3 α) ή 3 β), τότε αυτό κατατάσσεται στην τελευταία κατά σειρά αρίθμησης κλάση μεταξύ των κλάσεων που μπορούν έγκυρα να ληφθούν υπόψη.

4.

Τα εμπορεύματα που η κατάταξή τους δεν μπορεί να γίνει με βάση τους παραπάνω αναφερόμενους κανόνες κατατάσσονται στην κλάση που αναφέρεται στα περισσότερο ανάλογα είδη.

5.

Εκτός από τις παραπάνω διατάξεις, στα παρακάτω αναφερόμενα εμπορεύματα εφαρμόζονται και οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

Οι θήκες για φωτογραφικές μηχανές, μουσικά όργανα, όπλα, όργανα σχεδίασης, τα κουτιά και τα παρόμοια είδη συσκευασίας που έχουν ειδικά διευθετηθεί για να δέχονται ένα καθορισμένο είδος ή ένα σύνολο, που προορίζονται για παρατεταμένη χρήση και παρουσιάζονται με τα είδη για τα οποία προορίζονται, κατατάσσονται με τα είδη αυτά εφόσον είναι του τύπου που κανονικά πουλιέται με αυτά. Εντούτοις ο κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται στα είδη συσκευασίας τα οποία προσδίδουν στο σύνολο τον ουσιώδη του χαρακτήρα.

β)

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραπάνω κανόνα 5 α), οι συσκευασίες (1) που περιέχουν εμπορεύματα κατατάσσονται με τα εμπορεύματα αυτά όταν είναι του τύπου που χρησιμοποιείται κανονικά για το είδος των εμπορευμάτων αυτών. Εντούτοις η διάταξη αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν οι συσκευασίες είναι φανερό ότι είναι κατάλληλες να χρησιμοποιούνται κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.

6.

Η κατάταξη των εμπορευμάτων στις διακρίσεις μιας και της αυτής κλάσης καθορίζεται νόμιμα σύμφωνα με το κείμενο των διακρίσεων αυτών και των σημειώσεων των διακρίσεων, καθώς και αναλογικά, σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες, δεδομένου ότι μπορούν να συγκριθούν μόνον οι διακρίσεις του αυτού επιπέδου. Εκτός αντιθέτων διατάξεων, για τους σκοπούς του κανόνα αυτού εφαρμόζονται επίσης οι σημειώσεις των τμημάτων και των κεφαλαίων.

Β.   Γενικοί κανόνες σχετικά με τους δασμούς

1.

Οι δασμοί που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, καταγωγής χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες που περιέχουν τη ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους από δασμολογική άποψη, είναι οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 του πίνακα των δασμών. Με την επιφύλαξη αντιθέτων διατάξεων, οι συμβατικοί αυτοί δασμοί εφαρμόζονται επίσης και σε εμπορεύματα, άλλα από εκείνα που αναφέρονται παραπάνω, που εισάγονται από κάθε τρίτη χώρα.

Οι συμβατικοί δασμοί που αναγράφονται στη στήλη 3 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Οι αυτόνομοι δασμοί που αναγράφονται σε παραπομπή εφαρμόζονται όταν είναι κατώτεροι από τους συμβατικούς.

2.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται όταν προβλέπονται ειδικοί αυτόνομοι δασμοί για εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών ή όταν εφαρμόζονται προτιμησιακοί δασμοί κατόπιν συμφωνιών.

3.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν αποτελούν εμπόδιο για την εφαρμογή από τα κράτη μέλη δασμών άλλων από εκείνους του κοινού δασμολογίου, στο μέτρο που μια διάταξη του κοινοτικού δικαίου δικαιολογεί την εφαρμογή αυτή.

4.

Όταν οι δασμοί εκφράζονται σε ποσοστό, πρόκειται για δασμούς κατ' αξίαν.

5.

Η ένδειξη «EA» στη στήλη 3 σημαίνει ότι τα προβλεπόμενα προϊόντα υπόκεινται στην είσπραξη γεωργικού στοιχείου σύμφωνα με το παράρτημα 1.

6.

Η ένδειξη «AD S/Z» ή «AD F/M» στη στήλη 3 των κεφαλαίων 17 έως και 19 σημαίνει ότι ο μέγιστος συντελεστής συνίσταται από συντελεστή ad valorem πλέον πρόσθετο συντελεστή εφαρμοζόμενο για ορισμένες μορφές ζάχαρης ή στα άλευρα. Ο δασμός αυτός καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα 1.

7.

Στο κεφάλαιο 22, η μνεία «€/% vol/hl» στη στήλη 3 σημαίνει ότι ο ειδικός δασμός υπολογίζεται βάσει ενός ορισμένου αριθμού ευρώ για κάθε εκατοστιαίο ποσοστό κατ' όγκο οινοπνεύματος ανά εκατόλιτρο. Συνεπώς, ένα ποτό με αλκοολικό τίτλο 40 % κατ' όγκο θα δασμολογείται ως εξής:

«1 €/% vol/hl» = 1 € Χ 40, δασμός 40 € ανά εκατόλιτρο ή

«1 €/% vol/hl + 5 €/hl» = 1 € Χ 40 + 5 €, δασμός 45 € ανά εκατόλιτρο.

Όταν εμφανίζεται το σύμβολο «ΜΙΝ» (π.χ. «1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl»), αυτό σημαίνει ότι ο δασμός, που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω κανόνα, πρέπει να συγκρίνεται με τον ελάχιστο δασμό (π.χ. «9 €/hl») και να εφαρμόζεται ο μεγαλύτερος εκ των δύο.

Γ.   Κοινοί γενικοί κανόνες για την ονοματολογία και τους δασμούς

1.

Εκτός από ειδικές διατάξεις, οι διατάξεις που αναφέρονται στην δασμολογητέα αξία εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί, εκτός από την αξία βάσει της οποίας υπολογίζονται οι δασμοί στην αξία, και η αξία που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων.

2.

Ως «δασμολογητέο βάρος», για τα εμπορεύματα που δασμολογούνται με βάση το βάρος τους και ως «βάρος», που χρησιμοποιείται σαν κριτήριο για τον καθορισμό ορισμένων κλάσεων ή διακρίσεων, θεωρούνται:

α)

ως «μεικτό βάρος», το συνολικό βάρος του εμπορεύματος με όλες τις συσκευασίες του·

β)

ως «καθαρό βάρος» ή «βάρος» χωρίς άλλο προσδιορισμό, το ίδιο το βάρος του εμπορεύματος γυμνό από κάθε συσκευασία.

3.

Η αντιστοιχία του ευρώ σε εθνικά νομίσματα, για κράτη μέλη άλλα από τα μετέχοντα κράτη μέλη όπως καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου (2) (κατωτέρω ονομαζόμενα «μη μετέχοντα κράτη μέλη»), καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (3).

4.

Ευνοϊκό δασμολογικό καθεστώς στο οποίο μπορούν να υπαχθούν ορισμένα εμπορεύματα λόγω του ειδικού προορισμού τους:

Κάθε εμπόρευμα προοριζόμενο για ειδική χρησιμοποίηση, για την οποία ο εφαρμοστέος εισαγωγικός δασμός στο πλαίσιο του καθεστώτος του ειδικού προορισμού δεν είναι κατώτερος από εκείνον που πρέπει να εφαρμοστεί σ' αυτό, αγνοουμένου του εν λόγω προορισμού, πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση που επιτρέπει ο ειδικός προορισμός, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (EE L 253 της 11.10.1993).

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α.   Προϊόντα που προορίζονται για ορισμένες κατηγορίες πλοίων και για εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης

1.

Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται για τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στα πλοία που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίησή τους, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εφοπλισμό ή τον εξοπλισμό των πλοίων αυτών.

2.

Η είσπραξη των δασμών αναστέλλεται όσον αφορά:

α)

τα προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης:

1)

τις σταθερές, της διάκρισης ex 8430 49, που εγκαθίστανται εντός ή εκτός των χωρικών υδάτων των κρατών μελών,

2)

τις πλωτές ή βυθιζόμενες της διάκρισης 8905 20,

με σκοπό την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση ή μεταποίηση, καθώς και τα προϊόντα που προορίζονται για τον εξοπλισμό αυτών των εξεδρών.

Θεωρούνται επίσης ότι προορίζονται να ενσωματωθούν στις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης τα προϊόντα, όπως τα στερεά και υγρά καύσιμα, τα λιπαντικά και τα αέρια, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των μηχανών και συσκευών που δεν προορίζονται για μόνιμη παραμονή στις εξέδρες αυτές και κατά συνέπεια δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών και χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εξέδρες για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, μεταποίηση ή εξοπλισμό τους·

β)

τους σωλήνες κάθε είδους, καλώδια και τα μέρη σύνδεσής τους, που συνδέουν τις εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης με την ξηρά.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(1)

(2)

8901

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8901 10

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευαστεί κυρίως για τη μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

8901 10 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 20

Δεξαμενόπλοια

8901 20 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 30

Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20

8901 30 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 90

Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

8901 90 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8902 00

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των προϊόντων της αλιείας

 

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8902 00 12

Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 κόρους

8902 00 18

Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 κόρους

8903

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό

 

Άλλα

8903 91

Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα

8903 91 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92

Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή

8903 92 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8904 00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

8904 00 10

Πλοία ρυμουλκά

 

Πλοία προωθητικά

8904 00 91

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905

Πλοία-φάροι, πλοία-αντλίες, βυθοκόροι, πλωτοί γερανοί και άλλα πλοία για τα οποία η ναυσιπλοΐα έχει δευτερεύουσα σημασία σε σχέση με το κύριο έργο τους. Πλωτές δεξαμενές

8905 10

Βυθοκόροι

8905 10 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905 90

Άλλα

8905 90 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8906

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα από εκείνα με κουπιά

8906 10 00

Πολεμικά πλοία

 

Άλλα

8906 90 10

Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

3.

Το ευεργέτημα των αναστολών αυτών εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις για τον τελωνειακό έλεγχο του προορισμού των προϊόντων αυτών.

Β.   Πολιτικά αεροσκάφη και προϊόντα που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

1.

Η απαλλαγή από δασμούς προβλέπεται για:

τα πολιτικά αεροσκάφη,

ορισμένα προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα στα πολιτικά αεροσκάφη και για να ενσωματωθούν σ' αυτά κατά τη διάρκεια της κατασκευής, επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μεταποίησής τους,

τις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη και ξεχωριστά τεμάχια, προοριζόμενα για πολιτικές χρήσεις.

Τα προϊόντα αυτά καλύπτονται από τις κλάσεις και τις διακρίσεις που απαριθμούνται στους πίνακες της παραγράφου 5.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πρώτη και δεύτερη περίπτωση, ως «πολιτικά αεροσκάφη» νοούνται αεροσκάφη άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες στα κράτη μέλη και τα οποία είναι ταξινομημένα ως στρατιωτικά ή εξομοιούμενα οχήματα.

3.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, δεύτερη περίπτωση, η έκφραση «που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη» περιλαμβάνει τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις συσκευές εδάφους για εκπαίδευση στην πτήση με προορισμό την πολιτική αεροπορία.

4.

Η απαλλαγή από δασμούς υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις εν όψει του τελωνειακού ελέγχου των εν λόγω εμπορευμάτων [βλέπε άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454 της Επιτροπής (EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και επόμενες τροποποιήσεις].

5.

