ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.123.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος
27 Απριλίου 2013


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013/C 123/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςEE C 114 της 20.4.2013

1

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο

2013/C 123/02

Υπόθεση C-547/10 P: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 — Ελβετική Συνομοσπονδία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Landkreis Waldshut [Αίτηση αναιρέσεως — Εξωτερικές σχέσεις — Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 — Πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων στις ενδοκοινοτικές αεροπορικές συνδέσεις — Άρθρα 8 και 9 — Πεδίο εφαρμογής — Άσκηση των δικαιωμάτων μεταφορών — Απόφαση 2004/12/ΕΚ — Γερμανικά μέτρα για τις προσεγγίσεις στον αερολιμένα της Ζυρίχης — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Απαγόρευση των διακρίσεων — Αναλογικότητα — Βάρος αποδείξεως]

2

2013/C 123/03

Υπόθεση C-127/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Arbeidshof te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aldegonda van den Booren κατά Rijksdienst voor Pensioenen [Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων — Άρθρο 46β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 — Εθνικοί κανόνες που απαγορεύουν τη σώρευση — Σύνταξη γήρατος — Αύξηση του ποσού που καταβάλλει κράτος μέλος — Σύνταξη επιζώντος — Μείωση του ποσού που καταβάλλει άλλο κράτος μέλος]

2

2013/C 123/04

Υπόθεση C-275/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH κατά Finanzamt Bayreuth (Φορολογία — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων από τον φόρο — Περιεχόμενο)

3

2013/C 123/05

Υπόθεση C-358/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue [Περιβάλλον — Απόβλητα — Επικίνδυνα απόβλητα — Οδηγία 2008/98/ΕΚ — Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύματα CCA (διαλύματα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού) — Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) — Απαρίθμηση των χρήσεων ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH — Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι χρησιμοποιούμενοι ως δομικά στοιχεία διαβάσεων]

4

2013/C 123/06

Υπόθεση C-424/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd κ.λπ. κατά Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων — Έκταση — Συνταξιοδοτικά προγράμματα)

5

2013/C 123/07

Υπόθεση C-577/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — DKV Belgium SA κατά Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL (Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Ελευθερία εγκαταστάσεως — Οδηγίες 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ — Πρωτασφάλιση εκτός της ασφαλίσεως ζωής — Αρχή της τιμολογιακής ελευθερίας — Συμβάσεις ασφαλίσεως μη επαγγελματικής ασθενείας — Περιορισμοί — Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος)

5

2013/C 123/08

Υπόθεση C-607/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ITV Broadcasting Limited κ.λπ. κατά TV Catch Up Limited (Οδηγία 2001/29/ΕΚ — Άρθρο 3, παράγραφος 1 — Διαδικτυακή μετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων — Live streaming — Παρουσίαση στο κοινό)

6

2013/C 123/09

Υπόθεση C-19/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Efir OOD κατά Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto Plovdiv (Φόρος προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρα 62, 63, 65, 73 και 80 — Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας από φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρίας έναντι των κατασκευαστικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα — Σύμβαση ανταλλαγής — ΦΠΑ επί κατασκευαστικών υπηρεσιών — Γενεσιουργός αιτία — Απαιτητό — Η έννοια γενεσιουργός αιτία του φόρου καλύπτει τόσο φορολογητέες όσο και απαλλασσόμενες από τον φόρο πράξεις — Προκαταβολή ολόκληρης της αντιπαροχής — Προκαταβολή μέρους του ποσού — Βάση επιβολής του φόρου στις περιπτώσεις στις οποίες η αντιπαροχή συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες — Άμεσο αποτέλεσμα)

7

2013/C 123/10

Υπόθεση C-182/12: Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gábor Fekete κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας — Άρθρο 137 — Κανονισμός εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα — Άρθρο 561, παράγραφος 2 — Προϋποθέσεις πλήρους απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς — Εισαγωγή σε κράτος μέλος οχήματος, ο κύριος του οποίου είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος — Ιδιωτική χρήση του οχήματος την οποία έχει επιτρέψει ο κύριος καθοιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη σύναψη συμβάσεως εργασίας με τον χρήστη — Μη απαλλαγή)

