ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.CA2014.074.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 74A

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

57ό έτος
13 Μαρτίου 2014


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

2014/C 074A/01

Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού — EPSO/AD/276/14 — Διοικητικοί υπάλληλοι (AD 5)

1

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ C A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας των τευχών της Επίσημης Εφημερίδας C A που δημοσιεύθηκαν το τρέχον έτος.

Εκτός αντίθετης ένδειξης, οι Επίσημες Εφημερίδες δημοσιεύονται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

13.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CA 74/1


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ

EPSO/AD/276/14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΊ ΥΠΆΛΛΗΛΟΙ (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διοικητικών υπαλλήλων (1).

Ο διαγωνισμός αυτός αποσκοπεί στην κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων υπαλλήλων διοικήσεως για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πριν υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, διαβάστε προσεκτικά τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60 A της 1ης Μαρτίου 2014, καθώς και στον δικτυακό τόπο της EPSO.

Το εν λόγω έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης του διαγωνισμού, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες εγγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

I.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

II.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

III.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

IV.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

V.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

VI.

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

VII.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

I.   ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αριθμός επιτυχόντων: 137

II.   ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους οι υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που προσλαμβάνονται στον βαθμό αυτό μπορούν να εκτελούν, υπό εποπτεία, τρία βασικά είδη καθηκόντων στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων: διαμόρφωση πολιτικών, παραγωγή έργου και διαχείριση πόρων. Αναζητούμε ιδίως υποψηφίους που έχουν δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.

Τα κυριότερα καθήκοντά τους τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το θεσμικό όργανο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων και σχεδίων δράσης,

τη διαχείριση πόρων, ιδίως ανθρώπινων, οικονομικών και υλικών,

την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων, μέσω γραπτών ή προφορικών εισηγήσεων,

την εκπόνηση εκθέσεων με αναλύσεις πολιτικής,

την εξωτερική επικοινωνία, καθώς και την υποβολή εκθέσεων και την εσωτερική επικοινωνία,

τις σχέσεις με τους συμμετέχοντες εξωτερικούς φορείς και με τα κράτη μέλη,

τον διϋπηρεσιακό και διοργανικό συντονισμό και διαβούλευση όσον αφορά τις πολιτικές,

τον συντονισμό των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από τα κράτη μέλη, τα όργανα και άλλους συμμετέχοντες εξωτερικούς φορείς,

την κατάρτιση συμβάσεων, την προετοιμασία προσκλήσεων υποβολής προσφορών και προκηρύξεων διαγωνισμών και τη συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης και παρακολούθησης των διαδικασιών επιλογής των προσφορών και ανάθεσης των συμβάσεων.

III.   ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

1.

Γενικοί όροι

α)

Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

γ)

Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί στρατολογίας.

δ)

Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

2.

Ειδικοί όροι

2.1.

Τίτλοι σπουδών

Επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο.

Οι σπουδαστές που ευρίσκονται στο τελευταίο έτος πανεπιστημιακών σπουδών μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με την επιφύλαξη ότι θα έχουν λάβει το δίπλωμα (πτυχίο) τους το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2014.

2.2.

Επαγγελματική πείρα

Δεν απαιτείται καμία επαγγελματική πείρα.

2.3.

Γλωσσικές γνώσεις (2)

Γλώσσα 1

Κύρια γλώσσα

Άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γλώσσα 2

Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1)

ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής

Δυνάμει της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10 P, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να αναφέρουν, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τους λόγους για τους οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας στον παρόντα διαγωνισμό περιορίζεται σε μικρό αριθμό επισήμων γλωσσών της ΕΕ.

Κατανοούν συνεπώς οι υποψήφιοι ότι οι δυνατότητες επιλογής δεύτερης γλώσσας στον παρόντα διαγωνισμό έχουν καθοριστεί βάσει του συμφέροντος των υπηρεσιών, το οποίο υπαγορεύει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα και να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Η μακροχρόνια πρακτική των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικοινωνία και η ανάγκη εξωτερικής επικοινωνίας των υπηρεσιών όσον αφορά τον χειρισμό των υποθέσεων, συνετέλεσαν στο να είναι η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Εκτός αυτού, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι οι πλέον διαδεδομένες δεύτερες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που μελετώνται περισσότερο ως δεύτερες γλώσσες. Αυτό επιβεβαιώνει τα τρέχοντα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται καλοί γνώστες τουλάχιστον μιας από τις γλώσσες αυτές. Ως εκ τούτου, κατά την εξισορρόπηση του συμφέροντος της υπηρεσίας με τις ανάγκες και τις ικανότητες των υποψηφίων, λαμβανομένου επίσης υπόψη του συγκεκριμένου πεδίου το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός, είναι θεμιτή η διοργάνωση εξετάσεων στις εν λόγω τρεις γλώσσες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ανεξαρτήτως της πρώτης επίσημης γλώσσας τους, όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μία από αυτές τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων ικανοτήτων επιτρέπει με τον τρόπο αυτό στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν αμέσως καθήκοντα σε ένα περιβάλλον που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με αυτό στο οποίο θα κληθούν να εργασθούν.

