ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
24 Μαρτίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2017/C 92/01

Σύσταση του Συμβουλίου, της 21ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 92/02

Ισοτιμίες του ευρώ

6

2017/C 92/03

Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2017, για την αντικατάσταση μέλους της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT

7

2017/C 92/04

Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

2017/C 92/05

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

10

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 92/06

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

14


EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Μαρτίου 2017

σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

(2017/C 92/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 136, σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οικονομική ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ συνεχίζεται, αλλά παραμένει εύθραυστη. Τα τελευταία έτη, έχει σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος: από το 2015, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ έχει ανακτήσει τα προ κρίσης επίπεδά του σε πραγματικούς όρους και η ανεργία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2010-2011. Ωστόσο, η συνολική ζήτηση είναι υποτονική, ο πληθωρισμός αρκετά κάτω από τον στόχο, παρά την ιδιαίτερα ευνοϊκή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και η ανάπτυξη παρεμποδίζεται από τις συνέπειες της κρίσης, όπως οι εμμένουσες μακροοικονομικές ανισορροπίες και το υψηλό επίπεδο χρέους σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, οι οποίες απαιτούν απομόχλευση και μειώνουν τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Επιπλέον, τη στιγμή που η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ παρουσιάζει μακροπρόθεσμα καθοδική τάση, η τάση αυτή επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο λόγω της κρίσης. Παρά τις ενδείξεις βελτίωσης, το εμμένον κενό επενδύσεων και το υψηλό επίπεδο ανεργίας ενέχουν τον κίνδυνο να περιορίσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης. Η επανεξισορρόπηση της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να έχει ασύμμετρο χαρακτήρα, καθώς μόνο οι χώρες που είναι καθαροί οφειλέτες πέτυχαν διόρθωση των ανισορροπιών τους, και έχει ως αποτέλεσμα αυξανόμενο πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας συμφωνίας εντός της Ομάδας G20, τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ καλούνται να αξιοποιήσουν κάθε μέσο πολιτικής, μεταξύ άλλων στον φορολογικό και διαρθρωτικό τομέα —τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά— για να επιτύχουν ισχυρή, βιώσιμη, ισόρροπη και συμμετοχική ανάπτυξη.

(2)

Φιλόδοξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναμένεται να διευκολύνουν την ομαλή και αποτελεσματική ανακατανομή των ανθρώπινων και κεφαλαιακών πόρων και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται οι συντελούμενες τεχνολογικές και διαρθρωτικές αλλαγές. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επιχειρήσεις, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την εξάλειψη των φραγμών στις επενδύσεις. Οι προσπάθειες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, την προώθηση της σύγκλισης και την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και της ικανότητας προσαρμογής της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ. Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, χάρη στη δημιουργία αποτελεσματικών αγορών με ευπροσάρμοστους μηχανισμούς καθορισμού τιμών, αναμένεται να στηρίξει τη νομισματική πολιτική διευκολύνοντας τη μετάδοσή της στην πραγματική οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις που αίρουν τα επενδυτικά εμπόδια και στηρίζουν τις επενδύσεις μπορούν να αποφέρουν διπλό όφελος, με τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα και τη δημιουργία ικανοτήτων για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Οι μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την παραγωγικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για κράτη μέλη με μεγάλες ανάγκες απομόχλευσης που συνδέονται με υψηλό εξωτερικό χρέος, καθώς η επιτάχυνση της ανάπτυξης συμβάλλει στη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των τιμών και της ανταγωνιστικότητας ανεξαρτήτως τιμών θα συμβάλει περαιτέρω στην εξωτερική επανεξισορρόπηση στις χώρες αυτές. Τα κράτη μέλη με υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μπορούν να συμβάλουν στην επανεξισορρόπηση της ζώνης του ευρώ μέσω της θέσπισης μέτρων, συμπεριλαμβανομένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που διευκολύνουν τη διοχέτευση των υπέρμετρων αποταμιεύσεων στην εγχώρια ζήτηση, ιδίως μέσω της αύξησης των επενδύσεων. Το σημερινό περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων παρέχει επίσης πρόσθετες δυνατότητες στο πλαίσιο αυτό, ιδίως σε κράτη μέλη με σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια.

(3)

Η βελτίωση του συντονισμού της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που ορίζονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και εκείνων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ), μπορεί να έχει θετικές δευτερογενείς επιπτώσεις στα κράτη μέλη και να ενισχύσει τις θετικές βραχυπρόθεσμες συνέπειές τους. Οι θεματικές συζητήσεις της Ευρωομάδας έχουν αποδειχθεί πολύτιμες για την οικοδόμηση συναντίληψης των προτεραιοτήτων για μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την προώθηση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων και της διαρθρωτικής σύγκλισης. Οι εν λόγω συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν στο πλαίσιο της Ευρωομάδας και να ενισχυθούν όπου είναι δυνατό, μεταξύ άλλων με αποτελεσματική χρήση των συμφωνημένων κοινών αρχών και κριτηρίων αξιολόγησης. Οι εν λόγω συζητήσεις θα πρέπει να συνεχιστούν με την επιφύλαξη των εν εξελίξει συζητήσεων στις αρμόδιες συνθέσεις του Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας συγχρόνως τη σημασία που έχουν για ολόκληρη την Ένωση και τον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα των κοινών προκλήσεων και εμπειριών κατά περίπτωση. Σε εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας (1) που εκδόθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, τα εθνικά συμβούλια παραγωγικότητας μπορούν επίσης να συμβάλουν στην ενθάρρυνση της ανάληψης ευθύνης και της εφαρμογής των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο.

(4)

Ο στενός συντονισμός των εθνικών φορολογικών πολιτικών βάσει κοινών κανόνων είναι απαραίτητος για να επιτευχθεί ο κατάλληλος συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός και για την ομαλή λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Οι κοινοί δημοσιονομικοί κανόνες είναι προσανατολισμένοι προς την επιδίωξη της βιωσιμότητας του χρέους σε εθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν περιθώρια για μακροοικονομική σταθεροποίηση. Συνεπώς, οι εθνικοί και συνολικοί δημοσιονομικοί προσανατολισμοί της ζώνης του ευρώ πρέπει να επιτύχουν ισορροπία στον διττό στόχο της εξασφάλισης, αφενός, μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και, αφετέρου, βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής σταθεροποίησης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ζώνης του ευρώ. Στην παρούσα συγκυρία έντονης αβεβαιότητας για την ισχύ της ανάκαμψης και για το επίπεδο της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας στην οικονομία, με τη νομισματική πολιτική να έχει επιφέρει ουσιαστική χαλάρωση, η δημοσιονομική πολιτική στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ είναι απαραίτητο να συμπληρώνει τη νομισματική πολιτική στη στήριξη της ζήτησης, ιδίως των επενδύσεων, και στην έξοδο από τον χαμηλό πληθωρισμό, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον συνεχιζόμενο προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα του χρέους. Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων σε όλες τις χώρες, ενισχύεται από το χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ» της 16ης Νοεμβρίου 2016, η Επιτροπή θεωρεί ότι, για το 2017, είναι επιθυμητή για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της η δημοσιονομική επέκταση του ΑΕΠ έως και 0,5 % υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα, με βάση την ανάλυση της Επιτροπής, ότι ο σε γενικές γραμμές ουδέτερος συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός για το 2017 επιτυγχάνει την κατάλληλη ισορροπία. Τον Δεκέμβριο του 2016, η Ευρωομάδα τόνισε ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και στην ανάγκη στήριξης των επενδύσεων, ώστε να ενισχυθεί η εύθραυστη ανάκαμψη, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό και εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη να γίνουν βιώσιμα τα δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα σε ορισμένα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαφοροποίηση των δημοσιονομικών προσπαθειών σε όλα τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις δευτερογενείς επιπτώσεις στις χώρες της ζώνης του ευρώ. Τα κράτη μέλη που πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από τους δημοσιονομικούς τους στόχους θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ευνοϊκή δημοσιονομική τους κατάσταση για να ενισχύσουν περαιτέρω την εσωτερική ζήτηση και την αναπτυξιακή δυναμική τους, αναλόγως των ιδιαίτερων σε κάθε χώρα περιστάσεων, σεβόμενα παράλληλα τον μεσοπρόθεσμο στόχο τους, τις εθνικές επιταγές αναφορικά με τον προϋπολογισμό και τις εθνικές απαιτήσεις.

