30.9.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 304/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Μαρτίου 2004

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, ώστε να συμπεριλάβει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα

(2004/634/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα (1) (εφεξής «CMAA») προβλέπει τη δυνατότητα διεύρυνσής της με στόχο την αύξηση των επιπέδων τελωνειακής συνεργασίας και τη δυνατότητα συμπλήρωσής της με συμφωνίες σχετικές με ειδικά θέματα ή τομείς.

(2)

Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (εφεξής «ΗΠΑ») για την ενίσχυση και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της CMAA, ώστε να συμπεριληφθούν η συνεργασία για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα (η «συμφωνία»).

(3)

Με τη συμφωνία επεκτείνεται η τελωνειακή συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ ώστε να καλύπτονται η ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα. Προβλέπεται η ταχεία και επιτυχής διεύρυνση της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων σε όλους τους λιμένες της Κοινότητας που πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις. Η συμφωνία καθορίζει επίσης πρόγραμμα εργασιών για περαιτέρω μέτρα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων της εκπόνησης προτύπων για τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων, των πληροφοριών που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των φορτίων υψηλού κινδύνου που εισάγονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και των προγραμμάτων βιομηχανικής εταιρικής σχέσης.

(4)

Ο εξωτερικός συντονισμός προτύπων τελωνειακού ελέγχου με τις ΗΠΑ είναι απαραίτητος για να διασφαλισθεί η ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεχή ροή θεμιτού εμπορίου με εμπορευματοκιβώτια. Ιδιαίτερα, είναι βασικό να διασφαλισθεί ότι όλοι οι κοινοτικοί λιμένες δύνανται να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων βάσει ενιαίων αρχών και ότι συγκρίσιμα πρότυπα προωθούνται για τους λιμένες των ΗΠΑ. Ούτως, ο άμεσος στόχος και το περιεχόμενο της συμφωνίας αφορούν τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου μεταξύ της Κοινότητας και των ΗΠΑ, ενώ, επιτρέποντας τη συνεργασία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς ελέγχου για τους οποίους η Κοινότητα έχει αρμοδιότητα, διασφαλίζονται, αμοιβαίως, υψηλά επίπεδα ασφαλείας.

(5)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν την πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων σε όλους τους κοινοτικούς λιμένες μέσω ρυθμίσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες θα προσδιορίζουν τους κοινοτικούς λιμένες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και θα προβλέπουν την τοποθέτηση αμερικανών τελωνειακών υπαλλήλων σ' αυτούς ή θα διατηρούν τις προς τούτο ισχύουσες δηλώσεις αρχής, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές συνάδουν με τη συνθήκη και είναι συμβατές με την CMAA, όπως διευρύνθηκε από τη συμφωνία.

(6)

Επιβάλλεται να διασφαλισθεί η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των κοινοτικών οργανισμών προκειμένου να ενισχυθεί και διευρυνθεί περαιτέρω η τελωνειακή συνεργασία βάσει της CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(7)

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπισθεί διαδικασία διαβούλευσης βάσει της οποίας τα κράτη μέλη που προτίθενται να διαπραγματευθούν ρυθμίσεις με τις ΗΠΑ για θέματα που καλύπτονται από την CMAA, όπως διευρύνθηκε, θα γνωστοποιούν αμέσως την πρόθεσή τους αυτή και θα παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες. Κατόπιν σχετικής αιτήσεως από κράτος μέλος ή από την Επιτροπή και εντός συντόμου προθεσμίας, θα πρέπει να διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής με αντικείμενο τις εν λόγω πληροφορίες.

(8)

Ο κύριος στόχος των διαβουλεύσεων θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και η διασφάλιση ότι οι ρυθμίσεις συνάδουν με τη συνθήκη και τις κοινές πολιτικές, ιδίως με το κοινό πλαίσιο συνεργασίας με τις ΗΠΑ που παρατίθεται στην CMAA, όπως διευρύνθηκε.

(9)

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι μία ρύθμιση που ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει με τις ΗΠΑ δεν συνάδει με την CMAA, όπως διευρύνθηκε, ή ότι το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια της συμφωνίας CMAA, όπως διευρύνθηκε, οφείλει να ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.

