ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
8 Μαρτίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 380/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 381/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 383/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, περί καθορισμού των γενεσιουργών αιτιών για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται στα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 384/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2007 έως 2009, με σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου ( 1 )

23

 

*

Οδηγία 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων ( 1 )

25

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

2005/177/ΕΚ:Απόφασης της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για τη διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 509]  ( 1 )

28

 

*

2005/178/ΕΚ:Σύσταση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2005, σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2005 με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω στα σιτηρά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης και, αφετέρου, με τα εθνικά προγράμματα επίβλεψης για το 2006 ( 1 )

31

 

*

2005/179/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/52/ΕΟΚ και 2003/467/ΕΚ όσον αφορά το χαρακτηρισμό της Σλοβενίας ως απαλλαγμένης από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών και το χαρακτηρισμό της Σλοβακίας ως απαλλαγμένης από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση των βοοειδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 483]  ( 1 )

37

 

*

2005/180/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2005, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σύμφωνα με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένες παρεκκλίσεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 443]  ( 1 )

41

 

*

2005/181/ΕΚ:Απόφαση αριθ. 2/2005 της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ, της 1ης Μαρτίου 2005, για παρέκκλιση από την έννοια προϊόντα καταγωγής προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των χωρών ΑΚΕ όσον αφορά την παραγωγή κονσερβών τόνου και φιλέτων τόνου (κλάση ΕΣ ex 16.04)

48

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (ΕΕ L 345 της 20.11.2004)

51

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 380/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 8 Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

111,6

204

89,0

212

129,8

624

147,8

999

119,6

0707 00 05

052

182,7

068

159,6

204

147,0

999

163,1

0709 10 00

220

27,5

999

27,5

0709 90 70

052

176,9

204

149,2

999

163,1

0805 10 20

052

46,3

204

44,9

212

52,8

220

51,9

421

39,1

624

52,6

999

47,9

0805 50 10

052

55,6

220

22,0

624

51,0

999

42,9

0808 10 80

388

85,5

400

109,0

404

72,2

508

77,7

512

72,2

528

62,1

720

63,1

999

77,4

0808 20 50

052

196,3

388

69,4

400

99,6

512

83,1

528

62,3

720

45,1

999

92,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 381/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 τέθηκε σε εφαρμογή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, και καθορίζει τους εκτελεστικούς κανόνες για την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (2).

(2)

Το παρόν κείμενο του σημείου 21Α.163 στοιχείο γ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, σχετικά με το προνόμιο εγκεκριμένου φορέα παραγωγής να εκδίδει πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης («έντυπο 1 του EASA») για προϊόντα, οδηγεί σε αποκλίνουσες ερμηνείες και αλλοιώνεται η αρχική πρόθεση που είναι η παροχή παρόμοιων προνομίων σε εγκεκριμένους φορείς παραγωγής προϊόντων.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό βασίζονται σε γνώμη που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (3) σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 21Α.163 στοιχείο γ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, οι λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο 21Α.307» διαγράφονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.

(3)  Γνώμη αριθ. 1/2004 της 24.2.2004.


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 382/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω του ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συμβουλίου (3), πρέπει να θεσπιστούν νέες λεπτομέρειες εφαρμογής. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/95 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 1995, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/95 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (4).

(2)

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διατυπωθεί μια σειρά ορισμών.

(3)

Δεδομένων των όρων που ορίζονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, πρέπει να ληφθεί υπόψη, για τα σχετικά προϊόντα, η ελάχιστη ποιότητα εκφραζόμενη σε περιεκτικότητα σε υγρασία και πρωτεΐνες. Λαμβανομένων υπόψη των εμπορικών χρήσεων, πρέπει να διαφοροποιηθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία ανάλογα με ορισμένες διαδικασίες παρασκευής.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να αποκλειστούν από τη δυνατότητα λήψης των ενισχύσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 οι χορτονομές οι οποίες προέρχονται από εκτάσεις για τις οποίες έχει ήδη ληφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(5)

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη καθιερώνουν σύστημα ελέγχου που επιτρέπει να εξακριβωθεί, για κάθε επιχείρηση ή αγοραστή χορτονομών προς αφυδάτωση, η τήρηση των όρων οι οποίοι ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού και την εξασφάλιση της τήρησης των όρων που δίνουν δικαίωμα στην ενίσχυση, πρέπει οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι αγοραστές χορτονομών προς αφυδάτωση να αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας έγκρισης. Προς τον ίδιο αυτό σκοπό, πρέπει να οριστούν οι αναγκαίες ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στις αιτήσεις ενίσχυσης, στη λογιστική αποθήκης και στις δηλώσεις παράδοσης των επιχειρήσεων μεταποίησης. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να αναφέρονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται.

(6)

Η τήρηση των απαιτήσεων που αφορούν την ποιότητα των αποξηραμένων χορτονομών πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυστηρών ελέγχων βασιζόμενων σε τακτική δειγματοληψία των τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την επιχείρηση. Σε περίπτωση μείγματος των εν λόγω προϊόντων με άλλες ύλες, πρέπει να πραγματοποιείται δειγματοληψία πριν την παρασκευή του μείγματος.

(7)

Για την εξακρίβωση της αντιστοιχίας μεταξύ των ποσοτήτων των πρώτων υλών που παραδίδονται στις επιχειρήσεις και των ποσοτήτων αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από τις επιχειρήσεις, είναι αναγκαίο οι εν λόγω επιχειρήσεις να πραγματοποιούν συστηματική ζύγιση των χορτονομών προς μεταποίηση και να προσδιορίζουν το ποσοστό υγρασίας τους.

(8)

Για να διευκολυνθεί η εμπορία των χορτονομών προς μεταποίηση και να επιτραπεί στις αρμόδιες αρχές να διενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους ώστε να εξακριβωθεί το δικαίωμα στην ενίσχυση, είναι αναγκαίο οι συμβάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των γεωργών να συνάπτονται πριν από την παράδοση των πρώτων υλών και να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές πριν από μία ορισμένη ημερομηνία, ώστε να καθίσταται γνωστός ο όγκος της προβλεπόμενης παραγωγής. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαία η σύναψη συμβάσεων γραπτώς και η αναφορά ιδίως της ημερομηνίας σύναψης, της σχετικής περιόδου εμπορίας, των ονομάτων και των διευθύνσεων των συμβαλλόμενων μερών, του είδους των προϊόντων προς μεταποίηση και τα στοιχεία της αναγνώρισης του αγροτεμαχίου στο οποίο καλλιεργήθηκαν οι χορτονομές προς μεταποίηση.

(9)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν εφαρμόζονται οι συμβάσεις και οι δηλώσεις παράδοσης οι οποίες υπόκεινται στους όρους που ισχύουν για τις συμβάσεις που πρέπει να συντάσσονται από τις επιχειρήσεις μεταποίησης.

(10)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων, πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος καταβολής τους.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει μία σειρά ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας παραγωγής, ακόμη και μέσω ανταλλαγών με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να συνδεθούν οι έλεγχοι που αφορούν την αναγνώριση των σχετικών αγροτεμαχίων με τους ελέγχους που διενεργούνται στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.

(12)

Εφόσον πρόκειται για καθεστώς που αναφέρεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, πρέπει οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους των αγροτεμαχίων που αναφέρονται στις συμβάσεις ή/και στις δηλώσεις παράδοσης και εκείνων που δηλώνονται από τους παραγωγούς στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη χορήγηση ενίσχυσης.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η τήρηση των όρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στην ενίσχυση, πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες μειώσεις και αποκλεισμοί από την ενίσχυση με στόχο την καταστολή των καταχρήσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τα ειδικά προβλήματα που προκύπτουν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς και από εξαιρετικές περιστάσεις. Πρέπει να σταθμίζονται οι μειώσεις και οι αποκλεισμοί ανάλογα με τη σοβαρότητα της παρατυπίας που διαπράττεται και να προβλέπεται μέχρι και ο πλήρης αποκλεισμός από την ενίσχυση κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

(14)

Για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς αποξηραμένων χορτονομών, είναι αναγκαίο ορισμένες πληροφορίες να κοινοποιούνται τακτικά στην Επιτροπή.

(15)

Για την προετοιμασία της έκθεσης του τομέα που προβλέπεται για το 2008, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, πρέπει να εισαχθούν κοινοποιήσεις για τις κτηνοτροφικές εκτάσεις και την κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την παραγωγή αποξηραμένων χορτονομών.

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατικό μέτρο σχετικά με τα αποθέματα που θα είναι διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2005.

(17)

Σε περίπτωση εφαρμογής της προαιρετικής μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι όροι της ενίσχυσης που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

(18)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005, ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας 2005/2006. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από την ίδια αυτή ημερομηνία.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινής επιτροπής διαχείρισης σιτηρών και άμεσων πληρωμών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1.

«αποξηραμένες χορτονομές», τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, διαχωρίζοντας τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)

«αφυδατωμένες χορτονομές», δηλαδή προϊόντα αποξηραμένα τεχνητά με θερμότητα, που αναφέρονται στο στοιχείο α) πρώτο και τρίτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, μεταξύ των οποίων «άλλα παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα», νοούνται ως όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν υποστεί τεχνητή ξήρανση με θερμότητα και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1214 90 90 και ιδίως:

τα ψυχανθή φυτά,

τα αγρωστώδη φυτά,

τα σιτηρά, η συγκομιδή των οποίων έγινε όταν ήταν άγουρα, ολόκληρα φυτά, άγουροι σπόροι, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IX σημείο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·

β)

«αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές», δηλαδή τα προϊόντα που έχουν αποξηρανθεί με άλλους τρόπους, εκτός από την τεχνητή αποξήρανση με θερμότητα και τα οποία είναι αλεσμένα και αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) δεύτερο και τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003·

γ)

«συμπυκνώματα πρωτεϊνών», δηλαδή τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003·

δ)

«αφυδατωμένα προϊόντα», δηλαδή τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003·

2.

«επιχείρηση μεταποίησης», η επιχείρηση μεταποίησης αποξηραμένων χορτονομών που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει τη δέουσα έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται και η οποία πραγματοποιεί μία από τις ακόλουθες εργασίες:

α)

την αφυδάτωση των νωπών χορτονομών σε ξηραντήριο που πληροί τους ακόλουθους όρους:

η θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο δεν είναι χαμηλότερη από 250 oC· ωστόσο, τα ξηραντήρια με ταινία που παρουσιάζουν θερμοκρασία αέρα στην είσοδο όχι χαμηλότερη από 110 oC και τα οποία έχουν λάβει έγκριση πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1999/2000 δεν υποχρεούνται να πληρούν τον όρο αυτό,

ο χρόνος παραμονής των χορτονομών προς αφυδάτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις ώρες,

σε περίπτωση ξήρανσης κατά στοιβάδες των χορτονομών, το πάχος κάθε στοιβάδας δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ένα μέτρο·

β)

το άλεσμα των αποξηραμένων στον ήλιο χορτονομών·

γ)

την παρασκευή συμπυκνωμάτων πρωτεϊνών·

3.

«αγοραστής χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα», το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει τη δέουσα έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο και το οποίο αγοράζει νωπές χορτονομές από παραγωγούς για να τις παραδώσει σε επιχειρήσεις μεταποίησης·

4.

«παρτίδα», συγκεκριμένη ποσότητα χορτονομών ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεσή της, το ποσοστό υγρασίας της και την περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες, η οποία ποσότητα εξήλθε όλη μαζί ταυτόχρονα από την επιχείρηση μεταποίησης·

5.

«μείγμα», προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων και περιέχει αποξηραμένες χορτονομές, που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί από την επιχείρηση μεταποίησης και πρόσθετες ύλες.

Οι «πρόσθετες ύλες», είναι προϊόντα διαφορετικού είδους από τις αποξηραμένες χορτονομές, συμπεριλαμβανομένων των συνδετικών και συσσωματικών υλών, ή του ίδιου είδους αλλά τα οποία έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί σε διαφορετικά μέρη.

Ωστόσο, μία αποξηραμένη χορτονομή που περιέχει πρόσθετες ύλες εντός του ανώτατου ορίου του 3 % του συνολικού βάρους του τελικού προϊόντος, δεν θεωρείται ως μείγμα, υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο σε σχέση με την ξηρά ουσία της πρόσθετης ύλης δεν υπερβαίνει το 2,4 %·

6.

«αγροτεμάχια», οι εκτάσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρεται στα άρθρα 18 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (5)·

7.

«αίτηση ενιαίας ενίσχυσης», η αίτηση ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στα άρθρα 12 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004·

8.

«τελικός παραλήπτης παρτίδας αποξηραμένων χορτονομών», το τελευταίο πρόσωπο που έλαβε την παρτίδα αυτή με την ίδια μορφή που είχε η εν λόγω παρτίδα κατά την έξοδό της από το εργοστάσιο μεταποίησης, για τη μεταποίηση της αποξηραμένης χορτονομής ή τη χρησιμοποίησή της για τη διατροφή των ζώων.

Άρθρο 3

Προϊόντα επιλέξιμα για ενίσχυση

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 οι αποξηραμένες χορτονομές που πληρούν τις απαιτήσεις της διάθεσης σε εμπορία για τη διατροφή των ζώων, οι οποίες:

α)

εξέρχονται, ως έχουν ή σε μείγμα, από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μεταποίησης ή όταν δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην επιχείρηση αυτή, από οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης έξω από αυτή που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον έλεγχο των αποθηκευμένων χορτονομών και έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή·

β)

παρουσιάζουν, κατά την έξοδό τους από την επιχείρηση μεταποίησης, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

i)

μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία:

12 % για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές, τις αφυδατωμένες χορτονομές που έχουν υποστεί διαδικασία άλεσης, τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών και τα αφυδατωμένα προϊόντα,

14 % για τις άλλες αφυδατωμένες χορτονομές·

ii)

ελάχιστη περιεκτικότητα σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες σε σχέση με την ξηρή ύλη:

15 % για τις αφυδατωμένες χορτονομές, τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές και τα αφυδατωμένα προϊόντα,

45 % για τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών.

Το δικαίωμα στην ενίσχυση περιορίζεται στις ποσότητες προϊόντων που προέρχονται από ξήρανση των χορτονομών οι οποίες παράγονται σε αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Άρθρο 4

Αποκλεισμός

Δεν είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 οι χορτονομές που προέρχονται από εκτάσεις οι οποίες επωφελούνται από καθεστώς ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Ωστόσο, όσον αφορά τις εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται ενίσχυση για τους σπόρους προς σπορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 9 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ο αποκλεισμός από την ενίσχυση στη μεταποίηση αποξηραμένων χορτονομών περιορίζεται στα κτηνοτροφικά φυτά των οποίων οι σπόροι έχουν συγκομιστεί.

