ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ό έτος
20 Φεβρουαρίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2016/C 067/01

Σύσταση του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2016, για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 067/02

Ισοτιμίες του ευρώ

6

2016/C 067/03

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2016[δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 ( ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1 )]

7

2016/C 067/04

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης

8

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2016/C 067/05

Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με θέμα Αντιμετώπιση της πρόκλησης των μαζικών δεδομένων: ζητούμενο η διαφάνεια, ο έλεγχος των χρηστών, η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και η λογοδοσία

13

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2016/C 067/06

Μέτρα εξυγίανσης — Απόφαση για μέτρα εξυγίανσης έναντι της INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων

16


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 067/07

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

17


 

Διορθωτικά

2016/C 067/08

Διορθωτικό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν ( ΕΕ C 357 της 29.10.2015 )

20


EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Φεβρουαρίου 2016

για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας

(2016/C 67/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292, σε συνδυασμό με το άρθρο 148 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ποσοστό ανεργίας στην Ένωση αυξήθηκε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο μετά τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση του 2008-2009. Επί του παρόντος, το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σε καθοδική πορεία, αλλά οι δείκτες της μακροχρόνιας ανεργίας εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλοί. Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει τα κράτη μέλη σε διαφορετικό βαθμό, ιδίως καθώς ο αντίκτυπος της κρίσης υπήρξε άνισος και τα κράτη μέλη διαφέρουν από άποψη μακροοικονομικής κατάστασης καθώς και από άποψη οικονομικής δομής και λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

(2)

Μετά από σειρά ετών χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και ανεπαρκούς δημιουργίας θέσεων εργασίας, η μακροχρόνια ανεργία το 2014, η οποία ορίζεται από την Eurostat ως ο αριθμός ατόμων που είναι άνεργα και αναζητούσαν συστηματικά εργασία τουλάχιστον για ένα χρόνο, έπληξε πάνω από 12 εκατ. εργαζομένους, ήτοι το 5 % του ενεργού πληθυσμού της Ένωσης, εκ των οποίων το 62 % είναι άνεργοι για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα έτη.

(3)

Η μακροχρόνια ανεργία πλήττει τα εν λόγω άτομα, μειώνοντας τη δυνητική ανάπτυξη των οικονομιών της Ένωσης, ενισχύοντας τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των ανισοτήτων και αυξάνοντας το κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημόσιων οικονομικών. Η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί σε απώλεια εισοδήματος, διάβρωση των δεξιοτήτων, υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας και αύξηση της φτώχειας των νοικοκυριών.

(4)

Μεταξύ των πλέον ευάλωτων στη μακροχρόνια ανεργία είναι άτομα με χαμηλού επιπέδου δεξιότητες ή προσόντα, υπήκοοι τρίτων χωρών, άτομα με αναπηρία και μειονότητες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, όπως οι Ρομά. Η προηγούμενη απασχόληση διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι σε ορισμένες χώρες οι τομεακές και συγκυριακές πτυχές είναι βασικές για την αιτιολόγηση της διατήρησης της μακροχρόνιας ανεργίας.

(5)

Κάθε χρόνο, σχεδόν το ένα πέμπτο των μακροχρονίως ανέργων στην Ένωση αποθαρρύνεται και περνά στην αεργία λόγω των ανεπιτυχών προσπαθειών εύρεσης εργασίας. Καθώς τα εμπόδια για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι ποικίλα και συχνά συσσωρεύονται, η ένταξη στην αγορά εργασίας απαιτεί μια προσαρμοσμένη, εξατομικευμένη προσέγγιση και συντονισμένη παροχή υπηρεσιών.

(6)

Οι μακροχρονίως άνεργοι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του συνόλου των ανέργων στην Ένωση αλλά αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα πέμπτο των συμμετεχόντων σε ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, ένα χαμηλό ποσοστό μακροχρονίως ανέργων (κατά μέσο όρο 24 %) καλύπτεται από επιδόματα ανεργίας.

(7)

Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο θα πρέπει να βελτιωθούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικές, ώστε περισσότερα άτομα να εξοπλιστούν με καλές και σχετικές δεξιότητες και ικανότητες, να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις σε δεξιότητες και να τεθούν τα θεμέλια για μια ομαλή μετάβαση από τη μάθηση στην εργασία και για διαρκή απασχολησιμότητα. Η βελτίωση των επιδόσεων και της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα βοηθήσει στη μείωση του αριθμού νέων ανέργων. Για το σκοπό αυτό, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 για ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) (1) και τη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (2).

(8)

Για να αναπτυχθεί μια συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση, οι κατευθυντήριες γραμμές του 2015 για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (3) ζητούν να μειωθεί σημαντικά η μακροχρόνια και η διαρθρωτική ανεργία, μέσω συνολικών και αλληλοενισχυόμενων στρατηγικών που περιλαμβάνουν εξατομικευμένη ενεργή στήριξη για την επιστροφή στην αγορά εργασίας.

(9)

Μολονότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι αρμόδια για την επιλογή των μέτρων στην αγορά εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στην ιδιαίτερή τους κατάσταση, οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν τα κράτη μέλη να προαγάγουν την απασχολησιμότητα με την πραγματοποίηση επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που ανεβάζουν το επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές καλούν ειδικά τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα συστήματα εκμάθησης με βάση την εργασία, όπως τα διττά συστήματα μάθησης, και να αναβαθμίσουν την επαγγελματική κατάρτιση. Οι κατευθυντήριες γραμμές, γενικότερα, ζητούν από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις αρχές της ευελιξίας και ασφάλειας στην απασχόληση και να ενισχύσουν τα ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα, τη στόχευση, την εμβέλεια, την κάλυψη και την αλληλεπίδρασή τους με τη στήριξη του εισοδήματος και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

(10)

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες του συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

(11)

Η σύσταση 2008/867/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2008 για την ενεργό ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας (4), σχεδιάζει ολοκληρωμένη συνολική στρατηγική για την ενεργό ένταξη εκείνων που είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, συνδυάζοντας επαρκή εισοδηματική στήριξη, αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Έχει ως στόχο να διευκολύνει την ενσωμάτωση σε βιώσιμες, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης των ανθρώπων που δύνανται να εργαστούν και να τους παράσχουν πόρους επαρκείς ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης για την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας. Για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για τη στήριξη της ένταξης των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας. Άλλα ταμεία, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μπορούν επίσης να συμπληρώσουν τα μέτρα που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σύμφωνα με τα κονδύλια που διατίθενται για τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2020, δηλαδή τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξεταστεί στις μελλοντικές σχετικές συζητήσεις ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω η ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας.

(13)

Η σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (5) ζητεί να ληφθούν μέτρα για την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να αποδείξουν τις γνώσεις που απέκτησαν εκτός του τυπικού πλαισίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(14)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τα συμπεράσματά του στις 14-15 Μαρτίου 2013, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί τη σημαντικότερη κοινωνική πρόκληση και ότι η μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας και η εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων είναι ζωτικής σημασίας.

(15)

Η μακροχρόνια ανεργία έχει επίσης αναγνωριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως μείζον εμπόδιο στην ανάπτυξη.

(16)

Θα πρέπει να καταβληθούν εντατικότερες προσπάθειες για την ένταξη στην αγορά εργασίας εκείνων που πλήττονται περισσότερο από τη μακροχρόνια ανεργία, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών πρακτικών. Αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τη βελτίωση της εγγραφής στις υπηρεσίες απασχόλησης και σε άλλους αρμόδιους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ελλιπής κάλυψη των μέτρων στήριξης. Οι χώρες με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων μπορούν να δώσουν προτεραιότητα, κατά τις προσπάθειές τους, σε εκείνους που έχουν ήδη εγγραφεί.

