ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 352

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
27 Νοεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2029/2004 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

2004/800/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εφήρμοσε η Ιταλία το οποίο αφορά επείγοντα μέτρα για την απασχόληση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 930]  ( 1 )

10

 

*

2004/801/ΕΚ:Απόφαση αριθ. 801/2004 της Μεικτής Επιτροπής ΕΚ-Ελβετίας, της 28ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας για τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

17

Πρωτόκολλο αριθ. 3 σχετικά με τον ορισμό της έννοιας καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

18

 

*

2004/802/ΕΚ:Απόφαση αριθ. 1/2004 της Μεικτής Επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας, της 30ής Απριλίου 2004, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ (αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων) της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων

129

 

 

 

*

1η Νοεμβρίου 2004 — EUR-Lex: η νέα έκδοση!(Βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

27.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 352/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 2028/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Νοεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 279 παράγραφος 2,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 183,

την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 1999, εξέδωσε αριθμό συμπερασμάτων σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων τα οποία κατέληξαν στην έκδοση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ.

(2)

Βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, το ποσοστό που παρακρατούν τα κράτη μέλη ως έξοδα είσπραξης θα πρέπει να καθορισθεί στο 25 % των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της εν λόγω απόφασης, που θα βεβαιωθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2000, με εξαίρεση τα ποσά τα οποία, σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ιδίων πόρων, θα πρέπει να αποδοθούν στις Κοινότητες, πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2001, για τις οποίες θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ποσοστό παρακράτησης 10 %.

(3)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου αποφάσισε ότι, κατά την κατανομή της δημοσιονομικής επιβάρυνσης που αναλαμβάνουν τα άλλα κράτη μέλη για τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, το μερίδιο της Γερμανίας, της Αυστρίας, των Κάτω Χωρών και της Σουηδίας θα πρέπει να προσαρμοσθεί, ώστε να περιορισθεί η οικονομική συνεισφορά τους στο ένα τέταρτο της κανονικής συνεισφοράς τους.

(4)

Σύμφωνα με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και τα πρωτοκόλλα αριθ. 4 και 5, που επισυνάπτονται σε αυτή, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στα μέτρα που εμπίπτουν στον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ και, επομένως, δεν υφίστανται υποχρεωτικά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των λαμβανομένων μέτρων, εκτός των διοικητικών δαπανών. Κατά συνέπεια, μπορούν να επωφελούνται από την προσαρμογή των ιδίων πόρων που καταβάλλονται για κάθε έτος μη συμμετοχής.

(5)

Για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των κρατών μελών έναντι της υποχρέωσης καταβολής τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστερημένης εγγραφής των ιδίων πόρων και λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, επί του παρόντος, ο καθορισμός του εφαρμοστέου επιτοκίου παρουσιάζει δυσκολίες οι οποίες, στην πράξη, οδηγούν σε δύσκολα δικαιολογούμενες διαφορές μεταξύ των επιτοκίων που κοινοποιούν τα κράτη μέλη τα οποία συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση, θα πρέπει να τυποποιηθεί το επιτόκιο αναφοράς για αυτά τα κράτη βάσει του επιτοκίου που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τις πράξεις αναχρηματοδότησης, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τα προτεινόμενα ως επιτόκια αναφοράς για τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

(6)

Το σύστημα της διπλής λογιστικής, που καθιερώθηκε το 1989, αποσκοπεί στο να γίνεται διάκριση μεταξύ εισπραχθέντων και οφειλομένων δασμών. Το σύστημα αυτό πέτυχε μόνον εν μέρει τους στόχους του όσον αφορά τον μηχανισμό εκκαθάρισης της χωριστής λογιστικής. Κατά τους ελέγχους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή επισημάνθηκαν πράγματι επανειλημμένα ανωμαλίες κατά την τήρηση της χωριστής λογιστικής, οι οποίες δεν δίνουν τη δυνατότητα στη λογιστική αυτή να αντανακλά την πραγματική κατάσταση στον τομέα της είσπραξης. Η χωριστή λογιστική θα πρέπει να εκκαθαρίζεται από τα ποσά των οποίων η είσπραξη αποδεικνύεται αβέβαιη στο πέρας δεδομένης περιόδου και των οποίων η διατήρηση στρεβλώνει το υπόλοιπο. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, τα κράτη μέλη δεν θα υποβάλλονται πλέον στις διοικητικές δαπάνες που απορρέουν από την παρακολούθηση αυτών των ποσών.

(7)

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει τις παρατηρήσεις της στο οικείο κράτος μέλος.

(8)

Λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξευρεθεί προσωρινή λύση σχετικά με ορισμένες διοικητικές δυσκολίες, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις.

(9)

Με βάση το αίτημα που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο και προκειμένου η χωριστή λογιστική να αντανακλά καλύτερα τη σημερινή δημοσιονομική πραγματικότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, μαζί με την τελευταία τριμηνιαία κατάσταση κάθε οικονομικού έτους, την εκτίμηση του συνολικού ποσού των οφειλόμενων ποσών της χωριστής λογιστικής των οποίων η είσπραξη φαίνεται αβέβαιη.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, ως «ΑΕΠ» θεωρείται το ετήσιο ΑΕΕ σε αγοραίες τιμές όπως καθορίζεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογήν του ΕΣΟΛ 95, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (4). Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου (5) καθορίζει τους κανόνες για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές της αγοράς.

(11)

Σύμφωνα με την απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, μια γενική επανεξέταση του συστήματος ιδίων πόρων. Στις νέες προτάσεις της Επιτροπής με βάση αυτήν την επανεξέταση, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 4 και στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης.

(12)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 (6) θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στον τίτλο, στο άρθρο 1, στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5:

α)

η παραπομπή στην «απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ» αντικαθίσταται από παραπομπή στην «απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ»·

β)

στο άρθρο 1, η νέα παραπομπή στην απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, συνοδεύεται από την ακόλουθη υποσημείωση: «(*ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1

2)

Στο άρθρο 6:

α)

στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

οι πόροι ΦΠΑ και ο συμπληρωματικός πόρος, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων σε αυτούς τους πόρους από τη διόρθωση που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των δημοσιονομικών ανισορροπιών, περιλαμβάνονται, ωστόσο, στη λογιστική που προβλέπεται στο στοιχείο α), ως εξής:

την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, βάσει του δωδεκατημορίου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3,

κάθε χρόνο, όσον αφορά το υπόλοιπο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφοι 4 και 7 και τις προσαρμογές που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 6 και 8, με εξαίρεση τις ειδικές προσαρμογές που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 6 πρώτη περίπτωση, οι οποίες εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και της Επιτροπής.»

β)

στο τέλος της παραγράφου 4 στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, μαζί με την τελευταία τριμηνιαία κατάσταση κάθε οικονομικού έτους, την εκτίμηση του συνολικού ποσού των οφειλόμενων ποσών της χωριστής λογιστικής στις 31 Δεκεμβρίου του εν λόγω οικονομικού έτους, των οποίων η είσπραξη φαίνεται αβέβαιη.»

3)

Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 7

Μετά τις 31 Δεκεμβρίου του τρίτου έτους που ακολουθεί ένα δεδομένο οικονομικό έτος, το συνολικό ποσό που αναφέρεται στις μηνιαίες καταστάσεις τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 4 στοιχείο α) και που αφορά το εν λόγω οικονομικό έτος δε δύναται πλέον να διορθωθεί, εκτός από τα σημεία που κοινοποιούνται πριν από την ημερομηνία αυτή, είτε από την Επιτροπή είτε από το σχετικό κράτος μέλος.»

4)

Στο άρθρο 9:

α)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει, κατά γενικό κανόνα, την ίδια την ημέρα της εγγραφής, το αργότερο δε σε τρεις εργάσιμες ημέρες, από τα κράτη μέλη ή τους οργανισμούς που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη, με κάθε κατάλληλο μέσο, κατά προτίμηση δε δια της ηλεκτρονικής οδού, αντίγραφο λογαριασμού με τις εγγραφές των ιδίων πόρων.»

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα εγγεγραμμένα ποσά καταχωρούνται λογιστικώς σε ευρώ σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό (7) που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του.

5)

Στο άρθρο 10:

α)

στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα είσπραξης βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 και του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, περί του συστήματος των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (8), η εγγραφή των ιδίων πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) της απόφασης αυτής, διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη 19η ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου βεβαιώθηκε η απαίτηση βάσει του άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.

β)

στην παράγραφο 3, το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Η εγγραφή των πόρων ΦΠΑ και του συμπληρωματικού πόρου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων σε αυτούς του πόρους από τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξαιρουμένου του αποθεματικού για τις πράξεις χορήγησης ή εγγύησης δανείων και του αποθεματικού για επείγουσα βοήθεια, διενεργείται κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μηνός, και τούτο ανά δωδεκατημόριο των ποσών που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, μετά τη μετατροπή τους σε εθνικά νομίσματα με την ισοτιμία της τελευταίας ημέρας συναλλαγών του ημερολογιακού έτους που προηγείται του δημοσιονομικού έτους, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

Για τις ειδικές ανάγκες που αφορούν την πληρωμή των δαπανών του ΕΓΤΠΕ, τμήμα ‘‘Εγγυήσεων’’, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 και σε συνάρτηση με την ταμειακή κατάσταση της Κοινότητας, τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να κληθούν από την Επιτροπή να επισπεύσουν κατά έναν ή δύο μήνες, εντός του πρώτου τριμήνου του οικονομικού έτους, την εγγραφή ενός δωδεκατημορίου ή ενός κλάσματος δωδεκατημορίου των ποσών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό στα πλαίσια των πόρων ΦΠΑ ή/και του συμπληρωματικού πόρου, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων σε αυτούς τους πόρους από τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός των ιδίων πόρων που προβλέπονται για το αποθεματικό για εγγυήσεις δανείων και για το αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια.»

γ)

στην παράγραφο 3, το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η εγγραφή που αφορά το νομισματικό αποθεματικό του ΕΓΤΠΕ, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 6 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, το αποθεματικό για τις πράξεις χορήγησης ή εγγύησης δανείων και το αποθεματικό για επείγουσα βοήθεια, τα οποία δημιουργούνται με την απόφαση 94/729/ΕΚ (9), διενεργείται κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τον καταλογισμό των σχετικών δαπανών στον προϋπολογισμό και μέχρι του ύψους των εν λόγω δαπανών, αν ο καταλογισμός γίνει πριν από τις 16 του μηνός. Άλλως, η εγγραφή διενεργείται την πρώτη εργάσιμη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί τον καταλογισμό.

