ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 295A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
8 Σεπτεμβρίου # 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2015/C 295A/01

Ανακοίνωση πρόσληψης αριθ. PE/186/S

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

8.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 295/1


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΠΡΌΣΛΗΨΗΣ ΑΡΙΘ. PE/186/S

(2015/C 295 A/01)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση δύο θέσεων

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ (AD 5)

(γυναίκα ή άνδρας)

Πριν υποβάλετε υποψηφιότητα, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες προς τους υποψηφίους οι οποίες προσαρτώνται στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης.

Οι εν λόγω οδηγίες, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης πρόσληψης, θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τους κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες της εγγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α.

ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

Β.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Α.   ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

1.   Γενικά

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία πλήρωσης δύο έκτακτων θέσεων μηχανικού κτιρίων (1) (AD 5) — Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Υποδομών, Μονάδα Διαχείρισης Ακινήτων και Συντήρησης στο Στρασβούργο.

Οι εν λόγω συμβάσεις θα είναι αορίστου χρόνου. Η πρόσληψη θα γίνει στον βαθμό AD 5 πρώτο κλιμάκιο και οι βασικές αποδοχές ανέρχονται σε 4  384,38 ευρώ μηνιαίως. Οι αποδοχές αυτές υπόκεινται στον κοινοτικό φόρο και τις άλλες παρακρατήσεις που προβλέπει το καθεστώς που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΚΛΥ) (2), ενώ απαλλάσσονται της εθνικής φορολογίας. Ωστόσο, το κλιμάκιο στο οποίο θα προσληφθούν τα πρόσωπα που θα προκριθούν μπορεί να προσαρμοσθεί συναρτήσει της επαγγελματικής τους πείρας. Επιπλέον, οι βασικές αποδοχές προσαυξάνονται, υπό ορισμένους όρους, με αποζημιώσεις.

Η πρόσληψη των έκτακτων υπαλλήλων πρέπει να αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στο Κοινοβούλιο τη συνδρομή προσώπων που διαθέτουν τα υψηλότερα προσόντα από άποψη ικανοτήτων, απόδοσης και ακεραιότητας και τα οποία προσλαμβάνονται επί της πλέον ευρείας γεωγραφικής βάσης μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών της Ένωσης. Οι έκτακτοι υπάλληλοι επιλέγονται αδιακρίτως φυλής, πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού, και ανεξαρτήτως της ατομικής ή οικογενειακής τους κατάστασης.

2.   Φύση της εργασίας

Με τόπο εργασίας στο Στρασβούργο (3), στο πλαίσιο της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με τις τεχνικές πτυχές που αφορούν τις τρέχουσες δικαστικές πραγματογνωμοσύνες για τα κτίρια του Στρασβούργου, οι μηχανικοί κτιρίων θα εκτελούν, στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των προτεραιοτήτων που καθορίζουν τα κοινοβουλευτικά όργανα και η ιεραρχία τους, ιδίως τα καθήκοντα που αναλύονται κατωτέρω:

παροχή τεχνικο-νομικής υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποδομής (ΓΔ INLO), σε στενή συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία (ΝΥ) και τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας (ΓΔ SAFE):

επικούρηση της ΓΔ INLO και της ΝΥ στην κατανόηση, ανάλυση και σύνταξη σημειωμάτων στο πλαίσιο πραγματογνωμοσυνών,

ενεργός συμμετοχή στις ακροάσεις, στις δικαστικές πράξεις και στις νομικές συσκέψεις μελετών υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα,

διασφάλιση πλήρους αντιστοίχισης του τεχνικού πλαισίου προς τα νομικά κείμενα και τις απαιτήσεις που υποβάλλουν η ΝΥ και οι δικηγόροι της,

συντονισμός του συνόλου των δράσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση των αδειών λειτουργίας των κτιρίων:

υλοποίηση της μηχανικής μελέτης για την ασφάλεια σε περίπτωση φωτιάς, η οποία επιτρέπει την επικύρωση των προσεγγίσεων προστασίας για τη λήψη της άδειας λειτουργίας των κτιρίων,

συντονισμός, υπό την ιδιότητα των εκπροσώπων του κυρίου του έργου, όλων των εσωτερικών και εξωτερικών παρεμβαινόντων στην παραγωγή μελετών και αναλύσεων σε θέματα διαχείρισης της πυρασφάλειας,

επικούρηση του Κοινοβουλίου στις επαφές του με τις αρμόδιες διοικητικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις ακροάσεις ενώπιον των αρχών αυτών (επί παραδείγματι, της επιτροπής ασφαλείας),

πραγματοποίηση των εργασιών που απορρέουν από τις συστάσεις που περιέχονται στις δικαστικές πραγματογνωμοσύνες:

παροχή συμβουλών στη ΓΔ INLO και τη ΝΥ σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων, των Ενοποιημένων τεχνικών εγγράφων (DTU) και των Δοκιμαστικών τεχνικών εκτιμήσεων (ATEX) που παρεμβαίνουν στο πλαίσιο των αναλύσεων και των συνακόλουθων εργασιών,

σύλληψη, σύνταξη και προετοιμασία όλων των τεχνικών λύσεων επισκευής ή συμμόρφωσης, τόσο στο πλαίσιο των οικοδομικών επαγγελμάτων όσο και στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού πυρασφάλειας,

πραγματοποίηση κάθε οικοδομικής εργασίας μεγάλου εύρους (εκατομμυρίων ευρώ) που αφορά, ειδικότερα, τη στεγανότητα των κτιρίων,

προετοιμασία των προϋπολογισμών, των τεχνικών και διοικητικών φακέλων, των συγγραφών υποχρεώσεων και των συμβάσεων που επιτρέπουν τον έλεγχο της πράξης κατασκευής, κατ’ εφαρμογήν των δημοσιονομικών κανόνων του Κοινοβουλίου,

