ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
18 Απριλίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2017/C 121/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2017/C 121/02

Υπόθεση C-245/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Judecătoria Balş — Judeţul Olt (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Casa Noastră SA κατά Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR [Προδικαστική παραπομπή — Οδικές μεταφορές — Κοινωνικές διατάξεις — Παρεκκλίσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 — Άρθρο 3, στοιχείο αʹ — Κανονισμός (ΕΚ) 1073/2009 — Άρθρο 2, σημείο 3 — Τακτικές γραμμές μεταφοράς επιβατών — Έννοια — Δωρεάν μεταφορές που οργανώνονται από επιχείρηση για τους υπαλλήλους της, προς και από τον τόπο εργασίας, με οχήματα τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση αυτή και τα οποία οδηγεί υπάλληλός της]

2

2017/C 121/03

Υπόθεση C-275/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited κατά TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας — Άρθρο 9 — Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες — Έννοια του όρου καλωδιακές — Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων — Live streaming)

3

2017/C 121/04

Υπόθεση C-354/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Tribunal da Relação de Évora (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Andrew Marcus Henderson κατά Novo Banco SA (Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 — Άρθρα 8, 14 και 19 — Επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης εγγράφου μέσω ταχυδρομείου — Πράξη που δεν μεταφράσθηκε — Παράρτημα II — Τυποποιημένο έντυπο — Έλλειψη — Συνέπειες — Επίδοση με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής — Μη επιστροφή της αποδείξεως παραλαβής — Παραλαβή της πράξεως από τρίτον — Προϋποθέσεις εγκυρότητας της διαδικασίας)

3

2017/C 121/05

Υπόθεση C-496/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alphonse Eschenbrenner κατά Bundesagentur für Arbeit [Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων — Άρθρο 45 ΣΛΕΕ — Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 — Άρθρο 7 — Ίση μεταχείριση — Μεθοριακός εργαζόμενος υποκείμενος στον φόρο εισοδήματος στο κράτος μέλος κατοικίας — Αποζημίωση καταβαλλόμενη από το κράτος μέλος απασχολήσεως σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη — Τρόπος υπολογισμού της αποζημιώσεως λόγω αφερεγγυότητας — Πλασματικός συνυπολογισμός του φόρου εισοδήματος του κράτους μέλους απασχολήσεως — Αποζημίωση λόγω αφερεγγυότητας κατώτερη των προγενέστερων καθαρών αποδοχών — Διμερής σύμβαση για την αποτροπή της διπλής φορολογήσεως]

4

2017/C 121/06

Υπόθεση C-568/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Landgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV κατά comtech GmbH (Προδικαστική παραπομπή — Προστασία των καταναλωτών — Οδηγία 2011/83/ΕΕ — Άρθρο 21 — Τηλεφωνική επικοινωνία — Χρησιμοποίηση τηλεφωνικής γραμμής από έμπορο προκειμένου να έχει ο καταναλωτής δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σχετικά με συναπτόμενες συμβάσεις — Απαγόρευση εφαρμογής χρέωσης υψηλότερης από τη βασική τιμή χρέωσης — Έννοια του όρου βασική τιμή χρέωσης)

5

2017/C 121/07

Υπόθεση C-584/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Tribunal administratif de Melun (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Glencore Céréales France κατά Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) [Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρο 3 — Κανονισμός (EOK) 3665/87 — Άρθρο 11 — Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας επιστροφής κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (EOK) 3002/92 — Άρθρο 5α — Αδικαιολογήτως αποδεσμευθείσα εγγύηση — Οφειλόμενοι τόκοι — Προθεσμία παραγραφής — Χρονικό σημείο ενάρξεως της προθεσμίας — Διακοπή της προθεσμίας παραγραφής — Ανώτατο όριο — Μεγαλύτερη προθεσμία — Δυνατότητα εφαρμογής]

6

2017/C 121/08

Υπόθεση C-655/15 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 — Panrico, SA κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), HDN Development Corp. [Αίτηση αναιρέσεως — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Άρθρο 52 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5 — Εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία krispy kreme doughnuts — Λεκτικά και εικονιστικά σήματα, τόσο εθνικά όσο και διεθνή, που περιέχουν τα στοιχεία donut, donuts και doghnuts — Αίτηση κηρύξεως ακυρότητας — Απόρριψη]

7

2017/C 121/09

Υπόθεση C-4/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Sąd Apelacyjny w Warszawie (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — J. D. κατά Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Προδικαστική παραπομπή — Περιβάλλον — Οδηγία 2009/28/EK — Άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α' — Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές — Υδροηλεκτρική ενέργεια — Έννοια — Ενέργεια παραγόμενη σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ευρισκόμενο στον τόπο απορρίψεως των λυμάτων άλλης μονάδας παραγωγής)

7

2017/C 121/10

Υπόθεση C-97/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — José María Pérez Retamero κατά TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, πρώην Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2002/15/ΕΚ — Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων — Οργάνωση του χρόνου εργασίας — Οδικές μεταφορές — Μετακινούμενος εργαζόμενος — Αυτοαπασχολούμενος οδηγός — Έννοια — Απαράδεκτο)

8

2017/C 121/11

Υπόθεση C-160/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους — Ενεργειακή πολιτική — Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων — Οδηγία 2010/31/ΕΕ — Άρθρο 5, παράγραφος 2 — Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα)

8

2017/C 121/12

Υπόθεση C-587/16 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Νοεμβρίου 2016 η Skylotec GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-146/15, hyphen GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

9

2017/C 121/13

Υπόθεση C-654/16: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

9

2017/C 121/14

Υπόθεση C-655/16: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/15

Υπόθεση C-656/16: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Finmeccanica SpA κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

10

2017/C 121/16

Υπόθεση C-657/16: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Bluebell Partners Limited κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

11

2017/C 121/17

Υπόθεση C-658/16: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Elliot International Lp κ.λπ. κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

12

2017/C 121/18

Υπόθεση C-28/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Østre Landsret (Δανία) στις 19 Ιανουαρίου 2017, NN A/S κατά Skatteministeriet

12

2017/C 121/19

Υπόθεση C-41/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 25 Ιανουαρίου 2017 — Isabel González Castro κατά Mutua Umivale y Prosegur España S.L.

13

2017/C 121/20

Υπόθεση C-44/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg (Γερμανία) στις 27 Ιανουαρίου 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office κατά Michael Klotz

14

2017/C 121/21

Υπόθεση C-45/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d'État (Γαλλία) στις 30 Ιανουαρίου 2017 — Frédéric Jahin κατά Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

15

2017/C 121/22

Υπόθεση C-57/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Ισπανία) στις 3 Φεβρουαρίου 2017 — Eva Soraya Checa Honrado κατά Fondo de Garantía Salarial

16

2017/C 121/23

Υπόθεση C-60/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 6 Φεβρουαρίου 2017 — Ángel Somoza Hermo και Ilunión Seguridad S.A. κατά Esabe Vigilancia S.A. και Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

16

2017/C 121/24

Υπόθεση C-70/17: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 9 Φεβρουαρίου 2017 — NCG Banco, S.A. (νυν Abanca Corporación Bancaria, S.A). κατά Alberto García Salamanca Santos

17

2017/C 121/25

Υπόθεση C-97/17: Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

17

2017/C 121/26

Υπόθεση C-98/17 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2017 οι Koninklijke Philips NV και Philips France κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 15 Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-762/14: Koninklijke Philips NV και Philips France κατά Επιτροπής

18

2017/C 121/27

Υπόθεση C-110/17: Προσφυγή της 3ης Μαρτίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου

19

 

Γενικό Δικαστήριο

2017/C 121/28

Υπόθεση T-194/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2017 — United Parcel Service κατά Επιτροπής [Ανταγωνισμός — Συγκεντρώσεις — Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 — Διεθνείς υπηρεσίες ταχείας διανομής μικρών δεμάτων εντός του ΕΟΧ — Απόκτηση της TNT Express από την UPS — Απόφαση με την οποία κηρύσσεται συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά — Πιθανές συνέπειες επί των τιμών — Οικονομετρική ανάλυση — Δικαιώματα άμυνας]

20

2017/C 121/29

Υπόθεση T-366/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Γαλλία κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Θαλάσσια ενδομεταφορά-καμποτάζ — Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τη Γαλλία υπέρ της Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) και της Compagnie méridionale de navigation — Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος — Αντισταθμίσεις για υπηρεσία συμπληρωματική προς την κύρια υπηρεσία, η οποία προοριζόταν να καλύψει τις περιόδους αιχμής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου — Απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά — Έννοια της κρατικής ενισχύσεως — Πλεονέκτημα — Απόφαση Altmark]

20

2017/C 121/30

Υπόθεση T-454/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — SNCM κατά Επιτροπής [Κρατικές ενισχύσεις — Θαλάσσια ενδομεταφορά — Ενισχύσεις τις οποίες χορήγησε η Γαλλία στη Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) και στην Compagnie méridionale de navigation — Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος — Αντισταθμίσεις για υπηρεσία συμπληρωματική της βασικής προοριζόμενη να καλύψει τις περιόδους αιχμής κατά την τουριστική περίοδο — Απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά — Έννοια της κρατικής ενισχύσεως — Πλεονέκτημα — Απόφαση Altmark — Καθορισμός του ύψους της ενισχύσεως]

21

2017/C 121/31

Υπόθεση T-157/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — JingAo Solar κ.λπ. κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Αναλήψεις υποχρεώσεων — Προσφυγή ακυρώσεως — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Χώρα εξαγωγής — Έκταση της έρευνας — Δειγματοληψία — Κανονική αξία — Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος — Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς — Διαχρονική εφαρμογή των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια]

22

2017/C 121/32

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-158/14, T-161/14 και T-163/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — JingAo Solar κ.λπ κατά Συμβουλίου [Επιχορηγήσεις — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας — Οριστικός αντισταθμιστικός δασμός — Αναλήψεις υποχρεώσεων — Προσφυγή ακυρώσεως — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Έκταση της έρευνας — Δειγματοληψία — Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος]

22

2017/C 121/33

Υπόθεση T-160/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Yingli Energy (Κίνα) κ.λπ. κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Αναλήψεις υποχρεώσεων — Προσφυγή ακυρώσεως — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Χώρα εξαγωγής — Έκταση της έρευνας — Δειγματοληψία — Κανονική αξία — Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος — Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς — Διαχρονική εφαρμογή των νέων διατάξεων — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια — Δικαιώματα άμυνας — Υπολογισμός του περιθωρίου ζημίας]

23

2017/C 121/34

Υπόθεση T-162/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου [Ντάμπινγκ — Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας — Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ — Αναλήψεις υποχρεώσεων — Προσφυγή ακυρώσεως — Έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Χώρα εξαγωγής — Έκταση της έρευνας — Δειγματοληψία — Κανονική αξία — Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος — Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς — Διαχρονική εφαρμογή των νέων διατάξεων — Ζημία — Αιτιώδης συνάφεια]

24

2017/C 121/35

Υπόθεση T-436/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2017 — Neka Novin κατά Συμβουλίου (Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Διατήρηση της εγγραφής της επωνυμίας της προσφεύγουσας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα — Πλάνη περί το δίκαιο — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Αναλογικότητα)

25

2017/C 121/36

Υπόθεση T-208/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Universiteit Antwerpen κατά REA (Ρήτρα διαιτησίας — Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) — Δράσεις Marie Curie — Νέοι ερευνητές — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων FP7-People-ITN-2008 — Συμβάσεις επιδοτήσεως — Επιλέξιμες δαπάνες — Επιστροφή καταβληθέντων ποσών — Έννοια της υποδοχής των ερευνητών — Αναλογικότητα)

25

2017/C 121/37

Υπόθεση T-472/15 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — ΕΥΕΔ κατά Gross (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδος προαγωγών 2013 — Μη εγγραφή του προσφεύγοντα στον πίνακα των προαχθέντων υπαλλήλων — Απουσία πλάνης περί το δίκαιο)

26

2017/C 121/38

Υπόθεση T-698/15 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Silvan κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Μόνιμοι υπάλληλοι — Περίοδος προαγωγών 2013 — Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος — Σύγκριση των προσόντων — Συνεκτίμηση των εκθέσεων βαθμολογίας — Απουσία πλάνης περί το δίκαιο)

27

2017/C 121/39

Υπόθεση T-730/15 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2017 — DI κατά EASO (Αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της EASO — Συμβασιούχος υπάλληλος — Σύμβαση ορισμένου χρόνου — Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας — Απόφαση περί απολύσεως — Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως — Απόρριψη της προσφυγής λόγω προδήλου απαραδέκτου πρωτοδίκως — Κανόνας περί αντιστοιχίας μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως — Άρθρο 91, παράγραφος 2, του ΚΥΚ)

27

2017/C 121/40

Υπόθεση T-766/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Labeyrie κατά EUIPO — Delpeyrat (Απεικόνιση στοιχισμένων ιχθύων χρυσαφί χρώματος σε μπλε φόντο) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει στοιχισμένους ιχθύες χρυσαφί χρώματος σε μπλε φόντο — Κήρυξη της εκπτώσεως — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα]

28

2017/C 121/41

Υπόθεση T-767/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Labeyrie κατά EUIPO — Delpeyrat (Απεικόνιση στοιχισμένων ιχθύων ανοιχτού χρώματος σε σκούρο φόντο) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως — Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει στοιχισμένους ιχθύες ανοιχτού χρώματος σε σκούρο φόντο — Κήρυξη της εκπτώσεως — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα]

28

2017/C 121/42

Υπόθεση T-333/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 — Helbrecht κατά EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Ακύρωση του προγενέστερου εικονιστικού σήματος επί του οποίου βασίζεται η προσβαλλόμενη απόφαση — Κατάργηση της δίκης)

29

2017/C 121/43

Υπόθεση T-140/16 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Le Pen κατά Κοινοβουλίου (Ασφαλιστικά μέτρα — Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Νέα αίτηση — Νέα πραγματικά περιστατικά — Δεν συντρέχει επείγον)

30

2017/C 121/44

Υπόθεση T-192/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 — Ανακοινωθέν τύπου — Έννοια της διεθνούς συμφωνίας — Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως — Περιεχόμενο της πράξεως — Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — Συνάντηση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ιδιότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης στο πλαίσιο συναντήσεως με εκπρόσωπο τρίτης χώρας — Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Αναρμοδιότητα)

30

2017/C 121/45

Υπόθεση T-193/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NG κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 — Ανακοινωθέν τύπου — Έννοια διεθνούς συμφωνίας — Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως — Πεδίο εφαρμογής — Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — Σύνοδος των αρχηγών κρατών ή των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — Ιδιότητα εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης κατά τη συνάντηση με εκπρόσωπο τρίτου κράτους — Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Αναρμοδιότητα)

31

2017/C 121/46

Υπόθεση T-257/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NM κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 — Ανακοινωθέν τύπου — Έννοια της διεθνούς συμφωνίας — Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως — Περιεχόμενο της πράξεως — Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου — Συνάντηση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ιδιότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης στο πλαίσιο συναντήσεως με εκπρόσωπο τρίτης χώρας — Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Αναρμοδιότητα)

32

2017/C 121/47

Υπόθεση T-594/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Walton κατά Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτοι υπάλληλοι — Επίδομα αποχωρήσεως — Αναθεώρηση του υπολογισμού — Δεδικασμένο — Προσφυγή εν μέρει απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως νόμω αβάσιμη)

32

2017/C 121/48

Υπόθεση T-624/16 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Gollnisch κατά Κοινοβουλίου (Ασφαλιστικά μέτρα — Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Δεν συντρέχει επείγον)

33

2017/C 121/49

Υπόθεση T-626/16 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Troszczynski κατά Κοινοβουλίου (Ασφαλιστικά μέτρα — Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Δεν συντρέχει επείγον)

33

2017/C 121/50

Υπόθεση T-688/16 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Janssen Cases κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Υπαλληλική υπόθεση — Προκήρυξη θέσεως — Διαμεσολαβητής της Επιτροπής — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Έλλειψη επείγοντος)

34

2017/C 121/51

Υπόθεση T-714/16: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2017 — Asolo κατά EUIPO — Red Bull (FLÜGEL) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ακυρώσεως — Ανάκληση της προσβαλλομένης αποφάσεως — Κατάργηση της δίκης)

34

2017/C 121/52

Υπόθεση T-61/17: Προσφυγή-αγωγή της 22ας Ιανουαρίου 2017 — Selimovic κατά Κοινοβουλίου

35

2017/C 121/53

Υπόθεση T-74/17: Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2017 — Danjaq κατά EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)

36

2017/C 121/54

Υπόθεση T-82/17: Προσφυγή της 7ης Φεβρουαρίου 2017 — PepsiCo κατά EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)

37

2017/C 121/55

Υπόθεση T-83/17: Προσφυγή της 8ης Φεβρουαρίου 2017 — Heineken Ρουμανία κατά EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

37

2017/C 121/56

Υπόθεση T-90/17: Προσφυγή της 13ης Φεβρουαρίου 2017 — Gelinova Group κατά EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)

38

2017/C 121/57

Υπόθεση T-93/17: Προσφυγή της 14ης Φεβρουαρίου 2017 — Duferco Long Products κατά Επιτροπής

38

2017/C 121/58

Υπόθεση T-101/17: Προσφυγή της 15ης Φεβρουαρίου 2017 — Apple Distribution International κατά Επιτροπής

39

2017/C 121/59

Υπόθεση T-102/17: Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano κατά EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)

40

2017/C 121/60

Υπόθεση T-103/17: Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Recordati Orphan Drugs κατά EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)

41

2017/C 121/61

Υπόθεση T-108/17: Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — ClientEarth κατά Επιτροπής

41

2017/C 121/62

Υπόθεση T-109/17: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2017 — FCA US κατά EUIPO — Busbridge (VIPER)

42

2017/C 121/63

Υπόθεση T-110/17: Προσφυγή της 18ης Φεβρουαρίου 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System κατά Επιτροπής

43

2017/C 121/64

Υπόθεση T-116/17: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein und Sauga κατά ΕΚΤ

44

2017/C 121/65

Υπόθεση T-118/17: Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe κατά Κοινοβουλίου

45

2017/C 121/66

Υπόθεση T-120/17: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2017 — Μ&Τ Εμπορία ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών κατά EUIPO (fluo.)

