ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
4 Ιουνίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2005 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 851/2005 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή όσον αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2005 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2005 της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, που τροποποιεί για τεσσαρακοστή έβδομη φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

8

 

*

Οδηγία 2005/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών ( 1 )

10

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ που αφορούν την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ για το 2005 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1550]

24

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1563]  ( 1 )

29

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2005, που επιτρέπει στη Μάλτα να χρησιμοποιεί το σύστημα που θεσπίστηκε με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε αντικατάσταση των στατιστικών ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1588]  ( 1 )

30

 

 

Διορθωτικά

 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/2005 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2005, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας (ΕΕ L 128 της 21.5.2005)

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 850/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Μαΐου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 181α παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός»), επιτρέπει την εκτέλεση του κοινοτικού προϋπολογισμού με έμμεση κεντρική διαχείριση και τάσσει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εφαρμογή.

(2)

Στον τομέα της προενταξιακής βοήθειας, η έμμεση κεντρική διαχείριση με τη μορφή που εκτίθεται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, έχει αποδειχθεί πολύτιμο εργαλείο κατά το παρελθόν, ιδίως όσον αφορά τις δράσεις του γραφείου τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX).

(3)

Η Τουρκία υπήρξε μείζων χρήστης του TAIEX κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το μέσο αυτό σύμφωνα και με τους κανόνες του δημοσιονομικού κανονισμού.

(4)

Είναι επιθυμητή εναρμονισμένη προσέγγιση στον τομέα της προενταξιακής βοήθειας και, συνεπώς, ο τύπος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι πανομοιότυπος με εκείνον που προβλέπεται για τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3906/89 (Phare) (3) και (ΕΚ) αριθ. 2666/2000 (CARDS) (4).

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2500/2001 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για την παροχή προενταξιακής χρηματοδοτικής βοήθειας στην Τουρκία (5), θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2500/2001, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 6α

Εντός των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει να αναθέτει καθήκοντα δημόσιας εξουσίας, και ιδίως καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στους οργανισμούς που απαριθμούνται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Στους οργανισμούς που καθορίζονται στο άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού, είναι δυνατό να ανατίθενται καθήκοντα δημόσιας εξουσίας, εφόσον είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, συμμορφώνονται με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου και βρίσκονται υπό την επίβλεψη δημόσιας αρχής.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BODEN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 28 Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 375 της 23.12.1989, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/2004 (ΕΕ L 389 της 30.12.2004, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 306 της 7.12.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/2004.

(5)  ΕΕ L 342 της 27.12.2001, σ. 1· κανονισμός που τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 769/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.».


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 851/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Ιουνίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή όσον αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο μηχανισμός που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου (2), αποδείχθηκε ακατάλληλος για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη ύπαρξης αμοιβαιότητας, όταν μια τρίτη χώρα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή τρίτη χώρα της οποίας οι υπήκοοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, διατηρεί ή καθιερώνει υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. Η αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν καταστάσεις μη ύπαρξης αμοιβαιότητας απαιτεί να προσαρμοσθεί ο υπάρχων μηχανισμός ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητά του.

(2)

Λόγω της σοβαρότητας των εν λόγω καταστάσεων μη ύπαρξης αμοιβαιότητας, αυτές θα πρέπει να γνωστοποιούνται υποχρεωτικά από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Για να επιτευχθεί η εκ μέρους της οικείας τρίτης χώρας επανεισαγωγή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης στους υπηκόους των ενδιαφερομένων κρατών μελών, πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός μέτρων σε διάφορα επίπεδα και ποικίλης έντασης, που να μπορούν να τεθούν ταχέως σε εφαρμογή. Θα πρέπει, ως εκ τούτου, η Επιτροπή να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση σε διαβήματα προς την τρίτη χώρα, να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο και να μπορεί να προτείνει ανά πάσα στιγμή στο Συμβούλιο να λάβει προσωρινή απόφαση για επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της τρίτης χώρας. Η προσφυγή στην προσωρινή απόφαση δεν πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα να μετατεθεί η τρίτη χώρα στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί μια χρονική σύνδεση μεταξύ της έναρξης ισχύος του προσωρινού μέτρου και της ενδεχόμενης πρότασης για μετάθεση της χώρας αυτής στο παράρτημα Ι.

(3)

Η απόφαση τρίτης χώρας να καθιερώσει ή να επαναφέρει την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών θα πρέπει να οδηγεί αυτομάτως σε κατάργηση της προσωρινής επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης που έχει αποφασισθεί από το Συμβούλιο.

(4)

Ο τροποποιημένος μηχανισμός αλληλεγγύης αποσκοπεί στην επίτευξη της πλήρους αμοιβαιότητας έναντι όλων των κρατών μελών και τη δημιουργία αποτελεσματικού και αξιόπιστου μηχανισμού για την εξασφάλισή της.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις αν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού ορισμένα κράτη μέλη υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης έναντι τρίτων χωρών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

(7)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισμός αποτελεί εξέλιξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν (3), που εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας (4).

(8)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δε δεσμεύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Συνεπώς δε συμμετέχουν στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και δε δεσμεύονται από την εφαρμογή του ούτε υπόκεινται σε αυτήν.

(9)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5) οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα του άρθρου 1 σημείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2004/849/ΕΚ (6) και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της απόφασης του Συμβουλίου 2004/860/ΕΚ (7),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, τροποποιείται ως εξής:

1)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Εφόσον τρίτη χώρα, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ, καθιερώνει υποχρέωση θεώρησης έναντι των υπηκόων κράτους μέλους, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

Εντός 90 ημερών από την ανακοίνωση ή την εφαρμογή της καθιέρωσης υποχρέωσης θεώρησης από την τρίτη χώρα, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη γνωστοποιεί γραπτώς στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Η γνωστοποίηση καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου και το είδος των σχετικών ταξιδιωτικών εγγράφων και θεωρήσεων.

Εάν η τρίτη χώρα άρει την υποχρέωση θεώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η γνωστοποίηση καθίσταται περιττή.

β)

Η Επιτροπή προβαίνει, αμέσως μετά τη δημοσίευση και κατόπιν διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, σε διαβήματα προς τις αρχές της οικείας τρίτης χώρας για την επαναφορά της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης.

γ)

Εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο. Η έκθεση μπορεί να συνοδεύεται από πρόταση που να προβλέπει την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της οικείας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να υποβάλλει την πρόταση αυτή κατόπιν διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο σχετικά με την πρότασή της. Το Συμβούλιο αποφαίνεται επί της προτάσεως εντός τριών μηνών με ειδική πλειοψηφία.

δ)

Εάν το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί, χωρίς προηγούμενη έκθεση, να υποβάλει πρόταση για την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης έναντι των υπηκόων της τρίτης χώρας που αναφέρεται στο στοιχείο γ). Στην πρόταση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο στοιχείο γ). Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να δηλώσει αν επιθυμεί να παραλείψει η Επιτροπή την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης χωρίς προηγούμενη έκθεση.

ε)

Η διαδικασία που προβλέπεται στα στοιχεία γ) και δ) δεν εμποδίζει την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού προκειμένου να μετατεθεί η οικεία τρίτη χώρα στο παράρτημα Ι. Εφόσον, όπως προβλέπεται στα στοιχεία γ) και δ), αποφασισθεί η λήψη προσωρινού μέτρου, η πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισμού υποβάλλεται από την Επιτροπή το αργότερο εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του προσωρινού μέτρου. Αυτή η πρόταση πρέπει να περιέχει επίσης διατάξεις για την άρση των προσωρινών μέτρων που μπορεί να έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από τα στοιχεία γ) και δ). Στο μεταξύ η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της ώστε να πεισθούν οι αρχές της τρίτης χώρας να εφαρμόσουν εκ νέου την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

στ)

Αν η οικεία τρίτη χώρα καταργήσει την υποχρέωση θεώρησης, το κράτος μέλος γνωστοποιεί την κατάργηση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C. Οποιοδήποτε προσωρινό μέτρο αποφασισθέν σύμφωνα με το στοιχείο δ) λήγει αυτομάτως επτά ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Αν η οικεία τρίτη χώρα έχει εισαγάγει απαίτηση θεώρησης για τους υπηκόους δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών η ισχύς του προσωρινού μέτρου θα λήξει μόνο μετά την τελευταία δημοσίευση.».

2)

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, προστίθεται η εξής νέα παράγραφος 5:

«5.   Ενόσω εξακολουθεί να μην υπάρχει αμοιβαιότητα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ τρίτης χώρας η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ και κράτους μέλους, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους με άρτια χρονολογία σχετικά με τη μη ύπαρξη αμοιβαιότητας και, κατά περίπτωση, υποβάλλει τις κατάλληλες προτάσεις.».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη, των οποίων οι υπήκοοι στις 24 Ιουνίου 2005 υπόκεινται σε υποχρέωση θεώρησης έναντι τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, προβαίνουν σε σχετική γραπτή γνωστοποίηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή στις 24 Ιουλίου 2005. Η γνωστοποίηση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία β) έως στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Λουξεμβούργο, 2 Ιουνίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. FRIEDEN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 28 Απριλίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36.

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(5)  Έγγραφο του Συμβουλίου 13054/04, διαθέσιμο στη διεύθυνση http://register.consilium.eu.int

(6)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26.

(7)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιουνίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουνίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

77,8

204

91,4

999

84,6

0707 00 05

052

91,5

999

91,5

0709 90 70

052

86,5

624

107,4

999

97,0

0805 50 10

052

88,7

388

60,2

508

50,9

528

46,3

624

63,9

999

62,0

0808 10 80

204

70,2

388

88,0

400

144,7

404

126,8

508

66,5

512

70,6

524

63,6

528

65,3

624

173,6

720

63,8

804

96,7

999

93,6

0809 10 00

052

252,7

999

252,7

0809 20 95

052

296,9

220

108,0

400

466,8

999

290,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιουνίου 2005

που τροποποιεί για τεσσαρακοστή έβδομη φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Την 1η Ιουνίου 2005, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 757/2005 (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 38).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Η παρακάτω εγγραφή προστίθεται στον κατάλογο με τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες»:

 

Islamic Jihad Group [γνωστό και ως α) Jama’at al-Jihad, β) Libyan Society, γ) Kazakh Jama’at, δ) Jamaat Mojahedin, ε) Jamiyat, στ) Jamiat al-Jihad al-Islami, ζ) Dzhamaat Modzhakhedov, η) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, θ) al-Djihad al-Islami].


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/10


ΟΔΗΓΊΑ 2005/37/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Ιουνίου 2005

για την τροποποίηση των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά τα ανώτατα όρια για ορισμένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα σιτηρά και σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 10,

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 7,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (3), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ακόλουθες υπάρχουσες δραστικές ουσίες έχουν συμπεριληφθεί στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: maleic hydrazide από την οδηγία 2003/31/ΕΚ της Επιτροπής (4)· propyzamide από την οδηγία 2003/39/ΕΚ της Επιτροπής (5)· και mecoprop και mecoprop-P από την οδηγία 2003/70/ΕΚ της Επιτροπής (6).

(2)

Οι νέες δραστικές ουσίες isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl και fenamidone συμπεριελήφθησαν στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ με την οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής (7).

(3)

Η ένταξη στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των σχετικών δραστικών ουσιών βασίστηκε στην αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν σχετικά με την προτεινόμενη χρήση. Τα στοιχεία που αφορούν αυτή τη χρήση υποβλήθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Τα διαθέσιμα στοιχεία επανεξετάστηκαν και επαρκούν για να καταστεί δυνατό να καθοριστούν ορισμένα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ).

