ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
30 Νοεμβρίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 398/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2015/C 398/02

Υπόθεση C-346/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ville de Mons κατά Base Company, πρώην KPN Group Belgium SA (Προδικαστική παραπομπή — Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών — Οδηγία 2002/20/ΕΚ — Άρθρο 13 — Τέλος που οφείλεται για τα δικαιώματα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων — Πεδίο εφαρμογής — Δημοτική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιβάλλει φορολογική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες πυλώνων και ιστών κινητής τηλεφωνίας)

2

2015/C 398/03

Υπόθεση C-59/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Προδικαστική παραπομπή — Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 — Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 1, παράγραφος 2, και 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο — Ανάκτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή — Προθεσμία παραγραφής — Χρονικό σημείο έναρξης — Πράξη ή παράλειψη του επιχειρηματία — Επέλευση της ζημίας — Αποδέσμευση της εγγυήσεως — Διαρκής παράβαση — Μεμονωμένη παράβαση]

3

2015/C 398/04

Υπόθεση C-66/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Linz κατά Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρα 49 ΣΛΕΕ, 54 ΣΛΕΕ, 107 ΣΛΕΕ και 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Κρατική ενίσχυση — Φορολόγηση ομίλων εταιριών — Κτήση συμμετοχής στο κεφάλαιο θυγατρικής — Απόσβεση της υπεραξίας της επιχειρήσεως — Περιορισμός στις συμμετοχές σε ημεδαπές εταιρίες)

3

2015/C 398/05

Υπόθεση C-73/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας — Διεθνές Δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας — Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία — Διαδικασία συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως — Υποβολή γραπτής δηλώσεως εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή — Απουσία προηγούμενης εγκρίσεως του περιεχομένου της δηλώσεως αυτής από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 13, παράγραφος 2, ΣΕΕ, 16 ΣΕΕ και 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ — Άρθρα 218, παράγραφος 9, ΣΛΕΕ και 335 ΣΛΕΕ — Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αρχές της κατανομής των αρμοδιοτήτων και της θεσμικής ισορροπίας — Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας)

4

2015/C 398/06

Υπόθεση C-362/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του High Court (Irlande) (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner (Προδικαστική παραπομπή — Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα — Προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 7, 8 και 47 — Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρα 25 και 28 — Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες — Απόφαση 2000/520/ΕΚ — Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες — Μη ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας — Κύρος — Καταγγελία φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες — Εξουσίες των εθνικών αρχών ελέγχου)

5

2015/C 398/07

Υπόθεση C-471/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Oberlandesgericht Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Seattle Genetics Inc. κατά Österreichisches Patentamt [Προδικαστική παραπομπή — Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία — Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα — Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 — Άρθρο 13, παράγραφος 1 — Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας — Διάρκεια — Έννοια της ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Ζήτημα αν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της αποφάσεως περί χορηγήσεως της άδειας ή η ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως αυτής]

6

2015/C 398/08

Υπόθεση C-456/14: Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Manuel Orrego Arias κατά Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Οδηγία 2001/40/ΕΚ — Αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών — Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α' — Έννοια αξιόποινης πράξεως η οποία επισύρει στερητική της ελευθερίας ποινή ενός τουλάχιστον έτους — Απόφαση απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας λόγω ποινικής καταδίκης — Περίπτωση μη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/40 — Πρόδηλη αναρμοδιότητα)

7

2015/C 398/09

Υπόθεση C-548/14 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), Grazia Equity GmbH [Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Κοινοτικό σήμα — Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος GRAZIA — Ανακοπή του δικαιούχου των διεθνών σημάτων, του κοινοτικού σήματος και των εθνικών σημάτων που περιέχουν το λεκτικό στοιχείο GRAZIA — Απόρριψη της ανακοπής — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 5 — Φήμη]

8

2015/C 398/10

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-585/14, C-587/14 και C-588/14: Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 [αιτήσεις του Curtea de Apel Cluj — Ρουμανία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) κατά Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj και Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) κατά Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (Προδικαστική παραπομπή — Εσωτερικοί φόροι — Άρθρο 110 ΣΛΕΕ — Φόρος επιβαλλόμενος από κράτος μέλος επί των αυτοκινήτων οχημάτων κατά την πρώτη ταξινόμησή τους ή την πρώτη μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας — Φορολογική ουδετερότητα μεταξύ των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων προελεύσεως άλλων κρατών μελών και των παρεμφερών αυτοκινήτων οχημάτων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά)

8

2015/C 398/11

Υπόθεση C-13/15: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Cdiscount SA (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Οδηγία 2005/29/ΕΚ — Προστασία των καταναλωτών — Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές — Μείωση τιμής — Επισήμανση ή ένδειξη της τιμής αναφοράς)

9

2015/C 398/12

Υπόθεση C-62/15 P: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — DTL Corporación, SL κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) [Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος Generia — Ανακοπή του δικαιούχου του προγενέστερου εικονιστικού κοινοτικού σήματος Generalia generación renovable — Μερική άρνηση καταχωρίσεως — Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 64, παράγραφος 1 — Αρμοδιότητες του τμήματος προσφυγών — Άρθρο 75, δεύτερη περίοδος — Δικαίωμα ακροάσεως]

10

2015/C 398/13

Υπόθεση C-136/15: Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2015 — Mohammad Makhlouf κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αναίρεση — Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Άρθρο 169, παράγραφος 2 — Υποχρεωτικό περιεχόμενο της αιτήσεως αναιρέσεως — Προδήλως απαράδεκτο)

11

2015/C 398/14

Υπόθεση C-615/14 P: Αναίρεση που άσκησε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 η AQ κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 15 Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση T-168/11, AQ κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

11

2015/C 398/15

Υπόθεση C-309/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 18 Ιουνίου 2015 η Real Express Srl κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 21 Απριλίου 2015 στην υπόθεση T-580/13, Real Express Srl κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

12

2015/C 398/16

Υπόθεση C-412/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hessisches Finanzgericht (Γερμανία) στις 28 Ιουλίου 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH κατά Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Υπόθεση C-441/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Bremen (Γερμανία) στις 12 Αυγούστου 2015 — Madaus GmbH κατά Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Υπόθεση C-457/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — Vattenfall Europe Generation AG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

14

2015/C 398/19

Υπόθεση C-461/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία στις 28 Αυγούστου 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

15

2015/C 398/20

Υπόθεση C-464/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Wiener Neustadt (Αυστρία) στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG κατά Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H κ.λπ.

16

2015/C 398/21

Υπόθεση C-465/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH κατά Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Υπόθεση C-470/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 — Lufthansa Cargo AG κατά Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Υπόθεση C-492/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 — R κατά S και T

18

2015/C 398/24

Υπόθεση C-514/15 P: Αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 η HIT Groep BV κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-436/10, Hit Groep κατά Επιτροπής

18

2015/C 398/25

Υπόθεση C-517/15 P: Αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 οι AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd και AGC Glass Germany GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-465/12, AGC Glass Europe κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

20

2015/C 398/26

Υπόθεση C-520/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 — Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale κατά Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Γνωμοδότηση 1/14: Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Δημοκρατία της Μάλτας

22

2015/C 398/28

Υπόθεση C-196/14: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Landgericht Aachen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Horst Hoeck κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

22

2015/C 398/29

Υπόθεση C-265/14 P: Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23

2015/C 398/30

Υπόθεση C-423/14: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 31ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Supremo Tribunal Administrativo (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fazenda Pública κατά Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Υπόθεση C-459/14: Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fadil Cocaj κατά Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Υπόθεση C-527/14: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προσεπικληθέντες: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Υπόθεση C-3/15: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Amtsgericht Hannover (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alexandra Stück κατά Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Υπόθεση C-172/15: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 27ης Αυγούστου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας

24

2015/C 398/35

Υπόθεση C-209/15: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως[ – Korpschef van politie κατά W. F. de Munk

25

 

Γενικό Δικαστήριο

2015/C 398/36

Υπόθεση T-299/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — European Dynamics Luxembourg κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία διαγωνισμού — Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχειρίσεως προγράμματος και έργου και παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής — Κατάταξη διαγωνιζομένου βάσει συστήματος προτεραιότητας — Κριτήρια αναθέσεως — Ισότητα ευκαιριών — Διαφάνεια — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Εξωσυμβατική ευθύνη — Απώλεια ευκαιρίας)

26

2015/C 398/37

Υπόθεση T-216/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Technion και Technion Research & Development Foundation κατά Επιτροπής (Χρηματοδοτική συνδρομή — Έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης — Ανάκτηση, κατ’ εφαρμογήν των πορισμάτων οικονομικού ελέγχου, των ποσών που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο συμβάσεως έρευνας — Συμψηφισμός απαιτήσεων — Μερικός αναχαρακτηρισμός της προσφυγής — Αίτημα να αναγνωρισθεί ότι δεν υφίσταται απαίτηση εκ συμβάσεως — Ρήτρα διαιτησίας — Επιλέξιμες δαπάνες — Αδικαιολόγητος πλουτισμός — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

27

2015/C 398/38

Υπόθεση T-250/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción κατά Επιτροπής [Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά χλωρικού νατρίου στον ΕΟΧ — Τροποποιητική απόφαση με την οποία μειώνεται η διαπιστωθείσα διάρκεια της συμμετοχής στη σύμπραξη — Επιμέτρηση του προστίμου — Παραγραφή — Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003]

28

2015/C 398/39

Υπόθεση T-275/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — FC Dynamo-Minsk κατά Συμβουλίου (Προδικαστική παραπομπή — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Λευκορωσίας — Δέσμευση των κεφαλαίων — Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία για την τροποποίηση των αιτημάτων — Μερικό απαράδεκτο — Οντότητα κατεχόμενη ή ελεγχόμενη από οντότητα στην οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πλάνη εκτιμήσεως)

29

2015/C 398/40

Υπόθεση T-276/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Chyzh κ.λπ. κατά Συμβουλίου (Προδικαστική παραπομπή — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Λευκορωσίας — Δέσμευση των κεφαλαίων — Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία για την τροποποίηση των αιτημάτων — Μερικό απαράδεκτο — Οντότητα κατεχόμενη ή ελεγχόμενη από οντότητα στην οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πλάνη εκτιμήσεως)

30

2015/C 398/41

Υπόθεση T-403/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Intrasoft International κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών — Τεχνική βοήθεια στην διοίκηση τελωνείων της Σερβίας για την στήριξη του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού συστήματος — Σύγκρουση συμφερόντων — Απόρριψη της προσφοράς ενός προσφέροντος από την Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας — Σιωπηρή απόρριψη της διοικητικής ενστάσεως που υποβλήθηκε κατά της απορρίψεως της προσφοράς)

32

2015/C 398/42

Υπόθεση T-79/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Accorinti κ.λπ. κατά ΕΚΤ (Εξωσυμβατική ευθύνη — Οικονομική και νομισματική πολιτική — EKT — Εθνικές κεντρικές τράπεζες — Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους — Πρόγραμμα επαναγοράς χρεογράφων — Συμφωνία ανταλλαγής χρεογράφων αποκλειστικά προς όφελος των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος — Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα — Ρήτρες συλλογικής δράσεως — Πιστωτική ενίσχυση υπό τη μορφή προγράμματος επαναγοράς, με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των χρεογράφων ως εγγυήσεων — Ιδιώτες πιστωτές — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ίση μεταχείριση — Ευθύνη απορρέουσα από νόμιμη κανονιστική πράξη — Ασυνήθης και ειδική ζημία)

33

2015/C 398/43

Υπόθεση T-103/13 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Επιτροπή κατά Cocchi και Falcione (Αίτηση αναιρέσεως — Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ)

33

2015/C 398/44

Υπόθεση T-358/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Ιταλία κατά Επιτροπής [ΕΓΤΑΑ — Εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ — Απόφαση που κηρύσσει ορισμένο ποσό ως μη επαναχρησιμοποιούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Basilicata — Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

34

2015/C 398/45

Υπόθεση T-534/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Panrico κατά ΓΕΕΑ — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Κοινοτικό εικονιστικό σήμα Krispy Kreme DOUGHNUTS — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά σήματα, εθνικά και διεθνές, DONUT, DOGHNUTS, donuts και donuts cream — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009) — Κίνδυνος αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη — Κίνδυνος ζημίας — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009]

35

2015/C 398/46

Υπόθεση T-547/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Rosian Express κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα συσκευασίας παιχνιδιού) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος — Σχήμα συσκευασίας παιχνιδιού — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαίωμα ακροάσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

36

2015/C 398/47

Υπόθεση T-642/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Wolverine International κατά ΓΕΕΑ — BH Stores (cushe) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Διεθνής καταχώριση με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Εικονιστικό σήμα cushe — Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα SHE και προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα she — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009]

37

2015/C 398/48

Υπόθεση T-656/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (μορφή ενός smiley με καρδιές για μάτια) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού τρισδιάστατου σήματος — Μορφή ενός smiley με καρδιές για μάτια — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

38

2015/C 398/49

Υποθέσεις T-659/13 και Τ-660/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής [Μεταφορές — Οδηγία 2010/40/ΕΕ — Συστήματα Ευφυών Μεταφορών — Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 885/2013 — Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων — Άρθρο 3, παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 885/2013 — Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 886/2013 — Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες — Άρθρο 5, παράγραφος 1, άρθρο 9 και άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 886/2013]

39

2015/C 398/50

Υπόθεση T-689/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Bilbaina de Alquitranes κ.λπ. κατά Επιτροπής [Περιβάλλον και προστασία της υγείας των ανθρώπων — Ταξινόμηση της πίσσας από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας στις κατηγορίες οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον — Κανονισμοί (ΕΚ) 1907/2006 και 1272/2008 — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Ταξινόμηση ουσίας βάσει των συστατικών της]

40

2015/C 398/51

Υπόθεση T-49/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks κατά Επιτροπής [Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη — Kołocz śląski ή Kołacz śląski — Διαδικασία ακυρώσεως — Νομική βάση — Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 — Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 — Λόγοι ακυρώσεως — Θεμελιώδη δικαιώματα]

41

2015/C 398/52

Υπόθεση T-61/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Monster Energy κατά ΓΕΕΑ — Balaguer (icexpresso + energy coffee) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος icexpresso + energy coffee — Προγενέστερα κοινοτικά λεκτικά σήματα X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY και MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

42

2015/C 398/53

Υπόθεση T-78/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz κατά ΓΕΕΑ — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα SEIT 1908 ANDECHSER NATUR και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα ANDECHSER NATUR — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

42

2015/C 398/54

Υπόθεση T-90/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Secolux κατά Επιτροπής (Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών — Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών — Έλεγχοι ασφάλειας — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου — Aνάθεση της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο — Εξωσυμβατική ευθύνη)

43

2015/C 398/55

Υπόθεση T-104/14 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Επιτροπή κατά Verile και Gjergji (Αίτηση αναιρέσεως — Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ — Ασφάλεια δικαίου — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Ίση μεταχείριση)

44

2015/C 398/56

Υπόθεση T-131/14 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Teughels κατά Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως — Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Συντάξεις — Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων — Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών — Μη βλαπτική πράξη — Απαράδεκτο της προσφυγής — Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ)

45

2015/C 398/57

Υπόθεση T-186/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Atlantic Multipower Germany κατά ΓΕΕΑ — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα NOxtreme — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα X-TREME — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 — Άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009]

45

2015/C 398/58

Υπόθεση T-187/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Sonova Holding κατά ΓΕΕΑ (Flex) [Κοινοτικό σήμα — Κοινοτικό λεκτικό σήμα FLEX — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

46

2015/C 398/59

Υπόθεση T-227/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (Trecolore) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Trecolore — Προγενέστερα εθνικά και κοινοτικά εικονιστικά και λεκτικά σήματα FRECCE TRICOLORI — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

47

2015/C 398/60

Υπόθεση T-228/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος TRECOLORE — Προγενέστερα κοινοτικά και εθνικά, εικονιστικά και λεκτικά σήματα, FRECCE TRICOLORI — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

48

2015/C 398/61

Υπόθεση T-242/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα ενός προσώπου με κέρατα) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος — Σχήμα ενός προσώπου με κέρατα — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

48

2015/C 398/62

Υπόθεση T-243/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα ενός προσώπου) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος — Σχήμα ενός προσώπου — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

49

2015/C 398/63

Υπόθεση T-244/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (σχήμα προσώπου υπό τη μορφή αστεριού) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος — Σχήμα προσώπου υπό τη μορφή αστεριού — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

50

2015/C 398/64

Υπόθεση T-251/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Promarc Technics κατά ΓΕΕΑ — PIS (Τμήμα θύρας) [Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που αναπαριστά τμήμα θύρας — Προγενέστερο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα που συνίσταται σε αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας — Λόγος ακυρότητας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Δεν δημιουργείται διαφορετική συνολική εντύπωση — Απόδειξη της διάθεσης στο κοινό του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος — Ειδικευμένοι κύκλοι του συγκεκριμένου κλάδου — Ενημερωμένος χρήστης — Βαθμός ελευθερίας του δημιουργού — Άρθρο 6, άρθρο 7, παράγραφος 1, και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002]

51

2015/C 398/65

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-292/14 και T-293/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Κύπρος κατά ΓΕΕΑ (XAΛΛOYMI και HALLOUMI) [Κοινοτικό σήμα — Αιτήσεις καταχωρίσεως των κοινοτικών λεκτικών σημάτων XAΛΛOYMI και HALLOUMI — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

52

2015/C 398/66

Υπόθεση T-336/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Société des produits Nestlé κατά ΓΕΕΑ (NOURISHING PERSONAL HEALTH) [Κοινοτικό σήμα — Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Λεκτικό σήμα NOURISHING PERSONAL HEALTH — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009 — Υποχρέωση αυτεπάγγελτης εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών — Άρθρο 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009]

52

2015/C 398/67

Υπόθεση T-365/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (TRECOLORE) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος TRECOLORE — Προγενέστερα κοινοτικά και εθνικά λεκτικά και εικονιστικά σήματα FRECCE TRICOLORI — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

53

2015/C 398/68

Υπόθεση T-642/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — JP Divver Holding Company κατά ΓΕΕΑ (EQUIPMENT FOR LIFE) [Κοινοτικό σήμα — Επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως — Λεκτικό σήμα EQUIPMENT FOR LIFE — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

54

2015/C 398/69

Υπόθεση T-658/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Jurašinović κατά Συμβουλίου [Πρόσβαση στα έγγραφα — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Ανταλλαγή εγγράφων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στο πλαίσιο δίκης — Απόφαση εκδοθείσα μετά την μερική ακύρωση της αρχικής αποφάσεως από το Γενικό Δικαστήριο — Μερική άρνηση προσβάσεως — Εξαίρεση σχετική με την προστασία των διεθνών σχέσεων]

55

2015/C 398/70

Υπόθεση T-731/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτης Ηλίας κατά Συμβουλίου (Προσφυγή ακυρώσεως — Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία — Προσφεύγων που δεν επηρεάζεται άμεσα από την προσβαλλόμενη πράξη — Απαράδεκτο)