κατάρτιση και υλοποίηση των πολυετών επενδυτικών προγραμμάτων στα κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από τις πραγματογνωμοσύνες,

διασφάλιση του προγραμματισμού των αγορών, των κατασκευών και των επεκτάσεων κτιρίων με βάση τις εκτιμήσεις των κτιριακών αναγκών σε επιφάνειες, διαρρυθμίσεις, εξοπλισμό, διασφάλιση αξιοπιστίας κ.λπ.,

σύλληψη σχεδίων στον τομέα των ακινήτων, παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε όλες τις φάσεις τους και σε όλες τις πτυχές τους (τεχνικές, διοικητικές, οικονομικές, δημοσιονομικές), συμμετοχή σε τεχνικές και οικονομικές διαπραγματεύσεις,

διαχείριση και παρακολούθηση των μελετών, της κατασκευής, της διαρρύθμισης και της λειτουργίας (συντήρηση, επισκευή) των κτιρίων,

προετοιμασία των προϋπολογισμών, των τεχνικών και διοικητικών φακέλων, των συγγραφών υποχρεώσεων και των συμβάσεων που καλύπτουν τον τομέα των δραστηριοτήτων τους,

συντονισμός των εργασιών υπό την ιδιότητα των εκπροσώπων του κυρίου του έργου,

πλαισίωση μικρής ομάδας,

παροχή συμβουλών στην ιεραρχία για όλα τα θέματα στους τομείς δραστηριοτήτων τους,

οργάνωση και διαχείριση των πληροφοριών και των εγγράφων που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριοτήτων τους (συμπεριλαμβανομένων αυτών σε ηλεκτρονική μορφή).

Η άσκηση των καθηκόντων αυτών απαιτεί καλή ικανότητα ανάλυσης και συλλογισμού, αυξημένη αίσθηση οργάνωσης και προγραμματισμού, αυστηρότητα, πνεύμα πρωτοβουλίας, ικανότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και πλαισίωσης μιας ομάδας.

Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν συχνές αποστολές στους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πολλές εσωτερικές και εξωτερικές επαφές.

3.   Όροι συμμετοχής (απαιτούμενα προσόντα)

Κατά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)

Γενικοί όροι

Βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 2 του ΚΛΥ, οι υποψήφιοι οφείλουν συγκεκριμένα:

να έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

να είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας,

να παρέχουν τα αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους εχέγγυα ήθους.

β)

Ειδικοί όροι

i)

Τίτλοι σπουδών, διπλώματα και απαιτούμενες γνώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει:

εκπαίδευση που να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών που βεβαιώνεται με επισήμως αναγνωρισμένο πτυχίο αρχιτέκτονα ή μηχανικού στον τομέα των κτιρίων,

ή

ισότιμη επαγγελματική κατάρτιση.

ii)

Απαιτούμενη επαγγελματική πείρα

Δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα. Ωστόσο, κάθε επαγγελματική εμπειρία που έχει σχέση με τη φύση των καθηκόντων συνιστά πλεονέκτημα.

iii)

Γλωσσικές γνώσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γλώσσα 1): αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική ή φινλανδική, καθώς και καλή γνώση τουλάχιστον μίας άλλης εκ των γλωσσών αυτών (γλώσσα 2).

Για λειτουργικούς λόγους, απαιτείται καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Η επιτροπή επιλογής θα λάβει υπόψη τη γνώση και άλλων επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι η κύρια γλώσσα που προκρίνεται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας επιλογής, ήτοι η γαλλική, καθορίστηκε συμφώνως προς το συμφέρον της υπηρεσίας, το οποίο επιτάσσει όπως οι νεοπροσλαμβανόμενοι είναι αμέσως επιχειρησιακοί και ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινδύνευε να παρεμποδιστεί σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία του θεσμικού οργάνου

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της Μονάδας Διαχείρισης Ακινήτων και Συντήρησης στο Στρασβούργο σε θέματα εξωτερικής επικοινωνίας και εξέτασης των φακέλων, οι οποίοι συντάσσονται κυρίως στα γαλλικά λόγω της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και του τόπου όπου ευρίσκονται τα κτιριακά έργα (Στρασβούργο), η γαλλική είναι κατ’ ανάγκην η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Κατά συνέπεια, σταθμίζοντας το συμφέρον και τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις δεξιότητες των υποψηφίων, και λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο τομέα της παρούσας διαδικασίας επιλογής, κρίνεται δικαιολογημένη η διοργάνωση των δοκιμασιών στη συγκεκριμένη γλώσσα, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν τη γαλλική τουλάχιστον στο επίπεδο της γλώσσας των φακέλων.

Η εκτίμηση των συγκεκριμένων γλωσσικών ικανοτήτων δίνει, έτσι, τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αξιολογήσει την ικανότητα των υποψηφίων να είναι αμέσως επιχειρησιακοί σε ένα περιβάλλον παραπλήσιο αυτού στο οποίο θα κληθούν να εργασθούν.

B.   ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία διοργανώνεται βάσει τίτλων σπουδών και δοκιμασιών .

Ο πίνακας των υποψηφίων που υπέβαλαν τον φάκελό τους σύμφωνα με τους όρους και εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και οι οποίοι ανταποκρίνονται στους γενικούς όρους που περιγράφονται στον τίτλο A.3 α) καταρτίζεται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και στη συνέχεια διαβιβάζεται, μαζί με τους φακέλους, στην επιτροπή επιλογής (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τις οδηγίες προς τους υποψηφίους) .

1.   Αποδοχή συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Η επιτροπή επιλογής εξετάζει τους φακέλους και καταρτίζει τον πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στον τίτλο A.3 β) και γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία.

Κατά την εξέταση των φακέλων, η επιτροπή επιλογής βασίζεται αποκλειστικά στις πληροφορίες που δίδονται στο έντυπο υποψηφιότητας και οι οποίες υποστηρίζονται από δικαιολογητικά έγγραφα (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τις οδηγίες προς τους υποψηφίους) .

2.   Αξιολόγηση των προσόντων

Η επιτροπή επιλογής, με βάση κριτήρια που έχει καθορίσει εκ των προτέρων, προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει τον πίνακα των δώδεκα καλύτερων υποψηφίων, που γίνονται δεκτοί προς συμμετοχή στις δοκιμασίες.

Κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής συνεκτιμά ιδίως:

την πρακτική πείρα των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία ανέγερσης, και συγκεκριμένα:

του ιδιοκτήτη,

του κυρίου του έργου,

του εργολήπτη,

την επαγγελματική πείρα στους διαφόρους τεχνικούς τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της μονάδας, και συγκεκριμένα:

δομικός σκελετός (δομή, όψεις, στεγανοποίηση),

τελειώματα (εργασίες φινιρίσματος),

θέρμανση, κλιματισμός και αερισμός,

εγκαταστάσεις υγιεινής,

ανελκυστήρες,

ηλεκτρολογικός εξοπλισμός (ισχυρά και ασθενή ρεύματα),

αυτοματισμοί, εγκαταστάσεις ασφαλείας, κεντρική τεχνική διαχείριση·

την επαγγελματική πείρα στους διαφόρους τομείς που εμπίπτουν στον κατασκευαστικό κλάδο, και συγκεκριμένα:

ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων,

περιβαλλοντική διαχείριση και αειφόρος χρήση των κτιρίων,

συντονισμός της ασφάλειας και της υγείας,

πιστοποίηση στον τομέα της ποιότητας και του περιβάλλοντος·

την επαγγελματική πείρα στους ακόλουθους τομείς:

οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων κατασκευής και ανακαίνισης,

προγραμματισμός και σχεδιασμός της εκτέλεσης εργασιών κατασκευής και ανακαίνισης,

εκτίμηση του προβλεπόμενου κόστους κατασκευής και εξακρίβωση του πραγματικού κόστους (έλεγχος κόστους),

διαχείριση των διοικητικών και νομικών πτυχών των συμβάσεων (διαχείριση συμβάσεων),

την πείρα όσον αφορά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες.

3.   Δοκιμασίες

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο Α.2, οργανώνονται οι ακόλουθες δοκιμασίες:

Γραπτή δοκιμασία

α)

Δοκιμασία σύνταξης κειμένου στη γαλλική γλώσσα, επί τη βάσει φακέλου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στο σημείο Α.2, καθώς και η ικανότητά τους να συντάσσουν κείμενα.

Διάρκεια της δοκιμασίας: 3 ώρες.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

Προφορικές εξετάσεις

β)

Συνέντευξη με την επιτροπή επιλογής στη γαλλική γλώσσα, προκειμένου, λαμβανομένων υπόψη όλων των στοιχείων που εμφαίνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, να αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψηφίων να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στον τίτλο Α.2 «Φύση της εργασίας». Η επιτροπή θα εξετάσει τη γνώση της γλώσσας 2 των υποψηφίων και μπορεί να αποφασίσει να εξετάσει τις λοιπές γλωσσικές γνώσεις οι οποίες έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας.

Μέγιστη διάρκεια της δοκιμασίας: 45 λεπτά.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 40 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 20 μονάδες).

γ)

Δοκιμασία ομαδικής συζήτησης στη γαλλική γλώσσα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην επιτροπή επιλογής να αξιολογήσει την προσαρμοστικότητα, την ικανότητα διαπραγμάτευσης, την αποφασιστικότητα καθώς και τη συμπεριφορά των υποψηφίων εντός μιας ομάδας.

Η διάρκεια αυτής της δοκιμασίας θα καθοριστεί από την επιτροπή επιλογής σε συνάρτηση με την τελική σύνθεση των ομάδων.

Βαθμολόγηση: από 0 έως 20 μονάδες (ελάχιστη απαιτούμενη βάση: 10 μονάδες).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι όλες οι δοκιμασίες θα διεξαχθούν είτε εντός μίας ημέρας ή επί δύο συνεχόμενες ημέρες.

4.   Εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων

Ο πίνακας επιτυχόντων θα περιέχει, κατά σειρά επιτυχίας, το όνομα των έξι υποψηφίων που έλαβαν τον υψηλότερο αριθμό μονάδων στο σύνολο των δοκιμασιών (αξιολόγηση των προσόντων και των δοκιμασιών), υπό τον όρο ότι έχουν λάβει τουλάχιστον το 50 % των μονάδων στο σύνολο της διαδικασίας αυτής και την ελάχιστη απαιτούμενη βάση για την καθεμία από τις δοκιμασίες.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν ατομικά για τα αποτελέσματά τους και ο πίνακας επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2018· η περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί στον εν λόγω πίνακα θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

Οι επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί στον πίνακα επιτυχόντων και στους οποίους θα προσφερθεί θέση απασχόλησης θα πρέπει, μεταγενέστερα, να παρουσιάσουν για λόγους πιστοποίησης τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ιδίως των τίτλων σπουδών και των βεβαιώσεων εργασίας τους.

Γ.   ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας στα αγγλικά ή τα γαλλικά (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που αφορά τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης και περιέχεται στην Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες προς τους υποψηφίους προτού συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους.

Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, μόνο με συστημένη επιστολή  (4), το αργότερο στις 8 Οκτωβρίου 2015 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου), στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Concours et procédures de sélection

Procédure de sélection PE/186/S

(ο αριθμός αναφοράς της διαδικασίας επιλογής πρέπει να αναφέρεται)

MON 04 S 010

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Οι υποψηφιότητες οι οποίες θα αποσταλούν με μη συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εσωτερική αλληλογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής δεν θα δεχθεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Δεν θα αποσταλεί κανένα αποδεικτικό παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, εκτός εάν ένα ταχυδρομικό αποδεικτικό παραλαβής συνοδεύει μια συστημένη επιστολή.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται NΑ ΜΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ για να πληροφορηθούν το χρονοδιάγραμμα των εργασιών.