(10)

Η διαδικασία διαβούλευσης θα πρέπει να μη θίγει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των κρατών μελών της Κοινότητας να συνάπτουν τις σκοπούμενες ρυθμίσεις.

(11)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ενίσχυση και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα ώστε να συμπεριλάβει τη συνεργασία σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα (εφεξής «η συμφωνία»), εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Άρθρο 3

1.   Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να διατηρούν ή να συμφωνούν ρυθμίσεις με τις ΗΠΑ ώστε να περιλάβουν λιμένες της Κοινότητας στην πρωτοβουλία για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων. Κάθε ρύθμιση αυτού του είδους αναφέρεται στην CMAA, όπως διευρύνθηκε, και συνάδει με αυτή, περιλαμβανομένων και των ελαχίστων απαιτουμένων προτύπων, αφού αυτά εγκριθούν.

Η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να διαβουλεύονται ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις συνάδουν με την CMAA, όπως διευρύνθηκε.

2.   Ένα κράτος μέλος, πριν αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για ρυθμίσεις σχετικές με ζητήματα πέραν εκείνων της παραγράφου 1, αλλά πάντως υπαγόμενα στην CMAA, όπως διευρύνθηκε, το γνωστοποιεί στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη, παρέχει δε μαζί με την γνωστοποίηση κάθε σημαντική συναφή πληροφορία.

3.   Τα κράτη μέλη ή η Επιτροπή μπορούν, εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης, να ζητήσουν διαβουλεύσεις με τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Οι διαβουλεύσεις αυτές λαμβάνουν χώρα εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή της γνωστοποίησης. Όταν το ζήτημα επείγει, οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα αμελλητί.

4.   Η Επιτροπή, το αργότερο πέντε ημέρες μετά την περάτωση των διαβουλεύσεων, διατυπώνει γραπτώς τη γνώμη της όσον αφορά τη συμβατότητα των ρυθμίσεων που γνωστοποιήθηκαν με την CMAA, όπως διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος της εν λόγω συμφωνίας.

5.   Οι διαβουλεύσεις της παραγράφου 3 λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 247 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

6.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη αντίγραφο των ρυθμίσεων στις οποίες αναφέρονται οι παράγραφοι 1 και 2, καθώς και κάθε καταγγελία ή τροποποίησή τους.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. McDOWELL


(1)  EE L 222 της 12.8.1997, σ. 17.

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 311 της 12.12.2000, σ. 17).


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση και την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας τελωνειακής συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα ώστε να συμπεριλάβει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τελωνειακή συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, η οποία υπογράφηκε στις 28 Μαΐου 1997, εφεξής καλούμενης «CMAA»,

(1)

Δεχόμενες ότι από την 1η Μαρτίου 2003, η «U.S. Customs and Border Protection» διαδέχθηκε την τελωνειακή υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς την CMAA.

(2)

Εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της CMAA, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται με κοινή συναίνεση να αποφασίζουν σχετικά με την διεύρυνση των τομέων συνεργασίας που υπάγονται στη CMAA.

(3)

Υπενθυμίζοντας ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22 της CMAA, η μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας (JCCC) συνίσταται από αντιπροσώπους των τελωνειακών αρχών των συμβαλλομένων μερών, που για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρούμενες από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η «U.S. Customs and Border Protection, Department of Homeland Security.»

(4)

Αναγνωρίζοντας ότι η JCCC έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 22 της CMAA.

(5)

Αναγνωρίζοντας ότι οι τελωνειακές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και εκείνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατηρούν μακροχρόνιες, στενές και αποτελεσματικές σχέσεις.

(6)

Με την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω μέσω, ιδίως, της ενίσχυσης, της ανταλλαγής σχετικών σημαντικών πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών μεταξύ της «U.S. Customs and Border Protection», της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι κατά τους γενικούς τελωνειακούς ελέγχους του διεθνούς εμπορίου λαμβάνονται καταλλήλως υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας.

(7)

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της επέκτασης της συνεργασίας αυτής σε όλους τους τρόπους διεθνών μεταφορών και σε όλα τα είδη εμπορευμάτων, θέτοντας αρχικά ως προτεραιότητα τις θαλάσσιες μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια.