Για παράδειγμα, οι εγγυήσεις προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) αποτελούν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου τα κράτη μέλη με δημοσιονομικά περιθώρια να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία και την ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ. Τα κράτη μέλη που χρειάζονται περαιτέρω δημοσιονομικές προσαρμογές υπό το προληπτικό σκέλος του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) θα πρέπει να φροντίσουν να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ για το 2017. Βάσει του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ, τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν την έγκαιρη και μόνιμη διόρθωση των υπερβολικών ελλειμμάτων τους, η οποία θα παρέχει δημοσιονομικά αποθέματα ασφάλειας έναντι απρόβλεπτων περιστάσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών με πλήρη σεβασμό του ΣΣΑ, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ευελιξία που προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες που αυξάνουν την παραγωγικότητα, αναμένεται να στηρίξουν την ανάπτυξη και να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Επίσης, μια πραγματική βελτίωση της σύνθεσης και της διαχείρισης των εθνικών προϋπολογισμών, από πλευράς τόσο εσόδων όσο και δαπανών, με αναπροσανατολισμό των πόρων προς επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία, θα αυξήσει τον αντίκτυπο των προϋπολογισμών στη ζήτηση βραχυπρόθεσμα και στην παραγωγικότητα πιο μακροπρόθεσμα. Χρειάζονται αποτελεσματικά εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια για να ενισχυθεί η αξιοπιστία των πολιτικών των κρατών μελών και να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής σταθεροποίησης, βιωσιμότητας του χρέους και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

(5)

Η σταδιακή ανάκαμψη των αγορών εργασίας συνεχίζεται στη ζώνη του ευρώ, με σταθερή μείωση της ανεργίας. Ωστόσο, τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων παραμένουν υψηλά, ενώ η φτώχεια, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανισότητα παραμένουν σοβαρά ζητήματα σε αρκετά κράτη μέλη. Παρά την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ικανότητας αντοχής και προσαρμογής των αγορών εργασίας, εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές στη ζώνη του ευρώ, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση για την ομαλή λειτουργία της. Τα καλά σχεδιασμένα, δίκαια και συμμετοχικά συστήματα αγορών εργασίας, κοινωνικής προστασίας και φορολογίας και παροχών είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη και συνεχή ανακατανομή του εργατικού δυναμικού προς πιο παραγωγικές δραστηριότητες, τη στήριξη της ένταξης ή της επανένταξης των ατόμων που επηρεάζονται από τις αλλαγές εργασίας ή είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, τον περιορισμό του κατακερματισμού και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης, μεταξύ άλλων μέσω της αύξησης των ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης. Θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αυτόματη σταθεροποίηση και στην ενίσχυση, τη βιωσιμότητα και τη συμμετοχικότητα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στοιχεία σημαντικά για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων στη ζώνη του ευρώ.

Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνουν: i) αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης με στόχο αξιόπιστες συμβατικές ρυθμίσεις που παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες, προωθούν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, αποτρέπουν τη δημιουργία μιας αγοράς εργασίας δύο ταχυτήτων και επιτρέπουν την προσαρμογή του κόστους εργασίας όταν χρειάζεται· πρόκειται για τομέα στον οποίον οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια, ii) ενίσχυση των δεξιοτήτων, με τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και με ολοκληρωμένες στρατηγικές διά βίου μάθησης, με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, iii) αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό να βοηθηθούν οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, να επανέλθουν στην αγορά εργασίας και να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και iv) σύγχρονα, βιώσιμα και επαρκή συστήματα κοινωνικής προστασίας, που συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποδοτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, τόσο στην κοινωνική ένταξη, όσο και στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας, ιδίως για τα χαμηλά εισοδήματα, και η διασφάλιση δίκαιων φορολογικών συστημάτων μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας. Τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που έχουν εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις είναι πιο ανθεκτικά και παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις ως προς την απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα. Στον σχεδιασμό αυτών των μεταρρυθμίσεων πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ενδεχόμενος κοινωνικός τους αντίκτυπος.

(6)

Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης έχει προχωρήσει, αλλά παραμένει ημιτελής. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Ιουνίου 2016, όπως ορίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2016, πρόκειται να συνεχιστούν οι εργασίες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αναφορικά με τη μείωση και τον επιμερισμό κινδύνων, μεταξύ άλλων μέσω ενός ευρωπαϊκού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων και καθιστώντας τον κοινό δημοσιονομικό μηχανισμό ασφάλειας του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης πλήρως λειτουργικό το αργότερο ως το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Ταμείου όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η αντοχή του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ έχει μεν αυξηθεί συνολικά αφότου ξέσπασε η κρίση, ωστόσο οι πιέσεις που υφίστανται οι τράπεζες έχουν ενταθεί συνεπεία διάφορων παραγόντων, όπως τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα αναποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη, με επακόλουθο όλων αυτών τη χαμηλή κερδοφορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, προκλήσεις ως προς τη βιωσιμότητα. Οι πιέσεις αυτές περιορίζουν την ικανότητα των τραπεζών να χορηγούν δάνεια για την ενίσχυση της οικονομίας. Οι κίνδυνοι εκτείνονται και στην πραγματική οικονομία, όπου το επίπεδο του δημόσιου και του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού χρέους σε ορισμένα κράτη μέλη παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Υπάρχει ανάγκη για συνεχή συντεταγμένη απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα μέσω του προσδιορισμού, της εξυπηρέτησης και, εν ανάγκη, της αναδιάρθρωσης του χρέους των βιώσιμων οφειλετών που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς και με την εξυγίανση του μη βιώσιμου χρέους, ώστε τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν να μπορούν να ανακατανέμονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό, η αντιμετώπιση των ακόμη υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων και η τήρηση κοινών αρχών στον σχεδιασμό των πλαισίων αφερεγγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας και των πλαισίων εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, αποτελούν βασικά στοιχεία μιας επιτυχούς και φιλικής προς την ανάπτυξη διαδικασίας απομόχλευσης.

