ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 187A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
1 Ιουνίου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 187 A/01

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Βίλνιους (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2018/20027

1

2018/C 187 A/02

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), Βουδαπέστη (Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14) — COM/2018/20026

6


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 187/1


Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Βίλνιους

(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

COM/2018/20027

(2018/C 187 A/01)

 

Ποιοι είμαστε

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος κανονιστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων και ιδίως την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ.

Το EIGE λειτουργεί εντός του πλαισίου των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ. Οι στόχοι και τα καθήκοντα έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδρυτικό κανονισμό του (ΕΚ) 1922/2006 που απονέμει στο Ινστιτούτο τον κεντρικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το EIGE συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χάραξη περισσότερο ενημερωμένης πολιτικής. Για να επιτύχει τους στόχους του, το EIGE συλλέγει και αναλύει συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ και αναπτύσσει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Τα βασικά όργανα του EIGE αποτελούνται από ένα διοικητικό συμβούλιο (όργανο λήψης αποφάσεων), ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων (συμβουλευτικό όργανο) και τον διευθυντή / τη διευθύντριά του (εκτελεστικό όργανο) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του/της.

Ο οργανισμός έχει την έδρα του στο Βίλνιους, Λιθουανία και την παρούσα στιγμή απασχολεί 50 υπαλλήλους από πάνω από 18 κράτη μέλη.

Τι προτείνουμε

Ο διευθυντής/Η διευθύντρια είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο του EIGE και λογοδοτεί έναντι του διοικητικού συμβουλίου του EIGE, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) 1922/2006 περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Θα ηγείται του EIGE, θα είναι υπεύθυνος/-η διαχειριστής/διαχειρίστριά του και θα έχει τη γενική ευθύνη για τις δραστηριότητές του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του.

Ο/Η διευθυντής/-ρια είναι υπεύθυνος/-η για:

την καθημερινή διοίκηση του Ινστιτούτου, το οποίο διαθέτει προϋπολογισμό για το 2018 περί τα 7,8 εκατ. ευρώ και προσωπικό περίπου 50 ατόμων·

τη διαχείριση του EIGE σύμφωνα με τον ιδρυτικό κανονισμό και τους εκτελεστικούς κανόνες του και με την ισχύουσα νομοθεσία και με τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του·

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του προσωπικού του EIGE και την προώθηση θετικού ομαδικού πνεύματος και καλού εργασιακού περιβάλλοντος·

τη διαχείριση όλων των πόρων του Ινστιτούτου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη διενέργεια των δραστηριοτήτων των οργάνων του, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η διάθεση της κατάλληλης επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης·

την κατάρτιση της στρατηγικής του EIGE και των σχεδίων προγραμμάτων εργασίας, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατεύθυνση και τις διαδικασίες τους για τη χάραξη πολιτικής στο διοικητικό συμβούλιο·

την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας και των αποφάσεων που εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο·

την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Σώματος Εμπειρογνωμόνων·

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για τη συνολική εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο EIGE, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης εποπτείας σε θέματα ποιότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισής του·

την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του EIGE σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό-πλαίσιο για τους οργανισμούς και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισής του, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

την ανάληψη της γενικής ευθύνης για τα οικονομικά ζητήματα του EIGE, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των οριστικών λογαριασμών και των αποφάσεων χρηματοδότησης·

την εκπροσώπηση του EIGE και την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με το κοινό σχετικά με όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού·

την εξασφάλιση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, καθώς και με τους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών που ασκούν καθήκοντα ανάλογα με τα καθήκοντα του EIGE·

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια μεριμνά ώστε ο οργανισμός να εκτελεί τις δραστηριότητες του με ανεξαρτησία και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (απαιτήσεις επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής με βάση τις ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Υπηκοότητα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να έχουν:

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, καθώς και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, η οποία απαιτείται παρακάτω).

Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τουλάχιστον 5 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς των πολιτικών της ΕΕ, κατά προτίμηση την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις οικονομικές επιστήμες, τη στατιστική, το δίκαιο.