(17)

Μια προληπτική προσέγγιση θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Τα μέτρα πρόληψης και ενεργοποίησης που επικεντρώνονται κυρίως στην αρχή της περιόδου ανεργίας θα πρέπει να ενισχυθούν και, όπου απαιτείται, να συμπληρωθούν. Ειδική δράση για τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους θα πρέπει να ληφθεί το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας, καθώς αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία οι μηχανισμοί και οι υπηρεσίες στήριξης για τη συγκεκριμένη ομάδα αλλάζουν σε πολλά κράτη μέλη.

(18)

Οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις για την υποστήριξη των μακροχρονίως ανέργων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που οδηγούν στη διατήρηση της ανεργίας, ενημερώνοντας και συμπληρώνοντας την αρχική αξιολόγηση που διενεργείται κατά την εγγραφή. Αυτό θα καθοδηγεί τους μακροχρονίως ανέργους προς υπηρεσίες στήριξης κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, όπως συμβουλευτική χρέους, αποκατάσταση, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, υπηρεσίες φροντίδας, ένταξη των μεταναστών, στήριξη για τη στέγαση και τη μετακίνηση, με σκοπό την αντιμετώπιση των εμποδίων στην εργασία και την ενίσχυση των μακροχρονίως ανέργων ώστε να επιτύχουν σαφείς στόχους που οδηγούν στην απασχόληση.

(19)

Η συμμετοχή των εργοδοτών στην ένταξη των μακροχρονίως ανέργων έχει καίρια σημασία και θα πρέπει να υποστηριχθεί με την παροχή ειδικών υπηρεσιών από τις υπηρεσίες απασχόλησης που θα συνοδεύονται από καλά στοχευμένα οικονομικά κίνητρα και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Η ισχυρότερη δέσμευση των εργοδοτών, η οποία θα συμπληρώνεται από μέτρα για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην οικονομία, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την αποτελεσματικότητα των μέτρων ένταξης.

(20)

Πρόσφατες πολιτικές πρωτοβουλίες όπως η Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (6) κάνουν έκκληση για σύμπραξη, ως νέα μέθοδο για την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Η συντονισμένη παροχή υπηρεσιών έχει ζωτική σημασία, ιδίως στα κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες για τη στήριξη των μακροχρονίως ανέργων κατανέμονται μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

(21)

Έχοντας ως στόχο να αντικατοπτρίζουν την ατομική κατάσταση του μακροχρονίως ανέργου, οι συμφωνίες ένταξης στην εργασία θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά μια δέσμη εξατομικευμένων μέτρων, διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο (φερειπείν, αγορά εργασίας, εκπαίδευση, κατάρτιση, υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης), σκοπός των οποίων είναι να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τους μακροχρονίως ανέργους ώστε να υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα εμπόδια στην ανεύρεση εργασίας. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να ορίζουν τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα, τις υποχρεώσεις των μακροχρονίως ανέργων και την προσφορά του παρόχου ή των παρόχων υπηρεσιών, και θα πρέπει να αναφέρουν τα διαθέσιμα μέτρα ένταξης.

(22)

Οι δράσεις που προτείνονται στην παρούσα σύσταση θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των κρατών μελών και τα διαφορετικά σημεία εκκίνησής τους όσον αφορά τη μακροοικονομική κατάσταση, το επίπεδο της μακροχρόνιας ανεργίας καθώς και τα ποσοστά διακύμανσής της, το θεσμικό πλαίσιο, τις διαφορές ανά περιφέρεια και την ικανότητα των διάφορων συντελεστών της αγοράς εργασίας. Οι δράσεις θα πρέπει να συμπληρώνουν και να ενισχύουν την πολιτική προσέγγιση που εφαρμόζεται επί του παρόντος από πολλά κράτη μέλη, ιδίως με την εισαγωγή ευέλικτων συνιστωσών, όπως της ατομικής προσέγγισης, της συντονισμένης παροχής υπηρεσιών και της συμμετοχής των εργοδοτών.

(23)

Η παρούσα σύσταση σέβεται, ενισχύει και ενδυναμώνει δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όπως αυτά κατοχυρώνονται στα άρθρα 29 και 34 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

Υποστήριξη της εγγραφής των αιτούντων εργασία και του στενότερου προσανατολισμού προς την αγορά εργασίας των μέτρων ένταξης, μεταξύ άλλων, μέσω στενότερης σχέσης με τους εργοδότες.

Παροχή ατομικής αξιολόγησης στου εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους.

Προσφορά συγκεκριμένης συμφωνίας ένταξης στην εργασία το αργότερο όταν ο μακροχρονίως άνεργος συμπληρώσει 18 μήνες ανεργίας. Για τους σκοπούς της παρούσας σύστασης, συμφωνία ένταξης στην εργασία είναι μια γραπτή συμφωνία μεταξύ ενός εγγεγραμμένου μακροχρονίως ανέργου και ενός σημείου επαφής, με στόχο να διευκολυνθεί η μετάβαση του προσώπου αυτού στην απασχόληση στην αγορά εργασίας.

Προς τούτο:

Εγγραφή

1)

Ενθάρρυνση της εγγραφής των αιτούντων εργασία στις υπηρεσίες απασχόλησης, ιδίως με τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών σχετικά με τη διαθέσιμη στήριξη.

Ατομική αξιολόγηση και προσέγγιση

Οι υπηρεσίες απασχόλησης, μαζί με άλλους εταίρους που υποστηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους.

2)

Εξασφάλιση ότι παρέχονται σε όλους τους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους ενδελεχείς ατομικές αξιολογήσεις και καθοδήγηση το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας. Η αξιολόγηση θα πρέπει να καλύπτει τις προοπτικές απασχολησιμότητάς τους, τα εμπόδια για την απασχόληση καθώς και προηγούμενες προσπάθειες εύρεσης εργασίας.

3)

Ενημέρωση των μακροχρονίως ανέργων σχετικά με προσφορές εργασίας και τη διαθέσιμη υποστήριξη σε διάφορους τομείς της οικονομίας και, κατά περίπτωση, σε διαφορετικές περιφέρειες και άλλα κράτη μέλη, ιδίως μέσω των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES).

Συμφωνίες ένταξης στην εργασία

Στους εγγεγραμμένους μακροχρονίως ανέργους που δεν καλύπτονται από τις εγγυήσεις για τη νεολαία προσφέρεται συμφωνία ένταξης στην εργασία το αργότερο όταν συμπληρώσουν 18 μήνες ανεργίας. Τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως ελάχιστη απαίτηση, προσφορά εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην εύρεση εργασίας και τον προσδιορισμό ενιαίου σημείου επαφής.

4)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία στοχεύει στις συγκεκριμένες ανάγκες των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και συνδυάζει τις συναφείς υπηρεσίες και μέτρα που παρέχονται από διαφορετικούς οργανισμούς.

α)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και τις υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούν οι μακροχρονίως άνεργοι, π.χ. δραστηριοποίηση για την εξεύρεση εργασίας, αποδοχή των προσφορών κατάλληλης εργασίας και παρουσία και συμμετοχή σε μέτρα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων ή απασχόλησης.

β)

Η συμφωνία ένταξης στην εργασία θα πρέπει επίσης να περιγράφει λεπτομερώς την προσφορά του παρόχου ή των παρόχων υπηρεσιών στους μακροχρονίως ανέργους. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στα κράτη μέλη και βάσει των ατομικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων, η συμφωνία ένταξης στην αγορά θα μπορούσε να περιλαμβάνει βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και στο πλαίσιο της εργασίας, επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, αποκατάσταση, παροχή συμβουλών και καθοδήγηση, εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εργασιακή εμπειρία, κοινωνική στήριξη, προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, υπηρεσίες υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας, συμβουλευτική χρέους, παροχή υποστήριξης για τη στέγαση και τη μετακίνηση.

