ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 209A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
20 Ιουνίου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/C 209 A/01

Ανακοινωση προσληψησ αριθ. PE/226/S — Υπαλληλοσ διοικησησ, πολιτικοσ μηχανικοσ (AD 6) (γυναίκα ή άνδρας)

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

20.6.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 209/1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΡΙΘ. PE/226/S

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (AD 6)

(γυναίκα ή άνδρας)

(2019/C 209 A/01)

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση 12 θέσεων

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (AD 6)

(γυναίκα ή άνδρας)

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό προς τους υποψηφίους που προσαρτάται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Ο εν λόγω οδηγός, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ)

Β.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Α.   ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ)

1.   Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανοίξει, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), τη διαδικασία πλήρωσης 12 θέσεων μονίμων υπαλλήλων (AD 6) στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, στη Διεύθυνση Υποδομών και στη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων. Ζητούνται υποψήφιοι με προφίλ πολιτικού μηχανικού (2) και/ή αρχιτέκτονα σε έναν από τους εξής τέσσερις τομείς:

1)

Facility Management (διαχείριση εγκαταστάσεων) (μηχανικός)

2)

Τεχνικές κτιρίων (μηχανικός ειδικευμένος στην υδραυλική, στην αεραυλική και στα ηλεκτρολογικά)

3)

Διαχείριση κατασκευαστικών έργων: δομικός σκελετός (αρχιτέκτονας ή μηχανικός)

4)

Διαχείριση κατασκευαστικών έργων: τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων [θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά (ισχυρό και ασθενές ρεύμα)], (μηχανικός ειδικευμένος σε τεχνικές εγκαταστάσεις)

Επισημαίνεται ότι μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε έναν από τους τέσσερις τομείς.

Οι θέσεις αυτές απαιτούν ειδικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στον τίτλο Α 3 β) της παρούσας ανακοίνωσης.

Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 6, πρώτο κλιμάκιο, και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 5 416,58 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους μόνιμους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. Απαλλάσσονται παντός εθνικού φόρου. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν τα πρόσωπα που θα προκριθούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει πολιτική ισότητας ευκαιριών και αποδέχεται τις υποψηφιότητες αδιακρίτως φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή οποιωνδήποτε άλλων φρονημάτων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ατομικής ή οικογενειακής κατάστασης.

2.   Φύση της εργασίας

Τοποθετημένοι στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο (3), οι επιτυχόντες που θα προσληφθούν θα εποπτεύουν τη διαχείριση των ακινήτων και των κατασκευαστικών έργων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τομείς δραστηριότητας και τα καθήκοντα, που θα εκτελούνται υπό τη διεύθυνση του προϊσταμένου της μονάδας και στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που έχουν οριστεί από τα κοινοβουλευτικά όργανα και την ιεραρχία τους, συνίστανται ιδίως στα εξής:

τομέας 1: Facility Management (διαχείριση εγκαταστάσεων)

Ο τομέας αυτός καλύπτει τις διάφορες τεχνικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προς τους χρήστες, που πρέπει να παρέχονται προκειμένου να υπάρχει καλή συντήρηση και καλή εκμετάλλευση της κτιριακής κληρονομιάς, στο πλαίσιο της προσέγγισης Building Information Management/Modelling (BIM),

τομέας 2: Τεχνικές κτιρίων (υδραυλική, αεραυλική, ηλεκτρολογικά)

Ο τομέας αυτός καλύπτει τη διαχείριση των τεχνικών εγκαταστάσεων του κτιρίου: υδραυλικές, αεραυλικές και ηλεκτρολογικές και ιδίως θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό, καθώς και εγκαταστάσεις υγιεινής. Τμήμα του τομέα αποτελεί η διαχείριση του συστήματος πυρασφάλειας,

τομέας 3: Διαχείριση κατασκευαστικών έργων: δομικός σκελετός

Ο τομέας αυτός καλύπτει τη διαχείριση έργων, είτε ανέγερσης νέων κτιρίων, είτε μερικού ή πλήρους μετασχηματισμού υφιστάμενων κτιρίων,

τομέας 4: Διαχείριση κατασκευαστικών έργων: τεχνικές εγκαταστάσεις κτιρίων [θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά (ισχυρό και ασθενές ρεύμα)]

Ο τομέας αυτός καλύπτει τη διαχείριση έργων, είτε κατασκευής, είτε μετασχηματισμού τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων, θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά (ισχυρό και ασθενές ρεύμα), ηλεκτρομηχανολογικά και ανυψωτικά μηχανήματα.

Η άσκηση αυτών των καθηκόντων απαιτεί, μεταξύ άλλων, ικανότητες στην ανάλυση, τον συλλογισμό, τη σύνταξη κειμένων, την τεχνική εποπτεία και τη διοικητική διαχείριση, καθώς και εις βάθος πρακτική γνώση των λογισμικών πληροφορικής γραφείου και διαχείρισης έργων με τη βοήθεια υπολογιστή. Οι επιτυχόντες θα πρέπει επίσης να έχουν οξεία αίσθηση της διπλωματίας, ικανότητα να εκφράζονται με άνεση ενώπιον κοινού, να διατηρούν εύκολα επαφές με διάφορους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς συνομιλητές, και να είναι σε θέση να πλαισιώσουν μια ομάδα.

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν συχνές αποστολές στους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πολυάριθμες εσωτερικές και εξωτερικές επαφές.

3.   Όροι συμμετοχής

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πρέπει να ικανοποιείτε τους ακόλουθους όρους:

α)   Γενικοί όροι

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υποψήφιος οφείλει ειδικότερα:

να έχει την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

να απολαύει των πολιτικών του δικαιωμάτων,

να είναι τακτοποιημένος έναντι της νομοθεσίας της χώρας του σε θέματα στρατολογίας,

να παρέχει τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του εχέγγυα ήθους,

β)   Ειδικοί όροι

i)   Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

Πρέπει να έχετε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενο με επίσημα αναγνωρισμένο δίπλωμα αρχιτέκτονα ή μηχανικού σε σχέση με τον τομέα των κτιρίων, της κατασκευής ή των τεχνικών της υδραυλικής, της αεραυλικής, της ηλεκτρομηχανολογίας και της ηλεκτρολογίας.

ii)   Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Πρέπει να έχετε αποκτήσει, σε μεταγενέστερο στάδιο σε σχέση με τα προσόντα που απαιτούνται βάσει του Τίτλου Α.3. β) i), επαγγελματική πείρα ελάχιστης διάρκειας 3 ετών:

για τον τομέα 1, Facility Management (μηχανικός), στον τομέα των υπηρεσιών που συνδέονται με την κατασκευή και/ή τη διαχείριση βιομηχανικών ή κτιριακών τεχνικών εγκαταστάσεων, εκ των οποίων ένα έτος επαγγελματικής πείρας στην εφαρμογή και/ή τη χρήση της προσέγγισης Building Information Management/Modelling (BIM) ή παρόμοιας προσέγγισης βιομηχανικής μοντελοποίησης,

για τον τομέα 2, Τεχνικές κτιρίων (μηχανικός ειδικευμένος στην υδραυλική, στην αεραυλική και στα ηλεκτρολογικά), στην τεχνική διαχείριση υδραυλικών, αεραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βιομηχανικού εξοπλισμού και/ή κτιρίων,

για τον τομέα 3, Διαχείριση κατασκευαστικών έργων (αρχιτέκτονας ή μηχανικός), στη διαχείριση ταυτόχρονων έργων, είτε ανέγερσης νέων κτιρίων, είτε μερικού ή πλήρους μετασχηματισμού υφιστάμενων κτιρίων,

για τον τομέα 4, Διαχείριση έργων κατασκευής τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων [θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά (ισχυρό και ασθενές ρεύμα)], (μηχανικός ειδικευμένος σε τεχνικές εγκαταστάσεις), στη διαχείριση ταυτόχρονων έργων τεχνικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο είτε ανέγερσης νέων κτιρίων, είτε μερικού ή πλήρους μετασχηματισμού υφιστάμενων κτιρίων.

iii)   Γλωσσικές γνώσεις

Πρέπει να κατέχετε άριστα (επίπεδο C1 τουλάχιστον (4)) μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική,

και

να έχετε πολύ καλή γνώση (επίπεδο B2 τουλάχιστον1) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας (γλώσσα 2).

Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι γλώσσες 2 (αγγλική και γαλλική) που προκρίνονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής καθορίστηκαν συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης απαιτούν ειδικά προσόντα εξαιτίας της φύσης των καθηκόντων: ικανότητες στην ανάλυση, τη σύνταξη κειμένων, την τεχνική εποπτεία και τη διοικητική διαχείριση. Όσοι θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα προς εκπλήρωση καθήκοντα, να διεκπεραιώνουν τους φακέλους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με εξωτερικούς συνομιλητές, καθώς και με την ιεραρχία και τους συναδέλφους.

Η γαλλική γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιείται συχνότερα στις σχέσεις εντός και μεταξύ των μονάδων των δύο διευθύνσεων όπου θα γίνουν οι προσλήψεις. Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας απαιτείται επίσης για την καλή κατανόηση της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα των ακινήτων, την επίβλεψη των κτιρίων και τα κατασκευαστικά έργα στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο. Είναι επίσης η συνήθης γλώσσα επικοινωνίας με εξωτερικούς συνομιλητές (παρόχους υπηρεσιών, δημόσια διοίκηση και τοπικές αρχές στο πλαίσιο των κανονισμών που διέπουν τους τομείς των κτιρίων και της υγιεινής και υγείας). Η αγγλική γλώσσα είναι εκείνη που χρησιμοποιείται περισσότερο στις επαφές με τις άλλες διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, με τις άλλες γενικές διευθύνσεις και με τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του οργάνου, ιδίως για τη σύνταξη εγγράφων.

Επιπλέον, οι οδηγίες και οι διατάξεις που εφαρμόζονται στον τομέα της ασφάλειας των κτιρίων συντάσσονται στα αγγλικά και τα γαλλικά και πρέπει να διατίθενται και να μεταδίδονται στο κοινό σε αυτές τις δύο γλώσσες.

Κατά συνέπεια, για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους και να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία των υπηρεσιών, τα πρόσωπα που θα προσληφθούν πρέπει να είναι σε θέση, μέσα σε εύλογη προθεσμία, να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά τουλάχιστον σε μία από αυτές τις δύο γλώσσες.