Διευθυντική πείρα: τουλάχιστον 5 έτη της μεταπτυχιακής επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (1). Πείρα σε θέματα διαχείρισης σε σχετικούς τομείς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, μέρος της συνέντευξης ή η συνέντευξη ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, την πλήρη πενταετή θητεία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/-τις έκτακτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (βλ. άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3)).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους· να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και να είναι σωματικά ικανοί/-ες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

α)

Πείρα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων, και ιδίως:

ικανότητα διοίκησης αποκεντρωμένου οργανισμού της ΕΕ, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό διοικητικό επίπεδο,

άριστη ικανότητα ανάπτυξης και εφαρμογής στρατηγικού οράματος, — ικανότητα καθορισμού στόχων, διοίκησης και κινητοποίησης ατόμων σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον, άριστη ικανότητα διεύθυνσης ομάδων·

πολύ καλή ικανότητα λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων και στις περιπτώσεις που αφορούν περίπλοκα ζητήματα,

αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση δημοσιονομικών, χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές πλαίσιο, και

σαφές όραμα για την προώθηση της αποστολής του EIGE, ώστε να παρέχει άριστα στοιχεία σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη συγκριτική αξιολόγηση επιστημονικών κριτηρίων στον τομέα αυτό· προώθηση του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό και εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της επιστημονικής αριστείας.

β)

Τεχνικές γνώσεις, και ιδίως:

άρτια γνώση των προκλήσεων στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ και των πρωτοβουλιών της ΕΕ στον εν λόγω τομέα. Επαγγελματική πείρα στον τομέα της ισότητας των φύλων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. Ιδανικά η εμπειρία αυτή θα πρέπει να έχει αποκτηθεί σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, διοικητικό φορέα ή πανεπιστημιακό ίδρυμα· και

πολύ καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της λειτουργίας και της συνεργασίας τους.

γ)

Ικανότητες επικοινωνίας/προβολής και διαπραγμάτευσης, και ιδίως:

ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά και με άνεση, με διαφανή και ανοικτό τρόπο, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πολίτες, τις ευρωπαϊκές, τις διεθνείς, τις εθνικές και τις τοπικές δημόσιες αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα / τους ερευνητές, τον Τύπο και άλλους σχετικούς παράγοντες.

άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες και ικανότητα διατήρησης των ενδεδειγμένων σχέσεων με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών· και

η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα, δεδομένου ότι είναι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Προτού αναλάβει τα καθήκοντά του, ο/η διευθυντής/διευθύντρια οφείλει να δηλώσει τη δέσμευσή του/της να ενεργεί με ανεξαρτησία υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθεί ότι διακυβεύουν την ανεξαρτησία του/της.

Επιλογή και διορισμός

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια θα διοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του EIGΕ μεταξύ των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλ. επίσης το έγγραφο σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική όσον αφορά τους/τις ανώτερους/-ες υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (4)). Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συγκροτήσει επιτροπή προεπιλογής. Η εν λόγω επιτροπή θα αναλύσει όλες τις αιτήσεις και θα προσδιορίσει τους/τις υποψηφίους που διαθέτουν τα καλύτερα προσόντα με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής. Οι συγκεκριμένοι/-ες υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη με την επιτροπή προεπιλογής.

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η επιτροπή προεπιλογής θα συντάξει το πόρισμά της και θα προτείνει κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις στη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής, θα αποφασίσει σχετικά με τους/τις υποψηφίους που θα πρέπει να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα κληθούν σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί σύμβουλοι ανθρώπινων πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και τα πορίσματα της έκθεσης του κέντρου αξιολόγησης, η ΣΕΔ θα καταρτίσει βραχύ κατάλογο υποψηφίων τους/τις οποίους/-ες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή/διευθύντριας.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα προεπιλεγούν από τη ΣΕΔ θα κληθούν σε συνέντευξη από τον/την αρμόδιο/-α επίτροπο (ή τους/τις αρμόδιους/-ες επιτρόπους).