7

2013/C 123/11

Υπόθεση C-39/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen κατά SCA Group Holding BV

8

2013/C 123/12

Υπόθεση C-40/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — X AG κ.λπ. κατά Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

9

2013/C 123/13

Υπόθεση C-41/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam κατά MSA International Holdings BV και MSA Nederland BV

9

2013/C 123/14

Υπόθεση C-43/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Köln κατά Kronos Titan GmbH

10

2013/C 123/15

Υπόθεση C-44/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Krefeld κατά Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

10

2013/C 123/16

Υπόθεση C-52/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 31 Ιανουαρίου 2013 — Postershop SpA — Divsione Franchising Kipoint κατά Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministeri

11

2013/C 123/17

Υπόθεση C-76/13: Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

11

2013/C 123/18

Υπόθεση C-77/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance de Quimper (Γαλλία) στις 14 Φεβρουαρίου 2013 — CA Consumer Finance κατά Francine Crouan, το γένος Weber, Tual Crouan

12

2013/C 123/19

Υπόθεση C-86/13: Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12

2013/C 123/20

Υπόθεση C-104/13: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Augstākās tiesas Senāts (Λεττονία) στις 4 Μαρτίου 2013 — AS Olainfarm κατά Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

13

2013/C 123/21

Υπόθεση C-109/13: Προσφυγή της 6ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

13

2013/C 123/22

Υπόθεση C-111/13: Προσφυγή της 7ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

14

2013/C 123/23

Γνωμοδότηση 1/12: Αίτηση γνωμοδότησης, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ

14

 

Γενικό Δικαστήριο

2013/C 123/24

Υπόθεση T-587/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Fresh Del Monte Produce κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά της μπανάνας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών — Έννοια του όρου εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού — Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συνεννοήσεως και της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων — Ενιαία παράβαση — Καταλογισμός της παραβάσεως — Δικαιώματα άμυνας — Πρόστιμα — Σοβαρότητα της παραβάσεως — Συνεργασία — Ελαφρυντικές περιστάσεις)

15

2013/C 123/25

Υπόθεση T-588/08: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Dole Food και Dole Germany κατά Επιτροπής (Ανταγωνισμός — Συμπράξεις — Αγορά της μπανάνας — Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ — Έννοια του όρου εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού — Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών — Υποχρέωση αιτιολογήσεως Δικαιώματα άμυνας — Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων — Σοβαρότητα της παραβάσεως)

15

2013/C 123/26

Υπόθεση T-553/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Biodes κατά ΓΕΕΑ — Manasul Internacional (FARMASUL) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος FARMASUL — Προγενέστερο εικονιστικό ισπανικό σήμα MANASUL — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009]

16

2013/C 123/27

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-229/11 και T-276/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Inglewood κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κανονιστικές ρυθμίσεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Σύστημα επικουρικών συντάξεων — Αποφάσεις απορριπτικές των αιτήσεων με τις οποίες ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του συστήματος επικουρικών συντάξεων το 2009 — Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας — Κεκτημένα δικαιώματα — Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη — Αναλογικότητα — Ίση μεταχείριση)

16

2013/C 123/28

Υπόθεση T-85/13: Προσφυγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — K-Swiss κατά ΓΕΕΑ — Künzli SwissSchuh (αθλητικό υπόδημα με πέντε ρίγες)

17

2013/C 123/29

Υπόθεση T-90/13: Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Herdade de S. Tiago II κατά ΓΕΕΑ — Polo/Lauren (V)

17

2013/C 123/30

Υπόθεση T-96/13: Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2013 — Rot Front κατά ΓΕΕΑ — Rakhat (Macka)

18

2013/C 123/31

Υπόθεση T-102/13: Προσφυγή-αγωγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — Heli-Flight κατά EASA

18

2013/C 123/32

Υπόθεση T-112/13: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — Cadbury Holdings κατά ΓΕΕΑ — Société des produits Nestlé (Μορφή μπάρας σοκολάτας με τέσσερα τμήματα)

19

2013/C 123/33

Υπόθεση T-122/13: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/34

Υπόθεση T-123/13: Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

20

2013/C 123/35

Υπόθεση T-128/13: Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2013 — Vicente Gandia Plaκατά ΓΕΕΑ — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

21

2013/C 123/36

Υπόθεση T-132/13: Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Deweerdt κ.λπ. κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

