ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
15 Ιουνίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Συμβούλιο

2017/C 189/01

Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο και τη μελλοντική εξέλιξη του διαλόγου με τους νέους στο πλαίσιο πολιτικών για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018

1

2017/C 189/02

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (1η Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2020)

5

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2017/C 189/03

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

15


 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 189/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8301 — GE/ATI/JV) ( 1 )

29

2017/C 189/05

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8190 — Weichai/Kion) ( 1 )

29


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2017/C 189/06

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στη στήριξη της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων ζωής οι οποίες διευκολύνουν την επιτυχή μετάβασή τους στον ενήλικο και στον επαγγελματικό βίο και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά

30

2017/C 189/07

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις στρατηγικές προοπτικές για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018

35

2017/C 189/08

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις

38

2017/C 189/09

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τον αθλητισμό ως βατήρα για την κοινωνική ένταξη μέσω του εθελοντισμού

40

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 189/10

Ισοτιμίες του ευρώ

45

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2017/C 189/11

Aναγγελία της Νορβηγίας όσον αφορά την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων — Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα — Χορήγηση αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2017

46


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο ΕΖΕΣ

2017/C 189/12

Διάταξη του Δικαστηρίου, της 15ης Νοεμβρίου 2016, στην υπόθεση E-7/16 — Míla ehf. κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ (Ένσταση απαραδέκτου — Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας)

48

2017/C 189/13

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 16ης Νοεμβρίου 2016, στην υπόθεση E-4/16 — Εποπτεύουσα Αρχής της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας (Μη συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνεται παράλειψη εκπλήρωσης υποχρεώσεων — άρθρο 33 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου —Αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση απόφασης του Δικαστηρίου)

49

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 189/14

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8467 — BNP Paribas / Commerz Finanz) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

50

2017/C 189/15

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8483 — Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

51

2017/C 189/16

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης [M.8440 — DuPont / FMC (Health and Nutrition business)] ( 1 )

52

2017/C 189/17

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8504 — EDF Energy Services / ESSCI) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

53


 

Διορθωτικά

2017/C 189/18

Διορθωτικό στη διαδικασία εκκαθάρισης — Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης έναντι της ADRIA Way ( ΕΕ C 123 της 20.4.2017 )

54


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Συμβούλιο

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/1


Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο και τη μελλοντική εξέλιξη του διαλόγου με τους νέους στο πλαίσιο πολιτικών για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018

(2017/C 189/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

Στο ψήφισμα του Συμβουλίου για την «Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης» (1) αναφερόταν ότι η γενική θεματική προτεραιότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τον διαρθρωμένο διάλογο στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 30ή Ιουνίου 2017 θα είναι η «Δυνατότητα για όλους τους νέους να συμμετέχουν σε μια πολυποίκιλη, διασυνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη» και ότι το θέμα αυτό θα αποτελεί το κοινό νήμα που θα εξασφαλίζει τη συνέχεια και τη συνοχή της εργασίας των τριών Προεδριών (Κάτω Χώρες, Σλοβακία και Μάλτα), σε συμφωνία με το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία 2016-2018.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

2.

Ο διαρθρωμένος διάλογος είναι συμμετοχική διαδικασία και τα αποτελέσματα του πέμπτου κύκλου εργασιών βασίζονται στα αποτελέσματα των εθνικών διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της ολλανδικής, της σλοβακικής και της μαλτέζικης Προεδρίας, καθώς και των διασκέψεων της ΕΕ για τη νεολαία στο Άμστερνταμ τον Απρίλιο του 2016, στο Κόσιτσε τον Οκτώβριο του 2016 και στη Μάλτα τον Μάρτιο του 2017.

3.

Η ολλανδική Προεδρία έδωσε έμφαση στη διερεύνηση των προκλήσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη σημερινή Ευρώπη. Κατά τη διάσκεψη για τη νεολαία στο Άμστερνταμ (Απρίλιος του 2016), συντάχθηκαν κατευθυντήρια ερωτήματα προς διαβούλευση με τους νέους, ενώ εθνικές ομάδες εργασίας σε επίπεδο κρατών μελών εκλήθησαν να διενεργήσουν τη διαβούλευση και να υποβάλουν παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων της.

4.

Κατά τη διάσκεψη για τη νεολαία στο Κόσιτσε (Οκτώβριος του 2016) εξετάσθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τους νέους και τους εκπροσώπους της νεολαίας ενώ, μαζί με αντιπροσώπους των κρατών μελών, εκπονήθηκαν κοινές συστάσεις του διαρθρωμένου διαλόγου για τη νεολαία, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», στα τέλη Νοεμβρίου 2016, μαζί με την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα της συζητήσεως κοινοποιήθηκαν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

5.

Κατά τη διάσκεψη για τη νεολαία στη Μάλτα (Μάρτιος του 2017) συζητήθηκαν περαιτέρω και ιεραρχήθηκαν οι κοινές συστάσεις, ενώ αναπτύχθηκαν και δράσεις για την εφαρμογή τους.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ:

6.

τις κοινές συστάσεις και τα σχέδια δράσης του διαρθρωμένου διαλόγου για τη νεολαία —«Δυνατότητα για όλους τους νέους να συμμετέχουν σε μια πολυποίκιλη, διασυνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη»—, που επικεντρώνονται στα θέματα: Πρόσβαση σε ποιοτικές και ζωτικής σημασίας πληροφορίες· Ανάπτυξη ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης· Πέραν του φόβου και της μισαλλοδοξίας· Προς ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματώνει το δυναμικό των νέων· Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία· Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των νέων στο ευρωπαϊκό εγχείρημα· Προγράμματα κινητικότητας για όλους· και ο αντίκτυπος των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και των οργανώσεων νεολαίας σε όλους όπως παρατίθενται στο παράρτημα.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠ’ΟΨΙΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

7.

να λαμβάνουν υπόψη τις κοινές συστάσεις και τις προτεινόμενες ενέργειες του διαρθρωμένου διαλόγου για τη νεολαία κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή των μελλοντικών πολιτικών για τη νεολαία, ανάλογα με την περίπτωση.

8.

να προβούν σε επανεξέταση της διαδικασίας του διαρθρωμένου διαλόγου και των στόχων του για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018 και να μελετήσουν καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους για την προώθηση ουσιαστικού και εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας με νέους ποικίλων καταβολών, οργανώσεις νεολαίας και υπευθύνους χάραξης πολιτικής, καθώς και ενδιαφερομένους από άλλους συναφείς τομείς.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

9.

Με βάση τα στοιχεία, την αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις, να προτείνει μια ανανεωμένη διαδικασία διαρθρωμένου διαλόγου ως μέρος της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΤΙ:

10.

Δεδομένου ότι το ανανεωμένο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) θα λήξει το 2018, η γενική προτεραιότητα για τον διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους και τις οργανώσεις νεολαίας για τον επόμενο κύκλο εργασιών (1η Ιουλίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) θα πρέπει να επικεντρωθεί στο επόμενο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας. Ο τίτλος του έκτου κύκλου του διαρθρωμένου διαλόγου θα είναι «Η Νεολαία στην Ευρώπη: ποιο είναι το επόμενο βήμα;».

11.

Η έμφαση που θα δώσει η επόμενη τριάδα Προεδριών - Εσθονία, Βουλγαρία και Αυστρία - στον έκτο κύκλο εργασιών του διαρθρωμένου διαλόγου θα αφορά την αξιολόγηση, την επανεξέταση και την ανανέωση του διαρθρωμένου διαλόγου, ώστε να τον βελτιώσουν και να τον προωθήσουν περαιτέρω.


(1)  ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινές συστάσεις του διαρθρωμένου διαλόγου για τη νεολαία

Δυνατότητα για όλους τους νέους να συμμετέχουν σε μια πολυποίκιλη, διασυνδεδεμένη και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη

Πρόσβαση σε ποιοτικές και ζωτικής σημασίας πληροφορίες

1.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ή την περαιτέρω εφαρμογή τεκμηριωμένης πολιτικής και πρακτικών που θα αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων ώστε να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που προσλαμβάνουν μέσω τόσο της τυπικής όσο και της μη τυπικής εκπαίδευσης.

2.

Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πρέπει να στηρίζουν μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας που διευθύνουν νέοι και τα οποία χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, ανεξαρτησία και πολυμορφία, επειδή αυτό συμβάλλει στη βελτίωση του γραμματισμού των νέων στα μέσα αυτά, καθώς και στην κριτική και αναλυτική σκέψη τους. Η επιτροπή CULT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούνται να λάβουν υπόψη αυτήν την πτυχή κατά την αναθεώρηση των προγραμμάτων «Erasmus +», «Ευρώπη για τους πολίτες», «Δημιουργική Ευρώπη» και όλων των άλλων συναφών προγραμμάτων.

Νέοι υπό πίεση: ανάπτυξη ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης

1.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα οι προσδοκίες ανταγωνιστικών επιδόσεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι νέοι να διαθέτουν αρκετό χρόνο και χώρο για δραστηριότητες που τους βοηθούν να αναπτύξουν ανθεκτικότητα, αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.

2.

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να προωθήσουν την εκπαίδευση για την ψυχική ευεξία και την ψυχική υγεία, τόσο στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στο μη τυπικό περιβάλλον. Στόχος είναι να σταματήσει ο στιγματισμός μέσω αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να μαθαίνουν πώς να διατηρούν την ψυχική τους υγεία και πώς να επικοινωνούν με τους ομοίους τους σχετικά με αυτό το θέμα.

Πέραν του φόβου και της μισαλλοδοξίας - Η εμπειρία της πολυμορφίας

1.

Οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να αυξήσουν τη χρηματοδότηση και τη θεσμική στήριξη της δημιουργίας τοπικών προγραμμάτων και ανταλλαγών σε εθνικό επίπεδο ώστε να έχουν όλοι οι νέοι τη δυνατότητα άμεσης επαφής με άλλους που έχουν διαφορετικές καταβολές και προέρχονται από διαφορετικές συνθήκες, ούτως ώστε να ενισχύονται οι διαπολιτισμικές ικανότητες, να αντιμετωπίζονται οι διακρίσεις, να προάγεται η κατανόηση του άλλου και η αλληλεγγύη και να βιώνουν τα οφέλη της πολυμορφίας.

2.

Προκειμένου όλοι οι νέοι άνθρωποι να ζήσουν σε μια Ευρώπη πολυμορφίας, η ΕΕ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν ή να υποστηρίξουν προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και σχολικές κοινότητες ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον, όπου οι νέοι θα μπορούν να αναπτύσσουν την ικανότητα να υπερβαίνουν τον φόβο και τις διακρίσεις.

Προς ένα εκπαιδευτικό σύστημα που πραγματώνει το δυναμικό των νέων

1.

Ζητούμε να αναληφθεί σε όλα τα κράτη μέλη η δέσμευση ότι θα εξασφαλίσουν υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής οι οποίες θα δίνουν σε όλους τους νέους τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να βρίσκουν τον δρόμο τους στη ζωή, από όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.

2.

Η εκπαίδευση δεν κατορθώνει να εφοδιάσει τους νέους με τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση πρακτικών δεξιοτήτων του βίου στην εκπαίδευση προκειμένου οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνίες ποικιλομορφίας και στον χώρο εργασίας.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στην κοινωνία, ιδίως για τις ευπαθείς ομάδες.

1.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι τοπικοί παράγοντες θα πρέπει, σε συνεργασία με τους νέους, να παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη, προσβάσιμες υπηρεσίες, καθώς επίσης να δημιουργούν χώρους για ουσιαστική αλληλεπίδραση, ούτως ώστε όλοι οι νέοι να μπορούν να ανακαλύψουν και να ενστερνισθούν την προσωπική τους ταυτότητα και αξία. Αυτή είναι η βάση για την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ νέων με διαφορετικές καταβολές.

2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κάθε νέος θα μπορεί, ανεξαρτήτως προσωπικής και κοινωνικής κατάστασης, να συμμετέχει ελεύθερα σε εθελοντικές δραστηριότητες καθιστώντας τες προσβάσιμες. Θα πρέπει να διασφαλίζεται συμμετοχικότητα, σε οργανώσεις νέων για παράδειγμα, ούτως ώστε να δημιουργείται αίσθηση του ανήκειν και να ενδυναμώνονται οι νέοι ως πολίτες.

Ανάκτηση της εμπιστοσύνης των νέων στο ευρωπαϊκό εγχείρημα

1.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό φόρουμ Νεολαίας θα πρέπει να εργασθούν από κοινού για την ανάλυση και κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι νέοι προσεγγίζουν την ενημέρωση από και για την ΕΕ και να αναπτύξουν επικοινωνιακή στρατηγική για την ενημέρωση των νέων Ευρωπαίων σχετικά με την ΕΕ και τους τρόπους άσκησης θετικής επιρροής στο εγχείρημα της ΕΕ.

2.

Για να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ των νέων και της ΕΕ και των πολιτικών που ασκεί, είναι σκόπιμο να διοργανώνονται σε όλα τα κράτη μέλη εθνικά ή/και περιφερειακά φεστιβάλ νεολαίας της ΕΕ τα οποία να σχετίζονται με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Τα φεστιβάλ αυτά θα πρέπει να συνδυάζουν κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και να συγκεντρώνουν νέους ποικίλων καταβολών. Στις εκδηλώσεις αυτές θα εμπλουτίζονται οι γνώσεις και ο προβληματισμός για την ΕΕ, για τις ευκαιρίες που προσφέρει και για τη διαμόρφωση των πολιτικών της, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ομαδικής διασκέδασης.

Πρόγραμμα κινητικότητας: απασχόληση και εκπαίδευση για όλους

1.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους για την υπέρβαση των εμποδίων στην πρόσβαση των νέων στην κινητικότητα. Τα προγράμματα πρόσβασης στην κινητικότητα θα πρέπει να απλουστευθούν και να προσαρμοσθούν καλύτερα στις πολυποίκιλες ανάγκες των νέων. Θα πρέπει να παρασχεθεί ενημέρωση και καθοδήγηση για να διευρυνθεί η επίγνωση των ευκαιριών κινητικότητας.

2.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νομικό πλαίσιο για την αναγνώριση και την επικύρωση των δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω των προγραμμάτων κινητικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πλαίσιο αυτό όχι μόνο θα παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε ποικίλες ευκαιρίες μάθησης, αλλά θα επικυρώνει και τις αποκτώμενες δεξιότητες και θα συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των νέων.

Ο αντίκτυπος των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και των οργανώσεων νεολαίας σε όλους

1.

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν και να υποστηρίξουν διάφορους εικονικούς και υλικούς χώρους αφιερωμένους σε εξειδικευμένες κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για νέους προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων των νέων.

2.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παράσχουν επαρκή επιχειρησιακή χρηματοδότηση ούτως ώστε οι διοργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και οι οργανώσεις νεολαίας να μπορούν να πραγματοποιούν βιώσιμες δραστηριότητες για νέους που να είναι προσβάσιμες, κατάλληλες και ουσιαστικές για όλους τους νέους.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/5


Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό

(1η Ιουλίου 2017 – 31 Δεκεμβρίου 2020)

(2017/C 189/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ την αρμοδιότητα που έχει χορηγηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως από τα άρθρα 6 και 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία ο αθλητισμός είναι ένας τομέας στον οποίο η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να υποστηρίζει, να συντονίζει ή να συμπληρώνει τις δράσεις των κρατών μελών.

2.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ τα ψηφίσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό για τις περιόδους 2011-2014 (1) και 2014-2017 (2).

3.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ για την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και τη σημασία του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2017 (3).

4.

ΘΕΩΡΟΥΝ ότι ο αθλητισμός μπορεί να συνεισφέρει στις προεξάρχουσες προτεραιότητες των θεματολογίων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα και ιδίως στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

5.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει θετικό ρόλο στη διατομεακή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ και συνεπώς διευκολύνει την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και την επαρκή ανταπόκριση στις προεξάρχουσες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις και προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει η ΕΕ, μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ριζοσπαστικοποίηση που ενδέχεται να οδηγήσει σε βίαιο εξτρεμισμό, η ανεργία καθώς και οι ανθυγιεινοί τρόποι ζωής και η παχυσαρκία.

6.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι επιβάλλεται η δέουσα συνεργασία με τους αθλητικούς παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου (4).

7.

ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου για τον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή που δημοσιεύθηκε το 2014 και στο οποίο αναγνωρίζονται οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων ως προς τα αποτελέσματα που αφορούν την εθελοντική εργασία και τον καθιστικό τρόπο ζωής, σημειώνουν δε τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat που καλύπτουν βασικά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα για τον αθλητισμό.

8.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ την ανάγκη συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδίως τις υποψήφιες και τις δυνάμει υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, ώστε να προαχθούν οι ευρωπαϊκές αξίες μέσω της αθλητικής διπλωματίας, καθώς και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον WADA και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

9.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ:

να αναπτυχθεί περαιτέρω το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, με τη θέσπιση τρίτου προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό με στόχο δράσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής,

να καθορισθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020,

να επικεντρώνονται οι δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού στα θέματα προτεραιότητας, στα βασικά ζητήματα, στα αποτελέσματα καθώς και στις μεθόδους και δομές εργασίας που απαριθμούνται στο παρόν πρόγραμμα εργασιών, όπως έχουν στο παράρτημα I.

ΙΙ.   ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

10.