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τον κατάλογο των καταλληλότερων υποψηφίων, ο οποίος θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του EIGE. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους, πριν διορίσει τον διευθυντή/τη διευθύντρια από τους προεπιλεγέντες/προεπιλεγείσες από την Επιτροπή. Η ένταξη στον κατάλογο αυτόν δεν εξασφαλίζει διορισμό.

Οι υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν και σε άλλες συνεντεύξεις και/ή δοκιμασίες, πέραν εκείνων που αναφέρονται ανωτέρω. Θα κληθούν επίσης να προβούν σε δήλωση ενώπιον της/των σχετικής/-ών επιτροπής/-ών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και της Επιτροπής, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα (5).

Ισότητα ευκαιριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το EIGE εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (6).

Όροι εργασίας

Οι μισθοί και οι όροι απασχόλησης είναι αυτοί που προβλέπονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία αντιστοιχεί στη βασική θέση διευθυντή/διευθύντριας στον βαθμό AD14 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7). Ο/Η υποψήφιος/-α που θα επιλεγεί θα καταταχθεί, ανάλογα με τη διάρκεια της προϋπηρεσίας του/της, στο κλιμάκιο 1 ή το κλιμάκιο 2 εντός του βαθμού (8). Θα προσληφθεί για αρχική θητεία διάρκειας 5 ετών, με δυνατότητα παράτασης για μέγιστη διάρκεια 5 ετών, σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν κατά τη στιγμή της παρούσας δημοσίευσης.

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε νέο μέλος του προσωπικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο 9 μηνών.

Ο τόπος υπηρεσίας είναι το Βίλνιους (Λιθουανία), όπου έχει την έδρα του το EIGE.

Η θέση θα καλυφθεί από τις 16 Απριλίου 2019.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλ. σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά τα είδη των διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, ο οποίος θα είναι ο αριθμός αναφοράς σας που θα χρησιμοποιείται για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτησή σας. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για την εγγραφή σας λήγει στις 29 Ιουνίου 2018, 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν θα γίνονται δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους ότι οι εργασίες των διαφόρων επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους ή σε οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων (9).


(1)  Τουλάχιστον για τα εν λόγω 5 έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε διευθυντική θέση, οι υποψήφιοι/-ιες θα πρέπει να αναφέρουν στο βιογραφικό τους σημείωμα τα εξής: 1) τον τίτλο και τα καθήκοντα που άσκησαν σε διευθυντικές θέσεις· 2) τον αριθμό των υπαλλήλων τους οποίους διοικούσαν στις θέσεις αυτές· 3) το ύψος των προϋπολογισμών που διαχειρίζονταν· 4) τον αριθμό των προϊσταμένων και των υφισταμένων τους και 5) τον αριθμό των συναδέλφων τους στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(2)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=El

(3)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(4)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(5)  Η επιτροπή επιλογής θα διασφαλίσει ότι δεν θα δοθεί κανένα αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους οι οποίοι είναι φυσικοί ομιλητές μίας από αυτές τις γλώσσες.

(6)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(7)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=EN

(8)  Ο διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στους μισθούς και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λιθουανία ανέρχεται σε 74,3 % για το 2018.

(9)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


1.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 187/6


Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), Βουδαπέστη

(Έκτακτος/-η υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

COM/2018/20026

(2018/C 187 A/02)

 

Ποιοι είμαστε

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) (1) αποτελεί οργανισμό της ΕΕ ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο αριστείας στον τομέα της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το EIT χορηγεί σήμερα υποτροφίες σε έξι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), ενώ δύο ακόμη τέτοιες κοινότητες θα συσταθούν το 2018. Ο προϋπολογισμός του EIT για την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ΚΓΚ αναμένεται να μοχλεύσουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές πηγές ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το EIT είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης των τριών πλευρών του «τριγώνου της γνώσης» (της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της καινοτομίας) στις ΚΓΚ. Ένας από τους κεντρικούς στόχους του EIT και των ΚΓΚ είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός της καινοτομίας και ως «συνεκτικός ιστός» στο τρίγωνο της γνώσης. Το EIT φιλοδοξεί να διακριθεί ως ίδρυμα καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, το οποίο θα εμπνέει και θα προωθεί αλλαγές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, τόσο τις νέες όσο και τις εδραιωμένες, από τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες πολυεθνικές.