Για τους ίδιους λόγους, πρέπει να καθορίζεται η γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ των υποψηφίων και του θεσμικού οργάνου, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας στην οποία πρέπει να συνταχθούν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Εξάλλου, η απαίτηση αυτή διασφαλίζει την ομοιογένεια της σύγκρισης και τον έλεγχο των υποψηφίων βάσει των ιδίων των αιτήσεων υποψηφιότητάς τους.

Πέραν αυτού, για λόγους ίσης μεταχείρισης, όλοι οι υποψήφιοι, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων πρώτη επίσημη γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες εργασίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση δεύτερης γλώσσας για μια από τις εν λόγω γλώσσες εργασίας.

Οι διατάξεις αυτές δεν αποκλείουν τη μεταγενέστερη εκμάθηση μιας τρίτης γλώσσας εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

IV.   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με τη χρήση υπολογιστή και διοργανώνονται από την EPSO. Η εξεταστική επιτροπή καθορίζει το επίπεδο δυσκολίας των δοκιμασιών και εγκρίνει το περιεχόμενό τους βάσει των προτάσεων της EPSO.

1.

Πρόσκληση συμμετοχής

Θα κληθείτε να συμμετάσχετε σε αυτές τις δοκιμασίες εάν έχετε επικυρώσει εγκαίρως την υποψηφιότητά σας (βλέπε τίτλο VII).

Προσοχή:

1.

επικυρώνοντας την υποψηφιότητά σας, δηλώνετε ότι πληροίτε τους γενικούς και ειδικούς όρους του τίτλου III·

2.

για να συμμετάσχετε στις δοκιμασίες, θα κληθείτε να προβείτε σε κράτηση ημερομηνίας· η κράτηση αυτή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εντός της προθεσμίας που θα σας κοινοποιηθεί μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO.

2.

Φύση και βαθμολόγηση των δοκιμασιών

Σειρά δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων όσον αφορά:

Δοκιμασία α)

την κατανόηση κειμένων

βαθμολόγηση: 0 έως 20 μονάδες

Δοκιμασία β)

την ευχέρεια σε αριθμητικούς υπολογισμούς

βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες

βάση: 5 μονάδες

Δοκιμασία γ)

την κατανόηση αφηρημένων εννοιών

βαθμολόγηση: 0 έως 10 μονάδες

 

Η βάση είναι το 15 για το σύνολο των δοκιμασιών α) και γ).

Δοκιμασία δ)

την εκτίμηση καταστάσεων

βαθμολόγηση: 0 έως 40 μονάδες

βάση: 24 μονάδες

3.

Γλώσσα των δοκιμασιών

Γλώσσα 1: για τις δοκιμασίες α), β) και γ)

Γλώσσα 2: για τη δοκιμασία δ)

V.   ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.

Πρόσκληση συμμετοχής

Θα κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης

εφόσον έχετε λάβει τη βάση σε όλες τις προκαταρκτικές δοκιμασίες,

εφόσον έχετε λάβει (3) έναν από τους υψηλότερους βαθμούς για το σύνολο των προκαταρκτικών δοκιμασιών α), γ) και δ) και

εφόσον, στο τέλος της εξέτασης που πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις δηλώσεις σας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή (4), πληρούνται οι γενικοί και ειδικοί όροι του τίτλου III.

Η αποτυχία στην προκαταρκτική δοκιμασία β) συνεπάγεται αποκλεισμό αλλά οι βαθμοί δεν θα συνυπολογιστούν με τους βαθμούς των άλλων δοκιμασιών για την επιλογή των υποψηφίων που θα κληθούν στις εξετάσεις μετάφρασης.

