ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
23 Δεκεμβρίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2014/C 463/01

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

1

2014/C 463/02

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)

4

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2014/C 463/03

Ισοτιμίες του ευρώ

15

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

2014/C 463/04

Κοινοποίηση έναρξης ισχύος

16

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2014/C 463/05

Επίσημες αργίες για το έτος 2015

17

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2014/C 463/06

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη για την περίοδο 2014-2020 [Απόφαση της Επιτροπής C(2014) 2069 όπως τροποποιήθηκε από την C(2014) 9588]

18

2014/C 463/07

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης — EAC/A03/2014

19

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2014/C 463/08

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

20

 

Διορθωτικά

2014/C 463/09

Διορθωτικό στη σύσταση 2014/70/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, για τις ελάχιστες αρχές για την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου ( ΕΕ L 39 της 8.2.2014 )

28

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/1


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

(2014/C 463/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

1.

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη συμμετοχική διακυβέρνηση (1), στα οποία τονίζεται ότι είναι σημαντικό η πολιτιστική διακυβέρνηση να καταστεί πιο ανοιχτή, συμμετοχική, αποτελεσματική και συγκροτημένη και με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια συμμετοχική προσέγγιση για τη χάραξη πολιτιστικών πολιτικών·

2.

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014 σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια βιώσιμη Ευρώπη (2), στα οποία αναγνωρίζεται ότι η πολιτιστική κληρονομιά εμπεριέχει μια διάσταση διατομεακής πολιτικής και διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και με τα οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προάγουν μακροπρόθεσμα μοντέλα πολιτιστικής κληρονομιάς, βασισμένα σε τεκμηριωμένα δεδομένα, με γνώμονα την κοινωνία και τους πολίτες·

ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:

3.

για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης», όπου αναγνωρίζεται ότι η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί κοινό πόρο και κοινό αγαθό και ότι, επομένως, η φροντίδα της πολιτιστικής κληρονομιάς συνιστά κοινή ευθύνη (3)

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

4.

τη διεθνώς αυξημένη αναγνώριση μιας ανθρωποκεντρικής και βασιζόμενης στον πολιτισμό προσέγγισης για την ενθάρρυνση της αειφόρου ανάπτυξης και τη σημασία που αποκτούν τα διαφανή, συμμετοχικά και εμπεριστατωμένα συστήματα διακυβέρνησης για τον πολιτισμό προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μελών της κοινωνίας (4)

5.

την αυξημένη αναγνώριση σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο της κοινωνικής διάστασης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σημασία της ενεργοποίησης των συνεργιών μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών για τη διασφάλιση, την ανάπτυξη και τη μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς στις μελλοντικές γενιές (5)

6.

την υιοθέτηση σε διάφορα προγράμματα της ΕΕ μιας προσέγγισης για την πολιτιστική κληρονομιά που θα έχει ρίζες στο τοπικό επίπεδο και επίκεντρο τον άνθρωπο, μεταξύ άλλων και στο ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και στην προσέγγιση για τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζεται επίσης από την πρωτοβουλία κοινού προγραμματισμού «Πολιτιστική κληρονομιά και πλανητικές μεταβολές: μια νέα πρόκληση για την Ευρώπη»·

7.

την υιοθέτηση συμμετοχικών προσεγγίσεων στις δράσεις της ΕΕ για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης και το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (6)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ η συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (7):

8.

προσφέρει ευκαιρίες για την ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής, της βιωσιμότητας και της κοινωνικής συνοχής και για την αντιμετώπιση των τρεχουσών κοινωνικών, πολιτικών και δημογραφικών προκλήσεων·

9.

επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της δημόσιας δράσης —δηλαδή των δημόσιων αρχών και φορέων, των ιδιωτικών φορέων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, του τομέα του εθελοντισμού και ενδιαφερόμενων ατόμων— στη λήψη αποφάσεων, στον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων για την πολιτιστική κληρονομιά, ώστε να ενισχυθούν η υποχρέωση λογοδοσίας και η διαφάνεια σχετικά με τις επενδύσεις δημόσιων πόρων καθώς και η εμπιστοσύνη του κοινού στις πολιτικές αποφάσεις·

10.

συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις αξίες της πολιτιστικής κληρονομιάς ως κοινού πόρου, μειώνοντας με τον τρόπο αυτόν τον κίνδυνο κακής χρήσης και αυξάνοντας τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη·

11.

υποστηρίζει τα σύγχρονα πολιτιστικά, καλλιτεχνικά και δημιουργικά έργα που συνδέονται στενά με την ταυτότητα και τις αξίες και συχνά βασίζονται στην παραδοσιακή τεχνογνωσία και στην άυλη κληρονομιά ανθρώπων και μπορούν, ως εκ τούτου, να εκφράζουν την πολιτιστική κληρονομιά των μελλοντικών γενεών·

12.

συμβάλλει στην ενεργοποίηση των νέων ευκαιριών που προσφέρουν η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες, οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται, προσεγγίζεται και χρησιμοποιείται η πολιτιστική κληρονομιά·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

13.

να αναπτύξουν πολυεπίπεδα και πολυμερή πλαίσια διακυβέρνησης, που θα αναγνωρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά ως κοινό πόρο και θα ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ του τοπικού, του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού επιπέδου διακυβέρνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, ώστε να υπάρχουν οφέλη για τα άτομα σε όλα τα επίπεδα·

14.

να προωθούν την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων εξασφαλίζοντας ότι η συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων είναι δυνατή·

15.

να προωθούν πλαίσια διακυβέρνησης που θα αναγνωρίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ της υλικής, της άυλης και της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και θα λαμβάνουν υπόψη, θα σέβονται και θα ενισχύουν τις κοινωνικές, πολιτιστικές, συμβολικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές της αξίες·

16.

να προωθούν πλαίσια διακυβέρνησης που θα διευκολύνουν την εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών, δίνοντας στην πολιτιστική κληρονομιά τη δυνατότητα να συντελεί στην επίτευξη στόχων σε διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένης της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

17.

να αναπτύσσουν συνεργίες μεταξύ των στρατηγικών για τον βιώσιμο τουρισμό και των κλάδων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα σε τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με την προώθηση πλαισίων διακυβέρνησης με ενεργό συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά βιώσιμου και ποιοτικού πολιτιστικού τουρισμού και να αναζωογονηθούν οι αστικές και αγροτικές περιοχές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητα και τη διατήρηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εξισορρόπηση μεταξύ οικονομικών ευκαιριών και ευημερίας των πολιτών·

18.

να αξιοποιήσουν σωστά τη χρηματοδότηση της ΕΕ και την εθνική χρηματοδότηση για τους σκοπούς αυτούς·

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

19.

να συνεργάζονται για τα θέματα που αφορούν τη συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό 2015-2018 (8), ώστε να προσδιορίζουν και να διαδίδουν βέλτιστες πρακτικές και να αυξάνουν την ικανότητα του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς να συμμετέχει αποτελεσματικότερα στα θέματα αυτά·

20.

να προωθούν τη διάδοση παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά καθώς και την καινοτόμο χρήση τους και τη γόνιμη αλληλεπίδρασή τους με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις·

21.

να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για την προώθηση της πρόσβασης όλων των κοινωνικών ομάδων στη διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη συμμετοχή τους σε αυτήν·

22.

να διερευνήσουν τον ρόλο των εικονικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την πολιτιστική κληρονομιά, στην υποστήριξη της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην ανάπτυξη των γνώσεων και στη χρηματοδότηση (π.χ. μέσω πληθοπορισμού και συμμετοχικής χρηματοδότησης)·

23.

να σημειώσουν απτή πρόοδο όσον αφορά τη διακυβέρνηση της Europeana (9) προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και να εξελιχθεί σε σχέδιο με γνώμονα την πολιτιστική κληρονομιά, όπως επίσης και να διευκολυνθεί η σύνδεσή της με την εκπαίδευση, τον πολιτιστικό τουρισμό και άλλους τομείς· να προωθήσουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, την επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου σχετικού με την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτιστική ποικιλομορφία και να δοθεί ώθηση στη χρησιμοποίηση της γνώσης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης και του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα·

24.

να προωθήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο ενός μοντέλου έξυπνης ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές πόλεις, το οποίο ενσωματώνει ενεργά την πολιτιστική κληρονομιά, προκειμένου να συμβάλει στην καινοτομία και στην αναζωογόνηση των ευρωπαϊκών πόλεων συνδέοντάς τες με σχετικές τοποθεσίες και περιοχές, προωθώντας την ελκυστικότητά τους και προσελκύοντας επενδύσεις, νέες οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις·

25.

να δώσουν συνέχεια στην ανακοίνωση «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» εργαζόμενα από κοινού για την ανάπτυξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πολιτιστική κληρονομιά·

26.

να εντείνουν τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Unesco προκειμένου να προωθήσουν μια συμμετοχική προσέγγιση για τη διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

27.

να προωθήσει τεκμηριωμένες έρευνες για τον αντίκτυπο των συμμετοχικών προσεγγίσεων στις πολιτικές και τη διακυβέρνηση σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών προσεγγίσεων για την πολιτιστική κληρονομιά·

28.

να συνεχίσει τον διάλογο με τις οργανώσεις και τις πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών σε τομείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης για ένα «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς».


(1)  ΕΕ C 393 της 19.12.2012, σ. 8.

(2)  ΕΕ C 183 της 14.6.2014, σ. 36.

(3)  έγγρ. 12150/14.

