ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
19 Οκτωβρίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 346/01

Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2015/C 346/02

Υπόθεση C-296/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Σλοβενία) στις 18 Ιουνίου 2015 — Medisanus d. o. o. κατά Splošna Bolnišnica Murska Sobota

2

2015/C 346/03

Υπόθεση C-341/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία) στις 8 Ιουλίου 2015 — Hans Maschek

3

2015/C 346/04

Υπόθεση C-360/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 13 Ιουλίου 2015 — College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort κατά X B.V.

4

2015/C 346/05

Υπόθεση C-366/15: Προσφυγή της 14ης Ιουλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ρουμανίας

5

2015/C 346/06

Υπόθεση C-390/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Trybunał Konstytucyjny (Πολωνία) στις 20 Ιουλίου 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

6

2015/C 346/07

Υπόθεση C-391/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Ισπανία) στις 20 Ιουλίου 2015 — Marina del Mediterráneo, S.L. κ.λπ. κατά Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

6

2015/C 346/08

Υπόθεση C-416/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Bucureşti (Ρουμανία) στις 29 Ιουλίου 2015 — Selena România Srl κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

7

2015/C 346/09

Υπόθεση C-419/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 30 Ιουλίου 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG κατά Grüne Welle Vertriebs GmbH

8

2015/C 346/10

Υπόθεση C-420/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Βέλγιο) στις 30 Ιουλίου 2015 — Ποινική δίκη κατά  U ( *1 )

9

2015/C 346/11

Υπόθεση C-437/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 10 Αυγούστου 2015 το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 4 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-222/14, Deluxe Laboratories κατά ΓΕΕΑ (Deluxe)

9

2015/C 346/12

Υπόθεση C-455/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Varbergs tingsrätt (Σουηδία) στις 28 Αυγούστου 2015 — P κατά Q

11

2015/C 346/13

Υπόθεση C-459/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 28 Αυγούστου 2015 η Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction κατά Συμβουλίου

11

 

Γενικό Δικαστήριο

2015/C 346/14

Υπόθεση T-446/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — Dow AgroSciences και Dintec Agroquímica — Produtos Químicos κατά Επιτροπής [Φυτοπροστατευτικά προϊόντα — Δραστική ουσία τριφλουραλίνη — Μη καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ — Κανονισμός (ΕΚ) 33/2008 — Ταχεία διαδικασία εκτιμήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων — Αναλογικότητα]

13

2015/C 346/15

Υπόθεση T-234/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Amitié κατά Επιτροπής (Ρήτρα διαιτησίας — Επιχορήγηση — Χρηματοδοτική συνδρομή — Αναστολή πληρωμών — Αίτημα επιστροφής των δαπανών που δηλώθηκαν — Αποζημίωση — Τόκοι υπερημερίας — Χρεωστικό σημείωμα — Ενδοσυμβατική ευθύνη — Ανταγωγή)

13

2015/C 346/16

Υπόθεση T-503/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση — Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως — Βασικοί έλεγχοι — Επικουρικοί έλεγχοι)

15

2015/C 346/17

Υπόθεση T-564/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ministry of Energy of Iran κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Πλάνη εκτιμήσεως — Προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων — Αναλογικότητα)

15

2015/C 346/18

Υπόθεση T-577/12: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — NIOC κ.λπ.. κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Περιοριστικά μέτρα ληφθέντα κατά του Ιράν, με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων — Δέσμευση κεφαλαίων — Προσφυγή ακυρώσεως — Περιφερειακή αρχή — Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον — Παραδεκτό — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Μνεία και επιλογή της νομικής βάσεως — Αρμοδιότητα του Συμβουλίου — Αρχή της προβλεψιμότητας των πράξεων της Ένωσης — Έννοια της συνδεόμενης οντότητας — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας — Αναλογικότητα — Δικαίωμα ιδιοκτησίας)

16

2015/C 346/19

Υπόθεση T-82/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Panasonic και MT Picture Display κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών — Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε σχέση με τις τιμές, την κατανομή των αγορών, την παραγωγική δυνατότητα και την παραγωγή — Δικαιώματα άμυνας — Απόδειξη της συμμετοχής στη σύμπραξη — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό των προστίμων — Αναλογικότητα — Πρόστιμα — Πλήρης δικαιοδοσία)

17

2015/C 346/20

Υπόθεση T-84/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Samsung SDI κ.λπ. κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Διάρκεια της παραβάσεως — Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία — Ανακοίνωση του 2006 περί συνεργασίας — Μείωση του ποσού του προστίμου — Υπολογισμός του ποσού του προστίμου — Συνυπολογισμός των πωλήσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με το κριτήριο του τόπου παραδόσεως — Συνυπολογισμός της μέσης αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβάσεως)

18

2015/C 346/21

Υπόθεση T-91/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — LG Electronics κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως που διέπραξε η κοινή επιχείρηση — Ίση μεταχείριση — Μέθοδος υπολογισμού του ποσού του προστίμου — Συνυπολογισμός της αξίας των πωλήσεων των καθοδικών σωλήνων μέσω μεταποιημένων προϊόντων — Προθεσμία παραγραφής — Αναλογικότητα — Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας)

19

2015/C 346/22

Υπόθεση T-92/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Philips κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως που διέπραξε η κοινή επιχείρηση — Ίση μεταχείριση — Μέθοδος υπολογισμού του ποσού του προστίμου — Συνυπολογισμός της αξίας των πωλήσεων των καθοδικών σωλήνων μέσω μεταποιημένων προϊόντων — Συνυπολογισμός της μέσης αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβάσεως — Συνυπολογισμός του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου — Αναλογικότητα — Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας)

20

2015/C 346/23

Υπόθεση T-104/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Toshiba κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής — Απόδειξη της συμμετοχής στη σύμπραξη — Ενιαία και διαρκής παράβαση — Καταλογισμός της παραβάσεως — Κοινός έλεγχος — Πρόστιμα — Πλήρης δικαιοδοσία)

21

2015/C 346/24

Υπόθεση T-245/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής [ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση — Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως — Βασικοί έλεγχοι — Επικουρικοί έλεγχοι — Άρθρα 51, 53, 73 και 73α του κανονισμού (ΕΚ) 796/2004]

22

2015/C 346/25

Υπόθεση T-346/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ελλάδα κατά Επιτροπής (ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων — ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ — Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση — Μέτρα αγροτικής αναπτύξεως — Γεωργοπεριβάλλον — Καταλληλότητα των ελέγχων — Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις)

22

2015/C 346/26

Υπόθεση T-525/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — H&M Hennes & Mauritz κατά ΓΕΕΑ — Yves Saint Laurent (τσάντες χειρός) (Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει τσάντες χειρός — Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Ατομικός χαρακτήρας — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

23

2015/C 346/27

Υπόθεση T-526/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — H&M Hennes & Mauritz κατά ΓΓΕΑ — Yves Saint Laurent (τσάντες χειρός) (Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει τσάντες χειρός — Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα — Λόγος ακυρότητας — Ατομικός χαρακτήρας — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως)

24

2015/C 346/28

Υπόθεση T-714/13: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Gold Crest κατά ΓΕΕΑ (MIGHTY BRIGHT) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος MIGHTY BRIGHT — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

25

2015/C 346/29

Υπόθεση T-168/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Pérez Gutiérrez κατά Επιτροπής (Εξωσυμβατική ευθύνη — Δημόσια υγεία — Οδηγία 2001/37/ΕΚ — Παραγωγή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού — Έγχρωμες φωτογραφίες οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή ως προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού — Απόφαση 2003/641/ΕΚ — Χρήση άνευ συγκαταθέσεως της εικόνας θανόντος προσώπου — Προσωπική ζημία της χήρας του θανόντος)

25

2015/C 346/30

Υπόθεση T-225/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — iNET24 Holding κατά ΓΕΕΑ (IDIRECT24) [Κοινοτικό σήμα — Διεθνής καταχώριση με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα — Λεκτικό σήμα IDIRECT24 — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009]

26

2015/C 346/31

Υπόθεση T-254/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — Warenhandelszentrum κατά ΓΕΕΑ — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος NEW MAX — Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα MAX — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

27

2015/C 346/32

Υπόθεση T-278/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Dairek Attoumi κατά ΓΕΕΑ — Diesel (DIESEL) (Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα — Προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήμα DIESEL — Λόγος ακυρώσεως — Χρήση διακριτικού σήματος — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο ε', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 — Απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης — Αναστολή της διοικητικής διαδικασίας)

28

2015/C 346/33

Υπόθεση T-530/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Verein StHD κατά ΓΕΕΑ (αναπαράσταση μαύρου φιόγκου) [Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος που αναπαριστά μαύρο φιόγκο — Απόλυτος λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

28

2015/C 346/34

Υπόθεση T-584/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Inditex κατά ΓΕΕΑ — Ansell (ZARA) (Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία εκπτώσεως???Procédure de déchéeance — Λεκτικό κοινοτικό σήμα ZARA — Ουσιαστική χρήση — Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009)

29

2015/C 346/35

Υπόθεση T-660/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — SV Capital κατά EAT (Οικονομική και νομισματική πολιτική — Αίτημα διεξαγωγής έρευνας για προβαλλόμενη παράβαση του δικαίου της Ένωσης — Απόφαση της ΕΑΤ — Απόφαση του συμβουλίου προσφυγών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών — Αυτεπάγγελτη εξέταση — Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου — Προσφυγή ακυρώσεως — Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής — Εκπρόθεσμο — Εν μέρει απαράδεκτο)

30

2015/C 346/36

Υπόθεση T-344/15 R: Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Γαλλία κατά Επιτροπής (Ασφαλιστικά μέτρα — Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων — Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 — Έγγραφα τα οποία διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την οδηγία 98/34/ΕΚ — Εναντίωση της Γαλλίας στη δημοσιοποίηση των εγγράφων — Απόφαση με την οποία επιτρέπεται σε τρίτον πρόσβαση στα έγγραφα — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Επείγον — Fumus boni juris — Στάθμιση συμφερόντων)

30

2015/C 346/37

Υπόθεση T-367/15: Προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2015 — Renfe-Operadora κατά ΓΕΕΑ (AVE)

31

2015/C 346/38

Υπόθεση T-472/15 P: Αναίρεση που άσκησε στις 13 Αυγούστου 2015 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση F-78/14, Gross κατά ΕΥΕΔ

32

2015/C 346/39

Υπόθεση T-478/15: Προσφυγή της 21ης Αυγούστου 2015 — Ρουμανία κατά Επιτροπής

33

2015/C 346/40

Υπόθεση T-501/15: Προσφυγή της 31ης Αυγούστου 2015 — Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής

35

2015/C 346/41

Υπόθεση T-502/15: Προσφυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ισπανία κατά Επιτροπής

36

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2015/C 346/42

Υπόθεση F-28/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Loecker κατά ΕΥΕΔ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΥΕΔ — Έκτακτος υπάλληλος — Επικεφαλής αντιπροσωπείας σε τρίτο κράτος — Κλονισμός της σχέσεως εμπιστοσύνης — Μεταφορά στην έδρα της ΕΥΕΔ — Πρόωρη καταγγελία συμβάσεως απασχολήσεως — Προειδοποίηση — Αιτιολογία της αποφάσεως — Άρθρο 26 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως — Δικαιώματα άμυνας — Δικαίωμα ακροάσεως)

38

2015/C 346/43

Υπόθεση F-9/15: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 — Verhelst κατά EMA

38


 


EL

 

Για λόγους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μερικές από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν τεύχος δεν μπορούν πλέον να κοινολογηθούν, οπότε μία νέα αυθεντική έκδοση έχει δημοσιευθεί.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/1


Τελευταίες δημοσιεύσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2015/C 346/01)

Τελευταία δημοσίευση

ΕΕ C 337 της 12.10.2015

Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων

ΕΕ C 328 της 5.10.2015

ΕΕ C 320 της 28.9.2015

ΕΕ C 311 της 21.9.2015

ΕΕ C 302 της 14.9.2015

ΕΕ C 294 της 7.9.2015

ΕΕ C 279 της 24.8.2015

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο

19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/2


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Σλοβενία) στις 18 Ιουνίου 2015 — Medisanus d. o. o. κατά Splošna Bolnišnica Murska Sobota

(Υπόθεση C-296/15)

(2015/C 346/02)

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική

Αιτούν δικαστήριο

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Medisanus d. o. o.

Καθής: Splošna Bolnišnica Murska Sobota

Προδικαστικό ερώτημα

1)

Πρέπει η οδηγία 2004/18/ΕΚ (1), και ειδικότερα τα άρθρα της 23, παράγραφοι 2 και 8, και 2, σε συνδυασμό με τις διατάξεις

της οδηγίας 2001/83/ΕΚ (2), και ειδικά του άρθρου της 83,

της οδηγίας 2002/98/ΕΚ (3), και ειδικά του άρθρου της 4, παράγραφος 2,

της ΣΛΕΕ, και ειδικά του άρθρου της 18,

να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι απαγορεύει την απαίτηση βιομηχανικώς παρασκευασμένων φαρμακευτικών προϊόντων «προερχόμενων από σλοβενικό πλάσμα» (απαίτηση η οποία στηρίζεται στην εθνική νομοθεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, δηλαδή στο άρθρο 6, σημείο 71, του ZZdr-2);


(1)  Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (ΕΕ L 134, σ. 114).

(2)  Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, σ. 67).

(3)  Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK (ΕΕ L 33, σ. 30).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/3


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία) στις 8 Ιουλίου 2015 — Hans Maschek

(Υπόθεση C-341/15)

(2015/C 346/03)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Wien (Αυστρία)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: Hans Maschek

Καθής: Διεύθυνση δημοτικού συμβουλίου του δήμου Βιέννης

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Είναι συμβατή με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88 εθνική ρύθμιση όπως η επίμαχη διάταξη του § 41a, παράγραφος 2, του κανονισμού μισθοδοσίας του δήμου Βιέννης του 1994, η οποία καταρχήν δεν αναγνωρίζει αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια κατά την έννοια του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ (1) σε εργαζόμενο ο οποίος σε ορισμένη χρονική στιγμή τερματίζει με αίτησή του την εργασιακή σχέση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, ερωτάται αν [είναι συμβατή με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88] εθνική διάταξη η οποία προβλέπει ότι κάθε υπάλληλος ο οποίος τερματίζει με αίτησή του την εργασιακή σχέση οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξαντλήσει το τυχόν διαθέσιμο δικαίωμα άδειας αναψυχής μέχρι το τέλος της εργασιακής σχέσεως και ότι αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσεως κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου υφίσταται μόνον όταν ο εργαζόμενος, ακόμα και αν ζητούσε άδεια αναψυχής με έναρξη την ημέρα υποβολής της αιτήσεως τερματισμού της εργασιακής σχέσεως, δεν θα ήταν σε θέση να εξαντλήσει άδεια αναψυχής ίση σε διάρκεια με το διάστημα που αποτελεί τη βάση της αιτήσεως αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια.

2)

Πρέπει να γίνει δεκτό ότι αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια υφίσταται μόνον όταν ο εργαζόμενος, ο οποίος λόγω ανικανότητας για εργασία δεν ήταν σε θέση να εξαντλήσει το δικαίωμα αδείας του αμέσως πριν από τον τερματισμό της εργασιακής σχέσεως, α) ενημέρωσε τον εργοδότη του αμελλητί (και συνεπώς καταρχήν πριν από τον χρόνο του τερματισμού της εργασιακής σχέσεως) για αυτήν του την ανικανότητα για εργασία (για παράδειγμα λόγω ασθενείας), και β) απέδειξε την ανικανότητά του για εργασία (για παράδειγμα λόγω ασθενείας) αμελλητί (και συνεπώς καταρχήν πριν από τον χρόνο του τερματισμού της εργασιακής σχέσεως) (για παράδειγμα με ιατρική βεβαίωση ασθενείας);

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, ερωτάται αν είναι συμβατή με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88 εθνική διάταξη η οποία προβλέπει ότι αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια υφίσταται μόνον όταν ο εργαζόμενος, ο οποίος λόγω ανικανότητας για εργασία δεν ήταν σε θέση να εξαντλήσει το δικαίωμα αδείας του αμέσως πριν από τον τερματισμό της εργασιακής σχέσεως, α) ενημέρωσε τον εργοδότη του αμελλητί (και συνεπώς καταρχήν πριν από τον χρόνο του τερματισμού της εργασιακής σχέσεως) για αυτήν του την ανικανότητα για εργασία (για παράδειγμα λόγω ασθενείας), και β) απέδειξε την ανικανότητά του για εργασία (για παράδειγμα λόγω ασθενείας) αμελλητί (και συνεπώς καταρχήν πριν από τον χρόνο του τερματισμού της εργασιακής σχέσεως) (για παράδειγμα με ιατρική βεβαίωση ασθενείας).

3)

Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. απόφαση 18.3.2004, C-342/01 [Gomez], σκέψη 31· 24.1.2012, C-282/10 [Dominguez], σκέψεις 47 έως 50· 3.5.2012, C-337/10 [Neidei], σκέψη 37), τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να χορηγούν νομοθετικώς στον εργαζόμενο δικαίωμα άδειας ή αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια πέρα από το ελάχιστο δικαίωμα το οποίο εγγυάται το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88. Επιπλέον, οι απορρέουσες από το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88 αξιώσεις έχουν άμεση εφαρμογή (βλ. απόφαση 24.1.2012, C-282/10 [Dominguez], σκέψεις 34 έως 36· 12.6.2014, C-118/13 [Boilacke], σκέψη 28).

Συνεπάγεται η ανωτέρω ερμηνεία του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/88 ότι, στην περίπτωση κατά την οποία ο εθνικός νομοθέτης αναγνωρίζει σε ορισμένο κύκλο προσώπων αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια σε έκταση που υπερβαίνει σαφώς τα προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη της οδηγίας, τότε, λόγω της άμεσης εφαρμογής του άρθρου 7 της οδηγίας 2003/88, τα πρόσωπα στα οποία η εθνική νομοθεσία, κατά παράβαση της οδηγίας, δεν αναγνώρισε αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια, έχουν και αυτά αξίωση αποζημιώσεως για μη ληφθείσα άδεια στην έκταση κατά την οποία η εθνική ρύθμιση αναγνωρίζει την αξίωση αυτή μόνον υπέρ των προσώπων τα οποία αφορά και η οποία υπερβαίνει σαφώς τα προβλεπόμενα από την εν λόγω διάταξη της οδηγίας;


(1)  Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (EE L 299, σ. 9).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/4


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 13 Ιουλίου 2015 — College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort κατά X B.V.

(Υπόθεση C-360/15)

(2015/C 346/04)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Hoge Raad der Nederlanden

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείον: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

Αναιρεσίβλητη: X B.V.

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Πρέπει το άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για την επιβολή των λεγόμενων τελών leges από όργανο κράτους μέλους όσον αφορά την εξέταση αιτήσεως διατυπώσεως σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εκτελέσεως εργασιών εκσκαφής συνδεόμενων με την εγκατάσταση καλωδίων για δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών;

2)

Πρέπει το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2006/123/ΕΚ […] να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αυτό έχει εφαρμογή επίσης σε αμιγώς εσωτερικές καταστάσεις;

3)

Πρέπει η οδηγία 2006/123/ΕΚ […] να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, λαμβανομένης υπόψη της αιτιολογικής της σκέψεως 9, η οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμογή σε εθνική ρύθμιση η οποία απαιτεί ότι η πρόθεση εκτελέσεως εργασιών εκσκαφής συνδεόμενων με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την αφαίρεση καλωδίων για δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να δηλωθεί στον δήμαρχο και στους δημοτικούς συμβούλους, και βάσει της οποίας ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν έχουν την αρμοδιότητα να απαγορεύσουν τις δηλωθείσες εργασίες αλλά είναι αρμόδιοι να θέσουν όρους σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εκτελέσεως των εργασιών, καθώς και σχετικά με την προώθηση της κοινής χρήσεως των εγκαταστάσεων και τη συνεννόηση, όσον αφορά τις εργασίες, με τους διαχειριστές των άλλων έργων στο ίδιο έδαφος;

4)

Πρέπει το άρθρο 4, αρχή και σημείο 6, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ […] να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή σε σύμφωνη γνώμη σχετικά με τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εκτελέσεως εργασιών εκσκαφής συνδεόμενων με την εγκατάσταση καλωδίων για δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς το οικείο όργανο του κράτους μέλους να είναι αρμόδιο να απαγορεύσει αυτές καθ’ εαυτές τις εν λόγω εργασίες;

(5)

(Α)

Αν, λαμβανομένων υπόψη των απαντήσεων στα προηγούμενα ερωτήματα, το άρθρο 13, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ […] έχει εφαρμογή εν προκειμένω, έχει τότε η διάταξη αυτή άμεσο αποτέλεσμα;

(Β)

Αν το ερώτημα 5 (Α) χρήζει καταφατικής απαντήσεως, συνεπάγεται το άρθρο 13, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ […] ότι τα προς χρέωση έξοδα δύνανται να υπολογιστούν βάσει του εκτιμώμενου κόστους όλων των διαδικασιών αιτήσεως, ή όλων των αιτήσεων όπως η επίμαχη, ή ακόμη των επιμέρους αιτήσεων;

(Γ)

Αν το ερώτημα 5 (Α) χρήζει καταφατικής απαντήσεως, βάσει ποιων κριτηρίων πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ […] τα έμμεσα και πάγια έξοδα να καταλογίζονται στις συγκεκριμένες αιτήσεις για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης;


(1)  ΕΕ L 376, σ. 36.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/5


Προσφυγή της 14ης Ιουλίου 2015 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ρουμανίας

(Υπόθεση C-366/15)

(2015/C 346/05)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: E. Sanfrutos Cano, L. Nicolae)

Καθής: Ρουμανία

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Ρουμανία, μη θεσπίζοντας τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (1) ή, εν πάση περιπτώσει, μη κοινοποιώντας τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής·

να καταδικάσει τη Ρουμανία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο έληξε στις 22 Αυγούστου 2013.


(1)  ΕΕ L 135, σ. 14.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/6


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Trybunał Konstytucyjny (Πολωνία) στις 20 Ιουλίου 2015 — Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

(Υπόθεση C-390/15)

(2015/C 346/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Trybunał Konstytucyjny

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αιτών: Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)

Έτεροι διάδικοι: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prokurator Generalny

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Είναι το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους μειωμένους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας (2), άκυρο για τον λόγο ότι δεν τηρήθηκε κατά τη νομοθετική διαδικασία ο ουσιώδης τύπος της διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

2)

Είναι το άρθρο 98, παράγραφος 2, της παρατεθείσας στο ερώτημα 1 οδηγίας 2006/112/ΕΚ, σε συνδυασμό με το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας, άκυρο λόγω παραβιάσεως της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας, καθόσον αποκλείει την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών σε βιβλία τα οποία εκδίδονται σε ψηφιακή μορφή και σε άλλες ηλεκτρονικές εκδόσεις;


(1)  ΕΕ L 347, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 116, σ. 18.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/6


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Ισπανία) στις 20 Ιουλίου 2015 — Marina del Mediterráneo, S.L. κ.λπ. κατά Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

(Υπόθεση C-391/15)

(2015/C 346/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσες: Marina del Mediterráneo, S.L., Marina del Mediterráneo Duquesa, S.L., Marina del Mediterráneo Estepona, S.L., Marina del Mediterráneo Este, S.L., Marinas del Mediterráneo Torre, S.L., Marina del Mediterráneo Marbella, S.L., Gómez Palma, S.C., Enrique Alemán, S.A., Cyes Infraestructuras, S.A., Cysur Obras y Medioambiente, S.A.

Καθής: Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía

Λοιποί διάδικοι: Agencia Pública de Puertos de Andalucía, U.T.E. Nassir Bin Abdullah and Sons, S.L., Puerto Deportivo de Marbella, S.A., και Ayuntamiento de Marbella

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχουν τα άρθρα 1, παράγραφος 1, και 2, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της οδηγίας 89/665 (1), υπό το πρίσμα των αρχών της καλόπιστης συνεργασίας και της πρακτικής αποτελεσματικότητας της οδηγίας, την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση, όπως το άρθρο 310, παράγραφος 2, του νόμου 30/2007 της 30ής Οκτωβρίου, περί δημόσιων συμβάσεων (νυν άρθρο 40, παράγραφος 2, του βασιλικού νομοθετικού διατάγματος 3/2011, περί εγκρίσεως του ενοποιημένου κειμένου του νόμου περί δημόσιων συμβάσεων), καθόσον αυτή δεν επιτρέπει την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των ενδιάμεσων πράξεων της αναθέτουσας αρχής, όπως είναι η πράξη με την οποία γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα διαγωνιζομένου, στην περίπτωση του οποίου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας τις οποίες επιβάλλει η εθνική νομοθεσία και η νομοθεσία της Ένωσης;

2)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, έχουν άμεσο αποτέλεσμα τα άρθρα 1, παράγραφος 1, και 2, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της οδηγίας 89/665;


(1)  Οδηγία 89/665 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της συνάψεως συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων (ΕΕ L 395, σ. 33).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/7


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Curtea de Apel Bucureşti (Ρουμανία) στις 29 Ιουλίου 2015 — Selena România Srl κατά Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

(Υπόθεση C-416/15)

(2015/C 346/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Curtea de Apel Bucureşti

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Selena România SRL

Καθής: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) București

Παρεμβαίνουσα: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Galați

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 21/2013 του Συμβουλίου  (1) [για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι] την έννοια ότι εφαρμόζεται και σε εισαγωγές πραγματοποιούμενες από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ταϊβάν πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2013, δηλαδή το 2012, αλλά μετά την έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 791/2011 του Συμβουλίου  (2) [για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας];

2)

Εφαρμόζεται ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 21/2013 του Συμβουλίου, και στην περίπτωση εισαγωγών πραγματοποιούμενων από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ταϊβάν κατά το διάστημα πριν από τις 17 Ιανουαρίου 2013, καθώς και πριν από την ημερομηνία εκδόσεως του κανονισμού (ΕΕ) 437/2012 της Επιτροπής  (3) [για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 791/2011 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί, ανοιχτής βροχίδας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί, ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή], αλλά μετά την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) 791/2011 του Συμβουλίου


(1)  Εκτελεστικός κανονισμός (EE) 21/2013 του Συμβουλίου, της 10ης Ιανουαρίου 2013, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 791/2011 στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι (ΕΕ L 11, σ. 1).

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 791/2011 του Συμβουλίου, της 3ης Αυγούστου 2011, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (EE L 204, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 437/2012 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2012, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 791/2011 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί, ανοιχτής βροχίδας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ινών από γυαλί, ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊβάν και Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή (ΕΕ L 134, σ. 12).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/8


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberlandesgericht Düsseldorf (Γερμανία) στις 30 Ιουλίου 2015 — Thomas Philipps GmbH & Co. KG κατά Grüne Welle Vertriebs GmbH

(Υπόθεση C-419/15)

(2015/C 346/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberlandesgericht Düsseldorf

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Thomas Philipps GmbH & Co. KG

Εφεσίβλητη: Grüne Welle Vertriebs GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Προσκρούει στο άρθρο 33, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα (1), η έγερση αξιώσεων λόγω παραποίησης/απομίμησης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος από κάτοχο άδειας εκμεταλλεύσεως ο οποίος δεν είναι καταχωρισμένος στο μητρώο κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων;

2)

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο ερώτημα 1: Μπορεί ο κάτοχος αποκλειστικής άδειας εκμεταλλεύσεως κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος να εγείρει, στην αποκλειστικώς από αυτόν κινηθείσα δίκη, αξιώσεις για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη ο ίδιος, κατ’ εξουσιοδότηση του δικαιούχου δυνάμει του άρθρου 32, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001, για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, ή μπορεί μόνο να παρεμβαίνει στη διαδικασία που ο ίδιος ο δικαιούχος κινεί δυνάμει της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου λόγω παραποιήσεως/απομιμήσεως του κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματός του;


(1)  EE L 3, σ. 1.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/9


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Βέλγιο) στις 30 Ιουλίου 2015 — Ποινική δίκη κατά  U (*1)

(Υπόθεση C-420/15)

(2015/C 346/10)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Ποινική δίκη ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου κατά

 U (*1)

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιτίθενται τα άρθρα 18, 20, 45, 49 και 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα άρθρα 2 και 3 του βασιλικού διατάγματος της 20ής Ιουλίου 2001, περί της ταξινομήσεως των οχημάτων, στο μέτρο που για να κυκλοφορήσουν στο Βέλγιο — ακόμα και στην περίπτωση που διασχίζουν, απλώς, τη χώρα — τα οχήματα που ανήκουν σε κάτοικο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ταξινομηθεί στο κράτος μέλος αυτό, πρέπει να ταξινομηθούν στο Βέλγιο όταν το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν είναι επίσης κάτοικος Βελγίου;


(*1)  Πληροφορίες που διεγράφησαν στο πλαίσιο της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/9


Αναίρεση που άσκησε στις 10 Αυγούστου 2015 το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) στις 4 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-222/14, Deluxe Laboratories κατά ΓΕΕΑ (Deluxe)

(Υπόθεση C-437/15 P)

(2015/C 346/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείον: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (εκπρόσωπος: S. Palmero Cabezas)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Deluxe Laboratories, Inc.

Αιτήματα

Το αναιρεσείον ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει την προσφεύγουσα της πρωτοβάθμιας δίκης στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί καθόσον το Γενικό Δικαστήριο παρέβη το άρθρο 75, πρώτη περίοδος, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα (1), σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και παράγραφος 2, του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα για τους κατωτέρω συνοπτικώς εκτιθέμενους λόγους:

1.

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον απέκλεισε τη δυνατότητα σφαιρικής αιτιολογήσεως για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες ενώ η αντίληψη του σημείου ως προς έκαστο εξ αυτών είναι ομοιογενής και, ως εκ τούτου, δεν μεταβάλλεται η αιτιολογία που αντιστοιχεί σε κάθε ένα από τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

2.

Η επιβολή της υποχρέωσης στο ΓΕΕΑ να επαναλαμβάνει συστηματικά την ίδια αιτιολογία για κάθε ένα από τα προϊόντα ή υπηρεσίες, ή ομοιογενείς κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, θα ισοδυναμούσε με μετατροπή της ουσιαστικής υποχρέωσης αιτιολογήσεως σε αμιγώς τυπική υποχρέωση.

3.

Το Γενικό Δικαστήριο διέκρινε ρητά τους λόγους για τους οποίους το σημείο μπορεί, σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η καταχώριση του σήματος, να γίνει αντιληπτό αποκλειστικά ως ένδειξη της υψηλής ποιότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

4.

Αρκεί τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να διαθέτουν ένα κοινό χαρακτηριστικό προκειμένου να μπορεί η αιτιολογία να καλύπτει το σύνολό τους, εφόσον το σημείο στερείται διακριτικού χαρακτήρα συνεπεία του εν λόγω χαρακτηριστικού. Εν προκειμένω, το κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε ένα από τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν στο σύνολό τους ανεξαιρέτως να διαθέτουν σχετικά υψηλή ποιότητα, και επομένως η ένδειξη της υψηλής ποιότητας γίνεται αντιληπτή ως απλό επιχείρημα προωθήσεως των πωλήσεων σε σχέση με το σύνολο και έκαστο των προϊόντων ή υπηρεσιών.