46

2017/C 121/67

Υπόθεση T-122/17: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2017 — Devin κατά EUIPO — Haskovo (DEVIN)

47

2017/C 121/68

Υπόθεση T-126/17: Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2017 — Consorzio IB Innovation κατά Επιτροπής

47

2017/C 121/69

Υπόθεση T-130/17: Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo κατά Επιτροπής

48


EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/1


Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2017/C 121/01)

Τελευταία δημοσίευση

ΕΕ C 112 της 10.4.2017

Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων

ΕΕ C 104 της 3.4.2017

ΕΕ C 95 της 27.3.2017

ΕΕ C 86 της 20.3.2017

ΕΕ C 78 της 13.3.2017

ΕΕ C 70 της 6.3.2017

ΕΕ C 63 της 27.2.2017

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο

18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Judecătoria Balş — Judeţul Olt (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Casa Noastră SA κατά Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

(Υπόθεση C-245/15) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Οδικές μεταφορές - Κοινωνικές διατάξεις - Παρεκκλίσεις - Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 - Άρθρο 3, στοιχείο αʹ - Κανονισμός (ΕΚ) 1073/2009 - Άρθρο 2, σημείο 3 - Τακτικές γραμμές μεταφοράς επιβατών - Έννοια - Δωρεάν μεταφορές που οργανώνονται από επιχείρηση για τους υπαλλήλους της, προς και από τον τόπο εργασίας, με οχήματα τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση αυτή και τα οποία οδηγεί υπάλληλός της])

(2017/C 121/02)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Judecătoria Balş — Judeţul Olt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

SC Casa Noastră SA

κατά

Ministerul Transporturilor — Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier ISCTR

Διατακτικό

Το άρθρο 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 3821/85 και (ΕΚ) 2135/98 του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 3820/85 του Συμβουλίου, και το άρθρο 2, σημείο 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση κοινών κανόνων πρόσβασης στη διεθνή αγορά μεταφορών με πούλμαν και λεωφορεία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 561/2006, έχουν την έννοια ότι η γραμμή μεταξύ του τόπου κατοικίας και του τόπου εργασίας των εργαζομένων, την οποία οργανώνει ο εργοδότης τους και της οποίας η διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρεκκλίσεως, την οποία προβλέπει το άρθρο 3, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 561/2006 και κατά την οποία ο κανονισμός αυτός δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση τέτοιας υπηρεσίας μεταφορών.


(1)  ΕΕ C 337 της 12.10.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 1ης Μαρτίου 2017 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited κατά TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

(Υπόθεση C-275/15) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας - Άρθρο 9 - Πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες - Έννοια του όρου «καλωδιακές» - Διαδικτυακή αναμετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων - «Live streaming»))

(2017/C 121/03)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

ITV Broadcasting Limited, ITV2 Limited, ITV Digital Channels Limited, Channel Four Television Corp., 4 Ventures Limited, Channel 5 Broadcasting Limited, ITV Studios Limited

κατά

TVCatchup Limited, TVCatchup (UK) Limited, Media Resources Limited

παρισταμένων των: The Secretary of State for Business, Innovation and Skills, Virgin Media Limited

Διατακτικό

Το άρθρο 9 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, και ειδικότερα η φράση «πρόσβαση σε καλωδιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες», έχει την έννοια ότι δεν εμπίπτει στη διάταξη αυτή και δεν επιτρέπεται βάσει αυτής εθνική ρύθμιση προβλέπουσα ότι δεν προσβάλλεται το δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση άμεσης καλωδιακής αναμεταδόσεως, περιλαμβανομένης, ενδεχομένως, της διαδικτυακής αναμεταδόσεως, στην περιοχή της αρχικής ραδιοτηλεοπτικής μεταδόσεως, ραδιοτηλεοπτικών έργων που μεταδίδονται από τηλεοπτικούς σταθμούς υπέχοντες υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας.


(1)  ΕΕ C 279 της 24.8.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Tribunal da Relação de Évora (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Andrew Marcus Henderson κατά Novo Banco SA

(Υπόθεση C-354/15) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων - Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 - Άρθρα 8, 14 και 19 - Επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης εγγράφου μέσω ταχυδρομείου - Πράξη που δεν μεταφράσθηκε - Παράρτημα II - Τυποποιημένο έντυπο - Έλλειψη - Συνέπειες - Επίδοση με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής - Μη επιστροφή της αποδείξεως παραλαβής - Παραλαβή της πράξεως από τρίτον - Προϋποθέσεις εγκυρότητας της διαδικασίας))

(2017/C 121/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal da Relação de Évora

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Andrew Marcus Henderson

κατά

Novo Banco SA

Διατακτικό

1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων»), και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1348/2000 του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, κατά την οποία, στην περίπτωση που μια δικαστική πράξη, η οποία επιδίδεται σε εναγόμενο που κατοικεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, δεν έχει συνταχθεί ή δεν συνοδεύεται από μετάφραση είτε σε γλώσσα που κατανοεί ο εναγόμενος αυτός είτε στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής ή, αν το κράτος μέλος αυτό έχει περισσότερες επίσημες γλώσσες, στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση ή η κοινοποίηση, η έλλειψη του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος II του κανονισμού αυτού επιφέρει την ακυρότητα της εν λόγω επιδόσεως ή κοινοποιήσεως, ακόμη και αν η ακυρότητα αυτή πρέπει να προβληθεί από τον εν λόγω εναγόμενο εντός ορισμένης προθεσμίας ή από την αρχή της δίκης και πριν από την προβολή αμυντικών ισχυρισμών επί της ουσίας.

Ο ίδιος κανονισμός απαιτεί, αντιθέτως, η έλλειψη αυτή να θεραπευθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του, διά της οδού της κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο του τυποποιημένου εντύπου του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού.

2)

Ο κανονισμός 1393/2007 έχει την έννοια ότι επίδοση ή κοινοποίηση εισαγωγικού της δίκης εγγράφου διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι έγκυρη, ακόμη και αν:

η απόδειξη παραλαβής της συστημένης επιστολής που περιέχει την προς επίδοση στον παραλήπτη της πράξη αντικαταστάθηκε από άλλο έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το άλλο αυτό έγγραφο παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες και την απόδειξη. Στο επιληφθέν δικαστήριο του κράτους μέλους προελεύσεως εναπόκειται να βεβαιωθεί για το ότι ο παραλήπτης παρέλαβε τη συγκεκριμένη πράξη υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι έγιναν σεβαστά τα δικαιώματά του άμυνας·

η προς επίδοση ή κοινοποίηση πράξη δεν παραδόθηκε προσωπικώς στον παραλήπτη της, καθόσον παραδόθηκε σε ενήλικο πρόσωπο που βρισκόταν εντός της συνήθους κατοικίας του παραλήπτη αυτού, υπό την ιδιότητα του μέλους της οικογένειάς του ή του απασχολούμενου στην υπηρεσία του. Στον εν λόγω παραλήπτη εναπόκειται, κατά περίπτωση, να αποδείξει, με όλα τα αποδεικτικά μέσα που είναι παραδεκτά ενώπιον του επιληφθέντος στο κράτος μέλος προελεύσεως δικαστηρίου, ότι δεν μπόρεσε να λάβει πράγματι γνώση για το ότι κινήθηκε εναντίον του δικαστική διαδικασία σε άλλο κράτος μέλος ή να αντιληφθεί το αντικείμενο και την αιτία της κατ’ αυτού στρεφόμενης πράξεως ή να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του για να προετοιμάσει την άμυνά του.


(1)  ΕΕ C 302 της 14.9.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/4


Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alphonse Eschenbrenner κατά Bundesagentur für Arbeit

(Υπόθεση C-496/15) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - Άρθρο 45 ΣΛΕΕ - Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 - Άρθρο 7 - Ίση μεταχείριση - Μεθοριακός εργαζόμενος υποκείμενος στον φόρο εισοδήματος στο κράτος μέλος κατοικίας - Αποζημίωση καταβαλλόμενη από το κράτος μέλος απασχολήσεως σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη - Τρόπος υπολογισμού της αποζημιώσεως λόγω αφερεγγυότητας - Πλασματικός συνυπολογισμός του φόρου εισοδήματος του κράτους μέλους απασχολήσεως - Αποζημίωση λόγω αφερεγγυότητας κατώτερη των προγενέστερων καθαρών αποδοχών - Διμερής σύμβαση για την αποτροπή της διπλής φορολογήσεως])

(2017/C 121/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, Mainz

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Alphonse Eschenbrenner

κατά

Bundesagentur für Arbeit

Διατακτικό

Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 492/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται, υπό περιστάσεις όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, στον καθορισμό του ποσού της αποζημιώσεως λόγω αφερεγγυότητας, χορηγούμενης από κράτος μέλος σε μεθοριακό εργαζόμενο που δεν υπόκειται στον φόρο εισοδήματος στο συγκεκριμένο κράτος ούτε φορολογείται σε σχέση με την αποζημίωση αυτή, διά της αφαιρέσεως, από τις αποδοχές που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της εν λόγω αποζημιώσεως, του ισχύοντος σ’ αυτό το κράτος φόρου εισοδήματος, με συνέπεια ο συγκεκριμένος μεθοριακός εργαζόμενος να μη λαμβάνει, αντιθέτως προς όσους κατοικούν και εργάζονται στο ίδιο κράτος, αποζημίωση αντίστοιχη προς τις προηγούμενες καθαρές αποδοχές του. Το γεγονός ότι ο εργαζόμενος αυτός δεν έχει, έναντι του εργοδότη του, απαίτηση καταβολής του μέρους των προηγούμενων ακαθάριστων αποδοχών του το οποίο δεν έλαβε λόγω της αφαιρέσεως αυτής είναι συναφώς άνευ σημασίας.


(1)  EE C 429 της 21.12.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/5


Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Landgericht Stuttgart (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV κατά comtech GmbH

(Υπόθεση C-568/15) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Προστασία των καταναλωτών - Οδηγία 2011/83/ΕΕ - Άρθρο 21 - Τηλεφωνική επικοινωνία - Χρησιμοποίηση τηλεφωνικής γραμμής από έμπορο προκειμένου να έχει ο καταναλωτής δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του σχετικά με συναπτόμενες συμβάσεις - Απαγόρευση εφαρμογής χρέωσης υψηλότερης από τη βασική τιμή χρέωσης - Έννοια του όρου «βασική τιμή χρέωσης»))

(2017/C 121/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Stuttgart

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV

κατά

comtech GmbH

Διατακτικό

Ο όρος «βασική τιμή χρέωσης», κατά το άρθρο 21 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το κόστος μιας κλήσεως η οποία αφορά συναπτόμενες συμβάσεις και πραγματοποιείται προς διατηρούμενη από έμπορο τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το κόστος κλήσεως προς συνήθη γεωγραφικό αριθμό σταθερής τηλεφωνίας ή προς συνήθη αριθμό κινητής τηλεφωνίας. Στο μέτρο που το όριο αυτό τηρείται, το κατά πόσον ο οικείος έμπορος πραγματοποιεί κέρδη από την ως άνω τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης δεν ασκεί επιρροή.


(1)  ΕΕ C 38 της 1.2.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Tribunal administratif de Melun (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Glencore Céréales France κατά Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

(Υπόθεση C-584/15) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρο 3 - Κανονισμός (EOK) 3665/87 - Άρθρο 11 - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας επιστροφής κατά την εξαγωγή - Κανονισμός (EOK) 3002/92 - Άρθρο 5α - Αδικαιολογήτως αποδεσμευθείσα εγγύηση - Οφειλόμενοι τόκοι - Προθεσμία παραγραφής - Χρονικό σημείο ενάρξεως της προθεσμίας - Διακοπή της προθεσμίας παραγραφής - Ανώτατο όριο - Μεγαλύτερη προθεσμία - Δυνατότητα εφαρμογής])

(2017/C 121/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal administratif de Melun

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Glencore Céréales France

κατά

Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχει την έννοια ότι η προθεσμία παραγραφής την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην είσπραξη απαιτήσεων από τόκους, όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίοι οφείλονται βάσει του άρθρου 11, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΟΚ) 3665/87 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 1987, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα, και του άρθρου 5α του κανονισμού (ΕΟΚ) 3002/92 της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινών λεπτομερών κανόνων για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης ή/και προορισμού των προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση.

2)

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι η οφειλή απαιτήσεων από τόκους, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, εκ μέρους ενός επιχειρηματία δεν συνιστά «διαρκή ή επαναλαμβανόμενη παρατυπία» κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως. Τέτοιες απαιτήσεις πρέπει να θεωρούνται ότι απορρέουν από την ίδια παρατυπία, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, του κανονισμού 2988/95, με εκείνη η οποία συνεπάγεται την υποχρέωση επιστροφής των αδικαιολογήτως εισπραχθέντων ποσών και ενισχύσεων που συνιστούν το αντικείμενο των κύριων απαιτήσεων.

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι, προκειμένου περί διώξεων που συνεπάγονται τη λήψη διοικητικών μέτρων για την είσπραξη απαιτήσεων από τόκους όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, η προθεσμία παραγραφής που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, αρχίζει να τρέχει από την ημέρα κατά την οποία διαπράχθηκε η παρατυπία λόγω της οποίας ζητείται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και ενισχύσεων επί των οποίων υπολογίζονται οι τόκοι αυτοί, ήτοι από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε το χρονικά τελευταίο γεγονός που αποτελεί συστατικό της παρατυπίας στοιχείο, δηλαδή από την ημερομηνία είτε της πράξεως ή της παραλείψεως είτε της ζημίας.