ΦΡΟΝΟΥΝ ότι το παρόν πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό θα πρέπει να διέπεται από τους ακόλουθους κατευθυντήριους στόχους:

εξασφάλιση, μέσω διατομεακής συνεργασίας, της ευαισθητοποίησης άλλων τομέων πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα συμβολής του αθλητισμού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων πολιτικής που αντιμετωπίζει η ΕΕ,

περαιτέρω ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τον αθλητισμό,

προαγωγή της συνεργατικής και συντονισμένης προσέγγισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και, κατά περίπτωση, με το αθλητικό κίνημα και άλλους σχετικούς παράγοντες, για να επιτευχθεί προστιθέμενη αξία στον τομέα του αθλητισμού σε επίπεδο ΕΕ μακροπρόθεσμα,

αντιμετώπιση των διεθνικών προκλήσεων με συντονισμένη ενωσιακή προσέγγιση,

συνυπολογισμός της ιδιαίτερης φύσης του αθλητισμού,

συμβολή στις προεξάρχουσες προτεραιότητες του θεματολογίου οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να δοθεί ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, καθώς και προετοιμασία της μετά το 2020 περιόδου (5),

προαγωγή της ισότητας των φύλων,

συνυπολογισμός της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένης της διπλής σταδιοδρομίας,

αξιοποίηση των επιτευγμάτων των δύο πρώτων προγραμμάτων της ΕΕ για τον αθλητισμό,

συμπλήρωση και ενίσχυση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα του αθλητισμού,

συμβολή στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού στην ΕΕ.

11.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ότι το παρόν πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί ένα ευέλικτο πλαίσιο και μέσο που θα είναι ικανό να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις εξελίξεις στον τομέα του αθλητισμού και να λαμβάνει υπόψη τις προτεραιότητες των μελλοντικών Προεδριών.

12.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στα ακόλουθα θέματα και βασικά ζητήματα για την περίοδο που καλύπτει το παρόν πρόγραμμα εργασιών. Αυτά θα μπορούσαν να συμπληρώνονται από κάθε Προεδρία ανάλογα με ενδεχόμενες νέες εξελίξεις:

1)

Ακεραιότητα του αθλητισμού, ιδίως προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ανηλίκων, ιδιαιτερότητα του αθλητισμού, καταπολέμηση της διαφθοράς και των προσυνεννοημένων αγώνων, καθώς και καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης·

2)

Οικονομική διάσταση του αθλητισμού, ιδίως η καινοτομία στον αθλητισμό, και αθλητισμός και ψηφιακή ενιαία αγορά·

3)

Αθλητισμός και κοινωνία, ιδίως κοινωνική ένταξη, ρόλος των προπονητών, εκπαίδευση στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού, αθλητισμός και υγεία, αθλητισμός και περιβάλλον και αθλητισμός και μέσα ενημέρωσης, καθώς και αθλητική διπλωματία.

Οι λεπτομέρειες όσον αφορά την αντιμετώπιση των ανωτέρω βασικών ζητημάτων εκτίθενται στο παράρτημα I.

13.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ότι:

το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ μπορεί να αναθεωρείται από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου συναρτήσει των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και των εξελίξεων της πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ,

θα οργανωθεί μεσοπρόθεσμος προβληματισμός σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019.

ΙΙΙ.   ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ότι επιβάλλεται να συνεχισθεί η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή, για την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών. Αναγνωρίζουν επίσης ότι το αθλητικό κίνημα και οι σχετικοί αρμόδιοι οργανισμοί σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο WADA και η ΠΟΥ, θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένοι με τη συγκεκριμένη συνεργασία.

15.

ΕΚΤΙΜΟΥΝ ότι:

Θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες δομές και μέθοδοι εργασίας για να δοθεί συνέχεια στα επιτεύγματα των δύο πρώτων προγραμμάτων εργασιών της ΕΕ και να επιτευχθούν νέα αποτελέσματα σύμφωνα με τα θέματα προτεραιότητας και τα βασικά ζητήματα τα οποία εκτίθενται στο σημείο 12 ανωτέρω,

Θα πρέπει να διοργανωθούν από την Επιτροπή, όταν κρίνεται σκόπιμο, συνεδριάσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων και θεματικών ενοτήτων στους τομείς πολιτικής οι οποίοι, μεταξύ άλλων, έχουν ρυθμισθεί διεξοδικά στα προηγούμενα και στο τρέχον πρόγραμμα εργασιών για τον αθλητισμό.

Μπορούν να διοργανωθούν συνεδριάσεις κατόπιν πρωτοβουλίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (ομάδες ενδιαφερόμενων κρατών μελών). Κατά τις συνεδριάσεις αυτές θα εξετασθούν, μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες αλληλοδιδαχής από ομοτίμους μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Άλλες δομές και μέθοδοι εργασίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν διασκέψεις και σεμινάρια της Προεδρίας, άτυπες συνεδριάσεις των υπουργών και Διευθυντών στον τομέα του αθλητισμού, μελέτες της Επιτροπής, καθώς και διασκέψεις και σεμινάρια της Επιτροπής.

Οι βασικές αρχές σχετικά με τις διάφορες μεθόδους εργασίας παρατίθενται στο παράρτημα II.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η εφαρμογή του παρόντος προγράμματος εργασιών της ΕΕ θα αξιολογηθεί από το Συμβούλιο βάσει έκθεσης που θα εκπονήσει η Επιτροπή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

IV.   ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

16.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

να εργασθούν από κοινού με την Επιτροπή για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος εργασιών της ΕΕ, με αξιοποίηση των δομών και μεθόδων εργασίας που ορίζονται στο παρόν ψήφισμα,

τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας και σεβόμενα την αυτονομία των δομών που διέπουν τον αθλητισμό, να λάβουν δεόντως υπόψη το παρόν πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ κατά τη χάραξη πολιτικών σε εθνικό επίπεδο,

να ενημερώνουν τακτικά και, κατά περίπτωση, να διαβουλεύονται με τους αθλητικούς παράγοντες σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζονται η καταλληλότητα και η προβολή των δραστηριοτήτων.

να διαδίδουν, ενδεχομένως, στα κράτη μέλη και στο κατάλληλο επίπεδο τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο του παρόντος και των προηγούμενων προγραμμάτων εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό,

να διοργανώνουν συνεδριάσεις για την εξέταση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος (ομάδες ενδιαφερόμενων κρατών μελών),

να δρομολογούν και να καθοδηγούν δραστηριότητες αλληλοδιδαχής από ομοτίμους σε συνεργασία με την Επιτροπή.

17.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

να λαμβάνουν υπόψη τους τα θέματα προτεραιότητας του προγράμματος εργασιών της ΕΕ, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της τριάδας των Προεδριών, κατά τη διαμόρφωση του προγράμματός τους, και να αξιοποιούν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ήδη,

να ενημερώνουν τα κράτη μέλη για τις εν εξελίξει ή τις προγραμματισμένες εργασίες σε άλλες συνθέσεις του Συμβουλίου οι οποίες έχουν αντίκτυπο στον αθλητισμό,

στο τέλος της περιόδου που καλύπτει το παρόν ψήφισμα και βάσει έκθεσης που θα εκπονήσει η Επιτροπή, να προτείνουν νέο σχέδιο προγράμματος εργασιών της ΕΕ για την επόμενη περίοδο, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο·

να εξετάσουν την αξιολόγηση του διαρθρωμένου διαλόγου με το αθλητικό κίνημα (6).

18.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

να εργασθεί μαζί με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του παρόντος προγράμματος εργασιών, ιδίως δε των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στο παράρτημα I,

να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τις τρέχουσες ή προγραμματιζόμενες πρωτοβουλίες σε άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ που έχουν αντίκτυπο στον αθλητισμό, καθώς και σχετικά με τις σχετικές εξελίξεις στην Επιτροπή,

να ενημερώνει την Ομάδα «Αθλητισμός» σχετικά με τις εντολές των ομάδων εμπειρογνωμόνων,

να στηρίζει τα κράτη μέλη και τους άλλους σχετικούς φορείς στις δραστηριότητές τους όσον αφορά τα θέματα και βασικά ζητήματα που καθορίζονται στο παρόν ψήφισμα, κυρίως με τις εξής ενέργειες:

εξέταση των μέσων για τη διευκόλυνση της συμμετοχής κρατών μελών και εμπειρογνωμόνων, καθώς και για την πρόσκληση εκπροσώπων του αθλητικού κινήματος και, κατά περίπτωση, άλλων ενδιαφερομένων στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που αναφέρονται στο παράρτημα I, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό και συνεκτικό επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας και εμπειρογνωμοσύνης,

σύσταση ομάδων εμπειρογνωμόνων στους ακόλουθους τομείς:

Ακεραιότητα

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων στον αθλητισμό

δημιουργία άλλων μορφών στήριξης για την προαγωγή της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της αλληλοδιδαχής από ομοτίμους, καθώς και για την απόκτηση γνώσεων (π.χ. μελέτες),

παροχή της απαραίτητης συνδρομής από εμπειρογνώμονες για ζητήματα αντιμετώπισης της φαρμακοδιέγερσης, ιδίως τη συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο οποιασδήποτε επικείμενης αναθεώρησης του Παγκόσμιου Κώδικα κατά της Φαρμακοδιέγερσης του WADA,

παροχή υλικοτεχνικής και τεχνικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση και τη διάδοση σχετικών εγγράφων και πληροφοριών όσον αφορά την ενωσιακή πολιτική για τον αθλητισμό,

διοργάνωση ειδικών συνεδριάσεων θεματικών ενοτήτων στους τομείς πολιτικής οι οποίοι έχουν εξετασθεί διεξοδικά στα προηγούμενα και στο τρέχον πρόγραμμα εργασιών για τον αθλητισμό. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων είναι να εξεταστούν τα σχετικά με τις πολιτικές αποτελέσματα των σχεδίων που χρηματοδοτεί η ΕΕ για τη στήριξη του αθλητισμού καθώς και να ενισχυθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων για συγκεκριμένα ζητήματα, να αποτιμηθεί η σημειωθείσα πρόοδος και να προσδιοριστεί πού χρειάζεται περαιτέρω δράση, ιδίως στους τομείς που ορίζονται στο παράρτημα I.

εξασφάλιση της συνέχειας που δίνεται στο έργο των προηγούμενων Ομάδων Υψηλού Επιπέδου, τις οποίες συγκρότησε η Επιτροπή στους τομείς «μαζικός αθλητισμός» και «αθλητισμός και διπλωματία»,

εξασφάλιση της συνέχειας που δίνεται στις συστάσεις που υπέβαλε η προηγούμενη ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρηστή διακυβέρνηση και εξασφάλιση της συνέχειας σε τρέχοντα ζητήματα που σχετίζονται με την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων,

προώθηση της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον αθλητισμό,

διευκόλυνση του διαρθρωμένου διαλόγου για τον αθλητισμό, περιλαμβανομένης της διοργάνωσης σε ετήσια βάση ενός φόρουμ της ΕΕ για τον αθλητισμό, στο οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι βασικοί φορείς στα διάφορα επίπεδα του τομέα του αθλητισμού,

ανάπτυξη της ετήσιας ευρωπαϊκής εβδομάδας Αθλητισμού και προώθηση της εβδομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ως εργαλείο για την προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό και τη φυσική αγωγή σύμφωνα με τις προτεραιότητες του παρόντος προγράμματος εργασίας,

υποστήριξη στα θέματα προτεραιότητας και τα αντίστοιχα βασικά ζητήματα που καθορίζονται από το παρόν πρόγραμμα εργασιών, με την αξιοποίηση του προγράμματος Erasmus+ και άλλων συναφών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων,

έγκριση, το πρώτο εξάμηνο του 2020 και με βάση προαιρετικές συμβολές των κρατών μελών, έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή και την καταλληλότητα του προγράμματος εργασιών. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση πιθανού επόμενου προγράμματος εργασιών της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020,

ανάλογα με την περίπτωση, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στις δομές εργασίας του παρόντος και των προηγούμενων προγραμμάτων εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό.


(1)  ΕΕ C 162 της 1.6.2011, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12.

(3)  Έγγρ. 5516/17 + ADD 1.

(4)  Ψήφισμα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2010, όπου το Συμβούλιο συμφωνεί να συγκαλεί, σε τακτική βάση, κατά κανόνα στο περιθώριο των συνόδων του Συμβουλίου, άτυπες συνεδριάσεις κορυφαίων αντιπροσώπων των δημόσιων αρχών της ΕΕ και του αθλητικού κινήματος με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για αθλητικά θέματα στην ΕΕ (ΕΕ C 322 της 27.11.2010, σ. 1).

(5)  10 political priorities of the Juncker Commission (10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker) http://ec.europa.eu/priorities/publications/president-junckers-political-guidelines_en

(6)  Συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Βασικά ζητήματα (σημείο 12), ζητούμενα αποτελέσματα και αντίστοιχες δομές εργασίας

Βασικό ζήτημα

Μέθοδος εργασίας/Καθήκοντα

Αποτέλεσμα και ημερομηνία-στόχος

Επικεφαλής (ένας ή περισσότεροι)

Προτεραιότητα 1: Ακεραιότητα στον αθλητισμό

Αντιμετώπιση της φαρμακοδιέγερσης

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Συμβολές εμπειρογνωμόνων σε ζητήματα αντιμετώπισης της φαρμακοδιέγερσης, που θα ετοιμαστούν σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και θα συζητηθούν από την Ομάδα «Αθλητισμός», ιδίως συμβατότητα με το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά οποιαδήποτε προσεχή αναθεώρηση του Παγκόσμιου Κώδικα κατά της Φαρμακοδιέγερσης του WADA

2017 - 2019

Συνεισφορά της ΕΕ

Επιτροπή και Προεδρία

 

Προετοιμασία της θέσης της ΕΕ και των κρατών μελών της για τις συνεδριάσεις της CAHAMA και του WADA, με την υποστήριξη, αν κριθεί απαραίτητο, συναντήσεων εμπειρογνωμόνων.

2017 - 2020

Θέση της ΕΕ

Επιτροπή και Προεδρία

 

Σεμινάριο

Μέσα πρόληψης της φαρμακοδιέγερσης από τους νέους στον επαγγελματικό και τον μαζικό αθλητισμό.

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Έκθεση

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Προεδρία

Χρηστή διακυβέρνηση

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Ακεραιότητα

Εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και πρωτοβουλιών χρηστής διακυβέρνησης και καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως από τομείς εκτός του αθλητισμού, που πρέπει να εφαρμοστούν στον αθλητισμό

Προσυνεννοημένοι αγώνες

2018 - 2020

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Έκθεση

Επιτροπή

 

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Συστάσεις για πιθανές μελλοντικές δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό σε επίπεδο ΕΕ.

Δεύτερο εξάμηνο του 2019

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

Προστασία των ανηλίκων

Μελέτη

Έκταση της κακομεταχείρισης παιδιών στον αθλητισμό

Πρώτο εξάμηνο του 2019

Έκθεση

Επιτροπή

 

Σεμινάριο

Συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις για την προστασία των νέων αθλητών και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών στον χώρο του αθλητισμού (1)

Δεύτερο εξάμηνο του 2019

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών

Έκθεση

Προεδρία

 

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Προστασία της σωματικής και ηθικής ακεραιότητας των ανηλίκων στον χώρο του μαζικού αθλητισμού και του πρωταθλητισμού.

Δεύτερο εξάμηνο του 2019

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

Ιδιαιτερότητα του αθλητισμού

Ομάδα ενδιαφερόμενων κρατών μελών

Ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με τον αθλητισμό και τις αθλητικές οργανώσεις

Πρώτο εξάμηνο του 2019

(ενδεχ.) Συστάσεις/ισχύουσα κατάσταση

ΣΔ, ΓΑ, ΙΣ, ΚΧ

 

Σεμινάριο

Ιδιαιτερότητα του αθλητισμού εντός της ΕΕ

Δεύτερο εξάμηνο του 2019

Ανταλλαγή απόψεων

Έκθεση

Επιτροπή

Προτεραιότητα 2: Οικονομική διάσταση του αθλητισμού

Καινοτομία στον αθλητισμό

Συνεδρίαση θεματικής ενότητας

Τα οικονομικά οφέλη του αθλητισμού μέσω δορυφορικών λογαριασμών για τον αθλητισμό (ΔΛΑ). Η πρακτική χρήση των ΔΛΑ για τους φορείς χάραξης αθλητικής πολιτικής.

Πρώτο εξάμηνο του 2018

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Επιτροπή

 

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, ιδίως σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» – με επίκεντρο τα οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό και την καινοτομία.

Δεύτερο εξάμηνο του 2018

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

 

Διάσκεψη

Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, ιδίως σε σχέση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» – με επίκεντρο τα οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό και την καινοτομία.

Δεύτερο εξάμηνο του 2018

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Έκθεση

Προεδρία

Αθλητισμός και η ψηφιακή ενιαία αγορά

Σεμινάριο

Τα οφέλη και οι προκλήσεις της ψηφιακής ενιαίας αγοράς με στόχο την καλύτερη χρηματοδότηση και εμπορική εκμετάλλευση του αθλητισμού

Πρώτο εξάμηνο του 2019

Έκθεση

Προεδρία

Προτεραιότητα 3: Αθλητισμός και κοινωνία

Αθλητισμός και μέσα ενημέρωσης

Διάσκεψη

Ρόλος και επιρροή των μέσων ενημέρωσης στον αθλητισμό

Πρώτο εξάμηνο του 2020

Έκθεση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Προεδρία

 

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Ρόλος και επιρροή των μέσων ενημέρωσης στον αθλητισμό

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

Ρόλος των προπονητών

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Ρόλος των προπονητών στην κοινωνία

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

 

Διάσκεψη

Ρόλος, καθεστώς και ευθύνη των προπονητών στην κοινωνία.

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Έκθεση

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Προεδρία

Εκπαίδευση στον αθλητισμό και μέσω του αθλητισμού

Διάσκεψη

Φυσική αγωγή, αθλητισμός και διπλή σταδιοδρομία των αθλητών, με έμφαση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην εκπαίδευση

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Έκθεση

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Προεδρία

 

Ομάδα εμπειρογνωμόνων

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανθρώπινων πόρων στον αθλητισμό.

2018-2020

Κατευθυντήριες γραμμές

Επιτροπή

 

Σεμινάριο

Αθλητικά επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες για τους προπονητές

Πρώτο εξάμηνο του 2020

Έκθεση

Προεδρία

Κοινωνική ένταξη

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού

Πρώτο εξάμηνο του 2018

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

 

Διάσκεψη

Ο μαζικός αθλητισμός ως εργαλείο για την ένταξη και ως γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία

Πρώτο εξάμηνο του 2018

Έκθεση

Προεδρία

 

Μελέτη

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό.

