ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
25 Ιανουαρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 108/2005 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 109/2005 της Eπιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής επικράτειας των κρατών μελών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2005 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003

5

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

*

2005/46/ΕΚ, Ευρατόμ:Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 11ης Ιανουαρίου 2005, για το διορισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

8

 

 

Συμβούλιο

 

*

2005/47/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/24/ΕΚ προκειμένου να ληφθούν υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας

9

 

*

2005/48/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ζημίες που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα είδη σχεδίων στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία

11

 

*

2005/49/ΕΚ, Ευρατόμ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου

13

 

 

Επιτροπή

 

*

2005/50/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 34]  ( 1 )

15

 

*

2005/51/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2005, που εξουσιοδοτεί προσωρινά τα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή χώματος μολυσμένου από παρασιτοκτόνα ή από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους προς απομόλυνση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2005) 92]

21

 

 

Έγγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

2005/52/ΕΚ, Ευρατόμ:Δεύτερος διορθωτικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) για το 2004

25

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 108/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

102,8

204

84,6

212

169,4

248

157,0

608

118,9

624

221,4

999

142,4

0707 00 05

052

148,4

220

229,0

999

188,7

0709 90 70

052

165,8

204

169,4

999

167,6

0805 10 20

052

53,0

204

49,6

212

51,8

220

46,5

448

34,2

999

47,0

0805 20 10

204

64,4

999

64,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,9

204

88,7

400

78,4

464

142,4

624

69,6

999

89,4

0805 50 10

052

53,1

999

53,1

0808 10 80

400

110,5

404

91,2

720

77,6

999

93,1

0808 20 50

388

94,4

400

85,6

720

59,5

999

79,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 109/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής επικράτειας των κρατών μελών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ) (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), προβλέπει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές αγοράς (ΑΕΠ) θεωρείται ίσο με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) σε τιμές αγοράς όπως καθορίζεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ). Το ΕΣΛ του 1995 (ΕΣΛ 95), που αντικατέστησε τα δύο προηγούμενα συστήματα του 1970 και 1979, θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (3), και αναπτύσσεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Το ΑΕΕ, όπως χρησιμοποιείται στο ΕΣΛ 95, αντικατέστησε το ΑΕΠ ως κριτήριο για τους σκοπούς των ιδίων πόρων με ισχύ από το δημοσιονομικό έτος 2002.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διαβίβαση δεδομένων ΑΕΕ από τα κράτη μέλη και οι διαδικασίες και οι έλεγχοι για τον υπολογισμό του ΑΕΕ και θεσπίζεται επίσης επιτροπή ΑΕΕ.

(3)

Για τους σκοπούς του ορισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ο ορισμός του ΕΣΛ 95 για την οικονομική επικράτεια.

(4)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 1 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (4), η οικονομική επικράτεια των κρατών μελών ορίζεται με βάση την απόφαση 91/450/ΕΟΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (5). Αντίστοιχος ορισμός θα πρέπει τώρα να δοθεί σε σχέση με το ΑΕΕ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ΑΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 ο όρος «οικονομική επικράτεια» έχει την έννοια που του δίνεται στις παραγράφους 2.05 και 2.06 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96, ο δε όρος «γεωγραφική επικράτεια» όπως χρησιμοποιείται στις εν λόγω παραγράφους νοείται ότι περιλαμβάνει τις επικράτειες των κρατών μελών όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.

(3)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 240 της 29.8.1991, σ. 36· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η επικράτεια των κρατών μελών:

η επικράτεια του Βασιλείου του Βελγίου,

η επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια του Βασιλείου της Δανίας, εκτός από τα νησιά Φερόε και τη Γροιλανδία,

η επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

η επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια του Βασιλείου της Ισπανίας,

η επικράτεια της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα οποία ασκεί κυριαρχία και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

η επικράτεια της Ιρλανδίας,

η επικράτεια της Ιταλικής Δημοκρατίας.

η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Λεττονίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

η επικράτεια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Μάλτας,

η επικράτεια του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, εκτός από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα οποία ασκεί κυριαρχία και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Αυστρίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

η επικράτεια της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,

η επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

η επικράτεια του Βασιλείου της Σουηδίας,

η επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.


25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

για τη χορήγηση αντισταθμιστικής αποζημίωσης στις οργανώσεις παραγωγών για αλιεύματα τόνου που παραδόθηκαν στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 χορηγείται υπό ορισμένους όρους στις οργανώσεις παραγωγών τόνου της Κοινότητας για τις ποσότητες τόνου που παραδίδονται στη βιομηχανία μεταποίησης κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού τριμήνου, το οποίο αφορούν οι διαπιστώσεις τιμών, όταν ταυτόχρονα η τριμηνιαία μέση τιμή αγοράς στην κοινοτική αγορά και η τιμή εισαγωγής προσαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το ποσό της επιβληθείσας εξισωτικής εισφοράς, ευρίσκοντο σε επίπεδο κατώτερο από το 87 % της κοινοτικής τιμής παραγωγού του εν λόγω προϊόντος.

(2)

Η εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στην κοινοτική αγορά επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι, για τον τόνο τον κιτρινόπτερο (Thunnus albacares), βάρους άνω των 10 χιλιογράμμων κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, τόσο η τριμηνιαία μέση τιμή πώλησης στην αγορά όσο και η τιμή εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, κινούνται σε επίπεδο κατώτερο από το 87 % της ισχύουσας κοινοτικής τιμής παραγωγού που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2764/2000 του Συμβουλίου (2).

(3)

Οι πράξεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό του δικαιώματος αποζημίωσης είναι οι πωλήσεις των οποίων τα τιμολόγια φέρουν ημερομηνία του σχετικού τριμήνου, και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της μέσης μηνιαίας τιμής πώλησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2183/2001 της Επιτροπής (3).

(4)

Το ποσό της αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει είτε τη διαφορά μεταξύ του κατωφλίου ενεργοποίησης και της μέσης τιμής πώλησης του εν λόγω προϊόντος στην κοινοτική αγορά, είτε ένα κατ' αποκοπή ποσό ισοδύναμο προς το 12 % του εν λόγω κατωφλίου.

(5)

Οι ποσότητες οι οποίες είναι επιλέξιμες για αντισταθμιστική αποζημίωση, κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, δεν μπορούν να υπερβούν σε καμία περίπτωση για το σχετικό τρίμηνο τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

(6)

Οι ποσότητες κιτρινόπτερου τόνου (Thunnus albacares) βάρους άνω των 10 χιλιογράμμων ανά τεμάχιο που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν στην βιομηχανία μεταποίησης που είναι εγκατεστημένη στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας ήσαν υψηλότερες κατά τη διάρκεια του σχετικού τριμήνου από τις ποσότητες που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου τριμήνου των τριών προηγούμενων αλιευτικών περιόδων. Δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές υπερβαίνουν το όριο που ορίζεται από το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, οι συνολικές ποσότητες των προϊόντων αυτών, για τις οποίες καταβάλλεται αποζημίωση, θα πρέπει ως εκ τούτου να περιοριστούν.

(7)

Κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 ανωτάτων ορίων για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης που χορηγείται σε κάθε οργάνωση παραγωγών, θα πρέπει να καθοριστεί η κατανομή των επιλέξιμων ποσοτήτων μεταξύ των οικείων οργανώσεων παραγωγών αναλογικώς προς τις αντίστοιχες παραγωγές τους κατά τη διάρκεια του ιδίου τριμήνου των αλιευτικών περιόδων 2000, 2001 και 2002.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιευτικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η αντισταθμιστική αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 χορηγείται κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, για τα ακόλουθα προϊόντα:

Προϊόν

Ανώτατο ποσό αποζημίωσης

(σε ευρώ ανά τόνο)

Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους άνω των 10 kg ανά τεμάχιο

24

Άρθρο 2

1.   Ο συνολικός όγκος ανά είδος των ποσοτήτων που δικαιούνται αποζημίωσης έχει ως εξής:

κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους άνω των 10 χιλιογράμμων ανά τεμάχιο: 11 433,536 τόνοι.

