ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 401A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
7 Νοεμβρίου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2018/C 401 A/01

Πρόσκληση προς υποβολή υποψηφιοτήτων

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 401/1


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΉ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΉΤΩΝ

(2018/C 401 A/01)

Προσεχώς θα κενωθεί η θέση Βοηθού Γραμματέα (βαθμοί AD 14 — AD 15) του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πλήρωση της θέσης αυτής θα γίνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 33 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του κανονισμού αυτού.

I.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο Βοηθός Γραμματέας επικουρεί τον Γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου σε όλα τα καθήκοντα της Γραμματείας και τον αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος.

Έχοντας ενεργό συμμετοχή στον προσδιορισμό των σκοπών που επιδιώκει η Γραμματεία, συμφώνως προς τις προτεραιότητες του δικαιοδοτικού οργάνου, ο Βοηθός Γραμματέας επιφορτίζεται με την εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των ως άνω σκοπών.

Ο Βοηθός Γραμματέας διευθύνει πλείονες ομάδες επιφορτισμένες με τον χειρισμό των φακέλων των δικαστικών υποθέσεων.

Ο Βοηθός Γραμματέας:

έχει την ευθύνη του διαδικαστικού χειρισμού των υποθέσεων για τις οποίες είναι υπεύθυνες οι ομάδες του και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών·

ασκεί όλα τα καθήκοντα ενός προϊσταμένου [πρόσληψη, υποδοχή και επιμόρφωση των νέων συνεργατών της Γραμματείας, διαχείριση του χρόνου και των όρων εργασίας τους, παρακολούθηση της σταδιοδρομίας τους (περιλαμβανομένης της βαθμολογήσεώς τους), ανάπτυξη των ικανοτήτων] για το προσωπικό που υπάγεται στις ομάδες του και για εκείνο των οριζόντιων υπηρεσιών.

Ο Βοηθός Γραμματέας καλείται να έχει ενεργό συμμετοχή:

στον συντονισμό των εργασιών της Γραμματείας·

στη διαρκή παρακολούθηση της επιμόρφωσης του προσωπικού της Γραμματείας εντός και εκτός του θεσμικού οργάνου, καθώς και στα επιμορφωτικά προγράμματα που προορίζονται για το προσωπικό των γραφείων των δικαστών (τους βοηθούς και τους εισηγητές)·

στην επικαιροποίηση του σχεδίου κρίσης και διαχείρισης της επιχειρησιακής μονάδας της Γραμματείας, στη διαχείριση των κινδύνων και την παρακολούθηση των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των ατόμων και των διαδικαστικών εγγράφων.

Υπό την ιδιότητα του δευτερεύοντος διατάκτη, ο Βοηθός Γραμματέας συμμετέχει στη διαχείριση των εσόδων και των δαπανών, τηρουμένων των διατάξεων περί οικονομικής διαχειρίσεως.

Ο Βοηθός Γραμματέας καλείται επίσης να εκτελεί επιχειρησιακά καθήκοντα, ιδίως να εξασφαλίζει τη λειτουργία της Γραμματείας κατά τη διάρκεια των επ’ ακροατηρίου συζητήσεων και των συνεδριάσεων τμήματος, καθώς και να μετέχει σε ομάδες εργασίας εντός του θεσμικού οργάνου ή σε διοργανικές ομάδες.

II.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Τα καθήκοντα του Βοηθού Γραμματέα απαιτούν:

εις βάθος γνώση των διαδικασιών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου·

υψηλό αίσθημα ευθύνης και οργανωτικές ικανότητες·

αποδεδειγμένες διοικητικές ικανότητες και ικανότητα υλοποιήσεως μεταρρυθμίσεων·

ικανότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία·

πολύ μεγάλη ευχέρεια στις διαπροσωπικές σχέσεις και ικανότητα πειθούς και παροχής κινήτρων έναντι των συνεργατών·

αποδεδειγμένη ικανότητα για τις εργασίες συντάξεως νομικών κειμένων καθώς και για τα καθήκοντα που συνδέονται με τον έλεγχο της τηρήσεως των δικονομικών κανόνων.

III.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όντας υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποψήφιοι πρέπει:

να έχουν πλήρη νομική κατάρτιση, πιστοποιούμενη με δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και εις βάθος γνώση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

να έχουν εις βάθος γνώση των διαδικασιών ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου·

να αποδεικνύουν ικανότητα διεύθυνσης μιας σημαντικής διοικητικής μονάδας·

να διαθέτουν κατάλληλη πολυετή επαγγελματική πείρα σε σχέση με τα καθήκοντα που θα κληθούν να ασκήσουν·

να έχουν πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας και καλή γνώση δύο τουλάχιστον άλλων επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

IV.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψηφιότητες για τη θέση αυτή πρέπει να περιέλθουν στον Γραμματέα του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu, το αργότερο μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2018. Οι υποψηφιότητες πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνον, ιδίως, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια, τους πανεπιστημιακούς τίτλους, τις γλωσσικές γνώσεις, την τρέχουσα επαγγελματική θέση και τις προηγούμενες θέσεις των υποψηφίων, καθώς και την τυχόν δικαστική και διεθνή πείρα τους.