ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

58ό έτος
20 Μαρτίου 2015


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 093/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.7535 — IFMGIF / OHL Group / Conmex) ( 1 )

1

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2015/C 093/02

Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 093/03

Ισοτιμίες του ευρώ

8

2015/C 093/04

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

9

2015/C 093/05

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

10

2015/C 093/06

Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

11

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2015/C 093/07

Κατάλογος των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών τους όσον αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 8 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

12

2015/C 093/08

Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Έγκριση της διατήρησης εθνικών μέτρων αυστηρότερων από τις διατάξεις ενός μέτρου εναρμόνισης της ΕΕ ( 1 )

18


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 093/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7537 — ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti) ( 1 )

20

2015/C 093/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7519 — Repsol / Talisman Energy) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

21

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2015/C 093/11

Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ — Αίτηση προερχόμενη από αναθέτοντα φορέα

22


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.7535 — IFMGIF / OHL Group / Conmex)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 93/01)

Στις 13 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32015M7535. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/2


Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(2015/C 93/02)

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση ΕΚΤ/2004/2, της 19ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1), και ιδίως το άρθρο 13ε παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου (2) απαιτεί από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής τα «μέλη του εποπτικού συμβουλίου») να ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης συνολικά, και να μη ζητούν ούτε να δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

(2)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 θεσπίζει την αρχή του διαχωρισμού των ειδικών καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα καθήκοντά της που αφορούν τη νομισματική πολιτική και άλλα καθήκοντά της, προκειμένου να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ διασφαλίζει την άσκηση των συγκεκριμένων λειτουργιών σύμφωνα με τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους σκοπούς.

(3)

Το άρθρο 31 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 απαιτεί από την ΕΚΤ να θεσπίζει και να διατηρεί άρτιες και τυπικές διαδικασίες, περιλαμβανομένων των διαδικασιών δεοντολογίας και του ανάλογου χρονικού πλαισίου για την εκ των προτέρων αξιολόγηση και πρόληψη ενδεχόμενων περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων σχετιζόμενων με την ανάληψη επαγγελματικής δραστηριότητας από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου κατά τη διετία που έπεται της απώλειας της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου, καθώς επίσης και να προβλέπει την κατάλληλη πληροφόρηση με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυόντων κανόνων περί προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω διαδικασίες τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων. Όσον αφορά τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου που εκπροσωπούν αρμόδιες εθνικές αρχές, οι διαδικασίες αυτές θεσπίζονται και εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις εν λόγω αρχές. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες διαδικασίες δεν θίγουν την εφαρμογή των όρων απασχόλησης της ΕΚΤ για τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τους τέσσερις εκπροσώπους της στο εποπτικό συμβούλιο, στους οποίους επίσης περιλαμβάνονται κανόνες περί παρεμβολής περιόδου ισχύος περιορισμών αναφορικά με τη δυνατότητα ανάληψης επαγγελματικών δραστηριοτήτων («cooling-off period», εφεξής η «μεταβατική περίοδος»).

(4)

Το άρθρο 13ε παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής απαιτεί από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου να μεριμνούν ώστε τα άτομα που το συνοδεύουν, οι αναπληρωτές και οι εκπρόσωποι των οικείων εθνικών κεντρικών τραπεζών, εάν η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, να υπογράφουν δήλωση συμμόρφωσης με τον κώδικα συμπεριφοράς πριν από την όποια συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΩΔΙΚΑ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.1.   Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς έχει εφαρμογή στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την ιδιότητα μέλους του εποπτικού συμβουλίου και υπό την ιδιότητα μέλους της διευθύνουσας επιτροπής του εποπτικού συμβουλίου. Έχει επίσης εφαρμογή στα άτομα που τα συνοδεύουν, στους αναπληρωτές και τους εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών, όταν η εθνική αρμόδια αρχή δεν είναι η κεντρική τράπεζα, (εφεξής οι «λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου» ή «λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του») κατά την άσκηση των καθηκόντων τους των σχετικών με το εποπτικό συμβούλιο και τη διευθύνουσα επιτροπή του εποπτικού συμβουλίου, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά.

1.2.   Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς δεν θίγει τυχόν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες, ούτε τους όρους απασχόλησης της ΕΚΤ, περιλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, που εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου εθνικής αρμόδιας αρχής ή εθνικής κεντρικής τράπεζας συμμετέχοντος κράτους μέλους ή υπό την ιδιότητα μέλους της ΕΚΤ.

Άρθρο 2

Βασικές αρχές

2.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του υιοθετούν υψηλά πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους καλούνται να ενεργούν με εντιμότητα, ανεξαρτησία, αμεροληψία και διακριτικότητα και να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον. Καλούνται να έχουν επίγνωση της σπουδαιότητας των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους, να λαμβάνουν υπόψη το δημόσιο χαρακτήρα του λειτουργήματός τους και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να διαφυλάσσει και να προάγει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ΕΚΤ.

2.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ασκούν τα καθήκοντά τους αυστηρά συμμορφούμενοι με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον εσωτερικό κανονισμό του εποπτικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (3).

2.3.   Όταν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις επί θεμάτων που αφορούν τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη θέση και τα καθήκοντά τους εντός του εποπτικού συμβουλίου, καθιστώντας ιδίως σαφές αν ομιλούν ως εκπρόσωποι εθνικών αρμόδιων αρχών, σε προσωπική βάση ή ως μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

2.4.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ασκούν τα καθήκοντά τους ως εκπρόσωποι του εποπτικού συμβουλίου, εσωτερικού συλλογικού οργάνου της ΕΚΤ, και κατά τις δημόσιες εμφανίσεις τους παρουσιάζονται υπό αυτή τους την ιδιότητα. Εντός του εποπτικού συμβουλίου συντονίζουν τη μετάδοση μηνυμάτων μέσω ομιλιών ή γραπτού λόγου και με κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας με το κοινό. Επίσης, στο εσωτερικό του εποπτικού συμβουλίου συντονίζουν τυχόν εμφανίσεις σε ακροάσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωομάδας (Eurogroup) ή υποβολής εκθέσεων σε αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, καθώς και κάθε ανταλλαγή απόψεων με τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 3

Διαχωρισμός από τη λειτουργία νομισματικής πολιτικής

3.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του σέβονται τον διαχωρισμό των ειδικών καθηκόντων της ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τα καθήκοντά της σχετικά με τη νομισματική πολιτική και όποια άλλα καθήκοντά της και συμμορφώνονται με τους εσωτερικούς κανόνες της οι οποίοι αφορούν το διαχωρισμό της προληπτικής εποπτείας από τη νομισματική πολιτική και εκδίδονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.