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν στο κέντρο αξιολόγησης θα είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των επιτυχόντων που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο της EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Κέντρο αξιολόγησης

Το κέντρο αξιολόγησης στοχεύει στην αξιολόγηση των γενικών σας δεξιοτήτων (5) από την εξεταστική επιτροπή, μέσω των ακόλουθων δοκιμασιών:

ε)

εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

στ)

ομαδική εξέταση

ζ)

προφορική παρουσίαση

η)

δομημένη συνέντευξη

Θα κληθείτε να συμμετάσχετε στη μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης (6) (που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κέντρου αξιολόγησης) και στις άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης, οι οποίες θα διεξαχθούν καταρχήν στις Βρυξέλλες και θα διαρκέσουν μία ή μιάμιση ημέρα.

Κάθε δεξιότητα θα αξιολογηθεί με βάση τις ακόλουθες δοκιμασίες:

 

Εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων

Ομαδική εξέταση

Προφορική παρουσίαση

Δομημένη συνέντευξη

Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων

x

 

X

 

Επικοινωνία

x

 

x

 

Ποιοτική και αποτελεσματική εργασία

x

 

x

 

Εκμάθηση και ανάπτυξη

 

x

 

x

Καθορισμός προτεραιοτήτων και οργάνωση

x

x

 

 

Προσαρμοστικότητα

 

 

x

x

Ομαδική εργασία

 

x

 

x

Ηγετικές ικανότητες

 

x

 

x

3.

Γλώσσες του κέντρου αξιολόγησης

Γλώσσα 2

4.

Βαθμολόγηση

από 0 έως 10 μονάδες για καθεμιά από τις γενικές δεξιότητες

βάση:

 

3 μονάδες για κάθε δεξιότητα και

 

50 μονάδες επί των 80 για το σύνολο των 8 γενικών δεξιοτήτων

VI.   ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

1.

Εγγραφή

Η εξεταστική επιτροπή θα εγγράψει το όνομά σας στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων

εάν είστε μεταξύ των υποψηφίων (7) που θα λάβουν τη βάση και έναν από τους υψηλότερους βαθμούς για το σύνολο των δοκιμασιών στο κέντρο αξιολόγησης (βλέπε τίτλος I, αριθμός υποψηφίων)

και εάν, βάσει των δικαιολογητικών, πληροίτε όλους τους όρους συμμετοχής.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται, κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να εγγραφούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων και πληρούν όντως όλους τους όρους συμμετοχής.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που βρίσκονται κάτω από το εν λόγω όριο δεν θα εξεταστούν. Αν από αυτό τον έλεγχο προκύψει ότι οι δηλώσεις (8) των υποψηφίων στην ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας που υπέβαλαν δεν επαληθεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά, οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα αποκλεισθούν από τον διαγωνισμό.

2.

Κατάταξη

Ο κατάλογος θα καταρτιστεί με αλφαβητική σειρά.

VII.   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1.

Ηλεκτρονική εγγραφή

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 15 Απριλίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

2.

Φάκελος υποψηφιότητας

Αν συγκαταλέγεστε μεταξύ των υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο κέντρο αξιολόγησης, θα πρέπει να προσκομίσετε (9) πλήρη φάκελο της υποψηφιότητάς σας (ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας, υπογεγραμμένη, καθώς και δικαιολογητικά) όταν θα κληθείτε να προσέλθετε στο κέντρο αξιολόγησης.

Λεπτομέρειες της διαδικασίας: Βλέπε σημείο 2.1.7 των γενικών διατάξεων για τους υποψηφίους γενικών διαγωνισμών.


(1)  Στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού δεν γίνεται καμιά διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

(2)  Βλέπε Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (CECR) — ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο: γλώσσα 1 = C1, γλώσσα 2 = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr).

(3)  Στην περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, θα κληθούν στο κέντρο αξιολόγησης όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

(4)  Οι πληροφορίες αυτές θα επαληθευτούν, με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν από την κατάρτιση του εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων (βλέπε τίτλο VI σημείο 1 και τίτλο VII σημείο 2).

(5)  Ο ορισμός των δεξιοτήτων αυτών παρατίθεται στο σημείο 1.2 των γενικών διατάξεων για τους υποψηφίους γενικών διαγωνισμών.

(6)  Για οργανωτικούς λόγους, η μελέτη συγκεκριμένης περίπτωσης μπορεί να διοργανωθεί στα εξεταστικά κέντρα που βρίσκονται στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από τις άλλες δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης.

(7)  Στην περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι θα εγγραφούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων.

(8)  Δηλώσεις που ελέγχονται από την EPSO όσον αφορά τους γενικούς όρους και από την εξεταστική επιτροπή όσον αφορά τους ειδικούς όρους.

(9)  Η ημερομηνία που θα κληθείτε στο κέντρο αξιολόγησης θα σας ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO.