ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
27 Μαΐου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 172/01

Γνώμη της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2015, σχετικά με το τροποποιημένο σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από το κτίριο σταθεροποίησής τους στην εγκατάσταση CIRES στη Γαλλία

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2015/C 172/02

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων

3

2015/C 172/03

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ρόλου του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων

8

2015/C 172/04

Συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά στις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

13

2015/C 172/05

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας

17

2015/C 172/06

Ανακοίνωση προς πρόσωπα και οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

22

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 172/07

Ισοτιμίες του ευρώ

23

2015/C 172/08

Ισοτιμίες του ευρώ

24


EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαΐου 2015

σχετικά με το τροποποιημένο σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από το κτίριο σταθεροποίησής τους στην εγκατάσταση CIRES στη Γαλλία

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2015/C 172/01)

Η κατωτέρω αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω Συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο (1).

Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε από τη γαλλική κυβέρνηση, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης Ευρατόμ, γενικά στοιχεία σχετικά με το τροποποιημένο σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από το κτίριο σταθεροποίησής τους στην εγκατάσταση CIRES.

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, μετά δε από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή διατύπωσε την εξής γνώμη:

1.

Η απόσταση μεταξύ του τόπου και της μεθορίου με το πλησιέστερο κράτος μέλος, εν προκειμένω του Βελγίου, είναι 138 km.

2.

Το τροποποιημένο σχέδιο συνίσταται σε αύξηση της επιχειρησιακής δυναμικότητας της μονάδας, που απαιτεί υψηλότερες των προβλεπομένων οριακές τιμές απόρριψης με τα αέρια ραδιενεργά κατάλοιπα.

3.

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, το τροποποιημένο σχέδιο δεν είναι ικανό να προκαλέσει σημαντική από πλευράς υγείας έκθεση του πληθυσμού άλλου κράτους μέλους, με βάση το όριο δόσης που καθορίζεται στα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ).

4.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων εκλύσεων ραδιενεργών λυμάτων, ως επακόλουθο ατυχήματος του τύπου και της έκτασης που προβλέπονται στο τροποποιημένο σχέδιο, οι δόσεις τις οποίες ενδέχεται να δεχθεί ο πληθυσμός άλλου κράτους μέλους δεν είναι σημαντικές από πλευράς υγείας, σύμφωνα με τα επίπεδα αναφοράς των νέων βασικών προτύπων ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ).

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η υλοποίηση του τροποποιημένου σχεδίου διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων οποιασδήποτε μορφής, προερχόμενων από το κτίριο σταθεροποίησής τους στην εγκατάσταση CIRES στη Γαλλία, τόσο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε περίπτωση ατυχήματος του τύπου και της έκτασης που προβλέπονται στα γενικά δεδομένα, δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει ραδιενεργό μόλυνση, σημαντική για την υγεία, τα ύδατα, το έδαφος ή την ατμόσφαιρα άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των νέων βασικών προτύπων ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ).

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2015.

Για την Επιτροπή

Miguel ARIAS CAÑETE

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Για παράδειγμα, βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εκτιμηθούν περαιτέρω τα περιβαλλοντικά θέματα. Ενδεικτικώς, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και στην οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/3


Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας στην πολιτική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων των νέων

(2015/C 172/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

Οι γενικοί στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και οι αντίστοιχοι στόχοι των κρατών μελών για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, τη μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και την αύξηση της συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους νέους και την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση.

2.

Στο ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (2010-2018) (1) τονίζεται η ανάγκη να επιτρέπουν οι πρωτοβουλίες μια διατομεακή προσέγγιση, όπου θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα θέματα της νεολαίας κατά τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων σε άλλους τομείς πολιτικής που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των νέων.

3.

Μία από τις τρεις κύριες προτεραιότητες που καθορίζονται στο τρέχον πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2014-2015 (2) είναι η ενίσχυση της διατομεακής συνεργασίας εντός του πλαισίου των στρατηγικών της ΕΕ.

4.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του δυναμικού της πολιτικής για τη νεολαία στην υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (3) υπογραμμίζεται ότι «ο διατομεακός και διοργανικός συντονισμός έχει καίρια σημασία για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής για τη νεολαία και για την ολοκλήρωση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” που την αφορούν»,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

5.

Τις διαρκείς κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις ενώπιον των οποίων βρίσκονται προσφάτως οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ άλλων τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (4) των νέων και τις κοινωνικές συνέπειές της που απαιτούν αποτελεσματική αντιμετώπιση από τη διατομεακή πολιτική,

ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ:

6.

Μία ισχυρή και ορατή, σαφώς προσδιορισμένη και συντονισμένη πολιτική για τη νεολαία έχει πολλές δυνατότητες να προσδώσει προστιθέμενη αξία στη συνεργασία σε διάφορους τομείς πολιτικής. Αυτή με τη σειρά της μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τους νέους που επωφελούνται από τις συνδυασμένες δράσεις αυτής της συνεργασίας.

7.

Ο τομέας της νεολαίας μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα με τρόπο που άλλοι τομείς δεν μπορούν. Μπορεί να προσφέρει τεκμηρίωση και γνώση στα διάφορα θέματα που επηρεάζουν τους νέους, προβολή σε μεγαλύτερο αριθμό νέων, συμπεριλαμβανομένων των εχόντων λιγότερες ευκαιρίες, καθώς και μία ελαστική, φιλική για τους νέους, χωρίς στιγματισμό, ολιστική και καινοτόμο προσέγγιση προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των νέων,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ:

8.

Ενώ πρέπει να αναπτυχθούν συστημικές προσεγγίσεις για να ενισχυθεί η διατομεακή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, έχει μεγάλη σημασία η εστίαση στην αντιμετώπιση των συγκεκριμένων και επειγουσών κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται σήμερα οι νέοι.

9.

Μία διατομεακή προσέγγιση που αποσκοπεί στην πολιτική για τη νεολαία είναι σημαντική, όχι μόνο για να προσφέρει αποτελεσματικότερες λύσεις στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων, αλλά και για να εξασφαλίσει ανταποκρίσεις πολιτικής που επιδιώκουν να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες όλων των νέων.

10.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο ρόλος του τομέα της νεολαίας στη συνεργασία με άλλους τομείς, η αξία και η συμβολή του θα πρέπει να παρουσιασθούν και να αναγνωριστούν ευρέως,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ:

I.

Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας συστημικής προσέγγισης που αποσκοπεί στη διατομεακή πολιτική για τη νεολαία

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

11.

Να ενδυναμώσουν τη θεσμική συνεργασία —όπου συγκαταλέγεται η ενισχυμένη επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών— σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα θέματα της νεολαίας λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών σε άλλους τομείς πολιτικής —όπως είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η απασχόληση, η υγεία και η ευημερία, η κοινωνική πολιτική, η πολεοδομία, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός— που έχουν επιπτώσεις στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νέων.

12.

Να εμπλέξουν όλους τους συναφείς τομείς τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες δομές διακυβέρνησης κατά τον σχεδιασμό πολιτικής για τη νεολαία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

13.

Να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης γενικών στρατηγικών για τη νεολαία που θα διασυνδέουν σχετικές δράσεις πολιτικής με τις οποίες θα αντιμετωπίζονται θέματα ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι και να διαβουλεύονται με νέους και οργανώσεις νέων, τους οποίους θα εμπλέκουν κατά περίπτωση στη διαδικασία.

14.

Να χρησιμοποιήσουν τους υπάρχοντες μηχανισμούς, ή να μελετήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας νέων μηχανισμών για την παρακολούθηση της κατάστασης των νέων και να εργαστούν με στόχο εμπεριστατωμένες και βασισμένες στη γνώση πολιτικές ενσωματώνοντας δεδομένα και αποτελέσματα έρευνας στην ανάπτυξη διατομεακής πολιτικής, μεταξύ άλλων κατά τον σχεδιασμό συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

15.

Να ενημερώνει τακτικά το Συμβούλιο και τα προπαρασκευαστικά του όργανα όσον αφορά βασικά έγγραφα πολιτικής και πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ που επηρεάζουν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των νέων.

16.

Να εξετάσει με ποιόν τρόπο θα εφαρμόσει αποτελεσματικά τη νέα συντονισμένη προσέγγιση πολιτικής της Επιτροπής για τους συνεργατικούς σχηματισμούς κατά την αντιμετώπιση προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι και κατά την ανάπτυξη συγκεκριμένων διατομεακών δράσεων.

17.

Να αξιολογήσει μέσω της έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία ή άλλων σχετικών μέσων με ποιόν τρόπο λαμβάνονται υπόψη τα θέματα των νέων σε άλλους τομείς πολιτικής που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των νέων.

18.

Να συμβάλει περαιτέρω στην τεκμηριωμένη ανάπτυξη πολιτικής καταρτίζοντας ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους σχετικούς τομείς πολιτικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

19.

Να αντιμετωπίσουν τη διατομεακή προσέγγιση ως βασική αρχή υλοποίησης της μελλοντικής πολιτικής για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα συγκαταλέγεται ενδεχόμενο μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία και να προβλέψουν συγκεκριμένα διατομεακά μέτρα για το μετά το 2018 πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας.