γ)

Η συμφωνία ένταξης στην αγορά θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά υπό το πρίσμα των μεταβολών των ατομικών καταστάσεων των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και, εάν χρειάζεται, να αναπροσαρμοστεί για τη βελτίωση της μετάβασης στην απασχόληση.

5)

Θέσπιση των αναγκαίων μέτρων, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και να οριστεί ενιαίο σημείο επαφής, που θα υποστηρίζει τον εγγεγραμμένο μακροχρονίως άνεργο μέσω συντονισμένης προσφοράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων υπηρεσιών απασχόλησης και κοινωνικής στήριξης. Το εν λόγω σημείο επαφής θα μπορούσε να βασίζεται σε πλαίσιο διοργανικού συντονισμού ή/και να προσδιορίζεται εντός των υφιστάμενων δομών.

Διευκόλυνση της ομαλής και ασφαλούς διαβίβασης σχετικών πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό στήριξης και τις ατομικές αξιολογήσεις των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων μεταξύ των αρμόδιων παρόχων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η συνέχεια της παροχής υπηρεσιών.

Βελτίωση της διάδοσης των σχετικών πληροφοριών για κενές θέσεις εργασίας και ευκαιρίες κατάρτισης στους ενδιαφερόμενους παρόχους υπηρεσιών και εξασφάλιση ότι οι μακροχρονίως άνεργοι λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές.

Στενότεροι δεσμοί με τους εργοδότες

6)

Ενθάρρυνση και ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης, δημόσιων αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

7)

Ανάπτυξη υπηρεσιών για τους εργοδότες, όπως έλεγχος των κενών θέσεων εργασίας, υποστήριξη πρόσληψης, καθοδήγηση και κατάρτιση στο χώρο εργασίας και στήριξη μετά την πρόσληψη για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

8)

Επικέντρωση των οικονομικών κινήτρων σε προγράμματα που στηρίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως επιδοτήσεις πρόσληψης και μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ούτως ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αξιολόγηση και παρακολούθηση

9)

Παρακολούθηση, εντός της επιτροπής απασχόλησης σε στενή συνεργασία με την επιτροπή κοινωνικής προστασίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες και την παροχή εισοδήματος, της εφαρμογή της παρούσας σύστασης μέσω της πολυμερούς εποπτείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και μέσω του κοινού πλαισίου αξιολόγησης δεικτών. Οι δείκτες θα πρέπει να παρακολουθούν το βαθμό στον οποίο οι εγγεγραμμένοι μακροχρονίως άνεργοι απέκτησαν απασχόληση, το αν η ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι βιώσιμη, καθώς και τη χρήση των συμφωνιών ένταξης στην εργασία. Το Ευρωπαϊκό δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης θα συμβάλει στην εν λόγω παρακολούθηση.

10)

Ενθάρρυνση της αξιολόγησης των επιδόσεων των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης όσον αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας των εγγεγραμμένων μακροχρονίως ανέργων και ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σύμφωνα με τη διαδικασία συγκριτικής μάθησης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης, που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης αριθ. 573/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) (7).

11)

Συνεργασία για τη βέλτιστη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

12)

Στήριξη και συντονισμό των εθελοντικών πρωτοβουλιών και συμμαχιών εταιρειών που ασχολούνται με τη βιώσιμη ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας.

13)

Υποστήριξη των σχεδίων κοινωνικής καινοτομίας για την ένταξη των μακροχρονίως ανέργων στην αγορά εργασίας, ιδίως με τον θεματικό τομέα Progress του προγράμματος της Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI»).

14)

Αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, της δράσης που αναλαμβάνεται ως ανταπόκριση στην παρούσα σύσταση, και υποβολή έκθεσης στο Συμβούλιο έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2016.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M.H.P. VAN DAM


(1)  ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(2)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(3)  Απόφαση (ΕΕ) 2015/1848 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών για το 2015 (ΕΕ L 268 της 15.10.2015, σ. 28).

(4)  ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.

(5)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 32.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

19 Φεβρουαρίου 2016

(2016/C 67/02)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1096

JPY

ιαπωνικό γιεν

125,40

DKK

δανική κορόνα

7,4625

GBP

λίρα στερλίνα

0,77715

SEK

σουηδική κορόνα

9,3838

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1017

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,5358

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,023

HUF

ουγγρικό φιορίνι

309,11

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3777

RON

ρουμανικό λέου

4,4670

TRY

τουρκική λίρα

3,2903

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5605

CAD

δολάριο Καναδά

1,5274

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6268

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6761

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5617

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 368,69

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

17,1380

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,2378

HRK

κροατική κούνα

7,6180

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 988,04

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6836

PHP

πέσο Φιλιππινών

52,843

RUB

ρωσικό ρούβλι

85,1924

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,668

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,4854

MXN

πέσο Μεξικού

20,2927

INR

ινδική ρουπία

75,9715


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/7


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Μαρτίου 2016

[δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1)]

(2016/C 67/03)

Τα βασικά επιτόκια υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6). Ανάλογα με τη χρήση του επιτοκίου αναφοράς, πρέπει να προστεθούν τα κατάλληλα περιθώρια όπως ορίζεται στην εν λόγω ανακοίνωση. Όσον αφορά το επιτόκιο προεξόφλησης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί περιθώριο 100 μονάδων βάσης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, προβλέπει ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο ανάκτησης υπολογίζεται επίσης προσθέτοντας 100 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο.

Τα τροποποιημένα ποσοστά αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες.

Ο προηγούμενος πίνακας δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 15 της 16.1.2016, σ. 8.

Από

Έως

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.3.2016

0,06

0,06

1,63

0,06

0,46

0,06

0,30

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,92

1,37

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

1,83

0,06

1,65

– 0,22

0,06

0,06

1,04

1.2.2016

29.2.2016

0,09

0,09

1,63

0,09

0,46

0,09

0,36

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,92

1,37

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

1,83

0,09

1,65

– 0,22

0,09

0,09

1,04

1.1.2016

31.1.2016

0,12

0,12

1,63

0,12

0,46

0,12

0,36

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,92

1,37

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

1,83

0,12

1,65

0,22

0,12

0,12

1,04


20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/8


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της παρούσας σύμβασης

(2016/C 67/04)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης καταγωγής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (1) στην περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (2) (εφεξής «η σύμβαση»), τα ενδιαφερόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν με τα άλλα μέρη.

Με βάση τις κοινοποιήσεις αυτές, στους συνημμένους πίνακες ορίζεται η ημερομηνία από την οποία αρχίζει να εφαρμόζεται η διαγώνια σώρευση.

Οι ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 1 αφορούν:

την ημερομηνία εφαρμογής της διαγώνιας σώρευσης, με βάση το άρθρο 3 του προσαρτήματος Ι της σύμβασης, όπου η σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπέμπει στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, της ημερομηνίας προηγείται η ένδειξη «(C)»·

την ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής, που προβλέπουν διαγώνια σώρευση, τα οποία επισυνάπτονται στη σχετική συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών, στις λοιπές περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η διαγώνια σώρευση μπορεί να εφαρμοστεί μόνον εάν τα μέρη τελικής παραγωγής και τελικού προορισμού έχουν συνάψει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, που περιέχουν πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής, με όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δηλαδή με όλα τα μέρη από τα οποία κατάγονται οι χρησιμοποιούμενες ύλες. Ύλες που κατάγονται από μέρος που δεν έχει συνάψει συμφωνία με τα μέρη τελικής παραγωγής και τελικού προορισμού αντιμετωπίζονται ως μη καταγόμενες. Συγκεκριμένα παραδείγματα παρατίθενται στις επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τα πανευρωμεσογειακά πρωτόκολλα για τους κανόνες καταγωγής (3).