(7)

Κατά τη διάρκεια του 2016, σημειώθηκε κάποια πρόοδος όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που προτείνονται στην Έκθεση των Πέντε Προέδρων «Για την Ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης» της 22ας Ιουνίου 2015, που συνέταξε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωομάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είναι η ενίσχυση του ρόλου της διάστασης της ζώνης του ευρώ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η σύσταση για τα Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας του Συμβουλίου και η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου εντός της Επιτροπής. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες σχετικά με τη βελτίωση της διαφάνειας και τη μείωση της πολυπλοκότητας των δημοσιονομικών κανόνων και, τον Νοέμβριο του 2015, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων. Υφίστανται επίσης ευρύτερες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την Έκθεση των Πέντε Προέδρων. Την 1η Μαρτίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία συμπεριλαμβάνει το μέλλον της ΟΝΕ. Η επίτευξη συμφωνίας για τα επόμενα επιχειρησιακά βήματα απαιτεί κοινή αίσθηση ευθύνης και σκοπού μεταξύ όλων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης, καθώς και μεταξύ των κρατών μελών εκτός ζώνης του ευρώ, διότι μια ισχυρή ΟΝΕ θα συμβάλει πιο αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση και θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ. Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό οι συζητήσεις για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ να διεξαχθούν κατά ανοικτό και διαφανή απέναντι στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ τρόπο, με πλήρη σεβασμό της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, και οι σχετικές πρωτοβουλίες να είναι ανοικτές στα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ σε ισότιμη βάση κατά περίπτωση.

(8)

Ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές της παρούσας σύστασης,

ΣΥΝΙΣΤΑ στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2017-2018, να αναλάβουν δράση στο πλαίσιο της Ευρωομάδας, μεμονωμένα και συλλογικά, ώστε:

1.

Να εφαρμόσουν πολιτικές που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και βελτιώνουν την ικανότητα προσαρμογής, την επανεξισορρόπηση και τη σύγκλιση. Να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα, βελτιώνουν το θεσμικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, αίρουν τα εμπόδια στις επενδύσεις και συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα κράτη μέλη με έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ή υψηλό εξωτερικό χρέος θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητα με ταυτόχρονη συγκράτηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Τα κράτη μέλη με υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα πρέπει να εφαρμόσουν, κατά προτεραιότητα, μέτρα, μεταξύ των οποίων διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα τόνωσης των επενδύσεων, τα οποία θα βοηθήσουν την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και της αναπτυξιακής δυναμικής τους.

2.

Στις δημοσιονομικές πολιτικές τους να επιδιώξουν την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και στην ανάγκη υποστήριξης των επενδύσεων για την ενίσχυση της ανάκαμψης, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον κατάλληλο συνολικό δημοσιονομικό προσανατολισμό και σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικών. Τα κράτη μέλη που, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο ΣΣΑ για το 2017 θα πρέπει, σε αυτήν τη βάση, να λάβουν εγκαίρως επιπρόσθετα μέτρα, ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Αντίστοιχα, κράτη μέλη που πέτυχαν καλύτερες επιδόσεις από τους μεσοπρόθεσμους στόχους τους καλούνται να εξακολουθήσουν να θέτουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις για την τόνωση της αναπτυξιακής δυναμικής τους, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους. Τα κράτη μέλη που αναμένεται να συμμορφωθούν σε γενικές γραμμές με το ΣΣΑ το 2017 θα πρέπει να διασφαλίσουν συμμόρφωση με το ΣΣΑ στο πλαίσιο των εθνικών δημοσιονομικών διαδικασιών τους. Να επιδιώξουν την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών με πλήρη σεβασμό του ΣΣΑ, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ευελιξία που προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες. Συνολικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τη σύνθεση των δημόσιων οικονομικών, δημιουργώντας περισσότερα περιθώρια για επενδύσεις σε υλικά και άυλα στοιχεία και διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων.

3.

Να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που προωθούν την ανταγωνιστικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ποιότητα των θέσεων εργασίας, την αντοχή και την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, στηριζόμενες σε έναν αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να συνδυάζουν: i) αξιόπιστες συμβάσεις εργασίας που παρέχουν ευελιξία και ασφάλεια τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες, ii) ποιοτικά και αποτελεσματικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και ολοκληρωμένες στρατηγικές διά βίου μάθησης, με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, iii) αποτελεσματικές ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, ώστε να στηριχθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, iv) σύγχρονα, βιώσιμα και επαρκή συστήματα κοινωνικής προστασίας, που συμβάλλουν αποτελεσματικά και αποδοτικά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής στην κοινωνική ένταξη και στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Να ελαφρύνουν τη φορολόγηση της εργασίας, ιδίως για τα χαμηλά εισοδήματα και στα κράτη μέλη στα οποία η ανταγωνιστικότητα κόστους υπολείπεται του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ, και να καταστήσουν την εν λόγω φορολογική ελάφρυνση δημοσιονομικά ουδέτερη στα κράτη που δεν διαθέτουν δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών.

4.

Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη του Ιουνίου 2016, να συνεχίσουν τις εργασίες για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης αναφορικά με τη μείωση και τον επιμερισμό κινδύνων, εργασίες στις οποίες περιλαμβάνονται ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και η λειτουργία του κοινού μηχανισμού προστασίας του ενιαίου ταμείου εξυγίανσης το αργότερο ως το τέλος της μεταβατικής περιόδου του ταμείου. Να χαράξουν και να εφαρμόσουν μια αποτελεσματική στρατηγική για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ που θα συμπληρώνει την προληπτική εποπτεία για την αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη βιωσιμότητα εντός του τραπεζικού τομέα, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα αναποτελεσματικά επιχειρηματικά μοντέλα και την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα. Τα κράτη μέλη με υψηλό ιδιωτικό χρέος να προωθήσουν μια ομαλή απομόχλευση.

5.

Να κάνουν βήματα προόδου προς την ολοκλήρωση της ΟΝΕ, σεβόμενα πλήρως την εσωτερική αγορά της Ένωσης και κατά ανοικτό και διαφανή προς τα κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ τρόπο. Να προωθήσουν περαιτέρω τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες και να εργαστούν επί μακροπρόθεσμων ζητημάτων για την ΟΝΕ, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για το μέλλον της Ευρώπης.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. SCICLUNA


(1)  Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη σύσταση εθνικών συμβουλίων παραγωγικότητας (2016/C 349/01) (ΕΕ C 349 της 24.9.2016, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (ΕΕ L 225 της 30.7.2014, σ. 1).


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

23 Μαρτίου 2017

(2017/C 92/02)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0786

JPY

ιαπωνικό γιεν

119,36

DKK

δανική κορόνα

7,4356

GBP

λίρα στερλίνα

0,86273

SEK

σουηδική κορόνα

9,5095

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0700

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,1478

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,021

HUF

ουγγρικό φιορίνι

309,22

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2685

RON

ρουμανικό λέου

4,5555

TRY

τουρκική λίρα

3,9038

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4132

CAD

δολάριο Καναδά

1,4387

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,3780

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5303

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5086

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 207,38

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

13,4933

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,4268

HRK

κροατική κούνα

7,4178

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 363,72

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7771

PHP

πέσο Φιλιππινών

54,309

RUB

ρωσικό ρούβλι

62,2001

THB

ταϊλανδικό μπατ

37,320

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,3608

MXN

πέσο Μεξικού

20,5962

INR

ινδική ρουπία

70,6095


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Μαρτίου 2017

για την αντικατάσταση μέλους της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT

(2017/C 92/03)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση C(2015) 3261 final της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, για την ίδρυση της πλατφόρμας REFIT, και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση C(2015) 3261 final, για την ίδρυση της πλατφόρμας REFIT (εφεξής «πλατφόρμα»), στο άρθρο 4, προβλέπεται ότι η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει μία «ομάδα εκπροσώπων των κυβερνήσεων» και μία «ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών» και ότι η ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών θα απαρτίζεται από 20 εμπειρογνώμονες, δύο εκ των οποίων θα εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, ενώ οι υπόλοιποι θα προέρχονται από επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, καθώς και από κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν άμεση εμπειρία εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης. Οι εμπειρογνώμονες της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα ή για να εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών.