Το ΕΙΤ, το οποίο από την ίδρυσή του προσανατολίζεται σαφώς προς την αγορά, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση δημιουργώντας νέες δεξιότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται τόσο στη δημόσια ζήτηση όσο και στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης. Ένας σημαντικός ρόλος που θα κληθεί να ασκήσει το EIT θα είναι να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την προώθηση νέων, συστημικών προσεγγίσεων στην καινοτομία.

Τη στρατηγική διαχείριση του EIT συντονίζει και αποφασίζει το διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από αναγνωρισμένους ευρωπαίους πρωτοπόρους της καινοτομίας που προέρχονται από το τρίγωνο της γνώσης.

Οι ΚΓΚ είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένα δημόσια/ιδιωτικά δίκτυα πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Η άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και ιδρυμάτων, σε όλες τις στρατηγικές, επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές του EIT, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας.

Το ΕΙΤ διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ και προσωπικό περίπου 70 ατόμων.

Το EIT έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: http://eit.europa.eu

Τι προτείνουμε

Ο διευθυντής/η διευθύντρια είναι αρμόδιος/-α για τις δραστηριότητες και την καθημερινή διαχείριση του ΕΙΤ και είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπός του. Λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο στο οποίο υποβάλλει εκθέσεις σε τακτική βάση σχετικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ. Συγκεκριμένα, ο/η διευθυντής/διευθύντρια:

α)

οργανώνει και διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του ΕΙΤ,

β)

υποστηρίζει το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική επιτροπή στο έργο τους, προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη για τις συνεδριάσεις τους, και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

γ)

προετοιμάζει το σχέδιο του στρατηγικού θεματολογίου καινοτομίας (ΣΘΚ), προκαταρκτικό κυλιόμενο τριετές πρόγραμμα εργασίας, το ετήσιο σχέδιο έκθεσης, και το ετήσιο σχέδιο προϋπολογισμού, και τα υποβάλλει στο διοικητικό συμβούλιο,

δ)

προετοιμάζει και διευθύνει τη διαδικασία επιλογής για τις ΚΓΚ και μεριμνά ώστε η διαδικασία αυτή, στα διάφορα στάδιά της, να διεξάγεται με διαφάνεια και αντικειμενικότητα,

ε)

προετοιμάζει, διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβατικές συμφωνίες με τις ΚΓΚ,

στ)

διοργανώνει το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής σύνθεσης από αντιπροσώπους των κρατών μελών,

ζ)

εξασφαλίζει την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης, σχετικών με τις επιδόσεις του ΕΙΤ, σύμφωνα με την υποχρέωση του ινστιτούτου να εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του υπόκεινται σε διαρκή και συστηματική παρακολούθηση και σε περιοδικές αξιολογήσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού για το ΕΙΤ,

η)

είναι υπεύθυνος/-η για τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΙΤ, αξιοποιεί κατάλληλα τις πληροφορίες που λαμβάνει από την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου,

θ)

είναι υπεύθυνος/-η για όλα τα θέματα του προσωπικού,

ι)

υποβάλλει το σχέδιο ετήσιων λογαριασμών και ισολογισμού στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και στη συνέχεια στο διοικητικό συμβούλιο μέσω της εκτελεστικής επιτροπής,

ια)

μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του EIT βάσει των συμβάσεων και των συμφωνιών που συνάπτει,

ιβ)

μεριμνά για την ουσιαστική επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης,

ιγ)

ενεργεί προς το συμφέρον του ΕΙΤ, διαφυλάσσοντας τους στόχους και την αποστολή του, την ταυτότητα, την αυτονομία και τη συνοχή του, με ανεξαρτησία και διαφάνεια.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (κριτήρια επιλεξιμότητας):

Οι υποψήφιοι/-ες θα κριθούν για τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

Υπηκοότητα: να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν είτε

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή

επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), καθώς και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα ενός έτους δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).

