ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
27 Ιουνίου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2018/C 223/01

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2018, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία

1

2018/C 223/02

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2018, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στη Ρουμανία

3


 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 223/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση [Υπόθεση M.8945 — Permira / Cisco (Target Businesses)] ( 1)

5

2018/C 223/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8922 — Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma) ( 1)

5

2018/C 223/05

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8890 — BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg) ( 1)

6


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2018/C 223/06

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 2018, για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

7

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 223/07

Ισοτιμίες του ευρώ

8


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2018/C 223/08

Αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων — Χορηγίες EIBURS του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ

9

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 223/09

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8910 — Bouygues Construction SA / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1)

10

2018/C 223/10

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8975 — CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1)

12

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 223/11

Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία που καταχωρίστηκε με αριθμό αναφοράς CHAP(2013) 2466

13

2018/C 223/12

Δημοσίευση αιτήσεων τροποποίησης παραδοσιακής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 42α του κανονισμού (EΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

14


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2018

με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στην Ουγγαρία

(2018/C 223/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1) και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθούν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα μέσω του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της πολυμερούς εποπτείας, με σκοπό να αποφεύγονται τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

(2)

Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) βασίζεται στον στόχο της υγιούς δημοσιονομικής κατάστασης, ως μέσου ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή αειφόρο ανάπτυξη που ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.

(3)

Στις 12 Ιουλίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση να επιτύχει η Ουγγαρία δημοσιονομική προσαρμογή 0,6 % του ΑΕΠ το 2017 εκτός εάν ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος μπορούσε να επιτευχθεί με μικρότερη προσπάθεια (2).

(4)

Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018 και τα απολογιστικά στοιχεία του 2017 που επικυρώθηκαν από την Eurostat, η αύξηση των δημόσιων δαπανών, εκτός των μέτρων διακριτικής ευχέρειας στο σκέλος των εσόδων και των έκτακτων μέτρων, ήταν πολύ υψηλότερη από την ισχύουσα τιμή αναφοράς για τις δαπάνες το 2017, γεγονός που υποδεικνύει σημαντική απόκλιση από την απαιτούμενη διαρθρωτική προσαρμογή (δηλαδή απόκλιση της τάξεως του 2,4 % του ΑΕΠ). Το 2017, από τη θέση -1,8 % του δυνητικού ΑΕΠ το 2016, το διαρθρωτικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε στο -3,1 % του ΑΕΠ, γεγονός που επίσης υποδεικνύει σημαντική απόκλιση (δηλαδή απόκλιση της τάξεως του 1,4 % του ΑΕΠ). Από τη συνολική αξιολόγηση προέκυψε ότι η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες επηρεάστηκε αρνητικά από τρία στοιχεία, δηλαδή του πολύ χαμηλού μεσοπρόθεσμου δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και αποπληθωριστή ΑΕΠ στον οποίο βασίζεται η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες, καθώς και διαρκή επίδραση στα έσοδα. Μετά τη διόρθωση για τους εν λόγω παράγοντες, η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες φαίνεται ότι αντικατοπτρίζει κατάλληλα τη δημοσιονομική προσπάθεια και υποδεικνύει σημαντική απόκλιση. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται από την αξιολόγηση του πυλώνα του διαρθρωτικού ισοζυγίου η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της μείωσης των δαπανών για τους τόκους, της μεταβλητότητας των επενδύσεων και των έκτακτων εσόδων, εξακολουθεί να υποδεικνύει σημαντική απόκλιση. Η συνολική αξιολόγηση οδηγεί συνεπώς στο συμπέρασμα ότι η παρατηρούμενη απόκλιση από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο το 2017 είναι σημαντική.

(5)

Στις 23 Μαΐου 2018, ύστερα από συνολική αξιολόγηση, η Επιτροπή θεώρησε ότι παρατηρείται σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο στην Ουγγαρία και εξέδωσε προειδοποίηση προς την Ουγγαρία σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης και το άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προειδοποίησης, το Συμβούλιο οφείλει να απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 προβλέπει ότι η σύσταση τάσσει προθεσμία πέντε το πολύ μηνών στο κράτος μέλος για την αντιμετώπιση της απόκλισης. Στη βάση αυτή, η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2018 εντός της οποίας η Ουγγαρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την απόκλιση φαίνεται εύλογη. Εντός της προθεσμίας αυτής, η Ουγγαρία θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση.