21

2013/C 123/37

Υπόθεση T-133/13: Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Pro-Aqua International κατά ΓΕΕΑ — Rexair (Η ΥΓΡΗ ΣΚΟΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ)

22

2013/C 123/38

Υπόθεση T-136/13: Προσφυγή της 11ης Μαρτίου 2013 — Hanwha SolarOne κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

22

2013/C 123/39

Υπόθεση T-142/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Jinko Solar κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

23

2013/C 123/40

Υπόθεση T-143/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής

23

2013/C 123/41

Υπόθεση T-144/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology κατά Επιτροπής

24

2013/C 123/42

Υπόθεση T-145/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance κατά Επιτροπής

24

2013/C 123/43

Υπόθεση T-146/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology κατά Επιτροπής

25

2013/C 123/44

Υπόθεση T-147/13: Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source κατά Επιτροπής

25

2013/C 123/45

Υπόθεση T-148/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

26

2013/C 123/46

Υπόθεση T-149/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

26

2013/C 123/47

Υπόθεση T-153/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Et Solar Industry κ.λπ. κατά Επιτροπής

27

2013/C 123/48

Υπόθεση T-154/13: Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology κατά Επιτροπής

27

 

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2013/C 123/49

Υπόθεση F-125/11: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2013 — Mendes κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Γενικός διαγωνισμός — Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως — Καθήκον της διοικήσεως να ερμηνεύει τις ενστάσεις με ανοικτό πνεύμα — Τροποποίηση της προκηρύξεως κενής θέσεως μετά τη διεξαγωγή των προκριματικών δοκιμασιών — Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης — Ασφάλεια δικαίου)

28

2013/C 123/50

Υπόθεση F-63/08: Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2013 — Christoph κ.λπ. κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση — Μη μόνιμο προσωπικό — Άρθρα 2, 3α και 3β του ΚΛΠ — Έκτακτοι υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι — Συμβασιούχοι υπάλληλοι με επικουρικά καθήκοντα — Διάρκεια της σύμβασης — Άρθρα 8 και 88 του ΚΛΠ — Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2004 περί της μέγιστης διάρκειας χρησιμοποιήσεως μη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής — Οδηγία 1999/70/ΕΚ — Εφαρμόζεται στα όργανα)

28

2013/C 123/51

Υπόθεση F-5/13: Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

29

2013/C 123/52

Υπόθεση F-11/13: Προσφυγή-αγωγή της 4ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά ΕΥΕΔ

29

2013/C 123/53

Υπόθεση F-17/13: Προσφυγή-αγωγή της 15ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

30

2013/C 123/54

Υπόθεση F-19/13: Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

30

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/1


2013/C 123/01

Τελευταία δημοσίευση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EE C 114 της 20.4.2013

Ιστορικό των προηγούμενων δημοσιεύσεων

EE C 108 της 13.4.2013

EE C 101 της 6.4.2013

EE C 86 της 23.3.2013

EE C 79 της 16.3.2013

EE C 71 της 9.3.2013

EE C 63 της 2.3.2013

Τα κείμενα αυτά είναι διαθέσιμα σε:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο

27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 — Ελβετική Συνομοσπονδία κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Landkreis Waldshut

(Υπόθεση C-547/10 P) (1)

(Αίτηση αναιρέσεως - Εξωτερικές σχέσεις - Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές - Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 - Πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων στις ενδοκοινοτικές αεροπορικές συνδέσεις - Άρθρα 8 και 9 - Πεδίο εφαρμογής - Άσκηση των δικαιωμάτων μεταφορών - Απόφαση 2004/12/ΕΚ - Γερμανικά μέτρα για τις προσεγγίσεις στον αερολιμένα της Ζυρίχης - Υποχρέωση αιτιολογήσεως - Απαγόρευση των διακρίσεων - Αναλογικότητα - Βάρος αποδείξεως)

2013/C 123/02

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Ελβετική Συνομοσπονδία (εκπρόσωπος: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)

Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: T. van Rijn, K. Simonsson και K.-P. Wojcik)· Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: T. Henze και T. Masing, Rechtsanwalt)· Landkreis Waldshut (εκπρόσωπος: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Αντικείμενο

