ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
23 Νοεμβρίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 389/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2015/C 389/02

Υπόθεση C-303/13 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Jørgen Andersen, Βασιλείου της Δανίας, Danske Statsbaner SV (DSB) [Αναίρεση — Ανταγωνισμός — Κρατικές ενισχύσεις — Ενισχύσεις χορηγηθείσες από τις δανικές αρχές στη δημόσια επιχείρηση Danske Statsbaner (DSB) — Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών μεταξύ Κοπεγχάγης (Δανία) και Ystad (Σουηδία) — Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση υπό όρους συμβατή προς την εσωτερική αγορά — Διαχρονική εφαρμογή των κανόνων ουσιαστικού δικαίου]

2

2015/C 389/03

Υπόθεση C-650/13: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal d’instance de Bordeaux (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Thierry Delvigne κατά Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde (Προδικαστική παραπομπή — Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 39 και 49 — Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Εκλογές — Δικαίωμα ψήφου — Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αναδρομικότητα ηπιότερου ποινικού νόμου — Εθνική νομοθεσία που προβλέπει απώλεια του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση ποινικής καταδίκης που απαγγέλθηκε σε τελευταίο βαθμό πριν την 1η Μαρτίου 1994)

3

2015/C 389/04

Υπόθεση C-23/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Sø- og Handelsretten (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Post Danmark A/S κατά Konkurrencerådet (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 82 ΕΚ — Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης — Αγορά διανομής μαζικής αλληλογραφίας — Διαφημιστικό ταχυδρομείο — Σύστημα εκπτώσεων αναδρομικής ισχύος — Εκτοπιστικό αποτέλεσμα — Κριτήριο του εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή — Βαθμός πιθανότητας και σοβαρότητας του επιζήμιου για τον ανταγωνισμό αποτελέσματος)

4

2015/C 389/05

Υπόθεση C-61/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato κατά Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme κ.λπ. (Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 89/665/ΕΟΚ — Δημόσιες συμβάσεις — Εθνική νομοθεσία — Τέλη για την πρόσβαση στη διοικητική δικαιοσύνη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων — Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας — Αποτρεπτικά δικαστικά τέλη — Δικαστικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων — Αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας — Πρακτική αποτελεσματικότητα)

5

2015/C 389/06

Υπόθεση C-69/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunalul Sibiu (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Dragoș Constantin Târșia κατά Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor (Προδικαστική παραπομπή — Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας — Δεδικασμένο — Απαίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Επιστροφή τελών ή φόρων που εισέπραξε κράτος μέλος κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης — Τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιβάλλουσα την καταβολή φόρου μη συμβατού με το δίκαιο της Ένωσης — Αίτηση αναθεωρήσεως αυτής της δικαστικής αποφάσεως — Εθνική νομοθεσία επιτρέπουσα την αναθεώρηση, λαμβανομένων υπόψη των μεταγενέστερων προδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου, μόνο των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν επί διοικητικών διαφορών)

6

2015/C 389/07

Υπόθεση C-71/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του First-tier Tribunal (Information Rights) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — East Sussex County Council κατά Information Commissioner (Προδικαστική παραπομπή — Σύμβαση του Aarhus — Οδηγία 2003/4/ΕΚ — Άρθρα 5 και 6 — Πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες — Τέλος για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών — Έννοια του εύλογου ποσού — Κόστος τήρησης βάσης δεδομένων και γενικά έξοδα — Πρόσβαση στη δικαιοσύνη — Διοικητικός και δικαστικός έλεγχος της απόφασης περί επιβολής τέλους)

6

2015/C 389/08

Υπόθεση C-203/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Consorci Sanitari del Maresme κατά Corporació de Salut del Maresme i la Selva (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 267 ΣΛΕΕ — Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου — Ιδιότητα του αιτούντος οργάνου ως δικαστηρίου — Ανεξαρτησία — Δεσμευτικός χαρακτήρας της δικαιοδοσίας του αιτούντος οργάνου — Οδηγία 89/665/ΕΟΚ — Άρθρο 2 — Υπεύθυνες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές — Οδηγία 2004/18/ΕΚ — Άρθρα 1, παράγραφος 8, και 52 — Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων — Έννοια του δημόσιου φορέα — Δημόσιες διοικητικές αρχές — Εμπίπτουν)

7

2015/C 389/09

Υπόθεση C-298/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Conseil d’État (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alain Laurent Brouillard κατά Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge [Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων — Άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ — Εργαζόμενοι — Απασχόληση στη δημόσια διοίκηση — Οδηγία 2005/36/ΕΚ — Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων — Έννοια νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα — Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό για την πρόσληψη εισηγητών (référendaires) στο Cour de cassation (Βέλγιο)]

8

2015/C 389/10

Υπόθεση C-354/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunalul Cluj (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Capoda Import-Export SRL κατά Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan (Προδικαστική παραπομπή — Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος — Προϊόντα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γερμανία — Προϊόντα που υπόκεινται σε ελέγχους για την πιστοποίησή τους στη Ρουμανία — Πιστοποιητικό συμμορφώσεως που έχει χορηγηθεί από διανομέα άλλου κράτους μέλους — Πιστοποιητικό το οποίο θεωρείται ότι δεν αρκεί ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διάθεση των προϊόντων αυτών στο εμπόριο — Αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως — Μερικώς απαράδεκτο)

9

2015/C 389/11

Υπόθεση C-404/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Nejvyšší soud České republiky (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησε η Marie Matoušková, υπό την ιδιότητα της ειδικής εντεταλμένης σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας — Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 — Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β' — Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής — Συμφωνία σχετικά με τη διανομή της κληρονομίας μεταξύ του επιζώντος συζύγου και των εκπροσωπούμενων από επίτροπο ανηλίκων τέκνων — Χαρακτηρισμός — Αναγκαία η εκ μέρους δικαστηρίου έγκριση μιας τέτοιας συμφωνίας — Μέτρο σχετικό με γονική μέριμνα ή μέτρο σχετικό με τις κληρονομίες]

10

2015/C 389/12

Υπόθεση C-489/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A κατά B [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις — Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και σε διαφορές γονικής μέριμνας — Κανονισμός (EK) 2201/2003 — Εκκρεμοδικία — Άρθρα 16 και 19, παράγραφοι 1 και 3 — Διαδικασία δικαστικού χωρισμού σε ένα πρώτο κράτος μέλος και διαδικασία διαζυγίου σε ένα δεύτερο κράτος μέλος — Διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου — Έννοια της δικαιοδοσίας που έχει διαπιστωθεί — Κατάργηση της δίκης στην πρώτη διαδικασία και κίνηση νέας διαδικασίας διαζυγίου εντός του πρώτου κράτους μέλους — Συνέπειες — Διαφορά ώρας μεταξύ των κρατών μελών — Αποτελέσματα επί της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων]

11

2015/C 389/13

Υπόθεση C-508/14: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Český telekomunikační úřad κατά T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. [Προδικαστική παραπομπή — Οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) — Υπολογισμός του κόστους των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας — Συνυπολογισμός του ποσοστού αποδόσεως των ιδίων κεφαλαίων — Άμεσο αποτέλεσμα — Εφαρμογή ratione temporis]

11

2015/C 389/14

Υπόθεση C-531/14 P: Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2014 ο Giorgio Giorgis κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στην υπόθεση T-474/12, Giorgio Giorgis κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

12

2015/C 389/15

Υπόθεση C-421/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 29 Ιουλίου 2015 η Yoshida Metal Industry Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 21 Μαΐου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-331/10 RENV και T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

13

2015/C 389/16

Υπόθεση C-447/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Ostravě (Τσεχική Δημοκρατία) στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 — Ivo Muladi κατά Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Υπόθεση C-454/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hessisches Landesarbeitsgericht (Γερμανία) στις 24 Αυγούστου 2015 — Jürgen Webb-Sämann κατά Christopher Seagon (συνδίκου πτωχεύσεως της Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

16

2015/C 389/18

Υπόθεση C-456/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — BASF SE κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

16

2015/C 389/19

Υπόθεση C-460/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

17

2015/C 389/20

Υπόθεση C-469/15 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 οι FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 16 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-655/11, FSL Holdings κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

18

2015/C 389/21

Υπόθεση C-484/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Općinski sud u Novom Zagrebu (Κροατία) στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 — Ibrica Zulfikarpašić κατά Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Υπόθεση C-488/15: Προσφυγή της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

20

2015/C 389/23

Υπόθεση C-523/15 P: Αναίρεση που άσκησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Westfälische Drahtindustrie GmbH κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

21

 

Γενικό Δικαστήριο

2015/C 389/24

Υπόθεση T-268/10 RENV: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — PPG και SNF κατά ECHA (REACH — Χαρακτηρισμός του ακρυλαμιδίου ως ουσίας λίαν ανησυχητικής — Ενδιάμεσα προϊόντα — Προσφυγή ακυρώσεως — Άμεσος επηρεασμός — Παραδεκτό — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση)

24

2015/C 389/25

Υπόθεση T-674/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — TV2/Danmark κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία — Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά — Ενίσχυση υλοποιηθείσα από τις δανικές αρχές υπέρ του δανικού φορέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας TV2/Danmark — Δημόσια χρηματοδότηση παρασχεθείσα προς αντιστάθμιση των εξόδων που είναι συμφυή με την εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας — Έννοια της ενισχύσεως — Απόφαση Altmark)

25

2015/C 389/26

Υπόθεση T-125/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Viasat Broadcasting UK κατά Επιτροπής (Κρατικές ενισχύσεις — Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία — Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά — Ενίσχυση εφαρμοσθείσα από τις δανικές αρχές υπέρ του δανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα TV2/Danmark — Δημόσια χρηματοδότηση χορηγηθείσα για την αντιστάθμιση του κόστους που είναι σύμφυτο με την εκτέλεση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας — Συμβατότητα ενισχύσεως — Απόφαση Altmark)

26

2015/C 389/27

Υπόθεση T-450/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Αναγνωστάκης κατά Επιτροπής (Θεσμικό δίκαιο — Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών — Οικονομική και νομισματική πολιτική — Μη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους — Καθιέρωση της αρχής της καταστάσεως ανάγκης — Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως της προτάσεως — Αρμοδιότητες της Επιτροπής — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

27

2015/C 389/28

Υπόθεση T-60/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Appelrath-Cüpper κατά ΓΕΕΑ — Ann Christine Lizenzmanagement (AC) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση κοινοτικού εικονιστικού σήματος AC — Προγενέστερα εθνικά εικονιστικά σήματα AC ANN CHRISTINE και προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα AC ANN CHRISTINE OCEAN και AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Σχετικός λόγος αρνήσεως — Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (EΚ) 207/2009]

27

2015/C 389/29

Υπόθεση T-114/13 P: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cerafogli κατά ΕΚΤ (Αναίρεση — Προσωπικό της ΕΚΤ — Καταγγελία λόγω δυσμενούς διακρίσεως και ηθικής παρενοχλήσεως — Απόφαση της ΕΚΤ να περατώσει τη διοικητική έρευνα που κινήθηκε συνεπεία της καταγγελίας — Άρνηση προσβάσεως σε αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας — Απόρριψη αιτήματος για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της δίκης — Δικαίωμα σε αποτελεσματική δικαστική προστασία — Πλάνη περί το δίκαιο)

28

2015/C 389/30

Υποθέσεις T-124/13 και T-191/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ιταλία και Ισπανία κατά Επιτροπής (Γλωσσικό καθεστώς — Προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων και βοηθών διοικήσεως — Επιλογή της δεύτερης γλώσσας μεταξύ τριών γλωσσών — Γλώσσα επικοινωνίας με τους υποψηφίους των διαγωνισμών — Κανονισμός 1/58 — Άρθρο 1δ, παράγραφος 1, άρθρο 27 και άρθρο 28, στοιχείο στ', του ΚΥΚ — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Αναλογικότητα)

29

2015/C 389/31

Υπόθεση T-156/13 και 373/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 — Petro Suisse Intertrade κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την πρόληψη της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων –Δέσμευση κεφαλαίων — Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Δημόσιος φορέας μη ανήκων στον πυρήνα της κρατικής δομής — Ενεργητική νομιμοποίηση — Παραδεκτό — Δικαίωμα ακροάσεως — Υποχρέωση κοινοποιήσεως — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα ιδιοκτησίας)

30

2015/C 389/32

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-261/13 και T-86/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής [ΕνΔΤΚ — Κανονισμός (ΕΚ) 2494/95 — Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) — Κανονισμός (ΕΕ) 119/2013 — Δείκτες τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες — Κανονισμός (ΕΕ) 93/2013 — Eurostat — Επιτροπολογία — Εκτελεστικά μέτρα — Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο]

31

2015/C 389/33

Υπόθεση T-360/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — VECCO κ.λπ. κατά Επιτροπής (REACH — Ένταξη του τριοξειδίου του χρωμίου στον κατάλογο των χημικών ουσιών η χρήση των οποίων υπόκειται σε αδειοδότηση — Χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που απαλλάσσονται της υποχρεώσεως αδειοδοτήσεως — Έννοια της ισχύουσας ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας που επιβάλλει στοιχειώδεις απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Αναλογικότητα — Δικαιώματα άμυνας — Αρχή της χρηστής διοικήσεως)

32

2015/C 389/34

Υπόθεση T-364/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Mocek και Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna κατά ΓΕΕΑ — Lacoste (KAJMAN) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος KAJMAN — Προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα το οποίο αναπαριστά κροκόδειλο — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αιτήματα της παρεμβαίνουσας για ακύρωση και μεταρρύθμιση της αποφάσεως — Άρθρο 134, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας της 2ας Μαΐου 1991]

33

2015/C 389/35

Υπόθεση T-400/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — L’Oréal κατά ΓΕΕΑ — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Λεκτικό κοινοτικό σήμα AINHOA — Προγενέστερο εικονιστικό διεθνές σήμα και προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα NOA — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

34

2015/C 389/36

Υπόθεση T-426/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — L’Oréal κατά ΓΕΕΑ — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως — Λεκτικό κοινοτικό σήμα AINHOA — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα]

35

2015/C 389/37

Υπόθεση T-557/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Γερμανία κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες εξαιρούμενες από τη χρηματοδότηση — Δαπάνες πραγματοποιηθείσες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων — Δικαιώματα άμυνας)

36

2015/C 389/38

Υπόθεση T-610/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Ecolab USA κατά ΓΕΕΑ (GREASECUTTER) [Κοινοτικό σήμα — Επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως — Λεκτικό σήμα GREASECUTTER — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009)

37

2015/C 389/39

Υπόθεση T-624/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα Darjeeling — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

37

2015/C 389/40

Υπόθεση T-625/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα Darjeeling — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

38

2015/C 389/41

Υπόθεση T-626/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα Darjeeling — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

39

2015/C 389/42

Υπόθεση T-627/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Εικονιστικό σήμα Darjeeling — Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

40

2015/C 389/43

Υπόθεση T-633/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Reed Exhibitions κατά ΓΕΕΑ (INFOSECURITY) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος INFOSECURITY — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα αποκτηθέντος λόγω χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β'και γ', και παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως]

41

2015/C 389/44

Υπόθεση T-684/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Copernicus-Trademarks κατά ΓΕΕΑ — Bolloré (BLUECO) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος BLUECO — Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα BLUECAR — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Αίτημα της παρεμβαίνουσας περί μεταρρυθμίσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως — Άρθρο 65, παράγραφος 4, του κανονισμού 207/2009]

42

2015/C 389/45

Υπόθεση T-720/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Gat Microencapsulation κατά ΓΕΕΑ — BASF (KARIS) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος KARIS — Προγενέστερα κοινοτικά και διεθνή λεκτικά σήματα CARYX — Προγενέστερα εθνικά και Μπενελούξ λεκτικά σήματα AKRIS — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

42

2015/C 389/46

Υπόθεση T-136/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Tilda Riceland Private κατά ΓΕΕΑ — Siam Grains (BASmALI) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος BASmALI — Μη καταχωρισμένο προγενέστερο σήμα ή προγενέστερο σημείο BASMATI — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

43

2015/C 389/47

Υπόθεση T-193/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cristiano di Thiene κατά ΓΕΕΑ — Nautica Apparel (AERONAUTICA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος AERONAUTICA — Προγενέστερα λεκτικά κοινοτικά σήματα NAUTICA και NAUTICA BLUE — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

44

2015/C 389/48

Υπόθεση T-195/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Primagaz κατά ΓΕΕΑ — Reeh (PRIMA KLIMA) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος PRIMA KLIMA — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα PRIMAGAZ — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Ενδιαφερόμενο κοινό — Ομοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών — Ομοιότητα των σημάτων — Διακριτικός χαρακτήρας εγκωμιαστικού λεκτικού στοιχείου — Εννοιολογική σύγκριση — Διακριτικός χαρακτήρας του περογενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

45

2015/C 389/49

Υπόθεση T-205/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Schroeder κατά Συμβουλίου και Επιτροπής (Εξωσυμβατική ευθύνη — Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών καταγωγής Κίνας — Κανονισμός (ΕΚ) 1355/2008 κηρυχθείς ανίσχυρος από το Δικαστήριο — Ζημία την οποία φέρεται ότι υπέστη η ενάγουσα κατόπιν της εκδόσεως του κανονισμού — Αγωγή αποζημιώσεως — Εξάντληση των μέσων παροχής εννόμου προστασίας του εσωτερικού δικαίου — Παραδεκτό — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες — Άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 [νυν άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009] — Καθήκον επιμέλειας — Αιτιώδης σύνδεσμος)