2.   Η κατανομή του συνολικού όγκου μεταξύ των οικείων οργανώσεων παραγωγών καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22.

(2)  ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 293 της 10.11.2001, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατανομή μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών των ποσοτήτων τόνου που δικαιούνται αντισταθμιστικής αποζημίωσης για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003 σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, με ένδειξη των ποσοτήτων ανάλογα με το ποσοστό αποζημίωσης

(σε τόνους)

Κιτρινόπτερος τόνος (Thunnus albacares) βάρους άνω των 10 kg ανά τεμάχιο

Επιλέξιμες για 100 % αποζημίωση ποσότητες (πρώτη περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 4)

Επιλέξιμες για 50 % αποζημίωση ποσότητες (δεύτερη περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 4)

Συνολικές ποσότητες που δικαιούνται αποζημίωσης (πρώτη και δεύτερη περίπτωση του άρθρου 27 παράγραφος 4)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,78

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

Orthongel

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Σύνολο ΕΕ

10 438,496

995,040

11 433,536


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/8


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιανουαρίου 2005

για το διορισμό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

(2005/46/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 21 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 195,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 107 Δ,

έχοντας υπόψη την απόφασή του της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή (1), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 14ης Μαρτίου 2002 (2),

έχοντας υπόψη το άρθρο 194 του κανονισμού του,

έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν (3),

έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2005,

ΔΙΟΡΙΖΕΙ:

τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Στρασβούργο, 11 Ιανουαρίου 2005.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρόεδρος

Josep BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 92 της 9.4.2002, σ. 13.

(3)  ΕΕ C 213 της 25.8.2004, σ. 9.


Συμβούλιο

25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/24/ΕΚ προκειμένου να ληφθούν υπόψη η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας

(2005/47/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 181Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι συνθήκες προσχώρησης που υπεγράφησαν στις 16 Απριλίου 2003 άρχισαν να ισχύουν την 1η Μαΐου 2004.

(2)

Η έκθεση (1) που καταρτίσθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο της απόφασης 2000/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για την παροχή εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε περίπτωση ζημιών από δάνεια που χορηγούνται για σχέδια εκτός της Κοινότητας (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, χώρες της Μεσογείου, Λατινική Αμερική και Ασία, Νότια Αφρική) (2) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα ήταν σκόπιμο να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στην απόφαση αυτή, ιδίως ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης της 12ης και 13ης Δεκεμβρίου 2002 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρηματοδότηση της προενταξιακής στήριξης προς την Τουρκία από το 2004 θα πραγματοποιείται από τη γραμμή «προενταξιακές δαπάνες» του προϋπολογισμού.

(4)

Από την έκδοση της απόφασης 2000/24/ΕΚ η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τις μεταβαλλόμενες πρακτικές στον τομέα των εγγυήσεων για την προστασία των επενδύσεων έδειξε ότι απαιτείται η επανεξέταση του φάσματος των πολιτικών κινδύνων που καλύπτονται από την εγγύηση της Κοινότητας και των εμπορικών κινδύνων που βαρύνουν την ΕΤΕπ.

(5)

Βάσει του συστήματος καταμερισμού των κινδύνων η εγγύηση του προϋπολογισμού πρέπει να καλύπτει, εκτός από τους πολιτικούς κινδύνους που προκαλούνται από μη μεταφορά συναλλάγματος, απαλλοτριώσεις, πόλεμο ή εμφύλια αναταραχή, και τους κινδύνους που προκαλούνται από αρνησιδικία κατά την αθέτηση ορισμένων συμβάσεων από την κυβέρνηση ή άλλες αρχές τρίτης χώρας.

(6)

Βάσει του συστήματος καταμερισμού των κινδύνων, η ΕΤΕπ θα πρέπει να ασφαλίζει τους εμπορικούς κινδύνους με μη κρατικές εγγυήσεις τρίτων ή με κάθε άλλη ασφάλεια, εμπράγματη ή μη, καθώς και στηριζόμενη στην οικονομική επιφάνεια του οφειλέτη, σύμφωνα με τα συνήθη της κριτήρια.

(7)

Οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2000 έως 2006, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 6ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (3), προβλέπει για το αποθεματικό εγγύησης δανείων του κοινοτικού προϋπολογισμού ανώτατο όριο 200 εκατ. ευρώ ετησίως (σε τιμές 1999).

(8)

Η στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή και συνέργεια με τα προγράμματα γεωγραφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίζει ότι οι δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ συμπληρώνουν και ενισχύουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις περιοχές αυτές.

(9)

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση 2000/24/ΕΚ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2000/24/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Κοινότητα παρέχει συνολική εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στην περίπτωση που η τελευταία δεν εισπράξει τις πληρωμές που αντιστοιχούν σε πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί, σύμφωνα με τα συνήθη κριτήριά της, και προς υποστήριξη των σχετικών στόχων εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας, για επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις γειτονικές χώρες στα ανατολικά και νότια σύνορά μας, τις χώρες της Μεσογείου, τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας και τη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής.»

ii)

στο δεύτερο εδάφιο, η δεύτερη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων που ανοίγονται ισούται με 19 460 εκατ. ευρώ, που κατανέμονται ως ακολούθως:

Νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες:

9 185 εκατ. ευρώ

Μεσογειακές χώρες:

6 520 εκατ. ευρώ

Λατινική Αμερική και Ασία:

2 480 εκατ. ευρώ

Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής:

825 εκατ. ευρώ

Ειδικό πρόγραμμα δράσης για την παγίωση και τη σύσφιξη της τελωνειακής ένωσης ΕΚ-Τουρκίας:

450 εκατ. ευρώ,

και θα χρησιμοποιηθούν το αργότερο έως στις 31 Ιανουαρίου 2007. Οι πιστώσεις που έχουν ήδη υπογραφεί θα λαμβάνονται υπόψη αφαιρούμενες από τα περιφερειακά ανώτατα όρια.»

β)

η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i)

η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«—

Νοτιοανατολικές γειτονικές χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Τουρκία,»

ii)

στη δεύτερη περίπτωση διαγράφονται οι λέξεις «Κύπρος», «Μάλτα» και «Τουρκία».

2)

Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2006.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  COM(2003) 603.

(2)  ΕΕ L 9 της 13.1.2000, σ. 24· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2001/778/ΕΚ (ΕΕ L 292 της 9.11.2001, σ. 43).

(3)  ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.


25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/11


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις ζημίες που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ορισμένα είδη σχεδίων στη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία

(2005/48/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 181Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή πολιτική γειτνίασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να χορηγεί δάνεια για ορισμένα είδη σχεδίων στη Ρωσία και στα νέα δυτικά ανεξάρτητα κράτη (ΔΝΑΚ), κυρίως τη Λευκορωσία, Μολδαβία και Ουκρανία.

(2)

Η απόφαση 2001/777/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, για τη χορήγηση κοινοτικής εγγύησης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κατά ζημιών βάσει ειδικής δανειοδοτικής δράσης για επιλεγμένα περιβαλλοντικά σχέδια στη λεκάνη της Βαλτικής Θάλασσας της Ρωσίας, δυνάμει της Βόρειας διάστασης (2), θεσπίστηκε για να στηρίξει την πρωτοβουλία της Βόρειας διάστασης, η οποία εγκαινιάστηκε από το Συμβούλιο του Ελσίνκι το Δεκέμβριο του 1999.

(3)

Τα δάνεια της ΕΤΕπ που έχουν χορηγηθεί δυνάμει της απόφασης 2001/777/ΕΚ προσεγγίζουν πλέον τα ανώτατα όριά τους.