δ)

στην παράγραφο 3 έβδομο εδάφιο, το κείμενο «άρθρο 6 του δημοσιονομικού κανονισμού της 21ης Δεκεμβρίου 1977 που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (13), εφεξής καλούμενο “δημοσιονομικό κανονισμό”» αντικαθίσταται από το κείμενο «άρθρο 8 του δημοσιονομικού κανονισμού»·

ε)

στην παράγραφο 3, το ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε τροποποίηση του ομοιόμορφου συντελεστή των πόρων ΦΠΑ, του συντελεστή του συμπληρωματικού πόρου, καθώς και της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και της χρηματοδότησής της που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, αιτιολογείται με την οριστική έγκριση διορθωτικού προϋπολογισμού και οδηγεί στην αναπροσαρμογή των δωδεκατημορίων που έχουν εγγραφεί από την αρχή του οικονομικού έτους.

Οι αναπροσαρμογές αυτές διενεργούνται κατά την πρώτη εγγραφή που ακολουθεί την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού, αν αυτή πραγματοποιείται πριν από τις 16 του μηνός. Άλλως, οι αναπροσαρμογές διενεργούνται κατά τη δεύτερη εγγραφή μετά την οριστική έγκρισή του. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι αναπροσαρμογές αυτές λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο του οικονομικού έτους του διορθωτικού προϋπολογισμού, περί του οποίου γίνεται λόγος.

Τα δωδεκατημόρια που αφορούν στην εγγραφή του μηνός Ιανουαρίου κάθε οικονομικού έτους υπολογίζονται βάσει των ποσών που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 272 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 177 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚΑΕ, μετατρεπομένων σε εθνικό νόμισμα με την ισοτιμία της πρώτης ημέρας συναλλαγών που ακολουθεί την 15η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που προηγείται του δημοσιονομικού έτους. Ο διακανονισμός διενεργείται κατά την εγγραφή που αντιστοιχεί στον επόμενο μήνα.

Όταν ο προϋπολογισμός δεν έχει οριστικά εγκριθεί πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, τα κράτη μέλη εγγράφουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, συμπεριλαμβανομένου του Ιανουαρίου, ένα δωδέκατο των ποσών που προβλέπονται ως προϊόν των πόρων ΦΠΑ και συμπληρωματικού πόρου, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε αυτούς τους πόρους από τη διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών που παρέχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τελευταίο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε οριστικά. Ο διακανονισμός διενεργείται κατά την πρώτη λήξη της προθεσμίας που ακολουθεί την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού, αν αυτή πραγματοποιείται πριν από τις 16 του μηνός. Άλλως, ο διακανονισμός, διενεργείται κατά τη δεύτερη λήξη της προθεσμίας που ακολουθεί την οριστική έγκριση του προϋπολογισμού.»

στ)

η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Βάσει της ετήσιας κατάστασης της βάσης των πόρων ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89, κάθε κράτος μέλος χρεώνεται με το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν λόγω κατάσταση με την εφαρμογή του ομοιόμορφου συντελεστή που χρησιμοποιήθηκε για το προηγούμενο οικονομικό έτος και πιστώνεται με τις δώδεκα εγγραφές που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του εν λόγω οικονομικού έτους. Η βάση όμως των πόρων ΦΠΑ ενός κράτους μέλους, στο οποίο εφαρμόζεται ο συντελεστής που προαναφέρθηκε, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του ΑΕΠ του κράτους αυτού, που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 πρώτη πρόταση του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή προσδιορίζει το υπόλοιπο και το γνωστοποιεί στα κράτη μέλη εγκαίρως, ούτως ώστε αυτά να μπορέσουν να το εγγράψουν στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.»

ζ)

η παράγραφος 5 διαγράφεται·

η)

στην παράγραφο 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Οι ενδεχόμενες διορθώσεις της βάσης πόρων ΦΠΑ που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, του οποίου η βάση δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, λαμβανομένων υπόψη των διορθώσεων αυτών … (το υπόλοιπο παραμένει ως έχει).»

θ)

στην παράγραφο 6 δεύτερο εδάφιο, η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι τροποποιήσεις του ΑΕΠ που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου επιτρέπουν επίσης την αναπροσαρμογή του υπολοίπου κάθε κράτους μέλους, του οποίου η βάση, λαμβανομένων υπόψη των διορθώσεων, ορίζεται στα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ.»

ι)

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«10.   Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, για την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης, ως «ΑΕΠ» θεωρείται το ετήσιο ΑΕΕ σε αγοραίες τιμές, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές της αγοράς (10).

6)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 10α

1.   Όταν ένα κράτος μέλος, βάσει της συνθήκης του Άμστερνταμ και των πρωτοκόλλων αριθ. 4 και 5 της συνθήκης αυτής, δεν συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας ειδικής δράσης ή μιας πολιτικής της Ένωσης, δικαιούται προσαρμογή, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2, του ποσού που κατέβαλε ως ιδίους πόρους για κάθε οικονομικό έτος μη συμμετοχής. Η προσαρμογή αυτή έχει ενιαίο και οριστικό χαρακτήρα, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη τροποποίηση του ΑΕΠ που χρησιμοποιήθηκε.

2.   Η Επιτροπή προβαίνει στον υπολογισμό της προσαρμογής κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί το εξεταζόμενο οικονομικό έτος, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει τα υπόλοιπα ΑΕΠ που προβλέπονται στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία που αφορούν το εξεταζόμενο οικονομικό έτος:

το σύνολο του ΑΕΠ σε τιμές της αγοράς και των συνιστωσών του,

την εκτέλεση των επιχειρησιακών δαπανών του προϋπολογισμού που ανταποκρίνονται στην εν λόγω δράση ή πολιτική.

Για τον υπολογισμό της προσαρμογής, το συνολικό ποσό των εν λόγω δαπανών, με εξαίρεση τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τρίτες συμμετέχουσες χώρες, πολλαπλασιάζεται με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το ΑΕΠ του κράτους μέλους που δικαιούται προσαρμογής σε σχέση με το ΑΕΠ του συνόλου των κρατών μελών. Η προσαρμογή χρηματοδοτείται από τα συμμετέχοντα κράτη μέλη σύμφωνα με την κλίμακα που προσδιορίζεται, διαιρώντας το αντίστοιχο ΑΕΠ τους με το ΑΕΠ του συνόλου των συμμετεχόντων κρατών μελών. Όσον αφορά τον υπολογισμό της προσαρμογής, η μετατροπή των ποσών από εθνικό νόμισμα σε ευρώ διενεργείται με το συντελεστή ισοτιμίας της τελευταίας ημέρας συναλλαγών του ημερολογιακού έτους που προηγείται του υπό εξέταση οικονομικού έτους.

Καμία αναθεώρηση της προσαρμογής αυτής δεν γίνεται εκ των υστέρων, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη τροποποίηση του ΑΕΠ που χρησιμοποιήθηκε.

3.   Η Επιτροπή ανακοινώνει εγκαίρως στα κράτη μέλη το ποσό της αναπροσαρμογής, ώστε αυτά να μπορέσουν να το εγγράψουν στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.»

7)

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 11

1.   Κάθε καθυστέρηση στις εγγραφές του λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 δημιουργεί για το συγκεκριμένο κράτος μέλος, την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας.

2.   Όσον αφορά τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το επιτόκιο είναι ίσο προς το επιτόκιο της πρώτης ημέρας του μήνα λήξης της προθεσμίας, που εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις αναχρηματοδότησης, όπως δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες.

Το επιτόκιο αυτό αυξάνεται κατά 0,25 μονάδες κατά μήνα καθυστέρησης και εφαρμόζεται για όλη την περίοδο υπερημερίας.

3.   Όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν συμμετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση, το επιτόκιο ισούται με το επιτόκιο που εφαρμόζουν την πρώτη ημέρα του εν λόγω μήνα οι αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες στις βασικές συναλλαγές αναχρηματοδότησης, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες, ή, για τα κράτη μέλη για τα οποία το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας δεν είναι διαθέσιμο, στο πλησιέστερο επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημέρα του εν λόγω μήνα στη χρηματαγορά του κράτους μέλους, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες. Το επιτόκιο αυτό αυξάνεται κατά 0,25 μονάδες ανά μήνα καθυστέρησης και εφαρμόζεται για όλη την περίοδο υπερημερίας.

4.   Για την καταβολή των τόκων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 3 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών».

8)

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τα κράτη μέλη ή ο οργανισμός που έχουν ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1, εκτελούν τις εντολές πληρωμής της Επιτροπής, το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη των εντολών πληρωμής και διαβιβάζουν στην Επιτροπή αντίγραφο του λογαριασμού με κάθε κατάλληλο μέσο, κατά προτίμηση δε διά της ηλεκτρονικής οδού, το αργότερο εντός των τριών εργάσιμων ημερών που ακολουθούν κάθε συναλλαγή. Ωστόσο, τα κράτη μέλη εκτελούν τις πράξεις τις σχετικές με τις ταμειακές κινήσεις μέσα στις προθεσμίες που ζητά η Επιτροπή.»

9)

Ο τίτλος V διαγράφεται.

10)

Ο τίτλος VI αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τρόπος εφαρμογής του άρθρου 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ»

11)

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 15

Για την εφαρμογή του άρθρου 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ, το υπόλοιπο ενός συγκεκριμένου οικονομικού έτους αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ:

του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται γι' αυτό το οικονομικό έτος

και

του ποσού των πραγματοποιηθεισών πληρωμών έναντι των πιστώσεων αυτού του οικονομικού έτους, προσαυξημένου κατά το ποσό των πιστώσεων του ιδίου οικονομικού έτους που μεταφέρονται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 του δημοσιονομικού κανονισμού. Η διαφορά αυτή προσαυξάνεται ή μειώνεται, αφενός, κατά το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις ακυρώσεις των πιστώσεων που παρέμειναν από προηγούμενα οικονομικά έτη και, αφετέρου, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού:

κατά το ποσό των υπερβάσεων κατά την πληρωμή, που οφείλονται στις διακυμάνσεις των ισοτιμιών του ευρώ των μη διαχωριζόμενων πιστώσεων, που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 4 του δημοσιονομικού κανονισμού

και

κατά το υπόλοιπο που προκύπτει από τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που σημειώνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.»

12)

Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Όταν εμφανίζονται σημαντικές διαφορές σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις, οι διαφορές αυτές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διορθωτικής επιστολής του προσχεδίου προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους ή διορθωτικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό έτος.»

13)

Στο άρθρο 17:

α)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Τα κράτη μέλη απαλλάσσονται της υποχρεώσεως να αποδίδουν στην Επιτροπή τα ποσά που αντιστοιχούν στα οφειλόμενα έσοδα που βεβαιώθηκαν ως μη ανακτήσιμα:

α)

είτε για λόγους ανωτέρας βίας·

β)

είτε για άλλους λόγους που δεν μπορούν να τους καταλογισθούν.

Τα ποσά των βεβαιωθέντων δασμών δηλώνονται ως μη ανακτήσιμα με απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία ανάκτησης.

