ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
30 Αυγούστου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 305/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2) ( 1 )

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 305/03

Ισοτιμίες του ευρώ

2

2018/C 305/04

Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3

2018/C 305/05

Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

2018/C 305/06

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

6

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2018/C 305/07

Περίληψη της γνωμοδότησης επί της πρότασης για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ)

7

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2018/C 305/08

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές ( 1 )

10

2018/C 305/09

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές ( 1 )

11

2018/C 305/10

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ( 1 )

12

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Μόνιμη επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ

2018/C 305/11

Επικiνδυνες ουσiες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017

13

2018/C 305/12

Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το δεύτερο εξάμηνο του 2017

15


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

2018/C 305/13

Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού

34

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 305/14

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9072 — KKR / Altice / SFR Filiale) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

35


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8970 — Sumitomo/Parkwind/Northwester2)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 305/01)

Στις 30 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8970. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

29 Αυγούστου 2018

(2018/C 305/03)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1660

JPY

ιαπωνικό γιεν

129,73

DKK

δανική κορόνα

7,4571

GBP

λίρα στερλίνα

0,90500

SEK

σουηδική κορόνα

10,6923

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1385

ISK

ισλανδική κορόνα

124,90

NOK

νορβηγική κορόνα

9,7475

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,745

HUF

ουγγρικό φιορίνι

324,63

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2838

RON

ρουμανικό λέου

4,6417

TRY

τουρκική λίρα

7,5236

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5989

CAD

δολάριο Καναδά

1,5093

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1524

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,7413

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5941

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 299,27

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,8176

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,9626

HRK

κροατική κούνα

7,4370

IDR

ρουπία Ινδονησίας

17 087,73

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,8076

PHP

πέσο Φιλιππινών

62,375

RUB

ρωσικό ρούβλι

79,4075

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,140

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,8451

MXN

πέσο Μεξικού

22,3252

INR

ινδική ρουπία

82,3405


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/3


Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/C 305/04)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) τροποποιούνται ως εξής:

Στη σελίδα 379

9401

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους

Μετά το υπάρχον κείμενο προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Για τους σκοπούς της παρούσας κλάσης, κάθε αναφορά στον όρο “μπαμπού” περιλαμβάνει μόνο φυτικές ύλες της κλάσης 1401. Αντίθετα, για τους σκοπούς της παρούσας κλάσης, κάθε αναφορά στους όρους “ξύλο” ή “ξύλινο” περιλαμβάνει επίσης σανίδες από μπαμπού της κλάσης 4412 (βλέπε επίσης σημείωση 1 στοιχείο β) και σημείωση 6 του κεφαλαίου 44).».

9403

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

Μετά το υπάρχον κείμενο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η επεξηγηματική σημείωση της κλάσης 9401 σχετικά με τις αναφορές στους όρους “μπαμπού” και “ξύλο ή ξύλινο”, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία.».


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 76 της 4.3.2015, σ. 1.


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/4


Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/C 305/05)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) τροποποιούνται ως εξής:

Στη σελίδα 379

9403

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

Μετά το υπάρχον κείμενο προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει “οθόνες πληροφοριών”, όπως “πίνακες δρόμου” και “εκτυλισσόμενα πανό”.

Τα προϊόντα αυτά κατατάσσονται σε άλλες κλάσεις της ονοματολογίας στις οποίες περιλαμβάνονται ειδικότερα (για παράδειγμα, πίνακες δρόμου για γράψιμο ή σχεδίαση, που αντιστοιχούν σε προϊόντα της κλάσης 9610) ή σύμφωνα με τη συστατική τους ύλη:

α)

σε κλάση που καλύπτει ειδικά αυτά τα είδη (για παράδειγμα, πλάκες από κοινά μέταλλα, που αντιστοιχούν σε προϊόντα της κλάσης 8310, κατατάσσονται στην εν λόγω κλάση), ή

β)

σε κλάση που καλύπτει διάφορα είδη από την εν λόγω ύλη (για παράδειγμα, στην κλάση 3926 ή στην κλάση 7616).

Παράδειγμα πίνακα δρόμου που κατατάσσεται στην κλάση 9610:

Image

Πίνακας δρόμου με επιφάνεια μαυροπίνακα.

Παράδειγμα πίνακα δρόμου που κατατάσσεται στην κλάση 8310:

Image

Πίνακας δρόμου που αποτελείται αποκλειστικά από κοινά μέταλλα.

Παραδείγματα “οθονών πληροφοριών”, τα οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τη συστατική τους ύλη, σε κλάση που καλύπτει διάφορα είδη από την εν λόγω ύλη:

Image

Image

Βάση από σκληρές πλαστικές ύλες, επάνω μέρος από πλαίσιο αργιλίου με φύλλο πλαστικής ύλης στο μέσο, το οποίο καλύπτεται από διαφανείς μεμβράνες PVC και από τις δύο πλευρές.