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, T-319/05, Ελβετική Συνομοσπονδία κατά Επιτροπής, με την οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή την οποία είχε ασκήσει η Ελβετική Συνομοσπονδία με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως 2004/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με διαδικασία που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 18, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και του κανονισμού (ΕΟΚ) 2408/92 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1992, για την πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών (ΕΕ 1993 L 15, σ. 33) — Μέτρα της Γερμανίας για τις προσγειώσεις στον αερολιμένα της Ζυρίχης — Εσφαλμένη εκτίμηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρου 9, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2408/92 στα επίδικα μέτρα — Εσφαλμένη ερμηνεία της εκτάσεως της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως που υπέχει η Επιτροπή — Δεν ελήφθησαν υπόψη τα δικαιώματα ούτε του φορέα που έχει την εκμετάλλευση του αερολιμένα ούτε των περιοίκων — Παραβίαση των αρχών της απαγορεύσεως των διακρίσεων και της αναλογικότητας

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

2)

Η Ελβετική Συνομοσπονδία φέρει, πέραν των δικών της δικαστικών εξόδων, και το σύνολο των δικαστικών εξόδων στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο πρωτοδίκως όσο και στο πλαίσιο της αναιρετικής διαδικασίας.

3)

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Landkreis Waldshut φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.


(1)  ΕΕ C 30 της 29.1.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/2


Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Arbeidshof te Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aldegonda van den Booren κατά Rijksdienst voor Pensioenen

(Υπόθεση C-127/11) (1)

(Κοινωνική ασφάλιση των διακινουμένων εργαζομένων - Άρθρο 46β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 - Εθνικοί κανόνες που απαγορεύουν τη σώρευση - Σύνταξη γήρατος - Αύξηση του ποσού που καταβάλλει κράτος μέλος - Σύνταξη επιζώντος - Μείωση του ποσού που καταβάλλει άλλο κράτος μέλος)

2013/C 123/03

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Arbeidshof te Antwerpen

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Aldegonda van den Booren

κατά

Rijksdienst voor Pensioenen

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Arbeidshof te Antwerpen — Ερμηνεία των άρθρων 10 ΕΚ, 39 ΕΚ και 42 ΕΚ (νυν άρθρα 4, παράγραφος 3, ΣΕΕ, 45 ΣΛΕΕ και 48 ΣΛΕΕ αντιστοίχως), και του άρθρου 46α, παράγραφος 3, στοιχείο α', του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/001, σ. 73) — Παροχές — Εθνικοί κανόνες που απαγορεύουν τη σώρευση — Μείωση του ποσού της συντάξεως επιζώντος που καταβάλλει κράτος μέλος λόγω αυξήσεως της συντάξεως γήρατος που καταβάλλει άλλο κράτος μέλος

Διατακτικό

Δεν προσκρούει στο άρθρο 46α του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 118/97 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 1996, και όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια με τον κανονισμό (ΕΚ) 1386/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, η εφαρμογή κανονιστικής ρυθμίσεως κράτους μέλους η οποία περιλαμβάνει ρήτρα δυνάμει της οποίας η σύνταξη επιζώντος που εισπράττεται στο εν λόγω κράτος μέλος μειώνεται λόγω της αυξήσεως συντάξεως γήρατος που εισπράττεται βάσει της νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, εφόσον, ιδίως, πληρούνται οι όροι του άρθρου 46α, παράγραφος 3, στοιχείο δ'.

Δεν προσκρούει στο άρθρο 45 ΣΛΕΕ ούτε η εφαρμογή τέτοιας εθνικής κανονιστικής ρυθμίσεως υπό τον όρο ότι αυτή δεν περιάγει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σε κατάσταση δυσμενέστερη εκείνης στην οποία βρίσκεται άλλο πρόσωπο και η οποία δεν χαρακτηρίζεται από κανένα διασυνοριακό στοιχείο, και, στην περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου μειονεκτήματος, δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι ανάλογη προς τον σκοπό που θεμιτώς επιδιώκει το εθνικό δίκαιο, όπερ απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εκτιμήσει.


(1)  ΕΕ C 152 της 21.5.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/3


Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Bundesfinanzhof (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH κατά Finanzamt Bayreuth

(Υπόθεση C-275/11) (1)

(Φορολογία - Φόρος προστιθεμένης αξίας - Οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων από τον φόρο - Περιεχόμενο)

2013/C 123/04

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

κατά

Finanzamt Bayreuth

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesfinanzhof — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, στοιχείο δ', σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων από τον φόρο — Περιεχόμενο της απαλλαγής

Διατακτικό

Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι οι υπηρεσίες συμβουλών για επενδύσεις σε κινητές αξίες τις οποίες παρέχει τρίτος σε εταιρία επενδύσεως κεφαλαίων, η οποία διαχειρίζεται αμοιβαία κεφάλαια, εμπίπτουν στην έννοια της «διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων» για τους σκοπούς της απαλλαγής την οποία προβλέπει η διάταξη αυτή, μολονότι ο τρίτος δεν ενήργησε κατ’ ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 5ζ της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 2002.


(1)  ΕΕ C 269 της 10.9.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/4


Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue

(Υπόθεση C-358/11) (1)

(Περιβάλλον - Απόβλητα - Επικίνδυνα απόβλητα - Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι που έχουν υποστεί επεξεργασία με διαλύματα CCA (διαλύματα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού) - Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των χημικών προϊόντων - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (κανονισμός REACH) - Απαρίθμηση των χρήσεων ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία στο παράρτημα XVII του κανονισμού REACH - Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι χρησιμοποιούμενοι ως δομικά στοιχεία διαβάσεων)

2013/C 123/05

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

Παρισταμένων των: Lapin luonnonsuojelupiiri ry και Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Korkein hallinto-oikeus — Ερμηνεία της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312, σ. 3) και του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ — Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση χημικών προϊόντων — Ουσία αποτελούσα το αντικείμενο περιορισμού δυνάμει του παραρτήματος XVII του εν λόγω κανονισμού — Χρησιμοποίηση πρώην τηλεφωνικών στύλων εμποτισμένων με διάλυμα CCA (χαλκού-χρωμίου-αρσενικού) για την κατασκευή της βάσεως ενός μονοπατιού

Διατακτικό

1)

Το δίκαιο της Ένωσης δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, το ενδεχόμενο ένα απόβλητο που χαρακτηρίζεται επικίνδυνο να απολέσει την ιδιότητα του αποβλήτου, κατά την έννοια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών, εάν μια εργασία ανακτήσεως μπορεί να καταστήσει δυνατή τη χρησιμοποίησή του χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και εάν, επιπροσθέτως, δεν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος του επίμαχου προϊόντος το απορρίπτει ή έχει την πρόθεση ή την υποχρέωση να το απορρίψει, κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο 1, της οδηγίας αυτής, γεγονός το οποίο πρέπει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο.

2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 552/2009 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2009, και ειδικότερα το παράρτημα XVII αυτού, επιτρέποντας την υπό ορισμένες προϋποθέσεις χρήση του ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία με το λεγόμενο διάλυμα CCA (διάλυμα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού), έχει την έννοια ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, υπό περιστάσεις όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, προκειμένου να καθοριστεί εάν το ξύλο αυτό μπορεί να απολέσει την ιδιότητα του αποβλήτου, διότι ο κάτοχός του δεν έχει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, την υποχρέωση να το απορρίψει, κατά την έννοια του άρθρου 3, σημείο 1, της οδηγίας 2008/98.

3)

Τα άρθρα 67 και 128 του κανονισμού 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 552/2009, έχουν την έννοια ότι η νομοθεσία της Ένωσης εναρμονίζει τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση μιας ουσίας, όπως η περιεχόμενη στις ενώσεις αρσενικού, η οποία υπόκειται σε ορισμένο περιορισμό βάσει του παραρτήματος XVII του κανονισμού αυτού.

4)

Το παράρτημα XVII, σημείο 19, παράγραφος 4, στοιχείο β', του κανονισμού 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 552/2009, το οποίο απαριθμεί τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η χρήση του ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία με το λεγόμενο διάλυμα CCA (διάλυμα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού), έχει την έννοια ότι η απαρίθμηση στη διάταξη αυτή είναι εξαντλητική και ότι η παρέκκλιση αυτή δεν μπορεί, συνεπώς, να τύχει εφαρμογής σε άλλες περιπτώσεις πλην των απαριθμούμενων σ’ αυτή. Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να επαληθεύσει εάν, υπό περιστάσεις όπως οι επίμαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, η χρήση των συγκεκριμένων τηλεφωνικών στύλων ως βάση διαβάσεων εμπίπτει όντως στις περιπτώσεις που απαριθμούνται στην εν λόγω διάταξη.

