ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 98A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
3 Απριλίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

2014/C 098A/01

Προκηρυξη γενικου διαγωνισμου EPSO/AST/131/14 — Βοηθοι (AST 3) — Πυρηνικη επιθεωρηση

1

 

2014/C 098A/02

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Επίσημης Εφημερίδας C A Διαγωνισμοί

9

EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

3.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 98/1


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

EPSO/AST/131/14 — ΒΟΗΘΟΙ (AST 3)

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2014/C 098 A/01

 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων βοηθών (1).

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση κενών θέσεων υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (DG ENER) στο Λουξεμβούργο και στις υπηρεσίες του Κοινού Κέντρου Ερευνών, των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τις πυρηνικές διασφαλίσεις και ειδικότερα στο Ινστιτούτο Υπερουράνιων Στοιχείων (ITU) στην Καρλσρούη (Γερμανία), στο Ινστιτούτο Ενέργειας (IE) στο Πέτεν (Κάτω Χώρες), καθώς και στη διεύθυνση «Διαχείριση της εγκατάστασης της Ispra» (ISD) στην Ispra (Ιταλία).

Πριν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, διαβάστε προσεκτικά τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60 A της 1ης Μαρτίου 2014, καθώς και στον δικτυακό τόπο της EPSO.

Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες εγγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

II.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

III.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

IV.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

V.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ

VΙ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

VII.

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

VIII.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

I.   ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αριθμός επιτυχόντων: 32

II.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η αποστολή της ΓΔ ENER όσον αφορά τις πυρηνικές διασφαλίσεις συνίσταται στη μέριμνα για την τήρηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων σχετικά με τη μη διάδοση πυρηνικού υλικού, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 7 της συνθήκης Ευρατόμ για την καθιέρωση του συστήματος διασφαλίσεων Ευρατόμ.

Η αποστολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) συνίσταται στο να παρέχει, με βάση τις ανάγκες των πελατών, επιστημονική και τεχνική βοήθεια για τη σύλληψη, την επεξεργασία, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών της ΕΕ. Ως υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το JRC λειτουργεί ως επιστημονικό και τεχνολογικό κέντρο αναφοράς της Ένωσης.

Οι πυρηνικοί επιθεωρητές απαιτείται να ελέγχουν την ορθότητα των δηλώσεων και των εκθέσεων των φορέων εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων, να διενεργούν φυσικό έλεγχο των πυρηνικών υλικών και να συντάσσουν εκθέσεις με τα πορίσματά τους. Υπό την εποπτεία της ιεραρχίας, είναι επίσης υπεύθυνοι για την επικοινωνία με τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εθνικούς εταίρους και τους διεθνείς οργανισμούς. Ενδέχεται να απαιτηθεί επίσης να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του εξοπλισμού διασφαλίσεων.

Τα καθήκοντα του πυρηνικού επιθεωρητή συνίστανται κατά κύριο λόγο στα εξής:

Επιθεωρήσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου (δηλαδή, εξόρυξη σχάσιμων υλικών, μετατροπή, εμπλουτισμός, παραγωγή καυσίμου, λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων, επεξεργασία αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, επεξεργασία αποβλήτων και δημιουργία χώρων τελικής εναπόθεσης). Οι επιθεωρήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των εν λόγω εγκαταστάσεων και στην εξέταση των δικαιολογητικών για τις δηλώσεις λογιστικής που υποβάλλονται από τον φορέα εκμετάλλευσης προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσον αντιστοιχούν στην πραγματική κατάσταση. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια ποσοτικών και ποιοτικών μετρήσεων, τη δειγματοληψία, καθώς και την αξιολόγηση των δεδομένων μέτρησης, τη βιντεοεπιτήρηση και στοιχεία σχετικά με την σφράγιση.

Επαλήθευση της συμμόρφωσης και της συνεκτικότητας των σχετικών με τα πυρηνικά υλικά δηλώσεων λογιστικής που υποβάλλονται από τους φορείς εκμετάλλευσης πυρηνικών εγκαταστάσεων. Τούτο περιλαμβάνει φόρτωση δεδομένων σε ηλεκτρονικό σύστημα λογιστικής, ανάλυση των ανωμαλιών που ανιχνεύονται από το σύστημα και παρακολούθηση των εν λόγω ανωμαλιών με τους συγκεκριμένους φορείς εκμετάλλευσης.

Συμμετοχή στη θέσπιση κανόνων ελέγχου των διασφαλίσεων για κάθε πυρηνική εγκατάσταση, εκπροσώπηση της Επιτροπής σε συναντήσεις με φορείς εκμετάλλευσης, εθνικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς (ΔΟAE), καθώς και σύνταξη εμπεριστατωμένων εκθέσεων.

Ανάλυση δειγμάτων πυρηνικών υλικών και ξεσμάτων, είτε σε εργαστήρια επιτόπου, είτε στα εργαστήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τούτο περιλαμβάνει βαθμονόμηση και δοκιμές πιστοποίησης του εξοπλισμού ανάλυσης, καθώς και τον χειρισμό ραδιενεργών δειγμάτων σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Ανάπτυξη, προετοιμασία και βαθμονόμηση του εξοπλισμού και των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την επιτόπου επιθεώρηση και εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού μέτρησης και παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και ηλεκτρονικών συστημάτων στεγανοποίησης στις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τα παραπάνω καθήκοντα ενδέχεται να ανατεθούν σε διαφορετικές ομάδες. Μολονότι ο υποψήφιος ενδέχεται να είναι ειδικός σε κάποια από τις ομάδες καθηκόντων, οι διεπιστημονικές δεξιότητες στα παραπάνω πεδία μπορεί να θεωρηθούν ιδιαίτερο προσόν. Οι πυρηνικοί επιθεωρητές ενθαρρύνονται να μετακινούνται, με την πάροδο των ετών, από τη μια ομάδα στην άλλη.

Οι εν λόγω δραστηριότητες διέπονται από τις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ και το σχετικό παράγωγο δίκαιο, καθώς και από τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας είναι συμβαλλόμενο μέρος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών πραγματοποιούνται συχνά αποστολές και απαιτείται πρόσβαση σε ελεγχόμενους χώρους πυρηνικών εγκαταστάσεων. Δεδομένου ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις βρίσκονται συχνά σε απομονωμένες περιοχές, οι επιθεωρητές απαιτείται να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης.

Οι πυρηνικοί επιθεωρητές υπόκεινται σε έλεγχο ασφάλειας.

III.   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1.

Γενικοί όροι

α)

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ)

Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ)

Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

2.

Ειδικοί όροι

2.1.

Τίτλοι σπουδών και διπλώματα

Πλήρεις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα σε πεδίο είτε τεχνικό, είτε προσανατολισμένο στις φυσικές ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως: πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική.

Ή

Πλήρεις σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής ή τεχνικής κατεύθυνσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα εισόδου στην ανώτερη εκπαίδευση και συνοδευόμενες από την απόκτηση τουλάχιστον τριετούς επαγγελματικής πείρας σε σχετικό πεδίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα τρία έτη δεν θα συνυπολογιστούν στον αριθμό ετών επαγγελματικής πείρας που απαιτείται παρακάτω.

2.2.

Επαγγελματική πείρα

Επαγγελματική πείρα 3 τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων 2 σχετική με την πυρηνική φυσική, την πυρηνική χημεία, την ακτινοπροστασία, τη ραδιοβιολογία, τη φυσική, τη χημεία, τη μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στο τεχνικό πεδίο ή σε εφαρμοσμένες επιστήμες, που αποκτήθηκε στην πυρηνική βιομηχανία, σε πυρηνικό ερευνητικό κέντρο, σε εθνικό ή διεθνή δημόσιο φορέα ή σε άλλο κατάλληλο πεδίο.

Οι περίοδοι συμπληρωματικής κατάρτισης που αφορούν την αποκτηθείσα ειδίκευση και που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήψη του απαιτούμενου διπλώματος δύνανται να ληφθούν υπόψη υπολογιζόμενες ως ένα έτος το πολύ.

Η εν λόγω επαγγελματική πείρα πρέπει απαραιτήτως να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

2.3.

Γλωσσικές γνώσεις  (2)

Γλώσσα 1

Κύρια γλώσσα

άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γλώσσα 2

Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1)

ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας

Δυνάμει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης υποχρεούνται να αναφέρουν, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τους λόγους για τους οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας περιορίζεται σε μικρό αριθμό επίσημων γλωσσών της Ένωσης.