Τα ποσά των βεβαιωθέντων οφειλόμενων ποσών χαρακτηρίζονται μη ανακτήσιμα το αργότερο μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία κατά την οποία βεβαιώθηκε το ποσό σύμφωνα με στο άρθρο 2 ή, σε περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, από την κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή δημοσίευση της οριστικής απόφασης.

Σε περίπτωση τμηματικής πληρωμής ή πληρωμών, η πενταετία προσμετράται το αργότερο από την ημερομηνία της τελευταίας πραγματικής πληρωμής, στο βαθμό που με την πληρωμή αυτή δεν εξοφλείται η οφειλή.

Τα ποσά που δηλώνονται ή χαρακτηρίζονται μη ανακτήσιμα εκπίπτουν οριστικά από τη χωριστή λογιστική που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β). Τα ποσά αυτά αναφέρονται σε παράρτημα της τριμηνιαίας κατάστασης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 στοιχείο β) καθώς και, ενδεχομένως, στην τριμηνιαία κατάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 5.»

β)

παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Εντός τριών μηνών από τη διοικητική απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ή σύμφωνα με την προθεσμία που ορίζεται στην ίδια παράγραφο, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αφορούν τις περιπτώσεις εφαρμογής της εν λόγω παραγράφου 2, εφόσον το ποσό των βεβαιωθέντων οφειλόμενων ποσών υπερβαίνει τα 50 000 ευρώ.

Τα κράτη μέλη δύνανται να επεκτείνουν το χρονοδιάγραμμα αυτό έως και τρία έτη για περιπτώσεις βεβαιωθέντων οφειλόμενων ποσών, που δηλώθηκαν ή χαρακτηρίσθηκαν μη ανακτήσιμα πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

Η έκθεση αυτή, η οποία γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο που καταρτίζεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή του άρθρου 20, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να εκτιμηθούν εμπεριστατωμένα οι λόγοι που προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), οι οποίοι εμπόδισαν το εν λόγω κράτος μέλος να αποδώσει τα ποσά αυτά καθώς και τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος στη συγκεκριμένη περίπτωση ή περιπτώσεις για την ανάκτηση.

4.   Η Επιτροπή έχει προθεσμία έξι μηνών από την παραλαβή της έκθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 για να διαβιβάσει τις παρατηρήσεις της στο οικείο κράτος μέλος.

Στην περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, η εξάμηνη προθεσμία προσμετράται από την ημερομηνία παραλαβής των αιτηθεισών συμπληρωματικών πληροφοριών.»

γ)

η νυν παράγραφος 3 γίνεται παράγραφος 5 και διατυπώνεται ως εξής:

«5.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν στην Επιτροπή, μέσω ετήσιας έκθεσης, για την πορεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων τους καθώς και για τα συνολικά στοιχεία και τα θέματα αρχής του αφορούν τα σημαντικότερα ανακύπτοντα προβλήματα, ιδίως τις διαφορές, από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην Επιτροπή μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους που έπεται του εκάστοτε οικονομικού έτους. Η συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των κοινοποιήσεων των κρατών μελών βάσει του παρόντος άρθρου, περιέχεται στην έκθεση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 280 παράγραφος 5 της συνθήκης. Η έκθεση καθώς και οι δεόντως αιτιολογημένες τροποποιήσεις της καταρτίζονται από την Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεως με την επιτροπή του άρθρου 20. Προβλέπονται, ενδεχομένως, οι κατάλληλες προθεσμίες εφαρμογής.»

14)

Στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η παραπομπή στην «απόφαση 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ» αντικαθίσταται από παραπομπή στην «απόφαση 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ».

15)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

τους ελέγχους και εξακριβώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 2 και 3.»

16)

Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:

«ΤΙΤΛΟΣ IX

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 21α

Το επιτόκιο που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να ισχύει για τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας, σε περίπτωση που η προθεσμία λήγει πριν από το τέλος του μήνα έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα ιδίων πόρων των Κοινοτήτων (11).

17)

Ο νυν τίτλος ΙΧ γίνεται τίτλος Χ.

Άρθρο 2

Οι άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δεν τροποποιούνται ρητώς από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM


(1)  ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ C 318 της 30.12.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 130 της 31.5.2000, σ. 1.

(7)  Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1).»

(8)  ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42

(9)  Απόφαση η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 (ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 27).»

(10)  ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1

(11)  ΕΕ L 352 της 27.11.2004, σ. 1


27.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 352/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2029/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νoεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νoεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυζής


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

79,5

070

81,3

204

102,1

999

87,6

0707 00 05

052

97,5

204

32,5

999

65,0

0709 90 70

052

91,0

204

69,6

999

80,3

0805 20 10

052

59,1

204

49,4

999

54,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,8

624

96,7

999

84,8

0805 50 10

052

48,8

388

41,4

528

25,5

999

38,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

90,5

388

139,3

400

81,2

404

82,3

720

66,0

800

194,0

999

108,9

0808 20 50

052

120,9

400

96,5

720

50,8

999

89,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

27.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 352/10


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2004

σχετικά με το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εφήρμοσε η Ιταλία το οποίο αφορά επείγοντα μέτρα για την απασχόληση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 930]

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/800/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Οι ιταλικές αρχές με επιστολή τους της 12ης Φεβρουαρίου 2003 (A/31217, 14 Φεβρουαρίου 2003) κοινοποίησαν, βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης, καθεστώς ενισχύσεων σχετικά με επείγοντα μέτρα για την απασχόληση. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν πριν από την προκαταρκτική έγκριση της Επιτροπής καταχωρίστηκε στο μητρώο παράνομων ενισχύσεων, με αριθμό NN 7/03.

(2)

Η Επιτροπή με επιστολή της της 12ης Μαρτίου 2003 ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες. Μετά από αίτηση παράτασης της καθορισθείσας προθεσμίας, η οποία έγινε δεκτή από την Επιτροπή, οι ιταλικές αρχές της διαβίβασαν περαιτέρω διευκρινίσεις με επιστολή τους της 20ής Μαΐου 2003.

(3)

Η Επιτροπή με επιστολή της της 16ης Οκτωβρίου 2003 ενημέρωσε την Ιταλία για την απόφασή της να κινήσει κατά του καθεστώτος ενισχύσεων τη διαδικασία βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία αυτή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2). Η Επιτροπή κάλεσε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους επί του μέτρου. Παρόμοια σχόλια δεν υποβλήθηκαν.

(4)

Η Ιταλία υπέβαλε σχόλια με επιστολή με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2003. Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις με επιστολή της της 19ης Ιανουαρίου 2004, στην οποία οι ιταλικές αρχές απάντησαν με την επιστολή τους της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(5)

Ο στόχος του καθεστώτος ενισχύσεων είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας σε προβληματικές επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και των οποίων ο αριθμός υπαλλήλων υπερβαίνει τους 1 000.

(6)

Νομική βάση της ενίσχυσης αποτελεί το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 23 της 14ης Φεβρουαρίου 2003, το οποίο μετετράπη στον νόμο αριθ. 81 της 17ης Απριλίου 2003.

(7)

Δικαιούχοι του συγκεκριμένου καθεστώτος είναι οι αγοραστές επιχειρήσεων με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά (επιχειρήσεις με οικονομικές δυσχέρειες υπό αναγκαστική διαχείριση και αριθμό υπαλλήλων άνω των 1 000).

(8)

Όταν οι επιχειρήσεις αυτές μεταβιβάζονται σε τρίτους τα πλεονεκτήματα παρέχονται στους νέους αγοραστές οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να προσλάβουν το προσωπικό της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, μέχρι αριθμό 550 υπαλλήλων. Ο αγοραστής δικαιούται για κάθε μεταβιβαζόμενο υπάλληλο:

μηνιαία συνεισφορά ίση με το 50 % της αποζημίωσης την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος σε περίπτωση θέσης σε κινητικότητα,

μικρότερο ποσοστό εισφορών, ίσο με τις προβλεπόμενες για τους μαθητευόμενους οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη για τους 18 πρώτους μήνες.

Τα ανωτέρω πλεονεκτήματα είναι εκείνα που χορηγούνται βάσει του νόμου αριθ. 223/1991 στους εργοδότες που προσλαμβάνουν εργαζόμενους σε κινητικότητα, δηλαδή εργαζόμενους των οποίων έχει διακοπεί η εργασιακή σχέση λόγω διαρθρωτικής κρίσης και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Βάσει του κοινοποιηθέντος καθεστώτος τα πλεονεκτήματα αυτά χορηγούνται στους αγοραστές που είναι διατεθειμένοι να προσλάβουν το προσωπικό μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, δηλαδή εργαζόμενους που δεν βρίσκονται σε κινητικότητα με όριο τους 550 εργαζόμενους.

Τα πλεονεκτήματα χορηγούνται με όριο τους 550 μεταβιβαζόμενους εργαζόμενους, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται δύο όροι: i) η μεταβίβαση των εργαζομένων πρέπει να προβλέπεται σε συλλογικές συμβάσεις που θα πρέπει να έχουν συναφθεί με το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τις 30 Απριλίου 2003 και ii) ο αγοραστής και η μεταβιβαζόμενη επιχείρηση δεν μπορούν να παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ιδιοκτησίας ούτε να έχουν οποιαδήποτε σχέση σύνδεσης ή ελέγχου.

(9)

Το καθεστώς εφαρμόζεται σε πράξεις στις οποίες η μεταβίβαση του προσωπικού έχει εγκριθεί μέσω συλλογικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τις 30 Απριλίου 2003. Η πίστωση για το 2003 ανήρχετο σε 9,5 εκατ. ευρώ.

3.   ΛΟΓΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(10)

Στην απόφαση για την κίνηση της επίσημης διαδικασίας εξέτασης, βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, η Επιτροπή θεώρησε ότι το μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Ως κρατική ενίσχυση το μέτρο καταρχήν απαγορεύεται και μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά μόνο εάν είναι δυνατόν να τύχει μιας από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στη συνθήκη.

(11)

Από τη στιγμή που το μέτρο έχει ως στόχο τη διαφύλαξη θέσεων εργασίας και περιλαμβάνει την αγορά προβληματικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή εξέτασε το συμβιβάσιμο βάσει των κοινοτικών κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων (εφεξής «κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης») (3), βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (4) και, τέλος, βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (5). Η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με την κοινή αγορά βάσει και των τριών προαναφερθεισών ρυθμίσεων.

(12)

Η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον το εξεταζόμενο μέτρο αποτελεί όντως καθεστώς ενισχύσεων υπέρ γενικής ομάδας δικαιούχων ή αντίθετα πρόκειται για μέτρο που προορίζεται για συγκεκριμένους δικαιούχους, λαμβανομένης υπόψη της βραχείας διάρκειας του κοινοποιηθέντος καθεστώτος (το νομοθετικό διάταγμα εκδόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2003 και η ορισθείσα προθεσμία για την αγορά επιχείρησης και τη συμφωνία του Υπουργείου για τη μεταβίβαση των εργαζομένων ήταν η 30ή Απριλίου 2003).