Επιπλέον, για λόγους ίσης μεταχείρισης, κάθε υποψήφιος, ακόμη και αν έχει μία από τις δύο αυτές γλώσσες ως πρώτη επίσημη γλώσσα, υποχρεούται να διαθέτει ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης γλώσσας, η οποία θα πρέπει να είναι η άλλη από αυτές τις δύο γλώσσες.

Β.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων και εξετάσεων.

1.   Αποδοχή συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Εάν

ικανοποιείτε τους γενικούς όρους αποδοχής,

και έχετε υποβάλει τον φάκελό σας σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών,

η επιτροπή επιλογής θα εξετάσει τον φάκελό σας ως προς τους ειδικούς όρους αποδοχής.

Εάν ικανοποιείτε τους ειδικούς όρους αποδοχής, η επιτροπή επιλογής θα σας δεχθεί στη διαδικασία επιλογής.

Η επιτροπή βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και οι οποίες τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα.

2.   Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση πίνακα αξιολόγησης που έχει καθοριστεί εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των 60 καλύτερων υποψηφίων (15 ανά τομέα) οι οποίοι καλούνται στις δοκιμασίες.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να αιτιολογούνται στην αίτηση υποψηφιότητας:

για τον τομέα 1, Facility Management (διαχείριση εγκαταστάσεων)

επαγγελματική πείρα στην επιχειρησιακή οργάνωση των διάφορων τομέων της διαχείρισης εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων:

συντήρηση εξοπλισμού,

διαχείριση υπηρεσιών προς τους χρήστες,

διαχείριση του συνόλου των κτιρίων,

επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή ή τη χρήση προσέγγισης BIM, και ιδίως:

κατάρτιση και/ή χρήση τεκμηρίωσης για την προσέγγιση BIM,

χρήση λογισμικού οπτικής παρουσίασης ψηφιακών μακετών κτιρίων,

χρήση λογισμικού ψηφιακής μοντελοποίησης εξοπλισμού και/ή κτιρίων,

επαγγελματική πείρα στη δημιουργία και/ή τη χρήση εργαλείων οργάνωσης πληροφοριών, μεταξύ άλλων:

διαχείριση της παρακολούθησης συμβάσεων (εκτίμηση και παρακολούθηση κόστους, σχεδιασμός κ.λπ.)

καταμερισμός εργασίας σε ομάδα,

επαγγελματική πείρα στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

για τον τομέα 2, Τεχνικές κτιρίων (υδραυλική, αεραυλική και ηλεκτρολογικά)

επαγγελματική πείρα στη διαχείριση των διάφορων τομέων τεχνικών εγκαταστάσεων (υδραυλικές, αεραυλικές και ηλεκτρικές):

διαστασιολόγηση εξοπλισμού,

παρακολούθηση της εγκατάστασης εξοπλισμού,

ανάλυση και επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού σε λειτουργία,

εκτέλεση και/ή παρακολούθηση επιχειρήσεων συντήρησης εξοπλισμού,

επαγγελματική πείρα στην τεχνική διαχείριση του συστήματος πυρασφάλειας:

εκτέλεση και/ή παρακολούθηση της συντήρησης στοιχείων του συστήματος σύμφωνα με τις βελγικές, γαλλικές ή λουξεμβουργιανές κανονιστικές διατάξεις,

πείρα στην εκπόνηση λειτουργικών αναλύσεων πυρασφάλειας στο πλαίσιο εργασιών διαρρύθμισης,

επαγγελματική πείρα στους ακόλουθους τομείς:

εκτίμηση προβλεπόμενου κόστους και επαλήθευση του πραγματικού κόστους των δραστηριοτήτων,

διαχείριση της παρακολούθησης έργων,

διαχείριση των διοικητικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων,

επαγγελματική πείρα στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

για τον τομέα 3, Διαχείριση κατασκευαστικών έργων, δομικός σκελετός

επαγγελματική πείρα στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα, και ιδίως:

γενική σύλληψη,

εφαρμογή στοιχείων και υλικών,

περιβαλλοντικές επιδόσεις,

προσβασιμότητα,

πυροπροστασία,

επαγγελματική πείρα στους άλλους τομείς της κατασκευής και στον τεχνικό συντονισμό,

επαγγελματική πείρα στις διάφορες φάσεις των έργων, από τη λήψη της γνώμης των χρηστών έως τις δραστηριότητες έναρξης λειτουργίας και την παρακολούθηση των εγγυήσεων,

επαγγελματική πείρα στις διάφορες πτυχές της διαχείρισης έργων,

επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή σε δύο και τρεις διαστάσεις, και στην προσέγγιση ΒΙΜ,

επαγγελματική πείρα στους ακόλουθους τομείς:

εκτίμηση προβλεπόμενου κόστους και επαλήθευση του πραγματικού κόστους των δραστηριοτήτων,

διαχείριση των διοικητικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων,

διαχείριση ομάδας και/ή πολλαπλών παρεμβαινόντων

σύναψη δημόσιων συμβάσεων·

για τον τομέα 4, Διαχείριση κατασκευαστικών έργων, τεχνικών εγκαταστάσεων κτιρίων [θέρμανση, εξαερισμός, κλιματισμός, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά (ισχυρό και ασθενές ρεύμα)]