Οι υποψήφιοι καλούνται, επιδεικνύοντας την προσήκουσα επιμέλεια, να αποστείλουν φαξ (+32 22831717), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (PE-186-S@ep.europa.eu) ή επιστολή στη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής, εάν δεν έχουν λάβει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή σχετική με την υποψηφιότητά τους πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2015.


(1)  Κάθε αναφορά, στην παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης, σε πρόσωπο γένους αρσενικού νοείται εξίσου σε πρόσωπο γένους θηλυκού και αντιστρόφως.

(2)  Βλ. κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(3)  Οι θέσεις μπορεί να μεταφερθούν σε έναν από τους άλλους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

(4)  Η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οδηγίες προς τους υποψηφίους σε διαδικασίες επιλογής που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
Τρόπος διεξαγωγής μιας διαδικασίας επιλογής 9

2.

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9
Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας 9
Εξέταση των γενικών όρων 10
Εξέταση των ειδικών όρων 10
Αξιολόγηση προσόντων 10
Εξετάσεις 11
Πίνακας επιτυχόντων 11

3.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 11
Γενικά 11
Τρόπος υποβολής του πλήρους φακέλου 11
Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο 11
Γενικά 11
Δικαιολογητικά για τους γενικούς όρους 12
Δικαιολογητικά για τους ειδικούς όρους και την αξιολόγηση των προσόντων 12

4.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 13

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13
Ισότητα ευκαιριών 13
Αιτήσεις για πρόσβαση των υποψηφίων σε πληροφορίες που τους αφορούν 14
Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 14
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 18

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τρόπος διεξαγωγής μιας διαδικασίας επιλογής

Μια διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει διάφορα στάδια στο πλαίσιο των οποίων οι υποψήφιοι (1) ανταγωνίζονται· είναι ανοικτή σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, κατά την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας, πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια, παρέχει δε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υποψηφίους να αποδείξουν τις ικανότητές τους και καθιστά δυνατή μια επιλογή βασισμένη στην αξία, με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Οι υποψήφιοι που προκρίνονται μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας επιλογής εγγράφονται σε πίνακα επιτυχόντων, τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει για την πλήρωση της θέσης που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Για κάθε διαδικασία επιλογής, συγκροτείται μια επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από μέλη που εκπροσωπούν τη διοίκηση και την επιτροπή προσωπικού. Οι εργασίες της εν λόγω επιτροπής επιλογής είναι απόρρητες και διεξάγονται σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2).

Απαγορεύονται αυστηρά οιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των υποψηφίων στην επιτροπή επιλογής. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε υποψήφιο που θα παραβιάσει αυτή την απαγόρευση.

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει αυστηρά υπόψη τους όρους συμμετοχής που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση πρόσληψης προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή ή όχι κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν τη συμμετοχή σε έναν προηγούμενο διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής.

Προκειμένου να επιλεγούν οι καλύτεροι υποψήφιοι, η επιτροπή επιλογής συγκρίνει τις επιδόσεις των υποψηφίων με σκοπό να αξιολογήσει την ικανότητά τους να ασκήσουν τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Οφείλει συνεπώς όχι μόνο να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεών τους, αλλά και να εντοπίσει τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα βάσει των προσόντων τους.

Ενημερωτικά, μια διαδικασία επιλογής εκτείνεται σε χρονική περίοδο η οποία μπορεί να ποικίλλει μεταξύ έξι και εννέα μηνών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.

2.   ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια:

παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας,

εξέταση των γενικών όρων,

εξέταση των ειδικών όρων,

ενδεχομένως, αξιολόγηση των προσόντων,

εξετάσεις,

εγγραφή στον πίνακα επιτυχόντων.

Παραλαβή των φακέλων υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι που αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να αποστείλουν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας, που περιλαμβάνει το έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους που καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Ο φάκελος αυτός πρέπει να αποσταλεί μόνο με συστημένη επιστολή  (3) έως την ημερομηνία που καθορίζεται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Βλέπε τίτλο Γ της ανακοίνωσης πρόσληψης για τη διεύθυνση αποστολής και την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψηφιότητες οι οποίες θα αποσταλούν με μη συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με εσωτερική αλληλογραφία δεν θα ληφθούν υπόψη. Η Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής δεν θα δεχθεί την ιδιόχειρη επίδοση υποψηφιοτήτων.

Δεν θα αποσταλεί κανένα αποδεικτικό παραλαβής των φακέλων υποψηφιότητας, εκτός εάν ένα ταχυδρομικό αποδεικτικό παραλαβής συνοδεύει μια συστημένη επιστολή.

Εξέταση των γενικών όρων

Η Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής εξετάζει εάν μια υποψηφιότητα μπορεί να γίνει δεκτή, δηλαδή εάν υποβλήθηκε σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που προβλέπονται στην ανακοίνωση πρόσληψης και εάν πληρούνται οι γενικοί όροι συμμετοχής.

Κατά συνέπεια, αποκλείονται αυτοδικαίως οι υποψήφιοι οι οποίοι:

απέστειλαν εκπρόθεσμα τον φάκελο υποψηφιότητάς τους· η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το δελτίο παράδοσης της ιδιωτικής εταιρείας ταχυδρομείου, ή

δεν απέστειλαν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου, ή

δεν χρησιμοποίησαν την αίτηση υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, ή

δεν συμπλήρωσαν δεόντως την αίτηση υποψηφιότητας που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης, ή

παρέλειψαν να υπογράψουν την αίτηση υποψηφιότητας, ή

δεν πληρούν τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά για αυτή την απόρριψη μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας .

Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή καταρτίζει τον πίνακα με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τους γενικούς όρους οι οποίοι καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης και κατόπιν διαβιβάζει τον πίνακα αυτό μαζί με τους φακέλους στην επιτροπή επιλογής.

Εξέταση των ειδικών όρων

Η επιτροπή επιλογής εξετάζει τις υποψηφιότητες και καταρτίζει τον πίνακα των υποψηφίων που πληρούν τους ειδικούς όρους όπως καθορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Προς τούτο, βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και πιστοποιούνται από δικαιολογητικά .

Οι σπουδές, οι καταρτίσεις, οι γλωσσικές γνώσεις και, ενδεχομένως, η επαγγελματική πείρα πρέπει να διευκρινίζονται λεπτομερώς στην αίτηση υποψηφιότητας, ήτοι:

όσον αφορά τις σπουδές: ημερομηνίες έναρξης και λήξης και φύση του διπλώματος των διπλωμάτων, καθώς και αντικείμενο των σπουδών·

όσον αφορά την ενδεχόμενη επαγγελματική πείρα: ημερομηνίες έναρξης και λήξης παροχής των υπηρεσιών, καθώς και ακριβής φύση των καθηκόντων που ασκήθηκαν.

Οι υποψήφιοι που έχουν δημοσιεύσει μελέτες, άρθρα ή άλλα κείμενα σχετικά με τη φύση των καθηκόντων πρέπει να τα αναφέρουν στην αίτηση υποψηφιότητας.

Στο στάδιο αυτό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους ειδικούς όρους συμμετοχής που προβλέπονται στην αίτηση πρόσληψης.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται με επιστολή σχετικά με την απόφαση της επιτροπής επιλογής για τη συμμετοχή του ή μη συμμετοχή του στη διαδικασία.

Αξιολόγηση προσόντων

Προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που θα κληθούν στις εξετάσεις, η επιτροπή επιλογής προβαίνει στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων που έχουν γίνει δεκτοί (βλέπε ανωτέρω παράγραφο). Προς τούτο, βασίζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην αίτηση υποψηφιότητας και πιστοποιούνται από δικαιολογητικά (βλέπε σημείο 3 κατωτέρω). Η επιτροπή επιλογής βασίζεται στα κριτήρια που έχει καθορίσει εκ των προτέρων λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα προσόντα που προσδιορίζονται στον τίτλο Β.2 της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται με επιστολή σχετικά με την απόφαση της επιτροπής επιλογής για τη συμμετοχή του ή μη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

Εξετάσεις

Όλες οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και προαπαιτούμενες. Ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων που γίνεται δεκτός στις εξετάσεις καθορίζεται στον τίτλο Β.2 της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Για οργανωτικούς λόγους, οι υποψήφιοι μπορούν να κληθούν στο σύνολο των γραπτών και προφορικών δοκιμασιών. Ωστόσο, οι δοκιμασίες αυτές βαθμολογούνται κατά τη σειρά με την οποία αναγράφονται στην ανακοίνωση πρόσληψης. Συνεπώς, όταν ένας υποψήφιος δεν επιτυγχάνει την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται σε μια προκριματική δοκιμασία, η επιτροπή επιλογής δεν προβαίνει στη βαθμολόγηση των επόμενων δοκιμασιών.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος διακόψει τη συμμετοχή του στις εξετάσεις, οι δοκιμασίες δεν βαθμολογούνται.

Πίνακας επιτυχόντων

Στον πίνακα επιτυχόντων εγγράφεται μόνο ο ανώτατος αριθμός υποψηφίων που καθορίζεται στον τίτλο B.4 της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Η συμπερίληψη του ονόματος ενός υποψηφίου στον πίνακα επιτυχόντων σημαίνει ότι θα μπορεί να κληθεί από μία εκ των υπηρεσιών του θεσμικού οργάνου για συνέντευξη, αλλά δεν αποτελεί ούτε δικαίωμα ούτε εγγύηση πρόσληψης από το θεσμικό όργανο.

3.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικά

Πριν από κάθε εγγραφή, οφείλετε να ελέγξετε επιμελώς εάν πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής, τόσο τους γενικούς όσο και τους ειδικούς, πράγμα που σημαίνει ότι οφείλετε να λάβετε προηγουμένως γνώση της ανακοίνωσης πρόσληψης και των ανά χείρας οδηγιών και να αποδεχτείτε τους όρους αυτών.

Αν και οι ανακοινώσεις πρόσληψης δεν περιλαμβάνουν όριο ηλικίας, η προσοχή σας εφιστάται στην ηλικία συνταξιοδότησης που καθορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης και περιέχεται στην παρούσα Επίσημη Εφημερίδα που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν τη συμμετοχή τους σε προηγούμενη διαδικασία επιλογής.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι υποψήφιοι που πάσχουν από κάποια αναπηρία ή αντιμετωπίζουν μια ειδική κατάσταση (π.χ. εγκυμοσύνη, γαλουχία, κατάσταση υγείας, ιατρική αγωγή που πρέπει να ακολουθηθεί κ.λπ.) η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων οφείλουν να προβούν σε σχετική μνεία στην αίτηση υποψηφιότητας και να παράσχουν κάθε χρήσιμη πληροφορία προκειμένου η διοίκηση να μπορέσει να λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα αναγκαία μέτρα. Ενδεχομένως θα πρέπει να επισυνάψουν στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, σε χωριστό χαρτί, διευκρινίσεις σχετικά με τα μέτρα που κρίνουν αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Τρόπος υποβολής του πλήρους φακέλου

1.

Συμπληρώστε και υπογράψτε την αίτηση υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση πρόσληψης.

2.

Επισυνάψτε αριθμημένο ευρετήριο όλων των δικαιολογητικών που έχουν προσαρτηθεί στον φάκελό σας.