(13)

Η Επιτροπή δήλωσε εξάλλου, ότι αν η Ιταλία θεωρούσε ότι το κοινοποιηθέν καθεστώς ενίσχυσης αποτελεί όντως μεμονωμένη κοινοποίηση ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση συγκεκριμένης προβληματικής επιχείρησης, το μέτρο θα έπρεπε να έχει κοινοποιηθεί υπό αυτή την ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να διευκρινιστεί εάν η προβληματική οικονομικά επιχείρηση ήταν όντως ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Εξάλλου, η ατομική κοινοποίηση θα έπρεπε να συνοδεύεται με ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης και θα έπρεπε να πληροί όλους τους όρους που προβλέπονται στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ

(14)

Οι ιταλικές αρχές διαβίβασαν τις παρατηρήσεις τους με επιστολή τους της 22ας Δεκεμβρίου 2003. Ανέφεραν ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος, μία μόνο επιχείρηση μεταβιβάστηκε σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπει το καθεστώς: η Ocean SpA, που βρίσκεται στη Verolanuova (Brescia), η οποία πωλήθηκε στην Brandt Italia SpA. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, η Brandt αγόρασε την Ocean SpA σε τιμή της αγοράς χωρίς να τύχει κανενός άμεσου οικονομικού πλεονεκτήματος στο πλαίσιο του υπό εξέταση καθεστώτος.

(15)

Οι ιταλικές αρχές δήλωσαν εξάλλου ότι:

το υπό εξέταση μέτρο δεν εφαρμόζεται σε ειδικές περιφέρειες ούτε αφορά ειδικούς δικαιούχους,

εάν η Επιτροπή δεν το θεωρήσει ως μέτρο γενικού χαρακτήρα θα πρέπει να λάβει υπόψη της ότι το μέτρο αυτό δε νοθεύει τον ανταγωνισμό δεδομένου ότι έχει ως στόχο την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας προβληματικών επιχειρήσεων και τη διάσωση των αντίστοιχων θέσεων απασχόλησης,

το καθεστώς ενισχύσεων συμβιβάζεται με τις κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, δεδομένου ότι δεν αυξάνει την ικανότητα παραγωγής της επιχείρησης, αλλά έχει ως στόχο την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας και τη διάσωση των θέσεων απασχόλησης.

(16)

Οι ιταλικές αρχές με επιστολή τους της 11ης Φεβρουαρίου 2004 δήλωσαν ότι η ενίσχυση η οποία είχε χορηγηθεί στην Brandt Italia στο πλαίσιο του καθεστώτος ανερχόταν κατ’ εκείνη την ημερομηνία, σε 3 197 982,20 ευρώ και ότι η χορήγηση της ενίσχυσης είχε αρχίσει τον Μάρτιο 2003.

5.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

5.1.   Ύπαρξη ενίσχυσης

(17)

Για να αξιολογηθεί κατά πόσον το μέτρο αποτελεί ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης θα πρέπει να καθοριστεί το εάν ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις, εάν το πλεονέκτημα χορηγείται με κρατικούς πόρους, εάν το μέτρο νοθεύει τον ανταγωνισμό και εάν μπορεί να επηρεάσει τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

(18)

Ο πρώτος όρος της εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 συνίσταται στο ότι το μέτρο ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις. Θα πρέπει ως εκ τούτου να καθοριστεί αν το μέτρο παρέχει στους δικαιούχους οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο δεν θα είχαν λάβει υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, ή αν τους απαλλάσσει από επιβαρύνσεις που κανονικά βαρύνουν τον προϋπολογισμό της επιχείρησης και αν το πλεονέκτημα χορηγείται σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Το υπό εξέταση καθεστώς προβλέπει τη χορήγηση συνεισφορών και μειώσεων των κοινωνικών επιβαρύνσεων για τους αγοραστές προβληματικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, με αριθμό εργαζομένων άνω των 1 000. Συνεπάγεται, ως εκ τούτου, οικονομικό πλεονέκτημα για τον αγοραστή, ο οποίος λαμβάνει μη επιστρεπτέα συνεισφορά για κάθε «μεταβιβαζόμενο» εργαζόμενο και επίσης απολαύει μείωσης, για 18 μήνες, των κοινωνικών επιβαρύνσεων που κανονικά καταβάλλει ο εργοδότης.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να συνεπαχθεί οικονομικό πλεονέκτημα και για τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Ο πραγματικός δικαιούχος της ενίσχυσης εξαρτάται όντως από μια σειρά παράγοντες, που δεν έχουν διευκρινιστεί από τις ιταλικές αρχές (εάν η προβληματική επιχείρηση είναι επιχείρηση εν λειτουργία, εάν το αντικείμενο της πώλησης είναι στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης ή μετοχές, αν ο αγοραστής δεν έχει καμία σχέση με την προβληματική επιχείρηση, ποιες είναι οι λεπτομέρειες καθορισμού της τιμής πώλησης, κ.λπ.).

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι, βάσει του συγκεκριμένου καθεστώτος, παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα σε ειδική κατηγορία δικαιούχων, ήτοι:

στους αγοραστές προβληματικών επιχειρήσεων υπό αναγκαστική διαχείριση με τουλάχιστον 1 000 εργαζόμενους, οι οποίες ή έχουν συνάψει συλλογική σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας μέχρι τις 30 Απριλίου 2003 για τη μεταβίβαση των εργαζομένων, ή/και

σε προβληματικές επιχειρήσεις υπό αναγκαστική διαχείριση με τουλάχιστον 1 000 εργαζόμενους που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης.

Βάσει των προαναφερθέντων, η Επιτροπή θεωρεί ότι το υπό εξέταση μέτρο δεν είναι γενικού χαρακτήρα, αλλά παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα σε ειδικές επιχειρήσεις μειώνοντας τις κανονικές δαπάνες και ενισχύοντας την οικονομική τους θέση έναντι άλλων ανταγωνιστριών οι οποίες δεν απολαύουν των ιδίων μέτρων. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε μόνο σε μία περίπτωση.

(19)

Ο δεύτερος όρος για την εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφος 1 συνίσταται στο ότι το μέτρο παρέχεται μέσω κρατικών πόρων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η παρέμβαση κρατικών πόρων αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το μέτρο από τη μια πλευρά χρηματοδοτείται με δημόσιους μη επιστρεπτέους πόρους και από την άλλη, μέσω της αποποίησης από μέρους του κράτους τμήματος των κανονικά οφειλόμενων σε αυτό κοινωνικών εισφορών.

(20)

Βάσει του τρίτου και τέταρτου όρου για την εφαρμογή του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, το μέτρο νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις διακοινοτικές συναλλαγές. Το υπό εξέταση καθεστώς απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό δεδομένου ότι ενισχύει την οικονομική θέση ορισμένων επιχειρήσεων έναντι των ανταγωνιστριών τους. Ειδικότερα το μέτρο απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό και να επηρεάσει τις συναλλαγές αν οι δικαιούχοι βρίσκονται σε ανταγωνισμό με προϊόντα που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη, όταν δεν εξάγουν αυτοί οι ίδιοι την παραγωγή τους. Αν οι δικαιούχες επιχειρήσεις δεν εξάγουν, η εθνική παραγωγή επωφελείται εκ του γεγονότος ότι η δυνατότητα επιχειρήσεων που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη να εξαγάγουν τα προϊόντα τους στη συγκεκριμένη αγορά μειώνεται (6).

(21)

Για τους προαναφερθέντες λόγους το εξεταζόμενο μέτρο καταρχήν απαγορεύεται από το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης και μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά μόνο αν μπορεί να τύχει μιας από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στη συνθήκη.

5.2.   Νομιμότητα της ενίσχυσης

(22)

Δεδομένου ότι το μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή φοβάται ότι οι ιταλικές αρχές δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση που τους επιβάλλεται βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και έχουν εφαρμόσει το μέτρο πριν αυτό εγκριθεί από την Επιτροπή.

5.3.   Αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της ενίσχυσης

(23)

Η Επιτροπή αφού καθόρισε ότι το υπό εξέταση μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της συνθήκης εξέτασε αν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης.

(24)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να τύχει της παρέκκλισης που προβλέπει το άρθρο 87 παράγραφος 2 της συνθήκης δεδομένου ότι δεν αποτελεί ενίσχυση κοινωνικού χαρακτήρα βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) η ενίσχυση για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) ούτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 2 στοιχείο γ). Για προφανείς λόγους δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ούτε οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία β) και δ).

(25)

Η Επιτροπή στηριζόμενη στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) καθόρισε την πολιτική της σχετικά με ορισμένες κατηγορίες ενισχύσεων σε συγκεκριμένους κανονισμούς, ρυθμίσεις και κατευθύνσεις για τις εξαιρέσεις. Η υπό εξέταση ενίσχυση έχει ως στόχο τη διαφύλαξη θέσεων απασχόλησης και αφορά τη μεταβίβαση προβληματικών επιχειρήσεων· μπορεί ως εκ τούτου να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής τριών συγκεκριμένων πράξεων του παραγώγου δικαίου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εξέτασε το συμβιβάσιμο της συγκεκριμένης ενίσχυσης βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 και, τέλος, βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Από την άποψη και των τριών προαναφερθεισών ρυθμίσεων, επιβεβαιώθηκαν οι αμφιβολίες που είχε εκφράσει η Επιτροπή όσον αφορά το συμβιβάσιμο του καθεστώτος ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

5.4.   Αξιολόγηση βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης

(26)

Από τη στιγμή που το κοινοποιηθέν καθεστώς αφορά την πώληση προβληματικών επιχειρήσεων, οι ιταλικές αρχές επικαλέσθηκαν για την αξιολόγησή τους τις κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον η ενίσχυση μπορεί να αξιολογηθεί βάσει των εν λόγω κατευθύνσεων. Οι κοινοτικές κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση δέχονται:

ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης που κοινοποιούνται μεμονωμένα στην Επιτροπή για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους,

καθεστώτα ενίσχυσης για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μόνο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Οι ιταλικές αρχές κοινοποίησαν ένα καθεστώς ενισχύσεων που εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Εξάλλου, δεδομένου ότι το καθεστώς αφορά πωλήσεις επιχειρήσεων με περισσότερους από 1 000 εργαζόμενους, απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις (7). Ως εκ τούτου, το καθεστώς ενισχύσεων υπό τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά βάσει των κατευθύνσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

(27)

Η Επιτροπή στην απόφαση για την κίνηση της διαδικασίας ανέφερε ότι εφόσον η Ιταλία θεωρεί ότι το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης αποτελεί μεμονωμένη ενίσχυση αναδιάρθρωσης μίας μόνο προβληματικής επιχείρησης, τότε το μέτρο θα έπρεπε να κοινοποιηθεί υπό αυτή την ιδιότητα. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να διευκρινιστεί αν η προβληματική επιχείρηση είναι όντως ο δικαιούχος της ενίσχυσης. Εξάλλου, η μεμονωμένη κοινοποίηση θα έπρεπε να συνοδεύεται από ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης για την αποκατάσταση της χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης και θα έπρεπε να πληρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στις προαναφερθείσες κατευθύνσεις.

