ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
30 Ιουνίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 236/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic) ( 1 )

1

2016/C 236/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8049 — TPG Capital / Partners Group / TH Real Estate Portfolio) ( 1 )

1

2016/C 236/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8041 — M&G / Anchorage / PHS Group Investment) ( 1 )

2

2016/C 236/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8054 — 3i Group / Deutsche Alternative Asset Management / TCR Capvest) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 236/05

Ισοτιμίες του ευρώ

3

2016/C 236/06

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

4

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2016/C 236/07

Ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 — Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες

5

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2016/C 236/08

Ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

6

2016/C 236/09

Ενημέρωση των υποδειγμάτων δελτίων που χορηγούνται από τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών στα διαπιστευμένα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αντιπροσωπειών, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

11

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2016/C 236/10

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων

21

2016/C 236/11

Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου για θέματα κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη δυνητική χορήγηση ενίσχυσης στην Hurtigruten ASA στο πλαίσιο της παράκτιας συμφωνίας για την Hurtigruten Maritime Service 2012-2019

29

2016/C 236/12

Αναγγελία της Νορβηγίας όσον αφορά την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων — Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα — Χορήγηση αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2016

45


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 236/13

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από τον μηχανισμό Συνδέοντας την Ευρώπη, για την περίοδο 2014-2020 [Απόφαση C(2016) 1587 της Επιτροπής]

47

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 236/14

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium / Sofindev IV / DHAM / Novy International) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

48


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8039 — Freudenberg/Vibracoustic)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 236/01)

Στις 22 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8039. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8049 — TPG Capital / Partners Group / TH Real Estate Portfolio)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 236/02)

Στις 23 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8049. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8041 — M&G / Anchorage / PHS Group Investment)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 236/03)

Στις 23 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8041. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8054 — 3i Group / Deutsche Alternative Asset Management / TCR Capvest)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 236/04)

Στις 24 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8054. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

29 Ιουνίου 2016

(2016/C 236/05)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1090

JPY

ιαπωνικό γιεν

113,85

DKK

δανική κορόνα

7,4376

GBP

λίρα στερλίνα

0,82550

SEK

σουηδική κορόνα

9,4311

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0854

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,3065

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,114

HUF

ουγγρικό φιορίνι

316,95

PLN

πολωνικό ζλότι

4,4261

RON

ρουμανικό λέου

4,5253

TRY

τουρκική λίρα

3,2157

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4911

CAD

δολάριο Καναδά

1,4407

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6041

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5565

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,4951

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 283,15

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,6016

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,3680

HRK

κροατική κούνα

7,5273

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 577,25

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,4594

PHP

πέσο Φιλιππινών

52,106

RUB

ρωσικό ρούβλι

71,0452

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,028

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,6216

MXN

πέσο Μεξικού

20,7331

INR

ινδική ρουπία

74,9693


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/4


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2016/C 236/06)

Image

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Ισπανία

Αναμνηστικό θέμα : Χώροι παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Unesco – Εκκλησίες του Βασιλείου των Asturias

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει σε πρώτο πλάνο την εκκλησία Santa Maria del Naranco. Στην κορυφή του εσωτερικού κύκλου και σε καμπύλη εμφαίνεται το όνομα της χώρας έκδοσης «ESPAÑA» και από κάτω το έτος έκδοσης «2017». Στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού κύκλου απεικονίζεται το σήμα του νομισματοκοπείου.

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Αριθμός κερμάτων της έκδοσης : 4 εκατ.

Ημερομηνία έκδοσης :


(1)  Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


Ελεγκτικό Συνέδριο

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/5


Ειδική έκθεση αριθ. 14/2016

«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες»

(2016/C 236/07)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 14/2016 με τίτλο «Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (http://eca.europa.eu) ή του EU-Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/6


Ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (1)

(2016/C 236/08)

Η δημοσίευση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) βασίζεται στις πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 39 του κώδικα συνόρων Σένγκεν.

Εκτός από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, μηνιαία ενημέρωση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΓΑΛΛΙΑ

Τροποποίηση των πληροφοριών που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ C 229 της 14.7.2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Εναέρια σύνορα

1)

Abbeville

2)

Agen-la Garenne

3)

Ajaccio-Campo dell’Oro

4)

Albert-Bray

5)

Amiens-Glisy

6)

Angers-Marcé

7)

Angoulême-Brie-Champniers

8)

Annecy-Methet

9)

Annemasse

10)

Auxerre-Branches

11)

Avignon-Caumont

12)

Bâle-Mulhouse

13)

Bastia-Poretta

14)

Beauvais-Tillé

15)

Bergerac-Roumanière

16)

Besançon-la Vèze

17)

Béziers-Vias

18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

19)

Bordeaux-Mérignac

20)

Brest-Guipavas

21)

Brive-Souillac

22)

Caen-Carpiquet

23)

Calais-Dunkerque

24)

Calvi-Sainte-Catherine

25)

Cannes-Mandelieu

26)

Carcassonne-Salvaza

27)

Châlons-Vatry

28)

Chambéry-Aix-les-Bains

29)

Châteauroux-Déols

30)

Cherbourg-Mauperthus

31)

Clermont-Ferrand-Aulnat

32)

Colmar-Houssen

33)

Deauville-Saint-Gatien

34)

Dijon-Longvic

35)

Dinard-Pleurtuit

36)

Dôle-Tavaux

37)

Epinal-Mirecourt

38)

Figari-Sud Corse

39)

Grenoble-Saint-Geoirs

40)

Hyères-le Palivestre

41)

Issy-les-Moulineaux

42)

La Môle

43)

Lannion

44)

La Rochelle-Laleu

45)

Laval-Entrammes

46)

Le Castelet

47)

Le Havre-Octeville

48)

Le Mans-Arnage

49)

Le Touquet-Paris-Plage

50)

Lille-Lesquin

51)

Limoges-Bellegarde

52)

Lognes-Emerainville

53)

Lorient-Lann-Bihoué

54)

Lyon-Bron

55)

Lyon-Saint-Exupéry

56)

Marseille-Provence

57)

Metz-Nancy-Lorraine

58)

Monaco-Héliport

59)

Montbéliard-Courcelles

60)

Montpellier-Méditérranée

61)

Nantes-Atlantique

62)

Nevers-Fourchambault

63)

Nice-Côte d’Azur

64)

Nîmes-Garons

65)

Orléans-Bricy

66)

Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel

67)

Paris-Charles de Gaulle

68)

Paris-le Bourget

69)

Paris-Orly

70)

Pau-Pyrénées

71)

Perpignan-Rivesaltes

72)

Poitiers-Biard

73)

Pontoise-Cormeillcs-en-Vexin, σε προσωρινή βάση:

Από την Τετάρτη 10 έως την Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 από τις 10:00 έως τις 15:30.

Το προσωρινό αυτό άνοιγμα ισχύει κατά τη διεθνή έκθεση αεροναυπηγικής και διαστήματος του Bourget, η οποία επιβάλλει την εκτροπή, για λόγους αποσυμφόρησης, των εκτός Σένγκεν πτήσεων προς το αεροδρόμιο του Pontoise.

Από την Δευτέρα 15 έως την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015 από τις 6:00 έως τις 16:30.

Το προσωρινό αυτό άνοιγμα ισχύει για περίοδο κατά την οποία τίθεται σε λειτουργία εποχική γραμμή πτήσεων εκτός Σένγκεν (Quimper-Λονδίνο).

74)

Quimper-Cornouailles, προσωρινά, από 19 Μαΐου έως 4 Σεπτεμβρίου 2016.

75)

Rennes Saint-Jacques

76)

Rodez-Marcillac

77)

Rouen-Vallée de Seine

78)

Saint-Brieuc-Armor

79)

Saint-Etienne-Bouthéon

80)

Saint-Nazaire-Montoir

81)

Strasbourg-Entzheim

82)

Tarbes-Ossun-Lourdes

83)

Toulouse-Blagnac

84)

Tours-Saint-Symphorien

85)

Troyes-Barberey

86)

Vichy-Charmeil

Θαλάσσια σύνορα

1)

Ajaccio

2)

Bastia

3)

Bayonne

4)

Bonifacio

5)

Bordeaux

6)

Boulogne

7)

Brest

8)

Caen-Ouistreham

9)

Calais

10)

Calvi

11)

Cannes-Vieux Port

12)

Carteret

13)

Cherbourg

14)

Dieppe

15)

Douvres

16)

Dunkerque

17)

Granville

18)

Honfleur

19)

La Rochelle-La Pallice

20)

Le Havre

21)

Les Sables-d’Olonne-Port

22)

L’Ile-Rousse

23)

Lorient

24)

Marseille

25)

Monaco-Port de la Condamine

26)

Nantes-Saint-Nazaire

27)

Nice

28)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

29)

Port-la-Nouvelle

30)

Porto-Vecchio

31)

Port-Vendres

32)

Roscoff

33)

Rouen

34)

Saint-Brieuc (maritime)

35)

Saint-Malo

36)

Sète

37)

Toulon

Χερσαία σύνορα

Με το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(σιδηροδρομική σύνδεση διά της Μάγχης)

1)

Gare d’Ashford International

2)

Gare d’Avignon-Centre

3)

Cheriton/Coquelles

4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

5)

Gare de Fréthun

6)

Gare de Lille-Europe

7)

Gare de Paris-Nord

8)

Gare de St-Pancras International

9)

Gare d’Ebbsfleet International

10)

Gare TGV Haute-Picardie, την 1η Ιουλίου 2016

Με την ΑΝΔΟΡΑ

1)

Pas de la Case-Porta

Κατάλογος προηγούμενων εκδόσεων

 

ΕΕ C 316 της 28.12.2007, σ. 1

 

ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 16

 

ΕΕ C 177 της 12.7.2008, σ. 9

 

ΕΕ C 200 της 6.8.2008, σ. 10

 

ΕΕ C 331 της 31.12.2008, σ. 13

 

ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 10

 

ΕΕ C 37 της 14.2.2009, σ. 10

 

ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 20

 

ΕΕ C 99 της 30.4.2009, σ. 7

 

ΕΕ C 229 της 23.9.2009, σ. 28

 

ΕΕ C 263 της 5.11.2009, σ. 22

 

ΕΕ C 298 της 8.12.2009, σ. 17

 

ΕΕ C 74 της 24.3.2010, σ. 13

 

ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 17

 

ΕΕ C 355 της 29.12.2010, σ. 34

 

ΕΕ C 22 της 22.1.2011, σ. 22

 

ΕΕ C 37 της 5.2.2011, σ. 12

 

ΕΕ C 149 της 20.5.2011, σ. 8

 

ΕΕ C 190 της 30.6.2011, σ. 17

 

ΕΕ C 203 της 9.7.2011, σ. 14

 

ΕΕ C 210 της 16.7.2011, σ. 30

 

ΕΕ C 271 της 14.9.2011, σ. 18

 

ΕΕ C 356 της 6.12.2011, σ. 12

 

ΕΕ C 111 της 18.4.2012, σ. 3

 

ΕΕ C 183 της 23.6.2012, σ. 7

 

ΕΕ C 313 της 17.10.2012, σ. 11

 

ΕΕ C 394 της 20.12.2012, σ. 22

 

ΕΕ C 51 της 22.2.2013, σ. 9

 

ΕΕ C 167 της 13.6.2013, σ. 9

 

ΕΕ C 242 της 23.8.2013, σ. 2

 

ΕΕ C 275 της 24.9.2013, σ. 7

 

ΕΕ C 314 της 29.10.2013, σ. 5

 

ΕΕ C 324 της 9.11.2013, σ. 6

 

ΕΕ C 57 της 28.2.2014, σ. 4

 

ΕΕ C 167 της 4.6.2014, σ. 9

 

ΕΕ C 244 της 26.7.2014, σ. 22

 

ΕΕ C 332 της 24.9.2014, σ. 12

 

ΕΕ C 420 της 22.11.2014, σ. 9

 

ΕΕ C 72 της 28.2.2015, σ. 17

 

ΕΕ C 126 της 18.4.2015, σ. 10

 

ΕΕ C 229 της 14.7.2015, σ. 5

 

ΕΕ C 341 της 16.10.2015, σ. 19

 

ΕΕ C 84 της 4.3.2016, σ. 2


(1)  Βλέπε τον κατάλογο προηγούμενων εκδόσεων στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/11


Ενημέρωση των υποδειγμάτων δελτίων που χορηγούνται από τα υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών στα διαπιστευμένα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αντιπροσωπειών, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (1)

(2016/C 236/09)

Η δημοσίευση των υποδειγμάτων δελτίων που χορηγούνται από τα Υπουργεία Εξωτερικών των κρατών μελών στα διαπιστευμένα μέλη των διπλωματικών αποστολών και των προξενικών αντιπροσωπειών, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) βασίζεται στις πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 39 του κώδικα συνόρων Σένγκεν (κωδικοποιημένο κείμενο).

Εκτός από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, μηνιαία ενημέρωση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΕΛΒΕΤΙΑ

Αντικατάσταση των πληροφοριών που δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 133 της 01.5.2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δελτία νομιμοποίησης (τίτλοι διαμονής) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών:

Carte de légitimation « B » (à bande rose): chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „B“ (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „B“ (a banda rosa): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut; / Δελτίο νομιμοποίησης « B » (με λωρίδα ροζ χρώματος): επικεφαλής μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών, ανώτατοι υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « C » (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „C“ (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „C“ (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « C » (με λωρίδα ροζ χρώματος): μέλη του διπλωματικού προσωπικού μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών, ανώτεροι υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « D » (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „D“ (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « D » (με λωρίδα μπλε χρώματος): μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « D » (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut· / Legitimationskarte „D“ (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „D“ (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « D » (με λωρίδα καφέ χρώματος): « επαγγελματικής κατηγορίας » υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « E » (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut /Legitimationskarte „E“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „E“ (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; /Δελτίο νομιμοποίησης « Ε » (με λωρίδα ιώδους χρώματος): μέλη του υπηρετικού προσωπικού μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών, υπάλληλοι των γενικών υπηρεσιών διεθνών οργανισμών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « F » (à bande jaune): domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales / Legitimationskarte „F“ (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „F“ (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali ; / Δελτίο νομιμοποίησης « F » (με λωρίδα κίτρινου χρώματος): ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό των μελών μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών και έμμισθων προξενικών αρχών και ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό υπαλλήλων διεθνών οργανισμών·

Carte de légitimation « G » (à bande turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail « court terme ») et membres de famille qui jouissent du même statut /Legitimationskarte „G“ (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „G“ (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; /Δελτίο νομιμοποίησης « G » (με λωρίδα τυρκουάζ χρώματος): υπάλληλοι διεθνών οργανισμών (με σύμβαση εργασίας « ορισμένου χρόνου ») και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « H » (à bande blanche): collaborateurs non-fonctionnaires des missions diplomatiques permanentes ou spéciales, des consulats et des organisations internationales, ainsi que les personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, des consulats et des organisations internationales. / Legitimationskarte “H” (mit weissem Streifen): Mitarbeiter ohne Beamtenstatus der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen, sowie Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, der konsularischen Vertretungen und der internationalen Organisationen zu begleiten. / Carta di legittimazione „H“ (a banda bianca): collaboratori senza statuto di funzionari di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali così come persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali, di consolati e di organizzazioni internazionali; / Δελτίο νομιμοποίησης « Η » (με λωρίδα λευκού χρώματος): συνεργάτες μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών, προξενείων και διεθνών οργανισμών που δεν έχουν καθεστώς υπαλλήλου, καθώς και πρόσωπα άνευ προνομίων και ασυλιών που είναι εξουσιοδοτημένα να συνοδεύουν τα μέλη μόνιμων ή έκτακτων διπλωματικών αποστολών, προξενικών αρχών και διεθνών οργανισμών·