Τα επιλέξιμα για τη συγκεκριμένη απαλλαγή από δασμούς προϊόντα καλύπτονται από τις ακόλουθες κλάσεις ή διακρίσεις:

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 6812 90, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8425 11, 8425 19, 8425 31, 8425 39, 8425 42, 8425 49, 8426 99, 8428 10, 8428 20, 8428 33, 8428 39, 8428 90, 8471 10, 8471 41, 8471 49, 8471 50, 8471 60, 8471 70, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 21, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8520 90, 8521 10, 8525 10 20, 8526, 8529 10, 8531 10, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 8805 29, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9014 20, 9025, 9026, 9029 20 38, 9030 10, 9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 83, 9030 89, 9030 90, 9031 80, 9032, 9104, 9403 20, 9403 70.

Για τις ακόλουθες διακρίσεις, η απαλλαγή από δασμούς για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που περιγράφονται στη στήλη 2:

Διάκριση

Περιγραφή εμπορευμάτων

3917 21 90, 3917 22 90, 3917 23 90, 3917 29 90, 3917 31, 3917 33, 3917 39 90, 7413 00, 8307 10, 8307 90

Που φέρουν εξαρτήματα

4008 29

Είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε διαστάσεις

4009 12, 4009 22, 4009 32, 4009 42

Με εξαρτήματα για τη διοχέτευση αερίων ή υγρών

3926 90, 4016 10, 4016 93, 4016 99

Για τεχνικές χρήσεις

4504 90, 4823 90

Σύνδεσμοι

6813 10, 6813 90

Με βάση τον αμίαντο ή άλλες ορυκτές ουσίες

7007 21

Αλεξήνεμα (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο

7312 10, 7312 90

Που φέρουν εξαρτήματα ή είναι κατασκευασμένα σε είδη

7322 90

Γεννήτριες και διανεμητές θερμού αέρα (με εξαίρεση τα μέρη τους)

7324 90

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού (με εξαίρεση τα μέρη τους)

7304 31, 7304 39, 7304 41, 7304 49, 7304 51, 7304 59, 7304 90, 7306 30, 7306 40, 7306 50, 7306 60, 7608 10, 7608 20

Που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών

8108 90

Σωλήνες κάθε είδους, που φέρουν εξαρτήματα, για τη μεταφορά αερίων ή υγρών

8415 90

Για μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος των διακρίσεων 8415 81, 8415 82 ή 8415 83

8419 90

Μέρη για συσκευές εναλλαγής της θερμότητας

8479 89

Συσσωρευτές υδροπνευματικοί· μηχανικές συσκευές για αντιστροφείς ώθησης· ειδικά συγκροτήματα τουαλέτας· συσκευές ύγρανσης και αφύγρανσης του αέρα· σερβομηχανισμοί μη ηλεκτρικοί· εκκινητήρες μη ηλεκτρικοί· εκκινητήρες με πιεσμένο αέρα για στροβίλους με αντίδραση, συσκευές προώθησης με στρόβιλο ή άλλοι στρόβιλοι με αέριο· υαλοκαθαριστήρες μη ηλεκτρικοί· ρυθμιστές ελίκων μη ηλεκτρικοί

8501 20, 8501 40

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW

8501 31

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

8501 33

Κινητήρες με ισχύ μικρότερη των 150 kW και γεννήτριες

8501 34 92, 8501 34 90

Γεννήτριες

8501 51

Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W

8501 53

Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 150 kW

8516 80

Συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεμένες με κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών

8522 90

Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στη διάκριση 8520 90

8525 20

Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία

8527 90

Για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία

8529 90

Σύνολα και υποσύνολα, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στην κλάση 8526

8543 89

Καταγραφείς της πτήσης, ηλεκτρικοί συγχρονιστές και μεταγωγείς, διατάξεις για τη διάλυση του πάγου και του αχνού με ηλεκτρικές αντιστάσεις

8543 90

Σύνολα και υποσύνολα για τους καταγραφείς της πτήσης, που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή συναρμολογημένα τεμάχια

8803 90 90

Συμπεριλαμβάνονται τα ανεμόπτερα

9014 90

Οργάνων ή συσκευών των διακρίσεων 9014 10 και 9014 20

9020 00

Με εξαίρεση τα μέρη

9029 10

Μετρητές στροφών ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί

9029 90

Μετρητών στροφών, συσκευών ένδειξης της ταχύτητας και ταχυμέτρων

9031 90

Της διάκρισης 9031 80

9109 19, 9109 90

Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm

9401 10

Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα

9405 10, 9405 60

Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες

9405 92, 9405 99

Των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60

6)

Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 ενσωματώνονται στο Taric ανά διάκριση, με παραπομπή σε υποσημείωση η οποία διατυπώνεται ως εξής: «Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις [βλ. άρθρα 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις].»

Γ.   Φαρμακευτικές ουσίες

1.

Η απαλλαγή από τους δασμούς χορηγείται για τις φαρμακευτικές ουσίες των παρακάτω κατηγοριών:

1)

τις φαρμακευτικές ουσίες που καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) και από τις διεθνείς κοινές ονομασίες (ΔΚΟ) που αναφέρονται στο παράρτημα 3,

2)

τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που καθορίζονται σε συνδυασμό με τις ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4, με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ,

3)

τα άλατα, τους εστέρες ή τις ένυδρες ενώσεις των εν λόγω ΔΚΟ, που αναφέρονται στο παράρτημα 5 και δεν μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ όπως η αντίστοιχη ΔΚΟ,

4)

τις ενδιάμεσες φαρμακευτικές ουσίες, ήτοι σύνθετες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες καλύπτονται από τους αριθμούς CAS RN και από τις χημικές ονομασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα 6.

2.

Ειδικές περιπτώσεις:

1)

οι ΔΚΟ καλύπτουν μόνο τις ουσίες που περιγράφονται στους συνιστώμενους και προτεινόμενους καταλόγους των ΔΚΟ που δημοσιεύονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ). Όταν ο αριθμός των ουσιών οι οποίες καλύπτονται από μία ΔΚΟ είναι κατώτερος του αριθμού των ουσιών που καλύπτονται από έναν αριθμό CAS RN, απαλλαγής απολαύουν μόνο οι ουσίες που καλύπτονται από ΔΚΟ,

2)

όταν ένα προϊόν των παραρτημάτων 3 ή 6 εντοπίζεται με αριθμό CAS RN που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ισομερές, μόνο το συγκεκριμένο αυτό ισομερές μπορεί να απολαύει απαλλαγής,

3)

τα διπλά παράγωγα (άλατα, εστέρες και ένυδρες ενώσεις) των εν λόγω ΔKO, που καθορίζονται από τον συνδυασμό μιας ΔΚΟ του παραρτήματος 3 και προθημάτων ή επιθημάτων του παραρτήματος 4 — με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να καταταγούν στην ίδια εξαψήφια διάκριση του ΕΣ, όπως και η αντίστοιχη ΔΚΟ — απολαύουν απαλλαγής:

παράδειγμα: υδροχλωρικός μεθυλικός εστέρας της γλυκίνης, υδροχλωρικό άλας,

4)

όταν μια ΔΚΟ του παραρτήματος 3 είναι άλας (ή εστέρας), κανένα άλλο άλας (ή εστέρας) του αντίστοιχου οξέος προς τη ΔΚΟ δεν απολαύει απαλλαγής:

παράδειγμα: οξπρενοϊκό κάλιο (ΔΚΟ): απαλλάσσεται,

οξπρενοϊκό νάτριο: δεν απαλλάσσεται.

Δ.   Επιβολή δασμού κατ' αποκοπή

1.

Κατ' αποκοπή δασμός 3,5 % στην αξία εφαρμόζεται στα εμπορεύματα:

που περιλαμβάνονται σε αποστολές οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτη σε ιδιώτη ή

που περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών,

εφόσον πρόκειται για εισαγωγές που δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

Ο κατ' αποκοπή δασμός του 3,5 % εφαρμόζεται όταν η συνολική αξία των εμπορευμάτων που υπόκεινται σε δασμούς κατά την εισαγωγή δεν υπερβαίνει, κατ' αποστολή ή κατά ταξιδιώτη, το ποσό των 350 €.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του κατ' αποκοπή δασμού τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 24 τα οποία περιέχονται σε μια αποστολή ή στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στο άρθρο 31 ή στο άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου (4).

2.

Θεωρείται ότι οι εισαγωγές δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα:

α)

στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται σε αποστολές και αποστέλλονται από ιδιώτη σε ιδιώτη, εάν οι αποστολές αυτές ταυτόχρονα:

έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα,

περιέχουν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των παραληπτών και για τα οποία, από τη φύση ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα,

πραγματοποιούνται από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή·

β)

στην περίπτωση εμπορευμάτων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εάν ταυτόχρονα:

έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα και

αφορούν αποκλειστικά εμπορεύματα τα οποία προορίζονται για την προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή προορίζονται για να προσφερθούν ως δώρα και για τα οποία, από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπορεύματα χωρίς εμπορικό χαρακτήρα.

3.

Ο κατ' αποκοπή δασμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, εάν ο ενδιαφερόμενος, πριν επιβληθεί σ' αυτά ο κατ' αποκοπή δασμός, έχει ζητήσει να υπαχθούν στους εισαγωγικούς δασμούς που τους αντιστοιχούν. Στην περίπτωση αυτή, όλα τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στην αποστολή υπόκεινται στους εισαγωγικούς δασμούς οι οποίοι προβλέπονται γι' αυτά, με την επιφύλαξη των απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 31 και 45 έως 49 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83.

Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, ως εισαγωγικοί δασμοί νοούνται τόσο οι δασμοί και οι φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου αποτελέσματος όσο και οι λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή που προβλέπονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ή των ειδικών καθεστώτων που εφαρμόζονται για ορισμένα εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

4.

Τα μη μετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να στρογγυλοποιήσουν, σε εθνικό νόμισμα, το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή των 350 €.

5.

Τα μη μετέχοντα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν αμετάβλητη την αντίστοιχη αξία σε εθνικό νόμισμα του ποσού των 350 € εάν, κατά την ετήσια προσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, η μετατροπή του ποσού αυτού καταλήγει, πριν από τη στρογγυλοποίηση η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 4, σε μεταβολή μικρότερη από το 5 % της αντίστοιχης αξίας σε εθνικό νόμισμα ή σε μείωση αυτής της αντίστοιχης αξίας.

Ε.   Συσκευασίες

Οι επόμενες διατάξεις εφαρμόζονται στις συσκευασίες που αναφέρονται αντίστοιχα στα στοιχεία α) και β) του γενικού κανόνα ερμηνείας 5, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία συγχρόνως με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν.

1.

Όταν οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα με τα οποία παρουσιάζονται ή που περιέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανόνα ερμηνείας 5:

α)

υποβάλλονται στον ίδιο δασμό που προβλέπεται για το εμπόρευμα:

όταν το τελευταίο αυτό υπόκειται σε δασμό στην αξία, ή

όταν αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος·

β)

απαλλάσσονται από την καταβολή δασμών:

όταν το εμπόρευμα απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, ή

όταν η βάση της δασμολόγησης είναι άλλη από εκείνη του βάρους ή της αξίας, ή

όταν το βάρος αυτών των συσκευασιών δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο δασμολογητέο βάρος του εμπορεύματος.

2.

Όταν οι συσκευασίες αυτές, που υπάγονται στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), περιέχουν ή παρουσιάζονται με εμπορεύματα περισσοτέρων δασμολογικών διακρίσεων, το βάρος και η αξία τους κατανέμονται σε όλα τα εμπορεύματα αναλογικά με το βάρος ή την αξία του καθενός από αυτά, για να προσδιοριστεί το δασμολογητέο βάρος ή η δασμολογητέα αξία τους.

ΣΤ. Ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεως των εμπορευμάτων

1.