5.

Το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη καθόσον ερμήνευσε εσφαλμένως την έννοια της «αρκούντως ομοιογενούς» κατηγορίας των προϊόντων ή υπηρεσιών όπως ορίζεται στην υφιστάμενη νομολογία, και βάσει της ερμηνείας αυτής περιόρισε αδικαιολογήτως τα κριτήρια για την εκτίμησή της εν λόγω έννοιας. Εν προκειμένω, το κοινό χαρακτηριστικό το οποίο διαπίστωσε το Γενικό Δικαστήριο καθιστά δυνατή την εκτίμηση ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ως προς τις οποίες ζητείται η καταχώριση συνιστούν αρκούντως ομοιογενή κατηγορία η οποία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σφαιρικής αιτιολογίας.

6.

Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση προσκρούει στην υφιστάμενη νομολογία, και, συγκεκριμένα στη διάταξη της 11ης Δεκεμβρίου 2014, C-253/14 P, FTI Touristik GmbH κατά ΓΕΕΑ, (BigXtra), EU:C:2014:2445.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (EE L 78, σ. 1).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/11


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Varbergs tingsrätt (Σουηδία) στις 28 Αυγούστου 2015 — P κατά Q

(Υπόθεση C-455/15)

(2015/C 346/12)

Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική

Αιτούν δικαστήριο

Varbergs tingsrätt

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγων: P

Εναγoμένη: Q

Προδικαστικό ερώτημα

Οφείλει το αιτούν δικαστήριο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23, στοιχείο α', του κανονισμού Βρυξέλλες II (1) ή άλλης διατάξεως, και παρά το άρθρο 24 του κανονισμού αυτού, να αρνηθεί να αναγνωρίσει την απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο του Silute στις 18 Φεβρουαρίου 2015 (βλ. το παράρτημα A) και, κατά συνέπεια, να συνεχίσει την ενώπιόν του εκκρεμούσα διαδικασία που αφορά δικαίωμα επιμέλειας;


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ L 338, σ. 1).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/11


Αναίρεση που άσκησε στις 28 Αυγούστου 2015 η Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) στις 25 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-459/15 P)

(2015/C 346/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (εκπρόσωποι: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea και J. Iriarte Ángel, abogados)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 25ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση T-95/14·

να αποφανθεί αμετακλήτως επί της διαφοράς και να κάνει δεκτά τα αιτήματα τα οποία προέβαλε πρωτοδίκως η προσφεύγουσα, νυν αναιρεσείουσα, ήτοι να ακυρώσει το άρθρο 1 της αποφάσεως 2013/661/ΚΕΠΠΑ (1), της 15ης Νοεμβρίου 2013, και το άρθρο 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 1154/2013 (2), της 15ης Νοεμβρίου 2013, στο μέτρο που αφορούν ή μπορούν να θίξουν την IOEC και να απαλείψει την επωνυμία της αναιρεσείουσας από τα παραρτήματα, αντιστοίχως, των προπαρατεθεισών πράξεων·

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει τρεις λόγους:

Πλάνη περί το δίκαιο κατά το μέτρο που με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου διαπιστώνεται εσφαλμένως ότι το Συμβούλιο τήρησε την υποχρέωση αιτιολογήσεως και ότι δεν προσέβαλε το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας.

Πλάνη περί το δίκαιο κατά το μέτρο που με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου διαπιστώνεται ότι τα μέτρα κατά της αναιρεσείουσας θεμελιώνονται σε αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στην πραγματικότητα δεν βρίσκουν έρεισμα σε πραγματικά περιστατικά και η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου βασίζεται σε υποθέσεις. Συνεπώς, στοιχειοθετείται κατάχρηση εξουσίας, παράβαση των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου και προσβολή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως.

Πλάνη περί το δίκαιο κατά το μέτρο που με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου διαπιστώνεται εσφαλμένως ότι τηρήθηκαν το δικαίωμα ιδιοκτησίας της IOEC και η αρχή της αναλογικότητας.


(1)  Απόφαση 2013/661/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (EE L 306, σ. 18).

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 1154/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (EE L 306, σ. 3).


Γενικό Δικαστήριο

19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/13


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — Dow AgroSciences και Dintec Agroquímica — Produtos Químicos κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-446/10) (1)

([Φυτοπροστατευτικά προϊόντα - Δραστική ουσία τριφλουραλίνη - Μη καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ - Κανονισμός (ΕΚ) 33/2008 - Ταχεία διαδικασία εκτιμήσεως - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Αναλογικότητα])

(2015/C 346/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Ηνωμένο Βασίλειο)·και Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Πορτογαλία) (εκπρόσωποι: K. Van Maldegem και C. Mereu, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς P. Ondrůšek και F. Wilman, εν συνεχεία P. Ondrůšek και G. von Rintelen, επικουρούμενοι από τον J. Stuyck, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως 2010/355/ΕΕ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2010, σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας trifluralin στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 160, σ. 30).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Οι Dow AgroSciences Ltd και Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda θα φέρουν, εκτός από τα δικά τους δικαστικά έξοδα, και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


(1)  EE C 346 της 18.12.2010.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/13


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Amitié κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-234/12) (1)

((Ρήτρα διαιτησίας - Επιχορήγηση - Χρηματοδοτική συνδρομή - Αναστολή πληρωμών - Αίτημα επιστροφής των δαπανών που δηλώθηκαν - Αποζημίωση - Τόκοι υπερημερίας - Χρεωστικό σημείωμα - Ενδοσυμβατική ευθύνη - Ανταγωγή))

(2015/C 346/15)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Amitié Srl (Μπολώνια, Ιταλία) (εκπρόσωποι: D. Boagert, M. Picat και C. Siciliano, δικηγόροι)

Εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: F. Moro και S. Delaude, επικουρούμενοι αρχικώς από τους R. Van der Hout και A. Krämer και στη συνέχεια από τον R. Van der Hout και την A. Köhler, δικηγόρους)

Αντικείμενο

Αγωγή, δυνάμει του άρθρου 272 ΣΛΕΕ και του άρθρου 340, πρώτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, με αίτημα, πρώτον, να αναγνωριστεί, κατ’ αρχάς, ότι τα ποσά που εισέπραξε η ενάγουσα κατ’ εφαρμογήν της συμβάσεως επιχορηγήσεως και των δύο συμβάσεων χρηματοδοτικής συνδρομής που συνήψε με την Κοινότητα, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, καθώς και τα ποσά της χρηματικής κυρώσεως και των τόκων υπερημερίας, τα οποία η Επιτροπή ζητεί από την ενάγουσα να επιστρέψει ή να καταβάλει, βάσει των τελικών πορισμάτων οικονομικού ελέγχου, δεν οφείλονται στο σύνολό τους ή, τουλάχιστον, εν μέρει, στη συνέχεια, ότι το δικαίωμα της Επιτροπής να συνάγει γενικότερα συμπεράσματα από τα τελικά πορίσματα του ελέγχου για άλλη σύμβαση επιχορηγήσεως έχει παραγραφεί και, τέλος, ότι στοιχειοθετείται ευθύνη της Ένωσης εκ συμβάσεως επειδή η Επιτροπή ανέστειλε, λαμβάνοντας υπόψη τα προκαταρκτικά πορίσματα του οικονομικού ελέγχου, την καταβολή των οφειλόμενων στην ενάγουσα ποσών σύμφωνα με τις λοιπές δύο συμβάσεις επιχορηγήσεως και, δεύτερον, να υποχρεωθεί η Επιτροπή να καταβάλει στην ενάγουσα, αφενός, τα υπολειπόμενα καταβλητέα ποσά βάσει των συμβάσεων επιχορηγήσεως των οποίων η εκτέλεση ανεστάλη και βάσει άλλης συμβάσεως χρηματοδοτικής συνδρομής, καθώς και τόκους υπερημερίας και, αφετέρου, αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη η ενάγουσα λόγω της καταχρηστικής ασκήσεως εκ μέρους της Επιτροπής των δικαιωμάτων της από τις συμβάσεις χρηματοδοτικής συνδρομής ή επιχορηγήσεως που ελέγχθηκαν και των οποίων η εκτέλεση ανεστάλη κατόπιν του ως άνω οικονομικού ελέγχου.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Καταργεί τη δίκη ως προς το αίτημα της Amitié Srl να ληφθεί υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην αμφισβητήσει το οφειλόμενο υπόλοιπο των καταβλητέων στην εν λόγω εταιρία ποσών βάσει των συμβάσεων επιχορηγήσεως με στοιχεία ECP-2007-DILI-517005, για τη δράση Athena (Access to cultural heritage networks across Europe), και ECP-2008-DILI-538025, για τη δράση Judaica Europeana (Jewish urban digital European integrated cultural archive).

2)

Απορρίπτει την αγωγή κατά τα λοιπά.

3)

Υποχρεώνει την Amitié να καταβάλει στην Επιτροπή, πρώτον, ποσό 50 458,23 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας υπολογιζόμενων με ετήσιο επιτόκιο 4,5 % από την 6η Απριλίου 2012 και έως την πλήρη εξόφληση του ποσού αυτού, δεύτερον, ποσό 261 947,36 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας υπολογιζόμενων με ετήσιο επιτόκιο 4,25 % από την 28η Δεκεμβρίου 2012 και έως την πλήρη εξόφληση του ποσού αυτού, τρίτον, ποσό 358 712,35 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας υπολογιζόμενων με ετήσιο επιτόκιο 4,5 % από την 8η Μαΐου 2012 και έως την πλήρη εξόφληση του ποσού αυτού, και, τέταρτον, ποσό 5 045,82 ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας υπολογιζόμενων με ετήσιο επιτόκιο 4,5 % από την 23η Ιουνίου 2012 και έως την πλήρη εξόφληση του ποσού αυτού.

4)

Η Amitié φέρει, πέραν των δικαστικών της εξόδων, τα τέσσερα πέμπτα των δικαστικών εξόδων της Επιτροπής.

5)

Η Επιτροπή φέρει το ένα πέμπτο των δικαστικών εξόδων της.