(4)  Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών «Το μέλλον που θέλουμε» (Ρίο ντε Τζανέιρο, Ιούνιος 2012)· συνέδριο της Unesco «Να τεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη» (Hangzhou, Μάιος 2013)· φόρουμ της Unesco «Πολιτισμός, δημιουργικότητα και αειφόρος ανάπτυξη. Έρευνα, καινοτομία, ευκαιρίες» (Φλωρεντία, Οκτώβριος 2014).

(5)  Σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία (σύμβαση του Φάρο, 2005).

(6)  ΕΕ L 132 της 3.5.2014, σ. 1 και ΕΕ L 303 της 22.11.2011, σ. 1.

(7)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2014, η πολιτιστική κληρονομιά είναι υλική, άυλη και ψηφιακή.

(8)  ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.

(9)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 για την ψηφιοποίηση και την επιγραμμική προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και για την ψηφιακή διαφύλαξη (ΕΕ C 169 της 15.6.2012, σ. 5).


23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/4


Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)

(2014/C 463/02)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

I.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τους στόχους που έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολιτιστικό τομέα δυνάμει του άρθρου 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα (1) για τον πολιτισμό και τους στρατηγικούς του στόχους οι οποίοι συνίστανται στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, στην προώθηση του πολιτισμού ως καταλύτη της δημιουργικότητας και στην προώθηση του πολιτισμού ως ζωτικού στοιχείου των διεθνών σχέσεων της Ένωσης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) (2), ιδίως δε τους γενικούς του στόχους και πιο συγκεκριμένα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα με σκοπό την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη,

ΥΠΕΝΘΥΜIΖΟΝΤΑΣ τη σημαντική συμβολή των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη, τη σημασία των τομέων αυτών για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και το γεγονός ότι η συζήτηση των υπουργών Πολιτισμού στη σύνοδο του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2014 θα συμβάλει στην ανταπόκριση του Συμβουλίου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης της στρατηγικής που έχει προγραμματιστεί για το 2015,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ τα αποτελέσματα των εργασιών που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου στον πολιτιστικό τομέα 2011-2014 (3), καθώς και τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Συμβουλίου (4) η οποία αποτελεί τη βάση για την τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την καταλληλότητα του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό 2011-2014 (5),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την πολιτιστική διακυβέρνηση (6) και ιδίως τη διάταξή τους που αφορά στην τακτική και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ σε άλλους τομείς πολιτικής με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα ζητήματα και τις πολιτικές του πολιτισμού,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ:

να θεσπίσουν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, ένα τετραετές πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα για την περίοδο 2015-2018, προβλέποντας και ενδιάμεση επανεξέταση,

να επικεντρώσουν τις δραστηριότητες στον πολιτιστικό τομέα στα θέματα προτεραιότητας, στα βασικά ζητήματα, στα αποτελέσματα και στις μεθόδους εργασίας σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο εν λόγω πρόγραμμα εργασιών,

να υιοθετήσουν τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών, ως έχουν στο παράρτημα I,

να συγκροτήσουν ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εμπειρογνώμονες ορισμένους από τα κράτη μέλη με βάση τις προτεραιότητες, τις αρχές και τις εντολές που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και ΙΙ και να εξασφαλίσουν την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους.

ΦΡΟΝΟΥΝ ότι ένα τετραετές πρόγραμμα εργασιών θα πρέπει να διέπεται από τις ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές:

α)

να αξιοποιεί τα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2011-2014) προσδίδοντάς τους μια περισσότερο στρατηγική διάσταση προκειμένου να ενισχυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στο πρόγραμμα εργασίας και στις εργασίες του Συμβουλίου και των εκ περιτροπής προεδριών·

β)

να επικεντρώνεται σε θέματα με σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

γ)

να λαμβάνει υπόψη την εγγενή συμβολή του πολιτισμού και των τεχνών στην ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας·

δ)

να διασφαλίζει την αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας προωθώντας το έργο των καλλιτεχνών, των δημιουργών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού και αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των κλάδων αυτών στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη και την απασχόληση, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις προκλήσεις που συνδέονται με την ψηφιακή εποχή·

ε)

να ενσωματώνει τον πολιτισμό σε άλλους τομείς πολιτικής, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με το άρθρο 167, παράγραφο 4 της ΣΛΕΕ·

στ)

να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία·

ζ)

να εξασφαλίζει συνέργειες με το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

η)

να κατευθύνει τις εργασίες προς μια πολιτική που θα βασίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα.

II.   ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ να συνεχίσουν την επιδίωξη των προτεραιοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I:

Α.

Προσβάσιμος και χωρίς αποκλεισμούς πολιτισμός,

Β.

Πολιτιστική κληρονομιά,

Γ.

Κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας: δημιουργική οικονομία και καινοτομία,

Δ.

Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και της κινητικότητας.

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ότι οι αξιόπιστες, συγκρίσιμες και επικαιροποιημένες στατιστικές για τον πολιτιστικό τομέα αποτελούν τη βάση για την ορθή χάραξη πολιτιστικής πολιτικής και, κατά συνέπεια, οι στατιστικές συνιστούν διατομεακή προτεραιότητα του παρόντος προγράμματος εργασιών· ως εκ τούτου, ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ τα αποτελέσματα των εργασιών που θα διεξαχθούν υπό την αιγίδα της Eurostat, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τακτική παραγωγή και διάδοση στατιστικών για τον πολιτισμό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του δικτύου ESS-net για τον πολιτισμό,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα του πολιτισμού να αντανακλάται και στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, καθώς και σχετικά με την ανάγκη να συνεχισθούν οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ να χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους εργασίας ανάλογα με τον σκοπό και το θέμα:

i)

την ανοικτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ), η οποία πρέπει να παραμείνει ως η κύρια μέθοδος εργασίας σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών,

ii)

τις άτυπες συνεδριάσεις αξιωματούχων των υπουργείων Πολιτισμού, μεταξύ άλλων και με αξιωματούχους από άλλα υπουργεία,

iii)

τις ad hoc ομάδες εμπειρογνωμόνων ή τα θεματικά σεμινάρια υπό την αιγίδα της Επιτροπής για την περαιτέρω εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με θέματα του προγράμματος εργασιών και αλληλεπιδρούν με άλλα μέσα του προγράμματος εργασιών,

iv)

τις συνεδριάσεις επισκόπησης που διοργανώνει η Επιτροπή στους τομείς πολιτικής οι οποίοι έχουν εξεταστεί διεξοδικά στα προηγούμενα προγράμματα εργασιών για τον πολιτισμό,

v)

διασκέψεις, μελέτες και πρωτοβουλίες εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων.

III.   ΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

κατά τη χάραξη πολιτικών σε εθνικό επίπεδο να λαμβάνουν υπόψη, τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας, τα αποτελέσματα του παρόντος προγράμματος εργασιών,

να διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασιών στους ενδιαφερόμενους φορείς σε όλα τα επίπεδα,

ΚΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

κατά την κατάρτιση του 18άμηνου προγράμματος των τριών προεδριών, αυτές να λαμβάνουν υπόψη τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών,

να ενημερώνουν το προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τον τομέα του πολιτισμού σχετικά με τις εργασίες άλλων προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα ζητήματα και τις πολιτικές του πολιτισμού (7),

να συγκαλούν, όποτε συντρέχει λόγος, άτυπες συνεδριάσεις (συμπεριλαμβανομένων συνεδριάσεων κοινού και διατομεακού περιεχομένου) όπου θα συζητούνται και θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα εργασιών και θα διαδίδονται ευρέως,

να εξετάζουν, βάσει τελικής έκθεσης που θα εκπονεί η Επιτροπή και θα στηρίζεται στις εθελοντικές συμβολές των κρατών μελών, εάν χρειάζεται να προταθεί νέο πρόγραμμα εργασιών.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

να στηρίζει τη συνεργασία των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο που ορίζουν τα παρόντα συμπεράσματα, κυρίως χάρη:

α)

στη στήριξη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των κρατών μελών, καθώς και εμπειρογνωμόνων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, στις δομές εργασίας που αναφέρονται στο παράρτημα I·

β)

στη συμπλήρωση του έργου των ομάδων ΑΜΣ με μελέτες, καθώς και με ασκήσεις εκμάθησης μεταξύ ομοτίμων,

στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματος εργασιών σε όσες γλώσσες κριθεί σκόπιμο, μεταξύ άλλων και μέσω ψηφιακών μέσων π.χ. του δικτυακού της τόπου,

να υποβάλει το νωρίτερο δυνατόν έκθεση προς το αρμόδιο προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού σχετικά με τις σχετικές της πρωτοβουλίες, ιδίως δε με τις προτάσεις της, για τις οποίες η εκτίμηση του αντικτύπου έχει καταδείξει ότι έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε πολιτιστικά θέματα (8),

να διασφαλίσει την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ομάδων ΑΜΣ στον τομέα του πολιτισμού, καθώς και μεταξύ αυτών και συναφών ομάδων ΑΜΣ που εργάζονται σε σχετικούς τομείς,

να ενημερώνει τακτικά το προπαρασκευαστικό όργανο του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού για την πρόοδο των εργασιών στον τομέα των στατιστικών για τον πολιτισμό,

να συμβουλεύεται και να ενημερώνει τακτικά τους ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένης και της κοινωνίας των πολιτών, σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος εργασιών ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα και η προβολή των δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Πολιτισμό,

να εκδώσει, πριν από το πέρας του πρώτου εξαμήνου του 2018, τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την καταλληλότητα του προγράμματος εργασιών με βάση τις οικειοθελείς συνεισφορές των κρατών μελών.

ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

να εργαστούν από κοινού, με πνεύμα συνεργασίας και συντονισμένα, κάνοντας χρήση των δομών και των μεθόδων εργασίας που καθορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα, ώστε να προκύψει προστιθέμενη αξία στον τομέα του πολιτισμού σε επίπεδο ΕΕ,

να λαμβάνουν υπόψη τους τον πολιτισμό κατά τη διαμόρφωση, υλοποίηση και αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων σε άλλους τομείς πολιτικής, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ενσωμάτωσής του στη διαδικασία χάραξης πολιτικής,

να προωθούν την καλύτερη συμβολή του πολιτισμού στους γενικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δεδομένου του ρόλου του τομέα στην επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τη θετική του επίδραση σε τομείς όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η εκπαίδευση και κατάρτιση, ο τουρισμός, η έρευνα και η καινοτομία και η περιφερειακή ανάπτυξη,

να προαγάγουν την ανάγνωση ως εργαλείο για τη διάδοση της γνώσης, για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, για τη στήριξη της πρόσβασης στον πολιτισμό και την πολιτισμική πολυμορφία, και για την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής στα ηλεκτρονικά βιβλία της ίδιας μεταχείρισης με τα έντυπα βιβλία,

να ανταλλάσσουν τακτικά και έγκαιρα πληροφορίες για τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα ζητήματα και τις πολιτικές του πολιτισμού και, στο πλαίσιο αυτό, τα ενθαρρύνουν για την ανταλλαγή πληροφοριών με ψηφιακά μέσα, όπως οι εικονικές πλατφόρμες.

να αναπτύξουν συνεργασία με τρίτες χώρες, ιδίως δε με τις υποψήφιες, τις δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και με τις χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω τακτικών συνεδριάσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες,

να προβούν σε ενδιάμεση επανεξέταση της εφαρμογής του προγράμματος εργασιών προκειμένου για τυχόν προσαρμογή ή αναπροσανατολισμό, αναλόγως των παραχθέντων αποτελεσμάτων και των πολιτικών εξελίξεων σε επίπεδο ΕΕ.


(1)  ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.

(3)  ΕΕ C 325 της 2.12.2010, σ. 1.

(4)  Έγγρ. 9591/14.

(5)  Έγγρ. 12646/14.

(6)  ΕΕ C 393 της 19.12.2012, σ. 8.

(7)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2012 σχετικά με την πολιτιστική διακυβέρνηση.

(8)  Βλέπε την υποσημείωση 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό 2015-2018

Τομέας προτεραιότητας Α: Προσβάσιμος και χωρίς αποκλεισμούς πολιτισμός

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό: Πολιτιστική πολυμορφία και διαπολιτισμικός διάλογος (3.1)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς (προτεραιότητα 3)

Φορείς

Θεματικά πεδία

Μέσα και εργασιακές μέθοδοι (συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών)

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Κράτη μέλη

Α1. Ανάπτυξη της βασικής ικανότητας «Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση»

ΑΜΣ (1), διατομεακή

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν ορθές πρακτικές για την ανάπτυξη αυτής της βασικής ικανότητας και την ενσωμάτωσή της στις πολιτικές για την παιδεία, βάσει των γνώσεων και των στάσεων που επισημαίνονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης (2).

Τέλη 2015

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για τις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κράτη μέλη

Α2. Προώθηση της πρόσβασης στον πολιτισμό μέσω ψηφιακών μέσων: πολιτικές και στρατηγικές για την ανάπτυξη κοινού

ΑΜΣ

2015-2016

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση, παράγουν και χρησιμοποιούν το πολιτιστικό περιεχόμενο. Ποιος είναι ο αντίκτυπος της στροφής στα ψηφιακά μέσα για τις πολιτικές και τις πρακτικές των πολιτιστικών ιδρυμάτων όσον αφορά στην ανάπτυξη κοινού;

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν τις υφιστάμενες πολιτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα και θα εντοπίσουν ορθές πρακτικές.

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για τα πολιτιστικά ιδρύματα και τους επαγγελματίες στον τομέα του πολιτισμού.

Προώθηση της ανάγνωσης στο ψηφιακό περιβάλλον ώστε να ενθαρρύνεται η πρόσβαση και η ανάπτυξη κοινού. Επισήμανση του ρυθμιστικού πλαισίου με ιδιαίτερη αναφορά στις πρακτικές αδειοδότησης, τις διασυνοριακές υπηρεσίες και τον ηλεκτρονικό δανεισμό από δημόσιες βιβλιοθήκες.

Υποομάδα ΑΜΣ (3)

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν τις βέλτιστες πρακτικές.

2015

Έκθεση περιέχουσα μελέτες περίπτωσης.

Κράτη μέλη

A3. Ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στην κοινωνική ενσωμάτωση

ΑΜΣ

2017-2018

Πώς μπορούν οι δημόσιες πολιτικές να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τα πολιτιστικά ιδρύματα ώστε να συνεργάζονται, στο πλαίσιο συμπράξεων, με φορείς άλλων τομέων (υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια, υπηρεσίες φυλακών κ.λπ.);

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν τις υφιστάμενες δημόσιες πολιτικές για την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του πολιτισμού και θα προσδιορίσουν ορθές πρακτικές.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα πολιτιστικά ιδρύματα.


Τομέας προτεραιότητας Β: Πολιτιστική κληρονομιά

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό: Πολιτιστική πολυμορφία και διαπολιτισμικός διάλογος (3.1)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη (προτεραιότητες 1 και 2)

Φορείς

Θεματικά πεδία

Μέσα και εργασιακές μέθοδοι (συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών)

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Κράτη μέλη

B1. Συμμετοχική διακυβέρνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΑΜΣ

2015-2016

Επισήμανση καινοτόμων προσεγγίσεων στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της υλικής, άυλης και ψηφιακής κληρονομιάς, με τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Θα αντιμετωπιστεί η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και τομέων πολιτικής.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν και θα συγκρίνουν δημόσιες πολιτικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να προσδιορίσουν ορθές πρακτικές, επίσης σε συνεργασία με υφιστάμενα δίκτυα για την πολιτιστική κληρονομιά.

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κράτη μέλη

Β2. Δεξιότητες, κατάρτιση και μετάδοση γνώσεων: παραδοσιακά και αναδυόμενα επαγγέλματα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΑΜΣ, διατομεακή

2017-2018

Ανάπτυξη ικανοτήτων για τους επαγγελματίες στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εστίαση στη μετάδοση παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνογνωσιών, καθώς και σε αναδυόμενα επαγγέλματα, επίσης στο πλαίσιο της στροφής προς τα ψηφιακά μέσα.

Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της παιδείας.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν τα υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης και θα προσδιορίσουν τις αναδυόμενες δεξιότητες και ανάγκες κατάρτισης στον τομέα της υλικής, άυλης και ψηφιακής κληρονομιάς.

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών για τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιτροπή

Β3. Αξιολόγηση και πρόληψη κινδύνων για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και τις απειλές που οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα

Επισήμανση των υφιστάμενων στρατηγικών και πρακτικών σε εθνικό επίπεδο. Υπερεκμετάλλευση, ρύπανση, μη βιώσιμη ανάπτυξη, ζώνες συγκρούσεων και φυσικές καταστροφές (φωτιές, πλημμύρες, σεισμοί) συγκαταλέγονται στους παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν.

Μελέτη

2016


Τομέας προτεραιότητας Γ: Πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας: Δημιουργική οικονομία και καινοτομία

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό: Ο πολιτισμός ως καταλύτης δημιουργικότητας (3.2)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη (προτεραιότητες 1 και 2)

Φορείς

Θεματικά πεδία

Μέσα και εργασιακές μέθοδοι (συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών)

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Κράτη μέλη

Γ1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση

ΑΜΣ (4), διατομεακή

2015

Εστίαση στο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Εξέταση χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως δάνεια και ίδια κεφάλαια. Επισκόπηση και ανάλυση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, όπως ο συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, τα επιχειρηματικά κεφάλαια, η συμμετοχική χρηματοδότηση, οι χορηγίες, οι δωρεές και η φιλανθρωπία.

Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τους τομείς των οικονομικών και της οικονομίας.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν καινοτόμα προγράμματα χρηματοδότησης και επενδυτικές πρακτικές στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

Συστάσεις για τις δημόσιες αρχές.

 

Γ2. Ο ρόλος των δημόσιων πολιτικών στη διαμόρφωση επιχειρηματικών και καινοτομικών δυνατοτήτων του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

 

 

Κράτη μέλη

α)

Πολιτιστικές και δημιουργικές διασταυρώσεις για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Εξέταση και προώθηση συνεργιών μεταξύ του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, αφενός, και άλλων σχετικών τομέων, αφετέρου.

πιθανά συμπεράσματα του Συμβουλίου

2015

Κράτη μέλη

β)

Προσδιορισμός των καινοτόμων μέτρων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα.

ΑΜΣ, διατομεακή

2016-2017

 

Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τους τομείς των οικονομικών και της οικονομίας.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν ορθές πρακτικές όσον αφορά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων στους επιχειρηματίες του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών και συστάσεις για τις δημόσιες αρχές.