3)

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι, προκειμένου περί διώξεων που συνεπάγονται τη λήψη διοικητικών μέτρων για την είσπραξη απαιτήσεων από τόκους όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, η παραγραφή επέρχεται με τη συμπλήρωση της προθεσμίας που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 3, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, όταν, εντός της προθεσμίας αυτής, η αρμόδια αρχή, καίτοι ζήτησε την επιστροφή των αδικαιολογήτως εισπραχθέντων από τον οικείο επιχειρηματία ποσών ή ενισχύσεων, δεν εξέδωσε καμία απόφαση αναφορικά με τους τόκους αυτούς.

4)

Το άρθρο 3, παράγραφος 3, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι προθεσμία παραγραφής του εθνικού δικαίου μεγαλύτερη εκείνης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού αυτού μπορεί να εφαρμοσθεί, σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, όσον αφορά την είσπραξη απαιτήσεων από τόκους οι οποίες γεννήθηκαν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της προθεσμίας αυτής και οι οποίες δεν έχουν ακόμη παραγραφεί κατ’ εφαρμογήν της τελευταίας αυτής διατάξεως.


(1)  ΕΕ C 38 της 1.2.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 — Panrico, SA κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), HDN Development Corp.

(Υπόθεση C-655/15 P) (1)

([Αίτηση αναιρέσεως - Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 - Άρθρο 52 - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5 - Εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «krispy kreme doughnuts» - Λεκτικά και εικονιστικά σήματα, τόσο εθνικά όσο και διεθνή, που περιέχουν τα στοιχεία «donut», «donuts» και «doghnuts» - Αίτηση κηρύξεως ακυρότητας - Απόρριψη])

(2017/C 121/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Panrico, SA (εκπρόσωπος: D. Pellisé Urquiza, δικηγόρος)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas), HDN Development Corp. (εκπρόσωποι: M. H. Granado Carpenter και L. Polo Carreño)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει την Panrico SA στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 118 της 4.4.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Sąd Apelacyjny w Warszawie (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — J. D. κατά Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Υπόθεση C-4/16) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Περιβάλλον - Οδηγία 2009/28/EK - Άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α' - Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές - Υδροηλεκτρική ενέργεια - Έννοια - Ενέργεια παραγόμενη σε μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ευρισκόμενο στον τόπο απορρίψεως των λυμάτων άλλης μονάδας παραγωγής))

(2017/C 121/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

J. D.

κατά

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Διατακτικό

Ο όρος «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές», ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 2, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α', της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, έχει την έννοια ότι περιλαμβάνει την ενέργεια που παράγεται από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, ο οποίος δεν είναι ούτε σταθμός με σύστημα αποθηκεύσεως μέσω αντλήσεως νερού ούτε υδραντλητικός σταθμός και βρίσκεται στον τόπο απορρίψεως των λυμάτων άλλης μονάδας, η οποία έχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει το νερό για ίδιους σκοπούς.


(1)  ΕΕ C 111 της 29.3.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/8


Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 [αίτηση του Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — José María Pérez Retamero κατά TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, πρώην Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(Υπόθεση C-97/16) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2002/15/ΕΚ - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδικές μεταφορές - Μετακινούμενος εργαζόμενος - Αυτοαπασχολούμενος οδηγός - Έννοια - Απαράδεκτο))

(2017/C 121/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

José María Pérez Retamero

κατά

TNT Express Worldwide Spain SL, Last Mile Courier SL, πρώην Transportes Saripod SL, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Διατακτικό

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (δικαστήριο εργατικών διαφορών αριθ. 3 της Βαρκελώνης, Ισπανία) είναι απαράδεκτη.


(1)  ΕΕ C 156 της 2.5.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/8


Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 2ας Μαρτίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-160/16) (1)

((Παράβαση κράτους μέλους - Ενεργειακή πολιτική - Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων - Οδηγία 2010/31/ΕΕ - Άρθρο 5, παράγραφος 2 - Έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα))

(2017/C 121/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Γ. Ζαββός και K. Talabér-Ritz)

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωπος: Ν. Δαφνίου)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να κοινοποιήσει την έκθεση σχετικά με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, την οποία προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, και η οποία πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 244/2012 της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου 2012, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/31 με τον καθορισμό συγκριτικού μεθοδολογικού πλαισίου για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2010/31.

2)

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 251 της 11.7.2016


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/9


Αναίρεση που άσκησε στις 18 Νοεμβρίου 2016 η Skylotec GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-146/15, hyphen GmbH κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

(Υπόθεση C-587/16 P)

(2017/C 121/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Skylotec GmbH (εκπρόσωπος: M. De Zorti, δικηγόρος)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), hyphen GmbH

Με διάταξη της 28ης Φεβρουαρίου 2017, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όγδοο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως και καταδίκασε την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδά της.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/9


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-654/16)

(2017/C 121/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Amber Capital Italia Sgr SpA, Amber Capital Uk Llp

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, κατά την παροχή στην Consob της δυνατότητας να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, περιορίζονται σε απλή αναφορά στο κριτήριο της «διαπιστωθείσας τιμής», χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εν λόγω διαπίστωση;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/10


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Hitachi Rail Italy Investments Srl κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-655/16)

(2017/C 121/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Hitachi Rail Italy Investments Srl

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις παρέχουν στην Consob τη δυνατότητα να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, χωρίς να καθορίζουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές που στοιχειοθετούν αυτή την έννοια της συμπαιγνίας και, επομένως, χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται στην Consob να προσαρμόσει προς τα πάνω την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/10


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Finmeccanica SpA κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-656/16)

(2017/C 121/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Finmeccanica SpA

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, παρέχουν στην Consob τη δυνατότητα να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, χωρίς να καθορίζουν τις συγκεκριμένες συμπεριφορές που στοιχειοθετούν αυτή την έννοια της συμπαιγνίας και, επομένως, χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων επιτρέπεται στην Consob να προσαρμόσει προς τα πάνω την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/11


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Bluebell Partners Limited κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-657/16)

(2017/C 121/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Bluebell Partners Limited

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, κατά την παροχή στην Consob της δυνατότητας να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, περιορίζονται σε απλή αναφορά στο κριτήριο της «διαπιστωθείσας τιμής», χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εν λόγω διαπίστωση;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/12


Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 19 Δεκεμβρίου 2016 — Elliot International Lp κ.λπ. κατά Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Υπόθεση C-658/16)

(2017/C 121/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Elliot International Lp, The Liverpool Limited Partnership, Elliot Associates L.P.

Καθής: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Προδικαστικό ερώτημα

Προσκρούει στο άρθρο 5, παράγραφος 4, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (1), λαμβανομένων υπόψη των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, καθώς και στις κατά το δίκαιο της Ένωσης γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλογικότητας, της ορθολογικότητας, της διαφάνειας και της απαγορεύσεως των δυσμενών διακρίσεων, εθνική ρύθμιση όπως αυτή του άρθρου 106, παράγραφος 3, στοιχείο d, σημείο 2, του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998 (ενιαίο κείμενο των νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, κατά την έννοια των άρθρων 8 και 21 του νόμου 52 της 6ης Φεβρουαρίου 1996), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, και του άρθρου 47 octies της υπ’ αριθ. 11971 αποφάσεως της 14ης Μαΐου 1999 της Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob (κανονιστική απόφαση περί εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος 58 της 24ης Φεβρουαρίου 1998, σχετικά με την έκδοση τίτλων), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, στο μέτρο που οι εν λόγω διατάξεις, κατά την παροχή στην Consob της δυνατότητας να αυξήσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς κατά το άρθρο 106, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υφίσταται συμπαιγνία μεταξύ του προσφέροντος ή των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν και ενός ή περισσοτέρων πωλητών, περιορίζονται σε απλή αναφορά στο κριτήριο της «διαπιστωθείσας τιμής», χωρίς να προσδιορίζουν με σαφήνεια τις παραμέτρους και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η εν λόγω διαπίστωση;


(1)  ΕΕ L 142, σ. 12.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/12


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Østre Landsret (Δανία) στις 19 Ιανουαρίου 2017, NN A/S κατά Skatteministeriet

(Υπόθεση C-28/17)

(2017/C 121/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

Østre Landsret

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: NN A/S

Καθού: Skatteministeriet

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Ποια στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιμηθεί αν, σε μια κατάσταση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, ημεδαπές εταιρίες υπόκεινται, όσον αφορά την έκπτωση ζημιών, σε «ισοδύναμη προϋπόθεση», κατά την έννοια της σκέψεως 20 της αποφάσεως Philips (1), με την προϋπόθεση που ισχύει για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών;

2)

Αν διαπιστωθεί ότι ο δανικός φορολογικός νόμος δεν προβλέπει διαφορετική μεταχείριση, όπως συνέβη στην υπόθεση Philips, συνιστά αυτή καθ’ εαυτή η περιγραφείσα απαγόρευση εκπτώσεως –σε μια κατάσταση όπου τα κέρδη μόνιμης εγκαταστάσεως μιας αλλοδαπής εταιρίας εμπίπτουν στη φορολογική αρμοδιότητα του κράτους υποδοχής– περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά το άρθρο 49 ΣΛΕΕ, χρήζοντα δικαιολογήσεως βάσει επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος;

3)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, δύναται ένας τέτοιος περιορισμός να δικαιολογηθεί από τον σκοπό αποτροπής της διπλής εκπτώσεως μιας ζημίας ή από τον σκοπό διασφαλίσεως της ισόρροπης κατανομής των φορολογικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών ή ακόμη από συνδυασμό των δύο αυτών δικαιολογητικών λόγων;

4)

Αν αυτό ισχύει, είναι αναλογικός ένας τέτοιος περιορισμός;


(1)  Απόφαση του Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, υπόθεση C-18/11 (EU:C:2012:532).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/13


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 25 Ιανουαρίου 2017 — Isabel González Castro κατά Mutua Umivale y Prosegur España S.L.

(Υπόθεση C-41/17)

(2017/C 121/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Isabel González Castro

Εφεσίβλητοι: Mutua Umivale και Prosegur España S.L.

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Πρέπει το άρθρο 7 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ (1) να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η νυκτερινή εργασία, την οποία δεν πρέπει να υποχρεούνται να εκτελούν οι κατά την έννοια του άρθρου 2 εργαζόμενες, συμπεριλαμβανομένων, ως εκ τούτου, των γαλουχουσών εργαζομένων, περιλαμβάνει, πέραν της εργασίας που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια της νύκτας, και την εργασία σε βάρδιες, όταν ορισμένες από τις βάρδιες αυτές πραγματοποιούνται, όπως εν προκειμένω, κατά τη διάρκεια της νύκτας;

2)

Στο πλαίσιο διαφοράς στην οποία επίμαχη είναι η ύπαρξη κινδύνου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας της εργαζόμενης, έχουν εφαρμογή οι ειδικοί κανόνες περί του βάρους αποδείξεως εκ του άρθρου 19, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/54/ΕΚ (2) — το οποίο έχει μεταφερθεί στην ισπανική έννομη τάξη, μεταξύ άλλων, με το άρθρο 96, παράγραφος 1, του Ley 36/2011– σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ — το οποίο έχει μεταφερθεί στην ισπανική έννομη τάξη με το άρθρο 26 του Ley de Prevención de Riesgos Laborales [νόμου για την πρόληψη των εργασιακών κινδύνων] — για την απαλλαγή της γαλουχούσης εργαζομένης από την εργασία και, ενδεχομένως, για την αναγνώριση της παροχής την οποία η εσωτερική έννομη τάξη συνδέει με τον κίνδυνο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, της ως άνω οδηγίας 92/85/ΕΟΚ;

3)

Μπορεί το άρθρο 19, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας 2006/54/ΕΚ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αποτελούν «πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης» εις βάρος γαλουχούσης εργαζομένης — σε διαφορά κατά την οποία επίμαχη είναι η ύπαρξη, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, κινδύνου επαγόμενου απαλλαγή από την υποχρέωση εργασίας, όπως η απαλλαγή αυτή προβλέπεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 92/85/ΕΚ και έχει μεταφερθεί στην ισπανική έννομη τάξη με το άρθρο 26 του Ley de Prevención de Riesgos Laborales — το ότι: 1) η εργαζόμενη απασχολείται ως φύλακας ασφαλείας υπό καθεστώς εργασίας σε βάρδιες, πραγματοποιώντας ορισμένες από τις βάρδιες αυτές κατά τη διάρκεια τη νύκτας και επιπροσθέτως κατά μόνας, 2) εκτελώντας εξάλλου γύρους ελέγχου και αντιμετωπίζοντας, κατά περίπτωση, επείγοντα περιστατικά (εγκληματικές ενέργειες, πυρκαγιές ή άλλα συμβάντα), χωρίς συναφώς 3) να αποδεικνύεται ότι υπάρχει στην επιχείρηση κατάλληλος χώρος για τον μητρικό θηλασμό, ή, ενδεχομένως, για την τεχνητή άντληση του μητρικού γάλακτος;

4)

Σε διαφορά κατά την οποία επίμαχη είναι η ύπαρξη, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, κινδύνου επαγόμενου απαλλαγή από την υποχρέωση εργασίας, και εφόσον αποδεικνύονται τα «πραγματικά περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης» σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/54/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ — όπως έχει μεταφερθεί στην ισπανική έννομη τάξη με το άρθρο 26 του Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Φέρει η γαλουχούσα εργαζόμενη, προκειμένου να τύχει απαλλαγής από την εργασία σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία –που μεταφέρει το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ–, το βάρος να αποδείξει ότι η προσαρμογή των συνθηκών εργασίας και/ή του χρόνου εργασίας είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη ή δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί και ότι η αλλαγή θέσεως εργασίας είναι τεχνικά ή/και αντικειμενικά αδύνατη ή δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί; Ή, αντιθέτως, η απόδειξη των περιστάσεων αυτών απόκειται στους εναγομένους (τον εργοδότη και τον οργανισμό που καλύπτει τη συνδεόμενη με την αναστολή της συμβάσεως εργασίας παροχή κοινωνικής ασφαλίσεως);


(1)  Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. ΕΕ 1992, L 348, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. ΕΕ 2006, L 204, σ. 23.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/14


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Hamburg (Γερμανία) στις 27 Ιανουαρίου 2017 — The Scotch Whisky Association, The Registered Office κατά Michael Klotz

(Υπόθεση C-44/17)

(2017/C 121/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: The Scotch Whisky Association, The Registered Office

Εναγόμενος: Michael Klotz

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 16, στοιχείο αʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 (1) την έννοια ότι, για να συντρέχει «άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση» καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως για αλκοολούχα ποτά, απαιτείται η καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη να χρησιμοποιείται σε πανομοιότυπη μορφή ή σε ηχητικώς και/ή οπτικώς παρόμοια μορφή ή αρκεί το επίμαχο στοιχείο του σημείου να δημιουργεί στο ενδιαφερόμενο κοινό οποιουδήποτε είδους συνειρμούς σχετικούς με την καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη ή τη γεωγραφική περιοχή;

Εάν ισχύει το δεύτερο: Έχει σημασία για τη διαπίστωση του κατά πόσον συντρέχει «έμμεση εμπορική χρήση» το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το επίμαχο στοιχείο ή το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή έμμεσης εμπορικής χρήσεως της καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως ακόμα και αν το επίμαχο στοιχείο συνοδεύεται από ένδειξη για την πραγματική προέλευση του προϊόντος;

2)

Έχει το άρθρο 16, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008, την έννοια ότι για την «επίκληση» γεωγραφικής ενδείξεως απαιτείται να υφίσταται ηχητική και/ή οπτική ομοιότητα μεταξύ της καταχωρισμένης γεωγραφικής ενδείξεως και του επίμαχου στοιχείου ή αρκεί το επίμαχο στοιχείο να δημιουργεί στο ενδιαφερόμενο κοινό οποιουδήποτε είδους συνειρμούς σχετικούς με την καταχωρισμένη γεωγραφική ένδειξη ή τη γεωγραφική περιοχή;