3.2.   Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν υπόψη τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και δεν παρακωλύουν τυχόν άλλα καθήκοντα της ΕΚΤ.

Άρθρο 4

Ανεξαρτησία

4.1.   Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενεργούν ανεξάρτητα και αντικειμενικά, με γνώμονα το συμφέρον της Ένωσης συνολικά, και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, από κυβερνήσεις κρατών μελών ή οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

4.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει, ιδίως, να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται αποφεύγοντας οποιαδήποτε αθέμιτη πολιτική επιρροή και παρέμβαση υπαγορευόμενη από εμπορικούς σκοπούς που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσωπική τους ανεξαρτησία.

4.3.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του απέχουν από κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και παραιτούνται από κάθε θέση που θα μπορούσε να παρακωλύσει την ανεξαρτησία τους ή να τους παράσχει τη δυνατότητα χρήσης προνομιακών πληροφοριών.

Άρθρο 5

Κανόνες σχετικοί με ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

5.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του δεν χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες έχουν πρόσβαση για την πραγματοποίηση ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτων, με ίδιο κίνδυνο και για ίδιο λογαριασμό ή με κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτου.

5.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οργανώνουν οι ίδιοι ή εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες που αποσκοπούν στη διαχείριση των προσωπικών τους περιουσιακών στοιχείων, ήτοι περιουσιακών στοιχείων άλλων από εκείνα που προορίζονται για τη συνήθη προσωπική και οικογενειακή χρήση, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και την αποτροπή της σύγκρουσης συμφερόντων και της χρήσης προνομιακών πληροφοριών από εκείνους.

5.3.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες που εκδίδει η ΕΚΤ για τα μέλη του προσωπικού της σχετικά με τη διενέργεια ιδιωτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η συμμόρφωση των μελών του εποπτικού συμβουλίου που είναι εκπρόσωποι εθνικών αρμόδιων αρχών με τους ως άνω κανόνες σχετικά με τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές και η παρακολούθηση των εν λόγω κανόνων τελούν υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν εθνικών διαδικαστικών κανόνων.

Άρθρο 6

Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

Όπου δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων βάσει ισχυόντων εθνικών κανόνων, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου υποβάλλουν στον Πρόεδρο της ΕΚΤ, εντός τριμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων τους ή εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος κώδικα, γραπτή δήλωση που προσδιορίζει τα περιουσιακά τους στοιχεία, τυχόν άμεση ή έμμεση συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε επιχείρηση και την προβλεπόμενη οργάνωση της διαχείρισης των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών του εποπτικού συμβουλίου. Οι γραπτές αυτές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων βάσει των ισχυόντων εθνικών κανόνων, επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση.

Άρθρο 7

Γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ

7.1.   Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την πρακτική εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κώδικα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ζητούν τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ.

7.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του, όπως επίσης και η ΕΚΤ και η εθνική αρμόδια αρχή ή η εθνική κεντρική τράπεζα που εκπροσωπείται από το αιτούμενο τη γνώμη μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, ενημερώνονται για τις αρχές και το σκεπτικό των γνωμών που εκδίδει η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ, χωρίς πάντως να αποκαλύπτεται η ταυτότητα οποιουδήποτε μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή άλλου συμμετέχοντα.

Άρθρο 8

Μεταβατικές περίοδοι («cooling-off periods»)

8.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου ενημερώνουν τον πρόεδρο της ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή τους να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, κατά τη διετία που ακολουθεί την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου. Αυτά μπορούν να αναλαμβάνουν μόνο επαγγελματική δραστηριότητα:

α)

σε πιστωτικό ίδρυμα άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, μετά την παρέλευση έτους από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου·

β)

σε πιστωτικό ίδρυμα μη άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση έτους από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου·

γ)

σε ίδρυμα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας μέλους του εποπτικού συμβουλίου.

8.2.   Οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του εποπτικού συμβουλίου ενημερώνουν τον Πρόεδρο της ΕΚΤ σχετικά με την πρόθεσή τους να αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα, αμειβόμενη ή μη, εντός του έτους που έπεται της απώλειας της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις. Αυτοί μπορούν μόνο να αναλαμβάνουν επαγγελματική δραστηριότητα:

α)

σε πιστωτικό ίδρυμα άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις·

β)

σε πιστωτικό ίδρυμα μη άμεσα εποπτευόμενο από την ΕΚΤ, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση εξαμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις·

γ)

σε ίδρυμα που δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα, εκτός αν υπάρχει ή πιθανολογείται σύγκρουση συμφερόντων, οπότε μπορούν να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα μετά την παρέλευση τριμήνου από την απώλεια της ιδιότητας συμμετέχοντος στις ως άνω συνεδριάσεις.

8.3.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ζητούν από την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ την έκδοση γνώμης σχετικά με τις μεταβατικές περιόδους στις οποίες υπόκεινται βάσει του παρόντος άρθρου. Στη γνώμη της η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ μπορεί να συστήνει μη εφαρμογή ή και σύντμηση της μεταβατικής περιόδου του παρόντος άρθρου σε περιπτώσεις όπου μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταγενέστερης ανάληψης επαγγελματικής δραστηριότητας.

8.4.   Σε σχέση με τα άρθρα 8.1 στοιχείο α) και 8.2 στοιχείο α), στη γνώμη της η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ μπορεί ακόμη να συστήνει επέκταση των μεταβατικών περιόδων μέχρι και δύο έτη για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και μέχρι ένα έτος για τους λοιπούς συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα εκδήλωσης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω μεταγενέστερης ανάληψης επαγγελματικής δραστηριότητας για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

8.5.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει να λαμβάνουν από τα οικεία όργανα-εργοδότες τους κατάλληλη αποζημίωση σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους. Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβάλλεται ανεξάρτητα από τη λήψη προσφοράς για την ανάληψη της επαγγελματικής δραστηριότητας. Αντίστοιχα, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του μπορούν να ζητούν τη γνώμη της επιτροπής δεοντολογίας της ΕΚΤ σχετικά με το κατάλληλο ύψος αποζημίωσης σε σχέση με τις μεταβατικές περιόδους.