(7)

Το διαρθρωτικό ισοζύγιο της Ουγγαρίας το 2017 εκτιμάται ότι έχει αποκλίνει κατά 1,6 % του ΑΕΠ από τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο για διαρθρωτικό έλλειμμα της τάξεως του -1,5 % του ΑΕΠ. Βάσει των εαρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2018 για το κενό παραγωγής, η Ουγγαρία είναι σε περίοδο ευνοϊκής οικονομικής συγκυρίας το 2018. Ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ουγγαρίας είναι πάνω από το όριο του 60 % του ΑΕΠ. Η ελάχιστη απαιτούμενη διαρθρωτική προσπάθεια που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και ο πίνακας προσαρμογής που συμφωνήθηκε από κοινού στο πλαίσιο του ΣΣΑ, που συνεκτιμά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις ανησυχίες περί βιωσιμότητας, ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 % του ΑΕΠ για το 2018. Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018 προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,5 % του ΑΕΠ το 2018. Συνεπώς, μια ελάχιστη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 1 % του ΑΕΠ το 2018 μεταφράζεται στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα συνολικής απόδοσης της τάξεως του 1,5 % του ΑΕΠ σε σχέση το ισχύον βασικό σενάριο αναφοράς των εαρινών προβλέψεων του 2018 της Επιτροπής. Δεδομένου του σημαντικού μεγέθους της απαιτούμενης διαρθρωτικής προσπάθειας εξυγίανσης που απορρέει από την ελάχιστη απαίτηση προσαρμογής, είναι σκόπιμο να μην ζητηθεί καμία πρόσθετη απαιτούμενη προσαρμογή που να υπερβαίνει την ελάχιστη απαίτηση του 1 % του ΑΕΠ.

(8)

Η απαιτούμενη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 1 % του ΑΕΠ το 2018 είναι συνεπής με τον ονομαστικό ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών κρατικών δαπανών που δεν θα υπερβαίνει το 2,8 % το 2018.

(9)

Είναι σκόπιμο να δημοσιοποιηθεί η παρούσα σύσταση.

(10)

Προκειμένου να επιτύχει τους συνιστώμενους δημοσιονομικούς στόχους, είναι σημαντικό η Ουγγαρία να θεσπίσει και να εφαρμόσει αυστηρά τα αναγκαία μέτρα και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των τρεχουσών δαπανών,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ:

1)

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών κρατικών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 2,8 % το 2018, γεγονός που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή της τάξεως του 1 % του ΑΕΠ, θέτοντας έτσι το κράτος μέλος σε κατάλληλη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου,

2)

να χρησιμοποιήσει τυχόν έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος· τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν μόνιμη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης με ευνοϊκό για την ανάπτυξη τρόπο,

3)

να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τις 15 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση· η έκθεση θα πρέπει να παρέχει επαρκώς προσδιορισμένα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί με αξιόπιστο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων καθενός από αυτά, καθώς και επικαιροποιημένες και λεπτομερείς δημοσιονομικές προβλέψεις για το 2018.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στην Ουγγαρία.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. GORANOV


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ουγγαρίας για το 2016 (ΕΕ C 299 της 18.8.2016, σ. 49).


27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/3


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2018

με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στη Ρουμανία

(2018/C 223/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 121 της Συνθήκης, τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθούν υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα μέσω του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και της πολυμερούς εποπτείας, με σκοπό να αποφεύγονται τα υπερβολικά δημοσιονομικά ελλείμματα.

(2)

Το σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) βασίζεται στον στόχο της υγιούς δημοσιονομικής κατάστασης, ως μέσου ενίσχυσης των συνθηκών για σταθερότητα τιμών και ισχυρή αειφόρο ανάπτυξη που ευνοούν τη δημιουργία απασχόλησης.

(3)

Στις 16 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση (2) να λάβει η Ρουμανία τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών κρατικών δαπανών (3) δεν θα υπερβαίνει το 3,3 % το 2017, κάτι που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,5 % του ΑΕγχΠ, θέτοντας έτσι τη χώρα σε κατάλληλη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου. Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρουμανία δεν είχε αναλάβει αποτελεσματική δράση σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2017. Στη βάση αυτή, στις 5 Δεκεμβρίου 2017 το Συμβούλιο εξέδωσε αναθεωρημένη σύσταση (4) να λάβει η Ρουμανία τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών δεν θα υπερβεί το 3,3 % το 2018, ποσοστό που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,8 % του ΑΕγχΠ.

(4)

Το 2017, με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018 και τα απολογιστικά στοιχεία του 2017 που επικυρώθηκαν από την Eurostat, η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δημόσιων δαπανών ήταν πολύ υψηλότερη από την τιμή αναφοράς για τις δαπάνες, γεγονός που υποδεικνύει σημαντική απόκλιση με μεγάλη διαφορά (δηλαδή απόκλιση ύψους 3,3 % του ΑΕγχΠ). Το διαρθρωτικό ισοζύγιο επιδεινώθηκε και έφθασε στο -3,3 % του ΑΕγχΠ, από -2,1 % του ΑΕγχΠ το 2016, γεγονός που επίσης υποδεικνύει σημαντική απόκλιση από τη συνιστώμενη διαρθρωτική προσαρμογή με μεγάλη διαφορά (δηλαδή απόκλιση ύψους 1,7 % του ΑΕγχΠ). Το μέγεθος της απόκλισης που υποδεικνύεται από το διαρθρωτικό ισοζύγιο επηρεάζεται αρνητικά από το υψηλότερο σημείο εκτίμησης για τη δυνητική αύξηση του ΑΕγχΠ σε σύγκριση με τον μεσοπρόθεσμο μέσο όρο στον οποίο βασίζεται η τιμή αναφοράς για τις δαπάνες, καθώς και από μια μείωση των δημοσίων επενδύσεων, η οποία εξομαλύνεται στην τιμή αναφοράς για τις δαπάνες. Ανεξάρτητα από τη διαφορά αυτή, και οι δύο δείκτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σημαντικής απόκλισης από τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ το 2017.

(5)

Στις 23 Μαΐου 2018, ύστερα από συνολική αξιολόγηση, η Επιτροπή θεώρησε ότι παρατηρείται σημαντική απόκλιση από την πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο στη Ρουμανία και εξέδωσε προειδοποίηση προς τη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 της Συνθήκης και το άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97, εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της προειδοποίησης, το Συμβούλιο οφείλει να απευθύνει σύσταση στο οικείο κράτος μέλος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 προβλέπει ότι η σύσταση τάσσει προθεσμία πέντε το πολύ μηνών στο κράτος μέλος για την αντιμετώπιση της απόκλισης. Στη βάση αυτή, η προθεσμία της 15ης Οκτωβρίου 2018 εντός της οποίας η Ρουμανία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την απόκλιση φαίνεται εύλογη. Εντός της προθεσμίας αυτής, η Ρουμανία θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση.

(7)

Βάσει των φθινοπωρινών προβλέψεων της Επιτροπής του 2017 για το κενό παραγωγής, η Ρουμανία οφείλει να βρίσκεται σε κανονική οικονομική συγκυρία το 2018 και το 2019. Ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης της Ρουμανίας είναι κάτω από το όριο του 60 % του ΑΕγχΠ. Ως εκ τούτου, η ελάχιστη απαιτούμενη διαρθρωτική προσπάθεια που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και ο πίνακας προσαρμογής που συμφωνήθηκε από κοινού στο πλαίσιο του ΣΣΑ, που συνεκτιμά τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις πιθανές ανησυχίες περί βιωσιμότητας, ανέρχεται σε 0,5 % του ΑΕγχΠ για το 2018 και το 2019.

