ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
14 Δεκεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2116/2004 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, όσον αφορά τις συνθήκες που έχουν συναφθεί με την Αγία Έδρα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2117/2004 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2004, για την παράταση της αναστολής του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με την απόφαση αριθ. 2730/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής στις εισαγωγές τεμαχίων οπτάνθρακα με διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2118/2004 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2119/2004 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις, αριθ. 53/2004 ΕΚ

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2120/2004 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα

11

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2121/2004 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 για ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

17

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2122/2004 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2005 για τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

21

 

*

Οδηγία 2004/112/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 1 )

23

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

2004/846/ΕΚ:Απόφαση Proxima/2/2004 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 30ής Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τον διορισμό του Αρχηγού της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, EUPOL Proxima

29

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Κοινή δράση 2004/847/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κινσάσα (ΛΔΚ) όσον αφορά την Ενοποιημένη Αστυνομική Μονάδα (EUPOL Κινσασα)

30

 

*

Κοινή θέση 2004/848/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, η οποία τροποποιεί την κοινή θέση 2004/661/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

35

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2116/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, όσον αφορά τις συνθήκες που έχουν συναφθεί με την Αγία Έδρα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί της διεθνούς δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των (1) προβλέπει ότι κάθε απόφαση σχετικά με την ακυρότητα γάμου η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογήν της συνθήκης μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας (Κονκορδάτα), αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη υπό τους όρους του κεφαλαίου ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 τροποποιήθηκε με το παράρτημα II της πράξης προσχώρησης του 2003, ούτως ώστε να αναφέρεται η συμφωνία της 3ης Φεβρουαρίου 1993 μεταξύ της Μάλτας και της Αγίας Έδρας για την αναγνώριση των αστικών συνεπειών στους καθολικούς θρησκευτικούς γάμους και στις αποφάσεις των εκκλησιαστικών αρχών και δικαστηρίων για τους γάμους αυτούς, μαζί με το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της 6ης Ιανουαρίου 1995.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (2) άρχισε να ισχύει την 1η Αυγούστου 2004 και θα εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2005 σε όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τη Δανία.

(4)

Η Μάλτα ζήτησε την τροποποίηση του άρθρου 63 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, που αντιστοιχεί στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1347/2000, ούτως ώστε να αναφέρεται η συμφωνία με την Αγία Έδρα.

(5)

Το άρθρο 57 της πράξης προσχώρησης του 2003 προβλέπει ότι, όταν οι πράξεις που εκδόθηκαν πριν από την προσχώρηση απαιτούν προσαρμογή συνεπεία αυτής, μπορεί να προσαρμόζονται με απλουστευμένη διαδικασία από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής.

(6)

Δικαιολογείται να ληφθεί υπόψη η αίτηση της Μάλτας και να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2201/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:

₪γ)

η συμφωνία της 3ης Φεβρουαρίου 1993 μεταξύ της Μάλτας και της Αγίας Έδρας για την αναγνώριση των αστικών συνεπειών στους καθολικούς θρησκευτικούς γάμους και στις αποφάσεις των εκκλησιαστικών αρχών και δικαστηρίων για τους γάμους αυτούς, μαζί με το δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο της 6ης Ιανουαρίου 1995.»

2)

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

₪4.   Η αναγνώριση στην Ιταλία, την Ισπανία ή τη Μάλτα των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 μπορεί να υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες και στους ίδιους ελέγχους που ισχύουν για τις αποφάσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες με την Αγία Έδρα τις οποίες μνημονεύει η παράγραφος 3.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. P. H. DONNER


(1)  ΕΕ L 160 της 30.6.2000, σ. 19· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 318 της 19.10.2004, σ. 7).

(2)  ΕΕ L 338 της 23.12.2003, σ. 1.


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2117/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 7ης Δεκεμβρίου 2004

για την παράταση της αναστολής του δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με την απόφαση αριθ. 2730/2000/ΕΚΑΧ της Επιτροπής στις εισαγωγές τεμαχίων οπτάνθρακα με διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), (εφεξής «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Βάσει της απόφασης αριθ. 2730/2000/ΕΚΑΧ (2), η Επιτροπή επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 32,6 EUR ανά τόνο, στις εισαγωγές τεμαχίων οπτάνθρακα με διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm («οπτάνθρακας 80+»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «ΛΔΚ») που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2704 00 19 (κωδικός Taric 2704001910).

(2)

Βάσει της απόφασης 2004/264/ΕΚ (3) (εφεξής η «απόφαση»), η Επιτροπή ανέστειλε τον οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ για περίοδο εννέα μηνών, με ισχύ από τις 20 Μαρτίου 2004.

B.   ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

(3)

Το άρθρο 14 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού προβλέπει την αναστολή των μέτρων αντιντάμπινγκ προς όφελος της Κοινότητας, για το λόγο ότι έχουν μεταβληθεί προσωρινά οι συνθήκες της αγοράς σε βαθμό τέτοιο που θα ήταν απίθανο να εμφανισθεί εκ νέου η ζημία ως συνέπεια της αναστολής των μέτρων. Τα μέτρα αντιντάμπινγκ δύνανται να αναστέλλονται βάσει απόφασης της Επιτροπής για χρονική περίοδο εννέα μηνών. Το άρθρο 14 παράγραφος 4 διευκρινίζει επίσης ότι η αναστολή δύναται να παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος, εάν το αποφασίσει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επιτροπής.

(4)

Ύστερα από την αναστολή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ βάσει της απόφασης, η Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 15 της απόφασης, συνέχισε να παρακολουθεί την κατάσταση του οπτάνθρακα 80 + στην αγορά. Εκτός από την ανάλυση των εισαγωγών από τη ΛΔΚ, απεστάλη ερωτηματολόγιο σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ζητά στοιχεία σχετικά με την παραγωγή, τον όγκο των πωλήσεων και τις τιμές στην αγορά της Κοινότητας καθώς και τα κέρδη για το 2003 και για τους πρώτους έξι μήνες του 2004.

(5)

Απαντήσεις έστειλαν τόσο οι κλάδοι που υπέβαλαν καταγγελία όσο και οι κλάδοι των χρηστών. Συνεργάσθηκαν τέσσερις παραγωγοί της Κοινότητας: τρεις από την ΕΕ-15 (καταγγέλλων κλάδος) και ένας από την Πολωνία. Συνεργάσθηκαν επίσης δώδεκα εταιρείες που εκπροσωπούν τον κλάδο του ορυκτοβάμβακα και των χυτηρίων.

(6)

Όσον αφορά τον όγκο των εισαγωγών στην Κοινότητα από τη ΛΔΚ, διαπιστώθηκε ότι, κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του 2004, ο όγκος των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος μειώθηκε κατά 4 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2003. Ωστόσο, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, φαίνεται ότι γίνονται κανονικά περισσότερες εισαγωγές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση του όγκου των εισαγωγών μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2004 και του τελευταίου εξαμήνου του 2003 δείχνει μείωση σε ποσοστό 11 %.

(7)

Όσον αφορά τις τιμές, η μέση τιμή του οπτάνθρακα 80 + κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004 αυξήθηκε κατά 107 % σε σύγκριση με τη μέση τιμή το 2003. Κατά μέσο όρο, η τιμή μονάδας ήταν 124 EUR ανά τόνο το 2003 και 256 EUR ανά τόνο κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2004. Σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2004, υπήρχε ελαφρά αύξηση, από 110 EUR σε 140 EUR και ότι τον Ιούνιο η τιμή αυξήθηκε σε 403 EUR.

(8)

Κατά τη διάρκεια της αρχικής έρευνας, οι κύριοι ανταγωνιστές της ΛΔΚ ήταν η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία. Σύμφωνα με τη Eurostat, το σύνολο των εισαγωγών από τις χώρες αυτές ήταν 924 602 τόνοι σε σύγκριση με 318 005 τόνους από τη ΛΔΚ το 2003. Οι χώρες αυτές αποτελούν σήμερα μέρος του κοινοτικού κλάδου και τα στοιχεία τους έχουν ληφθεί υπόψη.

(9)

Οι παραγωγοί της Κοινότητας (ΕΕ-15) αύξησαν την παραγωγή τους από 442 397 τόνους το 2003 σε περίπου 543 920 τόνους το 2004, ήτοι κατά 23 %. Ταυτόχρονα ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 35 % και οι τιμές κατά 8 %. Φαίνεται πως ο κοινοτικός κλάδος άρχισε να ανακάμπτει σε σχετικά καλό βαθμό από την προηγούμενη ζημιογόνο κατάσταση, καθώς το μέσο κέρδος ήταν 8,5 % το 2003 και 12,4 % στα τέλη του Ιουνίου 2004.

(10)

Όσον αφορά τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, η παραγωγή οπτάνθρακα 80 + επικεντρώνεται κυρίως στην Πολωνία και στην Τσεχική Δημοκρατία. Ένας από τους πολωνούς παραγωγούς συνεργάσθηκε στην παρούσα διαδικασία. Η παραγωγή της ΕΕ των 25 στις εταιρείες που συνεργάσθηκαν αυξήθηκε κατά 30 % από το 2003 έως το 2004. Ταυτόχρονα ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε κατά 39 % και οι τιμές των πωλήσεων κατά 12 %. Το μέσο κέρδος για τους παραγωγούς της ΕΕ των 25 ήταν ύψους 13 % το 2003 και 19,1 % το 2004.

(11)

Οι τιμές του οπτάνθρακα 80 + που εισήχθη από τη ΛΔΚ από τον κλάδο των χρηστών αυξήθηκαν από 143 EUR ανά τόνο το 2003 σε 255 EUR ανά τόνο το 2004 (Απρίλιος-Ιούνιος), ήτοι κατά 78 %. Ο όγκος του κινέζικου οπτάνθρακα που αγόρασαν οι εν λόγω χρήστες μειώθηκε από 158 730 τόνους το 2003 σε όγκο που υπολογίζεται σε 65 114 τόνους το 2004, ήτοι κατά 59 %.

