ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
14 Απριλίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 560/2005 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2005, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2005 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2005 της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2005, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

11

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 563/2005 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

42

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου των Υπουργών AKE-ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

44

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2005 του Συμβουλίου των Yπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2005, για τον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής υπουργικής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ

48

 

*

Απόφαση αριθ. 3/2005 του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ

51

 

*

Απόφαση αριθ. 2/2005 της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τη σύνθεση και τoν τρόπo λειτoυργίας της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ

54

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2004, για την κρατική ενίσχυση που προτίθεται να χορηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 3349]  ( 1 )

56

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ ώστε να περιληφθεί μια εγκατάσταση της Κροατίας στους προσωρινούς καταλόγους των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν κρέας στρουθιονιδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 985]  ( 1 )

62

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 560/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Απριλίου 2005

για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 60, 301 και 308,

την κοινή θέση 2004/852/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, όσον αφορά τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού (1),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφασή του 1572 (2004) της 15ης Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενεργώντας σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποδοκιμάζοντας την επανάληψη των εχθροπραξιών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και τις επανειλημμένες παραβιάσεις της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός της 3ης Μαΐου 2003, αποφάσισε να επιβάλει ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά της Ακτής του Ελεφαντοστού.

(2)

Η κοινή θέση 2004/852/ ΚΕΠΠΑ προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται στην απόφαση 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όπως η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν σε πρόσωπα που έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια επιτροπή κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών ότι συνιστούν απειλή για την ειρήνη και την πορεία προς την εθνική συμφιλίωση στην Ακτή του Ελεφαντοστού. Πρόκειται, ιδίως, για τα πρόσωπα που εμποδίζουν την εφαρμογή των συμφωνιών Λινά-Μαρκουσί (Linas-Marcoussis) και Άκρα III (Accra III), τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στην Ακτή του Ελεφαντοστού με βάση τις σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες, τα πρόσωπα που υποκινούν δημοσίως το μίσος και τη βία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με διαπιστώσεις της επιτροπής κυρώσεων, έχει παραβιάσει τον αποκλεισμό όπλων που επιβλήθηκε, επίσης, με την απόφαση 1572 (2004).

(3)

Τα μέτρα αυτά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συνθήκης και, κατά συνέπεια, για να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού, είναι αναγκαία η θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας για την εφαρμογή τους σε ό,τι αφορά την Κοινότητα. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, το έδαφος της Κοινότητας θεωρείται ότι περικλείει τις επικράτειες των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη, υπό τους όρους που θεσπίζονται στην εν λόγω συνθήκη.

(4)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ’ αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «επιτροπή κυρώσεων» θεωρείται η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 14 της απόφασης 1572/2004 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

2)

ως «κεφάλαια» θεωρούνται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα οικονομικά οφέλη κάθε είδους, στα οποία ενδεικτικώς περιλαμβάνονται:

α)

τα μετρητά, οι επιταγές, οι χρηματικές απαιτήσεις, οι συναλλαγματικές, οι εντολές πληρωμών και άλλα μέσα πληρωμών·

β)

οι καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οντότητες, τα υπόλοιπα λογαριασμών, τα χρέη και τα ομόλογα χρέους·

γ)

οι μεταβιβάσιμοι σε χρηματιστήριο ή άλλως πως τίτλοι και μέσα δανεισμού, μεταξύ των οποίων οι μετοχές, οι συμμετοχικοί τίτλοι, τα ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τα μακροπρόθεσμα δικαιώματα (warrants), οι ομολογίες και οι συμβάσεις παραγώγων μέσων·

δ)

οι τόκοι, τα μερίσματα και τα άλλα έσοδα και μορφές αξίας που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία ή προστίθενται σε αυτά·

ε)

οι πιστώσεις, τα δικαιώματα συμψηφισμών απαιτήσεων, οι εγγυήσεις, οι εγγυητικές επιστολές ή άλλες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις·

στ)

οι πιστωτικές επιστολές, οι φορτωτικές, τα πωλητήρια συμβόλαια·

ζ)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν συμμετοχή σε κεφάλαια ή σε χρηματοοικονομικούς πόρους·

η)

κάθε άλλο μέσο χρηματοδότησης εξαγωγών·

3)

ως «δέσμευση κεφαλαίων» θεωρείται η αποτροπή οποιασδήποτε κίνησης, μεταβίβασης, μεταβολής, χρήσης ή διαπραγμάτευσης κεφαλαίων καθ' οιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταβολή ως προς τον όγκο, το ποσό, τον τόπο διατήρησής τους, την ιδιοκτησία, την κατοχή, τον χαρακτήρα, τον προορισμό ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων κεφαλαίων, περιλαμβανομένης και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων·

4)

ως «οικονομικοί πόροι» θεωρούνται τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, ενσώματα ή ασώματα, κινητά ή ακίνητα, που δεν είναι κεφάλαια αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών·

5)

ως «δέσμευση οικονομικών πόρων» θεωρείται η παρεμπόδιση της χρήσης τους για την απόκτηση κεφαλαίων, αγαθών ή υπηρεσιών με κάθε τρόπο, όπως π.χ. η πώληση, η εκμίσθωση ή η υποθήκευσή τους.

Άρθρο 2

1.   Δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια και όλοι οι οικονομικοί πόροι που ανήκουν ή τελούν υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο των φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I.

2.   Κανένα κεφάλαιο ή οικονομικός πόρος δεν θα διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή στις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή προς όφελός τους.

3.   Απαγορεύεται η συμμετοχή, εν γνώσει και εκ προθέσεως, σε δραστηριότητες που έχουν ως άμεσο ή έμμεσο στόχο ή αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των μέτρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 3

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 και υπό τον όρο ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ θα έχουν κοινοποιήσει στην επιτροπή κυρώσεων την πρόθεσή τους να αποδεσμεύσουν τα εν λόγω κεφάλαια και τους οικονομικούς πόρους και δεν έχουν λάβει αρνητική απάντηση από την επιτροπή κυρώσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση, μπορούν να επιτρέψουν την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, υπό τους όρους που αυτές θεωρούν κατάλληλους, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή πόροι:

α)

απαιτούνται για βασικές δαπάνες, όπως οι πληρωμές για τρόφιμα, για ενοίκια ή για υποθήκες, για φάρμακα και για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για φόρους, για την πληρωμή ασφαλίστρων και για τα τέλη δημόσιων επιχειρήσεων·

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών ή για την κάλυψη δαπανών που έχουν σχέση με την παροχή νομικών υπηρεσιών·

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή επιβαρύνσεων για υπηρεσίες που αφορούν τη συνηθισμένη τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων.

2.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα II δύνανται να επιτρέψουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων ή τη διάθεση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εάν κρίνουν ότι τα εν λόγω κεφάλαια ή οι εν λόγω οικονομικοί πόροι απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και υπό τον όρο ότι έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους αυτή στην επιτροπή κυρώσεων και έχουν λάβει την έγκριση της εν λόγω επιτροπής, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 14 στοιχείο ε) της απόφασης 1572 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Άρθρο 4

Κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 2, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που κατονομάζονται στο παράρτημα ΙΙ δύνανται να εγκρίνουν την ελευθέρωση ορισμένων δεσμευμένων κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι αποτελούν αντικείμενο προνομίων εκ δικαστικών, διοικητικών ή διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν πριν από τις 15 Νοεμβρίου 2004 ή αντικείμενο δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής απόφασης που εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία αυτή·

β)

τα κεφάλαια ή οι οικονομικοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί βάσει τέτοιων προνομίων ή απαιτήσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες μέσω τέτοιας απόφασης, εντός των ορίων που θέτουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί που διέπουν τα δικαιώματα των προσώπων που εγείρουν τέτοιες απαιτήσεις·

γ)

η ικανοποίηση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητας που κατονομάζεται στο παράρτημα Ι·

δ)

η αναγνώριση του προνομίου ή της δικαστικής απόφασης δεν αντιτίθεται στη δημόσια τάξη του ενδιαφερομένου κράτους μέλους·

ε)

οι αρμόδιες αρχές έχουν γνωστοποιήσει το προνόμιο ή τη δικαστική απόφαση στην επιτροπή κυρώσεων.

Άρθρο 5

Η οικεία αρμόδια αρχή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε έγκριση που χορηγείται στο πλαίσιο των άρθρων 3 ή 4.

Άρθρο 6

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών με:

α)

τόκους ή άλλα κέρδη αυτών των λογαριασμών, ή

β)

ποσά που οφείλονται βάσει συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων που είχαν συναφθεί ή προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κατά την οποία οι λογαριασμοί αυτοί υπήχθησαν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα κέρδη και οι πληρωμές ποσών εξακολουθούν να δεσμεύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν εμποδίζει την πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών εκ μέρους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία λαμβάνουν κεφάλαια που μεταφέρονται από τρίτους στο λογαριασμό των προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους του παραρτήματος Ι, υπό την προϋπόθεση ότι πρέπει, επίσης, να δεσμευθούν και αυτές οι πιστώσεις στους εν λόγω λογαριασμούς. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές για τις συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 8

1.   Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων κανόνων σχετικά με την υποβολή εκθέσεων, την εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό απόρρητο, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 284 της συνθήκης, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οντότητες και οι οργανισμοί:

α)

παρέχουν αμέσως κάθε πληροφορία που μπορεί να διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, όπως π.χ. δεσμευμένους λογαριασμούς και δεσμευμένα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 2, στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ όπου κατοικούν ή βρίσκονται και την διαβιβάζουν κατευθείαν ή μέσω αυτών των αρμόδιων αρχών στην Επιτροπή·

β)

συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ για κάθε επαλήθευση αυτών των πληροφοριών.

2.   Κάθε πρόσθετη πληροφορία που λαμβάνεται απευθείας από την Επιτροπή τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

3.   Κάθε πληροφορία που παρέχεται ή λαμβάνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους παρεσχέθη ή ελήφθη.

Άρθρο 9

Η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων ή η άρνηση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων που γίνεται καλόπιστα και με την πεποίθηση ότι συνάδει με τον παρόντα κανονισμό δε δημιουργεί κανενός είδους υποχρέωση εις βάρος του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της οντότητας που προέβη σε αυτήν ή εις βάρος των διευθυντών ή των υπαλλήλων του, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι δεσμεύθηκαν λόγω αμέλειας.

Άρθρο 10

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται αμέσως για τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και ανταλλάσσουν οποιαδήποτε πληροφορία διαθέτουν σχετικά με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν παραβάσεις και προβλήματα εφαρμογής, καθώς και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Άρθρο 11

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται:

α)

να τροποποιήσει το παράρτημα Ι βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από την επιτροπή κυρώσεων και

β)

να τροποποιήσει το παράρτημα ΙΙ βάσει των πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τους κανόνες αυτούς στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και την ενημερώνουν σχετικά με κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 13

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

στο έδαφος της Κοινότητας, περιλαμβανομένου και του εναέριου χώρου της·

β)

στα αεροσκάφη ή στα πλοία που υπάγονται στη δικαιοδοσία κράτους μέλους·

γ)

για κάθε υπήκοο κράτους μέλους όπου και αν βρίσκεται εντός ή εκτός της Κοινότητας·

δ)

για κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που έχει συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους·

ε)

για κάθε νομικό πρόσωπο, ομάδα ή οντότητα που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 14

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 12 Απριλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-C. JUNCKER


(1)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 50.

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 7


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 7 και 8

ΒΕΛΓΙΟ

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

ΔΑΝΙΑ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πάγωμα κεφαλαίων:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Τεχνική βοήθεια:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ΕΣΘΟΝΙΑ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

ΕΛΛΑΔΑ

A.

Πάγωμα κεφαλαίων

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 333 27 86

Φαξ (30-210) 333 28 10

B.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Αθήνα

GR-101 80

Τηλ. (30-210) 328 64 01-3

Φαξ (30-210) 328 64 04

ΙΣΠΑΝΙΑ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

ΓΑΛΛΙΑ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction «Politique commerciale et investissements»

Service «Investissements et propriété intellectuelle»

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Tel. (353-1) 478 08 22

Fax (353-1) 408 21 65

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Tel. (353-1) 671 66 66

Fax (353-1) 679 88 82

ΙΤΑΛΙΑ

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

ΚΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

ΜΑΛΤΑ

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

ΑΥΣΤΡΙΑ

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

ΠΟΛΩΝΙΑ

Κύρια αρχή:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Συντονιστική αρχή:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Fax: (351) 21 394 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ΣΟΥΗΔΙΑ

Άρθρα 3, 4 και 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Άρθρα 7 και 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-20) 72 70 59 77

Fax (44-20) 72 70 54 30

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-20) 76 01 46 07

Fax (44-20) 76 01 43 09

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32-2) 295 55 85

Fax (32-2) 296 75 63


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 561/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Απριλίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

99,7

096

105,7

204

56,3

212

146,4

624

104,1

999

102,4

0707 00 05

052

138,6

204

55,1

999

96,9

0709 10 00

220

79,0

999

79,0

0709 90 70

052

99,2

096

75,1

204

39,0

999

71,1

0805 10 20

052

52,1

204

47,0

212

51,2

220

46,7

624

56,5

999

50,7

0805 50 10

052

57,8

220

69,6

624

70,4

999

65,9

0808 10 80

388

88,9

400

111,5

404

90,4

508

64,5

512

73,7

524

72,3

528

68,2

720

67,7

804

113,4

999

83,4

0808 20 50

388

74,5

512

82,9

528

58,6

999

72,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 562/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Απριλίου 2005

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 1999, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου όσον αφορά τις ανακοινώσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), έχει τροποποιηθεί ουσιαστικά αρκετές φορές. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και όλοι οι κανονισμοί με τους οποίους θεσπίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του έχουν εισαγάγει αρκετές τροποποιήσεις. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 και να αντικατασταθεί από νέο κανονισμό.