Βάση και πλαίσιο από αργίλιο με προσαρτήματα από καουτσούκ και διαφανείς μεμβράνες PVC που καλύπτουν ένα φύλλο χαρτιού.

Κλάση 7616 (ο ουσιώδης χαρακτήρας προσδίδεται από το πλαίσιο αργιλίου).

Κλάση 7616 (ο ουσιώδης χαρακτήρας προσδίδεται από το πλαίσιο αργιλίου).

Image

 

Κεντρική πλάκα από πλαστικό συνδεδεμένη με πέντε σχεδόν ισομήκεις ράβδους (πήχεις) από πλαστικό, το σύνολο των οποίων έχει δυνατότητα ανάκλισης προς διάφορες κατευθύνσεις. Τέσσερις από αυτές φέρουν πλαστικό άγκιστρο στο άκρο τους και η πέμπτη ράβδος φέρει τοποθετημένο πλαστικό κάλυμμα.

 

Κλάση 3926 (το είδος αποτελείται αποκλειστικά από πλαστικές ύλες).».

 


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 76 της 4.3.2015, σ. 1.


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/6


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2018/C 305/06)

Image

Εθνική όψη του νέου αναμνηστικού κέρματος των 2 ευρώ έκδοσης Λουξεμβούργου που προορίζεται για κυκλοφορία

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή, προκειμένου να ενημερώσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπόλοιπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Λουξεμβούργο

Αναμνηστικό θέμα : Η 175η επέτειος από το θάνατο του Μεγάλου Δούκα Γουλιέλμου του 1ου.

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει στη δεξιά πλευρά την προτομή της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Μεγάλου Δούκα Henri, ο οποίος κοιτάζει προς τα αριστερά, και στην αριστερή πλευρά, την προτομή της ΑΒΥ του Μεγάλου Δούκα Γουλιέλμου του 1ου. Μεταξύ των δύο προτομών αναγράφονται κατακόρυφα τα έτη «1772-1843», καθώς και το όνομα «Guillaume Ier». Στο κάτω μέρος εμφανίζεται το κείμενο «LUXEMBOURG» και το έτος «2018».

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Εκτιμώμενος αριθμός κερμάτων της έκδοσης :

500 000

Ημερομηνία έκδοσης : Σεπτέμβριος 2018


(1)  Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/7


Περίληψη της γνωμοδότησης επί της πρότασης για την αναδιατύπωση της οδηγίας σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ)

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

(2018/C 305/07)

Σκοπός της οδηγίας σχετικά με τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) είναι να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εναρμόνιση των βασικών όρων για τη διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε περαιτέρω χρήστες, τη βελτίωση της ανάπτυξης κοινοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε ΠΔΤ και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για να συμπεριληφθούν έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των προμηθειών, π.χ. φορείς που λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ισχύουν επίσης για έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν ως φορείς δημόσιων υπηρεσιών, στον βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα παράχθηκαν ως τμήμα της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Επιπρόσθετα, το πεδίο εφαρμογής της πρότασης θα επεκταθεί επίσης για να συμπεριλάβει συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα, λόγου χάρη αποτελέσματα της επιστημονικής διαδικασίας διερεύνησης πραγματικών δεδομένων.

Η γνωμοδότηση διατυπώνει κυρίως ειδικές συστάσεις για την καλύτερη αποσαφήνιση της σχέσης και της συνοχής της οδηγίας για τις ΠΔΤ με τις εξαιρέσεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων καθώς και με τις παραπομπές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εκτός αυτού, παρέχει περαιτέρω συστάσεις για την ανωνυμοποίηση και τη σχέση της με τις δαπάνες και την προστασία δεδομένων, ενώ ασχολείται επίσης με τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, λαμβανομένης υπόψη της «πολιτικής περί αποδεκτής περαιτέρω χρήσης».

Διά της παρούσας γνωμοδότησης για την περαιτέρω χρήση ΠΔΤ, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) αξιοποιεί την εργασία που έχει ήδη γίνει σε σχέση με τα «καλά μαζικά δεδομένα» (την «ανταλλαγή δεδομένων θα εδράζεται στις ενωσιακές αξίες»), ιδίως δε τις γνωμοδοτήσεις και τα επίσημα σχόλια που έχει ήδη εκδώσει ο ΕΕΠΔ, σε αρμονία με την πρακτική μας για τις περιπτώσεις εποπτείας. Επισημαίνουμε επίσης τα ζητήματα που απαιτούν εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ΠΔΤ να διασφαλίσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Στο πλαίσιο του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της πρότασης, ο ΕΕΠΔ εισηγείται την καλύτερη αποσαφήνιση της σχέσης και της συνοχής της οδηγίας για τις ΠΔΤ με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων κάνοντας μια πρόταση διατύπωσης.