(4)

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο Ecofin της 25ης Νοεμβρίου 2003 ενέκρινε συμπληρωματικά κονδύλια για τα δάνεια που χορηγούνται από την ΕΤΕπ στη Ρωσία και στα ΔΝΑΚ, ως προέκταση της απόφασης 2001/777/ΕΚ, για τα σχέδια που υπάγονται σε τομείς στους οποίους η ΕΤΕπ διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα και για τα οποία υπάρχει μη ικανοποιηθείσα αίτηση πιστώσεων. Οι τομείς στους οποίους η ΕΤΕπ θεωρείται ότι έχει «συγκριτικό πλεονέκτημα» είναι το περιβάλλον, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και οι υποδομές ενέργειας που ευρίσκονται στους άξονες προτεραιοτήτων των διευρωπαϊκών δικτύων που έχουν διασυνοριακή διάσταση για κάποιο κράτος μέλος.

(5)

Η εντολή δανειοδότησης θα υπόκειται, αφενός, σε κατάλληλους όρους σύμφωνους με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πολιτικά και μακροοικονομικά ζητήματα, καθώς και με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με άλλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τα τομεακά ζητήματα και τα ζητήματα που άπτονται του σχεδίου και, αφετέρου, σε δίκαιη κατανομή των καθηκόντων μεταξύ της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ).

(6)

Οι χρηματοδοτήσεις από την ΕΤΕπ γίνονται σύμφωνα με τα συνήθη κριτήρια και τις συνήθεις διαδικασίες της, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μέτρων ελέγχου, καθώς και με τις διαδικασίες και τους κανόνες που αφορούν τους ελέγχους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη συνεργασία με την OLAF, έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι πολιτικές της Κοινότητας. Θα διεξάγονται τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΤΕπ και της Επιτροπής για να εξασφαλίζεται ο συντονισμός των προτεραιοτήτων και των δραστηριοτήτων σε αυτές τις χώρες και για να εκτιμάται η πρόοδος προς την επίτευξη των σχετικών πολιτικών στόχων της Κοινότητας.

(7)

Η παρούσα απόφαση θα ληφθεί υπόψη στα πλαίσια της πλήρους αξιολόγησης το Δεκέμβριο 2006 της γενικής εντολής δανεισμού της ΕΤΕπ για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στόχος

Η Κοινότητα χορηγεί εγγύηση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (την εφεξής αποκαλούμενη «ΕΤΕπ») στην περίπτωση που η τελευταία δεν εισπράξει τις πληρωμές που αντιστοιχούν σε πιστώσεις που έχουν ανοιχθεί, σύμφωνα με τα συνήθη κριτήριά της, και προς υποστήριξη των σχετικών στόχων εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας, για επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στη Ρωσία και στα νέα δυτικά ανεξάρτητα κράτη, συγκεκριμένα στη Λευκορωσία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Άρθρο 2

Επιλέξιμα σχέδια

Τα επιλέξιμα σχέδια σημαντικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στους ακόλουθους τομείς:

περιβάλλον,

μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και υποδομές ενέργειας που ευρίσκονται στους άξονες προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου (ΔΕΔ) που έχει διασυνοριακές επιπτώσεις για κάποιο κράτος μέλος.

Άρθρο 3

Ανώτατο ποσό και όροι

1.   Το συνολικό ανώτατο όριο των πιστώσεων ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ.

2.   Η Κοινότητα παρέχει στην ΕΤΕπ έκτακτη εγγύηση ύψους 100 % η οποία καλύπτει το συνολικό ποσό των πιστώσεων που ανοίγονται δυνάμει της παρούσας απόφασης, καθώς και όλα τα συναφή ποσά.

3.   Τα σχέδια τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια που καλύπτει η εγγύηση πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

το κριτήριο επιλεξιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 2·

β)

τη συνεργασία και, ενδεχομένως, τη συγχρηματοδότηση μεταξύ ΕΤΕπ και άλλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για να εξασφαλιστεί εύλογος καταμερισμός των κινδύνων και κατάλληλοι όροι για τα σχέδια.

Η ΕΤΕπ καταμερίζει καταλλήλως τα καθήκοντα με την ΕΤΑΑ, σύμφωνα με αμοιβαίως συμφωνημένους όρους, και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 5. Ειδικότερα, η ΕΤΕπ επωφελείται της εμπειρίας της ΕΤΑΑ στη Ρωσία και στα ΔΝΑΚ.

Άρθρο 4

Επιλεξιμότητα επιμέρους χωρών

Οι επιμέρους χώρες καθίστανται επιλέξιμες σύμφωνα με το ανώτατο όριο και στο μέτρο που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που είναι σύμφωνες με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου τις οποίες έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σχετική χώρα για πολιτικά και μακροοικονομικά ζητήματα. Η Επιτροπή καθορίζει το κατά πόσον η δεδομένη χώρα πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις και ενημερώνει σχετικά την ΕΤΕπ.

Άρθρο 5

Εκθέσεις

Η Επιτροπή ενημερώνει κατ’ έτος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις διεξαχθείσες πράξεις δανείου βάσει της παρούσας απόφασης και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αξιολόγηση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και το συντονισμό μεταξύ των διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών που συμμετέχουν στο σχέδιο.

Οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση της συμβολής των χορηγούμενων δυνάμει της παρούσας απόφασης δανείων στην εκπλήρωση των αφορώμενων στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Κοινότητας.

Για τους σκοπούς που αναφέρονται στην πρώτη και δεύτερη παράγραφο, η ΕΤΕπ διαβιβάζει στην Επιτροπή τα κατάλληλα στοιχεία.

Άρθρο 6

Διάρκεια

Η εγγύηση καλύπτει τα δάνεια που υπογράφονται έως τις 31 Ιανουαρίου 2007.

Η περίοδος αυτή παρατείνεται αυτομάτως επί εξάμηνο εάν, κατά την εκπνοή αυτής της περιόδου, το ποσό των χορηγηθέντων από την ΕΤΕπ δανείων υπολείπεται του ποσού που ορίζεται ως ανώτατο όριο στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Τελικές διατάξεις

1.   Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

2.   Η ΕΤΕπ και η Επιτροπή καταρτίζουν τους όρους υπό τους οποίους θα χορηγείται η εγγύηση.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 292 της 9.11.2001, σ. 41.


25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/13


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιανουαρίου 2005

σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου

(2005/49/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχovτας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

το πρωτόκολλο περί του Οργανισμού του Δικαστηρίoυ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/752/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 2ας Νοεμβρίου 2004, για την ίδρυση του Δικαστηρίου της Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), και ιδίως το παράρτημα I άρθρο 3 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου,

τη σύσταση του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2004,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I του πρωτοκόλλου περί τoυ Οργαvισμoύ του Δικαστηρίου, προβλέπει τη σύσταση επιτροπής με επτά προσωπικότητες που επιλέγονται μεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου και νομομαθών αναγνωρισμένου κύρους.

(2)

Δυνάμει της προαναφερθείσας παραγράφου 3, οι κανόνες λειτουργίας της επιτροπής αυτής αποφασίζονται από το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν σύστασης του Προέδρου του Δικαστηρίου. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να εφαρμοσθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Οι κανόνες λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παραρτήματος I του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου περιέχονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-C. JUNCKER


(1)  ΕΕ L 333 της 9.11.2004, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανόνες λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, του παραρτήματος I του πρωτοκόλλου περί του οργανισμού του δικαστηρίου

1.

Η επιτροπή απαρτίζεται από επτά προσωπικότητες, που επιλέγονται μεταξύ των πρώην μελών του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου και νομομαθών αναγνωρισμένου κύρους.

2.

Οι προσωπικότητες αυτές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής μπορούν να επαναδιοριστούν.

3.