(2)

Η εκτίμηση της κατάστασης της παραγωγής και της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθιστά απαραίτητη την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των μέτρων παρέμβασης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, και ιδίως τις μεταβολές στα αποθέματα των σχετικών προϊόντων που κατακρατούνται από οργανισμούς παρέμβασης ή από ιδιώτες.

(3)

Οι ενισχύσεις για το αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, καθώς και οι επιστροφές, μπορούν να καθορισθούν μόνο με βάση πληροφορίες για τις μεταβολές των τιμών τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις διεθνείς συναλλαγές.

(4)

Η επακριβής και τακτική παρακολούθηση των εμπορικών ροών, για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις των επιστροφών, απαιτεί πληροφορίες για τις εξαγωγές των προϊόντων για τα οποία καθορίζονται οι επιστροφές, κυρίως όσον αφορά τις ποσότητες που κατακυρώνονται στο πλαίσιο δημοπρασιών.

(5)

Η εφαρμογή της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία») η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου (3), επιβάλει, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία, την παροχή ευρέος φάσματος λεπτομερών πληροφοριών όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, και κυρίως τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών και τον τρόπο χρήσης τους. Για να εξασφαλισθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εν λόγω υποχρεώσεων, είναι απαραίτητη η ταχεία πληροφόρηση για τις τάσεις των εξαγωγών. Με βάση την εν λόγω συμφωνία, οι εξαγωγές για επισιτιστική βοήθεια δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που ισχύουν για τις επιδοτούμενες εξαγωγές. Κατά συνέπεια, πρέπει να προβλεφθεί ότι οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγής πρέπει να προσδιορίζουν ποιες αιτήσεις για πιστοποιητικά αφορούν την χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), καθορίζει ειδικούς κανόνες για τις εξαγωγές ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων προς τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Δομινικανή Δημοκρατία. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 προβλέπει ειδικό καθεστώς χορήγησης επιστροφών για τα συστατικά κοινοτικής προέλευσης του λιωμένου τυριού που παρασκευάζεται υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 προβλέπει στο άρθρο 5 τη δυνατότητα να επεκταθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η ισχύς πιστοποιητικού εξαγωγής σε άλλο κωδικό προϊόντος από αυτό που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 16 του πιστοποιητικού. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων (5), προβλέπει ορισμένες ποσοστώσεις εισαγωγής των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με πιστοποιητικά IMA 1 τα οποία εκδίδουν οι αρχές τρίτων χωρών. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες των προϊόντων για τα οποία εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής με βάση πιστοποιητικά ΙΜΑ 1. Από την μέχρι τώρα εμπειρία προκύπτει ότι οι κοινοποιήσεις αυτές δεν επιτρέπουν πάντοτε την ακριβή παρακολούθηση όλων των σταδίων εξέλιξης των εν λόγω εισαγωγών. Πρέπει να προβλεφθεί η κοινοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών.

(10)

Από την μακρόχρονη εμπειρία που έχει αποκτήσει η Επιτροπή από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων πληροφοριών προκύπτει ότι οι πληροφορίες διαβιβάζονται μερικές φορές με εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να μειωθεί η συχνότητα ορισμένων κοινοποιήσεων.

(11)

Καθοριστικής σημασίας είναι η δυνατότητα σύγκρισης των προσφερόμενων τιμών των προϊόντων, ιδίως για τον υπολογισμό του ύψους των επιστροφών και των ενισχύσεων. Απαιτείται επίσης η αξιολόγηση της αξιοπιστίας αυτών των τιμών με στάθμιση των δεδομένων.

(12)

Κατά τα τελευταία έτη τα μέσα επικοινωνίας έχουν εξελιχθεί σημαντικά. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου οι κοινοποιήσεις να καταστούν ταχύτερες, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999:

α)

τις ποσότητες βουτύρου σε απόθεμα στο τέλος του εν λόγω μήνα, καθώς και τις ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

την κατανομή των ποσοτήτων βουτύρου που εξέρχονται από το απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, ανάλογα με τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

την κατανομή ανά παλαιότητα των ποσοτήτων βουτύρου του αποθέματος στο τέλος του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες βουτύρου και τις ποσότητες κρέμας γάλακτος σε ισοδύναμο βουτύρου, που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

β)

τη συνολική ποσότητα βουτύρου και τη συνολική ποσότητα κρέμας γάλακτος σε ισοδύναμο βουτύρου, που ευρίσκονται στο απόθεμα κατά το τέλος του εν λόγω μήνα.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999:

α)

τις ποσότητες του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που βρίσκονται στο απόθεμα στο τέλος του εν λόγω μήνα, καθώς και τις ποσότητες που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

την κατανομή των ποσοτήτων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που εξέρχονται από το απόθεμα κατά τον εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

την κατανομή ανά παλαιότητα των ποσοτήτων του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη του αποθέματος στο τέλος του εν λόγω μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης που λαμβάνονται με βάση τα άρθρα 8 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες τυριών που εισέρχονται και εξέρχονται στο απόθεμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα, κατανεμημένες ανά κατηγορία τυριού·

β)

τις ποσότητες τυριών που βρίσκονται στο απόθεμα κατά το τέλος του εν λόγω μήνα, κατανεμημένες ανά κατηγορία τυριού.

Άρθρο 4

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«εισερχόμενες ποσότητες», είναι οι ποσότητες που βρίσκονται πραγματικά στο απόθεμα, ανεξάρτητα του αν έχουν παραληφθεί ή όχι από τον οργανισμό παρέμβασης·

β)

«εξερχόμενες ποσότητες», είναι οι ποσότητες που έχουν εξέλθει ή, οι ποσότητες που έχουν παραληφθεί, εάν έχουν παραληφθεί από τον παραλήπτη πριν από την έξοδό τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Άρθρο 5

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, για το μήνα που προηγείται της κοινοποίησης, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν με βάση το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για αποκορυφωμένο γάλα και σκόνη αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται σε ζωοτροφές, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού:

α)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

β)

τις ποσότητες μετουσιωμένου αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

γ)

τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εν λόγω μήνα·

2.   Στην περίπτωση ενίσχυσης που χορηγείται με βάση το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για αποκορυφωμένο γάλα που έχει μεταποιηθεί σε καζεΐνη, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, τις ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που καλύπτονται από τις αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης οι οποίες έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος V του παρόντος κανονισμού. Οι ποσότητες αυτές κατανέμονται ανά ποιότητα παραγόμενης καζεΐνης ή καζεϊνικών αλάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο κάθε Τετάρτη στις 11 π.μ. (ώρα Βρυξελλών) τις τιμές εργοστασίου που ίσχυαν στην επικράτειά τους κατά την προηγούμενη εβδομάδα για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις τιμές που αναφέρουν οι επιχειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, εκτός από τα τυριά, σε περίπτωση που η εθνική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 2 % ή παραπάνω της κοινοτικής παραγωγής, ή σε περίπτωση που η παραγωγή τους θεωρείται ως αντιπροσωπευτική σε εθνικό επίπεδο από την αρμόδια εθνική αρχή. Για τα τυριά, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τιμές ανά τύπο τυριού, το οποίο αντιπροσωπεύει το 8 % ή παραπάνω της συνολικής εθνικής παραγωγής τυριού.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος του προηγούμενου μήνα τις τιμές του ακατέργαστου γάλακτος που καταβλήθηκαν στους παραγωγούς γάλακτος στην επικράτειά τους.

Οι τιμές εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι με βάση δειγματοληπτικές έρευνες που πραγματοποιεί η αρχή του κράτους μέλους.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες που κοινοποιούν σχετικά με τις τιμές που ισχύουν στην Κοινότητα, είναι αντιπροσωπευτικές, ακριβείς και πλήρεις. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου έκθεση με βάση το υπόδειγμα ερωτηματολογίου του παραρτήματος XII.

4.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τους παρέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εντός των σχετικών προθεσμιών.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «τιμή εργοστασίου» σημαίνει την τιμή αγοράς του προϊόντος από την επιχείρηση, εκτός φόρων (ΦΠΑ) και άλλων στοιχείων κόστους (μεταφορικά, φορτοεκφόρτωση, διακίνηση, αποθήκευση, παλετοποίηση, ασφάλειες κ.λπ.)· Οι τιμές εκφράζονται ως σταθμισμένοι μέσοι όροι με βάση δειγματοληπτικές έρευνες που πραγματοποιεί η αρχή του κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

1)

το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη του έτους ποσόστωσης για το προηγούμενο έτος ποσόστωσης, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

2)

το αργότερο στις 10 Ιανουαρίου και στις 10 Ιουλίου για το προηγούμενο εξάμηνο, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

3)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία υπόκεινται στην εφαρμογή των μη προτιμησιακών δασμών που αναφέρονται στο κοινό δασμολόγιο, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

4)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία έχουν εκδοθεί για εισαγωγές με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 (6) και με βάση το άρθρο 10 της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας, και του Λιβάνου, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/761/ΕΚ του Συμβουλίου (7), κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

5)

το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα, τις ποσότητες των προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία εκδόθηκαν στα πλαίσια των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προέλευσης·

6)

μία φορά ετησίως, το αργότερο τρεις μήνες μετά το τέλος κάθε περιόδου ποσόστωσης, τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες πιστοποιητικών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, κατανεμημένες ανά αριθμό ποσόστωσης, κωδικό ΣΟ και κωδικό χώρας προέλευσης·

Ανάλογα της περίπτωσης, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την μη έκδοση των πιστοποιητικών για τις αντίστοιχες περιόδους αναφοράς.

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου, για το προηγούμενο έτος, και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VII, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά εισαγωγής που έχουν εκδοθεί με βάση πιστοποιητικό ΙΜΑ 1, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του τίτλου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, προσδιορίζοντας τους αριθμούς πιστοποιητικών ΙΜΑ 1:

α)

την ποσότητα προϊόντων που καλύπτονται από το πιστοποιητικό και την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών εισαγωγής·

β)

την ποσότητα προϊόντων για την οποία αποδεσμεύτηκε η εγγύηση.

ΤΜΗΜΑ 2

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Άρθρο 9

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 6 μ.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση πιστοποιητικών:

i)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού,

ii)

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999·

β)

όπου απαιτείται, ότι δεν έχουν υποβληθεί κατά την εν λόγω ημέρα αιτήσεις από τις αναφερόμενες στο σημείο α)·

γ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά αίτηση, ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν αυθημερόν για την έκδοση των προσωρινών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 με αναφορά των ακόλουθων:

i)

την προθεσμία της υποβολής προσφορών, συνοδευόμενη από αντίγραφο του εγγράφου που επιβεβαιώνει την πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις ποσότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση,

ii)

την ποσότητα των προϊόντων που καλύπτονται από την πρόσκληση υποβολής προσφορών ή στην περίπτωση δημοπρασίας των ενόπλων δυνάμεων σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (8), για την οποία δεν προσδιορίζεται η ποσότητα, η κατά προσέγγιση ποσότητα κατανεμημένη όπως προβλέπεται·

δ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, για τις οποίες εκδόθηκαν οριστικά ή ακυρώθηκαν την ίδια ημέρα τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, με αναφορά του οργανισμού που προκήρυξε την δημοπρασία, την ημερομηνία και την ποσότητα που καλύπτει το προσωρινό πιστοποιητικό, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

ε)

όπου απαιτείται, την αναθεωρημένη ποσότητα των προϊόντων που καλύπτεται από την δημοπρασία η οποία αναφέρεται στο στοιχείο γ), χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

f)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά χώρα και ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από οριστικά πιστοποιητικά με επιστροφή τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση τα άρθρα 20 και 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Β του παρόντος κανονισμού.

2.   Όσον αφορά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ) σημείο i), στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις για την ίδια πρόσκληση υποβολής προσφορών, αρκεί μία κοινοποίηση ανά κράτος μέλος.

3.   Τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν σε ημερήσια βάση τις ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εξαγωγών με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο και τα άρθρα 18, 20 και 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκαν επιστροφές κατά την εξαγωγή ή όταν προορίζονται για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που συνάφθηκε στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εβδομαδιαίως κάθε Δευτέρα για την προηγούμενη εβδομάδα τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που καλύπτονται από αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χωρίς επιστροφή, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 11

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 16 κάθε μήνα, για τον προηγούμενο μήνα τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, για τις οποίες έχουν ακυρωθεί οι αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, αναφέροντας το ποσοστό επιστροφής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Α του παρόντος κανονισμού·

β)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, που δεν έχουν εξαχθεί μετά την λήξη της περιόδου ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών και το σχετικό ποσοστό επιστροφής, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

γ)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή και ανά κωδικό προορισμού, που καλύπτονται από αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία που έχει υπογραφεί στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού·

δ)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και ανά κωδικό χώρας προελεύσεως, που δεν ανήκουν σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, και έχουν εισαχθεί για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 30, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, και για τις οποίες έχει εκδοθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Δ του παρόντος κανονισμού·

ε)

τις ποσότητες των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ ή όπου ενδείκνυται ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά πιστοποιητικά και για τις οποίες δεν έχουν χορηγηθεί επιστροφές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 18 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΧ μέρος Ε του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 16 κάθε μήνα Ν, για τον μήνα Ν-4 και χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Α τις ποσότητες για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής χωρίς επιστροφή, κατανεμημένες ανά κωδικό ΣΟ και κωδικό προορισμού.

Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή πριν της 16 Ιουλίου για το προηγούμενο έτος ΓΣΔΕ:

α)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων για τις οποίες έχει γίνει αποδεκτή η εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και εφόσον αυτό έχει ως αποτέλεσμα διαφορά της χορηγούμενης επιστροφής κατά την εξαγωγή, με αναφορά του ποσοστού επιστροφής και του κωδικού της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή που έχει αναγραφεί στο τετραγωνίδιο 16 του πιστοποιητικού εξαγωγής και του κωδικού της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή του προϊόντος που έχει πράγματι εξαχθεί, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Β του παρόντος κανονισμού·

β)

τις ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένες ανά κωδικό της ονοματολογίας επιστροφής κατά την εξαγωγή, για τις οποίες έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999, εφόσον το ποσοστό της εφαρμοζόμενης επιστροφής είναι διαφορετικό από αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό, καθώς και τις διαφορές μεταξύ της επιστροφής για τον προορισμό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό και τον προορισμό που πραγματικά έχει εφαρμοστεί, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα του παραρτήματος Χ μέρος Γ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τον παρόντα κανονισμό, χρησιμοποιώντας τα μέσα επικοινωνίας που προβλέπονται στο παράρτημα ΧΙ.

Άρθρο 15

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα στοιχεία που της έχουν κοινοποιηθεί.

Άρθρο 16

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 καταργείται.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999 συνεχίζει να ισχύει για την κοινοποίηση στοιχείων που αφορούν την περίοδο που προηγείται της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙΙΙ.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 2005. Ωστόσο, το άρθρο 6 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από τις 31 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 174 της 9.7.1999, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1681/2001 (ΕΕ L 227 της 23.8.2001, σ. 36).

(3)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2250/2004 (ΕΕ L 381 της 28.12.2004, σ. 25).

(5)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2004 (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 138).

(6)  ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 262 της 30.9.2002, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Α.   Εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Β.   Εφαρμογή του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόν

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτικό βάρος (1)

Παρατηρήσεις (2)

(1)

Ορός γάλακτος σε σκόνη

0404 10 02

25 kg

 

(2)

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ποιότητας παρέμβασης

0402 10 19 INTV

25 kg

 

(3)

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη για ζωοτροφές

0402 10 19 ANIM

20 t

 

(4)

Πλήρες γάλα σε σκόνη

0402 21 19

25 kg

 

(5)

Συμπυκνωμένο γάλα χωρίς γλυκαντικά

0402 91 19

0,5 kg

 

(6)

Συμπυκνωμένο γάλα με γλυκαντικά

0402 99 19

0,5 kg

 

(7)

Βούτυρο

0405 10 19

25 kg

 

(8)

Βουτυρέλαιο

0405 90 10

200 kg

 

(9)

Τυριά (3)

 (3)

 

 

(10)

Λακτόζη

1702 19 00 LACT

25 kg (σάκοι)

 

(11)

Καζεΐνη

3501 10

25 kg (σάκοι)

 

(12)

Καζεϊνικά άλατα

3501 90 90

25 kg

 


(1)  Αν η τιμή αντιστοιχεί σε άλλο βάρος του προϊόντος από αυτό που αναφέρεται στο παράρτημα, το κράτος μέλος υποβάλλει τιμή ισοδύναμη προς το τυπικό βάρος.

(2)  Να αναφερθεί κατά πόσο η χρησιμοποιούμενη μέθοδος διαφέρει από τη μέθοδο που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή με βάση το ερωτηματολόγιο του παραρτήματος XII.

(3)  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πληροφορίες για τις τιμές των τύπων των τυριών που αντιπροσωπεύουν 8 % ή παραπάνω της εθνικής τους παραγωγής.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Εφαρμογή του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

A.   Εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείo στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

A.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Δ.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

E.   Εφαρμογή του άρθρου 11 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

A.   Εφαρμογή του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

B.   Εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image

Γ.   Εφαρμογή του άρθρου 13 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σχετικό τμήμα του κανονισμού

Τύπος επικοινωνίας

Όλα τα άρθρα του κεφαλαίου I

E-mail: AGRI-INTERV-DAIRY@cec.eu.int

Όλα τα άρθρα του κεφαλαίου II

E-mail: AGRI-AID-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 6 παράγραφος 1

IDES

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

E-mail: AGRI-PRICE-EU-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 7 παράγραφος 1

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 7

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση το άρθρο 5 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 5

πιστοποιητικά που εκδόθηκαν με βάση άλλα στοιχεία του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφος 2

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφος 3

IDES: κωδικός 8

Άρθρο 7 παράγραφος 4

IDES: κωδικός 6

Άρθρο 7 παράγραφοι 5 και 6

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 8

E-mail: AGRI-IMP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

IDES: κωδικός 1

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

IDES: κωδικός 9

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)

Φαξ: (32-.2) .295 33 10

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii)

IDES: κωδικός 2

Υπόλοιπο σχετικό μέρος του άρθρου 9

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 10

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 11

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 12

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int

Άρθρο 13

E-mail: AGRI-EXP-DAIRY@cec.eu.int


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2005

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ — ΓΔ AGRI — ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ετήσια έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες τιμολογιακής μεθοδολογίας ακατέργαστου γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των τιμών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής (άρθρο 6)

1

Οργάνωση και δομή της αγοράς:

γενική επισκόπηση της δομής της αγοράς του υπό εξέταση προϊόντος

2

Ορισμός του προϊόντος:

σύσταση (λιπαρά, ξηρά ύλη, νερό που περιέχεται σε μη λιπαρή ύλη), κατηγορία ποιότητας, ηλικία ή στάδιο ωρίμανσης, συνθήκες διάθεσης και συσκευασίας (π.χ. χύδην, σε σάκους των 25 kg), άλλα χαρακτηριστικά

3

Τόπος και διαδικασία καταγραφής:

α)

φορέας που ευθύνεται για τις στατιστικές τιμών (διεύθυνση, φαξ, e-mail)·

β)

αριθμός σημείων καταγραφής και γεωγραφική έκταση ή περιοχή στην οποία ισχύουν οι τιμές·

γ)

μέθοδος έρευνας (π.χ. απ' ευθείας έρευνα στους πρώτους αγοραστές). Αν οι τιμές καθορίζονται από επιτροπή εμπορίας, πρέπει να δοθεί ένδειξη για το κατά πόσο στηρίζονται σε γνώμες ή σε γεγονότα. Αν χρησιμοποιούνται δευτερογενείς πηγές αυτές πρέπει να αναφερθούν (π.χ. χρήση εκθέσεων για τις αγορές)·

δ)

στατιστική επεξεργασία των τιμών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών μετατροπής που χρησιμοποιούνται για την μετατροπή του βάρους του προϊόντος στο αντιπροσωπευτικό βάρος, όπως προβλέπεται στο παράρτημα VI.

4

Αντιπροσωπευτικότητα:

μερίδιο των καταγραφέντων προϊόντων (π.χ. στις πωλήσεις)

5

Άλλες σχετικές πληροφορίες


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Πίνακας αντιστοιχιών

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1498/1999

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο γ)

Άρθρο 3 στοιχείο α)

Άρθρο 3 στοιχείο δ)

Άρθρο 3 στοιχείο β)

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 6

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 7

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7a

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο i)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 11 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ)

Άρθρο 11 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

Άρθρο 11 στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ)

Άρθρο 11 στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ζ)

Άρθρο 13 στοιχείο α)

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α)

Άρθρο 12

Άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Άρθρο 13 στοιχείο β)

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 11 στοιχείο ε)

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 14

Άρθρο 10


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 563/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Απριλίου 2005

για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την αυγοαλβουμίνη και την λακταλβουμίνη (3), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς, να δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

(3)

Πρέπει να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(3)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49).

(4)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 263/2005 (ΕΕ L 46 της 16.2.2005, σ. 38).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2005, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Προέλευση (1)

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

81,8

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

148,2

56

01

192,7

34

02

176,5

42

03

269,0

9

04

0207 14 70

Άλλα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

181,0

38

01

242,4

16

04

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

154,2

47

01

173,0

38

03


(1)  Προέλευση εισαγωγών:

01

Βραζιλία

02

Ταϊλάνδη

03

Αργεντινή

04

Χιλή.»


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/44


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ AKE-ΕΚ

της 8ης Μαρτίου 2005

σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

(2005/297/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 στο Κοτονού, και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, με την απόφαση αριθ. 1/2001 της 30ής Ιανουαρίου 2001, ενέκρινε, ύστερα από τη μεταβίβαση προς αυτή των σχετικών αρμοδιοτήτων, τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

(2)

Ορισμένες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Στην 29η σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Gaborone της Μποτσουάνα στις 6 Μαΐου 2004, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ανάλογα ο εσωτερικός κανονισμός,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ημερομηνίες και τόπος συνεδριάσεων

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενης «η συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ», το Συμβούλιο των Υπουργών, εφεξής αποκαλούμενο «το Συμβούλιο», συνέρχεται, καταρχήν, μία φορά ετησίως, και, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από αίτηση ενός από τα μέρη.

2.   Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του. Οι ημερομηνίες των συνόδων του καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών.

3.   Το Συμβούλιο συνέρχεται είτε στους συνήθεις τόπους των συνόδων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στην έδρα της γραμματείας της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, είτε σε πόλη κράτους ΑΚΕ, σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνει το Συμβούλιο.

Άρθρο 2

Ημερήσια διάταξη των συνόδων

1.   Η προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου καταρτίζεται από τον πρόεδρο και ανακοινώνεται στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου 30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνόδου. Εγγράφονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη τα σημεία για τα οποία ο πρόεδρος έχει λάβει αίτηση εγγραφής τους το αργότερο 30 ημέρες πριν από την έναρξη της συνόδου.

Εγγράφονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη τα σημεία για τα οποία τα σχετικά έγγραφα έχουν υποβληθεί εγκαίρως στη Γραμματεία του Συμβουλίου ώστε να αποσταλούν στα μέλη του Συμβουλίου και στα μέλη της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενης «η επιτροπή», 21 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνόδου.

2.   Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από το Συμβούλιο κατά την έναρξη κάθε συνόδου. Σε επείγουσες περιπτώσεις, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από αίτηση των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη σημείων για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Η προσωρινή ημερήσια διάταξη δύναται να υποδιαιρεθεί σε μέρος Α, σε μέρος Β και σε μέρος Γ.

Στο μέρος Α, εγγράφονται τα σημεία τα οποία είναι δυνατό να εγκριθούν από το Συμβούλιο χωρίς συζήτηση.

Στο μέρος Β, εγγράφονται τα σημεία για τα οποία απαιτείται συζήτηση του Συμβουλίου πριν από την έγκρισή τους.

Στο μέρος Γ, εγγράφονται τα σημεία που αποτελούν αντικείμενο άτυπης ανταλλαγής απόψεων.

Άρθρο 3

Συσκέψεις

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, το Συμβούλιο αποφασίζει με κοινή συμφωνία των μερών.

2.   Το Συμβούλιο δε μπορεί να αποφασίζει εγκύρως παρά μόνον παρουσία, τουλάχιστον, του ημίσεως των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής αποκαλούμενης «η Επιτροπή») και των δύο τρίτων των μελών που αντιπροσωπεύουν τις κυβερνήσεις των κρατών ΑΚΕ.

3.   Κάθε μέλος του Συμβουλίου το οποίο κωλύεται να παρασταθεί είναι δυνατό να ορίσει αντιπρόσωπό του. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο και του υποδεικνύει το εξουσιοδοτημένο για την εκπροσώπησή του πρόσωπο ή αντιπροσωπεία. Ο αντιπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα του κωλυομένου μέλους.

4.   Τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να συνοδεύονται από συμβούλους που τους επικουρούν.

5.   Η σύνθεση κάθε αντιπροσωπείας ανακοινώνεται στον πρόεδρο πριν από την έναρξη κάθε συνόδου.

6.   Στις συνόδους του Συμβουλίου παρίσταται αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής αποκαλούμενης «η Τράπεζα», όταν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη θέματα που εμπίπτουν στους τομείς που την αφορούν.

Άρθρο 4

Γραπτές διαδικασίες

Το Συμβούλιο είναι δυνατό να κληθεί να αποφασίσει δι’ αλληλογραφίας για μία επείγουσα υπόθεση. Η συμφωνία για τη διαδικασία αυτή είναι δυνατό να επέρχεται είτε κατά τη διάρκεια συνόδου του Συμβουλίου είτε στα πλαίσια της επιτροπής.

Συγχρόνως με την απόφαση για προσφυγή στη διαδικασία αυτή, είναι δυνατό να προβλέπεται ο καθορισμός προθεσμίας για την απάντηση. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου διαπιστώνει, με βάση έκθεση των δύο γραμματέων του Συμβουλίου, κατά πόσον με βάση τις απαντήσεις που έχουν ληφθεί, μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει κοινή συμφωνία.

Άρθρο 5

Επιτροπές και ομάδες εργασίας

Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί επιτροπές ή ομάδες εργασίας επιφορτισμένες με το να πραγματοποιούν τις εργασίες που κρίνει αναγκαίες, και, ειδικότερα, να προετοιμάζουν, ενδεχομένως, τις συσκέψεις του στους τομείς συνεργασίας ή των ειδικών θεμάτων της εταιρικής σχέσης.

Η επίβλεψη των εργασιών που πραγματοποιούνται από τις εν λόγω επιτροπές και ομάδες εργασίας μπορεί να ανατίθεται στην επιτροπή.