(1)  EE C 243 της 11.8.2012.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/15


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-503/12) (1)

((ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων - ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ - Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση - Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως - Βασικοί έλεγχοι - Επικουρικοί έλεγχοι))

(2015/C 346/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: αρχικώς, C. Murrell, στη συνέχεια, E. Jenkinson και M. Holt και τέλος, M. Holt, επικουρούμενοι από τον D. Wyatt, QC και τη V. Wakefield, barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: N. Donnelly, P. Rossi και K. Skelly)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2012/500/ΕΕ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 244, σ. 11), στο μέτρο που η απόφαση αυτή αφορά τέσσερις εγγραφές στο παράρτημά της, σχετικά με κατ’ αποκοπήν διόρθωση ύψους 5 % επί δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) κατά το οικονομικό έτος 2008, ανερχόμενη σε 277 231,60 ευρώ και σε 13 671 558,90 ευρώ, και κατά το οικονομικό έτος 2009, ανερχόμενη σε 270 398,26 ευρώ και σε 15 844 193,29 ευρώ.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρει τα δικαστικά του έξοδα και τα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  EE C 26 της 26.1.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/15


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ministry of Energy of Iran κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-564/12) (1)

((Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων - Δέσμευση κεφαλαίων - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Δικαιώματα άμυνας - Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας - Πλάνη εκτιμήσεως - Προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων - Αναλογικότητα))

(2015/C 346/17)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Ministry of Energy of Iran (Τεχεράνη, Ιράν) (εκπρόσωπος: M. Lester, barrister)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: M. Bishop και A. de Elera)

Αντικείμενο

Μερική ακύρωση της αποφάσεως 2012/635/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση της αποφάσεως 2010/413/ΚΕΠΠΑ για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 282, σ. 58), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 945/2012 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 282, σ. 16).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει το Ministry of Energy of Iran στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 55 της 23.2.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/16


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — NIOC κ.λπ.. κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση T-577/12) (1)

((Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας - Περιοριστικά μέτρα ληφθέντα κατά του Ιράν, με σκοπό την παρεμπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων - Δέσμευση κεφαλαίων - Προσφυγή ακυρώσεως - Περιφερειακή αρχή - Ενεργητική νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον - Παραδεκτό - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Μνεία και επιλογή της νομικής βάσεως - Αρμοδιότητα του Συμβουλίου - Αρχή της προβλεψιμότητας των πράξεων της Ένωσης - Έννοια της συνδεόμενης οντότητας - Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως - Δικαιώματα άμυνας - Δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας - Αναλογικότητα - Δικαίωμα ιδιοκτησίας))

(2015/C 346/18)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC) (Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs) (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO) (Τεχεράνη, Ιράν), Karoon Oil & Gas Production Co. (Khouzestan, Ιράν), Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC) (Τεχεράνη), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO) (Τεχεράνη), National Iranian Drilling Co. (NIDC) (Khouzestan), South Zagros Oil & Gas Production Co. (Shiraz, Ιράν), Maroun Oil & Gas Co. (Ahwaz, Ιράν), Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC) (Khouzestan), Gachsaran Oil & Gas Co. (Ahmad, Ιράν), Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC) (Khouzestan), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC) (Khoramshar, Ιράν), West Oil & Gas Production Co. (Kermanshah, Ιράν), East Oil & Gas Production Co. (EOGPC) (Mashhad, Ιράν), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) (Τεχεράνη) και Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (Boushehr, Ιράν) (εκπρόσωπος: J.-M. Thouvenin, δικηγόρος)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: V. Piessevaux και M. Bishop)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως 2012/635/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (EE L 282, σ. 58), και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 945/2012 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν (ΕΕ L 282, σ. 16), καθόσον οι πράξεις αυτές αφορούν τις προσφεύγουσες και, αφετέρου, αίτημα περί κηρύξεως ανεφάρμοστου ως προς τις προσφεύγουσες του άρθρου 20, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της αποφάσεως 2010/413/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 195, σ. 39), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2012/635, καθώς και του άρθρου 23, παράγραφος 2, στοιχείο δ', του κανονισμού (ΕΕ) 267/2012 του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 2012, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 961/2010 (ΕΕ L 88, σ. 1).

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Οι National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) και η Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) φέρουν, επιπλέον των δικαστικών εξόδων τους, τα έξοδα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ C 79 της 16.3.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/17


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Panasonic και MT Picture Display κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-82/13) (1)

((Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών - Απόφαση με την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ - Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε σχέση με τις τιμές, την κατανομή των αγορών, την παραγωγική δυνατότητα και την παραγωγή - Δικαιώματα άμυνας - Απόδειξη της συμμετοχής στη σύμπραξη - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Κατευθυντήριες γραμμές του 2006 για τον υπολογισμό των προστίμων - Αναλογικότητα - Πρόστιμα - Πλήρης δικαιοδοσία))

(2015/C 346/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Panasonic Corp. (Kadoma, Ιαπωνία) και MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Ιαπωνία) (εκπρόσωποι: R. Gerrits και A.-H. Bischke, δικηγόροι, M. Hoskins, QC, και S. K. Abram, barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Biolan, M. Kellerbauer και G. Koleva)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθόσον αφορά τις προσφεύγουσες, ή, επικουρικώς, μείωση του ποσού του προστίμου που επιβλήθηκε στις προσφεύγουσες

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Το ποσό των προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν με το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχεία στ', η' και θ', της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθορίζεται σε 128 866 000 ευρώ ως προς την Panasonic Corp., για την άμεση συμμετοχή της στην παράβαση η οποία αφορά καθοδικούς σωλήνες έγχρωμου δέκτη που χρησιμοποιούνται σε οθόνες τηλεοράσεων, σε 82 826 000 ευρώ ως προς τις Panasonic, Toshiba Corp. και MT Picture Display Co. Ltd, από κοινού και αλληλεγγύως, και σε 7 530 000 ευρώ ως προς τις Panasonic και MT Picture Display, από κοινού και αλληλεγγύως.

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 101 της 6.4.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/18


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Samsung SDI κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-84/13) (1)

((Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ - Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Διάρκεια της παραβάσεως - Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία - Ανακοίνωση του 2006 περί συνεργασίας - Μείωση του ποσού του προστίμου - Υπολογισμός του ποσού του προστίμου - Συνυπολογισμός των πωλήσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα με το κριτήριο του τόπου παραδόσεως - Συνυπολογισμός της μέσης αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβάσεως))

(2015/C 346/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Samsung SDI Co. Ltd (Gyeonggi-do, Δημοκρατία της Κορέας)· Samsung SDI Germany GmbH (Βερολίνο, Γερμανία)· και Samsung SDI (Μαλαισία) Bhd (Negeri Sembilan Darul Khusus, Μαλαισία) (εκπρόσωποι: αρχικά G. Berrisch, δικηγόρος, D. Hull, solicitor, και L.-A. Grelier, δικηγόρος, στη συνέχεια M. Hull και L.-A. Grelier, στη συνέχεια L.-A. Grelier, D. Geradin, J. Ysewyn, P. Camesasca, δικηγόροι, και J. Flynn, QC)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Biolan, G. Meessen και H. van Vliet)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), και αίτημα μειώσεως των προστίμων που επιβλήθηκαν στις προσφεύγουσες.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της προσφυγής της Samsung SDI Germany GmbH.

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)

Καταδικάζει τη Samsung SDI Co. Ltd και τη Samsung SDI (Malaysia) Bhd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 108 της 13.4.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/19


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — LG Electronics κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-91/13) (1)

((Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ - Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως που διέπραξε η κοινή επιχείρηση - Ίση μεταχείριση - Μέθοδος υπολογισμού του ποσού του προστίμου - Συνυπολογισμός της αξίας των πωλήσεων των καθοδικών σωλήνων μέσω μεταποιημένων προϊόντων - Προθεσμία παραγραφής - Αναλογικότητα - Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας))

(2015/C 346/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: LG Electronics, Inc. (Σεούλ, Νότια Κορέα) (εκπρόσωποι: G. van Gerven και T. Franchoo, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικά C. Hödlmayr, M. Kellerbauer και P. Van Nuffel, στη συνέχεια M. Kellerbauer, P. Van Nuffel και A. Biolan)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), και αίτημα μειώσεως του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την LG Electronics, Inc. στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 108 της 13.4.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/20


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Philips κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-92/13) (1)

((Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ - Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Καταλογισμός στη μητρική εταιρία της παραβάσεως που διέπραξε η κοινή επιχείρηση - Ίση μεταχείριση - Μέθοδος υπολογισμού του ποσού του προστίμου - Συνυπολογισμός της αξίας των πωλήσεων των καθοδικών σωλήνων μέσω μεταποιημένων προϊόντων - Συνυπολογισμός της μέσης αξίας των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραβάσεως - Συνυπολογισμός του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου - Αναλογικότητα - Διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας))

(2015/C 346/22)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Koninklijke Philips Electronics NV (Eindhoven, Κάτω Χώρες) (εκπρόσωποι: J. de Pree και S. Molin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικά C. Hödlmayr, M. Kellerbauer και P. Van Nuffel, στη συνέχεια M. Kellerbauer, P. Van Nuffel και A. Biolan, και τέλος M. Kellerbauer, P. Van Nuffel και V. Bottka)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), και, επικουρικώς, αίτημα άρσεως ή μειώσεως του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Koninklijke Philips Electronics NV στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 108 της 13.4.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/21


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Toshiba κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-104/13) (1)

((Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Παγκόσμια αγορά καθοδικών σωλήνων για τηλεοράσεις και οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ - Συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές σε θέματα τιμών, κατανομής των αγορών, ικανοτήτων και παραγωγής - Απόδειξη της συμμετοχής στη σύμπραξη - Ενιαία και διαρκής παράβαση - Καταλογισμός της παραβάσεως - Κοινός έλεγχος - Πρόστιμα - Πλήρης δικαιοδοσία))

(2015/C 346/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Toshiba Corp. (Τόκυο, Ιαπωνία) (εκπρόσωποι: J. MacLennan, solicitor, J. Jourdan, A. Schulz και P. Berghe, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Biolan, V. Bottka και M. Kellerbauer)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθόσον αφορά την προσφεύγουσα, καθώς και, επικουρικώς, αίτημα άρσεως ή μειώσεως του προστίμου που επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει εν μέρει το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο d, της αποφάσεως C(2012) 8839 τελικό της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 101 ΣΛΕΕ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/39.437 — Σωλήνες για οθόνες τηλεοράσεων και ηλεκτρονικών υπολογιστών), καθόσον διαπιστώνει ότι η Toshiba Corp. μετείχε σε παγκόσμια σύμπραξη στην αγορά των καθοδικών σωλήνων για έγχρωμες τηλεοράσεις, από τις 16 Μαΐου 2000 έως τις 31 Μαρτίου 2003.