Carte de légitimation « I » (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „I“ (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „I“ (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « Ι » (με λωρίδα λαδί χρώματος): μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « K » (à bande rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « Κ » (με λωρίδα ροζ χρώματος): έμμισθοι επικεφαλής προξενικών αρχών, έμμισθοι προξενικοί υπάλληλοι και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος·

Carte de légitimation « K » (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης « K » (με λωρίδα μπλε χρώματος): υπάλληλοι γραφείου έμμισθων προξενικών αρχών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος ·

Carte de légitimation « K » (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „K“ (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „K“ (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; / Δελτίο νομιμοποίησης «Κ» (με λωρίδα ιώδους χρώματος): μέλη του υπηρετικού προσωπικού έμμισθων προξενικών αρχών και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος ·

Carte de légitimation « K » (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire / Legitimationskarte „K“ (mit weissem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen / Carta di legittimazione „K“ (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari ; /Δελτίο νομιμοποίησης « Κ » (με λωρίδα λευκού χρώματος): επίτιμοι επικεφαλής προξενικών αρχών ·

Carte de légitimation « L » (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte „L“ (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationalen Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di legittimazione „L“ (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto ; /Δελτίο νομιμοποίησης « L » (με λωρίδα μπεζ χρώματος): μέλη του αλλοδαπού προσωπικού της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Εταιριών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος ·

Carte de légitimation « P » (à bande bleue): personnel scientifique non suisse du CERN et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte « P » (mit blauem Streifen): wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione « P » (à banda blu): personale scientifico non svizzero del CERN e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Δελτίο νομιμοποίησης « P » (με λωρίδα μπλε χρώματος): αλλοδαπό επιστημονικό προσωπικό του CERN και μέλη των οικογενειών τους που απολαύουν ισοδυνάμου καθεστώτος ·

Carte de légitimation « R » (à bande grise): membres du personnel non suisse des organisations internationales quasi gouvernementales ou des autres organismes internationaux et membres de famille qui jouissent du même statut / Legitimationskarte « R » (mit grauem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit von quasizwischenstaatlichen Organisation oder anderen internationalen Organen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen / Carta di Legittimazione « R » (a banda grigia): membri del personale non svizzero di organizzazioni internazionali quasi intergovernative o di altri organismi internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto / Δελτίο νομιμοποίησης «R» (με λωρίδα γκρι χρώματος): μέλη του αλλοδαπού προσωπικού διεθνών οργανισμών, οιονεί κυβερνητικών ή άλλων διεθνών οργανισμών και μελών της οικογενείας τους που απολαύουν του ιδίου καθεστώτος.

Carte de légitimation « S » (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales / Legitimationskarte „S“ (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen / Carta di legittimazione „S“ (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali; / Δελτίο νομιμοποίησης « S » (με λωρίδα πράσινου χρώματος): μέλη του προσωπικού μόνιμων και έκτακτων διπλωματικών αποστολών που έχουν ελβετική ιθαγένεια, υπάλληλοι διεθνών οργανισμών με ελβετική ιθαγένεια·

Δελτίο νομιμοποίησης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών (DFAE) τύπου «Β»

Πρεσβείες και μόνιμες αποστολές: επικεφαλής αποστολής

Διεθνείς οργανισμοί: μέλη του ανώτερου διοικητικού προσωπικού

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει διπλωματικού καθεστώτος

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «C»

Πρεσβείες και μόνιμες αποστολές: μέλη του διπλωματικού προσωπικού

Διεθνείς οργανισμοί: ανώτερος υπάλληλος

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει διπλωματικού καθεστώτος

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «D»

Πρεσβείες και μόνιμες αποστολές: μέλος διοικητικού και τεχνικού προσωπικού (AT)

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει διπλωματικού καθεστώτος, εξαιρουμένου του προνομίου της ετεροδικίας ως προς τις αστικές και διοικητικές υποθέσεις που του χορηγείται κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Διεθνείς οργανισμοί: υπάλληλος επαγγελματικής κατηγορίας

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «Ε»

Πρεσβείες και μόνιμες αποστολές: μέλος του υπηρετικού προσωπικού και μέλος του προσωπικού που έχει προσληφθεί τοπικά

Διεθνείς οργανισμοί: υπάλληλος γενικών υπηρεσιών

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «F»

Πρεσβείες, μόνιμες αποστολές και διεθνείς οργανισμοί: ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό μέλους του προσωπικού

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού δεν απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «G»

Διεθνείς οργανισμοί: έκτακτος υπάλληλος (υπάλληλος « ορισμένου χρόνου ») και αποσπασμένος υπάλληλος

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «H»

Πρεσβείες, προξενεία, μόνιμες αποστολές και διεθνείς οργανισμοί: πρόσωπο χωρίς ασυλίες και προνόμια

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού δεν απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας και δεν έχει πρόσβαση στην ελβετική αγορά εργασίας

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «I»

Διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (CICR): προσωπικό CICR

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δεν διαθέτει τελωνειακά προνόμια

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «K»

Προξενεία — δελτίο Κ ερυθρού χρώματος: έμμισθος επικεφαλής προξενικής αρχής και έμμισθος προξενικός υπάλληλος

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Προξενεία — δελτίο Κ μπλε χρώματος: έμμισθος προξενικός υπάλληλος

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Προξενεία — δελτίο Κ ιώδους χρώματος: μέλος υπηρετικού προσωπικού και μέλους προσωπικού που έχει προσληφθεί τοπικά

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού δεν απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας

Προξενεία — δελτίο Κ λευκού χρώματος: επίτιμος επικεφαλής προξενικής αρχής

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας αποκλειστικά για τα προξενικά καθήκοντα

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «L»

Διεθνής Ομοσπονδία των Εταιρειών του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (FISCR): συνεργάτης της FISCR

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Δεν διαθέτει τελωνειακά προνόμια

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «P»

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN): μέλος του επιστημονικού προσωπικού του CERN

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «R»

Μέλη του αλλοδαπού προσωπικού διεθνών οργανισμών, οιονεί κυβερνητικών ή άλλων διεθνών οργανισμών και μελών της οικογενείας τους που απολαύουν του ιδίου καθεστώτος.

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού δεν απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας

Δελτίο νομιμοποίησης DFAE τύπου «S»

Τα μέλη του προσωπικού με ελβετική ιθαγένεια λαμβάνουν, κατ' αρχήν, δελτίο νομιμοποίησης τύπου « S », ανεξάρτητα από τα καθήκοντα που εκτελούν στο πλαίσιο της ξένης αντιπροσωπείας ή του διεθνούς οργανισμού. Τα μέλη του ελβετικού προσωπικού που προσλαμβάνονται τοπικά από τις πρεσβείες και τα προξενεία δεν λαμβάνουν δελτίο. Οι έκτακτοι ελβετοί υπάλληλοι (υπάλληλοι ορισμένου χρόνου) των διεθνών οργανισμών δεν λαμβάνουν δελτίο.

Πρεσβείες και προξενεία: έμμισθα μέλη του προσωπικού με ελβετική ιθαγένεια

Μόνιμες αποστολές μέλη του προσωπικού με ελβετική ιθαγένεια

Διεθνείς οργανισμοί: υπάλληλος/συνεργάτης, με ελβετική ιθαγένεια

Image

Ο κάτοχος του δελτίου αυτού απολαμβάνει του προνομίου της ετεροδικίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του

Κατάλογος προηγούμενων εκδόσεων

 

ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 85

 

ΕΕ C 153 της 6.7.2007, σ.15

 

ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 18

 

ΕΕ C 239 της 6.10.2009, σ. 7

 

ΕΕ C 304 της 10.11.2010, σ. 6

 

ΕΕ C 273 της 16.09.2011, σ. 11

 

ΕΕ C 357 της 7.12.2011, σ. 3

 

ΕΕ C 88 της 24.3.2012, σ. 12

 

ΕΕ C 120 της 25.4.2012, σ. 4

 

ΕΕ C 182 της 22.6.2012, σ. 10

 

ΕΕ C 214 της 20.7.2012, σ. 4

 

ΕΕ C 238 της 8.8.2012, σ. 5

 

ΕΕ C 255 της 24.8.2012, σ. 2

 

ΕΕ C 242 της 23.8.2013, σ. 13

 

ΕΕ C 38 της 8.2.2014, σ. 16

 

ΕΕ C 133 της 1.5.2014, σ. 2

 

ΕΕ C 360 της 11.10.2014, σ. 5

 

ΕΕ C 397 της 12.11.2014, σ. 6

 

ΕΕ C 77 της 27.2.2016, σ. 5

 

ΕΕ C 174 της 14.5.2016, σ. 12.


(1)  Βλέπε τον κατάλογο προηγούμενων εκδόσεων στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/21


Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων

(2016/C 236/10)

Με την απόφαση αριθ. 489/15/COL, που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα σύνοψη, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κοινοποίησε στις νορβηγικές αρχές την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, σχετικά με το προαναφερθέν μέτρο ενίσχυσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το εν λόγω μέτρο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην ακόλουθη διεύθυνση:

EFTA Surveillance Authority

Registry

Rue Belliard 35 / Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Οι παρατηρήσεις θα κοινοποιηθούν στις νορβηγικές αρχές. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΣΥΝΟΨΗ

Διαδικασία

Οι νορβηγικές αρχές κοινοποίησαν το καθεστώς διαφοροποιημένων ανά περιφέρεια εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3, με επιστολή της 13ης Μαρτίου 2014 (1). Με βάση αυτή την κοινοποίηση και τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στη συνέχεια (2), η Αρχή ενέκρινε το κοινοποιηθέν καθεστώς ενισχύσεων με την απόφασή της αριθ. 225/14/COL της 18ης Ιουνίου 2014.

Με την απόφασή του, της 23ης Σεπτεμβρίου 2015, στην υπόθεση E-23/14 Kimek Offshore AS κατά ESA (3) το Δικαστήριο ΕΖΕΣ ακύρωσε εν μέρει την απόφαση της Αρχής.

Με επιστολή της 15ης Οκτωβρίου 2015 (4) η Αρχή ζήτησε πληροφορίες από τις νορβηγικές αρχές. Με επιστολή της 6ης Νοεμβρίου 2015 (5) οι νορβηγικές αρχές απάντησαν στο αίτημα παροχής πληροφοριών.

Περιγραφή του μέτρου

Ο στόχος του γενικού καθεστώτος διαφοροποιημένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης αυτός καθ’ εαυτόν είναι ο περιορισμός ή η πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού στις λιγότερο κατοικημένες περιοχές της Νορβηγίας, μέσω της τόνωσης της απασχόλησης. Το καθεστώς ενισχύσεων λειτουργίας αντισταθμίζει το κόστος της απασχόλησης μέσω της μείωσης των συντελεστών των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Κατά κανόνα, η ένταση ενίσχυσης ποικίλλει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή στην οποία έχει καταχωριστεί η επιχειρηματική μονάδα. Το νορβηγικό δίκαιο απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καταχωρίζουν τις υπομονάδες που ασκούν χωριστή επιχειρηματική δραστηριότητα (6). Εάν η επιχείρηση ασκεί διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, η κάθε υπομονάδα πρέπει να καταχωρίζεται χωριστά. Επιπλέον, οι μονάδες πρέπει να καταχωρίζονται χωριστά όταν οι δραστηριότητες ασκούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

Κατ’ εξαίρεση από το βασικό κανόνα σχετικά με την καταχώριση, το καθεστώς εφαρμόζεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας όταν αποσπούν εργαζομένους στην επιλέξιμη περιφέρεια και όταν οι εργαζόμενοί τους απασχολούνται σε κινητές δραστηριότητες εντός της επιλέξιμης περιφέρειας (για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, αυτό αναφέρεται ως «περιπατητικές υπηρεσίες»). Αυτός είναι ο κανόνας εξαίρεσης που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας απόφασης. Η εθνική νομική βάση για το καθεστώς αυτό καθ’ εαυτό είναι το άρθρο 23-2 του νόμου περί εθνικής ασφαλίσεως (7). Η εθνική νομική βάση για τον κανόνα εξαίρεσης προβλέπεται στο τμήμα 1(4) της απόφασης αριθ. 1482 του νορβηγικού κοινοβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό των φορολογικών συντελεστών κ.ά. σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής ασφαλίσεως.

Η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο όταν ο εργαζόμενος δαπανά το ήμισυ ή περισσότερο των εργάσιμων ημερών του στην επιλέξιμη περιφέρεια. Περαιτέρω, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται μόνον για το μέρος των εργασιών που διεξάγονται στην επιλέξιμη περιφέρεια.

Αξιολόγηση του μέτρου

Η Αρχή πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον ο κανόνας εξαίρεσης συμβιβάζεται με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ βάσει του άρθρου 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αρχής σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (ΚΓΠΕ) (8).

Οι περιφερειακές ενισχύσεις μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μειονεκτουσών περιφερειών μόνον όταν χορηγούνται ως κίνητρο για πρόσθετες επενδύσεις ή οικονομική δραστηριότητα στις περιοχές αυτές (9). Οι περιφερειακές ενισχύσεις λειτουργίας μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ μόνον όταν χορηγούνται με στόχο την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ή των μονίμων προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις σε μειονεκτούσες περιφέρειες (10).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος αυτού καθ’ εαυτό περιορίζεται στις μειονεκτούσες περιφέρειες. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης περιορίζεται στον κανόνα εξαίρεσης. Το ζήτημα είναι αν ο εν λόγω κανόνας, ο οποίος συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρισμένες εκτός των μειονεκτουσών περιφερειών που καλύπτονται από το καθεστώς αυτό μπορούν να επωφεληθούν από ενισχύσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων στον βαθμό που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σε μειονεκτούσες περιφέρειες, συμβιβάζεται με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Με άλλα λόγια, αντιμετωπίζει ο κανόνας εξαίρεσης συγκεκριμένα ή μόνιμα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις σε μειονεκτούσες περιφέρειες;

Εναπόκειται στις νορβηγικές αρχές να αποδείξουν τον κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού εν την απουσία του κανόνα εξαίρεσης (11). Οι νορβηγικές αρχές τόνισαν τα οφέλη που προκύπτουν από τον κανόνα εξαίρεσης για τις τοπικές επιχειρήσεις. Μπορούν να έχουν πρόσβαση, με χαμηλότερο κόστος, σε εξειδικευμένη εργασία που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμη. Επιπλέον, ο κανόνας εξαίρεσης οδηγεί σε αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των περιπατητικών υπηρεσιών στις επιλέξιμες περιφέρειες, κάτι που ωφελεί τις τοπικές επιχειρήσεις (πέραν εκείνων που παρέχουν περιπατητικές υπηρεσίες), δεδομένου ότι το χαμηλότερο κόστος για τις περιπατητικές υπηρεσίες καθιστά ελκυστικότερη και πιο επικερδή τη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιφέρεια. Η χρήση της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος είναι έμμεσο εργαλείο κατά την έννοια ότι χρησιμοποιείται για τη μείωση του κόστους που συνεπάγεται η απασχόληση εργαζομένων ως μέτρο για τον περιορισμό ή την πρόληψη της μείωσης του πληθυσμού. Η ιδέα είναι ότι η αγορά εργασίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή του τόπου κατοικίας.