Εάν ισχύει το δεύτερο: Έχει σημασία για τη διαπίστωση του κατά πόσον συντρέχει «επίκληση» το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το επίμαχο στοιχείο ή το πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να αντισταθμίσει την παράνομη επίκληση του επίμαχου στοιχείου ακόμα και αν το επίμαχο στοιχείο συνοδεύεται από ένδειξη για την πραγματική προέλευση του προϊόντος;

3)

Έχει το άρθρο 16, στοιχείο γʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 την έννοια ότι, για να διαπιστωθεί εάν υφίσταται «κάθε άλλη ψευδής ή παραπλανητική ένδειξη», έχει σημασία το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το επίμαχο στοιχείο ή το πλαίσιο αυτό δεν δύναται να αντισταθμίσει την παραπλανητική ένδειξη ακόμα και αν το επίμαχο στοιχείο συνοδεύεται από ένδειξη σχετικά με την πραγματική προέλευση του προϊόντος;


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1576/89 του Συμβουλίου (ΕΕ L 39, σ. 16).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/15


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Conseil d'État (Γαλλία) στις 30 Ιανουαρίου 2017 — Frédéric Jahin κατά Ministre de l'économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

(Υπόθεση C-45/17)

(2017/C 121/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d'État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτών: Frédéric Jahin

Καθών: Ministre de l’économie et des finances, Ministre des affaires sociales et de la santé

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν τα άρθρα 63, 64 και 65 [ΣΛΕΕ] την έννοια ότι:

1)

συνιστά περιορισμό στις κινήσεις κεφαλαίων από και προς τρίτες χώρες, ο οποίος, κατ’ αρχήν, απαγορεύεται από το άρθρο 63 [ΣΛΕΕ], το ότι πρόσωπο που υπάγεται σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως κράτους τρίτου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, υπόκειται, όπως τα πρόσωπα που υπάγονται στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως στη Γαλλία, στις επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων από κεφάλαιο που προβλέπει η γαλλική νομοθεσία η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού [(ΕΚ) 883/2004] της 29ης Απριλίου 2004, ενώ πρόσωπο που υπάγεται στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως κράτους μέλους εκτός της Γαλλίας δεν μπορεί, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του κανονισμού αυτού, να υπόκειται στις επιβαρύνσεις αυτές;

2)

σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, μπορεί ο περιορισμός αυτός στις κινήσεις κεφαλαίων, ο οποίος απορρέει από τον συνδυασμό γαλλικής νομοθεσίας, η οποία επιβάλλει τις επίδικες επιβαρύνσεις σε όλους όσοι αποκτούν ορισμένα εισοδήματα από κεφάλαιο αδιακρίτως του τόπου της υπαγωγής τους σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως, και πράξεως του παραγώγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θεωρηθεί συμβατός προς τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως:

υπό το πρίσμα του άρθρου 64, παράγραφος 1 [ΣΛΕΕ], για τις κινήσεις κεφαλαίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, για τον λόγο ότι ο περιορισμός απορρέει από την αρχή της εφαρμογής της νομοθεσίας ενός μόνον κράτους μέλους που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισμού [(ΕΚ) 883/2004] της 29ης Απριλίου 2004, η οποία εισήχθη στο δίκαιο της Ένωσης με το άρθρο 13 του κανονισμού [(ΕΟΚ) 1408/71] της 14ης Ιουνίου 1971, δηλαδή σε ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Δεκεμβρίου 1993, ενώ οι επίμαχες επιβαρύνσεις επί των εισοδημάτων από κεφάλαιο καθιερώθηκαν ή κατέστησαν εφαρμοστέες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993·

υπό το πρίσμα του άρθρου 65, παράγραφος 1 [ΣΛΕΕ], για τον λόγο ότι η γαλλική φορολογική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τον κανονισμό [(ΕΚ) 883/2004], της 29ης Απριλίου 2004, καθιερώνει διάκριση μεταξύ των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση βάσει του κριτηρίου που αντλείται από την υπαγωγή σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως·

υπό το πρίσμα της συνδρομής επιτακτικών λόγων γενικού συμφέροντος, ικανών να δικαιολογήσουν περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, οι οποίοι αντλούνται από το γεγονός ότι οι διατάξεις που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστούν περιορισμό των κινήσεων κεφαλαίων από ή προς τρίτες χώρες εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο με τον κανονισμό της 29ης Απριλίου 2004 σκοπό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Ισπανία) στις 3 Φεβρουαρίου 2017 — Eva Soraya Checa Honrado κατά Fondo de Garantía Salarial

(Υπόθεση C-57/17)

(2017/C 121/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Eva Soraya Checa Honrado

Εφεσίβλητος: Fondo de Garantía Salarial

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει η «αποζημίωση σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας», η οποία περιλαμβάνεται στο άρθρο 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (1), την έννοια ότι καλύπτει την κατά νόμο οφειλόμενη αποζημίωση από επιχείρηση σε εργαζόμενο λόγω λύσεως της σχέσεως εργασίας, συνεπεία μεταβολής ουσιώδους όρου της συμβάσεως εργασίας, όπως είναι η γεωγραφική κινητικότητα που υποχρεώνει τον εργαζόμενο να αλλάξει τόπο διαμονής;


(1)  ΕΕ 2008, L 283, σ. 36.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ισπανία) στις 6 Φεβρουαρίου 2017 — Ángel Somoza Hermo και Ilunión Seguridad S.A. κατά Esabe Vigilancia S.A. και Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Υπόθεση C-60/17)

(2017/C 121/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούντες: Ángel Somoza Hermo και Ilunión Seguridad S.A.

Εφεσίβλητοι: Esabe Vigilancia S.A. και Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει εφαρμογή το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (1), οσάκις επιχείρηση παύει να είναι ανάδοχος συμβάσεως για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτη λόγω καταγγελίας της συμβάσεως αυτής, προκειμένου περί δραστηριότητας η οποία βασίζεται κυρίως στο εργατικό δυναμικό (φύλαξη των εγκαταστάσεων), η δε νέα ανάδοχος της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών επιχείρηση αναλαμβάνει το κύριο μέρος του προσωπικού στο οποίο είχε ανατεθεί η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής, σε περίπτωση που η εν λόγω υποκατάσταση στις συμβάσεις εργασίας επέρχεται κατ’ επιταγήν διατάξεως της κλαδικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας του τομέα ασφαλείας;

2)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, όταν η θεσπισθείσα προς μεταφορά της οδηγίας νομοθεσία κράτους μέλους ορίζει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ, ότι, από την ημερομηνία της μεταβιβάσεως και έπειτα, ο μεταβιβάζων και ο αποκτών ευθύνονται αλληλεγγύως για τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μισθολογικών, οι οποίες απέρρευσαν, πριν από την ημερομηνία της μεταβιβάσεως, από τις υφιστάμενες κατά τον χρόνο της μεταβιβάσεως συμβάσεις εργασίας, συνάδει με το εν λόγω άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας ερμηνεία κατά την οποία η αλληλέγγυα ευθύνη όσον αφορά τις προγενέστερες υποχρεώσεις δεν ισχύει όταν η ανάληψη του κύριου μέρους του εργατικού δυναμικού από τον νέο εργολάβο τού έχει επιβληθεί από τις διατάξεις της κλαδικής συλλογικής συμβάσεως εργασίας του οικείου τομέα και η εν λόγω συλλογική σύμβαση αποκλείει την αλληλέγγυα αυτή ευθύνη όσον αφορά τις προγενέστερες της μεταβιβάσεως υποχρεώσεις;


(1)   ΕΕ 2001, L 82, σ. 16.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/17


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Supremo (Ισπανία) στις 9 Φεβρουαρίου 2017 — NCG Banco, S.A. (νυν Abanca Corporación Bancaria, S.A). κατά Alberto García Salamanca Santos

(Υπόθεση C-70/17)

(2017/C 121/24)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Supremo

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: NCG Banco, S.A. (νυν Abanca Corporación Bancaria S.A.)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Alberto García Salamanca Santos

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ (1) την έννοια ότι αναγνωρίζει τη δυνατότητα εθνικού δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει τον καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας πρόωρης λύσεως της συμβάσεως περιληφθείσας σε σύμβαση ενυπόθηκου δανείου συναφθείσα με καταναλωτή, η οποία προβλέπει την καταγγελία λόγω μη καταβολής μίας δόσεως, επιπλέον άλλων περιπτώσεων μη καταβολής περισσότερων δόσεων, να κρίνει καταχρηστικούς μόνο τον συμβατικό όρο ή την περίπτωση μη καταβολής δόσεως και να διατηρήσει σε ισχύ τη συμφωνία πρόωρης λύσεως της συμβάσεως λόγω μη καταβολής περισσότερων δόσεων που προβλέπεται επίσης με γενικό χαρακτήρα στη ρήτρα, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κύρος ή ο καταχρηστικός χαρακτήρας της ρήτρας πρέπει να εκτιμάται κατά τον χρόνο ασκήσεως της δυνατότητας;

2)

Έχει εθνικό δικαστήριο, βάσει της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, την εξουσία –αφού κηρύξει καταχρηστική ρήτρα πρόωρης λύσεως της συμβάσεως περιληφθείσα σε σύμβαση δανείου ή πιστώσεως εξασφαλισμένη με υποθήκη– να κρίνει ότι η συμπληρωματική εφαρμογή εθνικής διατάξεως, καίτοι καθορίζει την κίνηση ή τη συνέχιση της διαδικασίας εκτελέσεως κατά του καταναλωτή, είναι ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή από την κατάργηση της εν λόγω ειδικής διαδικασίας εκτελέσεως ενυπόθηκης απαιτήσεως και την παροχή στον πιστωτή του δικαιώματος να ζητήσει τη λύση της συμβάσεως δανείου ή πιστώσεως, ή να απαιτήσει τα οφειλόμενα ποσά, και την επακόλουθη εκτέλεση της καταψηφιστικής αποφάσεως, χωρίς τα πλεονεκτήματα που προβλέπει για τον καταναλωτή η ειδική εκτέλεση ενυπόθηκης απαιτήσεως;


(1)  Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ 1993, L 95, σ. 29).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/17


Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

(Υπόθεση C-97/17)

(2017/C 121/25)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Mihaylova, C. Hermes)

Καθής: Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Αιτήματα

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, μη κατατάσσοντας τη σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila», στο σύνολό της, σε ζώνη ειδικής προστασίας, παρέλειψε να κατατάξει σε ζώνες ειδικής προστασίας τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, εδάφη για τη διατήρηση των ειδών πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147/ΕΚ (1) περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και, ως εκ τούτου, αθέτησε τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η υπόθεση αφορά τη διατήρηση πολλών ειδών πτηνών που παρατίθενται στο παράρτημα I της οδηγίας 2009/147 και των οικοτόπων τους στην ορεινή περιοχή Rila της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Η σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila» είναι από τα σημαντικότερα εδάφη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση άνω των 130 ειδών φωλεοποιών πτηνών. 41 είδη είναι σημαντικά από απόψεως προστασίας της φύσεως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ένα εξ αυτών απειλείται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/147, τα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I αποτελούν αντικείμενο μέτρων ειδικής διατηρήσεως σε σχέση με τον οικότοπό τους, ώστε να εξασφαλισθεί η επιβίωση και η αναπαραγωγή τους στην περιοχή εξαπλώσεώς τους. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής ορίζει περαιτέρω ότι τα κράτη μέλη κατατάσσουν σε ζώνες ειδικής προστασίας τα πιο κατάλληλα, σε αριθμό και επιφάνεια, εδάφη για τη διατήρηση των ειδών αυτών.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας όφειλε να κατατάξει τη σημαντική για την προστασία των πτηνών περιοχή «Rila», στο σύνολό της, σε ζώνη ειδικής προστασίας, κάτι το οποίο δεν έπραξε έως τώρα. Η Επιτροπή προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη σημασία που έχει για την προστασία των πτηνών η μη καταταγείσα σε ζώνη προστασίας περιοχή «Rila».


(1)  Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ 2010, L 20, σ. 7).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/18


Αναίρεση που άσκησαν στις 24 Φεβρουαρίου 2017 οι Koninklijke Philips NV και Philips France κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 15 Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση T-762/14: Koninklijke Philips NV και Philips France κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-98/17 P)

(2017/C 121/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: Koninklijke Philips NV, Philips France (εκπρόσωποι: J. K. de Pree, advocaat, T. M. Snoep, advocaat, A. M. ter Haar, advocaat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση στο μέτρο που αφορά τις Koninklijke Philips NV και Philips France· και/ή

να ακυρώσει ή να μειώσει τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις Koninklijke Philips NV και Philips France· και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, οι αναιρεσείουσες προβάλλουν τους εξής λόγους αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα:

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον εφάρμοσε εσφαλμένο νομικό κριτήριο διαπιστώνοντας περιορισμό του ανταγωνισμού εξ αντικειμένου.

Διαπιστώνοντας περιορισμό του ανταγωνισμού εξ αντικειμένου, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον υπερέβη την πλήρη δικαιοδοσία του.

Διαπιστώνοντας περιορισμό του ανταγωνισμού εξ αντικειμένου, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον παρέβη την υποχρέωση αιτιολογήσεως που υπέχει.

Το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε σαφώς και προδήλως εσφαλμένα τα υφιστάμενα στοιχεία της δικογραφίας, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση του περιεχομένου τους, καθόσον έκρινε ότι το προβαλλόμενο κοινό αντικείμενο στηρίζεται σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον εφάρμοσε εσφαλμένο νομικό κριτήριο και παραμόρφωσε τα αποδεικτικά στοιχεία κρίνοντας ότι η Philips έλαβε μέρος σε ενιαία και διαρκή παράβαση στο σύνολό της και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτήν.

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον εφάρμοσε εσφαλμένα την αρχή της αναλογικότητας και δεν άσκησε την πλήρη δικαιοδοσία του απορρίπτοντας το επιχείρημα της Philips ότι ο συντελεστής σοβαρότητας που εφαρμόστηκε ήταν δυσανάλογος προς την παράβαση και τον ρόλο της Philips σε αυτήν.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/19


Προσφυγή της 3ης Μαρτίου 2017 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου

(Υπόθεση C-110/17)

(2017/C 121/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: W. Roels και N. Gossement)

Καθού: Βασίλειο του Βελγίου

Αιτήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι το Βασίλειο του Βελγίου, διατηρώντας σε ισχύ διατάξεις για την εκτίμηση των εισοδημάτων από κτίρια μη μισθωμένα ή μισθωμένα, είτε σε φυσικά πρόσωπα που δεν τα χρησιμοποιούν για επαγγελματικούς σκοπούς, είτε σε νομικά πρόσωπα που τα θέτουν στη διάθεση φυσικών προσώπων για ιδιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις οποίες η φορολογητέα βάση υπολογίζεται βάσει της κτηματολογικής αξίας όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στην εθνική επικράτεια, και βάσει της πραγματικής μισθωτικής αξίας όσον αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και

να καταδικάσει το Βασίλειο του Βελγίου στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι το Βέλγιο παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 63 ΣΛΕΕ και 40 της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Καίτοι καταγράφει τις προσπάθειες του Βελγίου να θέσει τέρμα στην παράβαση, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ύπαρξη της παραβάσεως αποδεικνύεται κατά την ημερομηνία λήξεως της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη δίμηνης προθεσμίας, ήτοι στις 26 Μαρτίου 2012.


Γενικό Δικαστήριο

18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/20


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2017 — United Parcel Service κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-194/13) (1)

([Ανταγωνισμός - Συγκεντρώσεις - Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004 - Διεθνείς υπηρεσίες ταχείας διανομής μικρών δεμάτων εντός του ΕΟΧ - Απόκτηση της TNT Express από την UPS - Απόφαση με την οποία κηρύσσεται συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά - Πιθανές συνέπειες επί των τιμών - Οικονομετρική ανάλυση - Δικαιώματα άμυνας])

(2017/C 121/28)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: United Parcel Service, Inc. (Ατλάντα, Γεωργία, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Ryan, B. Graham, solicitors, W. Knibbeler και P. Stamou, δικηγόροι, στη συνέχεια A. Ryan, W. Knibbeler, P. Stamou, A. Pliego Selie, F. Hoseinian και P. van den Berg, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan, N. von Lingen και H. Leupold, στη συνέχεια T. Christoforou, N. Khan, A. Biolan και H. Leupold)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: FedEx Corp. (Μέμφις, Τεννεσί, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: αρχικώς F. Carlin, barrister, G. Bushell, solicitor, και Q. Azau, δικηγόρος, στη συνέχεια F. Carlin, G. Bushell και N. Niejahr, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση της αποφάσεως C(2013) 431 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2013, με την οποία κηρύχθηκε συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και με τη Συμφωνία ΕΟΧ (υπόθεση COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση C(2013) 431 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2013, με την οποία κηρύχθηκε συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και με τη Συμφωνία ΕΟΧ (υπόθεση COMP/M.6570 — UPS/TNT Express).

2)

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδά της, καθώς και στα δικαστικά έξοδα της United Parcel Service, Inc.

3)

Η FedEx Corp. φέρει τα δικαστικά της έξοδα.


(1)  ΕΕ C 147 της 25.5.2013.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/20


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Γαλλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-366/13) (1)

([Κρατικές ενισχύσεις - Θαλάσσια ενδομεταφορά-καμποτάζ - Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τη Γαλλία υπέρ της Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) και της Compagnie méridionale de navigation - Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος - Αντισταθμίσεις για υπηρεσία συμπληρωματική προς την κύρια υπηρεσία, η οποία προοριζόταν να καλύψει τις περιόδους αιχμής κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου - Απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά - Έννοια της κρατικής ενισχύσεως - Πλεονέκτημα - Απόφαση Altmark])

(2017/C 121/29)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: αρχικώς E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas και N. Rouam, στη συνέχεια G. de Bergues, D. Colas, F. Alabrune και J. Bousin, και τέλος D. Colas, F. Alabrune και J. Bousin)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Alfonso και B. Stromsky)

Αντικείμενο

Προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως 2013/435/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA. 22843 (2012/C) (πρώην 2012/NN η οποία χορηγήθηκε από τη Γαλλία υπέρ της Société nationale Corse Méditerranée και της Compagnie méridionale de navigation (ΕΕ 2013, L 220, σ. 20).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Γαλλική Δημοκρατία φέρει, πλην των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.


(1)  EE C 252 της 31.8.2013.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/21


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — SNCM κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-454/13) (1)

([Κρατικές ενισχύσεις - Θαλάσσια ενδομεταφορά - Ενισχύσεις τις οποίες χορήγησε η Γαλλία στη Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) και στην Compagnie méridionale de navigation - Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος - Αντισταθμίσεις για υπηρεσία συμπληρωματική της βασικής προοριζόμενη να καλύψει τις περιόδους αιχμής κατά την τουριστική περίοδο - Απόφαση κηρύσσουσα τις ενισχύσεις ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά - Έννοια της κρατικής ενισχύσεως - Πλεονέκτημα - Απόφαση Altmark - Καθορισμός του ύψους της ενισχύσεως])

(2017/C 121/30)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) (Μασσαλία, Γαλλία) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Winckler, F.-C. Laprévote, J.-P. Mignard και S. Mabile, στη συνέχεια A. Winckler και F. -C. Laprévote και, τέλος F. -C. Laprévote και C. Froitzheim, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Afonso και B. Stromsky)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Corsica Ferries France SAS (Bastia, Γαλλία) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard Glanz, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως 2013/435/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.22843 (2012/C) (πρώην 2012/NN) που χορήγησε η Γαλλία στη Société nationale Corse Méditerranée και στην Compagnie méridionale de navigation (ΕΕ 2013, L 220, σ. 20).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) φέρει, εκτός των δικών της δικαστικών εξόδων, και εκείνα τα οποία κατεβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Corsica Ferries France SAS.


(1)  EE C 325 της 9.11.2013.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/22


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — JingAo Solar κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-157/14) (1)

([Ντάμπινγκ - Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας - Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ - Αναλήψεις υποχρεώσεων - Προσφυγή ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Παραδεκτό - Χώρα εξαγωγής - Έκταση της έρευνας - Δειγματοληψία - Κανονική αξία - Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος - Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς - Διαχρονική εφαρμογή των νέων γενικών εκτελεστικών διατάξεων - Ζημία - Αιτιώδης συνάφεια])

(2017/C 121/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Κίνα) και οι 5 λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Willems, S. De Knop και J. Charles, στη συνέχεια A. Willems και S. De Knop, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: B. Driessen, επικουρούμενος από τους B. O’Connor, solicitor και S. Gubel, avocat)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Stobiecka Kuik, στη συνέχεια J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Demeneix)

Αντικείμενο

Αίτημα βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1238/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (π.χ. κυψελών), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013 L 325, σ. 1), στο μέτρο που αφορά τις προσφεύγουσες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη JingAo Solar Co. Ltd και τις λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα, πέραν των δικαστικών τους εξόδων, και στα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδά της.


(1)  EE C 159 της 26.5.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/22


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — JingAo Solar κ.λπ κατά Συμβουλίου

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-158/14, T-161/14 και T-163/14) (1)

([Επιχορηγήσεις - Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας - Οριστικός αντισταθμιστικός δασμός - Αναλήψεις υποχρεώσεων - Προσφυγή ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Παραδεκτό - Έκταση της έρευνας - Δειγματοληψία - Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος])

(2017/C 121/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: JingAo Solar Co. Ltd (Ningjin, Κίνα) και οι λοιπές 5 προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Willems, S. De Knop και J. Charles, στη συνέχεια A. Willems και S. De Knop, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: B. Driessen, επικουρούμενος από τους B. O’Connor, solicitor και S. Gubel, δικηγόρο)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Stobiecka Kuik, στη συνέχεια J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Demeneix)

Αντικείμενο

Αίτημα βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1239/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013, L 325, σ. 66), στο μέτρο που αφορά τις προσφεύγουσες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη JingAo Solar Co. Ltd και τις λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα, πέραν των δικαστικών τους εξόδων, και στα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδά της.


(1)  EE C 159 της 26.5.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/23


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Yingli Energy (Κίνα) κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-160/14) (1)

([Ντάμπινγκ - Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας - Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ - Αναλήψεις υποχρεώσεων - Προσφυγή ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Παραδεκτό - Χώρα εξαγωγής - Έκταση της έρευνας - Δειγματοληψία - Κανονική αξία - Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος - Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς - Διαχρονική εφαρμογή των νέων διατάξεων - Ζημία - Αιτιώδης συνάφεια - Δικαιώματα άμυνας - Υπολογισμός του περιθωρίου ζημίας])

(2017/C 121/33)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Yingli Energy (Κίνα) Co. Ltd (Baoding, Κίνα) και οι 14 λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Willems, S. De Knop και J. Charles, στη συνέχεια A. Willems και S. De Knop, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: B. Driessen, επικουρούμενος από τους B. O’Connor, solicitor, και S. Gubel, δικηγόρο)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του καθού: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Stobiecka Kuik, στη συνέχεια J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Demeneix)

Αντικείμενο

Αίτημα βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1238/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (π.χ. κυψελών), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013 L 325, σ. 1), στο μέτρο που αφορά τις προσφεύγουσες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Yingli Energy (Κίνα) Co. Ltd και τις λοιπές προσφεύγουσες τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα, πέραν των δικαστικών τους εξόδων, και στα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδά της.


(1)  EE C 142 της 12.5.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/24


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Canadian Solar Emea κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-162/14) (1)

([Ντάμπινγκ - Εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Κίνας - Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ - Αναλήψεις υποχρεώσεων - Προσφυγή ακυρώσεως - Έννομο συμφέρον - Παραδεκτό - Χώρα εξαγωγής - Έκταση της έρευνας - Δειγματοληψία - Κανονική αξία - Ορισμός του υπό εξέταση προϊόντος - Προθεσμία για την έκδοση αποφάσεως επί αιτήματος επιχειρήσεως να υπαχθεί στο καθεστώς επιχειρήσεως που λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς - Διαχρονική εφαρμογή των νέων διατάξεων - Ζημία - Αιτιώδης συνάφεια])

(2017/C 121/34)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Canadian Solar Emea GmbH (Μόναχο, Γερμανία), Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc. (Changshu, Κίνα), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc. (Luoyang, Κίνα), Csi Cells Co. Ltd (Suzhou, Κίνα), Csi Solar Power (China), Inc. (Suzhou) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Willems, S. De Knop και J. Charles, στη συνέχεια A. Willems και S. De Knop, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: B. Driessen, επικουρούμενος από τους B. O’Connor, solicitor, και S. Gubel, δικηγόρο)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Stobiecka Kuik, στη συνέχεια J. F. Brakeland, T. Maxian Rusche και A. Demeneix)

Αντικείμενο

Αίτημα βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ για την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1238/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (π.χ. κυψελών), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013 L 325, σ. 1), στο μέτρο που αφορά τις προσφεύγουσες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Οι Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd και Csi Solar Power (Κίνα), Inc. φέρουν πέραν των δικών τους δικαστικών εξόδων, τα έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδά της.


(1)  EE C 135 της 5.5.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/25


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2017 — Neka Novin κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-436/14) (1)

((Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας - Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων - Δέσμευση κεφαλαίων - Διατήρηση της εγγραφής της επωνυμίας της προσφεύγουσας στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα - Πλάνη περί το δίκαιο - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Αναλογικότητα))

(2017/C 121/35)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Neka Novin Co., Private Joint Stock (Tεχεράνη, Ιράν) (εκπρόσωπος: L. Vidal, δικηγόρος)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. Vitro και M. Bishop)

Αντικείμενο

Προσφυγή, βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου με την οποία διατηρήθηκε η εγγραφή της επωνυμίας της προσφεύγουσας στον κατάλογο του παραρτήματος II της αποφάσεως 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ 2010, L 195, σ. 39), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2011/299/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2011 (ΕΕ 2011, L 136, σ. 65), και στον κατάλογο του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 961/2010 (ΕΕ 2012, L 88, σ. 1), όπως αυτή κοινοποιήθηκε με ανακοίνωση της 15ης Μαρτίου 2014.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Neka Novin Co., Private Joint Stock φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και το ήμισυ των δικαστικών εξόδων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Το Συμβούλιο φέρει το ήμισυ των δικαστικών εξόδων του.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/25


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Universiteit Antwerpen κατά REA

(Υπόθεση T-208/15) (1)

((Ρήτρα διαιτησίας - Έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) - Δράσεις Marie Curie - Νέοι ερευνητές - Πρόσκληση υποβολής προτάσεων FP7-People-ITN-2008 - Συμβάσεις επιδοτήσεως - Επιλέξιμες δαπάνες - Επιστροφή καταβληθέντων ποσών - Έννοια της υποδοχής των ερευνητών - Αναλογικότητα))

(2017/C 121/36)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον-ενάγον: Universiteit Antwerpen (Αμβέρσα, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: P. Teerlinck και P. de Bandt, δικηγόροιs)

Καθού-εναγόμενος: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA) (εκπρόσωποι: S. Payan-Lagrou και V. Canetti, επικουρούμενοι από τους D. Waelbroeck και A. Duron, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αίτημα, βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, αφενός μεν να διαπιστωθεί ότι η σύμβαση επιδοτήσεως αριθ. 238214 «C7» (Cerebellar-Cortical Control: Cells, Circuits, Computation, and Clinic) και η σύμβαση επιδοτήσεως αριθ. 238686 «Cerebnet» (Timing and plasticity in the olivo-cerebellar system), που συνάφθηκαν στο πλαίσιο της προσκλήσεως για την υποβολή προτάσεων FP7-People-ITN-2008, δεν μπορούν να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι υποχρεώνουν τους δικαιούχους να παράσχουν κατάρτιση σε νέους ερευνητές αποκλειστικά στις δικές τους εγκαταστάσεις και, κατά συνέπεια, να επιβεβαιωθεί ότι ο REA δεν μπορεί να απορρίψει ως μη επιλέξιμο μέρος της δαπάνης περί της καταρτίσεως τριών νέων ερευνητών εκτός των εγκαταστάσεων του προσφεύγοντος-ενάγοντος, αφετέρου δε να υποχρεωθεί ο REA να καταβάλει το σύνολο των δαπανών για την κατάρτιση των νέων αυτών ερευνητών, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν από το προσφεύγον-ενάγον, πλέον τόκων υπολογιζομένων από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν απαιτητές οι καταβολές αυτές βάσει των συμβάσεων.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Υποχρεώνει τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (REA) να καταβάλει στο Universiteit Antwerpen ποσό ύψους 45 526,73 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην καταβολή ορισμένων επιλέξιμων δαπανών βάσει της συμβάσεως «Cerebnet» αριθ. 238686, η οποία συνάφθηκε στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου για τις δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013), πλέον συμβατικών τόκων υπολογιζομένων από της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστη απαιτητό το ποσό αυτό βάσει της εν λόγω συμβάσεως.

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή-αγωγή.

3)

O REA και το Universiteit Antwerpen φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  EE C 270 της 17.8.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/26


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — ΕΥΕΔ κατά Gross

(Υπόθεση T-472/15 P) (1)

((Αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Προαγωγή - Περίοδος προαγωγών 2013 - Μη εγγραφή του προσφεύγοντα στον πίνακα των προαχθέντων υπαλλήλων - Απουσία πλάνης περί το δίκαιο))

(2017/C 121/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (εκπρόσωποι: S. Marquardt και M. Silva, στη συνέχεια S. Marquardt, επικουρούμενοι από M. Troncoso Ferrer, S. Moya Izquierdo και F.-M. Hislaire, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Philipp Oliver Gross (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: J.-N. Louis και N. de Montigny, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) της 3ης Ιουνίου 2015, Gross κατά ΕΥΕΔ (F-78/14, EU:F:2015:52), περί αναιρέσεως της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) φέρει τα δικαστικά της έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υπεβλήθη ο Philipp Oliver Gross στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.


(1)  EE C 346 της 19.10.2015.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Μαρτίου 2017 — Silvan κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-698/15 P) (1)

((Αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Μόνιμοι υπάλληλοι - Περίοδος προαγωγών 2013 - Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος-ενάγοντος Απόφαση περί μη προαγωγής του προσφεύγοντος - Σύγκριση των προσόντων - Συνεκτίμηση των εκθέσεων βαθμολογίας - Απουσία πλάνης περί το δίκαιο))

(2017/C 121/38)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Juha Tapio Silvan (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: N. de Montigny και J.-N. Louis, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Berscheid και C. Berardis-Kayser)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της 22ας Σεπτεμβρίου 2015, Silvan κατά Επιτροπής (F-83/14, EU:F:2015:106).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Ο Juha Tapio Silvan φέρει τα δικαστικά έξοδά του, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.


(1)  EE C 59 της 15.2.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2017 — DI κατά EASO

(Υπόθεση T-730/15 P) (1)

((Αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό της EASO - Συμβασιούχος υπάλληλος - Σύμβαση ορισμένου χρόνου - Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας - Απόφαση περί απολύσεως - Προσφυγή ακυρώσεως και αγωγή αποζημιώσεως - Απόρριψη της προσφυγής λόγω προδήλου απαραδέκτου πρωτοδίκως - Κανόνας περί αντιστοιχίας μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως - Άρθρο 91, παράγραφος 2, του ΚΥΚ))

(2017/C 121/39)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: DI (εκπρόσωποι: I. Vlaic και G. Iliescu, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (εκπρόσωποι: W. Stevens, επικουρούμενος από τους D. Waelbroeck και A. Duron, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της διατάξεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015, DI κατά EASO (F-113/13, EU:F:2015:120), με την οποία ζητείται η αναίρεση της διατάξεως αυτής.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί τη διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015, DI κατά EASO (F-113/13).

2)

Παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου διαφορετικού από αυτό που έκρινε την αίτηση αναιρέσεως.