46

2015/C 389/50

Υπόθεση T-206/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Hüpeden κατά Συμβουλίου και Επιτροπής [Εξωσυμβατική ευθύνη — Ντάμπινγκ — Εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών καταγωγής Κίνας — Κανονισμός (ΕΚ) 1355/2008 ο οποίος κηρύχθηκε ανίσχυρος από το Δικαστήριο — Ζημία την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα κατόπιν της εκδόσεως του κανονισμού — Αγωγή αποζημιώσεως — Εξάντληση των ενδίκων μέσων του εσωτερικού δικαίου — Παραδεκτό — Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες — Άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 (νυν άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009) — Καθήκον επιμέλειας — Αιτιώδης σύνδεσμος]

46

2015/C 389/51

Υπόθεση T-209/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bopp κατά ΓΕΕΑ (Αναπαράσταση πράσινου οκταγωνικού πλαισίου) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος που αναπαριστά πράσινο οκταγωνικό πλαίσιο — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Διακριτικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

47

2015/C 389/52

Υπόθεση T-211/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Klement κατά ΓΕΕΑ — Bullerjan (Μορφή καμίνου) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως — Τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα — Μορφή καμίνου — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Φύση της χρήσεως του σήματος — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος]

48

2015/C 389/53

Υπόθεση T-317/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Klement κατά ΓΕΕΑ — Bullerjan (σχήμα ενός φούρνου) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία εκπτώσεως — Τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα — Σχήμα ενός φούρνου — Ουσιαστική χρήση του σήματος — Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Φύση της χρήσεως του σήματος — Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα]

49

2015/C 389/54

Υπόθεση T-366/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — August Storck κατά ΓΕΕΑ (2good) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος 2good — Σήμα συνιστάμενο σε διαφημιστικό σύνθημα — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

49

2015/C 389/55

Υπόθεση T-369/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Sequoia Capital Operations κατά ΓΕΕΑ — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας — Κοινοτικό λεκτικό σήμα SEQUOIA CAPITAL — Προγενέστερο κοινοτικό λεκτικό σήμα SEQUOIA — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κίνδυνος συγχύσεως]

50

2015/C 389/56

Υπόθεση T-382/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Rintisch κατά ΓΕΕΑ — Compagnie laitière européenne (PROTICURD) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση — Λεκτικό σήμα PROTICURD — Προγενέστερα λεκτικά εθνικά σήματα PROTI και PROTIPLUS — Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα Proti Power — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Παραδεκτό — Άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 και άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 216/96 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009 — Ουσιαστική χρήση των προγενέστερων σημάτων — Άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009]

51

2015/C 389/57

Υπόθεση T-385/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Volkswagen κατά ΓΕΕΑ (ULTIMATE) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ULTIMATE — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

51

2015/C 389/58

Υπόθεση T-588/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Mechadyne International κατά ΓΕΕΑ (FlexValve) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος FlexValve — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

52

2015/C 389/59

Υπόθεση T-591/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — BSH κατά ΓΕΕΑ (PerfectRoast) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος PerfectRoast — Άρνηση καταχωρίσεως — Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

53

2015/C 389/60

Υπόθεση T-641/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 –Dellmeier κατά ΓΕΕΑ — Dell (LEXDELL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος LEXDELL — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα DELL — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Κίνδυνος συγχύσεως — Ομοιότητα των σημείων — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009]

54

2015/C 389/61

Υπόθεση T-707/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Grundig Multimedia κατά ΓΕΕΑ (DetergentOptimiser) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος DetergentOptimiser — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Περιγραφικός χαρακτήρας — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Ίση μεταχείριση]

54

2015/C 389/62

Υπόθεση T-540/13: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — Société européenne des chaux et liants κατά ECHA (Προσφυγή ακυρώσεως — REACH — Επιβολή διοικητικής επιβαρύνσεως λόγω σφάλματος στη σχετική με το μέγεθος της επιχειρήσεως δήλωση — Γλωσσικό καθεστώς — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Απαράδεκτο)

55

2015/C 389/63

Υπόθεση T-38/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Καφετζάκης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ. (Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως — Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους — Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα — Ζημία οφειλόμενη στη μείωση της αξίας των χρεογράφων που δόθηκαν ως αποζημίωση λόγω απολύσεως — Δηλώσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης — Δήλωση του Eurogroup — Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου με την προβαλλόμενη ζημία — Απαράδεκτο)

56

2015/C 389/64

Υπόθεση T-350/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Αρβανίτης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ. (Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως — Διακοπή της λειτουργίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας (OA) — Ζημία που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν οι έκτακτοι υπάλληλοι της OA λόγω της παραλείψεως των καθών-εναγομένων που συνίσταται στο ότι δεν διασφάλισαν την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της Ένωσης κατά την απόλυσή τους — Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της προβαλλόμενης ζημίας και της συμπεριφοράς των καθών-εναγομένων — Απαράδεκτο)

56

2015/C 389/65

Υπόθεση T-413/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Γρηγοριάδης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ. (Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως — Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους — Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα — Ζημία οφειλόμενη στη μείωση της αξίας χρεογράφων — Δηλώσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης — Δήλωση του Eurogroup — Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου με την προβαλλόμενη ζημία — Απαράδεκτο)

57

2015/C 389/66

Υπόθεση T-464/14 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 – Nieminen κατά Συμβουλίου (Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Προαγωγή — Περίοδοι προαγωγών 2010 και 2011 — Απόφαση περί μη προαγωγής του νυν αναιρεσείοντος στον βαθμό AD 12 — Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη — Δικαιώματα άμυνας — Έκταση του δικαστικού ελέγχου πρωτοδίκως — Πρόδηλη πλάνη περί την εκτίμηση — Έλλειψη πλάνης περί το δίκαιο και παραμορφώσεως — Αίτηση αναιρέσεως προδήλως νόμω αβάσιμη)

58

2015/C 389/67

Affaire T-545/14: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — GEA Group κατά ΓΕΕΑ (engineering for a better world) (Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού λεκτικού σήματος engineering for a better world — Αμιγώς επιβεβαιωτική απόφαση — Απρόσβλητη βεβαιούμενη απόφαση — Αυτεπάγγελτη διαπίστωση — Απαράδεκτο)

59

2015/C 389/68

Υπόθεση T-497/15: Προσφυγή της 28ης Αυγούστου 2015 — Oltis Group κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

59

2015/C 389/69

Υπόθεση T-550/15: Προσφυγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

60

2015/C 389/70

Υπόθεση T-551/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

62

2015/C 389/71

Υπόθεση T-561/15: Προσφυγή της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Universidad Internacional de la Rioja κατά ΓΕΕΑ — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Υπόθεση T-572/15: Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Aldi κατά ΓΕΕΑ — Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Υπόθεση T-191/10: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) κ.λπ. κατά Συμβουλίου

65

2015/C 389/74

Υπόθεση T-267/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — db-Technologies Deutschland κατά ΓΕΕΑ — MIP Metro (Sigma)

65

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 389/75

Υπόθεση F-113/13: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015 — DI κατά EASO (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της EASO — Συμβασιούχος υπάλληλος — Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας — Απόλυση λόγω πρόδηλης ανικανότητας — Προσφυγή ακυρώσεως — Αντιστοιχία μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως — Δεν υφίσταται — Προδήλως απαράδεκτο — Αγωγή αποζημιώσεως)

66

2015/C 389/76

Υπόθεση F-29/13 RENV: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Drakeford κατά EMA

66


EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/1


Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2015/C 389/01)

Τελευταία δημοσίευση

ΕΕ C 381 της 16.11.2015

Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων

ΕΕ C 371 της 9.11.2015

ΕΕ C 363 της 3.11.2015

ΕΕ C 354 της 26.10.2015

ΕΕ C 346 της 19.10.2015

ΕΕ C 337 της 12.10.2015

ΕΕ C 328 της 5.10.2015

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο

23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Jørgen Andersen, Βασιλείου της Δανίας, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Υπόθεση C-303/13 P) (1)

([Αναίρεση - Ανταγωνισμός - Κρατικές ενισχύσεις - Ενισχύσεις χορηγηθείσες από τις δανικές αρχές στη δημόσια επιχείρηση Danske Statsbaner (DSB) - Συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών μεταξύ Κοπεγχάγης (Δανία) και Ystad (Σουηδία) - Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση υπό όρους συμβατή προς την εσωτερική αγορά - Διαχρονική εφαρμογή των κανόνων ουσιαστικού δικαίου])

(2015/C 389/02)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Armati και T. Maxian Rusche)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Jørgen Andersen (εκπρόσωποι: J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke και M. Nissen, δικηγόροι), Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: C. Thorning και V. Pasternak Jørgensen, επικουρούμενοι από τον R. Holdgaard, advokat), Danske Statsbaner SV (DSB) (représentant: M. Honoré, advokat)

Παρεμβαίνουσα υπέρ του Jørgen Andersen: Dansk Tog (εκπρόσωποι: G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés και M. Nissen, δικηγόροι)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Andersen κατά Επιτροπής (T-92/11, EU:T:2013:143) καθόσον με αυτήν, όσον αφορά ενισχύσεις χορηγηθείσες από τις 3 Δεκεμβρίου 2009 και εξής δυνάμει της δεύτερης συμβάσεως παροχής υπηρεσίας δημοσίων μεταφορών για τα έτη 2005 έως 2014, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε το άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, της αποφάσεως 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσίας δημοσίων μεταφορών μεταξύ του δανικού Υπουργείου Μεταφορών και της Danske Statsbaner [κρατική ενίσχυση C 41/08 (πρώην ΝΝ 35/08)].

2)

Απορρίπτει, κατά τα λοιπά, την αίτηση αναιρέσεως.

3)

Απορρίπτει τις ανταναιρέσεις.

4)

Αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφανθεί επί των τριών λόγων που προβάλλει η αναιρεσείουσα, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 1191/69 και (ΕΟΚ) 1107/70, επί της νομιμότητας της αποφάσεως 2011/3, καθόσον αυτή έκρινε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν από τις 3 Δεκεμβρίου 2009 και εξής δυνάμει της δεύτερης συμβάσεως παροχής δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς για τα έτη 2005 έως 2014 ως ασύμβατες προς την εσωτερική αγορά.

5)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 252 της 31.8.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal d’instance de Bordeaux (Γαλλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Thierry Delvigne κατά Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Υπόθεση C-650/13) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Άρθρα 39 και 49 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκλογές - Δικαίωμα ψήφου - Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αναδρομικότητα ηπιότερου ποινικού νόμου - Εθνική νομοθεσία που προβλέπει απώλεια του δικαιώματος ψήφου σε περίπτωση ποινικής καταδίκης που απαγγέλθηκε σε τελευταίο βαθμό πριν την 1η Μαρτίου 1994))

(2015/C 389/03)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal d’instance de Bordeaux

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Thierry Delvigne

κατά

Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Διατακτικό

Τα άρθρα 39, παράγραφος 2, και 49, παράγραφος 1, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αντιτίθενται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η επίμαχη, η οποία αποκλείει αυτοδικαίως από τους φορείς του δικαιώματος ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα πρόσωπα που, όπως ο αιτών στην υπόθεση της κύριας δίκης, έχουν κριθεί ένοχοι τελέσεως σοβαρού ποινικού αδικήματος με δικαστική απόφαση που κατέστη αμετάκλητη πριν την 1η Μαρτίου 1994.


(1)  ΕΕ C 129 της 28.4.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/4


Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Sø- og Handelsretten (Δανία) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — Post Danmark A/S κατά Konkurrencerådet

(Υπόθεση C-23/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρο 82 ΕΚ - Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης - Αγορά διανομής μαζικής αλληλογραφίας - Διαφημιστικό ταχυδρομείο - Σύστημα εκπτώσεων αναδρομικής ισχύος - Εκτοπιστικό αποτέλεσμα - Κριτήριο του εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή - Βαθμός πιθανότητας και σοβαρότητας του επιζήμιου για τον ανταγωνισμό αποτελέσματος))

(2015/C 389/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Αιτούν δικαστήριο

Sø- og Handelsretten

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Post Danmark A/S

κατά

Konkurrencerådet

Διατακτικό

1)

Προκειμένου να κριθεί αν σύστημα εκπτώσεων όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης, το οποίο εφαρμόζεται από επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση, μπορεί να έχει εκτοπιστικό αποτέλεσμα στην αγορά, κατά παράβαση του άρθρου 82 ΕΚ, απαιτείται να ληφθούν υπόψη όλες οι περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, ιδίως δε τα κριτήρια και ο τρόπος χορήγησης των εκπτώσεων, το πόσο δεσπόζουσα είναι η θέση της επιχείρησης και το ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες ανταγωνισμού στην οικεία αγορά. Το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα εκπτώσεων καλύπτει το μείζον τμήμα της πελατείας στην αγορά αυτή μπορεί να αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για τη σημασία της σχετικής πρακτικής και τον αντίκτυπό της στην αγορά, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να ενισχύει την πιθανότητα ύπαρξης επιζήμιου για τον ανταγωνισμό εκτοπιστικού αποτελέσματος.

2)

Η εφαρμογή του κριτηρίου του εξίσου αποτελεσματικού ανταγωνιστή δεν αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για να διαπιστωθεί ότι συγκεκριμένο σύστημα εκπτώσεων είναι καταχρηστικό από την άποψη του άρθρου 82 ΕΚ. Σε μια περίπτωση, μάλιστα, όπως αυτή της υπόθεσης της κύριας δίκης, η εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου στερείται νοήματος.

3)

Το άρθρο 82 ΕΚ έχει την έννοια ότι το επιζήμιο για τον ανταγωνισμό αποτέλεσμα ενός συστήματος εκπτώσεων όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης πρέπει να είναι πιθανό, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι είναι και σοβαρό ή αισθητό, προκειμένου να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής.


(1)  ΕΕ C 78 της 15.3.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/5


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato κατά Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme κ.λπ.

(Υπόθεση C-61/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 89/665/ΕΟΚ - Δημόσιες συμβάσεις - Εθνική νομοθεσία - Τέλη για την πρόσβαση στη διοικητική δικαιοσύνη στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων - Δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας - Αποτρεπτικά δικαστικά τέλη - Δικαστικός έλεγχος των διοικητικών πράξεων - Αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας - Πρακτική αποτελεσματικότητα))

(2015/C 389/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Orizzonte Salute — Studio Infermieristico Associato

κατά

Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino — Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

παρισταμένων των: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 1 της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, και οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας έχουν την έννοια ότι δεν αντιβαίνει στη διάταξη και τις αρχές αυτές εθνική ρύθμιση η οποία επιβάλλει την καταβολή δικαστικών τελών, όπως είναι το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης ενιαίο παράβολο, κατά την άσκηση, ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, προσφυγής σχετικής με δημόσιες συμβάσεις.

2)

Το άρθρο 1 της οδηγίας 89/665 και οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας δεν αποκλείουν ούτε την πολλαπλή καταβολή δικαστικών τελών από διάδικο που ασκεί πλείονα ένδικα βοηθήματα απτόμενα της ιδίας διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως ούτε το ενδεχόμενο ο διάδικος αυτός να υποχρεωθεί να καταβάλει επιπλέον δικαστικά τέλη για να προβάλει πρόσθετους λόγους που αφορούν την ίδια διαδικασία για τη σύναψη δημοσίας συμβάσεως, στο πλαίσιο της εκκρεμούσας ένδικης διαδικασίας. Εντούτοις, σε περίπτωση αμφισβητήσεως από ενδιαφερόμενο, απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξετάσει το αντικείμενο των προσφυγών που έχει ασκήσει ο διάδικος ή των δικογράφων προσθήκης που αυτός έχει καταθέσει στο πλαίσιο της ίδιας ένδικης διαδικασίας. Εφόσον το εθνικό δικαστήριο διαπιστώσει ότι τα εν λόγω αντικείμενα δεν διαφέρουν μεταξύ τους στην πράξη ή δεν συνιστούν ουσιώδη διεύρυνση του αντικειμένου της ήδη εκκρεμούσας διαφοράς, οφείλει να απαλλάξει τον διάδικο αυτό από την υποχρέωση καταβολής σωρευτικώς υπολογιζόμενων δικαστικών τελών.


(1)  ΕΕ C 135 της 5.5.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunalul Sibiu (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Dragoș Constantin Târșia κατά Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Υπόθεση C-69/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας - Δεδικασμένο - Απαίτηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών - Επιστροφή τελών ή φόρων που εισέπραξε κράτος μέλος κατά παράβαση του δικαίου της Ένωσης - Τελεσίδικη δικαστική απόφαση επιβάλλουσα την καταβολή φόρου μη συμβατού με το δίκαιο της Ένωσης - Αίτηση αναθεωρήσεως αυτής της δικαστικής αποφάσεως - Εθνική νομοθεσία επιτρέπουσα την αναθεώρηση, λαμβανομένων υπόψη των μεταγενέστερων προδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου, μόνο των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν επί διοικητικών διαφορών))

(2015/C 389/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Sibiu

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Dragoș Constantin Târșia

κατά

Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a autovehiculelor

Διατακτικό

Το δίκαιο της Ένωσης, ιδίως δε οι αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, έχει την έννοια ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, σε περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, εθνικό δικαστήριο να αδυνατεί να αναθεωρήσει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εκδοθείσα επί αστικής διαφοράς, σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση αυτή αποδεικνύεται μη συμβατή με ερμηνεία του δικαίου της Ένωσης που προέκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την ημερομηνία κατά την οποία η εν λόγω απόφαση κατέστη τελεσίδικη, μολονότι υφίσταται τέτοια δυνατότητα όσον αφορά τις μη συμβατές με το δίκαιο της Ένωσης τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν επί διοικητικών διαφορών.