Κράτη μέλη

Γ3. Βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός

ΑΜΣ, διατομεακή

2017-2018

Προσδιορισμός τρόπων προσφοράς του ευρωπαϊκού τουρισμού, βάσει της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ως ανταγωνιστικού παράγοντα με σκοπό την προσέλκυση νέων μορφών βιώσιμου τουρισμού. Διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου και οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να συμβάλλουν στην επέκταση διευρωπαϊκών τουριστικών δικτύων και την περαιτέρω διαμόρφωση διαδρομών, περιλαμβανομένων μικρών ανερχόμενων προορισμών, λαμβάνοντας επίσης υπόψη δραστηριότητες σχετικές με τις σύγχρονες τέχνες, φεστιβάλ και πολιτιστικά δρώμενα.

Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον τομέα του τουρισμού.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν μεθόδους και εργαλεία προκειμένου η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά να καταστεί προσβάσιμη στο σύστημα προώθησης και εμπορικής προβολής του τουρισμού και διαλειτουργική με αυτό.

Κατευθυντήριες οδηγίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικών


Τομέας προτεραιότητας Δ: Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και της κινητικότητας

Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό: Πολιτιστική πολυμορφία και διαπολιτισμικός διάλογος (3.1), Ο πολιτισμός ως ζωτικό στοιχείο στις διεθνείς σχέσεις (3.3)

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (προτεραιότητες 2 και 3), Αξιοποίηση των μέσων εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ

Φορείς

Θεματικά πεδία

Μέσα και εργασιακές μέθοδοι (συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών)

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα

Κράτη μέλη/Επιτροπή

Δ1. σύμβαση της Unesco για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων

Αξιολόγηση της εφαρμογής της σύμβασης της Unesco του 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων βάσει της έκθεσης που καταρτίστηκε εξ ονόματος της ΕΕ το 2012 (5). Εξέταση του αντικτύπου της στις συμφωνίες και τα πρωτόκολλα περί πολιτιστικής συνεργασίας στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Εξέταση της εφαρμογής της, ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Δραστηριότητες αξιολόγησης της κατάστασης

2015

 

Δ2. Ο πολιτισμός στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

α)

Ο πολιτισμός στις ενωσιακές πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας

 

 

Κράτη μέλη

Στήριξη της ενσωμάτωσης του πολιτισμού στην ενωσιακή ατζέντα αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και στα μέσα και τα προγράμματα με τρίτες χώρες, και αξιολόγηση του ρόλου του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη.

πιθανά συμπεράσματα του Συμβουλίου

2015

Επιτροπή/κράτη μέλη

Ύπαρξη προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του πολιτισμού σε χώρες της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας

Μελέτη

Συζήτηση και επακολούθηση του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

2015

Κράτη μέλη

β)

Ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ

Κοινές άτυπες συνεδριάσεις ανώτατων αξιωματούχων από τα Υπουργεία Πολιτισμού και ανώτατων αξιωματούχων αρμόδιων για θέματα πολιτισμού από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων, με ενδεχόμενη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (6)

2015-2018

Επιτροπή/κράτη μέλη

γ)

Προπαρασκευαστική δράση για τον πολιτισμό στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (7): συζήτηση, ανάλυση και επακολούθηση με τη συμμετοχή του προπαρασκευαστικού οργάνου του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού και της ΕΥΕΔ.

Ανάλυση και δραστηριότητες επακολούθησης

2015-2018

Επιτροπή

Δ3. Διαπολιτισμικός διάλογος και κινητικότητα

 

2016, εκθέσεις για κάθε θεματική ενότητα

α)

Διαπολιτισμικός διάλογος

Συνεδρίαση αξιολόγησης της κατάστασης

 

β)

Κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα του πολιτισμού, περιλαμβανομένων των φορολογικών εμποδίων στην κινητικότητα των καλλιτεχνών σε διασυνοριακές καταστάσεις. Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τον τομέα της φορολογίας.

Συνεδρίαση αξιολόγησης της κατάστασης

 

γ)

Κινητικότητα συλλογών

Συνεδρίαση αξιολόγησης της κατάστασης

 

δ)

Παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αντικειμένων, περιλαμβανομένων των κανόνων της ΕΕ για την εισαγωγή πολιτιστικών αντικειμένων που έχουν εξαχθεί παράνομα από τρίτες χώρες.

Μελέτη

2016

Κράτη μέλη

Δ4. Κινηματογράφος: Βελτίωση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών ταινιών

ΑΜΣ

2017-2018

 

Προσδιορισμός στοιχείων συμπληρωματικότητας μεταξύ των κινηματογραφικών πολιτικών και μέσων στήριξης σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών ταινιών, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον.

Θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από Υπουργεία αρμόδια για την κινηματογραφική πολιτική και από εθνικά ταμεία και ιδρύματα κινηματογράφου.

Οι εμπειρογνώμονες θα επισημάνουν ορθές πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού φόρουμ Κινηματογράφου (8).

Εγχειρίδιο ορθών πρακτικών.


(1)  Ομάδα που συστάθηκε το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό για την περίοδο 2011-2014, η εντολή του οποίου παρατάθηκε. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες από αμφότερα τα Υπουργεία Πολιτισμού και Παιδείας.

(2)  ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.

(3)  Πρόκειται για υποομάδα της Ομάδας ΑΜΣ για την προώθηση της πρόσβασης στον πολιτισμό μέσω ψηφιακών μέσων.

(4)  Ομάδα που συστάθηκε το 2014 στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών για τον πολιτισμό για την περίοδο 2011-2014.

(5)  Τετραετής περιοδική έκθεση εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα μέτρα προστασίας και προώθησης της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σύμβασης της Unesco του 2008 — Έγγραφο εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής, SWD(2012) 129 final.

(6)  Συνεδριάσεις που θα διοργανωθούν από τις εκ περιτροπής προεδρίες του Συμβουλίου σε εθελοντική βάση.

(7)  http://cultureinexternalrelations.eu/wp-content/uploads/2013/05/Executive-Summary-ENG_13.06.2014.pdf

(8)  Το Ευρωπαϊκό φόρουμ Κινηματογράφου είναι ένα περιβάλλον διεξαγωγής διαρθρωμένου διαλόγου που συστάθηκε από την Επιτροπή με την ανακοίνωσή της με τίτλο «Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή» (έγγρ. 10024/14). Τα πρώτα αποτελέσματα του εν λόγω διαρθρωμένου διαλόγου αναμένονται το 2016.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αρχές που εφαρμόζονται στη συμμετοχή και τη λειτουργία των ομάδων τις οποίες συστήνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του προγράμματος εργασιών της περιόδου 2015-2018 για τον πολιτισμό

Συμμετοχή

Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στις εργασίες των ομάδων εθελοντικά και μπορούν να ενταχθούν στις εν λόγω ομάδες οποτεδήποτε.

Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συμμετέχει στις εργασίες των ομάδων διορίζει εμπειρογνώμονες ως μέλη ομάδας. Το κράτος μέλος διασφαλίζει ότι οι ορισθέντες εμπειρογνώμονες διαθέτουν πρακτική εμπειρία στον σχετικό τομέα σε εθνικό επίπεδο και ότι η επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές είναι αποτελεσματική. Η Επιτροπή συντονίζει τις διαδικασίες διορισμού των εμπειρογνωμόνων. Προκειμένου να προσδιορίζεται το προφίλ του πλέον κατάλληλου εμπειρογνώμονα για το εκάστοτε θεματικό πεδίο, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν, εάν απαιτείται, διαφορετικό εμπειρογνώμονα για κάθε θεματική ενότητα.

Κάθε ομάδα μπορεί να προσκαλεί ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να συμβάλλουν στις εργασίες της, καθώς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους τρίτων ευρωπαϊκών χωρών.

Διαδικασίες εργασίας

Οι ομάδες ασχολούνται με τα θέματα που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασιών, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος I.

Ο καθορισμός και το χρονοδιάγραμμα των επιδιωκόμενων στόχων μπορούν να επανεξεταστούν κατά την ενδιάμεση εξέταση υπό το πρίσμα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και των πολιτικών εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο.

Η διάρκεια μιας ομάδας είναι κατά μέσο όρο 18 μήνες, περίοδος κατά την οποία διεξάγονται κατά μέσο όρο 6 συνεδριάσεις.

Εναπόκειται σε κάθε ομάδα να ορίζει τον ή τους προέδρους της για κάθε θεματική ενότητα που συγκαταλέγεται στις προτεραιότητές της.

Υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση

Οι πρόεδροι των ομάδων υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων σχετικά με την πορεία των εργασιών στις αντίστοιχες ομάδες τους. Η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων μπορεί να παρέχει καθοδήγηση στις ομάδες, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά αποτελέσματα και να συντονίζονται οι εργασίες των ομάδων.

Για κάθε στόχο που αναφέρεται στο παράρτημα I, οι ομάδες υποβάλλουν έκθεση σχετικά με το παραγόμενο έργο από τις διεξαχθείσες εργασίες, η οποία περιέχει συγκεκριμένα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα.

Οι ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων όλων των ομάδων τίθενται στη διάθεση όλων των κρατών μελών, ανεξαρτήτως του βαθμού συμμετοχής τους σε έναν δεδομένο τομέα. Οι εκθέσεις των ομάδων θα δημοσιεύονται.

Η Επιτροπή παρέχει υλικοτεχνική και γραμματειακή υποστήριξη στις ομάδες κατά τη διεκπεραίωση του έργου τους. Στο μέτρο του δυνατού, τις επικουρεί και με άλλα κατάλληλα μέσα (όπως μελέτες σχετικές με τον τομέα εργασίας τους).

Βασιζόμενη στις προαναφερόμενες εκθέσεις, η Επιτροπή εκπονεί τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/15


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

22 Δεκεμβρίου 2014

(2014/C 463/03)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2259

JPY

ιαπωνικό γιεν

147,06

DKK

δανική κορόνα

7,4401

GBP

λίρα στερλίνα

0,78490

SEK

σουηδική κορόνα

9,5536

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2035

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,0565

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,618

HUF

ουγγρικό φιορίνι

315,33

LTL

λιθουανικό λίτας

3,45280

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2665

RON

ρουμανικό λέου

4,4666

TRY

τουρκική λίρα

2,8423

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5057

CAD

δολάριο Καναδά

1,4257

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,5098

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5803

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6171

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 343,82

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,2082

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,6271

HRK

κροατική κούνα

7,6650

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 255,54

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,2839

PHP

πέσο Φιλιππινών

54,723

RUB

ρωσικό ρούβλι

67,1555

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,282

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,2455

MXN

πέσο Μεξικού

17,8608

INR

ινδική ρουπία

77,4769


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/16


Κοινοποίηση έναρξης ισχύος

(2014/C 463/04)

Η απόφαση αριθ. 1/2014 της μεικτής επιτροπής ΕΕ-Ελβετίας που συγκροτήθηκε με το άρθρο 14 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, της 21ης Ιουνίου 1999, η οποία τροποποιεί το παράρτημα II (Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης), αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2015, μετά την έγκρισή της από τη Μεικτή Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου 2014 με γραπτή διαδικασία.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/17


Επίσημες αργίες για το έτος 2015

(2014/C 463/05)

Belgique/België

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12

България

1.1, 3.3, 10.4, 11.4, 12.4, 13.4, 1.5, 6.5, 24.5, 6.9, 22.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 2.4, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 25.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 3.4, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 21.7, 15.8, 3.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Eesti

1.1, 24.2, 3.4, 5.4, 1.5, 24.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 17.3, 3.4 6.4, 4.5, 1.6, 3.8, 26.10, 25.12, 28.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 10.4, 13.4, 1.5, 1.6, 28.10, 25.12

España

1.1, 6.1, 3.4, 1.5, 15.8, 12.10, 8.12, 25.12

France

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 14.7, 21.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 4.6, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 6.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 23.2, 25.3, 1.4, 10.4, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 4.5, 10.5, 24.5, 23.6, 24.6, 18.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 5.4, 1.5, 3.5, 7.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 2.1, 15.3, 5.4, 6.4, 1.5, 24.5, 25.5, 20.8, 21.8, 23.10, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 31.3, 3.4, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 5.4, 6.4, 27.4, 5.5, 14.5, 24.5, 25.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 6.4, 1.5, 14.5, 25.5, 4.6, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 5.4, 6.4, 1.5, 3.5, 4.6, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 3.4, 5.4, 25.4, 1.5, 10.6, 15.8, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 12.4, 13.4, 1.5, 31.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 6.4, 1.5, 14.5, 15.5, 25.6, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

Slovensko

1.1, 6.1, 3.4, 6.4, 1.5, 8.5, 5.7, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 6.1, 25.3, 27.3, 28.3, 1.5, 5.5, 15.5, 25.6, 5.11, 6.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 3.4, 5.4, 6.4, 1.5, 14.5, 24.5, 6.6, 20.6, 31.10, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 3.4, 6.4, 4.5 25.5, 31.8, 25.12, 28.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 3.4, 6.4, 4.5, 25.5, 13.7, 31.8, 25.12, 28.12

Scotland: 1.1, 2.1, 3.4, 4.5, 25.5, 3.8, 30.11, 25.12, 28.12


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/18


Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων βάσει του προγράμματος εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020

[Απόφαση της Επιτροπής C(2014) 2069 όπως τροποποιήθηκε από την C(2014) 9588]

(2014/C 463/06)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό την επιχορήγηση έργων σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας για το 2014 στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων τηλεπικοινωνιών στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την παρακάτω πρόσκληση:

CEF-TC-2014-3, «Ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας (ηλε-ταυτοποίηση και ηλε-υπογραφή — υπηρεσίες γενικής εφαρμογής»

Τα έγγραφα που αφορούν τις προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων του περιεχομένου, των προθεσμιών και του προϋπολογισμού, περιέχονται στο κείμενο της πρόσκλησης, η οποία δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο των τηλεπικοινωνιών της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»:

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm


23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/19


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ ΠΡΩΤΕΫΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ» — EAC/A03/2014

(2014/C 463/07)

1.

Σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ (1), η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Επιτροπής δρομολογεί πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη δράση της Ένωσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το έτος 2021 για πόλεις που βρίσκονται σε υποψήφιες ή δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες στην ΕΕ και συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».

2.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση του ρόλου της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» για το έτος 2021 σε μία από αυτές τις πόλεις.

3.

Οι στόχοι της δράσης «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» είναι η προστασία και η προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών στην Ευρώπη, η ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών που μοιράζονται οι ευρωπαϊκές χώρες, η τόνωση του αισθήματος των πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτισμικό χώρο, καθώς και η ενίσχυση της συμβολής του πολιτισμού στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των πόλεων. Οι δραστηριότητες που θα αναπτύξει η πόλη η οποία θα λάβει τον ρόλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» θα προσπαθήσουν να τονώσουν το εύρος, την πολυμορφία και την ευρωπαϊκή διάσταση της πολιτιστικής της συμβολής, να διευρύνουν την πρόσβαση και τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες, να ενισχύσουν τις δυνατότητες του πολιτιστικού τομέα της και τη σύνδεση αυτού με άλλους τομείς και να αναβαθμίσουν το διεθνές προφίλ της πόλης μέσω του πολιτισμού.

4.

Περισσότερες πληροφορίες, οι όροι χρηματοδότησης και το έντυπο για την υποβολή αιτήσεων διατίθενται μαζί με το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/general/2014-eac-a03_en.htm

Το πλήρες κείμενο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής καθώς και μια σύνοψη των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού και ανάθεσης που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

5.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης το αργότερο έως την 23η Οκτωβρίου 2015.


(1)  ΕΕ L 132 της 3.5.2014, σ. 1.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/20


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2014/C 463/08)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  (2)

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9

«PONT-L’EVEQUE»

Αριθ. ΕΚ: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση

    Ονομασία του προϊόντος

    Περιγραφή του προϊόντος

    Γεωγραφική περιοχή

    Απόδειξη προέλευσης

    Μέθοδος παραγωγής

    Δεσμός

    Επισήμανση

    Εθνικές απαιτήσεις

    Άλλα: έλεγχοι

2.   Τύπος τροποποίησης(-εων)

    Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή της σύνοψης

    Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισθείσας ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε σύνοψη

    Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

    Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

3.   Τροποποίηση(-εις)

3.1.   Περιγραφή του προϊόντος

Η περιγραφή του προϊόντος επικαιροποιεί ορισμένα τεχνικά και οργανοληπτικά στοιχεία της περιγραφής του «Pont-l’Évêque».

Προκειμένου να περιγράφεται καθένας από τους τύπους τυριού, το βάρος ξηράς ουσίας, το οποίο προηγουμένως αναφερόταν μόνο για τους τύπους «Pont-l’Évêque» και μικρό «Pont-l’Évêque», τώρα διευκρινίζεται και για τους τύπους μεγάλο «Pont-l’Évêque» και μισό «Pont-l’Évêque». Καθορίζεται επίσης το αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος για καθέναν από τους τύπους, βάσει των υφιστάμενων πρακτικών, ώστε να βελτιωθεί η περιγραφή του προϊόντος:

Το μεγάλο «Pont-l’Évêque» έχει αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 1 200 έως 1 600 g και το βάρος του επί ξηρού ανέρχεται σε 650 έως 850 g.

Το «Pont-l’Évêque» έχει αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 300 έως 400 g.

Το μεσαίο «Pont-l’Évêque» έχει αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 150 έως 200 g.

Το μικρό «Pont-l’Évêque» έχει αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 180 έως 250 g.

Η κατάργηση της πορτοκαλόχρωμης απόχρωσης της κρούστας και η αντικατάσταση των αποχρώσεων «από χρυσοκίτρινο έως πορτοκαλόχρωμο» με τις αποχρώσεις «από λευκωπό έως ερυθρωπό» αντιστοιχεί στην επιλογή στην οποία προέβη η ομάδα να απαγορεύσει τη χρήση της μπιξίνης ως χρωστικής της κρούστας.

Όσον αφορά την κρούστα, απαλείφεται ο λείος χαρακτήρας της, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόδηλη πλάνη, που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές που έχουν καταχωριστεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 (3), επειδή η κρούστα του «Pont-l’Évêque» δεν υπήρξε ποτέ λεία.

Προβλέπεται επίσης μία διευκρίνιση ώστε να βελτιωθεί η περιγραφή των συνήθων πρακτικών. Η κρούστα μπορεί πράγματι να βουρτσίζεται (με φυσική δράση ξηρής ή υγρή βούρτσας πάνω στην κρούστα) ή να πλένεται (καταιονισμός υδατικού διαλύματος υπό πίεση). Το βούρτσισμα χρησιμοποιείται ανέκαθεν και εξομοιώνεται με πλύσιμο, μολονότι δεν μνημονεύεται ως τέτοιο στις καταχωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 προδιαγραφές. Διευκρινίζεται ότι το βούρτσισμα μπορεί να θεωρηθεί μέθοδος πλυσίματος, ο προαιρετικός χαρακτήρας του ενός και του άλλου ωστόσο διευκρινίζεται με την έκφραση «μπορεί να είναι».