3)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 98 της 14.3.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Labeyrie κατά EUIPO — Delpeyrat (Απεικόνιση στοιχισμένων ιχθύων χρυσαφί χρώματος σε μπλε φόντο)

(Υπόθεση T-766/15) (1)

([Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως - Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει στοιχισμένους ιχθύες χρυσαφί χρώματος σε μπλε φόντο - Κήρυξη της εκπτώσεως - Ουσιαστική χρήση του σήματος - Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα])

(2017/C 121/40)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, Γαλλία) (εκπρόσωπος: A. Lecomte, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: A. Folliard Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delpeyrat (Saint Pierre du Mont, Γαλλία) (εκπρόσωπος: J. Ennochi, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 15ης Οκτωβρίου 2015 (υπόθεση R 2693/2014-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως μεταξύ Delpeyrat και Labeyrie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Labeyrie στα δικαστικά της έξοδα καθώς και στα έξοδα του EUIPO.

3)

Η Delpeyrat φέρει τα δικαστικά έξοδά της.


(1)  EE C 78 της 29.2.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — Labeyrie κατά EUIPO — Delpeyrat (Απεικόνιση στοιχισμένων ιχθύων ανοιχτού χρώματος σε σκούρο φόντο)

(Υπόθεση T-767/15) (1)

([Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία για την κήρυξη εκπτώσεως - Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απεικονίζει στοιχισμένους ιχθύες ανοιχτού χρώματος σε σκούρο φόντο - Κήρυξη της εκπτώσεως - Ουσιαστική χρήση του σήματος - Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα])

(2017/C 121/41)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Labeyrie (Saint-Geours-de-Maremne, Γαλλία) (εκπρόσωπος: A. Lecomte, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: A. Folliard Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delpeyrat (Saint Pierre du Mont, Γαλλία) (εκπρόσωπος: J. Ennochi, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 15ης Οκτωβρίου 2015 (υπόθεση R 2694/2014-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως μεταξύ Delpeyrat και Labeyrie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Labeyrie στα δικαστικά της έξοδα καθώς και στα έξοδα του EUIPO.

3)

Η Delpeyrat φέρει τα δικαστκά έξοδά της.


(1)  EE C 78 της 29.2.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/29


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Φεβρουαρίου 2017 — Helbrecht κατά EUIPO — Lenci Calzature (SportEyes)

(Υπόθεση T-333/14) (1)

((Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία ανακοπής - Ακύρωση του προγενέστερου εικονιστικού σήματος επί του οποίου βασίζεται η προσβαλλόμενη απόφαση - Κατάργηση της δίκης))

(2017/C 121/42)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Andreas Helbrecht (Hilden, Γερμανία) (εκπρόσωπος: C. König, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: M. Rajh)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Lenci Calzature SpA (Turchetto-Montecarlo, Ιταλία) (εκπρόσωποι: F. Celluprica και F. Fischetti, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO, της 27ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 830/2013-5), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Lenci Calzature και Α. Helbrecht.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Καταργεί τη δίκη.

2)

Η Lenci Calzature SpA φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα έξοδα του Andreas Helbrecht. Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 235 της 21.7.2014.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/30


Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Le Pen κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-140/16 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Νέα αίτηση - Νέα πραγματικά περιστατικά - Δεν συντρέχει επείγον))

(2017/C 121/43)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτών: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Γαλλία) (εκπρόσωποι: M. Ceccaldi και J.-P. Le Moigne, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: G. Corstens και S. Alonso de León)

Αντικείμενο

Αίτηση στηριζόμενη στα άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ, με αντικείμενο την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, της 29ης Ιανουαρίου 2016, με την οποία υποχρεώνεται ο αιτών να επιστρέψει ποσό ύψους 320 026,23 ευρώ, και του χρεωστικού σημειώματος αριθ. 2016-195, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/30


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NF κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

(Υπόθεση T-192/16) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 - Ανακοινωθέν τύπου - Έννοια της «διεθνούς συμφωνίας» - Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως - Περιεχόμενο της πράξεως - Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Συνάντηση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ιδιότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης στο πλαίσιο συναντήσεως με εκπρόσωπο τρίτης χώρας - Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ - Αναρμοδιότητα))

(2017/C 121/44)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: NF (εκπρόσωποι: B. Burns, solicitor, P. O’Shea και I. Whelan, barristers)

Καθού: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εκπρόσωποι: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado και S. Boelaert)

Αντικείμενο

Προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση συμφωνίας η οποία φέρεται ότι συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016 και τιτλοφορείται «Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016».

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή λόγω αναρμοδιότητας του Γενικού Δικαστηρίου να επιληφθεί αυτής.

2)

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί των αιτήσεων παρεμβάσεως τις οποίες κατέθεσαν οι NQ, NR, NS, NT, NU και NV καθώς και το Βασίλειο του Βελγίου, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3)

Ο NF και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

4)

Οι NQ, NR, NS, NT, NU και NV καθώς και το Βασίλειο του Βελγίου, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  EE C 232 της 27.6.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/31


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NG κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

(Υπόθεση T-193/16) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 - Ανακοινωθέν τύπου - Έννοια «διεθνούς συμφωνίας» - Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως - Πεδίο εφαρμογής - Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Σύνοδος των αρχηγών κρατών ή των Κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους χώρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Ιδιότητα εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης κατά τη συνάντηση με εκπρόσωπο τρίτου κράτους - Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ - Αναρμοδιότητα))

(2017/C 121/45)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: NG (εκπρόσωποι: B. Burns, solicitor, P. O’Shea και I. Whelan, barristers)

Καθού: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εκπρόσωποι: K. Pleśniak, Á. de Elera San Miguel Hurtado και S. Boelaert,)

Αντικείμενο

Αίτημα δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ περί ακυρώσεως της συμφωνίας η οποία φέρεται να συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016 με τίτλο «Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή λόγω αναρμοδιότητας του Γενικού Δικαστηρίου.

2)

Παρέλκει η απόφανση επί των αιτήσεων παρεμβάσεως των NQ, NR, NS, NT, NU και NV καθώς και της Διεθνούς Αμνηστίας, του Βασιλείου του Βελγίου, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3)

Ο NG και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρουν τα έξοδά τους.

4)

Οι NQ, NR, NS, NT, NU και NV καθώς και η Διεθνής Αμνηστία, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν τα έξοδά τους.


(1)  EE C 232 της 27.6.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/32


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 2017 — NM κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

(Υπόθεση T-257/16) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016 - Ανακοινωθέν τύπου - Έννοια της «διεθνούς συμφωνίας» - Προσδιορισμός του εκδότη της πράξεως - Περιεχόμενο της πράξεως - Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Συνάντηση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έδρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ιδιότητα των εκπροσώπων των κρατών μελών της Ένωσης στο πλαίσιο συναντήσεως με εκπρόσωπο τρίτης χώρας - Άρθρο 263, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ - Αναρμοδιότητα))

(2017/C 121/46)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: NM (εκπρόσωποι: B. Burns, solicitor, P. O'Shea και I. Whelan, barristers)

Καθού: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (εκπρόσωποι: K. Pleśniak, Á. de Elera San Miguel Hurtado και S. Boelaert)

Αντικείμενο

Προσφυγή βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ με αίτημα την ακύρωση συμφωνίας η οποία φέρεται ότι συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016 και τιτλοφορείται «Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, 18 Μαρτίου 2016».

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή λόγω αναρμοδιότητας του Γενικού Δικαστηρίου να επιληφθεί αυτής.

2)

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί των αιτήσεων παρεμβάσεως τις οποίες κατέθεσαν το Βασίλειο του Βελγίου, η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3)

Ο ΝΜ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

4)

Το Βασίλειο του Βελγίου, η Ελληνική Δημοκρατία και η Επιτροπή φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  EE C 251 της 11.7.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/32


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Walton κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-594/16) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Έκτακτοι υπάλληλοι - Επίδομα αποχωρήσεως - Αναθεώρηση του υπολογισμού - Δεδικασμένο - Προσφυγή εν μέρει απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως νόμω αβάσιμη))

(2017/C 121/47)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Robert Walton (Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: F. Moyse, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. C. Simon και F. Simonetti)

Αντικείμενο

Αίτημα βάσει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ για την ακύρωση της κοινοποιηθείσας με το από 15 Μαρτίου 2016 έγγραφο της Επιτροπής αποφάσεως της αρμόδιας για τη σύναψη συμβάσεων προσλήψεως αρχής περί απορρίψεως ως απαράδεκτης της αιτήσεως του προσφεύγοντος με την οποία ζητείτο η αναθεώρηση του υπολογισμού του επιδόματος αποχωρήσεως λόγω της παραιτήσεώς του.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Robert Walton στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 251 της 11.7.2016 (υπόθεση η οποία καταχωρίστηκε αρχικώς στο πρωτόκολλο του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αριθμό F-24/16 και μεταφέρθηκε στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1.9.2016).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/33


Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Gollnisch κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-624/16 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Δεν συντρέχει επείγον))

(2017/C 121/48)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτών: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Γαλλία) (εκπρόσωπος: N. Fakiroff, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: G. Corstens και S. Alonso de León)

Αντικείμενο

Αίτηση στηριζόμενη στα άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ, με αντικείμενο την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, της 1ης Ιουλίου 2016, με την οποία διαπιστώνεται οφειλή του αιτούντος ύψους 275 984,23 ευρώ, του χρεωστικού σημειώματος αριθ. 2016-916, της 5ης Ιουλίου 2016, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της αποφάσεως αυτής, και της από 6 Ιουλίου 2016 κοινοποιήσεως των εν λόγω πράξεων εκ μέρους του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/33


Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2017 — Troszczynski κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-626/16 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Είσπραξη διά συμψηφισμού ποσών βουλευτικής αποζημιώσεως τα οποία καταβλήθηκαν για την κάλυψη δαπανών αμοιβής των συνεργατών βουλευτή - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Δεν συντρέχει επείγον))

(2017/C 121/49)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτούσα: Mylène Troszczynski (Noyon, Γαλλία) (εκπρόσωπος: M. Ceccaldi, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: G. Corstens και S. Alonso de León)

Αντικείμενο

Αίτηση στηριζόμενη στα άρθρα 278 και 279 ΣΛΕΕ, με αντικείμενο την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα του Κοινοβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2016, με την οποία διαπιστώνεται οφειλή της αιτούσας ύψους 56 554,00 ευρώ και του χρεωστικού σημειώματος αριθ. 2016-888, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/34


Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Janssen Cases κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-688/16 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Υπαλληλική υπόθεση - Προκήρυξη θέσεως - Διαμεσολαβητής της Επιτροπής - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Έλλειψη επείγοντος))

(2017/C 121/50)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτούσα: Mercedes Janssen-Cases (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: J. N. Louis και N. De Montigny, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Berscheid και C. Berardis-Kayser)

Αντικείμενο

Αίτημα δυνάμει των άρθρων 278 και 279 ΣΛΕΕ με αντικείμενο την αναστολή εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2016, περί διορισμού του Χ ως Διαμεσολαβητή της Επιτροπής, από 1ης Οκτωβρίου 2016.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/34


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2017 — Asolo κατά EUIPO — Red Bull (FLÜGEL)

(Υπόθεση T-714/16) (1)

((Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαδικασία ακυρώσεως - Ανάκληση της προσβαλλομένης αποφάσεως - Κατάργηση της δίκης))

(2017/C 121/51)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Asolo LTD (Λεμεσός, Κύπρος) (εκπρόσωπος: W. Pors, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. Folliard-Monguiral και M. Capostagno)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του EUIPO, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Red Bull GmbH (Fuschl am See, Αυστρία) (εκπρόσωπος: A. Renck, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 29ης Ιουλίου 2016 (υπόθεση R 282/2015-5), σχετικά με διαδικασία ακυρώσεως μεταξύ Red Bull και Asolo.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής.

2)

Καταδικάζει το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στα δικαστικά του έξοδα καθώς και στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι Asolo LTD και Red Bull GmbH.


(1)  EE C 462 της 12.12.2016.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/35


Προσφυγή-αγωγή της 22ας Ιανουαρίου 2017 — Selimovic κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-61/17)

(2017/C 121/52)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Jasenko Selimovic (Hägersten, Σουηδία) (εκπρόσωπος: B. Leidhammar, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τις αποφάσεις του Προέδρου της 22ας Νοεμβρίου 2016, D 203109 και D 203110 (στο εξής: αποφάσεις του Προέδρου)·

να ακυρώσει την απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2016, PE 595.204/BUR/DEC (στο εξής: απόφαση του Προεδρείου)·

να εκδώσει απόφαση επί της υποθέσεως με ταχεία διαδικασία·

να υποχρεώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει στον προσφεύγοντα-ενάγοντα αποζημίωση ποσού το οποίο θα προσδιορισθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής-αγωγής του, ο προσφεύγων-ενάγων (στο εξής: προσφεύγων) προβάλλει έξι λόγους.

1.

Πρώτος λόγος: ο προσφεύγων διατείνεται ότι δεν διέπραξε τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται, ήτοι ηθική παρενόχληση κατά το άρθρο 12 στοιχείο α’, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως (στο εξής: ΚΥΚ).

2.

Δεύτερος λόγος: ο προσφεύγων προβάλλει ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν με διαδικασία αντίθετη προς τις γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου και του δικαιώματος για δίκαιη δίκη όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, λόγω, μεταξύ άλλων, των εξής: η διεξαγωγή της έρευνας, η εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων και η λήψη αποφάσεως έγιναν από τον ίδιο φορέα (δηλαδή, στο πλαίσιο ανακριτικού συστήματος). Οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς να βασισθούν σε αναλυτική περιγραφή των αδικημάτων. Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση των συγκεκριμένων κατηγοριών που τού αποδόθηκαν και δεν του δόθηκε η ευκαιρία να αντιταχθεί επί της ουσίας στις κατηγορίες. Δεν επετράπη στον προσφεύγοντα, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπου, να θέσει ερωτήσεις σε αυτούς που τον κατηγόρησαν ή στους μάρτυρες που παρουσιάσθηκαν, των οποίων τα στοιχεία είναι απόρρητα. Δεν είχε επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έλαβε θέση επί των επιχειρημάτων που προέβαλε ο προσφεύγων και επί των αποδεικτικών στοιχείων που προσκόμισε ο προσφεύγων και δεν απέδειξε ουδεμία παραβίαση του ΚΥΚ.

3.

Τρίτος λόγος: ο προσφεύγων διατείνεται ότι η απόφαση του Προεδρείου περί απορρίψεως του αιτήματός του για την επί της ουσίας εξέταση των αποφάσεων του Προέδρου, στερείται παντελώς νομικής βάσεως.

4.

Τέταρτος λόγος: ο προσφεύγων διατείνεται ότι απόρρητες διαδικασίες στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας κατά τις οποίες μέλος του Κοινοβουλίου δεν δύναται να ενημερωθεί ή, τουλάχιστον, να αντιταχθεί σε γενικευμένους ισχυρισμούς παρενοχλήσεως, αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία. Ειδικότερα, με γνώμονα τη βλάβη την οποία προκαλεί καταδικαστική απόφαση στην ικανότητα ασκήσεως πολιτικής επιρροής ενός βουλευτή.

5.

Πέμπτος λόγος: ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί με ταχεία έκδοση αποφάσεως, καθόσον ο προσφεύγων αντιμετωπίζει συγκεκριμένες πρακτικές δυσκολίες στη διεξαγωγή του πολιτικού του έργου και στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης στη Σουηδία στους τομείς που του έχει ανατεθεί δράση στο Κοινοβούλιο. Η ταχεία επίλυση του ζητήματος θα άλλαζε ριζικά την κατάσταση αυτή και θα έδινε στον προσφεύγοντα τον χρόνο και την ευκαιρία συνεχίσεως του πολιτικού του έργου και ενάρξεως της εκλογικής εκστρατείας για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

6.