Επιπλέον, οι εκτάσεις για τις οποίες λαμβάνεται στρεμματική ενίσχυση για τις μεγάλες καλλιέργειες που αναφέρεται στο κεφάλαιο 10 του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, εφόσον έχουν σπαρθεί πλήρως με αροτραίες καλλιέργειες σύμφωνα με τους τοπικούς όρους, μπορούν να λάβουν την ενίσχυση για τη μεταποίηση σε αποξηραμένες χορτονομές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΛΕΣΜΑ

Άρθρο 5

Έγκριση των επιχειρήσεων μεταποίησης

Για την έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 2, η επιχείρηση μεταποίησης:

α)

υποβάλλει στην αρμόδια αρχή φάκελο που περιλαμβάνει:

i)

την περιγραφή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης μεταποίησης, με τις ενδείξεις ιδίως, των χώρων που χρησιμοποιούνται για την είσοδο των προϊόντων προς μεταποίηση και εκείνων που χρησιμοποιούνται για την έξοδο των αποξηραμένων χορτονομών, των τόπων αποθήκευσης των προϊόντων προς μεταποίηση και των τελικών προϊόντων και των μονάδων μεταποίησης·

ii)

την περιγραφή των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδίως των κλιβάνων αφυδάτωσης και των εγκαταστάσεων άλεσης, με ένδειξη της ικανότητας ωριαίας εξαέρωσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας, καθώς και των εγκαταστάσεων ζύγισης για την πραγματοποίηση των εργασιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 σημείο 2·

iii)

τον κατάλογο των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιούνται πριν ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφυδάτωσης, καθώς και τον ενδεικτικό κατάλογο των άλλων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή και των τελικών προϊόντων·

iv)

τα υποδείγματα μητρώων της λογιστικής αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 12·

β)

θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τη λογιστική αποθήκης και τη χρηματοοικονομική λογιστική ενημερωμένη·

γ)

διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου·

δ)

πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και στον παρόντα κανονισμό.

Σε περίπτωση τροποποίησης ενός ή περισσοτέρων στοιχείων του φακέλου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α), η επιχείρηση μεταποίησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας δέκα ημερών, ώστε να λάβει την επιβεβαίωση της έγκρισης.

Άρθρο 6

Έγκριση των αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα

Για την έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 3, ο αγοραστής των χορτονομών για αποξήρανση ή/και άλεσμα:

α)

τηρεί μητρώο για τα σχετικά προϊόντα που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αγορές και τις πωλήσεις σε ημερήσια βάση ανά προϊόν και για κάθε παρτίδα, ένδειξη της ποσότητας, τα στοιχεία της σύμβασης που έχει συναφθεί με τον παραγωγό ο οποίος παρέδωσε το προϊόν και ενδεχομένως, της επιχείρησης μεταποίησης προορισμού·

β)

θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής τη λογιστική αποθήκης και τη χρηματοοικονομική λογιστική ενημερωμένη·

γ)

διευκολύνει τις εργασίες ελέγχου·

δ)

πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Χορήγηση και ανάκληση των εγκρίσεων

Οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημεία 2 και 3 ζητούνται από τους ενδιαφερομένους πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας.

Οι εγκρίσεις χορηγούνται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να χορηγηθεί προσωρινή έγκριση από την αρμόδια αρχή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μετά την έναρξη της σχετικής περιόδου. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θεωρείται ως εγκεκριμένη μέχρι τη χορήγηση της οριστικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 30, όταν δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι όροι που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, η αρμόδια αρχή ανακαλεί την έγκριση, εκτός εάν η επιχείρηση μεταποίησης ή ο αγοραστής χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα λάβει τα αναγκαία μέτρα, εντός προθεσμίας που καθορίζεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος για να συμμορφωθεί εκ νέου με τους ανωτέρω όρους.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις για την παρασκευή χορτονομών

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση μεταποίησης παρασκευάζει αφενός, αφυδατωμένες χορτονομές ή/και συμπυκνώματα πρωτεϊνών και αφετέρου, αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές:

α)

η παρασκευή αφυδατωμένων χορτονομών πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους ή σε τόπους διαφορετικούς από εκείνους στους οποίους πραγματοποιείται η παρασκευή των αποξηραμένων στον ήλιο χορτονομών·

β)

τα προϊόντα που παράγονται από τις δύο αυτές διαδικασίες παρασκευής πρέπει να αποθηκεύονται σε διαφορετικούς χώρους·

γ)

απαγορεύεται να αναμειγνύεται στην επιχείρηση ένα προϊόν που ανήκει σε μία από τις ομάδες αυτές με ένα προϊόν που ανήκει στην άλλη ομάδα.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις σχετικά με την είσοδο και την έξοδο των προϊόντων

Πριν από την εισαγωγή στην επιχείρηση προϊόντων, εκτός από τις χορτονομές προς αποξήρανση ή/και άλεσμα, με σκοπό την παρασκευή μειγμάτων, η επιχείρηση μεταποίησης ενημερώνει την αρμόδια αρχή του σχετικού κράτους μέλους, διευκρινίζοντας το είδος και τις ποσότητες των προϊόντων που έχουν εισαχθεί.

Όταν η εισαγωγή αυτή αφορά χορτονομές οι οποίες έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί από μία άλλη επιχείρηση μεταποίησης, η επιχείρηση αναφέρει επιπλέον στην αρμόδια αρχή τη καταγωγή τους και τον προορισμό τους. Στην περίπτωση αυτή, η εισαγωγή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από αυτή.

Οι αποξηραμένες χορτονομές που εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης μπορούν να επανεισαχθούν σε αυτή μόνο για να επανασυσκευαστούν υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από αυτή.

Τα προϊόντα που εισάγονται ή επανεισάγονται στην επιχείρηση μεταποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορούν να αποθηκευτούν μαζί με τις χορτονομές που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί από την εν λόγω επιχείρηση. Επιπλέον, περιλαμβάνονται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1.

Άρθρο 10

Καθορισμός του βάρους, δειγματοληψία και ανάλυση των αποξηραμένων χορτονομών

1.   Η δειγματοληψία καθώς και η ζύγιση των αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 πραγματοποιούνται από την επιχείρηση μεταποίησης κατά την έξοδο των αποξηραμένων χορτονομών από την επιχείρηση.

Ωστόσο, όταν οι αποξηραμένες χορτονομές αναμειγνύονται στην επιχείρηση μεταποίησης, η δειγματοληψία και η ζύγιση πραγματοποιούνται πριν από τις εργασίες ανάμειξης.

Σε περίπτωση που η ανάμειξη πραγματοποιείται πριν ή κατά τη διάρκεια της αποξήρανσης, λαμβάνεται δείγμα μετά την αποξήρανση· συνοδεύεται από σημείωμα το οποίο αναφέρει εάν πρόκειται για μείγμα και διευκρινίζει το είδος της πρόσθετης ύλης, την ονομασία της, την περιεκτικότητά της σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ξηρά ουσία και το ποσοστό ενσωμάτωσής της στο τελικό προϊόν.

2.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαιτήσει κάθε επιχείρηση μεταποίησης να της κοινοποιεί τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν, κάθε έξοδο ή ανάμειξη αποξηραμένων χορτονομών, διευκρινίζοντας τις ημερομηνίες και τις ποσότητες ώστε να μπορέσει να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους.

Η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικά δειγματοληψία και ζύγιση σε τουλάχιστον 5 % του βάρους των αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από την επιχείρηση και σε τουλάχιστον 5 % του βάρους του μείγματος αποξηραμένων χορτονομών κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου εμπορίας.

3.   Ο καθορισμός των περιεκτικοτήτων σε υγρασία και σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες που αναφέρονται στο άρθρο 3 πραγματοποιείται με δειγματοληψία σε ποσότητα το πολύ 110 τόνων σε κάθε παρτίδα αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης ή που αναμειγνύονται σε αυτήν, σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στις οδηγίες της Επιτροπής 76/371/ΕΟΚ (6), 71/393/ΕΟΚ (7) και 72/199/ΕΟΚ (8).

Σε περίπτωση εξόδου ή ανάμειξης πολλών παρτίδων ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεση των ειδών, το ποσοστό υγρασίας και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, με συνολικό βάρος μικρότερο ή ίσο από 110 τόνους, λαμβάνεται ένα δείγμα σε κάθε παρτίδα. Ωστόσο, η ανάλυση πραγματοποιείται βάσει αντιπροσωπευτικού μείγματος των δειγμάτων αυτών.

Άρθρο 11

Ζύγιση των χορτονομών και μέτρηση του ποσοστού υγρασίας των χορτονομών προς αφυδάτωση

1.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καθορίζουν με συστηματική ζύγιση τις ακριβείς ποσότητες των χορτονομών προς αφυδάτωση και των αποξηραμένων στον ήλιο χορτονομών που τους παραδίδονται με σκοπό τη μεταποίησή τους.

2.   Η υποχρέωση συστηματικής ζύγισης δεν εφαρμόζεται, εάν η παραγωγή της σχετικής επιχείρησης δεν υπερβαίνει τους 1 000 τόνους ανά περίοδο ή εάν η επιχείρηση αυτή μπορεί να αποδείξει προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους ότι δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το σύστημα δημόσιας ζυγαριάς που βρίσκεται σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων. Στην περίπτωση αυτή, οι ποσότητες που παραδίδονται μπορούν να προσδιοριστούν με την εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την εν λόγω αρμόδια αρχή.

3.   Το μέσο ποσοστό υγρασίας των ποσοτήτων χορτονομών προς αφυδάτωση μετριέται από την επιχείρηση μεταποίησης, συγκρίνοντας τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται με τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που λαμβάνονται.

4.   Πριν από το τέλος του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου, οι επιχειρήσεις μεταποίησης κοινοποιούν στην αρμόδια αρχή το μέσο ποσοστό υγρασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το οποίο διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου τριμήνου στις χορτονομές προς αφυδάτωση τις οποίες μεταποίησαν.

Άρθρο 12

Λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης

1.   Η λογιστική αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 10 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 καθορίζεται σε σχέση με τη χρηματοοικονομική λογιστική και επιτρέπει καθημερινή παρακολούθηση:

α)

των ποσοτήτων των προϊόντων που εισέρχονται για να αφυδατωθούν ή/και να αλεστούν, με ένδειξη για κάθε παραλαβή:

της ημερομηνίας εισόδου,

της ποσότητας,

του είδους ή των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 για τις χορτονομές προς αφυδάτωση και ενδεχομένως, για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές,

του ποσοστού υγρασίας που διαπιστώθηκε στις χορτονομές προς αφυδάτωση,

των στοιχείων της σύμβασης ή/και της δήλωσης παράδοσης που προβλέπονται στα άρθρα 14 ή 15 του παρόντος κανονισμού·

β)

των ποσοτήτων που παράγονται, καθώς και των ποσοτήτων όλων των πρόσθετων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρασκευή·

γ)

των ποσοτήτων που εξέρχονται, με ένδειξη για κάθε παρτίδα της ημερομηνίας εξόδου, του ποσοστού υγρασίας και του ποσοστού πρωτεϊνών που διαπιστώθηκαν·

δ)

των ποσοτήτων των αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες η επιχείρηση μεταποίησης έλαβε ήδη ενίσχυση και οι οποίες έχουν εισαχθεί ή έχουν επανεισαχθεί στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης·

ε)

του αποθέματος αποξηραμένων χορτονομών στο τέλος κάθε περιόδου εμπορίας·

στ)

των προϊόντων τα οποία έχουν αναμειχθεί ή προστεθεί στις αποξηραμένες ή/και αλεσμένες χορτονομές από την επιχείρηση, διευκρινίζοντας το είδος τους, την ονομασία, την περιεκτικότητα σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ξηρά ουσία, καθώς και το ποσοστό ενσωμάτωσής τους στο τελικό προϊόν.

2.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν λογιστική αποθήκης χωριστά για τις αφυδατωμένες χορτονομές, τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές, τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών και τα αφυδατωμένα προϊόντα.

3.   Στην περίπτωση που η επιχείρηση αφυδατώνει ή επεξεργάζεται επίσης άλλα προϊόντα εκτός από τις αποξηραμένες χορτονομές, τηρεί χωριστή λογιστική αποθήκης για τις άλλες δραστηριότητες αφυδάτωσης ή επεξεργασίας.

Άρθρο 13

Δικαιολογητικά έγγραφα της λογιστικής αποθήκης

1.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτησή της, ιδίως τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:

α)

τα στοιχεία που επιτρέπουν να καθοριστεί η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης·

β)

την ένδειξη του αποθέματος καυσίμων που υπάρχουν στην επιχείρηση στην αρχή και στο τέλος της παραγωγής·

γ)

τα τιμολόγια αγοράς καυσίμων και τις αποδείξεις κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά την περίοδο παραγωγής·

δ)

την ένδειξη των ωρών λειτουργίας των ξηραντηρίων και για τις αποξηραμένες στον ήλιο χορτονομές των θραυστήρων·

ε)

τον πλήρη απολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

στ)

τις συμβάσεις ή/και τις δηλώσεις παράδοσης.

2.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης που πωλούν τα προϊόντα τους θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα τιμολόγια αγοράς των χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα, καθώς και τα τιμολόγια πώλησης των αποξηραμένων χορτονομών, με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και της σύνθεσης του προϊόντος που πουλήθηκε, καθώς και του ονόματος και της διεύθυνσης του αγοραστή.

Οι επιχειρήσεις που μεταποιούν την παραγωγή των μελών τους και τους παραδίδουν τις αποξηραμένες χορτονομές, θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα δελτία εξόδου ή οποιοδήποτε άλλο λογιστικό έγγραφο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή, με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και της σύνθεσης του προϊόντος που παραδίδεται, καθώς και των ονομάτων των παραληπτών.

Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν αποξηραμένες χορτονομές για λογαριασμό του γεωργού και του παραδίδουν την παραγωγή αυτή, θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εκτός από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα τιμολόγια των εξόδων παραγωγής, με ένδειξη ιδίως της ποσότητας και της σύνθεσης των αποξηραμένων χορτονομών που παράγονται, καθώς και του ονόματος του γεωργού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Άρθρο 14

Συμβάσεις

1.   Κάθε σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο γ) σημεία i) και iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, εκτός από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονισμού περιλαμβάνει επίσης:

α)

τα επίθετα, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών·

β)

την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης·

γ)

τη σχετική περίοδο εμπορίας·

δ)

το είδος ή τα είδη των χορτονομών προς μεταποίηση καθώς και την προβλεπόμενη ποσότητά τους·

ε)

την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργήθηκαν οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

2.   Όταν μία επιχείρηση μεταποίησης εκτελεί μία σύμβαση μεταποίησης «φασόν», όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, που έχει συνάψει με έναν ανεξάρτητο παραγωγό ή με ένα ή περισσότερα από τα μέλη της, η σύμβαση αυτή αναφέρει επιπλέον:

α)

το τελικό προϊόν προς παράδοση·

β)

τα έξοδα που πρέπει να πληρωθούν από τον παραγωγό.