(12)

Οι χρήστες εξακολουθούν να ισχυρίζονται ότι η προμήθεια οπτάνθρακα 80 + δεν ικανοποιεί τη ζήτηση στην κοινοτική αγορά, παρά τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν στην παραγωγή και στις πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι ο κινεζικός οπτάνθρακας 80 + δεν διατίθεται σε επαρκείς ποσότητες και ακόμη και στην περίπτωση αυτή η τιμή του είναι πολύ υψηλή.

Γ.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(13)

Με βάση τα προαναφερόμενα, αποδεικνύεται ότι η αγορά βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την περίοδο κατά την οποία τα μέτρα είχαν ανασταλεί. Πράγματι, δεδομένης της προσωρινής αλλαγής στις συνθήκες της αγοράς, και ιδίως λόγω του υψηλού επιπέδου τιμών του εν λόγω προϊόντος, που είναι πολύ υψηλότερες από το ζημιογόνο επίπεδο τιμών που διαπιστώθηκε στην αρχική έρευνα, καθώς και λόγω της έλλειψης σε προμήθεια οπτάνθρακα 80 +, κρίνεται ότι η ζημία που προκλήθηκε στον κοινοτικό κλάδο από εισαγωγές οπτάνθρακα 80 + από τη ΛΔΚ δεν είναι πιθανόν να επανεμφανιστεί βάσει των σημερινών συνθηκών και ότι η παράταση της αναστολής θα ήταν προς το συμφέρον της Κοινότητας. Συνεπώς, οι όροι για την αναστολή εξακολουθούν να πληρούνται.

(14)

Λόγω των προαναφερομένων, προτείνεται να παραταθεί η αναστολή του δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τεμαχίων οπτάνθρακα με διάμετρο μεγαλύτερη των 80 mm για περαιτέρω περίοδο ενός έτους, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

(15)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατά την εκπνοή της παρούσας αναστολής, θα έχει λήξει ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για την επανεξέταση της ημερομηνίας λήξης.

(16)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα κύρια πραγματικά περιστατικά και το σκεπτικό που οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Με βάση το σκεπτικό ότι η αγορά οπτάνθρακα είναι πολύ ασταθής, ο κοινοτικός κλάδος ζήτησε παράταση, μέγιστης διάρκειας εννέα μηνών, της αναστολής του δασμού αντιντάμπινγκ. Για το λόγο αυτό κρίθηκε ότι, στην παρούσα συγκυρία, δεν ενδείκνυται μικρότερη περίοδος, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, τα μέτρα δύνανται να επιβληθούν εκ νέου οιαδήποτε στιγμή και κατόπιν διαβούλευσης, εφόσον δεν ισχύει πλέον ο λόγος στον οποίο οφείλεται η αναστολή.

(17)

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει την εξέλιξη των εισαγωγών οπτάνθρακα 80 + στην Κοινότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η αναστολή του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε βάσει της απόφασης αριθ. 2730/2000/ΕΚΑΧ παρατείνεται έως τις 15 Δεκεμβρίου 2005.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  EE L 316 της 15.12.2000, σ. 30· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 997/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 183 της 20.5.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 81 της 19.3.2004, σ. 89.


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2118/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

109,2

204

91,2

624

182,9

999

127,8

0707 00 05

052

88,7

220

122,9

999

105,8

0709 90 70

052

130,6

204

63,2

999

96,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

52,8

382

32,3

388

48,6

528

36,4

999

44,2

0805 20 10

204

66,5

999

66,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

204

46,2

464

171,7

624

80,7

720

30,2

999

79,3

0805 50 10

052

40,2

528

42,2

999

41,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,4

400

86,2

404

106,9

512

105,4

720

51,5

804

167,7

999

112,1

0808 20 50

400

95,1

720

42,1

999

68,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2119/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις, αριθ. 53/2004 ΕΚ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 33, καθορίζει μεταξύ άλλων τις λεπτομέρειες εφαρμογής που αφορούν τη διάθεση των αποθεμάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί μετά από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως.

(2)

Πρέπει να προβούμε σύμφωνα με το άρθρο 80 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 σε δημοπρασίες για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις, προκειμένου να περιοριστούν τα αποθέματα κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να επιτραπεί η υλοποίηση στην Κοινότητα βιομηχανικών σχεδίων περιορισμένης έκτασης ή η μεταποίηση σε εμπορεύματα που προορίζονται για εξαγωγή για βιομηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη έχει αποθεματοποιηθεί από τα κράτη μέλη και αποτελείται από ποσότητες που προέρχονται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(3)

Μετά την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του νέου γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (3), οι τιμές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ευρώ.

(4)

Πρέπει να καθορισθούν οι ελάχιστες τιμές για την υποβολή των προσφορών, διαφοροποιημένες ανάλογα με την κατηγορία της τελικής χρήσης.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Με τη δημοπρασία αριθ. 53/2004 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής προέλευσης για νέες βιομηχανικές χρήσεις. Η αλκοόλη προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από το γαλλικό οργανισμό παρεμβάσεως.

Ο όγκος που αφορά η πωλούμενη αλκοόλη ανέρχεται σε 120 000 εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol. Οι αριθμοί των δεξαμενών (cuves), οι τόποι αποθήκευσης και ο όγκος της αλκοόλης 100 % vol που περιέχονται σε καθεμία από τις δεξαμενές αυτές περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η πώληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Άρθρο 3

1.   Οι προσφορές υποβάλλονται στον σχετικό οργανισμό παρέμβασης που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη:

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Τηλ. (33-5) 57 55 20 00

Τέλεξ 57 20 25

Φαξ (33-5) 57 55 20 59,

ή αποστέλλονται στη διεύθυνση του εν λόγω οργανισμού με συστημένη επιστολή.

2.   Οι προσφορές εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή — δημοπρασία για νέες βιομηχανικές χρήσεις αριθ. 53/2004 ΕΚ», ο οποίος εσωκλείεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

3.   Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης το αργότερο στις 4 Ιανουαρίου 2005 στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών).

4.   Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη συστάσεως, στον σχετικό οργανισμό παρεμβάσεως που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη, εγγυήσεως συμμετοχής 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.

Άρθρο 4

Οι ελάχιστες τιμές για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν προσφορές ανέρχονται σε 8,35 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή αρτοποιητικής ζύμης, σε 26 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή χημικών προϊόντων του τύπου αμίνες και χλωράλη για την εξαγωγή, 32 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για την παρασκευή eau de Cologne για την εξαγωγή, και σε 7,50 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol, που προορίζεται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις.

Άρθρο 5

Οι διαδικασίες που αφορούν τη δειγματοληψία έχουν καθορισθεί στο άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιμή των δειγμάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.

Ο οργανισμός παρεμβάσεως παρέχει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πωλουμένων αλκοολών.

Άρθρο 6

Η εγγύηση ορθής εκτελέσεως ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(2)  ΕΕL 194 της 31.7.2000, σ. 45· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1774/2004 (ΕΕ L 316 της 15.10.2004, σ. 61).

(3)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 53/2004 ΕΚ

Τόπος αποθεματοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούμενης αλκοόλης

Κράτος μέλος

Τόπος αποθεματοποίησης

Αριθμός δεξαμενών

Όγκος σε εκατόλιτρα αλκοόλης 100 %

Αναφορά σε άρθρο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999

Τύπος αλκοόλης

Αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

ΓΑΛΛΙΑ

Onivins–Longuefuye

F-53200 Longuefuye

8

22 565

27

ακατέργαστη

+ 92

1

22 605

27

ακατέργαστη

+ 92

7

22 620

27

ακατέργαστη

+ 92

2

22 640

27

ακατέργαστη

+ 92

15

710

28

ακατέργαστη

+ 92

21

8 860

27

ακατέργαστη

+ 92

Onivins-Port-la-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Avenue Adolphe Turrel

BP 62

F-11210 Port-la-Nouvelle

35

8 785

27

ακατέργαστη

+ 92

27

2 505

27

ακατέργαστη

+ 92

34

8 710

27

ακατέργαστη

+ 92

 

Σύνολο

 

120 000

 

 

 


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2120/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 72 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 της Επιτροπής (2) προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό δειγμάτων που πρέπει να συλλέγονται κάθε χρόνο για την τράπεζα αναλυτικών δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού. Μετά την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Κύπρου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός δειγμάτων που πρέπει να συλλέγονται από αυτές τις χώρες.

(2)

Το άρθρο 12 προσδιορίζει τον αριθμό αναλύσεων που πρέπει να εκτελούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), συμπεριλαμβανόμενων των αναλύσεων δειγμάτων προερχόμενων από τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη εξοπλιστεί για την πραγματοποίηση των ισοτοπικών αναλύσεων. Πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για την ίδρυση και την οργάνωση άρτιων εργαστηρίων ισοτοπικής ανάλυσης σε αυτά τα κράτη μέλη.

(3)

Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 προβλέπουν συγκεκριμένες οδηγίες για την επεξεργασία, την ανάλυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κτηθείσα εμπειρία και η τεχνική πρόοδος, οι οδηγίες αυτές πρέπει να ενημερωθούν.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 πρέπει να τροποποιηθεί καταλλήλως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2729/2000 τροποποιείται ως ακολούθως:

1)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από τα εξής:

«Ο αριθμός δειγμάτων που πρέπει να συλλέγονται κάθε χρόνο για την τράπεζα δεδομένων είναι τουλάχιστον:

20 δείγματα στην Τσεχική Δημοκρατία,

200 δείγματα στη Γερμανία,

50 δείγματα στην Ελλάδα,

200 δείγματα στην Ισπανία,

400 δείγματα στη Γαλλία,

400 δείγματα στην Ιταλία,

10 δείγματα στην Κύπρο,

4 δείγματα στο Λουξεμβούργο,

50 δείγματα στην Ουγγαρία,

4 δείγματα στη Μάλτα,

50 δείγματα στην Αυστρία,

50 δείγματα στην Πορτογαλία,

20 δείγματα στη Σλοβενία,

15 δείγματα στη Σλοβακία,

4 δείγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο»

.