Άρθρο 6

Υπουργικές ομάδες περιορισμένης σύνθεσης

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, το Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει, κατά τη διάρκεια των συνόδων του, σε υπουργικές ομάδες περιορισμένης σύνθεσης, που συγκροτούνται με βάση ίσης εκπροσώπησης, μεριμνά για την προετοιμασία των συσκέψεων και των συμπερασμάτων του για συγκεκριμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 7

Υπουργικές επιτροπές

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 83 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, συστήνεται η επιτροπή συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Ο εσωτερικός κανονισμός της εν λόγω επιτροπής θεσπίζεται από το Συμβούλιο.

2.   Το Συμβούλιο εξετάζει τα θέματα εμπορικής πολιτικής και τις εκθέσεις της μεικτής διυπουργικής επιτροπής εμπορίου ΑΚΕ-ΕΚ που έχει συσταθεί με το άρθρο 38 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 8

Κράτη που συμμετέχουν με το καθεστώς του παρατηρητή

1.   Οι αντιπρόσωποι των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του άρθρου 93 παράγραφοι 1 και 2 της συμφωνίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω συμφωνία τίθεται σε ισχύ μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνόδους του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να τους επιτραπεί η συμμετοχή στις συζητήσεις του Συμβουλίου.

2.   Ο ίδιος κανόνας ισχύει για τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 6 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

3.   Το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αντιπροσώπους ενός κράτους υποψήφιου για προσχώρηση στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις εργασίες του Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Εμπιστευτικότητα και επίσημες εκδόσεις

1.   Εκτός αντιθέτου αποφάσεως, οι σύνοδοι του Συμβουλίου δεν είναι δημόσιες. Η είσοδος στις συνόδους του Συμβουλίου προϋποθέτει άδεια εισόδου.

2.   Με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων διατάξεων, οι συσκέψεις του Συμβουλίου καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

3.   Κάθε μέρος μπορεί να αποφασίσει να δημοσιεύει τις αποφάσεις, τα ψηφίσματα, τις συστάσεις και τις γνώμες του Συμβουλίου στις επίσημες εκδόσεις του.

Άρθρο 10

Διάλογος με τους μη κρατικούς παράγοντες

1.   Στο περιθώριο των τακτικών συνόδων του, το Συμβούλιο μπορεί να καλεί αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών κύκλων και της κοινωνίας των πολιτών των κρατών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχουν σε ανταλλαγή απόψεων, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη συγκέντρωση των απόψεων και υποδείξεών τους όσον αφορά τα θέματα που καθορίζονται στην ημερήσια διάταξη.

2.   Η Γραμματεία του Συμβουλίου αναλαμβάνει τη διοργάνωση των ανταλλαγών απόψεων με τους αντιπροσώπους των οικονομικών και κοινωνικών κύκλων και της κοινωνίας των πολιτών. Για το σκοπό αυτό, μπορεί, ιδίως, σε συμφωνία με την Επιτροπή, να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Ειδικότερα, για ανταλλαγές απόψεων με τους οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους ΑΚΕ-ΕΕ, η Γραμματεία του Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει ορισμένα καθήκοντα στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3.   Τα σημεία της ημερήσιας διάταξης που αποτελούν αντικείμενο διαλόγου με τους μη κρατικούς παράγοντες καθορίζονται από τον πρόεδρο, ύστερα από πρόταση της Γραμματείας του Συμβουλίου. Κοινοποιούνται στα λοιπά μέλη του Συμβουλίου συγχρόνως με την προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνόδου.

Άρθρο 11

Περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις

Οι περιφερειακές και υποπεριφερειακές οργανώσεις ΑΚΕ μπορούν να εκπροσωπούνται στις συνόδους του Συμβουλίου και της επιτροπής ως παρατηρητές, με την επιφύλαξη προηγούμενης απόφασης του Συμβουλίου.

Άρθρο 12

Ανακοινώσεις και πρακτικά

1.   Όλες οι ανακοινώσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό αποστέλλονται, με μέριμνα της Γραμματείας του Συμβουλίου, στους αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ, στη γραμματεία της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, στους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Επιτροπή.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποστέλλονται επίσης στον Πρόεδρο της Τράπεζας, στις περιπτώσεις που την αφορούν.

2.   Για κάθε σύνοδο τηρούνται πρακτικά στα οποία αναφέρονται, ιδίως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Συμβούλιο.

Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο, τα πρακτικά υπογράφονται από τον εν ενεργεία πρόεδρο και από τους δύο γραμματείς του Συμβουλίου και φυλάσσονται στα αρχεία του Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών αποστέλλεται στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 13

Έγγραφα

Εκτός αντιθέτου αποφάσεως, το Συμβούλιο συσκέπτεται με βάση έγγραφα που συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες των μερών.

Άρθρο 14

Τύπος των πράξεων

1.   Οι αποφάσεις, τα ψηφίσματα, οι συστάσεις και οι γνώμες, κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, υποδιαιρούνται σε άρθρα.

Οι πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τελειώνουν με την ονομασία του τόπου έκδοσης «…» με ημερομηνία την ημερομηνία έκδοσής τους από το Συμβούλιο.

2.   Οι αποφάσεις, κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, φέρουν τον τίτλο «απόφαση», μαζί με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης και ένδειξη του αντικειμένου τους.

Οι αποφάσεις προβλέπουν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Περιλαμβάνουν την ακόλουθη φράση: «Τα κράτη ΑΚΕ, τα κράτη μέλη και η Κοινότητα υποχρεούνται, στο μέτρο που τους αφορά, να λαμβάνουν τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της παρούσας απόφασης.»

3.   Τα ψηφίσματα, οι δηλώσεις, οι συστάσεις και οι γνώμες, κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 3 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, φέρουν τον τίτλο «ψήφισμα», «σύσταση» ή «γνώμη» μαζί με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης και ένδειξη του αντικειμένου τους.

4.   Το κείμενο των πράξεων που εκδίδει το Συμβούλιο φέρει την υπογραφή του προέδρου και φυλάσσεται στα αρχεία του Συμβουλίου.

Οι πράξεις αυτές κοινοποιούνται, με μέριμνα των δύο γραμματέων του Συμβουλίου, στους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 15

Προεδρία

Η προεδρία του Συμβουλίου ασκείται, εκ περιτροπής, υπό τους ακόλουθους όρους:

από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου, από μέλος της κυβέρνησης κράτους ΑΚΕ,

από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου, από μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 16

Η επιτροπή

1.   Το Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 4 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

2.   Οι όροι υπό τους οποίους συνεδριάζει η επιτροπή καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της.

3.   Η επιτροπή επιφορτίζεται με την προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου και την εκτέλεση των εντολών που μπορεί να της αναθέσει το Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης

Το Συμβούλιο όταν συμμετέχει στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής συνέλευσης ίσης εκπροσώπησης, εκπροσωπείται από τον πρόεδρό του.

Σε περίπτωση που ο πρόεδρος κωλύεται, ορίζει το μέλος που θα τον αντικαταστήσει.

Άρθρο 18

Συνοχή των κοινοτικών πολιτικών και αντίκτυπος στην εφαρμογή της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ

1.   Όταν τα κράτη ΑΚΕ ζητούν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 12 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, οι διαβουλεύσεις αυτές διεξάγονται σύντομα και, εν γένει, εντός προθεσμίας η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

2.   Το αρμόδιο όργανο μπορεί να είναι το Συμβούλιο, η επιτροπή, μία από τις δύο υπουργικές επιτροπές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7 ή μία ad hoc ομάδα.

Άρθρο 19

Γραμματεία

Τα καθήκοντα της Γραμματείας του Συμβουλίου και της επιτροπής ασκούνται από δύο γραμματείς, σε βάση ίσης εκπροσώπησης.

Οι δύο γραμματείς διορίζονται, ύστερα από αμοιβαία διαβούλευση, ο ένας από τα κράτη ΑΚΕ και ο άλλος από την Κοινότητα.

Οι γραμματείς ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη ανεξαρτησία, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα τα συμφέροντα της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, χωρίς να ζητούν ή να δέχονται οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, οργάνωση ή αρχή πέραν του Συμβουλίου και της επιτροπής.

Η αλληλογραφία που προορίζεται για το Συμβούλιο αποστέλλεται στον πρόεδρό του, στην έδρα της Γραμματείας του Συμβουλίου.

Άρθρο 20

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 1/2001 της 30ής Ιανουαρίου 2001 της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών AKE-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/48


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 8ης Μαρτίου 2005

για τον εσωτερικό κανονισμό της μεικτής υπουργικής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ

(2005/298/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε στο Κοτονού, στις 23 Ιουνίου 2000, εφεξής αποκαλουμένη «συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 38 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με το άρθρο 38 παράγραφος 1 της συμφωνίας συγκροτείται μεικτή υπουργική εμπορική επιτροπή.

(2)

Με την απόφαση αριθ. 4/2001 της 24ης Απριλίου 2001 η επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ ενέκρινε, ύστερα από τη μεταβίβαση προς αυτή των σχετικών αρμοδιοτήτων, τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

(3)

Ορισμένες τροποποιήσεις θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(4)

Κατά την 29η σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΟΚ, στο Gaborone της Μποτσουάνα στις 6 Μαΐου 2004, αποφασίσθηκε η σχετική τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Σύνθεση

1.   Η μεικτή υπουργική εμπορική επιτροπή, εφεξής αποκαλούμενη «εμπορική επιτροπή», αποτελείται, αφενός, από έναν υπουργό κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, αφετέρου, σε βάση ίσης εκπροσώπησης, από υπουργούς των κρατών ΑΚΕ.

2.   Κάθε μέρος γνωστοποιεί τα ονόματα των αντιπροσώπων του στη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

3.   Η εμπορική επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη δημιουργία ομάδων περιορισμένης σύνθεσης, αποτελούμενων από ίσο αριθμό μελών ΑΚΕ και ΕΚ της επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου ενός μέλους της Επιτροπής, προκειμένου να προετοιμάζει τις συστάσεις της επί των ειδικών θεμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Προεδρία

Η προεδρία της εμπορικής επιτροπής ασκείται εναλλάξ, για έξι μήνες, από το μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και από έναν αντιπρόσωπο των κρατών ΑΚΕ. Η πρώτη προεδρία εξασφαλίζεται από έναν αντιπρόσωπο των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις

1.   Η εμπορική επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ή συχνότερα, εφόσον το ζητήσει οποιοδήποτε από τα μέρη.

2.   Η εμπορική επιτροπή συνεδριάζει είτε στους τόπους όπου συνήθως διεξάγονται οι σύνοδοι του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην έδρα της γραμματείας της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, είτε σε πόλη ενός κράτους ΑΚΕ, σύμφωνα με την απόφαση που λαμβάνει η εμπορική επιτροπή.

3.   Η εμπορική επιτροπή συνέρχεται συγκαλούμενη από τον πρόεδρό της.

4.   Η εμπορική επιτροπή δύναται να αποφασίζει έγκυρα μόνον εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ένα μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων των κρατών ΑΚΕ μελών της επιτροπής.

Άρθρο 4

Αντιπροσώπευση

1.   Τα μέλη της εμπορικής επιτροπής μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση σε περίπτωση κωλύματος.

2.   Όταν ένα μέλος επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί, οφείλει να κοινοποιήσει στον πρόεδρο το όνομα του αντιπροσώπου του πριν από τη συνεδρίαση.

3.   Ο αντιπρόσωπος ενός μέλους της εμπορικής επιτροπής ασκεί όλα τα δικαιώματα του εν λόγω μέλους.

Άρθρο 5

Αντιπροσωπείες

1.   Τα μέλη της εμπορικής επιτροπής δύνανται να συνοδεύονται από υπαλλήλους αρμόδιους για τα εμπορικά θέματα.

2.   Πριν από κάθε συνεδρίαση, ο πρόεδρος ενημερώνεται σχετικά με την προβλεπόμενη σύνθεση των αντιπροσωπειών των δύο μερών.

3.   Η εμπορική επιτροπή δύναται, με τη συγκατάθεση των μερών, να προσκαλεί μη μέλη να παρίστανται στις συνεδριάσεις της.

4.   Οι αντιπρόσωποι των περιφερειακών ή υποπεριφερειακών οργανισμών των κρατών ΑΚΕ που μετέχουν σε διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές, με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγκρισης της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 6

Γραμματεία

Η Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ εξασφαλίζει τη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 7

Έγγραφα

Η Γραμματεία του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση όλων των εγγράφων που είναι αναγκαία για τις συνεδριάσεις της εμπορικής επιτροπής.

Όταν οι εργασίες της εμπορικής επιτροπής βασίζονται σε έγγραφα, τα έγγραφα αυτά αριθμούνται και διανέμονται ως έγγραφα της εμπορικής επιτροπής από τη γραμματεία της.

Άρθρο 8

Αλληλογραφία

1.   Η αλληλογραφία που απευθύνεται στην εμπορική επιτροπή ή στον πρόεδρό της ανακοινώνεται στη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής.

2.   Η γραμματεία μεριμνά ώστε η αλληλογραφία να διαβιβάζεται στους παραλήπτες της και, όταν πρόκειται για τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 7, στα άλλα μέλη της εμπορικής επιτροπής. Η αλληλογραφία προς διανομή αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στις διπλωματικές αποστολές των αντιπροσώπων των κρατών ΑΚΕ.

Άρθρο 9

Δημοσιοποίηση

Εκτός εάν αποφασιστεί άλλως, οι συνεδριάσεις της εμπορικής επιτροπής δε διεξάγονται δημοσίως.