Άρθρο 15

Δηλώσεις παράδοσης

1.   Σε περίπτωση μιας επιχείρησης που μεταποιεί τη δική της παραγωγή ή μιας ομάδας που μεταποιεί την παραγωγή των μελών της, καταρτίζεται δήλωση παράδοσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

την ημερομηνία παράδοσης ή, ενδεχομένως, μία ενδεικτική ημερομηνία εάν η παράδοση πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης παράδοσης στην αρμόδια αρχή·

β)

τις ποσότητες χορτονομών που ελήφθησαν ή που πρόκειται να ληφθούν·

γ)

το είδος ή τα είδη των χορτονομών προς μεταποίηση·

δ)

ενδεχομένως, το όνομα και τη διεύθυνση του μέλους της ομάδας που πραγματοποιεί την παράδοση·

ε)

την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργούνται οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

2.   Σε περίπτωση μιας επιχείρησης που εφοδιάζεται από εγκεκριμένο αγοραστή, καταρτίζεται δήλωση παράδοσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου αγοραστή·

β)

την ημερομηνία παράδοσης ή ενδεχομένως, μια ενδεικτική ημερομηνία εάν η παράδοση πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης στην αρμόδια αρχή·

γ)

τις ποσότητες των χορτονομών που ελήφθησαν ή που πρόκειται να ληφθούν, κατανεμημένες σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των αγοραστών και των παραγωγών, αναφέροντας τα στοιχεία των εν λόγω συμβάσεων·

δ)

το είδος ή τα είδη των χορτονομών προς μεταποίηση·

ε)

την αναγνώριση του ή των αγροτεμαχίων στα οποία καλλιεργούνται οι χορτονομές προς μεταποίηση, με αναφορά στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης στην οποία έχουν δηλωθεί τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 και σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση ή έχει καταρτιστεί δήλωση παράδοσης πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, δέσμευση δήλωσης των εν λόγω αγροτεμαχίων στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης.

Άρθρο 16

Ημερομηνία της σύμβασης ή της δήλωσης

Οι συμβάσεις καθώς και οι δηλώσεις παράδοσης που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 καταρτίζονται γραπτώς τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν μία προθεσμία μεταξύ δύο και οκτώ εργάσιμων ημερών πριν από την ημερομηνία παράδοσης.

Άρθρο 17

Ανακοινώσεις

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης και οι αγοραστές χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή, το αργότερο στις 15 κάθε μήνα, ανακεφαλαιωτικό κατάλογο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα και των δηλώσεων παράδοσης που έχουν καταρτιστεί κατά τον προηγούμενο μήνα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει ιδίως:

α)

την ταυτότητα του αντισυμβαλλόμενου της επιχείρησης μεταποίησης ή του εγκεκριμένου αγοραστή ή αυτού που υποβάλλει τη δήλωση στην περίπτωση επιχείρησης που μεταποιεί τη δική της παραγωγή ή ομάδας που μεταποιεί την παραγωγή των μελών της·

β)

την ημερομηνία της σύμβασης ή της δήλωσης παράδοσης·

γ)

τα στοιχεία αναγνώρισης των αγροτεμαχίων·

δ)

τα στοιχεία της σχετικής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη διαβίβαση του καταλόγου ηλεκτρονικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Άρθρο 18

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης

1.   Για να ληφθεί η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, η επιχείρηση μεταποίησης υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για τις ποσότητες που εξήλθαν από την εν λόγω επιχείρηση κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα, το αργότερο 45 ημερολογιακές ημέρες μετά το τέλος του μήνα αυτού.

2.   Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων:

α)

η υποβολή αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνεπάγεται τη μείωση κατά 1 % ανά εργάσιμη ημέρα των ποσών τα οποία θα λάμβανε η επιχείρηση εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εντός των καθορισμένων προθεσμιών·

β)

εφόσον η καθυστέρηση υπερβαίνει τις 25 ημερολογιακές ημέρες, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή.

3.   Καμία αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλεται στο πλαίσιο μίας περιόδου εμπορίας δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 15 Απριλίου που έπεται του τέλους της εν λόγω περιόδου εμπορίας, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Άρθρο 19

Περιεχόμενο των αιτήσεων

1.   Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

το επίθετο, το όνομα, τη διεύθυνση και την υπογραφή του αιτούντος·

β)

τις ποσότητες για τις οποίες ζητείται η ενίσχυση, κατανεμημένες ανά παρτίδα·

γ)

την ημερομηνία κατά την οποία κάθε παρτίδα εξήλθε από την επιχείρηση·

δ)

την ένδειξη ότι έχουν ληφθεί δείγματα ανά παρτίδα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 κατά την έξοδο από την επιχείρηση μεταποίησης ή κατά την ανάμειξη των αποξηραμένων χορτονομών και οποιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση των δειγμάτων αυτών·

ε)

την ένδειξη ανά παρτίδα όλων των ενδεχόμενων πρόσθετων υλών, διευκρινίζοντας το είδος τους, την ονομασία τους, την περιεκτικότητά τους σε ολικές αζωτούχες ουσίες σε σχέση με την ξηρά ουσία, καθώς και το ποσοστό ενσωμάτωσής τους στο τελικό προϊόν·

στ)

σε περίπτωση μείγματος, την ένδειξη της περιεκτικότητας σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες σε κάθε παρτίδα χορτονομών που έχουν αποξηρανθεί από την επιχείρηση, που περιλαμβάνονται στο μείγμα, μετά από αφαίρεση της περιεκτικότητας σε ολικές αζωτούχες ουσίες οι οποίες παρέχονται από τις πρόσθετες ύλες.

2.   Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση μεταποίησης αφορά μόνο τις χορτονομές που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί σε αυτή, μετά από αφαίρεση του βάρους όλων των πρόσθετων υλών.

Άρθρο 20

Προκαταβολές

1.   Για να καταστεί δυνατή η λήψη προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, ο αιτών μαζί με την αίτηση ενίσχυσης υποβάλλει βεβαίωση που πιστοποιεί τη σύσταση της εγγύησης η οποία προβλέπεται στην εν λόγω παράγραφο.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξακριβωθεί το δικαίωμα στην ενίσχυση εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 21

Οριστικό ποσό της ενίσχυσης

1.   Η Επιτροπή καθορίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 το οριστικό ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Το ποσό αυτό υπολογίζεται βάσει των ανακοινώσεων των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

2.   Σε περίπτωση που μετά από μεταγενέστερες επαληθεύσεις ένα ή περισσότερα κράτη μέλη υποβάλουν μία δεύτερη ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, δεόντως αιτιολογημένη και η οποία διορθώνει την πρώτη προς τα πάνω, η εν λόγω δεύτερη ανακοίνωση θα ληφθεί υπόψη μόνον εάν το οριστικό ποσό της ενίσχυσης που υπολογίστηκε βάσει της πρώτης ανακοίνωσης δεν έχει χορηγηθεί. Οι ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιηθούν κατά την επόμενη περίοδο.

3.   Το υπόλοιπο ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 καταβάλλεται, ενδεχομένως, εντός προθεσμίας 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή δημοσιεύει το οριστικό ποσό της ενίσχυσης για τη σχετική περίοδο εμπορίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 22

Ισοτιμία

Η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην ενίσχυση η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 καθορίζεται την πρώτη ημέρα του μήνα κατά την οποία μία συγκεκριμένη παρτίδα αποξηραμένων χορτονομών εξέρχεται από τις εγκαταστάσεις της εγκεκριμένης επιχείρησης μεταποίησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΕΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 23

Γενικές αρχές των ελέγχων

1.   Οι διοικητικοί έλεγχοι και οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό διενεργούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης της ενίσχυσης.

2.   Οι σχετικές αιτήσεις ενίσχυσης απορρίπτονται εάν η επιχείρηση μεταποίησης εμποδίσει τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου.

Άρθρο 24

Διοικητικοί έλεγχοι

1.   Οι διοικητικοί έλεγχοι επιτρέπουν την ανίχνευση παρατυπιών, ιδίως μέσω των διασταυρούμενων ελέγχων.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν διασταυρούμενους ελέγχους μεταξύ των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης, στις συμβάσεις ή/και στις δηλώσεις παράδοσης και των αγροτεμαχίων αναφοράς που περιλαμβάνονται στο σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων ώστε να εξακριβωθεί η επιλεξιμότητα για την ενίσχυση των εκτάσεων αυτών καθαυτών και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αδικαιολόγητη χορήγηση ενίσχυσης.

2.   Μετά την ανακοίνωση των παρατυπιών που διαπιστώνονται από τους διασταυρούμενους ελέγχους ακολουθεί οποιαδήποτε άλλη ενδεδειγμένη διοικητική διαδικασία και, ενδεχομένως, επιτόπιος έλεγχος.

Άρθρο 25

Επιτόπιοι έλεγχοι

1.   Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του έλεγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

2.   Ενδεχομένως, οι επιτόπιοι έλεγχοι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

3.   Σε περίπτωση που από τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστωθούν σημαντικές παρατυπίες σε μία περιφέρεια ή σε μία επιχείρηση μεταποίησης, η αρμόδια αρχή αυξάνει αναλόγως τον αριθμό, τη συχνότητα και το εύρος των επιτόπιων ελέγχων στις σχετικές επιχειρήσεις για το τρέχον έτος και το επόμενο έτος.

4.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του δείγματος ελέγχου. Εάν από τον έλεγχο του δείγματος προκύψουν παρατυπίες, το μέγεθος και η βάση του δείγματος διευρύνονται αναλόγως.

Άρθρο 26

Επιτόπιοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις μεταποίησης

1.   Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο εμπορίας τη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 12 όλων των επιχειρήσεων μεταποίησης, και ιδίως τη σχέση μεταξύ της λογιστικής αποθήκης και της χρηματοοικονομικής λογιστικής.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν με δειγματοληψία τα δικαιολογητικά έγγραφα της λογιστικής αποθήκης των επιχειρήσεων μεταποίησης.

Ωστόσο, όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα, ο έλεγχος αφορά όλες τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το πρώτο έτος των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 27

Επιτόπιοι έλεγχοι άλλων εμπλεκομένων

1.   Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν τακτικά συμπληρωματικούς ελέγχους στους προμηθευτές της πρώτης ύλης, καθώς και στους εμπορευομένους στους οποίους παραδόθηκαν οι αποξηραμένες χορτονομές.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν:

α)

το 5 % τουλάχιστον των παρτίδων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτησης ενίσχυσης για να εξακριβωθεί η ιχνηλασιμότητα μέχρι τον τελικό παραλήπτη·

β)

το 5 % τουλάχιστον των συμβάσεων και των δηλώσεων παράδοσης για να εξακριβωθεί το αγροτεμάχιο προέλευσης των προϊόντων που παραδίδονται στις επιχειρήσεις μεταποίησης.

2.   Οι εμπλεκόμενοι που υπόκεινται σε επιτόπιους ελέγχους επιλέγονται από την αρμόδια αρχή βάσει ανάλυσης κινδύνου που λαμβάνει υπόψη:

α)

το ποσό των ενισχύσεων·

β)

την εξέλιξη των ενισχύσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος·

γ)

τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη·

δ)

άλλες παραμέτρους που καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

Κάθε έτος, η αρμόδια αρχή διενεργεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παραμέτρων ανάλυσης κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη.

3.   Η αρμόδια αρχή τηρεί συστηματικά αρχείο με τους λόγους για την επιλογή κάθε γεωργού για επιτόπιο έλεγχο. Ο επιθεωρητής που έχει αναλάβει τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου ενημερώνεται δεόντως πριν από την έναρξη του επιτόπιου ελέγχου.

Άρθρο 28

Έκθεση ελέγχου

1.   Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τις διάφορες πτυχές του ελέγχου.

2.   Το υποκείμενο του ελέγχου έχει τη δυνατότητα να υπογράψει την έκθεση και να προσθέσει παρατηρήσεις. Λαμβάνει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ

Άρθρο 29

Μειώσεις και αποκλεισμοί που εφαρμόζονται σε περίπτωση δήλωσης μεγαλύτερης ποσότητας από τις επιχειρήσεις μεταποίησης

Εάν η ποσότητα των αποξηραμένων χορτονομών που αναφέρεται σε μία ή περισσότερες αιτήσεις ενίσχυσης είναι μεγαλύτερη από την επιλέξιμη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 3, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)

όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει της επιλέξιμης ποσότητας, μειωμένη κατά το διπλάσιο της διαπιστωθείσας διαφοράς·

β)

όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται·

γ)

όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 20 % των επιλέξιμων ποσοτήτων, αλλά αποτελεί συνέχεια μίας πρώτης παρόμοιας διαπίστωσης κατά την ίδια περίοδο, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται·

δ)

όταν η διαπιστωθείσα διαφορά σε μία αίτηση ενίσχυσης υπερβαίνει το 50 % των επιλέξιμων ποσοτήτων ή όταν διαφορά μεγαλύτερη του 20 %, αλλά μικρότερη από 50 % διαπιστώνεται εκ νέου κατά την ίδια περίοδο εμπορίας, καμία ενίσχυση δεν χορηγείται για αυτή την περίοδο εμπορίας.

Το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί λαμβάνεται από τις πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης την οποία δικαιούται η επιχείρηση, βάσει των αιτήσεων ενίσχυσης που υποβάλλει κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας που έπονται της περιόδου της διαπίστωσης.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι παρατυπίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο διεπράχθησαν εσκεμμένα από την επιχείρηση μεταποίησης, ο δικαιούχος αποκλείεται από την ενίσχυση για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας και την επόμενη περίοδο.

Άρθρο 30

Μειώσεις και αποκλεισμοί που εφαρμόζονται σε περίπτωση μη τήρησης ορισμένων όρων έγκρισης από τις επιχειρήσεις μεταποίησης και από τους εγκεκριμένους αγοραστές

Όταν διαπιστωθεί ότι η λογιστική αποθήκης δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 12, ή ότι δεν μπορεί να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της λογιστικής αποθήκης, της χρηματοοικονομικής λογιστικής και των δικαιολογητικών εγγράφων, με την επιφύλαξη των μειώσεων και των αποκλεισμών που αναφέρονται στο άρθρο 29, επιβάλλεται στην επιχείρηση μεταποίησης μείωση μεταξύ 10 % και 30 % του ποσού της ενίσχυσης που ζητήθηκε για την τρέχουσα περίοδο, ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραλείψεων.

Εάν οι ίδιες παρατυπίες διαπιστωθούν εκ νέου σε περίοδο δύο ετών μετά την πρώτη διαπίστωση, η έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης ανακαλείται από την αρμόδια αρχή για ελάχιστο χρονικό διάστημα μίας περιόδου εμπορίας και ανώτατο τριών περιόδων εμπορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31

Ανωτέρα βία και εξαιρετικές περιστάσεις

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται στην αρμόδια αρχή κοινοποιούνται γραπτώς εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο υπεύθυνος της επιχείρησης μεταποίησης είναι σε θέση να το πράξει.

Άρθρο 32

Συμπληρωματικά μέτρα και αμοιβαία συνδρομή μεταξύ κρατών μελών

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα τα οποία επιβάλλονται για την ορθή εφαρμογή της κοινής οργάνωσης αγορών στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Προς το σκοπό αυτό, εάν οι κατάλληλες μειώσεις ή αποκλεισμοί δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλουν τις κατάλληλες εθνικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις μεταποίησης ή σε άλλους παράγοντες του εμπορικού κλάδου, όπως οι γεωργοί ή οι αγοραστές που εμπλέκονται στη διαδικασία χορήγησης ενισχύσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των όρων χορήγησης της ενίσχυσης.

2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και να επιτραπεί η εξακρίβωση της γνησιότητας των εγγράφων που υποβάλλονται ή/και η ακρίβεια των στοιχείων που διαβιβάζονται.