2)

Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από τα εξής:

«Κατά τη χρονική περίοδο που λήγει στις 31 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη που παράγουν οίνο και που δεν είναι εξοπλισμένα για να πραγματοποιήσουν τις ισοτοπικές αναλύσεις, αποστέλλουν τα δείγματά τους στο ΚΚΕρ, προκειμένου να πραγματοποιήσει την ανάλυση».

3)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.

4)

Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

5)

Το παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 316 της 15.12.2000, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Οδηγίες για τη λήψη δείγματος νωπών σταφυλιών, την επεξεργασία και μεταποίησή τους σε οίνο που προορίζεται για ανάλυση με ισοτοπικές μεθόδους του δευτέριου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11

I.   ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

A.

Κάθε δείγμα περιλαμβάνει τουλάχιστον δέκα κιλά ώριμων σταφυλιών της ίδιας ποικιλίας αμπέλου. Τα σταφύλια λαμβάνονται ως έχουν.

Η δειγματοληψία πραγματοποιείται κατά την περίοδο του τρύγου. Τα σταφύλια που κόπηκαν πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου του εν λόγω αγροτεμαχίου. Το δείγμα νωπών σταφυλιών που έχει ληφθεί μ’ αυτό τον τρόπο ή το γλεύκος που έχει προκύψει, μπορεί να διατηρηθεί στην κατάψυξη μέχρι την περαιτέρω χρησιμοποίησή του.

Μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται μέτρηση του οξυγόνου-18 που περιέχεται στο ύδωρ του γλεύκους, λαμβάνεται χωριστά και διατηρείται επιμέρους ποσότητα γλεύκους, μετά τη συμπίεση όλου του δείγματος σταφυλών.

B.

Κατά τη δειγματοληψία καταρτίζεται αναγνωριστικό δελτίο. Το εν λόγω δελτίο περιλαμβάνει ένα μέρος Ι που αφορά τη δειγματοληψία σταφυλιών και ένα μέρος ΙΙ που αφορά την οινοποίηση. Διατηρείται με το δείγμα και το συνοδεύει σε όλες τις μεταφορές. Ενημερώνεται κάθε φορά που γίνεται επεξεργασία του δείγματος.

Το αναγνωριστικό δελτίο που αφορά τη δειγματοληψία καταρτίζεται σύμφωνα με το μέρος Ι του ερωτηματολογίου που εμφαίνεται στο παράρτημα II.

II.   ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

A.

Η οινοποίηση πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή ή από μια υπηρεσία που είναι εξουσιοδοτημένη γι’ αυτό το σκοπό, στο μέτρο του δυνατού υπό συνθήκες παρόμοιες με τις συνήθεις συνθήκες της περιοχής παραγωγής, της οποίας είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η οινοποίηση πρέπει να οδηγεί στην ολική μετατροπή της ζάχαρης σε αλκοόλη, δηλαδή σε λιγότερο από 2 γραμμάρια ανά λίτρο αζύμωτα σάκχαρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για να εξασφαλιστεί καλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, γίνονται αποδεκτές μεγαλύτερες ποσότητες αζύμωτων σακχάρων. Μόλις γίνει η διαύγαση και η σταθεροποίηση του οίνου με τη βοήθεια SO2, εμφιαλώνεται σε φιάλες 75 cl και τοποθετείται η σήμανση.

B.

Το αναγνωριστικό δελτίο που αφορά την οινοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το μέρος ΙΙ του ερωτηματολογίου που εμφαίνεται στο παράρτημα II.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη λήψη και την οινοποίηση δειγμάτων σταφυλιών που προορίζονται για ανάλυση με ισοτοπικές μεθόδους

Χρησιμοποιούνται οι αναλυτικές μέθοδοι και ο τρόπος έκφρασης των αποτελεσμάτων (οι μονάδες) που περιγράφονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90 (ή άλλες που αποδεικνύονται ισοδύναμες από τα εργαστήρια που συμμετέχουν στην ανάλυση).

ΜΕΡΟΣ I

1)   Γενικές πληροφορίες

1.1.

Αριθμός δείγματος:

1.2.

Ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία:

1.3.

Επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη δειγματοληψία:

1.4.

Επωνυμία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την οινοποίηση και την αποστολή του δείγματος εφόσον διαφέρει από την υπηρεσία που αναφέρεται στο σημείο 1.3:

2)   Γενική περιγραφή του δείγματος

2.1.

Καταγωγή (κράτος, περιοχή):

2.2.

Έτος συγκομιδής:

2.3.

Ποικιλία αμπέλου:

2.4.

Χρώμα σταφυλών:

3)   Περιγραφή του αμπελώνα

3.1.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου του αγροτεμαχίου:

3.2.

Τοποθεσία του αγροτεμαχίου:

κοινότητα:

γεωγραφική θέση:

στοιχεία κτηματολογίου:

πλάτος, μήκος:

3.3.

Έδαφος (π.χ. ασβεστώδες, αργιλώδες, αργιλοασβεστώδες, αμμώδες):

3.4.

Θέση (π.χ. λόφος, πεδιάδα, έκθεση στον ήλιο):

3.5.

Αριθμός πρεμνών ανά εκτάριο:

3.6.

Πιθανή ηλικία του αμπελώνα (κάτω των δέκα χρόνων, μεταξύ δέκα και 25 χρόνων, πλέον των 25 χρόνων):

3.7.

Υψόμετρο:

3.8.

Τρόπος κλαδέματος και μέγεθος:

3.9.

Κατηγορία οίνου στην οποία μεταποιούνται κανονικά τα σταφύλια (επιτραπέζιος οίνος, «vqprd», λοιπές) — (ορισμοί αναφοράς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, παράρτημα 1):

4)   Χαρακτηριστικά του τρύγου και του γλεύκους

4.1.

Εκτιμώμενη απόδοση ανά εκτάριο του τρυγηθέντος αγροτεμαχίου: (kg/ha)

4.2.

Φυσική κατάσταση των σταφυλιών (π.χ. σε υγιή κατάσταση ή σάπια) με διευκρίνιση αν τα σταφύλια αποξηράνθηκαν ή βράχηκαν τη στιγμή της δειγματοληψίας:

4.3.

Ημερομηνία δειγματοληψίας:

5)   Μετεωρολογικές συνθήκες που προηγούνται του τρύγου

5.1.

Βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των δέκα ημερών που προηγούνται της συγκομιδής: ναι/όχι. Αν ναι, να παρασχεθούν συμπληρωματικές πληροφορίες εφόσον είναι διαθέσιμες.

6)   Περίπτωση αρδευόμενων αμπελώνων

Εφόσον η καλλιέργεια αρδεύεται, ημερομηνία της τελευταίας άρδευσης:

(Σφραγίδα της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη δειγματοληψία και υπογραφή συνοδευόμενη από το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του υπαλλήλου που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία)

ΜΕΡΟΣ II

1)   Οινοποίηση μικρής κλίμακας

1.1.

Βάρος του δείγματος σταφυλιών σε kg:

1.2.

Τρόπος συμπίεσης:

1.3.

Όγκος του λαμβανομένου γλεύκους:

1.4.

Χαρακτηριστικά του γλεύκους:

περιεκτικότητα σε ζάχαρα σε g/l μετρηθείσα με διαθλασιμετρία:

ολική οξύτητα σε gr/l τρυγικού οξέος: (προαιρετικό)

1.5.

Τρόπος επεξεργασίας του γλεύκους (π.χ. αφαίρεση των στερεών καταλοίπων, φυγοκέντριση):

1.6.

Προσθήκη ζυμομυκήτων (χρησιμοποιούμενη ποικιλία των ζυμομυκήτων). Να αναφερθεί εάν υπήρξε αυτόματη ζύμωση.

1.7.

Θερμοκρασία κατά τη ζύμωση:

1.8.

Τρόπος προσδιορισμού του τέλους της ζύμωσης:

1.9.

Τρόπος επεξεργασίας του οίνου (π.χ. μετάγγιση):

1.10.

Δόση του θειώδους ανυδρίτου σε mg/l:

1.11.

Ανάλυση του λαμβανομένου οίνου:

κτηθείς αλκοολικός τίτλος σε % vol:

ολικό ξηρό εκχύλισμα:

ανάγοντα σάκχαρα σε g/l ιμβερτοποιημένου σακχάρου:

2)   Χρονολογικός πίνακας που αφορά την οινοποίηση του δείγματος

Ημερομηνία:

της δειγματοληψίας: (ίδια με την ημερομηνία τρύγου, μέρος I-4.3)

της συμπίεσης:

της έναρξης της ζύμωσης:

του τέλους της ζύμωσης:

της εμφιάλωσης:

Ημερομηνία κατάρτισης του μέρους II:

(Σφραγίδα της αρμόδιας υπηρεσίας που πραγματοποίησε την οινοποίηση και υπογραφή ενός υπεύθυνου της υπηρεσίας)»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

των δειγμάτων οίνου και αμπελοοινικών προϊόντων, τα οποία υποβάλλονται σε ανάλυση με ισοτοπική μέθοδο που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2676/90, προς εισαγωγή στην τράπεζα ισοτοπικών δεδομένων του ΚΚΕρ

I.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (μεταφέρονται από το παράρτημα II)

1.

Χώρα:

2.

Αριθμός δείγματος:

3.

Έτος:

4.

Ποικιλία αμπέλου:

5.

Κατάταξη του οίνου:

6.

Περιφέρεια/διαμέρισμα:

7.

Όνομα και διεύθυνση του εργαστηρίου που είναι υπεύθυνο για τα αποτελέσματα:

8.

Δείγμα για δεύτερη ανάλυση επαλήθευσης στο ΚΚΕρ: ναι/όχι

II.   ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1.   Οίνος (τα στοιχεία μεταφέρονται από το παράρτημα II)

1.1.