Οι νορβηγικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας θα προσλαμβάνουν περιστασιακά εργαζομένους στις επιλέξιμες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, οι επιχειρήσεις θα παρέχουν θέσεις εργασίας που, αν και μάλλον προσωρινής φύσεως, ωστόσο, θα συμβάλλουν στην αύξηση του μισθωτού εισοδήματος στις επιλέξιμες περιφέρειες. Τούτο θα τονώσει επίσης την οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι εργαζόμενοι που διαμένουν προσωρινά στην επιλέξιμη περιφέρεια θα αγοράζουν τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες και, με τον τρόπο αυτό, θα συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Αυτό ισχύει ιδίως για μετακινήσεις εργαζομένων στον τόπο εργασίας, ιδίως βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, καθώς είναι πιθανό να διαμένουν σε ξενοδοχεία, να τρώνε σε εστιατόρια κ.λπ. Οι νορβηγικές αρχές έχουν υπολογίσει ότι το ποσό της ενίσχυσης που προκύπτει από τον κανόνα εξαίρεσης ανέρχεται στο δύο τοις εκατό της συνολικής ενίσχυσης για το 2015, ποσοστό που όπως υπογραμμίζουν αποτελεί αβέβαιη εκτίμηση. Δύο τοις εκατό αντιστοιχεί σε περίπου 19 εκατ. ευρώ (12). Η Αρχή καλεί τις νορβηγικές αρχές να υποβάλουν ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του κανόνα εξαίρεσης.

Εκτός από τις ανωτέρω παρατηρήσεις γενικής φύσεως, οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν αποδείξει τον κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού στην οικεία περιφέρεια εν την απουσία του κανόνα εξαίρεσης. Η Αρχή φρονεί ότι ένα μέτρο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, πρέπει να έχει επιπτώσεις που να υπερβαίνουν την οριακή αύξηση των δυνατοτήτων προσωρινής απασχόλησης και των δαπανών στην επιλέξιμη περιφέρεια. Σε αυτή τη βάση, η Αρχή καλεί τις νορβηγικές αρχές να υποβάλουν περισσότερες πληροφορίες ώστε να αποδείξουν τον κίνδυνο μείωσης του πληθυσμού εν την απουσία του κανόνα εξαίρεσης.

Όσον αφορά την επίπτωση στον ανταγωνισμό και στο εμπόριο από τον κανόνα εξαίρεσης, οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο κανόνας εξαίρεσης δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μειονεκτούσες περιφέρειες, δεδομένου ότι ισχύει για κάθε επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη στον ΕΟΧ. Συνεπώς αποφεύγονται οι αρνητικές επιπτώσεις επί του ανταγωνισμού. Η Αρχή φρονεί ότι αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο υπό το πρίσμα των παραγράφων 3 και 53 των ΚΓΠΕ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που έχουν καταχωριστεί στην επιλέξιμη περιφέρεια μπορεί, εν γένει, να αντιμετωπίζουν πιο μόνιμες δυσκολίες σε σχέση με τις επιχειρήσεις που απλώς στέλνουν τους υπαλλήλους τους να εργαστούν στην εν λόγω περιφέρεια σε μη μόνιμη βάση. Οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις με έδρα εκτός της επιλέξιμης περιφέρειας μπορεί να έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις τοπικές επιχειρήσεις λόγω, μεταξύ άλλων, των εξόδων μεταφοράς και στέγασης του προσωπικού. Οι νορβηγικές αρχές δεν παρουσίασαν στοιχεία ή περαιτέρω επιχειρηματολογία προς υποστήριξη αυτού του ισχυρισμού. Η Αρχή καλεί τις νορβηγικές αρχές να αποσαφηνίσουν περαιτέρω τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο κανόνας εξαίρεσης δεν έχει αδικαιολόγητες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και να υποβάλουν περαιτέρω πληροφορίες για την υποστήριξη αυτού του ισχυρισμού.

Οι νορβηγικές αρχές τόνισαν ότι είναι προφανές ότι ο κανόνας εξαίρεσης έχει χαρακτήρα κινήτρου. Η δημιουργία κινήτρων από την ενίσχυση δεν μπορεί απλώς να τεκμαίρεται. Ενώ δεν είναι απαραίτητο να παρέχονται χωριστά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μία ενίσχυση βάσει ενός καθεστώτος παρέχει σε κάθε δικαιούχο κίνητρο, σε ατομική βάση, για την άσκηση μιας δραστηριότητας που διαφορετικά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί, ο χαρακτήρας κινήτρου πρέπει, τουλάχιστον, να βασίζεται σε μία βάσιμη οικονομική θεωρία. Δεν αρκεί ο ισχυρισμός περί προφανούς. Μολονότι είναι αληθές ότι ο κανόνας εξαίρεσης για εταιρείες καταχωρισμένες εκτός των επιλέξιμων περιφερειών μειώνει το κόστος εργασίας για τις περιπατητικές υπηρεσίες στις επιλέξιμες περιφέρειες, οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν προσκομίσει στοιχεία ή επιχειρήματα ικανά να αποδείξουν ότι είναι πιθανό, ελλείψει ενισχύσεως, το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στην οικεία περιφέρεια να μειωθεί σημαντικά λόγω των προβλημάτων που η ενίσχυση αυτή έχει σκοπό να αντιμετωπίσει (13).

Οι νορβηγικές αρχές διευκρίνισαν ότι οι επιχειρήσεις που προσφέρουν περιπατητικές υπηρεσίες σε κάποιο βαθμό μπορούν να καταχωρίσουν υπομονάδες στην επιλέξιμη περιφέρεια. Εξάλλου, οφείλουν να το πράξουν όταν τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ασκεί τη δραστηριότητά του για τη μητρική μονάδα σε άλλη περιφέρεια και μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην επιχείρηση στην εν λόγω περιφέρεια.

Οι νορβηγικές αρχές υποστηρίζουν ότι χωρίς τον κανόνα εξαίρεσης των περιπατητικών υπηρεσιών στην επιλέξιμη περιφέρεια, θα υπήρχε αδικαιολόγητη διαφορά μεταχείρισης ανάλογα με το αν η επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες έχει συστήσει υπομονάδα στην επιλέξιμη περιφέρεια ή όχι.

Πρώτον, δεν είναι σαφές για την Αρχή τι συνεπάγεται η απαίτηση ότι «τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ασκεί τη δραστηριότητά του για τη μητρική μονάδα σε άλλη περιφέρεια και μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην επιχείρηση στην εν λόγω περιφέρεια». Συνεπώς, η Αρχή καλεί τις νορβηγικές αρχές να διευκρινίσουν το σημείο αυτό.

Δεύτερον, η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί γενική αρχή του δικαίου ΕΟΧ. Ωστόσο, η αρχή δεν μπορεί να χρησιμεύσει αυτή καθ’ εαυτή ως βάση για να δικαιολογηθεί ο κανόνας εξαίρεσης. Ο κανόνας εξαίρεσης πρέπει να συμβιβάζεται με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Εν κατακλείδι, η απουσία των σχετικών πληροφοριών, όπως περιγράφεται ανωτέρω, έχει ως αποτέλεσμα η Αρχή να έχει αμφιβολίες όσον αφορά το συμβιβάσιμο του κανόνα εξαίρεσης με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 489/15/COL

of 9 December 2015

opening a formal investigation into the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020

(Norway)

The EFTA Surveillance Authority (‘the Authority’),

HAVING REGARD to:

the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Article 61,

Protocol 26 to the EEA Agreement,

the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1(2) of Part I and Articles 4(4) and 6(1) of Part II,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

(1)

The Norwegian authorities notified the regionally differentiated social security contributions scheme 2014-2020 pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3 by letter of 13 March 2014 (14). On the basis of that notification and information submitted thereafter (15), the Authority approved the notified aid scheme by its Decision No 225/14/COL of 18 June 2014.

(2)

By its judgment of 23 September 2015 in case E-23/14 Kimek Offshore AS v ESA  (16) the EFTA Court annulled, in part, the Authority's decision.

(3)

By letter dated 15 October 2015 (17), the Authority requested information from the Norwegian authorities. By letter dated 6 November 2015 (18), the Norwegian authorities replied to the information request.

2.   The scheme as such is not the subject of the formal investigation

(4)

By its judgment the EFTA Court partly annulled the Authority's decision approving the aid scheme. The aid scheme as such is not subject to the renewed scrutiny carried out by the Authority in the present formal investigation. The subject of this formal investigation is merely the part of the scheme (an exemption rule for ambulant services) for which the Authority's approval was annulled.

3.   The scheme

3.1    Objective

(5)

The objective of the general scheme on differentiated social security contributions as such is to reduce or prevent depopulation in the least inhabited regions in Norway, by stimulating employment. The operating aid scheme offsets employment costs by reducing the social security contribution rates in certain geographical areas. As a main rule, the aid intensitites vary according to the geographical area in which the business unit is registered. The rules on registration are explained in greater detail below.

3.2    National legal basis

(6)

The national legal basis for the scheme as such is Section 23-2 of the National Insurance Act (19). This provision sets out the employer's general obligation to pay social security contributions calculated on the basis of gross salary paid to the employee. According to paragraph 12 of that section, the Norwegian Parliament may adopt regionally differentiated rates, as well as specific provisions for undertakings within certain sectors. Thus, it is the National Insurance Act, in conjunction with the annual decisions of the Norwegian Parliament, that forms the national legal basis for the scheme.

(7)

For further detail on the aid scheme as such, reference is made to the Authority's Decision No 225/14/COL.

3.3    Rules on registration

(8)

As a main rule, aid eligibility depends on whether a business is registered in the eligible area. As noted above, the main rule of the scheme is that aid intensities vary according to the geographical area in which the business is registered.

(9)

Norwegian law requires undertakings to register sub-units for each separate business activity performed (20). If an undertaking performs different kinds of business activities, separate sub-units must be registered. Moreover, separate units must be registered if the activities are performed in different geographical locations.

(10)

According to the Norwegian authorities, the ‘separate business activitiy’ criterion is met when at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there. Each sub-unit forms its own basis for the calculation of the differentiated social security contribution, depending on their registered location. Thus, an undertaking registered outside the area eligible for aid under the scheme will be eligible for aid if, and in so far as, its economic activities are performed within a sub-unit located within the eligible area.

3.4    Ambulant services – the measure under scrutiny

(11)

By way of exemption from the main rule on registration, the scheme also applies to undertakings registered outside the eligible area where they hire out workers to the eligible area and where their employees are engaged in mobile activities within the eligible area (for the purposes of this decision, this is referred to as ‘ambulant services’). This is the exemption rule under scrutiny in the decision at hand. The national legal basis for that exemption is provided for by section 1(4) of the Norwegian Parliament's Decision No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax rates etc. under the National Insurance Act for 2014.

(12)

The exemption applies only when the employee spends half or more of his working days in the eligible area. Further, the reduced rate is only applicable for the part of the work carried out there. As a principal rule, the tax registration period is one calendar month.

(13)

This entails that if an employee of an Oslo-registered entity (Oslo is in Zone 1, an ineligible zone, where the rate therefore is the standard 14,1 %) completes 60 % of his work one calendar month in Vardø (which is in Zone 5 where the applicable rate is 0 %) and the rest in Oslo, the undertaking will be eligible for the zero-rate on the salary to be paid for the work carried out in Vardø, but not for the work carried out in Oslo.

4.   The judgment of the EFTA Court

(14)

The EFTA Court annuled the Authority's decision in so far as it closed the preliminary investigation as regards the aid measure in section 1(4) of the Norwegian Parliament's Decision No 1482 of 5 December 2013 on determination of the tax rates etc. under the National Insurance Act for 2014. Section 1(4) is drafted in such a way as to conflate, together with the exemption rule (which is the subject of the present decision), an anti-circumvention measure designed to prevent undertakings from claiming aid under the scheme by virtue of simply registering their business within an area with a lower rate of social security contributions, even if they then proceed to conduct ambulatory activities or hire out their employees to work in an area with a higher rate. The anti-circumvention measure is not subject to the present procedure (21).

5.   Comments by the Norwegian authorities

(15)

The Norwegian authorities argue that the exemption rule for ambulant services is compatible with the functioning of the EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) and that it is in line with the Authority's Guidelines on Regional State Aid for 2014-2020 (the RAG) (22).

(16)

The Norwegian authorities have explained that the exemption rule accounts for about two percent of the total aid granted under the scheme for 2015. They stress that this calculation is based on uncertain estimates.

(17)

The Norwegian authorities have explained that in Norway, access to employment is the most influential factor when it comes to peoples' choice of residence. The social security contribution is as a main rule calculated on the basis of the rate applicable in the zone in which the employer is considered to carry out business activity. This rule is based on the premise that only undertakings performing economic activity in the eligible area should receive aid, and only to the extent that they are performing business activities in that area. This is a fundamental premise for the aid scheme.

(18)

Where a company is registered, is not, and should not be, decisive. There are many sectors that frequently provide ambulant services. As an example, it would be too burdensome to require all construction firms to register their activities locally wherever they were to carry out work in order to be eligible for reduced social security rates. Neither Article 61(3)(c) nor the RAG or the GBER (23) contain requirements on where regional aid beneficiaries need to be registered. A formalistic approach where the registered location of the beneficiary is decisive in all cases has no basis in Article 61(3)(c). To the contrary, it would be difficult to reconcile with the RAG which focusses on whether the aid promotes economic activity in disadvantaged areas and not whether beneficiaries are registered within the area covered by the scheme. The underlying realities, i.e. whether the undertaking carries out economic activity within the eligible area, should be decisive. Furthermore, undertakings performing ambulant services can to some extent register sub-units in the eligible area. In the absence of the exemption rule for ambulant serices in the eligible area, there would be an unjustified difference in treatment depending on whether the service providing undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(19)

The Norwegian authorities contend that the exemption rule contributes to an objective of common interest in a number of ways. They firstly note that undertakings in the eligible area can access, at a lower cost, specialised labour that would otherwise not be available. Secondly, the rule leads to increased competition between ambulant services in eligible areas. This is beneficial for local undertakings, other than those providing ambulant services, as lower costs for ambulant services make it more attractive and more profitable to run a business in the eligible area. Thirdly, employees with a temporal stay in the eligible area will buy local goods and services and thereby contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting to the location especially in the short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in restaurants etc. Fourthly, undertakings located in central areas may also hire personnel residing in the area where the ambulant services are performed. Even if the jobs are temporary in nature, they will contribute to increased wage income in the eligible regions, which also stimulates economic activity. Finally, undertakings registered outside the eligible zone may have a competitive disadvantage compared to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging of personnel.

(20)

In the view of the Norwegian authorities, it is evident that the exemption rule has an incentive effect as it reduces labour costs for ambulant services.

(21)

Finally, the Norwegian authorities stress that the exemption rule creates a level playing field for all undertakings active in the disadvantages areas. The rule applies equally to any EEA-based undertaking. This ensures that undue adverse effects on competition are avoided.

II.   ASSESSMENT

1.   The presence of state aid

(22)

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.

(23)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled: (i) there must be an intervention by the state or through state resources, (ii) that intervention must confer a selective economic advantage on the recipients, (iii) it must be liable to affect trade between EEA States and (iv) it must distort or threathen to distort competition.

(24)

In Decision No 225/14/COL, the Authority concluded that the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020 constitutes an aid scheme. The Authority refers to its reasoning in paragraphs 68-74 of that decision. The exemption rule for ambulant services is part of the provisions providing for that aid scheme. It increases the scope of the scheme in the sense that it widens the circle of potential beneficiaries to undertakings that are not registered in the eligible areas. As with the other aid granted under the scheme, extending the scheme to the undertakings registered outside of the eligible areas results in state resources conferring selective advantages on undertakings. These advantages are liable to affect trade and distort competition.

2.   Procedural requirements

(25)

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3: ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. … The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

(26)

The Norwegian authorities implemented the exemption rule after the Authority approved it by Decision No 225/14/COL. With the annulment of the Authority's approval of the rule by the EFTA Court, the aid has become unlawful.

3.   Compatibility of the aid

(27)

The Authority must assess whether the exemption rule is compatible with the functioning of the EEA Agreement on the basis of its Article 61(3)(c) in line with the RAG.

(28)

The exemption rule for ambulant services entitles undertakings that are not registered in the eligible area to benefit from reduced social security charges when and to the extent that they carry out economic activities in the registered area. Neither Article 61(3)(c) EEA nor the RAG (nor the regional aid rules in the GBER) formally require that regional aid beneficiaries are registered in the assisted areas.

(29)

Regional aid can be effective in promoting the economic development of disadvantaged areas only if it is awarded to induce additional investment or economic activity in those areas (24). Regional operating aid can only fall under Article 61(3)(c) EEA if it is awarded to tackle specific or permanent handicaps faced by undertakings in disadvantaged regions (25).

(30)

There is no question that the geographical scope of the scheme as such is restricted to disadvantaged regions. The scope of this decision is limited to the exemption rule. The question is whether that rule, which entails that undertakings registered outside the disadvantaged regions covered by the scheme can benefit from aid under the scheme to the extent that they carry out economic activities in the disadvantaged regions is compatible with the state aid rules. In other words, does the exemption rule tackle specific or permanenet handicaps faced by undertakings in the disadvantaged regions?

(31)

It is for the Norwegian authorities to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the exemption rule (26). The Norwegian authorities have underlined the benefits of the exemption rule for local undertakings. They can access, at a lower cost, specialised labour that would otherwise not be available. Moreover, the exemption rule leads to increased competition between ambulant services in the eligible areas, which again is beneficial for local undertakings (other than those providing ambulant services) since lower costs for ambulant services make it more attractive and more profitable to run a business in the eligible area. The use of aid under the scheme is an indirect tool in the sense that it is used to reduce the cost of employing workers as a measure to reduce or prevent depopulation. The idea is that the labour market is the most important factor influencing where people live.

(32)

The Norwegian authorities have further argued that the firms registered outside the eligible area occasionally will hire workers in the eligible areas. Thereby the firms will provide jobs that, although of a more temporary nature, will nevertheless contribute to increased wage income in the eligible regions. This also stimulates economic activity. The Norwegian authorities furthermore argue that employees who temporarily stay in the eligible area will buy local goods and services and thereby contribute to the local economy. This applies in particular to employees commuting to the location especially on short or medium term as they are likely to stay in hotels, eat in restaurants, etc. The Norwegian authorities have estimated the amount of aid resulting from the exemption rule to be two percent of the total aid for 2015 which they stress is an uncertain estimate. Two percent amounts to approximately EUR 19 million (27). The Authority invites the Norwegian authorities to provide more precise information about the financial effect of the rule.

(33)

Apart from the above remarks of a general nature, the Norwegian authorities have not demonstrated the risk of depopulation of the relevant area in the absence of the exemtion rule. It is the view of the Authority that a measure, in order to meet the requirements of the RAG, must have effects exceeding a marginal increase of temporary employment possibilities and spending in the eligible area. On this basis, the Authority invites the Norwegian authorities to provide more information to demonstrate the risk of depopulation in the absence of the exemption rule.

(34)

In terms of effect on competition and trade of the exemption rule, the Norwegian authorities argue that the exemption rule creates a level playing field for all undertakings active in the disadvantaged areas as it applies equally to any EEA-based undertaking. The consequence is that it ensures that undue adverse effects on competition are avoided. It is the view of the Authority that this is a positive feature in light of paras. 3 and 53 of the RAG. However, the undertakings registered within the eligible area may, in general, face more permanent difficulties than the undertakings that merely send their employees to work in the area on a non-permanent basis. The Norwegian authorities argue that undertakings registered outside the eligible zone may have a competitive disadvantage compared to local firms due to i.a. costs of transporting and lodging of personnel. The Norwegian authotities have not presented any data or further reasoning to back up this assumption. The Authority invites the Norwegian authorities to further clarify why it is that the exemption rule does not have undue adverse effects on competition and to submit further information to back this up.

(35)

The Norwegian authorities have stressed that it is evident that the exemption rule has an incentive effect. Incentive effect of an aid cannot merely be assumed. While it is not necessary to provide individual evidence that aid under a scheme provides each beneficiary with an incentive, on an individual basis, to carry out an activity it would not otherwise have carried out, the incentive effect must, at the least, be based on sound economic theory. It is not sufficient merely to refer to an alleged obviousness. While it is true that the exemption rule for companies registered outside the eligible areas reduces labour costs for ambulant services in the eligible areas, the Norwegian authorities have not provided evidence or arguments to the effect that it is likely that, in the absence of aid, the level of economic activity in the area would be significantly reduced due to the problems that the aid is intended to address (28).

(36)

The Norwegian authorities have explained that undertakings performing ambulant services to some extent can register sub-units in the eligible area. Moreover, they are required to do so when at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there.

(37)

The Norwegian authorities argue that in the absence of the exemption rule for ambulant services in the eligible area, there would be an unjustified difference in treatment depending on whether the service providing undertaking had established a sub-unit in the eligible area.

(38)

Firstly, it is not clear to the Authority what the requirement that ‘at least one employee carries out work for the parent unit in a separate area, and the undertaking may be visited there’ entails. The Authority therefore invites the Norwegian authorities to clarify this.

(39)

Secondly, the the principle of equal treatment is a general principle of EEA law. However, this cannot in and of itself serve as a basis to justify the exemption rule. The exemption rule must itself be compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(40)

In conclusion, the absence of the relevant information, as described above, leads the Authority to have doubts about the compatibility of the exemption rule with the functioning of the EEA Agreement.

4.   Conclusion

(41)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020 is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(42)

Consequently, and in accordance Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the measure is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(43)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Norwegian authorities to submit, by 10 January 2016 their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the compatibility of the measure in light of the state aid rules.

(44)

The Authority reminds the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted to the beneficiaries will have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law, such as the protection of legitimate expectations.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the exemption rule for ambulant services under the scheme on differentiated social security contributions 2014-2020.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure by 10 January 2016.

Article 3

The Norwegian authorities are requested to provide by 10 January 2016, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 4

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 5

Only the English language version of this decision is authentic.

Done in Brussels, on 9 December 2015

For the EFTA Surveillance Authority

Sven Erik SVEDMAN

President

Helga JÓNSDÓTTIR

College Member


(1)  Έγγραφα αριθ. 702438-702440, 702442 και 702443.

(2)  Βλέπε παράγραφο 2 της απόφασης αριθ. 225/14/COL, στη διεύθυνση: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf

(3)  Μη δημοσιευθείσα ακόμη.

(4)  Έγγραφο αριθ. 776348.

(5)  Έγγραφα αριθ. 779603 και 779604.

(6)  Νόμος για το Συντονιστικό Μητρώο Νομικών Προσώπων (LOV- 1994-06-03-15).

(7)  LOV-1997-02-28-19.

(8)  ΕΕ L 166 της 5.6.2014, σ. 44 και Συμπλήρωμα ΕΟΧ αριθ. 33 της 5.6.2014, σ. 1.

(9)  Παράγραφος 6 των ΚΓΠΕ.

(10)  Παράγραφος 16 των ΚΓΠΕ.

(11)  Παράγραφος 43 των ΚΓΠΕ.

(12)  Βάσει του κοινοποιηθέντος προϋπολογισμού του 2013, βλέπε παράγραφο 49 της απόφασης αριθ. 225/14/COL της Αρχής.

(13)  Παράγραφος 71 των ΚΓΠΕ.

(14)  Documents No 702438-702440, 702442 and 702443.

(15)  See paragraph 2 of Decision No 225/14/COL, available online: http://www.eftasurv.int/media/state-aid/Consolidated_version_-_Decision_225_14_COL__NOR_Social_Security_contributions_2014-2020.pdf

(16)  Not yet reported.

(17)  Document No 776348.

(18)  Documents No 779603 and 779604.

(19)  LOV-1997-02-28-19.

(20)  The Act on the Coordinating Register for Legal Entities (LOV-1994-06-03-15).

(21)  See Order of the EFTA Court of 23.11.2015 in Case E-23/14 INT Kimek Offshore AS v ESA (not yet reported).

(22)  OJ L 166, 5.6.2014, p. 44 and EEA Supplement No 33, 5.6.2014, p. 1.

(23)  The General Block Exemption Regulation (GBER). Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1), incorporated into the EEA Agreement by EEA Joint Committee Decision No 152/2014 (OJ L 342, 27.11.2014, p. 63 and EEA Supplement No 71, 27.11.2014, p. 61) at point 1j of Annex XV to the EEA Agreement.

(24)  Para. 6 of the RAG.

(25)  Para. 16 of the RAG.

(26)  Para. 43 of the RAG.

(27)  Based on the notified 2013 budget, see para. 49 of the Authority's Decision No 225/14/COL.

(28)  Para. 71 of the RAG.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/29


Πρόσκληση για την υποβολή παρατηρήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου για θέματα κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τη δυνητική χορήγηση ενίσχυσης στην Hurtigruten ASA στο πλαίσιο της παράκτιας συμφωνίας για την Hurtigruten Maritime Service 2012-2019

(2016/C 236/11)

Με την απόφαση αριθ. 490/15/COL, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, που αναδημοσιεύεται στη γλώσσα του πρωτοτύπου στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα σύνοψη, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κίνησε τη διαδικασία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο 3 μέρος I άρθρο 1 παράγραφος 2 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου. Οι νορβηγικές αρχές ενημερώθηκαν σχετικά μέσω αντιγράφου της ως άνω απόφασης.

Μέσω της παρούσας ανακοίνωσης, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ καλεί τα κράτη της ΕΖΕΣ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το εν λόγω μέτρο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

EFTA Surveillance Authority

Registry

Rue Belliard 35 / Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Οι παρατηρήσεις θα κοινοποιηθούν στις νορβηγικές αρχές. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

ΣΥΝΟΨΗ

Ιστορικό

Η Hurtigruten ASA («Hurtigruten) παρέχει υπηρεσίες μεταφορών που συνίστανται στη συνδυασμένη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων κατά μήκος της νορβηγικής ακτογραμμής από το Bergen στο Kirkenes.

Μετά από μια διαδικασία διαγωνισμού, η συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών στην παράκτια γραμμή Bergen-Kirkenes, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, υπεγράφη με την Hurtigruten στις 13 Απριλίου 2011 («HA»). Δυνάμει της εν λόγω συμφωνίας, η Hurtigruten εκτελεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ημερήσια δρομολόγια με στάσεις σε 32 καθορισμένους ενδιάμεσους λιμένες μεταξύ Bergen και Kirkenes. Στις γραμμές Tromsø–Kirkenes και Kirkenes–Tromsø παρέχονται επίσης εμπορευματικές μεταφορές. Οι υπηρεσίες παρέχονται λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ικανότητα και τα πλοία, όπως ορίζεται στη σύμβαση. Τα πλοία που χρησιμοποιούνται στην παράκτια γραμμή έχουν μεταφορική ικανότητα 320 επιβατών, ικανότητα φιλοξενίας 120 επιβατών σε θαλάμους (καμπίνες) και χωρητικότητα μεταφοράς 150 ευρωπαλετών εμπορευμάτων σε κύτος φορτίου με κανονικό ύψος φορτίου. Επίσης πληρούν νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 4.4 της συγγραφής υποχρεώσεων.

Για τις υπηρεσίες οι οποίες καλύπτονται από την HA, οι νορβηγικές αρχές καταβάλλουν συνολική αντιστάθμιση 5 120 εκατ. ΝΟΚ για τα οκτώ έτη διάρκειας της συμφωνίας.

Αξιολόγηση της κρατικής ενίσχυσης της χορηγούμενης αντιστάθμισης

Το μόνο κριτήριο της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης που τίθεται υπό αμφισβήτηση είναι κατά πόσον η σύμβαση παρείχε επιλεκτικό αδικαιολόγητο οικονομικό πλεονέκτημα στην Hurtigruten.

Επιλεκτικό οικονομικό πλεονέκτημα στη Hurtigruten

Η Αρχή αξιολόγησε τους τέσσερις όρους της απόφασης Altmark  (1) και διαπίστωσε ότι, σε αυτό το στάδιο, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να πληρούται, και, ως εκ τούτου, παρέχεται επιλεκτικό πλεονέκτημα στη Hurtigruten κατά την έννοια του άρθρου 61 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Όσον αφορά τον πρώτο όρο περί σαφούς ορισμού της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, η Αρχή διατηρεί αμφιβολίες για το κατά πόσον η απαίτηση για απόθεμα χωρητικότητας του σημείου 4-2 της ΗΑ μπορεί να χαρακτηρισθεί από τη Νορβηγία ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και καλεί τις νορβηγικές αρχές να παράσχουν αντικειμενική αιτιολόγηση όσον αφορά την ανάγκη υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ), λαμβανομένων υπόψη των εποχιακών διακυμάνσεων της εμπορικής μεταφοράς επιβατών.

Όσον αφορά τον δεύτερο όρο και το γεγονός ότι οι βασικές παράμετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθμιση πρέπει να έχουν προσδιορισθεί προηγουμένως αντικειμενικά και με διαφάνεια, η Αρχή, σε αυτό το στάδιο, αμφιβάλλει κατά πόσον η απαίτηση για απόθεμα χωρητικότητας συνδέεται με τους πραγματικούς αριθμούς επιβατών στο πλαίσιο της ΥΔΥ. Δεν υπήρξε, για παράδειγμα, καμία αντικειμενική και διαφανής μεθοδολογία εκ των προτέρων υπολογισμού του κόστους ανά επιβάτη/χιλιόμετρο. Η Hurtigruten κατάρτισε χωριστό προϋπολογισμό ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται με τις γραμμές ΥΔΥ. Αυτή η χωριστή λογιστική ωστόσο δεν αποσκοπεί στον εκ των προτέρων καθορισμό των παραμέτρων της αντιστάθμισης, η οποία συνδέεται άμεσα με τις πραγματικές ζημίες και δαπάνες (ικανότητα και δαπάνες επιβατών) της Hurtigruten.

Όσον αφορά τον τρίτο όρο, η Αρχή εκφράζει αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον οι νορβηγικές αρχές έχουν διασφαλίσει ότι η χορηγηθείσα αντιστάθμιση δεν υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των δαπανών που πραγματοποιούνται για την εκπλήρωση της ΥΔΥ, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών.