Άρθρο 33

Ανακοινώσεις των κρατών μελών στην Επιτροπή

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή στην αρχή κάθε τριμήνου, τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες κατά το προηγούμενο τρίμηνο έχουν υποβληθεί αιτήσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, κατανεμημένες ανά μήνα εξόδου των εν λόγω ποσοτήτων από την επιχείρηση μεταποίησης.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών για τις οποίες το δικαίωμα στην ενίσχυση έχει αναγνωριστεί κατά την προηγούμενη περίοδο εμπορίας.

Η ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο κατανέμεται ανάλογα με τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για να διαπιστωθεί εάν έχει τηρηθεί η μέγιστη εγγυημένη ποσότητα.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 30 Απριλίου κάθε έτους, τις εκτιμώμενες ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που βρίσκονται στο απόθεμα στις επιχειρήσεις μεταποίησης στις 31 Μαρτίου του εν λόγω έτους·

β)

το αργότερο στις 30 Απριλίου 2005, τις ποσότητες αποξηραμένων χορτονομών που βρίσκονται στο απόθεμα στις επιχειρήσεις μεταποίησης στις 31 Μαρτίου 2005 και οι οποίες τυγχάνουν των διατάξεων του άρθρου 34·

γ)

το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τον αριθμό των νέων εγκρίσεων, των εγκρίσεων που έχουν ανακληθεί και των προσωρινών εγκρίσεων για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας·

δ)

το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα στατιστικά στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 23 έως 28 και τις μειώσεις και τους αποκλεισμούς που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 29, 30 και 31, για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

ε)

το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους, τα στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αφυδατωμένων χορτονομών σύμφωνα με το παράρτημα I, καθώς και την εξέλιξη των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ψυχανθών και άλλων νωπών χορτονομών σύμφωνα με το παράρτημα II, για την προηγούμενη περίοδο εμπορίας·

στ)

κατά τη διάρκεια του μήνα που έπεται του τέλους κάθε εξαμήνου, τα μέσα ποσοστά υγρασίας που διαπιστώθηκαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο στις χορτονομές προς αφυδάτωση και τα οποία ανακοινώθηκαν από τις επιχειρήσεις μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4·

ζ)

το αργότερο την 1η Μαΐου 2005, τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003, καθώς και του παρόντος κανονισμού, και ιδίως τα μέτρα εθνικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Αποθέματα στις 31 Μαρτίου 2005

1.   Οι αποξηραμένες χορτονομές που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2004/2005 και οι οποίες δεν έχουν εγκαταλείψει την επιχείρηση μεταποίησης ή έναν από τους τόπους αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, πριν από τις 31 Μαρτίου 2005 μπορούν να τύχουν της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 603/95 κατά την περίοδο εμπορίας 2005/2006, υπό τον όρο ότι:

α)

τηρούν τους όρους του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού·

β)

εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης υπό τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος κανονισμού·

γ)

καταλογίζονται στο πλαίσιο των εθνικών εγγυημένων ποσοτήτων που χορηγούνται στα σχετικά κράτη μέλη για την περίοδο εμπορίας 2004/2005·

δ)

έχουν δηλωθεί και πιστοποιηθεί κατά την περίοδο εμπορίας 2004/2005.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών λαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο ελέγχου είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1.

Άρθρο 35

Προαιρετική μεταβατική περίοδος

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν προαιρετική μεταβατική περίοδο, σύμφωνα με το άρθρο 71 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καταβάλλουν στις επιχειρήσεις μεταποίησης για να μεταβιβαστεί στους παραγωγούς την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, βάσει των ποσοτήτων που έχουν αναγνωριστεί ως επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και εντός του ανωτάτου ορίου που αναφέρεται στο παράρτημα VII σημείο Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

Σε περίπτωση εφοδιασμού της επιχείρησης μεταποίησης με χορτονομές που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος, η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, χορηγείται στις επιχειρήσεις μεταποίησης με σκοπό τη μεταβίβασή της στον παραγωγό μόνον εάν αυτός βρίσκεται σε κράτος μέλος που εφαρμόζει την προαιρετική μεταβατική περίοδο.

Το άθροισμα της ενίσχυσης αυτής και της ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη στήριξη που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 603/95 για τον τομέα.

Η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 και καταβάλλεται στις επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποίες τη μεταβιβάζουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών στους παραγωγούς.

Άρθρο 36

Διάταξη για την περίοδο εμπορίας 2004/2005

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 785/95 καταργείται.

Ωστόσο, οι διατάξεις που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του ισχύοντος καθεστώτος ενισχύσεων κατά την περίοδο εμπορίας 2004/2005 συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την οριστική εκκαθάριση των αποτελεσμάτων της εν λόγω περιόδου εμπορίας.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 15).

(3)  ΕΕ L 63 της 21.3.1995, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 79 της 7.4.1995, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1413/2001 (ΕΕ L 191 της 13.7.2001 σ. 8).

(5)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18.

(6)  ΕΕ L 102 της 15.4.1976, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 279 της 20.12.1971, σ. 7.

(8)  ΕΕ L 123 της 29.5.1972, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ισοζύγιο της κατανάλωσης ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αφυδατωμένων χορτονομών

Κράτος μέλος:

Περίοδος εμπορίας:


 

Αντικείμενο

Μονάδα

Ποσότητα

α

Παραγωγή αφυδατωμένων χορτονομών

Τόνοι αφυδατωμένων χορτονομών

 

β

Μέση υγρασία κατά την είσοδο

%

 

γ

Μέση υγρασία κατά την έξοδο

%

 

δ

Μέση θερμοκρασία του αέρα κατά την είσοδο στο ξηραντήριο

° Κελσίου

 

ε

Ειδική κατανάλωση

Méga Joule ανά kg αφυδατωμένων χορτονομών

 

στ

Είδος του καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε: (αέριο, κάρβουνο, λιγνίτης, μαζούτ, ηλεκτρισμός, βιομάζα)

 

 

ζ

Ειδική θερμαντική ικανότητα σε Méga Joule ανά μονάδα ενέργειας

Méga Joule ανά μονάδα ενέργειας

 

η

Ποσότητα καυσίμων που χρησιμοποιήθηκε:

α)

σε τόνους καυσίμου·

 

θ

β)

σε Méga Joule

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εξέλιξη των εκτάσεων που καλλιεργούνται με οσπριοειδή και άλλες νωπές χορτονομές

Κράτος μέλος:

Περίοδος εμπορίας:


 

Κωδικοί Cronos-Eurostat

Νωπές χορτονομές

Έκταση σε 1 000 εκτάρια

α

2611 + 2670

α = β + γ Νωπές χορτονομές που καλλιεργούνται σε αρόσιμες εκτάσεις εκ των οποίων:

 

β

2611

β)

Ετήσιες χορτονομές (αραβόσιτος για χορτονομή, άλλες)

 

γ

2670

γ)

Πολυετείς χορτονομές (τριφύλλι, μηδική, προσωρινοί λειμώνες και βοσκότοποι)

 

δ

2672

εκ των οποίων: Μηδική

 

ε

0002

Συνολική έκταση των μονίμων λειμώνων και βοσκοτόπων

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

A.   Στατιστικά στοιχεία ελέγχων — Πληθυσμός που αποτελεί αντικείμενο των ελέγχων

A.   

Εγκρίσεις επιχειρήσεων μεταποίησης:

A.1.

Αριθμός εγκεκριμένων επιχειρήσεων για την περίοδο

 

A.2.

Αριθμός νέων εγκρίσεων

 

A.3.

Αριθμός ανακλήσεων εγκρίσεων

 

A.4.

εκ των οποίων ανακλήσεις για λιγότερο από μία περίοδο

 

A.5.

εκ των οποίων ανακλήσεις για μία περίοδο ή περισσότερο

 

B.   

Εγκρίσεις αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα

B.1.

Αριθμός εγκεκριμένων αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα για την περίοδο

 

B.2.

Αριθμός νέων εγκρίσεων

 

B.3.

Αριθμός ανακλήσεων εγκρίσεων

 

B.4.

εκ των οποίων ανακλήσεις για λιγότερο από μία περίοδο

 

B.5.

εκ των οποίων ανακλήσεις για μία περίοδο ή περισσότερο

 

Γ.   

Συμβάσεις

Γ.1.

Αριθμός συμβάσεων

 

Γ.2.

Αριθμός σχετικών γεωργών

 

Γ.3.

Αριθμός αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις

 

Γ.4.

Έκταση (σε εκτάρια) που καλύπτεται από τις συμβάσεις

 

Δ.   

Δηλώσεις παραδόσεων

Δ.1.

Αριθμός δηλώσεων παραδόσεων

 

Δ.2.

Αριθμός σχετικών γεωργών

 

Δ.3.

Αριθμός αγροτεμαχίων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις παραδόσεων

 

Δ.4.

Έκταση (σε εκτάρια) που καλύπτεται από τις δηλώσεις παραδόσεων

 

E.   

Υποβληθείσες αιτήσεις

E.1.

Αριθμός αιτήσεων που υποβλήθηκαν

 

E.2.

Αριθμός σχετικών παρτίδων

 

E.3.

Μεταποιημένη ποσότητα

 

E.4.

Εξελθούσα ποσότητα (αντικείμενο αιτήσεων ενίσχυσης)

 

B.   Στατιστικά στοιχεία ελέγχων – Αριθμός ελέγχων και αποτελέσματα

A.

Έλεγχος των εκτάσεων που δηλώθηκαν στις συμβάσεις και στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης

αριθμός γεωργών

αριθμός συμβάσεων

αριθμός αγροτεμαχίων

έκταση

μη επιλέξιμες δηλωθείσες ποσότητες

εθνικές κυρώσεις (άρθρο 32)

A.1.   

Διοικητικοί έλεγχοι:

A.1.1.

Περίπτωση διπλής δήλωσης της ίδιας έκτασης από έναν ή περισσότερους αιτούντες

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ της σύμβασης (ή δήλωσης παράδοσης) και της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Επιτόπιοι έλεγχοι των εκτάσεων που δηλώθηκαν:

A.2.1.

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Περιπτώσεις χωρίς ανωμαλίες

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Περιπτώσεις δήλωσης μεγαλύτερων εκτάσεων

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Περιπτώσεις δήλωσης μικρότερων εκτάσεων

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Είδος καλλιέργειας διαφορετικό από αυτό που δηλώθηκε

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Άλλες παραβάσεις

 

 

 

 

 

 


B.

Έλεγχοι των αγοραστών χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα

αριθμός αγοραστών

αριθμός συμβάσεων

B.1.

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

 

 

B.2.

Περιπτώσεις χωρίς ανωμαλίες

 

 

B.3.

Περιπτώσεις παρατυπιών στη λογιστική αποθήκης

 

 

B.4.

Άλλες παραβάσεις

 

 


Γ.

Έλεγχοι των επιχειρήσεων μεταποίησης

αριθμός επιχειρήσεων

αριθμός αιτήσεων

αριθμός παρτίδων

εξελθείσα ποσότητα αποξηραμένων χορτονομών

ποσότητα μείγματος αποξηραμένων χορτονομών

Γ.1.   

Διοικητικοί έλεγχοι:

Γ.1.1.

Καθυστερημένες αιτήσεις, καθυστερήσεις μέχρι 25 ημέρες

 

 

 

 

 

Γ.1.2.

Καθυστερημένες αιτήσεις, καθυστέρηση μεγαλύτερη των 25 ημερών

 

 

 

 

 

Γ.1.3.

Παράλειψη προηγούμενης κοινοποίησης της εξόδου

 

 

 

 

 

Γ.1.4.

Μη τήρηση κριτηρίων υγρασίας ή/και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

 

 

 

 

 

Γ.1.5.

Άλλες διαπιστωθείσες παρατυπίες

 

 

 

 

 

Γ.2.   

Επιτόπιοι έλεγχοι επιχειρήσεων μεταποίησης

Γ.2.1.

Αριθμός επιτόπιων ελέγχων

 

 

 

 

 

Γ.2.2.

Αριθμός ληφθέντων δειγμάτων (άρθρο10 παράγραφος 2)

 

 

 

 

 

Γ.2.3.

Παράλειψη εκ των προτέρων κοινοποίησης της εξόδου

 

 

 

 

 

Γ.2.4.

Μη τήρηση κριτηρίων υγρασίας ή/και περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

 

 

 

 

 

Γ.2.5.

Παρατυπίες στη ζύγιση

 

 

 

 

 

Γ.2.6.

Αναντιστοιχία λογιστικής αποθήκης και χρηματοοικονομικής λογιστικής

 

 

 

 

 

Γ.2.7.

Άλλες περιπτώσεις παρατυπιών στη λογιστική αποθήκης

 

 

 

 

 

Γ.2.8.

Άλλες διαπιστωθείσες παρατυπίες

 

 

 

 

 

Γ.3.   

Επιβληθείσες κυρώσεις (άρθρο 29):

Γ.3.1.

Διαφορά μικρότερη ή ίση του 20 % [άρθρο 29 στοιχείο α)]

 

 

 

 

 

Γ.3.2.

Καθ’ υποτροπή διαφορά μικρότερη ή ίση από 20 % [άρθρο 29 στοιχείο γ)]

 

 

 

 

 

Γ.3.3.

Διαφορά ανώτερη από 20 % και κατώτερη ή ίση από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο β)]

 

 

 

 

 

Γ.3.4.

Καθ’ υποτροπή διαφορά ανώτερη από 20 % και κατώτερη από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο δ)]

 

 

 

 

 

Γ.3.5.

Διαφορά ανώτερη από 50 % [άρθρο 29 στοιχείο δ)]

 

 

 

 

 

Γ.3.6.

Εσκεμμένη παρατυπία (άρθρο 29 τρίτο εδάφιο)

 

 

 

 

 

Γ.3.7.

Δημοσιονομικές κυρώσεις 10 % έως 30 % (άρθρο 30)

 

 

 

 

 


Δ.

Έλεγχος της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων (άρθρο 27 παράγραφος 1)

αριθμός παρτίδων

εξελθούσα ποσότητα αποξηραμένων χορτονομών

ποσότητα μείγματος αποξηραμένων χορτονομών

Δ.1.

Έλεγχος της πραγματοποίησης των αγορών χορτονομών προς αποξήρανση και άλεσμα (παράδοση και πληρωμή)

 

 

 

Δ.2.

Έλεγχος της πραγματοποίησης (παραλαβή και πληρωμή) της εξόδου των αποξηραμένων χορτονομών προς τον πρώτο ενδιάμεσο φορέα («επιχειρήσεις εμπορίας»)

 

 

 

Δ.3.

Έλεγχος της πραγματοποίησης (παραλαβή και πληρωμή) της εξόδου των αποξηραμένων χορτονομών προς τον τελικό παραλήπτη

 

 

 


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 383/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

περί καθορισμού των γενεσιουργών αιτιών για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται στα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό τομέα (2) καθορίζει τις γενεσιουργές αιτίες για την εφαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ορισμών ή εξαιρέσεων που προβλέπονται στους κανόνες για τους οικείους τομείς βάσει των εν λόγω κριτηρίων.

(2)

Οι γενεσιουργές αιτίες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται σε ορισμένα μέτρα της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα είναι ειδικές και πρέπει συνεπώς να καθορισθούν σε ειδικό κανονισμό.

(3)

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (3) προβλέπει ότι μπορεί να χορηγηθεί πριμοδότηση σε αντάλλαγμα της οριστικής εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας σε μια δεδομένη έκταση. Το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1227/2000 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2000, περί καθορισμού λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, και ιδίως σχετικά με το δυναμικό παραγωγής (4) καθορίζει το ανώτατο επίπεδο πριμοδότησης ανά εκτάριο. Για λόγους διοικητικής πρακτικής, ως γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας για το ποσό της εν λόγω πριμοδότησης πρέπει να ορίζεται η πρώτη ημέρα της αμπελουργικής περιόδου.

(4)

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θεσπίζει σύστημα για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων. Για λόγους διοικητικής πρακτικής, η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται για τη χορήγηση πιστώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 14 του εν λόγω κανονισμού πρέπει να είναι εκείνη που καθορίστηκε πλέον πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την 1η Ιουλίου που προηγείται του οικονομικού έτους για το οποίο καθορίζονται οι χρηματοδοτικές χορηγήσεις.

(5)

Τα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπουν τις τιμές αγοράς που πρέπει να καταβάλλονται στους παραγωγούς και την ενίσχυση που μπορεί να λαμβάνει ο οινοπνευματοποιός για την απόσταξη υποπροϊόντων από την οινοποίηση και την απόσταξη οίνου από ποικιλίες διπλής χρήσης, αντιστοίχως. Λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς στόχους και τη διαδικασία για την υλοποίηση των συναφών εργασιών, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τα ποσά αυτά πρέπει να ορίζεται την πρώτη ημέρα της οικείας αμπελουργικής περιόδου.

(6)

Το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει την καταβολή κατώτατης τιμής στους παραγωγούς και την ενίσχυση που είναι δυνατόν να λάβει ο οινοπνευματοποιός για απόσταξη με σκοπό τη στήριξη του τομέα της πόσιμης αλκοόλης. Το άρθρο 30 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τη λήψη μέτρου απόσταξης κρίσης σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς, η οποία οφείλεται σε σημαντικά πλεονάσματα ή σε προβλήματα ποιότητας. Για λόγους διοικητικής πρακτικής, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να είναι μηνιαία.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (5) προβλέπει την καταβολή ενίσχυσης στους παρασκευαστές αλκοολωμένων οίνων. Δεδομένου ότι το ποσό της εν λόγω ενίσχυσης συνδέεται με τα σχετικά μέτρα απόσταξης, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση της ίδιας αρχής κατά τον καθορισμό της γενεσιουργού αιτίας.

(8)

Τα άρθρα 34 και 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 θεσπίζουν καθεστώτα ενίσχυσης για συγκεκριμένες χρήσεις. Για τον προσδιορισμό της γενεσιουργού αιτίας όσον το δυνατόν πλησιέστερα προς τον οικονομικό στόχο, και για λόγους διοικητικής πρακτικής, η γενεσιουργός αιτία πρέπει να ορίζεται ως η πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο διενεργείται η πρώτη εργασία εμπλουτισμού για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 34 του εν λόγω κανονισμού, και η πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες μεταποίησης για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 35 του κανονισμού αυτού.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δυναμικό παραγωγής

1.   Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην πριμοδότηση σε αντάλλαγμα οριστικής εγκατάλειψης της αμπελοκαλλιέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 είναι η πρώτη ημέρα της αμπελουργικής περιόδου στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση πριμοδότησης.

2.   Η συναλλαγματική ισοτιμία που εφαρμόζεται στην χρηματοδοτική χορήγηση για την αναδιάρθρωση και τη μετατροπή των αμπελώνων, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πλέον πρόσφατα ορισθείσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ισοτιμία πριν από την 1η Ιουλίου που προηγείται του οικονομικού έτους για το οποίο καθορίζονται οι χρηματοδοτικές χορηγήσεις.

Άρθρο 2

Μηχανισμοί της αγοράς

1.   Για την απόσταξη υποπροϊόντων οινοποίησης, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην τιμή αγοράς και στην ενίσχυση που πρέπει να καταβληθεί σε οινοπνευματοποιούς, όπως προβλέπεται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 9 και 11 του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πρώτη ημέρα της αμπελουργικής περιόδου σε σχέση με την οποία καταβάλλεται η τιμή αγοράς.

2.   Για την απόσταξη οίνου από ποικιλίες σταφυλιών διπλής χρήσης, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην τιμή αγοράς και στην ενίσχυση που καταβάλλεται σε οινοπνευματοποιούς, όπως προβλέπεται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πρώτη ημέρα της αμπελουργικής περιόδου σε σχέση με την οποία καταβάλλεται η τιμή αγοράς.

3.   Για την απόσταξη επιτραπέζιων οίνων και οίνων που είναι κατάλληλοι για την παραγωγή επιτραπέζιων οίνων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο εφοδιασμός της αγοράς πόσιμης αλκοόλης, η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην πρώτη ενίσχυση και στην κατώτατη τιμή, που προβλέπονται, αντιστοίχως, στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που διενεργείται η αρχική παράδοση του οίνου βάσει σχετικού συμφωνητικού.

4.   Για την απόσταξη σε περίπτωση κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην κατώτατη τιμή είναι η πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιείται η αρχική παράδοση οίνου βάσει συμφωνητικού.

5.   Για την ενίσχυση που καταβάλλεται σε παρασκευαστές αλκοολωμένου οίνου, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 69 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας θα είναι η ίδια με εκείνη για τα ειδικά μέτρα απόσταξης.

6.   Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην ενίσχυση που καταβάλλεται για την χρήση συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών ή ανακαθαρισμένων συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών για εμπλουτισμό, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πρώτη ημέρα του μήνα που διενεργείται ο πρώτος εμπλουτισμός.

7.   Η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας που εφαρμόζεται στην ενίσχυση η οποία καταβάλλεται για τη χρήση γλευκών σταφυλιών και συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, είναι η πρώτη ημέρα εκάστου μήνα που λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες μεταποίησης.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1250/2004 (ΕΕ L 237 της 8.7.2004, σ. 13).

(3)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(4)  ΕΕ L 143 της 16.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1389/2004 (ΕΕ L 255 της 31.7.2004, σ. 7).

(5)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2004 (ΕΕ L 316 της 15.10.2004, σ. 61).


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 384/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για θέσπιση του προγράμματος ενοτήτων ad hoc, που θα καλύπτει τα έτη 2007 έως 2009, με σκοπό τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1998, για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98, είναι ανάγκη να διασαφηνιστούν τα στοιχεία του προγράμματος των ενοτήτων ad hoc το οποίο καλύπτει τα έτη 2007 έως 2009.

(2)

Στην απόφαση 2002/177/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές των κρατών μελών για την απασχόληση το 2002 (2) αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή χρειάζονται ειδικά στατιστικά στοιχεία, ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής στους τομείς των εργατικών ατυχημάτων και των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία, της κατάστασης των μεταναστών και των απογόνων τους όσον αφορά την αγορά εργασίας και της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας. Επομένως, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να περιληφθούν στις ενότητες ad hoc για την περίοδο από 2007 έως 2009.

(3)

Τα μέτρα που εξετάζονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται το πρόγραμμα των ενοτήτων ad hoc για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας του εργατικού δυναμικού, το οποίο θα καλύπτει τα έτη 2007 έως 2009, όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 77 της 14.3.1998, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2257/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 336 της 23.12.2003, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 60 της 1.3.2002, σ. 60.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Πολυετές πρόγραμμα ενοτήτων ad hoc

1.   ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατάλογος μεταβλητών: θα καταρτιστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2005.

Περίοδος αναφοράς: 2007.

Κράτη μέλη και περιφέρειες που συμμετέχουν στην έρευνα: Όλα.

Δείγμα:: θα καθοριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2005.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων: πριν από την 31η Μαρτίου 2008.

2.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εφαρμογή της ενότητας για το 2008 θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας που θα ολοκληρωθούν πριν από τα τέλη του 2005.

Κατάλογος μεταβλητών: θα καταρτιστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2006.

Περίοδος αναφοράς: 2008.

Κράτη μέλη και περιφέρειες που συμμετέχουν στην έρευνα: Όλα.

Δείγμα: θα καθοριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2006.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων: πριν από την 31η Μαρτίου 2009.

3.   ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατάλογος μεταβλητών: θα καταρτιστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2007.

Περίοδος αναφοράς: 2009.

Κράτη μέλη και περιφέρειες που συμμετέχουν στην έρευνα: Όλα.

Δείγμα: θα καθοριστεί πριν από τον Δεκέμβριο του 2007.

Διαβίβαση των αποτελεσμάτων:: πριν από την 31η Μαρτίου 2010.


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/25


ΟΔΗΓΊΑ 2005/21/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1972, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 72/306/ΕΟΚ είναι μια από τις επιμέρους οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως τύπου που προβλέπεται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (2).

(2)

Κατά συνέπεια, οι διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες των οχημάτων ισχύουν για την οδηγία 72/306/EOK.

(3)

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 92/53/ΕΟΚ (3), προβλέπει την ισοδυναμία μεταξύ των επιμέρους οδηγιών και των αντίστοιχων κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UN-ECE). Είναι, επομένως, απαραίτητο να ευθυγραμμιστούν οι τεχνικές διατάξεις που αφορούν τη φωτεινή πηγή του αδιαφανόμετρου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αδιαφάνειας των καυσαερίων με τον κανονισμό 24 της UN-ECE και τα διεθνή πρότυπα. Είναι επίσης απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αδιαφάνειας των καυσαερίων με το καύσιμο που επιτρέπεται για τη μέτρηση των εκπομπών, σύμφωνα με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου (4).

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα προς τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, που συγκροτήθηκε βάσει της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Με ισχύ από τις 9 Μαρτίου 2006, τα κράτη μέλη:

δεν θα πρέπει πλέον να χορηγούν έγκριση τύπου ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, και

δύνανται να αρνούνται τη χορήγηση εθνικής έγκρισης τύπου,

για ένα νέο όχημα, για λόγους σχετικούς με την εκπομπή ρύπων από πετρελαιοκινητήρες, εφόσον δεν πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Η παρούσα οδηγία δεν ακυρώνει τυχόν έγκριση που είχε χορηγηθεί βάσει της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ ούτε αποκλείει την επέκταση τέτοιων εγκρίσεων δυνάμει της οδηγίας βάσει της οποίας είχαν χορηγηθεί αρχικά.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 8 Μαρτίου 2006. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία από τις 9 Μαρτίου 2006.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις του εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 190 της 20.8.1972, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 125 της 16.5.1997, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 337 της 13.11.2004, σ. 13).

(3)  ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 36 της 9.2.1988, σ. 33· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 107 της 18.4.2001, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κατάλογος των παραρτημάτων μεταξύ των άρθρων και του παραρτήματος I της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα I:

Ορισμοί, αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ, χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ, σύμβολο της διορθωμένης τιμής του συντελεστή απορρόφησης, διατάξεις και δοκιμές, τροποποιήσεις του τύπου, συμμόρφωση παραγωγής

Προσάρτημα 1:

Πληροφοριακό έγγραφο

Προσάρτημα 2:

Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου

Παράρτημα II:

Παράδειγμα του συμβόλου της διορθωμένης τιμής του συντελεστή απορρόφησης

Παράρτημα III:

Δοκιμή σε σταθεροποιημένους ρυθμούς λειτουργίας επί της καμπύλης πλήρους φορτίου

Παράρτημα IV:

Δοκιμή σε ελεύθερη επιτάχυνση

Παράρτημα V:

Οριακές τιμές που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των δοκιμών σε σταθεροποιημένους ρυθμούς λειτουργίας

Παράρτημα VI:

Χαρακτηριστικά των αδιαφανόμετρων

Παράρτημα VII:

Εγκατάσταση και χρησιμοποίηση του αδιαφανόμετρου»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 72/306/ΕΟΚ

1.

 

Στο τμήμα 5.2.2.1, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα V».

 

Στο τμήμα 5.3.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα V».

 

Στο τμήμα 5.4, το «Παράρτημα VII» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα VI».

 

Στο τμήμα 7.2.1.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα V».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 72/306/ΕΟΚ

2.

 

Το τμήμα 3.2. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.2.   Καύσιμο

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται το καύσιμο αναφοράς που καθορίζεται στο παράρτημα IV της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία, και το οποίο είναι κατάλληλο όσον αφορά τις οριακές τιμές εκπομπών για τις οποίες δοκιμάζεται το όχημα ή η μηχανή προκειμένου να λάβει έγκριση τύπου.»

 

Στο τμήμα 3.4, το «Παράρτημα VII» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα VI» και το «Παράρτημα VIII» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα VII».

 

Στο τμήμα 4.2, το «Παράρτημα VI» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα V».

3.

Το παράρτημα V διαγράφεται.

4.

Το παράρτημα VI γίνεται παράρτημα V.

5.

Το παράρτημα VII γίνεται παράρτημα VI.

Το τμήμα 3.3. αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.3.   Φωτεινή πηγή

Η φωτεινή πηγή πρέπει να αποτελείται από ένα λαμπτήρα πυρακτώσεως του οποίου η θερμοκρασία χρώματος κυμαίνεται από 2 800 έως 3 250 K ή μια δίοδο εκπομπής πράσινου φωτός (LED) με κορυφή φάσματος σε μήκος κύματος μεταξύ 550 και 570 nm. Η φωτεινή πηγή προστατεύεται από την επικάθιση αιθάλης με μέσα που δεν επηρεάζουν το μήκος της οπτικής διαδρομής πέραν των προδιαγραφών του κατασκευαστή.»

6.

Το παράρτημα VΙΙΙ γίνεται παράρτημα VΙΙ.

Στα σημεία 2.16, 2.17 και 2.2.3, το «Παράρτημα VII» αντικαθίσταται από το «Παράρτημα VI».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/28


ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Μαρτίου 2005

για τη διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 509]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/177/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 98/256/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1998, σχετικά με επείγοντα μέτρα για προστασία από την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης 94/474/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 96/239/ΕΚ (2) ορίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διασφαλίζει ότι δεν αποστέλλονται ζώντα βοοειδή από το έδαφός του σε άλλα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες.

(2)

Η επικείμενη διακοπή παροχής υπηρεσιών των εταιρειών εκμετάλλευσης πορθμείων που επί του παρόντος μεταφέρουν ζώντα βοοειδή από την Ιρλανδία στην ηπειρωτική Ευρώπη θα επηρεάσει σοβαρά το εμπόριο ζώντων βοοειδών μεταξύ της Ιρλανδίας και των λοιπών κρατών μελών.

(3)

Πρέπει, επομένως, να θεσπιστούν κανόνες που θα επιτρέπουν τη διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών από την Ιρλανδία διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, η διαμετακόμιση αυτή πρέπει να υπόκειται σε αυστηρές προϋποθέσεις και ελέγχους, ώστε να μην αποδυναμώνονται τα μέτρα που ισχύουν βάσει της απόφασης 98/256/ΕΚ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη της απόφασης 98/256/ΕΚ, το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει την απρόσκοπτη διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών («τα ζώα») που αποστέλλονται από την Ιρλανδία διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλα κράτη μέλη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Τα υγειονομικά πιστοποιητικά που προβλέπονται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) και συνοδεύουν τα ζώα τα οποία διαμετακομίζονται από την Ιρλανδία διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλα κράτη μέλη, φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

«Ζώα σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 2005/177/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005»

Άρθρο 3

Η διαμετακόμιση των ζώων από την Ιρλανδία διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου σε άλλα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, επιτρέπεται μόνον εφόσον η αρμόδια αρχή στην Ιρλανδία διαβιβάσει, δύο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κοινοποίηση προς:

α)

την κεντρική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου·

β)

την κεντρική αρχή όλων των κρατών μελών διά μέσου των οποίων μεταφέρονται τα ζώα και

γ)

την κεντρική και την τοπική αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που αποτελεί τον τελικό προορισμό.