Επιπλέον, ο ΕΕΠΔ εισηγείται την επανάληψη της ειδικής διάταξης του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 2013/37/ΕΕ στις κύριες διατάξεις της οδηγίας και τη σαφή διατύπωση στην πρόταση ότι ισχύει ο ορισμός του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που δίνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ εισηγείται επίσης την προσθήκη αναφοράς στην εποπτική αρχή που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 51 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της πρότασης.

Ο ΕΕΠΔ εισηγείται επίσης τη στήριξη της χρήσης της ανωνυμοποίησης μέσω αναφοράς σε «ανώνυμες πληροφορίες» στο νομικό κείμενο και μέσω επέκτασης του εύρους των φορέων που έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της ανωνυμοποίησης στις δαπάνες που δύνανται να χρεώνονται στους περαιτέρω χρήστες.

Τέλος, ο ΕΕΠΔ εισηγείται ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων για συγκεκριμένους τομείς όπου υφίσταται χειρισμός ευαίσθητων δεδομένων, όπως για τον τομέα της υγείας, στις οποίες εκτιμήσεις ο αδειοδότης θα πρέπει να βασίζει την απόφασή του, και ότι, κατά συνέπεια, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι όροι περαιτέρω χρήσης.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

Στις 25 Απριλίου 2018, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/37/ΕΕ (κατόπιν επανεξέτασης της οδηγίας 2003/98/ΕΚ) σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (ΠΔΤ) (η «πρόταση»). Η πρόταση αποτελεί μέρος της «δέσμης μέτρων για τα δεδομένα του 2018», που περιλαμβάνει και άλλα σημαντικά έγγραφα: (i) ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων» (η «ανακοίνωση»)· (ii) κατευθύνσεις σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων του ιδιωτικού τομέα, υπό τη μορφή εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (οι «κατευθύνσεις»)· και (iii) αξιολόγηση της οδηγίας για τις ΠΔΤ.

2.

Στόχος της πρότασης είναι η επικαιροποίηση και τροποποίηση του υφιστάμενου κειμένου της οδηγίας 2013/37/ΕΕ και της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία για τις ΠΔΤ).

3.

Η επανεξέταση της οδηγίας αποτελεί ένα από τα τρία «μέτρα» που προτείνει η Επιτροπή προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων στην ΕΕ (βλ. ανακοίνωση πλαίσιο της Επιτροπής COM(2018) 232 [η «ανακοίνωση»]), παράλληλα με τις κατευθύνσεις σχετικά με την κοινοχρησία των δεδομένων […] και την επικαιροποίηση της σύστασης για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους […].

4.

Με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας ΠΔΤ, η Επιτροπή αποσκοπεί να διευκολύνει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπως τα νομικά δεδομένα, τα κυκλοφοριακά δεδομένα, τα μετεωρολογικά, οικονομικά και χρηματοπιστωτικά δεδομένα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εναρμόνιση των βασικών όρων για τη διάθεση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε περαιτέρω χρήστες, τη βελτίωση της ανάπτυξης κοινοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε ΠΔΤ και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

5.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αποσκοπεί συνολικά στην εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Σκοπός της πρότασης είναι να βελτιώσει τα αποτελέσματα της οδηγίας με την ενίσχυση ειδικών διατάξεων και την ανάλογη τροποποίησή τους, προκειμένου να αυξήσει την ποσότητα των πληροφοριών του δημόσιου τομέα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης να ενισχύσει τη θέση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά δεδομένων διασφαλίζοντας δικαιότερο ανταγωνισμό και ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές, καθώς και βελτίωση της διασυνοριακής καινοτομίας.

6.

Οι σχετικές νέες διατάξεις της οδηγίας προβλέπουν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της για να συμπεριληφθούν έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των προμηθειών, π.χ. φορείς που λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ισχύουν επίσης για έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν ως φορείς δημόσιων υπηρεσιών, στον βαθμό που τα εν λόγω έγγραφα παράχθηκαν ως τμήμα της παροχής υπηρεσιών γενικού συμφέροντος. Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης θα επεκταθεί επίσης για να συμπεριλάβει συγκεκριμένα ερευνητικά δεδομένα, λόγου χάρη αποτελέσματα της επιστημονικής διαδικασίας διερεύνησης πραγματικών δεδομένων (π.χ. πειράματα και έρευνες). Στην πράξη, η πρόταση «(…) καθορίζει ένα οριζόντιο πλαίσιο, το οποίο προβλέπει στοιχειώδη εναρμόνιση όσον αφορά τους όρους περαιτέρω χρήσης για διάφορους τομείς και κλάδους». (1)

7.

Ο ΕΕΠΔ παρατηρεί θετικά ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, η αναδιατύπωση της οδηγίας για τις ΠΔΤ αποσκοπεί να προωθήσει την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «περιορίζοντας τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο “του υπερβολικού πλεονεκτήματος του πρώτου αφιχθέντος”, κάτι που ωφελεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και, επομένως, περιορίζει τον αριθμό των δυνητικών περαιτέρω χρηστών των εν λόγω δεδομένων· αυξάνοντας τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενθαρρύνοντας τη δημοσίευση δυναμικών δεδομένων και την υιοθέτηση διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API)». (2)

8.