Η Αρχή δεν μπορεί, κατά το παρόν στάδιο, να αποκλείσει ότι η Hurtigruten έλαβε υπεραντιστάθμιση για την παροχή της δημόσιας υπηρεσίας. Για να καταλήξει σ’ αυτό το προκαταρκτικό συμπέρασμα, η Αρχή αξιολόγησε τα ακόλουθα:

i)

η Hurtigruten δεν δεσμεύει μεταφορική ικανότητα για επιβάτες στο πλαίσιο της παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αλλά πωλεί τη μεταφορική ικανότητα σε επιβάτες κρουαζιέρας, διατηρώντας παράλληλα την αντιστάθμιση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο ίδιο επίπεδο·

ii)

η αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας έχει αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο ισχύος της σύμβασης·

iii)

η Hurtigruten εξακολουθεί να λαμβάνει αντιστάθμιση για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν· και

iv)

η Hurtigruten επιδιώκει περαιτέρω να επιτύχει χαμηλότερες χρεώσεις για τα λιμενικά τέλη, διατηρώντας παράλληλα την αντιστάθμιση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο ίδιο επίπεδο.

Τέλος, όσον αφορά τον τέταρτο όρο, η οποίος απαιτεί την έναρξη διαδικασίας διαγωνισμού ή συγκριτικής ανάλυσης με έναν αποτελεσματικό επιχειρηματία, η Αρχή, σε σχέση με τη διαδικασία διαγωνισμού που κατέληξε σε μία μόνο προσφορά, της Hurtigruten, σε αυτό το στάδιο, αμφιβάλλει αν μια διαδικασία διαγωνισμού, όπως η επίμαχη, μπορεί να θεωρηθεί επαρκής για να εξασφαλίσει το «μικρότερο δυνατό κόστος για το κοινωνικό σύνολο». Τούτο ισχύει κατά μείζονα λόγο δεδομένου ότι η Hurtigruten είχε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που ενίσχυσε τη θέση της στο πλαίσιο της διαδικασίας του διαγωνισμού, δεδομένου ότι είχε ήδη στην κατοχή της πλοία προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της συγγραφής υποχρεώσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη συγγραφή υποχρεώσεων, η εκχώρηση της εκτέλεσης της ΥΔΥ ανακοινώθηκε υπό μορφή τριών εναλλακτικών λύσεων. Αυτό καταδεικνύει την ύπαρξη περαιτέρω πληροφοριών ή/και κριτηρίων στάθμισης μεταξύ αυτών των εναλλακτικών λύσεων. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλήφθηκαν στα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η Αρχή διατηρεί αμφιβολίες κατά πόσο ο διαγωνισμός όπως έχει σχεδιαστεί παρείχε κίνητρα σε πιθανούς υποψηφίους, εκτός από την Hurtigruten, οι οποίοι θα ήταν πρόθυμοι να υποβάλουν προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τριών διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων και για μια διαφορετική λύση από εκείνη που πράγματι επιλέχτηκε.

Οι νορβηγικές αρχές δεν έχουν υποβάλει καμία πληροφορία σχετικά με τη συγκριτική ανάλυση με έναν αποτελεσματικό επιχειρηματία.

Αξιολόγηση της συμβατότητας

Το συμβιβάσιμο της αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας θαλάσσιων μεταφορών εκτιμάται με βάση το άρθρο 59 παράγραφος 2 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ σε συνδυασμό με το πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας («πλαίσιο») (2).

Οι αρχές που καθορίζονται στο εν λόγω πλαίσιο εφαρμόζονται στις αντισταθμίσεις για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας μόνο στον βαθμό που συνιστούν κρατική ενίσχυση η οποία δεν καλύπτεται από την απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής για την εφαρμογή του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (απόφαση ΥΓΟΣ) (3).

Η Αρχή δεν έλαβε πληροφορίες από τις νορβηγικές αρχές όσον αφορά θέματα συμβατότητας και διατηρεί στο παρόν στάδιο αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η HA είναι συμβιβάσιμη με τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Συμπέρασμα

Βάσει του ανωτέρω σκεπτικού, η Αρχή αποφάσισε να κινήσει την επίσημη διαδικασία έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του μέρους I του πρωτοκόλλου 3 της συμφωνίας μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ για τη σύσταση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EFTA SURVEILLANCE AUTHORITY DECISION

No 490/15/COL

of 9 December 2015

opening the formal investigation procedure on the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services 2012-2019

(Norway)

[NON-CONFIDENTIAL VERSION]

The EFTA Surveillance Authority (‘the Authority’),

HAVING REGARD to:

the Agreement on the European Economic Area (‘the EEA Agreement’), in particular to Articles 59(2) and 61,

Protocol 26 to the EEA Agreement,

the Agreement between the EFTA States on the Establishment of a Surveillance Authority and a Court of Justice (‘the Surveillance and Court Agreement’), in particular to Article 24,

Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement (‘Protocol 3’), in particular to Article 1 of Part I and Articles 4(4), 6 and 13 of Part II,

Whereas:

I.   FACTS

1.   Procedure

(1)

On 28 April 2014 the Authority received by e-mail a complaint about alleged incompatible aid to Hurtigruten ASA (‘Hurtigruten’) under the Coastal Agreement for the Bergen – Kirkenes route (‘Hurtigruten Agreement’ or ‘HA’) for the period 1 January 2012 to 31 December 2019.

(2)

A second complaint referring to the same Coastal Agreement was received on 9 July 2014. The two complaints are independent, but there are certain overlapping issues. Given that both complaints refer to the same HA, the present decision will treat them jointly and refer to them as ‘the complaints’ (reference will also be made to ‘the complainants’) throughout the text.

(3)

By letter dated 13 June 2014 (supplemented by a subsequent letter of 10 July 2014), the Authority requested information from the Norwegian authorities. By letter dated 22 September 2014, the Norwegian authorities replied to the information request. An additional request for information was sent to the Norwegian authorities on 21 November 2014, to which the Norwegian authorities replied by letter dated 16 January 2015.

2.   Background – the Hurtigruten Agreement

(4)

Hurtigruten operates transport services consisting of the combined transport of persons and goods along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes, as illustrated in the diagram below:

Diagram 1 – The Bergen – Kirkenes coastal route

Image

(5)

The operation of the service for parts of the period 1 January 2005 to 31 December 2012 was the subject of the Authority's Decision No 205/11/COL. (4) In that Decision the Authority concluded that the measures involved entailed state aid that was incompatible with the functioning of the EEA Agreement in so far as they constituted a form of overcompensation for a public service obligation, and ordered the recovery of the aid.

(6)

The operation of the service for the period 1 January 2012 to 31 December 2019 was the subject of a tender procedure initiated on 30 June 2010, when the tender specifications were published on Doffin (online database for public procurement). (5)

(7)

Following this tender procedure, and on the basis of a bid submitted on 8 November 2010, a contract for the procurement of services for the Bergen – Kirkenes coastal route for the period 1 January 2012 to 31 December 2019 was signed with Hurtigruten on 13 April 2011. Under this contract, Hurtigruten shall perform daily sailings throughout the year with calls at 32 intermediate defined ports between Bergen and Kirkenes. For the Tromsø – Kirkenes and Kirkenes – Tromsø routes, freight transport shall also be provided. The services shall be operated in line with certain capacity and vessel requirements, as stipulated in the contract. Vessels used on the coastal route shall as a minimum have a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for 120 passengers and freight capacity for 150 euro pallets in a cargo hold with a normal load height. They shall also meet legal and technical requirements as indicated in section 4.4 of the tender specifications.

(8)

The maritime services for the Bergen – Kirkenes route are based on maximum fares as regards port-to-port passengers (i.e. public service passengers), which must be approved by the Norwegian authorities. According to the HA, ‘“[p]ort-to-port passengers” are passengers who purchase tickets for travelling on a chosen route in accordance with the normal tariff, with any supplement for cabins and/or meals at their option. Prices for supplementary services must correspond to published prices for the selected standard of cabin and meal. The overall price must in such cases equal the sum of the ticket price and individual prices of the selected supplementary services.’ An approved fare is taken to mean the normal fares tariff that applied on this route on 1 October 2004, adjusted in line with the Consumer Price Index. Any subsequent changes to the normal tariff must be approved by the Norwegian authorities.

(9)

For other passengers, Hurtigruten is free to set its prices. According to the HA, ‘“[o]ther passenger” are those who are not “port-to-port passengers”. In other words, they are passengers who purchase travel products for specific routes, defined by the supplier, and which include at least one overnight cabin stay and at least one meal on board, where the supplier has published a combined price for the items included and which cannot be broken down into the individual published prices for the same items, including that the passengers will not be entitled to defined discounts on the travel component of the product. Other passengers also include those purchasing a travel product, defined by the supplier, with at least the above-mentioned supplementary services at a combined price, specified per day, but where the passengers themselves select the route where these conditions apply.’ The same applies to cabin and meal prices, as well as to freight transport.

(10)

For the services covered by the HA, the Norwegian authorities pay a total compensation of NOK 5120 million for the eight years' duration of the agreement, expressed in 2011 prices, in accordance with Statistics Norway's cost index for domestic sea transport. (6) The compensation allocation for each individual year is as follows:

Table 1 – Annual Compensation under the HA

2012

NOK 700 million

2013

NOK 683 million

2014

NOK 666 million

2015

NOK 649 million

2016

NOK 631 million

2017

NOK 614 million

2018

NOK 597 million

2019

NOK 580 million

(11)

According to the HA, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the activities on the Bergen – Kirkenes route and other activities and routes outside the scope of the HA. (7) In addition, Hurtigruten is obliged to keep separate accounts for the public service obligation routes (‘PSO routes’) of the Bergen – Kirkenes main coastal route and the commercial part of the same route.

3.   The complaints  (8)

(12)

Both complainants have requested confidential treatment.

(13)

The complainants' argument that Hurtigruten receives state aid in the form of overcompensation, violating thus Articles 61 and 59 of the EEA Agreement, is centred around the following allegations:

1.

The compensation for providing the PSO routes has increased substantially as compared to the previous contract period.

2.

Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered:

a.

Hurtigruten has cancelled all sailings to and from the port of Mehamn from 6 January 2014 onwards without any objective justification or professional verification, after having itself partially demolished the terminal quay in April 2012, which Hurtigruten was actually using to dock for over 20 months. At the same time, the corresponding compensation granted by the Norwegian authorities has not been reduced, enabling Hurtigruten to receive monthly cost savings amounting to NOK 314 500. As a result, both the second and third Altmark conditions would not be fulfilled. The second condition is not fulfilled because the Norwegian authorities have not established a framework or policy for objectively and professionally evaluating loss of service after technical or operational claims by the company, and have not engaged any agency to verify the contested claims. The third condition would not be fulfilled, according to the complainants, because Hurtigruten is paid full compensation for PSO routes where it enjoys a substantial cost reduction as a result of the interruption of the services.

b.

Numerous complaints from several ports and regional authorities regarding frequent and arbitrary Hurtigruten cancellations have been dismissed by the Norwegian authorities and have not resulted in any reduction of the compensation. According to the complainants, certain ports are especially plagued by cancellations due to low passenger numbers and low profitability, especially during the winter season.

The complainants particularly question the force majeure definition of section 8 of the HA referring to ‘extreme weather conditions’ without the use of objective criteria. (9) They also refer to such conditions as not constituting force majeure in line with section 8 of the HA, which particularly states that ‘[o]bstacles that the contracting party should have considered upon entering into the agreement, or could reasonably be expected to avoid or circumvent, shall not be considered to constitute force majeure’. At the same time, the complainants question Hurtigruten's discretion to abuse the absolute sovereignty of the master of the ship, when justifying cancellations that are not due to scheduled maintenance or technical reasons pursuant to section 4-1(3) of the HA.

In conclusion, the complainants submit that the cancellations that do not result in any reduction of the compensation have an adverse effect on the performance of the PSO routes and do not fulfil the second and third Altmark conditions.

3.

Hurtigruten has shown reluctance to pay port fees, rent and service charges. It stopped paying from January 2014 until May 2014. Furthermore, it attempts to secure special price agreements and seeks repayments of such costs from all relevant ports going back to 2011, while maintaining the public service compensation at the same level.

4.

Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the berth capacity to cruise passengers. Hence, Hurtigruten is paid twice for the same capacity, which provides it with an advantage of NOK 50 to 100 million per year.

4.   Comments by the Norwegian authorities  (10)

(14)

On the allegation that the compensation for the PSO routes under the HA is much higher than under the former agreement of 2005-2012, the Norwegian authorities submit that this reflects the actual costs of running the service with the conditions set in the tender specifications. In this regard, it is also submitted that Hurtigruten suffered considerable losses in the period 2005-2010 while running its PSO routes.

(15)

Nevertheless, as there was only one bid after the call for tenders, the Norwegian authorities made use of their right to initiate subsequent negotiations, resulting in the reduction of the compensation by NOK [400 - 1200] million in relation to the initial offer, i.e. from NOK [6320 – 5520] million to NOK 5120 million.

(16)

Concerning the allegations regarding Hurtigruten cancellations not resulting in any reduction of the compensation, the Norwegian authorities submit that the HA indeed foresees, in section 3, cancellations within the agreed quotas for technical reasons or cultural events, or due to extraordinary weather conditions in line with the force majeure clause of section 8, which do not lead to reductions in the compensation nor to liquidated damages. (11) It is submitted that the benefit gained by Hurtigruten in 2012 and 2013 by not having the compensation reduced in case of extreme weather conditions is significantly lower than a proportional part of the reduction in compensation of NOK [400 – 1200] million so far (i.e. the benefit was NOK [14 – 19] million in 2012 and around NOK [16 – 22] million in 2013).

(17)

As regards in particular the cancellations due to extreme weather conditions, the Norwegian authorities note that the guiding principle is the safety of the passengers, the crew and the ship, irrespective of whether such conditions are expected. Moreover, also in accordance with section 135 of the Norwegian Maritime Act of 24 June 1994 no. 39, the master of the vessel has the sole responsibility and absolute sovereignty when deciding to avoid servicing ports of call due to extreme weather conditions.

(18)

Nevertheless, the HA also provides in section 9.2 that cancellations for other reasons, including cancelled calls at ports, will result in reduced compensation and possible liquidated damages (or claim for compensation in cases of negligence or intent) (12).

(19)

In any case, according to the Norwegian authorities, the cancellations do not represent savings for the company as such cancellations involve several additional costs in changing the passengers' bookings, and finding alternative transportation of passengers and cargo.

(20)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, the Norwegian authorities consider that the decision to leave out the port of Mehamn as from January 2014 and until the port was repaired, was a result of a risk assessment made by Hurtigruten, taking into account the challenging port and weather conditions in line with the force majeure provision of section 8 of the HA. The passengers were informed in advance and a land-based transport of cargo was also established between Mehamn and Kjøllefjord. The question of reduction of compensation must be assessed in line with the force majeure provision of section 8 of the HA, pursuant to the accounting and other reporting requirements of section 4-4 of the HA. The repairs of the port of Mehamn were completed on 9 September 2014, and Hurtigruten has resumed its sailing.

(21)

As far as the allegations regarding the port fees, rent and service charges are concerned, the Norwegian authorities state that their level is based on the new Norwegian Ports Act (NPA) in force as from 1 January 2012 for most ports, replacing the previous NPA of 1984 (13). As from that date onwards, the ports can sell services at fair and non-discriminatory prices on a normal contractual basis.

(22)

The Norwegian authorities acknowledge that Hurtigruten has indeed approached some of the ports arguing that it is overcharged. This is because, as explained, some ports have conceived the new NPA as giving them the legal basis to increase radically their prices.

(23)

It is further stressed that the HA is a net contract, which means that Hurtigruten has the risk for costs and revenues during the period of the agreement and is therefore free to influence its costs, including the port fees, in such a way as to operate the service in the most cost efficient manner. The price adjustment clause of section 5-2 of the HA covers only the compensation under the HA. Any amendments of the port fees and charges to Hurtigruten do not thus lead to compensation reduction.