:

Αλκοολικός τίτλος κατ’ όγκο

:

% vol

1.2.

:

Ολικό στερεό υπόλειμμα

:

g/l

1.3.

:

Ανάγοντα σάκχαρα

:

g/l

1.4.

:

Ολική οξύτητα εκφραζόμενη σε τρυγικό οξύ

:

g/l

1.5.

:

Ολικό διοξείδιο του θείου

:

mg/l

2.   Απόσταξη του οίνου για SNIF-NMR

2.1.

Περιγραφή της αποστακτικής συσκευής

2.2.

Όγκος αποσταχθέντος οίνου/βάρους του ληφθέντος αποστάγματος

3.   Ανάλυση του αποστάγματος

3.1.

Αλκοολικός τίτλος του αποστάγματος % (m/m)

4.   Αποτέλεσμα των ισοτοπικών αναλογιών δευτερίου της αιθυλικής αλκοόλης που μετρώνται μέσω NMR

4.1.

=

(D/H)I

=

ppm

4.2.

=

(D/H)II

=

ppm

4.3.

=

“R”

=

5.   Παράμετροι ΝΜR

Συχνότητα παρατήρησης:

6.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 18O/16O του οίνου

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

7.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 18O/16O του γλεύκους (όπου έχει εφαρμογή)

δ 18O [‰]= ‰ V. SMOW — SLAP

8.   Αποτέλεσμα της ισοτοπικής αναλογίας 13C/12C της αιθυλικής αλκοόλης του οίνου

δ 13C [‰]= ‰ V-PDB»


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2121/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 για ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των δασών και των περιβαλλοντικών αλληλεπιδράσεων στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003 και παρέχει τη βάση εξακολούθησης, βάσει ολοκληρωμένης προσέγγισης, των μέτρων που διεκπεραιώνονταν παλαιότερα βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986 για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (2), και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πυροπροστασία των κοινοτικών δασών (3). Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 θεσπίστηκε ώστε να εξακολουθήσει η δασική παρακολούθηση εις ό,τι αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και την πυροπροστασία και να μελετηθούν οι τυχόν μελλοντικές εξελίξεις του συστήματος προκειμένου να αντιμετωπισθούν νέα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν την Κοινότητα.

(2)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 ορίζει ότι οι δραστηριότητες που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5, 6 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού, εφαρμόζονται στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων που καταρτίζουν τα κράτη μέλη για περιόδους δύο ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 βάσει των υποβαλλομένων εθνικών προγραμμάτων ή των τυχόν εγκεκριμένων προσαρμογών των εθνικών προγραμμάτων, η Επιτροπή αποφασίζει για την οικονομική συνεισφορά στις επιλέξιμες δαπάνες.

(3)

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίζουν τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα εθνικά προγράμματα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο εν λόγω κανονισμός εκχωρεί, με ρητό τρόπο, τα καθήκοντα εφαρμογής σε εθνικούς φορείς.

(4)

Ελλείψει κοινοτικού κανονισμού που να καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, εφαρμόζονται ακόμη, στον βαθμό που δεν είναι ασύμβατες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1696/87 της Επιτροπής, της 10ης Ιουνίου 1987, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (απογραφή, δίκτυο παρατηρητηρίων, απολογισμοί) (4), (ΕΚ) αριθ. 804/94, της 11ης Απριλίου 1994, περί ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2158/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα πληροφόρησης για τις πυρκαγιές των δασών (5), (ΕΚ) αριθ. 1091/94, της 29ης Απριλίου 1994, που καθορίζει ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3528/86 του Συμβουλίου για την προστασία των δασών στην Κοινότητα από την ατμοσφαιρική ρύπανση (6), (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 (7) και (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 (8).

(5)

Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για την θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (9), και ιδίως του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και του άρθρου 56 του εν λόγω κανονισμού και με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (10).

(6)

Προηγούμενη ανάλυση κατέδειξε ότι η ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 σε εθνικούς δημόσιους φορείς ή σε φορείς που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και για τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με την αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων και με την ορατότητα της κοινοτικής δράσης.

(7)

Στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια επιλογής των αρμόδιων φορέων που υποδεικνύουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2003, καθώς και διατάξεις που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της πλήρους τήρησης των αρχών της μη εισαγωγής διακρίσεων και της διαφάνειας.

(8)

Ως εκ τούτου, πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 και (ΕΚ) αριθ. 2278/1999.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης δασικής επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1727/1999 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 2α:

«Άρθρο 2α

1.   Οι αρμόδιοι φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) προκειμένου να διαχειριστούν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα εγκριθέντα εθνικά προγράμματα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (12) του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 (13) της Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Ειδικότερα, οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καλούμενοι στο εξής “αρμόδιοι φορείς”, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

να αποτελούν εθνικούς φορείς του δημόσιου τομέα ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι διέπονται από το δίκαιο ενός των κρατών μελών·

β)

να παρέχουν επαρκείς χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, προερχόμενες κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, ιδίως όσον αφορά την πλήρη είσπραξη των οφειλόμενων στην Επιτροπή ποσών·

γ)

να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

δ)

να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των ενεργειών σύμφωνα με τα άρθρα 56 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

3.   Πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 2, οι οντότητες ιδιωτικού δικαίου οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου πρέπει να αποδεικνύουν τα ακόλουθα:

α)

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους, βάσει της τεκμηρίωσης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των μελών του διοικητικού προσωπικού τους·

β)

την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά τους, βάσει κατάλληλων δηλώσεων τραπεζών ή αποδεικτικών ασφάλισης έναντι επαγγελματικών κινδύνων ή κρατικών εγγυήσεων, ή ισολογισμών, ή αποσπασμάτων ισολογισμών, που να καλύπτουν τις πραγματικές δαπάνες των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, όπου απαιτείται η δημοσίευση του ισολογισμού βάσει του εταιρικού δικαίου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η οντότητα·

γ)

την ικανότητά τους, βάσει του οικείου εθνικού δικαίου, να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα εφαρμογής του προϋπολογισμού, όπως αυτό βεβαιώνεται, λόγου χάριν, από την τεκμηρίωση της εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή από ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο οργανισμό, ή από ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ·

δ)

ότι δεν βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις που απαριθμούνται στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002.

4.   Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τα άρθρα 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και τα άρθρα 35 και 41 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

5.   Οι αρμόδιοι φορείς διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 έχουν τύχει ορθής εφαρμογής. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης και, εφόσον συντρέχει λόγος, κινούν διαδικασίες δίωξης για την ανάκτηση των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων.

6.   Οι αρμόδιοι φορείς διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που αυτή ζητά. Η Επιτροπή δύναται να διεξαγάγει ελέγχους, μέσω της εξέτασης των δικαιολογητικών και επιτόπου, για την ύπαρξη, καταλληλότητα και ορθή λειτουργία τους, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

7.   Οι αρμόδιοι φορείς αποτελούν τους ενδιάμεσους φορείς στους οποίους καταβάλλεται η κοινοτική συνεισφορά, και όπου φυλάσσονται οι λογαριασμοί και οι λογιστικές καταστάσεις της παραλαβής και πληρωμής της εν λόγω συνεισφοράς στο εθνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων ή λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που τεκμηριώνουν το άμεσο και έμμεσο κόστος του προγράμματος.»

Άρθρο 2

Ενσωματώνεται το ακόλουθο άρθρο 2α στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2278/1999:

«Άρθρο 2α

1.   Οι αρμόδιοι φορείς που ορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) προκειμένου να διαχειριστούν τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα εγκριθέντα εθνικά προγράμματα, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (15) του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 (16) της Επιτροπής, καθώς και με τις διατάξεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Ειδικότερα, οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καλούμενοι στο εξής “αρμόδιοι φορείς”, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

να αποτελούν εθνικούς φορείς του δημόσιου τομέα ή οντότητες ιδιωτικού δικαίου επιφορτισμένες με δημόσια υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι διέπονται από το δίκαιο ενός των κρατών μελών·

β)

να παρέχουν επαρκείς χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, προερχόμενες κατά προτίμηση από δημόσια αρχή, ιδίως όσον αφορά την πλήρη είσπραξη των οφειλόμενων στην Επιτροπή ποσών·

γ)

να ενεργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

δ)

να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια των ενεργειών σύμφωνα με τα άρθρα 56 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

3.   Πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων που ορίζονται στην παράγραφο 2, οι οντότητες ιδιωτικού δικαίου οι οποίες προβλέπονται στο στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου πρέπει να αποδεικνύουν τα ακόλουθα:

α)

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά τους, βάσει της τεκμηρίωσης των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των μελών του διοικητικού προσωπικού τους·

β)

την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά τους, βάσει κατάλληλων δηλώσεων τραπεζών ή αποδεικτικών ασφάλισης έναντι επαγγελματικών κινδύνων ή κρατικών εγγυήσεων, ή ισολογισμών, ή αποσπασμάτων ισολογισμών, που να καλύπτουν τις πραγματικές δαπάνες των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, όπου απαιτείται η δημοσίευση του ισολογισμού βάσει του εταιρικού δικαίου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η οντότητα·

γ)

την ικανότητά τους, βάσει του οικείου εθνικού δικαίου, να διεκπεραιώσουν τα καθήκοντα εφαρμογής του προϋπολογισμού, όπως αυτό βεβαιώνεται, λόγου χάριν, από την τεκμηρίωση της εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή από ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό, από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο οργανισμό, ή από ρητή άδεια ή εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ·

δ)

ότι δεν βρίσκονται σε κάποια από τις καταστάσεις που απαριθμούνται στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1605/2002.

4.   Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τα άρθρα 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και τα άρθρα 35 και 41 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

5.   Οι αρμόδιοι φορείς διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2152/2003 έχουν τύχει ορθής εφαρμογής. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των παρατυπιών και της απάτης και, εφόσον συντρέχει λόγος, κινούν διαδικασίες δίωξης για την ανάκτηση των απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων.