Η οδηγία για τις ΠΔΤ αποτελεί μέρος του οράματος της ΕΕ για την προώθηση των «καλών μαζικών δεδομένων». Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα αποτελούν βασική πηγή «της πρώτης ύλης» των μαζικών δεδομένων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η έξυπνη χρήση των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

9.

Ήδη τον Σεπτέμβριο του 2016, ο ΕΕΠΔ, με τη Γνωμοδότηση σχετικά με τη συνεκτική επιβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην εποχή των μαζικών δεδομένων (3), διατύπωσε μια στρατηγική για τη διαμόρφωση ενός ενωσιακού κυβερνοχώρου ο οποίος θα εδράζεται στις αξίες της ΕΕ, τονίζοντας ζητήματα όπως η συγκέντρωση ισχύος όσον αφορά τις αγορές και τις πληροφορίες, και η αδύναμη αγορά τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικότητας (ΤΒΙ), ως μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς απώλεια της λειτουργικότητας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (βάσει της αρχής της ιδιωτικότητας βάσει σχεδιασμού (4) και εξ ορισμού).

10.

Επιπρόσθετα, ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να υπενθυμίσει τη συνάφεια που έχουν με την προστασία δεδομένων οι «βασικές αρχές» οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές στο πλαίσιο της περαιτέρω χρήσης δεδομένων. Συγκεκριμένα: (α) ελαχιστοποίηση του «κλειδώματος» των δεδομένων και διασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού· (β) διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή με σκοπό την περαιτέρω χρήση έναντι των πολιτών / των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς επίσης διαφάνεια και σαφής ορισμός του σκοπού μεταξύ του αδειοδότη και των αδειοληπτών· (γ) εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας δεδομένων για περαιτέρω χρήση (σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης ζημίας», από τη σκοπιά της προστασίας δεδομένων).

11.

Μολονότι ο ΕΕΠΔ διαβουλεύτηκε με την Επιτροπή, δεν διενεργήθηκε επίσημη διαβούλευση σύμφωνα με την απαίτηση του άρθρου 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Ως εκ τούτου, η παρούσα γνωμοδότηση βασίζεται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 του ως άνω κανονισμού. Ο ΕΕΠΔ συστήνει να συμπεριληφθεί παραπομπή στην παρούσα γνωμοδότηση στο προοίμιο του εκδοθέντος νομοθετήματος.

7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Επομένως, ο ΕΕΠΔ συνιστά:

Την τροποποίηση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της πρότασης και τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένης διατύπωσης που να αποτυπώνει τη διαφορά ανάμεσα στα «έγγραφα» και στα «τμήματα εγγράφων» για τα οποία δεν θα ίσχυε η οδηγία για τις ΠΔΤ για λόγους προστασίας δεδομένων.

Την προσθήκη αναφοράς στην εποπτική αρχή που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 51 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της πρότασης, για να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Την επανάληψη της ειδικής διάταξης σχετικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων που περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 2013/37/ΕΕ στο κυρίως κείμενο της πρότασης (συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης τροποποίησης των παραπομπών σε νομικές πράξεις).

Την περαιτέρω επισήμανση της χρήσης ανωνυμοποίησης στο πλαίσιο της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα μέσω αναφοράς σε «ανώνυμες πληροφορίες» στο νομικό κείμενο και μέσω επέκτασης του εύρους των φορέων που έχουν το δικαίωμα να συμπεριλαμβάνουν το κόστος της ανωνυμοποίησης στις δαπάνες που δύνανται να χρεώνονται στους περαιτέρω χρήστες.

Τη σαφή δήλωση στην πρόταση ότι ισχύει ο ορισμός των «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» που δίνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.

Την πρόβλεψη για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων για συγκεκριμένους τομείς όπου υφίσταται χειρισμός ευαίσθητων δεδομένων, όπως για τον τομέα της υγείας, στις οποίες εκτιμήσεις ο αδειοδότης θα πρέπει να βασίζει την απόφασή του, και, κατά συνέπεια, την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι όροι περαιτέρω χρήσης.

Τέλος, κατά τη διατύπωση των εν λόγω συστάσεων, ο ΕΕΠΔ τονίζει τη συνάφεια που έχουν με την προστασία δεδομένων οι κάτωθι «βασικές αρχές» οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές στο πλαίσιο της περαιτέρω χρήσης δεδομένων. Συγκεκριμένα:

i)

ελαχιστοποίηση του «κλειδώματος» των δεδομένων και διασφάλιση ανόθευτου ανταγωνισμού·

ii)

διαφάνεια και κοινωνική συμμετοχή με σκοπό την περαιτέρω χρήση έναντι των πολιτών / των υποκειμένων των δεδομένων, καθώς επίσης διαφάνεια και σαφής ορισμός του σκοπού μεταξύ του αδειοδότη και των αδειοληπτών·

iii)

εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας δεδομένων για περαιτέρω χρήση (σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης ζημίας», από τη σκοπιά της προστασίας δεδομένων).