(2)

Η απόφαση προβλέπει, στο άρθρο 4.4, ότι η Επιτροπή, μετά από πρόταση του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής, διορίζει τα μέλη της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών που επιλέγονται από αιτούντες που έχουν άμεση εμπειρία εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης και οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Οι διορισμοί εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την ισόρροπη εκπροσώπηση των διαφόρων τομέων, συμφερόντων και περιφερειών της Ένωσης και των φύλων. Το άρθρο 4.5 της απόφασης ορίζει ότι τα μέλη διορίζονται για θητεία που διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2019. Σύμφωνα με το άρθρο 4.6 της απόφασης, τα μέλη που παραιτούνται αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους.

(3)

Η απόφαση C(2015) 9063 final της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, για τον διορισμό μελών της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT (1) προβλέπει ότι, αν οποιοδήποτε μέλος της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών παύσει να είναι μέλος κατά τη θητεία της πλατφόρμας, ο πρώτος αντιπρόεδρος μπορεί να διορίσει αντικαταστάτη από τον αρχικό κατάλογο των υποψηφίων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα ενδιαφερόμενων μερών,

(4)

Μετά την παραίτηση του κ. Pierre Baussand από τη θέση του μέλους της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών στις 26 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε τον διορισμό της κ. Nina Renshaw σε αντικατάσταση του κ. Baussand για το υπόλοιπο της θητείας του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Η κ. Nina Renshaw διορίζεται μέλος της ομάδας ενδιαφερόμενων μερών της πλατφόρμας REFIT έως τις 31 Οκτωβρίου 2019.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Frans TIMMERMANS

Πρώτος Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ C 425 της 18.12.2015, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Όνομα

Υπηκοότητα

Εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον ενδιαφερόμενων μερών σε έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής

Σημερινός εργοδότης

κα Nina Renshaw

ΗΒ

ΝΑΙ

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία [European Public Health Alliance (EPHA)]


24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/9


Επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2017/C 92/04)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), οι επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) τροποποιούνται ως εξής:

Στη σελίδα 95, μεταξύ της επεξηγηματικής σημείωσης για τη διάκριση ΣΟ «2103 90 30 Πικρά αρωματικά, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l» και των επεξηγηματικών σημειώσεων για την κλάση ΣΟ «2104 Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα», παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

«2103 90 90

Άλλα

Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει προϊόντα τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάγονταν στο κεφάλαιο 22, παρασκευασμένα για μαγειρικούς σκοπούς και τα οποία καθίστανται ακατάλληλα για κατανάλωση ως ποτά.

Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει κυρίως «οινοπνευματώδη για μαγειρική χρήση», τα οποία στην καθομιλουμένη αναφέρονται ως «κρασιά για μαγειρική χρήση», «κρασί Porto για μαγειρική χρήση», «Κονιάκ για μαγειρική χρήση» και «μπράντι για μαγειρική χρήση». Τα κρασιά για μαγειρική χρήση αποτελούνται από σύνηθες κρασί ή από κρασί από το οποίο έχει αφαιρεθεί η αλκοόλη, ή από μείγμα και των δύο, στο οποίο έχει προστεθεί αλάτι ή συνδυασμός πολλών καρυκευμάτων (π.χ. αλάτι και πιπέρι) που καθιστά το προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση ως ποτό. Γενικά, τα προϊόντα αυτά περιέχουν αλάτι τουλάχιστον 5 g/l.»


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 76 της 4.3.2015, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/10


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

(2017/C 92/05)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για 7 από τις 14 θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1). Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Πάρμα, Ιταλία.

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η Αρχή ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και στήριξη για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης σε όλους τους τομείς που ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και για συναφή ζητήματα στον τομέα της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών. Η Αρχή παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες για τα θέματα αυτά και ενημερώνει σχετικά με την εκάστοτε επικινδυνότητα. Στην αποστολή της περιλαμβάνεται επίσης η παροχή επιστημονικών συμβουλών σε πολλούς τομείς της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθώς και όταν η παροχή των εν λόγω συμβουλών επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών τροφίμων, όπως οι ΓΤΟ. Η Αρχή χαίρει ευρείας αναγνώρισης ως το αποδεκτό σημείο αναφοράς χάρις στην ανεξαρτησία της, την επιστημονική ποιότητα των γνωμοδοτήσεών της και την ενημέρωση του κοινού, τη διαφάνεια των διαδικασιών της και την επιμέλεια με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά της. Εκτός από το δικό της ειδικευμένο προσωπικό, η Αρχή λαμβάνει υποστήριξη και από δίκτυα αρμόδιων οργανισμών εντός της ΕΕ.

Νομικό πλαίσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του προαναφερόμενου κανονισμού «τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί του θέματος και, ως λογική ακολουθία, η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της Ένωσης». Επίσης, τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου «πρέπει να έχουν σχέση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα».

Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 40 του προαναφερθέντα κανονισμού ορίζεται ότι «Η συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι επίσης απολύτως αναγκαία» και στην αιτιολογική σκέψη 41 αναφέρεται ότι «Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να διορίζεται κατά τρόπον ώστε να πληρούνται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα καταλλήλων γνώσεων, λόγου χάρη, στον τομέα της διαχείρισης και της δημόσιας διοίκησης, και η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή ανά την Ένωση. Τούτο πρέπει να διευκολύνεται με την εκ περιτροπής εκπροσώπηση των διαφόρων χωρών καταγωγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου χωρίς κάποιες θέσεις να προορίζονται μόνο για υπηκόους συγκεκριμένου κράτους μέλους.».

Ρόλος και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής:

γενική εποπτεία των εργασιών της Αρχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Αρχή εκτελεί το έργο της και εκπληρώνει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την εντολή της και στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ανεξαρτησίας και διαφάνειας,

διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου με βάση τον κατάλογο των υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή, και, αν χρειαστεί, καθαίρεσή του,

διορισμός των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων που είναι αρμόδιες για την παροχή επιστημονικών γνωμών στην Αρχή,

έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασίας της Αρχής, καθώς και της ετήσιας γενικής έκθεσης δραστηριοτήτων,

έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής.

Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με δημόσιες συνεδριάσεις, ιδιωτικές συσκέψεις και ανταλλαγή επιστολών. Στα έγγραφα της EFSA, στην αλληλογραφία του διοικητικού συμβουλίου και στις ιδιωτικές συσκέψεις χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει τέσσερις έως έξι φορές ετησίως, κατά κύριο λόγο στην Πάρμα.

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 14 μέλη και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (2). Τέσσερα μέλη πρέπει να έχουν σχέση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα. Η θητεία των 7 μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την απόφαση 2014/C 192/02 του Συμβουλίου (3). Η θητεία των υπόλοιπων επτά μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου θα λήξει στις 30 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την απόφαση 2016/C 223/08 του Συμβουλίου) (4).

