ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 165A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
14 Μαΐου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

n/a

2019/C 165 A/01

Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) — Άμστερνταμ (Έκτακτος υπάλληλος — βαθμός AD14) — COM(2019) 20037

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

n/a

14.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 165/1


Προκήρυξη για την

πλήρωση της θέσης του/της εκτελεστικού/-ής διευθυντή/-ριας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)

Άμστερνταμ (Έκτακτος υπάλληλος — βαθμός AD14)

COM(2019) 20037

(2019/C 165 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), ο οποίος συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), είναι αρμόδιος για το συντονισμό της αδειοδότησης, της εποπτείας και της φαρμακοεπαγρύπνησης των φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μέσω των εργασιών των επιστημονικών επιτροπών του και ενός ευρέος δικτύου εμπειρογνωμόνων που θέτουν στη διάθεσή του τα κράτη μέλη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.ema.europa.eu/

Τι προτείνουμε

Ο εκτελεστικός διευθυντής/Η εκτελεστική διευθύντρια είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο του EMA και λογοδοτεί έναντι του διοικητικού συμβουλίου του EMA, το οποίο συγκροτείται βάσει του άρθρου 65 του κανονισμού για τον EMA. Θα είναι προϊστάμενος/-η και διαχειριστής/-ρια του EMA και θα έχει τη γενική ευθύνη για τις δραστηριότητές του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του EMA.

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια είναι εντελώς ανεξάρτητος/-η κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου αντιστοίχως.

Ο/Η εκτελεστικός/-ή διευθυντής/-ρια είναι υπεύθυνος/-η για:

την καθημερινή διοίκηση του ΕΜΑ, ο οποίος διαθέτει προϋπολογισμό για το 2018 περί τα 338 εκατομμύρια EUR και προσωπικό 810 ατόμων,

τη διαχείριση του EMA σύμφωνα με τον κανονισμό του και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του,

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του προσωπικού του EMA και την προώθηση θετικού ομαδικού πνεύματος και καλού εργασιακού περιβάλλοντος,

τη διαχείριση όλων των πόρων του Οργανισμού, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των επιτροπών του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η διάθεση της κατάλληλης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης,

την κατάρτιση της στρατηγικής του EMA και των σχεδίων προγραμμάτων εργασίας, καθώς και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατεύθυνση και τις διαδικασίες τους για τη χάραξη πολιτικής στο διοικητικό συμβούλιο,

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας και των αποφάσεων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο,

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για τη συνολική εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στον EMA, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης εποπτείας σε θέματα ποιότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισής του,

την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του EMA σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο (2) για τους οργανισμούς και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισής του, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για τα οικονομικά ζητήματα του EMA, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οριστικών λογαριασμών και των αποφάσεων χρηματοδότησης,

την εκπροσώπηση του ΕΜΑ και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το κοινό σχετικά με όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού,

την εξασφάλιση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, καθώς και με τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών που ασκούν ανάλογα καθήκοντα,

την εξασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών που ορίζει η ενωσιακή νομοθεσία για τις γνωμοδοτήσεις του Οργανισμού,

την εξασφάλιση του απαιτούμενου συντονισμού των επιτροπών του,

την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), για προγράμματα παιδιατρικής έρευνας και εξαιρέσεις,

την παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο διοικητικό συμβούλιο.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)

Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να έχουν:

α)

Διοικητική πείρα, και ιδίως:

Άριστες ηγετικές ικανότητες και να είναι σε θέση να ηγηθούν σημαντικού οργανισμού, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό διαχειριστικό επίπεδο, σε ένα δυναμικό και μεταβαλλόμενο επιστημονικό περιβάλλον,

άριστη ικανότητα ανάπτυξης και υλοποίησης ενός στρατηγικού οράματος, καθορισμού στόχων και κινητοποίησης και καθοδήγησης μεγάλων ομάδων σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, λαμβανομένης υπόψη της μετεγκατάστασης του Οργανισμού στη νέα έδρα του,

πολύ καλή ικανότητα λήψης αποφάσεων σε σύνθετο πολιτικό περιβάλλον και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,

αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση δημοσιονομικών, χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές πλαίσιο,

αποδεδειγμένη διάθεση προώθησης των κατευθυντήριων αρχών του EMA, δηλαδή του ανοικτού πνεύματος, της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της επιστημονικής αριστείας.