Με ορισμένους όρους, είναι δυνατό να χορηγηθεί ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση για τα ακόλουθα εμπορεύματα, λόγω της φύσεώς τους:

εμπορεύματα ακατάλληλα για τη διατροφή,

σπόροι προς σπορά,

γάζες και υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση,

ορισμένα επιτραπέζια νωπά σταφύλια, λειωμένα τυριά, καπνά και νιτρώδεις ουσίες.

Τα εν λόγω εμπορεύματα υπάγονται σε διακρίσεις (5) για τις οποίες προβλέπεται παραπομπή σε σημείωση στο κάτω μέρος της σελίδας με το ακόλουθο κείμενο: «Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στον τίτλο ΙΙ, στοιχείο ΣΤ των προκαταρκτικών διατάξεων.»

2.

Τα εμπορεύματα που είναι ακατάλληλα για τη διατροφή και στα οποία χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους, παρατίθενται στο παράρτημα 8 σε αντιστοιχία με την κατάταξή τους και με την ονομασία και ποσότητα των μετουσιωτικών που χρησιμοποιούνται. Τα εμπορεύματα αυτά θεωρούνται ακατάλληλα για τη διατροφή όταν το μείγμα του προϊόντος προς μετουσίωση και της μετουσιωτικής ουσίας είναι ομοιογενές και ο διαχωρισμός τους δεν πραγματοποιείται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

3.

Τα εμπορεύματα που απαριθμούνται παρακάτω κατατάσσονται στις αντίστοιχες διακρίσεις που αφορούν τη σπορά, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους οι οποίοι προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί επί του θέματος:

γλυκό καλαμπόκι, όλυρα, υβρίδιο καλαμποκιού για σπορά, ρύζι και σόργο που προορίζονται για σπορά: οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου (6),

οι πατάτες που προορίζονται για σπορά: οδηγία 2002/56/ΕΚ της 13ης Ιουνίου 2002 του Συμβουλίου (7),

ελαιούχοι σπόροι και καρποί που προορίζονται για σπορά: οδηγία 2002/57/ΕΚ της 13ης Ιουνίου 2002 του Συμβουλίου (8).

Ωστόσο για το γλυκό καλαμπόκι, την όλυρα, το υβρίδιο καλαμποκιού, το ρύζι, το υβρίδιο σόργου ή τους ελαιούχους σπόρους και καρπούς στα οποία δεν εφαρμόζονται οι γεωργικές διατάξεις, χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση λόγω της φύσεώς τους με την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται για σπορά.

4.

Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση στις γάζες και τα υφάσματα για κόσκινα, όχι έτοιμα για χρήση με την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά φέρουν ανεξίτηλη σήμανση με την οποία καθίσταται σαφές ότι προορίζονται για κόσκινα ή για άλλες παρόμοιες βιομηχανικές χρήσεις.

5.

Χορηγείται ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση σε ορισμένα νωπά επιτραπέζια σταφύλια, λειωμένα τυριά, καπνά και νιτρώδεις ουσίες, με υποβολή πιστοποιητικού το οποίο είναι κανονικά θεωρημένο. Οι ειδικές διατάξεις και τα πρότυπα των πιστοποιητικών εκτίθενται στο παράρτημα 9.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Υποδεικνύει τους νέους κωδικούς αριθμούς

Υποδεικνύει τους κωδικούς αριθμούς που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το προηγούμενο έτος αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο

AD F/M

Πρόσθετος δασμός αλεύρων

AD S/Z

Πρόσθετος δασμός ζαχάρων

b/f

Η νταμιτζάνα

cm/s

Εκατοστό ανά δευτερόλεπτο

EA

Γεωργικό στοιχείο (ΕΑ)

Ευρώ

(ΔΚΟ)

Διεθνής κοινή ονομασία

(ΔΚΟΤ)

Διεθνής τροποποιημένη κοινή ονομασία

ISO

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης

1 Kbit

1 024 bits

kg/br

Χιλιόγραμμο μεικτού βάρους

kg/net

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους

kg/net eda

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

kg/net mas

Xιλιόγραμμα, καθαρής ξερής ύλης

MAX

Maximum

Mbit

1 048 576 bits

MIN

Minimum

ml/g

Χιλιοστόλιτρο ανά γραμμάριο

mm/s

Xιλιοστόμετρο ανά δευτερόλεπτο

RON

Research octane number

Σημείωση:

Κλάση που μπαίνει μέσα σε αγκύλες στη στήλη 1 του πίνακα δασμών σημαίνει ότι η κλάση αυτή καταργήθηκε (παράδειγμα: κλάση [1519]).

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

c/k

Αριθμός καρατιών (1 μετρικό καράτι = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Αριθμός στοιχείων

ct/l

Κόροι (μετρικοί τόνοι) καθαρής χωρητικότητας (9)

g

Γραμμάριο

gi F/S

Γραμμάριο ισότοπων σχιζοφύλλων

GT

Ολική χωρητικότητα

kg C5H14ClNO

Χιλιόγραμμο χλωριούχου χολίνης

kg H2O2

Χιλιόγραμμο υπεροξειδίου του υδρογόνου

kg K2O

Χιλιόγραμμο οξειδίου του καλίου

kg KOH

Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του καλίου (καυστικό κάλιο)

kg met.am.

Χιλιόγραμμο μεθυλαμίνης

kg N

Χιλιόγραμμο αζώτου

kg NaOH

Χιλιόγραμμο υδροξειδίου του νατρίου (καυστικό νάτριο)

kg/net eda

Χιλιόγραμμο καθαρού βάρους στραγγισμένου προϊόντος

kg P2O5

Χιλιόγραμμο πεντοξειδίου του διφωσφόρου

kg 90 % sdt

Χιλιόγραμμο ξερής ύλης 90 %

kg U

Χιλιόγραμμο ουρανίου

1 000 kWh

Χίλιες κιλοβατώρες

l

Λίτρο

1 000 l

Χίλια λίτρα

l alc. 100 %

Λίτρο καθαρής αλκοόλης (100 %)

m

Μέτρο

m2

Τετραγωνικό μέτρο

m3

Κυβικό μέτρο

1 000 m3

Χίλια κυβικά μέτρα

pa

Αριθμός ζευγών

p/st

Αριθμός τεμαχίων

100 p/st

Εκατό τεμάχια

1 000 p/st

Χίλια τεμάχια

TJ

Terajoule (ανώτερη θερμαντική ικανότητα)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Σημειώσεις

1.

Κάθε αναφορά στο τμήμα αυτό σε ένα ειδικό γένος ή είδος ζώου εφαρμόζεται ομοίως, εκτός από αντίθετες διατάξεις, και στα νεαρά ζώα αυτού του γένους ή είδους.

2.

Εκτός από αντίθετες διατάξεις, κάθε αναφορά στην ονοματολογία των «ξεραμένων ή αποξεραμένων» προϊόντων καλύπτει ομοίως και τα προϊόντα που έχουν υποστεί αφυδάτωση, εξάτμιση ή ξήρανση με ψύξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

Σημείωση

1.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά ζώα, με εξαίρεση:

α)

τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, των κλάσεων 0301, 0306 ή 0307·

β)

τις καλλιέργειες μικροοργανισμών και τα άλλα προϊόντα της κλάσης 3002·

γ)

τα ζώα της κλάσης 9508.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0101

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

 

 

0101 10

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

 

 

0101 10 10

Άλογα (10)

ατελώς

p/st

0101 10 90

Άλλα

7,7

p/st

0101 90

Άλλα

 

 

 

Άλογα

 

 

0101 90 11

Που προορίζονται για σφαγή (11)

ατελώς

p/st

0101 90 19

Άλλα

11,5

p/st

0101 90 30

Γαϊδούρια

7,7

p/st

0101 90 90

Μουλάρια κάθε είδους

10,9

p/st

0102

Βοοειδή ζωντανά

 

 

0102 10

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (12)

 

 

0102 10 10

Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

ατελώς

p/st

0102 10 30

Αγελάδες

ατελώς

p/st

0102 10 90

Άλλα

ατελώς

p/st

0102 90

Άλλα

 

 

 

Κατοικίδια

 

 

0102 90 05

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg

 

 

0102 90 21

Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 29

Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

0102 90 41

Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 49

Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg

 

 

 

Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

 

 

0102 90 51

Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 59

Άλλες

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Αγελάδες

 

 

0102 90 61

Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 69

Άλλες

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

 

Άλλα

 

 

0102 90 71

Που προορίζονται για σφαγή

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 79

Άλλα

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (13)

p/st

0102 90 90

Άλλα

ατελώς

p/st

0103

Χοιροειδή ζωντανά

 

 

0103 10 00

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (14)

ατελώς

p/st

 

Άλλα

 

 

0103 91

Με βάρος κατώτερο των 50 kg

 

 

0103 91 10

Κατοικίδια

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

Άλλα

ατελώς

p/st

0103 92

Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg

 

 

 

Κατοικίδια

 

 

0103 92 11

Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

Άλλα

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

Άλλα

ατελώς

p/st

0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

 

 

0104 10

Προβατοειδή

 

 

0104 10 10

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (15)

ατελώς

p/st

 

Άλλα

 

 

0104 10 30

Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 10 80

Άλλα

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0104 20

Αιγοειδή

 

 

0104 20 10

Αναπαραγωγής καθαρής φυλής (15)

3,2

p/st

0104 20 90

Άλλα

80,5 €/100 kg/net (13)

p/st

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια

 

 

 

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

 

 

0105 11

Πετεινοί και κότες

 

 

 

Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού

 

 

0105 11 11

Ωοτόκα γένη

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 19

Άλλα

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Άλλα

 

 

0105 11 91

Ωοτόκα γένη

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 11 99

Άλλα

52 €/1 000 p/st

p/st

0105 12 00

Γάλοι και γαλοπούλες

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19

Άλλα

 

 

0105 19 20

Χήνες

152 €/1 000 p/st

p/st

0105 19 90

Πάπιες και φραγκόκοτες

52 €/1 000 p/st

p/st

 

Άλλα

 

 

0105 92 00

Πετεινοί και κότες με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 93 00

Πετεινοί και κότες με βάρος που υπερβαίνει τα 2 000 g

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

Άλλα

 

 

0105 99 10

Πάπιες

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

Χήνες

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

Γάλοι και γαλοπούλες

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

Φραγκόκοτες

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Άλλα ζώα ζωντανά

 

 

 

Θηλαστικά

 

 

0106 11 00

Πρωτεύοντα

ατελώς

p/st

0106 12 00

Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

ατελώς

p/st

0106 19

Άλλα

 

 

0106 19 10

Κουνέλια κατοικίδια

3,8

p/st

0106 19 90

Άλλα

ατελώς

0106 20 00

Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

ατελώς

p/st

 

Πτηνά

 

 

0106 31 00

Αρπακτικά πτηνά

ατελώς

p/st

0106 32 00

Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

ατελώς

p/st

0106 39

Άλλα

 

 

0106 39 10

Περιστέρια

6,4

p/st

0106 39 90

Άλλα

ατελώς

0106 90 00

Άλλα

ατελώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Σημείωση

1.

Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α)

όσον αφορά τις κλάσεις 0201 μέχρι 0208 και 0210, τα προϊόντα τα ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση·

β)

τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων (κλάση 0504) ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002)·

γ)

τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15).

Συμπληρωματικές σημειώσεις

1.

Α.

Θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρο σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το σώμα σφαγμένου ζώου ολόκληρο, όπως αυτό παρουσιάζεται από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, τα πόδια και τα λοιπά παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι αποκομμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι αποκομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης. Θεωρείται επίσης ως σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

β)

«μισό σφάγιο βοοειδών», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 10 και 0202 10, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφάγιου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου, οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης. Θεωρείται επίσης σαν μισό σφάγιο το μπροστινό μέρος αυτού με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με περισσότερα όμως από δέκα ζευγάρια πλευρές·

γ)

«αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 20 και 0202 20 10, το σύνολο που αποτελείται:

είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στη δέκατη πλευρά, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος και αποκομμένα στην τρίτη πλευρά

είτε από μπροστινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, αποκομμένα στην πέμπτη πλευρά, με ολόκληρο το συνεχόμενο κάτω θωρακικό μέρος μαζί με το στέρνο, και από πισινά τέταρτα με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος, αποκομμένα στην όγδοη τεμαχισμένη πλευρά.

Τα μπροστινά και πισινά τέταρτα, που αποτελούν το αλληλοσυμπληρούμενο τέταρτο, πρέπει να παρουσιάζονται για τελωνισμό ταυτόχρονα και σε ίσο αριθμό, το δε συνολικό βάρος των μπροστινών τετάρτων πρέπει να είναι ίσο με εκείνο των πισινών τετάρτων. Πάντως, μια διαφορά ανάμεσα στα αντίστοιχα βάρη των δύο μερών της αποστολής (φορτίου) είναι ανεκτή, με τον όρο ότι η διαφορά αυτή δεν θα είναι μεγαλύτερη του 5 % του βάρους του βαρύτερου μέρους (μπροστινά τέταρτα, πισινά τέταρτα)·

δ)

«μπροστινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και τις ωμοπλάτες, με τέσσερα ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και δέκα ζευγάρια πλευρές το πολύ (τα τέσσερα πρώτα ζευγάρια πρέπει να είναι ολόκληρα, τα υπόλοιπα μπορεί να είναι τεμαχισμένα), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ε)

«μπροστινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 30 και 0202 20 30, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τον τράχηλο και την ωμοπλάτη, με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ (οι τέσσερις πρώτες πλευρές πρέπει να είναι ολόκληρες, οι υπόλοιπες μπορεί να είναι τεμαχισμένες), με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

στ)

«πισινό τέταρτο μη χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς και τα οσφυϊκά και πισινά θωρακικά μέρη (aloyaux), με τρία ζευγάρια πλευρές το λιγότερο, ολόκληρες ή τεμαχισμένες, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

ζ)

«πισινό τέταρτο χωρισμένο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0201 20 50 και 0202 20 50, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό και το οσφυϊκό και πισινό θωρακικό μέρος (aloyau), με τρεις ολόκληρες ή τεμαχισμένες πλευρές το λιγότερο, με ή χωρίς την κνήμη (κότσι) και με ή χωρίς το κοιλιακό τοίχωμα·

η)

1.

«τεμάχια μπροστινών τετάρτων που ονομάζονται “αυστραλιανά”», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, τα μέρη της ράχης του μπροστινού τετάρτου, στα οποία περιλαμβάνεται και το ανώτερο μέρος της ωμοπλάτης, τα οποία παίρνονται από ένα μπροστινό τέταρτο με τέσσερις πλευρές το λιγότερο και δέκα πλευρές το πολύ, με ευθεία τομή που ακολουθεί ένα επίπεδο το οποίο περνάει από το σημείο εκείνο που ενώνει την πρώτη πλευρά με το πρώτο τμήμα του κόκαλου του στέρνου, στο σημείο της πρόσφυσης του διαφράγματος, το οποίο βρίσκεται στη δέκατη πλευρά·

2.

«τεμάχιο στήθους που ονομάζεται “αυστραλιανό”», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0202 30 50, το κατώτερο μέρος του μπροστινού τετάρτου, που περιλαμβάνει την άκρη του στήθους, τη μέση του στήθους και τον χόνδρο.

Β.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 1.Α, α)-ζ) του κεφαλαίου αυτού μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς τη σπονδυλική στήλη.

Γ.

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των πλευρών, ολόκληρων ή κομμένων, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 1.Α, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη. Στην περίπτωση που η σπονδυλική στήλη έχει αφαιρεθεί, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες, οι οποίες άλλως θα συνδέονταν απευθείας με τη σπονδυλική στήλη.

2.

Α.

Θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 11 10 και 0203 21 10, τα σφαγμένα κατοικίδια χοιροειδή, αφαιματωμένα και κενά, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι τρίχες και τα νύχια. Τα μισά σφάγια παίρνονται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου με τομή, που περνάει από κάθε αυχενικό, νωτιαίο και οσφυϊκό σπόνδυλο και από το ιερό οστούν από ή κατά μήκος του στέρνου και από την ισχιο-ηβική σύμφυση. Τα ολόκληρα αυτά σφάγια ή μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται «κάτω μάγουλα», τα πόδια, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά, την ουρά ή το διάφραγμα. Τα μισά σφάγια μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς το νωτιαίο μυελό, το μυελό και τη γλώσσα. Τα ολόκληρα σφάγια και τα μισά σφάγια των θηλυκών χοιροειδών μπορούν να παρουσιάζονται με ή χωρίς μαστούς·

β)

«χοιρομέρι (ζαμπόν)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 και 0210 11 31, το πισινό μέρος (ουραίο) του μισού σφαγίου, που περιέχει τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το χοιρομέρι (ζαμπόν) χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον τελευταίο οσφυϊκό σπόνδυλο·

γ)

«μπροστινό μέρος», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 και 0210 19 60, το μπροστινό μέρος (κρανιακό) του μισού σφαγίου χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς το μέρος του λαιμού που ονομάζεται «κάτω μάγουλα», με τα κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Το μπροστινό μέρος χωρίζεται από το υπόλοιπο μισό σφάγιο, έτσι ώστε να περικλείει κατ' ανώτατο όριο τον πέμπτο νωτιαίο σπόνδυλο.

Το ανώτερο τμήμα (νωτιαίο) του μπροστινού μέρους (σβέρκος), έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, θεωρείται ως τεμάχιο της θωρακο-οσφυϊκής χώρας, εφόσον χωρίζεται από το κατώτερο τμήμα (κοιλιακό) του μπροστινού μέρους με τομή που γίνεται, κατ' ανώτατο όριο, ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

δ)

«ωμοπλάτη», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 και 0210 11 39, το κατώτερο τμήμα του μπροστινού μέρους έστω και με την πλάτη (σπάλα) και τους μυς που την περιβάλλουν, με κόκαλα, με ή χωρίς το πόδι, την κνήμη (κότσι-μικρό ζαμπόν), το δέρμα ή το λαρδί.

Η πλάτη (σπάλα) με τους μυς που την περιβάλλουν, όταν παρουσιάζεται μόνη, παραμένει ως τεμάχιο ωμοπλάτης στη διάκριση αυτή·

ε)

«θωρακο-οσφυϊκή χώρα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 και 0210 19 70, το ανώτερο μέρος του μισού σφαγίου από τον πρώτο αυχενικό σπόνδυλο μέχρι τους ουραίους σπονδύλους, με τα κόκαλα, με ή χωρίς το φιλέτο, την πλάτη (σπάλα), το δέρμα ή το λαρδί.

Η θωρακο-οσφυϊκή χώρα χωρίζεται από το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου με τομή που γίνεται ακριβώς κάτω από τη σπονδυλική στήλη·

στ)

«κοιλιακή χώρα (πανσέτα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 και 0210 12 19, το κατώτερο μέρος του μισού σφαγίου που ονομάζεται «entrelardé» και βρίσκεται ανάμεσα στο χοιρομέρι (ζαμπόν) και την ωμοπλάτη, με ή χωρίς τα κόκαλα, αλλά με το δέρμα και το λαρδί·

ζ)

«μισό σφάγιο μπέικον», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο χοίρου που παρουσιάζεται χωρίς κεφάλι, μάγουλο, λαιμό, πόδια, ουρά, περινεφρικό λίπος, νεφρό, φιλέτο, πλάτη (σπάλα), στέρνο, σπονδυλική στήλη, λαγόνια, κόκαλο και διάφραγμα·

η)

«τρία τέταρτα μπροστινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 10, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν), με ή χωρίς κόκαλα·

θ)

«τρία τέταρτα πισινό», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα·

ι)

«μεσαίο», σύμφωνα με την έννοια της διάκρισης 0210 19 20, το μισό σφάγιο μπέικον χωρίς χοιρομέρι (ζαμπόν) και μπροστινό μέρος, με ή χωρίς κόκαλα.

Η διάκριση περιλαμβάνει επίσης τα τεμάχια των «μεσαίων», που περιέχουν ιστό από τη θωρακο-οσφυϊκή χώρα και την κοιλιακή χώρα (πανσέτα), στις φυσιολογικές αναλογίες των ολόκληρων μεσαίων.

Β.

Τα τεμάχια που προέρχονται από τα μέρη που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.στ) υπάγονται στις ίδιες διακρίσεις εάν περιέχουν το δέρμα και το λαρδί.

Αν τα μέρη που υπάγονται στις διακρίσεις 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 και 0210 19 60 παίρνονται από μισά σφάγια μπέικον, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα κόκαλα, που αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.η), η τομή θα πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες γραμμές με αυτές που καθορίζονται αντίστοιχα στη συμπληρωματική σημείωση 2.Α.β), γ) και δ). Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη αυτά ή τα τεμάχιά τους πρέπει να περιλαμβάνουν κόκαλα.

Γ.

Υπάγονται κυρίως στις διακρίσεις 0206 49 20 και 0210 99 49 οι κεφαλές ή τα μισά των κεφαλών των κατοικίδιων χοιροειδών, με ή χωρίς το μυαλό, τα μάγουλα ή τη γλώσσα, συμπεριλαμβανομένων και των τεμαχίων αυτών.

Η κεφαλή χωρίζεται από το υπόλοιπο του μισού σφαγίου ως εξής:

με μία ευθεία τομή παράλληλη προς το κρανίο ή

με μία τομή παράλληλη προς το κρανίο μέχρι το επίπεδο των οφθαλμών και στη συνέχεια με κλίση προς το μπροστινό μέρος της κεφαλής, αφήνοντας τα «κάτω μάγουλα» ενωμένα με το μισό σφάγιο.

Θεωρούνται ως τεμάχια κεφαλών, μεταξύ άλλων, τα μάγουλα, το ρύγχος και τα αυτιά καθώς και το κρέας που περιβάλλει την κεφαλή, κυρίως στο πίσω μέρος. Ωστόσο, τα τεμάχια κρέατος χωρίς κόκαλα του μπροστινού μέρους που παρουσιάζονται μόνα τους [«μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)», τα «κάτω μάγουλα» ή το «μέρος του λαιμού και μέρος της ωμοπλάτης (jowl)» που παρουσιάζεται μαζί με τα «κάτω μάγουλα»] υπάγονται στις διακρίσεις 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 50 ή 0210 19 81 κατά περίπτωση.

Δ.

Θεωρείται ως «λαρδί», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0209 00 11 και 0209 00 19, ο λιπώδης ιστός που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και συνδέεται με αυτό, από οποιοδήποτε μέρος του χοίρου και αν προέρχεται. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος του λιπώδη ιστού πρέπει να είναι ανώτερο από το βάρος του δέρματος.

Οι διακρίσεις περιλαμβάνουν επίσης το λαρδί από το οποίο έχει αφαιρεθεί το δέρμα.

Ε.

Θεωρούνται ως «αποξεραμένα ή καπνιστά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 και 0210 19 60 έως 0210 19 89, τα προϊόντα στα οποία η σχέση «νερό-πρωτεΐνη» (περιεκτικότητας σε άζωτο × 6,25) μέσα στο κρέας είναι ίση ή κατώτερη από 2,8. Η περιεκτικότητα σε άζωτο πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 937-1978.

3.

Α.

Θεωρούνται ως:

α)

«ολόκληρο σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου, όπως αυτό εμφανίζεται ύστερα από τις εργασίες αφαίρεσης του αίματος, των εντέρων και του δέρματος, με ή χωρίς το κεφάλι, με ή χωρίς τα πόδια και με ή χωρίς τα λοιπά μη χωρισμένα παραπροϊόντα. Όταν τα σφάγια παρουσιάζονται χωρίς το κεφάλι, αυτό πρέπει να είναι χωρισμένο από το σφάγιο στο ύψος της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης. Όταν παρουσιάζονται χωρίς τα πόδια, αυτά πρέπει να είναι κομμένα στο ύψος της καρπομετακάρπιας ή ταρσομετατάρσιας άρθρωσης·

β)

«μισό σφάγιο», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 και 0204 50 51, το προϊόν που παίρνεται από το χωρισμό του ολόκληρου σφαγίου, ύστερα από συμμετρική τομή, η οποία περνάει από τη μέση καθενός αυχενικού, νωτιαίου και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και από τη μέση του στέρνου και της ισχιο-ηβικής σύμφυσης·

γ)

«μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και τις ωμοπλάτες, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε ζευγάρια πλευρές το λιγότερο και επτά το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

δ)

«μισό μπροστινό μέρος σφαγίου», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 και 0204 50 53, το μπροστινό μέρος του μισού σφαγίου, με ή χωρίς το στήθος, με όλα τα κόκαλα, καθώς και την ωμοπλάτη, το περιαυχένιο και τις ακάλυπτες πλευρές, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, με πέντε πλευρές το λιγότερο και επτά πλευρές το πολύ, ολόκληρες ή κομμένες·

ε)

«καρέ και οσφυϊκή χώρα (σέλα)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος από ένα ολόκληρο σφάγιο που απομένει ύστερα από την αποκοπή των μηρών με λεκάνη (κιλότο) και του μπροστινού μέρους του σφαγίου, με ή χωρίς τα νεφρά. Η οσφυϊκή χώρα, χωρισμένη από το καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το καρέ χωρισμένο από την οσφυϊκή χώρα, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε ζευγάρια πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

στ)

«μισό καρέ και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 και 0204 50 55, το μέρος του μισού σφαγίου που απομένει ύστερα από την αποκοπή του μισού των μηρών με λεκάνη (μισό κιλότο) και του μισού του μπροστινού μέρους, με ή χωρίς τα νεφρά. Το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), χωρισμένο από το μισό καρέ, πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους. Το μισό του καρέ, χωρισμένο από το μισό της οσφυϊκής χώρας (σέλας), πρέπει να περιλαμβάνει το λιγότερο πέντε πλευρές, ολόκληρες ή κομμένες·

ζ)

«μηροί με λεκάνη (κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος ολόκληρου του σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και τους μηρούς, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση·

η)

«μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 και 0204 50 59, το πισινό μέρος του μισού σφαγίου με όλα τα κόκαλα, καθώς και το μηρό, κομμένο κάθετα προς τη σπονδυλική στήλη, στο ύψος του έκτου οσφυϊκού σπονδύλου, λίγο κάτω από το λαγόνι ή στο ύψος του τέταρτου ιερού σπονδύλου, που περνάει ανάμεσα από το λαγόνι, πριν από την ισχιο-ηβική σύμφυση.

Β.

Για τον καθορισμό του αριθμού των ολόκληρων ή κομμένων πλευρών, που αναφέρονται στο στοιχείο Α, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ολόκληρες ή κομμένες πλευρές που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη.

4.

Θεωρούνται ως:

α)

«τεμάχια πουλερικών με κόκαλα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20 έως 0207 13 60, 0207 14 20 έως 0207 14 60, 0207 26 20 έως 0207 26 70, 0207 27 20 έως 0207 27 70, 0207 35 21 έως 0207 35 63 και 0207 36 21 έως 0207 36 63, τα εν λόγω τεμάχια που περιλαμβάνουν και όλα τα κόκαλα.

Τα τεμάχια των πουλερικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) των οποίων μέρος των κοκάλων έχει αφαιρεθεί υπάγονται στις διακρίσεις 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 35 79 ή 0207 36 79·

β)

«μισά», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25, τα μισά σφάγια πουλερικών που προέρχονται από διαμήκη τομή κατά μήκος επί του στέρνου και της σπονδυλικής στήλης·

γ)

«τέταρτα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 36 21, 0207 36 23 και 0207 36 25, τα εμπρόσθια ή οπίσθια τέταρτα που λαμβάνονται από εγκάρσια τομή του μισού σφαγίου·

δ)

«φτερούγες ολόκληρες έστω και χωρίς τα άκρα», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30, 0207 27 30, 0207 35 31, 0207 36 31, τα τεμάχια των πουλερικών που αποτελούνται από το βραχιόνιον οστούν, την κερκίδα και την ωλένη μαζί με το μυικό σύστημα. Η άκρη, συμπεριλαμβανομένων των καπρικών ουσιών, είναι δυνατόν είτε να έχει είτε να μην έχει αφαιρεθεί. Οι τομές πρέπει να πραγματοποιούνται επάνω στις κλειδώσεις·

ε)

«στήθος», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 36 51 και 0207 36 53, τα τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το στέρνο και τα πλευρά που το περιστοιχίζουν μαζί με το μυικό σύστημα·

στ)

«μηροί», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 35 61, 0207 35 63, 0207 36 61 και 0207 36 63, τεμάχια πουλερικών που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν, το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

ζ)

«κνήμες από γάλους και γαλοπούλες», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 60 και 0207 27 60: τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

η)

«μηροί από γάλους και γαλοπούλες άλλοι από τις κνήμες», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 26 70 και 0207 27 70, τα τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες που αποτελούνται από το μηριαίο οστούν μαζί με το μυϊκό σύστημα που το περιβάλλει ή από το μηριαίο οστούν, από το κνημιαίο οστούν και την περόνη μαζί με το μυικό σύστημα που τα περιβάλλει. Οι δύο τομές πρέπει να πραγματοποιούνται πάνω στις κλειδώσεις·

θ)

«μέρη με την ονομασία paletots χήνας ή πάπιας», σύμφωνα με την έννοια των διακρίσεων 0207 35 71 και 0207 36 71, τα προϊόντα που αποτελούνται από χήνες ή πάπιες μαδημένες, εντελώς κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, στις οποίες τα κόκαλα ολοκλήρου του σφαγίου (ακρόστερνο, πλευρές, σπονδυλική στήλη και ιερό οστούν) έχουν αφαιρεθεί, αλλά οι οποίες έχουν ακόμη τα κόκαλα του μηρού, τα προκνήμια και τα κόκαλα των βραχιόνων.

5.

Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στα μείγματα που υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό θα είναι ως εξής:

α)

όταν το ένα από το συστατικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 90 % του βάρους του μείγματος, το ύψος του δασμού που εφαρμόζεται στο σύνολο είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό αυτό·

β)

στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

6.

α)

Τα με προσθήκη καρυκευμάτων μη εψημένα κρέατα υπάγονται στο κεφάλαιο 16. Θεωρούνται ως «κρέατα με προσθήκη καρυκευμάτων», τα μη εψημένα κρέατα στα οποία η προσθήκη του καρυκεύματος έγινε σε βάθος ή στο σύνολο της επιφάνειας του προϊόντος και διακρίνεται με γυμνό μάτι ή σαφώς από τη γεύση τους.

β)

Τα προϊόντα της κλάσης 0210 στα οποία προστίθενται καρυκεύματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής τους εξακολουθούν να υπάγονται σ' αυτή την κλάση, εφόσον αυτό δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 0210.

7.

Θεωρούνται ως «αλατισμένα ή σε άρμη» κατά την έννοια της κλάσης 0210, τα βρώσιμα κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, τα οποία έχουν υποστεί βαθύ αλάτισμα με εμποτισμό κατά τρόπο ομοιογενή σε όλα τα μέρη τους, έχοντας μια συνολική περιεκτικότητα άλατος 1,2 % ή περισσότερο κατά βάρος, υπό την προϋπόθεση ότι το αλάτισμα αποτελεί τη μοναδική διαδικασία που διασφαλίζει μακρόχρονη διατήρηση.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0201 10 00

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20

Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0201 20 20

Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0201 20 30

Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0201 20 50

Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (16)

0201 20 90

Άλλα

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (16)

0201 30 00

Χωρίς κόκαλα

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0202 10 00

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20

Άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0202 20 10

Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (16)

0202 20 30

Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (16)

0202 20 50

Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 20 90

Άλλα

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (16)

0202 30

Χωρίς κόκαλα

 

 

0202 30 10

Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Τέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 50

Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά» (17)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (16)

0202 30 90

Άλλα

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0203 11

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 11 10

Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 11 90

Άλλα

ατελώς

0203 12

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 12 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 12 19

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 12 90

Άλλα

ατελώς

0203 19

Άλλα

 

 

 

Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 19 11

Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 19 13

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 15

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα)-entrelardés-και τεμάχια αυτής

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα

 

 

0203 19 55

Χωρίς κόκαλα

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 59

Άλλα

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 19 90

Άλλα

ατελώς

 

Κατεψυγμένα

 

 

0203 21

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

 

 

0203 21 10

Χοιροειδών κατοικιδίων

53,6 €/100 kg/net (16)

0203 21 90

Άλλα

ατελώς

0203 22

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 22 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net (16)

0203 22 19

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 22 90

Άλλα

ατελώς

0203 29

Άλλα

 

 

 

Χοιροειδών κατοικιδίων

 

 

0203 29 11

Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net (16)

0203 29 13

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 15

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

46,7 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα

 

 

0203 29 55

Χωρίς κόκαλα

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 59

Άλλα

86,9 €/100 kg/net (16)

0203 29 90

Άλλα

ατελώς

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0204 10 00

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 21 00

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 22

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 22 10

Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 22 30

Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 22 50

Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 22 90

Άλλα

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 23 00

Χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

0204 30 00

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0204 41 00

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 42

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204 42 10

Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 42 30

Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 42 50

Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 42 90

Άλλα

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 43

Χωρίς κόκαλα

 

 

0204 43 10

Αρνιού

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 43 90

Άλλα

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0204 50

Κρέατα αιγοειδών

 

 

 

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204 50 11

Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (16)

0204 50 13

Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (16)

0204 50 15

Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 19

Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα

 

 

0204 50 31

Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 39

Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (16)

 

Κατεψυγμένα

 

 

0204 50 51

Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (16)

0204 50 53

Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (16)

0204 50 55

Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (16)

0204 50 59

Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

 

Άλλα

 

 

0204 50 71

Τεμάχια με κόκαλα

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (16)

0204 50 79

Τεμάχια χωρίς κόκαλα

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (16)

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0205 00 20

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

5,1

0205 00 80

Κατεψυγμένα

5,1

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0206 10

Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 10 10

Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (18)

ατελώς

 

Άλλα

 

 

0206 10 91

Συκώτια

ατελώς

0206 10 95

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (16)

0206 10 99

Άλλα

ατελώς

 

Βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 21 00

Γλώσσες

ατελώς

0206 22 00

Συκώτια

ατελώς

0206 29

Άλλα

 

 

0206 29 10

Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (18)

ατελώς

 

Άλλα

 

 

0206 29 91

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (16)

0206 29 99

Άλλα

ατελώς

0206 30 00

Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ατελώς

 

Χοιροειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206 41 00

Συκώτια

ατελώς

0206 49

Άλλα

 

 

0206 49 20

Χοιροειδών κατοικιδίων

ατελώς

0206 49 80

Άλλα

ατελώς

0206 80

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206 80 10

Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (18)