8.6.   Οι γνώμες τις οποίες εκδίδει η επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ κατά τα άρθρα 3, 4 και 5 θα πρέπει να τίθενται υπόψη του εποπτικού συμβουλίου. Στη συνέχεια το εποπτικό συμβούλιο θα απευθύνει σύσταση προς την οικεία εθνική αρμόδια αρχή ή εθνική κεντρική τράπεζα, η οποία και θα το ενημερώνει για τυχόν εμπόδια στην εφαρμογή της σύστασης.

Άρθρο 9

Συγκρούσεις συμφερόντων

9.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων υφίσταται όταν στο πρόσωπο των μελών του εποπτικού συμβουλίου και των λοιπών συμμετεχόντων σε συνεδριάσεις του συντρέχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων προσπορισμού δυνητικού οφέλους ή πλεονεκτήματος για τα ίδια τα μέλη και τους λοιπούς συμμετέχοντες, τα μέλη των οικογενειών τους ή τους αναγνωρισμένους συντρόφους τους.

9.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο εποπτικό συμβούλιο κάθε κατάσταση που θα μπορούσε να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, ενώ τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να μη συμμετέχουν σε καμία σχετική διαβούλευση ούτε και να ψηφίζουν.

Άρθρο 10

Δώρα ή λοιπά ωφελήματα

10.1.   Ως «δώρο» νοείται κάθε ωφέλημα ή πλεονέκτημα, σε χρήμα ή σε είδος, το οποίο συνδέεται με τα καθήκοντα μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή λοιπού συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, χωρίς πάντως να αποτελεί συμφωνηθείσα αμοιβή για τις κατά περίπτωση παρεχόμενες υπηρεσίες, είτε προσφέρεται από μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του είτε προσφέρεται σε αυτούς ή σε μέλη της οικογένειάς τους ή στους αναγνωρισμένους συντρόφους τους.

10.2.   Σε καμία περίπτωση η αποδοχή ενός δώρου δεν θα πρέπει να θίγει ούτε να επηρεάζει την αντικειμενικότητα και την ελευθερία των ενεργειών μέλους του εποπτικού συμβουλίου ή λοιπού συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, ούτε και θα πρέπει να δημιουργεί κατά τρόπο μη αρμόζοντα υποχρέωση ή προσδοκία από την πλευρά του αποδέκτη ή του προσφέροντος. Πρέπει να γίνεται αποποίηση δώρων αξίας άνω των 50 ευρώ που συνδέονται με εποπτευόμενες οντότητες, καθώς και δώρων του δημόσιου τομέα η αξία των οποίων υπερβαίνει τη συνήθως θεωρούμενη αποδεκτή αξία. Εάν η αποποίηση δώρου δεν είναι δυνατή λόγω της συνδρομής ιδιαίτερων περιστάσεων, αυτό πρέπει να παραδίδεται στην ΕΚΤ, στην εθνική αρμόδια αρχή ή στην εθνική κεντρική τράπεζα που εκπροσωπείται από το οικείο μέλος του εποπτικού συμβουλίου ή άλλον συμμετέχοντα σε συνεδριάσεις του, εκτός εάν το μέρος της αξίας του δώρου που υπερβαίνει τα 50 ευρώ καταβληθεί στην ΕΚΤ, στην εθνική αρμόδια αρχή ή στην εθνική κεντρική τράπεζα. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να μην αποδέχονται συχνά δώρα από την ίδια πηγή.

Άρθρο 11

Αποδοχή προσκλήσεων και συναφών αποζημιώσεων

11.1.   Με γνώμονα την υποχρέωσή τους να σέβονται την αρχή της ανεξαρτησίας και να αποφεύγουν τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του επιτρέπεται να αποδέχονται προσκλήσεις σε συνέδρια, δεξιώσεις ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς και τη συναφή ψυχαγωγία, περιλαμβανόμενης της αρμόζουσας φιλοξενίας, εάν η συμμετοχή τους στην εκάστοτε εκδήλωση συνάδει με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ή εξυπηρετεί το συμφέρον της ΕΚΤ. Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη σύνεση όσον αφορά τις προσκλήσεις ατομικού χαρακτήρα.

11.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του θα πρέπει να απορρίπτουν προσκλήσεις και αποζημιώσεις που δεν συνάδουν με τους εν λόγω κανόνες και να ενημερώνουν τους ομολόγους τους για τους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς κανόνες.

Άρθρο 12

Ανάληψη δραστηριοτήτων σε προσωπική βάση

12.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τυχόν δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν σε προσωπική βάση, αμειβόμενες ή μη, δεν επηρεάζουν δυσμενώς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και δεν προσβάλλουν τη φήμη της ΕΚΤ.

12.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του επιτρέπεται να αναλαμβάνουν διδακτικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητες, καθώς και λοιπές δραστηριότητες, εφόσον αυτές δεν σχετίζονται με εποπτευόμενες οντότητες. Μπορούν να αποδέχονται αμοιβή και αποζημίωση για τα έξοδα που συνεπάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν σε προσωπική βάση, ανεξαρτήτως της ΕΚΤ, εφόσον η αμοιβή ή αποζημίωση είναι ανάλογη του παρεχόμενου έργου και κυμαίνεται εντός των συνήθων ορίων.

12.3.   Σε ετήσια βάση τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του μπορούν να κοινοποιούν εγγράφως στην επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ τυχόν δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει σε προσωπική βάση και τυχόν αποζημίωση συνδεόμενη με δημόσιας ή ιδιωτικής φύσης εξωτερική δραστηριότητα που άσκησαν στη διάρκεια της θητείας τους.

12.4.   Στις περιπτώσεις επιστημονικής ή ακαδημαϊκής συνεισφοράς τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του καθιστούν σαφές ότι η συνεισφορά τους έχει προσωπικό χαρακτήρα και δεν εκφράζει τις απόψεις της ΕΚΤ.

Άρθρο 13

Επικερδής επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα συζύγου ή αναγνωρισμένου συντρόφου

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενημερώνουν αμέσως την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε επικερδή επαγγελματική ή άλλη αμειβόμενη δραστηριότητα των συζύγων ή αναγνωρισμένων συντρόφων τους θα μπορούσε να προκαλέσει ή να θεωρηθεί ότι προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων, ακόμη και σε περίπτωση αμφιβολίας.