(24)

In this context, the Norwegian authorities point to the mechanism provided in section 7 of the HA for avoiding overcompensation under particular circumstances. This mechanism ensures that each of the parties may demand renegotiations concerning extraordinary adjustment of the compensation, a change in production or other measures, in the event of amendments to acts, regulations or statutory orders, which the parties could not have reasonably foreseen when signing the contract and which entail material extra costs or savings for the contract procuring the service.

(25)

The Norwegian authorities submit that the requirement of section 4-2, paragraph 1 of the HA for a minimum capacity is understood to mean that Hurtigruten is obliged to have sufficient capacity available for the public service passengers up to the set capacity requirements. On the other hand, Hurtigruten is allowed to sell tickets to other passengers e.g. cruise passengers, in order to avoid sailing with empty berths and to the extent that this does not prejudge the rights of the public service passengers. In any case, as submitted, it has seldom occurred that there is not enough capacity for the public service passengers as the vessels' capacity for other passengers is higher than the actual demand.

(26)

For the contingency, when access is denied to public service passengers, Hurtigruten has introduced a travel guarantee to ensure that these passengers may require either a free travel without berth on the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship, or alternative transport free of charge.

4.1    The BDO report  (14)

(27)

The Norwegian authorities commissioned a report from the consultancy BDO, which looked at Hurtigruten's budgeted and actual financial performance in 2012 and 2013, for, separately: a) the services purchased by the government on the Bergen-Kirkenes route and, b) the totality of services provided by Hurtigruten on the same route (i.e. including both commercial and government-procured services).

(28)

In this exercise, BDO distinguished between capacity costs, passenger costs, and costs relating to marketing and sales activities. Capacity costs were then allocated to the government-procured services on the basis of the share of capacity reserved by the government compared to the total capacity of the fleet, whereas passenger costs were allocated on the basis of actual passenger kilometres sailed by distance travellers over the total number of passenger kilometres for all travellers on the fleet. The marketing and sales costs were allocated to the government-procured services on the basis of the share of actual net passenger revenue relating to the PSO passengers compared to the total number of travellers.

(29)

[…]

II.   ASSESSMENT

1.   The presence of state aid

1.1    The concept of state aid

(30)

Article 61(1) of the EEA Agreement reads as follows:

Save as otherwise provided in this Agreement, any aid granted by EC Member States, EFTA States or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Contracting Parties, be incompatible with the functioning of this Agreement.

(31)

This implies that a measure constitutes state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement if the following conditions are cumulatively fulfilled. The measure: (i) is granted by the State or through state resources; (ii) confers a selective economic advantage on the beneficiary; (iii) is liable to have an impact on trade between Contracting Parties and to distort competition.

1.2    State resources

(32)

The Norwegian authorities, following a tender procedure, concluded a contract with Hurtigruten for the performance of maritime services over the period 2012-2019 against remuneration, as stipulated in detail in the HA. It is thus not disputed that the aid measure has been granted by the State or through state resources.

1.3    Impact on trade and distortion of competition

(33)

The measure in question must be liable to have an impact on trade between the Contracting Parties and to distort competition.

(34)

According to established case law, when the financial support granted by a Member State strengthens the position of an undertaking compared to other undertakings competing in intra-EEA trade, then there is at least a potential effect on trade between Contracting Parties and on competition (15). In this regard, the Authority is of the view that any potential economic advantage granted to Hurtigruten through state resources would fulfil this condition. As the Authority stated in its Decision No 205/11/COL the market for domestic maritime services (maritime cabotage) (16), within which Hurtigruten operates, was opened to EEA-wide competition in 1998 (17). Moreover, Hurtigruten is also engaged in the tourism sector, in particular through the offer of cruises/round trips along the Norwegian coast. Other operators offer cruises along the same parts of the Norwegian coast (18). Moreover, Hurtigruten also operates a number of cruises in various European States.

(35)

The only criterion of the notion of state aid that is thus in question is whether the HA has conferred a selective undue economic advantage on Hurtigruten.

1.4    Selective economic advantage on Hurtigruten

(36)

The aid measure must confer on Hurtigruten an advantage that relieves it of charges that are normally borne from its budget.

(37)

It follows from the Altmark judgment that where a State measure must be regarded as compensation for services provided by the recipient undertakings in order to discharge public service obligations, such a measure is not caught by Article 61(1) of the EEA Agreement. In the Altmark judgment, the Court of Justice held that compensation for public service obligations does not constitute state aid when four cumulative criteria are met:

i.

‘First, the recipient undertaking must actually have public service obligations to discharge and such obligations must be clearly defined;

ii.

Second, the parameters on the basis of which the compensation is calculated must be established in advance in an objective and transparent manner […];

iii.

Third, the compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of the public service obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations;

iv.

Fourth, where the undertaking which is to discharge public service obligations is not chosen pursuant to a public procurement procedure which would allow for the selection of the tenderer capable of providing those services at the least cost to the community, the level of compensation needed must be determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations.’  (19)

1.4.1   The first Altmark condition

(38)

The fulfilment of the first Altmark condition must be assessed with regard to Article 4, paragraph 2 of the Maritime Cabotage Regulation, which sets out the specifications that should be part of the definition of a public service obligation, namely: ports to be served, regularity, continuity, frequency, capacity to provide the service, rates to be charged and manning of the vessel.

(39)

Further, in accordance with section 9 of the Authority's Maritime Guidelines, ‘[p]ublic service obligations may be imposed or public service contracts may be concluded for the services indicated in Article 4 of Regulation (EEC) No 3577/92’ (20).

(40)

In the absence of specific EEA rules defining the scope of the existence of a service of general economic interest (SGEI), the Norwegian authorities have a wide margin of discretion in defining a given service as an SGEI and in granting compensation to the service provider. The Authority's competence in this respect is limited to checking whether Norway has made a manifest error when defining the service as an SGEI (21).

(41)

However, according to the case law, PSOs may only be imposed if justified by the need to ensure adequate regular maritime transport services, which cannot be ensured by market forces alone. It is important for the national authorities therefore to demonstrate that there is a real public service need (22). The Communication on the interpretation of the Maritime Cabotage Regulation confirms that ‘[i]t is for the Member States […] to determine which routes require public service obligations. In particular, public service obligations may be envisaged for regular (scheduled) island cabotage services in the event of market failure to provide adequate services’ (23).

(42)

The Norwegian authorities submit that the public service pursuant to the HA relates to the capacity reserve requirement as defined in section 4-2, and that the public service should not be assessed at the level of the actual use of the service.

(43)

Based on the information provided to the Authority (24), it appears however that in both 2012 and 2013, less than [10 – 30] per cent of the passenger capacity reserved for public service passengers was utilised. This would indicate that the compensation received by Hurtigruten for reserving capacity for PSO passengers in those two years vastly exceeded actual demand for PSO passenger services. Moreover, the BDO report shows that the capacity utilisation for commercial passengers amounted to [35 – 65] per cent and [35 – 65] per cent in 2012 and 2013 respectively. Given this level of spare capacity for commercial passengers (and the low level of capacity utilisation for PSO passengers), the Authority cannot exclude that a capacity reservation provision for PSO passengers may be unnecessary, especially during the winter season, where the utilisation by commercial passengers would naturally be much lower.

(44)

For these reasons, the Authority doubts whether the reserve capacity requirement of section 4-2 of the HA can be classified by Norway as an SGEI and invites the Norwegian authorities to provide objective justification regarding the need for such a PSO, taking into account the seasonal fluctuations of commercial passengers transportation.

(45)

The Authority has not received any information on berth utilisation. As regards the cargo transportation for the Tromsø – Kirkenes – Tromsø route, this is not price regulated and according to section 4-3 of the HA, Hurtigruten has full freedom to set the fares. It is doubtful therefore whether the cargo transportation is in compliance with Article 4(2) of the Maritime Cabotage Regulation, which explicitly mentions the elements needed for an adequate definition of a PSO, i.e. among others the rates to be charged.

(46)

In light of the above, the Authority doubts whether the PSO for cargo transportation has been clearly defined under the HA.

(47)

The Authority however, does not doubt that other obligations are clearly defined in section 4-1 of the HA, as regards the supplier obligations in terms of route production requirements, in section 4-2 of the HA, as regards the vessel requirements and in section 4-3 of the HA, as regards fare and discount requirements, with the exception of cargo transportation.

(48)

In view of the above, the Authority doubts that the first Altmark condition is met.

1.4.2   The second Altmark condition

(49)

The Norwegian authorities must define ex ante the methodology to calculate the compensation for discharging the PSO obligations.

(50)

Pursuant to section 4-2 of the HA ‘[v]essels used on the coastal route shall as a minimum have a passenger capacity for 320 passengers, berth capacity in cabins for 120 passengers and freight capacity for 150 euro pallets (in cargo hold with a normal load height)’.

(51)

It is the view of the Norwegian authorities that this condition has been satisfied given that the compensation is calculated on the basis of the elements specified in Annex D to the tender specification, which provides the following:

Table 2 – The elements in the budget scheme for the public service

A:

Total revenues distance passengers

B:

Passengers cost distance passengers

C:

Net passenger revenues (A+B)

D:

Revenues from on board sales

E:

Net revenues from goods and cars

F:

Other revenues

G:

Total own revenues (C+D+E+F)

H:

Government procurement of service

I:

Total revenue (G+H)

J:

Safety crew

K:

Oil and fuel

L:

Repairs and maintenance

M:

Port costs

N:

Insurance costs

O:

Depreciation own vessels/bareboat

P:

Net financial costs

Q:

Total capacity costs (J+K+L+M+N+P)

R:

Cost of goods sold

S:

Crew not included in the safety crew

T:

Marketing costs and sales provision

U:

Administration costs

V:

Other costs

W:

Total passenger costs (R+S+T+U+V)

X:

Total costs public service (Q+W)

Y:

Net result before taxes (I-X)

(52)

In concluding that the parameters were established in advance in an objective and transparent manner, the Norwegian authorities asked the independent consultant BDO to study Hurtigruten's financial accounts for 2012-2013 and compare the accounts for the public service and the total accounts.

(53)

According to the Norwegian authorities, it is thus ensured that the PSO passengers do indeed receive their transport within the capacities set by the HA and that that capacity should be available to the extent that there is actual demand from PSO passengers.

(54)

At this stage, it is not clear to the Authority whether the capacity reserve requirement is linked to actual PSO passenger numbers. For example, there seems to be no objective and transparent methodology to calculate in advance the cost per passenger/kilometre.

(55)

Hurtigruten, in compliance with the tender specifications, has established a separate budget incorporating all costs and revenues attributed to the PSO routes. According to section 4.9.2 of the tender specifications, this separate accounting aims at ensuring predictability of which cost additions/savings/extra revenues/shortfalls form the basis of any renegotiation, as provided for in sections 6 and 7 of the HA. A further aim is to document that the public procurement process does not entail any unlawful cross-subsidisation. The separate accounting however does not aim at establishing in advance the parameters of the compensation, which shall be directly linked to the actual losses and costs (capacity and passenger costs) incurred by Hurtigruten. (25) Instead, the HA has only fixed the annual compensation to be paid for the maritime services for each individual year from 2012 to 2019 based on a minimum commitment for passengers/kilometres per year, without this having any link to the fixed costs (i.e. the capacity costs).

(56)

In addition, although the compensation is based on the elements stipulated in table 2, as mentioned above, the Authority has not received any information as to how these costs have been calculated. For instance, sections 6 and 7 of the HA contain certain provisions on the adjustment of compensation in case of changes in production or in case of unforeseen events. Even though certain indications are provided, i.e. a calculation based on the costs and revenues ensuing from the changes in production or an aggregated calculation in the case of unforeseen events, the exact parameters of these adjustments are not known in advance and there are no limitations on how much extra compensation can be granted (26).

(57)

In this context, as the EFTA Court pointed out in the Hurtigruten case, the principle of transparency could have been observed: ‘[…] Norway could, if necessary, have made provision, in the notice of invitation to tender, for the possibility of amending the conditions for payment of the successful tenderers in certain circumstances by laying down in particular the precise arrangements for any supplementary compensation intended to cover unforeseen losses and costs (27).

(58)

In addition, section 4-1, item 3 of the HA, provides that ‘[o]mission of up to 10 days of operation in agreed production per ship per annum due to planned maintenance and unforeseen operational disruption linked to agreed production (off-hire) is considered to be proper fulfilment and shall not entail a deduction in the agreed remuneration in accordance with section 9-2’. The Authority fails to see how this loss in production is calculated and certified in advance in a transparent and objective manner. The 10 days ceiling appears arbitrary and as such does not appear to qualify as an objective estimate of provable loss (e.g. cancellations of service to the port of Mehamn).

(59)

The Authority notes that neither HA nor the tender specifications specify whether the compensation awarded includes any profit margin for Hurtigruten, and if so, what the methodology used to calculate this profit margin is, taking into account the risks incurred by the operator in the provision of the service.

(60)

Lastly, concerning Hurtigruten's attempts to negotiate lower port fees whilst the Norwegian authorities maintain the compensation at the same level, the Authority underlines that the amount of compensation awarded should be fully reflected in the parameters established in advance including a reasonable profit. As mentioned above, the Authority is of the preliminary view that no parameters have been established to calculate a reasonable profit margin. Therefore, any attempts by Hurtigruten to get lower prices on the port fees while maintaining the compensation at the same level would seem not to satisfy the second Altmark condition.

(61)

As a result, in view of the above, it is the Authority's preliminary opinion that the second Altmark condition is not fulfilled.

1.4.3   The third Altmark condition

(62)

When granting compensation, the Norwegian authorities should ensure that it does not exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in discharging the PSO, taking into account relevant receipts and a reasonable profit.

(63)

In this regard, the EFTA Court already held in the Hurtigruten case:

‘If it is shown that the compensation paid to the undertakings operating the public service does not reflect the costs actually incurred by that undertaking for the purposes of that service, such a system does not satisfy the requirement that compensation cannot exceed what is necessary to cover all or part of the costs incurred in the discharge of public services obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging those obligations’  (28).

(64)

Briefly, according to the complainants' arguments, presented in further detail in paragraph (13) above:

i)

Hurtigruten does not reserve capacity for public service passengers, but rather sells the capacity to cruise passengers, while maintaining the public service compensation at the same level;

ii)

The compensation for providing the public service has increased substantially as compared to the previous contract period;

iii)

Hurtigruten continues to receive compensation for services that are not rendered; and, lastly

iv)

Hurtigruten further attempts to get lower prices for the harbour fees, while maintaining the public service compensation at the same level;

(65)

As regards the first point, the Authority reminds the Norwegian authorities that under the third Altmark condition, only the costs incurred in discharging the PSO shall be covered. Any compensation granted to cover costs outside the public service remit cannot be held to constitute compensation for PSO. Therefore, when the capacity (passengers and berth) for PSO passengers is sold to commercial cruise passengers, and given that the BDO report does not provide any information on the capacity utilisation to justify the opposite, it appears that Hurtigruten is paid twice for the same service, which would in principle constitute a form of overcompensation.

(66)

The Authority is conscious that the figures presented in the BDO report are annual figures and therefore correspond to average capacity utilisation throughout the year. Accordingly, there may be periods of the year where capacity utilisation for public service passengers is higher, and where it is indeed also necessary to have in place a capacity reservation mechanism. The Authority, however, cannot rule out that the mechanism used in the HA overcompensates Hurtigruten in that it does not take into account different (e.g. seasonal) levels of capacity utilisation during the year.