20.

Να ενισχύσουν τη διατομεακή συνεργασία με πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών του προγράμματος Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται ειδικά για στήριξη της μεταρρύθμισης πολιτικής.

21.

Να συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ άλλων από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων που δημιουργήθηκαν από το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τη νεολαία, σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους η διατομεακή συνεργασία στην πολιτική μπορεί να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και να τα μεταδώσει δευτερογενώς σε άλλους τομείς της κοινωνίας χάρις στη συνδυαστική επενέργεια της αυξημένης συνεργασίας.

22.

Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία με άλλους τομείς πολιτικής κατά την κατάρτιση της έκθεσης της ΕΕ για τη νεολαία, επίσης δε να λάβουν υπόψη τα πορίσματα της έκθεσης κατά την παρακολούθηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

II.

Χρήση ειδικά προσαρμοσμένων διατομεακών προσεγγίσεων όσον αφορά τα σχέδια, τις πρωτοβουλίες και τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων ενώπιον των οποίων βρίσκονται οι νέοι

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

23.

Να ενισχύσουν διατομεακές προσεγγίσεις εταιρικής σχέσης όσον αφορά την υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και λοιπών μέτρων και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση της νεολαίας.

24.

Να αναζητήσουν την κατάλληλη στήριξη για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και υλοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες χρηματοδοτούνται επί του παρόντος βάσει των πρωτοβουλιών «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και στις οποίες εμπλέκεται ο τομέας της νεολαίας.

25.

Να ενισχύσουν τη στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ θεσμών τυπικής εκπαίδευσης και παρόχων μη τυπικής μάθησης για να αντιμετωπιστεί η πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και να ενθαρρύνουν την ολιστική ανάπτυξη ικανοτήτων, μεταξύ άλλων με τη χρήση ελαστικών και φιλικών για τους νέους προσεγγίσεων.

26.

Να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για τους νέους και κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπισθεί από κοινού η κοινωνική ένταξη των νέων και να εξασφαλισθούν έγκαιρες παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται.

27.

Να εμπλέξουν τον κόσμο της εργασίας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πρωτοβουλιών εστιασμένων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων.

28.

Να ενισχύσουν όλες τις υπηρεσίες που απευθύνονται στους νέους σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους διοργανωτές κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με νέους, όπου χρειάζεται.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

29.

Να διευκολύνει τη δικτύωση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όσων συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικών στον τομέα της νεολαίας και των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία».

30.

Να ενισχύσει τον εσωτερικό συντονισμό μεταξύ των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τη νεολαία και τη συζήτηση θεμάτων νεολαίας σε επίπεδο ΕΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

31.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις των νέων μέσω συγκεκριμένων διατομεακών σχεδίων, να εξετάσουν την ενδεχόμενη αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος Erasmus+.

32.

Να εξετάσουν τα θέματα που τέθηκαν παραπάνω κατά την επικείμενη αλληλοδιδαχή ομολόγων μεταξύ κρατών μελών η οποία αφορά την ενίσχυση της διατομεακής πολιτικής για τη νεολαία σε εθνικό επίπεδο και διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νεολαία.

33.

Να καλέσουν τους ενδιαφερομένους φορείς που εκπροσωπούν άλλους τομείς σε εκδηλώσεις όπως είναι οι ευρωπαϊκές εβδομάδες για νέους και οι διασκέψεις της ΕΕ για τη νεολαία όπου είναι σκόπιμο και να διευκολύνουν την ανάδραση και τη συζήτηση μεταξύ τομέων.

III.

Ενίσχυση της προβολής της αξίας των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και των λοιπών εργαλείων πολιτικής στον τομέα της νεολαίας καθώς και του συμπληρωματικού τους ρόλου στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων των νέων

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

34.

Να εμπλέξουν τους νέους στη λήψη καίριων αποφάσεων πολιτικής που τους επηρεάζουν χρησιμοποιώντας υφιστάμενες ή νέες διόδους συμμετοχής των νέων, όπως μεταξύ άλλων τη διαδικασία διαρθρωμένου διαλόγου.

35.

Να προωθήσουν περισσότερο την αναγνώριση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και της μη τυπικής μάθησης, καθώς και συγκεκριμένα εργαλεία όπως το Youthpass, σε άλλους τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο πολιτισμός και μεταξύ άλλων αρμόδιων φορέων.

36.

Να προαγάγουν περαιτέρω την αναγνώριση των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους και την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, με διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης του πιστοποιητικού Youthpass και πέραν του προγράμματος Erasmus+ και χρησιμοποίησής του, εφόσον ενδείκνυται, ως εθνικού εργαλείου για την αναγνώριση.

37.

Να προωθήσουν τα επιτεύγματα των επαγγελματικών και εθελοντικών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους, ενημερώνοντας τακτικά για αυτά τους άλλους τομείς.

38.

Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου ο εθελοντισμός να γίνει γνωστός, κατανοητός, χρησιμοποιούμενος και αναγνωριζόμενος ως διαδικασία μη τυπικής μάθησης.

39.

Να στηρίξουν και να προωθήσουν την εφαρμογή συνεργατικών πρωτοβουλιών μεταξύ τυπικών και μη τυπικών μαθησιακών πλαισίων με δυνατότητα μεγιστοποίησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

ΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

40.

Να δημιουργήσει δυνατότητες και να στηρίξει τα κράτη μέλη στη χρησιμοποίηση του πιστοποιητικού Youthpass εκτός του προγράμματος Erasmus+ ως εθνικού εργαλείου για την αναγνώριση, αναλόγως περιπτώσεως.


(1)  ΕΕ C 311 της 19.12.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 5.

(3)  ΕΕ C 224 της 3.8.2013, σ. 2.

(4)  Πάνω από 5 εκατ. νέοι (κάτω των 25) ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό ανεργίας 21,7 %, ενώ το ποσοστό των ΕΕΑΚ (νέοι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, απασχόλησης ή κατάρτισης) ανήλθε στο 13 %. Πηγή: Eurostat


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Πολιτικό πλαίσιο

1.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης όπου σημειώνεται ότι πρέπει να εξασφαλισθεί ολιστική προσέγγιση και διατομεακή συνεργασία. Όλα τα μέσα, μέτρα και δράσεις πολιτικής πρέπει να συντονίζονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των μέτρων για την κοινωνική ένταξη των νέων (1).

2.

Τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία, στο πλαίσιο της «δέσμης μέτρων για την απασχόληση των νέων» (2).

3.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση - απάντηση στον «Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα» και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (3).

4.

Τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου όπου τονίζεται ότι απαιτούνται ολοκληρωμένες διατομεακές πολιτικές για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του τομέα της απασχόλησης (4).

5.

Τη σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (5).

6.

Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (6).


(1)  ΕΕ C 30 της 1.2.2014, σ. 5.

(2)  ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.

(4)  ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.


27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/8


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ρόλου του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων

(2015/C 172/03)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1.

Τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις εμβληματικές της πρωτοβουλίες, όπου τονίζεται η ανάγκη να εφοδιάζονται οι νέοι με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες, και να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, καθώς και τη συγκεφαλαιωτική έκθεση για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (1), όπου καταγράφεται μεταξύ των βασικών αποτελεσμάτων ο πολύτιμος ρόλος του τομέα του αθλητισμού ως μέσο κοινωνικής συνοχής και ένταξης.

2.

Το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2017 (2), στο οποίο αναδεικνύεται η σημαντική συμβολή του αθλητισμού στην επίτευξη των γενικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», λόγω των μεγάλων δυνατοτήτων του τομέα να συμβάλει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Μία από τις τρεις προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας - «Αθλητισμός και κοινωνία»- τονίζει τις σχέσεις του αθλητισμού με την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

3.

Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2006 για την αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (3), όπου τονίζεται ότι η ανεπίσημη και άτυπη μάθηση μπορεί να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να συμβάλει στην προσωπική τους ανάπτυξη, την κοινωνική τους ένταξη και την ενεργό συμμετοχή τους ως πολιτών, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές απασχόλησης τους· και ότι οι εργοδότες, το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και η κοινωνία των πολιτών εν γένει οφείλουν να δώσουν τη δέουσα προσοχή ώστε αυτή να τύχει μεγαλύτερης αναγνώρισης.

4.

Τη σύσταση του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης (4), στην οποία επισημαίνονται οι ευκαιρίες και οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στη γνώση, τις ικανότητες και τις δεξιότητες οι οποίες αποκτώνται μέσω της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας καθώς και στην αύξηση των κινήτρων για τη διά βίου μάθηση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

5.

Η συμμετοχή στον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό (5), ενώ είναι κατά πρώτο και κύριο λόγο μια φυσική δραστηριότητα αναψυχής, προσδίδει επίσης προστιθέμενη αξία για μια υγιέστερη και γενικά πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην Ευρώπη. Μπορεί να αναπτύσσει θετικές κοινωνικές συμπεριφορές και αξίες καθώς και δεξιότητες και ικανότητες των ατόμων, μεταξύ άλλων εγκάρσιες δεξιότητες (6) όπως είναι η ικανότητα κριτικής σκέψης, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης πνεύματος συνεργασίας (7).