55

2015/C 398/71

Υπόθεση T-482/15 R: Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Ahrend Furniture κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Δημόσιες συμβάσεις — Διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών — Προμήθεια επίπλων — Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου και κατακύρωση του αντικειμένου της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο — Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων — Δεν συντρέχει fumus boni juris)

56

2015/C 398/72

Υπόθεση T-540/15: Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Capitani κατά Κοινοβουλίου

57

2015/C 398/73

Υπόθεση T-548/15: Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 — Guiral Broto κατά ΓΕΕΑ — Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Υπόθεση T-552/15: Αγωγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bank Refah Kargaran κατά Συμβουλίου

59

2015/C 398/75

Υπόθεση T-553/15: Αγωγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου

60

2015/C 398/76

Υπόθεση T-554/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής

62

2015/C 398/77

Υπόθεση T-555/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής

63

2015/C 398/78

Υπόθεση T-556/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

64

2015/C 398/79

Υπόθεση T-564/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor κατά Επιτροπής

65

2015/C 398/80

Υπόθεση T-565/15: Προσφυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 — Excalibur City κατά ΓΕΕΑ — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Υπόθεση T-566/15: Προσφυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 — Excalibur City κατά ΓΕΕΑ — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Υπόθεση T-568/15: Προσφυγή της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Morgese κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ — All Star

68

2015/C 398/83

Υπόθεση T-569/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Fondazione Casamica κατά Επιτροπής και EASME

69

2015/C 398/84

Υπόθεση T-579/15: Προσφυγή της 5ης Οκτωβρίου 2015 — For Tune κατά ΓΕΕΑ — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Υπόθεση T-581/15: Προσφυγή της 1ης Οκτωβρίου 2015 — Syndial κατά Επιτροπής

71

2015/C 398/86

Υπόθεση T-587/15: Προσφυγή της 12ης Οκτωβρίου 2015 — Rose Vision κατά Επιτροπής

73

2015/C 398/87

Υπόθεση T-591/15: Προσφυγή της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Transavia Airlines κατά Επιτροπής

74

2015/C 398/88

Υπόθεση T-594/15: Προσφυγή της 14ης Οκτωβρίου 2015 — Metabolic Balance Holding κατά ΓΕΕΑ (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Υπόθεση T-218/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Mabrouk κατά Συμβουλίου

77

2015/C 398/90

Υπόθεση T-517/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Pelikan κατά ΓΕΕΑ — RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Υπόθεση T-748/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 — Montenegro κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα φιάλης)

77

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 398/92

Υπόθεση F-57/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2015 — AQ κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Κανονισμός 45/2001 — Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν για ιδιωτικούς σκοπούς — Διοικητική έρευνα — Πειθαρχική διαδικασία — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πειθαρχική κύρωση — Αναλογικότητα)

78

2015/C 398/93

Υπόθεση F-89/14: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2015 — Arsène κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Αποδοχές — Αποζημίωση αποδημίας — Προϋπόθεση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', του παραρτήματος VII του ΚΥΚ — Δεκαετία αναφοράς — Χρονικό σημείο ενάρξεως — Μη συνυπολογισμός των περιόδων υπηρεσίας σε διεθνή οργανισμό — Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', του παραρτήματος VII του ΚΥΚ — Συνήθης κατοικία εκτός του κράτους τοποθετήσεως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας σε διεθνή οργανισμό — Άρθρο 81 του Κανονισμού Διαδικασίας — Προσφυγή προδήλως αβάσιμη)

78

2015/C 398/94

Υπόθεση F-123/15: Προσφυγή της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — ZZ κατά Επιτροπής

79

2015/C 398/95

Υπόθεση F-125/15: Προσφυγή-αγωγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 — ZZ κατά Επιτροπής

80

2015/C 398/96

Υπόθεση F-29/13: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 20ής Οκτωβρίου 2015 — Drakeford κατά EMA

80


EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/1


Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2015/C 398/01)

Τελευταία δημοσίευση

ΕΕ C 389 της 23.11.2015

Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων

ΕΕ C 381 της 16.11.2015

ΕΕ C 371 της 9.11.2015

ΕΕ C 363 της 3.11.2015

ΕΕ C 354 της 26.10.2015

ΕΕ C 346 της 19.10.2015

ΕΕ C 337 της 12.10.2015

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο

30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Cour d’appel de Mons (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ville de Mons κατά Base Company, πρώην KPN Group Belgium SA

(Υπόθεση C-346/13) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Οδηγία 2002/20/ΕΚ - Άρθρο 13 - Τέλος που οφείλεται για τα δικαιώματα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων - Πεδίο εφαρμογής - Δημοτική κανονιστική ρύθμιση η οποία επιβάλλει φορολογική επιβάρυνση στους ιδιοκτήτες πυλώνων και ιστών κινητής τηλεφωνίας))

(2015/C 398/02)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d’appel de Mons

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ville de Mons

κατά

Base Company, πρώην KPN Group Belgium SA

Διατακτικό

Το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην επιβολή φορολογικής επιβαρύνσεως, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, στον ιδιοκτήτη κατασκευών εγκατεστημένων σε δικό τους χώρο, όπως είναι οι πυλώνες και οι ιστοί οι οποίοι προορίζονται για την υποστήριξη των κεραιών που είναι αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεπικοινωνίας και που δεν ήταν δυνατόν να τοποθετηθούν σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση.


(1)  ΕΕ C 252 της 31.8.2013.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Υπόθεση C-59/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 - Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 1, παράγραφος 2, και 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο - Ανάκτηση επιστροφής κατά την εξαγωγή - Προθεσμία παραγραφής - Χρονικό σημείο έναρξης - Πράξη ή παράλειψη του επιχειρηματία - Επέλευση της ζημίας - Αποδέσμευση της εγγυήσεως - Διαρκής παράβαση - Μεμονωμένη παράβαση])

(2015/C 398/03)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

κατά

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 1, παράγραφος 2, και 3, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχουν την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, όπου η παράβαση διάταξης του δικαίου της Ένωσης διαπιστώθηκε μετά από την επέλευση ζημίας, η προθεσμία παραγραφής αρχίζει να τρέχει από το χρονικό σημείο κατά το οποίο όχι μόνο έχει τελεστεί η πράξη ή παράλειψη του επιχειρηματία που συνιστά παράβαση του δικαίου της Ένωσης, αλλά και έχει επέλθει η ζημία του προϋπολογισμού της Ένωσης ή των προϋπολογισμών που διαχειρίζεται η Ένωση.

2)

Το άρθρο 1, παράγραφος 2, του κανονισμού 2988/95 έχει την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, η ζημία επέρχεται μόλις ληφθεί η απόφαση χορήγησης της επιστροφής κατά την εξαγωγή στον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα.


(1)  EE C 142 της 12.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Verwaltungsgerichtshof (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Finanzamt Linz κατά Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Υπόθεση C-66/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρα 49 ΣΛΕΕ, 54 ΣΛΕΕ, 107 ΣΛΕΕ και 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Κρατική ενίσχυση - Φορολόγηση ομίλων εταιριών - Κτήση συμμετοχής στο κεφάλαιο θυγατρικής - Απόσβεση της υπεραξίας της επιχειρήσεως - Περιορισμός στις συμμετοχές σε ημεδαπές εταιρίες))

(2015/C 398/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Finanzamt Linz

κατά

Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

παρισταμένων των: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Διατακτικό

Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ αντιτίθεται σε νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία, κατά τη φορολόγηση ομίλου εταιριών, επιτρέπει σε μητρική εταιρία, οσάκις αποκτά συμμετοχή σε ημεδαπή εταιρία η οποία καθίσταται μέλος αυτού του ομίλου, να προβεί σε απόσβεση της υπεραξίας επιχειρήσεως κατ’ ανώτατο όριο έως το 50 % της τιμής αγοράς της συμμετοχής, ενώ δεν το επιτρέπει σε περίπτωση κτήσεως συμμετοχής σε αλλοδαπή εταιρία.


(1)  ΕΕ C 142 της 12.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/4


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-73/14) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας - Διεθνές Δικαστήριο για το δίκαιο της θάλασσας - Παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία - Διαδικασία συμβουλευτικής γνωμοδοτήσεως - Υποβολή γραπτής δηλώσεως εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή - Απουσία προηγούμενης εγκρίσεως του περιεχομένου της δηλώσεως αυτής από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 13, παράγραφος 2, ΣΕΕ, 16 ΣΕΕ και 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ - Άρθρα 218, παράγραφος 9, ΣΛΕΕ και 335 ΣΛΕΕ - Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αρχές της κατανομής των αρμοδιοτήτων και της θεσμικής ισορροπίας - Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας))

(2015/C 398/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan και R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta και P. Van Nuffel)

Παρεμβαίνοντες υπέρ του καθού: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil και M. Hedvábná), Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: Γ. Καριψιάδης και K. Μπόσκοβιτς), Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: M. Sampol Pucurull), Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize και N. Rouam), Δημοκρατία της Λιθουανίας (εκπρόσωποι: D. Kriaučiūnas και G. Taluntytė), Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωποι: M. Bulterman, M. Gijzen και M. de Ree), Δημοκρατία της Αυστρίας (εκπρόσωποι: C. Pesendorfer και G. Eberhard), Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. L. Inez Fernandes και M. L. Duarte), Δημοκρατία της Φινλανδίας (εκπρόσωποι: J. Heliskoski και H. Leppo), Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: E. Jenkinson και M. Holt, επικουρούμενοι από τον J. Holmes, barrister)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

3)

Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ελληνική Δημοκρατία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Λιθουανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φινλανδίας, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  ΕΕ C 93 της 29.3.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/5


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του High Court (Irlande) (Ιρλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Maximillian Schrems κατά Data Protection Commissioner

(Υπόθεση C-362/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 7, 8 και 47 - Οδηγία 95/46/ΕΚ - Άρθρα 25 και 28 - Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες - Απόφαση 2000/520/ΕΚ - Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες - Μη ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας - Κύρος - Καταγγελία φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες - Εξουσίες των εθνικών αρχών ελέγχου))

(2015/C 398/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court (Irlande)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Maximillian Schrems

κατά

Data Protection Commissioner

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 25, παράγραφος 6, της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, υπό το πρίσμα των άρθρων 7, 8 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι απόφαση που εκδίδεται βάσει της διατάξεως αυτής, όπως η απόφαση 2000/520/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, βάσει της οδηγίας 95/46, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από τις αρχές ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις συναφείς συχνές ερωτήσεις που εκδίδονται από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφαίνεται ότι τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, δεν εμποδίζει την αρχή ελέγχου κράτους μέλους, υπό την έννοια του άρθρου 28 της οδηγίας αυτής, όπως έχει τροποποιηθεί, να εξετάσει αίτηση προσώπου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία έχουν διαβιβαστεί από κράτος μέλος προς την εν λόγω τρίτη χώρα, όταν το πρόσωπο αυτό υποστηρίζει ότι η νομοθεσία και η πρακτική στην χώρα αυτή δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

2)

Η απόφαση 2000/520 είναι ανίσχυρη.


(1)  ΕΕ C 351 της 6.10.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Oberlandesgericht Wien (Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Seattle Genetics Inc. κατά Österreichisches Patentamt

(Υπόθεση C-471/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία - Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα - Κανονισμός (ΕΚ) 469/2009 - Άρθρο 13, παράγραφος 1 - Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας - Διάρκεια - Έννοια της «ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης» - Ζήτημα αν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της αποφάσεως περί χορηγήσεως της άδειας ή η ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως αυτής])

(2015/C 398/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberlandesgericht Wien

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Seattle Genetics Inc.

κατά

Österreichisches Patentamt

Διατακτικό

1)

Η κατά το άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, περί του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα, έννοια της «ημερομηνίας έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της [Ευρωπαϊκής Ένωσης]» ορίζεται βάσει του δικαίου της Ένωσης.

2)

Το άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισμού 469/2009 έχει την έννοια ότι ως «ημερομηνί[α] έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην αγορά της [Ένωσης]» κατά τη διάταξη αυτή νοείται η ημερομηνία κοινοποιήσεως της αποφάσεως για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στην αγορά στον αποδέκτη της.


(1)  ΕΕ C 462 της 22.12.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/7


Διάταξη του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Manuel Orrego Arias κατά Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Υπόθεση C-456/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - Οδηγία 2001/40/ΕΚ - Αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών - Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α' - Έννοια «αξιόποινης πράξεως η οποία επισύρει στερητική της ελευθερίας ποινή ενός τουλάχιστον έτους» - Απόφαση απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας λόγω ποινικής καταδίκης - Περίπτωση μη εμπίπτουσα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/40 - Πρόδηλη αναρμοδιότητα))

(2015/C 398/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Manuel Orrego Arias

κατά

Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Διατακτικό

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προδήλως αναρμόδιο να απαντήσει στο ερώτημα που υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ισπανία), με απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 (υπόθεση C-456/14).


(1)  ΕΕ C 439 της 8.12.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/8


Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 17ης Σεπτεμβρίου 2015 — Arnoldo Mondadori Editore SpA κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), Grazia Equity GmbH

(Υπόθεση C-548/14 P) (1)

([Αίτηση αναιρέσεως - Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου - Κοινοτικό σήμα - Κανονισμός (ΕΚ) 40/94 - Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος GRAZIA - Ανακοπή του δικαιούχου των διεθνών σημάτων, του κοινοτικού σήματος και των εθνικών σημάτων που περιέχουν το λεκτικό στοιχείο «GRAZIA» - Απόρριψη της ανακοπής - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 5 - Φήμη])

(2015/C 398/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Arnoldo Mondadori Editore SpA (εκπρόσωποι: G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice και E. Varese, avvocati)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (εκπρόσωπος: A. Schifko), Grazia Equity GmbH (εκπρόσωπος: M. Müller, Rechtsanwalt)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει την Arnoldo Mondadori Editore SpA να φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).

3)

Η Grazia Equity GmbH φέρει τα δικαστικά έξοδά της.


(1)  ΕΕ C 73 της 2.3.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/8


Διάταξη του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 [αιτήσεις του Curtea de Apel Cluj — Ρουμανία για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) κατά Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj και Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14) κατά Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-585/14, C-587/14 και C-588/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Εσωτερικοί φόροι - Άρθρο 110 ΣΛΕΕ - Φόρος επιβαλλόμενος από κράτος μέλος επί των αυτοκινήτων οχημάτων κατά την πρώτη ταξινόμησή τους ή την πρώτη μεταβίβαση του δικαιώματος κυριότητας - Φορολογική ουδετερότητα μεταξύ των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων προελεύσεως άλλων κρατών μελών και των παρεμφερών αυτοκινήτων οχημάτων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά))

(2015/C 398/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

κατά

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14) Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 110 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν αντιβαίνει σ’ αυτό η εκ μέρους κράτους μέλους επιβολή φόρου επί των αυτοκινήτων οχημάτων, όπως ο προβλεπόμενος από τον νόμο 9/2012, της 6ης Ιανουαρίου 2012, περί του φόρου ρυπογόνων εκπομπών των αυτοκινήτων οχημάτων (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), που πλήττει τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα κατά την πρώτη ταξινόμησή τους σ’ αυτό το κράτος μέλος και τα ήδη ταξινομημένα στο εν λόγω κράτος μέλος οχήματα κατά την πρώτη μεταβίβαση, εντός του ίδιου κράτους, του δικαιώματος κυριότητας των οχημάτων αυτών.

2)

Το άρθρο 110 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν αντιβαίνει σ’ αυτό η εκ μέρους κράτους μέλους απαλλαγή από φόρο, όπως ο προβλεπόμενος από τον νόμο 9/2012, των οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί και για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος που ίσχυε προηγουμένως, όταν το εναπομένον ποσό του φόρου αυτού που εξακολουθεί να είναι ενσωματωμένο στην αξία των οχημάτων αυτών είναι κατώτερο του ποσού του νέου φόρου. Τέτοια περίπτωση συντρέχει κατ’ ανάγκην οσάκις ο προηγούμενος φόρος έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο έντοκης επιστροφής λόγω ασυμβατότητας με το δίκαιο της Ένωσης.


(1)  ΕΕ C 107 της 30.3.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/9


Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Cour de cassation (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική διαδικασία κατά Cdiscount SA

(Υπόθεση C-13/15) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρο 99 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου - Οδηγία 2005/29/ΕΚ - Προστασία των καταναλωτών - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Μείωση τιμής - Επισήμανση ή ένδειξη της τιμής αναφοράς))

(2015/C 398/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour de cassation

Ποινική διαδικασία ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

Cdiscount SA

Διατακτικό

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές), έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε διατάξεις του εθνικού δικαίου, όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίες προβλέπουν γενική απαγόρευση χωρίς να προβαίνουν σε κατά περίπτωση αξιολόγηση ικανή να αποδείξει τον αθέμιτο χαρακτήρα των αναγγελιών μειώσεως τιμής στις οποίες δεν εμφανίζεται η τιμή αναφοράς κατά την ένδειξη ή την επισήμανση των τιμών, καθόσον με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται η προστασία των καταναλωτών. Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να εκτιμήσει εάν τούτο ισχύει στην υπόθεση της κύριας δίκης.


(1)  EE C 107 της 30.3.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/10


Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — DTL Corporación, SL κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

(Υπόθεση C-62/15 P) (1)

([Αίτηση αναιρέσεως - Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου - Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος Generia - Ανακοπή του δικαιούχου του προγενέστερου εικονιστικού κοινοτικού σήματος Generalia generación renovable - Μερική άρνηση καταχωρίσεως - Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 64, παράγραφος 1 - Αρμοδιότητες του τμήματος προσφυγών - Άρθρο 75, δεύτερη περίοδος - Δικαίωμα ακροάσεως])

(2015/C 398/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: DTL Corporación, SL (εκπρόσωπος: A. Zuazo Araluze, abogado)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Η DTL Corporación, SL φέρει τα δικαστικά έξοδά της.


(1)  ΕΕ C 146 της 4.5.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/11


Διάταξη του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2015 — Mohammad Makhlouf κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-136/15) (1)

((Αναίρεση - Άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου - Άρθρο 169, παράγραφος 2 - Υποχρεωτικό περιεχόμενο της αιτήσεως αναιρέσεως - Προδήλως απαράδεκτο))

(2015/C 398/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Mohammad Makhlouf (εκπρόσωπος: G. Karouni, δικηγόρος)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: G. Étienne και M.-M. Joséphidès)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Ο Mohammad Makhlouf φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ C 311 της 21.9.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/11


Αναίρεση που άσκησε στις 29 Δεκεμβρίου 2014 η AQ κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 15 Δεκεμβρίου 2014 στην υπόθεση T-168/11, AQ κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: AQ

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Με διάταξη που εξέδωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) αποφάσισε να διαγραφεί η υπόθεση από το πρωτόκολλο ως προδήλως απαράδεκτη.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/12


Αναίρεση που άσκησε στις 18 Ιουνίου 2015 η Real Express Srl κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (ένατο τμήμα) στις 21 Απριλίου 2015 στην υπόθεση T-580/13, Real Express Srl κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

(Υπόθεση C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Real Express Srl (εκπρόσωπος: C. Anitoae, δικηγόρος)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 21ης Απριλίου 2015 στην υπόθεση T-580/13·

να ασκήσει την πλήρη δικαιοδοσία του και, βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή του, να κάνει δεκτή την προσφυγή που άσκησε η Real Express Srl κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυγών της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 στην υπόθεση R 1519/2012-4 ή, επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για επανεξέταση·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και την πρωτοδίκως παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η αναιρεσείουσα τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ’ αναίρεση.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

1.