Άρθρο 10

Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

1.   Ο πρόεδρος καταρτίζει για κάθε συνεδρίαση προσωρινή ημερήσια διάταξη, η οποία διαβιβάζεται από τη γραμματεία της εμπορικής επιτροπής στους παραλήπτες, το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Στην προσωρινή ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα σημεία για τα οποία ο πρόεδρος έλαβε από οποιοδήποτε εκ των μερών αίτηση εγγραφής, το αργότερο 21 ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Αιτήσεις για την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη δύναται επίσης να υποβάλει η υποεπιτροπή εμπορικής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμπρόεδροι της εν λόγω υποεπιτροπής καλούνται να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση.

3.   Σε συμφωνία με τα μέρη, οι τασσόμενες προθεσμίες δύνανται να συντέμνονται ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις κάποιας ειδικής περίπτωσης.

4.   Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την εμπορική επιτροπή στην αρχή κάθε συνεδρίασης.

Άρθρο 11

Πρακτικά

1.   Το σχέδιο πρακτικών κάθε συνεδρίασης συντάσσεται όσο το δυνατό συντομότερα από κοινού με τη γραμματεία.

2.   Τα πρακτικά, κατά κανόνα, αναφέρουν για κάθε σημείο της ημερήσιας διάταξης:

α)

τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στην εμπορική επιτροπή·

β)

τις δηλώσεις οι οποίες, αιτήσει μέλους της εμπορικής επιτροπής, πρέπει να καταχωρισθούν στα πρακτικά·

γ)

τις συστάσεις που έγιναν, τις δηλώσεις που συμφωνήθηκαν και τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν σχετικά με συγκεκριμένα σημεία.

3.   Τα πρακτικά περιλαμβάνουν κατάλογο των μελών της εμπορικής επιτροπής ή των αντιπροσώπων τους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση.

4.   Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται προς έγκριση στην εμπορική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της. Το σχέδιο πρακτικών μπορεί επίσης να εγκριθεί γραπτώς από τα δύο μέρη. Μετά την έγκρισή τους, δύο αυθεντικά αντίγραφα των πρακτικών υπογράφονται από τη γραμματεία και φυλάσσονται από τα μέρη. Αντίγραφο των πρακτικών διαβιβάζεται σε καθένα από τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 8.

Άρθρο 12

Συστάσεις

1.   Η εμπορική επιτροπή διατυπώνει συστάσεις επί όλων των εμπορικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που έχουν σχέση με τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις, τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τη συνεργασία στους διεθνείς φορείς και τα θέματα που αφορούν τα βασικά προϊόντα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών.

2.   Μεταξύ των συνεδριάσεων, η εμπορική επιτροπή δύναται να προβαίνει σε συστάσεις με γραπτή διαδικασία, εφόσον συμφωνούν τα μέρη. Μια γραπτή διαδικασία συνίσταται σε ανταλλαγή σημειωμάτων μεταξύ των δύο συγγραμματέων της γραμματείας, που ενεργούν κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη.

3.   Οι συστάσεις της εμπορικής επιτροπής έχουν τον τίτλο «σύσταση» και φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία θέσπισης και περιγραφή του αντικειμένου τους.

4.   Οι συστάσεις της εμπορικής επιτροπής επικυρώνονται από τη γραμματεία και από τον πρόεδρο.

5.   Οι συστάσεις διαβιβάζονται σε καθένα από τους αποδέκτες που αναφέρονται στο άρθρο 8, ως έγγραφα της εμπορικής επιτροπής.

6.   Η εμπορική επιτροπή υποβάλλει περιοδικά κατάλληλες εκθέσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 13

Γλώσσες

Εκτός εάν αποφασιστεί άλλως, η εμπορική επιτροπή αποφασίζει βάσει εγγράφων που καταρτίζονται στις επίσημες γλώσσες των μερών.

Άρθρο 14

Δαπάνες

Η παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της συμφωνίας σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας των κοινών οργάνων, εφαρμόζονται και όσον αφορά τις δαπάνες της εμπορικής επιτροπής.

Άρθρο 15

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 4/2001 της 24ης Απριλίου 2001 της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της μεικτής εμπορικής επιτροπής ΑΚΕ-ΕΚ.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/51


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 3/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΏΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 8ης Μαρτίου 2005

σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ

(2005/299/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στις 23 Ιουνίου 2000 στο Κοτονού, και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, με την απόφαση αριθ. 2/2001 της 30ής Ιανουαρίου 2001, ενέκρινε τον εσωτερικό κανονισμό της.

(2)

Ορισμένες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3)

Στην 29η σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Gaborone της Μποτσουάνα στις 6 Μαΐου 2004, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ανάλογα ο εσωτερικός κανονισμός,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ημερομηνίες και τόπος συνεδριάσεων

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενης «η συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ», η επιτροπή των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, εφεξής αποκαλούμενη «η επιτροπή», συνέρχεται τακτικά, ιδίως για να προετοιμάσει τις συνόδους του Συμβουλίου των Υπουργών, εφεξής αποκαλούμενου «το Συμβούλιο», και, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από αίτηση ενός από τα μέρη.

2.   Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Η ημερομηνία των συνεδριάσεών της καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών.

3.   Η επιτροπή συνέρχεται στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην έδρα της γραμματείας της ομάδας των κρατών ΑΚΕ. Ωστόσο μπορεί, ύστερα από ειδική απόφαση, να συνέλθει σε μια πόλη κράτους ΑΚΕ.

Άρθρο 2

Καθήκοντα της επιτροπής

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ, η επιτροπή επικουρεί το Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του και εκτελεί όποια εντολή της αναθέτει το Συμβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί την εφαρμογή της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ καθώς και την πρόοδο η οποία επιτελείται στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στη συμφωνία.

2.   Η επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο, ιδίως στους τομείς στους οποίους της έχει γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

3.   Υποβάλλει επίσης στο Συμβούλιο κάθε ψήφισμα, σύσταση ή γνώμη που κρίνει αναγκαία και σκόπιμη.

Άρθρο 3

Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

1.   Η προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης καταρτίζεται από τον πρόεδρο και ανακοινώνεται στα λοιπά μέλη της επιτροπής οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Εγγράφονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη τα σημεία για τα οποία ο πρόεδρος έχει λάβει αίτηση εγγραφής τους, το αργότερο δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εγγράφονται στην προσωρινή ημερήσια διάταξη μόνον τα σημεία για τα οποία τα σχετικά έγγραφα έχουν υποβληθεί εγκαίρως στη Γραμματεία του Συμβουλίου ώστε να αποσταλούν στα μέλη της επιτροπής οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται από την επιτροπή κατά την έναρξη κάθε συνεδρίασης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, ύστερα από αίτηση των κρατών ΑΚΕ ή της Κοινότητας, την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη σημείων για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 4

Συσκέψεις

1.   Η επιτροπή αποφασίζει με κοινή συμφωνία της Κοινότητας, αφενός, και των κρατών ΑΚΕ, αφετέρου.

2.   Η επιτροπή δε μπορεί να αποφασίζει εγκύρως παρά μόνον παρουσία, τουλάχιστον, του ημίσεως των μόνιμων αντιπροσώπων των κρατών μελών της Κοινότητας, ενός αντιπροσώπου της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ημίσεως των μελών της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ.

3.   Κάθε μέλος της επιτροπής το οποίο κωλύεται να παρασταθεί είναι δυνατό να ορίσει αντιπρόσωπό του. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει σχετικά τον πρόεδρο και του υποδεικνύει το εξουσιοδοτημένο για την εκπροσώπησή του πρόσωπο ή αντιπροσωπεία. Ο αντιπρόσωπος ασκεί όλα τα δικαιώματα του κωλυομένου μέλους.

4.   Τα μέλη της επιτροπής μπορούν να συνοδεύονται από συμβούλους.

5.   Στις συνεδριάσεις της επιτροπής, παρίσταται αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εφεξής αποκαλούμενης «η Τράπεζα», όταν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη θέματα που εμπίπτουν στους τομείς που την αφορούν.

Άρθρο 5

Γραπτές διαδικασίες, επίσημες εκδόσεις και τύπος των πράξεων

Τα άρθρα 4, 9 παράγραφοι 3 και 14 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου ΑΚΕ-ΕΚ εφαρμόζονται στις πράξεις που εγκρίνει η επιτροπή.

Άρθρο 6

Κράτη που συμμετέχουν με το καθεστώς του παρατηρητή

1.   Οι αντιπρόσωποι των κρατών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες του άρθρου 93 της συμφωνίας μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω συμφωνία τίθεται σε ισχύ μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να τους επιτραπεί η συμμετοχή στις συζητήσεις της επιτροπής.

2.   Ο ίδιος κανόνας ισχύει για τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 6 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

3.   Η επιτροπή μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους αντιπροσώπους ενός κράτους υποψήφιου για προσχώρηση στη συμφωνία ΑΚΕ-ΕΚ να συμμετάσχουν ως παρατηρητές στις εργασίες της επιτροπής.

Άρθρο 7

Εμπιστευτικότητα

1.   Εκτός αντιθέτου αποφάσεως, οι συνεδριάσεις της επιτροπής δεν είναι δημόσιες.

2.   Με την επιφύλαξη άλλων εφαρμοστέων διατάξεων, οι συσκέψεις της επιτροπής καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο, εκτός εάν η επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 8

Ανακοινώσεις και πρακτικά

1.   Όλες οι ανακοινώσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό αποστέλλονται, με μέριμνα της Γραμματείας του Συμβουλίου, στους αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ, στη γραμματεία της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, στους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών, στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι ανακοινώσεις αυτές αποστέλλονται επίσης στον Πρόεδρο της Τράπεζας, στις περιπτώσεις που την αφορούν.

2.   Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά στα οποία αναφέρονται, ιδίως, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την επιτροπή.

Μετά την έγκρισή τους από την επιτροπή, τα πρακτικά υπογράφονται από τον εν ενεργεία πρόεδρο της επιτροπής και από τους δύο γραμματείς του Συμβουλίου και φυλάσσονται στα αρχεία του Συμβουλίου. Αντίγραφο των πρακτικών αποστέλλεται στους αποδέκτες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 9

Προεδρία

Η προεδρία της επιτροπής ασκείται εκ περιτροπής, για διάρκεια έξι μηνών, από το μόνιμο αντιπρόσωπο ενός κράτους μέλους, που ορίζει η Κοινότητα, και από έναν αρχηγό αποστολής, αντιπρόσωπο ενός κράτους ΑΚΕ, που ορίζουν τα κράτη ΑΚΕ.

Άρθρο 10

Αλληλογραφία και έγγραφα

1.   Η αλληλογραφία που προορίζεται για την επιτροπή αποστέλλεται στον πρόεδρό της, στην έδρα της Γραμματείας του Συμβουλίου.

2.   Εκτός αντιθέτου αποφάσεως, η επιτροπή συσκέπτεται με βάση έγγραφα που συντάσσονται στις επίσημες γλώσσες των μερών.

Άρθρο 11

Επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας

1.   Η επιτροπή επικουρείται από:

i)

την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που έχει συσταθεί με το άρθρο 37 του πρωτοκόλλου αριθ. 1, συνημμένου στο παράρτημα V της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ·

ii)

τη μόνιμη μεικτή ομάδα για τις μπανάνες που προβλέπει το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 5, συνημμένου στο παράρτημα V της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ·

iii)

την υποεπιτροπή εμπορικής συνεργασίας·

iv)

την υποεπιτροπή «ζάχαρη»·

v)

την κοινή ομάδα εργασίας για το ρύζι που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της δήλωσης XXIV της τελικής πράξης της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ·

vi)

την κοινή ομάδα εργασίας για το ρούμι που αναφέρεται στην παράγραφο 6 της δήλωσης XXV της τελικής πράξης της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να δημιουργήσει άλλες κατάλληλες υποεπιτροπές ή ομάδες εργασίας, επιφορτισμένες με την εκτέλεση των εργασιών που κρίνει αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΚ.

3.   Αυτές οι επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας υποβάλλουν στην επιτροπή τις εκθέσεις για τις εργασίες τους.

Άρθρο 12

Σύνθεση των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας

1.   Πλην της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, οι επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 απαρτίζονται από πρέσβεις ΑΚΕ ή τους αντιπροσώπους τους, αντιπροσώπους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αντιπροσώπους των κρατών μελών.

2.   Στις συνεδριάσεις αυτών των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας παρίσταται αντιπρόσωπος της Τράπεζας, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που την αφορούν.

3.   Τα μέλη αυτών των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας μπορούν να επικουρούνται στα καθήκοντά τους από εμπειρογνώμονες.

Άρθρο 13

Προεδρία των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας

1.   Οι επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 προεδρεύονται από κοινού, από την πλευρά ΑΚΕ, από πρέσβη, και, από την πλευρά της Κοινότητας από αντιπρόσωπο της Επιτροπής ή αντιπρόσωπο κράτους μέλους.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι συμπρόεδροι μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από κοινή συμφωνία να ορίσουν ως αντιπρόσωπό τους οποιοδήποτε πρόσωπο.

Άρθρο 14

Λεπτομέρειες συνεδριάσεων των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας

Οι επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 συνέρχονται ύστερα από αίτηση ενός από τα δύο μέρη και ύστερα από διαβούλευση μεταξύ των προέδρων τους, ύστερα από προειδοποίηση, η οποία, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, είναι επτά ημερών.

Άρθρο 15

Εσωτερικός κανονισμός των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας

Οι επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 μπορούν να εγκρίνουν το δικό τους εσωτερικό κανονισμό, με συμφωνία της επιτροπής των πρέσβεων.

Άρθρο 16

Γραμματεία

1.   Τα καθήκοντα γραμματείας και οι άλλες εργασίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιτροπής των πρέσβεων καθώς και των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 11 (προετοιμασία των ημερησίων διατάξεων και διανομή των σχετικών εγγράφων κ.λπ.) ασκούνται από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

2.   Η γραμματεία συντάσσει το συντομότερο δυνατόν ύστερα από κάθε συνεδρίαση, τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας.