Έκτος λόγος: ο προσφεύγων διατείνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδρασε εκ προθέσεως ή, σε κάθε περίπτωση, αμελώς, διότι δεν σταμάτησε τη διαδικασία όταν η συμβουλευτική επιτροπή δεν μπόρεσε να εντοπίσει ούτε μία επαρκώς συγκεκριμένη κατηγορία (πού, πότε, πώς) ως βάση για την αποδοχή/απόρριψη ή τη δυνατότητα προβολής αποδείξεων ή αντεπιχειρημάτων και, επιπλέον, εξέδωσε καταδικαστική απόφαση έχοντας πλήρη επίγνωση ότι βασίζεται σε ασαφή νομική βάση. Τα προαναφερθέντα ζημίωσαν τον προσφεύγοντα. Η ζημία την οποία υπέστη έγκειται σε οικονομικό κόστος, ταλαιπωρία και στη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει όσον αφορά το πολιτικό του μέλλον, ως αποτέλεσμα της επίμαχης αποφάσεως. Ο προσφεύγων θα προσδιορίσει εύλογο ποσό αποζημιώσεως σε μεταγενέστερη ημερομηνία.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/36


Προσφυγή της 6ης Φεβρουαρίου 2017 — Danjaq κατά EUIPO — Formosan (Shaken, not stirred)

(Υπόθεση T-74/17)

(2017/C 121/53)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Danjaq, LLC (Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: S. Baran και G. Messenger, barristers, D. Stone και A. Dykes, solicitors)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Formosan IP (Οξφόρδη, Ηνωμένο Βασίλειο)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Shaken, not stirred» — Υπ’ αριθ. 13 406 343 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO στην υπόθεση R 255/2016-4

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα και στα έξοδα της προσφεύγουσας.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 4, του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/37


Προσφυγή της 7ης Φεβρουαρίου 2017 — PepsiCo κατά EUIPO — Intersnack Group (Exxtra Deep)

(Υπόθεση T-82/17)

(2017/C 121/54)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: PepsiCo, Inc. (Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: V. von Bomhard και J. Fuhrmann, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Intersnack Group GmbH & Co. KG (Ντίσελντορφ, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Exxtra Deep» — Υπ’ αριθ. 12 161 981 σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 24ης Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 482/2016-4

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/37


Προσφυγή της 8ης Φεβρουαρίου 2017 — Heineken Ρουμανία κατά EUIPO — Lénárd (Csíki Sör)

(Υπόθεση T-83/17)

(2017/C 121/55)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Heineken Ρουμανία SA (Βουκουρέστι, Ρουμανία) (εκπρόσωπος: A.-M. Baciu, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: András Lénárd (Sincraieni, Ρουμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτών: Ο αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Csíki Sör» — Υπ’ αριθ. 12 105 839 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 14ης Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 1310/2015-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 1ης Ιουλίου 2015 επί της ανακοπής υπ’ αριθ. 002 279 514·

να κάνει δεκτή την ανακοπή B 002 279 514·

να απορρίψει στο σύνολό της την υπ’ αριθ. 012 105 839 αίτηση καταχωρίσεως του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Csíki Sör».

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/38


Προσφυγή της 13ης Φεβρουαρίου 2017 — Gelinova Group κατά EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Υπόθεση T-90/17)

(2017/C 121/56)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Ιταλία) (εκπρόσωποι: A. Tornato και D. Hazan, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Cloetta Italia Srl (Κρεμόνα, Ιταλία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπεριέχει τα λεκτικά στοιχεία «galatea…è naturale» — Υπ’ αριθ. 13 187 695 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 12ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 207/2016-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος

Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/38


Προσφυγή της 14ης Φεβρουαρίου 2017 — Duferco Long Products κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-93/17)

(2017/C 121/57)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Duferco Long Products SA (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: J.-F. Bellis, R. Luff και M. Favart, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να κρίνει την παρούσα προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη·

να ακυρώσει το άρθρο 1, παράγραφος στ', και το άρθρο 2 της αποφάσεως της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) που εφήρμοσε το Βέλγιο υπέρ της Duferco·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως στις οποίες υπέπεσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτιμήσεώς της σχετικά με τον χαρακτήρα της επί ίσοις όροις (pari passu) χορηγήσεως της ενισχύσεως όσον αφορά το έκτο μέτρο, το οποίο κηρύχθηκε ασύμβατο προς την κοινή αγορά. Ο λόγος αυτός διαιρείται σε δύο σκέλη:

πρώτο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο, σε αντίθεση προς την εκτίμηση της Επιτροπής, η επίμαχη χορήγηση της ενισχύσεως πραγματοποιήθηκε επί ίσοις όροις

δεύτερο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο η εκτίμηση της Επιτροπής σχετικά με τον χαρακτήρα της επί ίσοις όροις χορήγησεως όσον αφορά την επίμαχη πράξη πάσχει από σοβαρά σφάλματα υπολογισμού και εκτιμήσεως.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως στις οποίες υπέπεσε η Επιτροπή στο πλαίσιο της εκτιμήσεώς της σχετικά με το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς. Ο λόγος αυτός διαιρείται σε τέσσερα σκέλη:

πρώτο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο, συγχέοντας την εφαρμοσιμότητα με την εφαρμογή του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς, η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και εφήρμοσε εσφαλμένα το κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς·

δεύτερο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο, μη διενεργώντας συγκριτική ανάλυση ή μην εφαρμόζοντας άλλη μέθοδο εκτιμήσεως της επίμαχης πράξεως, η Επιτροπή παραβίασε την αρχή του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς και παρέβη τις υποχρεώσεις αιτιολογήσεως και επιμέλειας κατά την εκτίμηση του κριτηρίου αυτού·

τρίτο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή δεν τήρησε τις υποχρεώσεις αιτιολογήσεως και επιμέλειας κατά την εκτίμηση του κριτηρίου του ιδιώτη επενδυτή σε οικονομία της αγοράς·

τέταρτο σκέλος, σύμφωνα με το οποίο η περιφέρεια της Βαλλονίας παρείχε ένα σημαντικό αριθμό εγγράφων που αποδεικνύουν ότι η Foreign Strategic Investment Holding, θυγατρική της Société Wallonne de Gestion et de Participation, ενεργούσε ως ιδιώτης επενδυτής σε οικονομία της αγοράς.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/39


Προσφυγή της 15ης Φεβρουαρίου 2017 — Apple Distribution International κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-101/17)

(2017/C 121/58)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Apple Distribution International (Cork, Ιρλανδία) (εκπρόσωποι: S. Schwiddessen, H. Lutz, N. Niejahr και A. Patsa, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση (ΕΕ) 2016/2042 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2016·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά της έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας σχετικά με την παρούσα διαδικασία.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται παράβαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβη το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, και το άρθρο 3 της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων διαπιστώνοντας ότι η αρχή της χώρας προέλευσης δεν ισχύει για την εισφορά για την προώθηση της κινηματογραφικής παραγωγής. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβη το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων θεωρώντας ότι το άρθρο αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν οικονομικές εισφορές για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων σε παρόχους υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 110 ΣΛΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέβη το άρθρο 110 ΣΛΕΕ διαπιστώνοντας ότι η επιβολή της εισφοράς για την προώθηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε παρόχους υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη δεν συνεπάγεται δυσμενείς διακρίσεις.

3.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 56 ΣΛΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει εάν η επιβολή της εισφοράς για την προώθηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε παρόχους υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη παραβαίνει το άρθρο 56 ΣΛΕΕ

4.

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται παράβαση της οδηγίας 98/34/ΕΚ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέλειψε να εξετάσει εάν η επιβολή της εισφοράς για την προώθηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε παρόχους υπηρεσιών βίντεο κατά παραγγελία που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη απαιτεί κοινοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/40


Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Cantina e oleificio sociale di San Marzano κατά EUIPO — Miguel Torres (SANTORO)

(Υπόθεση T-102/17)

(2017/C 121/59)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Cantina e oleificio sociale di San Marzano (San Marzano di San Giuseppe, Ιταλία) (εκπρόσωποι: F. Jacobacci και E. Truffo, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Ισπανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «SANTORO» — Υπ’ αριθ. 12 282 141 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 1ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 2018/2015-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009, εσφαλμένη εφαρμογή της σχετικής με την παρούσα περίπτωση νομολογίας·

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009 και παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/41


Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — Recordati Orphan Drugs κατά EUIPO — Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Υπόθεση T-103/17)

(2017/C 121/60)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Γαλλία) (εκπρόσωπος: J. Quirin, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Laboratorios Normon SA (Tres Cantos, Ισπανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NORMOSANG» — Υπ’ αριθ. 12 174 926 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 22ας Νοεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 831/2016-5

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009·

Παράβαση των κανόνων 19, παράγραφος 2, στοιχείο α', σημείο ii, και 20, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/41


Προσφυγή της 17ης Φεβρουαρίου 2017 — ClientEarth κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-108/17)

(2017/C 121/61)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: ClientEarth (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: A. Jones, Barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να κρίνει την προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη·

να ακυρώσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2016 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), με την οποία η Επιτροπή αρνήθηκε να επανεξετάσει την απόφασή της C(2016) 3549 (στο εξής: απόφαση αδειοδοτήσεως) διά της οποίας χορηγήθηκε έγκριση για τη χρήση χημικής ουσίας γνωστής ως φθαλικός δις(2-αιθυλεξυλ) εστέρας στις επιχειρήσεις VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB, και Plastic Planet srl, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 907/2006 (1)·

να ακυρώσει την απόφαση αδειοδοτήσεως·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας· και

να διατάξει κάθε άλλο μέτρο που κρίνει κατάλληλο.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως σχετικά με την προβαλλόμενη συμμόρφωση της αιτήσεως προς αδειοδότηση των VinyLoop, Stena, και Plastic Planet, κατά την έννοια του άρθρου 62 και του άρθρου 60, παράγραφος 7, του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως στο πλαίσιο του άρθρου 60, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση.

3.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως στο πλαίσιο του άρθρου 60, παράγραφοι 4 και 5, του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 σχετικά με την ανάλυση εναλλακτικών λύσεων.

4.

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει πρόδηλη πλάνη περί το δίκαιο και πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της προφυλάξεως στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ 2006, L 396, σ. 1).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/42


Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2017 — FCA US κατά EUIPO — Busbridge (VIPER)

(Υπόθεση T-109/17)

(2017/C 121/62)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: FCA US LLC (City of Auburn Hills, Michigan, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωπος: C. Morcom, QC)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Robert Dennis Busbridge (Hookwood, Ηνωμένο Βασίλειο)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «VIPER» — Υπ’ αριθ. 3 871 101 σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 1ης Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 554/2016-1

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τις αποφάσεις του τμήματος ακυρώσεως και του πρώτου τμήματος προσφυγών και να αναπεμφθεί η υπόθεση στο τμήμα ακυρώσεων για να ενεργήσει αναλόγως·

η προσφεύγουσα ζητεί επίσης την καταδίκη της άλλης πλευράς στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Το τμήμα προσφυγών έσφαλε κρίνοντας ότι ο Robert Dennis Busbridge απέδειξε τη χρήση για τα προϊόντα που καλύπτονται από την καταχώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο (δηλαδή για τα «Sports cars»)·

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο Robert Dennis Busbridge δεν επαρκούν για να στοιχειοθετηθεί ουσιαστική χρήση του σήματος, όπως απαιτείται από το άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/43


Προσφυγή της 18ης Φεβρουαρίου 2017 — Jiangsu Seraphim Solar System κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-110/17)

(2017/C 121/63)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd (Changzhou, Κίνα) (εκπρόσωπος: Y. Melin, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει το άρθρο 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/2146 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2016, για την ανάκληση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης για δύο παραγωγούς-εξαγωγείς σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση 2013/707/ΕΕ για τη βεβαίωση της αποδοχής ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (δηλαδή κυψελών) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων (ΕΕ 2016, L 333, σ. 4), καθόσον αφορά την προσφεύγουσα· και

να καταδικάσει την Επιτροπή και κάθε παρεμβαίνοντα υπέρ αυτής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει έναν μόνο λόγο.

Κατά την προσφεύγουσα, η Επιτροπή παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 1, 9 και 10 και το άρθρο 10, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 (1), και τα άρθρα 13, παράγραφος 1, 9 και 10 και το άρθρο 16, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 (2), καθόσον ακύρωσε τιμολόγια αναλήψεως υποχρεώσεως και εν συνεχεία διέταξε τις τελωνειακές αρχές να εισπράξουν δασμούς, ως να μην είχε εκδοθεί και γνωστοποιηθεί στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο δηλώσεως των εμπορευμάτων για τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία κανένα έγκυρο τιμολόγιο.

Προς στήριξη του προβαλλόμενου λόγου, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι είναι παράνομο το άρθρο 3, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1238/2013 (3) του Συμβουλίου, καθώς και το άρθρο 2, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1239/2013 (4) του Συμβουλίου, τα οποία παρέχουν στην Επιτροπή την εξουσία να χαρακτηρίζει άκυρα τα τιμολόγια αναλήψεως υποχρεώσεως.


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016, L 176, σ. 21).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2016, L 176, σ. 55).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1238/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών τους στοιχείων (π.χ. κυψελών), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013, L 325, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1239/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ 2013, L 325, σ. 66).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/44


Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2017 — Spiegel-Verlag Rudolf Augstein und Sauga κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση T-116/17)

(2017/C 121/64)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία) και Michael Sauga (Βερολίνο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: A. Koreng και T. Feldmann, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Αιτήματα

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την μέσω επιστολής της 15ης Δεκεμβρίου 2016 κοινοποιηθείσα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση των προσφευγόντων να τους χορηγηθεί πρόσβαση στα εξής δύο έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας: «The impact on government deficit and debt from off-market swaps. The Greek case» (SEC/GovC/X/10/88a) και «The Titlos transaction and possible existence of similar transactions impacting on the euro area government debt or deficit levels» (SEC/GovC/X/10/88b)·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγοντες προβάλλουν δύο λόγους.

1.

Πρώτος λόγος: Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', δεύτερη περίπτωση της αποφάσεως ΕΚΤ/2004/3 (1)

Οι προσφεύγοντες διατείνονται ότι η ΕΚΤ δεν απέδειξε με επαρκή ακρίβεια ότι η δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων θα υπονόμευε την προστασία του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική, τη νομισματική ή την οικονομική πολιτική της Ένωσης ή ενός κράτους μέλους.

Η εκ μέρους της ΕΚΤ προβαλλόμενη επαπειλούμενη υπονόμευση του δημοσίου συμφέροντος δεν είναι πλέον πράγματι ανησυχητική, δεδομένου ότι έχουν παρέλθει 6 και πλέον μήνες από την κατάρτιση των εγγράφων, το δε πλαίσιο έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

2.

Δεύτερος λόγος: Εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1, της αποφάσεως ΕΚΤ/2004/3

Οι προσφεύγοντες διατείνονται ότι τα επίμαχα έγγραφα δεν χρησίμευσαν στην προετοιμασία συγκεκριμένων αποφάσεων, αλλά εξυπηρέτησαν απλώς και μόνον τη γενικότερη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την ενημέρωση εντός της ΕΚΤ.

Δεν αναμενόταν, εξάλλου, ότι το ενδεχόμενο δημοσίευσης των εγγράφων θα εκφόβιζε εργαζόμενος της ΕΚΤ.

Επιπλέον, κατά την παρούσα κατάσταση δεν τίθεται, όσον αφορά τα επίμαχα έγγραφα, ζήτημα κακής επιρροής εκ μέρους τρίτων στις διαβουλεύσεις της ΕΚΤ.

Επιπροσθέτως, η ΕΚΤ δεν έλαβε επαρκώς υπόψη ούτε στάθμισε το δημόσιο συμφέρον στην πρόσβαση στην πληροφορία.

Τέλος, δεν απόκειται στην ΕΚΤ αλλά στον Τύπο, να καθορίσει πως εμπλουτίζεται ο δημόσιος διάλογος, γεγονός που απορρέει από την «αποστολή εποπτείας» της, όπως αυτή έχει αναγνωρισθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


(1)  Απόφαση 2004/258/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/3) (ΕΕ 2004, L 80, σ. 42).