Άρθρο 14

Επαγγελματικό απόρρητο

14.1.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν υπόψη τις επιταγές περί επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 37 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, του άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και του άρθρου 23α του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με τις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα δεν αποκαλύπτουν, στο πλαίσιο δημόσιων ομιλιών ή δηλώσεων ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν εποπτικές αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί επίσημα.

14.2.   Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι υποχρεώσεις επαγγελματικού απορρήτου του άρθρου 37 του καταστατικού του ΕΣΚΤ τηρούνται από τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των μελών.

Άρθρο 15

Ενημέρωση σχετικά με αλληλοσυγκρουόμενες εθνικές νομικές διατάξεις

Τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου και οι λοιποί συμμετέχοντες σε συνεδριάσεις του ενημερώνουν όσο το δυνατό πληρέστερα την επιτροπή δεοντολογίας της ΕΚΤ για τυχόν εμπόδια στη συμμόρφωση με τον παρόντα κώδικα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμποδίων οφειλόμενων στην εφαρμογή αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών νομικών διατάξεων.

Άρθρο 16

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κώδικας συμπεριφοράς αρχίζει να ισχύει την επομένη της έκδοσής του.

Φρανκφούρτη, 12 Νοεμβρίου 2014.

Η Πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου

Danièle NOUY


(1)  ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 33.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63).

(3)  ΕΕ L 182 της 21.6.2014, σ. 56.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

19 Μαρτίου 2015

(2015/C 93/03)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0677

JPY

ιαπωνικό γιεν

129,12

DKK

δανική κορόνα

7,4508

GBP

λίρα στερλίνα

0,71830

SEK

σουηδική κορόνα

9,2797

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0595

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,6355

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,425

HUF

ουγγρικό φιορίνι

303,22

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1288

RON

ρουμανικό λέου

4,4170

TRY

τουρκική λίρα

2,7776

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,3966

CAD

δολάριο Καναδά

1,3578

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,2842

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,4453

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,4809

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 197,86

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

13,0815

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

6,6140

HRK

κροατική κούνα

7,6500

IDR

ρουπία Ινδονησίας

13 932,02

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

3,9555

PHP

πέσο Φιλιππινών

47,979

RUB

ρωσικό ρούβλι

64,1691

THB

ταϊλανδικό μπατ

34,997

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,4740

MXN

πέσο Μεξικού

16,3091

INR

ινδική ρουπία

66,8199


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/9


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2015/C 93/04)

Image

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Ιταλική Δημοκρατία

Αναμνηστικό θέμα : Η 750ή επέτειος από τη γέννηση του Dante Alighieri 1265-2015

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει τον Dante με ανοικτό βιβλίο στο αριστερό του χέρι και στο πίσω μέρος το όρος του Καθαρτηρίου: λεπτομέρεια από την εικονογράφηση της Θείας Κωμωδίας που ζωγράφισε ο Domenico di Michelino (1417-1491) στον θόλο της S. Maria Del Fiore στη Φλωρεντία· στο κέντρο, το μονόγραμμα της Ιταλικής Δημοκρατίας «RI»· στα αριστερά, το μονόγραμμα του νομισματοκοπείου της Ρώμης «R»· κάτω από την επιγραφή «SP», τα αρχικά της Silvia Petrassi και τα έτη «1265 2015», δηλαδή το έτος της επετείου και της έκδοσης του κέρματος, αντίστοιχα· τοξοειδώς, η επιγραφή «DANTE ALIGHIERI».

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Αριθμός κερμάτων της έκδοσης : 3,5 εκατ.

Ημερομηνία έκδοσης : Ιούλιος 2015


(1)  Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/10


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2015/C 93/05)

Image

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Πορτογαλία

Αναμνηστικό θέμα : Η 150ή επέτειος του Πορτογαλικού Ερυθρού Σταυρού

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει εικαστική σύνθεση με βάση τον γνωστό σταυρό, σύμβολο της οργάνωσης, ο οποίος επαναλαμβάνεται πολλές φορές αναπαριστώντας την επέκταση της ανθρωπιστικής δράσης, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στο εξωτερικό. Το περίγραμμα χεριού στο βάθος συμβολίζει τη βοήθεια διαφόρων ειδών που προσφέρει η οργάνωση στους ανθρώπους, κυρίως στον ιατρικό τομέα, αλλά και μεταξύ άλλων: στους τομείς της συνεργασίας, των κατασκευών και της υποστήριξης. Στο αριστερό μέρος, σε ημικύκλιο, η επιγραφή «CRUZ VERMELHA PORTUGUESA». Στην κορυφή, ο θυρεός και το όνομα της χώρας έκδοσης «PORTUGAL» και στο κάτω μέρος τα έτη «1865» και «2015».

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Αριθμός κερμάτων της έκδοσης :

Ημερομηνία έκδοσης : Απρίλιος 2015


(1)  Βλέπε ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλέπε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/11


Νέα εθνική όψη κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία

(2015/C 93/06)

Image

Τα κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία συνιστούν νόμιμο χρήμα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Προκειμένου να πληροφορήσει το κοινό και όσους χρησιμοποιούν τα κέρματα, η Επιτροπή δημοσιεύει περιγραφή των σχεδίων όλων των νέων κερμάτων (1). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2009 (2), επιτρέπεται στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και στις χώρες που έχουν συνάψει νομισματική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκδοση κερμάτων ευρώ να εκδίδουν ορισμένο αριθμό αναμνηστικών κερμάτων ευρώ προοριζόμενων για κυκλοφορία, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, και ιδίως ότι πρόκειται μόνο για κέρματα των 2 ευρώ. Τα εν λόγω κέρματα έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά ίδια με εκείνα των υπολοίπων κερμάτων των 2 ευρώ, αλλά στην εθνική τους όψη εμφαίνεται ένα αναμνηστικό σχέδιο με υψηλή συμβολική αξία, εθνικής ή ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Χώρα έκδοσης : Πορτογαλία

Αναμνηστικό θέμα : 500 έτη από τις πρώτες επαφές με το Timor, σήμερα ανεξάρτητη πορτογαλόφωνη χώρα (Timor Lorosae, Ανατολικό Τιμόρ)

Περιγραφή του σχεδίου : Το σχέδιο απεικονίζει πλοίο του 16ου αιώνα, που συμβολίζει την άφιξη Πορτογάλων θαλασσοπόρων στα νησιά, και καλαμωτή στέγη τοπικής κατοικίας, καθώς και τυπικά ξύλινα γλυπτά, ανεξίτηλες μνήμες μύθων και θρύλων. Το κέρμα απεικονίζει την ιστορία των πρώτων κατοίκων, που κατέπλευσαν από άλλα μέρη της ασιατικής ηπείρου, καθώς και τη σημασία του αλόγου για τις μετακινήσεις στα απότομα βουνά που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της νήσου. Στο πάνω δεξιό μέρος, το έτος «1515» και το όνομα της χώρας έκδοσης «PORTUGAL». Στο κάτω αριστερό μέρος, η επιγραφή «TIMOR» και το έτος «2015». Στο κάτω μέρος, η υπογραφή του καλλιτέχνη Fernando Fonseca.