(28)

Οι ιταλικές αρχές ανέφεραν ότι, ουσιαστικά, μία μόνο πράξη πώλησης πραγματοποιήθηκε βάσει του καθεστώτος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Ωστόσο, συνέχισαν να καθορίζουν το μέτρο ως καθεστώς ενισχύσεων και δεν παρέσχον στην Επιτροπή καμία πληροφορία που να της επιτρέπει να το αξιολογήσει ως ατομική κοινοποίηση ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση μίας μόνο προβληματικής επιχείρησης. Η Επιτροπή δεν μπορεί ως εκ τούτου να αξιολογήσει τη μεμονωμένη περίπτωση της πώλησης της Ocean SpA a Brandt Italia κατά τρόπο αυτόνομο.

5.5.   Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002

(29)

Στόχος του κοινοποιηθέντος καθεστώς ενισχύσεων είναι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης. Οι ιταλικές αρχές αναφέρονται όχι μόνο στις κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, αλλά και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002. Σχετικά με το θέμα αυτό, σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές:

το κοινοποιηθέν μέτρο πρέπει να θεωρηθεί ως «μέτρο γενικού χαρακτήρα, για την προώθηση της απασχόλησης που δεν νοθεύει ούτε απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ούτε την παραγωγή ορισμένων αγαθών» [αιτιολογική σκέψη 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002], δεδομένου ότι πρόκειται για γενικό και αόριστο μέτρο που αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 1 000 εργαζομένων, υπό αναγκαστική διαχείριση οι οποίες τίθενται προς πώληση,

τα χορηγούμενα πλεονεκτήματα είναι ταυτόσημα με εκείνα του καθεστώτος της «Cassa integrazione guadagni straordinaria» (μηχανισμού αντιστάθμισης τμήματος της απώλειας αποδοχών του μισθωτού λόγω μείωσης της δραστηριότητας του εργοδότη), που ουδέποτε θεωρήθηκαν ως κρατική ενίσχυση,

αν το μέτρο θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση θα πρέπει να οριστεί ως καθεστώς ενισχύσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όντως, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 «οι νέοι εργαζόμενοι που απασχολούνται λόγω της δημιουργηθείσας απασχόλησης πρέπει να μην έχουν εργαστεί ποτέ ή να έχουν χάσει ή να χάνουν την προηγούμενη θέση εργασίας τους». Αυτό είναι που συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(30)

Όσον αφορά το πρώτο σημείο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το μέτρο δεν έχει γενικό χαρακτήρα για τους λόγους που ήδη αναφέρονται στην παρούσα απόφαση στο τμήμα σχετικά με την ύπαρξη ενίσχυσης.

(31)

Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν τροποποιεί καθεστώτα όπως το καθεστώς της «Cassa integrazione straordinaria» ή της θέσης σε κινητικότητα. Πρόκειται αντίθετα για προσωρινό μέτρο που έχει ως στόχο να παρέμβει σε μια ειδική κατάσταση και μόνο για πράξεις που πραγματοποιούνται εντός ενός τριμήνου. Ωστόσο, το μέτρο δεν μπορεί να εξομοιωθεί με καθεστώτα όπως εκείνο της «Cassa integrazione straordinaria» ή της θέσης σε κινητικότητα, που ουδέποτε αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή βάσει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

(32)

Όσον αφορά το τρίτο αναφερθέν σημείο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, οι ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε μη βοηθούμενες περιοχές επιτρέπονται μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το κοινοποιηθέν καθεστώς ενισχύσεων εφαρμόζεται σε όλη την εθνική επικράτεια και σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Εξάλλου, αφού το μέτρο αφορά τη μεταβίβαση επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 1 000 εργαζόμενους, υπάρχουν στοιχεία για να θεωρηθεί ότι ενδιαφέρει κυρίως τις μεγάλες επιχειρήσεις.

(33)

Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερθέντων, το κοινοποιηθέν μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002.

5.6.   Αξιολόγηση βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

(34)

Η Επιτροπή προέβη επίσης σε αξιολόγηση του κατά πόσον το καθεστώς μπορεί να εξεταστεί βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (8). Βάσει των κατευθύνσεων αυτών, εφόσον τηρούνται ορισμένοι όροι, είναι δυνατόν να εγκριθούν ενισχύσεις για τη διατήρηση της απασχόλησης που εμπίπτουν στον ορισμό των ενισχύσεων λειτουργίας. Είναι εξάλλου δυνατόν να εγκριθούν ενισχύσεις για επενδύσεις σταθερού κεφαλαίου, που πραγματοποιούνται μέσω της αγοράς επιχείρησης που έχει κλείσει ή θα έκλεινε εάν δεν αγοραζόταν.

(35)

Ωστόσο, το καθεστώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα δεδομένου ότι εφαρμόζεται σε όλη την εθνική επικράτεια. Εξάλλου, η μόνη γνωστή περίπτωση στην οποία εφαρμόστηκε το καθεστώς αφορά επιχείρηση που βρίσκεται στη Verolanuova (Brescia), σε περιφέρεια που δεν εφαρμόζονται οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της συνθήκης. Ως εκ τούτου, το κοινοποιηθέν μέτρο δεν μπορεί να θεωρηθεί συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά βάσει των κατευθύνσεων για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

(36)

Το κοινοποιηθέν μέτρο, τέλος, δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων προερχομένων από διάφορες πηγές.

6.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

(37)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το υπό εξέταση μέτρο αποτελεί κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης. Η Ιταλία χορήγησε παράνομα την υπό εξέταση ενίσχυση, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης. Βάσει της ανωτέρω ανάλυσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά σύμφωνα με τις κατευθύνσεις για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 και με τις κατευθύνσεις για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

(38)

Η παρούσα απόφαση αφορά το καθεστώς ενισχύσεων και τις σχετικές περιπτώσεις εφαρμογής και πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ανάκτηση των μεμονωμένων μη συμβιβάσιμων ενισχύσεων. Δεν εμποδίζει τη δυνατότητα μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος να θεωρηθούν κατόπιν με απόφαση της Επιτροπής, πλήρως ή εν μέρει συμβιβάσιμες βάσει των ειδικών τους χαρακτηριστικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση που αφορά επείγοντα μέτρα για την απασχόληση που η Ιταλία εφήρμοσε βάσει του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 23 της 14ης Φεβρουαρίου 2003 που μετετράπη στον νόμο αριθ. 81 της 17ης Απριλίου 2003, δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά.

Άρθρο 2

Η Ιταλία καταργεί το καθεστώς ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 εφόσον τούτο εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα.

Άρθρο 3

1.   Η Ιταλία λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να ανακτήσει από τους δικαιούχους τη χορηγηθείσα βάσει του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 ενίσχυση, και την οποία έχουν παράνομα λάβει.

2.   Η Επιτροπή καταργεί τη χορήγηση οποιασδήποτε εκκρεμούσας ενίσχυσης από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης.

3.   Η ανάκτηση πραγματοποιείται πάραυτα και σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της απόφασης.

4.   Η προς ανάκτηση ενίσχυση περιλαμβάνει τους τόκους από την ημερομηνία που ετέθη στη διάθεση του δικαιούχου μέχρι εκείνη της πραγματικής της ανάκτησης.

5.   Οι τόκοι υπολογίζονται βάσει του επιτοκίου αναφοράς που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου επιχορήγησης για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, που ίσχυε κατά την ημερομηνία κατά την οποία η ενίσχυση ετέθη στη διάθεση του δικαιούχου.

6.   Το επιτόκιο για τους τόκους που αναφέρονται στην παράγραφο 5 εφαρμόζεται η μέθοδος του ανατοκισμού για όλη τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 4

Η Ιταλία, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, ενημερώνει την Επιτροπή, μέσω του ερωτηματολογίου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mario MONTI

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 308 της 18.12.2003, σ. 5.

(2)  ΕΕ C 308 της 18.12.2003, σ. 5.

(3)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999.

(4)  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.

(5)  ΕΕ C 74 της 10.3.1998.

(6)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 13ης Ιουλίου 1988, Υπόθεση 102/87.

(7)  Όσον αφορά την πώληση της Ocean SpA στην Brandt Italia, οι ιταλικές αρχές δεν παρέσχον καμία πληροφορία σχετικά με τις διαστάσεις της αγοράστριας εταιρείας, δηλαδή της Brandt Italia. Η αγορασθείσα εταιρεία -η Ocean SpA- απασχολούσε πάνω από 1 000 εργαζόμενους.

(8)  ΕΕ C 74 της 10.03.1998.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση σε εφαρμογή της απόφασης 2004/800/ΕΚ της Επιτροπής

1.   Συνολικός αριθμός δικαιούχων και συνολικό ποσό των προς ανάκτηση ενισχύσεων

1.1.

Αναφέρατε λεπτομερώς κατά ποιον τρόπο θα υπολογιστεί το ποσό της προς ανάκτηση ενίσχυσης από τον κάθε δικαιούχο:

κεφάλαιο,

τόκοι.

1.2.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό της παράνομα καταβληθείσας ενίσχυσης που πρέπει να ανακτηθεί (ακαθάριστο ισοδύναμο ενίσχυσης, τιμές …) το οποίο έχει χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος.

1.3.

Ποιο είναι το συνολικό ποσό δικαιούχων από τους οποίους πρέπει να ανακτηθεί παρανόμως χορηγηθείσα ενίσχυση βάσει του παρόντος καθεστώτος.

2.   Προβλεπόμενα και ήδη ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση της ενίσχυσης

2.1.

Παρακαλείσθε να αναφέρετε λεπτομερώς τι μέτρα προβλέπονται και τι μέτρα έχουν ληφθεί για την άμεση και αποτελεσματική ανάκτηση της ενίσχυσης. Προσδιορίστε τη νομική βάση των εν λόγω μέτρων.

2.2.

Μέχρι πότε θα έχει ολοκληρωθεί η ανάκτηση;

3.   Πληροφορίες σχετικά με καθέναν από τους δικαιούχους

Στο συνημμένο πίνακα παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σχετικά με κάθε δικαιούχο από τον οποίο πρέπει να ανακτηθεί παράνομα χορηγηθείσα ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος.

Επωνυμία δικαιούχου

Διεύθυνση δικαιούχου

Ημερομηνία (1)

Ποσό της παράνομα χορηγηθείσας ενίσχυσης (2)

νόμισμα: …

Πραγματική ανάκτηση

Ναι/Όχι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Ημερομηνία ή ημερομηνίες κατά τις οποίες η ενίσχυση (ή τμήμα αυτής) ετέθη στη διάθεση του δικαιούχου.

(2)  Ποσό της τεθείσας στη διάθεση του δικαιούχου ενίσχυσης (σε ακαθάριστα ισοδύναμα επιχορήγησης, τιμές …).


27.11.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 352/17


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 801/2004 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΚ-Ελβετίας

της 28ης Απριλίου 2004

για τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας για τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

(2004/801/ΕΚ)

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη την συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφετέρου (1), καλούμενη εφεξής «η συμφωνία», που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 και ιδίως το άρθρο 38 του πρωτοκόλλου αριθ. 3.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, εφεξής «πρωτόκολλο», έχει τροποποιηθεί επανειλημμένως. Συνεπώς, η ενοποίηση των τροποποιήσεων αυτών στο κείμενο του πρωτοκόλλου κρίνεται απαραίτητη για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου των εφαρμοζόμενων κανόνων καταγωγής.

(2)

Απαιτούνται επίσης τεχνικές τροποποιήσεις όσον αφορά τους κανόνες μεταποίησης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, («εναρμονισμένο σύστημα»), που παράγουν αποτελέσματα από την 1η Ιανουαρίου 2002.

(3)

Πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι κανόνες όσον αφορά τις μεταποιήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής ώστε να ληφθεί υπόψη η έλλειψη παραγωγής συγκεκριμένου υλικού στα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και οι ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να παράγονται ορισμένα προϊόντα («μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα»), που συνεπάγονται τη μεταποίηση σε περιορισμένο βαθμό εκτός των συμβαλλόμενων μερών.

(4)

Απαιτούνται ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα με σκοπό την αποκατάσταση προβλημάτων μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων του κειμένου.

(5)

Συνεπώς, για την ορθή λειτουργία της συμφωνίας και με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των χρηστών και των τελωνειακών υπηρεσιών, κρίνεται σκόπιμο να ενσωματωθούν σε ένα νέο κείμενο του πρωτοκόλλου όλες οι εν λόγω διατάξεις.

(6)

Οι κοινές δηλώσεις σχετικά με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και την επισκόπηση των αλλαγών στους κανόνες καταγωγής, ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του εναρμονισμένου συστήματος, καθώς και το πρωτόκολλο, πρέπει να διατηρηθούν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και σχετικά με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, αντικαθίσταται από το συνημμένο στην παρούσα απόφαση κείμενο, μαζί με τις σχετικές κοινές δηλώσεις.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της υιοθέτησής της

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2002.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004.

Για τη Μεικτή Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Dante MARTINELLI


(1)  ΕΕ L 300 της 31.12.1972, σ. 189.


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ αριθ. 3

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και με τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3

Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Άρθρο 4

Σώρευση στην Ελβετία

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Άρθρο 10

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

Άρθρο 14

Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει πιστοποιητικών καταγωγής προηγουμένως εκδοθέντων ή συνταχθέντων

Άρθρο 20α

Λογιστικός διαχωρισμός

Άρθρο 21

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

Άρθρο 22

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

Άρθρο 23

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 24

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 25

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Άρθρο 26

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 27

Δικαιολογητικά

Άρθρο 28

Φύλαξη του πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

Άρθρο 29

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

Άρθρο 30

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 31

Αμοιβαία συνδρομή

Άρθρο 32

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 33

Διακανονισμός διαφορών

Άρθρο 34

Κυρώσεις

Άρθρο 35

Ελεύθερες ζώνες

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 36

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Άρθρο 37

Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Παράρτημα Ι:

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα II:

Επεξεργασία ή μεταποίηση που πρέπει να διενεργείται σε μη καταγόμενες ύλες προκειμένου αυτές να αποκτήσουν το χαρακτήρα καταγωγής

Παράρτημα III:

Υπόδειγμα πιστoπoιητικού κυκλoφoρίας EUR.1 και αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού

Παράρτημα IV:

Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου

Παράρτημα V:

Κατάλογος προϊόντων καταγωγής Τουρκίας για τα οποία δεν ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 3 και 4, που απαριθμούνται σε σειρά κεφαλαίων και κλάσεων ΕΣ

Κοινές δηλώσεις

Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

Κοινή δήλωση που αφορά την επισκόπηση των αλλαγών στους κανόνες καταγωγής ύστερα από τις τροποποιήσεις στο εναρμονισμένο σύστημα

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου νοούνται ως:

α)

«κατασκευή ή παρασκευή» κάθε μορφή κατεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

β)

«ύλη» όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ)

«προϊόν» το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ)

«εμπορεύματα» τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

ε)

«δασμολογητέα αξία», η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

στ)

«τιμή εκ του εργοστασίου», η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή στην Ελβετία, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

ζ)

«αξία υλών», η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή στην Ελβετία·

η)

«αξία καταγόμενων υλών», η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ' αναλογία·

θ)

«προστιθέμενη αξία», η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τα προϊόντα στην Κοινότητα ή στην Ελβετία·

ι)

«κεφάλαια» και «κλάσεις» τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως «εναρμονισμένο σύστημα» ή «ΕΣ»·

ια)

ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

ιβ)

«αποστολή εμπορευμάτων» τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ενιαίο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ενιαίο τιμολόγιο·

ιγ)

«εδάφη», τα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)

τα εμπορεύματα καταγωγής του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ελβετίας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ελβετία κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Ελβετία αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Ελβετία επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Βουλγαρίας, Ελβετίας, (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) (1), Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Λιθουανίας, Λεττονίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας, Τουρκίας (2), ή καταγωγής στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου περί των κανόνων καταγωγής που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και κάθε μιας από τις ανωτέρω χώρες, υπό τον όρο ότι έχουν αποτελέσει εντός της Κοινότητας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

2.   Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της Κοινότητας μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στην Κοινότητα είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στην Κοινότητα.

3.   Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις ανωτέρω χώρες.

4.   Η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση εφαρμόζεται μόνον ως προς τις ύλες και τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο.

Η Κοινότητα γνωστοποιεί στην Ελβετία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και των αντίστοιχων κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία, η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση θα μπορεί να εφαρμοστεί από τις χώρες εκείνες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 4

Σώρευση στην Ελβετία

1.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 2, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ελβετίας τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εκεί με την ενσωμάτωση υλών, καταγωγής Βουλγαρίας, Ελβετίας, (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν (1), Τσεχικής Δημοκρατίας, Εσθονίας, Ουγγαρίας, Ισλανδίας, Λιθουανίας, Λεττονίας, Νορβηγίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σλοβακικής Δημοκρατίας, Τουρκίας (2), ή καταγωγής στην Κοινότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου περί των κανόνων καταγωγής που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Ελβετίας και κάθε μιας από τις ανωτέρω χώρες, υπό τον όρο ότι έχουν αποτελέσει εντός της Ελβετίας αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου. Αυτές οι ύλες δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

2.   Όταν οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία δεν υπερβαίνουν τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής Ελβετίας μόνον εφόσον η προστιθέμενη αξία στην Ελβετία είναι υψηλότερη από την αξία των χρησιμοποιηθεισών υλών καταγωγής μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγωγής της χώρας που εισέφερε την υψηλότερη αξία σε συνάρτηση με τις καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή στην Ελβετία.

3.   Τα προϊόντα, καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα οποία δεν υφίστανται καμία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Ελβετία, διατηρούν την καταγωγή τους, εφόσον εξάγονται σε μία από τις ανωτέρω χώρες.

4.   Η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση εφαρμόζεται μόνον ως προς τις ύλες και τα προϊόντα που έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής κατ’ εφαρμογή κανόνων καταγωγής ταυτόσημων με αυτούς που προβλέπει το παρόν πρωτόκολλο.

Η Ελβετία θα γνωστοποιεί στην Κοινότητα, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις λεπτομέρειες των συμφωνιών και των αντίστοιχων κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζονται με τις άλλες χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά C) την ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο σώρευση από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.   Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» είτε στην Κοινότητα είτε στην Ελβετία:

α)

τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνιο πυθμένα τους·

β)

τα φυτικά προϊόντα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές·

γ)

τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές·

δ)

τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε)

τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές·

στ)

τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας και της Ελβετίας με τα πλοία τους·

ζ)

τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η)

τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα·

θ)

τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

ι)

τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·

ια)

τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σε αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).

2.   Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) αφορούν μόνο τα πλοία και πλοία-εργοστάσια, τα οποία:

α)

είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Ελβετία·

β)

φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Ελβετίας·

γ)

ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών των ΕΚ ή της Ελβετίας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι των κρατών μελών των ΕΚ ή της Ελβετίας και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ' αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·

δ)

των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ελβετίας

και

ε)

των οποίων το πλήρωμα αποτελείται, σε αναλογία 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Ελβετίας.

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II.

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:

α)

η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος·

β)

με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7.

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6:

α)

εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β)

οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

πλύσιμο, καθάρισμα· αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

σιδέρωμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών·

ε)

απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

αποφλοίωση, μερική ή ολική λεύκανση, στίλβωση και γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ)

εργασίες για το χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης·

η)

αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι)

κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων)·

ια)

απλή τοποθέτηση σε φιάλες, δοχεία, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, στερέωση επί λεπτοσανίδων κ.λπ. και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή στις συσκευασίες τους·

ιγ)

απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους·

ιδ)

απλή συνένωση μερών για την κατασκευή ενός πλήρους προϊόντος ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους·

ιε)

ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ)

η σφαγή ζώων.

2.   Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Ελβετίας σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

1.   Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτά:

α)

όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β)

όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Όταν, κατ' εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε θεωρείται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία, που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα.

Άρθρο 10

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

α)

της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·

β)

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

γ)

των μηχανημάτων και εργαλείων·

δ)

των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

1.   Οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή την Ελβετία, με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Ελβετία προς άλλη χώρα, επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν·

και

β)

δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

3.   Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Ελβετία και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό τον όρο:

α)

ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή στη Ελβετία ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν από τις ανεπαρκείς εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 7·

και

β)

ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

i)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν·

και

ii)

η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής.

4.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος II και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό.

5.   Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, ως «συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί.

6.   Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος II και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνον κατ’ εφαρμογή των γενικών αξιών του άρθρου 6 παράγραφος 2.

7.   Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

8.   Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Ελβετίας και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου συστήματος.

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

1.   Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τη συμφωνία εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Ελβετίας ή μέσω των εδαφών των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή μπορούν να μεταφερθούν μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτό το έδαφος, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφερθούν με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Ελβετίας.

2.   Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

α)

ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· ή

β)

βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

i)

παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων·

ii)

αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν·

και

iii)

πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης· ή

γ)

ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 14

Εκθέσεις

1.   Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στην Ελβετία εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή την Ελβετία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β)

ο αυτός εξαγωγέας πούλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή στην Ελβετία·

γ)

τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση·

και

δ)

τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση.

2.   Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά το συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες στις οποίες εκτέθηκαν τα προϊόντα.