(1)  ΕΕ C 142 της 12.5.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του First-tier Tribunal (Information Rights) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής απόφασης] — East Sussex County Council κατά Information Commissioner

(Υπόθεση C-71/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Σύμβαση του Aarhus - Οδηγία 2003/4/ΕΚ - Άρθρα 5 και 6 - Πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες - Τέλος για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών - Έννοια του εύλογου ποσού - Κόστος τήρησης βάσης δεδομένων και γενικά έξοδα - Πρόσβαση στη δικαιοσύνη - Διοικητικός και δικαστικός έλεγχος της απόφασης περί επιβολής τέλους))

(2015/C 389/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

First-tier Tribunal (Information Rights)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

East Sussex County Council

κατά

Information Commissioner,

παρισταμένων των: Property Search Group, Local Government Association

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/4/EOK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, έχει την έννοια ότι το τέλος το οποίο επιβάλλεται για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών συγκεκριμένου είδους δεν επιτρέπεται να καλύπτει καθόλου τις δαπάνες που συνεπάγεται η τήρηση βάσης δεδομένων όπως η επίμαχη εν προκειμένω, η οποία χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό από τη δημόσια αρχή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα που συνδέονται με τον χρόνο τον οποίο αφιερώνει το προσωπικό της εν λόγω αρχής στις απαντήσεις προς τις υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής πληροφοριών, εφόσον αυτά λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον υπολογισμό του τέλους και υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό του παραμένει εύλογο.

2)

Το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/4 έχει την έννοια ότι επιτρέπει εθνική ρύθμιση βάσει της οποίας ασκείται μόνον περιορισμένος διοικητικός και δικαστικός έλεγχος, όπως ο προβλεπόμενος κατά το αγγλικό δίκαιο, επί του εύλογου χαρακτήρα του τέλους που επιβάλλεται για την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών συγκεκριμένου είδους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο έλεγχος στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία και ότι στο πλαίσιό του εξετάζεται αν, σύμφωνα πάντοτε και με τις αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, η δημόσια αρχή η οποία επιβάλλει το τέλος έχει τηρήσει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 2, της ως άνω οδηγίας, ζήτημα που απόκειται στην κρίση του αιτούντος δικαστηρίου.


(1)  ΕΕ C 102 της 7.4.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Consorci Sanitari del Maresme κατά Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Υπόθεση C-203/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Άρθρο 267 ΣΛΕΕ - Αρμοδιότητα του Δικαστηρίου - Ιδιότητα του αιτούντος οργάνου ως δικαστηρίου - Ανεξαρτησία - Δεσμευτικός χαρακτήρας της δικαιοδοσίας του αιτούντος οργάνου - Οδηγία 89/665/ΕΟΚ - Άρθρο 2 - Υπεύθυνες για τις διαδικασίες προσφυγής αρχές - Οδηγία 2004/18/ΕΚ - Άρθρα 1, παράγραφος 8, και 52 - Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων - Έννοια του δημόσιου φορέα - Δημόσιες διοικητικές αρχές - Εμπίπτουν))

(2015/C 389/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Consorci Sanitari del Maresme

κατά

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 1, παράγραφος 8, της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έχει την έννοια ότι ο όρος «οικονομικός φορέας» του δευτέρου εδαφίου της διατάξεως αυτής καλύπτει και τις δημόσιες διοικητικές αρχές, οι οποίες μπορούν, συνεπώς, να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς αν και στο μέτρο που τους έχει παρασχεθεί η δυνατότητα να προσφέρουν σε ορισμένη αγορά υπηρεσίες έναντι αμοιβής.

2)

Το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18 έχει την έννοια ότι, έστω και αν θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την εγγραφή των οικονομικών φορέων στους επίσημους εθνικούς καταλόγους αυτούς ή για την πιστοποίηση, δεν καθορίζει κατά τρόπο εξαντλητικό τις προϋποθέσεις εγγραφής των οικονομικών αυτών φορέων στους επίσημους εθνικούς καταλόγους ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να τύχουν πιστοποιήσεως, καθώς και τα συναφή δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις των δημοσίων φορέων. Εν πάση περιπτώσει, η οδηγία 2004/18 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σ’ αυτήν εθνική νομοθεσία δυνάμει της οποίας, αφενός, οι εθνικές δημόσιες διοικητικές αρχές στις οποίες έχει επιτραπεί να πραγματοποιούν τις εργασίες, να προσφέρουν τα προϊόντα ή να παρέχουν τις υπηρεσίες που αφορά η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν μπορούν να εγγραφούν στους καταλόγους αυτούς ή δεν μπορούν να τύχουν της πιστοποιήσεως αυτής, ενώ, αφετέρου, επιφυλάσσεται το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό μόνο στους λοιπούς οικονομικούς φορείς που περιλαμβάνονται στους εν λόγω καταλόγους ή διαθέτουν την εν λόγω πιστοποίηση.


(1)  ΕΕ C 235 της 21.7.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/8


Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Conseil d’État (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Alain Laurent Brouillard κατά Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Υπόθεση C-298/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων - Άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 49 ΣΛΕΕ - Εργαζόμενοι - Απασχόληση στη δημόσια διοίκηση - Οδηγία 2005/36/ΕΚ - Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - Έννοια «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» - Δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό για την πρόσληψη εισηγητών (référendaires) στο Cour de cassation (Βέλγιο)])

(2015/C 389/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Conseil d’État

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Alain Laurent Brouillard

κατά

Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Διατακτικό

1)

Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι, αφενός, έχει εφαρμογή σε περίπτωση, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, στην οποία πολίτης κράτους μέλους, που κατοικεί και εργάζεται στο κράτος μέλος αυτό, είναι κάτοχος αποκτηθέντος σε άλλο κράτος μέλος διπλώματος το οποίο επικαλείται για να του επιτραπεί να μετάσχει σε διαγωνισμό για την πρόσληψη εισηγητών στο Cour de cassation του πρώτου κράτους μέλους, και, αφετέρου, ότι η περίπτωση αυτή δεν εμπίπτει στο άρθρο 45, παράγραφος 4, ΣΛΕΕ.

2)

Η οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, έχει την έννοια ότι η θέση του εισηγητή στο Cour de cassation δεν αποτελεί «νομοθετικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα» κατά την έννοια της οδηγίας αυτής.

3)

Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι, υπό συνθήκες όπως εκείνες της υποθέσεως της κύριας δίκης, αντιτίθεται στη δυνατότητα της επιτροπής διαγωνισμού για την πρόσληψη εισηγητών σε δικαστήριο ορισμένου κράτους μέλους, οσάκις αυτή εξετάζει αίτηση πολίτη του εν λόγω κράτους μέλους για συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό, να εξαρτά τη συμμετοχή αυτή από την κατοχή των διπλωμάτων που απαιτούνται δυνάμει της νομοθεσίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή από την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας μεταπτυχιακού διπλώματος χορηγηθέντος από πανεπιστήμιο άλλου κράτους μέλους, χωρίς να λάβει υπόψη το σύνολο των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και λοιπών τίτλων καθώς και τη σχετική επαγγελματική πείρα του ενδιαφερομένου, και να προβεί σε συγκριτική εξέταση των πιστοποιούμενων με τα ανωτέρω επαγγελματικών προσόντων και των αντίστοιχων προσόντων που απαιτεί η προαναφερθείσα νομοθεσία.


(1)  ΕΕ C 303 της 8.9.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/9


Απόφαση του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Tribunalul Cluj (Ρουμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SC Capoda Import-Export SRL κατά Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Υπόθεση C-354/14) (1)

((Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος - Προϊόντα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στη Γερμανία - Προϊόντα που υπόκεινται σε ελέγχους για την πιστοποίησή τους στη Ρουμανία - Πιστοποιητικό συμμορφώσεως που έχει χορηγηθεί από διανομέα άλλου κράτους μέλους - Πιστοποιητικό το οποίο θεωρείται ότι δεν αρκεί ώστε να επιτρέπεται η ελεύθερη διάθεση των προϊόντων αυτών στο εμπόριο - Αρχή της αμοιβαίας αναγνωρίσεως - Μερικώς απαράδεκτο))

(2015/C 389/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Cluj

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

SC Capoda Import-Export SRL

κατά

Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 31, παράγραφοι 1 και 12, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο), πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνική νομοθεσία, όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, η οποία εξαρτά την εμπορία σε κράτος μέλος καινουργών ανταλλακτικών για οδικά οχήματα —στην προκειμένη περίπτωση, αντλιών νερού και φίλτρων καυσίμου— από την εφαρμογή διαδικασίας εγκρίσεως ή πιστοποιήσεως στο κράτος μέλος αυτό, εφόσον η ως άνω νομοθεσία προβλέπει κατά τα λοιπά εξαιρέσεις ικανές να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που νομίμως παράγονται και διατίθενται στο εμπόριο στα λοιπά κράτη μέλη απαλλάσσονται από τη διαδικασία αυτή ή, άλλως, εφόσον τα επίμαχα εξαρτήματα μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο την ορθή λειτουργία συστημάτων που έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφάλεια του οχήματος ή τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του, η δε διαδικασία αυτή πιστοποιήσεως ή εγκρίσεως έχει χαρακτήρα αυστηρώς αναγκαίο και αναλογικό σε σχέση με την εκπλήρωση των σκοπών της προστασίας της οδικής ασφάλειας ή της προστασίας του περιβάλλοντος.

2)

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να παρασχεθεί απόδειξη περί του ότι τέτοια εξαρτήματα έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή εγκριθεί ή ότι συνιστούν αυθεντικά εξαρτήματα ή εξαρτήματα εφάμιλλης ποιότητας υπάγονται, ελλείψει ρυθμίσεως του δικαίου της Ένωσης, στο δίκαιο των κρατών μελών, υπό την επιφύλαξη των αρχών της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας.


(1)  ΕΕ C 361 της 13.10.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/10


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Nejvyšší soud České republiky (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — διαδικασία που κίνησε η Marie Matoušková, υπό την ιδιότητα της ειδικής εντεταλμένης σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής

(Υπόθεση C-404/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις - Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας - Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 - Άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο β' - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής - Συμφωνία σχετικά με τη διανομή της κληρονομίας μεταξύ του επιζώντος συζύγου και των εκπροσωπούμενων από επίτροπο ανηλίκων τέκνων - Χαρακτηρισμός - Αναγκαία η εκ μέρους δικαστηρίου έγκριση μιας τέτοιας συμφωνίας - Μέτρο σχετικό με γονική μέριμνα ή μέτρο σχετικό με τις κληρονομίες])

(2015/C 389/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Nejvyšší soud České republiky

Αιτούσα στην υπόθεση της κύριας δίκης

Marie Matoušková, υπό την ιδιότητα της ειδικής εντεταλμένης σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής

Διατακτικό

Ο κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η έγκριση συμφωνίας σχετικά με τη διανομή της κληρονομίας, η οποία έχει συναφθεί από τον επίτροπο ανηλίκων τέκνων για λογαριασμό τους, αποτελεί μέτρο σχετικό με την άσκηση της γονικής μέριμνας, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού αυτού, το οποίο εμπίπτει, κατά συνέπεια, στο πεδίο εφαρμογής του τελευταίου αυτού κανονισμού, και όχι μέτρο σχετικό με τις κληρονομίες, κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 3, στοιχείο στ', του εν λόγω κανονισμού, εκφεύγον του πεδίου εφαρμογής του.


(1)  ΕΕ C 431 της 1.12.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/11


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — A κατά B

(Υπόθεση C-489/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις - Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και σε διαφορές γονικής μέριμνας - Κανονισμός (EK) 2201/2003 - Εκκρεμοδικία - Άρθρα 16 και 19, παράγραφοι 1 και 3 - Διαδικασία δικαστικού χωρισμού σε ένα πρώτο κράτος μέλος και διαδικασία διαζυγίου σε ένα δεύτερο κράτος μέλος - Διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου - Έννοια της δικαιοδοσίας που έχει «διαπιστωθεί» - Κατάργηση της δίκης στην πρώτη διαδικασία και κίνηση νέας διαδικασίας διαζυγίου εντός του πρώτου κράτους μέλους - Συνέπειες - Διαφορά ώρας μεταξύ των κρατών μελών - Αποτελέσματα επί της διαδικασίας προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων])

(2015/C 389/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Α

κατά

Β

Διατακτικό

Όσον αφορά διαδικασίες δικαστικού χωρισμού και διαζυγίου κινηθείσες μεταξύ των ίδιων διαδίκων ενώπιον δικαστηρίων δύο κρατών μελών, το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 3, του κανονισμού (EK) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (EK) 1347/2000, έχει την έννοια ότι, σε καταστάσεις, όπως αυτή της κύριας δίκης, όπου η δίκη ενώπιον του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου εντός του πρώτου κράτους μέλους καταργήθηκε μετά την άσκηση αγωγής ενώπιον του δευτέρου δικαστηρίου εντός του δευτέρου κράτους μέλους, δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις υπάρξεως εκκρεμοδικίας και, κατά συνέπεια, η διεθνής δικαιοδοσία του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου πρέπει να λογίζεται ότι δεν έχει διαπιστωθεί.


(1)  ΕΕ C 26 της 26.1.2015.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/11


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Οκτωβρίου 2015 [αίτηση του Nejvyšší správní soud (Τσεχική Δημοκρατία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Český telekomunikační úřad κατά T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Υπόθεση C-508/14) (1)

([Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για την καθολική υπηρεσία) - Υπολογισμός του κόστους των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας - Συνυπολογισμός του ποσοστού αποδόσεως των ιδίων κεφαλαίων - Άμεσο αποτέλεσμα - Εφαρμογή ratione temporis])

(2015/C 389/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Nejvyšší správní soud

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Český telekomunikační úřad

κατά

T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

παρισταμένων των: O2 Czech Republic a.s., πρώην Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Διατακτικό

1)

Τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την καθολική υπηρεσία), έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν να περιλαμβάνεται στο καθαρό κόστος της υποχρεώσεως παροχής καθολικής υπηρεσίας το «εύλογο κέρδος» του φορέα παροχής της εν λόγω υπηρεσίας το οποίο συνίσταται στο ποσοστό αποδόσεως των ιδίων κεφαλαίων που θα απαιτείτο, για τη συνολική διάρκεια της περιόδου αναθέσεως, από μια επιχείρηση αντίστοιχη του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να παράσχει ή όχι την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου.

2)

Τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 2002/22 έχουν την έννοια ότι παράγουν άμεσο αποτέλεσμα και ότι οι ιδιώτες μπορούν να τα επικαλεστούν ευθέως ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, προκειμένου να αμφισβητήσουν απόφαση εθνικής κανονιστικής αρχής.

3)

Η οδηγία 2002/22 έχει την έννοια ότι δεν εφαρμόζεται για τον καθορισμό του ύψους του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων παροχής καθολικής υπηρεσίας από την καθορισθείσα επιχείρηση κατά τη διάρκεια της περιόδου που προηγήθηκε της προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ένωση, ήτοι, για το έτος 2004, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Απριλίου 2004.


(1)  ΕΕ C 56 της 16.2.2015.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/12


Αναίρεση που άσκησε στις 24 Νοεμβρίου 2014 ο Giorgio Giorgis κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στην υπόθεση T-474/12, Giorgio Giorgis κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

(Υπόθεση C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Giorgio Giorgis (εκπρόσωποι: I. M. Prado, A. Tornato, avvocati)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Comigel SAS

Με διάταξη της 2ας Σεπτεμβρίου 2015 το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως και έκρινε ότι ο Giorgio Giorgis φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/13


Αναίρεση που άσκησε στις 29 Ιουλίου 2015 η Yoshida Metal Industry Co. Ltd κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 21 Μαΐου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-331/10 RENV και T-416/10 RENV, Yoshida Metal Industry Co. Ltd κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

(Υπόθεση C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (εκπρόσωποι: J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο να αποφασίσει επί του κύριου αιτήματος ως εξής:

α)

να αναιρέσει την απόφαση του έβδομου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-331/10 RENV και T-416/10 RENV·

β)

να κάνει δεκτή την προσφυγή που άσκησε η αναιρεσείουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για την ακύρωση της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 20ης Μαΐου 2010 στην υπόθεση R1235/2008 και να ακυρώσει την απόφαση·

γ)

να κάνει δεκτή την προσφυγή που άσκησε η αναιρεσείουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για την ακύρωση της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 20ης Μαΐου 2010 στην υπόθεση R1237/2008-1 και να ακυρώσει την απόφαση·

δ)

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και τους παρεμβαίνοντες να φέρουν, πλέον των εξόδων τους, τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδίκασε το Δικαστήριο με την απόφαση της 6ης Μαρτίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-337/12 P και C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Σε περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο δεν κάνει δεκτό το κύριο αίτημα, η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο να αποφασίσει επί του επικουρικού αιτήματος ως εξής:

α)

να αναιρέσει την απόφαση του έβδομου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2015 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-331/10 RENV και T-416/10 RENV όσον αφορά τα κάτωθι προϊόντα για τα οποία έχουν καταχωρισθεί τα κοινοτικά σήματα αριθ. 1371244 και 1372580: στην κλάση 8, λίθοι ακονίσματος και λαβές λίθων ακονίσματος· στην κλάση 21, δοχεία μαγειρικής και οικιακής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με αυτά), και βάσεις στηρίξεως λεπίδων για στήριξη μαχαιριών.

β)

να κάνει δεκτή την προσφυγή που άσκησε η αναιρεσείουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για ακύρωση της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 20ης Μαΐου 2010 στην υπόθεση R1235/2008-1 και να ακυρώσει την απόφαση όσον αφορά τα κάτωθι προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το κοινοτικό σήμα αριθ. 1371244: κλάση 8, λίθοι ακονίσματος και λαβές λίθων ακονίσματος· κλάση 21, δοχεία μαγειρικής και οικιακής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με αυτά), και βάσεις στηρίξεως λεπίδων για στήριξη μαχαιριών.