Ένα από τα μέλη της εν λόγω επιτροπής ασκεί την προεδρία της, διοριζόμενο προς τούτο από το Συμβούλιο.

4.

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ασκεί τα καθήκοντα γραμματείας της επιτροπής αυτής. Παρέχει την αναγκαία για τις εργασίες της επιτροπής υποστήριξη διοικητικής φύσεως, περιλαμβανομένης της μεταφράσεως εγγράφων.

5.

Για την απαρτία της επιτροπής απαιτείται να είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε μέλη της.

Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

6.

Στα μέλη της επιτροπής τα οποία πρέπει να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους επιστρέφονται τα σχετικά έξοδα και χορηγείται επιπλέον αποζημίωση υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 422/67/ΕΟΚ, αριθ. 5/67/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1967, περί καθορισμού του καθεστώτος χρηματικών απολαβών του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής, του Προέδρου, των Δικαστών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέως του Δικαστηρίου καθώς και του Προέδρου, των Δικαστών, των Γενικών Εισαγγελέων και του Γραμματέως του Πρωτοδικείου (1).

Το Συμβούλιο αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη.


(1)  ΕΕ 187 της 8.8.1967, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1292/2004 (ΕΕ L 243 της 15.7.2004, σ. 23).


Επιτροπή

25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/15


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Ιανουαρίου 2005

σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 34]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/50/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (απόφαση ραδιοφάσματος) (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2003 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια — Μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του αριθμού των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα κατά το ήμισυ από σήμερα έως το 2010: ένα ζήτημα που μας αφορά όλους» (2), ορίζεται μια συνεκτική προσέγγιση στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2003 προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για ασφαλή και ευφυή οχήματα» (3), ανακοίνωσε την πρόθεσή της να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, γνωστή ως πρωτοβουλία e-Safety με τη χρήση νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφοριών και ευφυών συστημάτων οδικής ασφάλειας, όπως ο εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα. Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του σχετικά με την οδική ασφάλεια (4), στις 5 Δεκεμβρίου 2003, ζήτησε επίσης τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας μέσω της προαγωγής νέων τεχνολογιών, όπως η ηλεκτρονική ασφάλεια.

(2)

Για την ταχεία και συντονισμένη ανάπτυξη και εγκατάσταση ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα απαιτείται η διάθεση, χωρίς καθυστέρηση και σε σταθερή και μόνιμη βάση, εναρμονισμένων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την εν λόγω εφαρμογή στην Κοινότητα, ώστε ο κλάδος της βιομηχανίας να έχει την απαραίτητη εμπιστοσύνη προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις.

(3)

Στις 5 Αυγούστου 2003, η Επιτροπή, αποβλέποντας στην εν λόγω εναρμόνιση, ανέθεσε σχετική εντολή προς την ευρωπαϊκή διάσκεψη των διοικήσεων ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών (CEPT), κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 4 παράγραφος 2 της απόφασης αριθ. 676/2002/ΕΚ, για την εναρμόνιση του ραδιοφάσματος και τη διευκόλυνση συντονισμένης εισαγωγής συστημάτων ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα.

(4)

Με βάση την εν λόγω εντολή, η CEPT προσδιόρισε τη ζώνη συχνοτήτων των 79 GHz ως την πλέον κατάλληλη ζώνη για μακροπρόθεσμη και μόνιμη ανάπτυξη και εγκατάσταση ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα, το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2005. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ενέκρινε την απόφαση 2004/545/ΕΚ, της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (5).

(5)

Ωστόσο, η τεχνολογία ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 79 GHz παραμένει υπό εξέλιξη και δεν είναι άμεσα και οικονομικά αποδοτικά διαθέσιμη, μολονότι αναφέρεται ότι ο κλάδος θα προωθήσει την ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας με σκοπό να την καταστήσει διαθέσιμη το νωρίτερο δυνατό.

(6)

Η CΕΡΤ, στην έκθεσή της από 9 Ιουλίου 2004 προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της εντολής της 5ης Αυγούστου 2003, προσδιόρισε τη ζώνη των 24 GHz ως προσωρινή λύση που θα μπορούσε να καταστήσει δυνατή την έγκαιρη εισαγωγή στην Κοινότητα ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα ώστε να καλυφθούν οι στόχοι της πρωτοβουλίας e-Safety, δεδομένου ότι η τεχνολογία θεωρείται επαρκώς ώριμη για τη λειτουργία στην εν λόγω ζώνη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατά συνέπεια, να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα βάσει της εκάστοτε εθνικής κατάστασης του ραδιοφάσματος ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές εύρος διαθέσιμου ραδιοφάσματος σε εναρμονισμένη βάση στη ζώνη των 24 GHz (21,65-26,65), προστατεύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες υπηρεσίες που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη από επιζήμιες παρεμβολές.

(7)

Σύμφωνα με την υποσημείωση 5340 των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU, απαγορεύονται όλες οι εκπομπές στη ζώνη 23,6-24,0 GHz, επειδή οι εν λόγω συχνότητες προορίζονται εν πρώτοις για προστασία των υπηρεσιών ραδιοαστρονομίας, δορυφορικής γεωσκόπησης και παθητικής διαστημικής έρευνας. Η απαγόρευση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να γίνουν ανεκτές επιζήμιες παρεμβολές στις εν λόγω υπηρεσίες από εκπομπές στη συγκεκριμένη ζώνη.

(8)

Η υποσημείωση 5340 υπόκειται σε υποχρέωση μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία και δύναται να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 4 των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών, κατά το οποίο δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε ένα σταθμό συχνότητα κατά παρέκκλιση των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών, εφόσον δεν ισχύσει ρητά ο όρος ότι ο εν λόγω σταθμός, κατά τη χρήση της εκχωρηθείσας συχνότητας, δε θα προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές σε σταθμό που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των κανόνων της ITU. Κατά συνέπεια, η CEPT επισήμανε στην έκθεσή της προς την Επιτροπή ότι η υποσημείωση 5340 δεν απαγορεύει αυστηρά στις δημόσιες διοικήσεις να χρησιμοποιούν ζώνες που εμπίπτουν στην υποσημείωση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται υπηρεσίες άλλων δημόσιων διοικήσεων ή δεν επιδιώκεται διεθνής αναγνώριση της εν λόγω χρήσης στο πλαίσιο της ITU.

(9)

Η ζώνη των 23,6-24,0 GHz είναι πρωτεύοντος ενδιαφέροντος για την επιστημονική και μετεωρολογική κοινότητα όσον αφορά τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρατμούς που είναι απαραίτητη για τις μετρήσεις θερμοκρασίας της δορυφορικής υπηρεσίας γεωσκόπησης. Συγκεκριμένα, η εν λόγω συχνότητα έχει σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία παγκόσμιας παρακολούθησης περιβάλλοντος και ασφάλειας (GMES) που αποβλέπει στη δημιουργία λειτουργικού συστήματος προειδοποίησης σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η ζώνη συχνοτήτων 22,21-24,00 GHz απαιτείται επίσης για τη μέτρηση των φασματικών γραμμών αμμωνίας και νερού, καθώς και για παρατήρηση του συνεχούς για την υπηρεσία ραδιοαστρονομίας.

(10)

Οι ζώνες 21,2-23,6 GHz και 24,5-26,5 GHz έχουν κατανεμηθεί πρωτευόντως για τη σταθερή υπηρεσία στους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της ITU και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από σταθερές ζεύξεις για την κάλυψη απαιτήσεων υποδομής υφιστάμενων κινητών δικτύων δεύτερης και τρίτης γενιάς, καθώς και για την ανάπτυξη ευρυζωνικών σταθερών ασύρματων δικτύων.