Κατά συνέπεια ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι οι δυνατότητες επιλογής δεύτερης γλώσσας στον παρόντα διαγωνισμό έχουν καθοριστεί βάσει του συμφέροντος των υπηρεσιών, το οποίο υπαγορεύει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως και να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Βάσει μακράς πρακτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικοινωνία, και με γνώμονα τις ανάγκες των υπηρεσιών από πλευράς εξωτερικής επικοινωνίας και χειρισμού υποθέσεων, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα εξακολουθούν να είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Εκτός αυτού, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι οι πλέον διαδεδομένες δεύτερες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που μελετώνται περισσότερο ως δεύτερες γλώσσες. Αυτό επιβεβαιώνει το τρέχον αναμενόμενο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο των υποψηφίων για θέσεις εργασίας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, δηλαδή ότι είναι καλοί γνώστες τουλάχιστον μιας από τις γλώσσες αυτές. Ως εκ τούτου, σταθμίζοντας το συμφέρον της υπηρεσίας με τις ανάγκες και τις ικανότητες των υποψηφίων, λαμβανομένου υπόψη του συγκεκριμένου πεδίου το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός, είναι θεμιτή η διοργάνωση εξετάσεων στις εν λόγω τρεις γλώσσες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ανεξαρτήτως της πρώτης επίσημης γλώσσας τους, όλοι οι υποψήφιοι κατέχουν καλά τουλάχιστον μία από αυτές τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων ικανοτήτων επιτρέπει έτσι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να λειτουργήσουν αμέσως σε περιβάλλον που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στην πραγματική κατάσταση που θα αντιμετώπιζαν στη θέση εργασίας.

Για τους ίδιους λόγους, είναι εύλογος ο περιορισμός της γλώσσας επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων και του θεσμικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Εξάλλου, η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την ομοιογένεια της σύγκρισης και τον έλεγχο των υποψηφίων βάσει των αιτήσεων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Πέραν αυτού, για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων πρώτη επίσημη γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες εργασίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση δεύτερης γλώσσας, σε μια από τις τρεις εν λόγω γλώσσες.

Οι διατάξεις αυτές δεν θίγουν την εκ των υστέρων εκμάθηση τρίτης γλώσσας εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

IV.   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με χρήση υπολογιστή και διοργανώνονται από την EPSO. Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών και εγκρίνει το περιεχόμενό τους βάσει των προτάσεων της EPSO.

Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής με χρήση υπολογιστή θα διοργανωθούν μόνον εάν ο αριθμός των υποψηφίων υπερβεί ένα ορισμένο όριο. Το όριο καθορίζεται από τον διευθυντή της EPSO ως αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (AΔΑ), μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής των υποψηφιοτήτων και θα ενημερωθείτε μέσω της ατομικής σας μερίδας στην EPSO.

Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιμασίες επάρκειας θα διοργανωθούν στο κέντρο αξιολόγησης (βλ. τίτλο VI σημείο 2).

1.

Πρόσκληση συμμετοχής

Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε αυτές τις δοκιμασίες εάν έχετε επικυρώσει εγκαίρως την υποψηφιότητά σας (βλ. τίτλο VIII).

Προσοχή:

1.

επικυρώνοντας την υποψηφιότητά σας, δηλώνετε ότι πληροίτε τους γενικούς και ειδικούς όρους του τίτλου ΙΙΙ·

2.

για να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, θα κληθείτε να προβείτε σε κράτηση ημερομηνίας· η κράτηση αυτή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που θα σας κοινοποιηθεί μέσω της ατομικής σας μερίδας στην EPSO.

2.

Φύση των δοκιμασιών και βαθμολόγηση

Σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων όσον αφορά:

Δοκιμασία α)

κατανόηση κειμένου

βαθμολόγηση: 0 έως 20 μονάδες

βάση: 10 μονάδες

Δοκιμασία β)

ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες

Δοκιμασία γ)

αφηρημένες έννοιες

βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες

 

Βάση για το σύνολο των δοκιμασιών β) και γ) είναι το 10

3.

Γλώσσα των δοκιμασιών

Γλώσσα 1

V.   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΤΙΤΛΩΝ

1.   Διαδικασία

Η εξέταση των γενικών και ειδικών όρων, καθώς και η επιλογή βάσει τίτλων πραγματοποιούνται σε πρώτο στάδιο με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην αίτηση υποψηφιότητάς σας.