6.   Οι αρμόδιοι φορείς διαβιβάζουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που αυτή ζητά. Η Επιτροπή δύναται να διεξαγάγει ελέγχους, μέσω της εξέτασης των δικαιολογητικών και επιτόπου, για την ύπαρξη, καταλληλότητα και ορθή λειτουργία τους, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

7.   Οι αρμόδιοι φορείς αποτελούν τους ενδιάμεσους φορείς στους οποίους καταβάλλεται η κοινοτική συνεισφορά, και όπου φυλάσσονται οι λογαριασμοί και οι λογιστικές καταστάσεις της παραλαβής και πληρωμής της εν λόγω συνεισφοράς στο εθνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων ή λογιστικών εγγράφων ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας που τεκμηριώνουν το άμεσο και έμμεσο κόστος του προγράμματος.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός στο σύνολό του και εφαρμόζεται απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Stavros DIMAS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 788/2004 (ΕΕ L 138 της 30.4.2004, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 326 της 21.11.1986, σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 804/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 132 της 17.5.2002, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 217 της 31.7.1992, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 132 της 17.5.2002, σ. 3).

(4)  ΕΕ L 161 της 22.6.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 (ΕΕ L 279 της 29.10.1999, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 93 της 12.4.1994, σ. 11.

(6)  ΕΕ L 125 της 18.5.1994, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2278/1999 (ΕΕ L 279 της 29.10.1999, σ . 3).

(7)  ΕΕ L 203 της 3.8.1999, σ. 41.

(8)  ΕΕ L 279 της 29.10.1999, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(10)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(14)  ΕΕ L 324 της 11.12.2003, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(16)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2122/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2005 για τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1998, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 2003/286/ΕΚ, 2003/18/ΕΚ, για τη Βουλγαρία, και τη Ρουμανία (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1349/2004 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2004, για καθορισμό σε ποιο βαθμό μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2004 για τις συμπληρωματικές δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1279/98 για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (2) καθόρισε τους όρους με τους οποίους μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(2)

Οι ποσότητες των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος, καταγωγής Βουλγαρίας που μπορούν να εισαχθούν με ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και προβλέπονται στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/98 χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις διαθέσιμες ποσότητες.

(3)

Οι ποσότητες των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος, καταγωγής Ρουμανίας (ποσόστωση υπ' αριθ. 09.4774), που μπορούν να εισαχθούν με ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 και προβλέπονται στο άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/98, για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιητικά, ήταν κατώτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες. Κατά συνέπεια, πρέπει να προστεθούν οι υπόλοιπες ποσότητες, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του εν λόγω άρθρου, για την εν λόγω περίοδο, στις διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη περίοδο, για τη Ρουμανία.

(4)

Οι ποσότητες των προϊόντων του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Ρουμανίας, που μπορούν να εισαχθούν με ειδικούς όρους για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2005, πρέπει να καθοριστούν λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων ποσοτήτων που υπολείπονται για την περίοδο που έχει διαρρεύσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/98,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι ποσότητες για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2005, για τις δασμολογικές ποσοστώσεις βοείου κρέατος που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1279/98, εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, ανά χώρα καταγωγής και αύξοντα αριθμό των ποσοστώσεων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 176 της 20.6.1998, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).

(2)  ΕΕ L 250 της 24.7.2004, σ. 7.


ΠΑΡÁΡΤΗΜΑ

Διαθέσιμες ποσότητες για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1279/98 από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2005

Χώρα καταγωγής

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Διαθέσιμη ποσότητα

(τόνοι)

Ρουμανία

09.4753

0201

0202

2 860

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

415

Βουλγαρία

09.4651

0201

0202

125


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/23


ΟΔΗΓΊΑ 2004/112/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 9α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (2), καθορίστηκαν οι ενιαίοι κανόνες για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Κοινότητα.

(2)

Τα παρατήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ σχετίζονται με τα παρατήματα της οδηγίας 94/55/ΕΚ. Η προσαρμογή των παραρτημάτων της οδηγίας 94/55/ΕΚ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στα παραρτήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ.

(3)

Τα παραρτήματα της οδηγίας 95/50/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθούν, ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 1999, για τέταρτη προσαρμογή, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

(4)

H επιτροπή για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, που συγκροτήθηκε με βάση την οδηγία 94/55/ΕΚ, είναι σύμφωνη με τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 95/50/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

Τα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντικαθίστανται από τα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο ένα έτος μετά την δημοσίευσή της. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 249 της 17.10.1995, σ. 35· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/26/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 23.6.2001, σ. 23).

(2)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/26/ΕΚ (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 45).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ο παρακάτω μη εξαντλητικός κατάλογος, που διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου (η κατηγορία Ι είναι η πιο σοβαρή) αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με το τι θεωρείται ως παράβαση.

Κατά τον καθορισμό της αντίστοιχης κατηγορίας κινδύνου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες και να αφεθεί στην διακριτική ευχέρεια της αρχής / του οργάνου επιβολής του νόμου που διενεργεί τον οδικό έλεγχο.

Οι ελλείψεις που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των κατηγοριών κινδύνου εντάσσονται σε κατηγορία βάσει των αντίστοιχων περιγραφών.

Στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί αρκετές παραβάσεις ανά μεταφορική μονάδα, χρησιμοποιείται στην έκθεση (παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας) μόνον η πλέον σοβαρή κατηγορία κινδύνου (όπως αναφέρεται στο στοιχείο 39 του παρατήματος Ι της παρούσας οδηγίας).

1.   Κατηγορία κινδύνου Ι

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις ADR δημιουργεί υψηλό κίνδυνο θανάτου, σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημίας του περιβάλλοντος, οι ελλείψεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων όπως για παράδειγμα ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Η μεταφορά των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων απαγορεύεται.

2)

Διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

3)

Μεταφορά με απαγορευμένο τρόπο ή με ανεπαρκές μέσο μεταφοράς.

4)

Χύδην μεταφορά με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά συντηρήσιμο.

5)

Μεταφορά με όχημα χωρίς κατάλληλο πιστοποιητικό έγκρισης.

6)

Το όχημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πρότυπα έγκρισης και παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο (αλλιώς υπάγεται στην κατηγορία κινδύνου ΙΙ).

7)

Χρησιμοποιείται με εγκεκριμένη συσκευασία.

8)

Η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις εφαρμόσιμες οδηγίες συσκευασίας.

9)

Δεν τηρήθηκαν οι ειδικές προβλέψεις για μικτές συσκευασίες.

10)

Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που διέπουν την ασφάλεια και την στίβαξη του φορτίου.

11)

Δεν τηρήθηκαν οι κανόνες που διέπουν την μικτή φόρτωση δεμάτων.

12)

Δεν τηρήθηκαν οι επιτρεπόμενοι βαθμοί πλήρωσης των δεξαμενών ή δεμάτων.

13)

Δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που περιορίζουν τις μεταφερόμενες ποσότητες σε μία μονάδα μεταφοράς.

14)

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς ένδειξη της παρουσίας τους (π.χ. έγγραφα, επισήμανση και πινακίδες στα δέματα, πινακίδες και σήμανση του οχήματος).

15)

Μεταφορά χωρίς πινακίδα και επισήμανση του οχήματος.

16)

Δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με την μεταφερόμενη ουσία που να επιτρέπουν τον καθορισμό παράβασης κατηγορίας κινδύνου Ι (π.χ. αριθμός ΟΗΕ, σωστή ονομασία αποστολής, ομάδα συσκευασίας).

17)

Ο οδηγός δεν διαθέτει ισχύον πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης.

18)

Χρησιμοποιείται πυρ ή απροστάτευτη πηγή φωτός.

19)

Δεν τηρείται η απαγόρευση καπνίσματος.

2.   Κατηγορία κινδύνου ΙΙ

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις ADR δημιουργεί κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημίας του περιβάλλοντος, οι ελλείψεις θα πρέπει να οδηγήσουν στην λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων όπως για παράδειγμα η απαίτηση διόρθωσης στον τόπο του ελέγχου αν αυτό είναι δυνατόν και ενδείκνυται αλλά το αργότερο κατά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταφορικής μετακίνησης.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Η μονάδα μεταφοράς περιλαμβάνει παραπάνω από ένα ρυμουλκούμενο/ ημιρυμουλκούμενο.

2)

Το όχημα δεν ανταποκρίνεται πλέον στα πρότυπα έγκρισης αλλά δεν παρουσιάζει άμεσο κίνδυνο.

3)

Το όχημα δεν φέρει πυροσβεστήρες σε λειτουργία όπως απαιτείται. Ο πυροσβεστήρας είναι δυνατόν να θεωρηθεί πως λειτουργεί ακόμη αν λείπουν μόνον η προβλεπόμενη σφραγίδα ή/και η ημερομηνία λήξης. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση που ο πυροσβεστήρας είναι εμφανώς σε κατάσταση μη λειτουργίας π.χ. πιεσόμετρο στο 0.

4)

Το όχημα δεν φέρει τον εξοπλισμό που απαιτείται στο ADR ή στις γραπτές οδηγίες.

5)

Δεν τηρήθηκαν οι ημερομηνίες δοκιμών και επιθεώρησης και οι περίοδοι χρήσης της συσκευασίας, των περιεκτών για χύμα φορτία ή των μεγάλων συσκευασιών.

6)

Μεταφέρονται δέματα με φθαρμένες συσκευασίες, περιέκτες για χύμα φορτία ή μεγάλες συσκευασίες ή φθαρμένες ακάθαρτες κενές συσκευασίες.

7)

Μεταφορά συσκευασμένων εμπορευμάτων με εμπορευματοκιβώτιο που δεν είναι δομικά συντηρήσιμο.

8)

Οι δεξαμενές/τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές (συμπεριλαμβανομένων των κενών και ακάθαρτων) δεν έχουν κλείσει κανονικά.

9)

Μεταφορά μικτής συσκευασίας με εξωτερική συσκευασία που δεν έχει κλείσει κανονικά.