Αυτά τα πρακτικά αποστέλλονται, με μέριμνα της Γραμματείας του Συμβουλίου, στους αντιπροσώπους των κρατών ΑΚΕ, τη γραμματεία της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 17

Η παρούσα απόφαση ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 2/2001 της 30ής Ιανουαρίου 2001 της επιτροπής των πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ σχετικά με την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο των Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/54


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΠΡΈΣΒΕΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ

της 8ης Μαρτίου 2005

σχετικά με τη σύνθεση και τoν τρόπo λειτoυργίας της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ

(2005/300/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη:

την απόφαση αριθ. 2/1995 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ,

τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (1), εφεξής αποκαλούμενη «συμφωνία εταιρικής σχέσης», και ιδίως το άρθρο 37 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V,

τον εσωτερικό κανονισμό της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ, και ιδίως το άρθρο 15, όσον αφορά την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού των επιτροπών, υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας που επικουρούν την Επιτροπή των Πρέσβεων,

Επιθυμώντας να εξασφαλίσει την υλοποίηση των στόχων που έχουν θέσει τα κράτη ΑΚΕ και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και οι οποίοι παρατίθενται στον τίτλο ΙΙ του τρίτου μέρους της συμφωνίας εταιρικής σχέσης,

Εκτιμώντας ότι η αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των κρατών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι δυνατό να συμβάλει στην ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών ΑΚΕ-ΕΚ,

Εκτιμώντας ότι οι αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στα άρθρα 37 και 38 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Η επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία συστήθηκε με το άρθρο 37 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, εφεξής αποκαλούμενη «επιτροπή», συνίσταται, αφενός, από εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπαλλήλους της Επιτροπής αρμόδιους επί τελωνειακών θεμάτων και, αφετέρου, από εμπειρογνώμονες εκπροσωπούντες τα κράτη ΑΚΕ και υπαλλήλους των περιφερειακών ομάδων των κρατών ΑΚΕ, αρμόδιους επί τελωνειακών θεμάτων. Η επιτροπή μπορεί να ζητεί συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη όταν το κρίνει αναγκαίο.

2.   Η κάθε πλευρά ανακοινώνει το όνομα των εκπροσώπων της και του συμπροέδρου της στη γραμματεία του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 2

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής, που ορίζονται στο άρθρο 37 παράγραφοι 1 έως 6 και στο άρθρο 38 παράγραφοι 8 έως 10 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης έχουν ως εξής:

α)

διασφάλιση της διοικητικής συνεργασίας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του πρωτοκόλλου 1 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και εκτέλεση κάθε άλλης αρμοδιότητας στον τελωνειακό τομέα που θα μπορούσε να της ανατεθεί·

β)

εξέταση σε τακτά διαστήματα των επιπτώσεων που έχει η εφαρμογή των κανόνων καταγωγής στα κράτη ΑΚΕ και διατύπωση συστάσεων στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων·

γ)

λήψη αποφάσεων για τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες καταγωγής σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 38 παράγραφοι 9 και 10 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης·

δ)

προετοιμασία των αποφάσεων του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 3

1.   Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως σε ημερομηνίες που καθορίζονται κατόπιν κοινής συμφωνίας από την ομάδα ΑΚΕ και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατά κανόνα το αργότερο οκτώ ημέρες πριν από τη σύνοδο της Επιτροπής των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ· σε περίπτωση ανάγκης, υπάρχει δυνατότητα έκτακτης σύγκλησης της επιτροπής.

2.   Εάν παρίσταται ανάγκη, η επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ad hoc ομάδες εργασίας για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων.

3.   Η επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρό της. Οι συνεδριάσεις της έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, εκτός εάν αποφασισθεί διαφορετικά.

Άρθρο 4

Η προεδρία της επιτροπής ασκείται εκ περιτροπής, για περίοδο έξι μηνών, από την ομάδα ΑΚΕ και από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα:

από την 1η Απριλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου από τον συμπρόεδρο κράτους ΑΚΕ,

από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Μαρτίου από τον συμπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 5

1.   Η προσωρινή ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης καταρτίζεται από τον πρόεδρο σε συνεννόηση με τον συμπρόεδρο και εγκρίνεται από την επιτροπή κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Τα γραμματειακά καθήκοντα και οι άλλες εργασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιτροπής εξασφαλίζονται από τη γραμματεία του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ.

3.   Η γραμματεία αναλαμβάνει να αποστέλλει στα μέλη της επιτροπής τις ειδοποιήσεις για τη σύγκληση συνεδρίασης, την ημερήσια διάταξη, τα σχέδια ληπτέων μέτρων και όλα τα άλλα έγγραφα εργασίας, το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής.

4.   Η γραμματεία συντάσσει, μετά από κάθε συνεδρίαση, πρακτικά τα οποία εγκρίνονται κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής.

Άρθρο 6

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι έγκυρες μόνον εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των εκπροσώπων που έχουν ορισθεί από την ομάδα ΑΚΕ και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Άρθρο 7

1.   Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με συμφωνία μεταξύ των κρατών ΑΚΕ, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου.

2.   Όταν η επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκδώσει απόφαση, παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ.

3.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι συμπρόεδροι μπορούν να αποφασίζουν την έκδοση αποφάσεων με γραπτή διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38 του πρωτοκόλλου 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 8

Η επιτροπή μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να προβλέψει την παρουσία εμπειρογνωμόνων σε περίπτωση που τα υπό εξέταση θέματα απαιτούν ειδικές γνώσεις.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1, κάθε κράτος ΑΚΕ που δεν είναι μέλος της επιτροπής μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες της ως παρατηρητής, εκτός από τις περιπτώσεις που η επιτροπή αποφασίζει να συνεδριάσει με περιορισμένη σύνθεση.

Άρθρο 9

Η επιτροπή υποβάλλει την έκθεσή της στην Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ.

Άρθρο 10

Τα κράτη ΑΚΕ, αφενός, και τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφετέρου, υποχρεούνται να λαμβάνουν, στο βαθμό που τους αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της. Ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση αριθ. 2/1995 του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ, της 8ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ.

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή των Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΚ

Η Πρόεδρος

M. SCHOMMER


(1)  ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 1.


Επιτροπή

14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Σεπτεμβρίου 2004

για την κρατική ενίσχυση που προτίθεται να χορηγήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 3349]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/301/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

I.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 16ης Δεκεμβρίου 2002, το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην Επιτροπή ένα σχέδιο χορήγησης ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα στην Ρeugeot Citroën Automobiles UK Ltd (εφεξής «PCA UK»). Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες στις 7 Φεβρουαρίου 2003, οι οποίες χορηγήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο με επιστολή της 7ης Μαρτίου 2003.

(2)

Με επιστολή της 30ής Απριλίου 2003 η Επιτροπή κοινοποίησε στο Ηνωμένο Βασίλειο την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ λόγω του ότι ανέκυψαν αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με την κοινή αγορά.

(3)

Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή δεν έλαβε παρατηρήσεις από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(4)

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε παράταση για την υποβολή των παρατηρήσεών του στις 25 Ιουλίου 2003 και ακολούθως υπέβαλε τις παρατηρήσεις του για την κίνηση της διαδικασίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2003. Στις 17 Οκτωβρίου 2003 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής, του Ηνωμένου Βασιλείου και του δικαιούχου, μετά από την οποία η Επιτροπή απηύθυνε νέο αίτημα για πληροφορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 20 Οκτωβρίου 2003. Αυτές οι πληροφορίες χορηγήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 19 Φεβρουαρίου και 4 Μαΐου 2004.

II.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

(5)

Η προτεινόμενη ενίσχυση πρόκειται να χορηγηθεί στην PCA UK, θυγατρική του γαλλικού ομίλου PSA Peugeot Citroën (εφεξής «PSA»). Η PSA σχεδιάζει, παράγει και πωλεί αυτοκίνητα οχήματα. Το 2003, η ΡSA πώλησε 3 286 100 οχήματα παγκοσμίως, με αντίστοιχο κύκλο εργασιών 54,238 δισεκατ. ευρώ και αποτέλεσμα (κέρδος) εκμετάλλευσης 2,195 δισεκατ. ευρώ.

(6)

Το κοινοποιηθέν σχέδιο αφορά τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την παραγωγή ενός νέου μοντέλου το οποίο θα αντικαταστήσει το τρέχον Peugeot 206 και τις διάφορες εκδόσεις του.

(7)

Το τρέχον δυναμικό παραγωγής του εργοστασίου στο Ryton ανέρχεται σε 183 500 οχήματα ετησίως. Το τρέχον μοντέλο 206 θα καταργηθεί από το 2008 με την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου το οποίο θα χρησιμοποιεί ένα νέο αμάξωμα. Η παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου προβλέπεται να παραμείνει σταθερή σε 183 500 οχήματα ετησίως.

(8)

Η προγραμματισμένη έναρξη του κοινοποιηθέντος σχεδίου προβλέπεται για το 2005 και η προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι το 2010. Σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, το σχέδιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέων (βαφείο, επεξεργασία μετάλλων) ή τροποποιημένων (επανεξοπλισμός για την παραγωγή του διαφορετικού αμαξώματος, τελική συναρμολόγηση) γραμμών για την παραγωγή του νέου μοντέλου. Οι εργασίες υποδομής θα περιλαμβάνουν βελτιωμένες συνθήκες περιβάλλοντος, εργασίας και ασφαλείας και ένα νέο πάρκινγκ αυτοκινήτων για έτοιμα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 187,760 εκατ. λίρες στερλίνες (GBP) σε ονομαστικές αξίες.

(9)

Σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, το σχέδιο είναι κινητό και η PSA εξετάζει ως εναλλακτική τοποθεσία για το σχέδιο την Trnava, στη Σλοβακία. Η PSA ανήγγειλε τον Ιανουάριο του 2003 ότι η Trnava επελέγη ως τοποθεσία για την νέα επένδυση, όπου το νέο εργοστάσιο θα αρχίσει παραγωγή το 2008 και θα παράγει 300 000 μικρά αυτοκίνητα ετησίως του ιδίου τύπου όπως το νέο μοντέλο που θα αντικαταστήσει το Peugeot 206. Σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, η PSA εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει την προβλεπόμενη παραγωγική δυναμικότητα στην Trnava, και να σταματήσει σταδιακά την παραγωγή στο Ryton.

(10)

Το σχέδιο λαμβάνει χώρα στο υφιστάμενο εργοστάσιο της PSA στο Ryton, στην περιφέρεια West Midlands. Η Ryton-on-Dunsmore αποτελεί περιοχή που εμπίπτει στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) για την οποία το ανώτατο όριο που ισχύει στις περιφερειακές ενισχύσεις έχει οριστεί σε 10 % καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης (ΚΙΕ) για την περίοδο 2000-2006.

(11)

Η κοινοποιηθείσα ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του εγκριθέντος καθεστώτος Regional Selective Assistance (3) και με νομική βάση στο τμήμα 7 του Industrial Development Act 1982.

(12)

Η προτεινόμενη ενίσχυση λαμβάνει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης, θα εξωφληθεί κατά την περίοδο 2005-2010 και ανέρχεται σε 19,100 εκατ. GBP καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης, με τρέχουσα αξία 14,411 εκατ. GBP καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης (έτος βάσης 2002, προεξοφλητικό επιτόκιο 6,01 %). Οι επιλέξιμες ενισχύσεις ανέρχονται σε 187,760 εκατ. GPB σε ονομαστικές αξίες και σε 147,837 εκατ. GPB σε τρέχουσες αξίες. Συνεπώς, η ένταση ενίσχυσης που κοινοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 9,81 % καθαρού ισοδύναμου επιχορήγησης.

(13)

Δεν προβλέπεται καμία άλλη κοινοτική ενίσχυση ή χρηματοδότηση στο σχέδιο.

III.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(14)

Στην απόφαση της 30ής Απριλίου 2003 για την κίνηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης (4), η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα της προτεινόμενης ενίσχυσης. Για να διαλύσει αυτές τις αμφιβολίες η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές διευκρινίσεις και έγγραφα.

(15)

Όσον αφορά την αναγκαιότητα της ενίσχυσης, η Επιτροπή αμφέβαλε ως προς το κατά πόσο η Trnava είχε θεωρηθεί ως βιώσιμη εναλλακτική λύση του Ryton όσον αφορά το εν λόγω σχέδιο και ζήτησε συμπληρωματικές τεκμηριωμένες αποδείξεις, π.χ. τη χωροταξική μελέτη, που θα αποδεικνύουν ότι το σχέδιο είναι πραγματικά κινητό κατά την έννοια του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.

(16)

Όσον αφορά την αναλογικότητα της ενίσχυσης η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με:

τον ακριβή υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών,

τη συμπερίληψη της επένδυσης σε εξοπλισμό για προμηθευτές στις επιλέξιμες δαπάνες,

την αιτιολογία για υψηλότερες επενδυτικές δαπάνες για γήπεδα, κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό στο Ryton σε σχέση με την Trnava,

την αιτιολογία για χαμηλότερες επιχειρησιακές δαπάνες για εξαρτήματα και υλικά στην Trnava,

τον ακριβή υπολογισμό για τις δαπάνες αποζημιώσεων λόγω απολύσεων στο Ryton.

(17)

Τέλος, η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τον υπολογισμό των διακυμάνσεων της παραγωγικής ικανότητας που εισηγήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο στα πλαίσια του καθορισμού της προσαρμογής «top-up».

IV.   ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(18)

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε τις παρατηρήσεις του για την κίνηση της διαδικασίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2003 και συμπληρωματικές πληροφορίες στις 19 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαΐου 2004.