α)

Για να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορείτε να περιληφθείτε στον κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα εξεταστούν οι απαντήσεις σας στις ερωτήσεις σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους.

Εάν έχουν προηγηθεί προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής στον διαγωνισμό, ο έλεγχος της εκπλήρωσης των γενικών και ειδικών όρων διενεργείται κατά φθίνουσα σειρά των μονάδων που έχουν λάβει οι υποψήφιοι και ανά διαγωνισμό, έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που έχει καθοριστεί από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (AIPN)  (3) , οι οποίοι:

έλαβαν τη βάση και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη βαθμολογία στις προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής και

πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Αν στην τελευταία θέση ισοβαθμήσουν περισσότεροι από έναν υποψήφιοι, θα ληφθούν όλοι υπόψη στη φάση της επιλογής βάσει τίτλων. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό δεν θα ληφθούν υπόψη.

β)

Στη συνέχεια, για τους υποψηφίους που πληρούν τους όρους συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εξεταστική επιτροπή προβαίνει σε επιλογή βάσει τίτλων για να εντοπιστούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα πλέον κατάλληλα προσόντα (ιδίως διπλώματα και επαγγελματική πείρα) σε σχέση με τη φύση των καθηκόντων και με τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τις δηλώσεις σας στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου» και διεξάγεται ως εξής:

κάθε κριτήριο επιλογής σταθμίζεται με 1 έως 3, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που έχει κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής,

η εξεταστική επιτροπή εξετάζει τις απαντήσεις των υποψηφίων και βαθμολογεί κάθε απάντηση με 0 έως 4, ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου. Οι βαθμοί, πολλαπλασιαζόμενοι επί τον συντελεστή στάθμισης κάθε ερώτησης, προστίθενται ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία.

Στη συνέχεια, η εξεταστική επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους με βάση τη συνολική βαθμολογία τους. Ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται (4) στο κέντρο αξιολόγησης αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο στο τριπλάσιο του αριθμού των επιτυχόντων. Ο αριθμός αυτός θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Έλεγχος των δηλώσεων των υποψηφίων

Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης, τα στοιχεία που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητάς τους θα ελεγχθούν από την EPSO όσον αφορά τους γενικούς όρους, καθώς και από την εξεταστική επιτροπή, όσον αφορά τους ειδικούς όρους, βάσει των δικαιολογητικών που υποβάλλονται από τους υποψηφίους. Για την αξιολόγηση των τίτλων σπουδών, τα δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη μόνο για να επιβεβαιωθούν οι απαντήσεις που έχουν ήδη δοθεί στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου». Αν από αυτή την επαλήθευση προκύψει ότι οι εν λόγω δηλώσεις (5) δεν επιβεβαιώνονται από τα σχετικά δικαιολογητικά, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα αποκλειστούν από τον διαγωνισμό.

Η επαλήθευση πραγματοποιείται κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά για τους υποψηφίους που έλαβαν την απαιτούμενη βάση και συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία για το σύνολο των στοιχείων δ), ε), στ) και ζ) στο κέντρο αξιολόγησης (βλ. τίτλο VI σημείο 2). Οι υποψήφιοι αυτοί, ενδεχομένως, θα πρέπει επίσης να έχουν λάβει τη βάση στις δοκιμασίες ικανότητας α), β) και γ). Αυτός ο έλεγχος διεξάγεται μέχρι να καλυφθεί το όριο του αριθμού υποψηφίων που μπορούν να εγγραφούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων και πληρούν πράγματι όλους τους όρους συμμετοχής. Δεν θα εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων οι οποίοι κατατάσσονται κάτω από το εν λόγω όριο.

3.   Κριτήρια επιλογής

Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

1.

Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη εμπειρικών τεχνικών στην πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στον τεχνικό τομέα ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας, ανάλυσης και αξιολόγησης πειραμάτων.

2.

Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή εμπειρικών τεχνικών στην πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στον τεχνικό τομέα ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας, ανάλυσης και αξιολόγησης πειραμάτων.

3.