Επαγγελματική πείρα: να έχουν, μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στα ανωτέρω προσόντα. Τουλάχιστον 5 έτη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους τομείς του EIT: την καινοτομία, την έρευνα και/ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Διοικητική πείρα: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποδείξουν ότι τουλάχιστον πέντε έτη από την επαγγελματική πείρα τους έχουν αποκτηθεί σε θέσεις άμεσης διοίκησης προσωπικού και διαχείρισης προϋπολογισμών, ή σε δομές διοίκησης σε επαρκώς υψηλό επίπεδο αρμοδιοτήτων (2).

Γλώσσες: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες στον βαθμό που χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μέρος της συνέντευξης μπορεί να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα·

Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, την πλήρη πενταετή θητεία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του/της (βλέπε άρθρο47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4)).

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους· να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί/-ες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αναζητούμε (κριτήρια επιλογής):

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

Α.

πολύ καλές αναλυτικές και οργανωτικές δεξιότητες, καθώς και την ικανότητα να αναπτύσσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές, να είναι σε θέση να διοικήσει έναν μεγάλο ευρωπαϊκό ή διεθνή οργανισμό, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο λειτουργίας,

Β.

καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της λειτουργίας και της συνεργασίας τους,

Γ.

αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση δημοσιονομικών, χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές πλαίσιο·

Δ.

αποδεδειγμένη πείρα στην πολιτική και στην πράξη όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα, την επιχειρηματική δραστηριότητα ή την καινοτομία και πείρα σε ηγετικές θέσεις σε έναν από αυτούς τους τομείς.

Ε.

Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, καθώς και πολύ ανεπτυγμένες δεξιότητες διαπραγμάτευσης. Ειδικότερα, ικανότητα επικοινωνίας με το κοινό και αποτελεσματικής και αποδοτικής συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (με ευρωπαϊκές, διεθνείς, εθνικές και τοπικές αρχές, με διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.),

ΣΤ.

ικανότητα να διοικεί και να παρέχει κίνητρα σε μια μεγάλη ομάδα, σε ευρωπαϊκό, πολυπολιτισμικό και πολύγλωσσο πλαίσιο, καθώς επίσης και ικανότητα να θέτει και να μεταδίδει στόχους, να ιεραρχεί καθήκοντα και να εξασφαλίζει την εκτέλεσή τους,

Ζ.

καλή γνώση των πολιτικών, των διαδικασιών και των διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕ που αφορούν τις δραστηριότητες του ΕΙΤ·

Η.

πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας, που αποτελεί τη γλώσσα εργασίας του ΕΙΤ, αποτελεί πρόσθετο προσόν.

Ανεξαρτησία και δήλωση συμφερόντων

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του/της, ο/η διευθυντής/διευθύντρια θα κληθεί να υποβάλει δήλωση δέσμευσης ότι θα ενεργεί με αμεροληψία για το δημόσιο συμφέρον, καθώς και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε συμφέροντά του/της τα οποία ενδέχεται να θεωρηθούν ότι θίγουν την ανεξαρτησία του/της.

Επιλογή και διορισμός

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια θα διοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο του EΙΤ μεταξύ των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει τη διαδικασία επιλογής σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης (βλέπε επίσης το συνοπτικό έγγραφο σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική όσον αφορά τους/τις ανώτερους/-ες υπαλλήλους — Document on Senior Officials Policy (5)). Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συγκροτήσει επιτροπή προεπιλογής. Η εν λόγω επιτροπή θα αναλύσει όλες τις αιτήσεις και θα προσδιορίσει τους/τις υποψηφίους που διαθέτουν τα καλύτερα προσόντα με γνώμονα τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής. Οι συγκεκριμένοι/-ες υποψήφιοι/-ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής προεπιλογής.

Μετά τις εν λόγω συνεντεύξεις, η επιτροπή προεπιλογής θα συντάξει το πόρισμά της και θα προτείνει κατάλογο υποψηφίων για περαιτέρω συνεντεύξεις στη συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμβουλευτική επιτροπή διορισμών (ΣΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της επιτροπής προεπιλογής, θα αποφασίσει σχετικά με τους/τις υποψηφίους που θα πρέπει να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα κληθούν σε συνέντευξη με τη ΣΕΔ θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ολοήμερη αξιολόγηση διοικητικών ικανοτήτων σε κέντρο αξιολόγησης το οποίο διαχειρίζονται εξωτερικοί/-ες σύμβουλοι ανθρώπινων πόρων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της συνέντευξης και τα πορίσματα της έκθεσης του κέντρου αξιολόγησης, η ΣΕΔ θα καταρτίσει βραχύ κατάλογο υποψηφίων τους/τις οποίους/οποίες θεωρεί κατάλληλους/-ες για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή/διευθύντριας.

Οι υποψήφιοι/-ες που θα προεπιλεγούν από τη ΣΕΔ θα κληθούν σε συνέντευξη από τον/την αρμόδιο/-α επίτροπο (ή τους/τις αρμόδιους/-ες επιτρόπους).

Μετά τις συνεντεύξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει τον κατάλογο των καταλληλότερων υποψηφίων, ο οποίος θα υποβληθεί στο διοικητικό συμβούλιο του EΙΤ. Η ένταξη στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων τον οποίο θα καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εξασφαλίζει διορισμό.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι/-ες θα κληθούν σε συνέντευξη από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΙΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διορίσει τον/τη διευθυντή/διευθύντρια επιλέγοντάς τον/την από τον πίνακα των επικρατέστερων υποψηφίων.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και της Επιτροπής, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική και/ή τη γαλλική γλώσσα (6).

Ισότητα ευκαιριών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ETF εφαρμόζουν πολιτική ίσων ευκαιριών και απαγόρευσης των διακρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1δ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (7).

Όροι εργασίας

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια θα διοριστεί ως έκτακτος/-η υπάλληλος στον βαθμό AD14, σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8), για περίοδο τεσσάρων ετών, η οποία δύναται να παραταθεί μία φορά, όπως αναφέρεται στον κανονισμό για το ΕΙΤ.

Επισημαίνεται στους/στις υποψηφίους ότι, σύμφωνα με το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, κάθε νέο μέλος του προσωπικού πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς δοκιμαστική περίοδο 9 μηνών.

Ο τόπος υπηρεσίας είναι η Βουδαπέστη (Ουγγαρία), όπου έχει την έδρα του το ΕΙΤ.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο «Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων»), ιδίως όσον αφορά τα είδη των απαιτούμενων διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, που θα είναι ο αριθμός αναφοράς σας για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτησή σας. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 29 Ιουνίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι απόρρητες. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους ή σε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η μέριμνα αυτή αφορά ιδίως την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων (9).


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 294/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 1), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1292/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013.

(2)  Στο βιογραφικό τους σημείωμα οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να αναφέρουν τουλάχιστον για τα εν λόγω πέντε έτη κατά τα οποία απέκτησαν πείρα σε επαρκώς ανώτερη διευθυντική θέση τα ακόλουθα: 1) τον τίτλο που είχαν και τα καθήκοντα που άσκησαν στις διοικητικές θέσεις τις οποίες κατείχαν, 2) τον αριθμό υπαλλήλων που διοικούσαν στις θέσεις αυτές, 3) το μέγεθος του προϋπολογισμού που διαχειρίστηκαν και 4) τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας, καθώς και τον αριθμό των ομοτίμων στην ίδια βαθμίδα ιεραρχίας.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=El

(4)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Η επιτροπή επιλογής θα διασφαλίσει ότι δεν θα δοθεί οποιοδήποτε αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε υποψηφίους οι οποίοι/-ες έχουν ως μητρική/πατρική μία από αυτές τις γλώσσες.

(7)  Κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, σ. 12.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(8)  Κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας, σ. 187.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:EL:PDF

(9)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.