(19)

Όσον αφορά την αναγκαιότητα της ενίσχυσης, το Ηνωμένο Βασίλειο επαναβεβαίωσε ότι το σχέδιο είναι κινητό. Γι’ αυτό το σκοπό, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε τεκμηριωμένες αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι η Trnava αποτελεί τεχνικώς βιώσιμη εναλλακτική λύση του Ryton όσον αφορά αυτό το σχέδιο.

(20)

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τις αμφιβολίες που εξέφρασε η Επιτροπή στην κίνηση της διαδικασίας σχετικά με την αναλογικότητα της ενίσχυσης.

(21)

Με επιστολή της 5ης Σεπτεμβρίου 2003 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε νέα ανάλυση κόστους/ωφέλειας, η οποία ήταν διαφορετική από την αρχικώς κοινοποιηθείσα σε πολλές σημαντικές πλευρές, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επενδυτικών δαπανών στην Trnava για μηχανές και εξοπλισμό, αλλά χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας για την εργατική δύναμη στο Ryton, και χαμηλότερες δαπάνες λειτουργίας στην Trnava για ενέργεια και νερό, καθώς και για τις προς και από αυτή μεταφορές. Ορισμένες από τις αλλαγές αφορούσαν σημεία για τα οποία η Επιτροπή δεν είχε εκφράσει αμφιβολίες κατά την κίνηση της διαδικασίας.

(22)

Με επιστολή της 19ης Φεβρουαρίου 2004 το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε μια νέα εκδοχή της ανάλυσης κόστους/ωφέλειας, που ήταν ευρέως ευθυγραμμισμένη με εκείνη του Σεπτεμβρίου του 2003, με ορισμένες εξαιρέσεις (για παράδειγμα, τα στοιχεία για τις δαπάνες εργασίας στο Ryton και οι δαπάνες για μεταφορές από την Trnava άλλαξαν προς την κατεύθυνση των αρχικώς κοινοποιηθέντων). Το Ηνωμένο Βασίλειο διευκρίνισε τα σημεία για τα οποία η Επιτροπή είχε εκφράσει αμφιβολίες κατά την έναρξη της διαδικασίας και τα σημεία που είχαν τροποποιηθεί μετά την έναρξη της διαδικασίας. Με επιστολή της 4ης Μαΐου 2004 το Ηνωμένο Βασίλειο πληροφόρησε την Επιτροπή ότι ενδέχεται το σχέδιο να μην αρχίσει μέχρι το τέλος του 2004 ή την αρχή του 2005. Η ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου του 2004 προσαρμόστηκε αναλόγως, με πρώτο έτος της επένδυσης το 2005.

(23)

Όσον αφορά το κόστος των γηπέδων στην Trnava, το Ηνωμένο Βασίλειο αξίωσε να μη συμπεριληφθεί κανένα κόστος, αφού το σχέδιο θα μπορούσε να περατωθεί εντός των υφισταμένων ορίων της τοποθεσίας. Ενδεικτικά, το σχέδιο θα μπορούσε να απαιτήσει 30 εκτάρια γης με κόστος 0,512 εκατ. GBP σε σημερινές αξίες.

(24)

Όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό το Ηνωμένο Βασίλειο προσάρμοσε την ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου του 2004, ώστε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Ενώ η αρχικώς κοινοποιηθείσα ανάλυση κόστους/ωφέλειας έλαβε υπόψη μόνον τις δαπάνες που ήταν αυστηρά απαραίτητες στην Trnava έτσι ώστε να δύναται να εξυπηρετήσει το σχέδιο, η τροποποιημένη εκδοχή λαμβάνει επίσης υπόψη τη συμμετοχή στις συνολικές σταθερές και κοινές δαπάνες που μπορούν να εγγραφούν στο σχέδιο. Ως αποτέλεσμα, η εναλλακτική λύση της Trnava προκύπτει περισσότερο δαπανηρή από την μετατροπή του εργοστασίου του Ryton.

(25)

Όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για εξοπλισμό για τους προμηθευτές, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν θεωρηθεί ως επιλέξιμες και ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου του 2004, αφού θα είναι απαραίτητες και στις δύο υποθέσεις και συνεπώς δεν θα επηρέαζαν το μειονέκτημα του Ryton.

(26)

Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες για εξαρτήματα και υλικά, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε αντίγραφα του εγγράφου εσωτερικού προγραμματισμού της PSA του Μαΐου του 2003, το οποίο αναφέρει ότι οι δαπάνες για τα εξαρτήματα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων εργοστασίων του ομίλου. Η κύρια διαφορά των δαπανών εξαρτημάτων μεταξύ Ryton και Trnava προκύπτει από τις σημαντικά χαμηλότερες ωριαίες απολαβές των εργαζομένων στη Trnava, που μεταφράζεται σε χαμηλότερες δαπάνες για τα μεγάλα εξαρτήματα που προέρχονται από την τοπική αγορά, όπως, για παράδειγμα, προφυλακτήρες αυτοκινήτων, πίνακες οργάνων χειρισμού, καθίσματα, εσωτερικές επενδύσεις θυρών.

(27)

Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε έγγραφα τα οποία επιβεβαιώνουν μια μείωση των λειτουργικών δαπανών για ενέργεια και νερό στην Trnava, καθώς και για τις μεταφορές προς αυτήν. Αναφορικά με τις δαπάνες μεταφορών προς το εργοστάσιο, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε αντίγραφο ενημερωμένου εγγράφου εσωτερικού προγραμματισμού για την τοποθεσία της Trnava, του Νοεμβρίου 2003, στο οποίο η αρχική πρόβλεψη του κόστους μειώνεται για να ληφθεί υπόψη ένα κατ’ εκτίμηση υψηλότερο μερίδιο των εξαρτημάτων που προέρχονται από την τοπική αγορά.

(28)

Όσον αφορά τις δαπάνες για αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο διευκρίνισε ότι είχαν ληφθεί υπόψη, στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου 2004, ως συμπληρωματικές δαπάνες στην λύση Trnava παρομοίως με τις δαπάνες που αφορούν το κλείσιμο του εργοστασίου του Ryton. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο χορήγησε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό αυτών των δαπανών. Αντιθέτως, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμπεριέλαβε στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας καμία επένδυση για συντήρηση στο Ryton, αφού η επένδυση για γενική συντήρηση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις.

(29)

Τέλος, όσον αφορά την προσαρμογή «top-up», το Ηνωμένο Βασίλειο επαναβεβαίωσε ότι ο συντελεστής + 2 % θα έπρεπε να εφαρμόζεται στο περιφερειακό μειονέκτημα που προκύπτει από την ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου 2004, λόγω του ό,τι δεν θα σημειωθεί καμία αύξηση στην παραγωγή ως αποτέλεσμα του ενισχυόμενου σχεδίου.

V.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

(30)

Το μέτρο που κοινοποιήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο υπέρ της PCA UK συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Το σχέδιο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το κράτος ή από κρατικούς πόρους. Επιπλέον, επειδή η ενίσχυση αποτελεί σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του σχεδίου, είναι πιθανόν να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην Κοινότητα, παρέχοντας στην PCA UK ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της που δε λαμβάνουν ενίσχυση. Τέλος, υπάρχει εκτεταμένο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στην αγορά του αυτοκινήτου στην οποία η PSA είναι μια από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις.

(31)

Το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης απαριθμεί ορισμένες μορφές ενίσχυσης που είναι συμβατές με τη συνθήκη. Λόγω της φύσης και του σκοπού της ενίσχυσης, καθώς και της γεωγραφικής θέσης της επιχείρησης, τα στοιχεία α), β) και γ) αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται στο παρόν σχέδιο. Το άρθρο 87 παράγραφος 3 της συνθήκης αναφέρει άλλες μορφές ενίσχυσης οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την κοινή αγορά. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το σχέδιο τοποθετείται γεωγραφικά στην περιοχή του Ryton-on-Dunsmore, η οποία δικαιούται ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης με περιφερειακό όριο ενίσχυσης 10 % ΚΙΕ.

(32)

Η εν λόγω ενίσχυση προορίζεται για την PCA UK, η οποία κατασκευάζει και συναρμολογεί αυτοκίνητα οχήματα. Συνεπώς, η επιχείρηση αποτελεί μέρος της βιομηχανίας αυτοκινήτων κατά την έννοια του κοινοτικού πλαισίου για κρατικές ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία (5) (εφεξής «το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία»).

(33)

Το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία διευκρινίζει στο σημείο 2.2 στοιχείο α) ότι κάθε ενίσχυση που οι δημόσιες αρχές σχεδιάζουν να χορηγήσουν σε ένα ατομικό σχέδιο δυνάμει εγκεκριμένων καθεστώτων ενισχύσεων για μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, να κοινοποιηθεί πριν χορηγηθεί εάν συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα: i) η συνολική δαπάνη του σχεδίου ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ, ii) η συνολική ακαθάριστη ενίσχυση για το σχέδιο, είτε αυτή είναι κρατική ενίσχυση ή ενίσχυση από τα κοινοτικά μέσα ανέρχεται σε 5 εκατ. ευρώ. Τόσο η συνολική δαπάνη του σχεδίου όσο και το ποσό της ενίσχυσης υπερβαίνουν τα όρια για υποχρέωση κοινοποίησης. Κατά συνέπεια, κοινοποιώντας την προτεινόμενη ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα για την PCA UK, το Ηνωμένο Βασίλειο πληροί τους όρους του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης.

(34)

Σύμφωνα με το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία, η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση είναι τόσο αναγκαία για την υλοποίηση του σχεδίου όσο και αναλογική με τη σοβαρότητα των προβλημάτων που σκοπεύει να επιλύσει. Και οι δύο απαιτήσεις, τόσο η αναγκαιότητα όσο και η αναλογικότητα, πρέπει να πληρούνται ώστε η Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει κρατική ενίσχυση στην αυτοκινητοβιομηχανία.

(35)

Σύμφωνα με το σημείο 3.2 στοιχείο α) του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, για να αποδειχθεί η αναγκαιότητα για ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα, ο δικαιούχος ενίσχυσης πρέπει να αποδείξει σαφώς ότι διαθέτει μια οικονομικώς βιώσιμη εναλλακτική τοποθεσία για το σχέδιό του. Εάν δεν υπήρχαν άλλες βιομηχανικές τοποθεσίες, είτε νέες είτε υφιστάμενες, κατάλληλες να λάβουν την εν λόγω ενίσχυση στα πλαίσια του ομίλου, η επιχείρηση θα μπορούσε να υποχρεωθεί να εφαρμόσει το σχέδιο στο μοναδικό διαθέσιμο εργοστάσιο, ακόμη και απουσία ενίσχυσης. Συνεπώς, καμία ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα δε μπορεί να εξουσιοδοτηθεί για σχέδιο που δεν είναι γεωγραφικά κινητό.

(36)

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα έγγραφα και τις πληροφορίες που χορήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο και συμπέρανε ότι οι μελέτες κατασκευής του εργοστασίου στην Trnava και τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής της τοποθεσίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καταδεικνύουν ότι το εργοστάσιο έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει το υπό εξέταση σχέδιο. Πράγματι, η παραγωγή που προβλέπεται επί του παρόντος στο εργοστάσιο ανέρχεται σε 55 αυτοκίνητα/ώρα από το 2006 και έπειτα. Ωστόσο, το εργοστάσιο θα μπορούσε να παράγει μέχρι 87 αυτοκίνητα /ώρα μέσω της υλοποίησης μιας νέας γραμμής παραγωγής 32 αυτοκινήτων/ώρα. Στο πλαίσιο της σημερινής περιμέτρου του εργοστασίου υπάρχει αρκετή γη διαθέσιμη για μια επέκταση αυτού του είδους και όλες οι εγκαταστάσεις υποδομής είναι ήδη συμβατές με τις υψηλότερες ποσότητες παραγωγής.

(37)

Συμπληρωματικά, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με αναφορές στον Τύπο, το εργοστάσιο στην Trnava συνεχίζει να θεωρείται από τον όμιλο PSA ως μια πιθανή εναλλακτική λύση του Ryton για το υπό εξέταση σχέδιο.

(38)

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι, με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 36 και 37, η Trnava αποτελεί πραγματικά μια βιώσιμη εναλλακτική λύση του Ryton για το υπό εξέταση σχέδιο.

(39)

Η Επιτροπή εξακρίβωσε επίσης ότι το σχέδιο συνεπάγεται την πλήρη κατάργηση των παλαιών γραμμών παραγωγής και την εγκατάσταση εντελώς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού σε μια πλήρη δομή παραγωγής που είναι σαφώς διαφορετική από την προηγούμενη. Κατά συνέπεια, το σχέδιο χαρακτηρίζεται ως μετατροπή κατά την έννοια του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία.

(40)

Συνεπώς, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι το σχέδιο είναι κινητό και εξ αυτού μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμο για ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα, αφού η ενίσχυση είναι απαραίτητη για την προσέλκυση της συγκεκριμένης επένδυσης στην ενισχυόμενη περιφέρεια.

(41)

Σύμφωνα με το σημείο 3.2 στοιχείο β) του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, η επιλεξιμότητα των δαπανών εξαρτάται από το περιφερειακό καθεστώς που ισχύει στη σχετική ενισχυόμενη περιοχή. Έχοντας αναλύσει τις συμπληρωματικές πληροφορίες που χορήγησε το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών και τις επενδύσεις σχετικά με τον εξοπλισμό για τους προμηθευτές, η Επιτροπή εξακρίβωσε ότι οι δαπάνες που ανέρχονται σε 146,837 εκατ. GBP σε τρέχουσες τιμές μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για ενίσχυση.