(8)

Το διαρθρωτικό έλλειμμα της Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 2,1 % του ΑΕγχΠ το 2016 και κατά 1,2 % του ΑΕγχΠ το 2017 και ανήλθε σε 3,3 % του ΑΕγχΠ το 2017. Μια πρόσθετη και επίμονη προσπάθεια που είναι αναγκαία για να διορθωθεί η σωρευμένη απόκλιση και να επανέλθει η Ρουμανία σε κατάλληλη τροχιά προσαρμογής μετά τις αποκλίσεις που σημειώθηκαν το 2016 και το 2017 αναμένεται ότι θα συμπληρώσει την ελάχιστη απαίτηση προσαρμογής. Η πρόσθετη προσπάθεια ύψους 0,3 % του ΑΕγχΠ φαίνεται κατάλληλη, δεδομένου του μεγέθους της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από τη συνιστώμενη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου και θα επιταχύνει την προσαρμογή προς την κατεύθυνση της επιστροφής στον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο.

(9)

Η απαιτούμενη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,8 % του ΑΕγχΠ το 2018 και το 2019 είναι συνεπής με ονομαστικό ρυθμό αύξησης των καθαρών πρωτογενών κρατικών δαπανών που δεν θα υπερβαίνει το 3,3 % το 2018 και το 5,1 % το 2019.

(10)

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018 προβλέπουν περαιτέρω επιδείνωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,4 % του ΑΕγχΠ το 2018 και κατά επιπλέον 0,4 % του ΑΕγχΠ το 2019. Συνεπώς, μια βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου κατά 0,8 % του ΑΕγχΠ το 2018 και το 2019 μεταφράζεται στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα συνολικής διαρθρωτικής απόδοσης ύψους 1,2 % του ΑΕγχΠ για το 2018 και πρόσθετα μέτρα διαρθρωτικής απόδοσης ύψους 1,2 % του ΑΕγχΠ για το 2019 σε σύγκριση με το ισχύον βασικό σενάριο αναφοράς που περιλαμβάνεται στις φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018.

(11)

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2018 προβλέπουν έλλειμμα γενικής κυβέρνησης ύψους 3,4 % του ΑΕγχΠ το 2018 και 3,8 % του ΑΕγχΠ το 2019, το οποίο υπερβαίνει το 3 % του ΑΕγχΠ που αποτελεί την τιμή αναφοράς στη Συνθήκη. Η απαιτούμενη διαρθρωτική προσαρμογή φαίνεται επίσης κατάλληλη να εξασφαλίσει ότι η Ρουμανία τηρεί το όριο του 3 % του ΑΕγχΠ για το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης το 2018 και το 2019 με κάποιο περιθώριο.

(12)

Η μη ανάληψη δράσης μετά από προγενέστερες συστάσεις για να διορθωθεί η σημαντική παρατηρηθείσα απόκλιση και ο κίνδυνος της υπέρβασης 3 % του ΑΕγχΠ της τιμής αναφοράς που προβλέπεται από τη Συνθήκη επιβάλλουν την ανάληψη επείγουσας δράσης για την επάνοδο της δημοσιονομικής πολιτικής της Ρουμανίας σε μια συνετή πορεία.

(13)

Είναι σκόπιμο να δημοσιοποιηθεί η παρούσα σύσταση.

(14)

Προκειμένου να επιτύχει τους συνιστώμενους δημοσιονομικούς στόχους, είναι σημαντικό η Ρουμανία να θεσπίσει και να εφαρμόσει αυστηρά τα αναγκαία μέτρα και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των τρεχουσών δαπανών,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ:

(1)

να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο ονομαστικός ρυθμός αύξησης των καθαρών πρωτογενών κρατικών δαπανών δεν θα υπερβαίνει το 3,3 % το 2018 και το 5,1 % το 2019, κάτι που αντιστοιχεί σε ετήσια διαρθρωτική προσαρμογή ύψους 0,8 % του ΑΕγχΠ για κάθε έτος, θέτοντας έτσι το κράτος μέλος σε κατάλληλη πορεία προσαρμογής για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου,