Με την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε παραδεκτά όλα τα επιχειρήματα της αναιρεσείουσας, εκτός από τα διαλαμβανόμενα στα σημεία 23 και 25 της προσφυγής, με τα οποία η αναιρεσείουσα υποστήριξε ότι η πρωτοδίκως παρεμβαίνουσα αιτήθηκε κακόπιστα την καταχώριση, για τις ίδιες κλάσεις, κοινοτικού σήματος REAL πανομοιότυπου με σήμα επί του οποίου η αναιρεσείουσα είχε προγενέστερα δικαιώματα στη Ρουμανία. Το τέταρτο τμήμα προσφυγών είχε στη διάθεσή του όλες τις σχετικές δικαστικές βεβαιώσεις. Το Γενικό Δικαστήριο δεν εκτίμησε ορθά τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει το τμήμα προσφυγών σύμφωνα με τα άρθρα 63, παράγραφος 2, και 64, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009 (1).

2.

Στις σκέψεις 38 και 39 της αναιρεσιβαλλόμενης διατάξεως το Γενικό Δικαστήριο εφήρμοσε πλημμελώς του κανόνες 15, παράγραφος 2, στοιχείο η', iii), και 17, παράγραφοι 1 και 4, του κανονισμού (ΕΚ) 2868/1995 της Επιτροπής (2), καθώς και τα άρθρα 75 και 78, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του κανονισμού 207/2009. Στις σκέψεις 41 και 42 της αναιρεσιβαλλόμενης διατάξεως το Γενικό Δικαστήριο εφήρμοσε πλημμελώς το άρθρο 80, παράγραφοι 1, 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 και τους κανόνες 53 και 53α του κανονισμού 2868/1995, και δεν έλαβε υπόψη τη σελίδα 4, παράγραφος 4, της ανακοινώσεως 11/98 του Προέδρου του Γραφείου η οποία περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Μέρος Α, Γενικές Διατάξεις, Τμήμα 6, Ανάκληση αποφάσεων, ακύρωση εγγραφών στο μητρώο και διόρθωση σφαλμάτων. Στα σημεία 43, 44 και 45 της αναιρεσιβαλλόμενης διατάξεως το Γενικό Δικαστήριο εφήρμοσε πλημμελώς τα άρθρα 63, παράγραφος 2, και 64, του κανονισμού 207/2009 και κατά συνέπεια παρέλειψε να αναγνωρίσει ότι το τμήμα προσφυγών παραβίασε τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της οικονομίας της διαδικασίας και δεν συμμορφώθηκε προς τον σκοπό της διαδικασίας ανακοπής, καθόσον δεν τήρησε την υποχρέωσή του να καθιστά δυνατή την επίλυση των διαφορών επί εμπορικών σημάτων προτού αυτά καταχωρισθούν και, σε αντίθεση με τους ισχύοντες κανόνες, δεν έλαβε υπόψη του γεγονότα, περιστάσεις και αποδεικτικά στοιχεία τα οποία προσκόμισε η Real Express Srl και ήταν κρίσιμα για την έκβαση της διαδικασίας ανακοπής.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE L 78, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (EE L 303, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/13


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hessisches Finanzgericht (Γερμανία) στις 28 Ιουλίου 2015 — TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH κατά Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

(Υπόθεση C-412/15)

(2015/C 398/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Hessisches Finanzgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Καθής: Finanzamt Kassel II — Hofgeismar

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο δ', της οδηγίας (1) για τον ΦΠΑ την έννοια ότι η παράδοση ανθρώπινου αίματος περιλαμβάνει και την παράδοση πλάσματος ανθρώπινου αίματος;

2)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Ισχύει αυτό και για το πλάσμα το οποίο δεν προορίζεται άμεσα για θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά προορίζεται αποκλειστικά για την παρασκευή φαρμάκων;

3)

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα: Εξαρτάται η κατάταξη ως «αίμα» μόνον από τη συμφωνηθείσα χρήση του πλάσματος ή και από τη θεωρητικά υφιστάμενη δυνατότητα χρήσεως αυτού;


(1)  Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/14


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Bremen (Γερμανία) στις 12 Αυγούστου 2015 — Madaus GmbH κατά Hauptzollamt Bremen

(Υπόθεση C-441/15)

(2015/C 398/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Bremen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Madaus GmbH

Καθού: Hauptzollamt Bremen

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει η συνδυασμένη ονοματολογία του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 (1) του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, την έννοια ότι πρώτη ύλη με την ονομασία «DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250», για την παρασκευή δισκίων ασβεστίου υπό μορφή απλών, αναβραζόντων και μασωμένων δισκίων, αποτελούμενη από καθορισμένης χημικής συστάσεως ανθρακικό ασβέστιο σε σκόνη και από τροποποιημένο άμυλο που έχει προστεθεί για τους σκοπούς της βελτιωμένης δυνατότητας δισκιοποιήσεως, ως προς την οποία διαπιστώθηκε—δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 118/2010 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2008 για τον καθορισμό των μεθόδων αναλύσεως και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων— περιεκτικότητα σε άμυλο μικρότερη του 5 % κ.β., πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση 3824 9097 990;


(1)  ΕΕ L 256, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 927/2012 της Επιτροπής, της 9ης Οκτωβρίου 2012, περί τροποποίησης του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (EE L 304, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/14


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — Vattenfall Europe Generation AG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-457/15)

(2015/C 398/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Vattenfall Europe Generation AG

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Συνεπάγεται η ένταξη της κατηγορίας «Δραστηριότητες σε σχέση με την καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW» στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (1) ότι η υποχρέωση εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής που υπέχει ορισμένη εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχίζει να ισχύει με την πρώτη εκπομπή αερίων θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, προηγείται ενδεχομένως του χρόνου κατά τον οποίο η εγκατάσταση παράγει για πρώτη φορά ηλεκτρικό ρεύμα;

2)

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Έχει το άρθρο 19, παράγραφος 2, της αποφάσεως της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011 (2011/278/ΕΕ) (2), την έννοια ότι η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου πριν την έναρξη κανονικής λειτουργίας εγκαταστάσεως εμπίπτουσας στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ θεμελιώνει ήδη κατά τον χρόνο της πρώτης εκπομπής, η οποία πραγματοποιείται ενόσω η εγκατάσταση βρίσκεται στο στάδιο της ανεγέρσεως, την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και επιστροφής δικαιωμάτων εκπομπής από τον φορέα εκμεταλλεύσεως της εγκαταστάσεως;

3)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα:

Έχει το άρθρο 19, παράγραφος 2, της αποφάσεως της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011 (2011/278/ΕΕ) την έννοια ότι αυτή αντιτίθεται στην εφαρμογή της εθνικής διατάξεως μεταφοράς, ήτοι του άρθρου 18, παράγραφος 4, του Zuteilungsverordnung 2020 (γερμανικού διατάγματος για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο εμπορίας 2013-2020), επί εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά τον καθορισμό της ενάρξεως της υποχρεώσεως εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής;


(1)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275, σ. 32).

(2)  Απόφαση 2011/278/EE της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 2772] (ΕΕ L 130, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/15


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία στις 28 Αυγούστου 2015 — E.ON Kraftwerke GmbH κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-461/15)

(2015/C 398/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: E.ON Kraftwerke GmbH

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Ποιες πληροφορίες συγκαταλέγονται στις κατάλληλες πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 24, παράγραφος 1, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ (1); Πρέπει ο εν λόγω περιορισμός να γίνει κατανοητός ποιοτικώς ή ποσοτικώς, και, ειδικότερα, συγκαταλέγονται στις ως άνω πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες ή πραγματικές μεταβολές στην παραγωγική ικανότητα, στο επίπεδο δραστηριότητας και στη λειτουργία μιας εγκαταστάσεως, οι οποίες δεν συνεπάγονται άμεσα την κατάργηση ή την αναπροσαρμογή της αποφάσεως κατανομής δικαιωμάτων κατά τα άρθρα 19 έως 21 της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ ούτε δημιουργούν υποχρέωση υποβολής πληροφοριών κατά το άρθρο 24, παράγραφος 2, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ;

2)

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Πρέπει το άρθρο 24, παράγραφος 1, της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύει στο κράτος μέλος να απαιτεί από τον φορέα εκμεταλλεύσεως και πληροφορίες σχετικά με προγραμματισμένες ή πραγματικές μεταβολές στην παραγωγική ικανότητα, στο επίπεδο δραστηριότητας και στη λειτουργία της εγκαταστάσεως, οι οποίες δεν συνεπάγονται άμεσα την κατάργηση ή την αναπροσαρμογή της αποφάσεως κατανομής δικαιωμάτων κατά τα άρθρα 19 έως 21 της αποφάσεως 2011/278/ΕΕ;


(1)  Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 2772] (ΕΕ L 130, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landesgericht Wiener Neustadt (Αυστρία) στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 — Admiral Casinos & Entertainment AG κατά Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H κ.λπ.

(Υπόθεση C-464/15)

(2015/C 398/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landesgericht Wiener Neustadt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: Admiral Casinos & Entertainment AG

Εναγόμενοι: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 56 ΣΛΕΕ την έννοια ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου της αναλογικότητας εθνικής ρυθμίσεως που προβλέπει μονοπώλιο στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, η συμβατότητα της εν λόγω ρυθμίσεως προς το δίκαιο της Ένωσης δεν εξαρτάται μόνον από τον σκοπό της ρυθμίσεως, αλλά και από τα αποτελέσματά της, τα οποία πρέπει να διαπιστώνονται εμπειρικώς με βεβαιότητα;


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/17


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 — Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH κατά Hauptzollamt Duisburg

(Υπόθεση C-465/15)

(2015/C 398/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Καθού: Hauptzollamt Duisburg

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 2, παράγραφος 4, στοιχείο β', τρίτη περίπτωση, της οδηγίας 2003/96/ΕΕ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας αναφορικά με την διαδικασία υψικαμίνων για την παραγωγή αργού σιδήρου (1), την έννοια ότι και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την λειτουργία της ανεμογεννήτριας πρέπει να θεωρηθεί ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για χημική αναγωγή;


(1)  ΕΕ L 283, σ. 51.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/17


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Raad van State (Κάτω Χώρες) στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 — Lufthansa Cargo AG κατά Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Υπόθεση C-470/15)

(2015/C 398/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Raad van State

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Lufthansa Cargo AG

Αναιρεσίβλητος: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Πρέπει το άρθρο 3, παράγραφος 1, αρχή και στοιχείο γ', σημείο ii, πρώτη ημιπερίοδος, της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (ΕΕ 2007, L 134), να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι παρέχει σε κοινοτικό αερομεταφορέα από το κράτος μέλος Α επαρκές δικαίωμα να εκφορτώσει σε άλλο κράτος μέλος Β φορτίο, το οποίο φορτώθηκε σε τρίτη χώρα, μετά από ενδιάμεση στάση στις ΗΠΑ, κατά την οποία το φορτίο αυτό δεν εκφορτώθηκε, χωρίς να διαδραματίζουν ρόλο διμερείς συμφωνίες μεταξύ του κράτους μέλους Β και της τρίτης χώρας;

2)

Δύναται κοινοτικός αερομεταφορέας να αντλήσει από τη Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου, δικαιώματα έναντι κρατών μελών άλλων από το κράτος μέλος όπου ο μεταφορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του;

3)

Αντιτίθεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 847/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή των συμφωνιών περί αεροπορικών μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών (EE 2004, L 195· διορθωτικό: EE 2007, L 204), σε απαίτηση κατά την οποία, για τη εκτίμηση του αν πληρούται το κριτήριο της εγκαταστάσεως όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 49 ΣΛΕΕ και όπως έχει διαμορφωθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου, κοινοτικός αερομεταφορέας με κύρια εγκατάσταση στο κράτος μέλος Α πρέπει να έχει σταθμεύσει στο κράτος μέλος Β ένα μέρος του στόλου του, αποτελούμενο τουλάχιστον από δύο αεροσκάφη;


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/18


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 21 Σεπτεμβρίου 2015 — R κατά S και T

(Υπόθεση C-492/15)

(2015/C 398/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθού και αιτών: R

Αιτούντες και καθών: S και T

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθεται το άρθρο 35, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 (1) του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, στην αναστολή, από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, διαδικασίας μη αναγνωρίσεως αποφάσεως κατ' άρθρο 21, παράγραφος 3, και κηρύξεως εκτελεστότητάς της κατά τα άρθρα 28 επ. του κανονισμού 2201/2003, σε περίπτωση που στο κράτος μέλος εκτελέσεως ασκείται αίτηση τροποποιήσεως της επίμαχης αποφάσεως περί του δικαιώματος επιμέλειας, η οποία εκδόθηκε στο κράτος μέλος προελεύσεως, και τα δικαστήρια του κράτους μέλους εκτελέσεως έχουν διεθνή δικαιοδοσία να αποφανθούν επί της εν λόγω αιτήσεως τροποποιήσεως;


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/18


Αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσε στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 η HIT Groep BV κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-436/10, Hit Groep κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: HIT Groep BV (εκπρόσωποι: G. van der Wal και L. Parret, δικηγόροι)

Αναιρεσίβλητη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να κηρύξει βάσιμους του λόγους αναιρέσεως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, να κηρύξει (επίσης) βάσιμη την προσφυγή της αναιρεσείουσας κατά της επίμαχης αποφάσεως και να ακυρώσει την επίμαχη απόφαση, κατά το μέτρο που αφορά την αναιρεσείουσα, και ειδικότερα να ακυρώσει τα άρθρα 1, σημείο 9, στοιχείο β', 2, σημείο 9, και 4, σημείο 22, της επίμαχης αποφάσεως (1), επικουρικά να μηδενίσει ή να μειώσει κατά δίκαιη κρίση το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε αυτήν με το άρθρο 2, σημείο 9, της επίμαχης αποφάσεως, και επικουρικότερα να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί εκ νέου, αφού λάβει υπόψη την απόφαση που το Δικαστήριο θα εκδώσει στην παρούσα υπόθεση·

να καταδικάσει την αναιρεσίβλητη στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας τόσο στον πρώτο βαθμό όσο και στην αναιρετική διαδικασία, περιλαμβανομένων των εξόδων νομικής αρωγής στα οποία υποβλήθηκε η αναιρεσείουσα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

α)

Στις σκέψεις 174 έως 188 και 228 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο, κατόπιν νομικής πλάνης, με ανεπαρκή ή ακατανόητη αιτιολογία και κατά παράβαση του άρθρου 296, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, του άρθρου 41, παράγραφος 2, στοιχείο γ', του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) (στο εξής: Χάρτης), του άρθρου 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 (3), του άρθρου 7, παράγραφος 1, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής: ΕΣΔΑ), του άρθρου 49 του Χάρτη και των γενικών αρχών του δικαίου, και ειδικότερα της αρχής της αναλογικότητας, κακώς έκρινε και αποφάνθηκε στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ότι, για την επί της αναιρεσείουσας εφαρμογή του κατά το άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 ανωτάτου ορίου προστίμου μπορούσε να λάβει ως αφετηρία την κατά το 2003 εταιρική χρήση της αναιρεσείουσας και ότι η αναιρεσίβλητη, λαμβάνοντας ως αφετηρία την εταιρική χρήση του 2003, δεν παραβίασε την αρχή της αναλογικότητας, και το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της (νυν) αναιρεσείουσας καταδικάζοντάς την στα δικαστικά έξοδα.

β)

Κατόπιν νομικής πλάνης και κατά παράβαση του άρθρου 296, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, των άρθρων 41, παράγραφος 2, στοιχείο γ', και 49, παράγραφος 3, του Χάρτη και των γενικών αρχών του δικαίου, και ειδικότερα της αρχής της αναλογικότητας, το Γενικό Δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί επί της αναλογικότητας του προστίμου που επιβλήθηκε στην αναιρεσείουσα από την αναιρεσίβλητη και (επιπλέον) το Γενικό Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε ή δεν αιτιολόγησε επαρκώς (κατανοητά) την απόφασή του και κακώς απέρριψε την προσφυγή της (νυν) αναιρεσείουσας καταδικάζοντάς την στα δικαστικά έξοδα.

Σε αντίθεση με αυτό που κρίθηκε από το Γενικό Δικαστήριο, (στην παρούσα υπόθεση) παρέκκλιση από το άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 δεν επιτρέπεται και είναι νομικά εσφαλμένη. Μια τέτοια παρέκκλιση –κατά την οποία, για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής, αντί της προηγούμενης εταιρικής χρήσεως (2009) έπρεπε να ληφθεί υπόψη η εταιρική χρήση του 2003– αντιβαίνει προς την εν λόγω διάταξη και τον σκοπό της. Το άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 αποσκοπεί στην αποτροπή της επιβολής προστίμου ανερχόμενου σε ποσό το οποίο υπερβαίνει την οικονομική ικανότητα της επιχειρήσεως κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή την θεωρεί υπεύθυνη για την παράβαση και της επιβάλλει χρηματική κύρωση. Η διάταξη αυτή έχει ως σκοπό την κατοχύρωση της αρχής της αναλογικότητας, η οποία παύει να διασφαλίζεται όταν γίνεται παρέκκλιση από το γράμμα της εν λόγω διατάξεως.

Παρέκκλιση από (το γράμμα) της διατάξεως αυτής (στην παρούσα υπόθεση) αντιβαίνει επίσης προς το άρθρο 7, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ και προς το άρθρο 49 του Χάρτη, καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητας (αρχή της νομιμότητας και αρχή της lex certa).

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου κατά τις οποίες επιτρέπεται παρέκκλιση από το γράμμα του άρθρου 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 (Britannia Alloys, C-76/06 P, EU:C:2007:326 και 1.garantovaná, C-90/13 P, EU:C:2014:326) χρονολογούνται (πολύ) μετά από τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στην αναιρεσείουσα. Κατά συνέπεια, εφαρμογή της νομολογίας αυτής με αναδρομική ισχύ αντιβαίνει προς το άρθρο 7, παράγραφος 1, της ΕΣΔΑ και προς το άρθρο 49 του Χάρτη.

Αν σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέκκλιση από το άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003 θα μπορούσε να είναι νομικά επιτρεπτή, απαιτείται λεπτομερής αιτιολογία, η οποία κατά παράβαση του άρθρου 296 ΣΛΕΕ και του άρθρου 41, παράγραφος 2, στοιχείο γ', του Χάρτη λείπει ή είναι ανεπαρκής στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση.

Η διασφάλιση της αρχής της αναλογικότητας απαιτεί, σε κάθε περίπτωση παρεκκλίσεως από το άρθρο 23, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισμού 1/2003, να εξετάσει (στη συνέχεια) ο δικαστής της Ένωσης αν το πρόστιμο συνάδει με τον σκοπό της διατάξεως αυτής και με την αρχή της αναλογικότητας, πράγμα που το Γενικό Δικαστήριο παρέλειψε να πράξει στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (και η Επιτροπή στην επίμαχη απόφαση), ή τουλάχιστον να αιτιολογήσει επαρκώς την απόφασή του.