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2018.

Giovanni BUTTARELLI

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  Αιτιολογική έκθεση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (αναδιατύπωση), σ. 3

(2)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών με θέμα «Προς έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων», σ. 5

(3)  https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf, για την περαιτέρω χρήση βλ. σ. 9.

(4)  Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων 05/2018 - Προκαταρκτική γνωμοδότηση για την ιδιωτικότητα εκ σχεδιασμού.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/10


Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 305/08)

Κράτος μέλος

Πορτογαλία

Σχετική γραμμή

Bragança - Vila Real – Viseu – Cascais – Portimão – Cascais – Viseu – Vila Real - Bragança

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Από τις 23 Δεκεμβρίου 2018

Διεύθυνση στην οποία διατίθενται το κείμενο και όλες οι πληροφορίες και/ή τα έγγραφα που αφορούν τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Όλα τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο: http://www.saphety.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas (Υπουργείο Σχεδιασμού και Υποδομών)

Gabinete do Secretário de Estado das Infraestruturas (Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών)

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar

1049-039 Lisboa

PORTUGAL

Email: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/11


Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 305/09)

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετική γραμμή

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Αρχική ημερομηνία έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

2 Μαρτίου 2007

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων

16 Μαΐου 2019

Διεύθυνση στην οποία διατίθενται το κείμενο και όλες οι πληροφορίες και/ή τα έγγραφα που αφορούν την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Όλα τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM/ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ

Tηλ. +44 1546604239

Αρμόδια επικοινωνίας: Christine Todd

Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/12


Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 305/10)

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετική γραμμή

Oban – Coll

Oban – Colonsay

Oban – Tiree

Coll – Tiree

Περίοδος ισχύος της σύμβασης

16 Μαΐου 2019-15 Μαΐου 2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και προσφορών

19 Νοεμβρίου 2018

Διεύθυνση στην οποία διατίθεται το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και κάθε πληροφορία και/ή τεκμηρίωση σχετική με την πρόσκληση υποβολής προσφορών και την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Όλα τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgiphead

Argyll and Bute Council

PA31 8RT

Scotland

United Kingdom/Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλ. +44 1546604239

Αρμόδια επικοινωνίας: Christine Todd

Email: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Μόνιμη επιτροπή των κρατών της ΕΖΕΣ

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/13


Επικiνδυνες ουσiες — Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης που έλαβαν τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017

(2018/C 305/11)

Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

Βάσει της απόφασης αριθ. 25/2008 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 14ης Μαρτίου 2008, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ καλείται να λάβει γνώση, κατά τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2018, των ακόλουθων καταλόγων που αφορούν τις αποφάσεις αδειοδότησης που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017:


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των αποφάσεων αδειοδότησης

Οι ακόλουθες αποφάσεις αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) έχουν ληφθεί στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017:

Ονομασία της ουσίας

Απόφαση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Χώρα

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

Διχρωμικό αμμώνιο

C(2017) 3237

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3453

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3764

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3765

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3801

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3806

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό νάτριο

C(2017) 3816

Ισλανδία

7.7.2017

1,2-διχλωροαιθάνιο

C(2017) 3821

Ισλανδία

7.7.2017

Διχρωμικό κάλιο

C(2017) 3910

Ισλανδία

7.7.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου και τρις(χρωμικό) διχρώμιο

C(2017) 5001

Ισλανδία

5.10.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου και τρις(χρωμικό) διχρώμιο

C(2017) 5001

Λιχτενστάιν

4.9.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου και τρις(χρωμικό) διχρώμιο

C(2017) 5001

Νορβηγία

18.8.2017

Δις(2-μεθοξυαιθυλ)αιθέρας (diglyme)

C(2017) 5025

Ισλανδία

5.10.2017

Δις(2-μεθοξυαιθυλ)αιθέρας (diglyme)

C(2017) 5025

Λιχτενστάιν

4.9.2017

Δις(2-μεθοξυαιθυλ)αιθέρας (diglyme)

C(2017) 5025

Νορβηγία

18.8.2017

Χρωμικός μόλυβδος

C(2017) 5012

Ισλανδία

5.10.2017

Χρωμικός μόλυβδος

C(2017) 5012

Λιχτενστάιν

4.9.2017

Χρωμικός μόλυβδος

C(2017) 5012

Νορβηγία

18.8.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 5880

Ισλανδία

5.10.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 5880

Λιχτενστάιν

20.9.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 5880

Νορβηγία

25.9.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 6727

Ισλανδία

9.11.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 6727

Λιχτενστάιν

25.10.2017

Τριοξείδιο του χρωμίου

C(2017) 6727

Νορβηγία

8.11.2017


30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/15


Φαρμακευτικά προϊόντα — Κατάλογος προϊόντων στα οποία χορηγήθηκε άδεια κυκλοφορίας από τα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ για το δεύτερο εξάμηνο του 2017