(4)

Όταν δεν υπάρχουν κοινοτικά ή προσωρινά ΑΟΥ, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν ένα εθνικό προσωρινό ΑΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ προτού επιτραπούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εμπεριέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες.

(5)

Τα κοινοτικά ΑΟΥ και τα επίπεδα που συνιστώνται από τον Codex Alimentarius καθορίζονται και αξιολογούνται ακολουθώντας παρόμοιες διαδικασίες. Υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός ΑΟΥ του Codex για την ουσία maleic hydrazide. Υπάρχουν ήδη κοινοτικά ΑΟΥ στην οδηγία 90/642/ΕΟΚ για την ουσία: maleic hydrazide [οδηγία 93/58/ΕΚ του Συμβουλίου (8)] και στις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ για την ουσία: propyzamide [οδηγίες του Συμβουλίου 96/32/ΕΚ (9) και 96/33/ΕΚ (10)]. Αυτά τα ΑΟΥ ελήφθησαν υπόψη κατά τον καθορισμό των ΑΟΥ τα οποία αφορούν οι αναπροσαρμογές που επιβάλλονται με την παρούσα οδηγία. Τα ΑΟΥ του Codex για τα οποία θα διατυπωθεί σύσταση απόσυρσης στο προσεχές μέλλον δεν ελήφθησαν υπόψη. Τα ΑΟΥ που βασίζονται στα ΑΟΥ του Codex αξιολογήθηκαν όσον αφορά τον κίνδυνο για τους καταναλωτές. Δε διαπιστώθηκε κανένας κίνδυνος στο πλαίσιο των τοξικολογικών παραμέτρων που βασίζονται στις μελέτες που διαθέτει η Επιτροπή.

(6)

Όσον αφορά την ένταξη στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ των αναφερόμενων δραστικών ουσιών, οι σχετικές τεχνικές και επιστημονικές εκτιμήσεις ολοκληρώθηκαν με τη μορφή εκθέσεων επανεξέτασης της Επιτροπής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις αναφερόμενες ουσίες ολοκληρώθηκαν κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις οδηγίες της Επιτροπής που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2. Οι εκθέσεις αυτές καθόρισαν την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) και, εφόσον είναι αναγκαίο, τη δόση αναφοράς οξείας έκθεσης (ΔΑΟΕ) για τις σχετικές ουσίες. Η έκθεση των καταναλωτών σε προϊόντα τροφίμων που έχουν υποστεί επεξεργασία με τις σχετικές δραστικές ουσίες αξιολογήθηκε και εκτιμήθηκε σύμφωνα με κοινοτικές διαδικασίες. Επίσης, ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύτηκαν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (11) καθώς και η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής φυτών (12) σχετικά με τη χρησιμοποιηθείσα μέθοδο. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα προτεινόμενα ΑΟΥ δε θα οδηγήσουν σε υπέρβαση της ΑΗΠ ή της ΔΑΟΕ.

(7)

Για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές προστατεύονται κατάλληλα από την έκθεση σε υπολείμματα που προέρχονται από χρήσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση, είναι σκόπιμο να καθοριστούν προσωρινά ΑΟΥ για τους σχετικούς συνδυασμούς προϊόντος/φυτοφαρμάκου στο χαμηλότερο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(8)

Ο καθορισμός σε κοινοτικό επίπεδο αυτών των προσωρινών ΑΟΥ δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη από το να θεσπίσουν προσωρινά ΑΟΥ για τις υπό εξέταση ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και το παράρτημα VI της εν λόγω οδηγίας. Θεωρείται ότι μία περίοδος τεσσάρων ετών είναι επαρκής για να επιτραπούν περαιτέρω χρήσεις της σχετικής δραστικής ουσίας. Τα προσωρινά ΑΟΥ θα καταστούν τότε οριστικά.

(9)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προστεθούν ή να αντικατασταθούν όλα τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που προέρχονται από τη χρήση αυτών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα παραρτήματα των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ, για να καταστεί δυνατή η κατάλληλη εποπτεία και ο έλεγχος της απαγόρευσης των χρήσεών τους καθώς και για να προστατευθούν οι καταναλωτές. Στις περιπτώσεις που έχουν ήδη καθοριστεί ΑΟΥ στα παραρτήματα των οδηγιών αυτών, τα εν λόγω όρια πρέπει να τροποποιηθούν. Αν δεν έχουν καθοριστεί ΑΟΥ μέχρι τώρα, πρέπει να θεσπιστούν για πρώτη φορά.

(10)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής τροφικής αλυσίδας και υγείας των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 86/362/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο μέρος A του παραρτήματος II προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για τις isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P, maleic hydrazide και fenamidone που εμφαίνονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.

β)

Στο μέρος A του παραρτήματος II τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για την propyzamide αντικαθίστανται από αυτά που εμφαίνονται στο παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Η οδηγία 90/642/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

α)

Στο παράρτημα II προστίθενται τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για τις isoxaflutole, trifloxystrobin, carfentrazone-ethyl, mecoprop, mecoprop-P και fenamidone που εμφαίνονται στο παράρτημα III της παρούσας οδηγίας.

β)

Στο παράρτημα II τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων για τις propyzamide και maleic hydrazide αντικαθίστανται από αυτά που εμφαίνονται στο παράρτημα IV της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 4 Δεκεμβρίου 2005, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων αυτών και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτές τις διατάξεις με ισχύ από τις 4 Δεκεμβρίου 2006.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν αυτές τις διατάξεις, οι εν λόγω διατάξεις παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζουν στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 81).

(2)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/115/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 374 της 22.12.2004, σ. 64).

(3)  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 125 της 18.5.2005, σ. 5).

(4)  ΕΕ L 101 της 23.4.2003, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 30.

(6)  ΕΕ L 184 της 23.7.2003, σ. 9.

(7)  ΕΕ L 177 της 16.7.2003, σ. 12.

(8)  ΕΕ L 211 της 23.8.1993, σ. 6.

(9)  ΕΕ L 144 της 18.6.1996, σ. 12.

(10)  ΕΕ L 144 της 18.6.1996, σ. 35.

(11)  Οδηγός για τον προσωρινό υπολογισμό των ποσοτήτων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που εφαρμόζεται για τα τρόφιμα (αναθεωρημένος) που καταρτίστηκε από το πρόγραμμα GEMS/Food σε συνεργασία με την επιτροπή του κώδικα Codex για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων, ο οποίος δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το 1997 (ΠΟΑ/FSF/FOS/97.7).

(12)  Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής φυτών σχετικά με θέματα που αφορούν την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής Φυτών, 14 Ιουλίου 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Επιμέρους προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole, RPA 202248 και RPA 203328, εκφρασμένο ως isoxaflutole) (1)

0,05 (2)  (3)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά

Trifloxystrobin

0,3 (3) Κριθάρι

0,05 (3) Σίκαλη

0,05 (3) Τριτικάλη, σιτάρι

0,02 (2)  (3) Άλλα σιτηρά

Carfentrazone-ethyl (προσδιορίζεται ως carfentrazone και εκφράζεται ως carfentrazone-ethyl)

0,05 (2)  (3)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά

Fenamidone

0,02 (2)  (3)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά

Mecoprop (άθροισμα mecoprop-p και mecoprop, εκφρασμένο ως mecoprop)

0,05 (2)  (3)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά

Maleic hydrazide

0,2 (2)  (3)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά


(1)  Το RPA 202248 είναι 2-κυανο-3-κυκλοπροπυλο-1-(2-μεθυλοσουλφονυλο-4-τριφθορομεθυλοφενυλο) προπανο-1,3-διόνη. Το RPA 203328 είναι 2-μεθανοσουλφονυλο-4-τριφθορομεθυλοβενζοϊκό οξύ.

(2)  Υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(3)  Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Επιμέρους προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Propyzamide

0,02 (1)  (2)

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι, φαγόπυρο (μαύρος σίτος), αραβόσιτος, κεχρί, βρώμη, ρύζι, σίκαλη, σόργο, τριτικάλη, σιτάρι, άλλα σιτηρά


(1)  Υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ανώτατα όρια υπολειμμάτων (mg/kg)

Ομάδες και παραδείγματα επιμέρους προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Isoxaflutole (άθροισμα isoxaflutole, RPA 202248 και RPA 203328, εκφρασμένο ως isoxaflutole) (1)

Trifloxystrobin

Carfentrazone-ethyl (προσδιορίζεται ως carfentrazone και εκφράζεται ως carfentrazone-ethyl)

Fenamidone

Mecoprop (άθροισμα mecoprop-P και mecoprop εκφρασμένο ως mecoprop)

1.

Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

0,3 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

Λιμεττίες

 

 

 

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

Φράπες

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

ii)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Αμύγδαλα

 

 

 

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

 

 

 

Ανακάρδια (Κάσιους)

 

 

 

 

 

Κάστανα

 

 

 

 

 

Καρύδες

 

 

 

 

 

Φουντούκια

 

 

 

 

 

Μακαντάμια

 

 

 

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

 

 

 

Κουκουνάρια

 

 

 

 

 

Φυστίκια

 

 

 

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

 

0,5 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Μήλα

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

Κυδώνια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Βερίκοκα

 

1 (3)

 

 

 

Κεράσια

 

1 (3)

 

 

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

1 (3)

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

 

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

5 (3)

 

0,5 (3)

 

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

 

 

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

γ)

Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Βατόμουρα

 

 

 

 

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

 

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

 

 

 

Σμέουρα

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)

 

 

 

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

 

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

1 (3)

 

 

 

Πράσινα φραγκοστάφυλα

 

1 (3)

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Αβοκάντο

 

 

 

 

 

Μπανάνες

 

0,05 (3)

 

 

 

Χουρμάδες

 

 

 

 

 

Σύκα

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

Κουμκουάτ

 

 

 

 

 

Λίτσι

 

 

 

 

 

Μάνγκο

 

 

 

 

 

Ελιές

 

 

 

 

 

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

 

 

 

Ανανάς

 

 

 

 

 

Παπάγια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

0,05 (2)  (3)

 

0,01 (2)  (3)

 

0,05 (2)  (3)

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Παντζάρια

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

Ραπανοσέλινα

 

 

 

 

 

Χρένα

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

 

 

 

 

Παστινάκη

 

 

 

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

 

 

 

Ραπάνια

 

 

 

 

 

Λαγόχορτα

 

 

 

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

 

 

 

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

 

 

 

Γογγύλια

 

 

 

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Σκόρδα

 

 

 

 

 

Κρεμμύδια

 

 

 

 

 

Ασκαλώνια (εσαλότ)

 

 

 

 

 

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

α)

Σολανώδη

 

 

 

 

 

Τομάτες

 

0,5 (3)

 

0,5 (3)

 

Πιπεριές

 

 

 

 

 

Μελιτζάνες

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

0,2 (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Αγγούρια

 

 

 

 

 

Αγγουράκια

 

 

 

 

 

Κολοκυθάκια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

 

 

 

Πεπόνια

 

0,3 (3)

 

0,1 (3)

 

Κολοκύθες

 

 

 

 

 

Καρπούζια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

α)

Ανθοκράμβες

 

 

 

 

 

Μπρόκολα

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

 

 

 

Λάχανα Βρυξελλών

 

 

 

 

 

Λάχανα (κεφαλωτά)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

 

 

 

Κινέζικα λάχανα

 

 

 

 

 

Λαχανίδες

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

 

 

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

0,02 (2)  (3)

 

 

 

α)

Μαρούλια και παρόμοια

 

 

 

