ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 183A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

63ό έτος
3 Ιουνίου 2020


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2020/C 183 A/01

Προκήρυξη κενών θέσεων — EXT/20/42/AD 11/BOA Member

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.6.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 183/1


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

EXT/20/42/AD 11/BOA Member

(2020/C 183 A/01)

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στο εξής καλούμενο το «Γραφείο», αναζητά υποψηφίους για την πλήρωση τριών θέσεων μέλους των τμημάτων προσφυγών του Γραφείου.

Τίτλος θέσης

ΜΕΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Ομάδα καθηκόντων/βαθμός

AD 11

Τύπος σύμβασης

Έκτακτος υπάλληλος

Κωδικός

EXT/20/42/AD 11/BOA Member

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

15 Ιουλίου 2020 μεσάνυχτα ώρα Αλικάντε (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης-CET)

Τόπος εργασίας

Αλικάντε, ΙΣΠΑΝΙΑ

Προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων

Από 1η Φεβρουαρίου 2021

1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό και νομικό πλαίσιο

Το Γραφείο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου (1) [νυν κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), ως αποκεντρωμένος οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων ΔΙ των επιχειρήσεων και των καινοτόμων επιχειρηματιών σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου (3), θεσπίζεται το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο τελεί επίσης υπό τη διαχείριση του Γραφείου, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), ανέθεσε στο Γραφείο τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Από την ίδρυσή του το 1994, το Γραφείο εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας, όπου διαχειρίζεται την καταχώριση του σήματος της ΕΕ και το καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα, τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνεται επίσης ο τομέας της σύγκλισης εργαλείων και πρακτικών, σε συνεργασία με τους εταίρους στα εθνικά και περιφερειακά γραφεία ΔΙ σε ολόκληρη την ΕΕ, τους χρήστες και τους υπόλοιπους θεσμικούς εταίρους. Από κοινού, τα εν λόγω γραφεία αποτελούν το Δίκτυο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPN) και συνεργάζονται με στόχο να προσφέρουν στους χρήστες μια συνεκτική πρακτική καταχώρισης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Οι γλώσσες του Γραφείου είναι η αγγλική, η γαλλική η γερμανική, η ιταλική και η ισπανική. Εντούτοις, ορισμένες διαδικασίες ενδέχεται να διενεργηθούν σε άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διακυβέρνηση, διοίκηση και δομή του EUIPO

Η δομή διακυβέρνησης του EUIPO αποτελείται από το διοικητικό συμβούλιο και την επιτροπή προϋπολογισμού, που απαρτίζονται αμφότερα από έναν εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το EUIPO διαθέτει νομική, διοικητική και οικονομική αυτονομία.

Το Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τον διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή, του(των) αναπληρωτή(-ών) εκτελεστικού(-ών) διευθυντή(-ών) καθώς και του προέδρου των τμημάτων προσφυγών και των προέδρων των επιμέρους τμημάτων προσφυγών από κατάλογο υποψηφίων που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή και τον διορισμό των μελών των τμημάτων προσφυγών.

Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ο νομικός εκπρόσωπος του Γραφείου και αρμόδιος για τη διοίκησή του, ενώ λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο και στην επιτροπή προϋπολογισμού. Ο εκτελεστικός διευθυντής επικουρείται από έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκτελεστικούς διευθυντές.

Ο προϋπολογισμός του Γραφείου για το 2020 ανέρχεται σε περίπου 464 εκατομμύρια EUR, ενώ ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον πίνακα προσωπικού ανέρχεται σε 925.

Το EUIPO είναι διαρθρωμένο σε διάφορα επιχειρησιακά τμήματα, καθένα εκ των οποίων αναφέρεται στον εκτελεστικό διευθυντή και/ή στον αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή.

Τα τμήματα προσφυγών, παρόλο που εντάσσονται στα συστήματα διοίκησης και διαχείρισης του Γραφείου, θεσπίστηκαν βάσει του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ (ΚΣΕΕ) ως χωριστή μονάδα εντός του Γραφείου προκειμένου να επανεξετάζουν τις αποφάσεις του Γραφείου υπό καθεστώς αυτονομίας. Συνέχεια στις προσφυγές μπορεί να δίνεται ενώπιον των Δικαστηρίων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Τα τμήματα προσφυγών απαρτίζονται επί του παρόντος από τον πρόεδρο των τμημάτων, τέσσερις προέδρους τμήματος και δεκαπέντε μέλη που επικουρούνται από νομικό και διοικητικό προσωπικό. Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών, οι πρόεδροι των επιμέρους τμημάτων προσφυγών και τα μέλη υπάγονται στο διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου. Στα τμήματα προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων της γραμματείας, της υπηρεσίας υποστήριξης γνώσεων και πληροφοριών και της υπηρεσίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, εργάζονται άνω των 100 ατόμων.

Το 2019 ασκήθηκαν 2 988 προσφυγές και εκδόθηκαν 2 507 αποφάσεις. Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών προεδρεύει του προεδρείου των τμημάτων προσφυγών, το οποίο είναι αρμόδιο για τη θέσπιση των κανόνων και την οργάνωση των εργασιών των τμημάτων, την εφαρμογή των αποφάσεων και την κατανομή των υποθέσεων μεταξύ των τμημάτων. Σε κάθε τμήμα προσφυγών προεδρεύει ένας πρόεδρος. Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών προεδρεύει επίσης του τμήματος μείζονος συνθέσεως.

Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/home

2.   ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τα μέλη των επιμέρους τμημάτων προσφυγών του EUIPO καλούνται να επανεξετάζουν υποθέσεις και να προετοιμάζουν τις αποφάσεις επί προσφυγών κατά αποφάσεων που εκδόθηκαν σε πρώτο βαθμό από το Γραφείο (εξέταση σημάτων ή σχεδίων και υποδειγμάτων, ανακοπή, ακύρωση και κήρυξη ακυρότητας).

Τα τμήματα προσφυγών λαμβάνουν αποφάσεις σε τριμελή σύνθεση, δύο δε από τα μέλη, τουλάχιστον, πρέπει να είναι νομικοί. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, οι αποφάσεις λαμβάνονται από το τμήμα μείζονος σύνθεσης, υπό την προεδρία του προέδρου των τμημάτων προσφυγών, ή με μονομελή σύνθεση, ο δε λαμβάνων την απόφαση είναι νομικός. Ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών και οι πρόεδροι και τα μέλη κάθε τμήματος προσφυγών είναι ανεξάρτητοι. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν δεσμεύονται από οδηγίες.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβε το προεδρείο των τμημάτων προσφυγών, τα μέλη μπορεί να διορίζονται σε ένα ή περισσότερα τμήματα προσφυγών.

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την οργάνωση των εργασιών των τμημάτων, που καθορίζονται σε ετήσια βάση από το προεδρείο των τμημάτων προσφυγών, κάθε μέλος των τμημάτων προσφυγών καλείται να εκπονεί περίπου 130 σχέδια αποφάσεων ανά έτος και να συμμετέχει ως τρίτο μέλος στη λήψη αποφάσεων περίπου 200 επιπλέον υποθέσεων.

Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη επικουρούνται από νομικό και διοικητικό προσωπικό.

Από τα μέλη ενδέχεται επίσης να ζητείται να δίνουν διαλέξεις, να συμμετέχουν σε διασκέψεις και να λαμβάνουν μέρος στις εργασίες της υπηρεσίας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

3.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Γενικοί όροι (5)

Να είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οικείας νομοθεσίας περί στρατολογίας

Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται (6) για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων

Να είναι σωματικά ικανοί για την άσκηση των καθηκόντων τους

Να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν πλήρη πενταετή θητεία από την προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους, προτού συμπληρώσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, ήτοι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υποψήφιος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (7). Η προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων είναι η 1η Φεβρουαρίου 2021.

Εκπαίδευση

Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα, όταν η κανονική διάρκεια πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη

ή

Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα και επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τρία έτη

Επαγγελματική πείρα (8)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών (16 ετών σε περίπτωση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τριών ετών), η οποία αποκτήθηκε μετά το αντίστοιχο δίπλωμα.

Τουλάχιστον δέκα από τα 15 προαναφερόμενα έτη επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, από τα οποία πέντε τουλάχιστον στον τομέα των σημάτων ή/και των σχεδίων ή υποδειγμάτων.

Γλωσσικές ικανότητες

Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο C1) — Γλώσσα 1

Ικανοποιητική γνώση μίας από τις γλώσσες του Γραφείου (τουλάχιστον επίπεδο Β2) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν — Γλώσσα 2 (9)

Οι πέντε γλώσσες του Γραφείου είναι τα αγγλικά (EN), τα γαλλικά (FR) τα γερμανικά (DE), τα ιταλικά (IT) και τα ισπανικά (ES). Τα επίπεδα αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

4.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη, θα τηρηθούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

Τεχνικές γνώσεις και πείρα, και ιδίως:

επαγγελματική πείρα στην εξέταση νομικών υποθέσεων ή σε συναφείς δραστηριότητες

επαγγελματική δικαστική πείρα ή πείρα σε δικαστικές διαδικασίες, στην προετοιμασία και/ή παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων

πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας και της νομολογίας στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως της ενωσιακής νομοθεσίας για τα σήματα και τα σχέδια ή υποδείγματα

πολύ καλή γνώση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος στον τομέα της ΔΙ, μεταξύ άλλων σε θέματα παραποίησης/απομίμησης και παραβίασης δικαιωμάτων

β)

Γλώσσες:

επαγγελματική πείρα εργασίας σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική

άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο C1), η οποία μπορεί να είναι μία από τις γλώσσες που απαιτούνται βάσει των αναφερθέντων στο σημείο 3 κριτηρίων επιλεξιμότητας

άριστη γνώση οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες γλώσσες του Γραφείου (FR, DE, IT, ES) (τουλάχιστον επίπεδο C1) εκτός των γλωσσών που αναφέρονται στο σημείο 3 της παρούσας προκήρυξης κενής θέσης

γ)

Άλλη εμπειρία και γνώσεις, και ιδίως

Περιβάλλον εργασίας: αποδεδειγμένη ικανότητα εργασίας σε πολυπολιτισμικό και/ή διεθνές περιβάλλον

δ)

Εκπαίδευση:

Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικών σπουδών

Εκτός από τα προαναφερθέντα κριτήρια, οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα αξιολογηθούν επίσης βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

ε)

Ικανότητες, ιδίως:

Επικοινωνία: ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας με σαφήνεια και ακρίβεια

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: ικανότητα εντοπισμού των κρίσιμων στοιχείων σύνθετων ζητημάτων και ικανότητα ανεύρεσης δημιουργικών και πρακτικών λύσεων

Πνεύμα συνεργασίας: ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα στο πλαίσιο ομάδων και σε διοργανικό επίπεδο, σεβασμός της διαφορετικότητας των άλλων, ικανότητα δημιουργίας ομαδικού πνεύματος ενθαρρύνοντας τα μέλη να εργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών

Μάθηση και ανάπτυξη: ικανότητα ανάπτυξης και βελτίωσης των προσωπικών δεξιοτήτων και των γνώσεων σχετικά με τον οργανισμό και το περιβάλλον του, δέσμευση για την κατάρτιση άλλων υπαλλήλων, δεξιότητες ανταλλαγής γνώσεων και συστηματικής βελτίωσης των μεθόδων εργασίας

Ιεράρχηση και οργάνωση: ικανότητα ιεράρχησης των σημαντικότερων εργασιών, ικανότητα ευελιξίας στην εργασία και αποτελεσματική οργάνωση του φόρτου εργασίας των ιδίων και των άλλων

Ποιότητα και αποτελέσματα: ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παράδοση έργου υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο καθορισμένων διαδικασιών, σαφής πελατοκεντρικός προσανατολισμός (σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο), ικανότητα ανάπτυξης συστηματικών και μεθοδικών διαδικασιών σε έργα και εργασίες που επιτελούν οι ίδιοι και η ομάδα τους

Προσαρμοστικότητα: διατήρηση της αποδοτικότητας υπό συνθήκες πίεσης, ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, ικανότητα παρότρυνσης των άλλων να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους, καθώς και ικανότητα να προσαρμόζουν τη δική τους προσέγγιση και την προσέγγιση της ομάδας τους στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις.

5.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γενικές προϋποθέσεις

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου του Γραφείου.

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Από το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται προεξεταστική επιτροπή η οποία θα διενεργήσει προκαταρκτική αξιολόγηση των αιτήσεων και θα διεξάγει συνεντεύξεις με τους καλύτερους υποψηφίους.

Από τους επικρατέστερους υποψηφίους βάσει των κριτηρίων επιλογής που περιγράφονται στο σημείο 4 ενδέχεται να ζητηθεί έλεγχος των γλωσσικών τους γνώσεων, καθώς και της επαγγελματικής τους πείρας ή/και άλλων δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι με τους οποίους θα επικοινωνήσει το Γραφείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προεπιλογής δεν θα κληθούν κατ' ανάγκη σε συνέντευξη. Η εν λόγω επικοινωνία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα βήμα στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των πλέον κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη. Η προεξεταστική επιτροπή θα ενημερώσει τους υποψηφίους σχετικά με την κατάσταση της διαδικασίας σύμφωνα με την εντολή που έχει λάβει από το διοικητικό συμβούλιο.

Συνέντευξη

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Αλικάντε. Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε συνέντευξη θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία και ώρα. Η συνέντευξη θα διεξαχθεί σε μία από τις γλώσσες του Γραφείου (EN, FR, DE, IT, ES), διαφορετική από τη μητρική γλώσσα του υποψηφίου που αναφέρεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Κατά τη συνέντευξη θα ελεγχθούν οι γνώσεις και η πείρα του υποψηφίου σε θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητες που πρόκειται να ανατεθούν, ούτως ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για την εκτέλεση των προβλεπόμενων καθηκόντων και για εργασία σε διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με τις παραμέτρους που απαριθμούνται στην παρούσα προκήρυξη κενής θέσης.

Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις ή δοκιμασίες, εκτός εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω.

Διορισμός

Η προεξεταστική επιτροπή θα συντάξει και θα διαβιβάσει έκθεση σχετικά με τις προπαρασκευαστικές εργασίες στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα διορίσει τους επιτυχόντες υποψηφίους στις τρεις θέσεις μέλους που είναι διαθέσιμες στα τμήματα προσφυγών.

6.   ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο επιτυχών υποψήφιος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Γραφείου για πενταετή θητεία. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσει την πρώτη πενταετή θητεία του πριν φθάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης, ήτοι το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υποψήφιος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (10), αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία έχει προταθεί και συμφωνηθεί η πρόσληψη.

Στον διορισθέντα υποψήφιο/στους διορισθέντες υποψηφίους προσφέρεται σύμβαση εργασίας εκτάκτου υπαλλήλου, βάσει του άρθρου 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον βαθμό 11 της κατηγορίας AD.

Οι τρέχουσες βασικές μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν στο πρώτο κλιμάκιο αυτού του βαθμού ανέρχονται σε 10 244,12 EUR. Στον βασικό μισθό προστίθενται επιδόματα αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης και των συντηρούμενων τέκνων. Επίσης παρέχονται διάφορες αποζημιώσεις μετακίνησης και ταξιδίου, καθώς και ασφάλιση ασθενείας και συνταξιοδότησης. Οι αποδοχές υπόκεινται σε κοινοτικό φόρο καθώς και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξαιρούνται, ωστόσο, από κάθε εθνικό φόρο. Τα συντηρούμενα τέκνα δικαιούνται δωρεάν φοίτηση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο του Αλικάντε.

Η θητεία των μελών των τμημάτων προσφυγών που διορίζονται κατόπιν της παρούσας διαδικασίας επιλογής δύναται να ανανεωθεί για πρόσθετες πενταετείς περιόδους σύμφωνα με το άρθρο 166 παράγραφος 5 του κανονισμού για τη σήμα της ΕΕ ή έως την ηλικία συνταξιοδότησης, εφόσον αυτή συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια της νέας θητείας, έπειτα από θετική αξιολόγηση των επιδόσεών τους από το διοικητικό συμβούλιο, και αφού εκφέρει γνώμη ο πρόεδρος των τμημάτων προσφυγών.

Η σύμβαση λήγει είτε την ημερομηνία λήξης της θητείας είτε κατόπιν αιτήσεως του διορισθέντος υποψηφίου, μετά το πέρας της τρίμηνης προθεσμίας καταγγελίας.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 166 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ, τα μέλη των τμημάτων προσφυγών είναι ανεξάρτητα. Κατά τη λήψη των αποφάσεών τους δεν δεσμεύονται από οδηγίες. Τα μέλη αφοσιώνονται πλήρως στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και δεν κατευθύνονται από προσωπικό ή εθνικό συμφέρον ή από εξωτερικές επιρροές οποιασδήποτε φύσεως. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να απαλλαγούν των καθηκόντων τους, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει σχετική απόφαση, βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 166 παράγραφος 6 του κανονισμού για το σήμα της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, το διορισθέν μέλος θα κληθεί να προβεί σε δήλωση με την οποία δεσμεύεται να ενεργεί με αμεροληψία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και δήλωση σχετικά με τυχόν συμφέροντα τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία του. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιβεβαιώσουν στην αίτησή τους ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν τις ανωτέρω δεσμεύσεις.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων, θα ζητηθεί από τους υποψήφιους που θα κληθούν σε συνέντευξη να υπογράψουν δήλωση σχετικά με τα τρέχοντα ή μελλοντικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγουν την ανεξαρτησία τους.

7.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΙ υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης που διατίθεται στον ιστότοπο του Γραφείου:

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/vacancies

Οι αιτήσεις δύναται να υποβληθούν κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu.

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορέα αποστέλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Chairperson of the Management Board

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante

SPAIN

Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τα μεσάνυχτα στις 15 Ιουλίου 2020.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα τμήματα του εντύπου. Ελλιπώς συμπληρωμένα έντυπα αίτησης (στα οποία σημειώνεται για παράδειγμα «βλέπε επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα ή επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος») δεν θα ληφθούν υπόψη.

Από τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη (βλέπε σημείο 5 «Διαδικασία επιλογής») θα ζητηθεί να προσκομίσουν, πριν από τη συνέντευξη, αποδεικτικά συμμόρφωσης στα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη κενής θέσης, καθώς και σχετικά με τα λοιπά απαιτούμενα προσόντα και την απαιτούμενη επαγγελματική πείρα που δηλώνονται στην αίτηση υποψηφιότητάς τους:

Αντίγραφο ταυτότητας (όπως διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας)

Αντίγραφα πτυχίων

Αντίγραφα των πιστοποιητικών της επαγγελματικής πείρας που αναφέρεται στο σημείο 3.

Άλλα έγγραφα, ιδίως βιογραφικά σημειώματα, δεν θα ληφθούν υπόψη. Πρέπει να σημειωθεί ότι προσόντα ή επαγγελματική πείρα που δεν αποδεικνύονται βάσει δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα πτυχίων, τίτλων σπουδών ή διπλωμάτων ή πιστοποιητικών απασχόλησης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη, γεγονός που μπορεί να επιφέρει την απόρριψη της αίτησης.

8.   ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το Γραφείο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και δέχεται αιτήσεις χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών πεποιθήσεων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

9.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Γραφείο (ως αρμόδιος φορέας για τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής) μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να υποβάλλονται σε επεξεργασία όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11). Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών.

10.   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Εάν ο υποψήφιος κρίνει ότι θίγεται από κάποια απόφαση, μπορεί να υποβάλει αίτημα βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Human Resources Department

Avenida de Europa, 4

E-03008 Alicante

SPAIN

Δύναται επίσης να ασκήσει προσφυγή βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στο:

General Court

Rue du Fort Niedergrünewald

L–2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία άσκησης προσφυγής παρέχονται στον δικτυακό τόπο του Γενικού Δικαστηρίου: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7033/el

11.   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ms. Susana PÉREZ FERRERAS

Director of the Human Resources Department

EUIPO — European Union Intellectual Property Office

Office AA1-P5-A180

Avenida de Europa 4

E-03008 Alicante

SPAIN

e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι οι εργασίες της προεξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους υποψηφίους ή σε άτομα που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη αυτής της επιτροπής.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Κάθε αναφορά στην παρούσα προκήρυξη σε αρσενικό γένος συνεπάγεται ταυτόχρονα αναφορά και σε θηλυκό γένος.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των γλωσσικών αποδόσεων, σωστή απόδοση θεωρείται η αγγλική.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΣΕΕ) (ΕΕ L 154 της 16.6.2017, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (ΕΕ L 3 της 5.1.2002, σ. 1).

(4)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2012, σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με εκπροσώπους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (ΕΕ L 129 της 16.5.2012, σ. 1).

(5)  Βλέπε άρθρο 12 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (ΚΛΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)  Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

(7)  Σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(8)  Η επαγγελματική πείρα υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία ο υποψήφιος απέκτησε το σχετικό δίπλωμα που του παρέχει πρόσβαση στην ομάδα καθηκόντων.

(9)  Οι γλώσσες 1 και 2 πρέπει να είναι διαφορετικές.

(10)  Σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39)