(2018/C 305/12)

Υποεπιτροπή I για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Υπόψη της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ

Βάσει της απόφασης αριθ. 74/1999 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ, της 28ης Μαΐου 1999, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ καλείται να λάβει γνώση, κατά τη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2018, των ακόλουθων καταλόγων που αφορούν τις άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων για την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Παράρτημα I

Κατάλογος με τις νέες άδειες κυκλοφορίας

Παράρτημα II

Κατάλογος με τις ανανεωθείσες άδειες κυκλοφορίας

Παράρτημα III

Κατάλογος με τις παραταθείσες άδειες κυκλοφορίας

Παράρτημα IV

Κατάλογος με τις ανακληθείσες άδειες κυκλοφορίας

Παράρτημα V

Κατάλογος με τις ανασταλείσες άδειες κυκλοφορίας


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος με τις νέες άδειες κυκλοφορίας

Οι ακόλουθες άδειες κυκλοφορίας χορηγήθηκαν στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Αριθμός ΕΕ

Προϊόν

Χώρα

Ημερομηνία χορήγησης άδειας

EU/1/02/226

InductOs

Ισλανδία

18.8.2017

EU/1/15/999

Zykadia (μετάβαση σε άνευ όρων)

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Ισλανδία

16.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/16/1155

Kyntheum

Νορβηγία

14.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1179

Veltassa

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1181

Spherox

Νορβηγία

13.9.2017

EU/1/17/1184

Riximyo

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/17/1185

Rixathon

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/17/1191

Dinutuximab beta Apeiron

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1194

Febuxostat Mylan

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Ισλανδία

14.7.2017

EU/1/17/1195

Erelzi

Νορβηγία

7.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Ισλανδία

14.7.2017

EU/1/17/1196

Kevzara

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/17/1197

Oxervate

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1197

OXERVATE

Νορβηγία

17.7.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Ισλανδία

13.9.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1199

Cuprior

Νορβηγία

13.9.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1200

Besponsa

Νορβηγία

13.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Ισλανδία

14.7.2017

EU/1/17/1201

Skilarence

Νορβηγία

7.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Ισλανδία

12.7.2017

EU/1/17/1202

Ucedane

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin Lispro Sanofi

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1203

Insulin lispro Sanofi

Νορβηγία

18.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Ισλανδία

9.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1205

Blitzima

Νορβηγία

1.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Ισλανδία

9.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1206

Tuxella

Νορβηγία

1.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Ισλανδία

10.8.2017

EU/1/17/1207

Ritemvia

Νορβηγία

1.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1208

Trimbow

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Ισλανδία

9.8.2017

EU/1/17/1209

Reagila

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1209

Reaglia

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisproksil Zentiva

Νορβηγία

8.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Ισλανδία

10.8.2017

EU/1/17/1210

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Ισλανδία

5.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1211

Entecavir Accord

Νορβηγία

20.10.2017

EU/1/17/1212

Mavenclad

Ισλανδία

13.9.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Νορβηγία

30.8.2017

EU/1/17/1212

MAVENCLAD

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Ισλανδία

17.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1213

Maviret

Νορβηγία

7.8.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1214

Bavencio

Νορβηγία

25.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Ισλανδία

13.9.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1215

Fotivda

Νορβηγία

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Ισλανδία

12.9.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1216

Imraldi

Νορβηγία

11.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Ισλανδία

19.9.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1217

Nitisinone MendeliKABS

Νορβηγία

1.9.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1218

Rydapt

Νορβηγία

25.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/17/1220

Tecentriq

Ισλανδία

5.10.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Ισλανδία

12.9.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Νορβηγία

30.8.2017

EU/1/17/1221

Kisqali

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Ισλανδία

8.11.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1222

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Ισλανδία

16.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/17/1223

Vosevi

Νορβηγία

8.8.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1224

Xermelo

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Ισλανδία

5.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1225

Symtuza

Νορβηγία

11.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Ισλανδία

10.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1226

Lutathera

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1227

Entecavir Mylan

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/17/1228

Tookad

Ισλανδία

29.11.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1228

TOOKAD

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Ισλανδία

10.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1229

Dupixent

Νορβηγία

10.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Ισλανδία

5.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/17/1230

Lacosamide Accord

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1232

Miglustat Gen.Orph

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Ισλανδία

29.11.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1233

Zubsolv

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/17/1234

Tremfya

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1235

Zejula

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1236

Trelegy Ellipta

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1237

Elebrato Ellipta

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Ισλανδία

29.11.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1238

Nyxoid

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1239

VeraSeal

Νορβηγία

1.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Ισλανδία

29.11.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1240

Cyltezo

Νορβηγία

1.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1241

Ontruzant

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Ισλανδία