Τέλος, τα στοιχεία που αφορούν την περιγραφή της μεθόδου παραγωγής (στράγγιση και αλάτιση) μεταφέρονται στο κατάλληλο κεφάλαιο.

3.2.   Γεωγραφική περιοχή

Η τροποποιημένη γεωγραφική περιοχή του «Pont-l’Évêque» περιλαμβάνει πλέον 1 365 κοινότητες, που αντιπροσωπεύουν το 38 % της έκτασης της περιοχής η οποία περιλαμβάνεται στις καταχωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 προδιαγραφές (αποκλείστηκαν 2 129 κοινότητες). Η μείωση της έκτασης της γεωγραφικής περιοχής είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ενίσχυσης του δεσμού μεταξύ της ονομασίας «Pont-l’Évêque» και των νορμανδικών συστημάτων εκτροφής ζώων γαλακτοπαραγωγής με βόσκηση, καθώς και του καθορισμού του πυρήνα της ονομασίας και των χαρακτηριστικών της (φυσικό περιβάλλον / συνήθειες). Κάθε κοινότητα της αναθεωρημένης γεωγραφικής περιοχής ανήκει σε μια περιοχή που ευνοεί την ανάπτυξη του χόρτου, η οποία οριοθετείται από ψυχρό και υγρό κλίμα και/ή έλη και βάθη κοιλάδας, και χαρακτηρίζεται από λιβαδικό τοπίο διάσπαρτο με σύδεντρα (bocage), μάρτυρα της παράδοσης εκτροφής ζώων γαλακτοπαραγωγής με βόσκηση και από γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις που ακόμη χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το χόρτο.

Αυτή η μείωση της έκτασης της γεωγραφικής περιοχής συνδέεται εξάλλου με την αναθεώρηση των προδιαγραφών, με την οποία ενισχύεται ο δεσμός με την περιοχή, καθώς η αναθεώρηση επιβάλλει την υποχρέωση να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του γάλακτος, τουλάχιστον εν μέρει, ζώα της νορμανδικής φυλής και να βασίζεται η διατροφή των ζώων στη βόσκηση.

3.3.   Απόδειξη προέλευσης

Οι τροποποιήσεις της παραγράφου 4.1 συνδέονται με την εξέλιξη της εθνικής νομοθεσίας. Προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία αναγνώρισης της ικανότητας των παραγωγών να πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του σήματος το οποίο επιδιώκουν να χρησιμοποιούν.

Στο σημείο 4.2 προβλέπεται ειδική δήλωση ως ένδειξη της προσήλωσης των επιχειρήσεων σε μια διαδικασία εξέλιξης των κοπαδιών προς τη νορμανδική φυλή.

Μια διάταξη που αφορά τις δηλώσεις που απαιτούνται για τη γνώση και παρακολούθηση των ποσοτήτων επιτρέπει στην ομάδα να συγκεντρώνει τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την καλή γνώση και παρακολούθηση της ονομασίας προέλευσης «Pont-l’Évêque».

Συμπληρώθηκαν οι παράγραφοι που αφορούν την τήρηση αρχείων και τον έλεγχο του προϊόντος.

3.4.   Μέθοδος παραγωγής

Οι προδιαγραφές διασαφηνίζουν πολλά σημεία της μεθόδου παραγωγής ώστε να περιγράφονται καλύτερα οι παραδοσιακές συνθήκες παραγωγής του γάλακτος και παρασκευής του τυριού οι οποίες συμβάλλουν στα χαρακτηριστικά και τη φήμη του προϊόντος «Pont-l’Évêque».

—   Συνθήκες παραγωγής του γάλακτος:

Το τυρί «Pont-l’Évêque» παρασκευάζεται με γάλα τμήμα του οποίου παράγεται από αγελάδες της νορμανδικής φυλής, οι οποίες αποτελούν τουλάχιστον το 50 % του αριθμού των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής κάθε εκμετάλλευσης. Για να είναι δυνατή η ανάληψη δέσμευσης και η προσαρμογή του συνόλου των κτηνοτρόφων και παραγωγών «Pont-l’Évêque» στη νέα αυτή συνθήκη παραγωγής, προβλέπεται στις προδιαγραφές μεταβατική περίοδος μέχρι τις 30 Απριλίου 2017. Η τροποποίηση αυτή επιτρέπει την ενίσχυση του δεσμού με την περιοχή μέσω της υποχρέωσης για χρήση αγελάδων της νορμανδικής φυλής στα κοπάδια γαλακτοπαραγωγής.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των προδιαγραφών, εισάγεται ο ορισμός του κοπαδιού: πρόκειται για το σύνολο των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής μιας εκμετάλλευσης, αποτελούμενο από τις αγελάδες σε γαλακτοφορία, τις αγελάδες που έχουν στερέψει και τις δαμαλίδες ανανέωσης του κοπαδιού.

Η περίοδος βόσκησης διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες ανά έτος. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 0,33 εκτάρια χορτολιβαδικής έκτασης ανά αρμεγόμενη αγελάδα γαλακτοπαραγωγής, εκ των οποίων τουλάχιστον 0,25 εκτάρια χορτολιβαδικής έκτασης βόσκησης, προσβάσιμης από τις εγκαταστάσεις αρμέγματος, καθώς και 2 εκτάρια λειμώνα ανά εκτάριο καλλιέργειας αραβοσίτου ενσίρωσης χρησιμοποιούμενου για τη διατροφή των ζώων του κοπαδιού. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι η διατροφή θα βασίζεται στην κατανάλωση χόρτου (βόσκηση, παραγωγή σανού κ.λπ.), σε σύνδεση με την παράδοση της γεωγραφικής περιοχής για εκτροφή με βόσκηση.

Για να εξασφαλιστεί ο δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή, τουλάχιστον το 80 % της ξηράς ουσίας του βασικού σιτηρεσίου του κοπαδιού (χορτονομές) προέρχεται από αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που βρίσκονται στη γεωγραφική περιοχή.

Εκτός των περιόδων βόσκησης, κάθε μέρα χορηγείται στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ξηρή χορτονομή. Η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής περιορίζεται σε 1 800 kg ανά αγελάδα του κοπαδιού και ανά ημερολογιακό έτος. Εισάγεται στις προδιαγραφές κατάλογος των χορτονομών και των επιτρεπόμενων συμπληρωμάτων. Ο δεσμός με την περιοχή εδραιώνεται επομένως μέσω της αυτονομίας των εκμεταλλεύσεων ως προς την παραγωγή χορτονομής και του περιορισμού της χορήγησης συμπληρωμάτων.

—   Χρησιμοποιούμενο γάλα:

Προκειμένου να αποφεύγονται όσον είναι δυνατόν τα προβλήματα αλλοίωσης της πρώτης ύλης, καθορίζεται συγκεκριμένα ο χρόνος αποθήκευσης του γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του «Pont-l’Évêque». Η αποθήκευση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες στο αγρόκτημα και τις 96 ώρες συνολικά, υπολογιζόμενες από την ώρα του παλαιότερου αρμέγματος έως την έναρξη της ωρίμασης, διάρκεια που μειώνεται σε 72 ώρες για τα τυριά που παρασκευάζονται από ανεπεξέργαστο γάλα.

Επιπλέον, για να αποφευχθεί κάθε πρακτική που δεν είναι σύμφωνη με τις παραδοσιακές τεχνικές, προστίθεται ότι απαγορεύεται η συμπύκνωση του γάλακτος πριν την πήξη με μερική αφαίρεση του υδατικού τμήματος καθώς και ότι, επιπλέον των γαλακτοκομικών πρώτων υλών, τα μόνα συστατικά ή βοηθητικά επεξεργασίας ή πρόσθετα που επιτρέπονται στο γάλα, και κατά τη διάρκεια της μεταποίησής του, είναι η πυτιά, οι αβλαβείς καλλιέργειες βακτηρίων, ζυμών και μυκήτων, το αλάτι και το χλωριούχο ασβέστιο.

Η τελευταία αυτή διάταξη περιλαμβάνει την απαγόρευση της μπιξίνης: η μπιξίνη, χρωστική της κρούστας, χρησιμοποιούνταν για τη διόρθωση των ελαττωμάτων του πέλους της κρούστας που οφείλονται στην υγειονομική κατάσταση του γάλακτος. Η βελτίωση της υγειονομικής ποιότητας του γάλακτος επί σειρά ετών κατέστησε περιττή τη χρήση της μπιξίνης. Οι παραγωγοί του «Pont-l’Évêque» δεν τη χρησιμοποιούν πλέον εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια.

—   Συνθήκες παραγωγής του τυριού:

Διευκρινίζονται οι συνθήκες μεταποίησης του «Pont-l’Évêque», από την προσθήκη πυτιάς στο γάλα έως την τελειοποίηση, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στις καταχωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 προδιαγραφές. Οι διευκρινίσεις αφορούν την περιγραφή —ιδίως μέσω των τιμών στόχων— των διαφόρων σταδίων της διεργασίας παραγωγής του «Pont-l’Évêque», τα οποία ανταποκρίνονται στα τοπικά, θεμιτά και πάγια ήθη.

Επομένως διευκρινίζονται τα εξής:

Ο περιέκτης του γάλακτος είναι κάδος χωρητικότητας 600 λίτρων, ώστε η μορφοποίηση του περιεχομένου να γίνεται σε μία δόση και όλα τα τυριά που τοποθετούνται στις τυροκομικές μήτρες να έχουν την ίδια διάρκεια πήξης του γάλακτος.

Οι συνθήκες ωρίμασης: λιγότερο από 26 ώρες σε θερμοκρασία μικρότερη των 40 °C, ώστε να οριστούν σαφέστερα οι παράμετροι που συνδέονται με το εν λόγω στάδιο.

Οι συνθήκες προσθήκης της πυτιάς: σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιείται αποκλειστικά πυτιά ζωικής προέλευσης και η προσθήκη της γίνεται σε θερμοκρασία 32 έως 40 °C.

Η μέθοδος παραγωγής του τυροπήγματος: κοπή σε κόκκους μεσαίου μεγέθους < 25 mm και ανάδευση ώστε να εξασφαλίζεται η στράγγιση σε κάδους σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Μερική αφαίρεση του ορού γάλακτος πριν από την τοποθέτηση στις τυροκομικές μήτρες, μέσω μάλαξης της τυρόμαζας και μηχανικής στράγγισης.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ προσθήκης πυτιάς / τοποθέτησης στις μήτρες: η τοποθέτηση στις μήτρες εκτελείται τουλάχιστον 2 ώρες μετά την προσθήκη πυτιάς, ώστε να επιτραπεί η οξίνιση του τυροπήγματος.

Οι συνθήκες στράγγισης εντός της μήτρας: τουλάχιστον 10 ώρες σε θερμοκρασία 17 έως 31 °C —συνθήκες θερμοκρασίας ακριβέστερες από τις έννοιες «θερμοκρασία περιβάλλοντος» και «θερμαινόμενη αίθουσα», οι οποίες περιλαμβάνονταν στις καταχωρισμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 προδιαγραφές— και πολλές αναστροφές.

Αλάτιση· πραγματοποιείται 1 έως 4 ημέρες μετά την προσθήκη πυτιάς, ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για την ανάπτυξη της επιφανειακής χλωρίδας.

Η φάση και οι συνθήκες εφίδρωσης: η εφίδρωση αντιστοιχεί στη φάση μεταξύ αλάτισης και έναρξης της τελειοποίησης, της οποίας διευκρινίζονται οι συνθήκες θερμοκρασίας (10 έως 22 °C) ώστε να οριστεί σαφέστερα η εν λόγω παράμετρος.

Αναφέρεται ότι απαγορεύεται να συντηρούνται σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός οι γαλακτικές πρώτες ύλες, τα προϊόντα κατά το στάδιο της παραγωγής, το τυρόπηγμα και το νωπό τυρί, ώστε να αποφεύγεται κάθε πρακτική που απομακρύνεται από την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

—   Ωρίμαση του τυριού:

Προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τυριών, τροποποιούνται οι συνθήκες τελειοποίησης. Η ελάχιστη διάρκεια τελειοποίησης, η οποία προηγουμένως ήταν 14 ημέρες για όλους τους τύπους, αυξάνεται σε 18 ημέρες από την προσθήκη πυτιάς, για όλους τους τύπους εκτός του μεγάλου «Pont-l’Évêque» που ορίζεται σε 21 ημέρες. Η τελειοποίηση εκτελείται επί ελάχιστο χρονικό διάστημα 8 έως 9 ημερών, αναλόγως του τύπου, σε θερμοκρασία 11 έως 19 °C. Προκειμένου τα τυριά που εξέρχονται από τη φάση της εξίδρωσης μετά την αλάτιση (της οποίας, υπενθυμίζεται ότι η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10 και 22 °C) να μπορούν να υποστούν αργή μείωση της θερμοκρασίας τους, αυξάνεται η μέγιστη θερμοκρασία τελειοποίησης από 14 σε 19 °C. Το «Pont-l’Évêque» μπορεί να υποβληθεί σε πρόσθετη τελειοποίηση σε θερμοκρασία μεταξύ 4 και 15 °C μετά την ενδεχόμενη συσκευασία. Απαλείφεται από τις προδιαγραφές η αναφορά στις καλλιέργειες του βακτηρίου brevibacterium linens, δεδομένου ότι η ανάπτυξή τους δεν είναι συστηματική, ούτε είναι οπωσδήποτε επιθυμητή. Δεδομένου ότι η ψύξη του τυριού που είναι απαραίτητη για να είναι δυνατή η μεταφορά του αναστέλλει την τελειοποίησή του, διευκρινίζεται επίσης ότι η ελάχιστη διάρκεια τελειοποίησης δεν περιλαμβάνει τον χρόνο μεταφοράς μεταξύ του εργαστηρίου παρασκευής και του εργαστηρίου τελειοποίησης, και καθορίζεται ότι αυτός ο χρόνος μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες.

3.5.   Δεσμός

Το συγκεκριμένο τμήμα των προδιαγραφών αναδιατυπώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις προδιαγραφές των ΠΟΠ. Σε αυτό περιγράφονται η ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής, η ιδιοτυπία του προϊόντος και η αιτιώδης σχέση μεταξύ των φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων της γεωγραφικής περιοχής και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Χάρη στην περιγραφή αυτή, εξηγούνται καλύτερα οι διευκρινίσεις που εισάγονται σχετικά με την τεχνογνωσία παραγωγής του γάλακτος και τη μέθοδο παραγωγής και μεταποίησης του τυριού, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών και στην ιδιοτυπία του «Pont-l’Évêque». Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η παρουσία της νορμανδικής φυλής, την οποία σήμερα ανταγωνίζονται άλλες, παραγωγικότερες, φυλές γαλακτοπαραγωγής.

3.6.   Επισήμανση

Προκειμένου να εναρμονιστούν οι προδιαγραφές με τις εθνικές ρυθμίσεις, απαλείφεται η διάταξη που αφορά την υποχρέωση τοποθέτησης του λογότυπου «INAO». Διευκρινίζεται ότι η ένδειξη «Appellation d’origine protégée» (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) ή «AOP» (ΠΟΠ), είναι υποχρεωτική, καθώς και το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΟΠ.

3.7.   Άλλα

Διευκρινίζονται οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο των προδιαγραφών και προστίθενται στις προδιαγραφές ο πίνακας των κυριότερων σημείων προς έλεγχο και η μέθοδος αξιολόγησής τους.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων  (4)

«PONT-L’EVEQUE»

Αριθ. ΕΚ: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Ονομασία

«Pont-l’Évêque»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.3. Τυριά

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Η ονομασία «Pont-l’Évêque» χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τα τυριά από αγελαδινό γάλα τα οποία έχουν μαλακή μάζα, κρούστα με πέλος που μπορεί να βουρτσίζεται ή να πλένεται, σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 45 γραμμάρια λιπαρής ύλης ανά 100 γραμμάρια τυριού μετά από πλήρη ξήρανση. Η κρούστα έχει χρώμα λευκωπό έως κοκκινωπό, η μάζα είναι μαλακή, δεν είναι κολλώδης ούτε ρευστή, έχει χρώμα υπόλευκο έως αχυροκίτρινο, είναι ομοιογενής με λίγες οπές, η γεύση είναι γλυκιά με ποικίλα αρώματα (φυτικά, γαλακτικά, κρεμώδη ή ελαφρώς καπνιστού).

Το «Pont-l’Évêque» λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

το μεγάλο «Pont-l’Évêque» έχει τετράγωνη επιφάνεια, μήκους πλευράς 190 έως 210 mm, αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 1 200 έως 1 600 g και βάρος ξηράς ουσίας 650 έως 850 g,

το «Pont-l’Évêque» έχει τετράγωνη επιφάνεια, μήκους πλευράς 105 έως 115 mm, αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 300 έως 400 g και βάρος ξηράς ουσίας τουλάχιστον 140 g,

το μεσαίο «Pont-l’Évêque» έχει ορθογώνια επιφάνεια, μήκους πλευράς 105 έως 115 mm και πλάτους 52 έως 57 mm, αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 150 έως 200 g και βάρος ξηράς ουσίας τουλάχιστον 70 g,

το μικρό «Pont-l’Évêque» έχει τετράγωνη επιφάνεια, μήκους πλευράς 85 έως 95 mm, αναγραφόμενο στη συσκευασία καθαρό βάρος 180 έως 250 g και βάρος ξηράς ουσίας τουλάχιστον 85 g.

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Από την 1η Μαΐου 2017, τουλάχιστον το 50 % του δυναμικού των εκμεταλλεύσεων σε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής αποτελείται από αγελάδες νορμανδικής φυλής.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης)

Για να εξασφαλιστεί ο στενός δεσμός μεταξύ της περιοχής και του προϊόντος με διατροφή χαρακτηριστική της γεωγραφικής περιοχής, οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής βόσκουν επί 6 τουλάχιστον μήνες ανά έτος, η εκμετάλλευση περιλαμβάνει τουλάχιστον 0,33 εκτάρια χορτολιβαδικής έκτασης ανά αρμεγόμενη αγελάδα γαλακτοπαραγωγής εκ των οποίων τουλάχιστον 0,25 εκτάρια χορτολιβαδικής έκτασης βόσκησης, προσβάσιμης από τις εγκαταστάσεις αρμέγματος, καθώς και 2 εκτάρια λειμώνα ανά εκτάριο καλλιέργειας αραβοσίτου ενσίρωσης χρησιμοποιούμενου για τη διατροφή των ζώων του κοπαδιού.

Το βασικό σιτηρέσιο του κοπαδιού, που αποτελείται από ξηρή χορτονομή, παράγεται σε ποσοστό τουλάχιστον 80 % (υπολογιζόμενο επί ξηράς ουσίας) σε αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής περιορίζεται σε 1 800 kg ανά αγελάδα του κοπαδιού και ανά ημερολογιακό έτος.