2 (3)

 

Κάρδαμο

 

 

 

 

 

Λυκοτρίβολο

 

 

 

 

 

Μαρούλι

 

 

 

 

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

β)

Σπανάκι και παρόμοια

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Σπανάκι

 

 

 

 

 

Σέσκουλα

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

γ)

Νεροκάρδαμo

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

δ)

Ραδίκι Witloof

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

ε)

Αρωματικά φυτά

 

 

 

0,02 (2)  (3)

 

Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)

 

 

 

 

 

Σχοινόπρασο

 

 

 

 

 

Μαϊντανός

 

 

 

 

 

Φύλλα σέλινου

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Φασόλια (με το λοβό)

 

 

 

 

 

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

 

Μπιζέλια (με το λοβό)

 

 

 

 

 

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

vii)

ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

Σπαράγγια

 

 

 

 

 

Άγριες αγκινάρες

 

 

 

 

 

Σέλινα

 

 

 

 

 

Μάραθο

 

 

 

 

 

Αγκινάρες

 

 

 

 

 

Πράσα

 

 

 

 

 

Ραβέντι

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

viii)

ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

 

0,02 (2)  (3)

 

0,02 (2)  (3)

 

α)

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

 

 

 

β)

Άγρια μανιτάρια

 

 

 

 

 

3.

Όσπρια

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Φασόλια

 

 

 

 

 

Φακές

 

 

 

 

 

Μπιζέλια

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

4.

Ελαιούχοι σπόροι

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Λινόσπορος

 

 

 

 

 

Αραχίδες (Αράπικα φυστίκια)

 

 

 

 

 

Σπόροι παπαρούνας

 

 

 

 

 

Σπόροι σουσαμιού

 

 

 

 

 

Σπόροι ηλίανθου

 

 

 

 

 

Σπόροι ελαιοκράμβης

 

 

 

 

 

Σόγια

 

 

 

 

 

Σινάπι

 

 

 

 

 

Βαμβακόσπορος

 

 

 

 

 

Άλλα

 

 

 

 

 

5.

Πατάτες

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,01 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

Πατάτες (φρέσκες)

 

 

 

 

 

Πατάτες (αποθηκευμένες)

 

 

 

 

 

6.

Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραμένα τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύμωση)

0,1 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)

7.

Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,1 (2)  (3)

30 (3)

0,02 (2)  (3)

0,05 (2)  (3)

0,1 (2)  (3)


(1)  Το RPA 202248 είναι 2-κυανο-3-κυκλοπροπυλο-1-(2-μεθυλοσουλφονυλο-4-τριφθορομεθυλοφενυλο) προπανο-1,3-διόνη. Το RPA 203328 είναι 2-μεθανοσουλφονυλο-4-τριφθορομεθυλοβενζοϊκό οξύ.

(2)  Υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(3)  Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2009.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ομάδες και παραδείγματα επιμέρους προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ΑΟΥ

Propyzamide

Maleic hydrazide

1.

Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

i)

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

 

 

Γκρέιπ-φρουτ

 

 

Λεμόνια

 

 

Λιμεττίες

 

 

Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)

 

 

Πορτοκάλια

 

 

Φράπες

 

 

Άλλα

 

 

ii)

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)

 

 

Αμύγδαλα

 

 

Καρύδια Βραζιλίας

 

 

Ανακάρδια (Κάσιους)

 

 

Κάστανα

 

 

Καρύδες

 

 

Φουντούκια

 

 

Μακαντάμια

 

 

Καρύδια πεκάν

 

 

Κουκουνάρια

 

 

Φυστίκια

 

 

Κοινά καρύδια

 

 

Άλλα

 

 

iii)

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

 

 

Μήλα

 

 

Αχλάδια

 

 

Κυδώνια

 

 

Άλλα

 

 

iv)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

 

 

Βερίκοκα

 

 

Κεράσια

 

 

Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

Άλλα

 

 

v)

ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 

 

α)

Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

Επιτραπέζια σταφύλια

 

 

Οινοποιήσιμα σταφύλια

 

 

β)

Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)

 

 

γ)

Καρποί βάτου (εκτός από τους άγριους)

 

 

Βατόμουρα

 

 

Καρποί ασπροβατομουριάς

 

 

Φράουλες-βατόμουρα

 

 

Σμέουρα

 

 

Άλλα

 

 

δ)

Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)

 

 

Μύρτιλλα (καρποί του είδους Vaccinium myrtillus)

 

 

Μύρτιλλα μακρόκαρπα

 

 

Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)

 

 

Πράσινα φραγκοστάφυλα

 

 

Άλλα

 

 

ε)

Άγρια μούρα και άγριοι καρποί

 

 

vi)

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΡΟΥΤΑ

 

 

Αβοκάντο

 

 

Μπανάνες

 

 

Χουρμάδες

 

 

Σύκα

 

 

Ακτινίδια

 

 

Κουμκουάτ

 

 

Λίτσι

 

 

Μάνγκο

 

 

Ελιές

 

 

Καρποί της πασιφλόρας

 

 

Ανανάς

 

 

Παπάγια

 

 

Άλλα

 

 

2.

Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα

 

 

i)

ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Παντζάρια

 

 

Καρότα

 

 

Ραπανοσέλινα

 

 

Χρένα

 

 

Κόνδυλοι ηλίανθου

 

 

Παστινάκη

 

 

Ρίζες μαϊντανού

 

 

Ραπάνια

 

 

Λαγόχορτα

 

 

Γλυκοπατάτες

 

 

Γουλιά (είδος κράμβης)

 

 

Γογγύλια

 

 

Κόνδυλοι της διοσκορέας

 

 

Άλλα

 

 

ii)

ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)  (2)

 

Σκόρδα

 

15 (2)

Κρεμμύδια

 

15 (2)

Ασκαλώνια (εσαλότ)

 

15 (2)

Φρέσκα κρεμμύδια (ανοιξιάτικα)

 

 

Άλλα

 

0,2 (1)  (2)

iii)

ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

α)

Σολανώδη

 

 

Τομάτες

 

 

Πιπεριές

 

 

Μελιτζάνες

 

 

Άλλα

 

 

β)

Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό

 

 

Αγγούρια

 

 

Αγγουράκια

 

 

Κολοκυθάκια

 

 

Άλλα

 

 

γ)

Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό

 

 

Πεπόνια

 

 

Κολοκύθες

 

 

Καρπούζια

 

 

Άλλα

 

 

δ)

Γλυκό καλαμπόκι

 

 

iv)

ΚΡΑΜΒΕΣ

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

α)

Ανθοκράμβες

 

 

Μπρόκολα

 

 

Κουνουπίδια

 

 

Άλλα

 

 

β)

Κεφαλωτές κράμβες

 

 

Λάχανα Βρυξελλών

 

 

Λάχανα (κεφαλωτά)

 

 

Άλλα

 

 

γ)

Φυλλώδεις κράμβες

 

 

Κινέζικα λάχανα

 

 

Λαχανίδες

 

 

Άλλα

 

 

δ)

Γογγυλοκράμβες

 

 

v)

ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΩΠΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 

0,2 (1)  (2)

α)

Μαρούλια και παρόμοια

1 (2)

 

Κάρδαμο

 

 

Λυκοτρίβολο

 

 

Μαρούλι

 

 

Σκαρόλα (πικρίδα)

 

 

Άλλα

 

 

β)

Σπανάκι και παρόμοια

0,02 (1)  (2)

 

Σπανάκι

 

 

Σέσκουλα

 

 

Άλλα

 

 

γ)

Νεροκάρδαμo

0,02 (1)  (2)

 

δ)

Ραδίκι Witloof

0,02 (1)  (2)

 

ε)

Αρωματικά φυτά

1 (2)

 

Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)

 

 

Σχοινόπρασο

 

 

Μαϊντανός

 

 

Φύλλα σέλινου

 

 

Άλλα

 

 

vi)

ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Φασόλια (με το λοβό)

 

 

Φασόλια (χωρίς λοβό)

 

 

Μπιζέλια (με το λοβό)

 

 

Μπιζέλια (χωρίς λοβό)

 

 

Άλλα

 

 

vii)

ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Σπαράγγια

 

 

Άγριες αγκινάρες

 

 

Σέλινα

 

 

Μάραθο

 

 

Αγκινάρες

 

 

Πράσα

 

 

Ραβέντι

 

 

Άλλα

 

 

viii)

ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

α)

Καλλιεργούμενα μανιτάρια

 

 

β)

Άγρια μανιτάρια

 

 

3.

Όσπρια

0,02 (1)  (2)

0,2 (1)  (2)

Φασόλια

 

 

Φακές

 

 

Μπιζέλια

 

 

Άλλα

 

 

4.

Ελαιούχοι σπόροι

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

Λινόσπορος

 

 

Αραχίδες (Αράπικα φυστίκια)

 

 

Σπόροι παπαρούνας

 

 

Σπόροι σουσαμιού

 

 

Σπόροι ηλίανθου

 

 

Σπόροι ελαιοκράμβης

 

 

Σόγια

 

 

Σινάπι

 

 

Βαμβακόσπορος

 

 

Άλλα

 

 

5.

Πατάτες

0,02 (1)  (2)

50 (3)

Πατάτες (φρέσκες)

 

 

Πατάτες (αποθηκευμένες)

 

 

6.

Τσάι (φύλλα και στελέχη του φυτού Camellia sinensis, αποξηραμένα τα οποία έχουν ή δεν έχουν υποστεί ζύμωση)

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)

7.

Λυκίσκος (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης

0,05 (1)  (2)

0,5 (1)  (2)


(1)  Υποδηλώνει το κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(2)  Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ: αν δεν τροποποιηθεί, το όριο αυτό θα καταστεί οριστικό με ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2009.

(3)  Το ΑΟΥ για την πατάτα θα υποβληθεί σε επανεξέταση των υπολειπόμενων απαιτούμενων δεδομένων σε 18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2005

για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ που αφορούν την κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ για το 2005

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1550]

(2005/413/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφοι 5 και 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2004/696/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τον κατάλογο προγραμμάτων για την εκρίζωση και την επιτήρηση ορισμένων ΜΣΕ, τα οποία μπορούν να τύχουν χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα το 2005 (2) ορίζει τον κατάλογο των προγραμμάτων αυτών, καθώς και το ποσοστό και το ποσό της συνδρομής αυτής για κάθε πρόγραμμα.

(2)

Την απόφαση 2004/863/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων ορισμένων κρατών μελών για την εκρίζωση και την επιτήρηση των ΜΣΕ για το 2005 και σχετικά με τον καθορισμό του επιπέδου της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής (3).

(3)

Στις 28 Ιανουαρίου 2005, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, υπό την προεδρία του κοινοτικού εργαστηρίου αναφοράς για τις ΜΣΕ (ΚΕΑ), επιβεβαίωσε την ανίχνευση σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) σε αίγα που εσφάγη στη Γαλλία. Ήταν το πρώτο κρούσμα ΣΕΒ σε μικρό μηρυκαστικό υπό φυσικές συνθήκες.

(4)

Σε δήλωσή της, της 28ης Ιανουαρίου 2005, η επιστημονική ομάδα για τις βιολογικές πηγές κινδύνου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) τόνισε ότι ακόμη δεν έχει αξιολογηθεί η σπουδαιότητα του μοναδικού αυτού κρούσματος ΣΕΒ σε αίγα στη Γαλλία. Για να γίνει αυτό, η ΕΑΑΤ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικά τα αποτελέσματα της αυξημένης επιτήρησης των ΜΣΕ στις αίγες.