2)

Ακυρώνει το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο g, της αποφάσεως αυτής, καθόσον επιβάλλει πρόστιμο 28 048 000 ευρώ στην Toshiba λόγω της άμεσης συμμετοχής της σε παγκόσμια σύμπραξη στην αγορά των καθοδικών σωλήνων για έγχρωμες τηλεοράσεις.

3)

Το ποσό του επιβληθέντος στην Toshiba προστίμου στο άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο h, της επίμαχης αποφάσεως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Panasonic Corp. και την MT Picture Display Co. Ltd, καθορίζεται σε 82 826 000 ευρώ.

4)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

5)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 114 της 20.4.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/22


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 4ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ηνωμένο Βασίλειο κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-245/13) (1)

([ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων - ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ - Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση - Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως - Βασικοί έλεγχοι - Επικουρικοί έλεγχοι - Άρθρα 51, 53, 73 και 73α του κανονισμού (ΕΚ) 796/2004])

(2015/C 346/24)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: αρχικώς, C. Murrell, M. Holt και E. Jenkinson, στη συνέχεια, M. Holt, επικουρούμενοι από τον D. Wyatt, QC, και τη V. Wakefield, barrister)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Rossi και K. Skelly)

Αντικείμενο

Αίτημα μερικής ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2013/123/ΕΕ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 67, σ. 20), στο μέτρο που η απόφαση αυτή αφορά εγγραφή του παραρτήματος Ι, σχετικά με διόρθωση κατά παρέκταση, ύψους 5,19 %, επί δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία (Ηνωμένο Βασίλειο) κατά το οικονομικό έτος 2010, ανερχόμενη σε 16 513 582,57 ευρώ.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας φέρει τα δικαστικά του έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


(1)  EE C 189 της 29.6.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/22


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ελλάδα κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-346/13) (1)

((ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων - ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ - Δαπάνες που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση - Μέτρα αγροτικής αναπτύξεως - Γεωργοπεριβάλλον - Καταλληλότητα των ελέγχων - Κατ’ αποκοπήν δημοσιονομικές διορθώσεις))

(2015/C 346/25)

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: αρχικώς Ι-Κ. Χαλκιάς, Ξ. Μπασάκου και Α. Βασιλοπούλου, στη συνέχεια, Α.-Ευ. Βασιλοπούλου, Γ. Κανελλόπουλος και Ό. Τσιρκινίδου)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: Α. Μαρκουλλή και Δ. Τριανταφύλλου)

Αντικείμενο

Προσφυγή ακυρώσεως της εκτελεστικής αποφάσεως 2013/214/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 123, σ. 11)

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την εκτελεστική απόφαση 2013/214/ΕΕ της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), κατά το μέρος που επιβάλλει στην Ελληνική Δημοκρατία δημοσιονομική διόρθωση 2 % όσον αφορά τα επιμέρους γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα «Βιολογική γεωργία» και «Βιολογική κτηνοτροφία».

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.


(1)  EE C 245 της 24.8.2013


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/23


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — H&M Hennes & Mauritz κατά ΓΕΕΑ — Yves Saint Laurent (τσάντες χειρός)

(Υπόθεση T-525/13) (1)

((Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει τσάντες χειρός - Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα - Λόγος ακυρότητας - Ατομικός χαρακτήρας - Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως))

(2015/C 346/26)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: H. Hartwig και A. von Mühlendahl, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Yves Saint Laurent SAS (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: N. Decker, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 8ης Ιουλίου 2013 (υπόθεση R 207/2012 3), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ των H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG και Yves Saint Laurent SAS.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG στα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Yves Saint Laurent SAS κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  EE C 359 της 7.12.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/24


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 — H&M Hennes & Mauritz κατά ΓΓΕΑ — Yves Saint Laurent (τσάντες χειρός)

(Υπόθεση T-526/13) (1)

((Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Καταχωρισθέν κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα που απεικονίζει τσάντες χειρός - Προγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα - Λόγος ακυρότητας - Ατομικός χαρακτήρας - Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως))

(2015/C 346/27)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: H. Hartwig και A. von Mühlendahl, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: A. Folliard-Monguiral)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Yves Saint Laurent SAS (Παρίσι, Γαλλία) (εκπρόσωπος: N. Decker, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 8ης Ιουλίου 2013 (υπόθεση R 207/2012 3), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ των H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG και Yves Saint Laurent SAS.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG στα δικαστικά έξοδα συμπεριλαμβανομένων των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Yves Saint Laurent SAS κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  EE C 359 της 7.12.2013.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/25


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 — Gold Crest κατά ΓΕΕΑ (MIGHTY BRIGHT)

(Υπόθεση T-714/13) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού λεκτικού σήματος MIGHTY BRIGHT - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 346/28)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Gold Crest LLC (Goleta, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: P. Rath και W. Festl-Wietek, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: S. Bonne)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του δεύτερου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 8ης Οκτωβρίου 2013 (υπόθεση R 2038/2012-2), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου MIGHTY BRIGHT ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Η Cold Crest LLC φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα δικαστικά έξοδα του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ).


(1)  EE C 61 της 1.3.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/25


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Pérez Gutiérrez κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-168/14) (1)

((Εξωσυμβατική ευθύνη - Δημόσια υγεία - Οδηγία 2001/37/ΕΚ - Παραγωγή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού - Έγχρωμες φωτογραφίες οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή ως προειδοποιήσεις για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού - Απόφαση 2003/641/ΕΚ - Χρήση άνευ συγκαταθέσεως της εικόνας θανόντος προσώπου - Προσωπική ζημία της χήρας του θανόντος))

(2015/C 346/29)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Ενάγουσα: Ana Pérez Gutiérrez (Mataró, Ισπανία) (εκπρόσωπος: J. Soler Puebla, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Baquero Cruz και C. Cattabriga)

Αντικείμενο

Αγωγή αποζημιώσεως με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι υπέστη η ενάγουσα κατόπιν της χρήσεως άνευ της συγκαταθέσεώς της εικόνας του θανόντος συζύγου της μεταξύ των φωτογραφιών που πρότεινε η Επιτροπή για τις προειδοποιήσεις για την υγεία που πρέπει να περιέχουν τα προϊόντα καπνού, κατά το άρθρο 5, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2001/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ L 194, σ. 26) και της αποφάσεως 2003/641/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη χρήση έγχρωμων φωτογραφιών ή άλλων εικονογραφήσεων ως προειδοποιήσεων για την υγεία στις συσκευασίες προϊόντων καπνού (EE L 226, σ. 24), και, αφετέρου, την απόσυρση της εικόνας του θανόντος συζύγου της και την απαγόρευση της χρήσεώς της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Ana Pérez στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 135 της 5.5.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/26


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — iNET24 Holding κατά ΓΕΕΑ (IDIRECT24)

(Υπόθεση T-225/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διεθνής καταχώριση με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Λεκτικό σήμα IDIRECT24 - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Άρθρο 75 του κανονισμού 207/2009])

(2015/C 346/30)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: iNET24 Holding AG (Feusisberg, Ελβετία) (εκπρόσωποι: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger και V. Dalichau, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann, στη συνέχεια S. Hanne)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 1867/2013-5), σχετικά με διεθνή καταχώριση του λεκτικού σήματος IDIRECT24 με προστασία που επεκτείνεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την iNET24 Holding AG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 184 της 16.6.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/27


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 — Warenhandelszentrum κατά ΓΕΕΑ — Baumarkt Max Bahr (NEW MAX)

(Υπόθεση T-254/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος NEW MAX - Προγενέστερο εικονιστικό κοινοτικό σήμα MAX - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 346/31)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Warenhandelszentrum Ltd (Neu-Ulm, Γερμανία) (εκπρόσωπος: F.-P. Hirschel, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: αρχικώς A. Pohlmann, στη συνέχεια S. Hanne)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 29ης Ιανουαρίου 2014 (υπόθεση R 2035/2012-1), αφορώσας διαδικασία ανακοπής μεταξύ των Baumarkt Max Bahr GmbH & Co. KG και Warenhandelszentrum Ltd.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Warenhandelszentrum Ltd στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 194 της 24.6.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Dairek Attoumi κατά ΓΕΕΑ — Diesel (DIESEL)

(Υπόθεση T-278/14) (1)

((Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας - Καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα - Προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήμα DIESEL - Λόγος ακυρώσεως - Χρήση διακριτικού σήματος - Κίνδυνος συγχύσεως - Άρθρο 25, παράγραφος 1, στοιχείο ε', του κανονισμού (ΕΚ) 6/2002 - Απόδειξη της ουσιαστικής χρήσης - Αναστολή της διοικητικής διαδικασίας))

(2015/C 346/32)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Mansour Dairek Attoumi (Badalona, Ισπανία) (εκπρόσωποι: E. Manresa Medina και J. Manresa Medina, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωποι: O. Mondéjar Ortuño και V. Melgar)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Diesel SpA (Breganze, Ιταλία) (εκπρόσωποι: F. Celluprica και F. Fischetti, δικηγόροι)

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 18ης Φεβρουαρίου 2014 (υπόθεση R 855/2012-3), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας μεταξύ Diesel SpA και Mansour Dairek Attoumi.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τον Mansour Dairek Attoumi στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 253 της 4.8.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/28


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Verein StHD κατά ΓΕΕΑ (αναπαράσταση μαύρου φιόγκου)

(Υπόθεση T-530/14) (1)

([Κοινοτικό σήμα - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος που αναπαριστά μαύρο φιόγκο - Απόλυτος λόγος απαραδέκτου - Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009])

(2015/C 346/33)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Ζυρίχη, Ελβετία) (εκπρόσωπος: P. Brauns, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: M. Fischer)

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 5ης Μαΐου 2014 (υπόθεση R 1940/2013-4), σχετικά με αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος που αναπαριστά μαύρο φιόγκο, ως κοινοτικού σήματος.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 303 της 8.9.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/29


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — Inditex κατά ΓΕΕΑ — Ansell (ZARA)

(Υπόθεση T-584/14) (1)

((Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία εκπτώσεως???Procédure de déchéeance - Λεκτικό κοινοτικό σήμα ZARA - Ουσιαστική χρήση - Άρθρο 51, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009))

(2015/C 346/34)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Ισπανία) (εκπρόσωπος: C. Duch Fonoll, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ: Zainab Ansell και Roger Ansell (Moshi, Τανζανία)