10)

Εσφαλμένη επισήμανση, χαρακτηρισμός ή πινακίδα.

11)

Δεν υπάρχουν γραπτές οδηγίες σύμφωνα με την ADR, ή οι γραπτές οδηγίες δεν σχετίζονται με τα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

12)

Το όχημα δεν υπόκειται σε κανονική επιτήρηση ή δεν έχει σταθμεύσει κανονικά.

3.   Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ

Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις δημιουργεί χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού ή ζημίας του περιβάλλοντος, και όπου δεν απαιτείται η άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων στον τόπο του ελέγχου αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί αργότερα στην επιχείρηση.

Οι ελλείψεις περιλαμβάνουν:

1)

Το μέγεθος των πινακίδων ή των ετικετών ή το μέγεθος των γραμμάτων, των αριθμών ή των συμβόλων στις πινακίδες ή τις ετικέτες δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς.

2)

Δεν διατίθενται πληροφορίες στα παραστατικά μεταφοράς εκτός από τις περιπτώσεις κατηγορίας κινδύνου Ι 16.

3)

Το πιστοποιητικό κατάρτισης δεν διατίθεται επί του οχήματος αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως βρίσκεται στην κατοχή του οδηγού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Image


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/29


ΑΠΌΦΑΣΗ PROXIMA/2/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2004

σχετικά με τον διορισμό του Αρχηγού της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, EUPOL Proxima

(2004/846/ΕΚ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ,

'Εχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 3,

την κοινή δράση 2004/789/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 2004, για την παράταση της Αστυνομικής Αποστολής της ΕΕ στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (EUPOL PROXIMA), και ιδίως το άρθρο 8, παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουδα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 2004/789/ΚΕΠΠΑ προβλέπει ότι το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να διορίζει κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα/Υπάτου Εκπροσώπου, τον Αρχηγό της Αποστολής.

(2)

Ο Γενικός Γραμματέας/'Υπατος Εκπρόσωπος πρότεινε τον διορισμό του κ. Jürgen SCHOLZ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Jürgen SCHOLZ διορίζεται Αρχηγός της Αστυνομικής Αποστολής της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (EUPOL PROXIMA) από τις 15 Δεκεμβρίου 2004.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της εκδόσεώς της.

Εφαρμόζεται έως τις 14 Δεκεμβρίου 2005.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας

Ο Πρόεδρος

A. HAMER


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/30


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2004/847/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για την Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κινσάσα (ΛΔΚ) όσον αφορά την Ενοποιημένη Αστυνομική Μονάδα (EUPOL «Κινσασα»)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14, το άρθρο 25, τρίτο εδάφιο, το άρθρο 26 και το άρθρο 28, παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο, στις 26 Ιανουαρίου 2004, υιοθέτησε την κοινή θέση 2004/85/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την πρόληψη, την διαχείριση και την επίλυση των συγκρούσεων στην Αφρική (1).

(2)

Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση, μέσω της επιχείρησης Άρτεμις που διεξήχθη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) κατά το 2003 στο πλαίσιο της κοινής δράσης 2003/423/ΚΕΠΠΑ της 5ης Ιουνίου 2003 για την Στρατιωτική Επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2), προέβη ήδη σε απτές ενέργειες για να συμβάλει στην αποκατάσταση της ασφαλείας μέσα στη ΛΔΚ.

(3)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2000, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2000/792/ΚΕΠΠΑ (3), με την οποία διόρισε τον κ. Aldo Ajello Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αφρικανική Περιοχή των Μεγάλων Λιμνών και κατάργησε την κοινή δράση 96/250/ΚΕΠΠΑ. Η εντολή του Ειδικού Εντεταλμένου παρατάθηκε τελευταία με την κοινή θέση 2004/530/ΚΕΠΠΑ (4).

(4)

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2003, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2003/680/ΚΕΠΠΑ (5), για την τροποποίηση της κοινής θέσης 2002/829/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού στη ΛΔΚ.

(5)

Η συνολική συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία υπεγράφη στην Πραιτώρια την 17η Δεκεμβρίου 2002 και το Μνημόνιο για την Ασφάλεια και τον Στρατό της 29ης Ιουνίου 2003 προέβλεπαν την ίδρυση μιας Ενοποιημένης Αστυνομικής Μονάδας (ΕΑΜ).

(6)

Στις 28 Ιουλίου 2003, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την Απόφαση 1493 (2003) με την οποία εκφράζει ικανοποίηση για την κύρωση του Μεταβατικού Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, στις 4 Απριλίου 2003, και για τον σχηματισμό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και Μεταβατικής Περιόδου, που αναγγέλθηκε την 30ή Ιουνίου 2003. Προτρέπει επίσης τους δωρητές να υποστηρίξουν την ίδρυση ενοποιημένης αστυνομικής μονάδας του Κονγκό και εγκρίνει την παροχή από την Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη ΛΔΚ (MONUC) της πρόσθετης βοηθείας, που ενδέχεται να χρειασθεί για την εκπαίδευσή της.

(7)

Στην κοινή δήλωση της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τη συνεργασία ΟΗΕ-ΕΕ στη διαχείριση των κρίσεων, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων και εξέτασαν τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στην ίδρυση Ενοποιημένης Αστυνομικής Μονάδας στην Κινσάσα για παροχή ασφάλειας στη μεταβατική κυβέρνηση και στους θεσμούς.

(8)

Στις 20 Οκτωβρίου 2003, η κυβέρνηση της ΛΔΚ απηύθυνε στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ επίσημη αίτηση για βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ίδρυση της ΕΑΜ η οποία θα πρέπει να συμβάλει στην διασφάλιση της προστασίας των θεσμών του κράτους και να ενισχύσει τον εσωτερικό μηχανισμό ασφαλείας.

(9)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) συμφώνησε να υποστηριχθεί, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδρυση της ΕΑΜ σύμφωνα με το τρίπτυχο: αποκατάσταση και ανακαίνιση του κέντρου εκπαίδευσης και παροχή βασικού εξοπλισμού, εκπαίδευση της ΕΑΜ, καθώς και παρακολούθηση και παροχή καθοδήγησης ως προς τη συγκεκριμένη εκτέλεση της αποστολής της ΕΑΜ μετά την αρχική φάση εκπαίδευσης.

(10)

Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) για σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει τεχνική βοήθεια, αποκατάσταση του κέντρου εκπαίδευσης και την προμήθεια εξοπλισμού για την ΕΑΜ καθώς και την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης.

(11)

Στις 17 Μαΐου 2004, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2004/494/ΚΕΠΠΑ (6), σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να «υποστηρίζει την διαδικασία εδραίωσης της εσωτερικής ασφάλειας στην ΛΔΚ, που αποτελεί ουσιώδη παράγοντα της διαδικασίας ειρήνευσης και της ανάπτυξης της χώρας, μέσω της παροχής βοήθειας για την ίδρυση Ενοποιημένης Αστυνομικής Μονάδας (ΕΑΜ) στην Κινσάσα». Προς τούτο, και πέρα από τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ, η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και τα κράτη μέλη της συνεισφέρουν με χρήματα ή/και με εισφορές ώστε να παρασχεθεί στην κυβέρνηση της ΛΔΚ ο εξοπλισμός επιβολής του νόμου και τα όπλα και πυρομαχικά που έχουν κριθεί χρήσιμα για την ίδρυση της ΕΑΜ.

(12)

Την 1η Οκτωβρίου 2004, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την απόφαση 1565 (2004) σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε να παραταθεί η ανάπτυξη της MONUC μέχρι τις 31 Μαρτίου 2005. Επιπλέον, στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφασίσθηκε ότι η MONUC θα αναλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εντολή να υποστηρίξει την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και Μεταβατικής Περιόδου προκειμένου «να συμβάλλει στις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια των θεσμών και την προστασία των αξιωματούχων της Μεταβατικής Περιόδου στην Κινσάσα μέχρις ότου η Ενοποιημένη Αστυνομική Μονάδα είναι έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη αυτή και να συνδράμει τις αρχές του Κονγκό στη διατήρηση της τάξης σε άλλες στρατηγικές περιοχές».

(13)

Η σημερινή κατάσταση της ασφάλειας στην ΛΔΚ είναι δυνατόν να χειροτερεύσει με δυνητικές σοβαρές επιπτώσεις στην διαδικασία της ενίσχυσης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας. Η διαρκής δέσμευση της ΕΕ για πολιτική προσπάθεια και παροχή πόρων θα βοηθήσει την παγίωση της σταθερότητας στην περιοχή.

(14)

Στην αιτιολογική σκέψη (12) της κοινής δράσης 2004/494/ΚΕΠΠΑ προβλέπεται ότι «Το Συμβούλιο ενδέχεται να αποφασίσει ότι το σχέδιο του ΕΤΑ και η παροχή εξοπλισμού για την επιβολή του νόμου και όπλων και πυρομαχικών στην ΕΑΜ, εφόσον αυτό ενδείκνυται, θα συνοδεύεται από ένα στοιχείο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) για την παρακολούθηση και την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών».

(15)

Κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Νοεμβρίου 2004, η ΕΠΑ συμφώνησε για την ιδέα αποστολής ΚΕΠΑΑ σύμφωνα με το σχέδιο ΕΤΑ.

(16)

Στις 22 Νοεμβρίου 2004, το Συμβούλιο επανέλαβε τη δέσμευσή του να συνεργασθεί στενά με τη MONUC και να της παράσχει ουσιαστική στήριξη για την εκπλήρωση της εντολής της που περιλαμβάνει την αστυνομική εκπαίδευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αποστολή

1.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύει Αστυνομική Αποστολή της ΕΕ (EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ») προκειμένου να διασφαλίσει την παρακολούθηση του σχεδίου ΕΤΑ που μνημονεύεται στην κοινή δράση 2004/494/ΚΕΠΠΑ όσον αφορά την ίδρυση ΕΑΜ στην Κινσάσα (ΛΔΚ) από τις αρχές του Ιανουαρίου 2005. Πριν από την ημερομηνία αυτή και με σκοπό την προετοιμασία της Αστυνομικής Αποστολής, συστήνεται ομάδα σχεδιασμού το αργότερο έως την 1η Δεκεμβρίου 2004 η οποία θα είναι επιχειρησιακή μέχρι την έναρξη της αποστολής.