(11)

Βάσει μελετών συμβατότητας μεταξύ υπηρεσιών ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα και σταθερών υπηρεσιών, δορυφορικών υπηρεσιών γεωσκόπησης και υπηρεσιών ραδιοαστρονομίας, η CEPT συμπέρανε ότι η απεριόριστη εγκατάσταση συστημάτων ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 24 GHz θα δημιουργούσε απαράδεκτες επιζήμιες παρεμβολές σε υφιστάμενες ραδιοεφαρμογές που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών της ITU και τη σημασία των εν λόγω υπηρεσιών, η εισαγωγή ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στα 24 GHz θα μπορούσε να γίνει μόνον υπό τον όρο επαρκούς προστασίας των εν λόγω υπηρεσιών στη ζώνη. Από την άποψη αυτή, δεδομένου ότι το σήμα που εκπέμπεται από εξοπλισμούς ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα είναι εξαιρετικά χαμηλό στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής των 24 GHz, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη το συσσωρευτικό αποτέλεσμα από τη χρήση πολλών συσκευών, οι οποίες μεμονωμένα ενδεχομένως δε θα προκαλούσαν επιζήμιες παρεμβολές.

(12)

Σύμφωνα με την CEPT, οι υφιστάμενες εφαρμογές που λειτουργούν στη ζώνη των 24 GHz και πέριξ θα υφίσταντο διαρκώς περισσότερο σημαντικές επιζήμιες παρεμβολές σε περίπτωση υπέρβασης ορισμένης στάθμης διείσδυσης οχημάτων που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 24 GHz για ραντάρ μικρής εμβέλειας. Συγκεκριμένα, η CEPT συμπέρανε ότι η κοινή χρήση μεταξύ δορυφορικών υπηρεσιών γεωσκόπησης και ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα θα ήταν εφικτή μόνο σε προσωρινή βάση εφόσον το ποσοστό των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στα 24 GHz περιοριζόταν σε 7,0 % σε κάθε εθνική αγορά. Το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε βάσει εικονοστοιχείων EESS, ενώ οι εθνικές αγορές χρησιμοποιούνται ως αναφορά για υπολογισμό του ανώτατου ορίου, δεδομένου ότι πρόκειται για τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο παρακολούθησης.

(13)

Στην έκθεση της CEPT συμπεραίνεται περαιτέρω ότι για τη διατήρηση των απαιτήσεων προστασίας της σταθερής υπηρεσίας, η κοινή χρήση μαζί με ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα θα ήταν εφικτή μόνο σε προσωρινή βάση, εφόσον το ποσοστό των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας σε οπτική επαφή με δέκτη σταθερής υπηρεσίας περιοριζόταν κάτω του 10 %.

(14)

Βάσει των εργασιών που διεξήγαγε η CEPT συνάγεται επομένως ότι δεν αναμένεται πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους χρήστες της ζώνης όπου ο συνολικός αριθμός των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί, διατεθεί στην αγορά ή τεθεί σε υπηρεσία και είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας δεν υπερβαίνει ποσοστό 7 % του συνολικού αριθμού των οχημάτων που κυκλοφορούν σε κάθε κράτος μέλος.

(15)

Επί του παρόντος δεν αναμένεται ότι το εν λόγω όριο θα έχει επιτευχθεί πριν από την ημερομηνία αναφοράς της 30ής Ιουνίου 2013.

(16)

Διάφορα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επίσης τη ζώνη των 24 GHz για έλεγχο μετρήσεων ταχύτητας με ραντάρ, ως συμβολή στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με μελέτες συμβατότητας μεταξύ των ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα και αυτών των συσκευών που λειτουργούν στην Ευρώπη, η CEPT συμπέρανε ότι η συμβατότητα είναι δυνατή υπό ορισμένες συνθήκες και ειδικότερα με διαχωρισμό των κεντρικών συχνοτήτων των δυο συστημάτων κατά τουλάχιστον 25 ΜΗz και ότι ο κίνδυνος προβληματικών παρεμβολών είναι μικρός και δεν δημιουργούν εσφαλμένες μετρήσεις ταχύτητας. Κατασκευαστές αυτοκίνητων που χρησιμοποιούν ραντάρ μικρής εμβέλειας έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν ότι ο κίνδυνος παρεμβολής στα ραντάρ μετρήσεις ταχύτητας είναι ελάχιστος. Η αξιοπιστία των ραντάρ μέτρησης ταχύτητας συνεπώς δεν θα επηρεαστεί σε σημαντικό επίπεδο από την λειτουργία των ραντάρ μικρής εμβέλειας.

(17)

Ορισμένα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν στο μέλλον τη ζώνη των 21,4-22,0 GHz για δορυφορική ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία στην κατεύθυνση από το διάστημα προς τη γη. Έπειτα από μελέτες συμβατότητας, οι σχετικές εθνικές δημόσιες διοικήσεις κατέληξαν ότι δεν υφίστανται προβλήματα συμβατότητας εφόσον οι εκπομπές ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα κάτω από τα 22 GHz δεν υπερβούν τα -61,3 dBm/MHz.

(18)

Οι παραπάνω προϋποθέσεις και προφυλάξεις πρέπει να τελούν υπό συνεχή αντικειμενική και αναλογική επανεξέταση εκ μέρους της Επιτροπής, επικουρούμενης από τα κράτη μέλη, ώστε με βάση συγκεκριμένα στοιχεία να διαπιστωθεί εάν υπάρξει υπέρβαση του ορίου του 7 % σε οποιαδήποτε εθνική αγορά πριν από την ημερομηνία αναφοράς, εάν υπάρχουν ή είναι πιθανό να υπάρξουν επιζήμιες παρεμβολές εντός σύντομης χρονικής περιόδου σε άλλους χρήστες της ζώνης από την υπέρβαση του ορίου του 7 % σε οποιαδήποτε εθνική αγορά, ή εάν έχουν προκληθεί επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους χρήστες της ζώνης, ακόμα και κάτω από το ανώτατο όριο.

(19)

Συνεπώς, έπειτα από πληροφορίες που θα προκύψουν από τη διαδικασία επανεξέτασης, ενδέχεται να απαιτηθούν τροποποιήσεις στην παρούσα απόφαση, ειδικότερα ώστε να εξασφαλιστεί ότι δε θα προκληθούν επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους χρήστες της ζώνης.

(20)

Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται ότι η ζώνη των 24 GHz θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη για ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα έως την ημερομηνία αναφοράς, εφόσον προκύψει ότι κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύει.

(21)

Για τη διευκόλυνση και αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της χρήσης της ζώνης των 24 GHz και για τη διαδικασία επανεξέτασης, δύνανται τα κράτη μέλη να στραφούν απευθείας στους κατασκευαστές και εισαγωγείς για τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επανεξέτασης.

(22)

Όπως αναφέρθηκε από τη CEPT, η κοινή χρήση μεταξύ ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα και της υπηρεσίας ραδιοαστρονομίας εντός της ζώνης των 22,21-24,00 GHz θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα επιζήμια παρεμβολή εις βάρος της τελευταίας σε περίπτωση που οχήματα εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας θα λειτουργούσαν χωρίς περιορισμούς εντός ορισμένης απόστασης από κάθε σταθμό ραδιοαστρονομίας. Κατά συνέπεια, και λαμβανομένου υπόψη ότι βάσει της οδηγίας 1999/5/ΕΚ απαιτείται ο ραδιοεξοπλισμός να είναι κατασκευασμένος με τρόπο ώστε να αποφεύγονται επιζήμιες παρεμβολές, συστήματα ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που λειτουργούν σε ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται για την ραδιοαστρονομία, στη περιοχή των 22,21-24,00 GHz θα πρέπει να απενεργοποιούνται όταν κινούνται στις εν λόγω περιοχές. Οι σχετικοί σταθμοί ραδιοαστρονομίας και οι συναφείς ζώνες αποκλεισμού θα πρέπει να ορίζονται και να αιτιολογούνται από τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις.