Μπορείτε να δείτε ποια είναι τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της EFSA στον ιστοχώρο της https://www.efsa.europa.eu/en/people/mbmembers

Η παρούσα δημοσίευση αφορά τις αιτήσεις για τις θέσεις αυτών των επτά μελών του διοικητικού συμβουλίου, των οποίων η θητεία λήγει στις 30 Ιουνίου 2018.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση και κριτήρια επιλογής

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί του θέματος και να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα ενεργούν ανεξάρτητα.

Για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ και να αποδείξουν ότι:

1.

διαθέτουν πείρα τουλάχιστον 15 ετών σε έναν ή περισσότερους από τους 5 παρακάτω τομείς τεχνογνωσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε θέση υψηλόβαθμου στελέχους:

την παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και επιστημονικής και τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών,

τη διαχείριση και τη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων, των νομικών και οικονομικών πτυχών),

την άσκηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, τις δεοντολογικές πρακτικές και την υψηλού επιπέδου επιστημονική ποιότητα, καθώς και τη διατήρηση της αξιοπιστίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγόντων,

την αποτελεσματική επικοινωνία και την πληροφόρηση του κοινού για επιστημονικά θέματα,

τη διασφάλιση της αναγκαίας συνοχής μεταξύ των καθηκόντων εκτίμησης, διαχείρισης και κοινοποίησης της επικινδυνότητας·

2.

έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε εργασία σχετική με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών ή σε άλλους τομείς που συνδέονται με την αποστολή της Αρχής, κυρίως στον τομέα της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των φυτών και της διατροφής·

3.

διαθέτουν την ικανότητα να εργάζονται σε πολύγλωσσο, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον·

4.

αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν με ανεξαρτησία:

καλούνται να ενεργούν με τα αυστηρότερα κριτήρια δεοντολογικής συμπεριφοράς, εντιμότητας, ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και διακριτικότητας, να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον και να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων.

Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων που θα κριθούν με βάση τις συγκριτικές τους ικανότητες, καθώς και τη δέσμευσή τους να ενεργούν με ανεξαρτησία:

γνώσεις και ικανότητα των υποψηφίων να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς τεχνογνωσίας που αναφέρονται παρακάτω,

γνώσεις των υποψηφίων στον τομέα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών ή σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την αποστολή της Αρχής,

ικανότητα των υποψηφίων να εργάζονται σε πολύγλωσσο, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον.

Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου:

σωστή ισορροπία της συλλογικής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου,

ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή με βάση την εκ περιτροπής εκπροσώπηση των διαφόρων χωρών καταγωγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα ηλεκτρονικά έντυπα της αίτησης και της δήλωσης συμφερόντων, που περιλαμβάνουν ειδικές δεσμεύσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Μόλις διοριστούν από το Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έγγραφη δήλωση συμφερόντων και να δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου οποιοδήποτε συμφέρον ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο σκοπός της δήλωσης συμφερόντων είναι να καταδείξει την ικανότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της EFSA σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες περί ανεξαρτησίας της EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) και τον κώδικα συμπεριφοράς του διοικητικού συμβουλίου της EFSA (Code of Conduct of the EFSA Management Board). Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απέχουν από δραστηριότητες που μπορεί να συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων ή που είναι πιθανό να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη την αντίληψη ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση όσων υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για τη θέση μέλους και διαθέτουν προϋπηρεσία σε οργανώσεις που εκπροσωπούν συμφέροντα των καταναλωτών ή άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα. Βλέπε παρακάτω το μέρος: «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου με προϋπηρεσία σε οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών ή άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα».

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου/Επιστροφές δαπανών και αποζημιώσεις

Τα μέλη πρέπει να αναλάβουν σοβαρή δέσμευση ως προς τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Καλούνται να επιβεβαιώσουν στο έντυπο της αίτησης τον βαθμό στον οποίο είναι διαθέσιμα για να συμμετέχουν ενεργά στο διοικητικό συμβούλιο. Προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάζει τέσσερις έως έξι φορές ετησίως. Τα μέλη του ΔΣ δεν αμείβονται, αλλά θα τους επιστρέφονται τα προβλεπόμενα έξοδα για τις μετακινήσεις τους και έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μια ημερήσια αποζημίωση. Τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται απευθείας από την EFSA. Θα λαμβάνουν επίσης αποζημιώσεις για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 των κανόνων για την επιστροφή εξόδων που ορίζει ότι: «Η ειδική αποζημίωση είναι 385 EUR για κάθε πλήρη ημέρα συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις. Για συμμετοχή μισής ημέρας ή για συνεδριάσεις μισής ημέρας καταβάλλεται το ήμισυ της αποζημίωσης».

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου με προϋπηρεσία σε οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών ή άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα

Οι υποψήφιοι καλούνται να αναφέρουν και να αιτιολογήσουν στην αίτησή τους αν επιθυμούν να εξεταστούν για τη θέση ενός από τα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με προϋπηρεσία στις οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών ή άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα. Στην αιτιολόγησή τους πρέπει να αναφέρονται οι λεπτομέρειες της σχέσης τους με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα.

Διορισμός και διάρκεια της θητείας

Εκτός από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο οποίος διορίζεται από την ίδια την Επιτροπή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου διορίζονται από το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τον πίνακα που καταρτίζει η Επιτροπή με βάση την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η θητεία τους διαρκεί τέσσερα έτη και μπορεί να ανανεωθεί μία ακόμη φορά. Επισημαίνεται στους αιτούντες ότι ο πίνακας υποψηφίων της Επιτροπής θα δημοσιευτεί και ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να μη δημοσιεύσει τα ονόματά τους αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ειδική δήλωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (βλέπε επίσης το μέρος «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»). Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν θα θίξει τις αιτήσεις των υποψηφίων. Τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα της Επιτροπής αλλά δεν διορίζονται ενδέχεται να κληθούν να αποδεχθούν την εγγραφή τους σε εφεδρικό πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί, εφόσον υπάρξει ανάγκη αντικατάστασης μελών τα οποία δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τη θητεία τους.

Ίσες ευκαιρίες

Θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα να αποφευχθούν οποιασδήποτε μορφής διακρίσεις. Οι γυναίκες υποψήφιοι ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτησή τους.

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις· διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη:

1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στον εξής ιστοχώρο: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en

Το έντυπο της ηλεκτρονικής αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει δύο συνημμένα έντυπα:

α)

το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης συμφερόντων με χειρόγραφη υπογραφή, το έντυπο διατίθεται στην εξής διεύθυνση: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

β)

βιογραφικό σημείωμα το λιγότερο 1,5 σελίδας και το πολύ 3 σελίδων.

2.

Κατόπιν επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα χορηγήσει στον υποψήφιο έναν αριθμό καταχώρισης. Εάν ο υποψήφιος δεν λάβει τον συγκεκριμένο αριθμό, η αίτησή του δεν καταχωρίστηκε.

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων, σας παρακαλούμε να στείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu Δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική παρακολούθηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

3.

Το έντυπο της αίτησης, το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης συμφερόντων, το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά πρέπει να συνταχθούν σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση των αιτούντων, εάν επισυναφθούν στα αγγλικά μια περίληψη της εμπειρίας και άλλα σχετικά στοιχεία, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής. Κατά την εξέταση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον ζητηθούν.

4.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε την αίτησή σας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από την αγγλική, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση στη γλώσσα αυτή ή να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sante-call-management-board-efsa@ec.europa.eu και να ζητήσετε να σας αποσταλεί το έντυπο της αίτησης σε συγκεκριμένη γλώσσα.

5.

Κατά την εξέταση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

6.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 19η Μαΐου 2017 στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

7.

Θα πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση και να τηρηθεί η προθεσμία. Συνιστούμε ένθερμα στους υποψηφίους να μην περιμένουν τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλουν την αίτησή τους, καθώς τυχόν προβλήματα στη σύνδεσή τους με το διαδίκτυο μπορεί να μην τους επιτρέψουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

8.

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 3) θα γίνουν δεκτές. Δεν θα γίνουν καταρχήν δεκτές οι αιτήσεις που αποστέλλονται με ταχυδρομείο, φαξ ή που επιδίδονται ιδιοχείρως ούτε και οι αιτήσεις που αποστέλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

9.

Για την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι αποδέχονται τις διαδικασίες και τους όρους, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και στα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται. Κατά τη σύνταξη της αίτησής τους, οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παραπέμπουν σε έγγραφα που είχαν υποβάλει επ’ ευκαιρία προηγούμενων αιτήσεων υποψηφιότητας (παράδειγμα: δεν θα γίνουν δεκτές φωτοτυπίες προηγούμενων αιτήσεων). Κάθε παραπλανητική δήλωση στο πλαίσιο της παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την εν λόγω πρόσκληση.

10.

Όλοι οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ενημερωθούν σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας επιλογής.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να αντιμετωπίζονται όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5). Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των εν λόγω δεδομένων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πεδίο, τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν την ειδική δήλωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της παρούσας πρόσκλησης στην εξής διεύθυνση https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 13.

(3)  ΕΕ C 192 της 21.6.2014, σ. 2.

(4)  ΕΕ C 223/7 της 21.6.2016, σ. 7.

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24.3.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 92/14


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2017/C 92/06)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«THYM DE PROVENCE»

Αριθ. ΕΕ: FR-PGI-0005-01364 – 18.9.2015

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία(-ες)

«Thym de Provence»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Thym de Provence» είναι αρωματικό φυτό του είδους Thymus vulgaris L., της οικογένειας των Χειλανθών (Lamiaceae). Πρόκειται για αρωματικό υποθάμνο ύψους 10 έως 30 cm, με κλάδους και ξυλώδεις βλαστούς στο κάτω μέρος, συνήθως όρθιους, σε θυσάνους ή σε μικρούς πολύ πυκνούς θάμνους.

Τα αειθαλή φύλλα, χρώματος γκρίζου ή πράσινου ανάλογα με την εποχή, καθώς και οι νεαροί βλαστοί και οι κάλυκες είναι διάστικτοι με αδένες γεμάτους αιθέριο έλαιο. Το αιθέριο έλαιο είναι φαινολικού τύπου, τα κύρια συστατικά του οποίου είναι η καρβακρόλη (κατ’ ελάχιστο 15 %), η θυμόλη και το παρακυμένιο (η πρόδρομος ουσία τους).

Πολυετές φυτό, το «Thym de Provence» καλλιεργείται στον αγρό ή συγκομίζεται σε εγκεκριμένο αγροτεμάχιο στο φυσικό περιβάλλον.

Το προϊόν «Thym de Provence» προέρχεται από τις ακόλουθες ποικιλίες: VP 83 (αυτόχθονο θυμάρι), ποικιλία Carvalia, ποικιλία Thymlia.

Ο κατάλογος των επιτρεπόμενων ποικιλιών μπορεί να αναθεωρηθεί βάσει πρωτοκόλλου αναθεώρησης, το οποίο στοχεύει στη διασφάλιση των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

φαινολικός τύπος (ποσοστό καρβακρόλης + θυμόλης + παρακυμένιου > 50 %),

ποσοστό καρβακρόλης τουλάχιστον 15 %,

εμφάνιση του φυτού όρθια και ξυλώδης.

Ο κατάλογος αυτός γνωστοποιείται στους παραγωγούς ύστερα από κάθε τροποποίηση, καθώς και στον οργανισμό ελέγχου και στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

Το προϊόν «Thym de Provence» διατίθεται σε φύλλα, ξηρά ή καταψυγμένα, ή σε κλάδους νωπούς ή αποξηραμένους. Οι κλάδοι μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο χύδην ή σε δεσμίδες.

Τα χαρακτηριστικά του είναι:

σε κάθε μορφή διάθεσης, η ελάχιστη περιεκτικότητα του αιθέριου ελαίου σε καρβακρόλη είναι 15 %.

Επίσης, ανάλογα με τις μορφές διάθεσης:

για τους νωπούς κλάδους: μέγιστο μήκος βλαστού 16 cm,

για τους ξηρούς κλάδους: μέγιστο μήκος βλαστού 16 cm και μέγιστη υγρασία 12 %,

για τα ξηρά φύλλα: μέγιστη υγρασία 12 %, μέγιστο ποσοστό βλαστών 4 % και μέγιστο ποσοστό τριμμάτων 2 %,

για τα καταψυγμένα φύλλα: μέγιστο ποσοστό βλαστών 4 % και μέγιστο ποσοστό τριμμάτων 2 %.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Οι εργασίες οι οποίες πρέπει να εκτελούνται στη γεωγραφική περιοχή είναι η συγκομιδή, η μεταποίηση (ξήρανση/απομίσχωση και κοπή, διαλογή, κατάψυξη) και η σύνθεση δεσμίδων.

3.5.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Οι ετικέτες που τοποθετούνται στις ατομικές συσκευασίες του προϊόντος «Thym de Provence» πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από τις υποχρεωτικές μνείες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (ΗΕΔ) καθώς και πλαίσιο με το όνομα και τη διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης, στοιχεία τα οποία πρέπει να έπονται της ένδειξης «Certifié par:» (Πιστοποιημένο από:).

4.   Συνοπτική περιγραφή της οριοθέτησης της γεωγραφικής περιοχής

Διοικητικό διαμέρισμα Vaucluse: όλες οι κοινότητες

Διοικητικό διαμέρισμα Bouches-du-Rhône:

Καντόνια στο σύνολό τους: Aix-en-Provence (1 και 2), Allauch, Aubagne, Berre-l'Étang, Châteaurenard, Ciotat, Gardanne, Marignane, Marseille (1 έως 10), Martigues, Pélissanne, Salon-de-Provence (1 και 2), Trets, Vitrolles

Καντόνιο Istres εκτός της κοινότητας Fos-sur-Mer

Διοικητικό διαμέρισμα Gard:

Καντόνια στο σύνολό τους: Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Redessan, Roquemaure, Uzès, Villeneuve-lès-Avignon

Καντόνιο Alès-2: κοινότητες Belvézet, Bouquet, Fons-sur-Lussan, Lussan, Seynes, Vallérargues

Καντόνιο Alès-3: κοινότητα Castelnau-Valence

Καντόνιο Beaucaire εκτός των κοινοτήτων Bellegarde, Fourques

Καντόνιο Marguerittes: κοινότητες Manduel, Marguerittes, Poulx

Καντόνιο Rousson: κοινότητες Barjac, Méjannes-le-Clap, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Saint-Privat-de-Champclos, Tharaux