Άρθρο 4

Η αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας εξασφαλίζει ότι το όχημα που μεταφέρει τα ζώα σφραγίζεται με επίσημη σφραγίδα η οποία πρέπει να παραμείνει άθικτη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμετακόμισης διά μέσου του Ηνωμένου Βασιλείου, εκτός εάν συντρέχουν οι λόγοι επίσημης επιθεώρησης ή οι περιστάσεις που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων που ορίζονται στο άρθρο 5.

Η αρμόδια αρχή της Ιρλανδίας σημειώνει αυτό τον αριθμό σφραγίδας/σφραγίδων στο υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 5

Σε περίπτωση που απαιτείται εκφόρτωση των ζώων στο Ηνωμένο Βασίλειο για επείγοντα λόγο που αφορά την καλή διαβίωση των ζώων ή για λόγους επίσημης επιθεώρησης, ο μεταφορέας ειδοποιεί αμέσως την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους.

Τα ζώα αυτά επιτρέπεται να συνεχίσουν το ταξίδι μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η νέα φόρτωση πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη της αρμόδιας αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου·

β)

το όχημα σφραγίζεται εκ νέου αμέσως μετά τη νέα φόρτωση και

γ)

εκδίδεται το συμπληρωματικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 6

Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου διενεργεί τους κατάλληλους ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της απόφασης και, ιδίως, να ελέγχεται η ακεραιότητα των σφραγίδων των οχημάτων που εγκαταλείπουν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει την τήρηση της παρούσας απόφασης με την επίθεση επίσημης σφραγίδας στο υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 2, ή με την έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού όπως ορίζεται στο παράρτημα.

Σε περίπτωση μη τήρησης της παρούσας απόφασης, το ταξίδι των ζώων δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί προς τον τελικό τους προορισμό. Για λόγους υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, τα ζώα αυτά μπορούν να κρατούνται εν αναμονή θανάτωσης ή καταστροφής ή, με τη συναίνεση του κράτους μέλους αποστολής, επιστροφής τους στον τόπο προέλευσης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1993/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 344 της 20.11.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 113 της 15.4.1998, σ. 32· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/670/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 228 της 24.8.2002, σ. 22).

(3)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 21/2004 (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρωματικό πιστοποιητικό (Απόφαση 2005/177/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005)

Image


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/31


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 1ης Μαρτίου 2005

σχετικά, αφενός, με ένα συντονισμένο κοινοτικό πρόγραμμα επίβλεψης για το 2005 με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις ανώτατες περιεκτικότητες για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω στα σιτηρά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης και, αφετέρου, με τα εθνικά προγράμματα επίβλεψης για το 2006

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/178/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211,

την οδηγία 86/362/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και επάνω στα σιτηρά (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την οδηγία 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1990, όσον αφορά τον καθορισμό των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων επάνω ή μέσα σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ προβλέπεται ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει σταδιακά ένα σύστημα που θα επιτρέπει την εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης στα φυτοφάρμακα. Για να μπορούν να διατυπωθούν εκτιμήσεις που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την επίβλεψη των καταλοίπων φυτοφαρμάκων σε διάφορα τρόφιμα που αποτελούν βασικά συστατικά του ευρωπαϊκού διαιτολογίου. Αναγνωρίζεται εν γένει ότι τα βασικά συστατικά του ευρωπαϊκού διαιτολογίου περιλαμβάνουν περίπου 20-30 προϊόντα τροφίμων. Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων σε εθνικό επίπεδο για την επίβλεψη των καταλοίπων φυτοφαρμάκων, τα κράτη μέλη είναι σε θέση να προβαίνουν στην ανάλυση δειγμάτων μόνον οκτώ προϊόντων ετησίως, στο πλαίσιο του προγράμματος συντονισμένης επίβλεψης. Οι χρήσεις φυτοφαρμάκων εμφανίζουν μεταβολές στο πλαίσιο τριετών χρονικών κύκλων. Συνεπώς, κάθε φυτοφάρμακο πρέπει γενικά να παρακολουθείται σε 20-30 προϊόντα τροφίμων επί σειρά τριετών κύκλων.

(2)

Η επίβλεψη των καταλοίπων φυτοφαρμάκων που καλύπτονται από την παρούσα σύσταση πρέπει να συνεχιστεί κατά το 2005, δεδομένου ότι έτσι θα δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα συλλεχθέντα στοιχεία για την εκτίμηση της πραγματικής διατροφικής έκθεσης σε αυτά.

(3)

Απαιτείται συστηματική στατιστική προσέγγιση ως προς τον αριθμό των δειγμάτων που θα πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε συντονισμένη ενέργεια επίβλεψης. Μια τέτοια προσέγγιση έχει καθοριστεί από την Επιτροπή στο έγγραφο «Codex Alimentarius» (3). Βάσει διωνυμικής κατανομής πιθανοτήτων, μπορεί να υπολογιστεί ότι η εξέταση 613 δειγμάτων επιτρέπει με βεβαιότητα μεγαλύτερη του 99 % την ανίχνευση δείγματος που περιέχει κατάλοιπα φυτοφαρμάκων άνω του ορίου προσδιορισμού (LOD), με την προϋπόθεση ότι λιγότερο από το 1 % των προϊόντων φυτικής προέλευσης περιέχει κατάλοιπα άνω του ορίου αυτού. Η συλλογή των εν λόγω δειγμάτων πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών με βάση τον πληθυσμό και τον αριθμό των καταναλωτών, με ελάχιστο όριο δώδεκα δείγματα ανά προϊόν και ανά έτος.

(4)

Στον ιστοχώρο της Επιτροπής (4) έχουν δημοσιευθεί κατευθυντήριες γραμμές με θέμα τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Έχει συμφωνηθεί ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εφαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τα εργαστήρια ανάλυσης των κρατών μελών και να αναθεωρούνται συνεχώς υπό το φως της πείρας που αποκτάται από τα προγράμματα επίβλεψης.

(5)

Οι οδηγίες 86/362/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ απαιτούν από τα κράτη μέλη να διευκρινίζουν τα κριτήρια που εφαρμόζουν κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων επίβλεψης. Στις σχετικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του αριθμού των δειγμάτων προς λήψη και ανάλυση, καθώς και τα ισχύοντα όρια αναφοράς, τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίστηκαν τα εν λόγω όρια και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τη διαπίστευση, δυνάμει της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1993, σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων (5), των εργαστηρίων που διεξάγουν τις αναλύσεις. Πρέπει, ακόμα, να αναφέρεται ο αριθμός και το είδος των παραβάσεων, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά.

(6)

Τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις παιδικές τροφές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 91/321/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 1991, σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας (6) και με το άρθρο 6 της οδηγίας 96/5/ΕΚ, Ευρατόμ, της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1996, για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά (7).

(7)

Τα στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επίβλεψης είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση με ηλεκτρονικές/μηχανογραφικές μεθόδους. Έχουν αναπτυχθεί μορφότυποι για τη διαβίβαση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει, επομένως, να είναι σε θέση να αποστέλλουν τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή στον εν λόγω τυποποιημένο μορφότυπο. Η περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του είδους τυποποιημένου μορφοτύπου πραγματοποιείται αποτελεσματικότερα με την κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών από την Επιτροπή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα σύσταση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΣΥΝΙΣΤΑ:

1)

Τα κράτη μέλη καλούνται να προβαίνουν, στη διάρκεια του 2005, σε δειγματοληψία και ανάλυση για τους συνδυασμούς προϊόντος/καταλοίπου φυτοφαρμάκου που καθορίζονται στο παράρτημα I, με βάση τον αριθμό των δειγμάτων κάθε προϊόντος που προβλέπεται για το καθένα από αυτά στο παράρτημα ΙΙ, ο οποίος αντανακλά, κατά περίπτωση, σε επίπεδο εθνικό, κοινοτικό και τρίτης χώρας, το μερίδιο της αγοράς του κράτους μέλους.

Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα που ενέχουν έντονο κίνδυνο, π.χ. τους οργανοφωσφορικούς εστέρες (OP-esters), το endosulfan και τις N-μεθυλκαρβαμιδικές ενώσεις (Ν-methylcarbamates), πρέπει κατά προτίμηση, για επαρκή αριθμό δειγμάτων αχλαδιών, γεωμήλων, καρότων, πορτοκαλιών ή μανταρινιών και αγγουριών, να διεξάγονται επίσης ατομικές αναλύσεις της κάθε μονάδας του δεύτερου εργαστηριακού δείγματος, σε περίπτωση που ανιχνευτούν τέτοια φυτοφάρμακα και ιδίως εάν πρόκειται για την παραγωγή ενός και μόνο παραγωγού. Ο αριθμός των μονάδων πρέπει να είναι σύμφωνος με την οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής (8).

Πρέπει να λαμβάνονται δύο δείγματα. Εάν το πρώτο εργαστηριακό δείγμα περιέχει ανιχνεύσιμο κατάλοιπο ενός από τα στοχευόμενα φυτοφάρμακα, οι μονάδες του δεύτερου δείγματος πρέπει να αναλύονται μεμονωμένα.

Σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δέκα δείγματα παιδικών τροφών με βάση κυρίως τα λαχανικά, τα φρούτα ή τα δημητριακά.

Πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από προϊόντα που προέρχονται από τη βιολογική γεωργία. Ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να είναι ανάλογος με το μερίδιο των βιολογικών γεωργικών προϊόντων στην αγορά κάθε κράτους μέλους, με ελάχιστο το ένα δείγμα.

2)

Τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν, έως τις 31 Αυγούστου 2006 το αργότερο, εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμές για το συνδυασμό προϊόντων/καταλοίπων φυτοφαρμάκων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι· στις εκθέσεις αυτές θα αναφέρονται τα ακόλουθα:

α)

οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν και τα επίπεδα άνω των ορίων αναφοράς που μετρήθηκαν, σύμφωνα με τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που καθορίζονται στις «Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την ανάλυση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων»·

β)

ο αριθμός και τα είδη των παραβάσεων καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά.

Η έκθεση θα πρέπει να συνταχθεί σε μορφότυπο — συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού — που να συμμορφώνεται με τις οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί στα κράτη μέλη από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, όσον αφορά την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα συντονισμένα κοινοτικά προγράμματα επίβλεψης.

Τα αποτελέσματα των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από προϊόντα βιολογικής γεωργίας πρέπει να αναφέρονται σε ξεχωριστό δελτίο.

3)

Τα κράτη μέλη καλούνται να αποστείλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 31 Αυγούστου 2005 το αργότερο, τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 86/362/ΕΟΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 3 της οδηγίας 90/642/ΕΟΚ σχετικά με την περίοδο επίβλεψης 2004, για να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον με δειγματοληπτικό έλεγχο, η τήρηση των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων· στα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α)

τα αποτελέσματα των εθνικών τους προγραμμάτων όσον αφορά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων·

β)

στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουν τα εργαστήριά τους, και ιδίως στοιχεία σχετικά με πτυχές των κατευθυντήριων γραμμών για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου που αφορούν την ανάλυση των καταλοίπων φυτοφαρμάκων, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να εφαρμόσουν ή των οποίων η εφαρμογή ήταν προβληματική·

γ)

πληροφορίες σχετικά με τη διαπίστευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ (συμπεριλαμβανομένου του είδους της διαπίστευσης, του φορέα διαπίστευσης και του αντιγράφου του πιστοποιητικού διαπίστευσης) των εργαστηρίων που πραγματοποιούν τις αναλύσεις·

δ)

στοιχεία σχετικά με τις δοκιμές ικανότητας και τις δοκιμές δακτυλίου στις οποίες συμμετείχε το εργαστήριο.

4)

Τα κράτη μέλη καλούνται να αποστείλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2005 το αργότερο, το προτεινόμενο εθνικό τους πρόγραμμα για τον έλεγχο των ανώτατων ορίων περιεκτικότητας σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων τα οποία καθορίζονται με τις οδηγίες 90/642/ΕΟΚ και 86/362/ΕΟΚ για το 2006, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

α)

τα κριτήρια που εφαρμόζονται για τον καθορισμό του αριθμού των δειγμάτων που πρέπει να ληφθούν και των αναλύσεων που πρέπει να διεξαχθούν·

β)

τα ισχύοντα όρια αναφοράς και τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίστηκαν τα εν λόγω όρια, και

γ)

λεπτομερή στοιχεία για τη διαπίστευση των εργαστηρίων που διεξάγουν τις αναλύσεις, δυνάμει της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 221 της 7.8.1986, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/61/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 81).

(2)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/115/ΕΚ (ΕΕ L 374 της 22.12.2004, σ. 64).

(3)  Codex Alimentarius, Pesticide Residues in Foodstuffs (Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα), Ρώμη 1994, ISBN 92-5-203271-1· τόμος 2, σ. 372.

(4)  Έγγραφο SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/ plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(5)  ΕΕ L 290 της 24.11.1993, σ. 14· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 175 της 4.7.1991, σ. 35· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/14/ΕΚ (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 37).

(7)  ΕΕ L 49 της 28.2.1996, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/13/ΕΚ (ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 33).