(8)

Αναγνωρίζοντας τον μεγάλο όγκο των μεταφορών που γίνονται μέσω θαλάσσης με εμπορευματοκιβώτια και με άλλους τρόπους μεταφοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και τον σημαντικό ρόλο τόσο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως κόμβων μεταφοράς για εμπορευματοκιβώτια που προέρχονται από πολλές χώρες.

(9)

Εκτιμώντας ότι εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται μέσω θαλάσσης και προέρχονται από ολόκληρο τον κόσμο εισάγονται, μεταφορτώνονται ή κυκλοφορούν υπό καθεστώς διαμετακόμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(10)

Με την πεποίθηση ότι απαιτείται να αποτραπεί, να προληφθεί και να απαγορευθεί κάθε τρομοκρατική απόπειρα που έχει στόχο τη διατάραξη του παγκόσμιου εμπορίου με την απόκρυψη όπλων σε εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται παγκοσμίως μέσω θαλάσσης ή σε άλλα φορτία ή με τη χρησιμοποίηση των φορτίων αυτών ως όπλων.

(11)

Με την πεποίθηση ότι απαιτείται να ενισχυθεί η ασφάλεια για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγχρόνως να διευκολύνεται το θεμιτό εμπόριο.

(12)

Επισημαίνοντας ότι είναι σημαντικό να εκπονηθούν, στο μέτρο του δυνατού, αμοιβαία συστήματα για την ασφάλεια και τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου, λαμβάνοντας καταλλήλως υπόψη τις εκτιμήσεις απειλής.

(13)

Αναγνωρίζοντας ότι η ασφάλεια του εμπορίου μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω ενός συστήματος στο οποίο η τελωνειακή αρχή της χώρας εισαγωγής συνεργάζεται με τις τελωνειακές αρχές που παρεμβαίνουν σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που διαβιβάζονται έγκαιρα καθώς και τεχνολογίες ελέγχου που επιτρέπουν την ανίχνευση και τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων υψηλού κινδύνου πριν αυτά εγκαταλείψουν τον λιμένα ή τον τόπο εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης.

(14)

Υποστηρίζοντας τους στόχους της πρωτοβουλίας για την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων (CSI), που σκοπό έχει τη διαφύλαξη του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, με την ενίσχυση της συνεργασίας στους λιμένες σε παγκόσμια κλίμακα ώστε να προσδιορίζονται και να ελέγχονται τα εμπορευματοκιβώτια υψηλού κινδύνου και να διασφαλίζεται η ακεραιότητά τους κατά τη μεταφορά.

(15)

Έχοντας υπόψη τους ότι το άρθρο 5 της CMAA ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της συμφωνίας αυτής και κάθε διμερούς συμφωνίας για συνεργασία και αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα που έχει συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθεί μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(16)

Αναγνωρίζοντας ότι πρέπει να ισχύσει, το συντομότερο δυνατό, η επέκταση της CSI σε όλους τους λιμένες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπου οι μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εμπορευματοκιβωτίων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είναι αμελητέες και όπου ισχύουν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας και οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες τεχνολογίες ελέγχου,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ενισχύεται η τελωνειακή συνεργασία που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της CMAA και διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των αποστολών φορτίων μέσω θαλάσσης με εμπορευματοκιβώτια και άλλων φορτίων που προέρχονται από όλο τον κόσμο και εισάγονται, μεταφορτώνονται ή κυκλοφορούν υπό καθεστώς διαμετακόμισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Άρθρο 2

Λαμβάνεται πλήρως υπόψη το άρθρο 5 της CMAA, το οποίο ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της CMAA και κάθε άλλης διμερούς συμφωνίας συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και κάθε δήλωσης αρχής σχετικά με την CSI που συμπληρώνει τις διμερείς αυτές συμφωνίες.

Άρθρο 3

Οι στόχοι της ενισχυμένης και διευρυμένης συνεργασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.

στήριξη της ταχείας και επιτυχούς επέκτασης της CSI σε όλους τους λιμένες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας και προώθηση συγκρίσιμων προτύπων στους οικείους λιμένες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής,

2.

συνεργασία για την ενίσχυση των τελωνειακών διαδικασιών χάριν της ασφάλειας της διαχειριστικής αλυσίδας του διεθνούς εμπορίου και ιδιαίτερα, ως πρώτη προτεραιότητα, βελτίωση του προσδιορισμού και του ελέγχου της ασφάλειας όλων των αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου που γίνονται με εμπορευματοκιβώτια μέσω θαλάσσης,

3.

καθιέρωση, κατά το δυνατό, ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων και των σχετικών απαιτήσεων ασφαλείας και προγραμμάτων και

4.

κατά το μέγιστο δυνατό, συντονισμός των θέσεων σε πολυμερή φόρα, όπου θίγονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων.

Άρθρο 4

Εξέταση, στα πλαίσια της JCCC, της κατάλληλης μορφής και του περιεχομένου εγγράφων ή/και μέτρων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της ενισχυμένης και διευρυμένης τελωνειακής συνεργασίας στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 5

Σύσταση ομάδας εργασίας που θα αποτελείται από αντιπροσώπους της «U.S. Customs and Border Protection» και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικουρείται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να εξετάζονται και να υποβάλλονται συστάσεις στην JCCC για τα θέματα που περιέχονται στο παράρτημα, αλλά όχι μόνον για αυτά.

Άρθρο 6

Η ομάδα εργασίας υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι εργασίες της στον διευθυντή της «U.S. Customs and Border Protection» και στον γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Επιτροπής και, ετησίως, στην JCCC.

Άρθρο 7

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει με την υπογραφή της από τα συμβαλλόμενα μέρη, η οποία ισοδυναμεί με την έκφραση της συγκατάθεσής τους προς δέσμευση. Εάν η συμφωνία δεν έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη την ίδια ημερομηνία, η συμφωνία αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία κατά την οποία έχει τεθεί η δεύτερη υπογραφή.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde april tjugohundrafyra.

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Image

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜA

Παράρτημα της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της CMAA ώστε να συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και συναφή ζητήματα

Η ομάδα εργασίας, που συστάθηκε βάσει της παραγράφου 5 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της CMAA, ώστε να συμπεριλάβει τη συνεργασία σχετικά με την ασφάλεια των εμπορευματοκιβωτίων και με συναφή ζητήματα, εξετάζει και υποβάλλει συστάσεις για τα θέματα που περιέχονται στους ακόλουθους τομείς συνεργασίας μεταξύ της «U.S. Customs and Border Protection» και των τελωνειακών αρχών της Κοινότητας, αλλά όχι μόνον για αυτά, με στόχο να εξασφαλισθεί ότι κατά τους γενικούς τελωνειακούς έλεγχους του διεθνούς εμπορίου λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις ασφαλείας:

α)

καθορισμός των ελάχιστων προτύπων, ιδιαίτερα ενόψει της συμμετοχής στην CSI, και συστάσεις για μεθόδους με τις οποίες θα επιτευχθούν τα εν λόγω πρότυπα·

β)

προσδιορισμός και επέκταση της εφαρμογής ορθών πρακτικών σχετικά με τους ελέγχους ασφαλείας του διεθνούς εμπορίου, ειδικά εκείνων που γίνονται βάσει της CSI·

γ)

προσδιορισμός και καθιέρωση προτύπων, κατά τη μεγίστη δυνατή έκταση για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου που εισάγονται, μεταφορτώνονται ή βρίσκονται υπό καθεστώς διαμετακόμισης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Κοινότητα·

δ)

βελτίωση και καθιέρωση προτύπων, κατά τη μεγίστη δυνατή έκταση, για τον ακριβή προσδιορισμό και τον έλεγχο αποστολών φορτίων υψηλού κινδύνου, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, χρήσης αυτόματων συστημάτων έρευνας και ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων για τεχνολογίες ελέγχου και μεθοδολογίες ανίχνευσης·

ε)

βελτίωση και καθιέρωση προτύπων, κατά τη μεγίστη δυνατή έκταση, για προγράμματα βιομηχανικής εταιρικής σχέσης που προορίζονται για τη βελτίωση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διευκόλυνση του θεμιτού εμπορίου·

στ)

προσδιορισμός τυχόν ρυθμιστικών ή νομοθετικών μεταβολών που απαιτούνται για την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας εργασίας και

ζ)

εξέταση του είδους των εγγράφων και των μέτρων που θα χρειαστούν για την εφαρμογή της ενισχυμένης και διευρυμένης τελωνειακής συνεργασίας σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα.