ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
11 Νοεμβρίου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 382/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9497 — Crédit Agricole / Abanca / JV) ( 1 )

1

2019/C 382/02

Κίνηση διαδικασίας (Υπόθεση M.9162 — Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2019/C 382/03

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψιν των ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Κομμουνιστικό κόμμα Φιλιππινών), συμπεριλαμβανομένου του NEW PEOPLES ARMY (Νέος Λαϊκός Στρατός) — NPA, Φιλιππίνες, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός), SENDERO LUMINOSO — SL (Φωτεινό Μονοπάτι), προσώπων και ομάδων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [βλέπε παραρτήματα στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1341 του Συμβουλίου και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1337 του Συμβουλίου]

3

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 382/04

Ισοτιμίες του ευρώ — 8 Νοεμβρίου 2019

5

2019/C 382/05

Γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2019 σχετικά με προσχέδιο απόφασης όσον αφορά την Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets Εισηγήτρια: Λετονία

6

2019/C 382/06

Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων (Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets)

8

2019/C 382/07

Περίληψη απόφασης της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2019 με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 5187]  ( 1 )

10


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 382/08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2020 — EAC/A03/2019 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

23

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 382/09

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9605 — DAK Americas / Lotte Chemical UK) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

25

2019/C 382/10

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9573 — Brookfield / Iridium / Global Borealis) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

27

2019/C 382/11

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy / Senvion (European onshore wind turbine service) / Ria Blades) ( 1 )

28


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9497 — Crédit Agricole / Abanca / JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/01)

Στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32019M9497. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/2


Κίνηση διαδικασίας

(Υπόθεση M.9162 — Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/02)

Στις 30 Οκτωβρίου 2019 η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία στην προαναφερθείσα υπόθεση αφού διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβιβάσιμό της με την εσωτερική αγορά. Με την κίνηση της διαδικασίας, αρχίζει μία πιο εμπεριστατωμένη έρευνα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σε δεύτερο στάδιο, η οποία δεν προδικάζει την τελική απόφαση επί της υποθέσεως. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (1) του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι παρατηρήσεις πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+ 32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά με την ένδειξη M.9162 — Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κανονισμός συγκεντρώσεων»).


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/3


Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψιν των ABDOLLAHI Hamed, ARBABSIAR Manssor, BOUYERI, Mohammed, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, SOLEIMANI Qasem, COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES (Κομμουνιστικό κόμμα Φιλιππινών), συμπεριλαμβανομένου του NEW PEOPLES ARMY (Νέος Λαϊκός Στρατός) — «NPA», Φιλιππίνες, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός), SENDERO LUMINOSO — «SL» (Φωτεινό Μονοπάτι), προσώπων και ομάδων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που υπόκεινται στα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

[βλέπε παραρτήματα στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1341 του Συμβουλίου και εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1337 του Συμβουλίου]

(2019/C 382/03)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προαναφερθέντων προσώπων και ομάδων που περιλαμβάνονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1341 του Συμβουλίου (1) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1337 του Συμβουλίου (2).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου (3) ορίζει ότι δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα και ομάδες και ότι δεν είναι δυνατόν να τους διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, κανένα κεφάλαιο, άλλο χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή οικονομικός πόρος.

Το Συμβούλιο έλαβε νέες πληροφορίες σχετικά με την παρουσία των ανωτέρω προσώπων και ομάδων στον κατάλογο. Αφού εξέτασε τις νέες αυτές πληροφορίες, το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει αναλόγως το σκεπτικό.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να τους κοινοποιηθούν τα σχεδιαζόμενα σκεπτικά του Συμβουλίου βάσει του οποίου παραμένουν στον προαναφερόμενο κατάλογο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόψη: ονόματα COMET)

Rue de la Loi / Wet Straat 175

1048 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Τα πρόσωπα και ομάδες μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν στο Συμβούλιο, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, αίτηση συνοδευόμενη από τυχόν αποδεικτικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση σύμφωνα με την οποία περιελήφθησαν και παραμένουν στον προαναφερόμενο κατάλογο. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται κατά την παραλαβή τους. Εφιστάται εν προκειμένω η προσοχή των ενδιαφερομένων προσώπων και ομάδων στο ότι ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (4).

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων προσώπων και ομάδων στη δυνατότητα υποβολής αίτησης στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών ως έχουν στο παράρτημα του κανονισμού, ώστε να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν τα δεσμευμένα κεφάλαια για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.


(1)  ΕΕ L 209 της 9.8.2019, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 209 της 9.8.2019, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(4)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

8 Νοεμβρίου 2019

(2019/C 382/04)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1034

JPY

ιαπωνικό γιεν

120,72

DKK

δανική κορόνα

7,4727

GBP

λίρα στερλίνα

0,86158

SEK

σουηδική κορόνα

10,7025

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0991

ISK

ισλανδική κορόνα

137,70

NOK

νορβηγική κορόνα

10,0893

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,486

HUF

ουγγρικό φιορίνι

333,37

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2610

RON

ρουμανικό λέου

4,7638

TRY

τουρκική λίρα

6,3513

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,6065

CAD

δολάριο Καναδά

1,4561

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6372

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,7426

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5002

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 276,66

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,3121

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,7115

HRK

κροατική κούνα

7,4345

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 463,05

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,5609

PHP

πέσο Φιλιππινών

55,809

RUB

ρωσικό ρούβλι

70,4653

THB

ταϊλανδικό μπατ

33,527

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,5583

MXN

πέσο Μεξικού

21,1383

INR

ινδική ρουπία

78,6520


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/6


Γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων

που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2019

σχετικά με προσχέδιο απόφασης όσον αφορά την

Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets

Εισηγήτρια: Λετονία

(2019/C 382/05)

Δικαιοδοσία

1.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κοινοποιηθείσα πράξη αποτελεί συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων») (1).

2.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κοινοποιηθείσα πράξη έχει ενωσιακή διάσταση κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

Ορισμός της αγοράς

3.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή στο σχέδιο απόφασης όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντων και των γεωγραφικών αγορών για τα ακόλουθα:

α.

Λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας·

β.

Λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο·

γ.

Λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

δ.

Λιανική παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης·

ε.

Λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία·

στ.

Λιανική παροχή πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών·

ζ.

Λιανική παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας επιχειρήσεων·

η.

Λιανική παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο·

θ.

Χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε σταθερά δίκτυα·

ι.

Χονδρική παροχή μισθωμένων γραμμών·

ια.

Χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού και φιλοξενίας κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς·

ιβ.

Χονδρική παροχή υπηρεσιών διαβίβασης κλήσεων εσωτερικού σε σταθερά δίκτυα·

ιγ.

Χονδρική παροχή διεθνών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού φορέα·

ιδ.

Χονδρική παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο·

ιε.

Χονδρική παροχή πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών·

ιστ.

Χονδρική αγορά υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα·

ιζ.

Χονδρικές υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής·

ιη.

Χονδρική παροχή και απόκτηση τηλεοπτικών καναλιών·

ιθ.

Χονδρική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος·

κ.

Υπηρεσίες ενδιάμεσης παράδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία·

κα.

Παραχώρηση αδειών και απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου.

Εκτίμηση από πλευράς ανταγωνισμού

4.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα οδηγούσε σε σοβαρή παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων στις ακόλουθες αγορές:

α.

Την αγορά λιανικής παροχής υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία·

β.

Την υποθετική αγορά λιανικής παροχής πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών περιλαμβανομένων των υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνία και σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία·

γ.

Την αγορά χονδρικής παροχής και αγοράς τηλεοπτικών καναλιών και την αγορά χονδρικής μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία.

5.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω των:

α.

Οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων σε άλλες αγορές εκτός από αυτές που προσδιορίζονται στο σημείο 4·

β.

Οριζόντιων συντονισμένων αποτελεσμάτων·

γ.

Κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων·

δ.

Διαγώνιων αποτελεσμάτων·

Δεσμεύσεις

6.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι τελικές δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει το κοινοποιούν μέρος στις 11 Ιουνίου 2019 αίρουν τα σημαντικά εμπόδια για τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό που προσδιορίστηκαν στο σχέδιο απόφασης.

7.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν στο ακέραιο οι τελικές δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει τα κοινοποιούν μέρος την 11η Ιουνίου 2019, η κοινοποιηθείσα πράξη δεν είναι πιθανό να παρακωλύσει σε σημαντικό βαθμό τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα αυτής.

Συμβατότητα με την εσωτερική αγορά και τη συμφωνία ΕΟΧ

8.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή (15 κράτη μέλη) συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κοινοποιηθείσα πράξη πρέπει, συνεπώς, να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων και το άρθρο 57 της συμφωνίας ΕΟΧ.

Helena LARSSON HAUG

Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Συγκεντρώσεων


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/8


Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων (1)

(Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets)

(2019/C 382/06)

Εισαγωγή

1.

Στις 19 Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων (2), με την οποία ο όμιλος Vodafone Group Plc («Vodafone» ή «το κοινοποιούν μέρος») σκοπεύει να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Liberty Global Plc («Liberty Global») στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία («επιχείρηση-στόχος») (3) («πράξη»). Η Vodafone και η Liberty Global (συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης-στόχου) αναφέρονται στη συνέχεια από κοινού ως τα «μέρη».

Διαδικασία

2.

Κατά την έρευνα πρώτης φάσης της Επιτροπής διατυπώθηκαν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της πράξης με την εσωτερική αγορά. Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση κίνησης διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού συγκεντρώσεων, στην οποία τα μέρη απάντησαν στις 7 Ιανουαρίου 2019.

3.

Στις 18 Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε δύο αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων, λόγω μη υποβολής πλήρων στοιχείων από κάθε μέρος στο πλαίσιο σχετικής αίτησης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής («αποφάσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3»). Οι αποφάσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 υποχρέωναν τους αποδέκτες τους να υποβάλουν πλήρη στοιχεία στην Επιτροπή και είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού συγκεντρώσεων. Η αναστολή των προθεσμιών έληξε στο τέλος της ημέρας της 8ης Φεβρουαρίου 2019, αμέσως μετά τη συμμόρφωση αμφότερων των μερών με τις αποφάσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3.

Κοινοποίηση αιτιάσεων

4.

Στις 25 Μαρτίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού συγκεντρώσεων και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων (4). Στην κοινοποίηση αιτιάσεων η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η πράξη ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων, λόγω 1) οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων i) στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία, ii) στη λιανική παροχή διπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία και iii) στην αγορά χονδρικής παροχής υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία· και 2) κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων στη λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών στη Γερμανία, καθώς και στη δυνητική περιφερειακή αγορά που αντιστοιχεί στο αποτύπωμα της Unitymedia.

5.

Στις 8 Απριλίου 2019 τα μέρη υπέβαλαν τη γραπτή τους απάντηση στην κοινοποίηση αιτιάσεων. Κανένα από τα μέρη δεν ζήτησε να γίνει δεκτό σε ακρόαση.

Ενδιαφερόμενοι τρίτοι

6.

Κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης αίτησής τους, έκανα δεκτές 18 επιχειρήσεις ως ενδιαφερόμενους τρίτους στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 5 της απόφασης 2011/695/ΕΕ. Στις επιχειρήσεις αυτές περιλαμβάνονταν ανταγωνιστές και/ή οντότητες που διατηρούσαν συμβατικές σχέσεις με τα μέρη ως προμηθευτές ή πελάτες, καθώς και ενώσεις εκπροσώπησης επιχειρήσεων αυτού του είδους.

7.

Σε όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους διαβιβάστηκε μη εμπιστευτική εκδοχή της κοινοποίησης αιτιάσεων και τάχθηκε προθεσμία εντός της οποίας έπρεπε να υποβάλουν τις γραπτές παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων.

Πρόσβαση στον φάκελο

8.

Στα μέρη χορηγήθηκε για πρώτη φορά πρόσβαση στον φάκελο στις 25 Μαρτίου 2019 και ακολούθως σε κυλιόμενη βάση. Πρόσβαση στα πληροφοριακά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα στα οποία βασίστηκε η Επιτροπή στην κοινοποίηση αιτιάσεων χορηγήθηκε στους οικονομικούς συμβούλους των μερών σε αίθουσα δεδομένων.

9.

Στις 16 Απριλίου 2019 έλαβα αίτημα χορήγησης πρόσβασης στον φάκελο της υπόθεσης της Επιτροπής από μια επιχείρηση την οποία είχα κάνει δεκτή ως ενδιαφερόμενο τρίτο στο πλαίσιο της διαδικασίας. Σχετικό αίτημα χορήγησης πρόσβασης είχε υποβληθεί πρώτα στη ΓΔ Ανταγωνισμού, η οποία το απέρριψε στις 12 Απριλίου 2019. Στις 23 Απριλίου 2019 απάντησα στο αίτημα, αφού διαπίστωσα ότι δεν συντρέχει καμία νομική απαίτηση για τη χορήγηση πρόσβασης στον φάκελο της υπόθεσης στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Ουσιαστικά, για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος ακρόασης, το άρθρο 11 του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων κάνει διάκριση μεταξύ, αφενός, των τρίτων και, αφετέρου, των κοινοποιούντων μερών, άλλων εμπλεκόμενων μερών (5) και των μερών έναντι των οποίων η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση δυνάμει του άρθρου 14 ή 15 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Το δικαίωμα ακρόασης τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας πράξης συγκέντρωσης προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Το δεύτερο καθορίζει το περιεχόμενο και την έκταση του δικαιώματος ακρόασης των ενδιαφερόμενων τρίτων, προβλέποντας ότι «η Επιτροπή τους ενημερώνει εγγράφως για τη φύση και το αντικείμενο της διαδικασίας και τάσσει προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους». Στο πλαίσιο της διακριτικής ευχέρειας που διαθέτει και σύμφωνα με τη νομολογία (6), η Επιτροπή διαβίβασε μη εμπιστευτική έκδοση της κοινοποίησης αιτιάσεων σε όλους τους ενδιαφερόμενους τρίτους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα, αφενός, να κατανοήσουν τις επιζήμιες επιπτώσεις και τα επιμέρους σκέλη τους και, αφετέρου, να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους. Σε αντίθεση με τους αποδέκτες της κοινοποίησης αιτιάσεων και τα «άλλα εμπλεκόμενα μέρη» που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2 του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων, τρίτοι που συμμετέχουν στη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση –όπως η ενδιαφερόμενη επιχείρηση– δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελο.

Δεσμεύσεις

10.

Στις 6 Μαΐου 2019, το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε παρατηρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων, προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή.

11.

Βάσει των σχολίων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς που διεξήγαγε η Επιτροπή για τις εν λόγω δεσμεύσεις, στις 11 Ιουνίου 2019 το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε αναθεωρημένο σύνολο δεσμεύσεων («τελικές δεσμεύσεις»).

12.

Στο σχέδιο απόφασης η Επιτροπή κρίνει ότι οι τελικές δεσμεύσεις είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εξάλειψη της σημαντικής παρακώλυσης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού που ενδέχεται να συνεπάγεται η πράξη και ότι, ως εκ τούτου, οι εν λόγω δεσμεύσεις καθιστούν την προτεινόμενη συγκέντρωση συμβατή με την εσωτερική αγορά και τη συμφωνία ΕΟΧ.

Σχέδιο απόφασης

13.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 της απόφασης 2011/695/ΕΕ, εξέτασα το σχέδιο απόφασης και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό αφορά μόνο τις αιτιάσεις σχετικά με τις οποίες δόθηκε στα μέρη η δυνατότητα να καταστήσουν γνωστές τις απόψεις τους.

Συμπέρασμα

14.

Καταλήγω στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας τηρήθηκε η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2019.

Joos STRAGIER


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της απόφασης 2011/695/ΕΕ του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (ΕΕ L 275 της 20.10.2011, σ. 29) («απόφαση 2011/695/ΕΕ»).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1) («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(3)  Στην Τσεχική Δημοκρατία η επιχείρηση-στόχος δραστηριοποιείται μέσω της UPC Česká republika, s.r.o., στη Γερμανία μέσω της Unitymedia GmbH («Unitymedia»), στην Ουγγαρία μέσω της UPC Magyarország Kft και στη Ρουμανία μέσω της UPC Romania S.R.L.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 133 της 30.4.2004, σ. 1) («εκτελεστικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 11 στοιχείο β) του εκτελεστικού κανονισμού συγκεντρώσεων, ως «άλλα εμπλεκόμενα μέρη» νοούνται «μέρη που συμμετέχουν στη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση εκτός από τα κοινοποιούντα μέρη, όπως ο πωλητής και η επιχείρηση που είναι στόχος της συγκέντρωσης».

(6)  Βλέπε, για παράδειγμα, υποθέσεις T 213/01 και T 214/01 Österreichische Postsparkasse και Bank für Arbeit und Wirtschaft κατά Επιτροπής, EU:T:2006:151, σκέψη 107.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/10


Περίληψη απόφασης της Επιτροπής

της 18ης Ιουλίου 2019

με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβατή με την εσωτερική αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ

(Υπόθεση M.8864 — Vodafone / Certain Liberty Global Assets)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 5187]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/07)

Στις 18 Ιουλίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σε υπόθεση συγκέντρωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (1) , και ιδίως του άρθρου 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Μη εμπιστευτική εκδοχή του πλήρους κειμένου της απόφασης, δεδομένου ότι η υπόθεση ενδέχεται να είναι σε προσωρινή μορφή, στην αυθεντική γλώσσα της υπόθεσης, διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   Εισαγωγή

(1)

Στις 19 Οκτωβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, με την οποία ο όμιλος Vodafone Group Plc («Vodafone» ή «το κοινοποιούν μέρος») σκοπεύει να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Liberty Global Plc («Liberty Global») στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία («επιχείρηση-στόχος») («πράξη»). Η Vodafone και η επιχείρηση-στόχος αναφέρονται στη συνέχεια από κοινού ως τα «μέρη».

(2)

Η απόφαση είναι διαρθρωμένη με τον ακόλουθο τρόπο: στο τμήμα II περιγράφονται τα μέρη. Στο τμήμα III επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η πράξη συνιστά συγκέντρωση. Στο τμήμα IV επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους η συγκέντρωση που συνεπάγεται η πράξη έχει ενωσιακή διάσταση. Στο τμήμα V περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην παρούσα υπόθεση. Στο τμήμα VI περιγράφεται η έρευνα που διεξήγαγε η Επιτροπή για την πράξη. Στο τμήμα VII ορίζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και γεωγραφικές αγορές. Στο τμήμα VIII παρουσιάζεται η εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά το αν η πράξη αναμένεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, λαμβανομένων υπόψη των ισχυρισμών του κοινοποιούντος μέρους περί βελτίωσης της αποτελεσματικότητας. Στο τμήμα IX παρουσιάζεται η εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά τις δεσμεύσεις που υπέβαλε το κοινοποιούν μέρος. Στο τμήμα X παρατίθενται τα συμπεράσματα της Επιτροπής.

II.   Τα μέρη

(3)

Η Vodafone είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων ο οποίος δραστηριοποιείται παγκοσμίως στον τομέα της εκμετάλλευσης δικτύων κινητών τηλεπικοινωνιών και της παροχής υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών, όπως υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, μηνυμάτων, δεδομένων και περιεχομένου. Ορισμένες από τις εταιρείες εκμετάλλευσης της Vodafone παρέχουν επίσης υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης, σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και/ή IPTV (2). Εντός της ΕΕ, η Vodafone έχει ενεργό παρουσία σε δώδεκα κράτη μέλη. Ειδικότερα, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, η Vodafone παρέχει κατά κύριο λόγο λιανικές υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών και, σε περιορισμένο βαθμό, υπηρεσίες σταθερών τηλεπικοινωνιών. Στη Γερμανία, η Vodafone δραστηριοποιείται στην παροχή λιανικών υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο, είναι κάτοχος του καλωδιακού δικτύου Kabel Deutschland (το οποίο καλύπτει αστικές περιοχές σε 13 από τα συνολικά 16 ομόσπονδα κράτη) και παρέχει υπηρεσίες σταθερών τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο βάσει χονδρικής πρόσβασης στο σταθερό δίκτυο της Deutsche Telekom AG («Deutsche Telekom»).

(4)

Η Liberty Global είναι κάτοχος και φορέας εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης, ευρυζωνικής σύνδεσης και φωνητικής τηλεφωνίας παγκοσμίως και ειδικότερα σε έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ.

(5)

Η επιχείρηση-στόχος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Liberty Global σε καθένα από τα κράτη μέλη Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ουγγαρία και Ρουμανία. Στην Τσεχική Δημοκρατία η επιχείρηση-στόχος δραστηριοποιείται μέσω της UPC Česká republika, s.r.o., στη Γερμανία μέσω της Unitymedia GmbH («Unitymedia»), στην Ουγγαρία μέσω της UPC Magyarország Kft και στη Ρουμανία μέσω της UPC Romania S.R.L. (η επιχείρηση-στόχος σε καθένα από τα κράτη μέλη Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία και Ρουμανία αναφέρεται εφεξής ως «UPC»). Η επιχείρηση-στόχος παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής σύνδεσης και τηλεόρασης μέσω των καλωδιακών δικτύων της. Στη Γερμανία, η επιχείρηση-στόχος είναι ο φορέας εκμετάλλευσης του καλωδιακού δικτύου Unitymedia, το οποίο καλύπτει τα τρία ομόσπονδα κράτη στα οποία δεν υπάρχει καλωδιακό δίκτυο της Vodafone, δηλαδή τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, την Έση και τη Βάδη-Βιρτεμβέργη. Επιπλέον, η επιχείρηση-στόχος έχει ενεργό παρουσία ως φορέας εκμετάλλευσης εικονικών κινητών δικτύων στη Γερμανία και την Ουγγαρία.

III.   Η πράξη

(6)

Μέσω συμφωνίας αγοραπωλησίας που συνάφθηκε στις 9 Μαΐου 2018, η Vodafone θα αποκτήσει το 100 % των μετοχών των εταιρειών της επιχείρησης-στόχου, οι οποίες θα καταστούν εξολοκλήρου θυγατρικές της Vodafone.

(7)

Ως εκ τούτου, στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη αφορά την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης-στόχου από τη Vodafone και συνιστά, συνεπώς, πράξη συγκέντρωσης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων.

IV.   Ενωσιακή διάσταση

(8)

Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα πράξη έχει ενωσιακή διάσταση σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

V.   Η διαδικασία

(9)

Η πράξη κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2018.

(10)

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης της κοινοποίησης και βάσει της έρευνας αγοράς πρώτης φάσης, στις 11 Δεκεμβρίου 2018 η Επιτροπή διατύπωσε σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα της πράξης με την εσωτερική αγορά και εξέδωσε απόφαση για την κίνηση διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού συγκεντρώσεων [«απόφαση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ)»].

(11)

Στις 7 Ιανουαρίου 2019 τα μέρη υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με την απόφαση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

(12)

Στις 18 Ιανουαρίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων, οι οποίες απευθύνονταν στη Vodafone και στη Liberty Global, λόγω της μη υποβολής εκ μέρους τους πλήρων στοιχείων στο πλαίσιο σχετικής αίτησης παροχής πληροφοριών της Επιτροπής. Αμφότερες οι αποφάσεις είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού συγκεντρώσεων. Η Liberty Global και η Vodafone συμμορφώθηκαν με την απόφαση βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 3 που τους απευθύνθηκε, αντίστοιχα, στις 6 και στις 8 Φεβρουαρίου 2019. Ως εκ τούτου, η αναστολή των προθεσμιών έληξε στο τέλος της ημέρας της 8ης Φεβρουαρίου 2019.

(13)

Στις 25 Μαρτίου 2019 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων που απευθυνόταν στο κοινοποιούν μέρος («κοινοποίηση αιτιάσεων»). Στην κοινοποίηση αιτιάσεων η Επιτροπή κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε σημαντικό τμήμα της εσωτερικής αγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων, λόγω 1) οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων i) στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία, ii) στη λιανική παροχή διπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία και iii) στην αγορά χονδρικής παροχής υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία· και 2) κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων στη λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών στη Γερμανία ή στη δυνητική περιφερειακή αγορά που αντιστοιχεί στο αποτύπωμα της επιχείρησης-στόχου (3).

(14)

Πρόσβαση στον φάκελο χορηγήθηκε για πρώτη φορά στα μέρη στις 25 Μαρτίου 2019, ήτοι την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της κοινοποίησης αιτιάσεων, και ακολούθως σε τακτική βάση. Πρόσβαση στα δεδομένα και τα πληροφοριακά στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα στα οποία βασίστηκε η Επιτροπή στην κοινοποίηση αιτιάσεων χορηγήθηκε στους οικονομικούς συμβούλους των μερών, σύμφωνα με τη διαδικασία αίθουσας δεδομένων.

(15)

Στις 8 Απριλίου 2019 τα μέρη υπέβαλαν τη γραπτή τους απάντηση στην κοινοποίηση αιτιάσεων.

(16)

Στις 15 Απριλίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίοδος του κανονισμού συγκεντρώσεων, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση για την παράταση κατά συνολικά 10 εργάσιμες ημέρες των περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού συγκεντρώσεων.

(17)

Στις 6 Μαΐου 2019 το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε παρατηρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων, προκειμένου να διευκολύνει την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή. Την επομένη, ήτοι στις 7 Μαΐου 2019, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς για τις δεσμεύσεις που υπέβαλε το κοινοποιούν μέρος στις 6 Μαΐου 2019.

(18)

Στις 23 Μαΐου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίοδος του κανονισμού συγκεντρώσεων, η Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη απόφαση για την παράταση κατά συνολικά 10 εργάσιμες ημέρες των περιόδων που ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού συγκεντρώσεων.

(19)

Στις 11 Ιουνίου 2019, κατόπιν ορισμένων τροποποιήσεων, το κοινοποιούν μέρος υπέβαλε τελική σειρά δεσμεύσεων («τελικές δεσμεύσεις»).

VI.   Σχετικές αγορές

(20)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι, όσον αφορά την εκτίμηση της πράξης, οι σχετικές αγορές είναι οι εξής:

α)

οι λιανικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, όπου παραμένει ανοικτό το ζήτημα της πιθανής διάκρισης μεταξύ οικιακών και μη οικιακών πελατών·

β)

οι λιανικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένου κάθε τύπου προϊόντος, τρόπου διανομής και ταχύτητας/εύρους ζώνης, τόσο σε οικιακούς όσο και σε μικρούς εταιρικούς πελάτες·

γ)

οι λιανικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

δ)

οι λιανικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις [i) τύπος τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, ii) συνδρομητική έναντι ελεύθερης τηλεόρασης (FTA) και iii) γραμμική έναντι μη γραμμικής τηλεόρασης]·

ε)

η λιανική αγορά για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης σήματος καλωδιακής τηλεόρασης σε νοικοκυριά συγκροτημάτων κατοικιών (πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών) στη Γερμανία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν το πεδίο κάλυψης είναι εθνικό ή περιφερειακό·

στ)

η λιανική αγορά για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε νοικοκυριά μεμονωμένων κατοικιών (πελάτες μεμονωμένων κατοικιών) στη Γερμανία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν η αγορά περιλαμβάνει άλλες τεχνολογίες μετάδοσης, όπως δορυφορική, IPTV και επίγεια μετάδοση, και αν το πεδίο κάλυψης είναι εθνικό ή περιφερειακό·

ζ)

οι δυνητικές λιανικές αγορές για την παροχή προϊόντων πολλαπλών υπηρεσιών (η οποία είναι διαφορετική από την παροχή των υποκείμενων μεμονωμένων προϊόντων τηλεπικοινωνιών) στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

η)

οι λιανικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας επιχειρήσεων στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις [i) ευρυζωνική πρόσβαση για μεγάλους εταιρικούς πελάτες, ii) μισθωμένες γραμμές και iii) υπηρεσίες εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)]·

θ)

οι λιανικές αγορές για υπηρεσίες φιλοξενίας στο διαδίκτυο, παγκοσμίως, στον ΕΟΧ ή στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις (4)·

ι)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε σταθερά δίκτυα στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία·

ια)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή μισθωμένων γραμμών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις [i) ζευκτικά τμήματα έναντι τμημάτων τερματισμού κλήσεων, ii) μισθωμένες γραμμές τερματισμού κλήσεων με εύρος ζώνης άνω έναντι κάτω των 2 Mbit/s ή iii) ενεργητική έναντι παθητικής υποδομής]·

ιβ)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών τερματισμού και φιλοξενίας κλήσεων προς μη γεωγραφικούς αριθμούς στην Τσεχική Δημοκρατία και τη Γερμανία·

ιγ)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών διαβίβασης κλήσεων εσωτερικού σε σταθερά δίκτυα στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία·

ιδ)

η χονδρική αγορά για την παροχή διεθνών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού φορέα παγκοσμίως·

ιε)

η χονδρική αγορά για την παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο παγκοσμίως ή σε περιφερειακό επίπεδο, όπου μπορεί να παραμείνει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις [i) διαβίβαση έναντι διομότιμης επικοινωνίας· ii) πάροχοι υπηρεσιών διαβίβασης επιπέδου 1 έναντι άλλων παρόχων υπηρεσιών διαβίβασης]·

ιστ)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

ιζ)

οι χονδρικές αγορές για την παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε κάθε επιμέρους δίκτυο κινητών επικοινωνιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

ιη)

οι χονδρικές αγορές για τις υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τον τερματισμό όσο και την εκκίνηση κλήσεων, στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

ιθ)

η αγορά για τη χονδρική παροχή και απόκτηση καναλιών ελεύθερης τηλεόρασης στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

ιι)

η αγορά για τη χονδρική παροχή και απόκτηση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών στην Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία·

κ)

η αγορά για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος μέσω καλωδιακού δικτύου στη Γερμανία·

κα)

η αγορά για την ενδιάμεση παράδοση τηλεοπτικού σήματος, συμπεριλαμβανομένου τόσο του δικτύου οπτικών ινών όσο και του καλωδιακού δικτύου, στη Γερμανία·

κβ)

η αγορά για την παραχώρηση αδειών και την απόκτηση δικαιωμάτων μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου στη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία (ή στις αντίστοιχες γλωσσικές περιοχές), όπου παραμένει ανοικτό το ζήτημα σχετικά με το αν θα πρέπει να προβλεφθούν άλλες κατατμήσεις [i) συνδρομητική έναντι ελεύθερης τηλεόρασης, ii) γραμμική έναντι μη γραμμικής τηλεοπτικής μετάδοσης και iii) χρονοθυρίδα].

VII.   Εκτίμηση από πλευράς ανταγωνισμού

VII.1.   Γερμανία

VII.1.1.   Εισαγωγή

(21)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η πράξη δημιουργεί τις ακόλουθες οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές στη Γερμανία:

α)

λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας·

β)

λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο·

γ)

λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

δ)

λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών·

ε)

λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες μεμονωμένων κατοικιών·

στ)

λιανική παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης·

ζ)

λιανική παροχή διπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο·

η)

λιανική παροχή τριπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών·

θ)

λιανική παροχή τριπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες τηλεόρασης·

ι)

λιανική παροχή τετραπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες τηλεόρασης·

ια)

χονδρική παροχή και απόκτηση τηλεοπτικών καναλιών·

ιβ)

χονδρική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος.

(22)

Επιπλέον, η πράξη δημιουργεί κάθετα επηρεαζόμενες αγορές όσον αφορά τις διασυνδέσεις μεταξύ των ακόλουθων αγορών στη Γερμανία:

α)

αγορά προηγούμενου σταδίου για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε σταθερά δίκτυα και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας·

β)

αγορά προηγούμενου σταδίου για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε σταθερά δίκτυα και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

γ)

αγορά προηγούμενου σταδίου για χονδρικές υπηρεσίες πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

δ)

αγορά προηγούμενου σταδίου για χονδρικές υπηρεσίες πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και αγορές επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή τριπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών·

ε)

αγορά προηγούμενου σταδίου για χονδρικές υπηρεσίες πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και αγορές επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή τετραπλών πακέτων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών και υπηρεσίες τηλεόρασης·

στ)

αγορά προηγούμενου σταδίου για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας·

ζ)

αγορά προηγούμενου σταδίου για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

η)

αγορά προηγούμενου σταδίου για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών μισθωμένων γραμμών και αγορά επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών·

θ)

αγορά προηγούμενου σταδίου για χονδρικές υπηρεσίες ενδιάμεσης παράδοσης τηλεοπτικού σήματος και αγορές επόμενου σταδίου για τη λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών.

(23)

Η Επιτροπή εντόπισε επίσης μια σειρά αγορών στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η πράξη κατά την έννοια του παραρτήματος I σημείο 6.4 του εκτελεστικού κανονισμού (5):

α)

λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με την παροχή λιανικών υπηρεσιών τηλεόρασης·

β)

λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με την παροχή λιανικών υπηρεσιών τηλεόρασης· και

γ)

λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών, η οποία είναι γειτονική αγορά που συνδέεται στενά με την παροχή λιανικών υπηρεσιών τηλεόρασης.

(24)

Στην πλειονότητα των προαναφερόμενων αγορών, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού ούτε έλαβε καταγγελίες. Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή διαπίστωσε προβλήματα ή υποβλήθηκαν καταγγελίες από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά, οι διαπιστώσεις της Επιτροπής συνοψίζονται στα τμήματα που ακολουθούν.

VII.1.2.   Οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία

(25)

Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη ενδέχεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω της εξάλειψης των σημαντικών ανταγωνιστικών πιέσεων που είχαν ασκηθεί από τα μέρη πριν από την πράξη, ιδίως στο καλωδιακό αποτύπωμα της Unitymedia, και με τη δημιουργία ενός παράγοντα της αγοράς με μερίδιο αγοράς άνω του 30 % βάσει συνδρομητών (το οποίο θα ήταν άνω του 40 % στο αποτύπωμα της Unitymedia και ακόμη μεγαλύτερο σε ορισμένα ομόσπονδα κράτη και περιφέρειες τοπικής αυτοδιοίκησης).

(26)

Ειδικότερα, στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) της Vodafone στο αποτύπωμα της Unitymedia, η οποία βασίζεται στη χονδρική πρόσβαση στο δίκτυο της Deutsche Telekom, συνιστούσε σημαντική ανταγωνιστική πίεση. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στην παρατήρηση ότι η Vodafone ήταν σε θέση να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις την Unitymedia και να είναι ανταγωνιστικότερη από ό,τι άλλοι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα με βάση τη χονδρική πρόσβαση, λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών της (ιδίως λόγω της πρόσβασής της σε υποδομή δικτύου που παρείχε τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας έναντι της Deutsche Telekom και, συνεπώς, χαμηλότερου κόστους).

(27)

Επιπλέον, στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης που συνεπάγεται η πράξη δεν αναμένεται να αντισταθμιστεί από άλλες ανταγωνιστικές πιέσεις που θα συνεχίσουν να ασκούνται στις αγορές. Πράγματι, οι εναπομένοντες παράγοντες της αγοράς δεν θα έχουν πιθανότατα την ικανότητα (η Telefónica και άλλοι αιτούντες χονδρική πρόσβαση στο δίκτυο της Deutsche Telekom, εξαιρουμένης της United διαδίκτυο) ή τα κίνητρα (η Deutsche Telekom και η United διαδίκτυο) να ασκήσουν επιθετικό ανταγωνισμό έναντι της συγχωνευθείσας εταιρείας (6).

(28)

Βάσει των προαναφερομένων, στην απόφασή της η Επιτροπή θεώρησε ότι η εξάλειψη των ανταγωνιστικών πιέσεων τις οποίες ασκούσαν τα μέρη πριν από την πράξη, τόσο μεταξύ τους όσο και σε άλλους ανταγωνιστές, αναμένεται να αποδυναμώσει σημαντικά τον ανταγωνισμό και να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις τιμών, ιδίως στο αποτύπωμα της Unitymedia, όπου ασκείται έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μερών.

(29)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί βελτίωσης της αποτελεσματικότητας που υπέβαλαν τα μέρη (συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης σε μεταβλητό κόστος που συνεπάγεται η μεταφορά των πελατών DSL της Vodafone από το δίκτυο της Deutsche Telekom στο δίκτυο της Unitymedia), στην απόφαση συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν πληρούν τα τρία σωρευτικά κριτήρια που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες συγκεντρώσεις και σύμφωνα με τα οποία η βελτίωση πρέπει να είναι επαληθεύσιμη, να συνδέεται με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση και να αποφέρει οφέλη για τους καταναλωτές.

VII.1.3.   Οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στη λιανική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος και υπηρεσιών τηλεόρασης στη Γερμανία

(30)

Στην απόφασή της η Επιτροπή εκτίμησε την πιθανότητα αντιανταγωνιστικών οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων i) στις αγορές λιανικής παροχής υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών και μεμονωμένων κατοικιών στη Γερμανία ή στις δυνητικές περιφερειακές αγορές που αντιστοιχούν στο καλωδιακό αποτύπωμα των μερών και ii) στην εθνική αγορά λιανικής παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης (από κοινού «τηλεοπτικές αγορές»).

(31)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν αναμένεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό σε οποιαδήποτε από τις τηλεοπτικές αγορές της Γερμανίας λόγω οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων. Αυτό οφείλεται ειδικότερα στο γεγονός ότι δεν συνεπάγεται καμία αλλαγή που να συνδέεται με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση, δεδομένου ότι τα μέρη δραστηριοποιούνται κυρίως εντός των αντίστοιχων καλωδιακών αποτυπωμάτων τους. Από τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της Επιτροπής δεν διαπιστώθηκε ότι υφίσταται περιορισμός του άμεσου, έμμεσου ή δυνητικού ανταγωνισμού λόγω της πράξης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η πράξη δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση των ανταγωνιστών των μερών.

(32)

Ειδικότερα όσον αφορά τον δυνητικό ανταγωνισμό μεταξύ των μερών, η Επιτροπή έκρινε ότι ούτε η Vodafone ούτε η Unitymedia κατασκεύασαν νέα υποδομή υποσκελίζοντας το καλωδιακό δίκτυο του άλλου μέρους κατά το παρελθόν. Κατά συνέπεια, τυχόν διαπίστωση δυνητικού ανταγωνισμού θα έπρεπε να επεξηγεί με σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέρη αναμένεται να παρεκκλίνουν από την προηγούμενη συμπεριφορά τους. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν εντόπισε συνεκτικό σύνολο αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν ενδείξεις πιθανής ή ευλόγως προβλέψιμης απουσίας επέκτασης οποιουδήποτε εκ των δύο μερών στο αποτύπωμα του άλλου μέρους στο πλαίσιο της πράξης.

(33)

Στο αποτύπωμα της Unitymedia προκύπτει αλληλεπικάλυψη μικρής έκτασης από τα προϊόντα IPTV και OTT (επιφυείς οπτικοακουστικές υπηρεσίες) της Vodafone. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης θέσης των προϊόντων αυτών στην αγορά, ο περιορισμός του πραγματικού άμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των μερών είναι ήσσονος σημασίας.

VII.1.4.   Οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στην αγορά χονδρικών υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία

(34)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι, μετά την πράξη, η ισχύς των μερών στην αγορά για τη χονδρική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι i) σε μια πιθανή αγορά που περιορίζεται στη χονδρική παροχή υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος μέσω καλωδιακού δικτύου, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών υπερβαίνει το 70 % τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο αποτύπωμα της συγχωνευθείσας εταιρείας (όσον αφορά τα συνδεδεμένα νοικοκυριά), και ii) υπάρχουν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι μεγαλύτεροι πάροχοι υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος έχουν την ικανότητα και τα κίνητρα να διαπραγματεύονται καλύτερους όρους από ό,τι οι μικρότεροι ανταγωνιστές.

(35)

Στην απόφασή της η Επιτροπή διαπίστωσε τις ακόλουθες επιζήμιες επιπτώσεις που συνεπάγεται η ενισχυμένη αυτή ισχύς στην αγορά: πρώτον, την πιθανότητα επιβολής αδικαιολόγητων όρων στους τηλεοπτικούς οργανισμούς από τη συγχωνευθείσα εταιρεία· δεύτερον, την πιθανότητα παρακώλυσης, εκ μέρους της συγχωνευθείσας εταιρείας, της ικανότητας των τηλεοπτικών οργανισμών να παρέχουν πρόσθετες και καινοτόμες υπηρεσίες (όπως επιφυείς υπηρεσίες ή υπηρεσίες OTT, υπηρεσίες υβριδικής ευρυζωνικής τηλεοπτικής μετάδοσης ή υπηρεσίες HbbTV).

VII.1.5.   Οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στη λιανική αγορά πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών στη Γερμανία

(36)

Στην απόφασή της η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση των επιπτώσεων της πράξης στις υποθετικές αγορές πακέτων υπηρεσιών που κυριαρχούν στη Γερμανία. Εκτός από τα πακέτα διπλών υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθερής τηλεφωνίας, οι εν λόγω αγορές περιλαμβάνουν τα πακέτα τριπλών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και τηλεόρασης, τα πακέτα τριπλών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών και τα πακέτα τετραπλών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης και κινητών επικοινωνιών.

(37)

Η απόφαση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαπιστώσεις σχετικά με τα οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα της πράξης στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία ισχύουν εξίσου για τη λιανική παροχή πακέτων διπλών υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθερής τηλεφωνίας, λόγω του υψηλού βαθμού αλληλεπικάλυψης μεταξύ των δύο αγορών.

(38)

Όσον αφορά τους άλλους δύο τύπους πακέτων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν αναμένεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, ιδίως λόγω των περιορισμένων συνδυασμένων μεριδίων αγοράς των μερών και της περιορισμένης αύξησής τους (πακέτα τριπλών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου και κινητών επικοινωνιών και πακέτα τετραπλών υπηρεσιών) και/ή λόγω της αμελητέας αλληλεπικάλυψης των δραστηριοτήτων των μερών στην παροχή υπηρεσιών τηλεόρασης.

VII.1.6.   Αποκλεισμός από την αγορά παρόχων λιανικών υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών στη Γερμανία

(39)

Στην απόφασή της η Επιτροπή εκτίμησε την πιθανότητα αντιανταγωνιστικών κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων στην αγορά λιανικής παροχής υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών στη Γερμανία, καθώς και στις δυνητικές περιφερειακές αγορές που αντιστοιχούν στο καλωδιακό αποτύπωμα των μερών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υφίστανται επιπτώσεις που να συνδέονται με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση όσον αφορά την ικανότητα ή το κίνητρο των μερών να αποκλείουν ανταγωνιστές της λιανικής αγοράς επόμενου σταδίου μέσω της αγοράς ενδιάμεσης παράδοσης τηλεοπτικού σήματος. Η πράξη δεν θα δημιουργήσει νέες διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της αλυσίδας εφοδιασμού οι οποίες δεν θα υπήρχαν απουσία της πράξης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αμφότερες η Vodafone και η Unitymedia δραστηριοποιούνται ήδη τόσο σε επίπεδο προηγούμενου σταδίου (σε χωριστές γεωγραφικές αγορές) όσον αφορά την παροχή σήματος επιπέδου 3 σε παρόχους επιπέδου 4, όσο και σε επίπεδο επόμενου σταδίου όσον αφορά την παροχή λιανικών υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος σε πελάτες συγκροτημάτων κατοικιών. Σε περίπτωση που υπάρχουν οι εν λόγω κάθετες διασυνδέσεις, η πράξη δεν συνεπάγεται αλλαγή στη διάρθρωση της αγοράς σε επίπεδο προηγούμενου ή επόμενου σταδίου και, ως εκ τούτου, δεν οδηγεί σε αύξηση της ισχύος στην αγορά.