Διοικητικό διαμέρισμα Alpes-de-Haute-Provence:

Καντόνια στο σύνολό τους: Château-Arnoux-Saint-Auban, Forcalquier, Manosque (1 έως 3), Oraison, Reillanne, Valensole

Καντόνιο Digne-les-Bains-2 εκτός των κοινοτήτων Champtercier, Digne-les-Bains

Καντόνιο Sisteron εκτός των κοινοτήτων Authon, Saint-Geniez

Καντόνιο Riez: κοινότητες Bras-d'Asse, Le Castellet, Le Chaffaut-Saint-Jurson, Entrevennes, Estoublon, Mézel, Moustiers-Sainte-Marie, Puimichel, Puimoisson, Riez, Roumoules, Saint-Jeannet, Saint-Julien-d'Asse, Saint-Jurs

Καντόνιο Seyne: κοινότητες Claret, Melve, Sigoyer, Thèze, Valernes, Vaumeilh

Διοικητικό διαμέρισμα Ardèche:

Καντόνιο Bourg-Saint-Andéol στο σύνολό του

Καντόνιο Pouzin: κοινότητα Rochemaure

Καντόνιο Teil: κοινότητες Alba-la-Romaine, Aubignas, Saint-Andéol-de-Berg, Saint-Maurice-d'Ibie, Saint-Thomé, Le Teil, Valvignères

Καντόνιο Vallon-Pont-d'Arc: κοινότητες Labastide-de-Virac, Orgnac-l'Aven, Saint-Remèze

Διοικητικό διαμέρισμα Var:

Καντόνια στο σύνολό τους: Brignoles, Draguignan, Garde, Garéoult, Hyères, Ollioules, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Seyne-sur-Mer (1 και 2), Solliès-Pont, Toulon (1 έως 4)

Καντόνιο Crau: κοινότητες Hyères, La Crau

Καντόνιο Flayosc εκτός των κοινοτήτων Bargème, Bargemon, Brenon, Châteauvieux, Claviers, Comps-sur-Artuby, La Bastide, Le Bourguet, La Martre, La Roque-Esclapon, Trigance

Καντόνιο Luc εκτός των κοινοτήτων Collobrières, La Garde-Freinet

Καντόνιο Vidauban εκτός της κοινότητας: Le Muy

Διοικητικό διαμέρισμα Hautes-Alpes:

Καντόνιο Laragne-Montéglin στο σύνολό του

Καντόνιο Serres: κοινότητες Le Bersac, Bruis, Chanousse, L’Épine, Étoile-Saint-Cyrice, Eyguians, Lagrand, Méreuil, Montclus, Montjay, Montmorin, Montrond, Moydans, Nossage-et-Bénévent, Orpierre, Ribeyret, Rosans, Saint-André-de-Rosans, Sainte-Colombe, Sainte-Marie, Saint-Genis, Saléon, Savournon, Serres, Sorbiers, Trescléoux

Διοικητικό διαμέρισμα Drôme:

Καντόνια στο σύνολό τους: Grignan, Tricastin, Montélimar-2

Καντόνιο Dieulefit εκτός των κοινοτήτων Bézaudun-sur-Bîne, Bourdeaux, Bouvières, Comps, Crupies, Félines-sur-Rimandoule, Francillon-sur-Roubion, Mornans, Le Poët-Célard, Les Tonils, Orcinas, Rochebaudin, Saou, Soyans, Truinas

Καντόνιο Nyons et Baronnies εκτός της κοινότητας Chaudebonne

Καντόνιο Diois: κοινότητες La Motte-Chalancon, Rottier

Καντόνιο Montélimar-1: κοινότητες Ancône, Montélimar, Savasse

5.   Δεσμός με τον τόπο καταγωγής

Ιδιαιτερότητα της περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή του «Thym de Provence» ανήκει στην περιοχή της νοτιοανατολικής Γαλλίας που είναι γνωστή με το όνομα Προβηγκία (Provence).

Τα εδάφη είναι συνήθως αργιλοασβεστώδη με διαφορετικούς βαθμούς συμπαγούς δομής. Επιτρέπουν τη διείσδυση του νερού της βροχής ή τη ροή και την εύκολη αποστράγγισή του. Είναι συχνά χαλικώδη. Αυτά τα ανοικτά, ασβεστώδη, ξηρά και ηλιόλουστα περιβάλλοντα, τα οποία ονομάζονται «garrigues» (θαμνότοποι) είναι χαρακτηριστικά της Προβηγκίας.

Τη γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζει επίσης μεσογειακό κλίμα, με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Οι περίοδοι ηλιοφάνειας είναι σημαντικές και μακρές, ο δε βόρειος/βορειοδυτικός άνεμος (Μιστράλ), ενίοτε συχνός και μεγάλης διάρκειας, διατηρεί το ποσοστό υγρομετρίας σε χαμηλά επίπεδα. Οι χειμώνες στην Προβηγκία χαρακτηρίζονται από σπάνιες και ήπιες περιόδους παγετού, συνήθως σύντομης διάρκειας.

Τέλος, η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή πυκνότητα αυτοφυούς θυμαριού που περιέχει φαινόλη, με σημαντικό ποσοστό καρβακρόλης, το οποίο δημιουργεί σχεδόν καθαρούς πληθυσμούς φυτών που επεκτείνονται υπό μορφή κηλίδων λίγο ή πολύ κυκλικών.

Ως αποτέλεσμα της μακράς παράδοσης στη συγκομιδή του άγριου θυμαριού, η οποία συνεχίζεται ακόμη, και των αρχαίων διεργασιών αποξήρανσης, διαλογής ή σύνθεσης δεσμίδων θυμαριού, οι παραγωγοί της γεωγραφικής περιοχής ανέπτυξαν ειδική τεχνογνωσία.

Οι παραγωγοί του «Thym de Provence» μερίμνησαν για την αναπαραγωγή του αυτόχθονου θυμαριού, το οποίο είναι αυτοφυές σε φυσική κατάσταση στην περιοχή, μέσω επιλογής ποικιλιών θυμαριών που περιέχουν φαινόλη, των οποίων το αιθέριο έλαιο έχει περιεκτικότητα καρβακρόλης άνω του 15 %.

Επιπλέον, στα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια οι παραγωγοί περιορίζουν την άρδευση διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό έναν τρόπο παραγωγής παρόμοιο με την παραγωγή υπό φυσικές συνθήκες.

Η εκμετάλλευση των καλλιεργούμενων αγροτεμαχίων είναι περιορισμένη, καθώς μετά από κάποια ηλικία οι βλαστοί των φυτών γίνονται υπερβολικά χονδροί και η αναλογία φύλλων/βάρους ξύλου (χονδροί βλαστοί) καθίσταται μη ικανοποιητική. Όσον αφορά τα άγρια θυμάρια, οι συλλέκτες αξιολογούν προσεκτικά το μέγεθος των φυτών που μπορούν να συγκομισθούν, προκειμένου να διασφαλίζεται το ίδιο αποτέλεσμα.

Εξάλλου, οι παραγωγοί αποδίδουν μέγιστη προσοχή στο βέλτιστο στάδιο συγκομιδής καθώς και στην αποθήκευση του θυμαριού σε αεριζόμενο μέρος, πριν από τη μεταποίηση ή την αποξήρανση, στηριζόμενοι στο ξηρό κλίμα της γεωγραφικής περιοχής.