3.

Επισυνάψτε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού προηγουμένως τα αριθμήσετε.

4.

Αποστείλατε τον φάκελο ακριβώς σύμφωνα με τους όρους και εντός της προθεσμίας που ορίζονται στην ανακοίνωση πρόσληψης.

Δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον φάκελο

Γενικά

Μην αποστέλλετε πρωτότυπα, θα πρέπει να επισυνάπτονται μόνο μη επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων. Οι παραπομπές σε δικτυακούς τόπους δεν θεωρούνται έγγραφα κατά την έννοια της παρούσας διάταξης. Οι εκτυπώσεις ιστοσελίδων δεν θεωρούνται βεβαιώσεις, αλλά μπορούν να επισυναφθούν αποκλειστικά και μόνο ως συμπληρωματικές πληροφορίες αυτών.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι υποψήφιοι που εγγράφονται στον πίνακα επιτυχόντων και στους οποίους προσφέρεται θέση εργασίας οφείλουν, προτού προσληφθούν, να καταθέσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

Το βιογραφικό σημείωμα δεν θεωρείται δικαιολογητικό.

Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να παραπέμπουν σε έγγραφα, αιτήσεις υποψηφιότητας ή σε άλλα έγγραφα που έχουν αποσταλεί για προηγούμενη αίτηση υποψηφιότητας (4).

Κανένα έγγραφο του φακέλου υποψηφιότητας δεν επιστρέφεται στους υποψηφίους.

Δικαιολογητικά για τους γενικούς όρους

Στο στάδιο αυτό δεν απαιτείται κανένα έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι:

είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,

είναι τακτοποιημένοι έναντι της νομοθεσίας της χώρας τους σε θέματα στρατολογίας, και

παρέχουν τα ηθικά εχέγγυα που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υπογράψουν την αίτηση υποψηφιότητας. Με την υπογραφή αυτή δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τους εν λόγω όρους και ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αληθείς και πλήρεις.

Δικαιολογητικά για τους ειδικούς όρους και την αξιολόγηση των προσόντων

Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαβιβάσουν στην επιτροπή επιλογής όλες τις πληροφορίες και έγγραφα που θα της επιτρέψουν να ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας.

Διπλώματα και/ή βεβαιώσεις που πιστοποιούν την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβιβάσουν, υπό τη μορφή φωτοαντιγράφων, τα διπλώματα ή πιστοποιητικά σπουδών του επιπέδου που απαιτεί η ανακοίνωση πρόσληψης.

Η επιτροπή επιλογής λαμβάνει στο πλαίσιο αυτό υπόψη τις διαφορετικές εκπαιδευτικές δομές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τα διπλώματα της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα πρέπει να επισυναφθούν όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια και το αντικείμενο των σπουδών, προκειμένου η επιτροπή επιλογής να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον τα διπλώματα σχετίζονται με τη φύση των καθηκόντων.

Όσον αφορά την τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση, ή μαθήματα τελειοποίησης ή εξειδίκευσης, οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν εάν πρόκειται για μαθήματα με πλήρες ή μερικό ωράριο ή για βραδινά μαθήματα, και να αναφέρουν το αντικείμενο και την επίσημη διάρκεια των μαθημάτων.

Επαγγελματική πείρα

Αν η ανακοίνωση απαιτεί επαγγελματική πείρα, λαμβάνεται υπόψη μόνο η επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο υποψήφιος μετά τη λήψη του απαιτούμενου διπλώματος ή του τίτλου σπουδών. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει απαραιτήτως να αποδεικνύουν τη διάρκεια και το επίπεδο της επαγγελματικής πείρας ενώ η φύση των ασκηθέντων καθηκόντων θα πρέπει να περιγράφεται όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς προκειμένου η επιτροπή επιλογής να μπορέσει να εκτιμήσει κατά πόσον η πείρα σχετίζεται με τη φύση των καθηκόντων.

Όλες οι σχετικές περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να καλύπτονται από δικαιολογητικά, ειδικότερα:

βεβαιώσεις των πρώην εργοδοτών και του σημερινού εργοδότη που να αποδεικνύουν την επαγγελματική πείρα που απαιτείται για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής,

εάν, για λόγους εμπιστευτικότητας, οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επισυνάψουν τις αναγκαίες βεβαιώσεις εργασίας, θα πρέπει οπωσδήποτε, αντί των βεβαιώσεων αυτών, να διαβιβάσουν φωτοαντίγραφα της σύμβασης εργασίας ή της επιστολής πρόσληψης και/ή του πρώτου και του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος μισθοδοσίας,

για τις μη μισθωτές επαγγελματικές δραστηριότητες (αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ.) μπορούν να γίνουν δεκτά ως αποδείξεις τιμολόγια στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι παρασχεθείσες υπηρεσίες ή κάθε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό.

Γλωσσικές γνώσεις

Οι απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις πρέπει να πιστοποιούνται με δίπλωμα, πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση, σε χωριστό χαρτί, όπου θα εξηγείται ο τρόπος απόκτησης της γνώσης των γλωσσών αυτών.

Εάν σε ένα οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που παρέχονται στην αίτηση υποψηφιότητας είναι ανακριβή, δεν επιβεβαιώνονται με τα έγγραφα που απαιτούνται για τη στήριξη αυτής της υποψηφιότητας ή δεν ανταποκρίνονται σε όλους τους όρους της ανακοίνωσης πρόσληψης, η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό κηρύσσεται άκυρη.

4.   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι υποψήφιοι, επιδεικνύοντας την προσήκουσα επιμέλεια, πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα προκειμένου η αίτηση υποψηφιότητας (πρωτότυπο ή αντίγραφο) δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, να αποσταλεί, με συστημένη επιστολή (5), εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, όπου η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) στη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής σε περίπτωση που δεν θα έχουν λάβει επιστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της ανακοίνωσης πρόσληψης.

Κάθε αλληλογραφία που αποστέλλει υποψήφιος σχετικά με υποψηφιότητα που έχει υποβληθεί υπό ορισμένο όνομα πρέπει να αναφέρει το όνομα αυτό και τον αριθμό της διαδικασίας επιλογής.

Κάθε αλληλογραφία που απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαδικασία επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των προσκλήσεων στις εξετάσεις, αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρει ο υποψήφιος στην αίτηση υποψηφιότητας. Ο υποψήφιος οφείλει να ελέγχει τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα) και να γνωστοποιεί στη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής κάθε ενδεχόμενη αλλαγή των ατομικών του στοιχείων.

Για κάθε επικοινωνία σχετική με τη διαδικασία επιλογής, παρακαλείσθε να αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εξής ειδικά αφιερωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση:

PE-186-S@ep.europa.eu

Αν δεν είστε σε θέση να ελέγξετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, οφείλετε να το επισημάνετε αμέσως στη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής και να της παράσχετε μια νέα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η σαφήνεια και η κατανόηση των κειμένων γενικού χαρακτήρα και των ανακοινώσεων που απευθύνονται στους υποψηφίους ή προέρχονται από αυτούς, οι προσκλήσεις στις εξετάσεις, καθώς και οιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ της Μονάδας Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής και των υποψηφίων, συντάσσονται αποκλειστικά στα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Καμία ανταλλαγή αλληλογραφίας δεν πραγματοποιείται στην κύρια γλώσσα (γλώσσα 1) του υποψηφίου.

Προκειμένου να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία της επιτροπής επιλογής, οιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες παρεμβάσεις των υποψηφίων στην εξεταστική επιτροπή απαγορεύονται αυστηρά και μπορούν να επιφέρουν τον αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Κάθε αλληλογραφία προς την επιτροπή επιλογής, καθώς και κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή άλλη αλληλογραφία σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας, απευθύνεται αποκλειστικά στη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής (7), που είναι αρμόδια για την επικοινωνία με τους υποψηφίους έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

5.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ισότητα ευκαιριών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά ώστε να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης.

Εφαρμόζει πολιτική ισότητας των ευκαιριών και δέχεται τις αιτήσεις υποψηφιότητας χωρίς διακρίσεις, όπως διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, προσωπικής ή οικογενειακής κατάστασης.

Αιτήσεις για πρόσβαση των υποψηφίων σε πληροφορίες που τους αφορούν

Στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής, αναγνωρίζεται το ειδικό δικαίωμα των υποψηφίων να έχουν πρόσβαση, υπό τους όρους που εκτίθενται κατωτέρω, σε ορισμένες πληροφορίες που τους αφορούν άμεσα και ατομικά. Βάσει του δικαιώματος αυτού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαβιβάσει σε υποψήφιο, κατόπιν αιτήσεώς του, τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

α)

οι υποψήφιοι που δεν έχουν επιτύχει στις γραπτές δοκιμασίες και/ή δεν έχουν κληθεί στην προφορική δοκιμασία μπορούν να λάβουν, κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο των δοκιμασιών αυτών καθώς και αντίγραφο του δελτίου ατομικής αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις που έχει διατυπώσει η επιτροπή επιλογής. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής με την οποία γνωστοποιείται η απόφαση που έθεσε τέλος στη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής.

β)

οι υποψήφιοι που έχουν προσκληθεί στις προφορικές δοκιμασίες και των οποίων το όνομα δεν περιλήφθηκε στον πίνακα επιτυχόντων ενημερώνονται για τη βαθμολογία που έλαβαν στις διάφορες δοκιμασίες μόνο μετά την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων από την επιτροπή επιλογής. Οι υποψήφιοι αυτοί μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφο των γραπτών δοκιμασιών τους υπό τους όρους που καθορίζονται στο στοιχείο α).

γ)

στους υποψηφίους τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων γνωστοποιείται μόνο το γεγονός ότι πέτυχαν στη διαδικασία επιλογής.

Οι αιτήσεις εξετάζονται λαμβανομένου υπόψη του απόρρητου χαρακτήρα των εργασιών της επιτροπής επιλογής όπως προβλέπεται από τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παράρτημα ΙΙΙ, άρθρο 6) και τηρουμένων των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως αρμόδιο για την οργάνωση των διαδικασιών επιλογής, μεριμνά ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων να εξετάζονται με απόλυτη τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά και άλλα όργανα, και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (8), ιδίως όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και την ασφάλειά τους.

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής

Στους υποψηφίους που καλούνται στις δοκιμασίες καταβάλλεται μια συμμετοχή στα έξοδα μετακίνησης και διαμονής. Κατά την πρόσκλησή τους στις δοκιμασίες ενημερώνονται σχετικά με τους ισχύοντες λεπτομερείς όρους και τις τιμές.

Η διεύθυνση που γνωστοποιείται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητας θεωρείται ως ο τόπος από τον οποίο καλείται να μεταβεί στον τόπο διενέργειας των εξετάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τον υποψήφιο μετά την αποστολή των προσκλήσεων στις εξετάσεις από το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν το Κοινοβούλιο κρίνει ότι οι περιστάσεις που επικαλείται ο υποψήφιος ισοδυναμούν με ανωτέρα βία ή τυχαίο γεγονός.


(1)  Κάθε αναφορά στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού σε πρόσωπο γένους αρσενικού νοείται εξίσου σε πρόσωπο γένους θηλυκού, και αντιστρόφως.

(2)  Βλ. τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(3)  Η αποστολή με ιδιωτική εταιρεία ταχυδρομείου ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης.

(4)  Οι εν λόγω όροι ισχύουν για όλους τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)  Η αποστολή με ιδιωτικό ταχυδρομείο ισοδυναμεί με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από την ημερομηνία επί του δελτίου παράδοσης.

(6)  

Διεύθυνση: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité Concours — MON 04 S 010, Procédure de sélection PE/186/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Αριθμός φαξ: + 32 22831717. Ηλεκτρονική διεύθυνση: PE-186-S@ep.europa.eu

(7)  Διεύθυνση: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité concours — MON 04 S 010, Procédure de sélection PE/186/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

Αριθμός φαξ: + 32 22831717. Ηλεκτρονική διεύθυνση: PE-186-S@ep.europa.eu

(8)  EE L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτικός πίνακας των διπλωμάτων που επιτρέπουν τη συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής της ομάδας καθηκόντων AD  (1) (εκτιμώνται κατά περίπτωση)

ΧΩΡΑ

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου — 4 ή περισσότερα έτη

Εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου — 3 ή περισσότερα έτη

Belgique — België — Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d'études approfondies (DEA)/Diplôme d'études spécialisées (DES)/Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit «de transition») — 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor — 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/candidatus/master/magistergrad (mag.art)/licentiatgrad/ph.d.-grad

Bachelorgrad (BA eller BS)/professionsbachelorgrad/diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom/Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/ Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο (ΑΕI πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης) 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d'études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d'études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d'ingénieur/Doctorat

Παραχώρηση άδειας χρήσης

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredīti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredīti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d'ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d'ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat — 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat — 18 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor's degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Republika Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licenţă/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister (Mgr)/inžinier (Ing)/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto — Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master's degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

NB: Master's degree in Scotland

Τα διπλώματα που έχουν αποκτηθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει, έως τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται για την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να έχουν αναγνωρισθεί από αρμόδια εθνική αρχή κράτους μέλους.


(1)  Η πρόσβαση στους βαθμούς 7 έως 16 της ομάδας καθηκόντων AD υπόκειται στον συμπληρωματικό όρο της απόκτησης κατάλληλης επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον ενός έτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ — ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ — ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Οι υποψήφιοι που εκτιμούν ότι η απόφαση τους έχει αδικήσει μπορούν να ζητήσουν την επανεξέταση της απόφασης αυτής, να υποβάλουν ένσταση ή να καταθέσουν αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή (1).

Αιτήσεις επανεξέτασης

Υποβολή αιτιολογημένης αίτησης επανεξέτασης, που απευθύνεται:

είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία: PE-186-S@ep.europa.eu

είτε με τηλεομοιοτυπία στον ακόλουθο αριθμό φαξ: + 32 22831717

εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής, από τη Μονάδα Διαγωνισμών και Διαδικασιών Επιλογής, του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιεί τη συγκεκριμένη απόφαση.

Η απάντηση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο το ταχύτερο δυνατό.

Η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στα στάδια της αποδοχής στον διαγωνισμό και της συμμετοχής στις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες.

Μέσα προσφυγής

Υποβολή διοικητικής ενστάσεως βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2, του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2), προς τον:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Η δυνατότητα αυτή υφίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

Εφιστάται η προσοχή σας στην ευρεία διακριτική ευχέρεια της οποίας απολαύουν οι επιτροπές επιλογής, που αποφασίζουν με απόλυτη ανεξαρτησία, οι δε αποφάσεις τους δεν μπορούν να τροποποιηθούν από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή. Η ευρεία διακριτική ευχέρεια των επιτροπών επιλογής δεν υπόκειται σε έλεγχο παρά μόνο σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης των κανόνων που διέπουν τις εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η απόφαση της επιτροπής μπορεί να προσβληθεί κατευθείαν στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει υποβληθεί προηγουμένως διοικητική ένσταση βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή προσφυγής στο:

Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

2925 Luxembourg

LUXEMBOURG,

βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δυνατότητα αυτή υφίσταται μόνο για τις αποφάσεις που έχει λάβει η επιτροπή επιλογής.

Κατά των διοικητικών αποφάσεων που αρνούνται την πρόσβαση βάσει του ότι η υποψηφιότητα δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις αποδοχής στη διαδικασία επιλογής που περιλαμβάνονται στον τίτλο Β, σημείο 1 της ανακοίνωσης, η προσφυγή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυνατή μόνον εφόσον προηγουμένως έχει υποβληθεί διοικητική ένσταση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η υποβολή προσφυγής στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθεί μέσω δικηγόρου που έχει δικαίωμα να παρίσταται ενώπιον δικαστηρίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται ρητώς στα άρθρα 90 και 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προβλέπονται για αυτά τα δύο είδη διαδικασιών αρχίζουν είτε από την ημέρα της κοινοποίησης της αρχικής απόφασης που θίγει τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο είτε, στις περιπτώσεις και μόνο όπου υποβάλλεται αίτηση επανεξέτασης, από την κοινοποίηση της αρχικής απάντησης της επιτροπής επιλογής σε αυτή την αίτηση.

Αναφορά στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Υποβολή, όπως δικαιούται κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφοράς στην εξής διεύθυνση:

Médiateur européen

1, avenue du Président Robert Schuman — BP 403

67001 STRASBOURG CEDEX

FRANCE,

σύμφωνα με το άρθρο 228 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους όρους που προβλέπονται στην απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 9ης Μαρτίου 1994, που αφορούν το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή (3).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στο γεγονός ότι με την προσφυγή στον Διαμεσολαβητή δεν διακόπτεται η προθεσμία δημόσιας τάξης που προβλέπεται από το άρθρο 91 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβολή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 270 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  Η υποβολή διοικητικής ενστάσεως, προσφυγής ή αναφοράς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν διακόπτει τις εργασίες της επιτροπής επιλογής.

(2)  Βλ. τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 του Συμβουλίου (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 (ΕΕ L 124 της 27.4.2004, σ. 1) και τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στους λοιπούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15).

(3)  ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image