29.11.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1242

Ritonavir Mylan

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/17/1244

Tacforius

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Ισλανδία

13.7.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/2/16/197

CLYNAV

Νορβηγία

18.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Ισλανδία

13.7.2017

EU/2/17/211

Prevomax

Νορβηγία

6.7.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Ισλανδία

30.8.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/2/17/212

Exzolt

Νορβηγία

15.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Ισλανδία

11.9.2017

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Νορβηγία

18.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Ισλανδία

12.9.2017

EU/2/17/214

VEPURED

Νορβηγία

15.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Ισλανδία

11.9.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/2/17/215

Suvaxyn PRRS MLV

Νορβηγία

18.9.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Ισλανδία

9.11.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/17/217

Nobivac LeuFel

Νορβηγία

14.11.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Ισλανδία

1.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/17/218

Bovilis Blue-8

Νορβηγία

19.12.2017


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος με τις ανανεωθείσες άδειες κυκλοφορίας

Οι ακόλουθες άδειες κυκλοφορίας ανανεώθηκαν στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Αριθμός ΕΕ

Προϊόν

Χώρα

Ημερομηνία χορήγησης άδειας

EU/1/07/401

alli

Ισλανδία

14.7.2017

EU/1/07/401

alli

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/07/401

alli

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/07/402

Increlex

Ισλανδία

12.7.2017

EU/1/07/402

INCRELEX

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/07/403

Atriance

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Ισλανδία

13.9.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/07/416

Ecalta

Νορβηγία

22.9.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/07/421

Glubrava

Νορβηγία

22.11.2017

EU/1/07/424

Torisel

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/07/424

Torisel

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/07/424

Torisel

Νορβηγία

1.8.2017

EU/1/08/446

Privigen

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/08/446

Privigen

Νορβηγία

5.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/08/453

Prepandrix

Νορβηγία

5.12.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/784

Cuprymina

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/12/787

Revestive

Ισλανδία

13.7.2017

EU/1/12/787

Revestive

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/788

Seebri Breezhaler

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/789

Enurev Breezhaler

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Ισλανδία

14.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/790

Tovanor Breezhaler

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/12/794

Adcetris

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/12/794

ADCETRIS

Νορβηγία

27.11.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Ισλανδία

13.9.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/795

Forxiga

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/12/796

Picato

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/12/796

Picato

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/796

Picato

Νορβηγία

8.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Ισλανδία

10.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/797

Eylea

Νορβηγία

18.8.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/798

Ibandronic acid Accord

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/799

Memantine Merz

Νορβηγία

9.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronic Acid Hospira

Ισλανδία

11.9.2017

EU/1/12/800

Zoledronic acid Hospira

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/12/800

Zoledronsyre Hospira

Νορβηγία

4.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Ισλανδία

14.9.2017

EU/1/12/801

Constella

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/801

Constella

Νορβηγία

22.9.2017

EU/1/12/802

Capecitabine medac

Ισλανδία

12.7.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/12/803

NexoBrid

Νορβηγία

11.12.2017

EU/1/12/805

AMYViD

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/805

Amyvid

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/806

Ryzodeg

Νορβηγία

10.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/807

Tresiba

Νορβηγία

10.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/808

Imatinib Teva

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/809

Betmiga

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/811

Lyxumia

Νορβηγία

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/812

Bexsero

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/12/814

Zaltrap

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/12/814

ZALTRAP

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/12/815

Selincro

Ισλανδία

30.11.2017

EU/1/12/815

Selincro

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/12/815

Selincro

Νορβηγία

1.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Ισλανδία

19.12.2017

EU/1/13/813

Perjeta

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/13/817

Actelsar HCT

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Ισλανδία

15.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/13/819

JETREA

Νορβηγία

19.12.2017

EU/1/13/902

Translarna

Ισλανδία

12.7.2017

EU/1/13/902

Translarna

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/14/987

Holoclar

Ισλανδία

19.12.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/16/1094

Ninlaro

Νορβηγία

26.9.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Ισλανδία

24.7.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Νορβηγία

4.8.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Ισλανδία

6.11.2017

EU/1/16/1138

Venclyxto

Νορβηγία

14.11.2017

EU/1/16/1139

Ocaliva

Ισλανδία

8.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/16/1139

OCALIVA

Νορβηγία

18.12.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/16/1143

Lartruvo

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Ισλανδία

8.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/16/1169

Alecensa

Νορβηγία

15.12.2017

EU/1/43/890

Cometriq

Νορβηγία

3.8.2017

EU/2/12/142

Cardalis

Ισλανδία

4.7.2017

EU/2/12/144

Contacera

Ισλανδία

5.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/12/144

Contacera

Νορβηγία

15.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/12/145

Kexxtone

Νορβηγία

28.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Ισλανδία

5.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/2/12/147

Pexion

Νορβηγία

6.12.2017


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος με τις παραταθείσες άδειες κυκλοφορίας