(42)

Σύμφωνα με το σημείο 3.2 στοιχείο γ) του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι η σχεδιαζόμενη ενίσχυση είναι ανάλογη προς τα περιφερειακά προβλήματα που προτίθεται να επιλύσει. Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται μια ανάλυση κόστους/ωφέλειας.

(43)

Η ανάλυση κόστους/ωφέλειας συγκρίνει, όσον αφορά τα κινητά στοιχεία, τις δαπάνες που ένας επενδυτής θα πραγματοποιούσε για να περατώσει το σχέδιο στην εν λόγω τοποθεσία με εκείνες που θα πραγματοποιούσε για ένα παρόμοιο σχέδιο σε μια διαφορετική τοποθεσία. Με βάση αυτή τη σύγκριση η Επιτροπή καθορίζει τα ειδικά μειονεκτήματα της σχετικής ενισχυόμενης περιφέρειας και εξουσιοδοτεί την ενίσχυση περιφερειακού χαρακτήρα εντός των ορίων αυτών των περιφερειακών μειονεκτημάτων.

(44)

Σύμφωνα με το σημείο 3.2. στοιχείο γ) του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία τα λειτουργικά μειονεκτήματα του Ryton σε σύγκριση με την Trnava αξιολογούνται στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας για χρονική περίοδο τριών ετών, καθόσον το παρόν σχέδιο δεν αφορά εντελώς νέα μονάδα. Η τελευταία εκδοχή της ανάλυσης κόστους/ωφέλειας που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο καλύπτει την περίοδο 2000-2010, δηλαδή τρία έτη από την έναρξη της παραγωγής σύμφωνα με το σημείο 3.3. του παραρτήματος Ι του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία. Με έτος αναφοράς το 2002, η κοινοποιηθείσα ανάλυση κόστους/ωφέλειας διαπιστώνει ένα καθαρό μειονέκτημα κόστους 18,772 εκατ. GBP για την τοποθεσία του Ryton σε σύγκριση με την τοποθεσία της Trnava. Το προκύπτον «ποσοστό περιφερειακού μειονεκτήματος» (6) του σχεδίου είναι 12,78 %.

(45)

Η Επιτροπή ανέλυσε τις συμπληρωματικές πληροφορίες και τα έγγραφα που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την απόφαση κίνησης της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης. Όσον αφορά τις δαπάνες για γήπεδα, η Επιτροπή δεν αποδέχεται το επιχείρημα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι αυτή η δαπάνη δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στη ανάλυση κόστους/ωφέλειας, αφού το σχέδιο μπορεί να περατωθεί εντός των υφισταμένων ορίων της τοποθεσίας στην Trnava. Τα εν λόγω γήπεδα αποκτήθηκαν πρόσφατα από την PSA με δεδηλωμένο στόχο να φιλοξενήσει το σχέδιο, σε περίπτωση που η τελική επιλογή κλίνει στην Trnava αντί στο Ryton. Συνεπώς, πρέπει να συμπεριληφθεί στις δαπάνες που αφορούν τη λύση Trnava οι οποίες κατά συνέπεια αυξάνονται κατά 0,512 εκατ. GBP.

(46)

Όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για κτίρια, μηχανήματα και εξοπλισμό, καθώς και για εξοπλισμό για τους προμηθευτές, η Επιτροπή μπορεί να αποδεχτεί τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου 2004, τα οποία δείχνουν ότι η μετατροπή του Ryton θα μπορούσε να απαιτήσει επένδυση μικρότερη κατά 4,522 εκατ. GBP σε σημερινές αξίες από την επέκταση της Trnava.

(47)

Όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα για εξαρτήματα και υλικά, εσωτερικά έγγραφα που χορηγήθηκαν μετά την έναρξη της διαδικασίας δείχνουν ότι το εργοστάσιο του Ryton παρουσιάζει υψηλό κόστος όσον αφορά την προμήθεια επιλεγμένων εξαρτημάτων από την τοπική αγορά και για το οποίο η προστιθέμενη αξία της τοπικής εργατικής δύναμης είναι σημαντική. Αντιθέτως, δε σημειώθηκαν διαφορές κόστους στην ανάλυση κόστους/ωφέλειας για εξαρτήματα (π.χ. κινητήρες ή κιβώτια ταχυτήτων) που προέρχονται απ’ όλο τον κόσμο από τον ίδιο προμηθευτή. Έχοντας αναλύσει τις νέες πληροφορίες η Επιτροπή συμπεραίνει ότι τα στοιχεία σχετικά με αυτό το ζήτημα μπορούν να γίνουν αποδεκτά για τους σκοπούς της ανάλυση κόστους/ωφέλειας.

(48)

Παρομοίως, οι νέες πληροφορίες που παρασχέθηκαν είναι επαρκείς για να αποδείξουν ότι η ενημέρωση της ανάλυσης κόστους/ωφέλειας του Φεβρουαρίου 2004 όσον αφορά την ενέργεια και το νερό, τα έξοδα μεταφοράς προς το εργοστάσιο, καθώς και τα έξοδα αποζημιώσεων λόγω απολύσεων βασίζονται σε τεκμηριωμένες αποδείξεις και αντικατοπτρίζουν αποδεκτές εκτιμήσεις της εξέλιξης αυτών των εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ανάλυση κόστους/ωφέλειας.

(49)

Η ανάλυση κόστους/ωφέλειας που προκύπτει από την εξέταση της Επιτροπής διαφέρει μόνον οριακά από εκείνη που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την κίνηση της διαδικασίας, ενώ οι διαφορές με εκείνη που αρχικά κοινοποιήθηκε είναι περισσότερο σημαντικές. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάλυση κόστους/ωφέλειας εμφανίζει ένα καθαρό μειονέκτημα κόστους για το Ryton που ανέρχεται σε 18,260 εκατ. GBP σε τιμές 2002 (7) (σε σύγκριση με 18,772 εκατ. GBP σύμφωνα με το Ηνωμένο Βασίλειο). Το προκύπτον ποσοστό περιφερειακού μειονεκτήματος για το σχέδιο είναι 12,44 % (8) (σε σύγκριση με 12,78 % κατά το Ηνωμένο Βασίλειο).

(50)

Τέλος, η Επιτροπή στην ανάλυσή της εξετάζει το ζήτημα της προσαρμογής «top up», η οποία λαμβάνει υπόψη της την αύξηση ή τη μείωση της παραγωγικής ικανότητας του εν λόγω παραγωγού αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της επενδυτικής περιόδου. Αύξηση του ποσοστού περιφερειακού μειονεκτήματος που προκύπτει από την ανάλυση κόστους/ωφέλειας εξουσιοδοτείται υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν αυξάνει τα προβλήματα παραγωγικής ικανότητας που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία. Αντιθέτως, το ποσοστό περιφερειακού μειονεκτήματος που προκύπτει από την ανάλυση κόστους/ωφέλειας μειώνεται εάν ο εν δυνάμει δικαιούχος της ενίσχυσης επιδεινώνει το πρόβλημα της υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας της βιομηχανίας.

(51)

Η Επιτροπή δε δέχεται το επιχείρημα του Ηνωμένου Βασιλείου ότι η διαφορά στην παραγωγική ικανότητα θα έπρεπε να υπολογιστεί μόνο λαμβάνοντας υπόψη το υπό εξέταση σχέδιο και όχι την ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα της PSA. Σύμφωνα με το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία η ανάλυση κόστους/ωφέλειας συγκρίνει όμοια σχέδια, γεγονός που σημαίνει, μεταξύ άλλων, σχέδια για την παραγωγή του ιδίου αριθμού αυτοκινήτων. Συνεπώς, το γεγονός ότι το υπό εξέταση σχέδιο δε θα επηρέαζε τη συνολική παραγωγική ικανότητα της PSA αληθεύει, αλλά είναι ασήμαντο. Ωστόσο, όπως σαφώς διατυπώνεται στο σημείο 3.2 στοιχείο δ) του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία, ο στόχος της ανάλυσης της προσαρμογής «top-up» είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις του επενδυτικού σχεδίου στον ανταγωνισμό ή υπό το πρίσμα των διακυμάνσεων της παραγωγικής ικανότητας του συγκεκριμένου ομίλου. Γι’ αυτό το σκοπό, η Επιτροπή συνέκρινε πάντοτε τη συνολική ευρωπαϊκή παραγωγική ικανότητα του εν λόγω παραγωγού αυτοκινήτων πριν και μετά το σχέδιο. Σύμφωνα με τα χορηγηθέντα έγγραφα η ικανότητα της PSA θα αυξηθεί σημαντικά με τα νέα εργοστάσια στο Kolin (200 000 αυτοκίνητα/ετησίως για την PSA) και στην Trnava (300 000 αυτοκίνητα/ετησίως), ενώ δεν προβλέπονται αντίστοιχες περικοπές της παραγωγικής ικανότητας σε άλλα ευρωπαϊκά εργοστάσια. Κατά συνέπεια, το ποσοστό του περιφερειακού μειονεκτήματος που προκύπτει από την ανάλυση κόστους/ωφέλειας θα μειωθεί κατά 2 % [υψηλή επίπτωση στον ανταγωνισμό από ένα επενδυτικό σχέδιο σε μια περιοχή του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ)], και καταλήγει σε ένα τελικό ποσοστό 10,44 %.

VI.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(52)

Η ένταση της ενίσχυσης του σχεδίου (9,81 % ΑΙΕ) είναι μικρότερη τόσο από το μειονέκτημα που εξακριβώθηκε από την ανάλυση κόστους/ωφελείας και την ανάλυση σχετικά με την περιφερειακή προσαρμογή (10,44 %) όσο και από το περιφερειακό όριο ενίσχυσης (10 % ΚΙΕ). Η περιφερειακή ενίσχυση που το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να χορηγήσει στην PCA UK πληροί, κατά συνέπεια, τα κριτήρια που απαιτούνται για να θεωρηθεί συμβατή με την κοινή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση που το Ηνωμένο Βασίλειο προτίθεται να χορηγήσει στην Peugeot Citroën Automobiles UK Ltd στο Ryton, που ανέρχεται σε ονομαστικά 19,100 εκατ. GBP ΑΙΕ, με τρέχουσα αξία 14,411 εκατ. GBP ΑΙΕ (έτος βάσης 2002, προεξοφλητικό επιτόκιο 6,01 %) για επιλέξιμες επενδύσεις 187,760 εκατ. GPB σε ονομαστικές αξίες (146,837 εκατ. GBP σε τρέχουσες αξίες) είναι συμβατή με την κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 147 της 24.6.2003, σ. 2.

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(3)  Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2001 να μην προβάλει αντιρρήσεις στην υπόθεση N 731/00 (ΕΕ C 211 της 28.7.2001, σ. 48).

(4)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(5)  ΕΕ C 279 της 15.9.1997, σ. 1. Η ισχύς του πλαισίου για την αυτοκινητοβιομηχανία έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2002, αλλά εφαρμόζεται ακόμα στις κρατικές ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή πριν από αυτή την ημερομηνία. Βλέπε την Ανακοίνωση της Επιτροπής στα κράτη μέλη (ΕΕ C 258 της 9.9.2000, σ. 6).

(6)  

Formula

(7)  Αρχικό καθαρό μειονέκτημα κόστους όπως παρουσιάστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο (18,772 εκατ. GBP) — κόστος γηπέδων στην Trnava (0,512 εκατ. GBP) (βλέπε αιτιολογική σκέψη 44 ανωτέρω) = 18,260 εκατ. GBP.

(8)  

Formula


14.4.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/62


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ ώστε να περιληφθεί μια εγκατάσταση της Κροατίας στους προσωρινούς καταλόγους των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν κρέας στρουθιονιδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 985]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/302/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατάρτισης, για μια μεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα μαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 97/467/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 1997, για την κατάρτιση των προσωρινών καταλόγων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές κρέατος κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων (2) καταρτίζει προσωρινούς καταλόγους εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν κρέας εκτρεφόμενων θηραμάτων, κρέας κουνελιού και κρέας στρουθιονιδών.

(2)

Η Κροατία γνωστοποίησε την επωνυμία μιας εγκατάστασης που παράγει κρέας στρουθιονιδών, για την οποία οι αρμόδιες αρχές βεβαιώνουν ότι συμμορφώνεται με τους κοινοτικούς κανόνες.

(3)

Επομένως, η εν λόγω εγκατάσταση πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο που καταρτίστηκε με την απόφαση 97/467/ΕΚ.

(4)

Λόγω του ότι δεν έχουν ακόμα διεξαχθεί επιτόπιες επιθεωρήσεις της εν λόγω εγκατάστασης, οι εισαγωγές από αυτήν δεν πρέπει να είναι επιλέξιμες για μειωμένους φυσικούς ελέγχους δυνάμει της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (3).

(5)

Η απόφαση 97/467/ΕΚ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 97/467/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33)· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12.

(2)  ΕΕ L 199 της 26.7.1997, σ. 57· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/591/ΕΚ (ΕΕ L 263 της 10.8.2004, σ. 21).

(3)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1)· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«País: Croacia/Země: Chorvatsko/Land: Kroatien/Land: Kroatien/Riik: Horvaatia/Χώρα: Κροατία/Country: Croatia/Pays: Croatie/Paese: Croazia/Valsts: Horvātija/Šalis: Kroatija/Ország: Horvátorszag/Pajjiż: Il-Kroazja/Land: Kroatie/Państwo: Chorwacja/País: Croácia/Krajina: Chorvátsko/Država: Hrvaška/Maa: Kroatia/Land: Kroatien

1

2

3

4

5

6

1962

Klaonica nojeva Ltd.

Virje

Koprivničko križevačka županija

CP, SH»