Οι ημερομηνίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 2 αναφέρονται στην ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση τα οποία επισυνάπτονται στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ, της Τουρκίας και των συμμετεχόντων στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ. Κάθε φορά που γίνεται αναφορά στη σύμβαση σε συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών που έχει συναφθεί μεταξύ των μερών στον εν λόγω πίνακα, προστίθεται στον πίνακα 1 ημερομηνία της οποίας προηγείται η ένδειξη «(C)».

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι ύλες καταγωγής Τουρκίας που καλύπτονται από την τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας μπορούν να ενσωματωθούν ως καταγόμενες ύλες για τους σκοπούς της διαγώνιας σώρευσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών που συμμετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, με τις οποίες ισχύει πρωτοκόλλο καταγωγής.

Οι κωδικοί των συμβαλλομένων μερών που παρατίθενται στους πίνακες είναι οι ακόλουθοι:

Ευρωπαϊκή Ένωση

EU

Κράτη ΕΖΕΣ:

Ισλανδία

IS

Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν) (4)

CH (+LI)

Νορβηγία

NO

Νήσοι Φερόε

FO

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της Βαρκελώνης:

Αλγερία

DZ

Αίγυπτος

EG

Ισραήλ

IL

Ιορδανία

JO

Λίβανος

LB

Μαρόκο

MA

Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας

PS

Συρία

SY

Τυνησία

TN

Τουρκία

TR

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ:

Αλβανία

AL

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BA

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MK (5)

Μαυροβούνιο

ME

Σερβία

RS

Κοσσυφοπέδιο (6)

KO

Η Δημοκρατία της Μολδαβίας

MD

Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση 2015/C 214/05 (ΕΕ C 214 της 30.6.2015, σ. 5).

Πίνακας 1

Ημερομηνία εφαρμογής των κανόνων καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση στην πανευρωμεσογειακή ζώνη

 

 

Κράτη ΕΖΕΣ

 

Συμμετέχοντες στη διαδικασία της Βαρκελώνης

 

Συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της ΕΕ

 

 

EU

CH(+LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

EU

 

1.1.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

 

1.8.2006

 (7)

(C)

1.5.2015

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.2.2015

 

CH (+LI)

1.1.2006

(C)

1.2.2016

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.6.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.9.2012

1.2.2016

(C)

1.5.2015

 

IS

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.3.2006

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.10.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

NO

1.1.2006

(C)

1.5.2015

1.8.2005

(C)

1.7.2013

1.8.2005

(C)

1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

 

 

1.8.2005

1.9.2007

(C)

1.5.2015

(C)

1.1.2015

 

(C)

1.11.2012

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

FO

1.12.2005

(C)

12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C)

1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2011

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

1.9.2007

1.9.2007

 

 

1.3.2007

1.3.2006

1.3.2011

 

1.1.2006

 

1.1.2007

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

BA

 

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

(C)

1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.2.2015

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

KO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

ME

(C)

1.2.2015

(C)

1.9.2012

(C)

1.10.2012

(C)

1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

MK

(C)

1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

RS

(C)

1.2.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

(C)

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.2.2015

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 

(C)

1.4.2014

MD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

(C)

1.4.2014

 


Πίνακας 2

Ημερομηνία εφαρμογής των πρωτοκόλλων για τους κανόνες καταγωγής που προβλέπουν διαγώνια σώρευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Τουρκίας

 

EU

AL

BA

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007

1.7.2008

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αλβανία, η Αλγερία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αίγυπτος, οι Νήσοι Φερόε, η Ισλανδία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, το Κοσσυφοπέδιο [σύμφωνα με το ψήφισμα 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών], ο Λίβανος, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο, το Μαρόκο, η Νορβηγία, η Σερβία, η Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν), η Συρία, η Τυνησία, η Τουρκία και η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας.

(2)  ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.

(3)  ΕΕ C 83 της 17.4.2007, σ. 1.

(4)  Η Ελβετία και το Πριγκηπάτο του Λιχτενστάιν αποτελούν τελωνειακή ένωση.

(5)  Κωδικός ISO 3166. Προσωρινός κωδικός, που δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την οριστική ονομασία αυτής της χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

(6)  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

(7)  Για τα εμπορεύματα τα οποία υπάγονται στην τελωνειακή ένωση ΕΕ–Τουρκίας, η ημερομηνία εφαρμογής είναι η 27η Ιουλίου 2006.

Για τα γεωργικά προϊόντα, η ημερομηνία εφαρμογής είναι η 1η Ιανουαρίου 2007.

Για τα προϊόντα άνθρακα και χάλυβα, η ημερομηνία εφαρμογής είναι η 1η Μαρτίου 2009.

(8)  Για τα εμπορεύματα τα οποία υπάγονται στην τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, η ημερομηνία εφαρμογής είναι η 27η Ιουλίου 2006.


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/13


Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με θέμα «Αντιμετώπιση της πρόκλησης των μαζικών δεδομένων: ζητούμενο η διαφάνεια, ο έλεγχος των χρηστών, η προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και η λογοδοσία»

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

(2016/C 67/05)

«Το δικαίωμα να μας αφήνουν ήσυχους αποτελεί πράγματι την αφετηρία όλων των ελευθεριών»  (1).

Τα μαζικά δεδομένα, εφόσον ο χειρισμός τους πραγματοποιείται με υπευθυνότητα, μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη και να διασφαλίσουν υψηλό βαθμό αποδοτικότητας για την κοινωνία και τα φυσικά πρόσωπα, όχι μόνο στον τομέα της υγείας, της επιστημονικής έρευνας και του περιβάλλοντος, αλλά και σε άλλους συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο, διατυπώνονται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις πραγματικές και τις δυνητικές επιπτώσεις της επεξεργασίας τεράστιων όγκων δεδομένων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή. Ως εκ τούτου, το ζητούμενο όσον αφορά τις προκλήσεις και τους κινδύνους των μαζικών δεδομένων είναι η αποτελεσματικότερη προστασία των δεδομένων.

Η τεχνολογία δεν πρέπει να υπαγορεύει τις αξίες και τα δικαιώματά μας, ούτε όμως πρέπει η προώθηση της καινοτομίας να θεωρείται ασυμβίβαστη με τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Λόγω των νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία εκμεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες για τη μαζική συλλογή, τη στιγμιαία μετάδοση, τον συνδυασμό και την περαιτέρω χρήση προσωπικών πληροφοριών για μη προβλεπόμενους σκοπούς, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες νέων πιέσεων για τις αρχές που διέπουν την προστασία δεδομένων, εξέλιξη που απαιτεί νέο τρόπο σκέψης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των αρχών αυτών.

Έχει θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων με σκοπό την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός μας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι εάν η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων πρέπει να εφαρμόζεται στα μαζικά δεδομένα, αλλά πώς πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή με καινοτόμο τρόπο σε νέα περιβάλλοντα. Οι υφιστάμενες αρχές που διέπουν την προστασία των δεδομένων μας, μεταξύ των οποίων η διαφάνεια, η αναλογικότητα και ο περιορισμός του σκοπού, παρέχουν τη βάση που θα μας είναι απαραίτητη για τη δυναμικότερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας στο περιβάλλον των μαζικών δεδομένων. Ωστόσο, πρέπει να συμπληρωθούν με «νέες» αρχές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο των ετών, όπως η λογοδοσία και η προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Προβλέπεται ότι η δέσμη μέτρων της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων θα ενισχύσει και θα εκσυγχρονίσει το κανονιστικό πλαίσιο (2).

Η ΕΕ σκοπεύει να μεγιστοποιήσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με την αξιοποίηση των μαζικών δεδομένων. Ωστόσο, η ψηφιακή ενιαία αγορά δεν μπορεί να εισάγει άκριτα τεχνολογίες με βάση τα δεδομένα και επιχειρηματικά μοντέλα που αποτελούν πλέον τη δεσπόζουσα οικονομική τάση σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Αντιθέτως, πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη υποκείμενων σε λογοδοσία διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε η εποπτεία —παρακολούθηση της συμπεριφοράς των προσώπων— να θεωρείται ως το απολύτως απαραίτητο μοντέλο εσόδων για ορισμένες από τις πλέον επιτυχημένες επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή απαιτεί κριτική αξιολόγηση και διερεύνηση άλλων εναλλακτικών επιλογών.

Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των επιχειρηματικών μοντέλων που επιλέγονται, οι φορείς που επεξεργάζονται μεγάλους όγκους πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εκτιμά ότι η υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη μαζικών δεδομένων πρέπει να στηρίζεται σε τέσσερα βασικά στοιχεία:

οι οργανισμοί πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφώς μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

πρέπει να παρέχουν στους χρήστες υψηλότερο βαθμό ελέγχου όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους,

πρέπει να σχεδιάζουν φιλική προς τον χρήστη προστασία δεδομένων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,

πρέπει να λογοδοτούν περισσότερο όσον αφορά τις ενέργειές τους.

Όσον αφορά τη διαφάνεια, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που παρατηρούνται ή τεκμαίρονται και τα αφορούν· πρέπει να πληροφορούνται καλύτερα σχετικά με τον τρόπο και τους σκοπούς χρήσης των στοιχείων που τους αφορούν, συμπεριλαμβανομένης της λογικής που χρησιμοποιείται στους αλγόριθμους για τον καθορισμό των παραδοχών και των προβλέψεων που τα αφορούν.

Ο έλεγχος των χρηστών θα συμβάλει στην εξασφάλιση περισσότερων δυνατοτήτων για τα φυσικά πρόσωπα ώστε να εντοπίζουν ευκολότερα αθέμιτες μεροληπτικές ενέργειες και να στρέφονται κατά πιθανών σφαλμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η πρόληψη της δευτερεύουσας χρήσης των δεδομένων για σκοπούς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους. Χάρη στον έλεγχο των χρηστών νέας γενιάς, τα φυσικά πρόσωπα θα δύνανται, κατά περίπτωση, να προβαίνουν σε πραγματικές και συνειδητές επιλογές και θα διαθέτουν τα ίδια περισσότερες δυνατότητες για την καλύτερη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.

Η εξασφάλιση ισχυρών δικαιωμάτων πρόσβασης και φορητότητας των δεδομένων, καθώς και η χρήση αποτελεσματικών μηχανισμών εξαίρεσης (opt-out), μπορούν να χρησιμεύσουν ως προϋπόθεση ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα που τους αφορούν, ενώ δύνανται επίσης να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στην αποδοτικότερη και πιο διαφανή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την ενσωμάτωση της προστασίας των δεδομένων στον σχεδιασμό των οικείων συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και με την αναπροσαρμογή της προστασίας των δεδομένων ώστε να διασφαλίζεται υψηλότερος βαθμός πραγματικής διαφάνειας και ελέγχου των χρηστών, οι υπόλογοι υπεύθυνοι της επεξεργασίας θα είναι επίσης σε θέση να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα των μαζικών δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων.

Ωστόσο, η προστασία των δεδομένων αποτελεί μόνο μέρος της λύσης του προβλήματος. Η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει με συνεκτικότερο τρόπο τα σύγχρονα εργαλεία που είναι διαθέσιμα, μεταξύ άλλων στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να υπάρξουν διασφαλίσεις και δυνατότητες επιλογής στην αγορά, όπου μπορεί να ανθίσει η παροχή υπηρεσιών φιλικών προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των μαζικών δεδομένων, πρέπει να είμαστε σε θέση να επιτρέπουμε την καινοτομία και να προστατεύουμε παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εναπόκειται πλέον στις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς που καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την αναζήτηση καινοτόμων τρόπων χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ώστε να χρησιμοποιούν το ίδιο καινοτόμο πνεύμα κατά την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων.

Με βάση την πρότερη συνεισφορά της πανεπιστημιακής κοινότητας και πολλών ρυθμιστικών φορέων και ενδιαφερομένων μερών, ο ΕΕΠΔ επιθυμεί να δώσει το έναυσμα για την έναρξη νέας ανοικτής και ενημερωμένης συζήτησης εντός και εκτός της ΕΕ, με ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των σχεδιαστών, των επιχειρήσεων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, των δημόσιων αρχών, καθώς και των ρυθμιστικών φορέων, σχετικά με τη διερεύνηση βέλτιστων τρόπων αξιοποίησης των δημιουργικών δυνατοτήτων της βιομηχανίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία της ιδιωτικής μας ζωής και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

6.   Επόμενα βήματα: εφαρμογή των αρχών στην πράξη

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των μαζικών δεδομένων, πρέπει να επιτρέπουμε την καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι σκόπιμο να διαφυλάσσονται μεν οι εδραιωμένες αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, αλλά να εφαρμόζονται με νέους τρόπους.

6.1.   Προσανατολισμένη προς το μέλλον κανονιστική ρύθμιση

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τον προτεινόμενο γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων βρίσκονται στα τελικά στάδια. Παροτρύναμε τους νομοθέτες της ΕΕ να θεσπίσουν δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του κανονιστικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση της αποτελεσματικότητάς του στην εποχή των μαζικών δεδομένων μέσω της ενίσχυσης της πίστης και της εμπιστοσύνης των φυσικών προσώπων στο διαδίκτυο και στην ψηφιακή ενιαία αγορά (3).

Στη γνωμοδότηση 3/2015, η οποία συνοδεύεται από συστάσεις για το πλήρες κείμενο του προτεινόμενου κανονισμού, καταστήσαμε σαφές ότι οι υφιστάμενες αρχές μας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, μεταξύ των οποίων η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, ο περιορισμός του σκοπού και η διαφάνεια, πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικές αρχές. Παρέχουν τη βάση που μας είναι απαραίτητη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας σε ένα περιβάλλον μαζικών δεδομένων (4).

Παράλληλα, οι αρχές αυτές πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμόζονται αποτελεσματικότερα, και με πιο σύγχρονο, ευέλικτο, δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο. Πρέπει επίσης να συμπληρωθούν από νέες αρχές, όπως η λογοδοσία και η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Η αυξημένη διαφάνεια, η εξασφάλιση ισχυρών δικαιωμάτων πρόσβασης και φορητότητας των δεδομένων, καθώς και η εφαρμογή αποτελεσματικών μηχανισμών εξαίρεσης (opt-out), μπορούν να χρησιμεύσουν ως προϋποθέσεις ώστε να επιτρέπεται στους χρήστες να ασκούν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα που τους αφορούν, ενώ δύνανται επίσης να συμβάλουν στη διαμόρφωση αποδοτικότερων αγορών για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων.

Τέλος, η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ώστε να καλύπτει φορείς που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ, και η εκχώρηση στις αρχές προστασίας δεδομένων αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή εποικοδομητικών μέτρων επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής αποτελεσματικών προστίμων, όπως προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού, θα αποτελέσουν βασική απαίτηση για την αποτελεσματική επιβολή των νομοθεσιών μας σε παγκόσμιο κλίμακα. Η μεταρρυθμιστική διαδικασία διαδραματίζει βασικό ρόλο εν προκειμένω.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων, οι ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να διαθέτουν μόνο νομικές αρμοδιότητες και ισχυρά μέσα, αλλά πρέπει επίσης να έχουν στη διάθεσή τους τους απαιτούμενους πόρους ώστε η ικανότητά τους να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων με γνώμονα τα δεδομένα.

6.2.   Η συμβολή του ΕΕΠΔ στην πρόοδο της εν λόγω συζήτησης

Η κατάλληλη κανονιστική ρύθμιση είναι μεν κορυφαίας σημασίας, αλλά δεν είναι επαρκής. Είναι σκόπιμο οι επιχειρήσεις και άλλοι οργανισμοί που καταβάλλουν συστηματικές προσπάθειες για την αναζήτηση καινοτόμων τρόπων χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να επιδεικνύουν το ίδιο καινοτόμο πνεύμα κατά την εφαρμογή των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων. Οι αρχές προστασίας δεδομένων θα πρέπει, με τη σειρά τους, να επιβάλλουν και να επιβραβεύουν την αποτελεσματική συμμόρφωση, και να αποφεύγουν την επιβολή περιττών γραφειοκρατικών διατυπώσεων και απαιτούμενων εγγράφων.

Όπως εξαγγέλλεται στην ανακοίνωση της στρατηγικής του ΕΕΠΔ για την περίοδο 2015-2019, ο ΕΕΠΔ αποσκοπεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση των προσπαθειών αυτών.

Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια εξωτερική ομάδα δεοντολογίας συμβουλευτικού χαρακτήρα που θα απαρτίζεται από διακεκριμένες και ανεξάρτητες προσωπικότητες, οι οποίες θα διαθέτουν συνδυασμένη πείρα σε πολλούς τομείς και θα είναι σε θέση να «διερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των τεχνολογιών, των αγορών και των επιχειρηματικών μοντέλων στον 21ο αιώνα», να αναλύουν τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων σε βάθος, να αξιολογούν τις απορρέουσες αλλαγές στις κοινωνίες μας και να συμβάλλουν στην ανάδειξη των ζητημάτων που θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας (5).

Θα αναπτύξουμε επίσης ένα μοντέλο για τη χάραξη πολιτικών έντιμης πληροφόρησης για τους οργανισμούς της ΕΕ που παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών για όλους τους υπεύθυνους της επεξεργασίας.

Τέλος, θα διευκολύνουμε επίσης τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων που αποσκοπούν, για παράδειγμα, στον προσδιορισμό, την ενθάρρυνση και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας και του ελέγχου εκ μέρους των χρηστών, καθώς και για τη διερεύνηση δυνατοτήτων σχετικά με την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη φορητότητα των δεδομένων. Ο ΕΕΠΔ σκοπεύει να διοργανώσει μια ημερίδα σχετικά με την προστασία των δεδομένων, το οποίο θα απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής και πρόσωπα που χειρίζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καθώς και σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες· σκοπεύει επίσης να προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους κρίνεται αναγκαία η παροχή περαιτέρω καθοδήγησης και να διευκολύνει το έργο του δικτύου εφαρμογών προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο («IPEN») ως διεπιστημονικού πυρήνα γνώσης για μηχανικούς και εμπειρογνώμονες στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015.

Giovanni BUTTARELLI

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  Public Utilities Commission κατά Pollak, 343 U.S. 451, 467 (1952) (μειοψηφήσας δικαστής William O. Douglas).

(2)  Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού πλαισίου της προστασίας δεδομένων. Η εν λόγω δέσμη μέτρων περιλαμβάνει i) μία «ανακοίνωση» [COM(2012) 9 final], ii) μία πρόταση «γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων» (ο «προτεινόμενος κανονισμός») [COM(2012) 11 final] και iii) μία πρόταση «οδηγίας» για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της επιβολής του ποινικού δικαίου [COM(2012) 10 final].

(3)  Γνωμοδότηση ΕΕΠΔ 3/2015.

(4)  Δεν πρέπει να ενδώσουμε στον πειρασμό να μετριάσουμε το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας σε μια απόπειρα κάλυψης μιας εμφανούς ανάγκης για την υιοθέτηση ελαστικότερης κανονιστικής προσέγγισης σε ό,τι αφορά τα μαζικά δεδομένα. Η προστασία των δεδομένων πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων συνολικά, και να μην περιλαμβάνει μόνο τη χρήση των δεδομένων, αλλά και τη συλλογή τους. Επίσης, δεν συντρέχουν βάσιμοι λόγοι για πρόβλεψη εξαιρέσεων γενικού χαρακτήρα όσον αφορά την επεξεργασία ψευδώνυμων δεδομένων ή την επεξεργασία δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων. Ο ορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος, ωστόσο επιδέχεται περαιτέρω αποσαφηνίσεις στο κείμενο του κανονισμού αυτό καθαυτό. Πράγματι, πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δεδομένων που αφορούν οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτοποιείται, απομονώνεται ή ενδέχεται να ταυτοποιηθεί ή να απομονωθεί, είτε από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας είτε από οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος.

(5)  Γνωμοδότηση ΕΕΠΔ 4/2015.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/16


Μέτρα εξυγίανσης

Απόφαση για μέτρα εξυγίανσης έναντι της «INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων»

(2016/C 67/06)

Δημοσίευση βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Ασφαλιστική επιχείρηση

«INTERNATIONAL LIFE Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» με έδρα στην οδό Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως 2, ΤΚ 15123 Μαρούσι, ΓΕΜΗ 000314501000, ΑΦΜ 094130304, LEI 213800NED3OUL1K2V349

Ημερομηνία, φύση της απόφασης και έναρξη ισχύος

Απόφαση 171/2/14.12.2015 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ) σχετικά με:

1.

την τοποθέτηση συμπράττοντος επιτρόπου στο διοικητικό συμβούλιο της εν λόγω ασφαλιστικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17γ παράγραφος 9 του ν.δ. 400/1970. Ο επίτροπος μεριμνά για την ομαλή λειτουργία και διαχείριση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, τη συνέχιση των εργασιών της ασφαλιστικής επιχείρησης, εξετάζοντας κάθε πρόσφορο μέτρο, την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας με ημερομηνία αναφοράς 31 Δεκεμβρίου 2015. Έως την 1η Φεβρουαρίου 2016 ο επίτροπος θα υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος έκθεση για την κεφαλαιακή επάρκεια, την οικονομική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση της ασφαλιστικής εταιρείας·

2.

την υποβολή των αναφορών του Μητρώου Ασφαλίσεων (περιουσιακά στοιχεία σε ασφαλιστική τοποθέτηση και ελεύθερης περιουσίας) σε εβδομαδιαία βάση.

Έναρξη ισχύος: 14 Δεκεμβρίου 2015

Λήξη ισχύος: Δεν έχει οριστεί

Αρμόδιες αρχές

Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Εποπτικές αρχές

Τράπεζα της Ελλάδος

Διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 21

102 50 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Διορισμένος διοικητής

 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 17α έως και 17γ του ν.δ. 400/1970.


V Γνωστοποιήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/17


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2016/C 67/07)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«KRUPNIOKI ŚLĄSKIE»

Αριθ. ΕΕ: PL-PGI-0005-01315 – 23.2.2015

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία(-ες)

«Krupnioki śląskie»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Πολωνία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.2. Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά, καπνιστά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό σημείο 1

Το προϊόν «Krupnioki śląskie» είναι αλλαντικό με βάση ευπαθή, ζεματισμένα, αρωματισμένα εντόσθια σφαγίων χοίρου τοποθετημένα σε φυσικό έντερο. Η διάμετρος των αλλαντικών κυμαίνεται από 30 έως 40 mm και το μήκος τους από 15 έως 25 cm και το βάρος από 200 έως 300 g.

Φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά

Το «Krupnioki śląskie» είναι ένα προϊόν με περίβλημα από φυσικό έντερο. Χαρακτηρίζονται από καθαρή και ελαφρώς υγρή επιφάνεια. Το περίβλημα είναι σφικτά συνδεδεμένο με τη γέμιση, η οποία αλέθεται σε κόκκους μεγέθους που δεν υπερβαίνει τα 5 mm. Οι πρώτες ύλες σε εγκάρσια τομή πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες, με σφικτή σύσταση. Κατά συνέπεια, οι φέτες πάχους 10 mm δεν πρέπει να διαλύονται και το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει σβόλους συστατικών που δεν έχουν αναμειχθεί.

Η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35 %, η περιεκτικότητα σε αλάτι το 2,5 % και η περιεκτικότητα σε νιτρικά και νιτρώδη άλατα (εκπεφρασμένη ως NaNO2 mg/kg) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 mg/kg.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

Χρώμα επιφάνειας: γκρι έως καστανό ή βαθυχάλκινο.

Χρώμα της τομής: χαρακτηριστικό του χοιρινού κρέατος που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία στον ατμό, των κόκκων, του λίπους και του δέρματος, καστανό με μια ελαφριά απόχρωση ιώδους ή χάλκινου —χαρακτηριστικό των χρησιμοποιούμενων συστατικών.

Σύσταση και υφή: Σύσταση συμπαγή, υφή εύθρυπτη, μικρά τεμάχια άπαχου κρέατος και κόκκοι αναμεμειγμένοι σε ενιαία μάζα.

Γεύση και άρωμα: χαρακτηριστικά του κρέατος και των εντοσθίων, των κόκκων κριθής ή πλιγουριού, του ψημένου στον ατμό λίπους και δέρματος, ελαφρώς αλμυρή νότα, σαφώς διακριτά αρτύματα. Δεν είναι αποδεκτό να έχει το προϊόν οσμή ή γεύση προϊόντος του οποίου τα συστατικά δεν είναι φρέσκα ή φέρουν σημάδια ευρωτίασης και δεν είναι επίσης αποδεκτές οι όξινες, πικρές ή ξένες οσμές και γεύσεις.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του «Krupnioki śląskie» πρέπει να μην είναι έχουν αλατιστεί ή παστωθεί. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει αλατισμένες πρώτες ύλες, αλλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους το γεγονός αυτό κατά τον καθορισμό της ποσότητας του αλατιού που θα προσθέσει στη γέμιση.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια της παραγωγής πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

 

πλύσιμο και/ή εμβάπτιση,

 

θερμική επεξεργασία,

 

άλεση,

 

ανάμειξη και προσθήκη αρτυμάτων,

 

τοποθέτηση στο περίβλημα και δέσιμο του εντέρου,

 

ψήσιμο στον ατμό,

 

ψύξη.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του προϊόντος «Krupnioki śląskie» περιλαμβάνει το έδαφος των βοϊβοδάτων της Σιλεσίας και του Opole καθώς και το έδαφος της κοινότητας Dziadowa Kłoda (διοικητικό διαμέρισμα Oleśnica, βοϊβοδάτο Κάτω Σιλεσίας).

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η ιδιαιτερότητα του προϊόντος «Krupnioki śląskie» βασίζεται στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και στη φήμη του.

Τα «Krupnioki śląskie» ήταν ήδη παρόντα στο διαιτολόγιο των κατοίκων της Σιλεσίας όταν ξεκίνησαν οι πρώτες εθνογραφικές μελέτες σχετικά με τις σπεσιαλιτέ της περιοχής. Οι πρώτες αναφορές ανάγονται στα τέλη του 18ου αιώνα και προέρχονται από τις αγροτικές περιοχές κοντά στην πόλη Gliwice. Πολυάριθμες αναφορές περιλαμβάνονται στις πηγές του 19ου αιώνα. Τα «Krupnioki śląskie» προσφέρονταν, μεταξύ άλλων, στα γαμήλια τραπέζια αλλά η παρουσία τους γενικεύθηκε τη δεκαετία του 1830. Αυτή η εξέλιξη αναμφίβολα συνδέεται με την ταχεία αύξηση, κατά τον 19ο αιώνα, του αριθμού των κατοικίδιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των χοίρων, στη Σιλεσία. Την ίδια επίσης περίοδο γενικεύθηκε η χρήση της κεφαλής των σφαγέντων ζώων ως πρώτης ύλης για την παραγωγή του προϊόντος «Krupnioki śląskie». Η δημοφιλία των «Krupnioki śląskie» αυξήθηκε επίσης κατά τον 19ο αιώνα με την ανάπτυξη της εξορυκτικής βιομηχανίας στη Σιλεσία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, για να αναπληρώσουν τις δυνάμεις τους και να μπορούν να συνεχίσουν τη βαριά και επίπονη εργασία τους, οι ανθρακωρύχοι χρειάζονταν τροφές πλούσιες σε θερμίδες και θρεπτικές ουσίες.

Τα αλλαντικά «Krupnioki śląskie» συνδέονταν άρρηκτα με τη σφαγή του χοίρου, που αποτελεί ιδιαίτερο και σημαντικό τελετουργικό στη Σιλεσία. Από τον 19ο αιώνα, πολλοί κάτοικοι της Σιλεσίας οι οποίοι ζούσαν σε βιομηχανικά κέντρα στερούνταν τις ευκαιρίες εκείνων που ζούσαν στην ύπαιθρο και διέθεταν τον δικό τους αγρό ή λαχανόκηπο. Οι κάτοικοι των πόλεων είχαν στη διάθεσή τους μια μικρή έκταση με ένα μικρό στάβλο, όπου διατηρούσαν χοίρους, κουνέλια και περιστέρια. Όλα τα μέλη της οικογένειας συμμετείχαν στη σφαγή του χοίρου αλλά ο ρόλος του τελετάρχη ανήκε στον αλλαντοποιό-σφαγέα που είχε προσκληθεί ειδικά για την περίσταση. Μετά τη σφαγή, το αίμα χρησιμοποιείτο για την παραγωγή πηκτής (salceson) και αλλαντικών «Krupnioki śląskie», τα οποία παραδοσιακά παράγονταν σε μεγάλες ποσότητες για να μοιραστούν στην οικογένεια αλλά και στους γείτονες που είχαν συμβάλει στην πάχυνση του χοίρου προσφέροντας τα αποφάγια και φλούδια τους. Κατά κανόνα, οι ιδιοκτήτες του χοίρου μοιράζονταν τα προϊόντα από τη σφαγή, συμπεριλαμβανομένων των «Krupnioki śląskie», με συγγενείς που δεν ήταν παρόντες κατά τη θανάτωση. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή του προϊόντος επέτρεπαν τη βέλτιστη διαχείριση των εντοσθίων του χοίρου μετά τη σφαγή. Αυτό ήταν επίσης πολύ σημαντικό από οικονομική άποψη για τις οικογένειες των ανθρακωρύχων οι οποίοι, ιδίως τον 19ο αιώνα, δεν διέθεταν σημαντικό εισόδημα. Σήμερα, επειδή είναι τεχνικά εφικτή η ασφαλής μεταφορά των πρώτων υλών για την παραγωγή «Krupnioki śląskie» στην οριοθετούμενη στο σημείο 4 γεωγραφική περιοχή, επιτρέπεται η χρήση πρώτων υλών μη προερχόμενων από την εν λόγω περιοχή.

Η ιδιαιτερότητα των «Krupnioki śląskie» προέρχεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, που στηρίζεται στις δεξιότητες των παραγωγών τόσο όσον αφορά την επιλογή των πρώτων υλών όσο και την εκτέλεση της διαδικασίας παραγωγής υπό τις βέλτιστες δυνατές τεχνολογικές παραμέτρους. Η τεχνογνωσία την οποία έχουν αποκτήσει οι παραγωγοί των «Krupnioki śląskie» χάρη στην πείρα και τις γνώσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά, εκφράζεται μέσω της ιδιαίτερης ποιότητας του τελικού προϊόντος που περιγράφεται στο σημείο 3.2.

Τα «Krupnioki śląskie» διακρίνονται από τα άλλα προϊόντα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία από την υψηλή θερμιδική περιεκτικότητα καθώς και την ιδιαίτερη γεύση και άρωμα και την εύθρυπτη δομή τους. Αυτή η ιδιαιτερότητα δεν οφείλεται μόνο στις διαφορές όσον αφορά το ποσοστό των πρώτων υλών σε σύγκριση με άλλα προϊόντα αυτού του είδους που έχουν ως βάση τα εντόσθια, αλλά και στην τεχνογνωσία και την πείρα των παραγωγών που τους επιτρέπουν να παράγουν το προϊόν με τις χαρακτηριστικές οργανοληπτικές του ιδιότητες. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά των αλλαντικών «Krupnioki śląskie» οφείλονται κυρίως στον αρμονικό συνδυασμό όλων των πρώτων υλών και των καρυκευμάτων, ιδίως το πλιγούρι, το συκώτι, τα κρεμμύδια και το πιπέρι, που προσδίδουν στο τελικό προϊόν την επιθυμητή ιδιαίτερη γεύση και οσμή.

Η θεμελιώδης διαφορά στη σύσταση των πρώτων υλών των «Krupnioki śląskie» σε σύγκριση με τα παρεμφερή προϊόντα είναι ότι περιέχουν μόνο 15 % πλιγούρι, ενώ στα άλλα προϊόντα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 20-25 %. Τουλάχιστον το 85 % των πρώτων υλών του προϊόντος «Krupnioki śląskie» είναι ζωικής προέλευσης, ποσοστό που είναι το υψηλότερο μεταξύ των παραδοσιακών προϊόντων αυτής της κατηγορίας (για τα οποία το ποσοστό των πρώτων υλών ζωικής προέλευσης είναι 75-80 %). Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τον εσωτερικό κανονισμό αριθ. 21 που εγκρίθηκε από την κεντρική υπηρεσία της πολωνικής κρεατοβιομηχανίας το 1964.

Η φήμη του προϊόντος «Krupnioki śląskie» είναι πολύ διαδεδομένη εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο στη Σιλεσία της Πολωνίας αλλά σε ολόκληρη την Πολωνία και το εξωτερικό. Αυτό επιβεβαιώνεται από τους πολυάριθμους δεσμούς μεταξύ του προϊόντος και της Σιλεσίας, όπως φαίνεται για παράδειγμα από το παρακάτω απόσπασμα: «Śląsk niektórym kojarzy się z węglem, rolnictwem, innym jeszcze z krupniokiem i roladą» («Για ορισμένους, η Σιλεσία παραπέμπει στον άνθρακα και τη γεωργία, για άλλους στα λουκάνικα krupnioki και τα ρολά κρέατος»), που επιβεβαιώνει τη σημασία του προϊόντος «Krupnioki śląskie». Πολλοί παραγωγοί «Krupnioki śląskie» συμμετέχουν επίσης σε διάφορες γαστρονομικές εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις και φεστιβάλ (μεταξύ άλλων, η γεωργική έκθεση Polagra στο Poznań της Πολωνίας, ο διαγωνισμός «Nasze Kulinarne Dziedzictwo — Smaki Regionów» (Η γαστριμαργική μας κληρονομιά — Τοπικές γεύσεις), η εμπορική έκθεση της κρεατοβιομηχανίας «Meat Meeting» στο Sosnowiec, η γιορτή «Święto krupnioka nikiszowiec Śląskiego» (Γιορτή του «Krupnioki śląskie» του Nikiszowiec) στο Katowice, η «Świętomięs Polski» (Γιορτή του πολωνικού κρέατος) και άλλες περιφερειακές και εθνικές, αλλά και διεθνείς, εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται τακτικά). Αν και η φήμη του «Krupnioki śląskie» είναι καλά εδραιωμένη, νέες τιμές αποδίδονται στο προϊόν στη Σιλεσία του Opole και την Άνω Σιλεσία, που ενισχύουν τη θέση του προϊόντος ως τροφίμου που συνδέεται στενά με την περιοχή.

Επιπλέον απόδειξη της φήμης του προϊόντος «Krupnioki śląskie» είναι το γεγονός ότι η ονομασία έχει εισχωρήσει στη διάλεκτο της Σιλεσίας μέσα από παροιμίες και ρητά. Η φήμη του προϊόντος «Krupnioki śląskie» επιβεβαιώνεται επίσης από πολυάριθμα άρθρα στον Τύπο και δημοσιεύσεις για τους επισκέπτες που περιγράφουν την περιοχή από την οπτική γωνία της τοπικής γαστρονομίας. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθεί ο οδηγός των επαρχιών του Opole και της Σιλεσίας, της σειράς «Polska niezwykła», στον οποίο τα αναφέρονται και περιγράφονται συνοπτικά τα αλλαντικά «Krupnioki śląskie» καθώς και η τελευταία πολωνική έκδοση του γαστρονομικού οδηγού Michelin, στον οποίο τα αλλαντικά «Krupnioki śląskie» συγκαταλέγονται μεταξύ των 15 πολωνικών ονομασιών τοπικών προϊόντων.

Στο έργο με τίτλο «O śląskich obyczajach, śląskich potrawach i niektórych śląskich słowach» (Έθιμα της Σιλεσίας, πιάτα της Σιλεσίας και ορισμένες εκφράσεις της Σιλεσίας), ο συγγραφέας δηλώνει: «Την πιο λαμπρή εξέλιξη είχαν ωστόσο ορισμένα πιάτα της Σιλεσίας, μαζί και οι ονομασίες τους που ενσωματώθηκαν στην πολωνική γλώσσα, υπό διάφορες άλλωστε μορφές. Τα πιο δημοφιλή σε όλη την Πολωνία πρέπει να είναι τα “krupnioki” (από τη λέξη “krupy” (πλιγούρι), συχνά αναφερόμενα εξάλλου ως “Krupnioki śląskie”, δηλαδή krupnioki της Σιλεσίας. Η ονομασία αυτή διαδόθηκε ταυτοχρόνως με το προϊόν το οποίο χαρακτηρίζει. Πράγματι, πίσω από την ονομασία αυτή κρύβεται ένα έδεσμα εξόχως σιλεσικό […]».

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


Διορθωτικά

20.2.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 67/20


Διορθωτικό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα, έστω και τελειωμένων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 357 της 29ης Οκτωβρίου 2015 )

(2016/C 67/08)

Στη σελίδα 5, σημείο 2, Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας:

αντί:

«Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι τα εξαρτήματα σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα ωστενιτικού, των βαθμών που χρησιμοποιούνται για ανθεκτικές στη διάβρωση εφαρμογές, που αντιστοιχεί στα (σύμφωνα με το AISI A269) WP 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 και 321H και τα ισοδύναμά τους στα άλλα πρότυπα, με μέγιστη εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm και πάχος τοιχώματος 16 mm ή λιγότερο, έστω και τελειωμένα (“το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας”).»

διάβαζε:

«Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι τα εξαρτήματα σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για συγκόλληση κατ' άκρον από ανοξείδωτο χάλυβα ωστενιτικού, των βαθμών που χρησιμοποιούνται για ανθεκτικές στη διάβρωση εφαρμογές οι οποίοι αντιστοιχούν στους τύπους AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 και 321H και τα ισοδύναμά τους στα άλλα πρότυπα, με μέγιστη εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm και πάχος τοιχώματος 16 mm ή λιγότερο, έστω και τελειωμένα (“το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας”).».