Αντικείμενο

Προσφυγή ασκηθείσα κατά της αποφάσεως του δευτέρου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 19ης Μαΐου 2014 (υπόθεση R 1118/2013-2), σχετικά με διαδικασία κηρύξεως της εκπτώσεως μεταξύ των Zainab Ansell και Roger Ansell, αφενός, και Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), αφετέρου.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Industria de Diseño Textil, SA στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 339 της 29.9.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/30


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — SV Capital κατά EAT

(Υπόθεση T-660/14) (1)

((Οικονομική και νομισματική πολιτική - Αίτημα διεξαγωγής έρευνας για προβαλλόμενη παράβαση του δικαίου της Ένωσης - Απόφαση της ΕΑΤ - Απόφαση του συμβουλίου προσφυγών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών - Αυτεπάγγελτη εξέταση - Αναρμοδιότητα του εκδόντος την πράξη οργάνου - Προσφυγή ακυρώσεως - Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής - Εκπρόθεσμο - Εν μέρει απαράδεκτο))

(2015/C 346/35)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: SV Capital OÜ (Tallinn, Εσθονία) (εκπρόσωπος: M. Greinoman, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EAT) (εκπρόσωποι: J. Overett Somnier και Ζ. Γιωτάκη, επικουρούμενοι από τον F. Tuytschaever, δικηγόρο)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: W. Mölls και K.-P. Wojcik)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως, αφενός, της αποφάσεως C 2013 002 της ΕΑΤ, της 21ης Φεβρουαρίου 2014, περί απορρίψεως του αιτήματος της προσφεύγουσας να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος της εσθονικής και της φινλανδικής εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού τομέα, δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331, σ. 12), λόγω προβαλλόμενης παραβιάσεως του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, αφετέρου, της αποφάσεως 2014-C1-02 του συμβουλίου προσφυγών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, της 14ης Ιουλίου 2014, περί απορρίψεως της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της ως άνω αποφάσεως.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση 2014-C1-02 του συμβουλίου προσφυγών των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, της 14ης Ιουλίου 2014.

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 431 της 1.12.2014.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/30


Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Γαλλία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-344/15 R)

((Ασφαλιστικά μέτρα - Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων - Κανονισμός (ΕΚ) 1049/2001 - Έγγραφα τα οποία διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την οδηγία 98/34/ΕΚ - Εναντίωση της Γαλλίας στη δημοσιοποίηση των εγγράφων - Απόφαση με την οποία επιτρέπεται σε τρίτον πρόσβαση στα έγγραφα - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως - Επείγον - Fumus boni juris - Στάθμιση συμφερόντων))

(2015/C 346/36)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: F. Alabrune, G. de Bergues, D. Colas και F. Fize)

Καθής: Επιτροπής (εκπρόσωποι: J. Baquero Cruz και F. Clotuche-Duvieusart)

Αντικείμενο

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως GESTDEM 2014/6064, της 21ης Απριλίου 2015, σχετικά με επιβεβαιωτική αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145, σ. 43), με την οποία η Επιτροπή επέτρεψε την πρόσβαση σε δύο έγγραφα προερχόμενα από τις γαλλικές αρχές, τα οποία της είχαν διαβιβαστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204, σ. 37).

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:

1)

Αναστέλλει την εκτέλεση της αποφάσεως GESTDEM 2014/6064 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2015, σχετικά με επιβεβαιωτική αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, με την οποία η Επιτροπή επέτρεψε την πρόσβαση σε δύο έγγραφα προερχόμενα από τις γαλλικές αρχές, τα οποία της είχαν διαβιβαστεί στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται από την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/31


Προσφυγή της 9ης Ιουλίου 2015 — Renfe-Operadora κατά ΓΕΕΑ (AVE)

(Υπόθεση T-367/15)

(2015/C 346/37)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Renfe-Operadora, Entidad Pública Empresarial (Μαδρίτη, Ισπανία) (εκπρόσωποι: J.-B. Devaureix, abogado, και M. Hernández Sandoval, abogada)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)

Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ

Επίδικο σήμα: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα το οποίο περιέχει το λεκτικό στοιχείο «AVE» — Αίτηση για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση — Υπ’ αριθ. 5 640 198 αίτηση καταχωρίσεως

Προσβαλλόμενη απόφαση: Απόφαση του πέμπτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 24ης Απριλίου 2015 στην υπόθεση R 712/2014-5

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, κάνοντας δεκτή την αίτησή της για επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και, συνεπώς, να κρίνει παραδεκτή την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το τμήμα ακυρώσεως στις 4 Φεβρουαρίου 2014, την οποία θα πρέπει να ακυρώσει το τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ στο πλαίσιο της αντίστοιχης προσφυγής·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Προβαλλόμενοι λόγοι

Ατελής περιγραφή των πραγματικών περιστατικών στην προσβαλλόμενη απόφαση, παρατυπίες διαπραχθείσες κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εις βάρος της άμυνας της προσφεύγουσας, και τήρηση από την προσφεύγουσα του καθήκοντός της επιμέλειας.

Εσφαλμένη αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, δυσαναλογία μεταξύ του τυπικού σφάλματος το οποίο φέρεται να διέπραξε η προσφεύγουσα και των συνεπειών που απορρέουν από αυτό, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα στερήθηκε το δικαίωμα προσφυγής κατά μιας βλαπτικής για τα συμφέροντά της αποφάσεως, και υπέρμετρα αυστηρός χαρακτήρας της ληφθείσας αποφάσεως.

Προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της προσφεύγουσας η οποία δεν ήταν σε θέση να αντικρούσει τους ουσιαστικούς λόγους στους οποίους βασίζεται η κήρυξη μερικής ακυρότητας του σήματος «AVE».


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/32


Αναίρεση που άσκησε στις 13 Αυγούστου 2015 η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 3 Ιουνίου 2015 στην υπόθεση F-78/14, Gross κατά ΕΥΕΔ

(Υπόθεση T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (εκπρόσωποι: S. Marquardt και M. Silva)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Philipp Oliver Gross (Βρυξέλλες, Βέλγιο)

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να αναιρέσει την απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τρίτο τμήμα) της 3ης Ιουνίου 2015 στην υπόθεση F-78/14 (Gross κατά ΕΥΕΔ)·

να κάνει δεκτά τα πρωτοδίκως προβληθέντα από την αναιρεσείουσα αιτήματα·

να καταδικάσει τον αναιρεσίβλητο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αναιρέσεώς της, η αναιρεσείουσα προβάλλει επτά λόγους μεταξύ των οποίων ορισμένοι αφορούν το σύστημα βαθμολογήσεως και άλλοι το σύστημα προαγωγών.

Επί του συστήματος βαθμολογήσεως

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 43 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: ΚΥΚ), των κανόνων περί κατανομής του βάρους αποδείξεως, αθέτηση της απαγορεύσεως αποφάνσεως ultra petita και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της αναιρεσείουσας.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από υπέρβαση των ορίων του δικαστικού ελέγχου. Η αναιρεσείουσα διατείνεται ότι, στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, επανειλημμένως, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης (στο εξής: ΔΔΔ) υπερέβη τα όρια του ελέγχου του, και φαίνεται να επιθυμεί να της επιβάλει ένα συγκεκριμένο σύστημα βαθμολογήσεως.

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο ως προς την έλλειψη αντικειμενικότητας ενός συστήματος αξιολογήσεως μη προσδιοριζόμενου αριθμητικώς και παράβαση του άρθρου 43 του ΚΥΚ.

4.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 266 ΣΛΕΕ, καθόσον, ακυρώνοντας εν μέρει την προσβαλλομένη απόφαση, το ΔΔΔ κατέστησε αδύνατη την εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως χωρίς την πρόκληση άλλων παρατυπιών. Η αναιρεσείουσα διατείνεται ότι αν το άρθρο 4 της προσβαλλομένης αποφάσεως είναι παράνομο, πρέπει να διεξαχθεί νέα συγκριτική ανάλυση των προσόντων του αναιρεσίβλητου με τα προσόντα των λοιπών προαγώγιμων μονίμων υπαλλήλων του βαθμού του κατ’ εκτέλεση της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως σύμφωνα τις εκθέσεις βαθμολογίας βάσει των οποίων, κατά με την κρίση του ΔΔΔ, δεν μπορεί να διεξαχθεί ανάλυση με βάση αντικειμενικά και συγκρίσιμα στοιχεία.

Επί του συστήματος προαγωγών

5.

Ο πέμπτος λόγος αντλείται από αθέτηση της απαγορεύσεως αποφάνσεως ultra petita και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας της αναιρεσείουσας.

6.

Ο έκτος λόγος αντλείται από παραβίαση των κανόνων περί κατανομής του βάρους αποδείξεως.

7.

Ο έβδομος λόγος αντλείται από πλάνη περί το δίκαιο όσον αφορά την εκ μέρους της αναιρεσείουσας παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/33


Προσφυγή της 21ης Αυγούστου 2015 — Ρουμανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-478/15)

(2015/C 346/39)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ρουμανία (εκπρόσωποι: R. Radu, A. Buzoianu, E. Gane)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 11 Ιουνίου 2015 υπό τη μορφή του εγγράφου υπ’ αριθ. BUDG/B/3/MV D(2015) 2453089 με την οποία επιβλήθηκε στη Ρουμανία η υποχρέωση να θέσει στη διάθεση του θεσμικού αυτού οργάνου το ακαθάριστο ποσό των 1 079 513,09 ευρώ, ως ίδιους πόρους,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει τέσσερις λόγους.

1.

Ο πρώτος λόγος αντλείται από αναρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση

Καμία διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν παρέχει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να επιβάλλει σε κράτος μέλος την υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού αντιστοιχούντος σε απώλεια ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφειλόμενη σε διαγραφή τελωνειακής οφειλής αποφασισθείσα από άλλο κράτος μέλος, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον υπολογισμό, την είσπραξη και την απόδοση των εν λόγω δασμών ως παραδοσιακών ίδιων πόρων στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από ανεπαρκή και μη προσήκουσα αιτιολογία της προσβαλλόμενης αποφάσεως

Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι επαρκώς και προσηκόντως αιτιολογημένη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 296 ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι, αφενός, δεν περιέχει τη νομική βάση επί της οποίας εκδόθηκε, η νομική βάση δε αυτή δεν μπορεί να συναχθεί ούτε από τα λοιπά στοιχεία του εγγράφου και, αφετέρου, η Επιτροπή δεν παρέθεσε, με την προσβαλλόμενη απόφαση, τον νομικό συλλογισμό που την οδήγησε να επιβάλει στη Ρουμανία την επίμαχη υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού.