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/45


Προσφυγή της 24ης Φεβρουαρίου 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-118/17)

(2017/C 121/65)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Institute for Direct Democracy in Europe (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: E. Plasschaert και E. Montens, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2016, καθόσον (i) αναστέλλει την καταβολή της επιδοτήσεως του 2017, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής της προχρηματοδοτήσεως, (ii) περιορίζει το ποσό της προχρηματοδοτήσεως για την επιδότηση του 2017 σε ποσοστό 33 % του μέγιστου ποσού της επιδοτήσεως και (iii) εξαρτά την καταβολή του ποσού της προχρηματοδοτήσεως από τη σύσταση εγγυήσεως σε πρώτη ζήτηση, και, κατά συνέπεια, εξαρτά από όρο το άρθρο I.4.1 της αποφάσεως περί χορηγήσεως της επιδοτήσεως FINS-2017-28 που επισυνάπτεται στην εν λόγω απόφαση·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει έξι λόγους.

α)   Όσον αφορά την απόφαση περί αναστολής της καταβολής της επιδοτήσεως του 2017 για το IDDE, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προχρηματοδοτήσεως

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως και από προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας του IDDE. Συγκεκριμένα, η απόφαση δεν ελήφθη από δίκαιη και αμερόληπτη αρχή, δεν δόθηκε στο IDDE η δυνατότητα δέουσας ακροάσεως ούτε πραγματική δυνατότητα να σχολιάσει και να αμφισβητήσει τις κατηγορίες που στρέφονταν εναντίον του.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 208, παράγραφος 1, πρώτη περίοδος, των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού, του άρθρου 8, στοιχείο α’, της αποφάσεως του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του άρθρου II.13.2 της αποφάσεως περί χορηγήσεως της επιδοτήσεως. Συγκεκριμένα, η καταβολή της επιδοτήσεως του 2017 δεν μπορεί να ανασταλεί βάσει μη επαληθευθέντων ισχυρισμών που δεν σχετίζονται με την εν λόγω απόφαση και φέρονται να αφορούν μόνο την απόφαση περί χορηγήσεως της επιδοτήσεως του 2015. Επιπροσθέτως, η καταβολή της επιδοτήσεως του 2017 μπορεί να ανασταλεί μόνο για ελέγχους, οι οποίοι έχουν εν προκειμένω ήδη διεξαχθεί και ολοκληρωθεί χωρίς να έχει οριστικώς επιβεβαιωθεί ουδεμία από τις προβαλλόμενες υπόνοιες και ουδείς από τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς. Συνεπώς, η αναστολή πρέπει να αρθεί. Τέλος, οι προβαλλόμενες υποψίες και εικασίες δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν οποιανδήποτε αναστολή της καταβολής.

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο του ληφθέντος μέτρου, ήτοι η αναστολή της καταβολής της επιδοτήσεως του 2017, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδοτήσεως, είναι απολύτως δυσανάλογη σε σύγκριση με τις προβαλλόμενες υπόνοιες και παρατυπίες, ακόμη και αν αυτές επιβεβαιωθούν.

β)   Όσον αφορά την απόφαση περί περιορισμού της προχρηματοδοτήσεως στο 33 % του μέγιστου ποσού της επιδοτήσεως και εξαρτήσεως της καταβολής του ποσού της προχρηματοδοτήσεως από τη σύσταση τραπεζικής εγγυήσεως σε πρώτη ζήτηση

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως και από προσβολή των δικαιωμάτων της άμυνας του IDDE.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από μη τήρηση της υποχρεώσεως αιτιολογίας, από προσβολή των δικαιωμάτων της άμυνας και από παράβαση του άρθρου 6 της αποφάσεως του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του άρθρου 134 του δημοσιονομικού κανονισμού και του άρθρου 206 των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού κανονισμού.

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχειρίσεως και της αναλογικότητας. Το IDDE έχει υποστεί δυσμενή διάκριση σε σύγκριση με άλλα ιδρύματα και κόμματα που βρίσκονται σε αντικειμενικά παρεμφερείς καταστάσεις.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/46


Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2017 — Μ&Τ Εμπορία ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών κατά EUIPO (fluo.)

(Υπόθεση T-120/17)

(2017/C 121/66)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Μ&Τ Εμπορία ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών ΑΕ (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: A. Σπυρίδωνος, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Επίδικο σήμα: Εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «fluo» — Υπ’ αριθ. 14 664 486 αίτηση καταχωρίσεως

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 2ας Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 863/2016-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση κατά το μέρος της με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος και να επιτρέψει την καταχώρισή του για τα προϊόντα της κλάσεως 9 του Διακανονισμού της Νίκαιας για τα οποία αυτή ζητήθηκε·

να καταδικάσει το EUIPO στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού 207/2009.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/47


Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2017 — Devin κατά EUIPO — Haskovo (DEVIN)

(Υπόθεση T-122/17)

(2017/C 121/67)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Devin AD (Devin, Βουλγαρία) (εκπρόσωπος: B. Van Asbroeck, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (Haskovo, Βουλγαρία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του EUIPO

Δικαιούχος του επίδικου σήματος: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Λεκτικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «DEVIN» — Υπ’ αριθ. 9 408 865 σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαδικασία ενώπιον του EUIPO: Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του EUIPO της 2ας Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση R 579/2016-2

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων της 29ης Ιανουαρίου 2016 στην υπόθεση αριθ. 9 559·

να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει την αίτηση κήρυξης ακυρότητας της προσφεύγουσας για το υπ’ αριθ. 9408865 σήμα της ΕΕ «DEVIN» για όλα τα προϊόντα της κλάσεως 32·

να καταδικάσει το EUIPO στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 207/2009·

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 3, του κανονισμού 207/2009, στον βαθμό που το τμήμα προσφυγών δεν παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ'.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/47


Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2017 — Consorzio IB Innovation κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-126/17)

(2017/C 121/68)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Ιταλία) (εκπρόσωποι: A. Masutti και P. Manzini, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή, αποδεχόμενη την έκθεση του ελεγκτή, ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα τη σύμβαση επιχορηγήσεως CONTAIN και τη σύμβαση ICARGO, αναφορικά με όλες τις πτυχές που επισημαίνονται στην προσφυγή·

να αναγνωρίσει, ως εκ τούτου, ότι η προσφεύγουσα ερμήνευσε και εφάρμοσε ορθώς τη σύμβαση επιχορηγήσεως CONTAIN και τη σύμβαση επιχορηγήσεως ICARGO·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Η παρούσα προσφυγή εντάσσεται στην προβληματική που συνδέεται με την υπόθεση T-84/17, Consorzio IB Innovation κατά Επιτροπής. Η προσφυγή αυτή στρεφόταν κατά της αποφάσεως της 30ης Νοεμβρίου 2016 που εξέδωσε η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ref. Ares 2016 — 6711369), με την οποία αποφάσισε ότι η IBI υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό των 294 925,43 ευρώ σε σχέση με τη σύμβαση υπ' αριθ. 261679-CONTAIN και το ποσό των 155 482,91 ευρώ σε σχέση με τη σύμβαση υπ' αριθ. 288383-ICARGO, καθώς και να ελέγξει την ύπαρξη συστηματικών σφαλμάτων σε σχέση με σειρά περαιτέρω συμβάσεων.

Η προσφεύγουσα αμφισβητεί την ερμηνεία των εν λόγω συμβάσεων από την καθής.

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από την εσφαλμένη και αντιφατική ερμηνεία των εννοιών του «δικαιούχου» και των «τρίτων» κατά παράβαση των συμβάσεων επιχορηγήσεως (Grant Agreement, στο εξής: GA) και των γενικών όρων (General Conditions, στο εξής: GC) που περιέχονται στο παράρτημα II της γενικής συμβάσεως (General Agreement).

Υποστηρίζεται συναφώς ότι η κοινοπραξία δεν είναι ενιαία οντότητα, αλλά όμιλος επιχειρήσεων ή «συλλογική οντότητα», και ότι ούτε στις GA ούτε στους GC, για τους οποίους γίνεται λόγος στο Παράρτημα II αυτών αναφέρεται ότι επιχείρηση ενταγμένη σε κοινοπραξία είναι τρίτος σε σχέση με δικαιούχο της GA, εάν τα δύο μέρη έχουν διαφορετική νομική προσωπικότητα.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 9 της GA CONTAIN και του άρθρου 9 της GA ICARGO που διέπραξαν ο ελεγκτής και η Επιτροπή σχετικά με το εφαρμοστέο στις συμβάσεις αυτές δίκαιο και με την εφαρμογή εξωσυμβατικών και νομικά μη δεσμευτικών κανόνων.

Υποστηρίζεται συναφώς ότι η έκθεση του ελεγκτή, την οποία αποδέχθηκε η Επιτροπή, βασίζεται σε ερμηνεία των GA που δεν βρίσκει έρεισμα στο κείμενό τους και στους κανόνες που έχουν εφαρμογή σε αυτές. Αντιθέτως, στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ένα «εγχειρίδιο οδηγιών» που έχουν συντάξει οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Το έγγραφο αυτό, το οποίο έχει καταρτιστεί μονομερώς, δεν μπορεί να υπερισχύσει των κανόνων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από την εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου II.15.2.c του παραρτήματος II της GA CONTAIN και της GA ICARGO.

Υποστηρίζεται συναφώς ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ορθό το σύστημα λογοδοσίας σχετικά με το έμμεσο κόστος που αφορά ορισμένους εσωτερικούς (in-house) συμβούλους της IBI οι οποίοι απασχολήθηκαν με τηλεργασία.

4.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από το γεγονός ότι το αίτημα αναθεώρησης των συμβάσεων που δεν υπόκεινται σε οικονομικό έλεγχο δεν στηρίζεται σε συμβατική διάταξη.

Υποστηρίζεται συναφώς ότι δεν είναι καθόλου σαφές δυνάμει ποιας συμβατικής ρήτρας της GA ICARGO και της GA CONTAIN, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων τους, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την IBI τον εκτενή και λεπτομερή έλεγχο όλων των συμφωνιών στις οποίες η IBI συμμετείχε στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή, θεωρώντας δεδομένο ότι τα σφάλματα που διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο είναι συστηματικά, ζητεί από την IBI να δηλώσει εάν ο κατάλογος είναι πλήρης και, ενδεχομένως, να τον συμπληρώσει με τα ελλείποντα έργα, καθώς και να ελέγξει εάν τα εν λόγω συστηματικά σφάλματα υφίστανται και στις σχετικές με αυτά οικονομικές εκθέσεις.


18.4.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 121/48


Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2017 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-130/17)

(2017/C 121/69)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Βαρσοβία, Πολωνία) (εκπρόσωπος: M. Jeżewski, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση C(2016)6950 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση των προϋποθέσεων για την παρέκκλιση από ορισμένες απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δεκαέξι λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αφορά προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων και εσφαλμένη εκτίμηση της πράξης με την οποία κινήθηκε η διαδικασία τροποποίησης της μέχρι τότε ισχύουσας παρέκκλισης από την εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL, η οποία θεσπίστηκε το 2009 δυνάμει απόφασης της Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ταχυδρομικών και σιδηροδρομικών υπηρεσιών, στο εξής: γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία δικτύων).

2.

Ο δεύτερος λόγος αφορά αναρμοδιότητα για την έκδοση απόφασης περί τροποποίησης της παρέκκλισης από την εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων του δικαίου της Ένωσης όσον αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL.

3.

Ο τρίτος λόγος αφορά εσφαλμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι υποδομές φυσικού αερίου μπορούν να τύχουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, σημείο 17, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

4.

Ο τέταρτος λόγος αφορά εσφαλμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι υποδομές φυσικού αερίου μπορούν να τύχουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος 1, στοιχείο β', σε συνδυασμό με το άρθρο 2, σημείο 33, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

Η εκ μέρους της ρυθμιστικής αρχής χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά κύρια νέα υποδομή φυσικού αερίου εξαρτάται από την προϋπόθεση το ύψος του επενδυτικού κινδύνου να είναι τέτοιο ώστε η επένδυση να μην δύναται να πραγματοποιηθεί εάν δεν χορηγηθεί η εν λόγω απαλλαγή.

Η επένδυση με αντικείμενο την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου OPAL υλοποιήθηκε πλήρως και ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου 2011, επομένως δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται οποιοσδήποτε τέτοιος κίνδυνος.

5.

Ο πέμπτος λόγος αφορά εσφαλμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι υποδομές φυσικού αερίου μπορούν να τύχουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος 1, στοιχεία α' και ε', της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ερμηνεία η οποία είχε ως συνέπεια να γίνει δεκτό ότι η τροποποίηση της χορηγούμενης από τη ρυθμιστική αρχή απαλλαγής για τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL δεν επηρεάζει αρνητικά τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου.

6.

Ο έκτος λόγος αφορά εσφαλμένη ερμηνεία των προϋποθέσεων βάσει των οποίων οι υποδομές φυσικού αερίου μπορούν να τύχουν εξαίρεσης δυνάμει του άρθρου 36, παράγραφος 1, στοιχείο α', της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, ερμηνεία η οποία είχε ως συνέπεια να γίνει δεκτό ότι η τροποποίηση της χορηγούμενης από τη ρυθμιστική αρχή απαλλαγής για τον αγωγό φυσικού αερίου OPAL καθιστά ασφαλέστερη την προμήθεια φυσικού αερίου εντός της εσωτερικής αγοράς.

7.

Ο έβδομος λόγος αφορά τη μη συνεκτίμηση της υποχρέωσης της γερμανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δικτύων να τηρήσει το άρθρο 102 ΣΛΕΕ στο πλαίσιο έκδοσης απόφασης περί χορήγησης απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 36 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

8.

Ο όγδοος λόγος αφορά παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

9.

Ο ένατος λόγος αφορά παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

10.

Ο δέκατος λόγος αφορά παράβαση της υποχρέωσης επαρκούς αιτιολόγησης της πράξης, κατά την έννοια του άρθρου 296 ΣΛΕΕ και του άρθρου 263 ΣΛΕΕ.

11.

Ο ενδέκατος λόγος αφορά έκθεση σε κίνδυνο των καταναλωτών φυσικού αερίου στην Πολωνία λόγω ανεπαρκών προμηθειών σε φυσικό αέριο, πράγμα που συνιστά, αφενός, παράβαση του σκοπού της Συνθήκης ο οποίος έγκειται στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και, αφετέρου, παραβίαση της αρχής της αλληλεγγύης, σε συνδυασμό με παράβαση του άρθρου 7 της Συνθήκης, λόγω έκδοσης απόφασης η οποία δεν είναι συμβατή με λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12.

Ο δωδέκατος λόγος αφορά ευνοϊκή μεταχείριση των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο απαλλαγής και των οποίων το καθεστώς είναι αντίθετο προς το δίκαιο της Ένωσης.

13.

Ο δέκατος τρίτος και ο δέκατος τέταρτος λόγος αφορούν παράβαση, αντιστοίχως, του άρθρου 274 και του άρθρου 254 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου.

14.

Ο δέκατος πέμπτος λόγος αφορά παράβαση του άρθρου 7 ΣΛΕΕ, λόγω έκδοσης απόφασης η οποία δεν είναι συμβατή με λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15.

Ο δέκατος έκτος λόγος στηρίζεται στο άρθρο 277 ΣΛΕΕ και αφορά ακυρότητα του άρθρου 2, σημείο 33, σε συνδυασμό με το άρθρο 36, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ, διότι εισήχθη αυθαίρετος διαχωρισμός συνεπαγόμενος δυσμενή διάκριση μεταξύ, αφενός, υποδομών δυνάμενων να υπαχθούν στην απαλλαγή που χορηγεί η ρυθμιστική αρχή και, αφετέρου, των λοιπών υποδομών, οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή αυτή.