(23)

Η εν λόγω απενεργοποίηση είναι καλύτερο να γίνεται αυτόματα ώστε να είναι αποτελεσματική και αξιόπιστη. Ωστόσο, για να υπάρξει δυνατότητα έγκαιρης εφαρμογής του ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στα 24 GHz, είναι δυνατό να επιτραπεί περιορισμένος αριθμός πομποδεκτών με χειροκίνητη απενεργοποίηση καθώς, με τόσο περιορισμένο εγκατεστημένο αριθμό συστημάτων, αναμένεται να είναι μικρή η πιθανότητα πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών στην υπηρεσία ραδιοαστρονομίας.

(24)

Η προσωρινή εισαγωγή ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 24 GHz έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προηγούμενο για ενδεχόμενη εγκατάσταση άλλων εφαρμογών στις ζώνες όπου ισχύει η υποσημείωση 5340 των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU, είτε για προσωρινή είτε για μόνιμη χρήση. Εξάλλου, το ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα δεν πρέπει να θεωρείται υπηρεσία ασφάλειας της ζωής υπό την έννοια των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU και πρέπει να λειτουργεί χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία. Επίσης, το ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα δεν θα πρέπει να περιορίζει τη μελλοντική ανάπτυξη της χρήσης, στη ζώνη των 24 GHz, εφαρμογών που προστατεύονται από την υποσημείωση 5340.

(25)

Η διάθεση στην αγορά και η λειτουργία εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στα 24 GHz, αυτόνομο ή μετασκευασμένο σε οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, δεν θα ήταν συμβατή με το στόχο της αποφυγής επιζήμιων παρεμβολών σε υφιστάμενες ραδιοεφαρμογές που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη, δεδομένου ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη διάδοση του εν λόγω εξοπλισμού. Αντιθέτως, θα πρέπει να είναι εύκολος ο έλεγχος και η χρήση συστημάτων ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 24 GHz αποκλειστικά ως μέρος της σύνθετης ολοκλήρωσης ηλεκτρικής καλωδίωσης, σχεδιασμού αυτοκινήτου και συστήματος λογισμικού ενός οχήματος, εξαρχής εγκατεστημένο στο νέο όχημα ή σε αντικατάσταση εξαρχής εγκατεστημένου στο όχημα εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβελείας για αυτοκίνητα.

(26)

Η παρούσα απόφαση ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και με την επιφύλαξη της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (6), και της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών (7).

(27)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοφάσματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση των όρων για τη διάθεση και αποδοτική χρήση της περιοχής των 24 GHz της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «περιοχή των 24 GHz της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων» νοείται η περιοχή συχνοτήτων 24,15 +/– 2.50 GHz,

2)

ως «εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα» νοείται εξοπλισμός επί οχημάτων που παρέχει λειτουργίες ραντάρ για περιορισμό συγκρούσεων και εφαρμογές οδικής ασφάλειας,

3)

ως «εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει τεθεί σε υπηρεσία στην Κοινότητα» νοείται εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει εγκατασταθεί εξαρχής ή σε αντικατάσταση εξαρχής εγκατεστημένου, και ο οποίος έχει ή πρόκειται να ταξινομηθεί, να διατεθεί στην αγορά ή να τεθεί σε υπηρεσία στην Κοινότητα,

4)

ως «χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία» νοείται ότι δεν επιτρέπεται πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους χρήστες της ζώνης συχνοτήτων και ότι δε δύναται να απαιτηθεί προστασία έναντι επιζήμιων παρεμβολών προερχόμενων από άλλα συστήματα ή υπηρεσίες που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη συχνοτήτων,

5)

ως «ημερομηνία αναφοράς» νοείται η 30ή Ιουνίου 2013,

6)

ως «ημερομηνία μετάβασης» νοείται η 30ή Ιουνίου 2007,

7)

ως «όχημα» νοείται κάθε όχημα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

8)

ως «απενεργοποίηση» νοείται ο τερματισμός των εκπομπών εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα,

9)

ως «ζώνη αποκλεισμού» νοείται η περιοχή γύρω από σταθμό ραδιοαστρονομίας, η οποία ορίζεται από ακτίνα που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη απόσταση από το σταθμό, όπως ορίζεται στο παράρτημα 2,

10)

ως «κύκλος λειτουργίας» («duty cycle») νοείται ο λόγος του χρόνου κατά τον οποίο η συσκευή εκπέμπει ενεργά ως προς ένα χρόνο αναφοράς που λαμβάνεται μια οποιαδήποτε ώρα.

Άρθρο 3

Η περιοχή των 24 GHz της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων καθορίζεται και διατίθεται το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2005, χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία, προς χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει τεθεί σε υπηρεσία στην Κοινότητα και που είναι σε συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 4 και 6.

Η περιοχή ραδιοφάσματος των 24 GHz παραμένει προς τούτο διαθέσιμη έως την ημερομηνία αναφοράς, κατά το άρθρο 5.

Έπειτα από την εν λόγω ημερομηνία, η περιοχή των 24 GHz θα παύσει να είναι διαθέσιμη για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που τοποθετείται σε οποιοδήποτε όχημα, εκτός εάν ο εν λόγω εξοπλισμός εγκαθίσταται εξαρχής ή αντικαθιστά εξοπλισμό εγκατεστημένο εξαρχής, σε όχημα που έχει ταξινομηθεί, τεθεί σε υπηρεσία ή διατεθεί στην αγορά, στην Κοινότητα.

Άρθρο 4

Το ραδιοφάσμα της περιοχής των 24 GHz διατίθεται για το τμήμα υπερευρείας ζώνης του εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα, με μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος -41,3 dBm/MHz ενεργού ισοτροπικά ακτινοβολούμενης ισχύος (e.i.r.p.) και πυκνότητα ισχύος κορυφής 0 dBm/50 MHz e.i.r.p, εξαιρούμενων των συχνοτήτων 22 GHz όπου η μέγιστη μέση πυκνότητα ισχύος πρέπει να περιορίζεται στα -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Το ραδιοφάσμα της περιοχής των 24,05-24,25 GHz καθορίζεται για το στενοζωνικό τρόπο/συνιστώσα εκπομπής, που δύναται να αποτελείται από αδιαμόρφωτο φορέα, με μέγιστη ισχύ κορυφής 20 dBm e.i.r.p.

Εκπομπές εντός της ζώνης των 23,6-24 GHz σε αριθμητικά 30o ή περισσότερο πάνω από τον ορίζοντα περιορίζονται κατά τουλάχιστον 25 dB [για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας που έχει διατεθεί στην αγορά πριν από] το 2010 και έπειτα κατά τουλάχιστον 30 dB.

Άρθρο 5

1.   Η συνεχιζόμενη διάθεση της ζώνης των 24 GHz για εφαρμογές ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα παραμένει υπό συνεχή εξέταση ώστε να εξασφαλίζεται ότι η βασικότερη συνθήκη για την επιτρεπτή χρήση αυτής της ζώνης συχνοτήτων παραμένει σε ισχύ, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους χρήστες της ζώνης, ιδίως επαληθεύοντας έγκαιρα:

α)

το συνολικό αριθμό των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στην αγορά ή τεθεί σε υπηρεσία και είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στα 24 GHz, σε κάθε κράτος μέλος, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ο εν λόγω αριθμός δεν υπερβαίνει ποσοστό 7 % του συνολικού αριθμού οχημάτων σε κυκλοφορία σε κάθε κράτος μέλος·

β)

εάν έχουν διατεθεί κατάλληλες πληροφορίες από τα κράτη μέλη ή από τους κατασκευαστές και εισαγωγείς αναφορικά με τον αριθμό των οχημάτων με ραντάρ μικρής εμβέλειας τα 24 GHz, για το σκοπό της αποτελεσματικής παρακολούθησης της χρήσης της ζώνης των 24 GHz από εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβελείας για αυτοκίνητα·

γ)

εάν η μεμονωμένη ή σωρευτική χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στα 24 GHz προξενεί ή είναι πιθανό να προξενήσει βραχυπρόθεσμα επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους χρήστες στη ζώνη των 24 GHz ή σε παρακείμενες ζώνες σε τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, ανεξάρτητα από υπέρβαση ή όχι του ορίου που αναφέρεται στο στοιχείο α)·

δ)

εάν παραμένει ενδεδειγμένη η ημερομηνία αναφοράς.

2.   Εκτός από τη διαδικασία επανεξέτασης της παραγράφου 1, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2009 διεξάγεται ριζική επανεξέταση για να επαληθευθεί εάν συνεχίζουν να ισχύουν οι αρχικές παραδοχές αναφορικά με τη λειτουργία του ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 24 GHz, καθώς και για να επαληθευθεί εάν η ανάπτυξη της τεχνολογίας ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στη ζώνη των 79 GHz εξελίσσεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι εφαρμογές ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που λειτουργούν στην εν λόγω ζώνη του ραδιοφάσματος θα είναι έτοιμες για λειτουργία από την 1η Ιουλίου 2013.

3.   Η ριζική επανεξέταση δύναται να δρομολογηθεί από αιτιολογημένο αίτημα μέλους της επιτροπής ραδιοφάσματος, ή έπειτα από πρωτοβουλία της Επιτροπής.

4.   Τα κράτη μέλη επικουρούν την Επιτροπή κατά τη διεξαγωγή της επανεξέτασης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 εξασφαλίζοντας τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και την έγκαιρη παράδοσή τους στην Επιτροπή, ιδίως των πληροφοριών του παραρτήματος.

Άρθρο 6

1.   Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει τοποθετηθεί σε αυτοκίνητα λειτουργεί μόνον όταν το όχημα είναι σε λειτουργία.

2.   Εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει τεθεί σε υπηρεσία στην Κοινότητα εξασφαλίζει την προστασία των σταθμών ραδιοαστρονομίας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοφάσματος 22,21-24,00 GHz, που ορίζεται στο άρθρο 7, μέσω αυτόματης απενεργοποίησης σε καθορισμένη ζώνη αποκλεισμού ή μέσω άλλης μεθόδου που παρέχει ισοδύναμη προστασία για τους εν λόγω σταθμούς χωρίς παρέμβαση του οδηγού.

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 θα είναι αποδεκτή χειροκίνητη απενεργοποίηση για εξοπλισμό ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που έχει τεθεί σε υπηρεσία στην Κοινότητα και λειτουργεί στην περιοχή των 24 GHz της ζώνης του ραδιοφάσματος πριν από την ημερομηνία μετάβασης.

Άρθρο 7

Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τους σχετικούς εθνικούς σταθμούς ραδιοαστρονομίας που λειτουργούν στη ζώνη ραδιοφάσματος 23,6-24 GHz και προστατεύονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 στην επικράτειά του, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ζωνών αποκλεισμού για κάθε σταθμό. Οι πληροφορίες αυτές, συνοδευόμενες από την κατάλληλη αιτιολόγηση, κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός διμήνου από την έγκριση της παρούσας απόφασης και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.

(2)  COM(2003) 311.

(3)  COM(2003) 542.

(4)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδική ασφάλεια, 15058/03 TRANS 307.

(5)  ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 66.

(6)  ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/104/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 337 της 13.11.2004, σ. 13).

(7)  ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαιτούμενες πληροφορίες για παρακολούθηση της χρήσης της ζώνης των 24 GHz από ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα

Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται τα δεδομένα που απαιτούνται για την επαλήθευση του βαθμού διείσδυσης των αυτοκίνητων οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσοστού των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στα 24 GHz σε σχέση με το συνολικό αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν σε κάθε κράτος μέλος.

Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται σε ετήσια βάση:

1.

αριθμός οχημάτων εξοπλισμένων με ραντάρ μικρής εμβέλειας που χρησιμοποιούν τη ζώνη των 24 GHz που έχουν κατασκευαστεί ή/και διατεθεί στην αγορά ή/και ταξινομηθεί για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς στην Κοινότητα,

2.

αριθμός των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας που λειτουργεί στη ζώνη των 24 GHz, τα οποία έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς,

3.

συνολικός αριθμός οχημάτων σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

Όλα τα δεδομένα συνοδεύονται από εκτίμηση του βαθμού ακρίβειας της πληροφορίας.

Πλέον των παραπάνω δεδομένων, κάθε άλλη συναφής πληροφορία που θα επικουρούσε την Επιτροπή ώστε να διατηρήσει επαρκή εποπτεία της τρέχουσας χρήσης της ζώνης των 24 GHz από διατάξεις ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα διατίθενται εγκαίρως, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με:

τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις της αγοράς, εντός και εκτός της Κοινότητας,

πωλήσεις «μετά την αγορά» και μετασκευή εξοπλισμού,

πρόοδος εναλλακτικών τεχνολογιών και εφαρμογών, ιδίως ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα που λειτουργεί στη ζώνη των 79 GHz σύμφωνα με την απόφαση 2004/545/ΕΚ.


25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιανουαρίου 2005

που εξουσιοδοτεί προσωρινά τα κράτη μέλη να προβλέψουν παρεκκλίσεις από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εισαγωγή χώματος μολυσμένου από παρασιτοκτόνα ή από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους προς απομόλυνση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2005) 92]

(2005/51/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία του Συμβουλίου 2000/29/ΕΚ, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ, χώμα που προέρχεται από ορισμένες τρίτες χώρες δεν μπορεί κατ’αρχήν να εισαχθεί στην Κοινότητα.

(2)

Η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τη διατροφή και τη γεωργία (FAO) διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα σχετικά με την πρόληψη και διάθεση παλαιών και άχρηστων παρασιτοκτόνων για την παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες για τον εντοπισμό και την εξάλειψη παλαιών αποθεμάτων παρασιτοκτόνων και του χώματος που έχει μολυνθεί από αυτά λόγω διαρροής. Επιπλέον, δύο διεθνείς δεσμευτικές νομικές πράξεις διέπουν την παραγωγή, τη χρήση και τις απορρίψεις ανθεκτικών οργανικών ρύπων και την ασφαλή διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν αυτές τις ουσίες με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από αυτές τις ουσίες. Επειδή οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο δεν διαθέτουν πάντα τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την ασφαλή καταστροφή ή εκ νέου επεξεργασία αυτών των αποθεμάτων και του μολυσμένου χώματος, διεθνείς συμφωνίες και προγράμματα προβλέπουν την αποστολή αυτού του είδους χώματος σε εγκατάσταση επεξεργασίας για κατεργασία ή καταστροφή.

(3)

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρόγραμμα, το χώμα πρέπει να συσκευάζεται και να επισημαίνεται σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτικό Κώδικα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Κώδικας IMDG), με χρήση μόνον των εγκεκριμένων από τα Ηνωμένα Έθνη εμπορευματοκιβωτίων. Η αποστολή πρέπει να συμμορφώνεται με τον κώδικα IMDG και τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 (2) σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους.

(4)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης επιβλαβών οργανισμών σε φυτά ή φυτικά προϊόντα, εάν το χώμα έχει υποβληθεί σε επεξεργασία σε ειδικούς αποτεφρωτήρες για επικίνδυνα απόβλητα που συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) για την αποτέφρωση αποβλήτων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο παρασιτοκτόνου ή ανθεκτικού οργανικού ρύπου έχει καταστραφεί ή έχει αμετάκλητα μεταποιηθεί.

(5)

Τα κράτη μέλη μπορούν συνεπώς να εξουσιοδοτηθούν ώστε να προβλέψουν παρεκκλίσεις για περιορισμένη περίοδο και υπό ειδικούς όρους για να επιτρέψουν την εισαγωγή τέτοιου είδους μολυσμένου χώματος.