επαγγελματική πείρα στους διάφορους τομείς τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδίως:

γενική σύλληψη,

διαστασιολόγηση εξοπλισμού,

θέση σε λειτουργία εξοπλισμού,

ανάλυση και επίλυση προβλημάτων εξοπλισμού σε λειτουργία,

περιβαλλοντικές επιδόσεις,

ικανότητα συντήρησης,

πυροπροστασία,

επαγγελματική πείρα στους άλλους τομείς της κατασκευής και στον τεχνικό συντονισμό,

επαγγελματική πείρα στις διάφορες φάσεις των έργων, από τη λήψη της γνώμης των χρηστών έως τις δραστηριότητες έναρξης λειτουργίας και την παρακολούθηση των εγγυήσεων,

επαγγελματική πείρα στις διάφορες πτυχές της διαχείρισης έργων,

επαγγελματική πείρα στον σχεδιασμό με τη βοήθεια υπολογιστή σε δύο και τρεις διαστάσεις, και στην προσέγγιση ΒΙΜ,

επαγγελματική πείρα στους ακόλουθους τομείς:

εκτίμηση προβλεπόμενου κόστους και επαλήθευση του πραγματικού κόστους των δραστηριοτήτων,

διαχείριση των διοικητικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων,

διαχείριση ομάδας και/ή πολλαπλών παρεμβαινόντων,

σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

3.   Εξετάσεις

Γραπτή δοκιμασία

α)

Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), βάσει φακέλου, με στόχο να αξιολογηθεί η ικανότητά σας στην άσκηση των καθηκόντων που περιγράφονται στον τίτλο Α.2., στον τομέα της επιλογής σας, καθώς και οι ικανότητές σας στη σύνταξη κειμένου.

Διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Προφορικές δοκιμασίες

β)

Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική) που παρέχει στην επιτροπή τη δυνατότητα να αξιολογήσει, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, την ικανότητά σας να ασκήσετε τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο A.2., στον τομέα της επιλογής σας. Η επιτροπή επιλογής μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις γλωσσικές σας γνώσεις όπως έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

γ)

Δοκιμασία ομαδικής συζήτησης στη γλώσσα 2 (αγγλική ή γαλλική), ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την ικανότητα προσαρμογής σας, την ικανότητα διαπραγμάτευσής σας, το πνεύμα αποφασιστικότητάς σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας στο πλαίσιο ομάδας.

Η διάρκεια αυτής της δοκιμασίας θα καθοριστεί από την επιτροπή επιλογής σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 10 μονάδες).

4.   Εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει, για κάθε τομέα, κατά σειρά επιτυχίας, τα ονόματα των έξι υποψηφίων που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο σύνολο της διαδικασίας (αξιολόγηση των προσόντων και δοκιμασίες) και πέτυχαν την ελάχιστη απαιτούμενη βάση σε καθεμία από τις δοκιμασίες.

Θα ενημερωθείτε γραπτώς προσωπικά για τα αποτελέσματά σας.

Ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των κτιρίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2022· η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί στον εν λόγω πίνακα θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

Εάν σας προσφερθεί θέση εργασίας, οφείλετε να καταθέσετε, για λόγους πιστοποίησης, τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των διπλωμάτων και των βεβαιώσεων εργασίας σας.

Γ.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οφείλετε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που αφορά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης και το οποίο περιέχεται στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να επιλέξετε έναν μόνο από τους τέσσερις προτεινόμενους τομείς.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τον οδηγό προς τους υποψηφίους προτού συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητάς σας.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, μόνο με συστημένη επιστολή (5), το αργότερο στις 22 Ιουλίου 2019 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου), στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents — MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(ο αριθμός αναφοράς της διαδικασίας επιλογής πρέπει να αναφέρεται)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

Belgique

Οι υποψηφιότητες οι οποίες θα αποσταλούν με μη συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εσωτερική αλληλογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων δεν θα δεχθεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Δεν θα αποσταλεί κανένα αποδεικτικό παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, εκτός εάν ένα ταχυδρομικό αποδεικτικό παραλαβής συνοδεύει μια συστημένη επιστολή.

Παρακαλείστε ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΤΕ για να πληροφορηθείτε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Εάν δεν λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικό με την υποψηφιότητά σας έως τις 31 Οκτωβρίου 2019, σας παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Βλέπε τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(2)  Στην παρούσα ανακοίνωση, οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο αρσενικού γένους νοείται επίσης ως αναφορά σε πρόσωπο θηλυκού γένους, και αντιστρόφως.

(3)  Οι θέσεις αυτές μπορεί να μεταφερθούν σε έναν από τους άλλους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(4)  Βλέπε το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CECR — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-el.pdf

(5)  Η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες προς τους υποψήφιους σε διαδικασίες επιλογής που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σελίδα

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

 

Τρόπος διεξαγωγής μιας διαδικασίας επιλογής

11

2.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

11

 

Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας

11

 

Εξέταση των γενικών όρων

12

 

Εξέταση των ειδικών όρων

12

 

Αξιολόγηση προσόντων

13

 

Εξετάσεις

13

 

Πίνακας επιτυχόντων

13

3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

13

 

Γενικά

13

 

Τρόπος υποβολής του πλήρους φακέλου

13

 

Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο

14

 

Γενικά

14

 

Δικαιολογητικά για τους γενικούς όρους

14

 

Δικαιολογητικά για τους ειδικούς όρους και την αξιολόγηση των προσόντων

14

4.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

16

 

Ισότητα ευκαιριών

16

 

Αιτήσεις για πρόσβαση των υποψηφίων σε πληροφορίες που τους αφορούν

16

 

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

17

 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής

17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

21

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τρόπος διεξαγωγής μιας διαδικασίας επιλογής

Μια διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια στο πλαίσιο των οποίων οι υποψήφιοι ανταγωνίζονται· είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, κατά την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, παρέχει δε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους να αποδείξουν τις ικανότητές τους και καθιστά δυνατή μια επιλογή βασισμένη στην αξία, σε πλαίσιο σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Οι υποψήφιοι που προκρίνονται μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας επιλογής εγγράφονται σε πίνακα επιτυχόντων, τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει για την πλήρωση της θέσης που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Για κάθε διαδικασία επιλογής, συγκροτείται μια επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από μέλη που εκπροσωπούν τη διοίκηση και την επιτροπή προσωπικού. Οι εργασίες της εν λόγω επιτροπής επιλογής είναι απόρρητες και διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα III του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1).

Απαγορεύονται αυστηρά οι άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των υποψηφίων στην επιτροπή επιλογής. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε υποψήφιο που θα παραβιάσει αυτή την απαγόρευση.

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει αυστηρά υπόψη τους όρους συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση πρόσληψης προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι κάθε υποψήφιου. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν τη συμμετοχή σε έναν προηγούμενο διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι, η επιτροπή επιλογής συγκρίνει τις επιδόσεις των υποψηφίων με σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Οφείλει συνεπώς όχι μόνο να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεών τους, αλλά και να εντοπίσει τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα βάσει των προσόντων τους.

Ενημερωτικά, μια διαδικασία επιλογής εκτείνεται σε χρονική περίοδο η οποία μπορεί να ποικίλλει μεταξύ 6 και 9 μηνών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

2.   ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας,

εξέταση των γενικών όρων,

εξέταση των ειδικών όρων,

αξιολόγηση των προσόντων,

εξετάσεις,

εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων.

Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι που αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να αποστείλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους που καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Ο φάκελος αυτός πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή (η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης) έως την ημερομηνία λήξης προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Βλέπε τίτλο Γ. της ανακοίνωσης πρόσληψης για τη διεύθυνση αποστολής και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Εξέταση των γενικών όρων

Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων εξετάζει κατά πόσον μία υποψηφιότητα μπορεί να γίνει δεκτή, δηλαδή εάν υποβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που αναφέρονται στην ανακοίνωση πρόσληψης και εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συμμετοχής.

Κατά συνέπεια, αποκλείονται αυτοδικαίως οι υποψήφιοι οι οποίοι:

απέστειλαν εκπρόθεσμα τον φάκελο υποψηφιότητάς τους· η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το δελτίο παράδοσης της ιδιωτικής εταιρείας ταχυδρομείου, ή

δεν απέστειλαν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου, ή

δεν χρησιμοποίησαν την αίτηση υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, ή

δεν συμπλήρωσαν δεόντως την αίτηση υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, ή

παρέλειψαν να υπογράψουν την αίτηση υποψηφιότητας, ή

δεν πληρούν τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά για αυτήν την απόρριψη μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή καταρτίζει τον πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τους γενικούς όρους που καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης, και κατόπιν διαβιβάζει τον πίνακα αυτό μαζί με τους φακέλους στην επιτροπή επιλογής.

Εξέταση των ειδικών όρων

Η επιτροπή επιλογής εξετάζει τις υποψηφιότητες και καταρτίζει τον πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τους ειδικούς όρους όπως καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Προς τούτο βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας τα οποία πιστοποιούνται από δικαιολογητικά.

Οι σπουδές, οι καταρτίσεις, οι γλωσσικές γνώσεις και, ενδεχομένως, η επαγγελματική πείρα πρέπει να διευκρινίζονται λεπτομερώς στην αίτηση υποψηφιότητας, ήτοι:

όσον αφορά τις σπουδές: ημερομηνίες έναρξης και λήξης και φύση του/των διπλώματος(ων), καθώς και αντικείμενο των σπουδών·

όσον αφορά την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα: ημερομηνίες έναρξης και λήξης παροχής των υπηρεσιών, καθώς και ακριβής φύση των καθηκόντων που ασκήθηκαν.

Οι υποψήφιοι που έχουν δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα ή άλλα κείμενα σχετικά με τη φύση των καθηκόντων πρέπει να τα αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας.

Στο στάδιο αυτό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους ειδικούς όρους συμμετοχής που προβλέπονται στην ανακοίνωση πρόσληψης.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται με επιστολή σχετικά με την απόφαση της επιτροπής επιλογής για τη συμμετοχή του ή μη συμμετοχή του στη διαδικασία.

Αξιολόγηση προσόντων

Για την επιλογή των υποψηφίων που καλούνται στις εξετάσεις, η επιτροπή επιλογής προβαίνει σε αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί. Προς τούτο βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας τα οποία πιστοποιούνται από δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 3. κατωτέρω). Η επιτροπή επιλογής βασίζεται στα κριτήρια που έχει καθορίσει εκ των προτέρων λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα προσόντα που προσδιορίζονται στον τίτλο Β.2. της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται με επιστολή σχετικά με την απόφαση της επιτροπής επιλογής για τη συμμετοχή του ή τη μη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και προαπαιτούμενες. Ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται στον τίτλο Β.2. της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Για οργανωτικούς λόγους, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν στο σύνολο των γραπτών και προφορικών δοκιμασιών. Ωστόσο, οι δοκιμασίες αυτές βαθμολογούνται κατά τη σειρά με την οποία αναγράφονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Συνεπώς, όταν ένας υποψήφιος δεν επιτυγχάνει την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται σε μία από τις δοκιμασίες, η επιτροπή επιλογής δεν προβαίνει στη βαθμολόγηση των επόμενων δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διακόψει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, οι δοκιμασίες δεν βαθμολογούνται.

Πίνακας επιτυχόντων

Μόνον ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων που ορίζεται στον τίτλο B.4. της ανακοίνωσης πρόσληψης εγγράφεται στον πίνακα επιτυχόντων.

Η συμπερίληψη του ονόματος ενός υποψηφίου στον πίνακα επιτυχόντων σημαίνει ότι θα μπορεί να κληθεί από μία εκ των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου για συνέντευξη, αλλά δεν αποτελεί ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης από το θεσμικό όργανο.

3.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικά

Πριν από κάθε εγγραφή, οι υποψήφιοι οφείλουν να ελέγξουν επιμελώς εάν πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής, τόσο τους γενικούς όσο και τους ειδικούς, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλουν να λάβουν προηγουμένως γνώση της ανακοίνωσης πρόσληψης και του ανά χείρας οδηγού και να αποδεχτούν τους όρους.

Μολονότι οι ανακοινώσεις πρόσληψης δεν περιλαμβάνουν όριο ηλικίας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία συνταξιοδότησης που καθορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης και περιέχεται στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζουν μια ειδική κατάσταση (π.χ.: εγκυμοσύνη, γαλουχία, κατάσταση υγείας, ιατρική αγωγή που πρέπει να ακολουθηθεί κ.λπ.), η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, οφείλουν να προβούν σε σχετική μνεία στην αίτηση υποψηφιότητας και να παράσχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία προκειμένου η διοίκηση να μπορέσει να λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα. Ενδεχομένως θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, σε χωριστό χαρτί, διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Τρόπος υποβολής του πλήρους φακέλου

1)

Συμπληρώνετε και υπογράφετε την αίτηση υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης.

2)

Επισυνάπτετε αριθμημένο ευρετήριο όλων των δικαιολογητικών που έχουν προσαρτηθεί στον φάκελο.

3)

Επισυνάπτετε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού προηγουμένως τα αριθμήσετε.

4)

Αποστέλλετε τον φάκελο κατά τον τρόπο και εντός της προθεσμίας που αναφέρονται στην ανακοίνωση πρόσληψης.

Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο

Γενικά

Μη στείλετε πρωτότυπα έγγραφα· να επισυνάψετε μόνο μη επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι παραπομπές σε ιστότοπους δεν θεωρούνται έγγραφα κατά την έννοια της παρούσας διάταξης. Οι εκτυπώσεις ιστοσελίδων δεν θεωρούνται βεβαιώσεις, αλλά μπορούν να επισυναφθούν αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματικές πληροφορίες αυτών.

Θα πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι υποψήφιοι που εγγράφονται στον πίνακα επιτυχόντων και στους οποίους προσφέρεται θέση εργασίας οφείλουν, προτού προσληφθούν, να καταθέσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Το βιογραφικό σημείωμα δεν θεωρείται δικαιολογητικό.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να παραπέμπουν σε αιτήσεις υποψηφιότητας ή σε άλλα έγγραφα που έχουν αποσταλεί για προηγούμενη αίτηση υποψηφιότητας (2).

Κανένα έγγραφο του φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Δικαιολογητικά για τους γενικούς όρους

Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι:

είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,

είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας,

παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων εχέγγυα ήθους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν την αίτηση υποψηφιότητας. Με την υπογραφή αυτή δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τους εν λόγω όρους και ότι οι πληροφορίες που παρέχουν είναι αληθείς και πλήρεις.

Δικαιολογητικά για τους ειδικούς όρους και την αξιολόγηση των προσόντων

Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαβιβάσουν στην επιτροπή επιλογής όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που θα της επιτρέψουν να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Διπλώματα και/ή βεβαιώσεις που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβιβάσουν, υπό τη μορφή φωτοαντιγράφων, τα διπλώματα ή πιστοποιητικά σπουδών του επιπέδου που απαιτεί η ανακοίνωση πρόσληψης.

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα διπλώματα της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να επισυναφθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια και το αντικείμενο των σπουδών, προκειμένου η επιτροπή επιλογής να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον τα διπλώματα σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων.

Όσον αφορά την τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, ή μαθήματα τελειοποίησης ή εξειδίκευσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν εάν πρόκειται για μαθήματα με πλήρες ή μερικό ωράριο ή για βραδινά μαθήματα, και να αναφέρουν το αντικείμενο και την επίσημη διάρκεια των μαθημάτων.

Επαγγελματική πείρα

Αν η ανακοίνωση απαιτεί επαγγελματική πείρα, λαμβάνεται υπόψη μόνο η επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο υποψήφιος μετά τη λήψη του απαιτούμενου διπλώματος ή του τίτλου σπουδών. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραιτήτως να αποδεικνύουν τη διάρκεια και το επίπεδο της επαγγελματικής πείρας ενώ η φύση των ασκηθέντων καθηκόντων θα πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα προκειμένου η επιτροπή επιλογής να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η πείρα σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων.

Όλες οι σχετικές περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να καλύπτονται από δικαιολογητικά, ειδικότερα:

βεβαιώσεις των πρώην εργοδοτών και του σημερινού εργοδότη που να αποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής·

εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επισυνάψουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις εργασίας, πρέπει απαρεγκλίτως αντί αυτών να διαβιβάσουν φωτοαντίγραφα της σύμβασης εργασίας ή της επιστολής πρόσληψης και του πρώτου και του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας·

για τις μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ.) μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδείξεις τιμολόγια στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή κάθε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό.

Γλωσσικές γνώσεις

Οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις πρέπει να πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση, σε χωριστό χαρτί, όπου θα εξηγείται ο τρόπος απόκτησης της γνώσης των γλωσσών αυτών.

Εάν σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβείς, δεν τεκμηριώνονται με τα απαιτούμενα έγγραφα ή δεν ανταποκρίνονται σε όλους τους όρους της ανακοίνωσης πρόσληψης, η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό κηρύσσεται άκυρη.

4.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι υποψήφιοι, επιδεικνύοντας την προσήκουσα επιμέλεια, πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, να αποσταλεί, με συστημένη επιστολή (3), εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, όπου η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι υποψηφιότητες που θα αποσταλούν με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με το εσωτερικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Μονάδα Επιλογής Ταλέντων δεν θα δεχτεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Δεν θα αποσταλεί κανένα αποδεικτικό παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, παρά μόνον εφόσον συνοδεύει συστημένη επιστολή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (4) στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων σε περίπτωση που δεν θα έχουν λάβει επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σχετικά με την υποψηφιότητά τους έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Κάθε αλληλογραφία που αποστέλλει υποψήφιος σχετικά με υποψηφιότητα που έχει υποβληθεί υπό ορισμένο όνομα πρέπει να αναφέρει το όνομα αυτό και τον αριθμό της διαδικασίας επιλογής.

Κάθε αλληλογραφία που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων στις εξετάσεις, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας. Ο υποψήφιος οφείλει να ελέγχει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) και να γνωστοποιεί στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των ατομικών του στοιχείων.

Για κάθε επικοινωνία σχετική με τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ειδικά αφιερωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

PE-226-S@ep.europa.eu

Αν οι υποψήφιοι δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, οφείλουν να το επισημάνουν αμέσως στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων και να παράσχουν νέα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της επιτροπής επιλογής, οιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των υποψηφίων στην εξεταστική επιτροπή απαγορεύονται αυστηρά και μπορούν να επιφέρουν τον αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Κάθε αλληλογραφία προς την επιτροπή επιλογής, καθώς και κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή άλλη αλληλογραφία σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, απευθύνεται αποκλειστικά στη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων(2), που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με τους υποψηφίους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

5.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ισότητα ευκαιριών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά ώστε να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης.

Εφαρμόζει πολιτική ισότητας των ευκαιριών και δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας χωρίς διακρίσεις, όπως διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Αιτήσεις για πρόσβαση των υποψηφίων σε πληροφορίες που τους αφορούν

Στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής, αναγνωρίζεται το ειδικό δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν πρόσβαση, υπό τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω, σε ορισμένες πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα και ατομικά. Βάσει του δικαιώματος αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαβιβάσει σε υποψήφιο, κατόπιν αιτήσεώς του, τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)

οι υποψήφιοι που δεν έχουν κληθεί στη γραπτή δοκιμασία μπορούν να λάβουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, αντίγραφο του δελτίου αξιολόγησης των προσόντων τους. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση.

β)

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει στη γραπτή δοκιμασία και/ή δεν έχουν κληθεί στις προφορικές δοκιμασίες θα μπορούν να λάβουν, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο της δοκιμασίας αυτής, καθώς και αντίγραφο του δελτίου ατομικής αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει η επιτροπή επιλογής. Κάθε αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση.

γ)

οι υποψήφιοι που έχουν προσκληθεί στις προφορικές δοκιμασίες και των οποίων το όνομα δεν περιλήφθηκε στον πίνακα επιτυχόντων ενημερώνονται για τη βαθμολογία που έλαβαν στις διάφορες δοκιμασίες μόνο μετά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων από την επιτροπή επιλογής. Κατόπιν αιτήσεώς τους, θα μπορούν να λάβουν αντίγραφο της γραπτής δοκιμασίας τους και, για καθεμιά από τις δοκιμασίες, γραπτή ή προφορική, αντίγραφο των ατομικών δελτίων τα οποία περιλαμβάνουν τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει η επιτροπή επιλογής. Κάθε αίτηση για αντίγραφο πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση μη συμπερίληψης στον πίνακα επιτυχόντων.

δ)

Στους υποψηφίους τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων γνωστοποιείται μόνο το γεγονός ότι πέτυχαν στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις εξετάζονται λαμβανομένου υπόψη του απόρρητου χαρακτήρα των εργασιών της επιτροπής επιλογής όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Παράρτημα III, άρθρο 6) και τηρουμένων των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικασιών επιλογής μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να εξετάζονται τηρώντας απολύτως τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλειά τους.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής

Στους υποψήφιους που καλούνται στις δοκιμασίες καταβάλλεται μία συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Κατά την πρόσκλησή τους στις δοκιμασίες ενημερώνονται σχετικά με τους ισχύοντες λεπτομερείς όρους και τις τιμές.

Η διεύθυνση που γνωστοποιείται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητας θεωρείται ως ο τόπος από τον οποίο καλείται να μεταβεί στον τόπο διενέργειας των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τον υποψήφιο μετά την αποστολή των προσκλήσεων στις εξετάσεις από το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν το Κοινοβούλιο κρίνει ότι οι περιστάσεις που επικαλείται ο υποψήφιος ισοδυναμούν με ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός.


(1)  Βλέπε τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(2)  Οι εν λόγω όροι ισχύουν για όλους τους υποψήφιους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)  Η αποστολή με ιδιωτικό ταχυδρομείο ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης.

(4)  Διεύθυνση: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité Sélection des talents - MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique Ηλεκτρονική διεύθυνση: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτικός πίνακας των διπλωμάτων που επιτρέπουν τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής της ομάδας καθηκόντων AD (1) (να εκτιμηθεί κατά περίπτωση)

ΧΩΡΕΣ

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου – 4 ή περισσότερα έτη

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου – 3 ή περισσότερα έτη

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») - 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor - 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

Σημείωση: Master’s degree in Scotland


(1)  Η πρόσβαση στους βαθμούς 7 έως 16 της ομάδας καθηκόντων AD υπόκειται στον συμπληρωματικό όρο της απόκτησης κατάλληλης επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον ενός έτους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ — ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι υποψήφιοι που εκτιμούν ότι η απόφαση τους έχει αδικήσει μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της απόφασης αυτής, να υποβάλουν ένσταση ή να υποβάλουν αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (1).

Αιτήσεις επανεξέτασης

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν από την επιτροπή επιλογής την επανεξέταση των ακόλουθων αποφάσεων:

μη αποδοχή συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

μη πρόσκληση στη γραπτή δοκιμασία και

μη πρόσκληση στις προφορικές δοκιμασίες.

Η απόφαση μη συμπερίληψης στον πίνακα επιτυχόντων δεν μπορεί να επανεξεταστεί από την επιτροπή επιλογής.

Οι αιτιολογημένες αιτήσεις επανεξέτασης πρέπει να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση PE-226-S@ep.europa.eu εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής, από τη Μονάδα Επιλογής Ταλέντων, του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιεί την απόφαση. Η απάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο δυνατό.

Μέσα προσφυγής

Υποβολή διοικητικής ενστάσεως βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), προς τον:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Η δυνατότητα αυτή υφίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Θα πρέπει να σημειωθεί η ευρεία διακριτική ευχέρεια της οποίας απολαύουν οι επιτροπές επιλογής, οι οποίες αποφασίζουν με απόλυτη ανεξαρτησία, οι δε αποφάσεις τους δεν μπορούν να τροποποιηθούν από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Η εν λόγω διακριτική ευχέρεια δεν υπόκειται σε έλεγχο παρά μόνο σε περίπτωση καταφανούς παραβίασης των κανόνων που διέπουν τις εργασίες. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση της επιτροπής επιλογής μπορεί να προσβληθεί κατευθείαν στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως διοικητική ένσταση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή προσφυγής στο:

Tribunal de l’Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για τις αποφάσεις που έχει λάβει η επιτροπή επιλογής.

Κατά των διοικητικών αποφάσεων που αρνούνται την πρόσβαση βάσει του ότι η υποψηφιότητα δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις αποδοχής στη διαδικασία επιλογής που περιλαμβάνονται στον τίτλο Β.1. της ανακοίνωσης, η προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μόνον εφόσον προηγουμένως έχει υποβληθεί διοικητική ένσταση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθεί μέσω δικηγόρου που έχει δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται ρητώς στα άρθρα 90 και 91 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπονται για αυτά τα δύο είδη διαδικασιών αρχίζουν είτε από την ημέρα της κοινοποίησης της αρχικής απόφασης που θίγει τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο είτε, στις περιπτώσεις και μόνο όπου υποβάλλεται αίτηση επανεξέτασης, από την κοινοποίηση της αρχικής απάντησης της επιτροπής επιλογής σε αυτή την αίτηση.

Αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Υποβολή, όπως δικαιούται κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφοράς στην εξής διεύθυνση:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman - BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANCE

σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία δημοσίας τάξης που προβλέπεται από το άρθρο 91 του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  Η υποβολή διοικητικής ενστάσεως, προσφυγής ή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτει τις εργασίες της επιτροπής επιλογής.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68.

(3)  Απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, που αφορούν το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή (ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4