2.   Η EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» ενεργεί σύμφωνα με τους στόχους και τις λοιπές διατάξεις που περιέχονται στην περιγραφή της αποστολής που παρατίθεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 2

Φάση σχεδιασμού

1.   Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού, η ομάδα σχεδιασμού αποτελείται από τον Αρχηγό της Αστυνομικής Αποστολής/Αρχηγό της Ομάδας Σχεδιασμού και το απαιτούμενο προσωπικό για τις λειτουργίες που προκύπτουν από τις ανάγκες της αποστολής.

2.   Κατά τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού διενεργείται κατά προτεραιότητα συνολική εκτίμηση κινδύνου η οποία και ενημερώνεται αναλόγως των αναγκών.

3.   Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου τελειοποιεί την αρχική ιδέα διενέργειας των επιχειρήσεων (CONOPS). Ακολούθως, η ομάδα σχεδιασμού καταρτίζει το σχέδιο επιχειρήσεων (OPLAN) και αναπτύσσει όλα τα τεχνικά μέσα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της ΕUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ». Η CONOPS και το OPLAN λαμβάνουν υπ’ όψη την συνολική εκτίμηση κινδύνου. Το Συμβούλιο εγκρίνει την CONOPS και το OPLAN.

Άρθρο 3

Περιγραφή καθηκόντων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει αστυνομική αποστολή στην Κινσάσα (ΛΔΚ) με σκοπό την παρακολούθηση, την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών για τη σύσταση και την αρχική λειτουργία της ΕΑΜ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η ΕΑΜ ενεργεί ακολουθώντας την εκπαίδευση που έλαβε από την Ακαδημία και σύμφωνα με τις διεθνείς ορθές πρακτικές στον τομέα αυτό. Οι εν λόγω δράσεις επικεντρώνονται στη δομή διοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης της ΕΑΜ και την παρακολούθηση, την παροχή καθοδήγησης και συμβουλών στις επιχειρησιακές μονάδες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 4

Διάρθρωση της αποστολής

Η αποστολή περιλαμβάνει αρχηγείο, συστεγαζόμενο στην επιχειρησιακή βάση της ΕΑΜ. Το αρχηγείο συγκροτείται από τον Αρχηγό της Αποστολής, από τμήμα παρακολούθησης, παροχής καθοδήγησης και συμβουλών, από τμήμα διοικητικής υποστήριξης καθώς και από αξιωματικούς συνδέσμους στους πλέον συναφείς φορείς όσον αφορά την ΕΑΜ.

Άρθρο 5

Αρχηγός της Αποστολής/Αστυνομικός Επίτροπος

1.   Η ΕΠΑ, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου, διορίζει τον Αρχηγό της Αποστολής/Αστυνομικό Επίτροπο, ο οποίος ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» και αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείρισή της.

2.   Ο Αρχηγός της Αποστολής/Αστυνομικός Επίτροπος υπογράφει σύμβαση με την Επιτροπή.

3.   Όλοι οι αστυνομικοί τελούν πλήρως υπό τις εντολές της αρμόδιας εθνικής αρχής. Οι εθνικές αρχές αναθέτουν τον επιχειρησιακό έλεγχο στον αρχηγό της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ».

4.   Ο Αρχηγός της Αποστολής/Αστυνομικός Επίτροπος φέρει την ευθύνη για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. Όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό, τυχόν πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται από την αρμόδια εθνική αρχή ή την αρμόδια αρχή της ΕΕ.

Άρθρο 6

Προσωπικό

1.   Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες του προσωπικού της ΕUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» συμβαδίζουν με τους στόχους και τη δομή που καθορίζονται στο άρθρο 3 καθώς και με τη διάρθρωση της αποστολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4.

2.   Οι αστυνομικοί αποσπώνται από τα κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος επιβαρύνεται με τις δαπάνες των αστυνομικών που έχει αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, των επιδομάτων, πλην της ημερησίας αποζημίωσης και του επιδόματος στέγασης, καθώς και των εξόδων ταξιδίου προς και από τη ΛΔΚ.

3.   Το διεθνές πολιτικό και το τοπικό προσωπικό προσλαμβάνεται από την EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» με σύμβαση εργασίας, αναλόγως των αναγκών.

4.   Τα συνεισφέροντα κράτη μέλη ή τα όργανα της Κοινότητας δύνανται επίσης, εάν απαιτηθεί, να αποσπούν διεθνές πολιτικό προσωπικό αναλόγως των αναγκών. Κάθε συνεισφέρον κράτος μέλος ή όργανο της Κοινότητας επιβαρύνεται με τις δαπάνες του προσωπικού που έχει αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των επιδομάτων, πλην της ημερησίας αποζημίωσης και του επιδόματος στέγασης, καθώς και των εξόδων ταξιδίου προς και από τη ΛΔΚ.

Άρθρο 7

Δομή Διοίκησης

Η διάρθρωση της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ», περιλαμβάνει μια ενοποιημένη δομή διοίκησης, δίκην επιχείρησης διαχείρισης κρίσεων.

Ο Ειδικός Εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ) υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο μέσω του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου,

Η ΕΠΑ εξασφαλίζει τον πολιτικό έλεγχο και τον στρατηγικό προσανατολισμό,

Ο Αρχηγός της Αποστολής/Αστυνομικός Επίτροπος διευθύνει την EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» και αναλαμβάνει την καθημερινή διαχείρισή της,

Ο Αρχηγός της Αποστολής/Αστυνομικός Επίτροπος υποβάλλει έκθεση στον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο μέσω του ΕΕΕΕ,

Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος παρέχει καθοδήγηση στον Αρχηγό της Αποστολής/Αστυνομικό Επίτροπο μέσω του ΕΕΕΕ.

Άρθρο 8

Πολιτικός έλεγχος και στρατηγικός προσανατολισμός

1.   Υπό την ευθύνη του Συμβουλίου, η ΕΠΑ ασκεί τον πολιτικό έλεγχο και τον στρατηγικό προσανατολισμό της επιχείρησης. Το Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 25 της συνθήκης. Η εξουσιοδότηση αυτή συμπεριλαμβάνει την εξουσία να τροποποιεί το σχέδιο επιχειρήσεων και τη δομή διοίκησης. Αρμόδιο όσον αφορά τη λήψη απόφασης για τους στόχους και τον τερματισμό της επιχείρησης παραμένει το Συμβούλιο, επικουρούμενο από τον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο.

2.   Ο ΕΕΕΕ παρέχει πολιτική καθοδήγηση επιτοπίως στον Αρχηγό της Αστυνομικής Αποστολής. Ο ΕΕΕΕ μεριμνά για τον συντονισμό με άλλους φορείς της ΕΕ καθώς και για τις σχέσεις με τις αρχές του φιλοξενούντος κράτους.

3.   Η ΕΠΑ υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων του ΕΕΕΕ.

4.   Ο Αρχηγός της Αποστολής υποβάλλει τακτικά στην ΕΠΑ εκθέσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή της αποστολής. Η ΕΠΑ μπορεί να καλεί τον Αρχηγό της Αποστολής στις συνεδριάσεις της, αναλόγως των αναγκών.

Άρθρο 9

Συμμετοχή τρίτων κρατών

1.   Με την επιφύλαξη της αυτονομίας λήψεως αποφάσεων της ΕΕ και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου της Ένωσης, τα προσχωρούντα κράτη θα κληθούν, τα δε υποψήφια και άλλα τρίτα κράτη μπορεί να κληθούν, να συνεισφέρουν στην EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ», υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής των αστυνομικών ή/και του διεθνούς πολιτικού προσωπικού που έχουν αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, των επιδομάτων και των εξόδων ταξιδίου προς και από τη ΛΔΚ, και συμβάλλουν στις τρέχουσες δαπάνες της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ», αναλόγως των αναγκών.

2.   Το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ, κατόπιν συστάσεως του Αρχηγού της Αστυνομικής Αποστολής και της Επιτροπής Πολιτικής Διαχείρισης Κρίσεων, να λαμβάνει τις οικείες αποφάσεις, όσον αφορά την αποδοχή των προτεινόμενων συνεισφορών.

3.   Όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης, τα τρίτα κράτη που παρέχουν συμβολή στην ΕUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

4.   Η ΕΠΑ μεριμνά δεόντως για τις λεπτομέρειες συμμετοχής και, αν χρειασθεί, υποβάλλει προτάσεις στο Συμβούλιο, περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών τυχόν χρηματοδοτικής συμμετοχής τρίτων κρατών στα κοινά έξοδα.

5.   Οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων σχετικά με τη συμμετοχή τρίτων κρατών καθορίζονται βάσει συμφωνιών, σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης. Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος, ο οποίος επικουρεί την Προεδρία, μπορεί να διαπραγματεύεται τις ρυθμίσεις αυτές εξ ονόματός της. Όταν η ΕΕ και ένα τρίτο κράτος έχουν συνάψει συμφωνία που διαμορφώνει πλαίσιο για τη συμμετοχή του εν λόγω τρίτου κράτους σε επιχειρήσεις της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, οι διατάξεις της συμφωνίας αυτής εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής.

Άρθρο 10

Χρηματοδοτικές ρυθμίσεις

1.   Οι δαπάνες για την εφαρμογή της παρούσας κοινής δράσης ανέρχονται στο ποσό των 4 370 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο, με σκοπό την κάλυψη των δαπανών κατά τη φάση σχεδιασμού και κατά το έτος 2005.

2.   Όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας ισχύουν τα εξής:

α)

η διαχείριση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της Κοινότητας που εφαρμόζονται για τον προϋπολογισμό, εξαιρουμένης τυχόν προχρηματοδότησης η οποία δεν παραμένει αποκλειστικό δικαίωμα της Κοινότητας. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών επιτρέπεται να συμμετέχουν σε προσκλήσεις υποβολής προσφορών,

β)

ο Αρχηγός της Ομάδας Σχεδιασμού/Αρχηγός της Αστυνομικής Αποστολής προβαίνει σε πλήρη ενημέρωση της Επιτροπής, η οποία έχει και την εποπτεία, για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της σύμβασής του.

3.   Οι χρηματοδοτικές ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη την τήρηση των επιχειρησιακών απαιτήσεων της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ», συμπεριλαμβανομένης της συμβατότητας του εξοπλισμού και της διαλειτουργικότητας των ομάδων της.

Άρθρο 11

Κοινοτικές και λοιπές συναφείς δράσεις

1.   Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να κατευθύνει τη δράση της προς την επίτευξη των στόχων της παρούσας κοινής δράσης, με τη λήψη προσηκόντων κοινοτικών μέτρων, όπου ενδείκνυται.

2.   Το Συμβούλιο σημειώνει επίσης ότι απαιτούνται ρυθμίσεις για τον συντονισμό στην Κινσάσα, όπως επίσης και στις Βρυξέλλες, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τυχόν μελλοντικά σχέδια στο πλαίσιο της ΕΤΑ, λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων μηχανισμών συντονισμού.

Άρθρο 12

Κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών

1.   Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί στα τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα κοινή δράση, διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως τον βαθμό «CONFIDENTIEL UE» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου.

2.   Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται εξάλλου να κοινοποιεί στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Αποστολής, διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως το βαθμό «RESTREINT UE» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της επιχείρησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτόν, εκπονούνται τοπικές ρυθμίσεις.

3.   Σε περίπτωση συγκεκριμένης και άμεσης επιχειρησιακής ανάγκης ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται, εξάλλου, να κοινοποιεί στο κράτος που φιλοξενεί την αποστολή διαβαθμισμένες πληροφορίες και έγγραφα της ΕΕ έως τον βαθμό «RESTREINT UE» που έχουν παραχθεί για τους σκοπούς της επιχείρησης σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του Συμβουλίου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες και τα έγγραφα αυτά κοινοποιούνται στο κράτος που φιλοξενεί την αποστολή σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες στο επίπεδο της συνεργασίας του φιλοξενούντος κράτους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4.   Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος εξουσιοδοτείται να κοινοποιεί σε τρίτα κράτη που συμμετέχουν στην παρούσα κοινή δράση μη διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ που αφορούν τις συζητήσεις του Συμβουλίου σχετικά με την επιχείρηση, τα οποία καλύπτονται από την υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Καθεστώς του προσωπικού της ΕUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ»

1.   Το καθεστώς του προσωπικού της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» στη ΛΔΚ, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι απαραίτητο, των προνομίων, των ασυλιών και των περαιτέρω εγγυήσεων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την εύρυθμη λειτουργία της EUPOL «ΚΙΝΣΑΣΑ» συμφωνείται με τη διαδικασία του άρθρου 24 της συνθήκης. Ο Γενικός Γραμματέας/Ύπατος Εκπρόσωπος που επικουρεί την Προεδρία μπορεί να διαπραγματευθεί ρυθμίσεις εξ ονόματός της.

2.   Εναπόκειται στο κράτος ή το κοινοτικό όργανο που έχει αποσπάσει μέλος του προσωπικού να αντικρούει τυχόν αξίωση που προβάλλει το συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού ή που το αφορά και συνδέεται με την απόσπαση. Το εν λόγω κράτος ή κοινοτικό όργανο είναι υπεύθυνο για τυχόν ανάληψη δράσης κατά του αποσπασθέντος.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος, διάρκεια και δαπάνες

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2005.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την έκδοση της παρούσας κοινής δράσης.

Άρθρο 15

Δημοσίευση

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. J. BRINKHORST


(1)  ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 25.

(2)  ΕΕ L 143 της 11.6.2003, σ. 50.

(3)  ΕΕ L 318 της 16.12.2000, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 234 της 3.7.2004, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 249 της 1.10.2003, σ. 64.

(6)  ΕΕ L 182 της 19.5.2004, σ. 41.


14.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 367/35


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2004/848/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

η οποία τροποποιεί την κοινή θέση 2004/661/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2004, το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση 2004/661/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος ορισμένων αξιωματούχων της Λευκορωσίας (1).

(2)

Η Διεθνής Αποστολή Παρατηρητών για τις Εκλογές στη Λευκορωσία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές και το δημοψήφισμα στη Λευκορωσία στις 17 Οκτωβρίου 2004 υπολείπονται σημαντικά από τις βασικές υποχρεώσεις της Λευκορωσίας έναντι του ΟΑΣΕ. Η ΕΕ θεωρεί ότι οι αρχές της Λευκορωσίας ευθύνονται άμεσα για τις παρατυπίες που διαπίστωσαν οι παρατηρητές.

(3)

Η ΕΕ επίσης σημειώνει ότι η αστυνομία της Λευκορωσίας και άλλες δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν βίαιες επιθέσεις ενάντια σε αρκετούς ηγέτες της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια ειρηνικών πολιτικών διαδηλώσεων στο Μινσκ μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα.

(4)

Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο στις 22 Νοεμβρίου 2004 αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στην εισδοχή στο έδαφος των κρατών μελών εις βάρος των αξιωματούχων που ευθύνονται άμεσα για τη νοθεία στις εκλογές και το δημοψήφισμα και εις βάρος των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο την ίδια ημερομηνία κάλεσε τον Πρόεδρο Λουκασένκο και την κυβέρνησή του να αλλάξουν πολιτική και να αναλάβουν θεμελιώδεις δημοκρατικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη χώρα εγγύτερα προς τις ευρωπαϊκές κοινές αξίες. Περαιτέρω, το Συμβούλιο δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ανοικτή σε διάλογο με τη Λευκορωσία για τη σταδιακή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, αμέσως μόλις οι αρχές της Λευκορωσίας εκφράσουν με συγκεκριμένες ενέργειες την ειλικρινή τους βούληση για επανασύνδεση. Εκτός τούτου, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι είναι πρόθυμo να εμβαθύνει τις σχέσεις τoυ με τη Λευκορωσία, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, αμέσως μόλις οι αρχές της Λευκορωσίας δώσουν απτά δείγματα της θέλησής τους να σεβαστούν τις δημοκρατικές αξίες και το κράτος δικαίου.

(6)

Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν με την κοινή θέση 2004/661/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να επεκταθεί επί των προσώπων που ευθύνονται άμεσα για τη νοθεία στις εκλογές και το δημοψήφισμα της 17ης Οκτωβρίου 2004 και επί των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών αμέσως μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα στη Λευκορωσία.

(7)

Τα περιοριστικά μέτρα κατά των προσώπων που ευθύνονται άμεσα για τη νοθεία στις εκλογές και το δημοψήφισμα της 17ης Οκτωβρίου 2004 στη Λευκορωσία και εις βάρος των υπευθύνων για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών αμέσως μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το φως των μεταρρυθμίσεων που θα επέλθουν στον Εκλογικό Κώδικα ώστε να ευθυγραμμισθεί προς τις υποχρεώσεις έναντι του ΟΑΣΕ και άλλες διεθνείς προδιαγραφές για τις δημοκρατικές εκλογές που έχουν υποδείξει ο ΟΑΣΕ/ΓΔΘΔΑ, και υπό το πρίσμα συγκεκριμένων ενεργειών των αρχών υπέρ του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων όσον αφορά τις ειρηνικές διαδηλώσεις,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή θέση αριθ. 2004/661/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επιτρέπουν την είσοδο, ή τη διέλευση, από το έδαφός τους σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα:

για τη μη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας και δίωξης σχετικά με τις καταγγελίες για εγκλήματα και κατά εκείνων που θεωρούνται από την έκθεση Πουργουρίδη ως οι πρωταγωνιστές στις εξαφανίσεις τεσσάρων γνωστών προσώπων στη Λευκορωσία το 1999/2000 και την κάλυψή τους στη συνέχεια, όσον αφορά την προφανή παρακώλυση της δικαιοσύνης εκ μέρους τους, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Ι,

για τη νοθεία στις εκλογές και το δημοψήφισμα της 17ης Οκτωβρίου 2004 και για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων κατά την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών αμέσως μετά τις εκλογές και το δημοψήφισμα στη Λευκορωσία, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ.».

2)

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 2

Το Συμβούλιο, ενεργώντας κατόπιν προτάσεως κράτους μέλους ή της Επιτροπής, θεσπίζει τροποποιήσεις στους καταλόγους που περιέχονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ανάλογα με τις επιταγές των πολιτικών εξελίξεων στη Λευκορωσία.».

3)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας κοινής θέσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα κοινή θέση αρχίζει να ισχύει την ημέρα που θα εκδοθεί.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. R. BOT


(1)  ΕΕ L 301 της 28.9.2004, σ. 67.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

1)

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, Υπουργός Τουρισμού και Αθλητισμού της Λευκορωσίας, γεννηθείς στις 5 Αυγούστου 1946 στην Περιφέρεια της Σαχαλίνης, πρώην Ρωσική Σοσιαλιστική Ομόσπονδη Σοβιετική Δημοκρατία.

2)

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Επικεφαλής της Προεδρικής Διοίκησης της Λευκορωσίας, γεννηθείς στις 26 Μαΐου 1958 στην Περιφέρεια του Γκρόντνο.

3)

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων της Λευκορωσίας, γεννηθείς το 1966 στο Vitebsk.

4)

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovich, Υπουργός Εσωτερικών, γεννηθείς το 1956.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

1)

Lidia YERMOSHINA, Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών.

2)

Yuri PODOBED, Διοικητής των ειδικών δυνάμεων στο Μινσκ.

»