(5)

Σε συνέχεια της δήλωσης αυτής εκδόθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2005 της Επιτροπής (5), ο οποίος καθορίζει ένα νέο πρόγραμμα για την επιτήρηση των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα που θα εφαρμοστεί από τις 11 Φεβρουαρίου 2005. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα παρακολούθησης, αυξάνονται κατά πολύ οι αριθμοί των αιγοπροβάτων που πρέπει να ελέγχονται, είτε σφάζονται υγιή είτε πεθαίνουν στο αγρόκτημα.

(6)

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του τομέα του κατσικίσιου κρέατος, της περιορισμένης αξίας των αιγών ηλικίας μεγαλύτερης των 18 μηνών που προορίζονται για σφαγή και λόγω της σπουδαιότητας που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή της εντατικότερης επιτήρησης για την αξιολόγηση του επιπολασμού της ΣΕΒ στα αιγοπρόβατα, είναι σκόπιμο να αυξηθεί το ποσό ανά δοκιμή που επιστρέφεται στα κράτη μέλη από την Κοινότητα έως 30 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο ανά ταχεία δοκιμή που γίνεται σε αιγοπρόβατα.

(7)

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 36/2005 της Επιτροπής (6), προβλέπει την υποχρεωτική συστηματική δοκιμή για τη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο των προβάτων σε όλα τα κρούσματα ΜΣΕ που εντοπίζονται σε αιγοπρόβατα και η οποία εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2005. Το μέτρο αυτό πρέπει να θεωρείται επιλέξιμο για κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή στα προγράμματα εκρίζωσης και επιτήρησης της ΣΕΒ των κρατών μελών.

(8)

Λόγω της σπουδαιότητας της αξιολόγησης του επιπολασμού της ΣΕΒ στα μικρά μηρυκαστικά για την επίτευξη των στόχων της Κοινότητας στο πεδίο της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων, είναι σκόπιμο να επιστρέφεται το 100 % των δαπανών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για τις κύριες μοριακές δοκιμές που αποσκοπούν στη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο.

(9)

Επομένως, είναι αναγκαίο να επανεξεταστεί το ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Κοινότητας για κάθε πρόγραμμα που καθορίζεται στις αποφάσεις 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ.

(10)

Η απόφαση 2004/863/ΕΚ θέτει τους όρους για τη χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής μηνιαίας έκθεσης από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο των προγραμμάτων επιτήρησης των ΜΣΕ και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν. Στο παράρτημα της απόφασης αυτής ορίζονται τα ποσά που καταβάλλονται. Το παράρτημα αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙΙ και Χ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 36/2005 και (ΕΚ) αριθ. 214/2005.

(11)

Επομένως, οι αποφάσεις 2004/696/ΕΚ και 2004/863/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2004/696/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η απόφαση 2004/863/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, το ποσό «3 550 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «3 586 000 ευρώ».

2)

Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το ποσό «1 700 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 736 000 ευρώ».

3)

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2, το ποσό «2 375 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 426 000 ευρώ».

4)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το ποσό «15 020 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «15 170 000 ευρώ».

5)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, το ποσό «290 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «294 000 ευρώ».

6)

Στο άρθρο 6 παράγραφος 2, το ποσό «585 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 487 000 ευρώ».

7)

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το ποσό «4 780 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «8 846 000 ευρώ».

8)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το ποσό «24 045 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «29 755 000 ευρώ».

9)

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, το ποσό «6 170 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «6 172 000 ευρώ».

10)

Στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το ποσό «6 660 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «8 677 000 ευρώ».

11)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 2, το ποσό «85 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «353 000 ευρώ».

12)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 2, το ποσό «835 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «836 000 ευρώ».

13)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το ποσό «145 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «155 000 ευρώ».

14)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 2, το ποσό «1 085 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 184 000 ευρώ».

15)

Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, το ποσό «35 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «36 000 ευρώ».

16)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, το ποσό «4 270 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «4 510 000 ευρώ».

17)

Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, το ποσό «1 920 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «2 076 000 ευρώ».

18)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 2, το ποσό «1 135 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 480 000 ευρώ».

19)

Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, το ποσό «435 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «444 000 ευρώ».

20)

Στο άρθρο 20 παράγραφος 2, το ποσό «1 160 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «1 170 000 ευρώ».

21)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 2, το ποσό «305 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «313 000 ευρώ».

22)

Στο άρθρο 22 παράγραφος 2, το ποσό «5 570 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 690 000 ευρώ».

23)

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας για τα προγράμματα επιτήρησης των ΜΣΕ που αναφέρεται στα άρθρα 1 έως 22 καλύπτει το 100 % των δαπανών που πραγματοποιούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για τις δοκιμές χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας, υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 8 ευρώ, για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 στα βοοειδή και αιγοπρόβατα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

β)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 30 ευρώ, για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 στα αιγοπρόβατα, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001·

γ)

το ανώτατο ποσό ανά δοκιμή είναι 145 ευρώ, για τις κύριες μοριακές δοκιμές που αποσκοπούν στη διάκριση της ΣΕΒ από την τρομώδη νόσο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 στοιχείο γ) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.»

24)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 316 της 15.10.2004, σ. 91.

(3)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 82.

(4)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 46 της 17.2.2005, σ. 9).

(5)  ΕΕ L 37 της 10.2.2005, σ. 9.

(6)  ΕΕ L 10 της 13.1.2005, σ. 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2004/696/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος προγραμμάτων επιτήρησης ΜΣΕ

Ποσοστό και ανώτατο ποσό της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής

(σε EUR)

Νόσος

Κράτος μέλος

Ποσοστό δοκιμών (1) που εκτελέστηκαν

Ανώτατο ποσό

ΜΣΕ

Αυστρία

100 %

2 076 000

Βέλγιο

100 %

3 586 000

Κύπρος

100 %

353 000

Τσεχική Δημοκρατία

100 %

1 736 000

Δανία

100 %

2 426 000

Εσθονία

100 %

294 000

Φινλανδία

100 %

1 170 000

Γαλλία

100 %

29 755 000

Γερμανία

100 %

15 170 000

Ελλάδα

100 %

1 487 000

Ουγγαρία

100 %

1 184 000

Ιρλανδία

100 %

6 172 000

Ιταλία

100 %

8 677 000

Λιθουανία

100 %

836 000

Λουξεμβούργο

100 %

155 000

Μάλτα

100 %

36 000

Κάτω Χώρες

100 %

4 510 000

Πορτογαλία

100 %

1 480 000

Σλοβενία

100 %

444 000

Ισπανία

100 %

8 846 000

Σουηδία

100 %

313 000

Ηνωμένο Βασίλειο

100 %

5 690 000

Σύνολο

96 396 000


(1)  Ταχείες δοκιμές και κύριες μοριακές δοκιμές.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιτήρηση ΜΣΕ

Κράτος μέλος:

Μήνας:

Έτος:


Δοκιμές σε βοοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι σημεία 2.1, 3 και 4.1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος Ι σημεία 2.2, 4.2 και 4.3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Δοκιμές σε προβατοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Δοκιμές σε αιγοειδή

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 2 β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α μέρος ΙΙ σημείο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001

 

 

 

Σύνολο

 

 

 


Κύριες μοριακές δοκιμές με δοκιμή ανοσοκαθήλωσης ειδικής διαγνωστικής ικανότητας

 

Αριθμός δοκιμών

Κόστος μονάδας

Συνολικό κόστος

Δοκιμές στα ζώα τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα Χ κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 γ) i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001»

 

 

 


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2005

για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1563]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/414/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνει και απαριθμεί προγράμματα που έχουν υποβληθεί από διάφορα κράτη μέλη. Τα προγράμματα σχεδιάζονται κατά τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κινήσουν μεταγενέστερα τις διαδικασίες ώστε μια ζώνη ή μια εκμετάλλευση που βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη να αποκτήσει το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης ή της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) που προσβάλλουν τα ψάρια.

(2)

Με επιστολή της 23ης Σεπτεμβρίου 2004, η Ιταλία υπέβαλε προς έγκριση το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στη ζώνη «Zona Valle di Tosi». Η αίτηση που υποβλήθηκε κρίθηκε ότι συνάδει με το άρθρο 10 της οδηγίας 91/67/ΕΟΚ και το πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να εγκριθεί.

(3)

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο παράρτημα Ι της απόφασης 2003/634/ΕΚ, μετά το σημείο 3.5 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«3.6.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Zona Valle di Tosi:

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Vicano di S. Ellero, από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα του Il Greto κοντά στο χωριό Raggioli.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 220 της 3.9.2003, σ. 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/67/ΕΚ (ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 55).


4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Ιουνίου 2005

που επιτρέπει στη Μάλτα να χρησιμοποιεί το σύστημα που θεσπίστηκε με τον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε αντικατάσταση των στατιστικών ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1588]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/415/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 93/24/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 1ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών στον τομέα παραγωγής βοοειδών (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τίτλος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει ένα σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών.

(2)

Η απόφαση 2004/588/ΕΚ της Επιτροπής (3) αναγνωρίζει τον πλήρως επιχειρησιακό χαρακτήρα της μαλτεζικής βάσης δεδομένων για τα βοοειδή.

(3)

Σύμφωνα με την οδηγία 93/24/ΕΟΚ μπορεί να επιτραπεί στα κράτη μέλη, ύστερα από αίτησή τους, να χρησιμοποιούν διοικητικές στατιστικές πηγές αντί των ερευνών για το ζωικό κεφάλαιο, εφόσον ικανοποιούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία.

(4)

Σε υποστήριξη της αίτησης που υπέβαλε στις 11 Μαρτίου 2005, η Μάλτα υπέβαλε τεχνικά έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με τη δομή και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων που αναφέρεται στον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού των στατιστικών πληροφοριών.

(5)

Συγκεκριμένα, η Μάλτα πρότεινε μεθόδους υπολογισμού για τη λήψη στατιστικών πληροφοριών για τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 93/24/ΕΟΚ, οι οποίες δεν είναι άμεσα διαθέσιμες στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στον τίτλο Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. Η Μάλτα θα πρέπει να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι προαναφερόμενες μέθοδοι υπολογισμού παρέχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία.

(6)

Μετά την εξέταση της αίτησης με βάση τα τεχνικά έγγραφα τεκμηρίωσης που υπέβαλαν οι αρχές της Μάλτας, ενδείκνυται η έγκριση της αίτησης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής γεωργικών στατιστικών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 72/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στη Μάλτα να αντικαταστήσει τις στατιστικές έρευνες για το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, που προβλέπονται από την οδηγία 93/24/ΕΟΚ, με τη χρήση του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών που αναφέρεται στον τίτλο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 με σκοπό να λαμβάνει όλες τις στατιστικές πληροφορίες που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω οδηγία.

Άρθρο 2

Αν το σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παύσει να είναι επιχειρησιακό ή αν το περιεχόμενό του δεν επιτρέπει πλέον να λαμβάνονται αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με όλες ή ορισμένες κατηγορίες βοοειδών, η Μάλτα θα πρέπει να επιστρέψει σε ένα σύστημα στατιστικών ερευνών για την αξιολόγηση του ζωικού κεφαλαίου των βοοειδών ή των σχετικών κατηγοριών.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Μάλτας.

Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 149 της 21.6.1993, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 204 της 11.08.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3)  ΕΕ L 257 της 4.8.2004, σ. 8.

(4)  EE L 179 της 7.8.1972, σ. 1.


Διορθωτικά

4.6.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 141/31


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/2005 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2005, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 128 της 21ης Μαΐου 2005 )

Στη σελίδα 17, στο άρθρο 2, στην εισαγωγική φράση:

αντί:

«…κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών του Μαΐου 2005,…»

διάβαζε:

«…κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών του Ιουνίου 2005,…».