3.   Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΑΣΜΟΥΣ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

1.

α)

Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, Ελβετίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V, δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή στην Ελβετία αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

β)

Τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 3 και στις κλάσεις 1604 και 1605 του εναρμονισμένου συστήματος, καταγωγής Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για τα οποία εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V, δεν αποτελούν στην Κοινότητα αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή στην Ελβετία, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, καθώς και στα προϊόντα που καλύπτονται από την παράγραφο 1, στοιχείο β), σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, διαγραφή, η μη καταβολή εφαρμόζεται, ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές.

3.   Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σε αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί.

4.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

5.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

1.   Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στη Ελβετία και τα προϊόντα καταγωγής Ελβετίας, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στην παρούσα συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί:

α)

πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ· ή

β)

στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, δήλωση που αποκαλείται στη συνέχεια «δήλωση τιμολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους· το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου παρατίθεται στο παράρτημα ΙV.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 26, στη συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

1.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ' ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2.   Για το σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη θέση που προορίζεται γι' αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3.   Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Ελβετίας, εάν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα, την Ελβετία ή κάποια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6.   Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

7.   Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:

α)

δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων·

ή

β)

αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3.   Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

4.   Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις:

ES

«EXPEDIDO A POSTERIORI»

DA

«UDSTEDT EFTERFØLGENDE»

DE

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT»

EL

«ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ»

EN

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

FR

«DÉLIVRÉ A POSTERIORI»

IT

«RILASCIATO A POSTERIORI»

NL

«AFGEGEVEN A POSTERIORI»

PT

«EMITIDO A POSTERIORI»

FI

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN»

SV

«UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5.   Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο «παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

1.   Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2.   Το αντίγραφο που εκδίδεται, κατ' αυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις:

ES

«DUPLICADO»

DA

«DUPLIKAT»

DE

«DUPLIKAT»

EL

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ»

EN

«DUPLICATE»

FR

«DUPLICATA»

IT

«DUPLICATO»

NL

«DUPLICAAT»

PT

«SEGUNDA VIA»

FI

«KAKSOISKAPPALE»

SV

«DUPLIKAT».

3.   Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση «παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

4.   Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντων ή συνταχθέντων πιστοποιητικών καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται σε έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Ελβετίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην Κοινότητα ή την Ελβετία. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης EUR.1, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

Άρθρο 20α

Λογιστικός διαχωρισμός

1.   Όταν η χωριστή διατήρηση αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα μετά από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου «λογιστικού διαχωρισμού» για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

2.   Η μέθοδος αυτή πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως «καταγόμενα» είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων.

3.   Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να παρέχουν την εν λόγω άδεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που κρίνονται αναγκαίες.

4.   Η μέθοδος αυτή διαμορφώνεται και εφαρμόζεται βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα παραγωγής του προϊόντος.

5.   Ο δικαιούχος της εν λόγω διευκόλυνσης μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα. Μετά από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τον τρόπο χρησιμοποίησης της άδειας και μπορούν να την ανακαλούν ανά πάσα στιγμή, εφόσον ο δικαιούχος την χρησιμοποιεί κατά το μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 21

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1.   Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συνταχθεί:

α)

από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22·

ή

β)

από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.

2.   Μπορεί να συνταχθεί δήλωση τιμολογίου αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Ελβετίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που αποδεικνύει το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Η δήλωση τιμολογίου πρέπει να συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με σφραγίδα ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο της δήλωσης, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα IV, σε μια από τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5.   Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 22 να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.

6.   Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 22

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας πρέπει να προσφέρει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν την ιδιότητα εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3.   Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Αυτό συμβαίνει όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν προσφέρει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 23

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορεί να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3.   Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 24

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές μπορούν να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής και μπορούν επίσης να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Άρθρο 25

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 στοιχείο α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 26

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, εφόσον πρόκειται για εισαγωγές χωρίς κανένα εμπορικό χαρακτήρα και τα εμπορεύματα δηλώνονται ως ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2.   Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3.   Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 EUR στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 EUR για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 27

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 3 που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Ελβετίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες έχει εφαρμόσει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β)

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Ελβετία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε στην Κοινότητα ή την Ελβετία και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Ελβετία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

δ)

πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Ελβετία σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο ή σε μια από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, σύμφωνα με κανόνες καταγωγής πανομοιότυπους με τους κανόνες του παρόντος πρωτοκόλλου·

ε)

την αναγκαία απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που έχουν υποστεί εκτός της Κοινότητας και της Ελβετίας σε εφαρμογή του άρθρου 12, αποδεικνύοντας ότι οι απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου έχουν ικανοποιηθεί.

Άρθρο 28

Φύλαξη του πιστοποιητικών καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

1.   Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

2.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 3.

3.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

4.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ’ αυτές.

Άρθρο 29

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.   Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2.   Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 30

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.   Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 26 παράγραφος 3 στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, το ισόποσο των εθνικών νομισμάτων κρατών μελών της Κοινότητας, της Ελβετίας και των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 σε ευρώ καθορίζεται ετησίως από κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

2.   Οι αποστολές υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 26 παράγραφος 3 με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα.

3.   Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επομένου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.

4.   Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα, εφόσον κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού πριν από τη στρογγυλοποίηση οδηγεί σε αύξηση μικρότερη από 15 % του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας.

5.   Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την μεικτή επιτροπή μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Ελβετίας. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η μεικτή επιτροπή εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 31

Αμοιβαία συνδρομή

1.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Ελβετίας κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 καθώς και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου.

2.   Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Ελβετία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 32

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι μνείες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3.   Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4.   Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής κάθε προληπτικού μέτρου το οποίο κρίνεται απαραίτητο.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, Ελβετίας ή μιας από τις άλλες χώρες που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και ότι πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

6.   Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της αυθεντικότητας του εν λόγω εγγράφου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

Άρθρο 33

Διακανονισμός διαφορών

Όταν προκύπτουν διαφορές στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου του άρθρου 32, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που έχουν ζητήσει τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν προκύπτουν δυσχέρειες ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, υποβάλλονται προς εξέταση στη μεικτή επιτροπή.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 34

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου έγγραφο το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 35

Ελεύθερες ζώνες

1.   Η Κοινότητα και η Ελβετία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν να εμποδίσουν τη φθορά τους.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Ελβετίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 36

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1.   Ο όρος «Κοινότητα» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2.   Προϊόντα καταγωγής Ελβετίας, όταν εισάγονται στη Θέουτα ή τη Μελίλια, εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Ελβετία παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία και κατάγονται από τη Θέουτα και Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται και κατάγονται από την Κοινότητα.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται mutatis mutandis, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 37.

Άρθρο 37

Ειδικοί όροι

1.   Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

1.

προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β)

τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου,

ή

ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Ελβετία ή την Κοινότητα εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.

τα προϊόντα που παράγονται στην Ελβετία:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ελβετία·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Ελβετία στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ή

ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Θέουτα ή τη Μελίλια ή την Κοινότητα εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.   Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3.   Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις μνείες «Ελβετία» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, τούτο πρέπει να αναγράφεται στο πλαίσιο 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου.

4.   Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 38

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Η μεικτή επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.


(1)  Το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν έχει τελωνειακή ένωση με την Ελβετία και αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

(2)  Η σώρευση που προβλέπει το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις πρώτες ύλες καταγωγής Τουρκίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος V του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II

Σημείωση 1:

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου.

Σημείωση 2:

2.1.

Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2.

Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3.

Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τους κανόνες που αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4.

2.4.

Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3:

3.1.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του«προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στην Κοινότητα ή στην Ελβετία.

Για παράδειγμα:

ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2.

Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.

Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. …» ή «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν» σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4.

Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιηθούν μαζί όλες οι ύλες.

Για παράδειγμα:

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.5.

Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Για παράδειγμα:

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Για παράδειγμα:

Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.6.

Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4:

4.1.

Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2.

Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3.

Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4.

Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5:

5.1.

Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4).

5.2.

Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

μετάξι,

μαλλί,

χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

βαμβάκι,

ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

λινάρι,

κανναβίς,

γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

ίνες από κοκκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

συνθετικές ίνες συνεχείς,

τεχνητές ίνες συνεχείς,

νήματα καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(θειούχο του φαινυλενίου),

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου),

άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα) στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Για παράδειγμα:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.

Για παράδειγμα:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Για παράδειγμα:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Για παράδειγμα:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

5.3.

Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4.

Στην περίπτωση προϊόντων «στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6:

6.1.

Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

6.2.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Για παράδειγμα:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3.

Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7:

7.1.

Οι «ειδικές επεξεργασίες», για τους σκοπούς των κλάσεων ex ex 2707, 2713 έως 2715, ex ex 2901, ex ex 2092 και ex ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός.

7.2.

Οι «ειδικές επεξεργασίες» για τους σκοπούς των κλάσεων 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός·

κ)

η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά την κλάση ex ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 Τ)·

ια)

η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ)

η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως ειδικές επεξεργασίες·

ιγ)

η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατ' όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86

ιδ)

η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex ex 2710)·

ιε)

η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα άλλα από βαζελίνη, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, παραφίνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λάδι κατώτερης του 0,75 % της κλάσης ex ex 2712.

7.3.

Για τους σκοπούς των κλάσεων ex ex 2707, 2713 έως 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 και ex ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών που προσδίδουν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τη συμφωνία εξολοκλήρου. Απαιτείται, συνεπώς, να διενεργηθούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέρη της συμφωνίας.

Δασμολογική κλάση ΕΣ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζωντανά

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο

Παρασκευή στην οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,

όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέηπφρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου

 

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex ex 0910

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

Κεφάλαιο 10

Δημητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι, εκτός από

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, αποφλοιωμένα

Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708

 

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1301

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

 

– Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, μη τροποποιημένα

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:

 

 

– Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

 

– Άλλα

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

 

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:

 

 

– Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0201, 0202, 0204 ή 0206, ή από κόκαλα της κλάσης 0506

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1504

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 1505

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από εριολίπος της κλάσης 1505

 

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

– Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1506

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1507 έως 1515

Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους:

 

 

– Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι κοκκοφοινίκων (κόπρα), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung (abrasin) oleococca, oiticica, κερί myrica, κερί Ιαπωνίας, κλάσματα του λαδιού jojoba και λάδια που προορίζονται για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

– Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων του λαδιού jojoba

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Παρασκευή:

από ζώα του κεφαλαίου 1, ή/και

στην οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθαρή, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

 

 

– Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1702

 

– Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

 

ex ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή:

από οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

– Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10

 

– Άλλα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

 

 

– Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

– Που περιέχουν περισσότερο του 20 % κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108

 

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1806,

κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και το αλεύρι (εκτός το σκληρό σίτο και το καλαμπόκι του είδους «Zea indurata» και τα παράγωγά τους) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάο. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 11

 

ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2004 και ex ex 2005

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2008

– Καρποί με κέλυφος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Βούτυρο αράπικων φιστικιών, μείγματα με βάση δημητριακά, καρδιές κοκκοφοινίκων, καλαμπόκι

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

– Άλλοι εκτός από φρούτα και καρπούς (περιλαμβανομένων των καρπών με κέλυφος), μη παρασκευασμένα με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

 

– Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευασμένη

 

– Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005

 

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός από:

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα παράγωγα των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

 

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ' όγκο

 

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Παρασκευή:

από ύλες από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208 και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ' όγκο

 

ex κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2301

Αλεύρια φάλαινας. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης του 40 % κατά βάρος

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιολάδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ζάχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex κεφάλαιο 25

Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρισμένος, αλεσμένος

Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη

 

ex ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

 

ex ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

 

ex ex 2518

Δολομίτης πυρωμένος

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

 

ex ex 2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένακαι οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

 

ex ex 2520

Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος ειδικά για την οδοντιατρική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2524

Ίνες αμιάντου

Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιάντου

 

ex ex 2525

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία

 

ex ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) ή σε σκόνη

Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών γαιών

 

Κεφάλαιο 26

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών

 

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Απόβλητα λαδιών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2712

Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (2)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2714

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλτούχα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 28

Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 2805

«Mischmetall»

Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 2833

Θειικό αργίλιο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από τετραβορικό του δινατρίου πεντένυδρο

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2902

Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω ειδικής επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά άλατα της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2915

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 2932

– Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονωνομένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές και τα αλογονωμένα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(-α) αζώτου

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2934

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 και 2934 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 2939

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος αλκαλοειδή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 30

Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3002

Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:

 

 

– Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη αναμειγμένα προϊόντα, παρασκευασμένα για τις ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα:

 

 

– – Αίμα ανθρώπων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– – Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– – Συστατικά του αίματος, εκτός από τους αντιορούς, την αιμοσφαιρίνη, την γλοβουλίνη του αίματος και τον ορό γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– – Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– – Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με αυτή την περιγραφή με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3003 και 3004

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006):

 

 

– Που παρασκευάζονται από αμικακίνη της κλάσης 2941

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 3006

Φαρμακευτικά απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 4 κ) του κεφαλαίου

Διατηρείται η καταγωγή του προϊόντος στην αρχική του κατάταξη

 

ex κεφάλαιο 31

Λιπάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα εξής:

Νιτρικό νάτριο

Κυαναμίδη του ασβεστίου

Θειικό κάλιο

Θειικό καλιομαγνήσιο

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Τανίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3201

Τανίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και άλλα παράγωγά τους

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3205

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες (3)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3203, 3204 και 3205. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3205, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος,

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων υλών άλλης ομάδας (4) της εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας ομάδας με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 34

Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική»» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν κατά βάρος σε ποσοστό κάτω του 70 % λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3404

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

 

 

– Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, τα υπολείμματα παραφινών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από:

υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1516,

λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 3823 και

ύλες της κλάσης 3404

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές οι ύλες, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 35

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

 

 

– Αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε είδους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3505

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3507

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 36

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυροφορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3701

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες), έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη:

 

 

– Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες, συσκευασμένες σε ειδική θήκη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 3701 και 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3702

Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 και 3702

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 3701 έως 3704

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 38

Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3801

– Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα γραφίτη, με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος και ορυκτελαίων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3403 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας, καθαρισμένο

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακατέργαστου αιθερίου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3806

Γόμες εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος)

Απόσταξη ξυλόπισσας

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3808

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3810

Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή συνενώσεις και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3811

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:

 

 

– Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3812

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3813

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3814

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3818

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων, πλακιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70 % κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της εκ του εργοστασίου τιμής του προϊόντος

 

3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3822

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

 

 

– Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

– Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3823

 

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

– Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλάσης:

– – Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών

– – Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905

– – Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών

– – Ιοντοανταλλάκτες

 

 

– – Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες

– – Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων

– – Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου

 

 

– – Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους

– – Ζυμέλαια και λάδι Dippel

– – Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα

– – Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα

 

 

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3901 έως 3915

Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές, απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex ex 3907 και 3912, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:

 

 

– Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης, στα οποία το τμήμα του μονομερούς αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς

Παρασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3907

– Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

 

– Πολυεστέρες

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή/και παρασκευή από πολυανθρακικά άλατα τετραβρωμίου (δισφαινόλη Α)

 

3912

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

3916 έως 3921

Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 και ex ex 3921, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:

 

 

– Επίπεδα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: άλλα προϊόντα, που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Άλλα:

 

 

– – Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης στα οποία το μονομερές αντιστοιχεί σε περισσότερο από 99 % κατά βάρος της συνολικής περιεκτικότητας του πολυμερούς

Κατασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– – Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντο (5)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3916 και ex ex 3917

Είδη καθορισμένης μορφής και σωλήνες

Κατασκευή κατά την οποία:

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και

εντός του παραπάνω ορίου, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex ex 3920

– Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς

Κατασκευή από θερμοπλαστικό άλας, που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος μερικώς εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και νατρίου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

– Φύλλα από αναγεννημένη κυτταρίνη, από πολυαμίδια ή από πολυαιθυλένιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 3921

Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες

Κατασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους μικρότερου από 23 μ (6)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3922 έως 3926

Τεχνουργήματα από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 40

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 4001

Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ τύπου «κρεπ» για σόλες υποδημάτων

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ

 

4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών, εκτός από το φυσικό καουτσούκ, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:

 

 

– Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

 

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012

 

ex ex 4017

Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο

Κατασκευή από καουτσούκ σκληρυμένο

 

ex κεφάλαιο 41

Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 4102

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών, αποτριχωμένα

Αποψίλωση προβείων δερμάτων

 

4104 έως 4106

Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων

ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4107, 4112 και 4113

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, αποτριχωμένα και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή, ζώων χωρίς τρίχες, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4104 έως 4113

 

ex ex 4114

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων 4104 έως 4106, 4107, 4112 ή 4113 υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 42

Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν συναρμολογηθεί:

 

 

– Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα και παρόμοιες μορφές

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

 

– Άλλα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

 

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302

 

ex κεφάλαιο 44

Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 4403

Ξυλεία ορθογωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη

 

ex ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

ex ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας σε απανωτές στρώσεις) και φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, συγκολλημένα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

ex ex 4409

Ξυλεία με καθορισμένη μορφή, σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:

 

 

– Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

 

– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex ex 4410 έως ex ex 4413

Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex ex 4415

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

 

ex ex 4416

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες

 

ex ex 4418

– Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές από ξύλο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα και τα πέταυρα

 

– Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

 

ex ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409

 

ex κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501

 

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Κεφάλαιο 47

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex κεφάλαιο 48

Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 4811

Χαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

4817

Φάκελοι επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

ex ex 4819

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη

Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47

 

ex κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

4909

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και 4911

 

4910

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα:

 

 

– Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν, τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4909 και 4911

 

ex κεφάλαιο 50

Μετάξι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 5003

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού

 

5004 έως ex ex 5006

Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5007

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5106 έως 5110

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5111 έως 5113

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 52

Βαμβάκι, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5204 έως 5207

Νήματα από βαμβάκι

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5208 έως 5212

Υφάσματα από βαμβάκι:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 53

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5306 έως 5308

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5309 έως 5311

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

νήματα από γιούτα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5401 έως 5406

Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5407 και 5408

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5501 έως 5507

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5508 έως 5511

Νήματα και νήματα για ράψιμο

Κατασκευή από (7):

ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση,

άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5512 έως 5516

Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:

 

 

– Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

χαρτί

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex κεφάλαιο 56

Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας, εκτός από:

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

 

 

– Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται:

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

οι συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

 

 

– Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5605

Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

5606

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης. Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση,

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή

ύλες παραγωγής χαρτιού

 

Κεφάλαιο 57

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:

 

 

– Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται:

συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης 5503 ή 5506, ή

δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

 

– Από άλλα πιλήματα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα από ίνες κοκκοφοίνικα ή από γιούτα,

νήματα από ίνες συνθετικές ή τεχνητές συνεχείς,

φυσικές ίνες, ή

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση

Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

 

ex κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα, εκτός από:

 

 

– Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από απλά νήματα (7)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5901

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο. Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία

Κατασκευή από νήματα

 

5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:

 

 

– Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες

Κατασκευή από νήματα

 

– Άλλα

Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

Κατασκευή από νήματα

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5904

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

Κατασκευή από νήματα (7)

 

5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

 

 

– Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες

Κατασκευή από νήματα

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5906

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:

 

 

– Πλεκτά

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

– Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Κατασκευή από χημικές ύλες

 

– Άλλα

Κατασκευή από νήματα

 

5907

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Κατασκευή από νήματα

ή

 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

5908

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα:

 

 

– Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά

 

– Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

5909 έως 5911

Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση:

 

 

– Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 6310

 

– Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των τύπων των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλαπλούς στήμονες ή/και κρόκους της κλάσης 5911

Κατασκευή από (7):

– νήματα κοκκοφοίνικα,

– από τις ακόλουθες ίνες:

– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυ-λαίνιο (8),

– – νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, διαποτισμένα ή καλυμμένα με φαινολική ρητίνη,

– – νήματα από αρωματικά πολυαμίδια λαμβανόμενα με πολυσυμπύκνωση μεταφαινυλαινοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέως,

– – νήματα μονόινα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (8),

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ(πφαινυλαινοτερεφθαλα-μίδιο),

 

– – νήματα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένες με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με ακρυλικό νήμα (8),

– – νήματα μονόινα συμπολυεστέρα που αποτελείται από έναν πολυστέρα, μια ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4- κυκλοεξανοδιαιθανόλη και ισοφθαλικό οξύ,

 

– – φυσικές ίνες,

– – μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

– – χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

νήματα κοκκοφοίνικα,

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Κεφάλαιο 60

Υφάσματα πλεκτά

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

Κεφάλαιο 61

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά:

 

 

– Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα

Κατασκευή από νήματα (7)  (9)

 

– Άλλα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες,

μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή

χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

 

ex κεφάλαιο 62

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, εκτός από:

Κατασκευή από νήματα (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 και ex ex 6211

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και βρέφη και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη, κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

ex ex 6210 και ex ex 6216

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

6213 και 6214

Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:

 

 

– Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (7)  (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

– Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (7)  (9)

ή

Κατασκευή που ακολουθείται από τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Nercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων εμπορευμάτων των κλάσεων 6213 και 6214 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

6217

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212:

 

 

– Κεντημένα

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

– Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου

Κατασκευή από νήματα (9)

ή

Κατασκευή από μη επιχρισμένα υφάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (9)

 

– Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια, κομμένες

Κατασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

– Άλλα

Κατασκευή από νήματα (9)

 

ex κεφάλαιο 63

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

6301 έως 6304

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ., κουρτίνες κ.λπ. και άλλα είδη επίπλωσης:

 

 

– Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα

Κατασκευή από (7):

φυσικές ίνες, ή