(1)  Απόφαση C(2010) 4387 τελικό της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/38344 — Προεντεταμένος χάλυβας), η οποία τροποποιήθηκε με την απόφαση C(2010) 6676 τελικό της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, και με την απόφαση C(2011) 2269 τελικό της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2011.

(2)  ΕΕ 2000, C 364, σ. 1.

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα [101 ΣΛΕΕ] και [102 ΣΛΕΕ] (ΕΕ 2003, L 1, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/20


Αίτηση αναιρέσεως που κατέθεσαν στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 οι AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd και AGC Glass Germany GmbH κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-465/12, AGC Glass Europe κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd και AGC Glass Germany GmbH (εκπρόσωποι: L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent και F. Hoseinian, δικηγόροι)

Αναιρεσίβλητη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-465/12, AGC Glass Europe SA κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

να ακυρώσει την απόφαση C(2012) 5719 τελικό της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2012 (στο εξής: επίμαχη απόφαση) με την οποία απορρίφθηκε εν μέρει αίτηση της AGC για εμπιστευτική μεταχείριση ορισμένων πληροφοριών που περιέχονται στην απόφαση στην υπόθεση COMP/39.125 — Υαλοπίνακες αυτοκινήτου, ή επικουρικά να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο· και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Οι αναιρεσείουσες προβάλλουν τρεις λόγους αναιρέσεως:

1.

Το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε στο μέτρο που έκρινε ότι η αξιολόγηση των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ίσης μεταχειρίσεως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του συμβούλου ακροάσεων κατά την απόφαση 2011/695/ΕΕ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (1). Επιπλέον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση παραμορφώνει τα πραγματικά περιστατικά υπολαμβάνοντας ότι ο σύμβουλος ακροάσεων όντως αξιολόγησε τα επιχειρήματα που οι αναιρεσείουσες ανέπτυξαν σχετικά με τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ίσης μεταχειρίσεως.

2.

Το Γενικό Δικαστήριο έσφαλε στο μέτρο που συμπέρανε ότι η επίμαχη απόφαση δεν παραβίασε τις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ίσης μεταχειρίσεως. Δεδομένου ότι οι αναιρεσείουσες ήσαν οι μόνες που υπέβαλαν αίτηση επιεικούς μεταχειρίσεως, δικαιούνται να μη δημοσιοποιηθούν οι εμπιστευτικές πληροφορίες τους, επειδή μια τέτοια δημοσιοποίηση θα παρείχε σε τρίτους τη δυνατότητα να προσδιορίσουν την πηγή των αυτοενοχοποιητικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος επιείκειας.

3.

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πάσχει λόγω ελλείψεως αιτιολογίας όσον αφορά τόσο την αρμοδιότητα του συμβούλου ακροάσεων όσο και τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ίσης μεταχειρίσεως. Κατά συνέπεια, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη την κατά τα άρθρα 296 ΣΛΕΕ και 36 και 53 του Οργανισμού του Δικαστηρίου υποχρέωσή του. Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο δεν παραθέτει τους λόγους για τους οποίους απέστη από την πάγια νομολογία που ανέφεραν οι αναιρεσείουσες.


(1)  EE L 275, σ. 29.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/21


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 28 Σεπτεμβρίου 2015 — Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale κατά Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Υπόθεση C-520/15)

(2015/C 398/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale

Καθών: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Λοιποί διάδικοι: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στο άρθρο 47, δεύτερο εδάφιο, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01), το οποίο ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός ευλόγου προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει προηγουμένως συσταθεί νομίμως, και το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, στο άρθρο 54 του εν λόγω Χάρτη, το οποίο απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος, καθώς και στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, το οποίο ορίζει ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να δικαστεί η υπόθεσή του δίκαια, δημόσια και εντός λογικής προθεσμίας από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που λειτουργεί νομίμως, εθνική ρύθμιση η οποία, δυνάμει του άρθρου 10 του διατάγματος αριθ. 1119 του Προέδρου της Δημοκρατίας, της 24ης Νοεμβρίου 1971, και του άρθρου 48 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 104, της 2ας Ιουλίου 2010, επιτρέπει σε έναν μόνο εκ των διαδίκων στην έκτακτη διαδικασία εκδικάσεως σε πρώτο και τελευταίο βαθμό δικαιοδοσίας από το Consiglio di Stato (Συμβούλιο της Επικρατείας) να επιτύχει την παραπομπή της υποθέσεως προς εκδίκαση σε πρώτο βαθμό ενώπιον του Tribunale Amministrativo Regionale (περιφερειακού διοικητικού πρωτοδικείου), χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συμμετοχή του προσφεύγοντος ή άλλων μετεχόντων στη διαδικασία αυτή;


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/22


Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Δημοκρατία της Μάλτας

(Γνωμοδότηση 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Γλώσσα διαδικασίας: όλες οι επίσημες γλώσσες

Αιτούσα

Δημοκρατία της Μάλτας (εκπρόσωποι: A. Buhagiar και P. Grech)

Η γνωμοδότηση 1/14 διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.


(1)  ΕΕ C 315 της 15.9.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/22


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Landgericht Aachen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Horst Hoeck κατά Ελληνικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 194 της 24.6.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/23


Διάταξη του προέδρου του τρίτου τμήματος του Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-265/14 P) (1)

(2015/C 398/29)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/23


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 31ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Supremo Tribunal Administrativo (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fazenda Pública κατά Beiragás — Companhia de Gás das Beiras SA

(Υπόθεση C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 439 της 8.12.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/23


Διάταξη του προέδρου του δευτέρου τμήματος του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Fadil Cocaj κατά Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Υπόθεση C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 7 της 12.1.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/24


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προσεπικληθέντες: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Υπόθεση C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 26 της 26.1.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/24


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 8ης Ιουλίου 2015 [αίτηση του Amtsgericht Hannover (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alexandra Stück κατά Swiss International Air Lines AG

(Υπόθεση C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 118 της 13.4.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/24


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 27ης Αυγούστου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Ισπανίας

(Υπόθεση C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 198 της 15.6.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/25


Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 [αίτηση του Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως[ – Korpschef van politie κατά W. F. de Munk

(Υπόθεση C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 254 της 3.8.2015.


Γενικό Δικαστήριο

30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/26


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — European Dynamics Luxembourg κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ

(Υπόθεση T-299/11) (1)

((Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Διαδικασία διαγωνισμού - Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχειρίσεως προγράμματος και έργου και παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής - Κατάταξη διαγωνιζομένου βάσει συστήματος προτεραιότητας - Κριτήρια αναθέσεως - Ισότητα ευκαιριών - Διαφάνεια - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Εξωσυμβατική ευθύνη - Απώλεια ευκαιρίας))

(2015/C 398/36)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες-ενάγουσες: European Dynamics Luxembourg SA (Ettelbrück, Λουξεμβούργο)· Ευρωπαϊκή Δυναμική — Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής AE (Αθήνα, Ελλάδα) και European Dynamics Belgium SA (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς Ν. Κορογιαννάκης και Μ. Δερμιτζάκης, στη συνέχεια Ι. Αμπαζής, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: N. Bambara και M. Paolacci, επικουρούμενοι από τους P. Wytinck και B. Hoorelbeke, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα για την ακύρωση της αποφάσεως που έλαβε το ΓΕΕΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού AO/021/10, με τίτλο «Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης προγράμματος και [έργου] και παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής», και κοινοποίησε στις προσφεύγουσες-ενάγουσες με έγγραφο της 28ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την κατάταξη της προσφοράς της πρώτης προσφεύγουσας στην τρίτη θέση βάσει του συστήματος της προτεραιότητας, με σκοπό την κατάρτιση συμβάσεως-πλαισίου και, αφετέρου, αιτήματα αποζημιώσεως.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση που έλαβε το ΓΕΕΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού AO/021/10, με τίτλο «Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης προγράμματος και [έργου] και παροχή τεχνικών συμβουλών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής», και κοινοποίησε στη European Dynamics Luxembourg SA με έγγραφο της 28ης Μαρτίου 2011, σχετικά με την κατάταξη της προσφοράς της στην τρίτη θέση βάσει του συστήματος της προτεραιότητας, με σκοπό την κατάρτιση συμβάσεως-πλαισίου, καθώς και σχετικά με την κατάταξη των προσφορών της consortium Unisys SLU και Charles Oakes & Co. Sàrl, αφενός, και της ETIQ Consortium (by everis και Trasys), αφετέρου, στην πρώτη και στη δεύτερη θέση αντιστοίχως.

2)

Υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκαταστήσει τη ζημία που υπέστη η European Dynamics Luxembourg λόγω της απώλειας ευκαιρίας να της ανατεθεί η σύμβαση-πλαίσιο με την ιδιότητα της πρώτης επιλεγείσας αντισυμβαλλομένης βάσει του συστήματος της προτεραιότητας.

3)

Απορρίπτει το αίτημα αποζημιώσεως κατά τα λοιπά.

4)

Οι διάδικοι θα γνωστοποιήσουν στο Γενικό Δικαστήριο, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της αποφάσεως, το ακριβές αριθμητικό ποσό της αποζημιώσεως, το οποίο θα καθορίσουν από κοινού κατόπιν συμφωνίας.

5)

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως συμφωνίας, οι διάδικοι θα γνωστοποιήσουν στο Γενικό Δικαστήριο, εντός της ίδιας προθεσμίας, τα αιτήματά τους, συνοδευόμενα από συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία.

6)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 232 της 6.8.2011.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Technion και Technion Research & Development Foundation κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-216/12) (1)

((Χρηματοδοτική συνδρομή - Έκτο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης - Ανάκτηση, κατ’ εφαρμογήν των πορισμάτων οικονομικού ελέγχου, των ποσών που καταβλήθηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο συμβάσεως έρευνας - Συμψηφισμός απαιτήσεων - Μερικός αναχαρακτηρισμός της προσφυγής - Αίτημα να αναγνωρισθεί ότι δεν υφίσταται απαίτηση εκ συμβάσεως - Ρήτρα διαιτησίας - Επιλέξιμες δαπάνες - Αδικαιολόγητος πλουτισμός - Υποχρέωση αιτιολογήσεως))

(2015/C 398/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες — ενάγοντες: Technion — Israel Institute of Technology (Χάιφα, Ισραήλ) και Technion Research & Development Foundation Ltd (Χάιφα) (εκπρόσωπος: D. Grisay, δικηγόρος)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Calciu και F. Moro, επικουρούμενες αρχικώς από τις L. Defalque και S. Woog, εν συνεχεία από τις L. Defalque και J. Thiry, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα ακυρώσεως, βάσει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, της αποφάσεως της Επιτροπής περί συμψηφισμού απαιτήσεων η οποία περιέχεται στην από 13 Μαρτίου 2012 επιστολή προς το Technion — Israel Institute of Technology και η οποία αποβλέπει στην ανάκτηση του ποσού των 97  118,69 ευρώ, που αντιστοιχεί στα αναπροσαρμοσθέντα ποσά, πλέον τόκων, για τη σύμβαση υπ’ αριθ. 034984 (Mosaica), κατόπιν των πορισμάτων οικονομικού ελέγχου που αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύμβαση αυτή η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του έκτου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής αναπτύξεως και επιδείξεως με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και στην καινοτομία (2002-2006), και, αφετέρου, αίτημα να διαπιστωθεί, επί τη βάσει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, ότι δεν υφίσταται η απαίτηση την οποία η Επιτροπή υποστηρίζει ότι έχει έναντι του Technion δυνάμει της συμβάσεως Mosaica και την οποία πρότεινε σε συμψηφισμό.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τους Technion — Israel Institute of Technology και Technion Research & Development Foundation Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 243 της 11.8.2012.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Corporación Empresarial de Materiales de Construcción κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-250/12) (1)

([Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Αγορά χλωρικού νατρίου στον ΕΟΧ - Τροποποιητική απόφαση με την οποία μειώνεται η διαπιστωθείσα διάρκεια της συμμετοχής στη σύμπραξη - Επιμέτρηση του προστίμου - Παραγραφή - Άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) 1/2003])

(2015/C 398/38)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, πρώην Uralita, SA (Μαδρίτη, Ισπανία) (εκπρόσωποι: K. Struckmann, δικηγόρος, και G. Forwood, barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς N. von Lingen, R. Sauer και J. Bourke, στη συνέχεια M. Sauer και J. Norris-Usher)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως του άρθρου 1, παράγραφος 2, και του άρθρου 2 της αποφάσεως C(2012) 1965 τελικό της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης E(2008) 2626 τελικό, της 11ης Ιουνίου 2008, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/38.695 — Χλωρικό νάτριο).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  ΕΕ C 243 της 11.8.2012.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/29


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — FC Dynamo-Minsk κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-275/12) (1)

((«Προδικαστική παραπομπή - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Λευκορωσίας - Δέσμευση των κεφαλαίων - Προσφυγή ακυρώσεως - Προθεσμία για την τροποποίηση των αιτημάτων - Μερικό απαράδεκτο - Οντότητα κατεχόμενη ή ελεγχόμενη από οντότητα στην οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Πλάνη εκτιμήσεως»))

(2015/C 398/39)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO (Μινσκ, Λευκορωσία) (εκπρόσωποι: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, και M. Lester, barrister)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: F. Naert και E. Finnegan)

Αντικείμενο

Ακύρωση της εκτελεστικής αποφάσεως 2012/171/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 87, σ. 95), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 265/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Λευκορωσίας (ΕΕ L 87, σ. 37), της αποφάσεως 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 288, σ. 69), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 288, σ. 1), της εκτελεστικής αποφάσεως 2014/24/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 32), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 46/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 3), καθόσον αφορούν την προσφεύγουσα.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση 2012/171/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 87, σ. 95), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 265/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Λευκορωσίας (ΕΕ L 87, σ. 37), της αποφάσεως 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 288, σ. 69), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 288, σ. 1), της εκτελεστικής αποφάσεως 2014/24/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 32), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 46/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 3), καθόσον αφορούν την Football Club «Dynamo-Minsk» ZAO.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη, καθόσον αφορά την ακύρωση της αποφάσεως 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποιήσεως της αποφάσεως 2012/642 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕE) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013 για την εφαρμογή του άρθρου 8 bis, παράγραφος 1, του κανονισμού 765/2006.

3)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

4)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει, πέραν των δικών του δικαστικών εξόδων, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Football Club «Dynamo-Minsk».


(1)  EE C 250 της 18.08.2012.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/30


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Chyzh κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-276/12) (1)

((«Προδικαστική παραπομπή - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα σε βάρος της Λευκορωσίας - Δέσμευση των κεφαλαίων - Προσφυγή ακυρώσεως - Προθεσμία για την τροποποίηση των αιτημάτων - Μερικό απαράδεκτο - Οντότητα κατεχόμενη ή ελεγχόμενη από οντότητα στην οποία εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Πλάνη εκτιμήσεως»))

(2015/C 398/40)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Yury Aleksandrovich Chyzh (Μινσκ, Λευκορωσία)· Triple TAA (Μινσκ)· NefteKhimTrading STAA (Μινσκ)· Askargoterminal ZAT (Μινσκ) Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Λευκορωσία)· Variant TAA (Berezovsky, Λευκορωσία)· Triple-Dekor STAA (Μινσκ)· KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Λευκορωσία)· Altersolutions SZAT (Μινσκ)· Prostoremarket SZAT (Μινσκ)· AquaTriple STAA (Μινσκ)· Rakovsky brovar TAA (Μινσκ)· TriplePharm STAA (Logoysk, Λευκορωσία) και Triple-Veles TAA (Molodechno, Λευκορωσία) (εκπρόσωποι: D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, avocat, και M. Lester, barrister)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: F. Naert και E. Finnegan, agents)

Αντικείμενο

Ακύρωση της εκτελεστικής αποφάσεως 2012/171/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 87, σ. 95), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 265/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Λευκορωσίας (ΕΕ L 87, σ. 37), της αποφάσεως 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 288, σ. 69), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 288, σ. 1), της εκτελεστικής αποφάσεως 2014/24/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 32), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 46/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 3), καθόσον αφορούν τους προσφεύγοντες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση 2012/171/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2010/639/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 87, σ. 95), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 265/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα εις βάρος της Λευκορωσίας (ΕΕ L 87, σ. 37), της αποφάσεως 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 288, σ. 69), του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 288, σ. 1), της εκτελεστικής αποφάσεως 2014/24/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή της αποφάσεως 2012/642/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 32), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 46/2014 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2014, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα έναντι της Λευκορωσίας (ΕΕ L 16, σ. 3), καθόσον αφορούν τους Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA και Triple-Veles TAA.

2)

Ακυρώνει την απόφαση 2013/534/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642 (ΕΕ L 288, σ. 69), και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1054/2013 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 2013, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία (ΕΕ L 288, σ. 1), καθόσον αφορούν τις NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar και Triple-Veles.

3)

Ακυρώνει την απόφαση 2014/750/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της απόφασης 2012/642 και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1159/2014 του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή του άρθρου 8α, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά τη Λευκορωσία, καθόσον αφορούν τις Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant et Rakovsky brovar.

4)

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη, καθόσον αφορά την ακύρωση της αποφάσεως 2013/534 και του εκτελεστικού κανονισμού 1054/2013, καθόσον αφορούν τους Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, Variant TAA και TriplePharm.

5)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

6)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει, πέραν των δικών του δικαστικών εξόδων, τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA και Triple-Veles TAA.


(1)  EE C 250 της 18.08.2012.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/32


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Intrasoft International κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-403/12) (1)

((Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών - Τεχνική βοήθεια στην διοίκηση τελωνείων της Σερβίας για την στήριξη του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού συστήματος - Σύγκρουση συμφερόντων - Απόρριψη της προσφοράς ενός προσφέροντος από την Αντιπροσωπεία της Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας - Σιωπηρή απόρριψη της διοικητικής ενστάσεως που υποβλήθηκε κατά της απορρίψεως της προσφοράς))

(2015/C 398/41)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Intrasoft International SA (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: Σ. Παππάς, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: F. Erlbacher και E. Georgieva)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα περί ακυρώσεως της από 10 Αυγούστου 2012 επιστολής της Επιτροπής, ενεργούσας μέσω της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας, στην οποία αναφέρεται ότι η εκτέλεση της συμβάσεως υπηρεσιών την οποία αφορούσε η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών EuropeAid/131367/C/SER/RS, με τίτλο «Τεχνική βοήθεια στην διοίκηση τελωνείων της Σερβίας για την στήριξη του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού συστήματος» (JO 2011/S 160 262712), δεν μπορούσε να ανατεθεί στην κοινοπραξία στην οποία μετείχε η Intrasoft International SA και, αφετέρου, αίτημα περί ακυρώσεως της φερόμενης σιωπηρής αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση που υπέβαλε η προσφεύγουσα κατά της επιστολής της 10ης Αυγούστου 2012.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση περί απορρίψεως της προσφοράς της κοινοπραξίας στην οποία μετείχε η Intrasoft International SA, η οποία περιέχεται στην επιστολή της 10ης Αυγούστου 2012, που συντάχθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Σερβίας ως δευτερεύουσα αναθέτουσα αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η οποία αφορά τη διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών EuropeAid/131367/C/SER/RS, με τίτλο «Τεχνική βοήθεια στην διοίκηση τελωνείων της Σερβίας για την στήριξη του εκσυγχρονισμού του τελωνειακού συστήματος».

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)

Καταδικάζει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.


(1)  ΕΕ C 343 της 10.11.2012.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/33


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Accorinti κ.λπ. κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση T-79/13) (1)

((Εξωσυμβατική ευθύνη - Οικονομική και νομισματική πολιτική - EKT - Εθνικές κεντρικές τράπεζες - Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους - Πρόγραμμα επαναγοράς χρεογράφων - Συμφωνία ανταλλαγής χρεογράφων αποκλειστικά προς όφελος των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος - Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα - Ρήτρες συλλογικής δράσεως - Πιστωτική ενίσχυση υπό τη μορφή προγράμματος επαναγοράς, με σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας των χρεογράφων ως εγγυήσεων - Ιδιώτες πιστωτές - Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες - Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη - Ίση μεταχείριση - Ευθύνη απορρέουσα από νόμιμη κανονιστική πράξη - Ασυνήθης και ειδική ζημία))

(2015/C 398/42)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Ενάγοντες: Alessandro Accorinti (Nichelino, Ιταλία) και 214 λοιποί ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: S. Sutti, R. Spelta και G. Sanna, δικηγόροι)

Εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) (εκπρόσωποι: αρχικώς S. Bening και Π. Παπαπασχάλης, στη συνέχεια P. Senkovic και Π. Παπαπασχάλης, και τέλος P. Senkovic, επικουρούμενοι από τους E. Castellani, B. Kaiser και T. Lübbig, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αγωγή αποζημιώσεως για τη ζημία που υπέστησαν οι ενάγοντες κατόπιν, μεταξύ άλλων, της εκδόσεως της αποφάσεως 2012/153/ΕΕ της EKT, της 5ης Μαρτίου 2012, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσφοράς αυτής για την ανταλλαγή χρέους της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΕΕ L 77, σ. 19), καθώς και άλλων μέτρων της ΕΚΤ, σχετιζόμενων με την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αγωγή.

2)

Καταδικάζει τον Alessandro Accorinti και τους λοιπούς ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 101 της 6.4.2013.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/33


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Επιτροπή κατά Cocchi και Falcione

(Υπόθεση T-103/13 P) (1)

((Αίτηση αναιρέσεως - Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Συντάξεις - Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων - Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών - Μη βλαπτική πράξη - Απαράδεκτο της προσφυγής - Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ))

(2015/C 398/43)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Gattinara και D. Martin)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Βέλγιο) και Nicola Falcione (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς S. Orlandi, J.-N. Louis και D. de Abreu Caldas, εν συνεχεία S. Orlandi, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2012, Cocchi και Falcione κατά Επιτροπής (F-122/10, RecFP, EU:F:2012:180).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώτο τμήμα) της 11ης Δεκεμβρίου 2012, Cocchi και Falcione κατά Επιτροπής (F-122/10), στο μέτρο που κρίνει παραδεκτό και βάσιμο το αίτημα ακυρώσεως των εγγράφων (που στην απόφαση αυτή χαρακτηρίζονται ως «αποφάσεις») της 12ης και της 23ης Φεβρουαρίου 2010, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, αντιστοίχως, στον Nicola Falcione και στον Giorgio Cocchi, καθόσον με τα έγγραφα αυτά ανεκλήθησαν οι προτάσεις που έγιναν στον G. Cocchi και στον N. Falcione όσον αφορά το εκφραζόμενο σε επιπλέον συντάξιμα έτη αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από την ενδεχόμενη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

2)

Απορρίπτει την αντίθετη αίτηση αναιρέσεως.

3)

Απορρίπτει την προσφυγή των G. Cocchi και N. Falcione ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-122/10, στο μέτρο που με αυτή ζητείται η ακύρωση των εγγράφων της 12ης και της 23ης Φεβρουαρίου 2010, τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε, αντιστοίχως, στον G. Cocchi και στον N. Falcione, καθόσον με τα έγγραφα αυτά ανεκλήθησαν οι προτάσεις που έγιναν στον G. Cocchi και στον N. Falcione όσον αφορά το εκφραζόμενο σε επιπλέον συντάξιμα έτη αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από την ενδεχόμενη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

4)

Οι G. Cocchi και N. Falcione θα φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα της αναιρετικής δίκης και τα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής που αφορούν την αντίθετη αίτηση αναιρέσεως. Η Επιτροπή θα φέρει τα δικαστικά της έξοδα που αφορούν την αίτηση αναιρέσεως.

5)

Οι G. Cocchi και N. Falcione καθώς και η Επιτροπή θα φέρουν έκαστος τα δικά του δικαστικά έξοδα όσον αφορά την πρωτόδικη δίκη.


(1)  EE C 129 της 4.5.2013.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/34


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Ιταλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-358/13) (1)

([ΕΓΤΑΑ - Εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ - Απόφαση που κηρύσσει ορισμένο ποσό ως μη επαναχρησιμοποιούμενο στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της περιφέρειας Basilicata - Άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως])

(2015/C 398/44)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. Palmieri και B. Tidore, επικουρούμενες από τον M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Aquilina και P. Rossi)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2013/209/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2013, σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για το οικονομικό έτος 2012 (ΕΕ L 118, σ. 23), στο μέτρο που η απόφαση αυτή χαρακτηρίζει ως «ποσό που δεν επαναχρησιμοποιείται» το ποσό των 5 0 06  487,10 ευρώ το οποίο αφορά πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Basilicata (Ιταλία).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Ιταλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 252 της 31.8.2013.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/35


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Panrico κατά ΓΕΕΑ — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

(Υπόθεση T-534/13) (1)

([«Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Κοινοτικό εικονιστικό σήμα Krispy Kreme DOUGHNUTS - Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά σήματα, εθνικά και διεθνές, DONUT, DOGHNUTS, donuts και donuts cream - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009) - Κίνδυνος αθέμιτου οφέλους από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη - Κίνδυνος ζημίας - Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009»])

(2015/C 398/45)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα): Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Ισπανία) (εκπρόσωπος: D. Pellisé Urquiza, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: HDN Development Corp. (Frankfort, Kentucky, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: H. Granado Carpenter και M. Polo Carreño, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 25ης Ιουλίου 2013 (υπόθεση R 623/2011-4), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ της Panrico, SA και της HDN Development Corp.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Panrico, SA στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 9 της 11.1.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/36


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Rosian Express κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα συσκευασίας παιχνιδιού)

(Υπόθεση T-547/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος - Σχήμα συσκευασίας παιχνιδιού - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Δικαίωμα ακροάσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 398/46)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Rosian Express SRL (Medias, Ρουμανία) (εκπρόσωποι: E. Grecu και A. Tigau, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: V. Melgar και A. Geavela)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 11ης Ιουλίου 2013 (υπόθεση R 797/2013-5), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σημείου, συνιστάμενου στο σχήμα συσκευασίας παιχνιδιού, ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Rosian Express SRL στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 367 της 14.12.2013.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/37


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Wolverine International κατά ΓΕΕΑ — BH Stores (cushe)

(Υπόθεση T-642/13) (1)

([«Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Διεθνής καταχώριση με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Εικονιστικό σήμα cushe - Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήμα SHE και προγενέστερα εικονιστικά εθνικά σήματα she - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος - Άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009»])

(2015/C 398/47)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Wolverine International, LP (George Town, Νήσοι Κάιμαν, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: M. Plesser και R. Heine, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: M. Fischer)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: BH Store BV (Κουρασάο, Κουρασάο, Αυτόνομο έδαφος των Κάτω Χωρών) (εκπρόσωπος: T. Dolde, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 30ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1269/2012-4), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ BH Store BV και Wolverine International, LP.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Wolverine International, LP στα δικαστικά έξοδα, εκτός από εκείνα στα οποία υποβλήθηκε η BH Store BV ενώπιον του τμήματος ακυρώσεως του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).

3)

Απορρίπτει το αίτημα της BH Store σχετικά με τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ενώπιον του τμήματος ακυρώσεως του ΓΕΕΑ.


(1)  ΕΕ C 85 της 22.3.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/38


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (μορφή ενός smiley με καρδιές για μάτια)

(Υπόθεση T-656/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού τρισδιάστατου σήματος - Μορφή ενός smiley με καρδιές για μάτια - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/48)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Smiley Company SPRL (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: A. Freitag και C. Albrecht, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: Π. Γερουλάκος και A. Folliard-Monguiral)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 8ης Οκτωβρίου 2013 (υπόθεση R 997/2013-4), σχετικά με την αίτηση καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήματος ενός τρισδιάστατου σημείου το οποίο αναπαριστά ένα smiley με καρδιές για μάτια.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την The Smiley Company SPRL στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 61 της 1.3.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/39


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής

(Υποθέσεις T-659/13 και Τ-660/13) (1)

([Μεταφορές - Οδηγία 2010/40/ΕΕ - Συστήματα Ευφυών Μεταφορών - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 885/2013 - Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων - Άρθρο 3, παράγραφος 1, άρθρο 8 και άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 885/2013 - Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 886/2013 - Δεδομένα και διαδικασίες για τη δωρεάν παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες - Άρθρο 5, παράγραφος 1, άρθρο 9 και άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 886/2013])

(2015/C 398/49)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek και J. Vláčil)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Hottiaux, Z. Malůšková και K. Walkerová)

Αντικείμενο

Στην υπόθεση T-659/13, αίτημα ακυρώσεως του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 885/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, σχετικά με τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (οδηγία «ITS») όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων (ΕΕ L 247, σ. 1), και, επικουρικώς, αίτημα ακυρώσεως του άρθρου 3, παράγραφος 1, του άρθρου 8 και του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 885/2013, καθώς και, στην υπόθεση Τ-660/13, αίτημα ακυρώσεως του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 886/2013 της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2013, προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δεδομένα και τις διαδικασίες για τη δωρεάν, ενδεχομένως, παροχή ελάχιστων καθολικών πληροφοριών για την κυκλοφορία σχετικών με την οδική ασφάλεια στους χρήστες (ΕΕ L 247, σ. 6.), και, επικουρικώς, αίτημα ακυρώσεως του άρθρου 5, παράγραφος 1, του άρθρου 9 και του άρθρου 10, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 886/2013.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Οι υποθέσεις T-659/13 και T-660/13 συνεκδικάζονται προς έκδοση κοινής αποφάσεως.

2)

Απορρίπτει τις προσφυγές.

3)

Καταδικάζει την Τσεχική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 45 της 15.2.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/40


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Bilbaina de Alquitranes κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-689/13) (1)

([«Περιβάλλον και προστασία της υγείας των ανθρώπων - Ταξινόμηση της πίσσας από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας στις κατηγορίες οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον και χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον - Κανονισμοί (ΕΚ) 1907/2006 και 1272/2008 - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Ταξινόμηση ουσίας βάσει των συστατικών της»])

(2015/C 398/50)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Ισπανία)· Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Τσεχική Δημοκρατία)· Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Ισπανία)· Koppers Denmark A/S (Nyborg, Δανία)· Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Ηνωμένο Βασίλειο)· Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Κάτω Χώρες)· Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Γερμανία)· Rütgers Belgium NV (Zelzate, Βέλγιο)· Rütgers Poland Sp. z o.o.(Kędzierzyn-Koźle, Πολωνία)· Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Ηνωμένο Βασίλειο)· Grupo Ferroatlántica, SA (Μαδριτη, Ισπανία)· SGL Carbon GmbH (Meitingen, Γερμανία)· SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Αυστρία)· SGL Carbon (Passy, Γαλλία)· SGL Carbon, SA (La Coruña, Ισπανία)· SGL Carbon Polska S.A. (Racibórz, Πολωνία)· ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Γερμανία) και Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Γερμανία) (εκπρόσωποι: K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar και M. Grunchard, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P.-J. Loewenthal και K. Talabér-Ritz)

Παρεμβαίνουσα υπέρ των προσφευγουσών: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Ισπανία) (εκπρόσωποι: C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar και M. Grunchard, δικηγόροι)

Παρεμβαίνων υπέρ της καθής: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (εκπρόσωποι: M. Heikkilä, W. Broere και C. Jacquet)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) 944/2013 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (ΕΕ L 261, σ. 5), στο μέτρο που ταξινομεί την πίσσα από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας (αριθ. Ε.Κ. 266-028-2) στις κατηγορίες οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (H400) και χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (H410).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 944/2013 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο (ΕΕ L 261, σ. 5), στο μέτρο που ταξινομεί την πίσσα από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας (αριθ. Ε.Κ. 266-028-2) στις κατηγορίες οξείας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (H400) και χρόνιας τοξικότητας για το υδάτινο περιβάλλον 1 (H410).

2)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα των Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Γερμανία), SGL Carbon GmbH (Αυστρία), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH και GrafTech Iberica, SL.

3)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) φέρει τα δικαστικά του έξοδα.


(1)  EE C 85 της 22.3.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/41


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-49/14) (1)

([Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη - «Kołocz śląski» ή «Kołacz śląski» - Διαδικασία ακυρώσεως - Νομική βάση - Κανονισμός (ΕΚ) 510/2006 - Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 - Λόγοι ακυρώσεως - Θεμελιώδη δικαιώματα])

(2015/C 398/51)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Βερολίνο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert και J. Saatkamp, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Guillem Carrau και Δ. Τριανταφύλλου)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2013/663/ΕΕ της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την απόρριψη αιτήσεως ακυρώσεως ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προελεύσεως και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Kołocz śląski/kołacz śląski (ΠΓΕ)] (ΕΕ L 306, σ. 40)

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 112 της 14.4.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/42


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Monster Energy κατά ΓΕΕΑ — Balaguer (icexpresso + energy coffee)

(Υπόθεση T-61/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος icexpresso + energy coffee - Προγενέστερα κοινοτικά λεκτικά σήματα X-PRESSO MONSTER, HAMMER M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY και MIDNIGHT M X-PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/52)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Monster Energy Company (Corona, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωπος: P. Brownlow, solicitor)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: M. Rajh)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Luis Yus Balaguer (Movera, Ισπανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 15ης Νοεμβρίου 2013 (υπόθεση R 821/2013-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Monster Energy Company και του Luis Yus Balanger.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Monster Energy Company στα δικαστικά της έξοδα, καθώς και στα δικαστικά έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  EE C 129 της 28.4.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/42


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Benediktinerabtei St. Bonifaz κατά ΓΕΕΑ — Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

(Υπόθεση T-78/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 - Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα SEIT 1908 ANDECHSER NATUR και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα ANDECHSER NATUR - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/53)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Μόναχο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: G. Würtenberger και R. Kunze, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: A. Poch και S. Hanne)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Γερμανία) (εκπρόσωπος: S. Jackermeier, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 14ης Νοεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1272/2012-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Andechser Molkerei Scheitz GmbH και Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 135 της 5.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/43


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Secolux κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-90/14) (1)

((Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών - Διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών - Έλεγχοι ασφάλειας - Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζόμενου - Aνάθεση της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο - Εξωσυμβατική ευθύνη))

(2015/C 398/54)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωποι: N. Prüm-Carré και E. Billot, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: S. Delaude και S. Lejeune)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2013, με την οποία απορρίφθηκαν οι προσφορές που υπέβαλε η προσφεύγουσα-ενάγουσα στο πλαίσιο διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ελέγχων ασφάλειας και, αφετέρου, αίτημα αποκαταστάσεως της ζημίας που υποστηρίζει ότι υπέστη η προσφεύγουσα-ενάγουσα εξαιτίας της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τη Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, στα δικαστικά έξοδά της, καθώς και στα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  EE C 135 της 5.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/44


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Επιτροπή κατά Verile και Gjergji

(Υπόθεση T-104/14 P) (1)

((«Αίτηση αναιρέσεως - Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Συντάξεις - Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων - Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών - Μη βλαπτική πράξη - Απαράδεκτο της προσφυγής - Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ - Ασφάλεια δικαίου - Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη - Ίση μεταχείριση»))

(2015/C 398/55)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall, G. Gattinara και D. Martin)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Marco Verile (Cadrezzate, Ιταλία) και Anduela Gjergji (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis και M. de Abreu Caldas, εν συνεχεία J.-N. Louis και N. de Montigny, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ολομέλεια) της 11ης Δεκεμβρίου 2013, Verile και Gjergji κατά Επιτροπής (F-130/11, RecFP, EU:F:2013:195).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ολομέλεια) της 11ης Δεκεμβρίου 2013, Verile και Gjergji κατά Επιτροπής (F-130/11).

2)

Απορρίπτει την προσφυγή του Marco Verile και της Anduela Gjergji ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-130/11.

3)

Οι M. Verile και A. Gjergji, αφενός, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου, θα φέρουν αντιστοίχως τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  EE C 151 της 19.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/45


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Teughels κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-131/14 P) (1)

((Αίτηση αναιρέσεως - Αντίθετη αίτηση αναιρέσεως - Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Συντάξεις - Μεταφορά των εθνικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων - Προτάσεις αναγνωρίσεως συντάξιμων ετών - Μη βλαπτική πράξη - Απαράδεκτο της προσφυγής - Άρθρο 11, παράγραφος 2, του παραρτήματος VIII του ΚΥΚ))

(2015/C 398/56)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Catherine Teughels (Eppegem, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: L. Vogel και B. Braun)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και G. Gattinara)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ολομέλεια) της 11ης Δεκεμβρίου 2013, Teughels κατά Επιτροπής (F-117/11, RecFP, EU:F:2013:196)

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ολομέλεια) της 11ης Δεκεμβρίου 2013, Teughels κατά Επιτροπής (F-117/11).

2)

Απορρίπτει την προσφυγή της Catherine Teughels ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στην υπόθεση F-117/11.

3)

Η C. Teughels θα φέρει τα δικαστικά της έξοδα της αναιρετικής δίκης και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την αίτηση αναιρέσεως. Η Επιτροπή θα φέρει τα δικαστικά της έξοδα που αφορούν την αντίθετη αίτηση αναιρέσεως.

4)

Η C. Teughels καθώς και η Επιτροπή θα φέρουν έκαστη τα δικά της δικαστικά έξοδα όσον αφορά την πρωτόδικη δίκη.


(1)  EE C 159 της 26.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/45


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Atlantic Multipower Germany κατά ΓΕΕΑ — Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme)

(Υπόθεση T-186/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Λεκτικό κοινοτικό σήμα NOxtreme - Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα X-TREME - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος - Άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 - Άρθρο 15, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 398/57)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: W. Berlit, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Γερμανία) (εκπρόσωποι: D. Jochim και R. Egerer, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 29ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 764/2013-4), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ της Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG και της Nutrichem Diät + Pharma GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 142 της 12.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/46


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Sonova Holding κατά ΓΕΕΑ (Flex)

(Υπόθεση T-187/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Κοινοτικό λεκτικό σήμα FLEX - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', και άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/58)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Sonova Holding AG (Stäfa, Ελβετία) (εκπρόσωπος: C. Hawkes, solicitor)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: L. Rampini)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 12ης Δεκεμβρίου 2013 (υπόθεση R 357/2013-2), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος FLEX ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Sonova Holding AG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 151 της 19.5.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/47


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (Trecolore)

(Υπόθεση T-227/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος Trecolore - Προγενέστερα εθνικά και κοινοτικά εικονιστικά και λεκτικά σήματα FRECCE TRICOLORI - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/59)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: CBM Creative Brands Marken GmbH (Ζυρίχη, Ελβετία) (εκπρόσωποι: U. Lüken, M. Grundmann και N. Kerger, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Ρώμη, Ιταλία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 29ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 253/2013-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Aeronautica Militare — Stato Maggiore και CBM Creative Brands Marken GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την CBM Creative Brands Marken GmbH στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 245 της 28.7.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/48


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Υπόθεση T-228/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος TRECOLORE - Προγενέστερα κοινοτικά και εθνικά, εικονιστικά και λεκτικά σήματα, FRECCE TRICOLORI - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/60)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: CBM Creative Brands Marken GmbH (Ζυρίχη, Ελβετία) (εκπρόσωποι: U. Lüken, M. Grundmann και N. Kerger, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Ρώμη, Ιταλία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 29ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 594/2013-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Aeronautica Militare — Stato Maggiore και CBM Creative Brands Marken GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την CBM Creative Brands Marken GmbH στα δικαστικά έξοδα


(1)  EE C 245 της 28.7.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/48


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα ενός προσώπου με κέρατα)

(Υπόθεση T-242/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος - Σχήμα ενός προσώπου με κέρατα - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Διακριτικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/61)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Smiley Company SPRL (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: A. Freitag και C. Albrecht, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: Π. Γερουλάκος και A. Folliard-Monguiral)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 836/2013-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως ενός τρισδιάστατου σημείου αποτελούμενου από το σχήμα ενός προσώπου με κέρατα ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 836/2013-1) όσον αφορά την άρνηση καταχωρίσεως του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση για «Φρούτα και λαχανικά διατηρημένα (κονσέρβες), κατεψυγμένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα· γαλακτοκομικά προϊόντα».

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  EE C 282 της 25.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/49


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα ενός προσώπου)

(Υπόθεση T-243/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος - Σχήμα ενός προσώπου - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Διακριτικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/62)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Smiley Company SPRL (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: A. Freitag και C. Albrecht, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: Π. Γερουλάκος και Α. Folliard-Monguiral)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 837/2013-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου σημείου συνιστάμενου στο σχήμα ενός προσώπου ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 837/2013-1) καθόσον αφορά την απόρριψη της ζητηθείσας καταχωρίσεως σήματος για «φρούτα και λαχανικά σε κονσέρβα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα· γαλακτοκομικά προϊόντα».

2)

Απορρίπτει, κατά τα λοιπά, την προσφυγή.

3)

Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  EE C 282 της 25.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/50


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — The Smiley Company κατά ΓΕΕΑ (σχήμα προσώπου υπό τη μορφή αστεριού)

(Υπόθεση T-244/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως τρισδιάστατου κοινοτικού σήματος - Σχήμα προσώπου υπό τη μορφή αστεριού - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Διακριτικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/63)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Smiley Company SPRL (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: A. Freitag και C. Albrecht, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: Π. Γερουλάκος και A. Folliard-Monguiral)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 838/2013-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως ως κοινοτικού σήματος ενός τρισδιάστατου σημείου συνιστάμενου σε σχήμα προσώπου υπό τη μορφή αστεριού.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), της 16ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 838/2013-1) στο μέτρο που με αυτήν δεν έγινε δεκτή η καταχώριση του ζητούμενου σήματος για «διατηρημένα, κατεψυγμένα, αποξηραμένα και μαγειρεμένα φρούτα και λαχανικά· γαλακτοκομικά προϊόντα».

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Οι διάδικοι φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  EE C 282 της 25.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/51


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Promarc Technics κατά ΓΕΕΑ — PIS (Τμήμα θύρας)

(Υπόθεση T-251/14) (1)

([Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας - Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που αναπαριστά τμήμα θύρας - Προγενέστερο διεθνές σχέδιο ή υπόδειγμα που συνίσταται σε αμερικανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας - Λόγος ακυρότητας - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Δεν δημιουργείται διαφορετική συνολική εντύπωση - Απόδειξη της διάθεσης στο κοινό του προγενέστερου σχεδίου ή υποδείγματος - Ειδικευμένοι κύκλοι του συγκεκριμένου κλάδου - Ενημερωμένος χρήστης - Βαθμός ελευθερίας του δημιουργού - Άρθρο 6, άρθρο 7, παράγραφος 1, και άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002])

(2015/C 398/64)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Pologne) (εκπρόσωπος: J. Radłowski, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: D. Walicka και A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Πολωνία) (εκπρόσωπος: D. Kulig, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 29ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 1464/2012-3), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ της Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) και της Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 212 της 7.7.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/52


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Κύπρος κατά ΓΕΕΑ (XAΛΛOYMI και HALLOUMI)

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-292/14 και T-293/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αιτήσεις καταχωρίσεως των κοινοτικών λεκτικών σημάτων XAΛΛOYMI και HALLOUMI - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Περιγραφικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/65)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Κυπριακή Δημοκρατία (εκπρόσωποι: S. Malynicz, barrister, και V. Marsland, solicitor)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: Π. Γερουλάκος)

Αντικείμενο

Δύο προσφυγές που ασκήθηκαν κατά δύο αποφάσεων του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 19ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 1849/2013-4 και υπόθεση R 1503/2013-4), αναφορικά με αιτήσεις καταχωρίσεως ως κοινοτικών σημάτων του λεκτικού σημείου XAΛΛOYMI και του λεκτικού σημείου HALLOUMI αντιστοίχως.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

H Κυπριακή Δημοκρατία φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, και τα δικαστικά έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  ΕΕ C 245 της 28.7.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/52


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Société des produits Nestlé κατά ΓΕΕΑ (NOURISHING PERSONAL HEALTH)

(Υπόθεση T-336/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Λεκτικό σήμα NOURISHING PERSONAL HEALTH - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009 - Υποχρέωση αυτεπάγγελτης εξετάσεως των πραγματικών περιστατικών - Άρθρο 76, παράγραφος 1, του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 398/66)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Ελβετία) (εκπρόσωποι: A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht και S. Cobet-Nüse, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: O. Mondéjar Ortuño)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 12ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση R 149/2013-4), που αφορά την επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το λεκτικό σήμα NOURISHING PERSONAL HEALTH

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Société des produits Nestlé SA στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 261 της 11.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/53


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — CBM κατά ΓΕΕΑ — Aeronautica Militare (TRECOLORE)

(Υπόθεση T-365/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος TRECOLORE - Προγενέστερα κοινοτικά και εθνικά λεκτικά και εικονιστικά σήματα FRECCE TRICOLORI - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/67)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: CBM Creative Brands Marken GmbH (Ζυρίχη, Ελβετία) (εκπρόσωποι: U. Lüken, M. Grundmann και N. Kerger, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Aeronautica Militare — Stato Maggiore (Ρώμη, Ιταλία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 1ης Απριλίου 2014 (υπόθεση R 411/2013-5), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Aeronautica Militare — Stato Maggiore και CBM Creative Brands Marken GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη CBM Creative Brands Marken GmbH στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/54


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — JP Divver Holding Company κατά ΓΕΕΑ (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Υπόθεση T-642/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως - Λεκτικό σήμα EQUIPMENT FOR LIFE - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 398/68)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Ηνωμένο-Βασίλειο) (εκπρόσωποι: A. Franke και E. Bertram, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: L. Rampini)

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του δεύτερου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 64/2014-2), σχετικά με την επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας της διεθνούς καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος EQUIPMENT FOR LIFE.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την JP Divver Holding Company Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 431 της 1.12.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/55


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — Jurašinović κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-658/14) (1)

([Πρόσβαση στα έγγραφα - Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 - Ανταλλαγή εγγράφων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στο πλαίσιο δίκης - Απόφαση εκδοθείσα μετά την μερική ακύρωση της αρχικής αποφάσεως από το Γενικό Δικαστήριο - Μερική άρνηση προσβάσεως - Εξαίρεση σχετική με την προστασία των διεθνών σχέσεων])

(2015/C 398/69)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Ivan Jurašinović (Angers, Γαλλία) (εκπρόσωποι: O. Pfligersdorffer και S. Durieu, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: E. Rebasti και A. Jensen)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου, 2014 περί αρνήσεως χορηγήσεως πλήρους προσβάσεως σε ορισμένα έγγραφα που αντηλλάγησαν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στο πλαίσιο της δίκης του A. Gotovina, η οποία εκδόθηκε μετά την μερική ακύρωση της αρχικής αποφάσεως με την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση Jurašinović κατά Συμβουλίου (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής στο μέτρο που το αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 8ης Ιουλίου, 2014 περί αρνήσεως χορηγήσεως στον Ivan Jurašinović πλήρους προσβάσεως σε ορισμένα έγγραφα που αντηλλάγησαν με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία στο πλαίσιο της δίκης του A. Gotovina, η οποία εκδόθηκε μετά την μερική ακύρωση της αρχικής αποφάσεως με την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση Jurašinović κατά Συμβουλίου (T-63/10, Rec, EU:T:2012:516), αφορά τα έγγραφα υπ’ αριθ. 7, 25, 33, 34 και 36.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Ο I. Jurašinović φέρει τα δικαστικά έξοδά του καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Συμβούλιο.


(1)  EE C 380 της 27.10.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/55


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 — Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτης Ηλίας κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-731/14) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία - Προσφεύγων που δεν επηρεάζεται άμεσα από την προσβαλλόμενη πράξη - Απαράδεκτο))

(2015/C 398/70)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτης Ηλίας (Σκύδρα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: K. Χρυσόγονος, δικηγόρος)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: S. Boelaert και I. Ρόδιος)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) 833/2014 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 229, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.

2)

Καταδικάζει τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Προφήτης Ηλίας στα δικαστικά του έξοδα και στα έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3)

Καταργείται η δίκη όσον αφορά την αίτηση παρεμβάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Προφήτης Ηλίας, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν έκαστος τα δικαστικά έξοδά του που σχετίζονται με την αίτηση παρεμβάσεως.


(1)  ΕΕ C 16 της 19.1.2015.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/56


Διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Ahrend Furniture κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-482/15 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Δημόσιες συμβάσεις - Διαδικασία προσκλήσεως προς υποβολή προσφορών - Προμήθεια επίπλων - Απόρριψη της προσφοράς διαγωνιζομένου και κατακύρωση του αντικειμένου της συμβάσεως σε άλλον διαγωνιζόμενο - Αίτηση λήψεως προσωρινών μέτρων - Δεν συντρέχει fumus boni juris))

(2015/C 398/71)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτούσα: Ahrend Furniture (Zaventem, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Lepièce, V. Dor και S. Engelen, ακολούθως, A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen και F. Caillol, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: S. Delaude και J. Estrada de Solà)

Αντικείμενο

Κυρίως, αίτημα αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία ανέθεσε την παρτίδα αριθ. 1 της προσκλήσεως για την υποβολή προσφορών OIB.DR.2/PO/2014/055/622 για τη σύμβαση «Προμήθεια επίπλων» σε άλλο διαγωνιζόμενο και, επικουρικώς, αίτημα εκδόσεως διαταγής για την προσκόμιση εγγράφων που αφορούν την χρηματοοικονομική ανάλυση των προσφορών και για την αναστολή της ίδιας αποφάσεως έως την εκπνοή νέας περιόδου αναμονής δέκα ημερών από την αποστολή των εγγράφων αυτών.

Διατακτικό

Ο πρόεδρος του τετάρτου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Ανακαλεί τη διάταξη της 26ης Αυγούστου 2015 που εκδόθηκε στο πλαίσιο της υποθέσεως T-482/15 R.

3)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/57


Προσφυγή της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Capitani κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση T-540/15)

(2015/C 398/72)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Emilio De Capitani (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: O. Brouwer και J. Wolfhagen, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση A(2015)4931 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2015 με την οποία αυτό αρνήθηκε την παροχή πλήρους προσβάσεως στα έγγραφα LIBE-2013-0091-02 και LIBE-2013-0091-03 που αφορούν τη νομοθετική πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) και όσον αφορά την κατάργηση των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2005/681/ΔΕΥ·

να καταδικάσει το καθού στα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων οποιουδήποτε παρεμβαίνοντος.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων διατυπώνει δύο λόγους ακυρώσεως.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλονται πλάνη περί το δίκαιο και εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145, σ. 43).

Ο προσφεύγων διατείνεται ότι το Κοινοβούλιο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και εφάρμοσε εσφαλμένως το άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 1049/2001 επειδή:

η πρόσβαση στα ζητηθέντα έγγραφα, που αποτελούν μέρος της νομοθετικής διαδικασίας, δεν θίγει με συγκεκριμένο, αποτελεσματικό και μη υποθετικό τρόπο τη νομοθετική διαδικασία λήψεως αποφάσεων·

το Κοινοβούλιο αγνοεί ότι, ειδικά μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, τα προπαρασκευαστικά νομοθετικά έγγραφα υπόκεινται στην αρχή της ευρύτερης δυνατής προσβάσεως·

αν το άρθρο 4, παράγραφος 3, εξακολουθεί να έχει εφαρμογή επί των προπαρασκευαστικών νομοθετικών εργασιών μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο και εφάρμοσε εσφαλμένως το κριτήριο του υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται έλλειψη αιτιολογίας κατά το άρθρο 296 ΣΛΕΕ.

Κατά τον προσφεύγοντα, το Κοινοβούλιο δεν αιτιολόγησε για ποιον λόγο αρνήθηκε την παροχή προσβάσεως στα ζητηθέντα έγγραφα βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του κανονισμού 1049/2001, μη αναφέροντας i) για ποιον λόγο η πλήρης δημοσιοποίηση των ζητηθέντων εγγράφων θα έθιγε με αποτελεσματικό και συγκεκριμένο τρόπο την επίμαχη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, και ii) για ποιον λόγο στην παρούσα υπόθεση δεν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/58


Προσφυγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 — Guiral Broto κατά ΓΕΕΑ — Gastro & Soul (Café del Sol)

(Υπόθεση T-548/15)

(2015/C 398/73)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ramón Guiral Broto (Marbella, Ισπανία) (εκπρόσωπος: J. de Castro Hermida, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούσα: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό λεκτικό σήμα «Café del Sol» — Υπ’ αριθ. 6 105 985 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 16ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση R 2755/2014-5

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνοντας παραδεκτή την ανακοπή που βασίσθηκε στο καταχωρισμένο στην Ισπανία υπ’ αριθ. 2348110 προγενέστερο σήμα του Ramón Guiral Broto, για προϊόντα και υπηρεσίες της κλάσεως 42 της διεθνούς ονοματολογίας.

αφού κρίνει παραδεκτή την ανακοπή, να επικυρώσει την απόφαση του τμήματος ανακοπών, απορρίπτοντας την υπ’ αριθ. 006105985 αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος CAFE DEL SOL όσον αφορά τις «υπηρεσίες παροχής εδεσμάτων και ποτών, υπηρεσίες παροχής προσωρινού καταλύματος και εστίαση» της κλάσεως 43 της διεθνούς ονοματολογίας, την οποία υπέβαλε η γερμανική εμπορική εταιρία Gastro & Soul GmbH, ή, σε περίπτωση που το Γενικό Δικαστήριο δεν έχει τέτοιου είδους αρμοδιότητα, να αναπέμψει την υπόθεση στο τμήμα προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς, διατάσσοντας να κριθεί παραδεκτή η ανακοπή.

όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία, πέραν των προσκομισθέντων στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, να δεχτεί τις έγγραφες αποδείξεις που επισυνάπτονται στην υπό κρίση προσφυγή με τα υπ’ αριθ. 1, 2, 3 και 4 έγγραφα, όπως διευκρινίζεται στον κατάλογο παραρτημάτων.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Το τμήμα προσφυγών απεφάνθη ultra petita στην προσβαλλόμενη απόφαση, δεδομένου ότι το απαράδεκτο της ανακοπής δεν περιλαμβανόταν μεταξύ των λόγω προσφυγής που προέβαλε η προσφεύγουσα.

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/59


Αγωγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bank Refah Kargaran κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-552/15)

(2015/C 398/74)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Bank Refah Kargaran (Τεχεράνη, Ιράν) (εκπρόσωπος: J.-M. Thouvenin, δικηγόρος)

Εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η ενάγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να κρίνει ότι:

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ το περιοριστικό μέτρο εις βάρος της BRK το οποίο ακυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση T-25/11), θεμελίωσε την εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία την οποία υπέστη εξ αυτού του μέτρου η ενάγουσα·

η υλική ζημία ανέρχεται στο ποσόν των 6 8 6 51  318 ευρώ, ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι, και κάθε άλλο ποσόν που δικαιολογείται εκ των περιστάσεων·

η ηθική βλάβη αποτιμάται στο ποσόν των 5 2 5 47  415 ευρώ, ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι, και κάθε άλλο ποσόν που δικαιολογείται εκ των περιστάσεων·

επικουρικώς, το σύνολο ή μέρος των ποσών τα οποία ζητούνται προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης να κριθεί ότι περιλαμβάνεται στην υλική ζημία, και να υπολογισθεί λογιστικώς επ’ αυτής της βάσεως· και

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αγωγής της, η ενάγουσα προβάλλει πέντε λόγους εκ των οποίων δύο αφορούν την ύπαρξη εξωσυμβατικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις τη ζημία η οποία απορρέει από την παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την ύπαρξη εξωσυμβατικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από παρανομία της συμπεριφοράς η οποία προσάπτεται στο Συμβούλιο (επιβολή και διατήρηση σε ισχύ δεσμεύσεως κεφαλαίων της ενάγουσας), η οποία διαπιστώθηκε δεόντως με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2013, Bank Refah Kargaran κατά Συμβουλίου, T-24/11, Συλλογή, EU:T:2013:403.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από το γεγονός ότι η παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο συνιστά κατάφωρη παράβαση των κανόνων δικαίου με αντικείμενο την απονομή δικαιωμάτων σε ιδιώτες.

Όσον αφορά τη ζημία η οποία απορρέει από την παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από παύση των δραστηριοτήτων της ενάγουσας από κοινού με φορείς που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως άμεση συνέπεια του παράνομου μέτρου.

4.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από διαφυγόν κέρδος λόγω του παγώματος των πιστώσεων.

5.

Ο πέμπτος λόγος αντλείται από ηθική βλάβη.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/60


Αγωγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-553/15)

(2015/C 398/75)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Export Development Bank of Iran (Τεχεράνη, Ιράν) (εκπρόσωπος: J.-M. Thouvenin, δικηγόρος)

Εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η ενάγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να κρίνει ότι:

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον θέσπισε και διατήρησε σε ισχύ το περιοριστικό μέτρο εις βάρος της EDBI το οποίο ακυρώθηκε με απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2013 (υποθέσεις T-4/11 και T-5/11), θεμελίωσε την εξωσυμβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία την οποία υπέστη εξ αυτού του μέτρου η ενάγουσα·

η υλική ζημία ανέρχεται στο ποσόν των 5 6 4 70  860 δολαρίων ΗΠΑ, ήτοι 5 0 5 08  718 ευρώ υπό την τρέχουσα ισοτιμία, ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι, και κάθε άλλο ποσόν που δικαιολογείται εκ των περιστάσεων·

η ηθική βλάβη αποτιμάται στο ποσόν των 7 4 1 32  366 δολαρίων ΗΠΑ, ήτοι 6 6 20  613ευρώ υπό την τρέχουσα ισοτιμία, ποσό στο οποίο πρέπει να προστεθούν οι νόμιμοι τόκοι, και κάθε άλλο ποσόν που δικαιολογείται εκ των περιστάσεων·

επικουρικώς, το σύνολο ή μέρος των ποσών τα οποία ζητούνται προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης να κριθεί ότι περιλαμβάνεται στην υλική ζημία, και να υπολογισθεί λογιστικώς επ’ αυτής της βάσεως· και

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αγωγής της, η ενάγουσα προβάλλει έξι λόγους εκ των οποίων δύο αφορούν την ύπαρξη εξωσυμβατικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέσσερις τη ζημία η οποία απορρέει από την παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την ύπαρξη εξωσυμβατικής ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από τον παράνομο χαρακτήρα της προσαπτόμενης στο Συμβούλιο συμπεριφοράς (επιβολή και διατήρηση σε ισχύ δεσμεύσεως κεφαλαίων της ενάγουσας), που διαπιστώθηκε δεόντως με απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2013, Export Development Bank of Iran κατά Συμβουλίου, T-4/11 και T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από το γεγονός ότι η παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο συνιστά κατάφωρη παράβαση των κανόνων δικαίου με αντικείμενο την απονομή δικαιωμάτων σε ιδιώτες.

Όσον αφορά τη ζημία η οποία απορρέει από την παρανομία στην οποία υπέπεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από παύση των δραστηριοτήτων της ενάγουσας στον τομέα της ενέγγυας πιστώσεως, ως άμεση συνέπεια του παράνομου μέτρου.

4.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από διαφυγόν κέρδος συνεπεία της αδυναμίας της ενάγουσας να έχει πρόσβαση στα δεσμευμένα της κεφάλαια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.

Ο πέμπτος λόγος αντλείται από ζημία συνεπεία της διακοπής μεταφορών συναλλάγματος.

6.

Ο έκτος λόγος αντλείται από ηθική βλάβη.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/62


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-554/15)

(2015/C 398/76)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ουγγαρία (εκπρόσωποι: M. Z. Fehér και G. Koós)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει εν μέρει την απόφαση C(2015) 4805 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, για την εισφορά υγείας των επιχειρήσεων καπνοβιομηχανίας, κατά το μέρος που η εν λόγω απόφαση διατάσσει την αναστολή της εφαρμογής τόσο των προοδευτικών συντελεστών όσο και της μειώσεως της εισφοράς σε περίπτωση επενδύσεως, μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο XCIV του 2014, περί της εισφοράς υγείας των επιχειρήσεων καπνοβιομηχανίας για το 2015 (a dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló 2014. évi XCIV. törvény), ο οποίος ψηφίστηκε από το ουγγρικό Κοινοβούλιο.

Να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους ακυρώσεως:

1.

Υπέρβαση των ορίων της εξουσίας εκτιμήσεως, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Πρώτον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, διατάσσοντας την αναστολή, υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, υπερβαίνουσα συνεπώς τα όρια της εξουσίας της εκτιμήσεως και παραβιάζουσα επιπλέον την αρχή της αναλογικότητας.

2.

Παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως

Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η πρακτική της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αναστολή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασυνεπής, γεγονός εκ του οποίου απορρέει παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως.

3.

Παραβίαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως και προσβολή του δικαιώματος άμυνας

Τρίτον, η προσφεύγουσα επισημαίνει, ιδίως, ότι η Επιτροπή, διατάσσοντας την αναστολή, δεν τήρησε την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως.

4.

Υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Στο πλαίσιο αυτό, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι λόγω της διαταχθείσας από την Επιτροπή αναστολής προσεβλήθησαν θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις, όπως η υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

5.

Αντιφατικός και ανεπαρκώς σαφής χαρακτήρας των διατάξεων της αποφάσεως

Στο σημείο αυτό, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, αποφαινόμενη υπέρ της αναστολής, αγνόησε το γεγονός ότι, όσον αφορά τους φόρους που καταβάλλονται μέσω ιδίων υπολογισμών των φορολογικών υποκειμένων, οι ουγγρικές αρχές δεν είναι σε θέση να εμποδίσουν τη «χορήγηση» της βοήθειας, προσθέτοντας ότι η απόφαση της Επιτροπής είναι επίσης αντιφατική όσον αφορά το αντικείμενο της αναστολής. Συνεπώς, μολονότι η Επιτροπή δεν διατύπωσε σαφή κανόνα συμπεριφοράς, μπορεί, εντούτοις, να απαιτήσει από τις ουγγρικές αρχές την εκτέλεση της αποφάσεως.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/63


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ουγγαρία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-555/15)

(2015/C 398/77)

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ουγγαρία (εκπρόσωποι: M. Z. Fehér και G. Koós)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει εν μέρει την απόφαση C(2015) 4808 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, περί της τροποποιήσεως για το 2014 του τέλους επιθεωρήσεως της τροφικής αλυσίδας, στο μέτρο που η εν λόγω απόφαση διατάσσει την αναστολή της εφαρμογής των προοδευτικών συντελεστών του τέλους επιθεωρήσεως της τροφικής αλυσίδας στην Ουγγαρία.

Να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους:

1.

Υπέρβαση των ορίων της εξουσίας εκτιμήσεως, πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

Πρώτον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, διατάσσοντας την αναστολή, υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, υπερβαίνουσα συνεπώς τα όρια της εξουσίας της εκτιμήσεως και παραβιάζουσα επιπλέον την αρχή της αναλογικότητας.

2.

Παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως

Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η πρακτική της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την αναστολή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ασυνεπής, γεγονός εκ του οποίου απορρέει παραβίαση της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως.

3.

Παραβίαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως, παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως και προσβολή του δικαιώματος άμυνας

Τρίτον, η προσφεύγουσα επισημαίνει, ιδίως, ότι η Επιτροπή, διατάσσοντας την αναστολή, δεν τήρησε την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως.

4.

Υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας

Τέλος, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι λόγω της διαταχθείσας από την Επιτροπή αναστολής προσεβλήθησαν θεμελιώδη δικαιώματα και εγγυήσεις, όπως η υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας και το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/64


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-556/15)

(2015/C 398/78)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão και J. Almeida)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

1)

να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2015) 4076 (1), καθόσον με αυτήν αποκλείσθηκε, λόγω «Ελλείψεων στο σύστημα ΣΑΑ», από τη χρηματοδότηση το ποσό των 13 7 3 89  156,95 ευρώ όσον αφορά δαπάνες δηλωθείσες από την Πορτογαλική Δημοκρατία στον τομέα των λοιπών άμεσων ενισχύσεων, όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012,

2)

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα προβάλλει τους εξής λόγους ακυρώσεως:

Α —

Όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και παράβαση του άρθρου 5 ΣΕΕ, καθόσον, παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί και τα τεκμήρια ταυτίζονται με εκείνα που είχε ήδη δεχτεί η Επιτροπή σε προγενέστερους ελέγχους, η απόρριψη –κατά τρόπο δεόντως δικαιολογημένο– του υπολογισμού των πορτογαλικών αρχών καθώς και η εφαρμογή κατ’ αποκοπή διορθώσεως, παρά τις διορθώσεις που εφαρμόσθηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσεως στο ΟΣΔΕ, συνιστά πλήρη παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας.

Β —

Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2011

1)

Παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας, καθόσον η Επιτροπή δεν προσέδωσε τη δέουσα σημασία, όσον αφορά τις ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων ΣΑΑ-ΣΓΠ για το οικονομικό έτος 2011, στο σύνολο των εργασιών που πραγματοποίησαν οι πορτογαλικές αρχές, και ιδίως στα μέτρα που έλαβαν –όπως το Σχέδιο Δράσεως το οποίο επικυρώθηκε από τον Φορέα Πιστοποιήσεως– με ειδική μνεία στο οικονομικό έτος 2011, με τη συγκατάθεση και τη γνώση της Επιτροπής.

2)

Παραβίαση της αρχής της εκατέρωθεν ακροάσεως, καθόσον στην κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) 885/06 (2), σχετικά με το οικονομικό έτος 2011, το αντικείμενο του ελέγχου συνίσταται στις παρατυπίες που εντοπίσθηκαν σχετικά με τα LPIS, αλλά η προσβαλλόμενη απόφαση βασίζεται στην παράνομη θεμελίωση δικαιωμάτων, ζήτημα που δεν τέθηκε στο έγγραφο το οποίο απεστάλη συμφώνως προς το άρθρο 11 και, ως τέτοιο, οι πορτογαλικές αρχές δεν είχαν τη δυνατότητα να διατυπώσουν συναφώς τη θέση τους.

3)

Παράβαση του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) 885/06, καθόσον η απόφαση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη, δεδομένου ότι η αιτιολογία της είναι ανακριβής και, ως εκ τούτου, αντίθετη προς τη ratio και τον σκοπό του άρθρου 11, παράγραφος 1, του κανονισμού 885/2006·

Γ —

Προσαύξηση/Κατ’ αποκοπή συντελεστές διορθώσεως –όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010 και 2011

Παράβαση του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 (3) και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και του κυρωτικού χαρακτήρα της AGRI/61 495/2002- REV1, δεδομένου ότι τα ληφθέντα μέτρα (και συγκεκριμένα αποφάσεις) δεν είναι ούτε πρόσφορα ούτε αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό και βαίνουν πέραν του αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού, καθόσον οι πορτογαλικές αρχές πραγματοποιούν τον υπολογισμό συμφώνως προς τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής και εν συνεχεία το εν λόγω θεσμικό όργανο αποφασίζει αν θα εφαρμόσει δημοσιονομική διόρθωση.


(1)  Απόφαση της 22ας Ιουνίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (EE L 182, σ. 39).

(2)  Κανονισμός της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (ΕΕ L 171, σ. 90).

(3)  Κανονισμός του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209, σ. 1).


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/65


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Spliethoff’s Bevrachtingskantoor κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-564/15)

(2015/C 398/79)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωπος: P. Glazener, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2015 με την οποία απορρίφθηκε η πρόταση της προσφεύγουσας σε απάντηση της προσκλήσεως για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της εκτελεστικής απoφάσεως C(2014) 1921 τελικό της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2014 που καθιέρωσε ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας το 2014 για χρηματοδοτική συνδρομή σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

να διατάξει την Επιτροπή να εκδώσει, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου, νέα απόφαση σχετικά με την πρόταση της προσφεύγουσας, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα διατυπώνει δύο λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως

Η εκτίμηση της προτάσεως της προσφεύγουσας είναι εσφαλμένη όσον αφορά τα κριτήρια αναθέσεως που συνίστανται στην καταλληλότητα, στον αντίκτυπο και στην ποιότητα. Με σωστή αξιολόγηση βάσει των εν λόγω κριτηρίων αναθέσεως, η πρόταση θα έπρεπε να έχει επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως

Η Επιτροπή παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως στην προσβαλλόμενη απόφαση επειδή δεν επέλεξε την πρόταση της προσφεύγουσας, ενώ επέλεξε άλλες παρόμοιες προτάσεις σχετικές με τις τεχνολογίες μειώσεως των εκπομπών.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/66


Προσφυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 — Excalibur City κατά ΓΕΕΑ — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Υπόθεση T-565/15)

(2015/C 398/80)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Τσεχική Δημοκρατία) (εκπρόσωπος: E. Engin-Deniz, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Ferrero SpA (Alba, Ιταλία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό λεκτικό σήμα «MERLIN'S KINDERWELT» — Υπ’ αριθ. 11 201 969 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 9ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση R 1538/2014-1

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει στο σύνολό της την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα τέλη και στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009·

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/67


Προσφυγή της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 — Excalibur City κατά ΓΕΕΑ — Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

(Υπόθεση T-566/15)

(2015/C 398/81)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Τσεχική Δημοκρατία) (εκπρόσωπος: E. EnginDeniz, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Ferrero SpA (Alba, Ιταλία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «MERLIN’S KINDERWELT» — Υπ’ αριθ. 11 202 066 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση R 1617/2014-1

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να μεταρρυθμίσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να απορρίψει την ανακοπή της ανακόπτουσας·

επικουρικώς

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, καθώς και την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 26ης Μαΐου 2014, στην υπ’ αριθ. B 002152844 ανακοπή·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα τέλη και στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009·

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 207/2009.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/68


Προσφυγή της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Morgese κ.λπ. κατά ΓΕΕΑ — All Star

(Υπόθεση T-568/15)

(2015/C 398/82)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Giuseppe Morgese (Barletta, Ιταλία), Pasquale Morgese (Barletta, Ιταλία), Felice D’Onofrio (Barletta, Ιταλία) (εκπρόσωπος: D. Russo, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: All Star CV (Hilversum, Κάτω Χώρες)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούντες: Οι προσφεύγοντες

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «2 STAR 2S» — Υπ’ αριθ. 10 161 065 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 1ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση R 1906/2014-5

Αιτήματα

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση και τη διάταξη του τμήματος·

να τους επιδικαστούν τα έξοδα της παρούσας διαδικασίας και της διαδικασίας ενώπιον του πέμπτου τμήματος προσφυγών, καθώς και κάθε άλλη αποκατάσταση ή διάταξη κριθεί κατάλληλη από το Γενικό Δικαστήριο.

Προβαλλόμενος λόγος

Η προσβαλλόμενη απόφαση κατέληξε σε εσφαλμένο συμπέρασμα ως προς τη φύση των σημάτων και τα στοιχεία τους τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά το ενδιαφερόμενο κοινό.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/69


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Fondazione Casamica κατά Επιτροπής και EASME

(Υπόθεση T-569/15)

(2015/C 398/83)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Fondazione Casamica (Σαλέρνο, Ιταλία) (εκπρόσωπος: M. Lamberti, δικηγόρος)

Καθών: Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη πράξη «Αποτελέσματα της αξιολογήσεως — Μη επιλέξιμη πρόταση. Πρόταση: A4A, 699442 — Απόφαση Ares (2015)3187639», που κοινοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2015 και εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), ως παράνομη για τους λόγους που επισημαίνονται·

να κρίνει επιλέξιμη την πρόταση συμμετοχής με αριθμό A4A, 699442, αρκτικόλεξο: A4A, τίτλο: Archeology 4 All και να δεχθεί τη συμμετοχή στον διαγωνισμό της προσφεύγουσας και των εταίρων της στην κοινοπραξία που συστάθηκε προς τούτο.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Ο διαγωνισμός τον οποίο αφορά η υπό κρίση προσφυγή έχει ως σκοπό τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προτύπου προσβάσιμου τουρισμού το οποίο, εντοπίζοντας τις δυσκολίες που σχετίζονται με την αναπηρία των τουριστών, τις υπερβαίνει μέσω ενός πρωτοτύπου το οποίο συνιστά λύση που μπορεί να εφαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε κάθε χώρο πολιτιστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή προτάσεως σχετικής με το έργο περιελάμβαναν, εκτός από εξειδικευμένη και μακροχρόνια πείρα στον συγκεκριμένο τομέα και τη συμμετοχή νομικού προσώπου έχοντος στενούς δεσμούς με τους σκοπούς της προτάσεως, την παρουσία δημόσιας αρχής, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής.

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους.

1.

Επί του πρώτου λόγου, σχετικά με το παραδεκτό της προτάσεως.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων της Καμπανίας (Soprintendenza Archeologia della Campania) είναι φορέας αναγνωρισμένος ως δημόσια αρχή, με την ιδιότητα του περιφερειακού εκτελεστικού γραφείου (Ufficio Dirigenziale Periferico) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo).

2.

Επί του δευτέρου λόγου, σχετικά με τη νομική φύση της Soprintendenza ως εταίρου.

Κατά τη διάρθρωση των γενικών διευθύνσεων του υπουργείου, την οποία προβλέπει το αριθ. 171 διάταγμα του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου, οι εφορείες αρχαιοτήτων συνιστούν τοπικές διευθύνσεις των οποίων η φύση, η νομική μορφή και η λειτουργία απορρέουν και καθορίζονται από την εγγενή νομική και διοικητική διάρθρωση του ιδίου του υπουργείου, δεν λειτουργούν ως εντεταλμένες του υπουργείου και δεν μπορεί να θεωρηθούν οντότητες που ενεργούν ως εντεταλμένες διοικητικής αρχής.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/70


Προσφυγή της 5ης Οκτωβρίου 2015 — For Tune κατά ΓΕΕΑ — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Υπόθεση T-579/15)

(2015/C 398/84)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: For Tune sp. z o.o. (Βαρσοβία, Πολωνία) (εκπρόσωπος: K. Popławska, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «fortune» — Υπ’ αριθ. 11 525 491 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 7ης Αυγούστου 2015 στην υπόθεση R 2808/2014-5

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και την αντίδικο ενώπιον του τμήματος προσφυγών στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/71


Προσφυγή της 1ης Οκτωβρίου 2015 — Syndial κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-581/15)

(2015/C 398/85)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Ιταλία) (εκπρόσωποι: L. Acquarone και S. Grassi, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει και/ή να μεταρρυθμίσει το υπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — Γενική Γραμματεία Ares (20015)3238796 της 3ης Αυγούστου 2015, με τίτλο «Απόφαση της Γενικής Γραμματείας εξ ονόματος της Επιτροπής κατ» εφαρμογή του άρθρου 4 των διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001», με αντικείμενο «Επιβεβαιωτική αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796», μέσω της οποίας επιβεβαιώθηκε η άρνηση της Γενικής Διευθύνσεως Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το υπηρεσιακό σημείωμα ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) της 16ης Ιουνίου 2015, όσον αφορά την αίτηση παροχής προσβάσεως σε έγγραφα που υπέβαλε η Syndial S.p.A. με το σημείωμα INAMB-10/15 της 6ης Μαΐου 2015, που διαβιβάστηκε μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC) στις 8 Μαΐου 2015, και, κατά συνέπεια, να αναγνωρίσει το δικαίωμα της Syndial να λάβει γνώση των εγγράφων σχετικά με τη διαδικασία λόγω παραβάσεως αριθ. 2009/4426 και, συνακόλουθα να διατάξει να προσκομισθούν, εν όλω οι εν μέρει, οι πράξεις και τα έγγραφα που αφορά η αίτηση προσβάσεως του ως άνω σημειώματος INAMB-10/15 της 6ης Μαΐου 2015, που διαβιβάστηκε μέσω πιστοποιημένου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PEC) στις 8 Μαΐου 2015, και, συγκεκριμένα, να αναγνωρίσει το δικαίωμα της Syndial σε επίσημη ακρόαση από την Επιτροπή προς αποσαφήνιση και επιβεβαίωση των διαθέσιμων στοιχείων στο πλαίσιο της επίμαχης διαδικασίας λόγω παραβάσεως.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους.

1.

Επί του πρώτου λόγου, που αντλείται από παράβαση και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001.

Υποστηρίζεται ότι στην επίδικη περίπτωση δεν εκτιμήθηκε προσηκόντως ο περιορισμός της εξαιρέσεως που αντέταξε η Επιτροπή ως προς την πρόσβαση στα σχετικά με τη διαδικασία λόγω παραβάσεως αριθ. 2009/4426 έγγραφα, ο οποίος αφορά την περίπτωση κατά την οποία «για τη γνωστοποίηση του εγγράφου υπάρχει υπέρτερο δημόσιο συμφέρον», κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, τελευταία περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001.

Το πρόγραμμα αξιοποιήσεως που εγκρίθηκε και ήδη ολοκληρώθηκε, εφαρμοζόμενο απευθείας από τη Syndial (κύρια της εκτάσεως), στη θέση Cengio, συμμορφώνεται πλήρως με τις κοινοτικές αρχές για την εξυγίανση και την αποκατάσταση περιοχών στις οποίες έχει διαπιστωθεί ρύπανση στο παρελθόν.

Η άποψη που υποστήριξε η Ιταλική Δημοκρατία στο πλαίσιο της διαδικασίας αριθ. 2009/4426 φαίνεται να θυσιάζει απροσδόκητα το δημόσιο συμφέρον που επιδιώκεται σε εθνικό επίπεδο, με την άκριτη προσήλωση στις αιτιάσεις της Επιτροπής, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία που κατέληξε στην έγκριση του προγράμματος αξιοποιήσεως της εκτάσεως έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες αδειοδοτήσεως που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο από το ίδιο ακριβώς υπουργείο που σήμερα αμφισβητεί το κύρος τους. Ως εκ τούτου, συνιστά υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 2, να επιτραπεί στη Syndial να διακριβώσει εάν όντως εξακολουθεί να ελέγχεται συγκεκριμένα η συμμόρφωση προς τις κοινοτικές αρχές.

Τα αιτήματα της Syndial δεν απορρέουν από ιδιωτικό συμφέρον —μολονότι κάτι τέτοιο θα ήταν θεμιτό— αλλά αφορούν το, σημαντικότερο, δημόσιο συμφέρον, το οποίο αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία του συμφέροντος που αφορά τη νομιμότητα και την εύρυθμη διεξαγωγή της οικείας κοινοτικής διαδικασίας και της δράσεως της εθνικής διοικήσεως (που προστατεύονται ρητά, η πρώτη βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δεύτερη βάσει του άρθρου 97 του Συντάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας) και το οποίο σχετίζεται όχι μόνο με τα δικαιώματα άμυνας των ιδιωτών (που ενδιαφέρονται άμεσα για τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαδικασίας λόγω παραβάσεως), αλλά, ιδίως, με το θεμελιώδες δικαίωμα στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που κατοχυρώνεται με τις αρχές του δικαίου της Ένωσης (άρθρο 191, παράγραφος 2 και παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, σε συνδυασμό με την αρχή του άρθρου 11 ΣΛΕΕ, που κατοχυρώνεται, μεταξύ άλλων, με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Aarhus της 27ης Ιουνίου 1998).

2.

Επί του δεύτερου λόγου, που αντλείται από παράβαση και/ή εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 4, παράγραφος 6, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001. Παράνομη άρνηση μερικής προσβάσεως.

Το γενικό τεκμήριο μη γνωστοποιήσεως του άρθρου 4, παράγραφος 2, τρίτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001, «δεν αποκλείει το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να αποδείξουν ότι για συγκεκριμένο έγγραφο, του οποίου ζητείται η γνωστοποίηση, δεν ισχύει το εν λόγω τεκμήριο ή ότι υπάρχει δημόσιο συμφέρον που υπερισχύει της γνωστοποιήσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001» (βλ. απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Μαρτίου 2015, Sea Handling κατά Επιτροπής, T-456/13, EU:T:2015:185, σκέψη 64).

Η υπό κρίση περίπτωση αφορά αιτήματα προσβάσεως σε έγγραφα των οποίων η γνωστοποίηση δεν αντιβαίνει σε κανένα δημόσιο συμφέρον, αλλά αντιθέτως συμβάλλει στην προάσπισή του, δεδομένου ότι μόνο με τη γνωστοποίησή τους μπορεί να συναχθούν χρήσιμα στοιχεία όχι μόνο για την αντίκρουση από τεχνικής και νομικής απόψεως των αιτιάσεων που προβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας λόγω παραβάσεως, αλλά και για να αποδειχθεί η εγκυρότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, σε πλήρη συμφωνία με τους αρμόδιους φορείς, για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου προγράμματος αποκαταστάσεως της περιοχής των πρώην εγκαταστάσεων της ACNA στο Cengio, σύμφωνα με τις κοινοτικές αρχές της αποκαταστάσεως των εκτάσεων στις οποίες διαπιστώθηκε ρύπανση στο παρελθόν και της βιωσιμότητας των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, καθώς και για την υλοποίησή του.

Η πρόσβαση θα μπορούσε να περιοριστεί στην υπόδειξη των εγγράφων που προσκομίστηκαν από την Ιταλική Δημοκρατία και περιελήφθησαν στον φάκελο της υποθέσεως, με τη διαγραφή εκείνων που ήδη περιλαμβάνονταν στον εν λόγω φάκελο.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/73


Προσφυγή της 12ης Οκτωβρίου 2015 — Rose Vision κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-587/15)

(2015/C 398/86)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Ισπανία) (εκπρόσωπος: J. Marín López, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Πρώτον, δυνάμει του άρθρου 263 ΣΛΕΕ, να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 5449 τελικό, της 28ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την ανάκτηση ποσού συνολικού ύψους 5 35  613,20 ευρώ, πλέον τόκων, που οφείλεται από τη Rose Vision, S.L..

Δεύτερον, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, να κρίνει ότι η Επιτροπή παρέβη το σημείο ΙΙ.14, παράγραφος 1, στοιχείο α' και το σημείο ΙΙ.22, παράγραφος 5, των γενικών όρων FP7, όσον αφορά την τελική έκθεση ελέγχου 11-INFS-025 και την τελική έκθεση ελέγχου 11-BA119-016· οι εν λόγω οικονομικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν στη Rose Vision στο πλαίσιο της συμμετοχής της στα σχέδια «Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)», «Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)», «Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)», «Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)» και «Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)».

Τρίτον, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, να κηρύξει την τελική έκθεση ελέγχου 11-INFS-025 και την έκθεση ελέγχου 11-BA119-016, οι οποίες καταρτίστηκαν κατά παράβαση του σημείου ΙΙ.14, παράγραφος 1, στοιχείο α' και του σημείου ΙΙ.22, παράγραφος 5, των γενικών όρων FP7, αυτοδικαίως άκυρες βάσει της συμβάσεως και στερούμενες εννόμων συνεπειών.

Τέταρτον, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 340, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, να κρίνει ότι η Rose Vision δεν οφείλει στην Επιτροπή το ποσό των 5 35  613,20 ευρώ, πλέον τόκων, το οποίο αναγράφεται στην απόφαση της Επιτροπής C(2015) 5449 τελικό, της 28ης Ιουλίου 2015.

Πέμπτον, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 340, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στη Rose Vision τα ποσά που της οφείλονται λόγω της συμμετοχής της στα σχέδια FP7, και που μέχρι στιγμής ανέρχονται στα 1 95  571,13 ευρώ για τα σχέδια της Επιτροπής sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM και SFERA, και στα 2 17  729,37 ευρώ, πλέον των ποσών που θα καταστούν ληξιπρόθεσμα στο μέλλον, για τα σχέδια του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας E-Sponder και MaPEer SME. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν εκτιμηθεί προσωρινώς και χρήζουν ακριβέστερου υπολογισμού σε μεταγενέστερο στάδιο της εν λόγω διαδικασίας, θα αυξηθούν, σε κάθε περίπτωση, κατά τους τόκους που προβλέπονται στο σημείο ΙΙ.5, παράγραφος 5, των γενικών όρων FP7.

Έκτον, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 340, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, να υποχρεώσει την Επιτροπή να καταβάλει στη Rose Vision αποζημίωση για την εκ συμβάσεως ζημία που προκλήθηκε από την παράβαση του σημείου ΙΙ.14, παράγραφος 1, στοιχείο α', του σημείου ΙΙ.22, παράγραφος 5, και του σημείου ΙΙ.5, παράγραφος 3, στοιχείο δ', των γενικών όρων FP7 και για την εκτός συμβάσεως ζημία που προκλήθηκε λόγω της εντάξεως της Rose Vision στο SAR, επίπεδο W 2, ίση με το ποσό που αναγράφεται στο σημείο 114 του δικογράφου της προσφυγής ή το ποσό που το Γενικό Δικαστήριο θα κρίνει κατάλληλο κατά δίκαιη κρίση.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα επικαλείται τέσσερις λόγους.

1.

Πρώτος λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ότι η τελική έκθεση ελέγχου 11-INFS-025, της 9ης Οκτωβρίου 2012, και η τελική έκθεση ελέγχου 11-BA119-016, της 22ας Απριλίου 2013, αντίκεινται στο σημείο ΙΙ.4, παράγραφος 1, στοιχείο α', των γενικών όρων FP7, καθόσον οι δαπάνες της Rose Vision κρίνονται μη επιλέξιμες ως μη πραγματικές.

2.

Δεύτερος λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ότι η τελική έκθεση ελέγχου 11-INFS-025, της 9ης Οκτωβρίου 2012, και η τελική έκθεση ελέγχου 11-BA119-016, της 22ας Απριλίου 2013, αντίκεινται στο σημείο ΙΙ.22, παράγραφος 5, των γενικών όρων FP7.

3.

Τρίτος λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ότι η αναστολή των πληρωμών προς τη Rose Vision στην οποία προέβη η Επιτροπή ως προς όλα τα σχέδια του έβδομου προγράμματος-πλαισίου στο οποίο συμμετείχε η Rose Vision, καθώς και η αναστολή πληρωμών που επιβλήθηκε από τον Οργανισμό συνεπεία της αποφασισθείσας από την Επιτροπή αναστολής, συνιστούν παράβαση του σημείου ΙΙ.5, παράγραφος 3, στοιχείο δ', των γενικών όρων FP7.

4.

Τέταρτος λόγος, με τον οποίο προβάλλεται ότι η ενεργοποίηση, όσον αφορά τη Rose Vision, της προειδοποιήσεως SAR στο επίπεδο 2 στερείται νομικής βάσεως, βάσει της θέσεως που διατυπώθηκε με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Απριλίου 2012, T-320/09, Planet κατά Επιτροπής.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/74


Προσφυγή της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Transavia Airlines κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-591/15)

(2015/C 398/87)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Transavia Airlines (Schiphol, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωποι: R. Elkerbout και M. R. Baneke, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει το άρθρο 1, παράγραφος 3, και (κατά το μέτρο που αφορούν το άρθρο 1, παράγραφος 3) τα άρθρα 3, 4 και 5 της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί τη μερική ακύρωση της αποφάσεως (ΕΕ) 2015/1227 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την κρατική ενίσχυση SA.22614 (C 53/07) που χορήγησε η Γαλλία στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Pau-Béarn, τη Ryanair, την Airport Marketing Services και την Transavia [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 5085] (ΕΕ L 201, σ. 109).

Η προσφεύγουσα διατυπώνει έξι λόγους ακυρώσεως.

1.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλονται παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας.

Πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν παρασχέθηκε στην προσφεύγουσα η δυνατότητα να προβάλει τις απόψεις της.

Η Επιτροπή δεν μπορούσε να απορρίψει την αίτηση της προσφεύγουσας της 25ης Αυγούστου 2015 για πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα.

2.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επειδή οι διαπιστωθείσες κρατικές ενισχύσεις κακώς καταλογίστηκαν στο γαλλικό κράτος.

Η Επιτροπή κακώς χαρακτήρισε το «εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο του Pau-Béarn» ως δημόσιο οργανισμό.

Η Επιτροπή υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την αξιολόγηση του χαρακτήρα του «εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου του Pau-Béarn».

3.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επειδή το κριτήριο του οικονομικού φορέα σε οικονομία της αγοράς εφαρμόστηκε εσφαλμένα.

Η Επιτροπή ανεπαρκώς εξήγησε τους λόγους για τους οποίους εφάρμοσε το κριτήριο της αποδοτικότητας αντί να προβεί σε σύγκριση με την τιμή της αγοράς.

Η Επιτροπή εφάρμοσε εσφαλμένα το κριτήριο της αποδοτικότητας, μη λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα του αερολιμένα του Pau για τη σύναψη της συμβάσεως με την προσφεύγουσα, χρησιμοποιώντας έναν υπερβολικά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και μη διευκρινίζοντας ποια έσοδα και πλεονεκτήματα για τον αερολιμένα του Pau έλαβε υπόψη.

4.

Με τον τέταρτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επειδή κακώς κρίθηκε ότι το φερόμενο οικονομικό πλεονέκτημα έχει επιλεκτικό χαρακτήρα.

5.

Με τον πέμπτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ επειδή παραλείφθηκε να εξεταστεί αν τα φερόμενα οικονομικά πλεονεκτήματα έχουν επίσης στην πράξη δυσμενείς συνέπειες για τον ανταγωνισμό.

6.

Με τον έκτο λόγο προβάλλεται παράβαση των άρθρων 107, παράγραφος 1, και 108, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ επειδή η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη εκτιμήσεως και σε πλάνη περί το δίκαιο εκτιμώντας ότι η ενίσχυση προς την προσφεύγουσα είναι ισοδύναμη με τις σωρευτικές ζημίες του αερολιμένα του Pau κατά την περίοδο 2006 έως 2009, ενώ έπρεπε να εξετάσει από ποιο πλεονέκτημα ωφελήθηκε στην πράξη η προσφεύγουσα.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/76


Προσφυγή της 14ης Οκτωβρίου 2015 — Metabolic Balance Holding κατά ΓΕΕΑ (Metabolic Balance)

(Υπόθεση T-594/15)

(2015/C 398/88)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Γερμανία) (εκπρόσωπος: W. Riegger, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «Metabolic Balance» — Υπ’ αριθ. 12 586 137 αίτηση καταχωρίσεως

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 12ης Αυγούστου 2015 στην υπόθεση R 2156/2014-1

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα, περιλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

Προβαλλόμενος λόγος

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009·

Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού 207/2009.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/77


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Mabrouk κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Ο πρόεδρος του ογδόου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 194 της 24.6.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/77


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Οκτωβρίου 2015 — Pelikan κατά ΓΕΕΑ — RMP (be.bag)

(Υπόθεση T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Ο πρόεδρος του έκτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 448 της 15.12.2014.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/77


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2015 — Montenegro κατά ΓΕΕΑ (Σχήμα φιάλης)

(Υπόθεση T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Ο πρόεδρος του ογδόου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 7 της 12.1.2015.


Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/78


Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2015 — AQ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-57/14) (1)

((Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Κανονισμός 45/2001 - Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνελέγησαν για ιδιωτικούς σκοπούς - Διοικητική έρευνα - Πειθαρχική διαδικασία - Δικαιώματα άμυνας - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Πειθαρχική κύρωση - Αναλογικότητα))

(2015/C 398/92)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: AQ (εκπρόσωποι: αρχικώς L. Massaux, δικηγόρος, στη συνέχεια H. Mignard, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και C. Ehrbar)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί επιβολής της πειθαρχικής κυρώσεως της επιπλήξεως κατά το πέρας πειθαρχικής έρευνας, καθώς και αίτημα επιδικάσεως αποζημιώσεως.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

O AQ φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  EE C 421 της 24.11.2014, σ. 60.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/78


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 21ης Οκτωβρίου 2015 — Arsène κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-89/14) (1)

((Υπαλληλική υπόθεση - Αποδοχές - Αποζημίωση αποδημίας - Προϋπόθεση του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο β', του παραρτήματος VII του ΚΥΚ - Δεκαετία αναφοράς - Χρονικό σημείο ενάρξεως - Μη συνυπολογισμός των περιόδων υπηρεσίας σε διεθνή οργανισμό - Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1, στοιχείο α', του παραρτήματος VII του ΚΥΚ - Συνήθης κατοικία εκτός του κράτους τοποθετήσεως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας σε διεθνή οργανισμό - Άρθρο 81 του Κανονισμού Διαδικασίας - Προσφυγή προδήλως αβάσιμη))

(2015/C 398/93)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Maria Lucia Arsène (Βουκουρέστι, Ρουμανία) (εκπρόσωπος: M.-A. Lucas, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και T. S. Bohr)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής περί μη χορηγήσεως αποζημιώσεως αποδημίας και αίτημα να υποχρεωθεί η Επιτροπή να της καταβάλει, εντόκως, την αποζημίωση από τον χρόνο εισόδου της προσφεύγουσας στην υπηρεσία.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

1.

Απορρίπτει την προσφυγή ως προδήλως αβάσιμη.

2.

Η M. L. Arsène φέρει τα δικαστικά έξοδά της και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  EE C 421 της 24.11.2014, σ. 62.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/79


Προσφυγή της 21ης Σεπτεμβρίου 2015 — ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-123/15)

(2015/C 398/94)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ZZ (εκπρόσωποι: S. Orlandi και T. Martin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού EPSO/AD/293/14 με την οποία απονεμήθηκε στον προσφεύγοντα βαθμολογία μικρότερη από την απαιτούμενη για τη συμμετοχή του στο κέντρο αξιολόγησης.

Αιτήματα

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

Να ακυρώσει την απόφαση της 11ης Ιουνίου 2015 με την οποία η εξεταστική επιτροπή του διαγωνισμού EPSO/AD/293/14 απέκλεισε τον προσφεύγοντα από τις δοκιμασίες επιλογής στο κέντρο αξιολόγησης·

Να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/80


Προσφυγή-αγωγή της 22ας Σεπτεμβρίου 2015 — ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-125/15)

(2015/C 398/95)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ZZ (εκπρόσωποι: S. Orlandi και T. Martin, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας-ενάγουσας στον βαθμό AD8 κατά την περίοδο προαγωγών 2014 και αίτημα αποκαταστάσεως της ηθικής βλάβης που αυτή υποστηρίζει ότι υπέστη.

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ της 14ης Νοεμβρίου 2014 περί μη προαγωγής της κατά την περίοδο προαγωγών 2014·

να υποχρεώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της καταβάλει για την ηθική βλάβη που υπέστη χρηματική ικανοποίηση ποσού 15  000 ευρώ·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.


30.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 398/80


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 20ής Οκτωβρίου 2015 — Drakeford κατά EMA

(Υπόθεση F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  EE C 207 της 20.7.2013, σ. 57.