γ)

να κάνει δεκτή την προσφυγή που άσκησε η αναιρεσείουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για ακύρωση της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 20ης Μαΐου 2010 στην υπόθεση R1237/2008-1 και να ακυρώσει την απόφαση όσον αφορά τα κάτωθι προϊόντα για τα οποία έχει καταχωρισθεί το κοινοτικό σήμα αριθ. 1372580: κλάση 8, λίθοι ακονίσματος και λαβές λίθων ακονίσματος· κλάση 21, δοχεία μαγειρικής και οικιακής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με αυτά), και βάσεις στηρίξεως λεπίδων για στήριξη μαχαιριών.

δ)

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και τους παρεμβαίνοντες να φέρουν, πλέον των εξόδων τους, τα δικαστικά έξοδα της αναιρεσείουσας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδίκασε το Δικαστήριο με την απόφαση της 6ης Μαρτίου 2014 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-337/12 P και C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει δύο λόγους.

α)

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο (στο εξής: ΓΔ) παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, του κανονισμού 207/2009 (1), ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντάς το κατά τρόπο εσφαλμένο όσον αφορά τα σημεία που αναπαρίστανται γραφικώς στα επίδικα κοινοτικά σήματα.

β)

Δεύτερον, επιπροσθέτως ή επικουρικώς, το ΓΔ παρέβη το άρθρο 52, παράγραφος 3, του κανονισμού, καθόσον παρέλειψε να εξετάσει την εφαρμογή του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, όσον αφορά καθεμία από τις διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων για τα οποία καταχωρίστηκαν τα σημεία που αναπαρίστανται γραφικώς στα κοινοτικά σήματα.

Προς στήριξη του πρώτου λόγου αναιρέσεως, εν συντομία:

Το ΓΔ κατέληξε στη σκέψη 39 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σημείο, είτε αυτό έχει δύο είτε τρεις διαστάσεις, οσάκις όλα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του σημείου αντιστοιχούν σε μια τεχνική λειτουργία. Ωστόσο, καταλήγοντας στο συμπέρασμα αυτό και εφαρμόζοντάς το στα επίδικα κοινοτικά σήματα, το ΓΔ απέστη εσφαλμένως από (και κατά συνέπεια παρέλειψε να εφαρμόσει) τη σκέψη 48 της αποφάσεως C-48/09 P Lego Juris κατά ΓΕΕΑ (EU:C:2010:516), σύμφωνα με την οποία: το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, δεν αποκλείει την καταχώριση ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος «για τον λόγο απλώς ότι διαθέτει πρακτικής φύσεως χαρακτηριστικά»· οι λέξεις «αποκλειστικά» και «απαραίτητο» αποσκοπούν στον περαιτέρω περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, στα σημεία εκείνα τα οποία συνιστούν «μόνον […] σχήματα του προϊόντος που […] ενσωματώνουν [απλώς] μια τεχνική λύση».

Το ΓΔ θα έπρεπε να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, ακολουθώντας την απόφαση Lego, ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, δεν καθιερώνει κάποια νομική απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα δισδιάστατα ή τρισδιάστατα σημεία θα πρέπει να στερούνται λειτουργικότητας και δεν αποκλείει την καταχώριση «υβριδικών σημείων» που περιλαμβάνουν οπτικώς σημαντικά διακοσμητικά σχεδιαστικά στοιχεία τα οποία δεν «ενσωματώνουν απλώς μια τεχνική λύση», αλλά επιτελούν επιπλέον και την κατεξοχήν λειτουργία του εμπορικού σήματος ως διακριτικού στοιχείου. Ωστόσο, το ΓΔ εσφαλμένως απέστη από (και κατά συνέπεια παρέλειψε να εφαρμόσει) τα σχετικά νομικά κριτήρια εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, καθόσον δεν θεμελίωσε το σκεπτικό του στο γεγονός ότι τα σημεία που αναπαρίσταντο γραφικώς στα κοινοτικά σήματα ήταν «υβριδικά σημεία» που περιλαμβάνουν διακοσμητικά σχεδιαστικά στοιχεία (οπτικώς σημαντικά σχήματα τα οποία ο παρατηρητής προσλαμβάνει με τη μορφή μαύρων κουκίδων που δημιουργούνται από οδοντοειδείς εντομές και τον χρωματισμό τους), τα οποία, όπως επιβεβαιώνεται με την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 31ης Οκτωβρίου 2001 που μνημονεύεται στη σκέψη 5 της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως, διαθέτουν διακριτικό χαρακτήρα.

Εάν το ΓΔ δεν είχε ερμηνεύσει και κατά συνέπεια εφαρμόσει εσφαλμένως το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας μια εσφαλμένη προσέγγιση ως προς τη δυνατότητα των οδοντοειδών εντομών να έχουν ταυτοχρόνως και λειτουργικό και διακριτικό χαρακτήρα όσον αφορά τα σημεία που αναπαρίστανται γραφικώς στα επίδικα κοινοτικά σήματα, θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει και θα είχε διαπιστώσει ότι δεν θα απορριπτόταν η καταχώριση των επίδικων σημείων βάσει των διατάξεων του άρθρου και ότι οι αποφάσεις του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ προς την αντίθετη κατεύθυνση θα ήταν εσφαλμένες και θα έπρεπε να ακυρωθούν.

Προς στήριξη του δεύτερου λόγου αναιρέσεως, εν συντομία:

Το ΓΔ όφειλε, βάσει του άρθρου 52, παράγραφος 3, του κανονισμού, να εκτιμήσει κατά πόσον η καταχώριση των σημείων που αναπαρίστανται γραφικώς στα επίδικα κοινοτικά σήματα είναι άκυρη, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, για τον λόγο ότι συνιστούν «μόνον […] σχήματα του προϊόντος που […] ενσωματώνουν [απλώς] μια τεχνική λύση» (σύμφωνα με τη σκέψη 48 της αποφάσεως Lego του Δικαστηρίου) σε σχέση με όλες ή με ορισμένες κατηγορίες προϊόντων για τα οποία καταχωρίστηκαν τα σημεία, στη δε τελευταία αυτή περίπτωση να εκτιμήσει σε σχέση με ποιες από τις κατηγορίες προϊόντων συμβαίνει αυτό. Το ΓΔ παρέβλεψε ή δεν συμμορφώθηκε πλήρως προς την ουσιαστική αυτή απαίτηση και κατά συνέπεια δεν προέβη στις διαπιστώσεις από τις οποίες κατ’ ανάγκη εξαρτάται η νομιμότητα της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, εκτιμήσεώς του.

Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση, το ΓΔ δεν συμμορφώνεται προς την ουσιαστική απαίτηση του άρθρου 52, παράγραφος 3, εφαρμόζοντας το σκεπτικό που ακολούθησε βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, σε όλα τα προϊόντα που δεν φέρουν λαβές για τα οποία τα σημεία που αναπαρίσταντο γραφικώς στα κοινοτικά σήματα είχαν καταχωρισθεί. Τα σημεία, ειδικότερα, είχαν καταχωρισθεί για τις εξής κατηγορίες προϊόντων δίχως λαβές ως προς τις οποίες η κρίση του ΓΔ βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο ε', περίπτωση ii, δεν θα μπορούσε να τύχει εφαρμογής υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του άρθρου 52, παράγραφος 3: στην κλάση 8, λίθοι ακονίσματος και λαβές λίθων ακονίσματος· στην κλάση 21, δοχεία μαγειρικής και οικιακής χρήσεως (όχι από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένα με αυτά), και βάσεις στηρίξεως λεπίδων για στήριξη μαχαιριών.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE L 78, σ. 1).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/15


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Krajský soud v Ostravě (Τσεχική Δημοκρατία) στις 18 Σεπτεμβρίου 2015 — Ivo Muladi κατά Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Υπόθεση C-447/15)

(2015/C 389/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Αιτούν δικαστήριο

Krajský soud v Ostravě

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Ivo Muladi

Καθής: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθενται οι διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/59/EΚ (1) σε εθνική κανονιστική ρύθμιση που επιβάλλει πρόσθετες προϋποθέσεις για την απαλλαγή των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών από την υποχρέωση αρχικής επιμορφώσεως;


(1)  ΕΕ L 226, σ. 4.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hessisches Landesarbeitsgericht (Γερμανία) στις 24 Αυγούστου 2015 — Jürgen Webb-Sämann κατά Christopher Seagon (συνδίκου πτωχεύσεως της Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

(Υπόθεση C-454/15)

(2015/C 389/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Hessisches Landesarbeitsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων και εκκαλών: Jürgen Webb-Sämann

Εναγόμενος και εφεσίβλητος: Christopher Seagon (σύνδικός πτωχεύσεως της Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στη ρύθμιση που θεσπίζεται με το άρθρο 8 της οδηγίας 2008/94/ΕΚ (1) και/ή στο λοιπό δίκαιο της Ένωσης εθνική ερμηνεία κανονιστικής διατάξεως κατά την οποία δεν ισχύει δικαίωμα αποχωρισμού από την πτωχευτική περιουσία κατ' άρθρο 47 του InsO [κανονισμού περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας] για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις αποδοχών οι οποίες παρακατατέθηκαν στον εργοδότη προκειμένου αυτός να τις καταβάλει σε δήλη ημέρα σε συνταξιοδοτικό ταμείο πλην όμως αυτός δεν τις κατέθεσε σε ειδικό λογαριασμό;


(1)  Οδηγία 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, ΕΕ L 283, σ. 36.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/16


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — BASF SE κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-456/15)

(2015/C 389/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: BASF SE

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Είναι άκυρη και αντιβαίνει στους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η απόφαση 2013/448/ΕΕ (1), στο μέτρο που καθορίζει τον ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή κατά τρόπο που, κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 5, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ανώτατο βιομηχανικό όριο), δεν ελήφθησαν υπόψη οι εκπομπές απαερίων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι εκπομπές από την παραγωγή θερμικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής;

2)

Είναι άκυρη και αντιβαίνει στους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η απόφαση 2013/448/ΕΕ, στο μέτρο που δημιουργεί ασυμμετρία διά του αποκλεισμού, από τη βάση υπολογισμού του άρθρου 10α, παράγραφος 5, δεύτερη περίπτωση, πρώτο και δεύτερο εδάφιο, των εκπομπών από την καύση απαερίων και από την παραγόμενη θερμική ενέργεια σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, μολονότι αυτές είναι επιλέξιμες για δωρεάν κατανομή, σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας 2003/87/EΚ και την απόφαση 2011/278 EΕ (2), στην περίπτωση εγκαταστάσεως που δεν εμπίπτει στο άρθρο 10α, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ;

3)

Είναι άκυρη και αντιβαίνει στους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η απόφαση 2013/448/ΕΕ, στο μέτρο που καθορίζει τον ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή κατά τρόπο που, κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 5, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ανώτατο βιομηχανικό όριο), δεν ελήφθησαν υπόψη εκπομπές από εγκαταστάσεις που κατέστησαν υπόχρεες εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής μόλις τη δεύτερη περίοδο εμπορίας, καθώς και από εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν κατ’ επιλογήν («opt-in») στην εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής;

4)

Είναι άκυρη και αντιβαίνει στους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η απόφαση 2013/448/ΕΕ, στο μέτρο που καθορίζει τον ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή κατά τρόπο που, κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 5, της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ανώτατο βιομηχανικό όριο), αφαιρέθηκαν εκπομπές εγκαταστάσεων που έκλεισαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, ενώ δεν συμπεριλήφθηκαν οι εκπομπές από εγκαταστάσεις οι οποίες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μόλις τη δεύτερη περίοδο εμπορίας;

5)

Είναι άκυρη και αντιβαίνει στις δικαιοκρατικές αρχές της χρηστής διοικήσεως του άρθρου 298 ΣΛΕΕ και του άρθρου 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απόφαση 2013/448/ΕΕ, στο μέτρο που καθορίζει τον ενιαίο διατομεακό διορθωτικό συντελεστή, επειδή δεν δημοσιοποιήθηκε ο υπολογισμός του διορθωτικού συντελεστή;


(1)  Απόφαση 2013/448/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 240, σ. 27).

(2)  Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 2772] (ΕΕ L 130, σ. 1).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/17


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Berlin (Γερμανία) στις 28 Αυγούστου 2015 — Schaefer Kalk GmbH & Co. KG κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

(Υπόθεση C-460/15)

(2015/C 389/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Berlin

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 601/2012 (1) της Επιτροπής άκυρος και αντιβαίνει προς τους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (2), καθόσον στο άρθρο του 49, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ορίζει ότι CO2 το οποίο δεν μεταφέρεται κατά την έννοια του άρθρου 49, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, θεωρείται ότι εκπέμπεται από την εγκατάσταση παραγωγής του CO2;

2)

Είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 601/2012 της Επιτροπής άκυρος και αντιβαίνει προς τους σκοπούς της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, καθόσον στο παράρτημά του IV, αριθμός 10, ορίζει ότι CO2 το οποίο μεταφέρεται σε άλλη μονάδα για την παραγωγή ιζήματος ανθρακικού ασβεστίου (PCC) θεωρείται ότι εκπέμπεται από την εγκατάσταση παραγωγής του CO2;


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 181, σ. 30).

(2)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275, σ. 32).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/18


Αναίρεση που άσκησαν στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 οι FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 16 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-655/11, FSL Holdings κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (εκπρόσωποι: P. Vlaemminck, C Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, δικηγόροι)

Αναιρεσίβλητη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

Κυρίως, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση για τον λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίχθηκε σε αποδείξεις που συγκεντρώθηκαν κατά τρόπο που παραβλέπει πλήρως την προβλεπόμενη διαδικασία για τη συλλογή αποδείξεων και επειδή εφήρμοσε εσφαλμένα την ανακοίνωση του 2002 περί συνεργασίας, και, εκ ως τούτου, να ακυρώσει στο σύνολό της την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2011·

Επικουρικώς, να αναιρέσει μερικώς την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στον βαθμό που το Γενικό Δικαστήριο δεν διενήργησε πλήρη δικαστικό έλεγχο του προστίμου που επιβλήθηκε σε βάρος των αναιρεσειουσών και, ως εκ τούτου, να μειώσει ουσιωδώς το ποσό του προστίμου που τους επιβλήθηκε δυνάμει της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως·

Έτι επικουρικότερον, να αναιρέσει μερικώς την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στον βαθμό που το Γενικό Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε επαρκώς ότι η παράβαση είχε ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού και, κατά συνέπεια, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, εκτός εάν το Δικαστήριο κρίνει ότι έχει αρκούντως ενημερωθεί προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής·

Σε κάθε περίπτωση, να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν οι αναιρεσείουσες τόσο ενώπιον του Δικαστηρίου όσο και ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς τους, οι αναιρεσείουσες προβάλλουν τέσσερις λόγους:

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, προσέβαλε τα δικαιώματά τους άμυνας και παρέβη ουσιώδη τύπο, καθόσον απέρριψε την αιτίασή τους ότι παρανόμως διαβιβάσθηκαν προς την Επιτροπή τα έγγραφα που συνέλεξαν οι ιταλικές φορολογικές αρχές στο πλαίσιο εθνικού φορολογικού ελέγχου, ενώ περαιτέρω δεν αξιολόγησε ορθώς τις συνέπειες της παρανομίας αυτής. Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι η Επιτροπή δεν υπέχει δυνάμει του δικαίου της Ένωσης διακριτή υποχρέωση να αποτρέπει την ανεπανόρθωτη προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων άμυνας κατά το στάδιο διοικητικού ελέγχου του ανταγωνισμού. Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο παραβλέποντας ότι η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας των αναιρεσειουσών και ότι παρέβη τον ουσιώδη τύπο που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 2, του κανονισμού 1/2003 (1). Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο παραμορφώνοντας προδήλως το σαφές περιεχόμενο των ενώπιόν του αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον έκρινε ως δευτερεύουσας μόνο σημασίας το γεγονός ότι τα έγγραφα που χρησιμοποίησε η Επιτροπή ως αποδεικτικά μέσα αποκτήθηκαν παρανόμως.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθώς δεν αναγνώρισε νομικό σφάλμα στην απόφαση της Επιτροπής να χορηγήσει ασυλία όσον αφορά την επιβολή προστίμων στον αιτούντα κατόπιν σχετικού αιτήματός του όσον αφορά τη νότια Ευρώπη και δεν εφήρμοσε, ως εκ τούτου, ορθώς την ανακοίνωση του 2002 περί συνεργασίας. Ειδικότερα, οι αναιρεσείουσες υποστηρίζουν ότι καμία ασυλία δεν θα έπρεπε να έχει χορηγηθεί στον αιτούντα όσον αφορά τη νότια Ευρώπη και, κατά συνέπεια, ότι όλες οι προφορικές δηλώσεις του αιτούντος και οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατόπιν αιτημάτων περί παροχής πληροφοριών βάσει των συγκεκριμένων προφορικών δηλώσεων θα έπρεπε να έχουν αφαιρεθεί από τον φάκελο της υποθέσεως.

Επικουρικώς, με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως, οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον παρέλειψε να παράσχει αποτελεσματική δικαστική προστασία έναντι μιας κυρώσεως ποινικής φύσεως που τους επέβαλε η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι διαθέτει πλήρη προς τούτο δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 31 του κανονισμού 1/2003 και της αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη. Επίσης, οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι το Γενικό Δικαστήριο, καθόσον δεν τους παρέσχε αυτού του είδους την αποτελεσματική δικαστική προστασία, έσφαλε κατά τον υπολογισμό του ποσού του προστίμου.