ατελώς

 

Άλλα

 

 

0206 80 91

Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0206 80 99

Προβατοειδών ή αιγοειδών

ατελώς

0206 90

Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0206 90 10

Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων (18)

ατελώς

 

Άλλα

 

 

0206 90 91

Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

6,4

0206 90 99

Προβατοειδών ή αιγοειδών

ατελώς

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

 

 

 

Πετεινοί και κότες

 

 

0207 11

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 11 10

Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»

26,2 €/100 kg/net (16)

0207 11 30

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 11 90

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 12

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 12 10

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

29,9 €/100 kg/net (16)

0207 12 90

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

32,5 €/100 kg/net (16)

0207 13

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

Τεμάχια

 

 

0207 13 10

Χωρίς κόκαλα

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Με κόκαλα σε

 

 

0207 13 20

Μισά ή τέταρτα

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 13 30

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 13 40

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 13 50

Στήθια και τεμάχια από στήθια

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 13 60

Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 13 70

Άλλα

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Παραπροϊόντα

 

 

0207 13 91

Συκώτια

6,4

0207 13 99

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 14

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

 

Τεμάχια

 

 

0207 14 10

Χωρίς κόκαλα

102,4 €/100 kg/net (16)

 

Με κόκαλα σε

 

 

0207 14 20

Μισά ή τέταρτα

35,8 €/100 kg/net (16)

0207 14 30

Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 14 40

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 14 50

Στήθια και τεμάχια από στήθια

60,2 €/100 kg/net (16)

0207 14 60

Μηροί και τεμάχια μηρών

46,3 €/100 kg/net (16)

0207 14 70

Άλλα

100,8 €/100 kg/net (16)

 

Παραπροϊόντα

 

 

0207 14 91

Συκώτια

6,4

0207 14 99

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

 

Από γάλους και γαλοπούλες

 

 

0207 24

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 24 10

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 €/100 kg/net (16)

0207 24 90

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 25

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

 

 

0207 25 10

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

34 €/100 kg/net (16)

0207 25 90

Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, το πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

37,3 €/100 kg/net (16)

0207 26

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

Τεμάχια

 

 

0207 26 10

Χωρίς κόκαλα

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Με κόκαλα

 

 

0207 26 20

Μισά ή τέταρτα

41 €/100 kg/net (16)

0207 26 30

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 26 40

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 26 50

Στήθια και τεμάχια από στήθια

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 26 60

Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 26 70

Άλλα

46 €/100 kg/net (16)

0207 26 80

Άλλα

83 €/100 kg/net (16)

 

Παραπροϊόντα

 

 

0207 26 91

Συκώτια

6,4

0207 26 99

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 27

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

 

Τεμάχια

 

 

0207 27 10

Χωρίς κόκαλα

85,1 €/100 kg/net (16)

 

Με κόκαλα

 

 

0207 27 20

Μισά ή τέταρτα

41 €/100 kg/net (16)

0207 27 30

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net (16)

0207 27 40

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net (16)

0207 27 50

Στήθια και τεμάχια από στήθια

67,9 €/100 kg/net (16)

 

Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 27 60

Κνήμες και τεμάχια κνημών

25,5 €/100 kg/net (16)

0207 27 70

Άλλα

46 €/100 kg/net (16)

0207 27 80

Άλλα

83 €/100 kg/net (16)

 

Παραπροϊόντα

 

 

0207 27 91

Συκώτια

6,4

0207 27 99

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

 

Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες

 

 

0207 32

Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

 

 

 

Από πάπιες

 

 

0207 32 11

Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «πάπιες 85 %»

38 €/100 kg/net

0207 32 15

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 32 19

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 €/100 kg/net

 

Από χήνες

 

 

0207 32 51

Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 32 59

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 €/100 kg/net

0207 32 90

Από φραγκόκοτες

49,3 €/100 kg/net

0207 33

Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

 

 

 

Από πάπιες

 

 

0207 33 11

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

46,2 €/100 kg/net

0207 33 19

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

51,3 €/100 kg/net

 

Από χήνες

 

 

0207 33 51

Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»

45,1 €/100 kg/net

0207 33 59

Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

48,1 €/100 kg/net

0207 33 90

Από φραγκόκοτες

49,3 €/100 kg/net

0207 34

Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207 34 10

Χήνας

ατελώς

0207 34 90

Πάπιας

ατελώς

0207 35

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

Τεμάχια

 

 

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0207 35 11

Από χήνες

110,5 €/100 kg/net

0207 35 15

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

128,3 €/100 kg/net

 

Με κόκαλα

 

 

 

Μισά ή τέταρτα

 

 

0207 35 21

Από πάπιες

56,4 €/100 kg/net

0207 35 23

Από χήνες

52,9 €/100 kg/net

0207 35 25

Από φραγκόκοτες

54,2 €/100 kg/net

0207 35 31

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 35 41

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

 

Στήθια και τεμάχια από στήθια

 

 

0207 35 51

Από χήνες

86,5 €/100 kg/net

0207 35 53

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

115,5 €/100 kg/net

 

Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 35 61

Από χήνες

69,7 €/100 kg/net

0207 35 63

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

46,3 €/100 kg/net

0207 35 71

Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

66 €/100 kg/net

0207 35 79

Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

Παραπροϊόντα

 

 

0207 35 91

Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»

6,4

0207 35 99

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0207 36

Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

 

Τεμάχια

 

 

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0207 36 11

Από χήνες

110,5 €/100 kg/net

0207 36 15

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

128,3 €/100 kg/net

 

Με κόκαλα

 

 

 

Μισά ή τέταρτα

 

 

0207 36 21

Από πάπιες

56,4 €/100 kg/net

0207 36 23

Από χήνες

52,9 €/100 kg/net

0207 36 25

Από φραγκόκοτες

54,2 €/100 kg/net

0207 36 31

Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

26,9 €/100 kg/net

0207 36 41

Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες

18,7 €/100 kg/net

 

Στήθια και τεμάχια από στήθια

 

 

0207 36 51

Από χήνες

86,5 €/100 kg/net

0207 36 53

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

115,5 €/100 kg/net

 

Μηροί και τεμάχια μηρών

 

 

0207 36 61

Από χήνες

69,7 €/100 kg/net

0207 36 63

Από πάπιες ή φραγκόκοτες

46,3 €/100 kg/net

0207 36 71

Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

66 €/100 kg/net

0207 36 79

Άλλα

123,2 €/100 kg/net

 

Παραπροϊόντα

 

 

 

Συκώτια

 

 

0207 36 81

Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας

ατελώς

0207 36 85

Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας

ατελώς

0207 36 89

Άλλα

6,4

0207 36 90

Άλλα

18,7 €/100 kg/net

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0208 10

Κουνελιών ή λαγών

 

 

 

Κουνελιών κατοικιδίων

 

 

0208 10 11

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

6,4

0208 10 19

Κατεψυγμένα

6,4

0208 10 90

Άλλα

ατελώς

0208 20 00

Πόδια βατράχων

6,4

0208 30 00

Πρωτευόντων

9

0208 40

Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

 

 

0208 40 10

Κρέατα φάλαινας

6,4

0208 40 90

Άλλα

9

0208 50 00

Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

9

0208 90

Άλλα

 

 

0208 90 10

Περιστεριών κατοικιδίων

6,4

 

Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

 

 

0208 90 20

Ορτυκιών

ατελώς

0208 90 40

Άλλα

ατελώς

0208 90 55

Κρέατα φώκιας

6,4

0208 90 60

Ταράνδων

9

0208 90 95

Άλλα

9

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

 

Λαρδί

 

 

0209 00 11

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη

21,4 €/100 kg/net

0209 00 19

Αποξεραμένο ή καπνιστό

23,6 €/100 kg/net

0209 00 30

Λίπος χοιρινό

12,9 €/100 kg/net

0209 00 90

Λίπος πουλερικών

41,5 €/100 kg/net

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

Κρέατα χοιροειδών

 

 

0210 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

 

Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 11 11

Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

60,1 €/100 kg/net

 

Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 11 31

Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

119 €/100 kg/net

0210 11 90

Άλλα

15,4

0210 12

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

 

 

 

Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 12 11

Αλατισμένα ή σε άρμη

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

Αποξεραμένα ή καπνιστά

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

Άλλα

15,4

0210 19

Άλλα

 

 

 

Χοίρων κατοικιδίων

 

 

 

Αλατισμένα ή σε άρμη

 

 

0210 19 10

Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

Άλλα

86,9 €/100 kg/net

 

Αποξεραμένα ή καπνιστά

 

 

0210 19 60

Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

119 €/100 kg/net

0210 19 70

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

149,6 €/100 kg/net

 

Άλλα

 

 

0210 19 81

Χωρίς κόκαλα

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

Άλλα

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

Άλλα

15,4

0210 20

Κρέατα βοοειδών

 

 

0210 20 10

Με κόκαλα

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

Χωρίς κόκαλα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

0210 91 00

Πρωτευόντων

15,4

0210 92 00

Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

15,4

0210 93 00

Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

15,4

0210 99

Άλλα

 

 

 

Κρέατα

 

 

0210 99 10

Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα

6,4

 

Προβατοειδών και αιγοειδών

 

 

0210 99 21

Με κόκαλα

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

Χωρίς κόκαλα

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

Ταράνδων

15,4

0210 99 39

Άλλα

15,4

 

Παραπροϊόντα

 

 

 

Χοίρων κατοικιδίων

 

 

0210 99 41

Συκώτια

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

Άλλα

47,2 €/100 kg/net

 

Βοοειδών

 

 

0210 99 51

Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

Άλλα

12,8

0210 99 60

Προβατοειδών και αιγοειδών

15,4

 

Άλλα

 

 

 

Συκώτια πουλερικών

 

 

0210 99 71

Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη

ατελώς

0210 99 79

Άλλα

6,4

0210 99 80

Άλλα

15,4

0210 99 90

Αλεύρια και σκόνες κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

Σημειώσεις

1.

Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:

α)

τα θηλαστικά της κλάσης 0106·

β)

τα κρέατα των θηλαστικών της κλάσης 0106 (κλάσεις 0208 ή 0210)·

γ)

τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και τα άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι ζωντανά και είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη διατροφή λόγω της φύσης τους ή της κατάστασης στην οποία παρουσιάζονται (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (κλάση 2301)·

δ)

το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604).

2.

Στο παρόν κεφάλαιο, η έκφραση «συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες)» σημαίνει τα προϊόντα που παρουσιάζονται με μορφή κυλίνδρων, σφαιριδίων κ.λπ. συσσωματωμένα είτε με απλή πίεση είτε με προσθήκη συνδετικού σε μικρή ποσότητα.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0301

Ψάρια ζωντανά

 

 

0301 10

Ψάρια για διακόσμηση

 

 

0301 10 10

Γλυκού νερού

ατελώς

0301 10 90

Θάλασσας

7,5

 

Άλλα ψάρια ζωντανά

 

 

0301 91

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0301 91 10

Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

Άλλες

12

0301 92 00

Χέλια (Anquilla spp.)

ατελώς

0301 93 00

Κυπρίνοι

8

0301 99

Άλλα

 

 

 

Γλυκού νερού

 

 

0301 99 11

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0301 99 19

Άλλα

8

0301 99 90

Θάλασσας

16

0302

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 11

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0302 11 10

Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0302 11 80

Άλλες

12

0302 12 00

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0302 19 00

Άλλα

8

 

Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 21

Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0302 21 10

Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

Γλώσσες (Solea spp.)