(67)

The Authority takes note of the travel guarantee subsequently introduced, as mentioned above in paragraph (26), to ‘compensate’ the public service passengers for their lost travel and correct any alleged overcompensation. However, until the introduction of that travel guarantee, public service passengers appear at times to have been unable to benefit from the public service, although the costs were evidently covered by the compensation already granted to Hurtigruten. Also, at this stage it is not clear to the Authority whether the cost of providing a free travel without berth on the planned journey or a travel with berth on the next scheduled ship or alternative transport free of charge equals the compensation that Hurtigruten has received to cover the cost of public service berth capacity, which is sold to commercial cruise passengers. It appears therefore that such a mechanism, due to the limited (on average) capacity utilisation in both the PSO and cruise segment, is an ineffective and relatively costless service for Hurtigruten that does not offset the advantage gained through the excess capacity reservation, which is freely sold to cruise passengers.

(68)

Concerning the second point, as noted above in paragraph (13), and as evident from the Authority's Decision No 205/11/COL, the Norwegian authorities paid Hurtigruten a total compensation of NOK 1 899.7 million to carry out the same PSO routes during the period 2005-2012. More specifically, the annual compensation for the year 2011 amounted to NOK 236.8 million (29). Taking into account that the compensation for 2012 under the current HA amounted to NOK 700 million, the Authority expresses its doubts as to whether the increase in compensation is justified under the HA. The Norwegian authorities claim that there have been considerable losses for Hurtigruten in the period 2005-2012 to justify the increase of the compensation. However, the Authority is of the preliminary view that due to the fact that the previous HA had not envisaged separation of accounts, it is not possible to determine whether these losses were caused by commercial or PSO activities. In any case, it is questionable how such a higher compensation can be justified, when the scope of the PSO remains the same as in the previous contract period (in terms of sailing frequency and number of ports served) and the capacity reservation has decreased from 400 passengers to 320 and from 150 berths to 120.

(69)

In relation to the third point, the Authority notes that when Hurtigruten keeps on its books compensation that has been granted to cover the costs of transporting PSO passengers, without however rendering the service to them (or when the service is not required), overcompensation cannot be excluded.

(70)

Particularly, section 8 of the HA provides for the operator to keep the compensation granted in case of interruptions of sailings due to events that constitute force majeure. It is generally accepted that the decision to avoid servicing ports of call due to extreme weather conditions lies with the master of the vessel. However, the Authority questions at this stage the fact that, as provided for in section 8 of the HA, ‘[…] any cancelled production ensuing from force majeure shall not be considered as a non-conformity in the production under section 4-1, item 3’ and thus not lead to any reduction in the compensation.

(71)

On the basis of the information provided (30), it appears to the Authority that the phenomenon of extreme weather condition constitutes a normality in the maritime business along the Norwegian coast. It might thus be considered as a foreseen event. However, it is not reflected as such in the compensation calculations. The compensation has been calculated as a lump sum ex ante for the whole contract period, without taking into account an objective estimate of a provable loss due to foreseen extreme weather conditions.

(72)

In reference to the cancellation of services to the port of Mehamn, which, according to the complainant, resulted in Hurtigruten receiving monthly cost savings at the amount of NOK 314 500 over a period of around 8 months, the Authority is not at this stage convinced by the Norwegian authorities' suggestion that this situation should be assessed in the context of the force majeure provision of the HA. According to the information provided by the complainants, the port was damaged in 2012 by Hurtigruten itself, which nevertheless continued serving the port until January 2014. Therefore, the Authority cannot see at this stage how this cancellation could be held to have taken place due to unforeseen events, which would entitle the operator to keep the compensation granted.

(73)

Finally, concerning the last point and Hurtigruten's attempts to negotiate lower port fees whilst the Norwegian authorities maintain the compensation at the same level, it should be noted that there should not be any overcompensation above the level of a reasonable profit. Therefore, a reduction in port fees should result in lower compensation, whereas higher port fees would respectively mean a higher compensation. In light of this, at this stage the Authority is of the opinion that any attempts by Hurtigruten to get better prices of the port fees while maintaining the compensation at the same level, would not ensure that overcompensation is excluded.

(74)

The Norwegian authorities point to section 7 of the HA as establishing a mechanism to avoid overcompensation. Section 7, however, refers to unforeseen costs resulting from events that are independent of Hurtigruten's management decisions, such as amendments to acts, regulations or statutory orders. To claim compensation for such costs, it must be proved by the operator that those costs are genuinely incurred in the discharge of the PSO, and the costs must be well documented, so as to ensure that the ultimate compensation received by Hurtigruten does not exceed its actual costs. The Authority at this stage cannot see how section 7 of the HA can ensure that overcompensation is avoided.

(75)

Lastly, the contract does not contain any claw back clause such that if any agreed profit margin is exceeded, the surplus must be returned to the State or deducted from the compensation paid in the next year or perhaps over the contract period.

(76)

In view of the above, the Authority cannot exclude that Hurtigruten has been overcompensated for the provision of the public service. As a result, the Authority doubts whether the third Altmark condition has been fulfilled.

1.4.4   The fourth Altmark condition

(77)

Referring to the tender procedure carried out which resulted in only one bid, Hurtigruten's, the Norwegian authorities argue that the tender was designed in such a way as to attract more bidders. In this respect, it is argued that the tender was widened to include maritime services that would not run on a daily basis throughout the year and that the required minimum capacity was reduced from 400 to 320 passengers and from 150 to 120 berth bunks. Additionally, the deadline for submitting the bids was extended from 30 September until 8 November 2010 on request from an interested operator, whereas overall there was sufficient time allowed from the deadline for submitting bids (8 November 2010) until the date of commencement of the services (1 January 2013).

(78)

Despite the above arguments as well as the fact that subsequent negotiations took place between the Norwegian authorities and Hurtigruten, which resulted in a reduction of the compensation for the whole contract period in relation to the initial offer, see paragraph (15), the Authority at this stage doubts whether a tender procedure such as the one at issue, where only one bid is submitted, can be deemed sufficient to ensure ‘the least cost to the community’ (31), for the reasons listed below.

(79)

Hurtigruten had already run this particular maritime service consisting of the combined transport of persons and goods along the Norwegian coast from Bergen to Kirkenes for years (32). As the incumbent operator, Hurtigruten thus had a significant competitive advantage that reinforced its position in the tender procedure, given that it had already in its possession vessels adapted to the requirements of the tender specifications.

(80)

Furthermore, according to the tender specifications, the assignment for carrying out the PSO was advertised as three alternatives:

i.

:

Alternative 1

:

Daily sailing throughout the year to 34 ports;

ii.

:

Alternative 2

:

Sailings 7 days a week in summer (8 months), 5 days a week in winter (4 months), to 34 ports; and

iii.

:

Alternative 3

:

Sailings 5 days a week throughout the year to 34 ports.

(81)

However, the tender specifications do not provide any clarifications as to the criteria used to award the service. The Procurement Notice refers to the lowest price as the sole award criterion used for the service in question. Although, in itself the ‘lowest price’ criterion could satisfy the fourth Altmark condition, nevertheless in the case at hand, this reference is very abstract and cannot be assessed in isolation. The fact that there were three alternatives would indicate the existence of further information and/or weighting criteria among those alternatives. In view of the fact that such information was not included in the tender documents, the Authority doubts whether the tender as designed has provided incentives to potential bidders, apart from Hurtigruten, that would have been willing to bid in accordance with the requirements of the three different alternatives and for a different alternative than the one actually chosen (i.e. alternative 1).

(82)

The Norwegian authorities have not submitted any information on the second leg of the fourth Altmark condition, concerning whether the level of compensation needed is determined on the basis of an analysis of the costs of a typical undertaking, well run and adequately equipped.

(83)

In view of the above, the Authority doubts that the fourth Altmark condition is met.

1.4.5   Conclusion on the Altmark conditions

(84)

Based on the information submitted, the Authority cannot, at this stage, conclude that the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 complies with all the four conditions in the Altmark judgement. The Authority thus cannot exclude the presence of an advantage within the meaning of Article 61(1) EEA, granted to an undertaking for performing public service obligations.

2.   Conclusion on the presence of aid

(85)

The Authority takes the preliminary view that the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 may entail state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

3.   Procedural requirements

(86)

Pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3: ‘the EFTA Surveillance Authority shall be informed, in sufficient time to enable it to submit its comments, of any plans to grant or alter aid. […] The State concerned shall not put its proposed measures into effect until the procedure has resulted in a final decision’.

(87)

The Norwegian authorities did not notify the HA to the Authority. Should the Authority therefore conclude that the Norwegian authorities have not respected their obligations pursuant to Article 1(3) of Part I of Protocol 3, there would be a breach of the standstill obligation, without prejudice to the application of the SGEI Decision as below mentioned.

4.   Compatibility of the aid

4.1    The legal framework

(88)

The compatibility of public service compensation for maritime transport is assessed on the basis of Article 59(2) of the EEA Agreement in conjunction with the Authority's Framework for state aid in the form of public service compensation (‘the Framework’) (33).

(89)

The principles set out in the Framework apply to public service compensation only in so far as it constitutes state aid not covered by Commission Decision 2012/21/EU on the application of Article 106(2) of the Treaty of the Functioning of the European Union to state aid in the form of public service compensation granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic interest (‘SGEI Decision’) (34).

(90)

According to the case-law of the Court of Justice, it is up to the Member State to invoke possible grounds for compatibility and to demonstrate that the conditions of compatibility are met (35). The Norwegian authorities consider that the measure at hand does not constitute state aid pursuant to the Altmark jurisprudence, and therefore has not provided any grounds for compatibility.

4.2    Applicability of Decision 2012/21/EU

(91)

The SGEI Decision lays down the conditions under which certain types of public service compensation are to be regarded as compatible with the functioning of the EEA Agreement pursuant to its Article 59(2) and exempt from the requirement of prior notification under Article 1(3) of Part I of Protocol 3 to the Surveillance and Court Agreement.

(92)

There is one exception from the notification requirement of Article 2 of the SGEI Decision, which might be relevant in the present case:

‘(d)

compensation for the provision of services of general economic interest as regards air or maritime links to islands on which the average annual traffic during the 2 financial years preceding that in which the service of general economic interest was assigned does not exceed 300 000 passengers’;

(93)

The Authority has not received any information from the Norwegian authorities as regards the applicability of the said exception. The Authority therefore doubts whether the Bergen – Kirkenes public service route concern an annual traffic not exceeding the threshold of 300 000 passengers.

(94)

In light of the doubts expressed above under paragraphs (49) to (85) on alleged overcompensation, the Authority further doubts whether the Norwegian authorities have ensured, pursuant to Article 5 of the SGEI decision, that Hurtigruten does not receive compensation in excess of the amount needed to cover the net cost incurred in discharging the public service obligations, including a reasonable profit.

(95)

The Authority additionally invites the Norwegian authorities, in the event of the measure falling under the above exception, to justify whether the provisions of Article 4 (entrustment), Article 6 (control of overcompensation) and Article 7 (transparency) of the SGEI Decision are complied with.

4.3    Applicability of the Framework

(96)

On the basis of the provisions of the Framework, one of the compatibility conditions that must be fulfilled is that the entrustment act which specifies the public service obligation, in this case the HA, shall include ‘[a] description of the compensation mechanism and the parameters for calculating, monitoring and reviewing the compensation’.

(97)

Further, according to the Framework, ‘[t]he amount of compensation must not exceed what is necessary to cover the net cost of discharging the public service obligations, including a reasonable profit’. The Framework also clarifies that ‘[t]he net cost necessary, or expected to be necessary, to discharge the public service obligations should be calculated using the net avoided cost methodology […]’.  (36)

(98)

On the basis of the considerations in paragraphs (49) to (85), at this stage the Authority considers that Hurtigruten may have been overcompensated for the provision of the public service.

(99)

The compatibility of the HA shall also be assessed against the following conditions as provided for by the Framework:

a.   Paragraph 14: proper consideration to the public service needs;

b.   Paragraph 19: compliance with EEA public procurement rules;

c.   Paragraph 20: absence of discrimination;

d.   Paragraph 24 to 38: calculation of the net cost necessary to discharge the PSO;

e.   Paragraphs 39 to 50: efficiency incentives;

f.   Paragraphs 51 to 59: no affectation of trade development to an extent contrary to the interests of the EEA;

g.   Paragraph 60: transparency.

(100)

The Norwegian authorities have not put forward any compatibility considerations. Therefore at this stage, the Authority raises doubts as to whether the compensation awarded under the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services for the period 2012-2019 is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

5.   Conclusion

(101)

As set out above, the Authority has doubts as to whether the HA entails state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.

(102)

The Authority also has doubts as to whether the HA is compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(103)

Consequently, and in accordance with Article 4(4) of Part II of Protocol 3, the Authority is obliged to open the formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3. The decision to open a formal investigation procedure is without prejudice to the final decision of the Authority, which may conclude that the HA does not constitute aid or that it is aid compatible with the functioning of the EEA Agreement.

(104)

The Authority, acting under the procedure laid down in Article 1(2) of Part I of Protocol 3, invites the Norwegian authorities to submit, within one month of the date of receipt of this Decision, their comments and to provide all documents, information and data needed for the assessment of the HA in light of the state aid rules.

(105)

The Authority requests the Norwegian authorities to forward a copy of this decision to Hurtigruten.

(106)

The Authority must remind the Norwegian authorities that, according to Article 14 of Part II of Protocol 3, any incompatible aid unlawfully granted will in principle have to be recovered, unless this recovery would be contrary to a general principle of EEA law.

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The formal investigation procedure provided for in Article 1(2) of Part I of Protocol 3 is opened into the Coastal Agreement for Hurtigruten Maritime Services 2012-2019.

Article 2

The Norwegian authorities are invited, pursuant to Article 6(1) of Part II of Protocol 3, to submit their comments on the opening of the formal investigation procedure within one month of the date of receipt of this Decision. They are further requested to provide, also within one month of the date of receipt of this Decision, all documents, information and data needed for assessment of the compatibility of the aid measure.

Article 3

This Decision is addressed to the Kingdom of Norway.

Article 4

Only the English language version of this decision is authentic.

Done at Brussels, on 9 December 2015.

For the EFTA Surveillance Authority

Sven Svedman

President

Helga Jónsdóttir

College Member


(1)  Απόφαση Altmark Trans GmbH και Regierungspräsidium Magdeburg κατά Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, σκέψεις 87-93.

(2)  Διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-service-compensation.pdf

(3)  ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3, ενσωματώθηκε στο σημείο 1η) του παραρτήματος XV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

(4)  OJ L 175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1. See also Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten [2012] EFTA Ct. Rep. 758, upholding the Authority's Decision.

(5)  See www.doffin.no.

(6)  If Statistics Norway's cost index is unavailable, Statistics Norway's Consumer Price Index would be used.

(7)  As mentioned in the Authority's Decision No 205/11/COL ‘[i]n addition to the service covered by the Hurtigruten Agreement, Hurtigruten is a commercial operator and offers round trips, excursions, and catering on the route Bergen – Kirkenes. Moreover, in connection with this route, Hurtigruten also provides transport services in the Geiranger fjord, outside the scope of the Hurtigruten Agreement. Furthermore, Hurtigruten operates a number of different cruises in different European states, Russia, Antarctica, Spitsbergen and Greenland’, section 1.2.

(8)  Doc Nos 748323 and 715314.

(9)  The complainants point to the fact that in the call for tender for the 2005-2012 contract period force majeure as a result of extreme weather conditions was defined as wind speeds over 25 m/s (full storm). However, in the current HA, ‘extreme weather conditions’ are defined as ‘conditions where ocean and/or wind conditions are such that the ship's captain judges it to be unsafe to continue the sailing and/or arrive at a specific port’. This, according to the complainants, has resulted in the majority of the cancellations during the period 2012-2013 in select ports to have occurred at wind conditions below 15 m/s.

(10)  Doc Nos 723002 and 742652.

(11)  The Norwegian authorities submit that according to Hurtigruten's reports, ships were out of production for 171 operating days in 2012 and 186.7 operating days in 2013 due to maintenance and unforeseen operational disturbances, for 5 operating days in 2012 and 12.8 operating days in 2013 due to the ships being used for cultural or similar activities, and finally for 87 operating days in 2012 and 99.8 operating days in 2013 due to extraordinary weather conditions.

(12)  On 12 December 2014, Hurtigruten paid back to the Norwegian authorities the amount of NOK [24 – 32] million due to cancellations in 2012 and 2013.

(13)  The previous NPA of 1984 distinguished between port fees and service charges. There were several different port fees, e.g. quay fees covering quay costs, approach fees covering costs of keeping the fairway and port approach open and safe, passenger fees covering costs of special passenger facilities etc. Ports could additionally levy service charges for services they sold, which were not covered by the port fees.

(14)  BDO Memo, ‘An assessment of Hurtigruten's reported income statements’, Oslo 14 January 2015, p. 7.

(15)  Judgment in Philip Morris Holland BV v Commission, 730/79, EU:C:1980:209, paragraph 11; judgment in Regione Friuli Venezia Giulia v Commission, T-288/97, EU:T:2001:115, paragraph 41; and judgment in Altmark Trans GmbH and Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Altmark), C-280/00, EU:C:2003:415, paragraph 75.

(16)  Council Regulation (EEC) No 3577/92 of 7 December 1992 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage) (OJ L 364, 12.12.1992, p. 7).

(17)  The maritime cabotage regulation was incorporated at point 53a in Annex XIII to the EEA Agreement (OJ L 30, 5.2.1998, p. 42).

(18)  Norwegian Cruise Line, MSC Cruises, Royal Caribbean, Holland America Line, etc.

(19)  Paragraphs 87-93.

(20)  Available at http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15132&1=1.

(21)  Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf.

(22)  Judgment in Alanir and others, C-205/1999, EU:C:2001:107, paragraph 34.

(23)  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions updating and rectifying the Communication on the interpretation of Council Regulation (EEC) No 3577/92 applying the principle of freedom to provide services to maritime transport within Member States (maritime cabotage), COM(2003) 595 final, 22.12.2003, section 5.2.

(24)  BDO Memo, page 7.

(25)  Joined Cases E-10/11 and E-11/11 Hurtigruten [2012] EFTA Ct. Rep. 758, paragraph 117.

(26)  Ibid, paragraphs 128-129.

(27)  Ibid, paragraph 127.

(28)  Paragraph 170. See for comparison, judgment in Enirisorse, C-34/01 to C-38/01, EU:C:2003:640, paragraphs 37-40.

(29)  Section 2.

(30)  See footnote 11.

(31)  Paragraph 68, http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Compensation-granted-for-the-provision-of-services-of-general-economic-interest.pdf.

(32)  For background information on the Hurtigruten Agreement, see Decision No 205/11/COL on the Supplementary Agreement on the Hurtigruten service, section 2, OJ L 175, 5.7.2012, p. 19 and EEA Supplement No 37, 5.7.2012, p. 1.

(33)  Available at http://www.eftasurv.int/media/state-aid-guidelines/Part-VI---Framework-for-state-aid-in-the-form-of-public-service-compensation.pdf.

(34)  OJ L 7, 11.1.2012, p. 3, incorporated at point 1h of Annex XV of the EEA Agreement.

(35)  Judgment in Italy v Commission, C-364/90, EU:C:1993:157, paragraph 20.

(36)  See also paragraphs 27 and 28 of the Framework for alternative calculation methods.


30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/45


Αναγγελία της Νορβηγίας όσον αφορά την οδηγία 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα — Χορήγηση αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2016

(2016/C 236/12)

Το νορβηγικό Υπουργείο Πετρελαίου και Ενέργειας καλεί με την παρούσα τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παραγωγής πετρελαίου δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 94/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, σχετικά με τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων (1).

Οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν μόνο σε ανώνυμες εταιρείες καταχωρισμένες στη Νορβηγία ή σε άλλο κράτος το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ») ή σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Στις εταιρείες που δεν κατέχουν άδειες στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα μπορεί να χορηγηθεί άδεια παραγωγής, εφόσον έχουν προεπιλεγεί για την απόκτηση τέτοιων αδειών στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα.

Το Υπουργείο επιφυλάσσει ισότιμη μεταχείριση τόσο στις εταιρείες που υποβάλλουν μεμονωμένη αίτηση όσο και σε εκείνες που υποβάλλουν αίτηση ως μέλη ομάδας. Οι υποψήφιοι που υποβάλλουν μεμονωμένη αίτηση ή εκείνοι που ανήκουν σε ομάδα και υποβάλλουν κοινή αίτηση θεωρούνται όλοι ως υποψήφιος για τη χορήγηση άδειας παραγωγής. Το Υπουργείο μπορεί, συναρτήσει των αιτήσεων που υποβάλλονται από ομάδες ή από μεμονωμένους υποψηφίους, να συνθέσει/συστήσει ομάδες κατόχων αδειών στους οποίους θα χορηγηθεί νέα άδεια παραγωγής, καθώς και να αποκλείσει υποψηφίους από ομαδική αίτηση και να προσθέσει μεμονωμένους υποψηφίους, καθώς και να ορίσει τον φορέα εκμετάλλευσης για τις ομάδες αυτές.

Για τη χορήγηση δικαιώματος συμμετοχής σε άδεια παραγωγής, οι κάτοχοι αδειών θα πρέπει να συνάψουν συμφωνία για την άσκηση πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, καθώς και κοινή συμφωνία εκμετάλλευσης και συμφωνία περί της λογιστικής διαδικασίας. Αν η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει στρωματογραφικές υποδιαιρέσεις, οι κάτοχοι των δύο αδειών που υποδιαιρούνται με τον τρόπο αυτό οφείλουν επίσης να συνάψουν ειδική κοινή συμφωνία εκμετάλλευσης, η οποία θα ρυθμίζει τις μεταξύ τους σχέσεις στον τομέα αυτό.

Αμέσως μετά την υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών, οι κάτοχοι αδειών συστήνουν κοινή επιχείρηση στην οποία το μέγεθος του δικαιώματος της συμμετοχής τους θα είναι ανά πάσα στιγμή ίσο με το μέγεθος της συμμετοχής τους στην άδεια παραγωγής.

Τα έγγραφα τα σχετικά με την άδεια θα βασίζονται κυρίως στα συναφή έγγραφα τα οποία αναφέρονται στη διαδικασία χορήγησης αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2015. Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι να ενημερωθεί ο σχετικός κλάδος για τα κυριότερα στοιχεία τυχόν προσαρμογών του πλαισίου πριν από την υποβολή των αιτήσεων.

Κριτήρια για τη χορήγηση άδειας παραγωγής

Για να προωθηθούν η χρηστή διαχείριση των πόρων και η ταχεία και αποτελεσματική εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, καθώς και η σύνθεση των αδειοδοτημένων ομάδων προς τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια για τη χορήγηση δικαιωμάτων συμμετοχής στις άδειες παραγωγής και τον ορισμό του φορέα εκμετάλλευσης:

α)

οι ικανοποιητικές γεωλογικές γνώσεις του υποψηφίου όσον αφορά την εν λόγω περιοχή και ο τρόπος με τον οποίο οι κάτοχοι αδειών προτίθενται να διεξαγάγουν αποτελεσματική εξερεύνηση πετρελαίου·

β)

η συναφής τεχνική εμπειρογνωσία του υποψηφίου, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εμπειρογνωσία αυτή είναι ικανή να συμβάλει ενεργά στην αποδοτική από πλευράς κόστους εξερεύνηση και, ενδεχομένως, παραγωγή πετρελαίου στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή·

γ)

η κτηθείσα πείρα του υποψηφίου στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ή ισοδύναμη σχετική πείρα αποκτηθείσα σε άλλες περιοχές·

δ)

η επαρκής χρηματοδοτική ικανότητα του υποψηφίου, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς την εξερεύνηση και, ενδεχομένως, την παραγωγή πετρελαίου στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή·

ε)

εάν ο υποψήφιος είναι ή ήταν κάτοχος άδειας παραγωγής, το Υπουργείο μπορεί να λάβει υπόψη του οποιασδήποτε φύσης ανεπάρκεια ή έλλειψη λογοδοσίας που επέδειξε ο υποψήφιος ως κάτοχος αδείας·

στ)

οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν καταρχήν σε κοινοπραξία, ένα τουλάχιστον από τα μέλη της οποίας έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα ως φορέας εκμετάλλευσης ή διαθέτει ισοδύναμη επιχειρησιακή πείρα στον τομέα αυτό εκτός της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας·

ζ)

οι άδειες παραγωγής θα χορηγηθούν καταρχήν σε δύο ή περισσότερους κατόχους άδειας, εφόσον τουλάχιστον ο ένας από αυτούς διαθέτει την εμπειρία που αναφέρεται στο στοιχείο στ)·

η)

ο διαχειριστικός φορέας που έχει οριστεί για τις άδειες παραγωγής στη θάλασσα του Μπάρεντς οφείλει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα με την ιδιότητά του αυτή ή να διαθέτει ισοδύναμη σχετική επιχειρησιακή πείρα αποκτηθείσα εκτός της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας·

θ)

όσον αφορά τις άδειες παραγωγής σε βαθέα ύδατα, ο διαχειριστικός φορέας που έχει οριστεί για τις άδειες παραγωγής και τουλάχιστον ένας ακόμη κάτοχος αδείας οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής με την ιδιότητα του φορέα εκμετάλλευσης στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα ή να διαθέτουν ισοδύναμη επιχειρησιακή πείρα στον τομέα αυτό, αποκτηθείσα εκτός της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας. Στο πλαίσιο της άδειας ένας κάτοχος αδείας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει γεώτρηση σε βαθέα ύδατα ως φορέας εκμετάλλευσης·

ι)

όσον αφορά τις άδειες παραγωγής στο πλαίσιο των οποίων αναμένεται η πραγματοποίηση εξερευνητικών γεωτρήσεων υπό υψηλή πίεση και/ή υψηλές θερμοκρασίες (HTHP), ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει οριστεί και τουλάχιστον ένας ακόμη κάτοχος αδείας οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία γεώτρηση πετρελαιοπηγής στη νορβηγική υφαλοκρηπίδα με την ιδιότητα του φορέα εκμετάλλευσης ή να διαθέτουν ισοδύναμη επιχειρησιακή πείρα στον τομέα αυτό, αποκτηθείσα εκτός της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας. Στο πλαίσιο της άδειας παραγωγής, ένας κάτοχος αδείας οφείλει να έχει πραγματοποιήσει γεώτρηση πετρελαιοπηγών εξερεύνησης υπό υψηλή πίεση και/ή υψηλές θερμοκρασίες (HTHP) ως φορέας εκμετάλλευσης.

Διαθέσιμες ενότητες για την υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις για δικαιώματα συμμετοχής σε άδειες παραγωγής υποβάλλονται για τις ενότητες που βρίσκονται εντός της προκαθορισθείσας περιοχής και για τις οποίες δεν έχει χορηγηθεί άδεια, όπως απεικονίζεται στους χάρτες που δημοσίευσε η ΝΔΠ (Νορβηγική Διεύθυνση Πετρελαίου). Είναι επίσης δυνατόν να υποβληθεί αίτηση για εκτάσεις εντός της προκαθορισθείσας περιοχής που εγκαταλείφθηκαν στο πλαίσιο μιας άδειας μετά την αναγγελία, σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους χάρτες των διαδραστικών Factmaps της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου που διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΝΔΠ).

Κάθε άδεια παραγωγής μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ενότητες ή ένα ή περισσότερα τμήματα ενοτήτων. Οι υποψήφιοι καλούνται να περιορίσουν την περιγραφή της αίτησής τους στις περιοχές στις οποίες έχουν εντοπίσει την αναζήτηση.

Μπορείτε να λάβετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, συμπεριλαμβανομένων και λεπτομερών γεωγραφικών χαρτών των διαθέσιμων περιοχών, από την ιστοσελίδα της Νορβηγικής Διεύθυνσης Πετρελαίου www.npd.no/apa2016

Οι αιτήσεις για άδειες παραγωγής πετρελαίου πρέπει να υποβληθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ministry of Petroleum and Energy

P.O. Box 8148 Dep.

N-0033 OSLO

NORWAY

Πρέπει να υποβληθούν δύο αντίγραφα στην ακόλουθη διεύθυνση:

The Norwegian Petroleum Directorate

P.O. Box 600

Ν-4003 Stavanger

NORWAY

Προθεσμία: 6 Σεπτεμβρίου 2016, έως τις 12.00 το μεσημέρι.

Η χορήγηση αδειών πετρελαίου στο πλαίσιο της αντίστοιχης διαδικασίας χορήγησης αδειών σε προκαθορισμένες περιοχές για το 2016 στη νορβηγική ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017.


(1)  ΕΕ L 164 της 30.6.1994, σ. 3.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/47


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος εργασιών για τη χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020

[Απόφαση C(2016) 1587 της Επιτροπής]

(2016/C 236/13)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν καθοριστεί στο πολυετές πρόγραμμα εργασιών στον τομέα των διευρωπαϊκών υποδομών ενέργειας στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:

CEF-Energy-2016-2

Το ενδεικτικό διαθέσιμο ποσό για τις προτάσεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων είναι 600 εκατ. EUR.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 8 Νοεμβρίου 2016.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων διατίθεται στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/inea/en/https%3A//ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/second-2016-cef-energy-call-proposals-2016-2


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 236/48


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium / Sofindev IV / DHAM / Novy International)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 236/14)

1.

Στις 21 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium NV («BNPPF PE», Βέλγιο), Sofindev IV NV («Sofindev», Βέλγιο) και DHAM NV («Korys/Colruyt Group», Βέλγιο) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της επιχείρησης Novy International NV («Novy», Βέλγιο) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   για την BNPPF PE: ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ενδιάμεση χρηματοδότηση. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως η προμήθεια και κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών προϊόντων, τα ταμεία κεφαλαίων εκκίνησης για εταιρείες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τα προϊόντα αρτοποιίας, η παροχή βιομηχανικών υπηρεσιών και τα ακίνητα·

—   για τη Sofindev: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε βελγικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της δραστηριοποιούνται στη διανομή υλικών οροφών και προσόψεων και στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού με τη χρήση γεωεντοπισμού,

—   για την Korys/Colruyt Group: αγορές λιανικής, χονδρικής και παροχής υπηρεσιών εστίασης. Επίσης, δραστηριοποιείται στον κλάδο των λύσεων λογισμικού, στα έργα αειφόρων/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην αγορά ιατρικών επιστημών/βιοεπιστημών,

—   για τη Novy: μελέτη, κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού κουζίνας υψηλής ποιότητας, κυρίως απορροφητήρων.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8094 — BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium / Sofindev IV / DHAM / Novy International. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.