6.

Για μια προωθημένη οικονομία βασισμένη στη γνώση πρέπει ληφθεί υπόψη ότι οι απαιτήσεις είναι αυξημένες, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη εγκαρσίων δεξιοτήτων και την ικανότητα αποτελεσματικής αξιοποίησης τους σε διάφορούς τομείς· σε μια εποχή όπου η ζήτηση στην αγορά εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία, οι εργοδότες αποδίδουν μεγάλη σημασία στις εγκάρσιες δεξιότητες, εντούτοις συχνά επισημαίνουν ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι δεν διαθέτουν τέτοιες δεξιότητες.

7.

Όσον αφορά τη συμβολή του αθλητισμού στην ανάπτυξη εγκαρσίων δεξιοτήτων, υπάρχει αναξιοποίητο δυναμικό, ιδίως για τους νέους, εφόσον οι δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της ανεπίσημης (8) και άτυπης μάθησης (9) είναι πολύτιμες για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, μεταξύ άλλων για την αγορά εργασίας και στον τομέα της διά βίου μάθησης (10).

8.

Όσον αφορά την αναγνώριση της αξίας των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται με την ανεπίσημη και άτυπη μάθησης μέσω του μαζικού αθλητισμού, τα πρώτα βήματα είναι η ευαισθητοποίηση και η προβολή, κυρίως, μεταξύ των ιδίων των συμμετεχόντων, των γονέων, των εθελοντών και του προσωπικού, αλλά και της κοινωνίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών.

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ:

9.

Ο αθλητισμός συμβάλλει στους στρατηγικούς στόχους της Ένωσης για ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, συμπεριλαμβανομένων των επειγουσών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, όπως είναι τα επίμονα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων (11) στην Ευρώπη. Για να αναπτύξει ο αθλητισμός πλήρως το δυναμικό του προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να επιδιωχθεί μια διατομεακή προσέγγιση που να εμπλέκει άλλους τομείς πολιτικής, όπως είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση, η νεολαία και απασχόληση, τα κοινωνικά θέματα και η δημόσια υγεία.

10.

Έχει αποδειχτεί ότι τα μη παραδοσιακά αθλήματα (12) προσελκύουν ιδιαίτερα τους νέους, μεταξύ άλλων εκείνους που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες, θα μπορούσαν δε να διερευνηθούν περαιτέρω οι δυνατότητες που αυτά προσφέρουν.

11.

Ουσιαστικό ρόλο στον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό διαδραματίζει το αρμόδιο προσωπικό, μεταξύ άλλων οι εθελοντές, για να αναπτυχθεί η ευαισθητοποίηση και να αποδεσμευτούν η προστιθέμενη αξία και τα οφέλη που αυτός μπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

12.

να μεριμνούν ώστε οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων, η κοινωνία και οι εργοδότες να συνειδητοποιήσουν περισσότερο ότι οι εγκάρσιες δεξιότητες που αποκτώνται μέσω της συμμετοχής σε ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες έχουν προσωπική, κοινωνική και οικονομική προστιθέμενη αξία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλους τομείς.

13.

Να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν ορθές πρακτικές με άλλους συναφείς τομείς και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τα θετικά οφέλη των δεξιοτήτων που αποκτώνται έξω από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό.

14.

Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του αρμόδιου προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και εθελοντών, στον μαζικό αθλητισμό με σκοπό την κατοχύρωση κοινωνικών και εκπαιδευτικών αξιών, καθώς και εγκαρσίων δεξιοτήτων, μέσω του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού.

15.

Να ενθαρρύνουν καινοτόμες συμπράξεις μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης μάθησης, καθώς και διαμέσου της νεολαίας και τομέων του αθλητισμού, προκειμένου να αναπτυχθούν μαθησιακές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να είναι ενδεδειγμένες για τον μαζικό αθλητισμό.

16.

Να προωθούν την αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων, που να περιλαμβάνει εγκάρσιες δεξιότητες αποκτώμενες μέσω του ερασιτεχνικού μαζικού αθλητισμού, καθώς και τη χρήση πιστοποιητικών των πλέον κοινών δεξιοτήτων και υποδειγμάτων για βιογραφικά σημειώματα, ειδικότερα του Europass.

17.

Να χρησιμοποιούν τις ισχύουσες ρυθμίσεις που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επικύρωση των δεξιοτήτων και εμπειριών οι οποίες αποκτώνται στο πλαίσιο της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης στον τομέα του αθλητισμού.

18.

Ακόμη, να βελτιώσουν συνολικά τη συμμετοχή των νέων σε μαζικές αθλητικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των νέων που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και να αξιοποιήσουν το θετικό δυναμικό των μη παραδοσιακών αθλημάτων προς την κατεύθυνση αυτή.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ:

19.

Προώθηση της αξίας των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού από αρχάριους, ώστε να μπορούν αυτές να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε τομείς για σκοπούς απασχόλησης, μαθησιακής κινητικότητας και διά βίου μάθησης.

20.

Αναγνώριση και ενσωμάτωση των θετικών αποτελεσμάτων των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αναπτύσσονται μέσω του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού στις εθνικές και στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές που αφορούν τον αθλητισμό, τη νεολαία, τις κοινωνικές υποθέσεις, την υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση.

21.

Αναγνώριση και στήριξη των συμβολών των οργανώσεων μαζικού αθλητισμού στην παροχή ευκαιριών ανεπίσημης μάθησης.

22.

Διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας με τον τομέα της νεολαίας, ιδίως όσον αφορά:

α.

την εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων της ανεπίσημης μάθησης στον τομέα του αθλητισμού·

β.

την αξιοποίηση των αθλητικών δραστηριοτήτων σε μεθόδους ανεπίσημης μάθησης στον τομέα της νεολαίας·

γ.

την ενθάρρυνση της χρηματοδότησης περισσοτέρων έργων της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας με τη συμμετοχή νέων εθελοντών από μη κερδοσκοπικές οργανώσεις στον τομέα του αθλητισμού·

δ.

την αξιοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων ως εργαλείων κοινωνικής ένταξης και προβολής, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη συμβολή τους στην υλοποίηση της «Εγγύησης για τη νεολαία στην Ευρώπη».

23.

Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών, εφόσον απαιτούνται, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού για την εκπαιδευτική αξία του αθλητισμού, καθώς και ενθάρρυνση της ενίσχυσης των χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς κοινοτήτων.

24.

Συνεργασία με σκοπό να βελτιωθούν τα πρότυπα επιμόρφωσης και προπόνησης καθώς και της εκπαίδευσης των επιμορφωτών και των προπονητών όπως και των εθελοντών, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των φορέων λήψεως αποφάσεων και των αθλητικών παραγόντων.

25.

Ενθάρρυνση του εθελοντισμού στον αθλητισμό, και ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία του εθελοντισμού στον αθλητισμό, ιδίως όσον αφορά την απόκτηση εγκάρσιων δεξιοτήτων, αναγνώριση του εθελοντισμού ως σημαντικής μορφής ανεπίσημης μάθησης και ενίσχυση της εθνικής και διασυνοριακής κινητικότητας των νέων εθελοντών.

26.

Ενθάρρυνση της αποτελεσματικής χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως είναι το πρόγραμμα Erasmus+ ως ευκαιρία για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων, ιδίως μεταξύ των νέων, ώστε να ενισχυθεί επίσης η κοινωνική ένταξη, η ενεργός συμμετοχή στα κοινά καθώς και η αυξημένη συμμετοχή σε ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες.

27.

Αξιοποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης της σύστασης του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, όσον αφορά την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, για να εξεταστεί το ζήτημα των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω του αθλητισμού.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

28.

να αναλάβει μελέτη για τη συμβολή του αθλητισμού στην απασχολησιμότητα των νέων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», μεταξύ άλλων για τις πτυχές που αφορούν τις εγκάρσιες δεξιότητες οι οποίες αποκτώνται μέσω της συμμετοχής σε ερασιτεχνικές αθλητικές δραστηριότητες.

29.

να ενσωματώσει τη διάσταση του αθλητισμού στις υφιστάμενες συζητήσεις και εκδηλώσεις με θέμα την ισχύουσα πολιτική δεξιοτήτων, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να αναζητηθούν πιο συγκεκριμένοι τρόποι απόκτησης εγκάρσιων δεξιοτήτων στο πλαίσιο και μέσω του αθλητισμού.

30.

να συνεχίσει, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της εντολής των ομάδων εμπειρογνωμόνων που έχουν συσταθεί βάσει του προγράμματος εργασίας της ΕΕ για τον αθλητισμό, τη συλλογή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και την ανάλυση της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας του αθλητισμού - και το πώς ο μαζικός ερασιτεχνικός αθλητισμός συμβάλλει σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων εστιάζοντας στην ανάπτυξη προσωπικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων.

31.

να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών, την αποτελεσματική αλληλοδιδαχή ομολόγων και τη δικτύωση μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη πιο προσιτού, ελκυστικότερου και πιο διαφοροποιημένου μαζικού αθλητισμού, ιδιαίτερα για τους νέους.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

32.