15

0302 29

Άλλα

 

 

0302 29 10

Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 90

Άλλα

15

 

Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 31

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

0302 31 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 31 90

Άλλοι

22 (21)

0302 32

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

0302 32 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 32 90

Άλλοι

22 (21)

0302 33

Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

0302 33 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 33 90

Άλλες

22 (21)

0302 34

Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

0302 34 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 34 90

Άλλοι

22 (21)

0302 35

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

 

 

0302 35 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 35 90

Άλλοι

22 (21)

0302 36

Τόνοι κόκκινοι του Νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

0302 36 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 36 90

Άλλοι

22 (21)

0302 39

Άλλοι

 

 

0302 39 10

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 39 90

Άλλοι

22 (21)

0302 40 00

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 (22)

0302 50

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 50 10

Του είδους Gadus morhua

12

0302 50 90

Άλλοι

12

 

Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0302 61

Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0302 61 10

Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0302 61 30

Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0302 61 80

Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 (23)

0302 62 00

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 63 00

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0302 64 00

Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (24)

0302 65

Σκουαλίδες

 

 

0302 65 20

Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

6

0302 65 50

Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0302 65 90

Άλλες

8

0302 66 00

Χέλια (Anguilla spp.)

ατελώς

0302 69

Άλλα

 

 

 

Γλυκού νερού

 

 

0302 69 11

Κυπρίνοι

8

0302 69 19

Άλλα

8

 

Θάλασσας

 

 

 

Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33

 

 

0302 69 21

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

22 (20)  (21)

0302 69 25

Άλλα

22 (21)

 

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0302 69 31

Του είδους Sebastes marinus

7,5

0302 69 33

Άλλοι

7,5

0302 69 35

Ψάρια του είδους Boreogadus saida

12

0302 69 41

Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0302 69 45

Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0302 69 51

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

7,5

0302 69 55

Γαύροι (Engraulis spp.)

15

0302 69 61

Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κλπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

 

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Μπακαλιάροι του γένους Merluccius

 

 

0302 69 66

Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0302 69 67

Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0302 69 68

Άλλα

15 (21)

0302 69 69

Μπακαλιάροι του γένους Urophycis

15

0302 69 75

Λέστιες (Brama spp.)

15

0302 69 81

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0302 69 85

Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0302 69 86

Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0302 69 87

Ξιφίας (Xiphias gladius)

15

0302 69 88

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0302 69 91

Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0302 69 92

Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0302 69 94

Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)

15

0302 69 95

Τσιπούρες (Sparus aurata)

15

0302 69 99

Άλλα

15

0302 70 00

Συκώτια, αυγά και σπέρματα

10

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

 

 

 

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 11 00

Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

2

0303 19 00

Άλλα

2

 

Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 21

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

 

 

0303 21 10

Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 21 20

Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

12

0303 21 80

Άλλες

12

0303 22 00

Σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

2

0303 29 00

Άλλα

9 (21)

 

Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 31

Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

 

 

0303 31 10

Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

Γλώσσες (Solea spp.)

7,5

0303 39

Άλλα

 

 

0303 39 10

Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)

7,5

0303 39 70

Άλλα

15

 

Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 41

Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 41 11

Ολόκληροι

22 (20)  (21)

0303 41 13

Κενοί, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 41 19

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

22 (20)  (21)

0303 41 90

Άλλοι

22 (21)

0303 42

Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

 

Ολόκληροι

 

 

0303 42 12

Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

20 (20)  (21)

0303 42 18

Άλλοι

20 (20)  (21)

 

Κενοί, χωρίς βράγχια

 

 

0303 42 32

Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

22 (20)  (21)

0303 42 38

Άλλοι

22 (20)  (21)

 

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

 

 

0303 42 52

Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

22 (20)  (21)

0303 42 58

Άλλοι

22 (20)  (21)

0303 42 90

Άλλοι

22 (21)

0303 43

Παλαμίδες (listaos ή bonites)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 43 11

Ολόκληρες

22 (20)  (21)

0303 43 13

Κενές, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 43 19

Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)

22 (20)  (21)

0303 43 90

Άλλες

22 (21)

0303 44

Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 44 11

Ολόκληροι

22 (20)  (21)

0303 44 13

Κενοί, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 44 19

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

22 (20)  (21)

0303 44 90

Άλλοι

22 (21)

0303 45

Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 45 11

Ολόκληροι

22 (20)  (21)

0303 45 13

Κενοί, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 45 19

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

22 (20)  (21)

0303 45 90

Άλλοι

22 (21)

0303 46

Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 46 11

Ολόκληροι

22 (20)  (21)

0303 46 13

Κενοί, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 46 19

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

22 (20)  (21)

0303 46 90

Άλλοι

22 (21)

0303 49

Άλλοι

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 49 31

Ολόκληροι

22 (20)  (21)

0303 49 33

Κενοί, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 49 39

Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

22 (20)  (21)

0303 49 80

Άλλοι

22 (21)

0303 50 00

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 (22)

0303 60

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 60 11

Του είδους Gadus morhua

12

0303 60 19

Του είδους Gadus ogac

12

0303 60 90

Του είδους Gadus macrocephalus

12

 

Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 71

Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 

 

0303 71 10

Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

23

0303 71 30

Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

15

0303 71 80

Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

 (23)

0303 72 00

Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 73 00

Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

7,5

0303 74

Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 

 

0303 74 30

Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

 (24)

0303 74 90

Του είδους Scomber australasicus

15

0303 75

Σκουαλίδες

 

 

0303 75 20

Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

6

0303 75 50

Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

6

0303 75 90

Άλλα

8

0303 76 00

Χέλια (Anguilla spp.)

ατελώς

0303 77 00

Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

15

0303 78

Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Μερλούκιοι του γένους Merluccius

 

 

0303 78 11

Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

15

0303 78 12

Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

15

0303 78 13

Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

15

0303 78 19

Άλλα

15 (21)

0303 78 90

Μερλούκιοι του γένους Urophycis

15

0303 79

Άλλα

 

 

 

Γλυκού νερού

 

 

0303 79 11

Κυπρίνοι

8

0303 79 19

Άλλα

8

 

Θάλασσας

 

 

 

Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0303 43

 

 

 

Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604 (19)

 

 

0303 79 21

Ολόκληρα

22 (20)  (21)

0303 79 23

Κενά, χωρίς βράγχια

22 (20)  (21)

0303 79 29

Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)

22 (20)  (21)

0303 79 31

Άλλα

22 (21)

 

Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

 

 

0303 79 35

Του είδους Sebastes marinus

7,5

0303 79 37

Άλλοι

7,5

0303 79 41

Ψάρια του είδους Boreogadus saida

12

0303 79 45

Γάδοι (Merlangius merlangus)

7,5

0303 79 51

Μουρούνες (Molva spp.)

7,5

0303 79 55

Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

15

0303 79 58

Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

 (25)

0303 79 65

Γαύροι (Engraulis spp.)

15

0303 79 71

Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

15

0303 79 75

Λέστιες (Brama spp.)

15

0303 79 81

Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

15

0303 79 83

Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0303 79 85

Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

7,5

0303 79 87

Ξιφίας (Xiphias gladius)

7,5

0303 79 88

Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0303 79 91

Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

15

0303 79 92

Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0303 79 93

Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

7,5

0303 79 94

Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezealandiae

7,5

0303 79 98

Άλλα

15

0303 80

Συκώτια, αυγά και σπέρματα

 

 

0303 80 10

Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής προταμίνης (19)

ατελώς

0303 80 90

Άλλα

10

0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0304 10

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

 

Φιλέτα

 

 

 

Ψαριών γλυκού νερού

 

 

0304 10 13

Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

2

 

Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae

 

 

0304 10 15

Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0304 10 17

Άλλα

12

0304 10 19

Άλλων ψαριών γλυκού νερού

9

 

Άλλα

 

 

0304 10 31

Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

18

0304 10 33

Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

18

0304 10 35

Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

18

0304 10 38

Άλλα

18

 

Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

 

 

0304 10 91

Ψαριών γλυκού νερού

8

 

Άλλα

 

 

0304 10 97

Πλευρά ρέγγας

 (22)

0304 10 98

Άλλα

15 (21)

0304 20

Φιλέτα κατεψυγμένα

 

 

 

Ψαριών γλυκού νερού

 

 

0304 20 13

Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

2

 

Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae

 

 

0304 20 15

Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

12

0304 20 17

Άλλα

12

0304 20 19

Άλλων ψαριών γλυκού νερού

9

 

Άλλα

 

 

 

Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0304 20 21

Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0304 20 29

Άλλα

7,5

0304 20 31

Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

7,5

0304 20 33

Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

 

Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

 

 

0304 20 35

Του είδους Sebastes marinus

7,5

0304 20 37

Άλλοι

7,5

0304 20 41

Γάδων (Merlangius merlangus)

7,5

0304 20 43

Μουρουνών (Molva spp.)

7,5

0304 20 45

Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus

18

 

Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor

 

 

0304 20 51

Του είδους Scomber australasicus

15

0304 20 53

Άλλων

15

 

Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

Μερλουκίων του γένους Merluccius

 

 

0304 20 55

Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάρων του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 20 56

Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 20 58

Άλλων

7,5

0304 20 59

Μερλουκίων του γένους Urophycis

7,5

 

Σκουαλίδων

 

 

0304 20 61

Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)

7,5

0304 20 69

Άλλων σκουαλίδων

7,5

0304 20 71

Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 20 73

Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

7,5

0304 20 75

Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 20 79

Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0304 20 83

Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

15

0304 20 85

Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

15

0304 20 87

Ξιφιών (Xiphias gladius)

7,5

0304 20 88

Μπακαλιάρων της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

15

0304 20 91

Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezealandiae)

7,5

0304 20 94

Άλλων

15 (21)

0304 90

Άλλα

 

 

0304 90 05

Σουρίμι

15

 

Άλλων

 

 

0304 90 10

Ψαριών γλυκού νερού

8

 

Άλλων

 

 

0304 90 22

Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (22)

0304 90 31

Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

8

 

Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0304 90 35

Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

7,5

0304 90 38

Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua

7,5

0304 90 39

Άλλα

7,5

0304 90 41

Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

7,5

0304 90 45

Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 90 48

Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

7,5

0304 90 51

Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

15

0304 90 55

Λεστιών (Brama spp.)

15

0304 90 57

Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

7,5

0304 90 59

Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

7,5

0304 90 61

Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

7,5

0304 90 65

Ξιφιών (Xiphias gladius)

7,5

0304 90 97

Άλλων

7,5

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0305 10 00

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

13

0305 20 00

Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη

11

0305 30

Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

 

 

 

Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus saida

 

 

0305 30 11

Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

16

0305 30 19

Άλλων

20

0305 30 30

Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0305 30 50

Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη

15

0305 30 90

Άλλων

16

 

Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα

 

 

0305 41 00

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

13

0305 42 00

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 49

Άλλα

 

 

0305 49 10

Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 45

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 49 50

Χέλια (Anguilla spp.)

14

0305 49 80

Άλλα

14

 

Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

 

 

0305 51

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

 

 

0305 51 10

Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

13 (21)

0305 51 90

Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

13 (21)

0305 59

Άλλα

 

 

 

Ψάρια του είδους Boreogadus saida

 

 

0305 59 11

Αποξεραμένα, μη αλατισμένα

13 (21)

0305 59 19

Αποξεραμένα και αλατισμένα

13 (21)

0305 59 30

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 59 50

Γαύροι (Engraulis spp.)

10

0305 59 70

Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 80

Άλλα

12

 

Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη

 

 

0305 61 00

Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (21)

0305 63 00

Γαύροι (Engraulis spp.)

10

0305 69

Άλλα

 

 

0305 69 10

Ψάρια του είδους Boreogadus saida

13 (21)

0305 69 30

Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

11

0305 69 80

Άλλα

12

0306

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

 

Κατεψυγμένα

 

 

0306 11

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

 

 

0306 11 10

Ουρές καραβίδων

12,5

0306 11 90

Άλλα

12,5

0306 12

Αστακοί (Homarus spp.)