Επαγγελματική πείρα στην ανάπτυξη τεχνικών μέτρησης στην πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στον τεχνικό τομέα ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες.

4.

Επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή τεχνικών μέτρησης στην πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στον τεχνικό τομέα ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες.

5.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της πληροφορικής σε σχέση με την ανάπτυξη ή την εφαρμογή εμπειρικών τεχνικών ή τεχνικών μέτρησης στην πυρηνική φυσική, πυρηνική χημεία, ακτινοπροστασία, ραδιοβιολογία, φυσική, χημεία, μηχανική ή άλλο σχετικό κλάδο στον τεχνικό τομέα ή τις εφαρμοσμένες επιστήμες.

6.

Επαγγελματική πείρα στον τομέα της πληροφορικής σε σχέση με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων και λογιστικών εφαρμογών.

7.

Επαγγελματική πείρα σχετική με ρυθμιστικές πτυχές στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

8.

Επαγγελματική πείρα σε λογιστική πυρηνικού υλικού.

9.

Διεθνή πείρα σε έναν τουλάχιστον από τους προαναφερθέντες τομείς (1 έως 8), συμπεριλαμβανομένης της πείρας που έχει αποκτηθεί στους εν λόγω τομείς στο πλαίσιο συνεργασίας με συναφείς διεθνείς οργανισμούς.

10.

Πείρα σε διαπραγματεύσεις με τρίτα μέρη, π.χ. αρχές των κρατών μελών, εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή εταιρειών.

VI.   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1.

Πρόσκληση συμμετοχής

Εάν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων (6)

που πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους συμμετοχής του τίτλου ΙΙΙ με βάση τις δηλώσεις τους κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους

και

που κατά την επιλογή βάσει τίτλων έλαβαν μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες,

θα κληθείτε να λάβετε μέρος στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης οι οποίες διεξάγονται καταρχήν στις Βρυξέλλες (7) και διαρκούν μία ή δύο ημέρες.

2.

Κέντρο αξιολόγησης

Θα υποβληθείτε σε τρεις τύπους αξιολόγησης, το περιεχόμενο των οποίων επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή:

ικανότητες λογικού συλλογισμού (εφόσον οι δεξιότητες αυτές δεν έχουν αξιολογηθεί ήδη με εκ των προτέρων διεξαχθείσες προκαταρκτικές δοκιμασίες συμμετοχής) μέσω των ακόλουθων δοκιμασιών:

α)

δοκιμασία κατανόησης κειμένου

β)

δοκιμασία ευχέρειας σε αριθμητικούς υπολογισμούς

γ)

δοκιμασία κατανόησης αφηρημένων εννοιών

οι ειδικές δεξιότητες θα αξιολογηθούν με βάση την ακόλουθη δοκιμασία:

δ)

δομημένη συνέντευξη σχετικά με τις δεξιότητες στον τομέα, με βάση τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου» («évaluateur de talent/talent screener/Talentfilter») της αίτησης υποψηφιότητας

οι γενικές δεξιότητες  (8) στον τομέα αυτόν θα αξιολογηθούν μέσω των ακόλουθων στοιχείων:

ε)

εξέταση περιπτώσεων

στ)

ομαδική εξέταση

ζ)

δομημένη συνέντευξη σε σχέση με τις γενικές δεξιότητες.

Καθεμία από αυτές τις γενικές δεξιότητες θα εξεταστεί με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Εξέταση περίπτωσης

Ομαδική εξέταση

Δομημένη συνέντευξη

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

x

x

 

Επικοινωνία

x

 

x

Ποιότητα και αποτελέσματα

x

 

x

Εκμάθηση και εξέλιξη

 

x

x

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων και οργάνωση

x

x

 

Προσαρμοστικότητα

 

x

x

Ομαδική εργασία

 

x

x


3.

Γλώσσες του κέντρου αξιολόγησης

Γλώσσα 1 για τα στοιχεία α), β) και γ)

Γλώσσα 2 για τα στοιχεία δ), ε), στ) και ζ)

4.