Έτι επικουρικότερον, με τον τέταρτο λόγο αναιρέσεως οι αναιρεσείουσες ισχυρίζονται ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον ερμήνευσε εσφαλμένα την έννοια της παραβάσεως εξ αντικειμένου, γεγονός το οποίο, εν συνεχεία, οδήγησε και σε εσφαλμένο νομικό χαρακτηρισμό των πραγματικών περιστατικών και σε προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας των αναιρεσειουσών.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕL 1, σ. 1).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/20


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Općinski sud u Novom Zagrebu (Κροατία) στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 — Ibrica Zulfikarpašić κατά Slaven Gajer

(Υπόθεση C-484/15)

(2015/C 389/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η κροατική

Αιτούν δικαστήριο

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτών: Ibrica Zulfikarpašić

Καθού: Slaven Gajer

Προδικαστικό ερώτημα

Είναι οι διατάξεις του κροατικού νόμου περί αναγκαστικής εκτελέσεως που αφορούν τον ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 805/2004 (1), ήτοι, συμπεριλαμβάνει στη Δημοκρατία της Κροατίας ο όρος «δικαστήριο» και τους συμβολαιογράφους όσον αφορά την έκδοση διαταγής εκτελέσεως δυνάμει δημοσίου εγγράφου στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως, μπορούν οι συμβολαιογράφοι να εκδίδουν πιστοποιητικά ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου όσον αφορά τελεσίδικες και εκτελεστές διαταγές εκτελέσεως οι οποίες εκδίδονται με βάση δημόσια έγγραφα, εφόσον οι ως άνω διαταγές δεν έχουν αμφισβητηθεί και, σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, μπορούν τα δικαστήρια να εκδίδουν πιστοποιητικά ευρωπαϊκών εκτελεστών τίτλων για διαταγές εκτελέσεως που βασίζονται σε δημόσια έγγραφα και έχουν συνταχθεί από συμβολαιογράφο, οσάκις οι εν λόγω διαταγές, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, αφορούν μη αμφισβητούμενες αξιώσεις και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, ποιο έντυπο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί;


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 805/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (ΕΕ L 143, σ. 15).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/20


Προσφυγή της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας

(Υπόθεση C-488/15)

(2015/C 389/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrovа)

Καθής: Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Αιτήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο:

αναφορικά με τη συστηματική και διαρκούσα από το 2007 έως τουλάχιστον και το 2013 μη τήρηση τόσο των ετήσιων όσο και των ημερησίων οριακών τιμών για τα AΣ10 στις ακόλουθες περιοχές και οικιστικές ζώνες: BG0001 οικιστική ζώνη Σόφιας, BG0002 οικιστική ζώνη Plovdiv, BG0004 βόρεια Βουλγαρία, BG0005 νοτιοδυτική Βουλγαρία και BG0006 νοτιοανατολική Βουλγαρία

όπως επίσης αναφορικά με τη συστηματική και διαρκούσα από το 2007 μέχρι τουλάχιστον και το 2013 μη τήρηση των ημερησίων οριακών τιμών για τα AΣ10 και αναφορικά με την υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών για τα AΣ10 κατά τα έτη 2007, 2008 και από το 2010 έως τουλάχιστον και το 2013 στην περιοχή BG0003 Βάρνα

και ελλείψει συμπληρωματικών πληροφοριών οι οποίες να αποδεικνύουν ότι υπήρξε κάποια μεταβολή στην εν λόγω κατάσταση υπερβάσεως των ημερησίων και των ετήσιων οριακών τιμών για τα AΣ10 στις προμνησθείσες περιοχές και οικιστικές ζώνες, να διαπιστώσει ότι η Βουλγαρία εξακολουθεί να παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το παράρτημα XI της οδηγίας (1)·

λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως προκύπτει από την τελευταία ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα για το 2013, συνεχίζονται οι υπερβάσεις τόσο των ετήσιων όσο και των ημερησίων οριακών τιμών για τα AΣ10 σε όλες τις προμνησθείσες περιοχές και οικιστικές ζώνες να διαπιστώσει περαιτέρω ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν συμμορφώθηκε προς τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας και, κυρίως, προς την υποχρέωση να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τη διάρκεια της περιόδου μη συμμορφώσεως·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Βάσει της τελευταίας ετήσιας εκθέσεως για την ποιότητα του αέρα, καθώς και βάσει των απαντήσεων των Βουλγαρικών αρχών στην αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή φρονεί ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν έχει έως σήμερα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 1, σχετικά με την τήρηση των ετήσιων και των ημερησίων οριακών τιμών για τη συγκέντρωση σωματιδίων στον αέρα (ΑΣ10), καθώς και δυνάμει του άρθρου 23, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας σε σχέση με την υποχρέωση καταρτίσεως σχεδίων για την ποιότητα του αέρα, προκειμένου να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τη διάρκεια της περιόδου μη συμμορφώσεως.

Η Επιτροπή κρίνει αναγκαία την προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας παρέβη τις εν λόγω διατάξεις της οδηγίας.


(1)  Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (ΕΕ L 152, σ. 1).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/21


Αναίρεση που άσκησαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 η Westfälische Drahtindustrie GmbH κ.λπ. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 15 Ιουλίου 2015 στην υπόθεση T-393/10, Westfälische Drahtindustrie GmbH κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσες: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (εκπρόσωπος: C. Stadler, δικηγόρος)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα των αναιρεσειουσών:

Οι αναιρεσείουσες ζητούν από το Δικαστήριο:

1.

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, καθόσον απορρίπτει τα αιτήματά τους·

2.

επικουρικώς, να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της και να ακυρώσει το άρθρο 2, σημείο 8, της αποφάσεως C(2010) 4387 τελικό της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, σχετικά με διαδικασία του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/38.344 — προεντεταμένος χάλυβας), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Επιτροπής C(2010) 6676 τελικό, της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, και C(2011) 2269 τελικό, της 4ης Απριλίου 2011, καθώς και το έγγραφο του γενικού διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως Ανταγωνισμού, της 14ης Φεβρουαρίου 2011, καθόσον αφορούν τις αναιρεσείουσες·

επικουρικώς, να μειώσει τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις αναιρεσείουσες με το άρθρο 2, σημείο 8, της ανωτέρω αποφάσεως της Επιτροπής,

3.

επικουρικώς σε σχέση με τα αιτήματα υπό σημείο 1 και 2, να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί της υποθέσεως,

4.

να καταδικάσει την καθής πρωτοδίκως στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αίτηση αναιρέσεως στρέφεται κατά της αποφάσεως του έκτου τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 15ης Ιουλίου 2015.

Η Westfälische Drahtindustrie GmbH, η Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG και η Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG στηρίζουν την αίτηση αναιρέσεως στους ακόλουθους λόγους:

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 261 ΣΛΕΕ και το άρθρο 31 του κανονισμού 1/2003 (1), παραβίασε το σύστημα της κατανομής αρμοδιοτήτων και της ισορροπίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, καθώς και την αρχή της διασφαλίσεως αποτελεσματικής έννομης προστασίας, διότι δεν άσκησε δεόντως την πλήρη δικαιοδοσία του και δεν εξέτασε επί της ουσίας την προσβαλλόμενη απόφαση της Επιτροπής, αλλά έλαβε δική του ανεξάρτητη απόφαση περί επιβολής προστίμου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο υποκατέστησε τη διοίκηση και στέρησε από τις αναιρεσείουσες τη δυνατότητα να αμυνθούν έναντι της εσφαλμένης διαπιστώσεως των πραγματικών περιστατικών, δεδομένου ότι η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου περιορίζεται μόνο σε νομικά ζητήματα.

Δεύτερον, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του άρθρου 261 ΣΛΕΕ και του άρθρου 31 του κανονισμού 1/2003, καθόσον το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη όσον αφορά τον κρίσιμο χρόνο για την εκτίμηση της πραγματικής και νομικής καταστάσεως και, στο πλαίσιο της –όπως προαναφέρθηκε μη δέουσας– ασκήσεως της πλήρους δικαιοδοσίας του, στηρίχθηκε στη νομική και πραγματική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεώς του, ήτοι σε γεγονότα που συνέβησαν κατά τα έτη 2011 έως 2013, δηλαδή έλαβε υπόψη περιστάσεις που προέκυψαν μετά την έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως της Επιτροπής. Οι αποφάσεις που παραθέτει το Γενικό Δικαστήριο ως «συναφείς» δεν δύνανται να τεκμηριώσουν την κρίση του, αντιθέτως, από τη νομολογιακή πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων της Ένωσης προκύπτει σαφώς ότι επιπρόσθετα στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη, αφενός, μόνον προς όφελος της κρινόμενης επιχειρήσεως και, αφετέρου, μόνον εφόσον ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο εκδόσεως της αποφάσεως της Επιτροπής.

Τρίτον, το Γενικό Δικαστήριο, παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως, προσέβαλε τα θεμελιώδη δικαιώματα των αναιρεσειουσών. Μη λαμβάνοντας υπόψη την αρχή που καθιερώνεται στο σημείο 35 των κατευθυντήριων γραμμών για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων, βάσει της οποίας επιχειρήσεις που καταβάλλουν το πρόστιμο σε δόσεις πρέπει να καθίσταται δυνατό να το εξοφλήσουν κατά κανόνα σε περίοδο 3 έως 5 ετών, επέβαλε στις αναιρεσείουσες δυσανάλογο πρόστιμο, το οποίο θα μπορούσαν να αποπληρώσουν στην καλύτερη περίπτωση μετά από ιδιαιτέρως μακρά χρονική περίοδο. Επιπλέον, ερμηνεύοντας την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως όσον αφορά την εφαρμογή των αρχών που αναπτύχθηκαν για το σημείο 35 των ανωτέρω κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό του κρίσιμου χρόνου, το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη ως προς τη συγκρισιμότητα των επίμαχων καταστάσεων.

Τέλος, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση το Γενικό Δικαστήριο προσέβαλε και το θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα των αναιρεσειουσών σε αποτελεσματική έννομη προστασία, καθόσον, στο πλαίσιο της ασκήσεως της πλήρους δικαιοδοσίας του, δεν εξέτασε τους υπολογισμούς του προστίμου εκ μέρους της Επιτροπής και τα πραγματικά περιστατικά που επικαλέστηκαν οι διάδικοι. Τέτοιος έλεγχος όμως δεν πληροί τις προϋποθέσεις του απαιτούμενου πλήρους και απεριόριστου ελέγχου από ουδέτερο όργανο για την αποτελεσματική έννομη προστασία έναντι των αποφάσεων επιβολής προστίμου που εκδίδει η Επιτροπή.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (EE L 1, σ. 1).


Γενικό Δικαστήριο

23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/24


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — PPG και SNF κατά ECHA

(Υπόθεση T-268/10 RENV) (1)

((REACH - Χαρακτηρισμός του ακρυλαμιδίου ως ουσίας λίαν ανησυχητικής - Ενδιάμεσα προϊόντα - Προσφυγή ακυρώσεως - Άμεσος επηρεασμός - Παραδεκτό - Αναλογικότητα - Ίση μεταχείριση))

(2015/C 389/24)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Γαλλία) (εκπρόσωποι: R. Cana, D. Abrahams και E. Mullier, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (εκπρόσωποι: M. Heikkilä, W. Broere και T. Zbihlej, επικουρούμενοι από τους J. Stuyck και A.-M. Vandromme, δικηγόρους)

Παρεμβαίνοντα υπέρ του καθού: Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωπος: B. Koopman) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: D. Kukovec, E. Manhaeve και K. Talabér-Ritz)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως του ECHA περί χαρακτηρισμού του ακρυλαμιδίου (ΕΚ 201-173-7) ως ουσίας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (ΕΕ L 396, σ. 1), κατά το άρθρο 59 του κανονισμού αυτού.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Ο Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) και η SNF SAS καταδικάζονται στα δικαστικά τους έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).

3)

Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  ΕΕ C 274 της 9.10.2010.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/25


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — TV2/Danmark κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-674/11) (1)

((Κρατικές ενισχύσεις - Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία - Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά - Ενίσχυση υλοποιηθείσα από τις δανικές αρχές υπέρ του δανικού φορέα δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας TV2/Danmark - Δημόσια χρηματοδότηση παρασχεθείσα προς αντιστάθμιση των εξόδων που είναι συμφυή με την εκτέλεση των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας - Έννοια της ενισχύσεως - Απόφαση Altmark))

(2015/C 389/25)

Γλώσσα διαδικασίας: η δανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: TV2/Danmark A/S (Odense, Δανία) (εκπρόσωπος: O. Koktvedgaard, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: B. Stromsky, C. Støvlbæk και U. Nielsen)

Παρεμβαίνον υπέρ της προσφεύγουσας: Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς C. Vang και V. Pasternak Jørgensen, κατόπιν V. Pasternak Jørgensen, επικουρούμενη από τον K. Lundgaard Hansen, δικηγόρο, και τελικά C. Thorning, επικουρούμενο από τους K. Lundgaard Hansen και R. Holdgaard, δικηγόρους)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: (Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: S. Kalsmose-Hjelmborg και M. Honoré, δικηόροι)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως 2011/839/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, σχετικά με τα μέτρα (C 2/03) που εφάρμοσε η Δανία υπέρ του TV2/Danmark (ΕΕ L 340, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση 2011/839/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, σχετικά με τα μέτρα (C 2/03) που εφάρμοσε η Δανία υπέρ του TV2/Danmark, καθόσον η Επιτροπή εκτίμησε ότι τα έσοδα από διαφημίσεις των ετών 1995 και 1996 που καταβλήθηκαν στον TV2/Danmark μέσω του Ταμείου TV2 συνιστούν κρατική ενίσχυση.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Η TV2/Danmark A/S φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα τρία τέταρτα των εξόδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4)

Η Επιτροπή φέρει το ένα τέταρτο των εξόδων της.

5)

Το Βασίλειο της Δανίας και η Viasat Broadcasting UK Ltd φέρουν έκαστος τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  EE C 80 της 17.3.2012.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/26


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Viasat Broadcasting UK κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-125/12) (1)

((Κρατικές ενισχύσεις - Δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία - Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση συμβατή με την εσωτερική αγορά - Ενίσχυση εφαρμοσθείσα από τις δανικές αρχές υπέρ του δανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα TV2/Danmark - Δημόσια χρηματοδότηση χορηγηθείσα για την αντιστάθμιση του κόστους που είναι σύμφυτο με την εκτέλεση των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας - Συμβατότητα ενισχύσεως - Απόφαση Altmark))

(2015/C 389/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: S. Kalsmose-Hjelmborg και M. Honoré, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Flynn και B. Stromsky)

Παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Βασίλειο της Δανίας (εκπρόσωποι: αρχικά C. Vang και V. Pasternak Jørgensen, στη συνέχεια V. Pasternak Jørgensen, επικουρούμενη από τον K. Lundgaard Hansen, δικηγόρο, και τέλος C. Thorning, επικουρούμενος από τους K. Lundgaard Hansen και R. Holgaard, δικηγόρους)· και TV2/Danmark A/S (Odense, Δανία) (εκπρόσωπος: O. Koktvedgaard, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως 2011/839/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, σχετικά με τα μέτρα (C 2/03) που εφάρμοσε η Δανία υπέρ του TV2/Danmark (ΕΕ L 340, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Καταργεί τη δίκη κατά το μέρος που με την προσφυγή ζητείται η ακύρωση της αποφάσεως 2011/839/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2011, σχετικά με τα μέτρα (C 2/03) που εφάρμοσε η Δανία υπέρ του TV2/Danmark, στο μέτρο που η Επιτροπή θεώρησε ότι συνιστούν κρατική ενίσχυση τα διαφημιστικά έσοδα των ετών 1995 και 1996 που καταβλήθηκαν στην TV2/Danmark A/S μέσω του Fonds TV2.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Η Viasat Broadcasting UK Ltd φέρει τα δικαστικά της έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4)

Το Βασίλειο της Δανίας φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

5)

Ο TV2/Danmark φέρει τα δικαστικά του έξοδα.


(1)  ΕΕ C 138 της 12.5.2012.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Αναγνωστάκης κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-450/12) (1)

((Θεσμικό δίκαιο - Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών - Οικονομική και νομισματική πολιτική - Μη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους - Καθιέρωση της αρχής της «καταστάσεως ανάγκης» - Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως της προτάσεως - Αρμοδιότητες της Επιτροπής - Υποχρέωση αιτιολογήσεως))

(2015/C 389/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Αλέξιος Αναγνωστάκης (Αθήνα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος: Α. Αναγνωστάκης δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: H. Krämer και Μ. Κωνσταντινίδης)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 6289 τελικό της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση καταχωρίσεως της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την Ευρώπη της αλληλεγγύης», η οποία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Αλέξιο Αναγνωστάκη στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 399 της 22.12.2012.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Appelrath-Cüpper κατά ΓΕΕΑ — Ann Christine Lizenzmanagement (AC)

(Υπόθεση T-60/13) (1)

([«Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση κοινοτικού εικονιστικού σήματος AC - Προγενέστερα εθνικά εικονιστικά σήματα AC ANN CHRISTINE και προγενέστερα εικονιστικά κοινοτικά σήματα AC ANN CHRISTINE OCEAN και AC ANN CHRISTINE INTIMATE - Σχετικός λόγος αρνήσεως - Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (EΚ) 207/2009»])

(2015/C 389/28)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Κολωνία, Γερμανία) (εκπρόσωποι: C. Schumann και A. Berger, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Βιέννη, Αυστρία) (εκπρόσωποι: M. Hartmann, N. Voß και S. Fröhlich, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 28ης Νοεμβρίου 2012 (υπόθεση R 108/2012-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG και της Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει εν μέρει την απόφαση του τέταρτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 28ης Νοεμβρίου 2012 (υπόθεση R 108/2012-4) καθόσον με αυτήν έγινε δεκτή η ανακοπή της Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG.

2)

Το ΓΕΕΑ φέρει τα δικαστικά έξοδά του καθώς και το ήμισυ των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH.

3)

Η Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG φέρει τα δικά της έξοδα καθώς και το ήμισυ των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH στο πλαίσιο της ενώπιον του τμήματος προσφυγών διαδικασίας.


(1)  EE C 101 της 6.4.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cerafogli κατά ΕΚΤ

(Υπόθεση T-114/13 P) (1)

((«Αναίρεση - Προσωπικό της ΕΚΤ - Καταγγελία λόγω δυσμενούς διακρίσεως και ηθικής παρενοχλήσεως - Απόφαση της ΕΚΤ να περατώσει τη διοικητική έρευνα που κινήθηκε συνεπεία της καταγγελίας - Άρνηση προσβάσεως σε αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας - Απόρριψη αιτήματος για την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της δίκης - Δικαίωμα σε αποτελεσματική δικαστική προστασία - Πλάνη περί το δίκαιο»))

(2015/C 389/29)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Maria Concetta Cerafogli (Ρώμη, Ιταλία) (εκπρόσωπος: L. Levi, δικηγόρος)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εκπρόσωποι: F. Feyerbacher και B. Ehlers, επικουρούμενοι από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αναίρεση κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2012, Cerafogli κατά ΕΚΤ (F-43/10, Συλλογή Υπ.Υπ. EU:F:2012:184), με αίτημα την αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Αναιρεί την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) της 12ης Δεκεμβρίου 2012, Cerafogli κατά ΕΚΤ (F-43/10).

2)

Αναπέμπει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

3)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 114 της 20.04.13.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/29


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ιταλία και Ισπανία κατά Επιτροπής

(Υποθέσεις T-124/13 και T-191/13) (1)

((Γλωσσικό καθεστώς - Προκηρύξεις γενικών διαγωνισμών για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων και βοηθών διοικήσεως - Επιλογή της δεύτερης γλώσσας μεταξύ τριών γλωσσών - Γλώσσα επικοινωνίας με τους υποψηφίους των διαγωνισμών - Κανονισμός 1/58 - Άρθρο 1δ, παράγραφος 1, άρθρο 27 και άρθρο 28, στοιχείο στ', του ΚΥΚ - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Αναλογικότητα))

(2015/C 389/30)

Γλώσσες διαδικασίας: η ιταλική και η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. Palmieri, επικουρούμενη από τον P. Gentili, avvocato dello Stato) (υπόθεση T-124/13)· και Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς S. Centeno Huerta, στη συνέχεια J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (υπόθεση T-191/13)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: στην υπόθεση T-124/13, J. Currall, B. Eggers και G. Gattinara, και στην υπόθεση T-191/13, J. Curral, J. Baquero Cruz και B. Eggers)

Παρεμβαίνον υπέρ της προσφεύγουσας Ιταλικής Δημοκρατίας: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωποι: αρχικώς S. Centeno Huerta, στη συνέχεια J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Αντικείμενο

Στην υπόθεση T-124/13, αίτημα για την ακύρωση, πρώτον, της προκηρύξεως του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/125/12, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών στους τομείς του ελέγχου, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, και της οικονομίας/στατιστικών (ΕΕ 2012, C 394 A, σ. 1), δεύτερον, της προκηρύξεως του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/126/12, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών στους τομείς της βιολογίας, των βιοεπιστημών και της υγείας, της χημείας, της φυσικής και επιστημών των υλικών, της πυρηνικής έρευνας, των έργων πολιτικού μηχανικού και μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής (ΕΕ 2012, C 394 A, σ. 11), και τρίτον, της προκηρύξεως του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/248/13, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων (AD 6) στους τομείς της ασφάλειας κτιρίων και της μηχανικής σε ειδικές τεχνολογίες κτιρίων (ΕΕ 2013, C 29 A, σ. 1), και, στην υπόθεση T 191/13, αίτημα για την ακύρωση της προκηρύξεως του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/248/13.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ενώνει τις υποθέσεις T-124/13 και T-191/13 προς έκδοση κοινής αποφάσεως.

2)

Ακυρώνει την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/125/12, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών στους τομείς του ελέγχου, της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών, και της οικονομίας/στατιστικών, την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/126/12, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών στους τομείς της βιολογίας, των βιοεπιστημών και της υγείας, της χημείας, της φυσικής και επιστημών των υλικών, της πυρηνικής έρευνας, των έργων πολιτικού μηχανικού και μηχανολογίας, της ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, καθώς και την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EPSO/AD/248/13, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων (AD 6) στους τομείς της ασφάλειας κτιρίων και της μηχανικής σε ειδικές τεχνολογίες κτιρίων.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει, πέραν των δικών της εξόδων, και τα δικαστικά έξοδα της Ιταλικής Δημοκρατίας στην υπόθεση T-124/13 και τα δικαστικά έξοδα του Βασιλείου της Ισπανίας στην υπόθεση T-191/13.

4)

Το Βασίλειο της Ισπανίας φέρει τα δικαστικά έξοδά του σε σχέση με την παρέμβαση που άσκησε στην υπόθεση T-124/13.


(1)  ΕΕ C 164 της 8.6.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/30


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2015 — Petro Suisse Intertrade κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-156/13 και 373/14) (1)

((Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την πρόληψη της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων –Δέσμευση κεφαλαίων - Προσφυγή ακυρώσεως - Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής - Δημόσιος φορέας μη ανήκων στον πυρήνα της κρατικής δομής - Ενεργητική νομιμοποίηση - Παραδεκτό - Δικαίωμα ακροάσεως - Υποχρέωση κοινοποιήσεως - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Δικαιώματα άμυνας - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Δικαίωμα ιδιοκτησίας))

(2015/C 389/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Ελβετία) (εκπρόσωποι: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington και D. Sellers)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bishop και I. Ρόδιος)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως, αφενός, της αποφάσεως 2012/829/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 356, σ. 71), καθώς και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1264/2012 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 356, σ. 55) και, αφετέρου, της αποφάσεως του Συμβουλίου η οποία περιέχεται στο από 14 Μαρτίου 2014 έγγραφο περί διατηρήσεως των περιοριστικών μέτρων κατά της προσφεύγουσας.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Petro Suisse Intertrade Co. SA φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, και τα δικαστικά έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  EE C 147 της 25.5.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/31


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-261/13 και T-86/14) (1)

([ΕνΔΤΚ - Κανονισμός (ΕΚ) 2494/95 - Εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕνΔΤΚ-ΣΦ) - Κανονισμός (ΕΕ) 119/2013 - Δείκτες τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες - Κανονισμός (ΕΕ) 93/2013 - Eurostat - Επιτροπολογία - Εκτελεστικά μέτρα - Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο])

(2015/C 389/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωποι: στην υπόθεση T-261/13, M. Bulterman, J. Langer και B. Koopman, και, στην υπόθεση T-86/14, M. Bulterman και J. Langer)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Clausen και P. van Nuffel)

Αντικείμενο

Στην μεν υπόθεση T-261/13, αίτημα ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) 119/2013 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2214/96 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές (ΕΕ L 41, σ. 1), και, επικουρικώς, αίτημα ακυρώσεως του άρθρου 1, σημείο 2, του κανονισμού 119/2013, στη δε υπόθεση T-86/14, αίτημα ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) 93/2013 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 2494/95 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (ΕΕ L 33, σ. 14), και, επικουρικώς, αίτημα ακυρώσεως του άρθρου 4, παράγραφος 1, του κανονισμού 93/2013.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Στην υπόθεση T-261/13, ακυρώνει το άρθρο 1, σημείο 2, του κανονισμού (ΕΕ) 119/2013 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2214/96 του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές.

2)

Στην υπόθεση T-86/14, ακυρώνει το άρθρο 4, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 93/2013 της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2013, σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 2494/95 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες.

3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά έξοδά της καθώς και τα δικαστικά έξοδα του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.


(1)  EE C 189 της 29.6.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/32


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — VECCO κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-360/13) (1)

((REACH - Ένταξη του τριοξειδίου του χρωμίου στον κατάλογο των χημικών ουσιών η χρήση των οποίων υπόκειται σε αδειοδότηση - Χρήσεις ή κατηγορίες χρήσεων που απαλλάσσονται της υποχρεώσεως αδειοδοτήσεως - Έννοια της «ισχύουσας ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας που επιβάλλει στοιχειώδεις απαιτήσεις στη χρήση της ουσίας για την προστασία της υγείας του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος» - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Αναλογικότητα - Δικαιώματα άμυνας - Αρχή της χρηστής διοικήσεως))

(2015/C 389/33)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Γερμανία) και οι 185 λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: C. Mereu, K. Van Maldegem, δικηγόροι και J. Beck, solicitor)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: K. Talabér-Ritz και J. Tomkin)

Παρεμβαίνουσες υπέρ των προσφευγουσών: Assogalvanica (Πάδοβα, Ιταλία) και οι 31 λοιπές παρεμβαίνουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται σε παράρτημα της αποφάσεως (εκπρόσωποι: C. Mereu, K. Van Maldegem, δικηγόροι και J. Beck, solicitor)

Παρεμβαίνων υπέρ της καθής: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (εκπρόσωποι: W. Broere, M. Heikkilä και T. Zbihlej)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως του κανονισμού (ΕΕ) 348/2013 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 108, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) και οι λοιπές προσφεύγουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα I φέρουν, πέραν των δικαστικών εξόδων τους, και τα έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3)

Η Assogalvanica και οι λοιπές παρεμβαίνουσες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.

4)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  ΕΕ C 260 της 7.9.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/33


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Mocek και Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna κατά ΓΕΕΑ — Lacoste (KAJMAN)

(Υπόθεση T-364/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος KAJMAN - Προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα το οποίο αναπαριστά κροκόδειλο - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Αιτήματα της παρεμβαίνουσας για ακύρωση και μεταρρύθμιση της αποφάσεως - Άρθρο 134, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας της 2ας Μαΐου 1991])

(2015/C 389/34)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Eugenia Mocek και Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna (Chojnice, Πολωνία) (εκπρόσωποι: K. Grala και B. Szczepaniak, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς Π. Γερουλάκος, στη συνέχεια D. Gája)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Lacoste SA (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: P. Gaultier, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τέταρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 10ης Μαΐου 2013 (υπόθεση R 2466/2010-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ, αφενός, της Lacoste SA και, αφετέρου, των Eugenia Mocek και Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Απορρίπτει τα αιτήματα της Lacoste SA για ακύρωση και μεταρρύθμιση της αποφάσεως.

3)

Οι Eugenia Mocek και Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna φέρουν το σύνολο των δικαστικών εξόδων σχετικά με την προσφυγή, καθώς και τα δικά της δικαστικά έξοδα σχετικά με τα αιτήματα της Lacoste SA για ακύρωση και μεταρρύθμιση της αποφάσεως.

4)

Η Lacoste SA φέρει τα δικά της δικαστικά έξοδα σχετικά με τα αιτήματά της για ακύρωση και μεταρρύθμιση της αποφάσεως.


(1)  EE C 260 της 7.9.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/34


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — L’Oréal κατά ΓΕΕΑ — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Υπόθεση T-400/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Λεκτικό κοινοτικό σήμα AINHOA - Προγενέστερο εικονιστικό διεθνές σήμα και προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα NOA - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/35)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: L'Oréal (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωποι: M. H. Granado Carpenter και M. L. Polo Carreño, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: O. Mondéjar Ortuño και A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Ισπανία) (εκπρόσωποι: L. Montoya Terán και J. B. Devaureix, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 6ης Ιουνίου 2013 (υπόθεση R 1643/2012-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ της L’Oréal και της Cosmetica Cabinas, SL.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη L’Oréal στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 298 της 12.10.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/35


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — L’Oréal κατά ΓΕΕΑ — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Υπόθεση T-426/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως - Λεκτικό κοινοτικό σήμα AINHOA - Ουσιαστική χρήση του σήματος - Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα])

(2015/C 389/36)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: L'Oréal (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωποι: M. H. Granado Carpenter και M. L. Polo Carreño, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: O. Mondéjar Ortuño και A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Ισπανία) (εκπρόσωποι: L. Montoya Terán και J. B. Devaureix, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 6ης Ιουνίου 2013 (υπόθεση R 1642/2012-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως μεταξύ της L’Oréal και της Cosmetica Cabinas, SL.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη L’Oréal στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 304 της 19.10.2013.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/36


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Γερμανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-557/13) (1)

((ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων - ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ - Δαπάνες εξαιρούμενες από τη χρηματοδότηση - Δαπάνες πραγματοποιηθείσες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων - Δικαιώματα άμυνας))

(2015/C 389/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: T. Henze και J. Möller)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: B. Eggers και P. Rossi)

Παρεμβαίνον υπέρ της προσφεύγουσας: Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωποι: .K. Bulterman, C.S. Schillemans και J. Langer)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2013/433/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 219, σ. 49), κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δημοσιονομική διόρθωση συνολικού ποσού 6 1 92  951,34 ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων για τα έτη 2003 έως 2005

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση 2013/433/ΕΕ της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δημοσιονομική διόρθωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος ποσοστώσεων για την παραγωγή αμύλου γεωμήλων για τα έτη 2003 έως 2005.

2)

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα..

3)

Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 9 της 11.1.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/37


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Ecolab USA κατά ΓΕΕΑ (GREASECUTTER)

(Υπόθεση T-610/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως - Λεκτικό σήμα GREASECUTTER - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009))

(2015/C 389/38)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delaware, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (εκπρόσωποι: G. Hasselblatt και V. Töbelmann, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: L. Rampini)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 5ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1704/2012-2), σχετικά με την επέκταση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως που αφορά το λεκτικό σήμα GREASECUTTER.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Ecolab USA, Inc. στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 24 της 25.1.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/37


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Υπόθεση T-624/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Εικονιστικό σήμα Darjeeling - Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/39)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Tea Board (Καλκούτα, Ινδία) (εκπρόσωποι: A. Nordemann και M. Maier, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delta Lingerie (Cachan, Γαλλία) (εκπρόσωποι: G. Marchais και P. Martini-Berthon, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1504/2012-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των The Tea Board και Delta Lingerie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1504/2012-2) όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών ενόψει καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, καθώς και όσον αφορά τις «υπηρεσίες λιανικής πώλησης γυναικείων εσωρούχων και γυναικείων ειδών εσωρούχων, αρωμάτων, eau-de-toilette και καλλυντικών, λευκών ειδών για το σπίτι και το μπάνιο», που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 35 κατά την έννοια του εν λόγω Διακανονισμού.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  ΕΕ C 45 της 15.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/38


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie)

(Υπόθεση T-625/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Εικονιστικό σήμα Darjeeling - Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/40)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Tea Board (Καλκούτα, Ινδία) (εκπρόσωποι: A. Nordemann και M. Maier, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delta Lingerie (Cachan, Γαλλία) (εκπρόσωποι: G. Marchais και P. Martini-Berthon, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1502/2012-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των The Tea Board και Delta Lingerie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1502/2012-2) όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών ενόψει καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, καθώς και όσον αφορά τις «υπηρεσίες λιανικής πώλησης γυναικείων εσωρούχων και γυναικείων ειδών εσωρούχων, αρωμάτων, eau-de-toilette και καλλυντικών, λευκών ειδών για το σπίτι και το μπάνιο», που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 35 κατά την έννοια του εν λόγω Διακανονισμού.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 45 της 15.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/39


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie)

(Υπόθεση T-626/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Εικονιστικό σήμα Darjeeling - Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/41)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Tea Board (Καλκούτα, Ινδία) (εκπρόσωποι: A. Nordemann και M. Maier, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delta Lingerie (Cachan, Γαλλία) (εκπρόσωποι: G. Marchais και P. Martini-Berthon, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1501/2012-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των The Tea Board και Delta Lingerie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 17ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1501/2012-2) όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών ενόψει καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, καθώς και όσον αφορά τις «υπηρεσίες λιανικής πώλησης γυναικείων εσωρούχων και γυναικείων ειδών εσωρούχων, αρωμάτων, eau-de-toilette και καλλυντικών, λευκών ειδών για το σπίτι και το μπάνιο», που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 35 κατά την έννοια του εν λόγω Διακανονισμού.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 45 της 15.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/40


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — The Tea Board κατά ΓΕΕΑ — Delta Lingerie (Darjeeling)

(Υπόθεση T-627/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Εικονιστικό σήμα Darjeeling - Προγενέστερα λεκτικά και εικονιστικά κοινοτικά συλλογικά σήματα DARJEELING - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/42)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: The Tea Board (Καλκούτα, Ινδία) (εκπρόσωποι: A. Nordemann και M. Maier, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Delta Lingerie (Cachan, Γαλλία) (εκπρόσωποι: G. Marchais και P. Martini-Berthon, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1387/2012-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των The Tea Board και Delta Lingerie.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 11ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1387/2012-2) όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών ενόψει καταχωρίσεως των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, καθώς και όσον αφορά τις «υπηρεσίες λιανικής πώλησης γυναικείων εσωρούχων και γυναικείων ειδών εσωρούχων, αρωμάτων, eau-de-toilette και καλλυντικών, λευκών ειδών για το σπίτι και το μπάνιο», που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος και εμπίπτουν στην κλάση 35 κατά την έννοια του εν λόγω Διακανονισμού.

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 45 της 15.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/41


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Reed Exhibitions κατά ΓΕΕΑ (INFOSECURITY)

(Υπόθεση T-633/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος INFOSECURITY - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα αποκτηθέντος λόγω χρήσεως - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β'και γ', και παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως])

(2015/C 389/43)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Reed Exhibitions Ltd (Ρίτσμοντ, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωπος: S. Malynicz, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1544/2012-5), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου INFOSECURITY ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Aπορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Reed Exhibitions Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 52 της 22.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/42


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Copernicus-Trademarks κατά ΓΕΕΑ — Bolloré (BLUECO)

(Υπόθεση T-684/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος BLUECO - Προγενέστερο λεκτικό κοινοτικό σήμα BLUECAR - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Αίτημα της παρεμβαίνουσας περί μεταρρυθμίσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως - Άρθρο 65, παράγραφος 4, του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 389/44)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: L. Pechan και S. Körber, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Bolloré SA (Ergué-Gabéric, Γαλλία) (εκπρόσωποι: αρχικώς μεν B. Fontaine, εν συνεχεία δε O. Legrand, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 8ης Οκτωβρίου 2013 (υπόθεση R 2029/2012-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Bolloré SA και της Copernicus-Trademarks Ltd.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Απορρίπτει τα αιτήματα της Bolloré SA περί μεταρρυθμίσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως.

3)

Καταδικάζει την Copernicus-Trademarks Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 52 της 22.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/42


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Gat Microencapsulation κατά ΓΕΕΑ — BASF (KARIS)

(Υπόθεση T-720/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος KARIS - Προγενέστερα κοινοτικά και διεθνή λεκτικά σήματα CARYX - Προγενέστερα εθνικά και Μπενελούξ λεκτικά σήματα AKRIS - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/45)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Gat Microencapsulation GmbH, πρώην Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Αυστρία) (εκπρόσωποι: S. Soler Lerma και M. C. March Cabrelles, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: I. Harrington)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: BASF SE (Ludwigshafen, Γερμανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 28ης Οκτωβρίου 2013 (υπόθεση R 1862/2012-5), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των BASF SE και Gat Microencapsulation AG.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Gat Microencapsulation GmbH στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 71 της 8.3.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/43


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Tilda Riceland Private κατά ΓΕΕΑ — Siam Grains (BASmALI)

(Υπόθεση T-136/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος BASmALI - Μη καταχωρισμένο προγενέστερο σήμα ή προγενέστερο σημείο BASMATI - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/46)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Ινδία) (εκπρόσωποι: S. Malynicz, barrister, N. Urwin και D. Sills, solicitors)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (εκπρόσωποι: Π. Γερουλάκος και P. Bullock)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Siam Grains Co. Ltd (Μπανγκόγκ, Ταϊλάνδη)

Αντικείμενο

Προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1086/2012-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Τilda Riceland Private Ltd και της Siam Grains Co. Ltd.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (υπόθεση R 1086/2012-4).

2)

Το ΓΕΕΑ φέρει τα δικαστικά του έξοδα, καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Tilda Riceland Private Ltd.


(1)  ΕΕ C 135 της 5.5.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/44


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Cristiano di Thiene κατά ΓΕΕΑ — Nautica Apparel (AERONAUTICA)

(Υπόθεση T-193/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος AERONAUTICA - Προγενέστερα λεκτικά κοινοτικά σήματα NAUTICA και NAUTICA BLUE - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/47)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Ιταλία) (εκπρόσωποι: F. Fischetti και F. Celluprica, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: P. Bullock και N. Bambara)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Nautica Apparel, Inc. (Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ) (εκπρόσωποι: C. Hawkes, solicitor και B. Brandreth, barrister)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 10ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 96/2013-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Nautica Apparel, Inc. και Cristiano di Thiene SpA.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Cristiano di Thiene SpA στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 151 της 19.5.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/45


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Primagaz κατά ΓΕΕΑ — Reeh (PRIMA KLIMA)

(Υπόθεση T-195/14) (1)

([«Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού κοινοτικού σήματος PRIMA KLIMA - Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα PRIMAGAZ - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Ενδιαφερόμενο κοινό - Ομοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών - Ομοιότητα των σημάτων - Διακριτικός χαρακτήρας εγκωμιαστικού λεκτικού στοιχείου - Εννοιολογική σύγκριση - Διακριτικός χαρακτήρας του περογενέστερου σήματος - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»])

(2015/C 389/48)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: D. Régnier, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: M. Fischer)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνων ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Gerhard Reeh (Radnice, Δημοκρατία της Τσεχίας) (εκπρόσωπος: W. Riegger, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 7ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 2304/2012-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA και του Gerhard Reeh.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 7ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 2304/2012-1), καθόσον το τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή της οποίας είχε επιληφθεί όσον αφορά τα προϊόντα «Συσκευές φωτισμού, θέρμανσης, αποξήρανσης και αερισμού· φίλτρα ενεργού άνθρακα για τον τομέα του αερισμού»

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Έκαστος διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.


(1)  ΕΕ C 175 της 10.6.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/46


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Schroeder κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

(Υπόθεση T-205/14) (1)

((Εξωσυμβατική ευθύνη - Ντάμπινγκ - Εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών καταγωγής Κίνας - Κανονισμός (ΕΚ) 1355/2008 κηρυχθείς ανίσχυρος από το Δικαστήριο - Ζημία την οποία φέρεται ότι υπέστη η ενάγουσα κατόπιν της εκδόσεως του κανονισμού - Αγωγή αποζημιώσεως - Εξάντληση των μέσων παροχής εννόμου προστασίας του εσωτερικού δικαίου - Παραδεκτό - Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες - Άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 [νυν άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009] - Καθήκον επιμέλειας - Αιτιώδης σύνδεσμος))

(2015/C 389/49)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Ενάγουσα: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: K. Landry, δικηγόρος)

Εναγόμενοι: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: J.-P. Hix, επικουρούμενος, αρχικώς από τους D. Geradin και N. Tuominen, στη συνέχεια, από τον N. Tuominen, δικηγόρους) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: T. Maxian Rusche και R. Sauer)

Αντικείμενο

Αγωγή αποζημιώσεως με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας η οποία φέρεται ότι προκλήθηκε από την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) 1355/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα μανταρινιών κ.λπ.) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 350, σ. 35), κηρυχθέντος ανισχύρου με την απόφαση της 22ας Μαρτίου 2012, GLS (C-338/10, Συλλογή, EU:C:2012:158).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αγωγή.

2)

Καταδικάζει την I. Schroeder KG (GmbH & Co.) στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 212 της 7.7.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/46


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Hüpeden κατά Συμβουλίου και Επιτροπής

(Υπόθεση T-206/14) (1)

([Εξωσυμβατική ευθύνη - Ντάμπινγκ - Εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών καταγωγής Κίνας - Κανονισμός (ΕΚ) 1355/2008 ο οποίος κηρύχθηκε ανίσχυρος από το Δικαστήριο - Ζημία την οποία ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα κατόπιν της εκδόσεως του κανονισμού - Αγωγή αποζημιώσεως - Εξάντληση των ενδίκων μέσων του εσωτερικού δικαίου - Παραδεκτό - Κατάφωρη παράβαση κανόνα δικαίου που απονέμει δικαιώματα σε ιδιώτες - Άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 384/96 (νυν άρθρο 2, παράγραφος 7, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009) - Καθήκον επιμέλειας - Αιτιώδης σύνδεσμος])

(2015/C 389/50)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: K. Landry, δικηγόρος)

Εναγόμενοι: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: J.-P. Hix, επικουρούμενος αρχικώς από τους D. Geradin και N. Tuominen, στη συνέχεια από τον N. Tuominen, δικηγόροι)· και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: T. Maxian Rusche και R. Sauer)

Αντικείμενο

Αγωγή αποζημιώσεως με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζεται ότι υπέστη η ενάγουσα εξαιτίας της εκδόσεως του κανονισμού (ΕΚ) 1355/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές ορισμένων παρασκευασμένων ή διατηρημένων εσπεριδοειδών (συγκεκριμένα μανταρινιών κ.λπ.) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 350, σ. 35), ο οποίος κηρύχθηκε ανίσχυρος με την απόφαση του Δικαστηρίου της 22ας Μαρτίου 2012, GLS (C-338/10, Συλλογή, EU:C:2012:158).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αγωγή.

2)

Καταδικάζει την Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 212 της 7.7.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/47


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Bopp κατά ΓΕΕΑ (Αναπαράσταση πράσινου οκταγωνικού πλαισίου)

(Υπόθεση T-209/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήματος που αναπαριστά πράσινο οκταγωνικό πλαίσιο - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Διακριτικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/51)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Carsten Bopp (Glashütten, Γερμανία) (εκπρόσωπος: C. Russ, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann, στη συνέχεια S. Hanne)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 9ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 1276/2013-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σημείου που αναπαριστά πράσινο οκταγωνικό πλαίσιο ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Carsten Bopp στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 151 της 19.5.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/48


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Klement κατά ΓΕΕΑ — Bullerjan (Μορφή καμίνου)

(Υπόθεση T-211/14) (1)

([«Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως - Τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα - Μορφή καμίνου - Ουσιαστική χρήση του σήματος - Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Φύση της χρήσεως του σήματος - Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος»])

(2015/C 389/52)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Toni Klement (Dippoldiswalde, Γερμανία) (εκπρόσωποι: J. Weiser και A. Grohmann, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: A. Poch, D. Botis και A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Γερμανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 9ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 927/2013-1), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως εκπτώσεως μεταξύ του Toni Klement και της Bullerjan GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Toni Klement στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 245 της 28.7.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/49


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Klement κατά ΓΕΕΑ — Bullerjan (σχήμα ενός φούρνου)

(Υπόθεση T-317/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία εκπτώσεως - Τρισδιάστατο κοινοτικό σήμα - Σχήμα ενός φούρνου - Ουσιαστική χρήση του σήματος - Άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α', και άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Φύση της χρήσεως του σήματος - Μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν τον διακριτικό χαρακτήρα])

(2015/C 389/53)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Toni Klement (Dippoldiswalde, Γερμανία) (εκπρόσωποι: J. Weiser και A. Grohmann, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς, D. Walicka, ακολούθως A. Poch, D. Botis και A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Bullerjan GmbH (Isernhagen-Kirchhorst, Γερμανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 27ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 1656/2013-1), σχετικά με διαδικασία εκπτώσεως μεταξύ των Toni Klement και Bullerjan GmbH.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Toni Klement στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 261 της 11.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/49


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — August Storck κατά ΓΕΕΑ (2good)

(Υπόθεση T-366/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος 2good - Σήμα συνιστάμενο σε διαφημιστικό σύνθημα - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/54)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: August Storck KG (Βερολίνο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: I. Rohr, A.-C. Richter, P. Goldenbaum και T. Melchert, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 27ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 996/2013–1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου 2good ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την August Storck KG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/50


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Sequoia Capital Operations κατά ΓΕΕΑ — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Υπόθεση T-369/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας - Κοινοτικό λεκτικό σήμα SEQUOIA CAPITAL - Προγενέστερο κοινοτικό λεκτικό σήμα SEQUOIA - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', και άρθρο 53, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Κίνδυνος συγχύσεως])

(2015/C 389/55)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: F. Delord, A. Rendle, solicitors, και G. Hollingworth, barrister)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann, στη συνέχεια S. Hanne)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Sequoia Capital LLP (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 18ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση R 1457/2013-4), σχετικά με διαδικασία για την κήρυξη ακυρότητας μεταξύ των Sequoia Capital LLP και Sequoia Capital Operations LLC.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Sequoia Capital Operations LLC στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/51


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Rintisch κατά ΓΕΕΑ — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

(Υπόθεση T-382/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Επέκταση της προστασίας διεθνούς καταχωρίσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Λεκτικό σήμα PROTICURD - Προγενέστερα λεκτικά εθνικά σήματα PROTI και PROTIPLUS - Προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήμα Proti Power - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Παραδεκτό - Άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 και άρθρο 8, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 216/96 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009 - Ουσιαστική χρήση των προγενέστερων σημάτων - Άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009 - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 389/56)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Bernhard Rintisch (Bottrop, Γερμανία) (εκπρόσωπος: A. Dreyer, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Schifko)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Γαλλία) (εκπρόσωπος: C. Hertz-Eichenrode, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 14ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση R 609/2011-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ του Bernhard Rintisch και της Compagnie laitière européenne SA

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 14ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση R 609/2011-4).

2)

Το ΓΕΕΑ φέρει, πλέον των δικαστικών εξόδων του, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Bernhard Rintisch.

3)

Η Compagnie laitière européenne SA φέρει τα δικαστικά έξοδά της.


(1)  EE C 282 της 25.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/51


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 30ής Σεπτεμβρίου 2015 — Volkswagen κατά ΓΕΕΑ (ULTIMATE)

(Υπόθεση T-385/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήματος ULTIMATE - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 389/57)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Volkswagen AG (Βόλφσμπουργκ, Γερμανία) (εκπρόσωπος: U. Sander, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: D. Walicka)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 24ης Μαρτίου 2014 (υπόθεση R 1787/2013-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου ULTIMATE ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Volkswagen AG φέρει τα έξοδά της, καθώς και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/52


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Mechadyne International κατά ΓΕΕΑ (FlexValve)

(Υπόθεση T-588/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος FlexValve - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Δικαιώματα άμυνας - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 389/58)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: S. von Petersdorff Campen και E. Schaper, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann, στη συνέχεια S. Hanne)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 3ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 2435/2013 4), με αντικείμενο αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σημείου FlexValve ως κοινοτικού σήματος

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Mechadyne International Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 361 της 13.10.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/53


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — BSH κατά ΓΕΕΑ (PerfectRoast)

(Υπόθεση T-591/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήματος PerfectRoast - Άρνηση καταχωρίσεως - Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 389/59)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: BSH Bosch και Siemens Hausgeräte GmbH (Μόναχο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: S. Biagosch, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Schifko, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 16ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 359/2014–5), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου PerfectRoast.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 16ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 359/2014–5), στο μέτρο που με αυτήν απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της αποφάσεως του εξεταστή να μη δεχτεί την αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος PerfectRoast για τους «θερμαντήρες νερού», τις «θερμαντικές αντιστάσεις» και τους «βραστήρες αυγών».

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 351 της 6.10.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/54


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 –Dellmeier κατά ΓΕΕΑ — Dell (LEXDELL)

(Υπόθεση T-641/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού λεκτικού σήματος LEXDELL - Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα DELL - Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου - Προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήμης του προγενέστερου σήματος - Άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Κίνδυνος συγχύσεως - Ομοιότητα των σημείων - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 389/60)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Alexandra Dellmeier (Μόναχο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: αρχικώς, J. Khöber, ακολούθως H. Eckermann, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Dell, Inc. (Round Rock, Τέξας, ΗΠΑ) (εκπρόσωποι: A. Renck και E. Nicolás Gómez, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 4ης Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 966/2013-2), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Dell, Inc., και Alexandra Dellmeier.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Alexandra Dellmeier στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 380 της 27.10.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/54


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Grundig Multimedia κατά ΓΕΕΑ (DetergentOptimiser)

(Υπόθεση T-707/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος DetergentOptimiser - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Περιγραφικός χαρακτήρας - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Ίση μεταχείριση])

(2015/C 389/61)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Ελβετία) (εκπρόσωποι: S. Walter και M. Neuner, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: I. Harrington)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 9ης Ιουλίου 2014 (υπόθεση R 172/2014-1), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου DetergentOptimiser ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τη Grundig Multimedia AG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 409 της 17.11.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/55


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Οκτωβρίου 2015 — Société européenne des chaux et liants κατά ECHA

(Υπόθεση T-540/13) (1)

((Προσφυγή ακυρώσεως - REACH - Επιβολή διοικητικής επιβαρύνσεως λόγω σφάλματος στη σχετική με το μέγεθος της επιχειρήσεως δήλωση - Γλωσσικό καθεστώς - Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής - Απαράδεκτο))

(2015/C 389/62)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin-Jallieu, Γαλλία) (εκπρόσωπος: J. Dezarnaud, δικηγόρος)

Καθού: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (εκπρόσωποι: M. Heikkilä, A. Iber και C. Schultheiss)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως SME(2013) 1665 του ECHA, της 21ης Μαΐου 2013, καθόσον επιβάλλει στην προσφεύγουσα διοικητική επιβάρυνση.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Société européenne des chaux et liants φέρει, πέραν των δικαστικών εξόδων της, και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).


(1)  ΕΕ C 31 της 1.2.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/56


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Καφετζάκης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

(Υπόθεση T-38/14) (1)

((Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως - Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους - Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα - Ζημία οφειλόμενη στη μείωση της αξίας των χρεογράφων που δόθηκαν ως αποζημίωση λόγω απολύσεως - Δηλώσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης - Δήλωση του Eurogroup - Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου με την προβαλλόμενη ζημία - Απαράδεκτο))

(2015/C 389/63)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Γεώργιος Καφετζάκης (Αθήνα, Ελλάδα) και οι 102 λοιποί προσφεύγοντες-ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της διατάξεως (εκπρόσωπος: Χ. Παπαδημητρίου, δικηγόρος)

Καθών-εναγόμενοι: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: A. Τρουπιώτης και L. Visaggio), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Eurogroup, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. de Gregorio Merino, Μ. Μπαλτάς και E. Dumitriu-Segnana), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: M. Κωνσταντινίδης, J.-P. Keppenne και B. Smulders) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εκπρόσωποι: Π. Παπαπασχάλης και P. Senkovic)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα με το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί ότι οι καθών-εναγόμενοι παρανόμως παρέλειψαν να θεσπίσουν τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα ώστε τα ομόλογα που κατείχαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες, ως απολυθέντες υπάλληλοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας, να μη θιγούν από το σχέδιο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του χρέους (PSI), με το οποίο μειώθηκε η αξία του ελληνικού δημοσίου χρέους, καθώς και, αφετέρου, αίτημα περί αποκαταστάσεως της ζημίας που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες λόγω αυτής της παράνομης παραλείψεως ενεργείας

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τον Γεώργιο Καφετζάκη και τους 102 λοιπούς προσφεύγοντες-ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 292 της 1.9.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/56


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Αρβανίτης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

(Υπόθεση T-350/14) (1)

((Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως - Διακοπή της λειτουργίας της Ολυμπιακής Αεροπορίας (OA) - Ζημία που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν οι έκτακτοι υπάλληλοι της OA λόγω της παραλείψεως των καθών-εναγομένων που συνίσταται στο ότι δεν διασφάλισαν την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου της Ένωσης κατά την απόλυσή τους - Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της προβαλλόμενης ζημίας και της συμπεριφοράς των καθών-εναγομένων - Απαράδεκτο))

(2015/C 389/64)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Αθανάσιος Αρβανίτης (Ρόδος, Ελλάδα) και 47 λοιποί προσφεύγοντες-ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα της διατάξεως (εκπρόσωπος: Χ. Παπαδημητρίου, δικηγόρος)

Καθών-εναγόμενοι: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: L. Visaggio και A. Τρουπιώτης), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Eurogroup, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. de Gregorio Merino και M. Μπαλτά), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J.-P. Keppenne και Μ. Κωνσταντινίδης) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εκπρόσωποι: Π. Παπαπασχάλης και P. Senkovic)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα με το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί ότι οι καθών-εναγόμενοι παρανόμως παρέλειψαν να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή ορισμένων κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την απόλυση των προσφευγόντων-εναγόντων, καθώς και, αφετέρου, αίτημα προς αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες λόγω της παραλείψεως αυτής και των μέτρων που έλαβαν οι ελληνικές αρχές κατόπιν ορισμένων αποφάσεων της Επιτροπής, του Eurogroup και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τον Αθανάσιο Αρβανίτη και τους 47 λοιπούς προσφεύγοντες-ενάγοντες των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στο παράρτημα στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 439 της 8.12.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/57


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 2015 — Γρηγοριάδης κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

(Υπόθεση T-413/14) (1)

((Προσφυγή κατά παραλείψεως και αγωγή αποζημιώσεως - Αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους - Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα - Ζημία οφειλόμενη στη μείωση της αξίας χρεογράφων - Δηλώσεις των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης - Δήλωση του Eurogroup - Μη ακριβής προσδιορισμός του αιτιώδους συνδέσμου με την προβαλλόμενη ζημία - Απαράδεκτο))

(2015/C 389/65)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες-ενάγοντες: Γρηγόρης Γρηγοριάδης (Αθήνα, Ελλάδα), Φαίδρα Γρηγοριάδου (Αθήνα), Ιωάννης Τσολιάς (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), Δημήτριος Αλεξόπουλος (Θεσσαλονίκη), Νικόλαος Παπαγεωργίου (Αθήνα) και Ιωάννης Μαρινόπουλος (Αθήνα) (εκπρόσωπος: Χ. Παπαδημητρίου, δικηγόρος)

Καθών-εναγόμενοι: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: A. Τρουπιώτης και L. Visaggio)· Ευρωπαϊκό Συμβούλιο· Eurogroup· Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: A. de Gregorio Merino και Μ. Μπαλτά)· Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J.-P. Keppenne και M. Κωνσταντινίδης)· και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (εκπρόσωποι: Π. Παπαπασχάλης και P. Senkovic)·

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα με το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί ότι οι καθών-εναγόμενοι παρανόμως παρέλειψαν να ενεργήσουν ώστε τα ομόλογα που κατείχαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες να μη θιγούν από το σχέδιο συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του χρέους (PSI), με το οποίο μειώθηκε η αξία του ελληνικού δημοσίου χρέους, καθώς και, αφετέρου, αίτημα περί αποκαταστάσεως της ζημίας που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν οι προσφεύγοντες-ενάγοντες λόγω αυτής της παράνομης παραλείψεως ενεργείας.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή.

2)

Καταδικάζει τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη, τη Φαίδρα Γρηγοριάδου, τον Ιωάννη Τσολιά, τον Δημήτριο Αλεξόπουλο, τον Νικόλαο Παπαγεωργίου και τον Ιωάννη Μαρινόπουλο στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 439 της 8.12.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/58


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2015 – Nieminen κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-464/14 P) (1)

((Αναίρεση - Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Προαγωγή - Περίοδοι προαγωγών 2010 και 2011 - Απόφαση περί μη προαγωγής του νυν αναιρεσείοντος στον βαθμό AD 12 - Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη - Δικαιώματα άμυνας - Έκταση του δικαστικού ελέγχου πρωτοδίκως - Πρόδηλη πλάνη περί την εκτίμηση - Έλλειψη πλάνης περί το δίκαιο και παραμορφώσεως - Αίτηση αναιρέσεως προδήλως νόμω αβάσιμη))

(2015/C 389/66)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Risto Nieminen (Kraainem, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas και J. N. Louis, στη συνέχεια J. N. Louis, δικηγόροι)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bauer και E. Rebasti)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δεύτερο τμήμα) της 10ης Απριλίου 2014 στην υπόθεση Risto Nieminen κατά Συμβουλίου (F-81/12, Συλλογή Υπ.Υπ., EU:F:2014:50), με αίτημα την αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Καταδικάζει τον Risto Nieminen στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 261 της 11.8.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/59


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 — GEA Group κατά ΓΕΕΑ (engineering for a better world)

(Affaire T-545/14) (1)

((Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχώρισης κοινοτικού λεκτικού σήματος engineering for a better world - Αμιγώς επιβεβαιωτική απόφαση - Απρόσβλητη βεβαιούμενη απόφαση - Αυτεπάγγελτη διαπίστωση - Απαράδεκτο))

(2015/C 389/67)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: GEA Group AG (Ντίσελντορφ, Γερμανία) (εκπρόσωπος: J. Schneiders, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann στη συνέχεια S. Hanne)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της απόφασης του τέταρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 2ας Ιουνίου 2014 (υπόθεση R 303/2014-4), η οποία αφορούσε την αίτηση καταχώρισης του λεκτικού σημείου «engineering for a better world» ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την GEA Group AG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 339 της 29.9.2014.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/59


Προσφυγή της 28ης Αυγούστου 2015 — Oltis Group κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση T-497/15)

(2015/C 389/68)

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Oltis Group a.s. (Olomouc, Τσεχική Δημοκρατία) (εκπρόσωπος: P. Konečný, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε την αίτηση (ή, άλλως, τις αιτήσεις) συμμετοχής της προσφεύγουσας στα προγράμματα καινοτομίας «The Innovation Programme IP 4 — IT Solutions for Attractive Railway Services» και «The Innovation Programme IP 5 — Technologies for Sustainable & Attractive European Freight» στο πλαίσιο του σχεδίου «Shift2Rail»·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους.

1.

Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους του οργάνου αξιολογήσεως

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει συναφώς, μεταξύ άλλων, ότι το όργανο αξιολογήσεως, εξετάζοντας ως μία αίτηση τις αιτήσεις με τις οποίες αυτή ζήτησε να γίνει συνδεδεμένο μέλος της επιχειρήσεως «Shift2Rail», προσέβαλε το αποκλειστικό δικαίωμά της να επιλέξει την υποβολή χωριστών αιτήσεων και, ως εκ τούτου, υπέπεσε σε πλάνη κατά τη διαδικασία αξιολογήσεως. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει περαιτέρω ότι, εάν κατά το όργανο αξιολογήσεως η υποβολή δύο χωριστών αιτήσεων από τον ίδιο αιτούντα για διαφορετικά προγράμματα καινοτομίας δεν ήταν σύμφωνη με τα έγγραφα της προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος, μολονότι τα έγγραφα αυτά δεν προβλέπουν την περίπτωση αυτή, θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί σχετικά βάσει του μέρους 8.2 της προσκλήσεως και, κατά συνέπεια, να διατηρήσει το δικαίωμά της να αποσύρει τις υποβληθείσες αιτήσεις.

2.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται ότι η διαδικασία που τήρησε το όργανο αξιολογήσεως δεν ήταν σύμφωνη με τα έγγραφα της προσκλήσεως

Η προσφεύγουσα υποστηρίζει συναφώς ότι το όργανο αξιολογήσεως δεν ενήργησε σύμφωνα με τα έγγραφα της προσκλήσεως, δεδομένου ότι απέρριψε τις αιτήσεις της χωρίς να την ενημερώσει ή να της ζητήσει να διευκρινίσει ασάφειες ή να διορθώσει σφάλματα.

Η προσφεύγουσα προβάλλει περαιτέρω ότι το όργανο αξιολογήσεως έπρεπε να έχει εξετάσει (και, άρα, να βαθμολογήσει) τις αιτήσεις της χωριστά, ακόμα και αφού έκρινε ότι αποτελούσαν μία ενιαία αίτηση, δεδομένου ότι μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο θα τηρούνταν η αρχή της αντικειμενικής εκτιμήσεως και αξιολογήσεως. Η διαδικασία που ακολούθησε το όργανο αξιολογήσεως, εξετάζοντας και βαθμολογώντας τις αιτήσεις της προσφεύγουσας από κοινού βάσει των κριτηρίων αξιολογήσεως, είναι εσφαλμένη, εισάγει δυσμενή διάκριση και παραβιάζει τη βασική αρχή των εγγράφων της προσκλήσεως, καθιστά δε την απόφαση αυθαίρετη.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/60


Προσφυγή της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-550/15)

(2015/C 389/69)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão και J. Saraiva de Almeida)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

1)

να ακυρώσει την απόφαση C(2015) 4076 (1) της Επιτροπής, καθόσον με αυτήν αποκλείσθηκε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό των 8 2 60  006,65 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στις δηλωθείσες από τη Δημοκρατία της Πορτογαλίας δαπάνες στον τομέα του μέτρου «Άλλες άμεσες ενισχύσεις — Αιγοπρόβατα», όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2010, 2011 και 2012,

2)

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τους ακόλουθους λόγους:

Α —

Όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009 και 2010 — Έλεγχοι κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής

1)

Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 34, παράγραφος 2, του κανονισμού 796/2004 (2), όσον αφορά τους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν «κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής»·

2)

Παραβίαση της αρχής της μη αναδρομικότητας λόγω της αναδρομικής εφαρμογής από την Επιτροπή του άρθρου 2, εδάφιο 10, του κανονισμού (ΕΕ) 1368/2011 (3), καθόσον η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων «κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής» μόνο μετά την τροποποίηση του άρθρου 41 του κανονισμού 1122/2009 (4)·

3)

Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου, καθόσον οι αρχές αυτές επιτάσσουν όσες πράξεις θεσμικών οργάνων παράγουν έννομα αποτελέσματα να είναι σαφείς, ακριβείς και να κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους ώστε αυτοί να μπορούν να γνωρίζουν με βεβαιότητα τον χρόνο από τον οποίο υπάρχει η πράξη και αρχίζει να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της·

4)

Παραβίαση της αρχής της ισότητας, δεδομένου ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 34, παράγραφος 2, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να διατυπώνονται εγγράφως, ειδάλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας, καθόσον δεν διασφαλίζεται ότι τα ληφθέντα μέτρα λαμβάνονται κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα κράτη μέλη, συμφώνως προς την αρχή της ισότητας·

5)

Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας και του άρθρου 5 ΣΕΕ, καθόσον με τους επιτόπιους ελέγχους των πορτογαλικών αρχών επιτυγχάνεται ακριβώς ο σκοπός που προβλέπει η επίμαχη νομοθεσία, ανεξαρτήτως του αν οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται στην αρχή, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, σε ενδιάμεσο στάδιο ή προς το τέλος, εφόσον διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής κατοχής κατά τρόπο αιφνίδιο και απρόβλεπτο.

Β —

Όσον αφορά το οικονομικό έτος 2011 — Νέες νομοθετικές απαιτήσεις ηλεκτρονικής αναγνωρίσεως

1)

Παράβαση του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΚ) 885/06 (5), καθόσον η απόφαση δεν είναι δεόντως αιτιολογημένη, δεδομένου ότι η αιτιολογία της είναι ανακριβής και, ως εκ τούτου, αντίθετη προς τη ratio και τον σκοπό του άρθρου 11, παράγραφος 1, του κανονισμού 885/2006,

2)

Παράβαση του άρθρου 31, παράγραφος 2, του κανονισμού 1290/2005 (6) και παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, καθόσον στην υπό κρίση υπόθεση δεν συντρέχουν οι τέσσερις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα και στον βαθμό που απαιτείται οι εν λόγω τέσσερις προϋποθέσεις να συντρέχουν σωρευτικώς.


(1)  Απόφαση C(2015) 4076 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 182, σ. 39)

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) 796/2004 της Eπιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 141, σ. 18).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1368/2011 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1121/2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους IV και V αυτού και του κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στο πλαίσιο του καθεστώτος άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό καθώς και για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 341, σ. 33).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 316, σ. 65).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (ΕΕ L 171, σ. 90).

(6)  Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209, σ. 1).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/62


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Πορτογαλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-551/15)

(2015/C 389/70)

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Πορτογαλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão και J. Saraiva de Almeida)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

1)

να ακυρώσει την απόφαση C(2015) 4076 (1) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθόσον με αυτήν αποκλείσθηκε από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσό των 5 01  445,57 ευρώ σχετικά με τις δηλωθείσες από την Πορτογαλική Δημοκρατία δαπάνες στον τομέα του λιναριού και της κάνναβης κατά την περίοδο 1999/2000,

2)

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τρεις λόγους:

1)

Παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 729/70 (2): Η Επιτροπή δεν απέδειξε την παράβαση των κανόνων περί κοινής οργανώσεως των αγορών αγροτικών προϊόντων.

2)

Παράβαση του άρθρου 5, παράγραφος 2, του κανονισμού 729/70 λόγω του ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει η Επιτροπή στις ομοιόμορφες κατευθυντήριες γραμμές του υπ’ αριθ. VI/5330/97 εγγράφου (3) όσον αφορά την εφαρμογή δημοσιονομικής διορθώσεως κατ’ αποκοπή 25 %,

3)

Παράβαση του άρθρου 31 του κανονισμού 1290/2005 (4): Δαπάνες πραγματοποιηθείσες νωρίτερα από 24 μήνες — όσον αφορά την προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία απέκλεισε από την κοινοτική χρηματοδότηση δαπάνες πραγματοποιηθείσες τα έτη 1999 και 2000, αποκλείει από τη χρηματοδότηση των δαπανών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα από 24 μήνες σχετικά με την έγγραφη ανακοίνωση της Επιτροπής στις πορτογαλικές αρχές των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων που προέκυψαν από την ακύρωση της αποφάσεως 28/IV/2006 της Επιτροπής (5).


(1)  Απόφαση της 22ας Ιουνίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 182, σ. 39)

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) 729/70 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 1970, περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ ειδ. έκδ. 03/005, σ. 93).

(3)  Έγγραφο VI/5330/97-PT, της 23ης Δεκεμβρίου 1997, Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπολογισμό των οικονομικών συνεπειών όσον αφορά την προετοιμασία της αποφάσεως περί εκκαθαρίσεως λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων.

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΕΕ L 209, σ. 1).

(5)  Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2006, για την απόρριψη του αιτήματος κοινοτικής χρηματοδότησης ορισμένων δαπανών τις οποίες πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (ΕΕ L 124, σ. 21).


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/63


Προσφυγή της 24ης Σεπτεμβρίου 2015 — Universidad Internacional de la Rioja κατά ΓΕΕΑ — Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

(Υπόθεση T-561/15)

(2015/C 389/71)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logroño, Ισπανία) (εκπρόσωποι: C. Lema Devesa και A. Porras Fernandez-Toledano, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Universidad de la Rioja (Logroño, Ισπανία)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα που περιέχει τα λεκτικά στοιχεία «UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR» — Υπ’ αριθ. 11 738 093 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, της 22ας Ιουνίου 2015 στην υπόθεση R 1914/2014-5

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον με αυτήν απορρίφθηκε η υπ’ αριθ. 11 738 093 αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος και, συνεπεία τούτου, να διατάξει την καταχώριση του εν λόγω σήματος.

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν προσδιορίζονται επαρκώς οι μέσοι καταναλωτές των συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν αναλύεται ορθώς ο κίνδυνος συγχύσεως.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/64


Προσφυγή της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 — Aldi κατά ΓΕΕΑ — Rouard (GOURMET)

(Υπόθεση T-572/15)

(2015/C 389/72)

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Γερμανία) (εκπρόσωποι: C. Fürsen και N. Bertram, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Pierre-André Rouard (Μαδρίτη, Ισπανία)

Στοιχεία σχετικά με την ενώπιον του ΓΕΕΑ διαδικασία

Αιτούσα: Η προσφεύγουσα

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα το οποίο περιέχει το λεκτικό στοιχείο «GOURMET» — Υπ’ αριθ. 10 509 446 αίτηση καταχωρίσεως

Διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ: Διαδικασία ανακοπής

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 24ης Ιουλίου 2015 στην υπόθεση R 1985/2013-4

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Παράβαση του άρθρου 63 του κανονισμού 207/2009 σε συνδυασμό με τον κανόνα 20, παράγραφος 7, του κανονισμού 2868/95·

Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/65


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2015 — Greenwood Houseware (Zhuhai) κ.λπ. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Ο πρόεδρος του τετάρτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 179 της 3.7.2010.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/65


Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Οκτωβρίου 2015 — db-Technologies Deutschland κατά ΓΕΕΑ — MIP Metro (Sigma)

(Υπόθεση T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  ΕΕ C 245 της 27.7.2015.


Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/66


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Οκτωβρίου 2015 — DI κατά EASO

(Υπόθεση F-113/13)

((Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό της EASO - Συμβασιούχος υπάλληλος - Περίοδος δοκιμαστικής υπηρεσίας - Απόλυση λόγω πρόδηλης ανικανότητας - Προσφυγή ακυρώσεως - Αντιστοιχία μεταξύ δικογράφου της προσφυγής και διοικητικής ενστάσεως - Δεν υφίσταται - Προδήλως απαράδεκτο - Αγωγή αποζημιώσεως))

(2015/C 389/75)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: DI (εκπρόσωπος: I. Vlaic, δικηγόρος)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (εκπρόσωποι: L. Cerdán Ortiz-Quintana, D. Waelbroeck και A. Duron, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του προσφεύγοντος-ενάγοντος μετά από περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας, η οποία παρατάθηκε κατά τρεις μήνες.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

1.

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή ως προδήλως απαράδεκτη.

2.

Ο DI φέρει τα δικαστικά του έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο.


23.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 389/66


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 15ης Οκτωβρίου 2015 — Drakeford κατά EMA

(Υπόθεση F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.