(8)  ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Συνδυασμοί φυτοφαρμάκων/προϊόντων προς παρακολούθηση

Φυτοφάρμακα

 

2005

2006 (1)

2007 (1)

Acephate

(α)

(β)

(γ)

Aldicarb

(α)

(β)

(γ)

Azinfos-methyl

(α)

(β)

(γ)

Azoxystrobin

(α)

(β)

(γ)

ομάδα Benomyl

(α)

(β)

(γ)

Bifenthrin

(α)

(β)

(γ)

Bromopropylate

(α)

(β)

(γ)

Bupirimate

(α)

(β)

(γ)

Captan

(α)

(β)

(γ)

Carbaryl

(α)

(β)

(γ)

Chlormequat (2)

(α)

(β)

(γ)

Chlorothalonil

(α)

(β)

(γ)

Chlorpropham

(α)

(β)

(γ)

Chlorpyriphos

(α)

(β)

(γ)

Chlorpyriphos-methyl

(α)

(β)

(γ)

Cypermethrin

(α)

(β)

(γ)

Cyprodinil

(α)

(β)

(γ)

Deltamethrin

(α)

(β)

(γ)

Diazinon

(α)

(β)

(γ)

Dichlofluanid

(α)

(β)

(γ)

Dicofol

(α)

(β)

(γ)

Dimethoate

(α)

(β)

(γ)

Diphenylamine (3) (Διφαινυλαμίνη)

(α)

(β)

(γ)

Endosulfan

(α)

(β)

(γ)

Fenhexamid

(α)

(β)

(γ)

Fludioxonil

(α)

(β)

(γ)

Folpet

(α)

(β)

(γ)

Imazalil

(α)

(β)

(γ)

Imidacloprid

(α)

(β)

(γ)

Iprodione

(α)

(β)

(γ)

Kresoxim-methyl

(α)

(β)

(γ)

λ- cyhalothrin

(α)

(β)

(γ)

Malathion

(α)

(β)

(γ)

Ομάδα Maneb

(α)

(β)

(γ)

Metalaxyl

(α)

(β)

(γ)

Methamidophos

(α)

(β)

(γ)

Methidathion

(α)

(β)

(γ)

Methiocarb

(α)

(β)

(γ)

Methomyl

(α)

(β)

(γ)

Myclobutanil

(α)

(β)

(γ)

Oxydemeton-methyl

(α)

(β)

(γ)

Παραθείον

(α)

(β)

(γ)

Phosalone

(α)

(β)

(γ)

Pirimicarb

(α)

(β)

(γ)

Pirimiphos-methyl

(α)

(β)

(γ)

Procymidone

(α)

(β)

(γ)

Propargite

(α)

(β)

(γ)

Pyretrins

(α)

(β)

(γ)

Pyrimethanil

(a)

(b)

(c)

Spiroxamine

(α)

(β)

(γ)

Thiabendazole

(α)

(β)

(γ)

Tolcloflos-methyl

(α)

(β)

(γ)

Tolylfluanid

(α)

(β)

(γ)

Triadimefon

(α)

(β)

(γ)

Vinclozolin

(α)

(β)

(γ)

(α)

Αχλάδια, φασόλια (νωπά ή κατεψυγμένα), γεώμηλα, καρότα, πορτοκάλια/μανταρίνια, σπανάκι (νωπό ή κατεψυγμένο), ρύζι και αγγούρια.

(β)

Κουνουπίδια, πιπεριές, σιτάρι, μελιτζάνες, σταφύλια, μπιζέλια (νωπά ή κατεψυγμένα χωρίς τους λοβούς), μπανάνες και χυμός πορτοκαλιού.

(γ)

Μήλα, τομάτες, μαρούλια, φράουλες, πράσα, κεφαλωτά λάχανα, σίκαλη ή βρώμη, ροδάκινα συμπεριλαμβανομένων των νεκταρινιών και παρόμοιων υβριδίων.


(1)  Ενδεικτικά για το 2006 και το 2007, με την επιφύλαξη των προγραμμάτων που θα συστηθούν για τα έτη αυτά.

(2)  Αναλύσεις για την ουσία Chlormequat θα πρέπει να διεξαχθούν μόνο στα αχλάδια και τα δημητριακά.

(3)  Αναλύσεις για την ουσία διφαινυλαμίνη (Diphenylamine) θα πρέπει να διεξαχθούν μόνο στα μήλα και τα αχλάδια.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αριθμός δειγμάτων κάθε προϊόντος που πρέπει να λαμβάνεται από κάθε κράτος μέλος

Κωδικός χώρας

Δείγματα

AT

12

BE

12

CY

12

CZ

12

DE

93

DK

12

ES

45

EE

12

EL

12

FR

66

FI

12

HU

12

IT

65

IE

12

LU

12

LT

12

LV

12

MT

12

NL

17

PT

12

PL

45

SE

12

SI

12

SK

12

UK

66

Συνολικός αριθμός δειγμάτων: 613


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση των αποφάσεων 93/52/ΕΟΚ και 2003/467/ΕΚ όσον αφορά το χαρακτηρισμό της Σλοβενίας ως απαλλαγμένης από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών και το χαρακτηρισμό της Σλοβακίας ως απαλλαγμένης από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση των βοοειδών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 483]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/179/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (1), και ιδίως το παράρτημα A κεφάλαιο I σημείο 4, το παράρτημα A κεφάλαιο II σημείο 7 και το παράρτημα Δ κεφάλαιο I σημείο E,

την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (2), και ιδίως το παράρτημα Α κεφάλαιο 1 σημείο II,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 93/52/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1992, που διαπιστώνει την τήρηση εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών ή περιοχών των όρων σχετικά με τη βρουκέλλωση (B. melitensis) και που τους αναγνωρίζει το καθεστώς κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα απαλλαγμένης από την ασθένεια αυτή (3), καταχωρίζονται οι περιφέρειες των κρατών μελών που αναγνωρίζονται ως επισήμως απαλλαγμένες από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) σύμφωνα με την οδηγία 91/68/ΕΟΚ.

(2)

Στη Σλοβενία η βρουκέλλωση των αιγοπροβάτων είναι νόσος υποχρεωτικής δήλωσης εδώ και μία τουλάχιστον πενταετία και κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν επιβεβαιώθηκε επίσημα κανένα κρούσμα της νόσου. Το κράτος μέλος απαγόρευσε επίσης τον εμβολιασμό κατά της νόσου αυτής επί τρία τουλάχιστον έτη. Επιπλέον, η Σλοβενία έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με ορισμένους άλλους όρους που προβλέπει η οδηγία 91/68/ΕΟΚ όσον αφορά τους τυχαίους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται ύστερα από την αναγνώριση αυτού του κράτους μέλους ως απαλλαγμένου από τη βρουκέλλωση. Η Σλοβενία πρέπει συνεπώς να αναγνωριστεί ως επισήμως απαλλαγμένη από τη βρουκέλλωση (B. melitensis) όσον αφορά τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων.

(3)

Η οδηγία 64/432/ΕΟΚ προβλέπει ότι τα κράτη μέλη ή τμήματα ή περιφέρειές τους μπορούν να χαρακτηριστούν επισήμως ως απαλλαγμένα από τη φυματίωση, τη βρουκέλλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών όσον αφορά αγέλες βοοειδών εφόσον τηρούνται ορισμένοι όροι που καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία.

(4)

Οι κατάλογοι των κρατών μελών που χαρακτηρίζονται ως απαλλαγμένα από τη φυματίωση των βοοειδών, τη βρουκέλλωση των βοοειδών και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών παρατίθενται στην απόφαση 2003/467/ΕΚ, της 23ης Ιουνίου 2003, για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης απαλλαγής από τη φυματίωση, τη βρουκέλλωση και την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών μελών όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών (4).

(5)

Μετά την αξιολόγηση από την Επιτροπή της τεκμηρίωσης που υπέβαλε η Σλοβενία, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τους απαιτούμενους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά την απαλλαγή από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, ολόκληρη η επικράτεια αυτού του κράτους μέλους πρέπει να χαρακτηριστεί επισήμως απαλλαγμένη από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών.

(6)

Μετά την αξιολόγηση από την Επιτροπή της τεκμηρίωσης που υπέβαλε η Σλοβακία, η οποία αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τους απαιτούμενους όρους που προβλέπονται στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση των βοοειδών, ολόκληρη η επικράτεια αυτού του κράτους μέλους πρέπει να χαρακτηριστεί επισήμως απαλλαγμένη από τη φυματίωση και τη βρουκέλλωση των βοοειδών.

(7)

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις 93/52/ΕΟΚ και 2003/467/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 93/52/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα I, II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/554/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 248 της 9.7.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 13 της 21.1.1993, σ. 14· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/28/ΕΚ (ΕΕ L 15 της 19.1.2005, σ. 30).

(4)  ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 74· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/28/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I της οδηγίας 93/52/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

BE

Βέλγιο

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

IE

Ιρλανδία

LU

Λουξεμβούργο

HU

Ουγγαρία

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

SI

Σλοβενία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα παραρτήματα I, II και III της απόφασης 2003/467/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1.

Το παράρτημα I κεφάλαιο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κράτη μέλη επισήμως απαλλαγμένα από τη φυματίωση

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

BE

Βέλγιο

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

FR

Γαλλία

LU

Λουξεμβούργο

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία»

2.

Το παράρτημα II κεφάλαιο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κράτη μέλη επισήμως απαλλαγμένα από τη βρουκέλλωση

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

BE

Βέλγιο

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

LU

Λουξεμβούργο

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

SK

Σλοβακία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία»

3.

Το παράρτημα III κεφάλαιο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κράτη μέλη επισήμως απαλλαγμένα από την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών

Κωδικός ISO

Κράτος μέλος

BE

Βέλγιο

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DK

Δανία

DE

Γερμανία

ES

Ισπανία

FR

Γαλλία

IE

Ιρλανδία

CY

Κύπρος

LU

Λουξεμβούργο

NL

Κάτω Χώρες

AT

Αυστρία

SI

Σλοβενία

FI

Φινλανδία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο»


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαρτίου 2005

με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν σύμφωνα με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένες παρεκκλίσεις που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 443]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/180/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 9, 11 και 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 96/49/ΕΚ, τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιήσουν προηγουμένως τις παρεκκλίσεις τους, και για πρώτη φορά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 ή έως δύο έτη από την τελευταία ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιημένων εκδόσεων του παραρτήματος της οδηγίας.

(2)

Ορισμένα κράτη μέλη είχαν κοινοποιήσει στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002 την επιθυμία τους να εκδώσουν παρεκκλίσεις από την οδηγία 96/49/ΕΚ. Με την απόφαση 2003/627/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Αυγούστου 2003, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν ορισμένες παρεκκλίσεις σύμφωνα με την οδηγία 96/49/ΕΚ όσον αφορά τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (2), η Επιτροπή επέτρεψε στα κράτη μέλη, των οποίων οι παρεκκλίσεις αναγράφονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της εν λόγω απόφασης, να εκδώσουν τις παρεκκλίσεις.

(3)

Με την οδηγία 2003/29/ΕΚ της Επιτροπής (3) τροποποιήθηκε το παράρτημα της οδηγίας 96/49/ΕΚ. Βάσει της οδηγίας 2003/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ την εθνική νομοθεσία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2003, διότι η τελευταία ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 9 της οδηγίας 96/49/ΕΚ ήταν η 30ή Ιουνίου 2003.

(4)

Μερικά κράτη μέλη κοινοποίησαν την επιθυμία τους να εκδώσουν παρεκκλίσεις. Η Επιτροπή εξέτασε τις παρεκκλίσεις με βάση τους όρους του άρθρου 6 παράγραφοι 9, 11 και 14, και τις ενέκρινε. Επετράπη λοιπόν σε αυτά τα κράτη μέλη να εκδώσουν τις παρεκκλίσεις τους.

(5)

Επ’ ευκαιρία, κρίνεται σκόπιμο να συγκεντρωθούν όλες οι παρεκκλίσεις που έχουν επιτραπεί έως σήμερα σε μία και μόνον απόφαση. Η απόφαση 2003/627/ΕΚ πρέπει επομένως να καταργηθεί και να αντικατασταθεί.

(6)

Για να εξασφαλισθεί ότι οι παρεκκλίσεις θα επικαιροποιούνται τακτικά, η Επιτροπή θα προτείνει αναλυτική επικαιροποίηση όλων των παρεκκλίσεων που υπάρχουν τουλάχιστον ανά πενταετία.

(7)

Η επιτροπή για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων που έχει θεσπισθεί από το άρθρο 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου (4) είναι σύμφωνη με τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα I να εφαρμόσουν τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I, στις σιδηροδρομικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων στο έδαφός τους.

Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 2

Επιτρέπεται στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα II να εφαρμόσουν τις παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα II, πρώτον, στις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε προκαθορισμένες επί τούτου διαδρομές στο έδαφός τους, οι οποίες αποτελούν μέρος συγκεκριμένης βιομηχανικής διαδικασίας, εφόσον οι μεταφορές αυτές είναι τοπικού χαρακτήρα και ελέγχονται αυστηρά υπό σαφώς προδιαγεγραμμένους όρους, και, δεύτερον, στις τοπικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις εντός του περίγυρου λιμένων, αερολιμένων και βιομηχανικών περιοχών.

Άρθρο 3

Η απόφαση 2003/627/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην απόφαση που καταργείται θεωρούνται παραπομπές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4.

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/110/ΕΚ (ΕΕ L 365 της 10.12.2004, σ. 24).

(2)  ΕΕ L 217 της 29.8.2003, σ. 67.

(3)  ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 47.

(4)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 365 της 10.12.2004, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για μικρές ποσότητες ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RA-SQ 3.1

Θέμα: Εξαίρεση μικρών ποσοτήτων ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων ιδιωτικής χρήσης.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας 96/49/ΕΚ (στο εξής αναφερόμενη ως «η οδηγία»): Πίνακας του κεφαλαίου 3.2 για ορισμένους αριθμούς UN των κλάσεων 1 έως 9.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Άδεια και διατάξεις μεταφοράς.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1 έως 9. Εξαίρεση ορισμένων ποσοτήτων διαφόρων ειδών σε συσκευασίες και ποσότητες ιδιωτικής χρήσης· ανώτατο όριο 50 kg ανά μονάδα μεταφοράς· εφαρμογή των γενικών απαιτήσεων συσκευασίας στην εσωτερική συσκευασία.

Σχόλια: Παρέκκλιση έως τις 31.12.2004.

Κατάλογος αριθ. 14*.

RA-SQ 3.2

Θέμα: Άδεια για συνδυασμένη συσκευασία.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 4.1.10.4 MP2

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαγόρευση συνδυασμένων συσκευασιών.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 1.4S, 2, 3 και 6.11· άδεια συνδυασμένων συσκευασιών για είδη της κλάσης 1.4S (φυσίγγια για μικρά όπλα), αερολύματα (κλάση 2) και υλικά καθαρισμού και επεξεργασίας της κλάσης 3 και 6.1 (αναγραφόμενοι αριθμοί UN), όπως ορίζεται ότι πωλούνται σε συνδυασμένες συσκευασίες της ομάδας συσκευασιών ΙΙ και σε μικρές ποσότητες.

Σχόλια: Κατάλογος αριθ.. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

ΓΑΛΛΙΑ

RA-SQ 6.1

Θέμα: Μεταφορά ελεγμένων αποσκευών σε επιβατηγά τρένα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 7.7.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ύλες και είδη RID αποκλειόμενες των μεταφορών ως ταξιδιωτικές αποσκευές.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 18.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι ύλες και τα είδη RID που επιτρέπεται να μεταφέρονται ως κατεπείγοντα δέματα μπορούν να μεταφέρονται ως ταξιδιωτικές αποσκευές σε επιβατηγά τρένα.

RA-SQ 6.2

Θέμα: Δέματα με επικίνδυνες ύλες φερόμενα από επιβάτες στα τρένα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 7.7.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Ύλες και είδη RID αποκλειόμενες των μεταφορών ως χειραποσκευές.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 19.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά δεμάτων, ως χειραποσκευές, με επικίνδυνες ύλες προοριζόμενες για προσωπική ή επαγγελματική χρήση των επιβατών επιτρέπεται υπό ορισμένους όρους: ισχύουν μόνον οι διατάξεις για τη συσκευασία, την επισήμανση των δεμάτων και την τοποθέτηση επισήμανσης σε αυτά όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 4.1, 5.2 και 3.4.

Σχόλια: Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα στην ποσότητα που τους είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

RA-SQ 6.3

Θέμα: Μεταφορές για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 5.4.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Πληροφορίες για επικίνδυνες ύλες που πρέπει να επισημαίνονται στο δελτίο αποστολής.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 20.2.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η μεταφορά, για τις ανάγκες του σιδηροδρομικού μεταφορέα, ποσοτήτων που δεν υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στο 1.1.3.6 δεν υπόκειται στην υποχρέωση δήλωσης φορτίου.

RA-SQ 6.4

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων ταχυδρομικών αμαξών.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχεία των αμαξών.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 21.1.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πρέπει να επισημαίνονται μόνον οι ταχυδρομικές άμαξες που μεταφέρουν υλικό άνω των 3 τόνων της ιδίας Κλάσης (πλην των 1, 6.2 ή 7).

RA-SQ 6.5

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης ορισμένων αμαξών που μεταφέρουν μικρά εμπορευματοκιβώτια.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχεία των αμαξών.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 21.2

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εάν τα μικρά εμπορευματοκιβώτια φέρουν ευκρινή επισήμανση, δεν χρειάζεται επισήμανση και στις άμαξες.

RA-SQ 6.6

Θέμα: Εξαίρεση επισήμανσης των αμαξοστοιχιών που μεταφέρουν οδικά οχήματα φορτωμένα με κόλα.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Υποχρέωση τοποθέτησης επισημάνσεων στα τοιχεία των αμαξών.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (Διάταγμα της 5ης Ιουνίου 2001 για τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, «Διάταγμα RID») — Άρθρο 21.3.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Εάν τα οδικά οχήματα φέρουν επισήμανση αντίστοιχη με εκείνη των κόλων που μεταφέρουν, δεν χρειάζεται επισήμανση και στις άμαξες.

ΣΟΥΗΔΙΑ

RA-SQ 14.1

Θέμα: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 5.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να φέρουν ανάλογη πινακίδα.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Οι σιδηροδρομικές άμαξες που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, ως κατεπείγοντα εμπορεύματα, δεν χρειάζονται επισήμανση.

Σχόλια: Υπάρχουν ποσοτικά όρια για τις μεταφορές εμπορευμάτων RID που μπορούν να αποκαλούνται κατεπείγοντα. Επομένως πρόκειται για μικρή ποσότητα.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

RA-SQ 15.1

Θέμα: Μεταφορά ορισμένων ραδιενεργών υλικών χαμηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: Οι περισσότερες απαιτήσεις της RID.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις όσον αφορά τη μεταφορά υλικών της Κλάσης 7.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων εμπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισμένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.

Σχόλια: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσμης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωματωθούν στην RID τροποποιήσεις παρεμφερείς με τους κανονισμούς της IAEA.

RA-SQ 15.2

Θέμα: Μετακίνηση σταθερών δεξαμενών ονομαστικά κενών που δεν νοούνται ως εξοπλισμός μεταφοράς (N2).

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: Μέρη 5 και 7.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τις διαδικασίες αποστολής, τη μεταφορά, τη λειτουργία και τα οχήματα.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Θα καθορισθεί σε επικείμενες κανονιστικές διατάξεις.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Βλέπε ανωτέρω.

Σχόλια: Η μετακίνηση τέτοιων σταθερών δεξαμενών δεν αποτελεί κανονική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και άρα οι ισχύουσες διατάξεις RID δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη. Καθόσον οι δεξαμενές είναι «ονομαστικά κενές», η ποσότητα επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιέχουν πραγματικά είναι εξ ορισμού εξαιρετικά μικρή.

RA-SQ 15.3

Θέμα: Μείωση των περιορισμών για τη μεταφορά μεικτών φορτίων εκρηκτικών, και για τη μεταφορά εκρηκτικών μαζί με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα, σε άμαξες, οχήματα και εμπορευματοκιβώτια (N4/5/6).

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Περιορισμοί για ορισμένους τύπους μεικτού φορτίου.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18· Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24· Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η εθνική νομοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα μικτά φορτία εκρηκτικών, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω μεταφορά είναι ακίνδυνη.

Σχόλια: Το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να επιτραπούν ορισμένες παραλλαγές στους κανόνες περί ομαδοποίησης των εκρηκτικών και ομαδοποίησης των εκρηκτικών με άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισμό για ένα ή περισσότερα συστατικά τμήματα του φορτίου και θα επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι «έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να μην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή με τα εμπορεύματα αυτά ή να μην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να μην κινδυνεύσουν τα ίδια τα εκρηκτικά από τα εμπορεύματα αυτά».

Παραδείγματα παραλλαγών που ίσως το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί να επιτραπούν είναι:

RA-SQ 15.4

Θέμα: Να επιτραπεί διαφορετική «μέγιστη συνολική ποσότητα ανά μονάδα μεταφοράς» για εμπορεύματα της κλάσης 1 των κατηγοριών 1 και 2 του πίνακα στο σημείο 1.1.3.1.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: 1.1.3.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Εξαιρέσεις σχετικές με το είδος της μεταφοράς.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Θα καθορισθεί σε επικείμενες κανονιστικές διατάξεις.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Καθορισμός κανόνων σχετικά με τις εξαιρέσεις για περιορισμένες ποσότητες και τη μικτή φόρτωση εκρηκτικών.

Σχόλια: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας και πολλαπλασιαστικοί συντελεστές μικτής φόρτωσης για εμπορεύματα της κλάσης 1, ήτοι «50» για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 1 και «500» για τα εμπορεύματα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισμό των μικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές «20» για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 2 και «2» για τη μεταφορά εμπορευμάτων της μεταφορικής κατηγορίας 3.

RA-SQ 15.5

Θέμα: Έκδοση της RA-SQ 6.6.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρεκκλίσεις των κρατών μελών για τοπικές μεταφορές που περιορίζονται στο έδαφός τους

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RA-LT 3.1

Θέμα: Μεταφορά εμπορευμάτων πολυχλωριούχου διφαινυλίου της κλάσης 9 – μολυσμένα υλικά χύδην.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας 296/49/ΕΚ (εφεξής «η οδηγία»: 7.3.1

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Μεταφορά χύδην.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595)· Ausnahme 11.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Άδεια μεταφοράς χύδην σε σφραγισμένα ανταλλασσόμενα αμαξώματα οχημάτων ή εμπορευματοκιβώτια τα οποία είναι στεγανά σε υγρά ή σκόνες.

Σχόλια: Η παρέκκλιση έως τις 31.12.2004· από το 2005, ισχύουν οι ίδιες διατάξεις στην ADR και στην RID.

Βλέπε επίσης πολυμερή συμφωνία M137.

Κατάλογος αριθ. 4*.

RA-LT 3.2

Θέμα: Μεταφορά συσκευασμένων επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: Μέρη 1 έως 5.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, συσκευασία και επισήμανση.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595)· Ausnahme 20.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Κλάσεις 2 έως 6.1, 8 και 9: συνδυασμένες συσκευασίες και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε δέματα ή σε μεγάλες συσκευασίες· τα απόβλητα πρέπει να βρίσκονται μέσα σε εσωτερικές συσκευασίες (όπως αποκομίσθηκαν) και να είναι χωρισμένα σε ειδικές ομάδες αποβλήτων (αποφυγή επικίνδυνων αντιδράσεων με άλλη ομάδα αποβλήτων)· χρήση ειδικών γραπτών οδηγιών για τις ομάδες αποβλήτων, καθώς και φορτωτικής· αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και απορριμμάτων εργαστηρίων κ.λπ.

Σχόλια: Κατάλογος αριθ. 6*.

ΣΟΥΗΔΙΑ

RA-LT 14.1

Θέμα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Παραπομπή στο παράρτημα της οδηγίας: μέρος 2, κεφάλαιο 5,2, και 6.1.

Περιεχόμενο του παραρτήματος της οδηγίας: Κατάταξη, επισήμανση και τοποθέτηση επισήμανσης, και απαιτήσεις κατασκευής και δοκιμών της συσκευασίας.

Παραπομπή στην εθνική νομοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Περιεχόμενο της εθνικής νομοθεσίας: Η νομοθεσία συνίσταται σε απλουστευμένα κριτήρια κατάταξης, λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις δοκιμές της συσκευασίας, και σε τροποποιημένες απαιτήσεις επισήμανσης και τοποθέτησης της επισήμανσης. Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινομούνται σύμφωνα με την RID κατατάσσονται σε διάφορες ομάδες αποβλήτων. Κάθε ομάδα αποβλήτων περιλαμβάνει ουσίες οι οποίες μπορούν, σύμφωνα με την RID, να συσκευάζονται μαζί (μικτή συσκευασία). Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει επισήμανση με τον αντίστοιχο κωδικό της ομάδας αποβλήτων αντί του αριθμού UN.

Σχόλια: Οι κανονισμοί αυτοί θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δημόσιες μονάδες ανακύκλωσης σε μονάδες οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.


8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/48


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 2/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΑΚΕ-ΕΚ

της 1ης Μαρτίου 2005

για παρέκκλιση από την έννοια «προϊόντα καταγωγής» προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των χωρών ΑΚΕ όσον αφορά την παραγωγή κονσερβών τόνου και φιλέτων τόνου (κλάση ΕΣ ex 16.04)

(2005/181/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΕ-ΕΚ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, και ιδίως το άρθρο 38 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 38 παράγραφος 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης παρεκκλίσεων από τους κανόνες καταγωγής όταν οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται για την ανάπτυξη υφιστάμενου κλάδου παραγωγής ή τη δημιουργία νέου.

(2)

Το άρθρο 38 παράγραφος 8 του εν λόγω πρωτοκόλλου προβλέπει ότι οι παρεκκλίσεις χορηγούνται αυτομάτως στο πλαίσιο ετήσιας ποσόστωσης 8 000 τόνων για τον εγκυτιωμένο τόνο και ετήσιας ποσόστωσης 2 000 τόνων για φιλέτα τόνου.

(3)

Στις 28 Οκτωβρίου 2002, εκδόθηκε η απόφαση της Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ για παρέκκλιση από τον ορισμό της έννοιας των «προϊόντων καταγωγής» προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών ΑΚΕ όσον αφορά την παραγωγή εγκυτιωμένου τόνου και τόνου σε φιλέτα (κλάση ΕΣ ex 16.04) (1). Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2002 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2005.

(4)

Ενόψει της λήξης της ισχύος της εν λόγω διάταξης, τα κράτη ΑΚΕ υπέβαλαν, στις 8 Νοεμβρίου 2004, αίτηση για νέα γενική παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής τους οποίους περιλαμβάνει η συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, όσον αφορά τον εγκυτιωμένο τόνο και τα φιλέτα τόνου, που θα ισχύει για όλα τα κράτη ΑΚΕ και θα καλύπτει το σύνολο της ετήσιας ποσότητας, δηλαδή 8 000 τόνους εγκυτιωμένου τόνου και 2 000 τόνων φιλέτων τόνου, που θα εισαχθούν στην Κοινότητα από την 1η Μαρτίου 2005 και μετά.

(5)

Η παρέκκλιση ζητείται βάσει των σχετικών διατάξεων του πρωτοκόλλου αριθ. 1, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 38 παράγραφος 8 και οι αιτούμενες ποσότητες εμπίπτουν εντός των ορίων της ετήσιας ποσόστωσης που χορηγείται αυτομάτως κατόπιν αίτησης των κρατών ΑΚΕ.

(6)

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2005 μέχρι το τέλος του 2007, εν αναμονή της έγκρισης των νέων εμπορικών ρυθμίσεων που θα τεθούν σε ισχύ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα με το άρθρο 37 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ.

(7)

Η απόφαση αριθ. 2/2002 αναφέρεται στον εγκυτιωμένο τόνο, στην πράξη όμως ισχύει για όλες τις «κονσέρβες τόνου». Ο όρος «κονσέρβες τόνου» περιλαμβάνει τον εγκυτιωμένο τόνο και τον τόνο που είναι συσκευασμένος εν κενώ σε πλαστικούς σάκους ή άλλες συσκευασίες. Στη συνδυασμένη ονοματολογία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χρησιμοποιείται ο όρος «κονσέρβες τόνου» που περιλαμβάνει τον «εγκυτιωμένο τόνο». Η ίδια ορολογία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην παρούσα απόφαση.

(8)

Η διαχείριση των ποσοτήτων για τις οποίες εγκρίνεται παρέκκλιση θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και εκείνες των κρατών ΑΚΕ. Προς τον σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 1 του παραρτήματος V της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ, οι κονσέρβες τόνου και τα φιλέτα τόνου της κλάσης του ΕΣ ex 16.04, που παράγονται στα κράτη ΑΚΕ από μη καταγόμενο τόνο, θεωρούνται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, ως καταγόμενα από τα κράτη ΑΚΕ.

Άρθρο 2

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 ισχύει για τα προϊόντα και τις ποσότητες που αναγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, οι οποίες εισάγονται στην Κοινότητα από τα κράτη ΑΚΕ από την 1η Μαρτίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή διαχειρίζεται τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα και λαμβάνει κάθε μέτρο διοικητικού χαρακτήρα, το οποίο θεωρεί σκόπιμο για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

1.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών ΑΚΕ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων κατά τις εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1. Για το σκοπό αυτό, όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πρέπει να φέρουν σχετική ένδειξη.

2.   Οι αρμόδιες αρχές των εν λόγω χωρών αποστέλλουν στην Επιτροπή κάθε τρίμηνο, μέσω της γραμματείας της ομάδας των κρατών ΑΚΕ, δήλωση των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και τους αύξοντες αριθμούς των πιστοποιητικών αυτών.

Άρθρο 5

Στη θέση 7 των πιστοποιητικών EUR.1 που εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης αναγράφονται τα ακόλουθα:

«Derogation — Decision No 2/2005»,

«Dérogation — Décision no 2/2005».

Άρθρο 6

Τα κράτη ΑΚΕ, τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, από την πλευρά τους, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημέρα της έκδοσής της.

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2005.

Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΚ

Η κοινή προεδρία

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG


(1)  ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 22.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Κλάση ΕΣ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος

Ποσότητες

(σε τόνους)

09.1632

ex 16.04

Κονσέρβες τόνου (1)

1.3.2005-28.2.2006

8 000

1.3.2006-28.2.2007

8 000

1.3.2007-31.12.2007

6 666

09.1637

ex 16.04

Φιλέτα τόνου

1.3.2005-28.2.2006

2 000

1.3.2006-28.2.2007

2 000

1.3.2007-31.12.2007

1 666


(1)  Σε οποιαδήποτε μορφή με την οποία το προϊόν θεωρείται διατηρημένο κατά την έννοια της κλάσης ΕΣ ex 16.04.


Διορθωτικά

8.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/51


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345 της 20ής Νοεμβρίου 2004 )

Στη σελίδα 84, παράρτημα ΧΧΙΙΙ, δέκατη και ενδέκατη περίπτωση:

αντί:

«—

όλα τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 146 παράγραφος 1 και τα παράγωγά τους που λαμβάνονται από ενδιάμεσες διαδικασίες μεταποίησης και τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας,

όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 146 παράγραφος 1 και τα μεταποιημένα παράγωγά τους που προορίζονται για ενεργειακούς σκοπούς,»

διάβαζε:

«—

όλα τα γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 145 παράγραφος 1 και τα παράγωγά τους που λαμβάνονται από ενδιάμεσες διαδικασίες μεταποίησης και τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας,

όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΧΧΙΙ και τα μεταποιημένα παράγωγά τους που προορίζονται για ενεργειακούς σκοπούς,».