3.

Ο τρίτος λόγος αντλείται από μη προσήκουσα άσκηση της αρμοδιότητας της Επιτροπής

Εφόσον το Γενικό Δικαστήριο αποφασίσει ότι η Επιτροπή ενήργησε εντός των ορίων της αρμοδιότητας που της παρέχουν οι Συνθήκες, η Ρουμανία φρονεί ότι το εν λόγω θεσμικό όργανο άσκησε τις αρμοδιότητές του κατά μη προσήκοντα τρόπο, παραβιάζοντας την αρχή της χρηστής διοικήσεως και προσβάλλοντας το δικαίωμα άμυνας του Ρουμανικού Δημοσίου.

Η Επιτροπή παραβίασε το καθήκον επιμέλειας και την αρχή της χρηστής διοικήσεως καθόσον δεν εξέτασε ενδελεχώς όλες τις κρίσιμες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της ούτε αναζήτησε άλλες αναγκαίες πληροφορίες πριν εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Η Επιτροπή δεν απέδειξε άμεσο αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ των πραγματικών περιστατικών που προσάπτονται στη Ρουμανία και της απώλειας των ίδιων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν δικαιολόγησε το ζητούμενο ποσό σε σχέση με το ποσό των δασμών που αντιστοιχούν στην αξία των επίμαχων πράξεων διαμετακομίσεως, στηριζόμενη στην αξία που διεγράφη από τη Γερμανία.

Οι ενέργειες της Επιτροπής ήταν απρόβλεπτες και κατέστησαν ανέφικτη την εκ μέρους της Ρουμανίας άσκηση των δικαιωμάτων της άμυνας.

4.

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από παραβίαση των αρχών της ασφάλειας δικαίου και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

Οι κανόνες δικαίου δυνάμει των οποίων η Επιτροπή επέβαλε την υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού δεν προσδιορίζονται ούτε διευκρινίζονται με την προσβαλλόμενη απόφαση, οπότε δεν κατέστη δυνατό στη Ρουμανία να προβλέψει την εφαρμογή τους. Το Ρουμανικό Δημόσιο δεν ήταν σε θέση, πριν λάβει το έγγραφο της Επιτροπής, να προβλέψει ή να πληροφορηθεί την υποχρέωση καταβολής του ζητούμενου ποσού στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η Ρουμανία θεωρεί ότι, με την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως και την επιβολή στη Ρουμανία της υποχρεώσεως καταβολής χρηματικού ποσού, πέντε έτη μετά τα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά και παρά τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Επιτροπή στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξήγαγε κατά την περίοδο αυτή με τις ρουμανικές αρχές, το θεσμικό αυτό όργανο προσέβαλε τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη της Ρουμανίας όσον αφορά τη μη ύπαρξη οικονομικής υποχρεώσεώς της προς καταβολή τελωνειακών δασμών σχετικών με τις επίμαχες πράξεις διαμετακομίσεως.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/35


Προσφυγή της 31ης Αυγούστου 2015 — Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-501/15)

(2015/C 346/40)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρόσωποι: M. Bulterman, B. Koopman και H. Stergiou)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση

κατά το μέρος που αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση, η οποία επιβλήθηκε σύμφωνα με το κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερβολικά ήπιο σύστημα κυρώσεων, ύψους 336 064,53 ευρώ (2009), 403 863,66 ευρώ (2010) και 230 786,49 ευρώ (2011)·

κατά το μέρος που αφορά τη δημοσιονομική διόρθωση που επιβλήθηκε λόγω μερικού ελέγχου για 3 κανονιστικές απαιτήσεις διαχειρίσεως (στο εξής: ΚΑΔ) το 2009 (1 597 182 ευρώ, 15,53 ευρώ και 358,20 ευρώ), 4 ΚΑΔ το 2010 (1 630 540,68 ευρώ και 6 520,50 ευρώ) και 4 ΚΑΔ το 2011 (1 631 326,51 ευρώ) κατά το μέτρο που αφορά την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι οι Κάτω Χώρες παρέβησαν την ΚΑΔ 8· και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Το προσφεύγον ζητεί τη μερική ακύρωση της εκτελεστικής αποφάσεως (ΕΕ) 2015/1119 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (κοινοποιηθείσας υπό τον αριθμό C(2015) 4076) (ΕΕ L 182, σ. 39).

Το προσφεύγον διατυπώνει δύο λόγους ακυρώσεως.

1.

Με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 (1) και του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΚ) 1122/2009 (2) λόγω του αντίθετου με αυτές τις διατάξεις συμπεράσματος ότι το ολλανδικό σύστημα κυρώσεων είναι υπερβολικά ήπιο.

2.

Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως προβάλλεται παράβαση των άρθρων 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 λόγω του αντίθετου με αυτές τις διατάξεις και με την αρχή της ασφάλειας δικαίου συμπεράσματος ότι οι Κάτω Χώρες προέβησαν σε μερικό έλεγχο για την ΚΑΔ 8, όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009. Το προσφεύγον υποστηρίζει ότι η Επιτροπή κακώς θεώρησε ότι το ολλανδικό σύστημα κυρώσεων δεν ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 (3) και των άρθρων 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στηρίξεως για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στηρίξεως για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006, (ΕΚ) 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 (ΕΕ L 30, σ. 16).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχειρίσεως και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στηρίξεως για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στηρίξεως που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα (ΕΕ L 316, σ. 65).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση συστήματος αναγνωρίσεως και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 64/432/ΕΟΚ (ΕΕ 2004 L 5, σ. 8).


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/36


Προσφυγή της 1ης Σεπτεμβρίου 2015 — Ισπανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-502/15)

(2015/C 346/41)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει εν μέρει την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2015, για τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ως προς το σκέλος που αφορά το Βασίλειο της Ισπανίας·

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής του, το προσφεύγον προβάλλει τέσσερις λόγους.

Όσον αφορά την Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

Η επιβληθείσα κατ’ αποκοπή διόρθωση καθαρού ποσού 609 337,80 ευρώ καθώς και η προς τούτο χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού προσκρούουν στο άρθρο 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής οι οποίες περιλαμβάνονται στο έγγραφο VI/5330/97 της 23ης Δεκεμβρίου 1997 (Κατευθυντήριες οδηγίες για τον υπολογισμό των οικονομικών συνεπειών κατά την κατάρτιση της αποφάσεως σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ — τμήμα Εγγυήσεων) καθώς και στο έγγραφο AGRI-64043-2005 (Communication from the Commission, on how the Commission intends in the context 01 of the EAGGF-Guaranteev clearance procedure to handle shortcomings in the context 01 of croos-compliance control system implemented by the Member State), καθόσον η χρήση της μεθόδου της κατ’ αποκοπή εκτιμήσεως δεν κρίνεται σκόπιμη δεδομένου ότι το προσφεύγον προέβη σε ακριβή εκτίμηση του πραγματικού κινδύνου για το Ταμείο. Η εφαρμογή την οποία πραγματοποίησε η Επιτροπή δεν είναι μόνον εσφαλμένη, αλλά και αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας και αδικαιολόγητη.

2.

Η σώρευση της γενικής κατ’ αποκοπή διορθώσεως του 2 % με την εξατομικευμένη διόρθωση των 609 337,80 ευρώ καθώς και η σχετική μέθοδος υπολογισμού είναι αντίθετες προς το άρθρο 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου και προς τα έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τις δημοσιονομικές διορθώσεις, καθόσον δεν νοείται να χρησιμοποιούνται σωρευτικά δύο μέθοδοι υπολογισμού ταυτοχρόνως για την ίδια παράβαση. Η ενέργεια αυτή, πλην του ότι συνιστά νομική ανακολουθία, προσβάλλει κατάφωρα την αρχή της αναλογικότητας και είναι αδικαιολόγητη.

3.

Η επιβληθείσα διόρθωση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2009, οικονομικά έτη 2011 και 2012, παραβιάζει το άρθρο 31, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, συνεπάγεται παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας, στο μέτρο που η Επιτροπή κακώς επέκτεινε τη δημοσιονομική διόρθωση σε περίοδο πέραν των 24 μηνών προ της εκδόσεως της ανακοινώσεως, καθόσον μάλιστα οι σχετικές πλημμέλειες είχαν εν τω μεταξύ διορθωθεί εκ μέρους του Βασιλείου της Ισπανίας.

Όσον αφορά την Comunidad Autónoma de Canarias:

4.

Η επιβληθείσα κατ’ αποκοπή διόρθωση ύψους 1 689 689,03 ευρώ καθώς και η προς τούτο χρησιμοποιηθείσα μέθοδος υπολογισμού προσκρούουν στο άρθρο 31, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου και στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο έγγραφο AGRI/D/40474/2010-REV 1.


Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/38


Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 — De Loecker κατά ΕΥΕΔ

(Υπόθεση F-28/14) (1)

((Υπαλληλική υπόθεση - Προσωπικό της ΕΥΕΔ - Έκτακτος υπάλληλος - Επικεφαλής αντιπροσωπείας σε τρίτο κράτος - Κλονισμός της σχέσεως εμπιστοσύνης - Μεταφορά στην έδρα της ΕΥΕΔ - Πρόωρη καταγγελία συμβάσεως απασχολήσεως - Προειδοποίηση - Αιτιολογία της αποφάσεως - Άρθρο 26 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως - Δικαιώματα άμυνας - Δικαίωμα ακροάσεως))

(2015/C 346/42)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Stéphane De Loecker (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς J.-N. Louis και D. De Abreu Caldas, δικηγόροι, στη συνέχεια J.-N. Louis και N. de Montigny, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (εκπρόσωποι: S. Marquardt και M. Silva)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως των αποφάσεων της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγγείλει τη σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου του προσφεύγοντος, να αρνηθεί να τον δεχθεί σε ακρόαση σχετικά με πραγματικά περιστατικά ηθικής παρενόχλησης, να απορρίψει την αίτησή του για ορισμό εξωτερικού υπεύθυνου έρευνας και να πρωτοκολλήσει την καταγγελία του ως αίτηση.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Ο S. De Loecker φέρει τα δικαστικά του έξοδa, καθώς και το σύνολο των δικαστικών εξόδων στα οποία υπεβλήθη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.


(1)  EE C 184 της 16.6.2014, σ. 44.


19.10.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 346/38


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 7ης Σεπτεμβρίου 2015 — Verhelst κατά EMA

(Υπόθεση F-9/15) (1)

(2015/C 346/43)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.


(1)  EE C 118 της 13.4.2015, σ. 46.