Ευαισθητοποίηση, ιδίως των νέων και των γονέων τους, για το ότι οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο και μέσω του αθλητισμού μπορεί να έχουν ιδιαίτερη αξία που μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλους τομείς.

33.

Επένδυση σε εξειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί τις πλέον επικαιροποιημένες μεθόδους στις εργασίες του ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως την προστιθέμενη αξία που είναι σε θέση να παρέχει ο αθλητισμός, και μεταξύ άλλων η απόκτηση δεξιοτήτων.

34.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης του προσωπικού στον τομέα του αθλητισμού για τα θετικά οφέλη των εγκάρσιων δεξιοτήτων που αποκτώνται σε αθλητικές δραστηριότητες μέσω της ανεπίσημης και της άτυπης μάθησης και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής προστιθέμενης αξίας του μαζικού αθλητισμού.

35.

Διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας και ανταλλαγής ορθών πρακτικών με οργανώσεις της νεολαίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων ανεπίσημης μάθησης στον τομέα του αθλητισμού.

36.

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον τρόπο ενίσχυσης και διαφοροποίησης του κινήματος του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη νέων μορφών μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού, λόγου χάρη μη παραδοσιακών αθλημάτων.


(1)  Έγγρ. 16559/14.

(2)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 12.

(3)  ΕΕ C 168 της 20.7.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(5)  «Μαζικός ερασιτεχνικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους. Πηγή: κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

(6)  Διάφοροι φορείς και οργανισμοί αποδίδουν διαφορετικούς χαρακτηρισμούς σε αυτές τις δεξιότητες, οι οποίοι κυμαίνονται από «βασικές ικανότητες» ως «ήπιες δεξιότητες», «μεταβιβάσιμες δεξιότητες» ή «ουσιαστικές δεξιότητες», «κεντρικές επαγγελματικές δεξιότητες» ή «κεντρικές δεξιότητες για την απασχολησιμότητα». Σύμφωνα με το γλωσσάριο του ευρωπαϊκού δικτύου για την πολιτική του διά βίου προσανατολισμού οι εγκάρσιες δεξιότητες είναι σημαντικές για θέσεις εργασίας και επαγγέλματα άλλα εκτός από εκείνα που τις προβλέπουν ή τις έχουν πρόσφατα προβλέψει. Οι δεξιότητες αυτές ενδέχεται επίσης να έχουν αποκτηθεί εκτός εργασίας ή σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας ή με συμμετοχή στην εκπαίδευση ή κατάρτιση. Γενικότερα, πρόκειται για δεξιότητες, που αποκτήθηκαν σε ένα γενικό πλαίσιο ή κατά την αντιμετώπιση μιας ειδικής κατάστασης/ενός προβλήματος και μπορούν να μεταφερθούν σε ένα άλλο πλαίσιο.

(7)  COM/2012/669 τελικό.

(8)  Ορισμός: «ανεπίσημη μάθηση»: μάθηση μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων (όσον αφορά τους στόχους και τον χρόνο της μάθησης), όπου υπάρχει κάποιο είδος μαθησιακής υποστήριξης (π.χ. μια σχέση μαθητή-δασκάλου), αλλά που δεν αποτελεί μέρος του επίσημου συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πηγή: ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50

(9)  Ορισμός: «άτυπη μάθηση»: μάθηση που προκύπτει από καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή την αναψυχή και που δεν είναι οργανωμένη ή δομημένη όσον αφορά στόχους, χρόνο ή μαθησιακή υποστήριξη· μπορεί να συμβαίνει χωρίς πρόθεση από την πλευρά του μαθητή. Πηγή: ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50

(10)  Τα στοιχεία δείχνουν ότι, όσον αφορά το ζήτημα της απόκτησης δεξιοτήτων έξω από επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, το 52 % των Ευρωπαίων εκτιμούν ότι είναι εφικτή η απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν αργότερα να αξιοποιηθούν σε άλλους τομείς (π.χ. η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συλλογική εργασία κ.λπ.). Πηγή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 417 (2014) «Ευρωπαϊκός χώρος των δεξιοτήτων και των προσόντων», σ. 12.

(11)  Πάνω από 5 εκατ. νέοι άνθρωποι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ των 28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014. Αυτό αντιπροσωπεύει ποσοστό ανεργίας 21,7 %, ενώ το ποσοστό των ΕΕΑΚ (νέοι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος, απασχόλησης ή κατάρτισης) ανήλθε στο 13 %. Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat)

(12)  Νεοεμφανιζόμενες μορφές αθλητισμού ελκυστικές για τους νέους, όπως για παράδειγμα το ποδόσφαιρο δρόμου, οι τεχνικές γυμνασμάτων και ασκήσεων (parkour) σε υπαίθριους αστικούς χώρους, η τροχοσανίδα/η πλατιά τροχοσανίδα (skateboarding/longboarding), τα τροχοπέδιλα, η καλαθοσφαίριση τύπου streeetball και ο υπαίθριος χορός σε αστκούς χώρους (urban streetdance).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

1.

Τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (1) όπου οι κοινωνικές ικανότητες συνδέονται με την προσωπική και κοινωνική ευημερία, η οποία απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα μπορούν να εξασφαλίζουν βέλτιστη σωματική και ψυχική υγεία, συμπεριλαμβανομένων ως πόρων για κάθε άτομο, την οικογένειά του και το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον του, των γνώσεων σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να συμβάλει, εν προκειμένω, σε αυτό ένας υγιής τρόπος ζωής. Για την επιτυχή διαπροσωπική και κοινωνική συμμετοχή είναι σημαντική η κατανόηση των κοινά αποδεκτών κωδίκων και τρόπων συμπεριφοράς σε διαφορετικές κοινωνίες και περιβάλλοντα (π.χ. στην εργασία). Οι βασικές δεξιότητες της ικανότητας αυτής περιλαμβάνουν την ικανότητα εποικοδομητικής επικοινωνίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, την επίδειξη ανεκτικότητας, την έκφραση και κατανόηση διαφορετικών απόψεων, την ικανότητα διαπραγμάτευσης σε κλίμα εμπιστοσύνης και την ικανότητα ενσυναίσθησης. Τα άτομα θα πρέπει να είναι ικανά να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το άγχος και την απογοήτευση, να εκφράζονται με εποικοδομητικό τρόπο, καθώς και να κάνουν διάκριση μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής σφαίρας.

2.

Στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης (2) επισημαίνεται ότι η επικύρωση της ανεπίσημης και άτυπης μάθησης θεωρείται όλο και περισσότερο τρόπος βελτίωσης της διά βίου μάθησης που καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής. Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζουν τη σημασία του να προβληθεί και να αξιοποιηθεί η μάθηση που πραγματοποιείται έξω από το πλαίσιο των επίσημων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, για παράδειγμα, στην εργασία, σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και στο σπίτι.

3.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2010 για τον ρόλο του αθλητισμού ως παράγοντα και μοχλού της ενεργού κοινωνικής ένταξης (3) τονίζεται ότι η πρόσβαση και η συμμετοχή σε διάφορες πτυχές του αθλητισμού είναι σημαντικά στοιχεία για την προσωπική ανάπτυξη και την αίσθηση ταυτότητας και ιδιότητας μέλους, τη φυσική κατάσταση και πνευματική υγεία, τη χειραφέτηση, τις κοινωνικές ικανότητες και δικτύωση, τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την απασχολησιμότητα.

4.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον ρόλο των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισμό για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη (4) υπογραμμίζεται η ανάγκη να προωθηθούν οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισμό ως σημαντικό εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ακόμα και με μορφή ανεπίσημης και άτυπης μάθησης.

5.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση — απάντηση στον Ανασχεδιασμό της εκπαίδευσης: Επένδυση σε δεξιότητες για καλύτερα αποτελέσματα στον κοινωνικοοικονομικό τομέα και Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2013 (5), καλούνται τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως περιγράφονται στη σύσταση του 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση.

6.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τη συμβολή του αθλητισμού στην οικονομία της ΕΕ, και ιδίως στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην κοινωνική ένταξη (6), αναγνωρίζεται ότι με τη συμμετοχή στον αθλητισμό, οι νέοι αποκτούν συγκεκριμένες προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητες οι οποίες ενισχύουν την απασχολησιμότητα. Αυτές περιλαμβάνουν τις μεταγνωστικές ικανότητες, τις απαραίτητες ικανότητες για τα μέλη της κοινωνίας και τους πολίτες, τα ηγετικά προσόντα, τις επικοινωνιακές ικανότητες, την ομαδική εργασία, την πειθαρχία, τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα.


(1)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(2)  Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. CEDEFOP (2009).

(3)  ΕΕ C 326 της 3.12.2010, σ. 5.

(4)  ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 24.

(5)  ΕΕ C 64 της 5.3.2013, σ. 5.

(6)  ΕΕ C 32 της 4.2.2014, σ. 2.


27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/13


Συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά στις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης

(2015/C 172/04)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

1.

οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτελούν πηγή τόσο πολιτισμικής όσο και οικονομικής αξίας. Κατά τα τελευταία έτη πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εργασίες για την καθιέρωση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της οικονομίας και ως πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας. Εντούτοις, η ευρύτερη συνεισφορά τους δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί πλήρως, ιδίως σε ό, τι αφορά το δυναμικό του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας να ενεργοποιήσουν την καινοτομία σε άλλους τομείς της οικονομίας, στην κοινωνία στο σύνολό της, και όσον αφορά στην ευημερία των ατόμων·

2.

οι συνέργειες μεταξύ του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα και άλλων τομέων μπορούν να νοηθούν ως μια διαδικασία που συνδυάζει γνώση και δεξιότητες που ανήκουν συγκεκριμένα στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα μαζί με γνώση και δεξιότητες άλλων τομέων με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων και έξυπνων λύσεων για τις σημερινές κοινωνικές προκλήσεις·

3.

οι πολιτιστικές και δημιουργικές συνέργειες μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελείς για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς, εάν οι τομείς συμμετέχουν επί ίσοις όροις·

ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ:

4.

οι συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα ένα μεγάλο εύρος ωφελειών (1), στις οποίες περιλαμβάνονται:

βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών, της ικανοποίησης των υπαλλήλων και της αποδοτικότητας της οργάνωσης στον επιχειρηματικό και τον δημόσιο τομέα με τη συμμετοχή δημιουργών, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών των δημιουργικών κλάδων στην ανάπτυξη καινοτόμων και φιλικών προς τον χρήστη λύσεων και μέσω της δημιουργίας πολυτομεακών ομάδων·

αύξηση της παρουσίας και των αποτελεσμάτων των μαθητών, προώθηση της δημιουργικής μάθησης και της ευημερίας των μαθητών και βελτίωση της συμμετοχής των γονέων με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και επαγγελματιών των δημιουργικών κλάδων σε σχολικές δραστηριότητες·

μείωση των ιατρικών δαπανών και των ποσοστών νοσηλείας με τη βελτίωση της πρόληψης των ασθενειών και της διαδικασίας αποκατάστασης των ασθενών μέσω καλλιτεχνικών και δημιουργικών πρακτικών·

αναζωογόνηση βιομηχανικών περιοχών και αστικών χώρων και προώθηση του τουρισμού με την ενσωμάτωση του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

αύξηση της οικολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών και των κατασκευαστικών βιομηχανιών, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης πόρων με τη συμμετοχή δημιουργών, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών των δημιουργικών κλάδων στην ανακύκλωση και αξιοποίηση αποβλήτων υλικών για τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και λειτουργικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία·

βελτίωση της κοινωνικής ένταξης και της ζωής της κοινότητας μέσω πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και με ενσωμάτωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, της τέχνης και του σχεδιασμού στους δημόσιους χώρους και τα κτίρια πολιτιστικής και ιστορικής αξίας·

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

5.

υπάρχει μειωμένη συνειδητοποίηση της δυναμικής του συνδυασμού τεχνών, πολιτισμού και δημιουργικότητας με την τεχνολογία, την επιστήμη και τις επιχειρήσεις, καθώς και ανεπαρκής ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Ειδικότερα, η καταλυτική επίδραση του πολιτισμού και των τεχνών στην καινοτομία σε όλους τους τομείς εξακολουθεί να υποτιμάται και να μην αξιοποιείται επαρκώς·

6.

οι συνέργειες πραγματοποιούνται στο σημείο όπου διασταυρώνονται οι διάφοροι τομείς. Εντούτοις, οι τομείς και οι πολιτικές παραμένουν συχνά περιχαρακωμένες στα δικά τους πλαίσια, περιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το πεδίο για συνέργειες και δυσχεραίνοντας την εμφάνιση καινοτόμων λύσεων. Για να ξεπεραστούν οι αντιλήψεις απομόνωσης και να προωθηθούν οι συνέργειες χρειάζεται σφαιρική στρατηγική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των συντελεστών, από το τοπικό έως το ενωσιακό επίπεδο·

7.

χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα για τις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα που θα επιτρέπουν την κατανόηση και ανάλυση της συμβολής τους στην οικονομία συνολικά και τον αντίκτυπό τους στην ευρύτερη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα·

8.

η ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσημης εκπαίδευσης καθώς και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης επιτρέπει στα άτομα να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες μιας ολοένα και πιο πολύμορφης κοινωνίας της γνώσης καθώς και μιας απαιτητικής και ταχέως μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας·

9.

η Ενιαία ψηφιακή αγορά της Ευρώπης θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία και την κυκλοφορία περιεχομένου ποιότητας το οποίο αναπτύσσεται πάνω στην πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία της Ευρώπης, και να παρέχει ένα ισορροπημένο πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε όλη την αλυσίδα αξίας·

10.

οι επενδύσεις στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα θεωρούνται συχνά επισφαλείς και ασταθείς, δεδομένου ότι βασίζονται σε άυλα στοιχεία. Συνεπώς, χρειάζονται καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που θα απευθύνονται ειδικά στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και θα ενισχύουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε διατομεακή συνεργασία, μεταξύ άλλων και σε διεθνές επίπεδο·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

11.

να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων, ιδίως των φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών των δημιουργικών κλάδων, των βιομηχανιών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών, σχετικά με την πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική αξία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω της διατομεακής συνεργασίας. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με ορθές πρακτικές, αποτελέσματα και διδάγματα από τη διατομεακή συνεργασία, καθώς και η δημιουργία δικτύων εμπειρογνωμόνων και η μάθηση μέσω ομοτίμων·

12.

να ξεπεράσουν τις αντιλήψεις απομόνωσης σε παραδοσιακούς τομείς πολιτικής μέσα από την καλύτερη ενσωμάτωση του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργικότητας σε στρατηγικές για την οικονομική ανάπτυξη, σε κοινωνικές πολιτικές, στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη και στη βιώσιμη ανάπτυξη·

13.

να συνεχίσουν τη χαρτογράφηση των υφιστάμενων πολιτικών και τάσεων που αφορούν πολιτιστικές και δημιουργικές συνέργειες και τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων, προκειμένου να ενισχύσουν την τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών για τη σύγκριση των συνεργειών του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους κλάδους προκειμένου να αντιληφθούμε καλύτερα τη συμβολή τους ως προς την καινοτομία και να κατανοήσουμε τις ευρύτερες επιπτώσεις τους·

14.

να προωθήσουν δημιουργικά οικοσυστήματα και πολυτομεακά πλαίσια για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας μέσω δομών όπως κέντρα επιχειρήσεων και καινοτομίας, επιταχυντές νεοσύστατων επιχειρήσεων, φυτώρια επιχειρήσεων, δημιουργικοί κόμβοι, χώροι συνεργασίας και προγράμματα δικτύωσης·

15.

να προωθήσουν διατομεακούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς συνεργατικούς σχηματισμούς και δίκτυα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ώστε να τονώσουν τις πολιτιστικές και δημιουργικές εξαγωγές και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε νέες αγορές·

16.

να ενθαρρύνουν τη χρήση μη τεχνολογικών, κοινωνικών και υπηρεσιακών καινοτομιών σε παραδοσιακούς τομείς, για παράδειγμα με την καθιέρωση προσέγγισης με αντίληψη του σχεδιασμού (2) και δημιουργικότητας που θα βασίζεται στον πολιτισμό στους εν λόγω τομείς·

17.

να ενθαρρύνουν τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η μελλοντική ενιαία ψηφιακή αγορά·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

18.

να ενθαρρύνουν τις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ει δυνατόν με βάση υφιστάμενες πρωτοβουλίες, σε στενή συνεργασία με τοπικούς φορείς, ΜΚΟ, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Θα μπορούσε επίσης να εξεταστεί η δημιουργία πολυτομεακών συνεργατικών σχηματισμών με την ενεργό συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών·

19.

να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν την κοινή προάσπιση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να ξεπεράσουν αντιλήψεις τομεακής απομόνωσης και να αναπτύξουν ολοκληρωμένες στρατηγικές προσεγγίσεις·

20.

να ενθαρρύνουν τη χρήση της προσέγγισης με αντίληψη του σχεδιασμού στον δημόσιο τομέα κατά την αντιμετώπιση πολύπλοκων ζητημάτων και την ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών με επίκεντρο τον χρήστη (3)·

21.

να προωθήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω το δυναμικό τους στο πλαίσιο διατομεακών εταιρικών σχέσεων, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας δημιουργικών κλάδων (4), μέσω των κατάλληλων μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται:

καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των κλάδων της δημιουργικότητας, όπως δημιουργικά συστήματα κουπονιών καινοτομίας (5), κεφάλαια εκκίνησης (6), συμμετοχική χρηματοδότηση, μηχανισμοί εγγύησης δανείων, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (όπως οι επιχειρηματικοί άγγελοι και τα επιχειρηματικά κεφάλαια) και επιστρεπτέες εισφορές (7), προκειμένου να διαφοροποιηθεί η χρηματοδοτική στήριξη για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Θα μπορούσαν επίσης να ληφθούν υπόψη πιλοτικά έργα που προωθούν τον πειραματισμό και την ανάληψη κινδύνων ως κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας·

πλατφόρμες ανταλλαγής και κατάρτιση για τους επενδυτές με στόχο να κατανοήσουν καλύτερα το δυναμικό του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, καθώς και για τους επαγγελματίες που εργάζονται στους τομείς αυτούς προκειμένου να αναπτύξουν τις διαχειριστικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες·

22.

να προωθήσουν την ανάπτυξη διατομεακών δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η πολιτιστική ευαισθησία και το επιχειρηματικό πνεύμα στην επίσημη εκπαίδευση και τη μη τυπική μάθηση. Να ενθαρρύνουν, όπου χρειάζεται, διατομεακές προσεγγίσεις μεταξύ διάφορων τομέων στο πλαίσιο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα μέσω κοινών προγραμμάτων μεταξύ των τεχνών και του πολιτισμού, των επιστημών, της μηχανολογίας, της τεχνολογίας, των επιχειρηματικών σπουδών και άλλων σχετικών τομέων·

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23.

να αναπτύξει μια συνολική στρατηγική προσέγγιση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας, τονίζοντας ταυτόχρονα το ρόλο τους στη συνολική διαδικασία καινοτομίας σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους·

24.

να προσαρμόζει και να διαδίδει καλύτερα τις πληροφορίες για τα υφιστάμενα προγράμματα και κονδύλια της ΕΕ για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να ενισχύσει τις συνέργειες με άλλους τομείς πολιτικής·

25.

να εξετάσει τη χρήση υφιστάμενης χρηματοδότησης που διατίθεται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, όπως «Ορίζοντας 2020», η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», Erasmus+, COSME και Δημιουργική Ευρώπη για διατομεακά έργα που αποσκοπούν, για παράδειγμα:

στην υποστήριξη πολυτομεακών ομάδων καλλιτεχνών, ερευνητών και τεχνολόγων·

στην καλύτερη στήριξη της μη τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας και της καινοτομίας των υπηρεσιών·

στη ανάπτυξη διατομεακών δεξιοτήτων, όπως η κριτική σκέψη και η ανάληψη πρωτοβουλιών·

στην υποστήριξη της καλλιτεχνικής πρακτικής στην αστική ανάπτυξη ως μέρος των έξυπνων και δημιουργικών πόλεων·

στην προώθηση μιας προσέγγισης με επίκεντρο τον χρήστη κατά τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, π.χ. μέσω της εφαρμογής της αντίληψης του σχεδιασμού·

και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα (8) το 2016·

26.

να συνεχίσει τις εργασίες που άρχισαν οι υπηρεσίες της όπως η Eurostat και το Κοινό Κέντρο Ερευνών για τη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με τη συμβολή των πολιτιστικών και δημιουργικών συνεργειών σε άλλους τομείς της οικονομίας και άλλα πεδία πολιτικής, καθώς και στην ανάπτυξη γενικότερα.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ

27.

να προβεί σε απολογισμό σχετικά με τα συμπεράσματα αυτά το 2018. Σκοπός του απολογισμού θα είναι η αξιολόγηση της προόδου που θα έχει σημειωθεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή κατά την εφαρμογή των συμπερασμάτων (9). Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη των κρατών μελών σχετικά με τον τύπο και το πεδίο εφαρμογής του απολογισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι περιεκτικός και χρήσιμος.


(1)  Με βάση το εγχειρίδιο πολιτικής για την προώθηση δημιουργικών συμπράξεων που εκπόνησε η ομάδα ανοικτής μεθόδου συντονισμού (2014), http://ec.europa.eu/culture/library/reports/creative-partnerships_en.pdf

(2)  Η αντίληψη του σχεδιασμού μπορεί να περιγραφεί ως μια μορφή σκέψης που είναι επικεντρωμένη στη λύση, η οποία αρχίζει με ένα στόχο (μια καλύτερη μελλοντική κατάσταση) αντί να προσπαθεί να επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Παρέχει μια συνολική και δημιουργική προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί για την επίλυση ενός ευρέος φάσματος καταστάσεων, ιδίως πολύπλοκων ή απρόβλεπτων.

(3)  Με βάση την «Εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για καινοτομία που θα βασίζεται στον σχεδιασμό» (SWD (2013) 380 τελικό).

(4)  Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημιουργικών Κλάδων (ΕΣΔΚ) είναι μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία πολιτικής που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και διήρκεσε από το 2012 έως το 2014. Στόχος της ήταν να δοκιμάσει και να εξετάσει νέα καινοτόμα μέσα πολιτικής για τους δημιουργικούς κλάδους και να εκδώσει συγκεκριμένες συστάσεις.

(5)  Τα δημιουργικά συστήματα κουπονιών καινοτομίας είναι μικρά ποσά δανείων που παρέχονται από τις κυβερνήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά υπηρεσιών που εισάγουν καινοτομία (νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες) στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (σύσταση ΕΣΚΔ).

(6)  Τα κεφάλαια εκκίνησης αποσκοπούν στη στήριξη εταιρειών κατά τη μετάβασή τους από το στάδιο του πρωτοτύπου στα πρώτα εμπορικά έσοδα. Επικεντρώνονται στα πρώιμα στάδια νέων καινοτόμων επιχειρήσεων όπου ο κίνδυνος είναι υψηλός.

(7)  Οι επιστρεπτέες συνεισφορές αποτελούν ένα νέο μέσο που χρηματοδοτείται από τις δημόσιες αρχές. Ένα επιλεγμένο έργο λαμβάνει ταυτόχρονα διπλή χρηματοδότηση που αποτελείται από δάνειο με μηδενικό κόστος και από «επιστρεπτέα συνεισφορά», η οποία θα αποπληρωθεί πλήρως ή εν μέρει από τη δικαιούχο εταιρεία, ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου εκμετάλλευσης (σύσταση ΕΣΔΚ).

(8)  Ο Μηχανισμός εγγυοδοσίας για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που συστάθηκε από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020). Σκοπός του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση των μικροεπιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οργανισμών που επιχειρούν στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας.

(9)  Προηγούμενα παραδείγματα περιλαμβάνουν τον απολογισμό για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2012 σχετικά με την πολιτιστική διακυβέρνηση, που πραγματοποιήθηκε το 2015.


27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/17


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον ρόλο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας

(2015/C 172/05)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (1),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1.

Τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης, στην οποία καθορίζονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι συμπεριφορές που απαιτούνται για να αναπτυχθεί η ψηφιακή ικανότητα (2) ως μια από τις βασικές ικανότητες που χρειάζονται όλα τα άτομα για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (3), και η οποία υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και βελτιώσουν αυτήν την ικανότητα.

2.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπου τονίζεται ιδιαίτερα ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί και το μαθησιακό περιβάλλον στην καλλιέργεια και την υποστήριξη του δημιουργικού δυναμικού κάθε παιδιού (4).

3.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (5), τα οποία προσδιορίζουν την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης ως έναν από τους τέσσερις στρατηγικούς στόχους, καθώς και την απόκτηση των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, όπως η ψηφιακή ικανότητα, ως βασική πρόκληση στο θέμα αυτό.

4.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την παιδεία για τα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον, στα οποία τονίζεται η ανάγκη να προαχθεί όχι μόνο η μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά, αλλά και η υπεύθυνη χρήση των νέων τεχνολογιών (6).

5.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2011 σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ECEC) (7) στα οποία αναγνωρίζεται ότι η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα συμπληρώνει τον κεντρικό ρόλο της οικογένειας και θέτει τα ουσιώδη θεμέλια για την εκμάθηση της γλώσσας, την επιτυχή διά βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και απασχολησιμότητα, προωθώντας ταυτόχρονα την απόκτηση τόσο γνωστικών όσο και μη γνωστικών δεξιοτήτων.

6.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές και δημιουργικές ικανότητες και το ρόλο τους στην οικοδόμηση του πνευματικού κεφαλαίου της Ευρώπης (8), στα οποία αναγνωρίζονται οι ικανότητες αυτές ως πηγές βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, ιδίως μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

7.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο (9), στα οποία τονίζεται η σημασία της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των παιδιών για τους πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον ψηφιακό κόσμο και απευθύνεται έκκληση για συνοχή στην προώθηση της επιγραμμικής ασφάλειας και της παιδείας για τα μέσα επικοινωνίας στα σχολεία, καθώς και στην προσχολική εκπαίδευση και στα ιδρύματα παροχής φροντίδας.

8.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τον αλφαβητισμό, όπου επισημαίνεται ότι η επίδραση των νέων τεχνολογιών στον αλφαβητισμό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως από τα εκπαιδευτικά συστήματα και ότι η επανεξέταση εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων με γνώμονα την αυξανόμενη ψηφιοποίηση και τη στήριξη των διδασκόντων στη χρήση νέων παιδαγωγικών μεθόδων μπορούν να ενισχύσουν την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευόμενους (10).

9.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα Διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά (11), στα οποία τονίσθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν ο τομέας της εκπαίδευσης και οι γονείς όταν βοηθούν τα παιδιά να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχονται από το Διαδίκτυο κατά τρόπο ασφαλή και επωφελή, καθώς και η ανάγκη για τους δασκάλους και τους γονείς να συμβαδίζουν με τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογικών αλλαγών.

10.

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 σχετικά με την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, στα οποία τονίστηκε η σημασία για τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν επαρκή κατανόηση των ψηφιακών εργαλείων μάθησης και των Ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων ώστε να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία τους και να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τη δική τους ψηφιακή ικανότητα (12).

ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

1.

Η προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των ψηφιακών ικανοτήτων μέσω της εκπαίδευσης κατά τα προσχολικά έτη (13) μπορούν να παράγουν οφέλη αργότερα, θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω μάθηση, επιτρέποντας την εξέλιξη των γνώσεων σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και γενικότερα βελτιώνοντας την ικανότητα των παιδιών να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψης και να καταστούν υπεύθυνοι πολίτες για την Ευρώπη του αύριο, ικανά να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις σε ένα ολοένα πιο αλληλεξαρτώμενο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

2.

Η ικανότητα για καινοτομία και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιακής επανάστασης που μεταμορφώνει τις οικονομίες και τις κοινωνίες με εκπληκτική ταχύτητα, με αποτέλεσμα στις μελλοντικές δεκαετίες η οικονομική επιτυχία να εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τους πολίτες που θα διαθέτουν ικανότητες για δημιουργικότητα και καινοτομία και υψηλού επιπέδου ψηφιακές ικανότητες.

3.

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ανάγκη για ψηφιακά ικανούς χρήστες και επαγγελματίες στον τομέα της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στην πρόκληση παρέχοντας ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους για δημιουργικότητα ή καινοτομία και να αναπτύξουν την ψηφιακή τους ικανότητα μέσω της διά βίου μάθησης.

ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ σχετικά με τα εξής:

Όσον αφορά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία:

1.

Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, μπορούν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων δημιουργικότητας και καινοτομίας από μικρή ηλικία όχι μόνο ως βασικοί παράγοντες για την ενίσχυση της μελλοντικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας και απασχολησιμότητας, αλλά, εξίσου σημαντικά, προωθώντας και την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό άσκηση της ιδιότητας του πολίτη.

2.

Οι δάσκαλοι και οι επαγγελματίες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ενθάρρυνση της περιέργειας, της φαντασίας και της προθυμίας των παιδιών να πειραματίζονται και βοηθώντας τα να αναπτύσσουν όχι μόνον βασικές δεξιότητες και γνώσεις αλλά και τις εγκάρσιες δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργικότητα και την καινοτομία όπως είναι η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων και η ανάληψη πρωτοβουλίας.

3.

Η εκμάθηση με μορφή παιχνιδιού, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια και ψηφιακά εργαλεία με παιδαγωγική αξία, όχι μόνον ενισχύει τη φαντασία, τη διαίσθηση και το ερευνητικό πνεύμα, αλλά και την ικανότητα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων και είναι συνεπώς σημαντική για την ανάπτυξη και εκπαίδευση κάθε παιδιού, ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία.

4.

Όλα τα παραπάνω έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον εκσυγχρονισμό των παιδαγωγικών προσεγγίσεων, των διδακτικών μέσων και του μαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς και όσον αφορά τη βασική εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, στο πλαίσιο της οποίας πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι ικανοί να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στα παιδιά, περιλαμβάνοντας τις πτυχές αυτές στη διδασκαλία τους.

Όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα:

5.

Παρότι τα ψηφιακά εργαλεία δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται προκειμένου να αντικαθιστούν ουσιώδεις δραστηριότητες, εμπειρίες και μαθησιακές διαδικασίες στην τάξη, η παροχή τέτοιων εργαλείων και η ενσωμάτωσή τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία μπορεί, κατά περίπτωση, να συμβάλει στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών των διαδικασιών, καθώς και στην ενίσχυση των κινήτρων, της κατανόησης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

6.

Η ανάπτυξη ψηφιακής ικανότητας κατά τρόπο αποτελεσματικό και κατάλληλο αναλόγως της ηλικίας στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει σημαντικές επιπτώσεις στις παιδαγωγικές προσεγγίσεις, την αξιολόγηση, τους παιδαγωγικούς πόρους και τα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και όσον αφορά τη συμβολή στη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

7.

Εξ ίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις στη βασική εκπαίδευση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αναπτύσσουν την ικανότητα, τη μεθοδολογία και τις δεξιότητες για την προώθηση της αποτελεσματικής και υπεύθυνης χρήσης των νέων τεχνολογιών για παιδαγωγικούς σκοπούς και για τη στήριξη των παιδιών προκειμένου να αναπτύξουν ψηφιακή ικανότητα.

8.

Σε ένα κόσμο όπου πολλά παιδιά τείνουν να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά μέσα ενημέρωσης, η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης των ψηφιακών εργαλείων και στην ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισμού, δηλαδή της ικανότητας όχι μόνο για πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο αλλά, ακόμα περισσότερο, στην ερμηνεία, χρήση, κοινή χρήση, δημιουργία και κριτική αξιολόγηση αυτού του περιεχομένου.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ,

όσον αφορά τη δημιουργικότητα και την καινοτομία:

1.

Να ενθαρρύνουν τα παιδαγωγικά τμήματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα κατάρτισης επαγγελματιών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και όσους παρέχουν ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση προκειμένου να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους αξιοποιώντας τα νέα μαθησιακά εργαλεία και να αναπτύξουν τις κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας από μικρή ηλικία.

2.

Να ενθαρρύνουν τους φορείς παροχής εκπαίδευσης ή τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση, να εξοπλίσουν τα σχολεία και τα ιδρύματα που παρέχουν προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα κατάλληλα, για να ενθαρρύνουν τις δημιουργικές και καινοτόμες ικανότητες.

3.

Να ενθαρρύνουν τους παρόχους προγραμμάτων αρχικής και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για επαγγελματίες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, να λαμβάνουν υπόψη αποτελεσματικές μεθόδους για την ενίσχυση της περιέργειας, του πειραματισμού, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και της πολιτιστικής κατανόησης, για παράδειγμα μέσω της τέχνης, της μουσικής και του θεάτρου, και να εξερευνούν το δυναμικό δημιουργικών εταιρικών σχέσεων.

4.

Να προάγουν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για παιδιά με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα τον σημαντικό ρόλο των γονέων και της οικογένειας,

και, όσον αφορά την ψηφιακή ικανότητα:

5.

Να διευκολύνουν την πρόσβαση και την προώθηση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών και την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας μέσω της έκθεσης σε ψηφιακά εργαλεία αναλόγως της ηλικίας και την ένταξή τους καθ’ όλη την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το σημαντικό ρόλο των γονέων και της οικογένειας, καθώς και τις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες σε διαφορετικές ηλικίες.

6.

Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς και παιδαγωγικών προσεγγίσεων που θα μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση των ικανοτήτων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων ιδιαίτερα του αλφαβητισμού, του αριθμητισμού, των μαθηματικών, των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας και των ξένων γλωσσών - με στόχο να αντιμετωπισθούν ορισμένες από τις προκλήσεις που έχουν τονισθεί σε πρόσφατες διεθνείς έρευνες (14).

7.

Να ενθαρρύνουν τους φορείς που παρέχουν εκπαίδευση ή τις αρμόδιες αρχές, κατά περίπτωση, να εξοπλίσουν τα σχολεία και τα ιδρύματα που παρέχουν προσχολική εκπαίδευση στο κατάλληλο επίπεδο προκειμένου να προαχθεί η ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας αναλόγως της ηλικίας, ειδικότερα διευρύνοντας την παροχή διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και υποδομής.

8.

Να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτές των δασκάλων και των επαγγελματιών ΠΕΦ, τους εκπαιδευτικούς, τους επαγγελματίες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και τα ανώτατα στελέχη των σχολείων -μέσω της αρχικής και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης- να εξελιχθούν οι ίδιοι κατά τρόπο που να διαθέτουν επαρκές επίπεδο ψηφιακής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας να χρησιμοποιούν την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών για διδακτικούς σκοπούς, καθώς και για να αναπτύσσουν αποτελεσματικές μεθόδους προώθησης της παιδείας για τα μέσα ενημέρωσης από μικρή ηλικία.

9.

Να διερευνήσουν το δυναμικό των ψηφιακών εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και να παρέχουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη μάθηση, οι οποίες να μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, από τους εξαιρετικά ταλαντούχους μέχρι αυτούς που διαθέτουν λίγες δεξιότητες, καθώς και τα παιδιά που προέρχονται από μη προνομιούχο περιβάλλον και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

10.

Να προάγουν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και των δασκάλων σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω eTwinning.

11.

Να διερευνήσουν τις δυνατότητες για συνεργασία με την κοινότητα λογισμικού ανοικτής πρόσβασης για καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και ψηφιακή δημιουργικότητα.

12.

Να καταβάλουν προσπάθειες για να προαχθεί η εκπαίδευση και η ικανότητα χρήσης σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας, ιδίως η ασφαλής και υπεύθυνη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών κατά την προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που θα αποσκοπούν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των ψηφιακών ικανοτήτων κατά την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως το πρόγραμμα Erasmus+ και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη στήριξη των εν λόγω μέτρων και πρωτοβουλιών.

2.

Να προωθήσουν και να αναπτύξουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την αμοιβαία μάθηση σχετικά με την προαγωγή της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και των ψηφιακών ικανοτήτων στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και μέσω της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

3.

Να προσδιορίσουν, μέσω της έρευνας, παραδείγματα των αποτελεσματικότερων μεθόδων και πρακτικών για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας σε κάθε στάδιο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δημιουργικές και καινοτόμες ικανότητες, όπως επίσης να αναπτύξουν ψηφιακή ικανότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, να εξετάσουν την εφαρμογή των βασικών αρχών του ποιοτικού πλαισίου για την ΠΕΦ, όπου είναι δυνατό,

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Να συνεχίσει τις εν εξελίξει εργασίες των ομάδων εργασίας του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ2020» για τις εγκάρσιες δεξιότητες και την ψηφιακή και επιγραμμική μάθηση για την προώθηση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ικανότητας, όπου είναι δυνατό, από νεαρή ηλικία.

2.

Να προωθήσει τη συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020» όσο και μέσω του προγράμματος Erasmus+.

3.

Να συνεχίσει την παρακολούθηση των τομέων που καλύπτονται από τα παρόντα συμπεράσματα, εντός του θεματικού πεδίου των υφιστάμενων εργαλείων και εκθέσεων, αποφεύγοντας παράλληλα κάθε πρόσθετο διοικητικό φόρτο.


(1)  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 24-25 Οκτωβρίου 2013 (EUCO 169/13, τμήμα I, ιδίως παράγραφοι 1 έως 12).

(2)  «Η ψηφιακή ικανότητα περιλαμβάνει τη χρήση της Τεχνολογίας της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) για την εργασία, την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση και κριτικό πνεύμα. Στηρίζεται σε βασικές ικανότητες Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας: χρήση Η/Υ για την ανάκτηση, την αξιολόγηση, την αποθήκευση, την παραγωγή, την παρουσίαση και την ανταλλαγή πληροφοριών και για την επικοινωνία και τη συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας μέσω του Διαδικτύου» κ.λπ.

(3)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(4)  ΕΕ C 141 της 7.6.2008, σ. 17.

(5)  ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(6)  Έγγρ. 15441/09.

(7)  ΕΕ C 175 της 15.6.2011, σ. 8.

(8)  ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 19.

(9)  ΕΕ C 372 της 20.12.2011, σ. 15.

(10)  ΕΕ C 393 της 19.12.2012, σ. 1.

(11)  ΕΕ C 393 της 19.12.2012, σ. 11.

(12)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 22.

(13)  Οι περίοδοι εκπαίδευσης που αναφέρονται στα συμπεράσματα αυτά αντιστοιχούν σε γενικά πλαίσια στα εξής:

ISCED (διεθνής πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης) επίπεδο 0.2 (Προσχολική εκπαίδευση): «Εκπαίδευση που έχει εκπονηθεί ώστε να υποστηρίζει την πρώιμη ανάπτυξη όσον αφορά την προετοιμασία για τη συμμετοχή στο σχολείο και την κοινωνία. Προγράμματα που έχουν σχεδιασθεί για παιδιά από 3 ετών μέχρι την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης».

ISCED (διεθνής πρότυπη ταξινόμηση της εκπαίδευσης) επίπεδο 1 (Πρωτοβάθμια εκπαίδευση): «Προγράμματα που έχουν εκπονηθεί προκειμένου να παρέχουν στους μαθητές βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά και προκειμένου να θέτονται στερεά θεμέλια στην εκμάθηση.»

(14)  Τα αποτελέσματα της μελέτης PISA 2012 (σχετικά με την εξέταση 15χρονων μαθητών στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες) αποκαλύπτουν την πρόοδο όσον αφορά το κριτήριο αναφοράς του 2020 το ποσοστό των ατόμων με χαμηλές επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες να μην υπερβαίνει το 15 %, παρότι η ΕΕ ως σύνολο είναι πολύ πίσω στον τομέα των μαθηματικών. Συνιστώνται συνεχείς προσπάθειες σε όλους τους τομείς, ιδίως όσον αφορά τους μαθητές με χαμηλή κοινωνικοοικονομική θέση. Τα αποτελέσματα της πρώτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές ικανότητες (2012) δείχνουν γενικά χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ξένη γλώσσα, αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άλλα πληροφοριακά στοιχεία

1.

Τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τον γραμματισμό, Σεπτέμβριος 2012 (1).

2.

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα «Άνοιγμα της εκπαίδευσης: καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω νέων τεχνολογιών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων» (2).

3.

Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2013: «Comenius — παραδείγματα ορθών πρακτικών» (3).

4.

Δημοσίευση του 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό δίκτυο «European Schoolnet» και το Πανεπιστήμιο της Λιέγης: «Έρευνα στα σχολεία — ΤΠΕ στην εκπαίδευση» (4).

5.

Έκδοση του ΟΟΣΑ το 2013: «Καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα» (5).

6.

Ευρωπαϊκή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την «Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή», η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 11 Δεκεμβρίου 2014.

7.

Έκθεση του 2014 της Θεματικής ομάδας εργασίας για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα με θέμα «Πρόταση σχετικά με τις βασικές αρχές της για ένα ποιοτικό πλαίσιο για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» (6).


(1)  Βλέπε http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/literacy-report_en.pdf

(2)  14116/13 + ADD 1.

(3)  Βλέπε http://ec.europa.eu/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf

(4)  Βλέπε https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf

(5)  Βλέπε http://www.oecd-ilibrary.org/education/innovative-learning-environments_9789264203488-en

(6)  http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/documents/ecec-quality-framework_en.pdf


27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/22


Ανακοίνωση προς πρόσωπα και οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη

(2015/C 172/06)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στα παραρτήματα II και IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) και στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου (2) σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη.

Το Συμβούλιο προτίθεται να τροποποιήσει το σκεπτικό για τα ακόλουθα πρόσωπα: κ. ABDUSSALAM Abdussalam Mohammed, κ. ABU SHAARIYA, κ. ASHKAL Omar, Δρ. AL-BAGHDADI Abdulqader Mohammed, κ. DIBRI Abdulqader Yusef, κ. QADHAF AL-DAM Sayyid Mohammed, κ. TOHAMI, Khaled (στρατηγός), κ. FARKASH Mohammed Boucharaya, κ. EL-KASSIM ZOUAI Mohamed Abou, κ. AL-MAHMOUDI Βaghdadi, κ. HIJAZI Mohamad Mahmoud, κ. AL-GAOUD Abdelmajid, κ. AL-CHARIF Ibrahim Zarroug, κ. FAKHIRI Αbdelkebir Mohamad, κ. MANSOUR Abdallah, κ. AL QADHAFI Quren Salih Quren, κ. AL KUNI, Amid Husain (συνταγματάρχης) και τον κ. Taher Juwadi, Waatassimou Foundation, Επαναστατική Φρουρά, Al-Inma Holding Co. for Services Investments, Αl-Inma Holding Co. for Industrial Investments και Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments [που έχει καταχωριστεί ως αριθ. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 5, 7, 18, 19 και 22, αντιστοίχως, στα παραρτήματα II και IV της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 204/2011 του Συμβουλίου].

Τα ενδιαφερόμενα άτομα και οι οντότητες πληροφορούνται διά της παρούσης ότι δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο προκειμένου να λάβουν το εν λόγω σκεπτικό πριν από τις 10 Ιουνίου 2015, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία

ΓΔ C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 53.

(2)  ΕΕ L 58 της 3.3.2011, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/23


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

25 Μαΐου 2015

(2015/C 172/07)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0978

JPY

ιαπωνικό γιεν

133,39

DKK

δανική κορόνα

7,4552

GBP

λίρα στερλίνα

0,71000

SEK

σουηδική κορόνα

9,2425

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0349

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,3900

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,372

HUF

ουγγρικό φιορίνι

307,71

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1075

RON

ρουμανικό λέου

4,4539

TRY

τουρκική λίρα

2,8665

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4023

CAD

δολάριο Καναδά

1,3496

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,5100

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5025

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,4728

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 204,41

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

13,1034

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

6,8098

HRK

κροατική κούνα

7,5383

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 471,40

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

3,9668

PHP

πέσο Φιλιππινών

48,958

RUB

ρωσικό ρούβλι

54,8810

THB

ταϊλανδικό μπατ

36,882

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,4250

MXN

πέσο Μεξικού

16,7662

INR

ινδική ρουπία

69,7761


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


27.5.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/24


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

26 Μαΐου 2015

(2015/C 172/08)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0926

JPY

ιαπωνικό γιεν

134,07

DKK

δανική κορόνα

7,4549

GBP

λίρα στερλίνα

0,70960

SEK

σουηδική κορόνα

9,1860

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0351

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,3685

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,407

HUF

ουγγρικό φιορίνι

309,17

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1391

RON

ρουμανικό λέου

4,4598

TRY

τουρκική λίρα

2,8751

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4020

CAD

δολάριο Καναδά

1,3520

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,4706

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,4981

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,4707

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 207,02

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

13,1248

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

6,7785

HRK

κροατική κούνα

7,5598

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 436,20

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

3,9642

PHP

πέσο Φιλιππινών

48,790

RUB

ρωσικό ρούβλι

55,0995

THB

ταϊλανδικό μπατ

36,799

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,4121

MXN

πέσο Μεξικού

16,7097

INR

ινδική ρουπία

69,8445


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.