Βαθμολογία και στάθμιση

Ικανότητες λογικού συλλογισμού

α)

κατανόηση κειμένου: 0 έως 20 μονάδες

βάση: 10 μονάδες

β)

ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς: 0 έως 10 μονάδες

γ)

αφηρημένες έννοιες: 0 έως 10 μονάδες

βάση για το σύνολο των δοκιμασιών β) και γ): 10 μονάδες

Οι δοκιμασίες α), β) και γ) είναι προκριματικές, αλλά οι βαθμοί που λαμβάνονται σε αυτές δεν θα προστεθούν στους βαθμούς των άλλων δοκιμασιών αξιολόγησης.

Ειδικές δεξιότητες [στοιχείο δ)]

0 έως 100 μονάδες

βάση: 50 μονάδες

στάθμιση: 55 % του συνολικού βαθμού

Γενικές δεξιότητες [στοιχεία ε), στ) και ζ)]

0 έως 10 μονάδες για κάθε γενική δεξιότητα

βάση:

3 μονάδες για κάθε δεξιότητα

και

35 μονάδες επί των 70 για το σύνολο των 7 γενικών δεξιοτήτων

στάθμιση: 45 % του συνολικού βαθμού

VII.   ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

1.

Εγγραφή

Η εξεταστική επιτροπή εγγράφει το ονοματεπώνυμό σας στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων

αν είστε μεταξύ των υποψηφίων (9) που έλαβαν τη βάση για το σύνολο των δοκιμασιών α) έως ζ) και έναν από τους υψηλότερους βαθμούς για το σύνολο των δοκιμασιών αξιολόγησης δ), ε), στ) και ζ) (βλ. αριθμό επιτυχόντων, τίτλος Ι σημείο 1)

και αν, βάσει των δικαιολογητικών, πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής.

2.

Κατάταξη

Ο κατάλογος καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά.

VIII.   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά και ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον ιστότοπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες χρήσης της εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 6 Μαΐου 2014 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

2.

Φάκελος υποψηφιότητας

Αν συγκαταλέγεστε στους υποψήφιους που έγιναν δεκτοί στο κέντρο αξιολόγησης, πρέπει να προσκομίσετε (10) τον πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας (ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας υπογεγραμμένη, καθώς και δικαιολογητικά), κατά την προσέλευσή σας στο κέντρο αξιολόγησης.

Λεπτομέρειες της διαδικασίας: Βλ. σημείο 2.1.7 των γενικών διατάξεων για τους υποψηφίους γενικών διαγωνισμών.


(1)  Κάθε αναφορά, στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού, σε πρόσωπο γένους αρσενικού νοείται ως εξίσου υποδηλώνουσα πρόσωπο γένους θηλυκού.

(2)  Βλ. το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CECR) — απαιτούμενο επίπεδο: γλώσσα 1 = C1, γλώσσα 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο όριο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του τίτλου IV.

(4)  Οι υποψήφιοι που δεν έχουν κληθεί στο κέντρο αξιολόγησης θα λάβουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησής τους, καθώς και τον συντελεστή στάθμισης κάθε ερώτησης, από την εξεταστική επιτροπή.

(5)  Αυτές οι πληροφορίες θα επαληθευθούν, βάσει των δικαιολογητικών, πριν από την κατάρτιση του εφεδρικού πίνακα προσλήψεων (βλ. τίτλο VIΙ σημείο 1 και τίτλο VIIΙ σημείο 2).

(6)  Σε περίπτωση ισοψηφίας περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση, θα κληθούν στο κέντρο αξιολόγησης όλοι οι εν λόγω υποψήφιοι.

(7)  Για οργανωτικούς λόγους, οι δοκιμασίες δεξιοτήτων μπορεί να διοργανωθούν σε κέντρα δοκιμασιών στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τις άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης.

(8)  Ο ορισμός των δεξιοτήτων αυτών παρατίθεται στο σημείο 1.2 των γενικών διατάξεων για τους υποψηφίους γενικών διαγωνισμών.

(9)  Στην περίπτωση που στην τελευταία θέση ισοβαθμήσουν πολλοί υποψήφιοι, θα εγγραφούν όλοι στον πίνακα επιτυχόντων.

(10)  Η ημερομηνία κατά την οποία θα κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης θα σας ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO.


3.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 98/9


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΕΠΊΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑΣ C A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ

2014/C 098 A/02

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας C A που δημοσιεύθηκαν το τρέχον έτος.

Εκτός αντίθετης ένδειξης, οι Επίσημες Εφημερίδες δημοσιεύονται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98