(40)

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η πράξη δεν συνεπάγεται σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων εις βάρος της Tele Columbus, τα οποία προκύπτουν από την πιθανή μεταφορά της εμπορικής πολιτικής της Vodafone στο αποτύπωμα της Unitymedia. Ακόμη και αν η συγχωνευθείσα εταιρεία είχε την ικανότητα και το κίνητρο, σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγχώνευση, να αποκλείσει από την αγορά το αποτύπωμα της Tele Columbus στη Unitymedia, αυτό δεν θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω των περιορισμένων δραστηριοτήτων της Tele Columbus στο αποτύπωμα της Unitymedia και της μη επέκτασης της υποδομής της.

VII.1.7.   Αποκλεισμός από την αγορά παρόχων λιανικών υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Γερμανία

(41)

Στην απόφασή της η Επιτροπή εκτίμησε την πιθανότητα αντιανταγωνιστικών κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων στην αγορά για τη λιανική παροχή υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών και πακέτων σύγκλισης σταθερών-κινητών (FMC) υπηρεσιών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν θα έχει την ικανότητα ή το κίνητρο, σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγχώνευση, να αποκλείσει ανταγωνιστές παρόχους υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών λαμβανομένης υπόψη της απουσίας της Unitymedia από την αγορά προηγούμενου σταδίου και της περιθωριακής θέσης που κατέχει στην αγορά επόμενου σταδίου.

(42)

Ακόμη και αν η συγχωνευθείσα εταιρεία είχε την ικανότητα και το κίνητρο σε σύνδεση με τη συγκεκριμένη συγχώνευση, η Επιτροπή έκρινε ότι αυτό δεν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Οι μεγαλύτεροι μη φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων (ΦΚΔ) που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία είναι προστατευμένοι διότι φιλοξενούνται από πολλαπλούς ΦΚΔ. Επιπλέον, οι μη ΦΚΔ θα εξακολουθήσουν να επωφελούνται από τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο οργανισμός BNetzA, καθώς και από τις δεσμεύσεις που έκανε δεκτές η Επιτροπή στην υπόθεση M.7018 – Telefónica Deutschland/E-Plus. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, οι μη ΦΚΔ δεν ασκούν κατά γενικό κανόνα τον ίδιο βαθμό ανταγωνιστικής πίεσης που ασκούν οι ΦΚΔ, κυρίως λόγω της εξάρτησής τους από τους όρους χονδρικής πώλησης. Ως εκ τούτου, δεν είναι σε θέση να περιορίσουν αποτελεσματικά την ανταγωνιστική συμπεριφορά των ΦΚΔ στη λιανική αγορά.

(43)

Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η πράξη δεν συνεπάγεται σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού λόγω κάθετων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων εις βάρος των παραγόντων της αγοράς FMC, τα οποία προκύπτουν από το ενισχυμένο κίνητρο αποκλεισμού από την αγορά ανταγωνιστών με υποδομή σταθερού δικτύου (π.χ. αστικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς). Η Επιτροπή θεώρησε ότι οι εν λόγω παράγοντες της αγοράς κατέχουν αμελητέα θέση όσον αφορά τις υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών και θα ήταν σε θέση να ασκούν αποτελεσματικό ανταγωνισμό όσον αφορά τις υπηρεσίες σταθερών τηλεπικοινωνιών, ακόμη και αν η συγχωνευθείσα εταιρεία επρόκειτο να περιορίσει τις χονδρικές υπηρεσίες πρόσβασης και εκκίνησης κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών έναντι των εν λόγω παραγόντων της αγοράς.

VII.1.8.   Διαγώνια αποτελέσματα στη Γερμανία

(44)

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου της πράξης συγκέντρωσης, η Επιτροπή έλαβε καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες, μετά την πράξη, η συγχωνευθείσα εταιρεία, μέσω της προσφοράς πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεόρασης, θα έχει την ικανότητα και το κίνητρο να αποκλείσει από την αγορά ανταγωνιστές φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο άλλων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

(45)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι τυχόν διαγώνιο αποτέλεσμα που προκύπτει από την πράξη δεν αναμένεται να παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Αυτό οφείλεται, ειδικότερα, στο γεγονός ότι οι προσφορές πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στη Γερμανία και η υιοθέτηση προσφορών αυτού του είδους δεν πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά κατά τα προσεχή έτη. Επιπλέον, η πράξη αναμένεται να συμβάλει ελάχιστα μόνο στην επιτάχυνση της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πράγματι, αμφότερα τα μέρη πωλούν ήδη πακέτα υπηρεσιών και η πράξη δεν πρόκειται να μεταβάλει σημαντικά την ικανότητά τους όσον αφορά την πώληση πακέτων υπηρεσιών ούτε την ικανότητα και τα κίνητρά τους να αποκλείουν ανταγωνιστές από την αγορά.

VII.2.   Τσεχική Δημοκρατία

VII.2.1.   Εισαγωγή

(46)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι οι δραστηριότητες των μερών στην Τσεχική Δημοκρατία είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικές. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν δημιουργεί οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές, διότι είτε το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των μερών είναι μικρότερο του 20 % είτε τα δίκτυα των μερών δεν αλληλεπικαλύπτονται σε τεχνικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή εξέτασε, αλλά εντέλει απέρριψε, το ενδεχόμενο η Vodafone να θεωρηθεί νεοεισερχόμενη επιχείρηση στις λιανικές αγορές υπηρεσιών τηλεόρασης ή πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερών τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

(47)

Όσον αφορά τις κάθετες σχέσεις, η πράξη δημιουργεί τρεις τεχνικά επηρεαζόμενες κάθετες σχέσεις (οι οποίες αφορούν το επίπεδο προηγούμενου σταδίου, τη χονδρική παροχή υπηρεσιών τερματισμού κλήσεων σε δίκτυα κινητών επικοινωνιών και σε σταθερά δίκτυα και το επίπεδο επόμενου σταδίου των λιανικών αγορών παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών). Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι εν λόγω κάθετες σχέσεις δεν αναμένεται να παρακωλύσουν σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, λόγω της έλλειψης ισχύος στην αγορά είτε του προηγούμενου είτε του επόμενου σταδίου.

(48)

Τέλος, η Επιτροπή έλαβε διάφορες καταγγελίες σχετικά με τα πιθανά διαγώνια αποτελέσματα της πράξης. Οι διαπιστώσεις της Επιτροπής όσον αφορά το ζήτημα αυτό συνοψίζονται στο τμήμα που ακολουθεί.

VII.2.2.   Διαγώνια αποτελέσματα

(49)

Πολλοί από όσους απάντησαν στην έρευνα αγοράς επισήμαναν την πιθανότητα, μετά την πράξη, η συγχωνευθείσα εταιρεία να είναι σε θέση να δημιουργήσει πακέτα υπηρεσιών μεταξύ των υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο της UPC (με ή χωρίς τις υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης της UPC) και των υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών της Vodafone, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αγορά αυτόνομων παρόχων υπηρεσιών σταθερών ή κινητών τηλεπικοινωνιών. Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανή διότι το καλωδιακό δίκτυο της UPC μπορεί να παρέχει ταχύτητες οι οποίες εικάζεται ότι είναι υψηλότερες από τις ταχύτητες των ανταγωνιστών της και προσδίδουν, συνεπώς, στη UPC δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

(50)

Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν αναμένεται να έχει ούτε την ικανότητα ούτε το κίνητρο να υιοθετήσει την εν λόγω στρατηγική αποκλεισμού από την αγορά. Όσον αφορά την ικανότητα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η UPC δεν διαθέτει ισχύ στην αγορά υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Τσεχική Δημοκρατία. Όσον αφορά τα κίνητρα, η Επιτροπή έκρινε ότι οι βραχυπρόθεσμες ζημίες της συγχωνευθείσας εταιρείας δεν αναμένεται να αντισταθμιστούν από μακροπρόθεσμα κέρδη και, ως εκ τούτου, η εξοντωτική τιμολόγηση στερείται κερδοφόρου χαρακτήρα. Τέλος, η Επιτροπή έκρινε ότι τυχόν υποθετική στρατηγική αποκλεισμού από την αγορά δεν αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, διότι το δίκτυο της UPC καλύπτει μόνο ένα σχετικά μικρό ποσοστό των νοικοκυριών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(51)

Επιπλέον, η Επιτροπή απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο προβλημάτων λόγω πιθανής μόχλευσης της θέσης που κατέχει η συγχωνευθείσα εταιρεία στη λιανική αγορά υπηρεσιών τηλεόρασης (ή πακέτων πολλαπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεόρασης και σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο) στη λιανική αγορά παροχής υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών. Και τούτο διότι, αφενός, η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν διαθέτει ισχύ στη λιανική αγορά υπηρεσιών τηλεόρασης και, αφετέρου, τα πακέτα πολλαπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεόρασης και υπηρεσίες κινητών τηλεπικοινωνιών δεν είναι δημοφιλή στην Τσεχική Δημοκρατία.

VII.3.   Ουγγαρία

(52)

Στην Ουγγαρία, η μοναδική οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά που δημιουργείται λόγω της πράξης είναι η λιανική αγορά παροχής υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών. Ένας από τους ερωτηθέντες στην έρευνα αγοράς υπέβαλε την παρατήρηση ότι η πράξη ενδέχεται να επιφέρει αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα στη λιανική αγορά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ουγγαρία λόγω της άρσης του καθεστώτος της UPC ως αυτόνομου φορέα εκμετάλλευσης εικονικών κινητών δικτύων (ΦΕΚΔ). Στην απόφασή της η Επιτροπή έκρινε ότι η πράξη θα επιφέρει αμελητέα μόνο αύξηση στο μερίδιο αγοράς της Vodafone. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες στην έρευνα αγοράς είχαν την άποψη ότι η UPC δεν ασκεί σημαντική ανταγωνιστική πίεση στη Vodafone. Τέλος, η Επιτροπή επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας της πράξης, η Digi/Invitel εισήλθε στη λιανική αγορά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ουγγαρία ως ΦΚΔ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω οριζόντιων μη συντονισμένων αποτελεσμάτων όσον αφορά τη λιανική αγορά υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ουγγαρία.

(53)

Η πράξη δημιουργεί επίσης διάφορες κάθετα επηρεαζόμενες αγορές, για τις οποίες η Επιτροπή έκρινε ότι η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Ειδικότερα, ένας από τους ερωτηθέντες στην έρευνα αγοράς κατήγγειλε την πιθανότητα αποκλεισμού του από την αγορά λιανικής παροχής υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών από τη συγχωνευθείσα εταιρεία με τον περιορισμό της παροχής των μισθωμένων γραμμών του. Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι η συγχωνευθείσα εταιρεία δεν θα έχει ούτε την ικανότητα ούτε το κίνητρο να αποκλείσει από την αγορά τον καταγγέλλοντα ή οποιονδήποτε άλλο πάροχο υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών. Και τούτο διότι στη συγκεκριμένη αγορά δραστηριοποιούνται και άλλοι πάροχοι μισθωμένων γραμμών (ή οπισθοζευκτικού δικτύου κινητών επικοινωνιών) και, επομένως, η UPC δεν διαθέτει ισχύ στην αγορά.

(54)

Η Επιτροπή εκτίμησε επίσης τις πιθανές επιπτώσεις της πράξης στην ικανότητα και στο κίνητρο της συγχωνευθείσας εταιρείας να αποκλείσει από την αγορά αυτόνομους παρόχους υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών, σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο ή τηλεόρασης, με την προσφορά πακέτων για τις υπηρεσίες σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών που παρέχει λόγω διαγώνιων αποτελεσμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω διαγώνιων αποτελεσμάτων στην Ουγγαρία, κυρίως διότι κανένα από τα μέρη δεν διαθέτει ισχύ σε καμία από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

VII.4.   Ρουμανία

(55)

Στη Ρουμανία δεν υπάρχουν οριζόντια επηρεαζόμενες αγορές. Η πράξη δημιουργεί διάφορες κάθετα επηρεαζόμενες αγορές, για τις οποίες η Επιτροπή έκρινε ότι η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω μη συντονισμένων αποτελεσμάτων.

(56)

Η Επιτροπή εκτίμησε επίσης τις πιθανές επιπτώσεις της πράξης στην ικανότητα και στο κίνητρο της συγχωνευθείσας εταιρείας να αποκλείσει από την αγορά αυτόνομους παρόχους υπηρεσιών κινητών τηλεπικοινωνιών, σταθερής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο ή τηλεόρασης, με την προσφορά πακέτων για τις υπηρεσίες σταθερών και κινητών τηλεπικοινωνιών που παρέχει. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό λόγω διαγώνιων αποτελεσμάτων στη Ρουμανία, κυρίως διότι κανένα από τα μέρη δεν διαθέτει ισχύ σε καμία από τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

VII.5.   Διεθνείς αγορές

(57)

Η Επιτροπή εκτίμησε τις δυνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η πράξη στις αγορές τηλεπικοινωνιών με ευρύτερο γεωγραφικό πεδίο κάλυψης από ό,τι το εθνικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πράξη δεν συνεπάγεται σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού όσον αφορά i) τη χονδρική παροχή διεθνών υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού φορέα και ii) τη χονδρική παροχή υπηρεσιών συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, όπου δραστηριοποιείται μόνο η Vodafone. Στην πραγματικότητα, το μερίδιο αγοράς της Vodafone είναι περιορισμένο και στις δύο αγορές, ενώ μετά την πράξη θα εξακολουθήσουν να έχουν ενεργό παρουσία και άλλοι ανταγωνιστές.

VIII.   Δεσμεύσεις

(58)

Προκειμένου να είναι αποδεκτές, οι προτεινόμενες δεσμεύσεις πρέπει να μπορούν να καταστήσουν τη συγκέντρωση συμβατή με την εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι αποτρέπουν σημαντική παρακώλυση του αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε όλες τις σχετικές αγορές στις οποίες διαπιστώθηκαν προβλήματα ανταγωνισμού. Στην περίπτωση που αποτέλεσε αντικείμενο εκτίμησης στην απόφαση, οι δεσμεύσεις έπρεπε να εξαλείφουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που διαπίστωσε η Επιτροπή όσον αφορά τα εξής: i) οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία, ii) οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στη λιανική παροχή πακέτων διπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο στη Γερμανία και iii) οριζόντια μη συντονισμένα αποτελέσματα στην παροχή χονδρικών υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία.

VIII.1.   Περιγραφή των τελικών δεσμεύσεων

(59)

Οι τελικές δεσμεύσεις περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία:

α)

χονδρική καλωδιακή ευρυζωνική πρόσβαση: δέσμευση εκ των προτέρων ρύθμισης για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυο της συγχωνευθείσας εταιρείας σε νέο καλωδιακό πάροχο, ώστε ο νέος καλωδιακός πάροχος να είναι σε θέση να προσφέρει λιανικές υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο (και, εάν το επιθυμεί, υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας), καθώς και οπτικοακουστικές υπηρεσίες OTT, δικές του ή τρίτων·

β)

δέσμευση OTT: δέσμευση για τον μη περιορισμό μέσω σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, της δυνατότητας των τηλεοπτικών οργανισμών που εξυπηρετούνται από την τηλεοπτική πλατφόρμα της συγχωνευθείσας εταιρείας να διανέμουν το περιεχόμενό τους μέσω υπηρεσίας OTT· και δέσμευση για τη διατήρηση επαρκούς ικανότητας άμεσης διασύνδεσης μεταξύ του οικείου διαδικτύου που καλύπτει τη Γερμανία και τρίτων παρόχων υπηρεσιών διασυνδεσιμότητας (διαβίβασης) στο διαδίκτυο.

γ)

δέσμευση τελών τροφοδότησης: δέσμευση για τη μη αύξηση των τελών τροφοδότησης που καταβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί ελεύθερης τηλεόρασης.

δ)

δέσμευση HbbTV: δέσμευση για τη συνέχιση της μετάδοσης του σήματος HbbTV τηλεοπτικών οργανισμών ελεύθερης τηλεόρασης.

(60)

Στις 17 Απριλίου 2019 η Vodafone και η Telefónica προέβησαν στη σύναψη οριστικής συμφωνίας χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης. Στη συνέχεια, υπογράφηκε τροποποίηση της εν λόγω συμφωνίας.

VIII.1.1.   Χονδρική καλωδιακή ευρυζωνική πρόσβαση

(61)

Η Vodafone θα χορηγήσει σε έναν νέο καλωδιακό πάροχο (Telefónica) χονδρική πρόσβαση στα συνδυασμένα καλωδιακά δίκτυα της Vodafone και της Unitymedia. Η τεχνική πρόσβαση στο δίκτυο της συγχωνευθείσας εταιρείας θα πραγματοποιείται μέσω διαφόρων σημείων παράδοσης (ή διασύνδεσης).

(62)

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο, ο νέος καλωδιακός πάροχος θα είναι σε θέση να επιλέξει μεταξύ τριών διαφορετικών προφίλ ταχυτήτων, 50/4 (ταχύτητα καταφόρτωσης/αναφόρτωσης σε Mbps), 100/6 και 300/25, με δυνατότητα αύξησης της ταχύτητας καταφόρτωσης στα 500 Mbps μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος (υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις). Η χονδρική καλωδιακή ευρυζωνική πρόσβαση επιτρέπει επίσης την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και οπτικοακουστικών υπηρεσιών OTT. Οι τελικές δεσμεύσεις διέπονται από ελάχιστη διάρκεια ισχύος, με δυνατότητα παράτασης.

(63)

Η τιμολογιακή διάρθρωση της χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης τηρεί αυστηρά τους χρηματοοικονομικούς όρους για τη ρυθμιζόμενη χονδρική πρόσβαση στο δίκτυο xDSL της Deutsche Telekom (το λεγόμενο «Kontingentmodell»): σύμφωνα με την εν λόγω τιμολογιακή διάρθρωση επιμερισμού των κινδύνων, ο νέος καλωδιακός πάροχος (ή ο αιτών πρόσβαση, στο πλαίσιο της ρυθμιζόμενης προσφοράς της Deutsche Telekom) προβαίνει σε προκαταβολική πληρωμή και ανάληψη δέσμευσης για συγκεκριμένο όγκο, έναντι μηνιαίου κόστους συνεχούς πρόσβασης το οποίο είναι χαμηλότερο από το τυποποιημένο τιμολόγιο της Deutsche Telekom.

VIII.1.2.   Δέσμευση OTT

(64)

Σύμφωνα με τη δέσμευση OTT, η Vodafone δεσμεύεται να μην περιορίσει τη διανομή περιεχομένου OTT από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς γραμμικών τηλεοπτικών καναλιών, καθώς και να διατηρεί ελάχιστο επίπεδο ικανότητας διασύνδεσης στο δίκτυο IP της Vodafone στη Γερμανία. Ειδικότερα, η Vodafone δεσμεύεται:

α)

να μην συνάψει με τηλεοπτικό οργανισμό καμία συμφωνία η οποία θα περιόριζε, άμεσα ή έμμεσα, την ικανότητα του τηλεοπτικού οργανισμού να προσφέρει οπτικοακουστικές υπηρεσίες OTT σε τρίτους και/ή τελικούς χρήστες. Σε περίπτωση που περιορισμοί αυτού του είδους περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συμβάσεις της με τηλεοπτικούς οργανισμούς στη Γερμανία, οι εν λόγω συμβάσεις δεν θα εφαρμοστούν ούτε θα ανανεωθούν·

β)

να παρέχει επαρκή ικανότητα διασύνδεσης ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των ευρυζωνικών πελατών της σε οποιαδήποτε οπτικοακουστική υπηρεσία OTT στη Γερμανία. Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε σχέση με την ικανότητα διασύνδεσης και την κίνηση, η Vodafone θα δημοσιεύει σχετικές πληροφορίες σε μηνιαία βάση·

γ)

να διορίσει εντολοδόχο παρακολούθησης, τον οποίο πρέπει να εγκρίνει η Επιτροπή, για την εξέταση νέων και υφιστάμενων συμφωνιών με τηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και για την επαλήθευση της παροχής επαρκούς ικανότητας διασύνδεσης.

(65)

Η δέσμευση OTT θα ισχύσει για χρονικό διάστημα οκτώ ετών.

(66)

Η δέσμευση χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης και η δέσμευση OTT θα επιτρέπουν στον νέο καλωδιακό πάροχο να προσφέρει ευρυζωνική σύνδεση υψηλής ταχύτητας μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η διανομή οπτικοακουστικών υπηρεσιών OTT, τόσο δικών του όσο και τρίτων, σε ολόκληρο το συνδυασμένο καλωδιακό αποτύπωμα της Unitymedia και της Vodafone.

VIII.1.3.   Δέσμευση τελών τροφοδότησης

(67)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης τελών τροφοδότησης, η Vodafone επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει δυνατότητα αύξησης των τελών τροφοδότησης που καταβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί. Για τον σκοπό αυτόν, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, η Vodafone πρέπει να αποστείλει σε όλους τους τηλεοπτικούς οργανισμούς ελεύθερης τηλεόρασης αμετάκλητη προσφορά (που επισυνάπτεται στις τελικές δεσμεύσεις), στην οποία καθορίζονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις της Vodafone:

α)

η Vodafone και η Unitymedia δεν θα αυξήσουν τα τέλη ανά συνδεδεμένο νοικοκυριό·

β)

η Vodafone και/ή η Unitymedia δύνανται, κατόπιν συναίνεσης του τηλεοπτικού οργανισμού, να τροποποιήσουν τη διάρθρωση ή άλλες πτυχές των τελών τροφοδότησης, π.χ. για σκοπούς ολοκλήρωσης δικτύου. Στο πλαίσιο οποιασδήποτε τροποποιημένης σύμβασης τελών τροφοδότησης, τα τέλη τροφοδότησης δεν θα υπερβαίνουν το άθροισμα των πληρωτέων τελών τροφοδότησης βάσει κάθε ισχύοντος τιμολογίου της Vodafone και της Unitymedia για τα τέλη τροφοδότησης (που επισυνάπτονται στη δέσμευση). Η υποχρέωση αυτή ισχύει επίσης σε περίπτωση που η σύμβαση τελών τροφοδότησης έχει λήξει και η Vodafone και/ή η Unitymedia συνάπτουν νέα σύμβαση τελών τροφοδότησης ή καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τα τέλη τροφοδότησης πρόσθετων τηλεοπτικών προγραμμάτων.

γ)

Εάν η συγχωνευθείσα εταιρεία συνάψει σύμβαση τελών τροφοδότησης με τηλεοπτικό οργανισμό ελεύθερης τηλεόρασης ο οποίος δεν διαθέτει επί του παρόντος συμφωνία τελών τροφοδότησης με ένα από τα μέρη, τα τέλη τροφοδότησης που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση τελών τροφοδότησης δεν υπερβαίνουν τις τιμές που καθορίζονται στα τυποποιημένα τιμολόγια της Vodafone και/ή της Unitymedia για τα κανάλια ελεύθερης τηλεόρασης.

(68)

Η δέσμευση τελών τροφοδότησης δεν επηρεάζει καμία άλλη από τις υπόλοιπες διατάξεις των συμβάσεων τελών τροφοδότησης.

VIII.1.4.   Δέσμευση HbbTV

(69)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης HbbTV, η Vodafone επιδιώκει να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει καμία δυνατότητα να αρνηθεί να συνεχίσει να εκπέμπει το σήμα HbbTV τηλεοπτικών οργανισμών ελεύθερης τηλεόρασης μέσω του καλωδιακού δικτύου της. Για τον σκοπό αυτόν, το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, η Vodafone πρέπει να αποστείλει σε όλους τους τηλεοπτικούς οργανισμούς ελεύθερης τηλεόρασης αμετάκλητη προσφορά (που επισυνάπτεται στις τελικές δεσμεύσεις), στην οποία καθορίζονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις της Vodafone:

(70)

Η Vodafone και η Unitymedia θα συνεχίσουν να μεταδίδουν σήματα υβριδικής ευρυζωνικής τηλεοπτικής μετάδοσης («HbbTV») μαζί με όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα που μεταδίδει η Vodafone σε μορφή DVB-C.

(71)

Η Vodafone και/ή η Unitymedia δύνανται, κατόπιν συναίνεσης του τηλεοπτικού οργανισμού, να τροποποιήσουν οποιαδήποτε υποχρέωση μετάδοσης σημάτων HbbTV. Στο πλαίσιο οποιασδήποτε τροποποιημένης σύμβασης τελών τροφοδότησης που προβλέπει τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος σύμφωνα με το πρότυπο DVB-C, η Vodafone και η Unitymedia θα μεταδίδουν τα σήματα HbbTV του τηλεοπτικού οργανισμού στα καλωδιακά τους δίκτυα χωρίς καμία χρέωση τελών για την εν λόγω μετάδοση και τουλάχιστον υπό τους ακόλουθους ελάχιστους τεχνικούς όρους: το σήμα HbbTV συνίσταται σε πίνακες πληροφοριών εφαρμογής (Application Information Tables, AIT) και συμβάντα ροής (κατά τη μετάδοση προτύπου DSM-CC), που θα περιλαμβάνονται στο σήμα HbbTV. Η μέγιστη ταχύτητα διαβίβασης δεδομένων του σήματος HbbTV μπορεί να ανέρχεται στα 15 Kbit/s ανά τηλεοπτικό πρόγραμμα [συνήθους ανάλυσης (SD) ή υψηλής ανάλυσης (HD)]. Η υποχρέωση ισχύει επίσης για κάθε συμφωνία μετάδοσης σήματος HbbTV μαζί με τηλεοπτικά προγράμματα σύμφωνα με το πρότυπο DVB-C, τα οποία δεν καλύπτονται επί του παρόντος από συμφωνία μετάδοσης σήματος HbbTV ή περιλαμβάνονται σε συμφωνία αυτού του είδους και/ή σύμβαση τελών τροφοδότησης που έχει λήξει.

(72)

Η υποχρέωση μετάδοσης σημάτων HbbTV στο καλωδιακό δίκτυο δεν περιλαμβάνει καμία υποχρέωση της Vodafone ή της Unitymedia σε σχέση με τη λειτουργική δυνατότητα του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων τόσο των δικών τους πελατών όσο και των πελατών τρίτων, και ειδικότερα καμία υποχρέωση σχεδιασμού ή τροποποίησης του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων πελατών κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται σε σήματα HbbTV.

(73)

Από πλευράς διάρκειας ισχύος, η δέσμευση τελών τροφοδότησης και η δέσμευση HbbTV προτείνονται για χρονικό διάστημα οκτώ ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.

VIII.2.   Εκτίμηση των τελικών δεσμεύσεων

(74)

Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι τελικές δεσμεύσεις αντιμετωπίζουν εξολοκλήρου τα ζητήματα ανταγωνισμού που συνεπάγεται η πράξη. Η Επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματική υλοποίηση των τελικών δεσμεύσεων είναι εφικτή εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

(75)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η δέσμευση χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης δημιουργεί σημαντικά ενισχυμένο εθνικό ανταγωνιστή λιανικής όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σταθερής τηλεφωνίας στη Γερμανία. Με την ταχύτερη υιοθέτηση συνδέσεων υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο θα ευνοηθεί επίσης η διανομή οπτικοακουστικών υπηρεσιών OTT από διάφορους παρόχους, όπως οι τηλεοπτικοί οργανισμοί, οι πλατφόρμες OTT τρίτων ή η ειδική πλατφόρμα OTT του νέου καλωδιακού παρόχου. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έκρινε συνολικά ότι το πεδίο κάλυψης της δέσμευσης χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης είναι αρκετά εκτενές για την εξάλειψη των προβλημάτων ανταγωνισμού στη λιανική παροχή υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο (και πακέτων διπλών υπηρεσιών) στη Γερμανία, ενώ συμβάλλει επίσης στην εξάλειψη των προβλημάτων ανταγωνισμού στην αγορά χονδρικών υπηρεσιών μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος στη Γερμανία.

(76)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης OTT, η Vodafone δεσμεύεται να καταγγείλει κάθε σύμβαση μεταξύ των μερών και τηλεοπτικών οργανισμών που περιορίζει την ικανότητα των τηλεοπτικών οργανισμών να προσφέρουν τα κανάλια και το περιεχόμενό τους μέσω υπηρεσίας OTT στη Γερμανία. Η Vodafone δεσμεύεται επίσης να διασφαλίσει ότι τα μέρη δεν θα συνάψουν συμφωνίες αυτού του είδους στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε συνολικά ότι το πεδίο κάλυψης της δέσμευσης OTT είναι αρκετά εκτενές i) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που συνδέονται με την ικανότητα της συγχωνευθείσας εταιρείας να παρακωλύσει την παροχή υπηρεσιών OTT από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς και ii) για τον μετριασμό της αυξημένης ισχύος της συγχωνευθείσας εταιρείας στην αγορά έναντι των τηλεοπτικών οργανισμών συνδρομητικής τηλεόρασης, ώστε να μη μειωθεί σημαντικά το εύρος και η ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών τηλεόρασης εις βάρος των πελατών λιανικής.

(77)

Όσον αφορά τη δέσμευση τελών τροφοδότησης, η Vodafone δεσμεύεται να μην αυξήσει για την επόμενη οκταετία τα τέλη τροφοδότησης που καταβάλλουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί ελεύθερης τηλεόρασης για τη μετάδοση γραμμικών τηλεοπτικών καναλιών μέσω του καλωδιακού δικτύου της Vodafone στη Γερμανία. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η δέσμευση τελών τροφοδότησης φαίνεται επαρκής για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανταγωνισμού που συνδέεται με την ικανότητα της συγχωνευθείσας εταιρείας να μειώσει το εύρος και την ποιότητα της προσφοράς υπηρεσιών τηλεόρασης σε πελάτες λιανικής μέσω της επιβολής αδικαιολόγητων όρων στους τηλεοπτικούς οργανισμούς ελεύθερης τηλεόρασης.

(78)

Η Επιτροπή επισήμανε περαιτέρω ότι η δέσμευση HbbTV θα παράσχει τη δυνατότητα συνεχούς μετάδοσης του υβριδικού ευρυζωνικού τηλεοπτικού σήματος των τηλεοπτικών οργανισμών ελεύθερης τηλεόρασης μέσω του καλωδιακού δικτύου της συγχωνευθείσας εταιρείας στη Γερμανία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεώρησε ότι η δέσμευση HbbTV είναι επαρκής για την εξάλειψη του προβλήματος της πιθανής παρακώλυσης, εκ μέρους της συγχωνευθείσας εταιρείας, της ικανότητας των τηλεοπτικών οργανισμών να παρέχουν πρόσθετες και καινοτόμες υπηρεσίες μέσω του σήματος HbbTV.

VIII.3.   Αξιολόγηση της Telefónica ως νέου καλωδιακού παρόχου

(79)

Η Επιτροπή θεώρησε ότι η Telefónica πληροί τις βασικές απαιτήσεις του αγοραστή που περιγράφονται λεπτομερώς στην ανακοίνωση διορθωτικών μέτρων όσον αφορά την ανεξαρτησία, τους χρηματοοικονομικούς πόρους και την απουσία εκ πρώτης όψεως προβλημάτων ανταγωνισμού.

(80)

Ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι, βάσει της δέσμευσης χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης, η Telefónica θα έχει την ικανότητα και το κίνητρο να λειτουργεί ως βιώσιμη και ενεργός ανταγωνιστική δύναμη στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τη συγχωνευθείσα εταιρεία και άλλους ανταγωνιστές στις αγορές λιανικής παροχής υπηρεσιών σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο, πακέτων διπλών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν υπηρεσίες σταθερής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και λιανικών υπηρεσιών τηλεόρασης.

(81)

Επίσης, λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης τρέχουσας θέσης της Telefónica στην αγορά, η Επιτροπή θεώρησε ότι η ενίσχυση της Telefónica λόγω της δέσμευσης χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης δεν θα προκαλέσει προβλήματα ανταγωνισμού. Επιπλέον, μολονότι οι εμπορικοί όροι βάσει της δέσμευσης χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης είναι ελκυστικότεροι από ό,τι βάσει του Kontingentmodell της Deutsche Telekom για τη βελτίωση του επιχειρηματικού σχεδίου της Telefónica, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Telefónica δεν είναι τέτοιου είδους ώστε να συνεπάγεται, αυτή καθαυτή, προβλήματα ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεώρησε ότι η δέσμευση χονδρικής καλωδιακής ευρυζωνικής πρόσβασης δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην εγκατάσταση οπτικών ινών από τρίτους ούτε θα συμβάλει στην ταχύτερη σύγκλιση σταθερών-κινητών υπηρεσιών στη Γερμανία.

(82)

Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τη συμφωνία μεταξύ της Vodafone και της Telefónica και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι της συνάδουν με τις απαιτήσεις των τελικών δεσμεύσεων.

IX.   Συμπέρασμα και πρόταση

(83)

Για τους προαναφερόμενους λόγους, στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, με την επιφύλαξη της τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε το κοινοποιούν μέρος, η πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά ή σε σημαντικό τμήμα της. Κατά συνέπεια, η απόφαση κηρύσσει τη συγκέντρωση συμβατή με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

(1)  1 ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  IPTV είναι η συντομογραφία του όρου διαδίκτυο Protocol TV (τηλεόραση μέσω πρωτοκόλλου διαδικτύου)· πρόκειται για ένα σύστημα μέσω του οποίου οι υπηρεσίες τηλεόρασης παρέχονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου διαδικτύου σε δίκτυο πακετομεταγωγής, όπως το διαδίκτυο, και όχι μέσω παραδοσιακού επίγειου, δορυφορικού σήματος και μορφοτύπων καλωδιακής τηλεόρασης.

(3)  Ως καλωδιακό «αποτύπωμα» (το οποίο αναφέρεται επίσης ως καλωδιακό «έδαφος») νοείται το πεδίο κάλυψης του καλωδιακού δικτύου (κατά την έννοια της τεχνικής εμβέλειας) και δεν αφορά όλα τα νοικοκυριά στα ομόσπονδα κράτη στα οποία βρίσκονται τα οικεία καλωδιακά δίκτυα.

(4)  Δηλαδή: i) τοπική παροχή (που περιορίζεται στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το κέντρο φιλοξενίας περιεχομένου ιστού) βασικών υπηρεσιών συστέγασης, όπως συνδεσιμότητα, ισχύς, και οι σχετικές εγκαταστάσεις· ii) εθνική παροχή κοινής και αποκλειστικής φιλοξενίας, η οποία περιλαμβάνει τη φιλοξενία του ιστοτόπου ενός πελάτη στους διακομιστές του κεντρικού υπολογιστή φιλοξενίας περιεχομένου ιστού και την παροχή των απαραίτητων εφαρμογών υποστήριξης· iii) εθνική, ενδεχομένως διασυνοριακή περιφερειακή, παροχή διαχειριζόμενων υπηρεσιών σε σύνθετες εταιρικές εφαρμογές εξωτερικής ανάθεσης και υποδομής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών εξυπηρέτησης («front-end») και των υποστηρικτικών εφαρμογών («back-office») που φιλοξενούνται στις πλατφόρμες του παρόχου· και iv) εθνική παροχή υπηρεσιών παράδοσης περιεχομένου.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1269/2013 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων (ΕΕ L 336 της 14.12.2013, σ. 1).

(6)  Κατά την έρευνα αγοράς, τρίτα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η μεταφορά των πελατών της Vodafone που εξυπηρετούνται επί του παρόντος από το δίκτυο της Deutsche Telekom στο καλωδιακό δίκτυο της συγχωνευθείσας εταιρείας θα μειώσει το κίνητρο των εν λόγω παραγόντων της αγοράς (οι οποίοι είναι ουσιαστικά η Deutsche Telekom και ορισμένοι αστικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς) να επενδύσουν στην εγκατάσταση οπτικών ινών. Στην απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου της δεν προκύπτει ότι, μετά την πράξη, ειδικότερα η Deutsche Telekom και οι αστικοί τηλεπικοινωνιακοί φορείς θα μετέβαλλαν την ταχύτητα εγκατάστασης οπτικών ινών λόγω αρνητικών επιπτώσεων της πράξης στην ικανότητα και στα οικονομικά κίνητρά τους για την υλοποίηση των σχετικών επενδύσεων.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/23


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2020 — EAC/A03/2019

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

(2019/C 382/08)

1.   Εισαγωγή και στόχοι

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1475 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ (1), καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2020. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καλύπτει την περίοδο 2018-2020. Οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού.

2.   Ενέργειες

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

Έργα εθελοντισμού

Συμπράξεις εθελοντισμού (ειδικές συμφωνίες για το 2020 βάσει της ΣΠΕΣ 2018-2020) (2)

Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

Θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

Έργα αλληλεγγύης

Σήμα ποιότητας

3.   Επιλεξιμότητα

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (3). Επιπλέον, ομάδες νέων που έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση για έργα αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή των ακόλουθων χωρών:

Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Επιπλέον, ορισμένες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ανοικτές στη συμμετοχή οργανώσεων από:

τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία·

τις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες: Τουρκία, Σερβία και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας·

τις χώρες-εταίρους.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2020 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους συμμετοχής.

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει, συγκεκριμένα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο βάσει των σχετικών διατάξεων της συμφωνίας επιχορήγησης που αφορούν την καταγγελία αυτής.

4.   Προϋπολογισμός και διάρκεια των σχεδίων

Η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στον προϋπολογισμό για το 2020 μετά την έγκρισή του από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, εκτιμάται σε 117 650 000 EUR και βασίζεται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2020 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων, όπως και η κατανομή του, είναι ενδεικτικός και μπορεί να τροποποιηθεί με την επιφύλαξη τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2020 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να ανατρέχουν τακτικά στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2020 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στις τροποποιήσεις τους, που δημοσιεύονται στη διεύθυνση:

 

[https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en] όσον αφορά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό για κάθε δράση που καλύπτει η πρόσκληση.

Το ύψος των επιχορηγήσεων που θα δοθούν, καθώς και η διάρκεια των σχεδίων ποικίλουν, σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.

5.   Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

Όλες οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων που προσδιορίζονται παρακάτω λήγουν στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών.

Έργα εθελοντισμού

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1η Οκτωβρίου 2020

Συμπράξεις εθελοντισμού (ειδικές συμφωνίες για το 2020 βάσει της ΣΠΕΣ 2018-2020)

30 Απριλίου 2020

Ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας

17 Σεπτεμβρίου 2020

Θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1η Οκτωβρίου 2020

Έργα αλληλεγγύης

5 Φεβρουαρίου 2020

30 Απριλίου 2020

1η Οκτωβρίου 2020

Οι αιτήσεις για το σήμα ποιότητας μπορούν να υποβάλλονται σε συνεχή βάση.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων.

6.   Πλήρεις πληροφορίες

Τους λεπτομερείς όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μπορείτε να τους βρείτε στον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2020 στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ο οδηγός του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2020 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και οι όροι συμμετοχής και χρηματοδότησης που διατυπώνονται στον εν λόγω οδηγό ισχύουν πλήρως για την παρούσα πρόσκληση.


(1)  ΕΕ L 250 της 4.10.2018, σ. 1.

(2)  Μόνο οι συμμετέχουσες οργανώσεις που υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο εταιρικής σχέσης για την περίοδο 2018-2020 θα είναι επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση.

(3)  Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων επιλεξιμότητας που ισχύουν για τις μεμονωμένες δράσεις που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/25


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9605 — DAK Americas / Lotte Chemical UK)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/09)

1.   

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

DAK Americas Exterior, S.L. («DAK Americas», Ισπανία), η οποία τελεί υπό τον τελικό έλεγχο της Alfa, S.A.B. de C.V. («Alfa Group», Μεξικό),

Lotte Chemical UK Limited («Lotte UK», Ηνωμένο Βασίλειο),

Η Alfa Group, μέσω της θυγατρικής της DAK Americas, αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον έλεγχο του συνόλου της Lotte UK.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Η DAK Americas είναι μέρος της Alfa Group, ενός βιομηχανικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων με έδρα στο Μεξικό, που δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα τομέων όπως οι πολυεστέρας, τα πλαστικά και τα χημικά προϊόντα, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων από αλουμίνιο, τα τρόφιμα ψυγείου, και οι ΤΠ και τηλεπικοινωνίες·

Η Lotte UK δραστηριοποιείται στην κατασκευή ρητίνης τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET).

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9605 — DAK Americas / Lotte Chemical UK

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/27


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9 573Brookfield / Iridium / Global Borealis)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/10)

1.   

Στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Brookfield Asset Management Inc («Brookfield», Καναδάς),

Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A.D («Iridium», Ισπανία), που ανήκει στον όμιλο Actividades De Construcción Y Servicios, SA (όμιλος ACS, Ισπανία),

Global Borealis S.L. (“Global Borealis”, Ισπανία).

Η Brookfield και η Iridium αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο της Global Borealis.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Brookfield: παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση σε ακίνητα, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια,

Iridium: δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη, διαχείριση και διατήρηση αδειών εκμετάλλευσης που αφορούν τις μεταφορές και τα δημόσια έργα, είναι μέρος του κατασκευαστικού ομίλου ACS, ο οποίος ήδη ελέγχει από κοινού την Global Borealis,

Global Borealis: κατοχή και διαχείριση αδειών εκμετάλλευσης στον τομέα των υποδομών μεταφορών και στον νοσοκομειακό τομέα στην Ισπανία.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9573 — Brookfield / Iridium / Global Borealis

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


11.11.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 382/28


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy / Senvion (European onshore wind turbine service) / Ria Blades)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 382/11)

1.   

Στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Siemens Gamesa Renewable Energy, SA («SGRE», Ισπανία), που τελεί υπό τον έλεγχο της Siemens AG (Γερμανία),

ευρωπαϊκές δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε χερσαία αιολικά πάρκα της Senvion GmbH («Senvion», Γερμανία), συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών στοιχείων ενεργητικού, καθώς και των εγκαταστάσεων κατασκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών της Senvion στο Vagos (Πορτογαλία) και στο Oliveira de Frades (Πορτογαλία), τις οποίες διαχειρίζεται επί του παρόντος η Ria Blades SA (από κοινού: «δραστηριότητες-στόχος της Senvion»).

Η SGRE αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων-στόχου της Senvion.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά στοιχείων ενεργητικού και με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

SGRE: εταιρεία παροχής λύσεων αιολικής ενέργειας, οι δραστηριότητες της οποίας διακρίνονται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: Χερσαία αιολική ενέργεια, Υπεράκτια αιολική ενέργεια και Υπηρεσίες· η SGRE δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2017 από τη συγκέντρωση της Siemens Wind Power και της Gamesa Corporación Tecnológica,

δραστηριότητες-στόχος της Senvion: μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε χερσαία αιολικά πάρκα του ομίλου Senvion, όλη η διανοητική ιδιοκτησία και η τεχνολογία πληροφοριών του ομίλου Senvion και οι εγκαταστάσεις κατασκευής πτερυγίων ανεμογεννητριών της Senvion στο Vagos (Πορτογαλία) και στο Oliveira de Frades (Πορτογαλία), τις οποίες διαχειρίζεται επί του παρόντος η Ria Blades S.A, θυγατρική του ομίλου Senvion· οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε χερσαία αιολικά πάρκα περιλαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες, όπως τακτική συντήρηση, παρακολούθηση εξ αποστάσεως, αντικατάσταση ανταλλακτικών και επιθεώρηση πτερυγίων· στις δραστηριότητες-στόχος της Senvion δεν περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες κατασκευής ανεμογεννητριών της Senvion ούτε οι ίδιες οι δραστηριότητες κατασκευής πτερυγίων της Senvion (μόνον οι δύο εγκαταστάσεις κατασκευής πτερυγίων).

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9582 — Siemens Gamesa Renewable Energy / Senvion (European onshore wind turbine service) / Ria Blades

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).