Στον εξωτερικό δακτύλιο του κέρματος απεικονίζονται τα 12 αστέρια της ευρωπαϊκής σημαίας.

Αριθμός κερμάτων της έκδοσης :

Ημερομηνία έκδοσης : Ιούλιος 2015


(1)  Βλ. ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1, όπου απεικονίζονται όλες οι εθνικές όψεις των κερμάτων που εκδόθηκαν το 2002.

(2)  Βλ. τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, της 10ης Φεβρουαρίου 2009, και τη σύσταση της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/12


Κατάλογος των κρατών μελών και των αρμοδίων αρχών τους όσον αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 8 και το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου

(2015/C 93/07)

Η δημοσίευση του παρόντος καταλόγου είναι σύμφωνη με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2008, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1093/94 και (ΕΚ) αριθ. 1447/1999 (1). Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί, σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του εν λόγω κανονισμού:

α)

Άρθρο 15 παράγραφος 1: Για την εξαγωγή αλιευμάτων τα οποία αλιεύθηκαν από αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους χρειάζεται επικύρωση του πιστοποιητικού αλιευμάτων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4, αν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του άρθρου 20 παράγραφος 4.

Άρθρο 15 παράγραφος 2: Τα κράτη μέλη σημαίας κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επικύρωση των πιστοποιητικών αλιευμάτων της παραγράφου 1.

β)

Άρθρο 17 παράγραφος 8: Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές τους που είναι αρμόδιες για τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πιστοποιητικών αλιευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 16 και στις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου.

γ)

Άρθρο 21 παράγραφος 3: Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις αρχές που είναι αρμόδιες για την επικύρωση και την επαλήθευση του τμήματος «Επανεξαγωγή» των πιστοποιητικών αλιευμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15.

Κράτος μέλος

Αρμόδιες αρχές

Βέλγιο

α), β), γ):

Vlaamse Overheid; Dienst Zeevisserij (Φλαμανδική κυβέρνηση, Υπηρεσία θαλάσσιας αλιείας)

Βουλγαρία

α), β), γ):

Изпълнителна Aгенция по Pибарство и Aквакултури (Εθνικός οργανισμός αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)

Τσεχική Δημοκρατία

α):

άνευ αντικειμένου

β), γ):

Celní úřad pro Středočeský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Κεντρικής Βοημίας)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Τελωνειακή περιφέρεια Πράγας)

Celní úřad Praha Ruzyně (Τελωνείο Πράγας Ruzyně)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Νότιας Βοημίας)

Celní úřad pro Plzeňský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Plzeň)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Karlovy Vary)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Τελωνειακή πρειφέρεια Ústí nad Labem)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Liberec)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Hradec Králové)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Pardubice)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Τελωνειακή περιφέρεια Vysočina)

Celní úřad pro Jihomoravský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Νότιας Μοραβίας)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Olomouc)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Μοραβίας-Σιλεσίας)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Τελωνειακή περιφέρεια Zlín)

Δανία

α):

NaturErhvervstyrelsen (Δανικός οργανισμός γεωργίας και αλιείας)

β):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Δανικός οργανισμός γεωργίας και αλιείας – μόνο άμεσες εκφορτώσεις)

Fødevarestyrelsen – anden import (Δανική υπηρεσία κτηνιατρικών θεμάτων και τροφίμων – άλλες εισαγωγές)

γ):

Fødevarestyrelsen (Δανική υπηρεσία κτηνιατρικών θεμάτων και τροφίμων)

Γερμανία

α), β), γ):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ομοσπονδιακή υπηρεσία γεωργίας και τροφίμων)

Εσθονία

α):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (Υπουργείο Γεωργίας, οικονομικό τμήμα αλιείας)

β):

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Εσθονικό φορολογικό και τελωνειακό συμβούλιο, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Περιβάλλοντος)

γ):

Maksu- ja Tolliamet (Εσθονικό φορολογικό και τελωνειακό συμβούλιο)

Ιρλανδία

α), β), γ):

The Sea Fisheries Protection Authority (Αρχή προστασίας της θαλάσσιας αλιείας)

Ελλάδα

α):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων

β), γ):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων

Ισπανία

α), β), γ):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de PESCA; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματεία αλιείας, Γενική Διεύθυνση διαχείρισης της αλιείας, Γενική Υποδιεύθυνση ελέγχου και επιθεώρησης)

Γαλλία

α):

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la mer Sud Océan Indien (περιφερειακές διευθύνσεις επικράτειας και θαλάσσης - αντιπροσωπείες για τη θάλασσα και την ακτογραμμή, Διεύθυνση θαλάσσης Γουαδελούπης, Διεύθυνση θαλάσσης Μαρτινίκας, Διεύθυνση θαλάσσης Γουιάνας, Διεύθυνση θαλάσσης Νότιου Ινδικού Ωκεανού)

Le Centre national de surveillance des pêches (Εθνικό κέντρο επιτήρησης της αλιείας)

β):

Les bureaux de douane des directions régionales (Τελωνεία των περιφερειακών διευθύνσεων)

Le Centre national de surveillance des pêches (Εθνικό κέντρο επιτήρησης της αλιείας)

γ):

Les bureaux de douane des directions régionales (Τελωνεία των περιφερειακών διευθύνσεων)

Κροατία

α):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Αλιείας)

β), γ):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (Υπουργείο Οικονομικών, Τελωνειακή Υπηρεσία)

Ιταλία

α), γ):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Ναυτιλιακή αρχή (Ακτοφυλακή))

β):

Agenzia delle Dogane (Τελωνειακή Υπηρεσία)

Ministero della Salute (Υπουργείο Υγείας)

Κύπρος

α), β), γ):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Λετονία

α):

Zemkopības ministrijas; Zivsaimniecības departamentā (Υπουργείο Γεωργίας, τμήμα αλιείας)

β), γ):

Valsts vides dienests departamenta Zivsaimniecības kontroles (Κρατική περιβαλλοντική υπηρεσία, τμήμα ελέγχου αλιείας)

Λιθουανία

α):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Υπηρεσία Αλιείας του Υπουργείου Γεωργίας)

β), γ):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών)

Λουξεμβούργο

α):

άνευ αντικειμένου

β), γ):

Administration des services vétérinaires (Διεύθυνση κτηνιατρικών υπηρεσιών)

Ουγγαρία

α):

άνευ αντικειμένου

β), γ):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Εθνική υπηρεσία ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας)

Μάλτα

α), β), γ):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Τμήμα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής)

Κάτω Χώρες

α), γ):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Ολλανδική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων)

β):

Douane (Τελωνειακή Υπηρεσία)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Ολλανδική αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων)

Αυστρία

α):

άνευ αντικειμένου

β), γ):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Αυστριακός οργανισμός για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφάλειας των τροφίμων)

Πολωνία

α):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήμα αλιείας)

β), γ):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τμήμα αλιείας)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Gdyni (Περιφερειακή επιθεώρηση θαλάσσιας αλιείας Gdynia)

Regionalny Inspektorat Rybołówstwa Morza w Szczecinie (Περιφερειακή επιθεώρηση θαλάσσιας αλιείας Szczecin)

Πορτογαλία

α), γ):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA (Ηπειρωτική χώρα: Γενική διεύθυνση φυσικών πόρων, ασφάλειας και ναυτιλιακών υπηρεσιών, Εθνική αρχή αλιείας)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Αζόρες: Περιφερειακή γραμματεία για το περιβάλλον και τη θάλασσα, περιφερειακό γραφείο Υφυπουργού Αλιείας)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Αζόρες: Περιφερειακή επιθεώρηση αλιείας)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Μαδέρα: Περιφερειακή διεύθυνση αλιείας)

β):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de PESCA; Direção de Serviços de Inspeção (Ηπειρωτική χώρα: Γενική διεύθυνση φυσικών πόρων, ασφάλειας και ναυτιλιακών υπηρεσιών, Εθνική αρχή αλιείας, Διεύθυνση υπηρεσιών ελέγχου)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Αζόρες: Περιφερειακή επιθεώρηση αλιείας)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Μαδέρα: Περιφερειακή διεύθυνση αλιείας)

Alfândega de Viana do Castelo (Τελωνείο Viana do Castelo)

Alfândega de Leixões (Τελωνείο Leixões)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Τελωνείο αερολιμένα Πόρτο)

Alfândega de Aveiro (Τελωνείο Aveiro)

Alfândega de Peniche (Τελωνείο Peniche)

Alfândega Marítima de Lisboa (Τελωνείο λιμένα Λισαβόνας)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Τελωνείο αερολιμένα Λισαβόνας)

Alfândega de Setúbal (Τελωνείο Setúbal)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (Τελωνειακή αντιπροσωπεία Sines, Τελωνείο Setúbal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Τελωνειακή αντιπροσωπεία αερολιμένα Faro)

Alfândega de Ponta Delgada (Τελωνείο Ponta Delgada)

Delegação Aduaneira da Horta (Τελωνειακή αντιπροσωπεία Horta)

Alfândega do Funchal (Τελωνείο Funchal)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Τελωνειακή αντιπροσωπεία αερολιμένα Μαδέρας)

Ρουμανία

α), β), γ):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Εθνικός οργανισμός αλιείας και υδατοκαλλιέργειας)

Σλοβενία

α):

Finančni urad Koper (Οικονομική Υπηρεσία Koper)

β), γ):

Finančni urad Celje (Οικονομική Υπηρεσία Celje)

Finančni urad Koper (Οικονομική Υπηρεσία Koper)

Finančni urad Kranj (Οικονομική Υπηρεσία Kranj)

Finančni urad Ljubljana (Οικονομική Υπηρεσία Ljubljana)

Finančni urad Maribor (Οικονομική Υπηρεσία Maribor)

Finančni urad Murska Sobota (Οικονομική Υπηρεσία Murska Sobota)

Finančni urad Nova Gorica (Οικονομική Υπηρεσία Nova Gorica)

Finančni urad Novo mesto (Οικονομική Υπηρεσία Novo Mesto)

Σλοβακία

α):

άνευ αντικειμένου

β), γ):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Κρατική υπηρεσία κτηνιατρικών θεμάτων και τροφίμων της Σλοβακικής Δημοκρατίας)

Φινλανδία

α), β), γ):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Κέντρο Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος της Νοτιοδυτικής Φινλανδίας)

Σουηδία

α), β), γ):

Havs- och vattenmyndigheten (Οργανισμός διαχείρισης θαλάσσιου περιβάλλοντος και υδάτων)

Ηνωμένο Βασίλειο

α):

Marine Management Organisation (Οργανισμός διαχείρισης θαλάσσιου περιβάλλοντος)

Marine Scotland (Διεύθυνση θαλασσών Σκωτίας)

β):

Marine Management Organisation (Οργανισμός διαχείρισης θαλάσσιου περιβάλλοντος)

UK Port Health Authorities (Λιμενικές υγειονομικές αρχές του ΗΒ)

γ):

Marine Management Organisation (Οργανισμός διαχείρισης θαλάσσιου περιβάλλοντος)


(1)  ΕΕ L 286 της 29.10.2008, σ. 1.


20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/18


Κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Έγκριση της διατήρησης εθνικών μέτρων αυστηρότερων από τις διατάξεις ενός μέτρου εναρμόνισης της ΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 93/08)

1.

Με επιστολή της 25ης Νοεμβρίου 2014, την οποία έλαβε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2014, η Δανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την επιθυμία της να διατηρήσει (1) στη νομοθεσία της τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση νιτρωδών προσθέτων σε προϊόντα κρέατος οι οποίες διαφέρουν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) στο δανικό δίκαιο. Διάταγμα αριθ. 542 της 27.5.2013 σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων κ.λπ. στα τρόφιμα (BEK nr 542 af 27.5.2013 (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013, fødevarerministeriet). Η κοινοποίηση αφορά τις ουσίες νιτρώδες κάλιο (E 249) και Ε 250 νιτρώδες νάτριο (Ε 250) (νιτρώδη άλατα) στο παράρτημα II μέρος Ε του κανονισμού, κατηγορία τροφίμων 8 (κατάλογος της ΕΕ).

2.

Τα ανώτατα επίπεδα θεσπίστηκαν αρχικά στην οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Η εν λόγω οδηγία, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 5 Ιουλίου 2006, βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ). Όσον αφορά τη χρήση νιτρικών και νιτρωδών αλάτων στα προϊόντα κρέατος η οδηγία στοχεύει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ, αφενός, των προστατευτικών ιδιοτήτων των νιτρωδών αλάτων από τον πολλαπλασιασμό βακτηριδίων που προξενούν αλλαντίαση, ασθένεια που αποτελεί απειλή για τη ζωή και, αφετέρου, του κινδύνου σχηματισμού καρκινογόνων νιτροζαμινών εξαιτίας της παρουσίας νιτρωδών αλάτων στα προϊόντα κρέατος, σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων (ΕΕΤ).

Η οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) στην αρχική της έκδοση καθόρισε τα μέγιστα επίπεδα καταλοίπων νιτρωδών και νιτρικών αλάτων στα διάφορα προϊόντα κρέατος. Αντιθέτως, η οδηγία 2006/52/ΕΚ εισάγει την αρχή, με βάση γνωμοδότηση της EFSA του 2003, ότι ο έλεγχος νιτρωδών αλάτων πρέπει να αφορά τις μέγιστες ποσότητες νιτρώδους καλίου Ε 249 και νιτρώδους νατρίου Ε 250 που μπορούν να προστεθούν κατά την παρασκευή προϊόντων κρέατος. Η ποσότητα είναι 150 mg/kg για τα προϊόντα κρέατος γενικά και 100 mg/kg για τα αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος.

Κατ' εξαίρεση, η οδηγία 2006/52/ΕΚ προβλέπει μέγιστα επίπεδα καταλοίπων για ορισμένα προϊόντα κρέατος που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο, για τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθούν οι προστιθέμενες ποσότητες λόγω της παραδοσιακής διαδικασίας παρασκευής τους.

Η εγκεκριμένη αυτή χρήση των νιτρωδών μεταφέρθηκε στον νέο ενωσιακό κατάλογο προσθέτων τροφίμων που εγκρίνονται για χρήση σε τρόφιμα και καθορίζονται οι όροι χρήσης τους, στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 της Επιτροπής (5).

3.

Το δανικό διάταγμα αριθ. 542 επιτρέπει την προσθήκη νιτρώδους καλίου (Ε 249) και νιτρώδους νατρίου (Ε 250) στα προϊόντα κρέατος μόνον εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των καθορισμένων προστιθεμένων ποσοτήτων. Ανάλογα με τα σχετικά προϊόντα, αυτές οι μέγιστες ποσότητες είναι 0, 60, 100 ή 150 mg/kg. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, οι διατάξεις της Δανίας δεν περιέχουν καμία εξαίρεση από την αρχή του καθορισμού μέγιστων προστιθέμενων ποσοτήτων για νιτρώδη και, συνεπώς, δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία στην αγορά ορισμένων προϊόντων κρέατος που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο από άλλα κράτη μέλη. Στις περιπτώσεις που ισχύουν οι οριακές τιμές μεταξύ 0 και 60 mg/kg, η δανική νομοθεσία, επιπλέον, προβλέπει για τις προστιθέμενες ποσότητες νιτρωδών αλάτων σε ορισμένα προϊόντα κρέατος χαμηλότερα όρια από αυτά που προβλέπει ο κανονισμός.

4.

Οι δανικές διατάξεις είναι επομένως πιο αυστηρές από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 όσον αφορά την προσθήκη νιτρωδών αλάτων στα προϊόντα κρέατος.

5.

Το Βασίλειο της Δανίας θεωρεί ότι, σε αντίθεση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, οι ισχύουσες δανικές διατάξεις είναι πλήρως σύμφωνες με τη γνώμη της EFSA (6) ότι ασφαλή προϊόντα κρέατος γενικά μπορούν να παράγονται με την προσθήκη 50 mg νιτρωδών αλάτων ανά kg.

Η Δανία επίσης επισημαίνει ότι, με τις χαμηλότερες μέγιστες προστιθέμενες ποσότητες που καθορίζονται στις δανικές διατάξεις, αυτές ελαχιστοποιούν περαιτέρω τον κίνδυνο που συνεπάγονται οι νιτροζαμίνες οι οποίες αποτελούν το πρωταρχικό μέλημα.

Η Δανία τονίζει ότι, αν και οι κανόνες της οι οποίοι προβλέπουν χαμηλότερα επίπεδα νιτρωδών αλάτων που μπορούν να προστεθούν σε προϊόντα κρέατος ισχύουν εδώ και πολλά έτη, αυτοί δεν έχουν προξενήσει ποτέ προβλήματα όσον αφορά τη συντήρηση των εν λόγω προϊόντων και ότι η Δανία έχει πολύ χαμηλότερο ποσοστό περιπτώσεων αλλαντίασης από ό,τι άλλα κράτη μέλη, καθόσον δεν εμφάνισε ούτε ένα κρούσμα αυτής της ασθένειας από προϊόντα κρέατος ήδη πριν από το 1980 μέχρι σήμερα.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που παρασχέθηκαν από την Δανία δείχνουν ότι η τάση στα καταναλωτικά πρότυπα δεν έχει αλλάξει σημαντικά από την απόφαση 2010/561/ΕΕ της Επιτροπής (7). Η κατανάλωση κρέατος από τους Δανούς, αυξάνεται σταθερά, αλλά η πρόσληψη προϊόντων κρέατος που περιείχαν νιτρώδη είναι σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη. Τέλος, οι εισαγωγές προϊόντων κρέατος από άλλα κράτη μέλη αυξάνονται συνεχώς.

6.

Το 2014 η Επιτροπή ολοκλήρωσε μια μελέτη συλλογής στοιχείων για την παρακολούθηση της εφαρμογής από τα κράτη μέλη των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τα νιτρώδη. Η μελέτη βασίστηκε στις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που εστάλη σε όλα τα κράτη μέλη. Από αυτό προέκυψε ότι, με ορισμένες εξαιρέσεις, η τυπική προστιθέμενη ποσότητα νιτρωδών στα μη αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη ποσότητα της ΕΕ, αλλά υψηλότερη από τα επίπεδα της Δανίας. Συνήχθη το συμπέρασμα ότι η δυνατότητα επανεξέτασης των ισχυόντων μέγιστων επιπέδων νιτρωδών θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δρομολόγησε μια ad-hoc μελέτη όσον αφορά τη χρήση και την ανάγκη για νιτρώδη από τη βιομηχανία στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων κρέατος, περιλαμβανομένης της προστασίας από το Clostridium botulinum. Τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης θα είναι διαθέσιμα περί τα τέλη του 2015.

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής (8) προβλέπει ότι η EFSA αξιολογεί εκ νέου την ασφάλεια της χρήσης των νιτρωδών έως το τέλος του 2015.

Τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης συλλογής στοιχείων με τα κράτη μέλη, η ad hoc μελέτη όσον αφορά τη χρήση νιτρωδών από τη βιομηχανία, η επαναξιολόγηση από την EFSA και τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τη Δανία, θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να επανεξετάσει τα μέγιστα επίπεδα των νιτρωδών αλάτων από το 2016.

7.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την εν λόγω κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφοι 4 και 6 της ΣΛΕΕ. Το άρθρο 114 παράγραφος 4 προβλέπει ότι όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης ΕΕ, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει αυστηρότερες εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην Επιτροπή μαζί με τους λόγους διατήρησής τους. Μετά την κοινοποίηση των δανικών διατάξεων η Επιτροπή διαθέτει έξι μήνες για να τις εγκρίνει ή να τις απορρίψει. Κατ' αυτή την περίοδο η Επιτροπή θα εξακριβώσει εάν η διατήρηση της ισχύος των δανικών διατάξεων δικαιολογείται λόγω επιτακτικών αναγκών που προβλέπονται στο άρθρο 36 ή για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και εάν αυτές αποτελούν ή όχι μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών και εάν συνιστούν ή όχι περιττό και δυσανάλογο εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

8.

Οιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να διατυπώσει σχόλια σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να τα διαβιβάσει στην Επιτροπή εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης. Οιοδήποτε σχόλιο που θα υποβληθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα ληφθεί υπόψη.

9.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δανική κοινοποίηση παρέχονται από την εξής διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

DG SANTE – Unit E7 Food Improvement Agents

Wim Debeuckelaere

Τηλ. +32 22985095

E-mail: sante-e7-additives@ec.europa.eu


(1)  Μια έγκριση 5 ετών χορηγήθηκε με την απόφαση 2010/561/ΕΕ της Επιτροπής.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16).

(3)  Οδηγία 2006/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 10).

(4)  Οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 295 της 12.11.2011, σ. 1).

(6)  The EFSA Journal (2003) 14, 1-31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products (Δελτίο EFSA (2003) 14, 1-31, για τις επιπτώσεις των νιτρωδών/νιτρικών στη μικροβιολογική ασφάλεια των προϊόντων κρέατος).

(7)  Απόφαση της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2010, σχετικά με εθνικές διατάξεις που κοινοποίησε η Δανία για την προσθήκη νιτρωδών σε ορισμένα προϊόντα κρέατος (ΕΕ L 247 της 21.9.2010, σ. 55).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/2010 της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την κατάρτιση προγράμματος για την επαναξιολόγηση εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 80 της 26.3.2010, σ. 19).


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/20


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7537 — ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 93/09)

1.

Στις 12 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η ARDIAN France SA («ARDIAN», Γαλλία), που ανήκει στον όμιλο Ardian (Γαλλία), και η F2i SGR S.p.A. («F2i SGR», Ιταλία) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της F2i Aeroporti S.p.A. («FA», Ιταλία), που επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την F2i SGR, με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την ARDIAN: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επίσης επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών στον ΕΟΧ,

—   για την F2i SGR: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

—   για την FA: επενδύσεις χαρτοφυλακίου, είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών της, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερολιμένων στην Ιταλία.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.7537 — ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κανονισμός συγκεντρώσεων»).


20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/21


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.7519 — Repsol / Talisman Energy)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2015/C 93/10)

1.

Στις 10 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η Repsol, SA («Repsol», Ισπανία) αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο της Talisman Energy Inc. («Talisman», Καναδάς), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για τη Repsol: είναι παρούσα σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου· τις δραστηριότητες διύλισης και εμπορίας προϊόντων πετρελαίου, πετροχημικών προϊόντων, υγραερίου (LPG), καθώς και εμπορίας φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG),

για την Talisman: δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μεταφορά και εμπορία αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και υγρών φυσικού αερίου· οι δραστηριότητές της συγκεντρώνονται στη Βόρεια Αμερική, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Νοτιοανατολική Ασία· έχει επίσης περιουσιακά στοιχεία στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Αυστραλία/το Ανατολικό Τιμόρ και την Παπουασία-Νέα Γουινέα.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.7519 — Repsol / Talisman Energy. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.3.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 93/22


Ανακοίνωση σχετικά με αίτηση που υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ

Αίτηση προερχόμενη από αναθέτοντα φορέα

(2015/C 93/11)

Στις 16 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή έλαβε αίτηση βάσει του άρθρου 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (1). Η πρώτη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της αίτησης είναι η 19η Ιανουαρίου 2015.

Η εν λόγω αίτηση υποβλήθηκε από το Flughafen Wien και αφορά δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής για τους σκοπούς της παροχής αερολιμενικών ή άλλων τερματικών εγκαταστάσεων σε αερομεταφορείς στο έδαφος της Αυστρίας. Το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΚ προβλέπει ότι η μεταγενέστερη οδηγία δεν εφαρμόζεται όταν η σχετική δραστηριότητα εκτίθεται άμεσα στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι περιορισμένη. Οι όροι αυτοί αξιολογούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/25/ΕΕ και δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού ή άλλα πεδία των πολιτικών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του σημείου 1 του παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, η Επιτροπή έχει στη διάθεσή της προθεσμία 130 εργάσιμων ημερών για να λάβει απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση, με αφετηρία την εργάσιμη ημέρα που αναφέρεται ανωτέρω. Επομένως, η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουλίου 2015.


(1)  ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243.