(6)

Η εξουσιοδότηση για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων πρέπει να λήξει εάν αποδειχθεί ότι οι ειδικοί όροι που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση δεν επαρκούν για την πρόληψη της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στην Κοινότητα ή δεν συμμορφώνονται με αυτήν.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται με την παρούσα απόφαση να προβλέψουν παρεκκλίσεις από το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ σχετικά με τις απαγορεύσεις που αναφέρονται στο σημείο 14 του μέρους A του παραρτήματος III της εν λόγω οδηγίας και από το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 34 του τμήματος I του μέρους A του παραρτήματος IV της εν λόγω οδηγίας για χώμα που προέρχεται από ορισμένες τρίτες χώρες.

Η εξουσιοδότηση για την πρόβλεψη παρεκκλίσεων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπόκειται σε ειδικούς όρους που καθορίζονται στο παράρτημα και εφαρμόζεται μόνον για το χώμα που εισάγεται στην Κοινότητα κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου 2005 και 28ης Φεβρουαρίου 2007 και προορίζεται για επεξεργασία σε ειδικούς αποτεφρωτήρες επικίνδυνων αποβλήτων.

Η εξουσιοδότηση αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων ή διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να απαιτούνται από άλλη νομοθεσία.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, πριν από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους εισαγωγής, τις πληροφορίες που απαιτούνται στο σημείο 7 του παραρτήματος για κάθε φορτίο χώματος που έχει εισαχθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα φορτία που έχουν εισαχθεί στην επικράτειά τους σύμφωνα με την παρούσα απόφαση τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί εάν οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα αποδειχθούν ανεπαρκείς για την πρόληψη της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 309 της 6.10.2004, σ. 9).

(2)  ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικοί όροι που εφαρμόζονται για το χώμα που προέρχεται από τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης

1.

Το χώμα πρέπει να:

α)

είναι χώμα μολυσμένο από παρασιτοκτόνα που καλύπτονται από το πρόγραμμα του FAO σχετικά με την πρόληψη και τη διάθεση παλαιών και άχρηστων παρασιτοκτόνων ή από παρόμοια πολυμερή προγράμματα ή χώμα μολυσμένο από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της σύμβασης της Στοκχόλμης σχετικά με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους ή στο πρωτόκολλο της σύμβασης του 1979 σχετικά με τη διαμεθοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση σε μεγάλη απόσταση από ανθεκτικούς οργανικούς ρύπους·

β)

συσκευάζεται σε σφραγισμένα δοχεία ή σάκους σύμφωνα με τον κώδικα IMDG και να μεταφέρεται σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια αποστολής από τον τόπο συσκευασίας στη χώρα προέλευσης έως την εγκατάσταση επεξεργασίας που βρίσκεται εντός της Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου·

γ)

προορίζεται για επεξεργασία στην Κοινότητα σε ειδικούς αποτεφρωτήρες επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίοι συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/76/ΕΚ.

2.

Το χώμα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου το οποίο έχει εκδοθεί στη χώρα προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση», η ένδειξη «το παρόν φορτίο πληροί τους όρους που καθορίζονται στην απόφαση 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής».

3.

Πριν από την εισαγωγή στην Κοινότητα, ο εισαγωγέας ενημερώνεται επίσημα σχετικά με τους όρους που καθορίζονται στα σημεία 1 έως 7 του παρόντος παραρτήματος. Ο εν λόγω εισαγωγέας κοινοποιεί έγκαιρα τα στοιχεία κάθε εισαγωγής στους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς του κράτους μέλους εισαγωγής, υποδεικνύοντας:

α)

την ποσότητα και την προέλευση του χώματος·

β)

την ημερομηνία εισαγωγής που δηλώνεται και επικυρώνεται από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα·

γ)

τις ονομασίες, τις διευθύνσεις και τους τόπους των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο σημείο 5 όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του χώματος.

Ο εισαγωγέας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επίσημους οργανισμούς σχετικά με τυχόν αλλαγές των προαναφερομένων στοιχείων, μόλις γίνουν γνωστές.

4.

Το χώμα πρέπει να εισάγεται από τα σημεία εισόδου που βρίσκονται εντός της επικράτειας ενός κράτους μέλους και έχουν προκαθοριστεί για το σκοπό της παρέκκλισης αυτής από το εν λόγω κράτος μέλος· αυτά τα σημεία εισόδου και η ονομασία και διεύθυνση του αρμόδιου για κάθε σημείο επίσημου οργανισμού που αναφέρεται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, κοινοποιούνται έγκαιρα από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και τίθενται στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, εάν τα ζητήσουν. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εισαγωγή στην Κοινότητα πραγματοποιείται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος που κάνει χρήση της παρέκκλισης αυτής, ο εν λόγω αρμόδιος επίσημος οργανισμός του κράτους μέλους εισαγωγής ενημερώνει και συνεργάζεται με τους ομόλογους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς των κρατών μελών που κάνουν χρήση αυτής της παρέκκλισης για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

5.

Η επεξεργασία του χώματος πραγματοποιείται μόνον σε εγκαταστάσεις:

α)

των οποίων οι ονομασίες, οι διευθύνσεις και οι τόποι έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το σημείο 3 στους σχετικούς αρμόδιους επίσημους οργανισμούς και

β)

οι οποίες είναι επίσημα καταχωρημένες και εγκεκριμένες για τους σκοπούς της παρούσας παρέκκλισης από τους σχετικούς αρμόδιους επίσημους οργανισμούς.

Στις περιπτώσεις στις οποίες οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος που κάνει χρήση της παρέκκλισης αυτής, ο εν λόγω αρμόδιος επίσημος οργανισμός του κράτους μέλους που κάνει χρήση αυτής της παρέκκλισης, ενημερώνει, μόλις λάβει την προαναφερόμενη έγκαιρη κοινοποίηση από τον εισαγωγέα, τους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του χώματος ανακοινώνοντας τις ονομασίες, τις διευθύνσεις και τους τόπους των εγκαταστάσεων στις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία του χώματος.

6.

Στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 5:

α)

το χώμα πρέπει να θεωρείται ως επικίνδυνο απόβλητο και η επεξεργασία του πρέπει να πραγματοποιείται με την εφαρμογή όλων των δεόντων μέτρων προστασίας και

β)

η επεξεργασία του χώματος πρέπει να πραγματοποιείται σε ειδικούς αποτεφρωτήρες επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίοι πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2000/76/ΕΚ.

7.

Το κράτος μέλος που κάνει χρήση της παρούσας παρέκκλισης πρέπει να διαβιβάζει ετησίως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη για κάθε εισαγωγή τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3.


Έγγραφα προσαρτημένα στο γενικό προϋπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/25


Δεύτερος διορθωτικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) για το 2004

(2005/52/ΕΚ, Ευρατόμ)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ), τον οποίο ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της 10ης Ιουνίου 2004, «ο προϋπολογισμός και οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, όπως αυτοί έχουν οριστικά εγκριθεί, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο δεύτερος διορθωτικός προϋπολογισμός του ΕΜΕΑ για το 2004 εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2004 (MB/186896/2004).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Κατηγορίες και βαθμοί

Έκτακτες θέσεις

2004

A*16

A*15

1

A*14

5

A*13

A*12

34

A*11

40

A*10

42

A*9

A*8

37

A*7

A*6

A*5

Σύνολο

159

B*11

B*10

6

B*9

B*8

10

B*7

14

B*6

12

B*5

9

B*4

B*3

Σύνολο

51

C*7

C*6

19

C*5

24

C*4

48

C*3

6

C*2

C*1

Σύνολο

97

D*5

D*4

2

D*3

5

D*2

Σύνολο

7

Γενικό σύνολο

314