(2)

να χρησιμοποιήσει όλα τα έκτακτα έσοδα για τη μείωση του ελλείμματος· τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν μόνιμη βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου της γενικής κυβέρνησης με ευνοϊκό για την ανάπτυξη τρόπο,

(3)

να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τις 15 Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ανταποκρινόμενη στην παρούσα σύσταση· η έκθεση θα πρέπει να παρέχει επαρκώς προσδιορισμένα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί με αξιόπιστο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών επιπτώσεων καθενός από αυτά, καθώς και επικαιροποιημένες και λεπτομερείς δημοσιονομικές προβλέψεις για την περίοδο 2018-2019.

Η παρούσα σύσταση απευθύνεται στη Ρουμανία.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. GORANOV


(1)  ΕΕ L 209 της 2.8.1997, σ. 1.

(2)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2017, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στη Ρουμανία (ΕΕ C 216 της 6.7.2017, σ. 1).

(3)  Οι καθαρές πρωτογενείς δημόσιες δαπάνες αποτελούνται από τις συνολικές δημόσιες δαπάνες εξαιρουμένων των δαπανών για τόκους, των δαπανών για προγράμματα της Ένωσης που αναπληρώνονται στο σύνολό τους από ενωσιακά κονδύλια και των αλλαγών μη διακριτικής ευχέρειας στη χρηματοδότηση των παροχών ανεργίας. Ο εθνικά χρηματοδοτούμενος ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εξομαλύνεται σε διάστημα τετραετίας. Συνυπολογίζονται τα μέτρα διακριτικής ευχέρειας ή οι αυξήσεις εσόδων που είναι υποχρεωτικές διά νόμου. Τα έκτακτα μέτρα, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών συμψηφίζονται.

(4)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό τη διόρθωση της σημαντικής παρατηρηθείσας απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου στη Ρουμανία (ΕΕ C 439 της 20.12.2017, σ. 1).


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/5


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

[Υπόθεση M.8945 — Permira / Cisco (Target Businesses)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 223/03)

Στις 19 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8945. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/5


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8922 — Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 223/04)

Στις 22.6.2018 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8922. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/6


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8890 — BNP Paribas / ABN AMRO Bank Luxembourg)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 223/05)

Στις 22 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8890. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Ιουνίου 2018

για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018

(2018/C 223/06)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, σε συνδυασμό με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 41,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 εγκρίθηκε οριστικά στις 30 Νοεμβρίου 2017 (2),

στις 23 Μαΐου 2018 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που περιείχε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018,

για να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών χρηματοδότησης σχετικά με την επέκταση της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και ως εκ τούτου να εξασφαλιστεί η συνέχεια, πρέπει να εγκριθεί χωρίς καθυστέρηση το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού του 2018. Επομένως, δικαιολογείται να συντομευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου, η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων που ορίζεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 για την ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Η θέση του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018 εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2018.

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο για ανάγνωση ή τηλεφόρτωση στον ιστότοπο του Συμβουλίου στη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 2018.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. GORANOV


(1)  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

26 Ιουνίου 2018

(2018/C 223/07)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1672

JPY

ιαπωνικό γιεν

127,95

DKK

δανική κορόνα

7,4510

GBP

λίρα στερλίνα

0,88160

SEK

σουηδική κορόνα

10,3383

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1543

ISK

ισλανδική κορόνα

125,20

NOK

νορβηγική κορόνα

9,4718

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,900

HUF

ουγγρικό φιορίνι

326,00

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3410

RON

ρουμανικό λέου

4,6669

TRY

τουρκική λίρα

5,4053

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5778

CAD

δολάριο Καναδά

1,5549

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1608

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6998

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5892

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 306,32

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,8232

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,6749

HRK

κροατική κούνα

7,3810

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 548,56

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6956

PHP

πέσο Φιλιππινών

62,714

RUB

ρωσικό ρούβλι

73,5257

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,523

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,4051

MXN

πέσο Μεξικού

23,2370

INR

ινδική ρουπία

79,7095


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/9


Αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων — Χορηγίες EIBURS του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ

(2018/C 223/08)

Το πρόγραμμα χορηγιών της ΕΤΕπ για πανεπιστημιακή έρευνα (EIB-University Research Sponsorship Programme — EIBURS) εντάσσεται στο «Πρόγραμμα για τη Γνώση» του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ, μέσω του οποίου η ΕΤΕπ προάγει τις σχέσεις της με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το EIBURS προσφέρει χορηγίες ύψους μέχρι 100 000 ευρώ ετησίως για τριετή περίοδο σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που πραγματοποιούν έρευνα σε θέματα τα οποία έχουν επιλεγεί από το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Όμιλο ΕΤΕπ. Οι χορηγίες απονέμονται κατόπιν διαγωνισμού σε ενδιαφερόμενα ιδρύματα στην ΕΕ και στις υποψήφιες ή δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες τα οποία έχουν αναγνωρισμένη εξειδίκευση σε τομείς άμεσου ενδιαφέροντος για τον Όμιλο ΕΤΕπ. Σκοπός των χορηγιών είναι να βοηθήσουν τα επιλεγέντα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στους τομείς αυτούς.

Για την περίοδο 2018-2020, το πρόγραμμα EIBURS επέλεξε δύο νέα ερευνητικά θέματα:

Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60 της 16ης Φεβρουαρίου 2018 και το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ έλαβε 5 προτάσεις από 4 διαφορετικές χώρες.

Βελτίωση της μέτρησης των έμμεσων επιδράσεων των επενδυτικών έργων: προσδιορισμός και βαθμονόμηση των μεθόδων εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων για τη μεγιστοποίηση της συμβατότητάς τους με την ανάλυση κόστους-ωφέλειας: η πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 65 της 21ης Φεβρουαρίου 2018 και το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ έλαβε 4 προτάσεις από 4 διαφορετικές χώρες.

Στις 6 Ιουνίου 2018 η εσωτερική διευθύνουσα επιτροπή (Internal Steering Group – ISG) του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ αποφάσισε να απονείμει:

τη χορηγία EIBURS για το θέμα «Οι οικονομικές επιπτώσεις μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια (Ιταλία),

τη χορηγία EIBURS για το θέμα «Βελτίωση της μέτρησης των έμμεσων επιδράσεων των επενδυτικών έργων: προσδιορισμός και βαθμονόμηση των μεθόδων εκτίμησης των οικονομικών επιπτώσεων για τη μεγιστοποίηση της συμβατότητάς τους με την ανάλυση κόστους-ωφέλειας» στο πανεπιστήμιο Universidad Las Palmas de Gran Canaria (Ισπανία).

Όλοι οι υποψήφιοι για αυτές τις δύο χορηγίες EIBURS έχουν ενημερωθεί απευθείας σχετικά με τα αποτελέσματα.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα EIBURS και τις άλλες πρωτοβουλίες του Προγράμματος για τη Γνώση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ, στην ενότητα σχετικά με το Πρόγραμμα για τη Γνώση (Knowledge Programme).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/10


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8910 — Bouygues Construction SA / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 223/09)

1.   

Στις 13 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Bouygues Construction SA («Bouygues Construction», Γαλλία),

Alpiq InTec AG («Alpiq INTEC», Ελβετία), που ανήκει στην Alpiq Group,

Kraftanlagen München GmbH («KAM», Γερμανία), που ανήκει στην Alpiq Group.

Η Bouygues Construction αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Alpic InTec και της KAM, οι οποίες από κοινού συνιστούν το τμήμα υπηρεσιών σχεδιασμού της Alpiq Group.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   Bouygues Construction: κατασκευές, αξιοποίηση ακινήτων, μέσα ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίες,

—   Alpiq InTec: κτιριακή τεχνολογία, διαχείριση εγκαταστάσεων, μεταφορές και τεχνολογία ενεργειακού εφοδιασμού,

—   KAM: τεχνολογία ενέργειας και σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, πυρηνική τεχνολογία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και υπηρεσίες σχεδιασμού για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8910 — Bouygues Construction SA / Alpiq InTec AG / Kraftanlagen München GmbH

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/12


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8975 — CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 223/10)

1.   

Στις 20 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Λουξεμβούργο),

Mehiläinen Holding AB («Mehiläinen», Σουηδία).

Η CVC αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο της Mehiläinen, με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   CVC: διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων και πλατφορμών,

—   Mehiläinen: εταιρεία χαρτοφυλακίου της εταιρείας Mehiläinen Oy, η οποία παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας στη Φινλανδία.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8975 — CVC Capital Partners / Mehiläinen Holding

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/13


Πληροφορίες σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην καταγγελία που καταχωρίστηκε με αριθμό αναφοράς CHAP(2013) 2466

(2018/C 223/11)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε σειρά καταγγελιών που έλαβε σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούν οι ισπανικές αρχές στα σύνορα με το Γιβραλτάρ. Η αρχική απόδειξη παραλαβής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2013/C 246/07).

Η Επιτροπή ενημερώνει τους προσφεύγοντες ότι δεν δύναται να καταλήξει σε απόφαση είτε για αποστολή προειδοποιητικής επιστολής είτε για θέση της υπόθεσης στο αρχείο, δεδομένου ότι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της εξέλιξης της κατάστασης όσον αφορά τα άτομα που μεταβαίνουν από την Ισπανία στο Γιβραλτάρ (και αντίστροφα), ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

Η Επιτροπή θα ενημερώνει τους καταγγέλλοντες σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί στις καταγγελίες τους.


27.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 223/14


Δημοσίευση αιτήσεων τροποποίησης παραδοσιακής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 42α του κανονισμού (EΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την παρουσίαση ορισμένων προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα

(2018/C 223/12)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 του Συμβουλίου. Η ένσταση υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός διμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

Αίτηση τροποποίησης παραδοσιακής ένδειξης

«CRU CLASSÉ»

Ημερομηνία παραλαβής :

Γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί η αίτηση : γαλλική

Αριθμός φακέλου : TDT-FR-A1646

Αιτών :

Ministère de l'agriculture et de l'alimentation

DGPE

3, rue Barbet de Jouy

75349 Paris SP

ΓΑΛΛΙΑ

Ονομασία : Cru classé

Η ονομασία «Cru classé» είναι παραδοσιακή ένδειξη σύμφωνα με το άρθρο 112 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Η παραδοσιακή ένδειξη «cru classé» μπορεί να συνοδεύεται από τους όρους «grand», «premier grand», «deuxième», «troisième», «quatrième», «cinquième»

Γλώσσα της παραδοσιακής ένδειξης : γαλλική

Κατάλογος προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης ή γεωγραφικών ενδείξεων

Η παραδοσιακή ένδειξη «cru classé» μπορεί να χρησιμοποιείται για να περιγράψει οίνους με τις παρακάτω προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης:

Barsac

Côtes de Provence

Graves

Saint-Emilion-Grand-Cru

Médoc

Haut-Mιdoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Lιognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Sauternes

Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων

Η παραδοσιακή ένδειξη «cru classé» μπορεί να χρησιμοποιείται για την περιγραφή οίνου όπως ορίζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VII, Μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

Τροποποίηση

Η τροποποίηση εισάγει τη δυνατότητα να συνοδεύεται η παραδοσιακή ένδειξη «cru classé» από την ένδειξη «1855».

Σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να επιτραπεί να συνοδεύεται η παραδοσιακή ένδειξη «cru classé», ακολουθούμενη, ενδεχομένως, από τις ενδείξεις «grand», «premier grand», «deuxième», «troisième», «quatrième», «cinquième», από την ένδειξη «1855». Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στους οίνους Bordeaux από οινοποιεία που έχουν ταξινομηθεί από το Chambre de Commerce de Bordeaux στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού του 1855 και ανήκουν σε μια από τις παρακάτω προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης:

Barsac

Haut-Mιdoc

Margaux

Pauillac

Pessac-Lιognan

Saint-Julien

Saint-Estèphe