Δεύτερο εξάμηνο του 2018

Έκθεση

Επιτροπή

 

Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα

Προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό.

Πρώτο εξάμηνο του 2019

(ενδεχ.) Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Προεδρία

 

Διάσκεψη

Τα πλεονεκτήματα από την άθληση σε οργανωμένο περιβάλλον για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες

Πρώτο εξάμηνο του 2019

Εγχειρίδιο με βέλτιστες πρακτικές/παραδείγματα

Προεδρία

 

Συνεδρίαση θεματικής ενότητας

Προαγωγή της φυσικής αγωγής που συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Επιτροπή

Αθλητισμός και υγεία

Σεμινάριο

Αθλητισμός και φυσική αγωγή στον χώρο εργασίας

Δεύτερο εξάμηνο του 2018

Έκθεση

Προεδρία

Αθλητισμός και περιβάλλον

Ομάδα ενδιαφερόμενων κρατών μελών

Αστική ανάπτυξη, αθλητισμός στη φύση, περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο πλαίσιο των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, μη βλαπτικές για το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις

2019-2020

Ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών

Έκθεση

ΓΑ, ΓΕ, ΠΡ

Αθλητική διπλωματία

Μελέτη

Ο αθλητισμός στην υποστήριξη των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Συστάσεις με βάση περιπτωσιολο-γικές μελέτες και ορθές πρακτικές

Επιτροπή

 

Σεμινάριο

Συνέχεια των εργασιών της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της Επιτροπής, συμπεράσματα του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2016 και σεμινάριο για την αθλητική διπλωματία

Δεύτερο εξάμηνο του 2017

Στρατηγική για τη μελλοντική πορεία

Επιτροπή


(1)  Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη χρηστή διακυβέρνηση, «Challenges: violence that minors have to be protected from in sport» («Προκλήσεις: η βία από την οποία πρέπει να προστατεύονται οι ανήλικοι στον χώρο του αθλητισμού»), Recommendations on the protection of young athletes and safeguarding children’s rights in sport («Συστάσεις σχετικά με την προστασία των νέων αθλητών και τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των παιδιών στον χώρο του αθλητισμού»), Ιούνιος 2016, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αρχές που αφορούν τις μεθόδους εργασίας, τις δομές και την υποβολή εκθέσεων

Η συμμετοχή των κρατών μελών στις εργασίες των ομάδων εμπειρογνωμόνων, των συνεδριάσεων θεματικών ενοτήτων και των ομάδων ενδιαφερόμενων κρατών μελών είναι εθελοντική και ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την πιο κατάλληλη και αποτελεσματική συμμετοχή των εμπειρογνωμόνων από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων αθλητικών φορέων.

Οι λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη σύνθεση και τις μεθόδους εργασίας των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής καλύπτονται από την απόφαση της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2016 (1).

Οι ομάδες ενδιαφερόμενων κρατών μελών μπορούν να ορίζουν τις δικές τους μεθόδους εργασίας και δομές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Επιτροπή συνδέεται με τις εργασίες των εν λόγω ομάδων, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Επιτροπή θα υποβάλλει στην Ομάδα «Αθλητισμός» εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των εργασιών των αντίστοιχων ομάδων εμπειρογνωμόνων και των συνεδριάσεων θεματικών ενοτήτων και θα παρουσιάζει τα αποτελέσματά τους. Οι ομάδες ενδιαφερόμενων κρατών μελών θα ορίζουν αντιπρόσωπο με ανάλογα καθήκοντα.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η Ομάδα «Αθλητισμός» του Συμβουλίου θα παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και να τηρείται το χρονοδιάγραμμα.

Οι ημερήσιες διατάξεις και οι εκθέσεις των συνεδριάσεων όλων των ομάδων θα διατίθενται σε όλα τα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από το βαθμό συμμετοχής τους σε συγκεκριμένο τομέα. Τα αποτελέσματα των ομάδων θα δημοσιεύονται και θα διανέμονται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα των διαφόρων μεθόδων εργασίας θα τροφοδοτούν την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών.


(1)  Απόφαση C(2016) 3301 final της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2016, για τη θέσπιση οριζόντιων κανόνων σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής.


ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/15


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Μαΐου 2017

σχετικά με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση και με την κατάργηση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

(2017/C 189/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1)

Τα επαγγελματικά προσόντα εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Δείχνουν στους εργοδότες τι γνωρίζουν θεωρητικά και τι είναι σε θέση να κάνουν οι κάτοχοί τους («μαθησιακά αποτελέσματα»). Ενδεχομένως αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Βοηθούν τις αρχές και τους φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης να γνωρίζουν το επίπεδο και το περιεχόμενο της μάθησης που έχει αποκτήσει το κάθε άτομο. Επιπλέον, είναι σημαντικά και για τα άτομα, ως έκφραση των προσωπικών επιτευγμάτων τους. Ως εκ τούτου, τα επαγγελματικά προσόντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας, τη διευκόλυνση της κινητικότητας και την πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση.

2)

Ως «επαγγελματικό προσόν» νοείται το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης από αρμόδια αρχή, που έχει κατά κανόνα τη μορφή εγγράφων, όπως είναι τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα. Τα επαγγελματικά προσόντα δηλώνουν ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αυτά τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω διάφορων διαδρομών τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης, σε εθνικά ή σε διεθνή πλαίσια. Οι πληροφορίες για τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και διαφανείς.

3)

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (1) δημιούργησε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς με οκτώ επίπεδα επαγγελματικών προσόντων, εκφρασμένων ως μαθησιακά αποτελέσματα με κλιμακούμενα επίπεδα επάρκειας. Τα επίπεδα αυτά χρησιμεύουν ως μηχανισμός «μετάφρασης» μεταξύ των διαφόρων συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων τους. Στόχος του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) είναι η βελτίωση της διαφάνειας, της συγκρισιμότητας και της δυνατότητας μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων.

4)

Οι γενικότεροι στόχοι της παρούσας σύστασης είναι η συμβολή στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και η αύξηση της απασχολησιμότητας, της κινητικότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων. Αποσκοπεί, επίσης, στην καλύτερη διασύνδεση της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στη στήριξη της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που αποκτώνται σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

5)

Τα κράτη μέλη έχουν αναπτύξει ή αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα συνδέουν με το ΕΠΕΠ μέσω μιας διαδικασίας «συσχέτισης». Τα επίπεδα του ΕΠΕΠ και οι περιγραφικοί δείκτες μαθησιακών αποτελεσμάτων συμβάλλουν στη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των επαγγελματικών προσόντων των διαφόρων εθνικών συστημάτων. Συμβάλλουν επίσης σε μια γενικότερη στροφή στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, προς μια προσέγγιση βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η συσχέτιση με το ΕΠΕΠ θα πρέπει να γίνεται μέσω των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων ή, ελλείψει αυτών, μέσω των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων (εφεξής «εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων»).

6)

Τα επαγγελματικά προσόντα είναι πιο διαφανή και συγκρίσιμα όταν παρουσιάζονται ως έγγραφα που περιλαμβάνουν αναφορά στο ισχύον επίπεδο του ΕΠΕΠ και περιγραφή των επιτευχθέντων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

7)

Στην εφαρμογή του ΕΠΕΠ θα πρέπει να συμμετέχει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρεία υποστήριξη. Στα κυριότερα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευόμενοι, οι φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι αρχές πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, οι φορείς διασφάλισης της ποιότητας, οι εργοδότες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα βιομηχανικά, εμπορικά και βιοτεχνικά επιμελητήρια, οι φορείς που ασχολούνται με την αναγνώριση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την ένταξη των μεταναστών.

8)

Η Επιτροπή, στην έκθεσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 19ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την αξιολόγηση του ΕΠΕΠ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ΕΠΕΠ είναι ευρέως αποδεκτό ως σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων, την εφαρμογή της προσέγγισης με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα και τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων. Στην έκθεση τονίζεται ότι η Ένωση πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους και τους εργαζομένους να καθιστούν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους πιο ορατές, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίον τις έχουν αποκτήσει.

9)

Στην έκθεση αυτή η Επιτροπή κατέληξε, εξάλλου, στο συμπέρασμα ότι η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ έχει παράσχει αποτελεσματική καθοδήγηση για τις εθνικές διαδικασίες συσχέτισης κι έχει οικοδομήσει εμπιστοσύνη και κατανόηση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Κατέληξε, επίσης, στο συμπέρασμα ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών σημείων συντονισμού του ΕΠΕΠ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο στενά συνδέονται με την εθνική διαχείριση της διαδικασίας συσχέτισης.

10)

Δεδομένης της θετικής αξιολόγησης της εν λόγω ομάδας, η συνέχιση της συμβουλευτικής ομάδας για το ΕΠΕΠ είναι ζωτικής σημασίας για μια συνεπή, συνεκτική, διαφανή και συντονισμένη εφαρμογή της παρούσας σύστασης.

11)

Η διαφάνεια και η αναγνώριση των δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων είναι μία από τις νέες προτεραιότητες βάσει της κοινής έκθεσης για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020). Στην έκθεση τονίζεται ότι το ΕΠΕΠ θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων. Όσον αφορά τους νεοαφιχθέντες μετανάστες, τονίζεται, επίσης, ότι τα υφιστάμενα μέσα διαφάνειας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση, εντός της Ένωσης, επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό και αντιστρόφως.

12)

Το ΕΠΕΠ και τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων που έχουν συσχετιστεί με αυτό μπορούν να υποστηρίξουν τις υφιστάμενες πρακτικές αναγνώρισης, χάρη στη βελτιωμένη εμπιστοσύνη, κατανόηση και συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων που αυτά προσφέρουν. Έτσι μπορεί να διευκολυνθεί η διαδικασία της αναγνώρισης για σκοπούς διδασκαλίας και εργασίας. Τα σημαντικότερα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων, όπως το ΕΠΕΠ, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέσο πληροφόρησης για τις πρακτικές αναγνώρισης, όπως αναφέρεται στη σύσταση σχετικά με τη χρήση των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων από την αλλοδαπή, όπως εγκρίθηκε δυνάμει της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αναγνώριση των τίτλων όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο.

13)

Τα εθνικά πλαίσια και συστήματα επαγγελματικών προσόντων αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και, συνεπώς, η συσχέτιση με το ΕΠΕΠ θα πρέπει να επανεξετάζεται και να επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

14)

Η εμπιστοσύνη στην ποιότητα και στο επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων που εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων ή πλαισίων επαγγελματικών προσόντων που έχουν συσχετιστεί με το ΕΠΕΠ (εφεξής «επαγγελματικά προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ») είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων εντός και πέραν των κλάδων και των γεωγραφικών συνόρων. Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση περιλάμβανε κοινές αρχές σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι αρχές αυτές σέβονται την αρμοδιότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν ρυθμίσεις διασφάλισης της ποιότητας που ισχύουν για τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θέτουν τη βάση για αυτές τις κοινές αρχές.

15)

Θα μπορούσε να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης ενός μητρώου, εκτός του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους φορείς παρακολούθησης των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας για τα επαγγελματικά προσόντα.

16)

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα κατά τη μαθησιακή τους πρόοδο, καθώς διευκολύνουν τις ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές και τη μεταφορά σε διαφορετικά επίπεδα και είδη εκπαίδευσης και κατάρτισης και πέραν των εθνικών συνόρων, και δίνουν στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να συσσωρεύουν και να μεταφέρουν διάφορα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αποκτήσει σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής εκπαίδευσης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η προσέγγιση με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί επίσης να διευκολύνει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση πλήρους τίτλου επαγγελματικών προσόντων ή επιμέρους στοιχείων επαγγελματικών προσόντων.

17)

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λειτουργούν εντός θεσμικών πλαισίων όπως το πλαίσιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει αναπτυχθεί το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εντός του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προχωρεί η επεξεργασία του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (2). Οι διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων και των συστημάτων ακαδημαϊκών/πιστωτικών μονάδων, ανάλογα με την περίπτωση, θα μπορούσαν να προωθούνται.

18)

Παρότι το κεκτημένο της Ένωσης σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση και το άσυλο προβλέπει ισότιμη μεταχείριση με τους γηγενείς όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων καθώς και μέτρα διευκόλυνσης στην περίπτωση των ατόμων που δικαιούνται διεθνή προστασία σύμφωνα με την οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), εξακολουθούν να εμφανίζονται υψηλά ποσοστά υπερειδίκευσης και υποαπασχόλησης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών στον τομέα της διαφάνειας των επαγγελματικών προσόντων μπορεί να προαγάγει την ένταξη των μεταναστών στις αγορές εργασίας της Ένωσης. Καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς και από την Ένωση αυξάνονται, χρειάζεται καλύτερη κατανόηση και δίκαιη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που χορηγούνται από χώρες εκτός της Ένωσης.

19)

Τα κύρια στοιχεία του ΕΠΕΠ, δηλαδή η προσέγγιση με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο ορισμός περιγραφικών δεικτών για τα επίπεδα και η θέσπιση κριτηρίων συσχέτισης όπως αναπτύχθηκαν από τη συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων ανά τον κόσμο. Ολοένα και περισσότερες τρίτες χώρες και περιφέρειες επιδιώκουν στενότερους δεσμούς μεταξύ των δικών τους πλαισίων επαγγελματικών προσόντων και του ΕΠΕΠ.

20)

Στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) προβλέπεται ότι μπορούν να θεσπίζονται κοινά πλαίσια εκπαίδευσης για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, με τη μορφή κοινών συνόλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής. Τα κοινά πλαίσια εκπαίδευσης βασίζονται στα επίπεδα του ΕΠΕΠ. Η συσχέτιση με τα επίπεδα επαγγελματικών προσόντων του ΕΠΕΠ δεν θίγει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε περίπτωση που τα επαγγελματικά προσόντα έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ.

21)

Το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζει περιγραφικούς δείκτες για τον σύντομο κύκλο (που μπορεί να συνδέεται με τον πρώτο κύκλο ή να εντάσσεται σε αυτόν), για τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο κύκλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε περιγραφικός δείκτης ενός κύκλου παρέχει μια διατύπωση σχετικά με τα επιτεύγματα και τις ικανότητες που συνδέονται με τα επαγγελματικά προσόντα που χορηγούνται στο τέλος του συγκεκριμένου κύκλου. Το ΕΠΕΠ είναι συμβατό με το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με τους περιγραφικούς δείκτες κύκλων του πλαισίου αυτού. Ο σύντομος κύκλος (που μπορεί να συνδέεται με τον πρώτο κύκλο ή να εντάσσεται σε αυτόν), ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος κύκλος του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αντιστοιχούν στα επίπεδα 5-8 του ΕΠΕΠ αντιστοίχως.

22)

Η απόφαση 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) βοηθά τα άτομα να παρουσιάζουν καλύτερα τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα τους.

23)

Μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, επαγγελματικών προσόντων και επαγγελμάτων (ESCO) εκπονείται από την Επιτροπή. Χρησιμοποιούμενη σε προαιρετική βάση, θα μπορούσε να υποστηρίξει την καλύτερη διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης. Τα δεδομένα που αναπτύσσονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΠΕΠ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως συμβολή για την ταξινόμηση αυτή.

24)

Οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συσχέτισης των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων προς το ΕΠΕΠ και σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από το κοινό. Η χρήση κοινών δομών και μορφοτύπων δεδομένων θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Θα διευκολύνει, επίσης, την κατανόηση και τη χρήση των δημοσιευμένων πληροφοριών για τα επαγγελματικά προσόντα.

25)

Θα πρέπει να υφίστανται συνοχή, συμπληρωματικότητα και συνέργειες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ της εφαρμογής του ΕΠΕΠ, των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και των εργαλείων για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων για τη διασφάλιση της ποιότητας, τη συσσώρευση και μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων και των εργαλείων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσον αφορά τη διαφάνεια και την αναγνώριση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων.

26)

Η ανάπτυξη του ΕΠΕΠ θα πρέπει να συνάδει πλήρως με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης δυνάμει του στρατηγικού πλαισίου ΕΚ 2020 και μελλοντικών ευρωπαϊκών στρατηγικών πλαισίων ΕΚ.

27)

Η παρούσα σύσταση δεν αντικαθιστά ή καθορίζει τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων. Το ΕΠΕΠ δεν περιγράφει συγκεκριμένα προσόντα ή ικανότητες ενός ατόμου και, επομένως, κάθε ιδιαίτερο επαγγελματικό προσόν πρέπει να τοποθετείται στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ μέσω του σχετικού εθνικού συστήματος επαγγελματικών προσόντων.

28)

Η παρούσα σύσταση εδραιώνει το ΕΠΕΠ ως κοινό πλαίσιο αναφοράς με οκτώ επίπεδα εκφρασμένα ως μαθησιακά αποτελέσματα, το οποίο χρησιμεύει ως μηχανισμός «μετάφρασης» μεταξύ διαφορετικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και των επιπέδων τους.

29)

Δεδομένου του μη δεσμευτικού χαρακτήρα της, η παρούσα σύσταση συμμορφώνεται με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, καθώς υποστηρίζει και συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να αυξάνεται η διαφάνεια, η συγκρισιμότητα και η δυνατότητα μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων. Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ:

1.

Να χρησιμοποιούν το ΕΠΕΠ για τη συσχέτιση των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και για τη σύγκριση όλων των τύπων και επιπέδων επαγγελματικών προσόντων στην Ένωση τα οποία είναι μέρος εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, ειδικότερα μέσω της συσχέτισης των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων με τα επίπεδα του ΕΠΕΠ που καθορίζονται στο παράρτημα II και βάσει των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο παράρτημα III.

2.

Να επανεξετάζουν και να επικαιροποιούν, όταν είναι σκόπιμο, τη συσχέτιση των επιπέδων των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με τα επίπεδα του ΕΠΕΠ που περιγράφονται στο παράρτημα II, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα III, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εθνικών περιστάσεων.

3.

Να διασφαλίζουν ότι τα προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ είναι σύμφωνα με τις κοινές αρχές διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπονται στο παράρτημα IV, με την επιφύλαξη των εθνικών αρχών διασφάλισης της ποιότητας που ισχύουν για τα εθνικά επαγγελματικά προσόντα.

4.

Κατά περίπτωση, να προωθούν τις διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων και των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων λαμβανομένων υπόψη των κοινών αρχών για τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, που καθορίζονται στο παράρτημα V, με την επιφύλαξη των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με (i) τη χρήση συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων και (ii) τη συσχέτισή τους με τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων. Οι εν λόγω κοινές αρχές δεν συνεπάγονται την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

5.

Να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα, ώστε όλα τα νέα έγγραφα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. πιστοποιητικά, διπλώματα, συμπληρώματα πιστοποιητικών, παραρτήματα διπλωμάτων) ή/και μητρώα επαγγελματικών προσόντων να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο αντίστοιχο επίπεδο του ΕΠΕΠ.

6.

Να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας συσχέτισης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και, ει δυνατόν, να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα και τα μαθησιακά τους αποτελέσματα είναι προσβάσιμες και δημοσιευμένες, χρησιμοποιώντας τα πεδία δεδομένων σύμφωνα με το παράρτημα VI.

7.

Να ενθαρρύνουν τη χρήση του ΕΠΕΠ από τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης, τους φορείς διασφάλισης της ποιότητας και τις δημόσιες αρχές ώστε να υποστηρίζεται η σύγκριση των επαγγελματικών προσόντων και η διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

8.

Να διασφαλίζουν τη συνέχιση και τον συντονισμό των καθηκόντων που εκτελούνται από τα εθνικά σημεία συντονισμού του ΕΠΕΠ. Τα κύρια καθήκοντα των εθνικών σημείων συντονισμού του ΕΠΕΠ είναι η στήριξη των εθνικών αρχών για τη συσχέτιση των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ και η δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ του ΕΠΕΠ και ατόμων και οργανώσεων.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΠ:

9.

Να υποστηρίξει τη συνέπεια στην περαιτέρω εφαρμογή του ΕΠΕΠ στα διάφορα κράτη μέλη, μέσω αντιπαραβολής και συζήτησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των επιπέδων για τα επαγγελματικά προσόντα στα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εθνικών περιστάσεων.

10.

Λαμβανομένων δεόντως υπόψη των εθνικών περιστάσεων, να στηρίξει την ανάπτυξη μεθόδων για την περιγραφή, τη χρήση και την εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και η κατανόηση και συγκρισιμότητα των επαγγελματικών προσόντων.

11.

Να στηρίξει τη δημιουργία εθελοντικών διαδικασιών σχετικά με την εξομοίωση των διεθνών επαγγελματικών προσόντων μέσω των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων και μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και διαβουλεύσεων μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή.

12.

Να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για την επικοινωνία σχετικά με το ΕΠΕΠ, ειδικότερα δε για την ένδειξη του επιπέδου ΕΠΕΠ πάνω στα νέα πιστοποιητικά, διπλώματα και παραρτήματα, ή/και μητρώα επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα και τις εθνικές ρυθμίσεις για τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα.

13.

Να διερευνήσει δυνατότητες για την ανάπτυξη και εφαρμογή κριτηρίων και διαδικασιών ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση των εθνικών και περιφερειακών πλαισίων επαγγελματικών προσόντων τρίτων χωρών με το ΕΠΕΠ, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες.

14.

Να οργανώνει αλληλοδιδαχή από ομοτίμους και ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, να διευκολύνει την παροχή συμβουλών από ομοτίμους κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

15.

Να διασφαλίζει ότι η υλοποίηση της παρούσας σύστασης υποστηρίζεται μέσω δράσεων χρηματοδοτούμενων από συναφή προγράμματα της Ένωσης.

16.

Να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διακυβέρνηση της υλοποίησης του ΕΠΕΠ με τη διατήρηση και ολοκληρωμένη στήριξη της συμβουλευτικής ομάδας για το ΕΠΕΠ, που συστάθηκε το 2009 και απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και λοιπών συμμετεχουσών χωρών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, κατά περίπτωση. Η συμβουλευτική ομάδα για το ΕΠΕΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνολική συνοχή και να προάγει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στη διαδικασία συσχέτισης των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ.

17.

Να συντάξει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται μετά την έκδοση της παρούσας σύστασης, όπως αρμόζει, στο σχετικό πλαίσιο πολιτικής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

18.

Να αποτιμήσει και να αξιολογήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δράσεις που αναλήφθηκαν ως ανταπόκριση στην παρούσα σύσταση και να υποβάλει, έως το 2022, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την αποκτηθείσα πείρα και τις μελλοντικές επιπτώσεις, περιλαμβάνοντας, εφόσον κριθεί αναγκαίο, πιθανή επανεξέταση και αναθεώρηση της παρούσας σύστασης.

Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση, καταργείται.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. BARTOLO


(1)  ΕΕ C 111 της 6.5.2008, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 155 της 8.7.2009, σ. 11.

(3)  Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).

(4)  Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22).

(5)  Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με το ενιαίο κοινοτικό πλαίσιο για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων (Europass) (ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

επαγγελματικό προσόν: το επίσημο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αξιολόγησης και επικύρωσης, το οποίο επιτυγχάνεται όταν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές·

β)

εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων: όλες οι πτυχές της δραστηριότητας ενός κράτους μέλους σχετικά με την αναγνώριση της μάθησης και άλλων μηχανισμών που συνδέουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών. Περιλαμβάνονται εν προκειμένω η ανάπτυξη και η εφαρμογή θεσμικών ρυθμίσεων και διαδικασιών που αφορούν τη διασφάλιση ποιότητας, την αξιολόγηση και τη χορήγηση επαγγελματικών προσόντων. Ένα εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα και να περιλαμβάνει ένα εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων·

γ)

εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων: εργαλείο για την κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με σύνολο κριτηρίων επίτευξης καθορισμένων επιπέδων μάθησης. Το εν λόγω μέσο στοχεύει στη συνένωση σε ενιαίο σύνολο και στο συντονισμό των εθνικών υποσυστημάτων επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη βελτίωση της διαφάνειας, της πρόσβασης, της εξέλιξης και της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων σε σχέση με την αγορά εργασίας και την κοινωνία των πολιτών·

δ)

διεθνές επαγγελματικό προσόν: επαγγελματικό προσόν που έχει χορηγηθεί από νομίμως συσταθέντα διεθνή φορέα (ένωση, οργάνωση, τομέα ή επιχείρηση) ή από εθνικό φορέα που ενεργεί εξ ονόματος διεθνούς φορέα, το οποίο χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία χώρες και περιλαμβάνει μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αξιολογηθεί με βάση πρότυπα που έχουν καθοριστεί από διεθνή φορέα·

ε)

μαθησιακά αποτελέσματα: η περιγραφή όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και τα οποία ορίζονται υπό μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και υπευθυνότητας και αυτονομίας·

στ)

γνώσεις: το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα αντικειμενικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής. Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές·

ζ)

δεξιότητες: η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) ή πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων)·

η)

υπευθυνότητα και αυτονομία: η ικανότητα του διδασκόμενου να εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες αυτόνομα και με υπευθυνότητα·

θ)

ικανότητες: η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδής και στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη·

ι)

επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης: η διαδικασία με την οποία μια αρμόδια αρχή επιβεβαιώνει ότι ένα άτομο έχει επιτύχει μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία απέκτησε σε μαθησιακά περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης και τα οποία κρίνονται με βάση ένα σχετικό πρότυπο. Η διαδικασία αποτελείται από τα εξής τέσσερα διακριτά στάδια: τον προσδιορισμό, μέσω διαλόγου, της ιδιαίτερης πείρας ενός ατόμου, την τεκμηρίωση ώστε να εμφαίνεται η πείρα του ατόμου, την επίσημη αξιολόγηση αυτής της πείρας και την πιστοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, που μπορεί να οδηγεί σε πλήρη τίτλο επαγγελματικών προσόντων ή σε μέρος αυτού·

ια)

επίσημη αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων: διαδικασία χορήγησης επίσημου χαρακτηρισμού από αρμόδια αρχή για επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, για σκοπούς περαιτέρω σπουδών ή απασχόλησης, μέσω i) της χορήγησης επαγγελματικών προσόντων (πιστοποιητικών, διπλωμάτων ή τίτλων σπουδών), ii) της επικύρωσης μη τυπικής και άτυπης μάθησης, iii) της χορήγησης ισοδυναμίας, ακαδημαϊκών μονάδων ή απαλλαγών·

ιβ)

ακαδημαϊκή μονάδα: η επιβεβαίωση ότι ένα μέρος επαγγελματικού προσόντος, αποτελούμενου από ένα συνεκτικό σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων, έχει αξιολογηθεί και επικυρωθεί από αρμόδια αρχή, με βάση συμφωνηθέν πρότυπο· οι ακαδημαϊκές μονάδες χορηγούνται από αρμόδιες αρχές όταν το άτομο έχει επιτύχει τα καθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως αποδεικνύεται από κατάλληλες αξιολογήσεις, και μπορεί να εκφράζονται σε ποσοτικές τιμές (π.χ. μονάδες ή μόρια), οι οποίες δηλώνουν τον κατ’ εκτίμηση φόρτο εργασίας που πρέπει να καταβάλει ένα μέσο άτομο για να επιτύχει τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα·

ιγ)

συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων: συστήματα για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών μονάδων. Τα συστήματα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ισοδυναμίες, εξαιρέσεις, μονάδες/ενότητες που μπορούν να συσσωρεύονται και να μεταφέρονται, αυτονομία των φορέων παροχής που μπορούν να εξατομικεύουν τις μαθησιακές διαδρομές, και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης·

ιδ)

μεταφορά ακαδημαϊκών μονάδων: η διαδικασία μέσω της οποίας ένα άτομο που έχει συσσωρεύσει ακαδημαϊκές μονάδες σε ένα πλαίσιο μπορεί να επιτύχει την αποτίμηση και την αναγνώρισή τους σε άλλο πλαίσιο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Περιγραφικοί δείκτες που ορίζουν τα επίπεδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)

Καθένα από τα 8 επίπεδα ορίζεται βάσει συνόλου περιγραφικών δεικτών, οι οποίοι προσδιορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα επαγγελματικά προσόντα του συγκεκριμένου επιπέδου σε οποιοδήποτε σύστημα επαγγελματικών προσόντων.

 

Γνώσεις

Δεξιότητες

Υπευθυνότητα και αυτονομία

 

Στο ΕΠΕΠ, οι γνώσεις περιγράφονται ως θεωρητικές ή/και αντικειμενικές.

Στο ΕΠΕΠ, οι δεξιότητες περιγράφονται ως γνωστικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρωνακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων).

Στο ΕΠΕΠ, η υπευθυνότητα και αυτονομία περιγράφεται ως η ικανότητα του διδασκόμενου να εφαρμόζει γνώσεις και δεξιότητες αυτόνομα και με υπευθυνότητα.

Επίπεδο 1

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 1 είναι τα εξής:

Βασικές γενικές γνώσεις

Βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση απλών εργασιών

Εργασία ή σπουδή υπό άμεση επίβλεψη σε δομημένο πλαίσιο

Επίπεδο 2

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 είναι τα εξής:

Βασικές αντικειμενικές γνώσεις ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής

Βασικές γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών με σκοπό την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση συνήθων προβλημάτων με τη χρήση απλών κανόνων και εργαλείων

Εργασία ή σπουδή υπό επίβλεψη και με κάποια αυτονομία

Επίπεδο 3

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 3 είναι τα εξής:

Γνώση αντικειμενικών στοιχείων, αρχών, διαδικασιών και γενικών εννοιών σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής

Φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων με επιλογή και εφαρμογή βασικών μεθόδων, εργαλείων, υλικών και πληροφοριών

Ανάληψη ευθύνης για την εκπλήρωση καθηκόντων στην εργασία ή στη σπουδή

Προσαρμογή της προσωπικής συμπεριφοράς στις περιστάσεις κατά την επίλυση προβλημάτων

Επίπεδο 4

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 είναι τα εξής:

Αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις γενικού φάσματος σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής

Φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα προβλήματα σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής

Άσκηση αυτοδιαχείρισης βάσει κατευθύνσεων σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι συνήθως προβλέψιμα, αλλά υπόκεινται σε αλλαγές

Επίβλεψη της συνήθους εργασίας άλλων ατόμων, αναλαμβάνοντας κάποια ευθύνη για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής

Επίπεδο 5 (*1)

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 5 είναι τα εξής:

Ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών

Ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα

Άσκηση διαχείρισης και επίβλεψης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εργασίας ή σπουδής όπου συμβαίνουν απρόβλεπτες αλλαγές

Αξιολόγηση και ανάπτυξη της προσωπικής απόδοσης και της απόδοσης άλλων ατόμων

Επίπεδο 6 (*2)

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 είναι τα εξής:

Προχωρημένες γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών

Προχωρημένες δεξιότητες, απόδειξη δεξιοτεχνίας και καινοτομίας, που απαιτούνται για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής

Διαχείριση σύνθετων τεχνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή σχεδίων εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής

Ανάληψη ευθύνης για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων

Επίπεδο 7 (*3)

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 7 είναι τα εξής:

Πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής, ως βάση για πρωτότυπη σκέψη ή/και έρευνα

Κριτική επίγνωση των ζητημάτων γνώσης σε ένα πεδίο και στη διασύνδεσή του με διαφορετικά πεδία

Εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και/ή στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες και να ενσωματωθούν γνώσεις από διαφορετικά πεδία

Διαχείριση και μετασχηματισμός σε περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής που είναι σύνθετα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές προσεγγίσεις

Ανάληψη ευθύνης για τη συνεισφορά στις επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές και/ή για την αξιολόγηση της στρατηγικής απόδοσης ομάδων

Επίπεδο 8 (*4)

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 8 είναι τα εξής:

Γνώσεις στα πλέον προχωρημένα όρια ενός πεδίου εργασίας ή σπουδής και στη διασύνδεσή του με άλλα πεδία

Οι πλέον προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για την επίλυση κρίσιμων προβλημάτων στην έρευνα ή/και στην καινοτομία και για τη διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής

Επίδειξη ουσιαστικού κύρους, καινοτομίας, αυτονομίας, επιστημονικής και επαγγελματικής ακεραιότητας και σταθερής προσήλωσης στη διαμόρφωση νέων ιδεών ή διαδικασιών στην πρωτοπορία πλαισίων εργασίας ή σπουδής, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας

Το πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζει περιγραφικούς δείκτες για τρεις κύκλους, που συμφωνήθηκαν από τους αρμόδιους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση υπουργούς κατά τη σύνοδό τους στο Μπέργκεν τον Μάιο του 2005, στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια. Κάθε περιγραφικός δείκτης ενός κύκλου παρέχει μια γενική διατύπωση των συνήθων προσδοκιών όσον αφορά τα επιτεύγματα και τις ικανότητες που συνδέονται με επαγγελματικά προσόντα τα οποία αντιπροσωπεύουν το τέλος του συγκεκριμένου κύκλου.


(*1)  Ο περιγραφικός δείκτης για τον σύντομο κύκλο, ο οποίος διαμορφώθηκε από την κοινή πρωτοβουλία για την ποιότητα στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια (που μπορεί να εντάσσεται στον πρώτο κύκλο ή να συνδέεται με αυτόν), αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα για το επίπεδο 5 του ΕΠΕΠ.

(*2)  Ο περιγραφικός δείκτης για τον πρώτο κύκλο αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα για το επίπεδο 6 του ΕΠΕΠ.

(*3)  Ο περιγραφικός δείκτης για τον δεύτερο κύκλο αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα για το επίπεδο 7 του ΕΠΕΠ.

(*4)  Ο περιγραφικός δείκτης για τον τρίτο κύκλο αντιστοιχεί στα μαθησιακά αποτελέσματα για το επίπεδο 8 του ΕΠΕΠ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κριτήρια και διαδικασίες για τη συσχέτιση των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)

1.

Οι ευθύνες και/ή οι νομικές αρμοδιότητες όλων των σχετικών εθνικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συσχέτισης καθορίζονται σαφώς και δημοσιεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

2.

Υπάρχει σαφής και εμφανής σύνδεση μεταξύ των επιπέδων επαγγελματικών προσόντων στα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων και των περιγραφικών δεικτών για τα επίπεδα του ΕΠΕΠ.

3.

Τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων και τα επαγγελματικά προσόντα που περιλαμβάνουν βασίζονται στην αρχή και στον στόχο των μαθησιακών αποτελεσμάτων και συνδέονται με ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και με τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων, όπου είναι σκόπιμο.

4.

Οι διαδικασίες για την ένταξη επαγγελματικών προσόντων στο εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων ή για την περιγραφή της θέσης των προσόντων στο εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων είναι διαφανείς.

5.

Τα εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για την εκπαίδευση και κατάρτιση αναφέρονται στα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων και συνάδουν με τις αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας, όπως αυτές καθορίζονται στο παράρτημα IV της παρούσας σύστασης.

6.

Η διαδικασία συσχέτισης περιλαμβάνει τη ρητή βεβαίωση των αρμόδιων για τη διασφάλιση της ποιότητας φορέων ότι η έκθεση συσχέτισης είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές ρυθμίσεις, διατάξεις και πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας.

7.

Στη διαδικασία συσχέτισης συμμετέχουν διεθνείς εμπειρογνώμονες και οι εκθέσεις συσχέτισης περιλαμβάνουν γραπτή δήλωση από τουλάχιστον δύο εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους από δύο διαφορετικές χώρες σχετικά με τη διαδικασία συσχέτισης.

8.

Η αρμόδια αρχή ή αρχές πιστοποιεί τη συσχέτιση των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων με το ΕΠΕΠ. Μια ολοκληρωμένη έκθεση που περιγράφει τη συσχέτιση, μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία της, δημοσιεύεται από τις αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών σημείων συντονισμού του ΕΠΕΠ, και εξετάζει ξεχωριστά καθένα από τα κριτήρια. Η ίδια έκθεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αυτοπιστοποίηση στο πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα κριτήρια αυτοπιστοποίησης του χώρου.

9.

Εντός 6 μηνών από τη συσχέτιση ή την επικαιροποίηση της έκθεσης συσχέτισης, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες δημοσιεύουν την έκθεση συσχέτισης και παρέχουν συναφείς πληροφορίες για σκοπούς σύγκρισης στη σχετική ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη.

10.

Πέραν της διαδικασίας συσχέτισης, όλα τα νέα έγγραφα που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με επαγγελματικά προσόντα που εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων (π.χ. πιστοποιητικά, διπλώματα, συμπληρώματα πιστοποιητικών, παραρτήματα διπλωμάτων) και/ή μητρώα επαγγελματικών προσόντων, θα πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά, μέσω των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων, στο ενδεδειγμένο επίπεδο του ΕΠΕΠ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αρχές διασφάλισης της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων που εντάσσονται στο πλαίσιο των εθνικών πλαισίων ή συστημάτων επαγγελματικών προσόντων που συσχετίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ)

Όλα τα επαγγελματικά προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ θα πρέπει να διαθέτουν διασφάλιση ποιότητας προκειμένου να ενισχύεται η εμπιστοσύνη στην ποιότητα και το επίπεδό τους.

Σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις και λαμβανομένων υπόψη των κλαδικών διαφορών, η διασφάλιση της ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων με επίπεδο ΕΠΕΠ θα πρέπει (1)  (2):

1.

να εξετάζει τον σχεδιασμό των επαγγελματικών προσόντων καθώς και την εφαρμογή της προσέγγισης που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα,

2.

να διασφαλίζει έγκυρη και αξιόπιστη εκτίμηση με βάση συμφωνημένα και διαφανή πρότυπα που βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και να εξετάζει τη διαδικασία πιστοποίησης,

3.

να αποτελείται από μηχανισμούς και διαδικασίες ανατροφοδότησης για διαρκή βελτίωση,

4.

να περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας,

5.

να αποτελείται από συνεπείς μεθόδους αξιολόγησης, οι οποίες να συνδυάζουν την αυτοαξιολόγηση με την εξωτερική επιθεώρηση,

6.

να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εξωτερικής ανάθεσης, των φορέων που χορηγούν επαγγελματικά προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ,

7.

να βασίζεται σε σαφείς και μετρήσιμους στόχους, πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές,

8.

να υποστηρίζεται από επαρκείς πόρους,

9.

να περιλαμβάνει τακτική επιθεώρηση των υφιστάμενων εξωτερικών φορέων ή οργανισμών παρακολούθησης που διενεργούν τη διασφάλιση ποιότητας,

10.

να περιλαμβάνει την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.


(1)  Αυτές οι κοινές αρχές είναι πλήρως συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές (ESG) για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET).

(2)  Αναλόγως των εθνικών περιστάσεων, οι αρχές αυτές μπορεί να μην εφαρμόζονται στη βασική εκπαίδευση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Αρχές για τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων τα οποία συνδέονται με εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων που συσχετίζονται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) (1)

Το ΕΠΕΠ και τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα, θα προσφέρουν καλύτερη στήριξη στα άτομα κατά τις μεταβάσεις i) μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης και κατάρτισης, ii) εντός και μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, iii) μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας και iv) εντός και εκτός συνόρων. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με i) τη χρήση συστημάτων ακαδημαϊκών μονάδων και ii) τη συσχέτισή τους με τα εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων, τα διάφορα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει, κατά περίπτωση, να εφαρμόζονται σε συνεργασία με εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων με σκοπό την υποστήριξη των μεταβάσεων και τη διευκόλυνση της εξέλιξης. Για τον σκοπό αυτόν, τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων που συνδέονται με εθνικά πλαίσια ή συστήματα επαγγελματικών προσόντων κατά περίπτωση, θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές:

1.

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να στηρίζουν ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές, προς όφελος του κάθε διδασκομένου.

2.

Κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων, η προσέγγιση με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιείται συστηματικά για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των επαγγελματικών προσόντων (ή επιμέρους στοιχείων τους) και της μαθησιακής προόδου.

3.

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να διευκολύνουν τη μεταφορά των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την πρόοδο των διδασκομένων μεταξύ ιδρυμάτων και χωρών.

4.

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να στηρίζονται σε σαφείς και διαφανείς μεθόδους διασφάλισης της ποιότητας.

5.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες που αποκτά ένα άτομο θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τρόπο που να εκφράζει τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, το όνομα του αρμόδιου ιδρύματος που χορηγεί τις ακαδημαϊκές μονάδες και, κατά περίπτωση, τη σχετική αξία των μονάδων.

6.

Τα συστήματα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να επιζητούν συνέργειες με τις ρυθμίσεις επικύρωσης της προηγούμενης μάθησης, και να συνεργάζονται για να διευκολύνουν και να προάγουν τη μεταφορά και την πρόοδο.

7.

Τα συστήματα ακαδημαϊκών μονάδων θα πρέπει να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται μέσω της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.


(1)  Αυτές οι κοινές αρχές είναι πλήρως συμβατές με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Στοιχεία πεδίων δεδομένων για την ηλεκτρονική δημοσίευση πληροφοριών για τα επαγγελματικά προσόντα με επίπεδο ΕΠΕΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Υποχρεωτικό/Προαιρετικό

Τίτλος επαγγελματικού προσόντος

Υποχρεωτικό

Πεδίο (*1)

Υποχρεωτικό

Χώρα/Περιφέρεια (κωδικός)

Υποχρεωτικό

Επίπεδο ΕΠΕΠ

Υποχρεωτικό

Περιγραφή του επαγγελματικού προσόντος (*3)

είτε

Γνώσεις

Υποχρεωτικό

Δεξιότητες

Υποχρεωτικό

Υπευθυνότητα και αυτονομία

Υποχρεωτικό

ή

Πλαίσιο ελεύθερου κειμένου όπου περιγράφονται αυτά που αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι σε θέση να κάνει ο διδασκόμενος

Υποχρεωτικό

Χορηγών φορέας ή αρμόδια αρχή (*2)

 

Υποχρεωτικό

Ακαδημαϊκές μονάδες/θεωρητικός φόρτος εργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

Προαιρετικό

Εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας

 

Προαιρετικό

Εξωτερικός φορέας διασφάλισης της ποιότητας/ρυθμιστικός φορέας

 

Προαιρετικό

Περαιτέρω πληροφορίες για το επαγγελματικό προσόν

 

Προαιρετικό

Πηγή πληροφοριών

 

Προαιρετικό

Σύνδεσμος προς σχετικά παραρτήματα

 

Προαιρετικό

URL του επαγγελματικού προσόντος

 

Προαιρετικό

Γλώσσα πληροφοριών (κωδικός)

 

Προαιρετικό

Προϋποθέσεις εισαγωγής

 

Προαιρετικό

Ημερομηνία λήξης (εάν υπάρχει)

 

Προαιρετικό

Τρόποι απόκτησης του επαγγελματικού προσόντος

 

Προαιρετικό

Σχέση με επαγγέλματα ή επαγγελματικούς τομείς

 

Προαιρετικό


(*1)  ISCED FoET2013

(*2)  Τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για τον χορηγούντα φορέα ή την αρμόδια αρχή θα πρέπει να διευκολύνουν την ανεύρεση σχετικών πληροφοριών, και σε αυτά περιλαμβάνονται η ονομασία, ή κατά περίπτωση η ονομασία της ομάδας χορηγούντων φορέων ή αρμόδιων αρχών, μαζί με το URL ή στοιχεία επικοινωνίας.

(*3)  Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει πεδία ελεύθερου κειμένου, χωρίς υποχρέωση χρήσης τυποποιημένης ορολογίας και χωρίς υποχρέωση για τα κράτη μέλη να μεταφράσουν την περιγραφή σε άλλες γλώσσες της ΕΕ.


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/29


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8301 — GE/ATI/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/04)

Στις 2 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8301. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/29


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8190 — Weichai/Kion)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/05)

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8190. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/30


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στη στήριξη της ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων ζωής οι οποίες διευκολύνουν την επιτυχή μετάβασή τους στον ενήλικο και στον επαγγελματικό βίο και στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά

(2017/C 189/06)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

1.

Το πολιτικό υπόβαθρο του ζητήματος, όπως εκτίθεται στο παράρτημα I των παρόντων συμπερασμάτων·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

2.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, εν μέρει ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης μετανάστευσης και ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

3.

Οι εξελίξεις αυτές θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις για τις δημοκρατικές αρχές, την κοινωνική συνοχή, τις προοπτικές απασχόλησης και τον επαγγελματικό βίο, καθώς και για την ένταξη και την ευημερία των νέων, ιδίως δε εκείνων που βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν λιγότερες ευκαιρίες.

4.

Για την επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, έχει ζωτική σημασία η ενίσχυση της αντίληψης των νέων για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και για ό,τι αυτή συνεπάγεται, ήτοι για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους, την αναγνώριση και τον σεβασμό των δημοκρατικών αξιών και της πολιτιστικής πολυμορφίας, την εγγύηση της ελευθερίας της έκφρασης και των πεποιθήσεων, μέσω της απόκτησης των απαραίτητων δεξιοτήτων ζωής (1).

5.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής είναι εξίσου σημαντική όχι μόνο για την αντιμετώπιση του οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και ανθρώπινου κόστους που προκαλείται από την υψηλή ανεργία των νέων, αλλά και για να βοηθηθούν οι νέοι να καθορίσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον τους μέσω της ποιοτικής απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

6.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για μια ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (2) και ιδίως το γεγονός ότι στο ψήφισμα αυτό αναγνωρίζεται το εξής: «Είναι σημαντικό να υπερβούμε τις άμεσες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εστιάσουμε επίσης σε εκείνες τις πτυχές της εκπαίδευσης και της κατάρτισης που μπορούν να δώσουν ώθηση στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργικότητα, να διαμορφώσουν τομείς, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και νέες αγορές, να προσφέρουν δυνατότητες στους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των πλέον αδύναμων), να εμπλουτίσουν τη δημοκρατική ζωή και να αναπτύξουν ταλαντούχους και ενεργούς πολίτες με ενδιαφέρον να συμμετέχουν».

7.

Την επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (3), η οποία προσφέρει την ευκαιρία για μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς, όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους και να διευκολύνουν την επιτυχή μετάβασή τους στον ενήλικο και τον επαγγελματικό βίο και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά. Παρά τη διαφορετική ορολογία, το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο βασικών ικανοτήτων αναφέρεται ήδη σε πολλές από τις δεξιότητες ζωής που ορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ

8.

Ενώ η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ανεργία των νέων, και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού και την πολιτική αποξένωση που προκαλούνται από αυτήν, είναι ζήτημα με πολλές πτυχές, ο τομέας της νεολαίας, μέσω αποτελεσματικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, παίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τις δυνατότητες που δίνονται στους νέους να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων τους και τους στηρίζουν στην επίτευξη και τη διατήρηση ικανοποιητικού και παραγωγικού προσωπικού, κοινωνικού και επαγγελματικού βίου. Αυτές οι δεξιότητες ζωής μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποτροπή της περιθωριοποίησης και την αντιμετώπιση της προπαγάνδας, της ρητορικής και των συμπεριφορών που ενδέχεται να συνδεθούν με τη ριζοσπαστικοποίηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε βίαιο εξτρεμισμό.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ

9.

Ενώ οι κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους μπορούν να αναφέρονται σε ευρύ φάσμα μέτρων, έργων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που προσφέρουν διάφοροι πάροχοι σε ποικίλες μορφές, βασικό χαρακτηριστικό της πρακτικής και της εστίασης των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους είναι η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη νεαρών ατόμων.

10.

Οι αποτελεσματικές κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα για τους νέους μέσω

της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και, κατά συνέπεια, μέσω της ενίσχυσης της προσωπικής τους ανάπτυξης,

της προαγωγής και της ενθάρρυνσης θετικών κοινωνικών αξιών, στάσεων και συμπεριφορών, ιδίως στις σχέσεις τους με τους άλλους,

της καλλιέργειας των ικανοτήτων τους στη δημιουργικότητα και την καινοτομία και των δυνατοτήτων που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν με επιτυχία στον επαγγελματικό βίο,

της προαγωγής των δημοκρατικών αξιών και, κατά συνέπεια, της ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της δημοκρατικής συμμετοχής.

11.

Οι δεξιότητες ζωής αποτελούν θετικές, καταφατικές συμπεριφορές που είναι προσανατολισμένες στην επίλυση των προβλημάτων και χρησιμοποιούνται κατάλληλα και υπεύθυνα στην καθημερινή ζωή —στο σπίτι, επιγραμμικά, στην κοινότητα, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για δέσμη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απαντηθούν ερωτήματα και να αντιμετωπιστούν ζητήματα και προβλήματα που προκύπτουν συχνά κατά τη διάρκεια της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ

12.

Οι δεξιότητες ζωής είναι σημαντικές για όλους τους νέους, έχουν όμως ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για τους νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο και για εκείνους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και για τις ανάγκες τους όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τη δημοκρατική συμμετοχή.

13.

Η προώθηση της απόκτησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής από τους νέους, καθώς και η παροχή των σχετικών δυνατοτήτων, μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής για τη νεολαία, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΟΤΙ

14.

Στο παράρτημα II παρέχεται σύνοψη των δεξιοτήτων ζωής, στην οποία αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά. Η σύνοψη αυτή δεν επιβάλει συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής ούτε αποκλείει άλλες· αποτυπώνει τις δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν από τους νέους και να προαχθούν με τον καλύτερο τρόπο μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων. (4)

15.

Οι δεξιότητες ζωής, όπως ορίζονται στο παράρτημα II, εξελίσσονται και ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο οι δεξιότητες ζωής πρέπει να ιεραρχούνται, να παρουσιάζονται και να προάγονται αποτελεί ζήτημα που αφορά τα κράτη μέλη και τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

16.

Να ενισχύσουν τη συμβολή των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής των νέων, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη νεολαία και των μέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη των νέων.

17.

Να διαδώσουν και να προωθήσουν μεταξύ των παρόχων κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους εργαλεία μάθησης, μεθόδους και πρακτικές, ιδίως δε τα μέσα που έχουν δημιουργηθεί από εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας, τα οποία μπορούν να στηρίξουν τους νέους στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.

18.

Να στηρίξουν περαιτέρω δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης και αλληλοδιδαχής από ομοτίμους για τους παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να στηρίζουν τους νέους στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.

19.

Κατά περίπτωση, να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενισχύουν την ικανότητα των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, αμειβόμενων ή εθελοντών, και των στελεχών της νεολαίας να χρησιμοποιούν επιτυχώς εργαλεία μάθησης, μεθόδους και πρακτικές που βοηθούν τους νέους να εντοπίσουν, να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής, χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.

20.

Να προαγάγουν και να ενισχύσουν τον εθελοντισμό μεταξύ των νέων, ο οποίος μπορεί να τους διευκολύνει στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και να συμβάλει στη συμμετοχή τους, μαζί με παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, σε προγράμματα και πρωτοβουλίες που αφορούν τις δραστηριότητες αυτές.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥΣ

21.

Να προωθήσουν και να παράσχουν ευκαιρίες για εκμάθηση από ομοτίμους και αλληλοδιδαχή, για έργα και πρωτοβουλίες με αποδέκτες τους παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, που αποσκοπούν στην ανταλλαγή γνώσεων, εργαλείων και εμπειριών σχετικά με την προώθηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής των νέων.

22.

Να εξετάσουν ποιες δεξιότητες ζωής, αποκτώμενες μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, μπορούν να εντοπισθούν και να τεκμηριωθούν, ώστε να διευκολυνθεί η αξιολόγηση και η πιστοποίηση μέσω μηχανισμών επικύρωσης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, καθώς και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό (5).

23.

Να μεγιστοποιήσουν τη χρήση του προγράμματος Erasmus+ και άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ προς στήριξη των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στην πράξη, για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής των νέων.

24.

Να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους, της πολιτικής και της έρευνας για τη νεολαία, καθώς και τον συντονισμό μεταξύ του τοπικού, του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου, ώστε, με τον τρόπο αυτόν, να διευκολυνθεί η δικτύωση, η συνεργασία, η αλληλοδιδαχή και η ανταλλαγή από ομοτίμους, σε σχέση με την προαγωγή και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μεταξύ των νέων.

25.

Να εντοπίσουν, να στηρίξουν και να διαδώσουν υφιστάμενα και καινοτόμα εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές που καλλιεργούν τις δεξιότητες ζωής σε διάφορα πλαίσια κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους.

26.

Να προαγάγουν και να στηρίξουν διατομεακές συμπράξεις και πρωτοβουλίες, ιδίως μεταξύ παρόχων κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών απασχόλησης, και κοινωνικών εταίρων, οι οποίες βοηθούν τους νέους να αποκτήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27.

Να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις δεξιότητες ζωής που καλλιεργούνται και αναπτύσσονται μέσω των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και να στηρίξει τα κράτη μέλη στην προώθηση της δημιουργίας ικανοτήτων και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας.

28.

Να προωθήσει, ως αναπόσπαστο τμήμα του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων, κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους που προσθέτουν αξία σε όλες τις πτυχές του θεματολογίου και συγχρόνως τις συμπληρώνουν και τις στηρίζουν.

29.

Να προωθήσει και να υποστηρίξει μια διατομεακή προσέγγιση όσον αφορά τη βοήθεια προς τους νέους για να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις αναγκαίες ικανότητες που θα διευκολύνουν την αποτελεσματική μετάβασή τους στον ενήλικο και τον επαγγελματικό βίο και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

30.

Να διασφαλίσει ότι τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα συμβάλουν στην επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης, με σκοπό να ενισχυθεί η πτυχή που αφορά τις δεξιότητες ζωής στο ευρωπαϊκό πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων και να ευθυγραμμισθεί με το πλαίσιο αυτό.


(1)  Ορισμός των δεξιοτήτων ζωής, όπως νοούνται στο πλαίσιο των παρόντων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, παρατίθεται στα σημεία 10-12 και στο παράρτημα II.

(2)  Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για μια ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (ΕΕ C 467 της 15.12.2016, σ. 1).

(3)  Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).

(4)  Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων του Συμβουλίου, ως πάροχοι κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους νοούνται οποιεσδήποτε οργανώσεις και οποιοιδήποτε οργανισμοί και άλλοι φορείς, στηριζόμενοι από το κράτος ή από εθελοντές, οι οποίοι παρέχουν σε νέους προγράμματα, έργα, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, που βασίζονται στις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους.

(5)  Σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πολιτικό πλαίσιο

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).

Σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

Σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τις Διαδρομές Αναβάθμισης των Δεξιοτήτων: Νέες Ευκαιρίες για Ενηλίκους (ΕΕ C 484 της 24.12.2016, σ. 1).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη συμβολή των ποιοτικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στην ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξή τους (ΕΕ C 168 της 14.6.2013, σ. 5).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού της πολιτικής για τη νεολαία στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (ΕΕ C 224 της 3.8.2013, σ. 2).

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕ C 30 της 1.2.2014, σ. 5).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 18).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους με στόχο την εξασφάλιση κοινωνιών με μεγαλύτερη συνοχή (ΕΕ C 170 της 23.5.2015, σ. 2).

Ψήφισμα του Συμβουλίου για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στον δημοκρατικό βίο της Ευρώπης (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 10).

Κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 17).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα τη συμβολή των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό στην προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη (ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 24).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ρόλου του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων (ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 8).

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη — Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (2016).

Ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για μια ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς (ΕΕ C 467 της 15.12.2016, σ. 1).

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό (ΕΕ C 467 της 15.12.2016, σ. 3).

Μελέτες, εκθέσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων και δηλώσεις

«Working with young people: the value of youth work in the European Union (2014)» [Εργασία με τους νέους: η αξία των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2014)].

«Developing the creativity and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant for employment (2014)» [Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των δυνατοτήτων καινοτομίας των νέων μέσω μη τυπικής μάθησης με τρόπους που είναι σχετικοί με την απασχολησιμότητα (2014)].

«Quality Youth Work – A common framework for the future development of youth work (2015)» [Ποιοτικές κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους — Ένα κοινό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (2015)].

«The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular, the transition from education and employment (2015)» [Η συμβολή των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της νεολαίας, ιδίως όσον αφορά τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την απασχόληση (2015)].

Δήλωση της 1ης Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (2010)

Έκθεση και δήλωση της 2ας Ευρωπαϊκής Συνέλευσης για τις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους (2015).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (1)

Σύνοψη των δεξιοτήτων ζωής και των χαρακτηριστικών τους

Διαπροσωπικές δεξιότητες

Δεξιότητες επικοινωνίας

Γνωστικές δεξιότητες

Προσωπικές δεξιότητες

Ηγετικές ικανότητες, επίλυση συγκρούσεων, σχεδιασμός και οργάνωση, ομαδική εργασία, διαπραγμάτευση, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση.

Έκφραση (και συνεκτίμηση) απόψεων και γνωμών, συζήτηση και διάλογος, ψηφιακή παιδεία και παιδεία για τα μέσα, παρουσίαση, υπεράσπιση απόψεων.

Κριτική σκέψη, αιτιολογημένη ανάλυση, δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, ερμηνεία, κρίση.

Αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, ανθεκτικότητα, αυτονομία, πρωτοβουλία, ενσυναίσθηση.

Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω δεξιοτήτων ζωής είναι τα εξής:

 

Είναι ολιστικές, στο μέτρο που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του προσώπου συνολικά και έχουν ως στόχο να το βοηθήσουν να επιτύχει θετική αυτοπραγμάτωση, τόσο ως άτομο όσο και ως κοινωνικό όν.

 

Έχουν αυταξία, προσφέροντας στους νέους θετικές εμπειρίες μάθησης που εμπλουτίζουν την προσωπικότητά τους και στηρίζουν την ανάπτυξή τους.

 

Είναι συμπληρωματικές και ενισχυτικές, στηρίζοντας τη μάθηση και την ανάπτυξη των νέων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την οικογένεια, την κοινότητα, τη ζωή τους ως πολιτών και μελών του κοινωνικού συνόλου, καθώς και στον χώρο εργασίας τους.

 

Είναι εγκάρσιες και διατομεακές· ανεξαρτήτως περιεχομένου, είτε αφορούν την εκπαίδευση είτε τον χώρο εργασίας, την κοινότητα, την άσκηση πολιτιστικών, κοινωνικών ή πολιτικών δραστηριοτήτων, οι δεξιότητες που αποκτώνται έχουν άμεση συνάφεια και χρησιμότητα.

 

Δίνουν δυνατότητες και ευκαιρίες, ανοίγοντας δρόμους για τα ταλέντα, τις ικανότητες και τις δυνατότητες των νέων, καθώς και για τις συμπεριφορές και τις στάσεις τους, ώστε να εκφραστούν εποικοδομητικά στην προσωπική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή και στη ζωή τους ως πολιτών.


(1)  Η σύνοψη των δεξιοτήτων ζωής περιλαμβάνει ορισμένες από τις συνηθέστερα αναφερόμενες δεξιότητες και ικανότητες στη διεθνή βιβλιογραφία, και ειδικότερα στις μελέτες και εκθέσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων που απαριθμούνται στο παράρτημα I.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/35


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις στρατηγικές προοπτικές για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο μετά το 2018

(2017/C 189/07)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

1.

Το πολιτικό υπόβαθρο του ζητήματος, όπως εκτίθεται στο παράρτημα των παρόντων συμπερασμάτων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

2.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία — Επένδυση και ενδυνάμωση. Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας» (1) επεδίωκε να διαμορφώσει μια διατομεακή προσέγγιση που να ενδυναμώνει τους νέους της Ευρώπης και να τους προσφέρει τους πόρους και τις ευκαιρίες για να κατακτήσουν την αυτονομία τους.

3.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου για «Ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018») (2), περιλαμβάνει την, μέχρι σήμερα, πλέον ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία. Το χρονικό φάσμα που κάλυπτε το πλαίσιο συνέπεσε με τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση η οποία, αν και επηρέασε αρνητικά όλους τους πολίτες και τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, είχε δυσανάλογα αρνητική επίδραση στους νέους και ειδικότερα στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες, με αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα ανεργίας και ενίσχυση του κινδύνου διάρρηξης του κοινωνικού ιστού, πολιτικής αποξένωσης, ακόμη και βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και εξτρεμισμού που, με τη σειρά τους, άσκησαν πιέσεις στις δημοκρατικές αξίες και στην κοινωνική συνοχή.

4.

Όπως καταδεικνύουν οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 και του 2015 για τη νεολαία και η κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) (3), το πλαίσιο συνεισέφερε σημαντικά όχι μόνο στη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας αλλά και στις ζωές, στις προοπτικές, στην ευημερία, στη συμμετοχή και στην ένταξη των νέων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

5.

Τα προγράμματα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία για τις περιόδους 2014-2015 (4) και 2016-2018 (5) έχουν ενισχύσει και βελτιώσει τα μέσα και τις διαδικασίες εφαρμογής του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, ευθυγραμμίζοντάς το καλύτερα προς τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΟΤΙ:

6.

Το επιχειρησιακό χρονοδιάγραμμα για το ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας θα λήξει στα τέλη του 2018, ενώ τα επιχειρησιακά χρονοδιαγράμματα για τη «Ευρώπη 2020» (τη δεκαετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη) και για το πρόγραμμα Erasmus +, θα λήξουν στα τέλη του 2020.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΟΤΙ:

7.

Η προώθηση και διαφύλαξη των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ (6), και η ενίσχυση στους νέους του αισθήματος της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό εγχείρημα μέσω της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους και της προώθησης της πολιτικής συμμετοχής τους, της ενεργού παρουσίας τους στον δημόσιο βίο, σε εθελοντικές δραστηριότητες και στη μαθησιακή κινητικότητα θα εξακολουθήσουν να είναι θεμελιώδους σημασίας για τον καθορισμό της μελλοντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

8.

Ο ρόλος των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους καθώς και της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης έχει κεντρική σημασία για τον τομέα της νεολαίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

9.

Πρέπει να αναπτυχθεί και να υποστηριχθεί ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας μετά το 2018, που θα δίνει έμφαση στη διατομεακή προσέγγιση με σαφή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ και θα περιλαμβάνει ενδεχόμενα προγράμματα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ισχύοντος πλαισίου.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

10.

να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη του πλαισίου για μελλοντική ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας θα είναι τεκμηριωμένη, ενημερωμένη και θα βασίζεται σε ευρεία και χωρίς αποκλεισμούς διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ άλλων τους νέους, τους παρόχους κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους (7), τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας (είτε επαγγελματικά είτε εθελοντικά) και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, ώστε να επιτευχθεί συναίνεση και να υπάρξει δέσμευση επί των επιδιώξεων και των στόχων της μελλοντικής πολιτικής για τη νεολαία.

11.

να λάβουν υπόψη ότι το πλαίσιο της μελλοντικής ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας είναι διατομεακό, ευέλικτο, ευπροσάρμοστο και διαφανές και να συνεκτιμήσουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές συνθήκες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

12.

να διασφαλίσουν ότι το Erasmus+ και άλλα προγράμματα και μέσα συμβάλουν και, όπου απαιτείται, ευθυγραμμίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου.

13.

να επικεντρώσουν το πλαίσιο κυρίως στα συγκεκριμένα θέματα της πολιτικής για τη νεολαία που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων των δομών για τους νέους, αλλά και να ενισχύσουν περαιτέρω εξελίξεις και πρωτοβουλίες σε σχετικούς τομείς πολιτικής ώστε να διασφαλισθεί η διατομεακή συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη.

14.

να αξιολογήσουν, να επανεξετάσουν και να ανανεώσουν τον διαρθρωμένο διάλογο και τους στόχους του προκειμένου να διευκολύνουν τον καινοτόμο, ουσιώδη και στοχευμένο εποικοδομητικό διάλογο όχι μόνο με νέους ανθρώπους που έχουν ενταχθεί σε οργανώσεις νέων, αλλά και με νέους με διαφορετικό υπόβαθρο, λιγότερες ευκαιρίες και με μη οργανωμένους νέους.

15.

να λάβουν περαιτέρω υπόψη τις ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις) και τις αξίες που χρειάζονται οι νέοι για να έχουν ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή και, ειδικότερα, να προσεγγίσουν και να συμπεριλάβουν νέους με λιγότερες ευκαιρίες.

16.

να λάβουν υπόψη τους τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν, για τους νέους, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ψηφιοποίηση στην προώθηση της αλληλεγγύης, της συμμετοχής στην πολιτική και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, καθώς και στην καταπολέμηση της πολιτικής αποξένωσης, του λαϊκισμού, της προπαγάνδας και της ριζοσπαστικοποίησης που μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιο εξτρεμισμό.

17.

να αξιολογήσουν, να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω, όπου αυτό είναι δυνατόν, μέσα, εργαλεία και μεθόδους πολιτικής και συμπληρωματικές συνεργασίες όπως η εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της νεολαίας, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας μετά το 2018.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ:

18.

να καλέσει τις μελλοντικές Προεδρίες να προετοιμάσουν ένα νέο σχέδιο πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας μετά το 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα παρόντα συμπεράσματα καθώς και την επικείμενη πρωτοβουλία της Επιτροπής για μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία μετά το 2018. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να υποβληθεί στο Συμβούλιο προς έγκριση.


(1)  9008/09.

(2)  ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 5.

(5)  ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 17.

(7)  Ως πάροχοι κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους νοούνται οργανώσεις, οργανισμοί και άλλοι, ενισχυόμενοι από το κράτος ή από εθελοντές, φορείς οι οποίοι παρέχουν σε νέους προγράμματα, έργα, πρωτοβουλίες και δραστηριότητες, που βασίζονται στις κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες για τους νέους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1).

2.

Το ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) που έθεσε δύο συνολικούς στρατηγικούς στόχους και μια διττή προσέγγιση για την επίτευξή τους, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στον τομέα της νεολαίας και ενσωματώνοντας πρωτοβουλίες στο πλαίσιο 8 τομέων δράσης. Το πλαίσιο προέβλεπε επίσης τριετείς κύκλους εργασίας με έγκριση προτεραιοτήτων και διαρθρωμένο διάλογο με τους νέους ώστε να εμπλουτισθεί η διαδικασία.

3.

Η κοινή έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του ανανεωμένου πλαισίου ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2015) που αξιολόγησε τον αντίκτυπο του πλαισίου κατά την περίοδο 2013 ως 2015.

4.

«Ευρώπη 2020», η δεκαετής στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη, που περιελάμβανε τις εμβληματικές πρωτοβουλίες «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας».

5.

Η Διακήρυξη των Παρισίων, της 17ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης.

6.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, με θέμα το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, στην οποία δηλώνεται ότι η συμμετοχή των νέων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης μέσω της προώθησης κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της κοινωνικής ένταξης, της βελτίωσης της αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής.

7.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 10ης Ιουνίου 2016, με τίτλο: «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη — Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας».

8.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για μια ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

9.

Οι ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, με τους τίτλους «Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης», «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης» και «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης».

10.

Η Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης - Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025.


(1)  ΕΕ C 326 της 26.10.2012, σ. 13.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/38


Συμπεράσματα του Συμβουλίου για στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις

(2017/C 189/08)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

1.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και ιδίως της συνεργασίας για την ανάπτυξη (1), στα οποία, μεταξύ άλλων, καλείται η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να προτείνουν μια πιο στρατηγική προσέγγιση για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ·

2.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για το γεγονός ότι η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή με την έκδοση κοινής ανακοίνωσης με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (2) στις 8 Ιουνίου 2016·

3.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ (3), με την οποία εγκρίθηκαν οι τομείς προτεραιότητας για την εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής και τονίστηκε ο ρόλος της πολιτισμικής διπλωματίας·

4.

ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για το γεγονός ότι η συνολική στρατηγική (4) αναγνώρισε τον ρόλο του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ εν γένει και, ειδικότερα, σε τομείς όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανθεκτικότητα των κοινωνιών και η διευθέτηση των συγκρούσεων·

5.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ως εκ τούτου ότι ο πολιτισμός αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής και οριζόντιας προσέγγισης στις διεθνείς σχέσεις της Ένωσης·

6.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ τα αντίστοιχα πεδία αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, καθώς και την αρχή της επικουρικότητας, ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ότι μια στρατηγική προσέγγιση για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής και να λαμβάνει υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Ιουνίου 2016. Θα πρέπει, επίσης, να ευθυγραμμίζεται με τη σύμβαση της Unesco του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, καθώς και με το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα, η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει:

α)

να διαθέτει προοπτική από τη βάση προς τα άνω και ταυτόχρονα να σέβεται την ανεξαρτησία του πολιτιστικού τομέα, να ενισχύει την ελευθερία της έκφρασης και την ακεραιότητα των καλλιτεχνών, να ευνοεί την άμεση επαφή μεταξύ καλλιτεχνών, πολιτιστικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών, και να παρέχει επαρκή ευελιξία, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο·

β)

να σχεδιαστεί με βάση την παραδοχή ότι οι διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις διαμορφώνονται μόνο μέσω της προώθησης της πολιτιστικής πολυμορφίας εντός της ΕΕ και, ως εκ τούτου, της παροχής στους πολίτες της δυνατότητας να διευρύνουν την πολιτιστική θεώρηση και τις γνώσεις τους, να δώσουν ώθηση στη δημιουργικότητά τους και να ενθαρρύνουν την αμοιβαία μάθηση και το διάλογο, τα οποία καλλιεργούνται σταδιακά, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων (5) και την προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου·

γ)

να προωθεί τη συνέπεια και τη συνοχή των προσπαθειών, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμπληρωματικότητα με τις δράσεις των κρατών μελών. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει συμπληρωματικότητα με τις δράσεις που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο, όπως στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Unesco, και παράλληλα να αποφεύγεται η επικάλυψη των προσπαθειών·

7.

Δεδομένου ότι ο πολιτισμός αποτελεί ουσιώδες στοιχείο των διεθνών σχέσεων της ΕΕ, ΣΥΝΙΣΤΑ την ενεργοποίηση ομάδας «Φίλοι της Προεδρίας» για να λειτουργήσει ως οριζόντια πλατφόρμα για τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης, συνολικής και σταδιακής στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις προς αναζήτηση συνεργειών σε όλους τους σχετικούς τομείς πολιτικής, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η εν λόγω ομάδα θα εντοπίσει τις κοινές στρατηγικές αρχές, στόχους και προτεραιότητες της εν λόγω προσέγγισης, ώστε να τις συμπεριλάβει σε χάρτη πορείας, εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

8.

Να ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των σχετικών υπουργείων, ιδίως των υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών, και των ενδιαφερόμενων μερών·

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΕΥΕΔ):

9.

Να στηρίζουν την ομάδα «Φίλοι της Προεδρίας» παρέχοντας τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, για παράδειγμα μέσω της πλατφόρμας πολιτισμικής διπλωματίας (6)·

10.

Να δίνουν προτεραιότητα σε πρωτοβουλίες στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων μέσω πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ και να εξετάζουν τη δυνατότητα προβολής τους μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΔ:

11.

Να συλλέγουν και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων μέσω της πλατφόρμας πολιτισμικής διπλωματίας·

12.

Να συμμετέχουν σε πιλοτικά προγράμματα δοκιμής μορφών συνεργασίας σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων κοινών δράσεων και δημιουργικών διατομεακών συμπράξεων, με τη συμμετοχή τοπικών πολιτιστικών φορέων, τοπικών και περιφερειακών αρχών, οικείων ΜΚΟ, εθνικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, του δικτύου EUNIC (7) και των αντιπροσωπειών της ΕΕ.


(1)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και ιδίως της συνεργασίας για την ανάπτυξη (ΕΕ C 417 της 15.12.2015, σ. 41).

(2)  10082/16.

(3)  13202/16.

(4)  10715/16.

(5)  Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2008 σχετικά με τις διαπολιτισμικές ικανότητες (ΕΕ C 141 της 7.6.2008, σ. 14).

(6)  Η πλατφόρμα πολιτισμικής διπλωματίας τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2016 από την Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να υποστηρίξει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στην εφαρμογή στρατηγικής της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Η πλατφόρμα έχει σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που ενισχύουν την πολιτιστική συνεργασία της ΕΕ με τις τρίτες χώρες και τους πολίτες τους, κυρίως με την παροχή στήριξης και συμβουλών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, και με τη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης για την πολιτιστική ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

(Πηγή: http://www.cultureinexternalrelations.eu/)

(7)  Τα EUNIC (Εθνικά Ιδρύματα Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελούν κεντρικό δίκτυο που περιλαμβάνει εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα και πρεσβείες.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/40


Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τον αθλητισμό ως βατήρα για την κοινωνική ένταξη μέσω του εθελοντισμού

(2017/C 189/09)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

Ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη κοινωνική και εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Ο αθλητισμός ενδιαφέρει πολλούς και έχει σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο.

2.

Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρήσουν τη συνοχή τους χωρίς να επιφέρουν αποκλεισμούς. Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό ως συμμετοχή στα κοινά μπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική ένταξη, να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού (1).

3.

Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό μπορεί να δημιουργήσει εντονότερη αίσθηση ένταξης στην κοινωνία στα ευάλωτα μέλη της. Με αυτό μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών. Τα παρόντα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναγνωρίζουν την πολυμορφία των ευρωπαϊκών κοινωνιών και έχουν ως σκοπό να απευθυνθούν σε ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης, δηλαδή σε μετανάστες και πρόσφυγες (2), ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευάλωτους νέους (3).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

4.

Έστω και μόνο με αργή ανάκαμψη από την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ συνεχίζουν τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (4). Η κοινωνική ένταξη απαιτεί ίση μεταχείριση όλων των κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή.

5.

Οι διενέξεις, κρίσεις και ασταθείς καταστάσεις σε τρίτες χώρες είχαν ως αποτέλεσμα μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αριθμών των μεταναστών και προσφύγων (5) στην Ευρώπη από το 2010, προκαλώντας μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην Ευρώπη, ενώ τα κράτη μέλη της ΕΕ αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν το μεταναστευτικό ρεύμα.

6.

Η κοινή δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2017 έχει στόχο να ανταποκριθεί στις πλέον επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Η κοινή δήλωση προβλέπει έξι ειδικούς τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα. Η αντιμετώπιση της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ και η μεταρρύθμιση και η ανάπτυξη της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ συγκαταλέγονται στους έξι αυτούς τομείς προτεραιότητας. (6)

7.

Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό μπορεί να προσεγγίσει άτομα σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο κοινωνικής ένταξης σε πολλούς τομείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει την ένταξη του αυξανόμενου πληθυσμού μεταναστών, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ή να αυξήσει την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και να συμβάλει στην ισότητα των φύλων. Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο υπέρ της δημιουργίας κοινωνικής συνοχής καθώς και κοινοτήτων χωρίς διακρίσεις. Στο πλαίσιο αυτό διαδραματίζουν καίριο ρόλο οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία, ενώσεις και άλλους φορείς για τους οποίους ο αθλητισμός αποτελεί μέθοδο εργασίας τους.

8.

Οι ηλικιωμένοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό και αυξανόμενο μέρος της Ευρωπαϊκής κοινωνίας, οικονομίας, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των ζωών μας. Παράγοντες όπως το χαμηλό εισόδημα, η κακή υγεία, το γήρας ή/και η διάκριση με βάση το φύλο, η μειωμένη σωματική ή πνευματική ικανότητα, η ανεργία, η απομόνωση, η κακοποίηση και η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, μπορούν να συντελέσουν στον ολοένα αυξανόμενο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (7) για μερικά μέλη αυτής της ομάδας. Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό μπορεί να βγάλει αυτούς τους ανθρώπους από τη μοναξιά τους και να τους βοηθήσει να μοιραστούν την εμπειρία τους, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ των γενεών.

9.

Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό, παράλληλα με την ανάπτυξη μιας σειράς δεξιοτήτων και ικανοτήτων, παρέχει στους νέους ευκαιρίες μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μέσω των οποίων μπορούν να αποκτήσουν θετικές κοινωνικές συμπεριφορές χάρη στις αξίες που αναπτύσσουν μέσω του αθλητισμού. (8) Ο εθελοντισμός στον αθλητισμό μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως δίχτυ ασφαλείας για τους νέους ανθρώπους εκτός εκπαιδευτικού συστήματος ή χωρίς εργασία οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας (9).

10.

Οι ίσες ευκαιρίες για ανθρώπους με αναπηρίες τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ως εθελοντές στον αθλητισμό επί ίσοις όροις με τους υπολοίπους. (10) Όλοι οι άνθρωποι με αναπηρίες πρέπει να έχουν το δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε αθλητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ως εθελοντές. (11)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

11.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, 7 % των πολιτών της ΕΕ αναφέρουν ότι επιδίδονται σε εθελοντική εργασία που στηρίζει αθλητικές δραστηριότητες (12). Η έρευνα δείχνει ότι ένα τρίτο των ερωτηθέντων αφιερώνουν περισσότερο από έξι ώρες τον μήνα για τον εθελοντισμό, ενώ το 8 % αφιερώνει 21 ώρες ή παραπάνω.

12.

Ο εθελοντισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ένταξη των ανθρώπων σε μια κοινότητα, ενισχύοντας τον ρόλο των ενεργών πολιτών, αναπτύσσοντας την απασχολησιμότητα, προωθώντας αξίες και διαπολιτισμικό διάλογο. Οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό μπορούν να λάβουν διαφορετικές μορφές και να πραγματοποιούνται περιστασιακά (για παράδειγμα, προετοιμασία και διοργάνωση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων) ή σε πιο τακτική, καθημερινή βάση (για παράδειγμα, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη λειτουργία διαφόρων αθλητικών σωματείων ή ενώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού) (13).

13.

Εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη στοιχείων για τις πολιτικές στήριξης στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και του εθελοντισμού στον αθλητισμό. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία συστηματική, διακρατική έρευνα με έμφαση στις πολιτικές συνθήκες, τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των αθλητικών ενώσεων, ομοσπονδιών, σωματείων και άλλων φορέων που προωθούν την κοινωνική ένταξη και τον εθελοντισμό στον αθλητισμό. (14)  (15)

14.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο να επιτρέψει σε όλο και περισσότερους νέους να συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων αλληλεγγύης μέσω εθελοντισμού, απασχόλησης, πρακτικών άσκησης ή μαθητειών, για να ενισχύσει την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες που θα χρειαστούν τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην ενεργό συμμετοχή τους ως πολίτες. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να συνεισφέρει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ευρωπαϊκών αξιών (16).

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

15.

να διερευνήσουν και να υιοθετήσουν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό ως βατήρα κοινωνικής ένταξης. Αυτό μπορούν να το επιτύχουν παρέχοντας στήριξη και ενθάρρυνση στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε συνεργασία με αθλητικά σωματεία και οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων, να χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως μέθοδο εργασίας στην προσπάθειά τους για την παροχή πρόσβασης σε ανθρώπους που είναι αποκλεισμένοι κοινωνικά. Αυτό θα εξυπηρετούσε την προώθηση και ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων, με τους οποίους ενθαρρύνεται η κοινωνική ένταξη των μειονοτήτων και ευπαθών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των απομονωμένων ηλικιωμένων, των ευάλωτων νέων, των ατόμων με αναπηρία, των μεταναστών και των προσφύγων, μέσω της προώθησης του εθελοντισμού στον αθλητισμό, και ως εκ τούτου, εφοδιάζοντας τις μειονότητες αυτές με νέες δεξιότητες και εμφυσώντας τους τον αθλητισμό ως τρόπο ζωής.

16.

να προωθήσουν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό μεταξύ των ανθρώπων από όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και των ευπαθών νέων.

17.

να αναπτύξουν και να προωθήσουν τον εθελοντισμό στον αθλητισμό ως πολύτιμη εκπαιδευτική έννοια που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα διάφορα επίπεδα της άτυπης και μη τυπικής μάθησης, εντάσσοντας τις οργανώσεις νέων, τις αθλητικές οργανώσεις, καθώς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας πολιτών και ενισχύοντας τη μεταξύ τους συνεργασία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με αθλητικές οργανώσεις, τα οποία θα τονίζουν τα οφέλη της σωματικής και πνευματικής ευεξίας και τη σημασία των εθελοντών στον αθλητισμό.

18.

Να προάγουν τον εθελοντισμό μέσω της διοργάνωσης μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων σε σύμπραξη με το αθλητικό κίνημα. Οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εκπαίδευση εθελοντών, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

19.

να υποστηρίξει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τον εθελοντισμό στον αθλητισμό σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνική ένταξη ο εθελοντισμός στον αθλητισμό.

20.

να εξετάσει την υποστήριξη των διακρατικών πρωτοβουλιών (π.χ. ανταλλαγή ορθών πρακτικών, σπουδές, δίκτυα, σχέδια) με έμφαση στην εφαρμογή εθνικών και διεθνών στρατηγικών δράσεων για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, ειδικά το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με έμφαση στον εθελοντισμό στον αθλητισμό.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

21.

να θεωρήσουν την ευρωπαϊκή εβδομάδα Αθλητισμού ως πρωτοβουλία για την προώθηση του εθελοντισμού στον αθλητισμό και την ένταξη στους κόλπους του ανθρώπων από όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Μπορεί να αποτελέσει μέσον για να απευθυνθεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα μέσω των δραστηριοτήτων σε υποβαθμισμένες περιοχές και της προσέγγισης εθελοντών στον αθλητισμό εντός των περιοχών αυτών.

22.

να προωθήσουν την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης που έχει αποκτηθεί μέσω του εθελοντισμού στον αθλητισμό, και συγκεκριμένα μέσω της χρήσης ευρωπαϊκών εργαλείων και καθοδήγησης (17) που μπορούν να διευκολύνουν την επικύρωση και να βελτιώσουν τη συγκρισιμότητα, τη διαφάνεια και την καλύτερη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί. Στόχος είναι να εξετασθεί πως μπορεί να ενισχυθεί η κατάσταση των εθελοντών ώστε να διασφαλίζεται η αναγνώριση των προσόντων που αποκτούν.

23.

να προωθήσουν τη χρήση των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για υποδομές και για άλλα προγράμματα για αθλητικά σωματεία ώστε να βελτιωθούν οι υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες, ειδικά στις περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης.

24.

να προωθήσουν την ιδέα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σε αυτή την πρωτοβουλία ώστε οι νέοι που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό να έχουν καλύτερη πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

25.

να ενθαρρυνθεί η ένταξη μεταναστών και προσφύγων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, ευάλωτων νέων σε διάφορους ρόλους εθελοντή σε δραστηριότητες μαζικού αθλητισμού μέσω της διοργάνωσης μικρών και μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων και να καταστεί η εθελοντική συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες ευκολότερα προσβάσιμη με στόχο τη χειραφέτηση των ανθρώπων αυτών.

26.

να αναπτυχθεί η συνεργασία με αθλητικές οργανώσεις, οργανώσεις νέων και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προωθούνται, θα απασχολούνται και θα παραμένουν οι εθελοντές, ώστε οι ευκαιρίες για εθελοντισμό στον αθλητισμό, για παράδειγμα στο πλαίσιο μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, να είναι οι μέγιστες δυνατές.

27.

να δημιουργηθούν ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εθελοντικού προσωπικού αθλητικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες, των ευάλωτων νέων και άλλων μειονοτήτων, και παράλληλα να καλλιεργηθούν οι ικανότητες των υπευθύνων για την πρόσληψη και τη διαχείριση ποικίλων ομάδων εθελοντών.

28.

να ενθαρρύνουν την ισότητα των ευκαιριών στα αθλητικά σωματεία, συμπεριλαμβανομένης της ίσης μεταχείρισης των ομάδων που απειλούνται με περιθωριοποίηση όσον αφορά την εγγραφή και την εθελοντική τους συμμετοχή σε σωματεία.

29.

να προωθήσουν τη συμμετοχή ηλικιωμένων σε αθλητικά σωματεία και την ένταξη εθελοντών μεγαλύτερης ηλικίας, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία ζωής τους στις αθλητικές δομές όλων των επιπέδων.


(1)  Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται η διαδικασία που ωθεί τους ανθρώπους στο περιθώριο της κοινωνίας, περιορίζει την πρόσβασή τους σε πόρους και ευκαιρίες, καθώς και τη συμμετοχή τους σε μια φυσιολογική κοινωνική και πολιτιστική ζωή, αφήνοντάς τους να αισθάνονται περιθωριοποιημένοι, ανίσχυροι και θύματα διακρίσεων.

(2)  Το έγγραφο αυτό αναφέρεται στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου 2016 (15312/16).

(3)  Ομάδες που αντιμετωπίζουν πολύ υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Εθνοτικές μειονότητες, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, άστεγοι, χρήστες ουσιών, απομονωμένοι ηλικιωμένοι και νέοι, όλοι αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό, όπως τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η ανεργία ή η υποαπασχόληση.

(4)  Μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ: Παρατηρητής της κοινωνικής ένταξης στην Ευρώπη (SIM) Διακρατική σύγκριση — Βαρόμετρο μεταρρυθμίσεων. Jan Arpe, Simona Milio, Andrej Stuchlik (εκδ.)

(5)  Λευκή βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης — Προβληματισμοί και σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, σ. 11: «Η προσφυγική κρίση, λόγω της οποίας ήλθαν το 2015 στην Ευρώπη 1,2 εκατομμύρια άτομα, είναι πρωτόγνωρης κλίμακας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά» (βλέπε και υποσημείωση 3).

(6)  Κοινή δήλωση για τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό για το 2017 — Έγκριση, έγγρ. 15375/16

(7)  Ενεργοί ηλικιωμένοι πολίτες για την Ευρώπη - Οδηγός για την πλατφόρμα AGE Europe της ΕΕ (2012).

(8)  ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 24.

(9)  Προώθηση της ένταξης και των θεμελιωδών αξιών μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης: μέτρα σε επίπεδο ΕΕ για την εφαρμογή της Δήλωσης του Παρισιού.

(10)  ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 5.

(11)  COM(2010) 636 τελικό — Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια.

(12)  Sport and Physical Activity Special Eurobarometer 412 (2014)

(13)  Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στον τομέα του αθλητισμού. Συστάσεις για την ενθάρρυνση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους νομικούς και δημοσιονομικούς μηχανισμούς.

(14)  Σχέδιο «Social Inclusion and volunteering in sports clubs in Europe» (SIVSCE) με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2015-2017)

(15)  European Sport Inclusion Network (ESPIN) - Promoting Equal Opportunities of Migrants and Minorities through Volunteering in Sport.

(16)  Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(17)  Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα βασικά έγγραφα τονίζουν τη σημασία του εθελοντισμού στον αθλητισμό ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης:

1.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της, η οποία δίνει έμφαση στην ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να ζήσουν με αξιοπρέπεια και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία (7110/10).

2.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2010 για τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού κοινωνικής ένταξης (ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 5).

3.

Ανακοίνωση σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ και τον εθελοντισμό: Αναγνώριση και προώθηση διασυνοριακών εθελοντικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ [COM(2011) 568 τελικό].

4.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα τη συμβολή των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό στην προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη (ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 24).

5.

Σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).

6.

Πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό (2014-2017) (ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12).

7.

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 412: Αθλητισμός και σωματική δραστηριότητα (2014).

8.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας (έγγρ. 10038/16).

9.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκριθέντα στις 9 Δεκεμβρίου 2016 (έγγρ. 15312/16).

10.

Κοινή δήλωση για τον ετήσιο διοργανικό προγραμματισμό για το 2017 (έγγρ. 15375/16).

11.

Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης

α)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης (έγγρ. 15420/16).

β)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών — Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (έγγρ. 15421/16).

12.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων στον τομέα του αθλητισμού. Συστάσεις για την ενθάρρυνση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τους νομικούς και δημοσιονομικούς μηχανισμούς (Δεκέμβριος 2016).

13.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Αθλητισμό χωρίς Αποκλεισμούς (ESPIN) — Προώθηση ίσων ευκαιριών σε μετανάστες και μειονότητες χάρη στον εθελοντισμό στον αθλητισμό.

14.

COM(2010) 636 τελικό — Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/45


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

14 Ιουνίου 2017

(2017/C 189/10)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1203

JPY

ιαπωνικό γιεν

123,58

DKK

δανική κορόνα

7,4363

GBP

λίρα στερλίνα

0,87960

SEK

σουηδική κορόνα

9,7448

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0874

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,4140

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

26,163

HUF

ουγγρικό φιορίνι

306,39

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1967

RON

ρουμανικό λέου

4,5664

TRY

τουρκική λίρα

3,9362

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4778

CAD

δολάριο Καναδά

1,4796

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,7392

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5453

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5457

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 260,45

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,2697

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,6147

HRK

κροατική κούνα

7,3995

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 880,38

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7702

PHP

πέσο Φιλιππινών

55,465

RUB

ρωσικό ρούβλι

63,9450

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,023

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,7027

MXN

πέσο Μεξικού

20,2078

INR

ινδική ρουπία

72,0350


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/46


Aναγγελία της Νορβηγίας όσον αφορά την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα — Χορήγηση αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2017

(2017/C 189/11)

Το νορβηγικό Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργειας καλεί με την παρούσα τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, σχετικά με τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.

Οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν μόνο σε ανώνυμες εταιρείες καταχωρισμένες στη Νορβηγία ή σε άλλο κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») ή σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Σε εταιρείες που δεν κατέχουν άδειες στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραγωγής, εφόσον έχουν προεπιλεγεί για την απόκτηση τέτοιων αδειών στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

Το Υπουργείο επιφυλάσσει ισότιμη μεταχείριση, τόσο στις εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση μεμονωμένα, όσο και σε εκείνες που υποβάλλουν αίτηση ως μέλη ομίλου. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν μεμονωμένη αίτηση ή εκείνοι που ανήκουν σε όμιλο και υποβάλλουν κοινή αίτηση θεωρούνται όλοι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας παραγωγής. Το Υπουργείο μπορεί, συναρτήσει των αιτήσεων που θα υποβληθούν από ομίλους ή από μεμονωμένους υποψηφίους, να συστήσει ομάδες κατόχων αδειών στους οποίους θα χορηγηθεί νέα άδεια παραγωγής, μεταξύ άλλων αποκλείοντας υποψηφίους από ομαδική αίτηση και προσθέτοντας μεμονωμένους υποψηφίους, καθώς και να ορίσει τον φορέα εκμετάλλευσης για τις ομάδες αυτές.

Για την κατακύρωση συμμετοχής σε άδεια παραγωγής, οι κάτοχοι αδειών πρέπει να συνάψουν συμφωνία για την άσκηση πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, συμφωνία κοινής εκμετάλλευσης και λογιστική συμφωνία. Αν η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει στρωματογραφικές υποδιαιρέσεις, οι κάτοχοι των δύο αδειών που υποδιαιρούνται με τον τρόπο αυτό οφείλουν επίσης να συνάψουν ειδική κοινή συμφωνία εκμετάλλευσης, η οποία θα ρυθμίζει τις εν προκειμένω μεταξύ τους σχέσεις.

Αμέσως μετά την υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών, οι κάτοχοι αδειών συστήνουν κοινή επιχείρηση στην οποία το μέγεθος του δικαιώματος της συμμετοχής τους θα είναι ανά πάσα στιγμή ίσο με το μέγεθος της συμμετοχής τους στην άδεια παραγωγής.

Τα σχετικά με την άδεια έγγραφα βασίζονται κυρίως σε συναφή έγγραφα τα οποία αναφέρονται στη χορήγηση αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2016. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να ενημερωθεί ο σχετικός κλάδος για τα κυριότερα στοιχεία τυχόν προσαρμογών του πλαισίου πριν από την υποβολή των αιτήσεων.

Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παραγωγής

Για να προωθηθεί η χρηστή διαχείριση των πόρων και η ταχεία και αποτελεσματική εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, καθώς και η σύνθεση των αδειοδοτημένων ομίλων προς τούτο, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια για τη χορήγηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις άδειες παραγωγής και τον ορισμό του φορέα εκμετάλλευσης:

α)

Ικανοποιητικές γεωλογικές γνώσεις του υποψηφίου όσον αφορά την εν λόγω γεωγραφική περιοχή και τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι αδειών προτίθενται να διεξαγάγουν αποτελεσματική εξερεύνηση πετρελαίου.

β)

Συναφής τεχνική εμπειρογνωσία του υποψηφίου, καθώς και τρόπος με τον οποίο η εμπειρογνωσία αυτή μπορεί να συμβάλει ενεργά στην αποδοτική από πλευράς κόστους εξερεύνηση και, ενδεχομένως, παραγωγή πετρελαίου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

γ)

Κτηθείσα πείρα του υποψηφίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή ισοδύναμη σχετική πείρα από άλλες περιοχές.

δ)

Επαρκής χρηματοδοτική ικανότητα του υποψηφίου, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς την εξερεύνηση και, ενδεχομένως, την παραγωγή πετρελαίου στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή.

ε)

Εάν ο υποψήφιος είναι ή υπήρξε κάτοχος άδειας παραγωγής, το υπουργείο μπορεί να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε ανεπάρκεια ή έλλειψη λογοδοσίας που επέδειξε ο υποψήφιος ως κάτοχος άδειας.

στ)

Οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν καταρχήν σε κοινοπραξία, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της οποίας έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ως φορέας εκμετάλλευσης ή διαθέτει ισοδύναμη συναφή επιχειρησιακή πείρα εκτός νορβηγικής υφαλοκρηπίδας.

ζ)

Οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν καταρχήν σε δύο ή περισσότερους κατόχους άδειας, εφόσον τουλάχιστον ο ένας από αυτούς διαθέτει την εμπειρία που αναφέρεται στο στοιχείο στ).

η)

Ο διαχειριστικός φορέας που έχει οριστεί για τις άδειες παραγωγής στη θάλασσα του Μπάρεντς οφείλει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα με την ιδιότητά του αυτή ή να διαθέτει ισοδύναμη συναφή επιχειρησιακή πείρα εκτός νορβηγικής υφαλοκρηπίδας.

θ)

Όσον αφορά άδειες παραγωγής σε βαθέα ύδατα, ο διαχειριστικός φορέας που έχει οριστεί για τις άδειες παραγωγής και τουλάχιστον ένας ακόμη κάτοχος αδείας οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής με την ιδιότητα του φορέα εκμετάλλευσης στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα ή να διαθέτουν ισοδύναμη συναφή επιχειρησιακή πείρα εκτός νορβηγικής υφαλοκρηπίδας. Στο πλαίσιο της άδειας παραγωγής, ένας κάτοχος άδειας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει γεώτρηση σε βαθέα ύδατα ως φορέας εκμετάλλευσης,

ι)

Όσον αφορά άδειες παραγωγής στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται πραγματοποίηση εξερευνητικών γεωτρήσεων υπό υψηλή πίεση ή/και υψηλές θερμοκρασίες (HTHP), ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει οριστεί και τουλάχιστον ένας ακόμη κάτοχος άδειας οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα με την ιδιότητα του φορέα εκμετάλλευσης ή να διαθέτουν ισοδύναμη συναφή επιχειρησιακή πείρα εκτός νορβηγικής υφαλοκρηπίδας. Στο πλαίσιο της άδειας παραγωγής, ένας κάτοχος άδειας οφείλει να έχει πραγματοποιήσει γεώτρηση πετρελαιοπηγών εξερεύνησης υπό υψηλή πίεση ή/και υψηλές θερμοκρασίες (HTHP) ως φορέας εκμετάλλευσης.

Διαθέσιμες ενότητες για την υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για δικαιώματα συμμετοχής σε άδειες παραγωγής υποβάλλονται για τις ενότητες που βρίσκονται εντός της προκαθορισθείσας περιοχής και για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια, όπως απεικονίζεται στους χάρτες που δημοσίευσε η ΝΔΠ (Νορβηγική Διεύθυνση Πετρελαίου). Είναι επίσης δυνατόν να υποβληθεί αίτηση για εκτάσεις εντός της προκαθορισθείσας περιοχής που εγκαταλείφθηκαν στο πλαίσιο μιας άδειας μετά την αναγγελία, σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους χάρτες των διαδραστικών Factmaps της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΝΔΠ).

Κάθε άδεια παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενότητες ή ένα ή περισσότερα τμήματα ενοτήτων. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιορίσουν την περιγραφή της αίτησής τους στις περιοχές στις οποίες έχουν εντοπίσει την αναζήτηση.

Μπορείτε να λάβετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερών γεωγραφικών χαρτών των διαθέσιμων περιοχών, από την ιστοσελίδα της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου (www.npd.no/apa2017).

Οι αιτήσεις για άδειες παραγωγής πετρελαίου υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ministry of Petroleum and Energy

P.O. Box 8148 Dep.

NΟ-0033 Oslo

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Υποβάλλονται δύο αντίγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Norwegian Petroleum Directorate

P.O. Box 600

4003 Stavanger

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Καταληκτική ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 2017, έως τις 12.00 το μεσημέρι.

Η χορήγηση αδειών πετρελαίου στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας χορήγησης αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2017 στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο ΕΖΕΣ

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/48


ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 15ης Νοεμβρίου 2016

στην υπόθεση E-7/16

Míla ehf. κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ

(Ένσταση απαραδέκτου — Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση για την περάτωση της επίσημης διαδικασίας έρευνας)

(2017/C 189/12)

Στην υπόθεση E-7/16, Míla ehf. κατά Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ — ΠΡΟΣΦΥΓΗ βάσει του άρθρου 36 παράγραφος 2 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου για την ακύρωση της απόφασης αριθ. 061/16/COL της 16ης Μαρτίου 2016 της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ για την περάτωση της επίσημης έρευνας σχετικά με εικαζόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης μέσω μίσθωσης οπτικής ίνας που προηγουμένως χρησιμοποιείτο για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, Πρόεδρο, Per Christiansen (εισηγητή δικαστή) και Páll Hreinsson, δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 15 Νοεμβρίου 2016, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

1.

Η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2.

Ο προσφεύγων βαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 16ης Νοεμβρίου 2016

στην υπόθεση E-4/16

Εποπτεύουσα Αρχής της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας

(Μη συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνεται παράλειψη εκπλήρωσης υποχρεώσεων — άρθρο 33 της συμφωνίας περί Εποπτείας και Δικαστηρίου —Αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση απόφασης του Δικαστηρίου)

(2017/C 189/13)

Στην υπόθεση E-4/16, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Βασιλείου της Νορβηγίας — ΠΡΟΣΦΥΓΗ με αίτημα να αναγνωριστεί ότι το Βασίλειο της Νορβηγίας παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 33 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, επειδή παρέλειψε να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση E-13/13, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Νορβηγίας, το Δικαστήριο, αποτελούμενο από τους Carl Baudenbacher, Πρόεδρο, Per Christiansen και Páll Hreinsson (εισηγητή δικαστή), δικαστές, εξέδωσε απόφαση στις 16 Νοεμβρίου 2016, το διατακτικό της οποίας έχει ως εξής:

Το Δικαστήριο:

1.

Αναγνωρίζει ότι το Βασίλειο της Νορβηγίας παρέλειψε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 33 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, επειδή παρέλειψε, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Δεκεμβρίου 2013 στην υπόθεση E-13/13, Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά Νορβηγίας.

2.

Διατάσσει το Βασίλειο της Νορβηγίας να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/50


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8467 — BNP Paribas / Commerz Finanz)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/14)

1.

Στις 6 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η επιχείρηση BNP Paribas Personal Finance S.A. («BNPP PF», Γαλλία), εξ ολοκλήρου θυγατρική της BNP Paribas SA, αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Commerz Finanz GmbH («CFG», Γερμανία), που επί του παρόντος ελέγχεται από κοινού από την BNPP PF και την Commerzbank AG («Commerzbank», Γερμανία), με αγορά στοιχείων ενεργητικού.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την CFG: τράπεζα καταναλωτικής πίστης που επί του παρόντος ανήκει από κοινού στην BNPP PF και την Commerzbank και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των δανείων προς ιδιώτες στη Γερμανία· στο πλαίσιο της προβλεπόμενης πράξης, η εταιρεία θα χωριστεί μεταξύ της BNPP PF και της Commerzbank, μέσω διάσπασης σε δύο χωριστές και ανεξάρτητες επιχειρηματικές μονάδες, και συγκεκριμένα τη μονάδα «Point of Sale Finance» και τη μονάδα «Banking»· η μονάδα «Point of Sale Finance» θα παραμείνει στην CFG (με την BNPP PF ως μοναδικό μέτοχο) και θα περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διανομή προϊόντων της CFG απευθείας στους πελάτες ή μέσω του (ηλεκτρονικού και μη ηλεκτρονικού) σημείου λιανικής πώλησης,

—   για την BNPP PF: εταιρεία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που ανήκει εξ ολοκλήρου στην BNP Paribas SA και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της καταναλωτικής πίστης· η BNP Paribas SA είναι ένας παγκόσμιος τραπεζικός όμιλος με δραστηριότητες σε όλους τους κύριους τραπεζικούς τομείς: λιανική τραπεζική, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υπηρεσίες, καθώς και εταιρική και επενδυτική τραπεζική.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8467 — BNP Paribas / Commerz Finanz. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/51


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8483 — Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/15)

1.

Στις 2 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», ΗΠΑ) και κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated, η οποία ενεργεί μέσω του ομόρρυθμου εταίρου της, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited («Cinven», Ηνωμένο Βασίλειο), αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft («Stada», Γερμανία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την Bain Capital: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε εταιρείες σε διάφορους κλάδους, όπως η τεχνολογία της πληροφορικής, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το λιανικό εμπόριο και τα καταναλωτικά προϊόντα, οι επικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η βιομηχανία/μεταποίηση,

—   για την Cinven: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων κυρίως σε έξι βασικούς τομείς: επιχειρηματικές υπηρεσίες, καταναλωτικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βιομηχανικά προϊόντα και τεχνολογία, μέσα ενημέρωσης και τηλεπικοινωνίες,

—   για τη Stada: δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή, καταχώριση, πώληση, εμπορία, διανομή και προώθηση προϊόντων των βιοεπιστημών, όπως φάρμακα (ιδίως δραστικές φαρμακευτικές ουσίες που δεν καλύπτονται πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας), συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά προϊόντα και διάφορα άλλα προϊόντα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8483 — Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/52


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

[M.8440 — DuPont / FMC (Health and Nutrition business)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/16)

1.

Στις 7 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και σε ακολουθία παραπομπής δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η επιχείρηση E.I. du Pont de Nemours and Company («DuPont», ΗΠΑ) αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο της επιχειρηματικής μονάδας «Health and Nutrition» («H&N») της FMC Corporation («FMC», ΗΠΑ), που περιλαμβάνει βελτιωτικά υφής τροφίμων και φαρμακευτικά έκδοχα (εξαιρουμένης της επιχειρηματικής μονάδας «Omega-3» της FMC).

Η σχεδιαζόμενη συγκέντρωση εντάσσεται στο πλαίσιο συμφωνίας αγοραπωλησίας στοιχείων ενεργητικού, η οποία συνήφθη μεταξύ της DuPont και της FMC στις 31 Μαρτίου 2017 και προβλέπει την εξαγορά ορισμένων δραστηριοτήτων της DuPont από την FMC, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις εκποίησης που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ της DuPont και της The Dow Chemical Company («Dow»), στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικασίας ελέγχου πράξεων συγκέντρωσης σε σχέση με τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση της Dow και της DuPont (υπόθεση M.7932).

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την DuPont: διαφοροποιημένη εταιρεία χημικών προϊόντων με έδρα στις ΗΠΑ· είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομίλου DuPont, που ερευνά, αναπτύσσει, παράγει, διανέμει και πωλεί διάφορα χημικά προϊόντα, πολυμερή, αγροχημικά προϊόντα, σπόρους, συστατικά τροφίμων και άλλα υλικά· η επιχειρηματική μονάδα «Nutrition and Health» της DuPont παράγει και προμηθεύει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για τη βελτίωση της ασφάλειας, της διατροφικής ποιότητας, της υφής και της διάρκειας διατήρησης τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής,

—   για την Dow: διαφοροποιημένη εταιρεία χημικών προϊόντων με έδρα στις ΗΠΑ· είναι η τελική μητρική εταιρεία του ομίλου Dow, που δραστηριοποιείται στους τομείς των πλαστικών υλών και χημικών προϊόντων, των γεωργικών επιστημών, και των προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα των υδρογονανθράκων και της ενέργειας· έχει πιο περιορισμένη παρουσία στον τομέα της διατροφής και υγείας,

—   για την FMC: παγκόσμια επιχείρηση χημικών προϊόντων ειδικών εφαρμογών με έδρα στις ΗΠΑ, που δραστηριοποιείται στη γεωργική, βιομηχανική και καταναλωτική αγορά· η επιχείρηση απαρτίζεται από τρία τμήματα: i) γεωργικές λύσεις, ii) υγεία και διατροφή (H&N) και iii) λίθιο· η μονάδα H&N περιλαμβάνει τρεις ευρείς τομείς προϊόντων: διατροφικά συστατικά, φαρμακευτικά έκδοχα και λειτουργικά συστατικά για την υγεία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8440 — DuPont / FMC (Health and Nutrition business). Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/53


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8504 — EDF Energy Services / ESSCI)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 189/17)

1.

Στις 6 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η EDF Energy Services Limited («EDFES», Γαλλία) θα αποκτήσει, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο της ESSCI Limited («ESSCI», Ηνωμένο Βασίλειο), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την EDFES: ελέγχεται τελικά από τον όμιλο EDF· έχει συσταθεί για να παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο,

—   για την ESSCI: παρέχει διαχειριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία· μέσω της θυγατρικής της Imtech, δραστηριοποιείται στους τομείς της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας, της διαχείρισης τεχνικών εγκαταστάσεων και της ολοκλήρωσης βιομηχανικών συστημάτων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8504 — EDF Energy Services / ESSCI. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


Διορθωτικά

15.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 189/54


Διορθωτικό στη διαδικασία εκκαθάρισης — Απόφαση για την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης έναντι της ADRIA Way

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 123 της 20ής Απριλίου 2017 )

(2017/C 189/18)

Στη σελίδα 3, στον τίτλο, καθώς και στη δεύτερη και στην τρίτη καταχώριση του πίνακα, «Ασφαλιστική επιχείρηση» και «Ημερομηνία, έναρξη ισχύος και φύση της απόφασης» αντίστοιχα, στη δεύτερη στήλη:

αντί:

«Adria Way»

διάβαζε:

«Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo „v likvidaci“».