β)

Τεχνικές γνώσεις, και ιδίως:

Πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί φαρμάκων,

εμπειρία και πρακτική εξάσκηση σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς: επιστημών υγείας, ιατρικής, φαρμακολογίας, φαρμακευτικών επιστημών, κτηνιατρικών επιστημών θα αποτελούσε πλεονέκτημα. Ιδανικά η εμπειρία αυτή θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή διοικητική αρχή και στο πλαίσιο αυτό να έχουν υπάρξει επαφές με τη φαρμακοβιομηχανία,

καλή γνώση των ευρωπαϊκών οργάνων, της λειτουργίας και της συνεργασίας τους.

γ)

Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, και ιδίως:

ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με άνεση, με διαφανή και ανοικτό τρόπο, με τους παράγοντες του τομέα και τον Τύπο, το κοινό, τις ευρωπαϊκές, διεθνείς, εθνικές και τοπικές αρχές, τις διεθνείς οργανώσεις κ.λπ.,

σημαντική διαπραγματευτική πείρα σε διεθνές περιβάλλον,

άριστες δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και ικανότητα διατήρησης των ενδεδειγμένων σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ευρωπαϊκού δικτύου φαρμάκων.

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

Πανεπιστημιακό πτυχίο ιατρού, φαρμακοποιού ή κτηνιάτρου μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα·

πείρα που αποκτήθηκε σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει (κριτήρια επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/-ες θα κριθούν κατά τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων:

Υπηκοότητα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη ή περισσότερα· ή

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα (4): Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα· από τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας, τουλάχιστον τα πέντε έτη πρέπει να έχουν αποκτηθεί στον τομέα των δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

Διοικητική πείρα: Από τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής πείρας που να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (5).

Γλώσσες (6): Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιητική γνώση μιας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες στον βαθμό που χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όριο ηλικίας: Κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την πλήρη πενταετή θητεία σύμφωνα με το άρθρο 47 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7).

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Ο/Η εκτελεστικός διευθυντής/εκτελεστική διευθύντρια θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με τα τυχόν συμφέροντα που ενδέχεται να θεωρηθούν επιζήμια για την ανεξαρτησία του/της. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να επιβεβαιώσουν στην αίτησή τους την προθυμία τους να υποβάλουν τις εν λόγω δηλώσεις.

Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων, οι υποψήφιοι/-ες που θα κληθούν στις συνεντεύξεις προεπιλογής θα πρέπει να υπογράψουν δήλωση σχετικά με τα τρέχοντα ή μελλοντικά συμφέροντά τους που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (8), οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στους έκτακτους υπαλλήλους, ο/η εκτελεστικός διευθυντής/εκτελεστική διευθύντρια, μετά την αποχώρησή του/της από την υπηρεσία, εξακολουθεί να δεσμεύεται από την υποχρέωση να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή ορισμένων θέσεων και ευεργετημάτων.

Το καθήκον αυτό περιλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει αρκετά έγκαιρα το διοικητικό συμβούλιο του EMA σχετικά με την πρόθεσή του/της να ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, σε διάστημα δύο ετών από την αποχώρησή του/της από την υπηρεσία. Αν η δραστηριότητα αυτή σχετίζεται με τις εργασίες που πραγματοποίησε κατά τα τρία τελευταία χρόνια της θητείας του/της και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με τα νόμιμα συμφέροντα του EMA, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον της υπηρεσίας, είτε να του/της απαγορεύσει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας είτε να την επιτρέψει υπό τους όρους που ο ίδιος θα κρίνει κατάλληλους.

Επιλογή και διορισμός

Ο/Η εκτελεστικός διευθυντής/εκτελεστική διευθύντρια θα διοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΑ με βάση πίνακα που θα καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού προηγουμένως προβεί σε δήλωση και απαντήσει σε ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διοργανώσει διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλέπε: έγγραφο σχετικά με την πολιτική όσον αφορά τους ανώτερους υπαλλήλους – Document on Senior Officials Policy (9)). Για τον σκοπό αυτό, θα συγκροτήσει επιτροπή προεπιλογής, η οποία θα αναλύσει όλες τις αιτήσεις, θα προβεί σε μια πρώτη επαλήθευση της επιλεξιμότητας κάθε υποψηφίου και, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται ανωτέρω, θα εντοπίσει τα άτομα με τα καλύτερα προσόντα για τις ειδικές απαιτήσεις της θέσης για μια πρώτη συνέντευξη. Μετά τις συνεντεύξεις, η επιτροπή προεπιλογής θα καταρτίσει πίνακα υποψηφίων που θα κληθούν σε περαιτέρω συνέντευξη με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΣΕΔ, με βάση τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής, θα καλέσει σε συνέντευξη έναν αριθμό υποψηφίων. Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ συμμετέχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι προσλήψεων.

Η ΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και την έκθεση του κέντρου αξιολόγησης, καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων του/της εκτελεστικού διευθυντή/εκτελεστικής διευθύντριας του ΕΜΑ.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα προεπιλεγούν από τη ΣΕΔ θα κληθούν κατόπιν σε συνέντευξη με το μέλος της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για θέματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων (10).

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει πίνακα υποψηφίων, ο οποίος θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του EMA. Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να γνωρίζουν ότι η εγγραφή στον πίνακα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εξασφαλίζει διορισμό.

Το διοικητικό συμβούλιο του EMA μπορεί να αποφασίσει να καλέσει σε συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/-ες από τον κατάλογο της Επιτροπής και να διορίσει έναν από αυτούς ως εκτελεστικό διευθυντή/εκτελεστική διευθύντρια. Ωστόσο, ο/η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί, πριν από τον διορισμό του/της από το διοικητικό συμβούλιο, θα κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της σχετικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών του.

Οι υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν να υποβληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις ή δοκιμασίες εκτός από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και του θεσμικού οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή στη γαλλική γλώσσα (11).

Ίσες ευκαιρίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (12). Μεριμνά ιδιαίτερα για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διακρίσεων στις διαδικασίες πρόσληψης και ενθαρρύνει ενεργά την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες.

Όροι απασχόλησης

Ο/Η εκτελεστικός διευθυντής/εκτελεστική διευθύντρια θα διοριστεί ως μέλος του προσωπικού του ΕΜΑ, και συγκεκριμένα ως έκτακτος υπάλληλος στον βαθμό AD 14, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13) με πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Ο τόπος υπηρεσίας είναι το Άμστερνταμ (14), όπου έχει την έδρα του ο EMA.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά τα είδη των διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις εν λόγω απαιτήσεις επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής..

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες). Το βιογραφικό σας σημείωμα και η επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι η αίτησή σας καταχωρίστηκε. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες δεν έχουν δυνατότητα παρακολούθησης των σταδίων εξέτασης της αίτησής τους μέσω του διαδικτύου. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αν αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία εγγραφής

Η προθεσμία για την εγγραφή σας λήγει στις 13 Ιουνίου 2019, 12.00 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε θερμά να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτηση, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να υποχρεωθείτε να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψήφιους/-ες ότι οι εργασίες των διαφόρων επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψήφιους/-ες ή οποιουσδήποτε τρίτους ενεργούν για λογαριασμό τους να έλθουν σε άμεση ή έμμεση επαφή με τα μέλη των εν λόγω επιτροπών. Όλα τα ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (15). Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726 /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:136:0001:0033:en:PDF.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τα παιδιατρικά φάρμακα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1768/92, της οδηγίας 2001/20/ΕΚ, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 1).

(4)  Η επαγγελματική πείρα λαμβάνεται υπόψη από την ημερομηνία κατά την οποία ο/η υποψήφιος/-α πληροί τα ελάχιστα προσόντα για τη συμμετοχή. Το χρονικό διάστημα σπουδών ή επαγγελματικής πείρας υπολογίζεται μόνο μία φορά και τα έτη σπουδών ή επαγγελματικής πείρας δεν πρέπει να συμπίπτουν με άλλες περιόδους σπουδών ή επαγγελματικής πείρας. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ασκούνται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης υπολογίζονται κατ’ αναλογία με βάση το πιστοποιημένο ποσοστό των ωρών εργασίας πλήρους απασχόλησης.

(5)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αναφέρουν, τουλάχιστον για τα εν λόγω πέντε έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε ανώτερη διευθυντική θέση, τα ακόλουθα: 1) τον τίτλο που είχαν και τα καθήκοντα που άσκησαν στις διοικητικές θέσεις τις οποίες κατείχαν, 2) τον αριθμό υπαλλήλων που διοικούσαν στις θέσεις αυτές, 3) το μέγεθος του προϋπολογισμού που διαχειρίστηκαν και 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας, καθώς και τον αριθμό των ομοτίμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(6)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN

(7)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(8)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(9)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(10)  Εκτός εάν το οικείο μέλος της Επιτροπής έχει αναθέσει το καθήκον αυτό σε άλλο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2007 [PV (2007) 1811] της Επιτροπής.

(11)  Οι επιτροπές επιλογής φροντίζουν να μη δοθεί οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψήφιους/-ες οι οποίοι/-ες έχουν ως μητρική μία από αυτές τις γλώσσες.

(12)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(13)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(14)  Από την 1η Ιουλίου 2018, ο διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στους μισθούς και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κάτω Χώρες ανέρχεται σε 109,9 %. Ο συντελεστής αυτός υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση.

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).