Όσον αφορά τη μεταποίηση, η τεχνογνωσία των μεταποιητών συνίσταται ειδικότερα στην ταχεία εκτέλεση της μεταποίησης μετά τη συγκομιδή (αποξήρανση για το αποξηραμένο θυμάρι σε φύλλα και κατάψυξη για το καταψυγμένο θυμάρι).

Η αποξήρανση είναι επίσης μια σημαντική φάση, η οποία επιτρέπει τον έλεγχο της υγρασίας και, ακολούθως, τον χειρισμό του προϊόντος χωρίς κίνδυνο υποβάθμισής του: εάν δεν είναι αρκετά ξηρό, το «Thym de Provence» δεν μπορεί να αποχωριστεί (τα φύλλα δεν αποκολλώνται από τους βλαστούς), ενώ, εάν είναι υπερβολικά ξηρό, κατά την απομίσχωση και κοπή, θα προκληθεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός θραύσεων βλαστών. Η φάση της αποξήρανσης εκτελείται λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και καθορίζει την όψη του προϊόντος και την αντοχή του στον χρόνο. Συνδέεται με μια πραγματική τεχνογνωσία καθώς και με τη χρήση πολύ ειδικών μηχανών (οπτική αξιολόγηση του νωπού προϊόντος, διεργασία ειδικής διαλογής ανά παρτίδα κ.λπ.).

Η σύνθεση δεσμίδων απαιτεί επίσης ιδιαίτερη τεχνογνωσία εκ μέρους των παραγωγών, οι οποίοι εκτιμούν το επίπεδο υγρασίας του προϊόντος τους προκειμένου να περιορίσουν την απώλεια φύλλων και την ποιοτική υποβάθμιση. Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία παρέχει τις απαραίτητες βάσεις για την εξασφάλιση του αναμενόμενου τελικού προϊόντος.

Οι προβηγκιανοί μεταποιητές εφαρμόζουν, χάρη στα ειδικά εργαλεία και στην πείρα τους, ιδιαίτερα αποτελεσματικές και απαιτητικές μεθόδους διαλογής. Η καλή γνώση του προϊόντος τους επιτρέπει να προσδιορίζουν τα απαραίτητα εργαλεία τα οποία διασφαλίζουν βέλτιστη διαλογή του θυμαριού, εξαλείφοντας στο μέγιστο βαθμό τα ανεπιθύμητα σωματίδια.

Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το «Thym de Provence» έχει χαρακτηριστικό και δυνατό άρωμα και γεύση: είναι δυνατό και πικάντικο.

Διακρίνεται από τα άλλα θυμάρια τα οποία, ως επί το πλείστον, είναι θυμάρια που αποκαλούνται «ήπια» ή κηπευτικά θυμάρια και έχουν χημειότυπο καθαρής θυμόλης και λιγότερο έντονη αρωματική ισχύ, καθώς και από τα θυμάρια με κινεόλη (Thymus mastichina L. Cineolifera), αν και σε μικρότερο βαθμό.

Άλλα διακριτικά γνωρίσματα του «Thym de Provence» είναι τα ακόλουθα: η καθαρότητα, η ομοιογένεια των φύλλων, η σχεδόν πλήρης απουσία προσμείξεων (για το θυμάρι σε φύλλα).

Όταν διατίθεται σε δεσμίδες, οι δεσμίδες είναι ομοιόμορφες, καλοσχηματισμένες και πλούσιες σε φύλλα.

Τα εν λόγω χαρακτηριστικά έχουν προσδώσει στο προϊόν «Thym de Provence» μεγάλη φήμη.

Αιτιώδης σχέση

Τα χαρακτηριστικά των καλά στραγγιζόμενων εδαφών στη γεωγραφική περιοχή, σε συνδυασμό με τις επικρατούσες θερμοκρασίες, ευνοούν την αυτοφυή ανάπτυξη του «Thym de Provence» και την καλλιέργειά του. Για να αναπτυχθεί υπό καλές συνθήκες και να αναπτύξει την αρωματική ισχύ του, το «Thym de Provence» χρειάζεται τη θερμότητα και την ηλιοφάνεια που προσφέρει το κλίμα της γεωγραφικής περιοχής.

Επιλεγμένες παραδοσιακές ποικιλίες, χαρακτηριστικές του συγκεκριμένου κλίματος, ευνοούν την έκκριση ενός πολύ τυπικού αιθέριου ελαίου, πλούσιου σε καρβακρόλη, το οποίο εντείνει τα δυνατά και πικάντικα αρώματα που χαρακτηρίζουν το «Thym de Provence». Η σημαντική παρουσία καρβακρόλης στο αιθέριο έλαιο των φύλλων αποτελεί δευτερεύον χαρακτηριστικό της προσαρμογής του φυτού στο περιβάλλον του, το οποίο χαρακτηρίζεται ειδικότερα από έντονη θερινή ξηρασία.

Η ελεγχόμενη άρδευση επιτρέπει τον περιορισμό του χορταριάσματος (επιδρά στην καθαρότητα του τελικού προϊόντος) και τη διατήρηση ελάχιστα υγρών συνθηκών, σε μεγάλο βαθμό παρόμοιων με τις φυσικές συνθήκες.

Η συγκομιδή, η οποία διενεργείται από τους παραγωγούς στο βέλτιστο στάδιο, επιδρά στη βέλτιστη έκφραση των αρωμάτων, αλλά και στην καθαρότητα του «Thym de Provence».

Οι πρακτικές αποξήρανσης ή ταχείας κατάψυξης μετά τη συγκομιδή, καθώς και η αποθήκευση σε αεριζόμενο χώρο, εξασφαλίζουν ένα θυμάρι ομοιόμορφου χρώματος και συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των αρωμάτων. Η πείρα των μεταποιητών της περιοχής, και ιδίως η ικανότητά τους ταχείας οπτικής αξιολόγησης της ποιότητας του πρόσφατα συγκομισθέντος προϊόντος, είναι πολύτιμη στα κρίσιμα αυτά στάδια.

Η καθαρότητα του «Thym de Provence» διασφαλίζεται με την τεχνογνωσία που συνδέεται με τα στάδια του αποχωρισμού των φύλλων από τους βλαστούς και της διαλογής, στάδια τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη του μεγαλύτερου μέρους των βλαστών και στον περιορισμό των θραύσεων.

Το «Thym de Provence» σε ομοιόμορφες, καλοσχηματισμένες, πλούσιες σε φύλλα δεσμίδες είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, η οποία συνίσταται στην εξάλειψη των χονδρών βλαστών και στην αξιολόγηση της υγρασίας, με επιλογή του κατάλληλου χρόνου για τη συγκεκριμένη διεργασία.

Η παρουσία του θυμαριού στην Προβηγκία και οι αρωματικές και γευστικές ιδιαιτερότητές του «Thym de Provence» αναφέρονται συχνά στη βιβλιογραφία. Το φυτό αναφέρεται από τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο, τον 1ο μ.Χ. αιώνα, έως και σύγχρονους συγγραφείς, όπως, για παράδειγμα, τον Marcel Pagnol (Les Bucoliques, Grasset, 1958). Το προϊόν «Thym de Provence» αποτελεί πυλώνα της γαστρονομικής κληρονομιάς της Προβηγκίας και διατίθεται ευρέως στο εμπόριο με διάφορες μορφές.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDC-IGP-ThymdeProvence.pdf


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.