 

 

0306 12 10

Ολόκληροι

6

0306 12 90

Άλλοι

16

0306 13

Γαρίδες

 

 

0306 13 10

Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

12

0306 13 30

Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

18

0306 13 40

Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)

12

0306 13 50

Γαρίδες του γένους Penaeus

12

0306 13 80

Άλλες

12

0306 14

Καβούρια

 

 

0306 14 10

Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus

7,5

0306 14 30

Καβούρια του είδους Cancer pagurus

7,5

0306 14 90

Άλλα

7,5

0306 19

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0306 19 10

Καραβίδες του γλυκού νερού

7,5

0306 19 30

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

12

0306 19 90

Άλλα

12

 

Μη κατεψυγμένα

 

 

0306 21 00

Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 22

Αστακοί (Homarus spp.)

 

 

0306 22 10

Ζωντανοί

8

 

Άλλοι

 

 

0306 22 91

Ολόκληροι

8

0306 22 99

Άλλοι

10

0306 23

Γαρίδες

 

 

0306 23 10

Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

12

 

Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

 

 

0306 23 31

Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό

18

0306 23 39

Άλλες

18

0306 23 90

Άλλες

12

0306 24

Καβούρια

 

 

0306 24 30

Καβούρια του είδους Cancer pagurus

7,5

0306 24 80

Άλλα

7,5

0306 29

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0306 29 10

Καραβίδες του γλυκού νερού

7,5

0306 29 30

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

12

0306 29 90

Άλλα

12

0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0307 10

Στρείδια

 

 

0307 10 10

Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο

ατελώς

0307 10 90

Άλλα

9

 

Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten

 

 

0307 21 00

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

8

0307 29

Άλλα

 

 

0307 29 10

Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα

8

0307 29 90

Άλλα

8

 

Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)

 

 

0307 31

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0307 31 10

Mytilus spp.

10

0307 31 90

Perna spp.

8

0307 39

Άλλα

 

 

0307 39 10

Mytilus spp.

10

0307 39 90

Perna spp.

8

 

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0307 41 10

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

8

 

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 41 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 41 99

Άλλα

8

0307 49

Άλλα

 

 

 

Κατεψυγμένα

 

 

 

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

 

 

 

Του γένους Sepiola

 

 

0307 49 01

Sepiola rondeleti

6

0307 49 11

Άλλα

8

0307 49 18

Άλλες

8

 

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

 

Loligo spp.

 

 

0307 49 31

Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

6

0307 49 33

Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

6

0307 49 35

Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica

6

0307 49 38

Άλλα

6

0307 49 51

Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 59

Άλλα

8

 

Άλλα

 

 

0307 49 71

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

8

 

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

 

 

0307 49 91

Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

6

0307 49 99

Άλλα

8

 

Χταπόδια (Octopus spp.)

 

 

0307 51 00

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

8

0307 59

Άλλα

 

 

0307 59 10

Κατεψυγμένα

8

0307 59 90

Άλλα

8

0307 60 00

Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

ατελώς

 

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

 

 

0307 91 00

Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

11

0307 99

Άλλα

 

 

 

Κατεψυγμένα

 

 

0307 99 11

Illex spp.

8

0307 99 13

Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae

8

0307 99 15

Μέδουσες (Rhopilema spp.)

ατελώς

0307 99 18

Άλλα

11

0307 99 90

Άλλα

11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Σημειώσεις

1.

Θεωρείται ως «γάλα» το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.

2.

Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405:

α)

με τον όρο «βούτυρο» νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυστημένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό ακόμη και σε ερμητικώς κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 80 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 95 % κατά βάρος, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2 % κατά βάρος και η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία 16 % κατά βάρος. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο, χρωστικές για τρόφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων·

β)

με την έκφραση «λιπαρές ύλες για επάλειψη» νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39 % αλλά μικρότερη από 80 % κατά βάρος.

3.

Τα προϊόντα που παίρνονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην κλάση 0406 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:

α)

έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος στο ξερό εκχύλισμα, 5 % ή περισσότερο·

β)

έχουν περιεκτικότητα σε ξερό εκχύλισμα, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 % και

γ)

έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.

4.

Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει:

α)

τα προϊόντα που παίρνονται από τον ορό γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95 % λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρη λακτόζη που μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702)·

β)

τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος, που μετριέται σε ξερή ύλη) (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504).

Σημειώσεις διακρίσεων

1.

Για τους σκοπούς της διάκρισης 0404 10, ως «τροποποιημένος ορός γάλακτος» νοούνται τα προϊόντα που συντίθενται από συστατικά ορού γάλακτος, δηλαδή ορός γάλακτος από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί εν όλω ή εν μέρει η λακτόζη, οι πρωτεΐνες ή τα μεταλλικά άλατα ή στον οποίο έχουν προστεθεί φυσικά συστατικά ορού γάλακτος, καθώς και προϊόντα που παίρνονται από ανάμειξη φυσικών συστατικών ορού γάλακτος.

2.

Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405 10, ο όρος «βούτυρο» δεν καλύπτει το αφυδατωμένο βούτυρο και το γκι (ghee) (κωδικός 0405 90).

Συμπληρωματική σημείωση

1.

Ο δασμολογικός συντελεστής ο εφαρμοστέος σε μείγματα υπαγόμενα στις κλάσεις 0401 έως 0406 είναι:

α)

για μείγματα στα οποία το ένα συστατικό αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 90 % του βάρους, εφαρμόζεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στο εν λόγω συστατικό·

β)

στις λοιπές περιπτώσεις, το ύψος αυτό είναι το ύψος του δασμού που επιβάλλεται στο συστατικό που υπόκειται στην υψηλότερη επιβάρυνση.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμβατικοί δασμοί (%)

Συμπληρωματική μονάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

 

 

0401 10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %

 

 

0401 10 10

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

Άλλα

12,9 €/100 kg/net

0401 20

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

 

 

0401 20 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

Άλλα

17,9 €/100 kg/net

 

Που υπερβαίνει το 3 %

 

 

0401 20 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

Άλλα

21,8 €/100 kg/net

0401 30

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6 %

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 21 %

 

 

0401 30 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

57,5 €/100 kg/net

0401 30 19

Άλλα

56,6 €/100 kg/net

 

Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0401 30 31

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

110 €/100 kg/net

0401 30 39

Άλλα

109,1 €/100 kg/net

 

Που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0401 30 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

183,7 €/100 kg/net

0401 30 99

Άλλα

182,8 €/100 kg/net

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0402 10

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

0402 10 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

Άλλα

118,8 €/100 kg/net (26)

 

Άλλα

 

 

0402 10 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (27)

0402 10 99

Άλλα

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (27)

 

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %

 

 

0402 21

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 21 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

 

Άλλα

 

 

0402 21 17

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11 %

130,4 €/100 kg/net

0402 21 19

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

130,4 €/100 kg/net

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 21 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

167,2 €/100 kg/net

0402 21 99

Άλλα

161,9 €/100 kg/net

0402 29

Άλλα

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 29 11

Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Άλλα

 

 

0402 29 15

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 19

Άλλα

1,31 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

 

 

0402 29 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0402 29 99

Άλλα

1,62 €/kg + 16,8 €/100 kg/net (27)

 

Άλλα

 

 

0402 91

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 %

 

 

0402 91 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

34,7 €/100 kg/net

0402 91 19

Άλλα

34,7 €/100 kg/net

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

 

 

0402 91 31

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

43,4 €/100 kg/net

0402 91 39

Άλλα

43,4 €/100 kg/net

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 91 51

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

110 €/100 kg/net

0402 91 59

Άλλα

109,1 €/100 kg/net

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 91 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

183,7 €/100 kg/net

0402 91 99

Άλλα

182,8 €/100 kg/net

0402 99

Άλλα

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %

 

 

0402 99 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

57,2 €/100 kg/net

0402 99 19

Άλλα

57,2 €/100 kg/net

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 99 31

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,08 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 39

Άλλα

1,08 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

 

 

0402 99 91

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

1,81 €/kg + 19,4 €/100 kg/net (27)

0402 99 99

Άλλα

1,81 €/kg + 18,5 €/100 kg/net (27)

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

0403 10

Γιαούρτια

 

 

 

Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 10 11

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 10 13

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 10 19

Που υπερβαίνει το 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 10 31

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 33

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 10 39

Που υπερβαίνει το 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 10 51

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 10 53

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 10 59

Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 10 91

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 10 93

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 10 99

Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0403 90

Άλλα

 

 

 

Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 11

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0403 90 13

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0403 90 19

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 31

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 33

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

0403 90 39

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg + 22 €/100 kg/net (27)

 

Άλλα

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 51

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

20,5 €/100 kg/net

0403 90 53

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

24,4 €/100 kg/net

0403 90 59

Που υπερβαίνει το 6 %

59,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0403 90 61

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0,17 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 63

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0,20 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

0403 90 69

Που υπερβαίνει το 6 %

0,54 €/kg + 21,1 €/100 kg/net (27)

 

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

 

 

 

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 90 71

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

8,3 + 95 €/100 kg/net

0403 90 73

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 130,4 €/100 kg/net

0403 90 79

Που υπερβαίνει το 27 %

8,3 + 168,8 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

 

 

0403 90 91

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

8,3 + 12,4 €/100 kg/net

0403 90 93

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 17,1 €/100 kg/net

0403 90 99

Που υπερβαίνει το 6 %

8,3 + 26,6 €/100 kg/net

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

 

 

0404 10

Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

 

 

 

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 02

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

7 €/100 kg/net

0404 10 04

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 06

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 12

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 14

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 16

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 26

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (27)

0404 10 28

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 32

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 34

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 36

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 38

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Άλλα

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 48

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 €/kg/net (28)

0404 10 52

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 54

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 56

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 10 58

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 10 62

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

 

Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 72

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,07 €/kg/net + 16,8 €/100 kg/net (29)

0404 10 74

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 76

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

 

Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 10 78

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 82

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 10 84

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90

Άλλα

 

 

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

 

 

0404 90 21

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

100,4 €/100 kg/net

0404 90 23

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

135,7 €/100 kg/net

0404 90 29

Που υπερβαίνει το 27 %

167,2 €/100 kg/net

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

 

 

0404 90 81

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0,95 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 83

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

1,31 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0404 90 89

Που υπερβαίνει το 27 %

1,62 €/kg/net + 22 €/100 kg/net (27)

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

 

 

0405 10

Βούτυρο

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %

 

 

 

Φυσικό βούτυρο

 

 

0405 10 11

Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 19

Άλλο

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 30

Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 50

Βούτυρο από ορό γάλακτος

189,6 €/100 kg/net (26)

0405 10 90

Άλλο

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 20

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

 

 

0405 20 10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

9 + EA (30)

0405 20 30

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

9 + EA (30)

0405 20 90

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

189,6 €/100 kg/net

0405 90

Άλλα

 

 

0405 90 10

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 %

231,3 €/100 kg/net (26)

0405 90 90

Άλλα

231,3 €/100 kg/net (26)

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

0406 10

Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί

 

 

0406 10 20

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %

185,2 €/100 kg/net (26)

0406 10 80

Άλλα

221,2 €/100 kg/net (26)

0406 20

Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

 

 

0406 20 10

Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών (31)

7,7

0406 20 90

Άλλα

188,2 €/100 kg/net (26)

0406 30

Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

 

 

0406 30 10

Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης του 56 %

144,9 €/100 kg/net (26)

 

Άλλα

 

 

 

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης

 

 

0406 30 31

Που δεν υπερβαίνει το 48 %

139,1 €/100 kg/net (26)

0406 30 39

Που υπερβαίνει το 48 %

144,9 €/100 kg/net (26)

0406 30 90

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %

215 €/100 kg/net (26)

0406 40

Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα

 

 

0406 40 10

Roquefort

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 50

Gorgonzola

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 40 90

Άλλα

140,9 €/100 kg/net (26)

0406 90

Άλλα τυριά