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Η παραγωγή του γάλακτος, η παρασκευή και η τελειοποίηση των τυριών εκτελούνται εντός της οριοθετούμενης στο σημείο 4 γεωγραφικής περιοχής.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση

Κάθε τυρί «Pont-l’Évêque» ΠΟΠ που διατίθεται στο εμπόριο φέρει ατομική ετικέτα η οποία περιλαμβάνει την ονομασία προέλευσης, με χαρακτήρες διαστάσεων τουλάχιστον ίσων με τα δύο τρίτα των μεγαλύτερων χαρακτήρων που εμφαίνονται στην ετικέτα, την ένδειξη «Appellation d’origine protégée» ή «AOP» (ΠΟΠ) και το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΟΠ.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Κατάλογος των καντονίων και κοινοτήτων της γεωγραφικής περιοχής παραγωγής του προϊόντος με την ΠΟΠ «Pont-l’Évêque».

Διοικητικό διαμέρισμα Calvados

Τα καντόνια, στο σύνολό τους, Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Évêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy, Vire.

Το καντόνιο Cabourg πλην των κοινοτήτων Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville. Το καντόνιο Falaise-Nord, à l’exception des communes d’Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy, Villers-Canivet. Το καντόνιο Villers-Bocage πλην των κοινοτήτων Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage.

Οι κοινότητες Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre, Vienne-en-Bessin.

Διοικητικό διαμέρισμα Eure

Τα καντόνια στο σύνολό τους, Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles, Thiberville.

Το καντόνιο Bernay-Ouest, πλην των κοινοτήτων Plasnes, Valailles. Το καντόνιο Broglie, πλην της κοινότητας Mesnil-Rousset. Το καντόνιο Pont-Audemer, πλην των κοινοτήτων Colletot, Corneville-sur-Risle. Το καντόνιο Quillebeuf-sur-Seine, πλην των κοινοτήτων Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Vieux-Port. Το καντόνιο Saint-Georges-du-Vièvre, πλην των κοινοτήτων Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre, Saint-Pierre-des-Ifs.

Οι κοινότητες Morsan, Notre-Dame-d’Epine, Saint-Victor-d’Epine.

Διοικητικό διαμέρισμα La Manche

Τα καντόνια, στο σύνολό τους, Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly, Villedieu-les-Poêles.

Το καντόνιο Avranches, πλην των κοινοτήτων Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains, Le Val-Saint-Père. Το καντόνιο Quettehou, πλην της κοινότητας Octeville-l’Avenel.

Οι κοινότητες Les Chéris, Marcilly, Le Mesnil-Ozenne.

Διοικητικό διαμέρισμα Orne

Τα καντόνια, στο σύνολό τους, Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray, Vimoutiers.

Το καντόνιο Carrouges, πλην της κοινότητας Ciral. Το καντόνιο Courtomer, πλην των κοινοτήτων Bures, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Το καντόνιο Ecouché, πλην των κοινοτήτων Goulet, Sentilly. Το καντόνιο Exmes, πλην της κοινότητας Silly-en-Gouffern. Το καντόνιο της Ferté-Frênel, πλην των κοινοτήτων Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Το καντόνιο Mortrée, πλην των κοινοτήτων Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs.

Οι κοινότητες Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή παραγωγής του «Pont-l’Évêque» εκτείνεται σε τμήμα του εδάφους των τριών διοικητικών διαμερισμάτων της Κάτω Νορμανδίας (Calvados, Manche και Orne) καθώς και στο δυτικό τμήμα του διοικητικού διαμερίσματος Eure. Στην περιοχή επικρατεί ήπιο ωκεάνιο κλίμα με άφθονες βροχοπτώσεις (> 700 mm) και καλά κατανεμημένες σε όλη τη διάρκεια του έτους. Τα τοπία βόσκησης με το ήπιο ανάγλυφο κυριαρχούνται από το λιβαδικό περιβάλλον με σύδεντρα και την παρουσία πυκνού υδρογραφικού δικτύου και πολυάριθμων ελών που συνδέονται με αυτό. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που στο παρελθόν κατείχαν ένα συντριπτικό ποσοστό της γεωργικής έκτασης της γεωγραφικής περιοχής εξακολουθούν να καλύπτουν περισσότερη από τη μισή.

Η περιοχή αυτή, με την παράδοση εκτροφής βοοειδών, αποτελεί το λίκνο της νορμανδικής φυλής η οποία, αν και σήμερα υφίσταται τον ανταγωνισμό της παραγωγικότερης φυλής Prim’Holstein, είναι ανέκαθεν παρούσα στη γεωγραφική περιοχή με την έκδηλη βούληση να διατηρήσει και να αναπτύξει το δυναμικό της. Σήμερα, ο τρόπος διατροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του νωπού χόρτου στο σιτηρέσιο των ζώων και την κατανάλωσή του με βόσκηση επί 6 τουλάχιστον μήνες ανά έτος. Για τον λόγο αυτό καθορίζεται για τις εκμεταλλεύσεις η ελάχιστη έκταση λειμώνων ανά αγελάδα γαλακτοπαραγωγής. Επιπλέον, για να επιβεβαιωθεί η υπερίσχυση του χόρτου, ιδίως σε σχέση με τον αραβόσιτο, οι εκμεταλλεύσεις διαθέτουν διπλάσια χορτολιβαδική έκταση σε σχέση με την έκταση καλλιέργειας αραβοσίτου χρησιμοποιούμενου για τη διατροφή του κοπαδιού.

Η μακρόχρονη αυτή παράδοση εκτροφής με βόσκηση και παραγωγής γάλακτος, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα, οδήγησε σε αναγνωρισμένες τεχνογνωσίες επεξεργασίας τυριών με μαλακή μάζα. Η τυροκομική μεταποίηση κατά την οποία χρησιμοποιούνται κάδοι πήξης περιορισμένου μεγέθους, αποκλειστικά ζωική πυτιά και το τυρόπηγμα τεμαχίζεται σε πολύ μικρούς έως μεσαίους κόκκους, διαιωνίζει την παλιά τεχνογνωσία.

Η φήμη του τυριού, η κατανάλωση του οποίου ξεκινά μετά από σχετικά σύντομη περίοδο τελειοποίησης, πιστοποιείται από το 1622: Ο Hélie le Cordier, νορμανδός συγγραφέας, δημοσίευσε ποίημα αποτελούμενο από 16 ωδές προς τιμήν του «Pont-l’Évêque», από το οποίο προέρχεται η διάσημη φράση: «Όλοι το αγαπούν εξίσου γιατί είναι φτιαγμένο με τόση τέχνη, που, λίγο ή πολύ ώριμο, είναι σκέτη κρέμα». Έτσι, το Pont l’Évêque, από τις αρχές του 18ου αιώνα, για λόγους διαφοροποίησης, έλαβε το τετράγωνο σχήμα του με τη χρήση ξύλινων καλουπιών.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το «Pont-l’Evêque» είναι τυρί από αγελαδινό γάλα, με μαλακή μάζα το οποίο, από τότε που ξεκίνησε η χρήση ξύλινων καλουπιών τον 18ο αιώνα, έχει τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα με αιχμηρές ακμές και γωνίες. Η κρούστα του με το λευκωπό έως ερυθρωπό χρώμα περικλείει μια μάζα μαλακή, που δεν είναι κολλώδης, με χρώμα υπόλευκο έως αχυροκίτρινο. Η γεύση του είναι γλυκιά με αρώματα, συχνά γαλακτικά ή φυτικά και ενίοτε ελαφρώς καπνιστού.

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ)

Οι βροχερές και ήπιες κλιματικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής επιτρέπουν τη σημαντική παραγωγή χορτονομής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η παραγωγή αυτή επιτρέπει την παραγωγή γάλακτος από ζώα που τρέφονται κυρίως με χόρτο. Το γάλα αυτό, το οποίο προέρχεται από αγελάδες που βόσκουν επί μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσιάζει μεγάλη καταλληλότητα για τυροκομική μεταποίηση. Η παρουσία ζώων της νορμανδικής φυλής ενισχύει αυτή την ιδιαιτερότητα.

Παράλληλα με την τεχνογνωσία όσον αφορά τη βόσκηση και την παραγωγή γάλακτος, αναπτύχθηκε η τυροκομική τεχνογνωσία και επέτρεψε την απόκτηση, από πολύ παλιά, της φήμης του «Pont l’Évêque». Η τυροκομική τεχνογνωσία σχετίζεται με τις επονομαζόμενες τεχνολογίες «τυριών μαλακής μάζας» με σχετικά πολύ σύντομη τελειοποίηση. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες λόγω της απουσίας κλιματικών και τοπογραφικών περιορισμών που να επιβάλλουν την ανάγκη διατήρησης του γάλακτος επί μεγάλο χρονικό διάστημα υπό μορφή τυριού. Το αποτέλεσμα είναι ένα τυρί γλυκό και αρωματικό, αναγνωρισμένο για την πολύ υψηλή του ποιότητα εδώ και αιώνες.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

[άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 (5)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  EE L 343 της 14.12.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012.

(3)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1.

(4)  Αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012.

(5)  Βλέπε υποσημείωση 4.


Διορθωτικά

23.12.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/28


Διορθωτικό στη σύσταση 2014/70/ΕΕ της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, για τις ελάχιστες αρχές για την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων (όπως το σχιστολιθικό αέριο) με τη χρήση υδραυλικής ρωγμάτωσης μεγάλου όγκου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39 της 8ης Φεβρουαρίου 2014 )

(2014/C 463/09)

Σε όλο το έγγραφο, στον σωστό γραμματικό τύπο:

αντί:

«έρευνα»

διάβαζε:

«εξερεύνηση».