Οι ακόλουθες άδειες κυκλοφορίας παρατάθηκαν στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Αριθμός ΕΕ

Προϊόν

Χώρα

Ημερομηνία χορήγησης άδειας

EU/1/01/177/002

SonoVue

Νορβηγία

4.9.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Ισλανδία

19.12.2017

EU/1/03/256/022

Humira

Νορβηγία

10.11.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Ισλανδία

15.9.2017

EU/1/04/292/013-015

Mimpara

Νορβηγία

28.8.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Νορβηγία

28.11.2017

EU/1/06/356/020-022

Exjade

Ισλανδία

1.12.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Νορβηγία

3.8.2017

EU/1/07/418/011-013

Celsentri

Ισλανδία

13.7.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/07/422/015

Tasigna

Νορβηγία

28.11.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Ισλανδία

9.8.2017

EU/1/07/436/006

Isentress

Νορβηγία

7.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Ισλανδία

10.8.2017

EU/1/08/481/004-005

Kuvan

Νορβηγία

13.7.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Ισλανδία

1.12.2017

EU/1/09/522/003

ellaOne

Νορβηγία

10.11.2017

EU/1/09/531/022-033

Instanyl

Ισλανδία

6.11.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Ισλανδία

5.10.2017

EU/1/09/539/005-006

Samsca

Νορβηγία

18.9.2017

EU/1/10/618

Prolia

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/11/703

Xgeva

Νορβηγία

27.9.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Ισλανδία

4.10.2017

EU/1/12/753/018-019

Signifor

Νορβηγία

18.9.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/12/787/003

Revestive

Ισλανδία

13.7.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Νορβηγία

3.10.2017

EU/1/13/846/002-003

Xtandi

Ισλανδία

6.10.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/13/860/003

Nexium Control

Νορβηγία

5.7.2017

EU/1/15/1070/002

Oncaspar

Ισλανδία

19.12.2017


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος με τις ανακληθείσες άδειες κυκλοφορίας

Οι ακόλουθες άδειες κυκλοφορίας ανακλήθηκαν στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Αριθμός ΕΕ

Προϊόν

Χώρα

Ημερομηνία ανάκλησης

EU/1/00/167

Prevenar

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Νορβηγία

11.12.2017

EU/1/00/167

Prevenar

Ισλανδία

1.12.2017

EU/1/07/394

Optaflu

Νορβηγία

18.10.2017

EU/1/07/398

Optimark

Ισλανδία

10.10.2017

EU/1/09/561

Clopidogrel Teva Pharma

Ισλανδία

11.7.2017

EU/1/11/674

Repso

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Νορβηγία

8.8.2017

EU/1/11/674

Repso

Ισλανδία

10.8.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Λιχτενστάιν

31.12.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Νορβηγία

28.11.2017

EU/1/13/868

EVARREST

Ισλανδία

4.12.2017

EU/1/14/976

Zontivity

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Λιχτενστάιν

31.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Νορβηγία

9.10.2017

EU/1/15/996

Ristempa

Ισλανδία

9.10.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Ισλανδία

11.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Λιχτενστάιν

31.8.2017

EU/1/16/1113

Enzepi

Νορβηγία

8.8.2017


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κατάλογος με τις ανασταλείσες άδειες κυκλοφορίας

Η ισχύς των ακόλουθων αδειών κυκλοφορίας ανεστάλη στα κράτη ΕΖΕΣ του ΕΟΧ κατά την περίοδο από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2017:

Αριθμός ΕΕ

Προϊόν

Χώρα

Ημερομηνία αναστολής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/34


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ

(2018/C 305/13)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον ακόλουθο γενικό διαγωνισμό:

 

EPSO/AST-SC/07/18 — ΕΝΟΠΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (SC 1/SC 2)

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε 24 γλώσσες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 305 A της 30ής Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο της EPSO: https://epso.europa.eu/


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.8.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 305/35


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9072 — KKR / Altice / SFR Filiale)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 305/14)

1.   

Στις 24 Αυγούστου 2018 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

KKR & Co. Inc («KKR») (ΗΠΑ),

Altice France S.A. («Altice») (Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Altice,

SFR Filiale SAS («SFR Filiale»), που ελέγχεται από την Altice.

Η KKR και η Altice αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο του συνόλου της SFR Filiale.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   KKR: εταιρεία επενδύσεων που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και λύσεις κεφαλαιαγοράς,

—   Altice: τηλεπικοινωνίες, περιεχόμενο, μέσα ενημέρωσης, ψυχαγωγία και διαφημιστικές υπηρεσίες.

—   SFR Filiale: επιχείρηση πύργων τηλεπικοινωνιών της θυγατρικής της Altice στη Γαλλία, SFR S.A.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9072 — KKR / Altice / SFR Filiale

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.