5)

Οι διατάξεις του παραρτήματος XVII, σημείο 19, παράγραφος 4, στοιχείο δ', δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 552/2009, κατά τις οποίες το ξύλο που έχει υποστεί επεξεργασία με το λεγόμενο διάλυμα CCA (διάλυμα χαλκού-χρωμίου-αρσενικού) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε εφαρμογή που ενέχει τον κίνδυνο επανειλημμένης επαφής με το δέρμα, έχουν την έννοια ότι η επίμαχη απαγόρευση πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση που είναι όλως πιθανή η επανειλημμένη επαφή του δέρματος με το επεξεργασμένο ξύλο, η δε πιθανότητα αυτή πρέπει να συνάγεται από τους συγκεκριμένους όρους συνήθους χρήσεως της εφαρμογής για την οποία χρησιμοποιήθηκε το εν λόγω ξύλο, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εκτιμήσει.


(1)  ΕΕ C 269 της 10.9.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/5


Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd κ.λπ. κατά Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Υπόθεση C-424/11) (1)

(Φόρος προστιθέμενης αξίας - Οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Απαλλαγή της διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων - Έκταση - Συνταξιοδοτικά προγράμματα)

2013/C 123/06

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

κατά

Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Ερμηνεία του άρθρου 13, B, στοιχείο δ', περίπτωση 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Ερμηνεία του άρθρου 135, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Απαλλαγές — Έκταση της απαλλαγής όσον αφορά τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων — Ζήτημα σχετικά με το αν εμπίπτουν στην απαλλαγή αυτή τα συνταξιοδοτικά προγράμματα

Διατακτικό

Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ', σημείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, και το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι επενδυτικό κεφάλαιο στο οποίο συγκεντρώνονται τα στοιχεία ενεργητικού ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος δεν εμπίπτει στην έννοια του όρου «αμοιβαία κεφάλαια», κατά τις διατάξεις αυτές, των οποίων η διαχείριση δύναται να απαλλαγεί του ΦΠΑ με γνώμονα τον σκοπό των οδηγιών αυτών και την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας, δεδομένου ότι τα μέλη δεν φέρουν τον κίνδυνο εκ της διαχειρίσεως του εν λόγω κεφαλαίου και ότι οι εισφορές τις οποίες καταβάλλει ο εργοδότης στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα αποτελούν για αυτόν μέσο εκπληρώσεως των εκ του νόμου υποχρεώσεών του προς τους εργαζομένους του.


(1)  ΕΕ C 311 της 22.10.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/5


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του cour d’appel de Bruxelles (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — DKV Belgium SA κατά Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL

(Υπόθεση C-577/11) (1)

(Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Οδηγίες 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ - Πρωτασφάλιση εκτός της ασφαλίσεως ζωής - Αρχή της τιμολογιακής ελευθερίας - Συμβάσεις ασφαλίσεως μη επαγγελματικής ασθενείας - Περιορισμοί - Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος)

2013/C 123/07

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour d’appel de Bruxelles

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

DKV Belgium SA

κατά

Association belge des consommateurs Test-Achats ASBL

Αντικείμενο

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Cour d’appel de Bruxelles — Ερμηνεία των άρθρων 49 και 56 ΣΛΕΕ, των άρθρων 29, δεύτερο εδάφιο, και 39, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την «πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής») (ΕΕ L 228, σ. 1), καθώς και του άρθρου 8, παράγραφος 3, της οδηγίας οδηγία 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής (ΕΕ ειδ. έκδ. 06/001, σ. 157) — Εθνική κανονιστική ρύθμιση που επιτρέπει, στο πλαίσιο συμβάσεων ασφαλίσεως ασθενείας που δεν συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα, μόνον ετήσια προσαρμογή του ασφάλιστρου, του απαλλασσόμενου ποσού και της παροχής, τούτο δε αποκλειστικώς βάσει ειδικών κριτηρίων — Καθεστώς προηγούμενης έγκρισης των τιμολογίων — Περιορισμός των αρχών της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών — Επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος

Διατακτικό

Τα άρθρα 29 και 39, παράγραφοι 2 και 3, της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής), και το άρθρο 8, παράγραφος 3, της πρώτης οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1973, περί συντονισμού των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση αυτής, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 92/49, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτάσσονται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία προβλέπει, στο πλαίσιο συμβάσεων ασφαλίσεως ασθενείας που δεν συνδέονται με την επαγγελματική δραστηριότητα, διατάξεις κατά τις οποίες το ασφάλιστρο, το απαλλασσόμενο ποσό και η παροχή μπορούν να προσαρμόζονται κατά την ετήσια καταβολή του ασφαλίστρου μόνον:

βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή, ή

βάσει ενός αποκαλούμενου «ιατρικού» δείκτη, εάν και στον βαθμό που η εξέλιξη του δείκτη αυτού υπερβαίνει την εξέλιξη του δείκτη των τιμών καταναλωτή, ή

βάσει εγκρίσεως διοικητικής αρχής επιφορτισμένης με τον έλεγχο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής επιχειρήσεως, εφόσον η εν λόγω αρχή διαπιστώσει ότι η εφαρμογή του τιμολογίου της εν λόγω επιχειρήσεως, παρά τις προσαρμογές που υπολογίζονται βάσει των δύο αυτών ειδών δεικτών, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει ζημίες.

Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 56 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι δεν αντιτάσσονται σε τέτοια κανονιστική ρύθμιση, στον βαθμό που δεν υφίσταται λιγότερο δεσμευτικό μέτρο το οποίο να καθιστά δυνατή, υπό τις ίδιες συνθήκες, την επίτευξη του σκοπού προστασίας του καταναλωτή έναντι σημαντικών και απρόβλεπτων αυξήσεων των ασφαλίστρων, γεγονός που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει.


(1)  ΕΕ C 32 της 4.2.2012.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/6


Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του High Court of Justice (Chancery Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — ITV Broadcasting Limited κ.λπ. κατά TV Catch Up Limited

(Υπόθεση C-607/11) (1)

(Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 3, παράγραφος 1 - Διαδικτυακή μετάδοση από τρίτο εκπομπών εμπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων - «Live streaming» - Παρουσίαση στο κοινό)

2013/C 123/08

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Αιτούν δικαστήριο

High Court of Justice (Chancery Division)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

ITV Broadcasting Limited, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd

κατά

TV Catch Up Limited

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — High Court of Justice (Chancery Division) — Ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167, σ. 10) — Έννοια της «παρουσιάσεως στο κοινό» — Άδεια των δημιουργών να μεταδίδονται ραδιοτηλεοπτικώς τα έργα τους σε χερσαίο δίκτυο ελευθέρας λήψεως είτε προς ολόκληρο το κράτος μέλος είτε προς συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή εντός κράτους μέλους — Υπηρεσία συνεχούς ζωντανής μεταδόσεως που παρέχει τρίτος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός σε μεμονωμένους συνδρομητές, οι οποίοι καταβάλλουν ραδιοτηλεοπτικά τέλη και μπορούν ως εκ τούτου να λαμβάνουν ζωντανά το μεταδιδόμενο περιεχόμενο μέσω μιας ροής διαδικτύου

Διατακτικό

1)

Ο όρος «παρουσίαση στο κοινό», κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει την έννοια ότι καλύπτει αναμετάδοση έργων περιλαμβανομένων σε χερσαία ραδιοτηλεοπτική μετάδοση

που πραγματοποιεί φορέας διαφορετικός του αρχικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα,

μέσω ροής διαδικτύου που τίθεται στη διάθεση των συνδρομητών του συγκεκριμένου φορέα, οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν νομίμως την αναμετάδοση διά της συνδέσεως με τον εξυπηρετητή του,

μολονότι οι εν λόγω συνδρομητές βρίσκονται στην περιοχή λήψεως της εν λόγω χερσαίας ραδιοτηλεοπτικής μεταδόσεως και μπορούν να τη λαμβάνουν νομίμως στον τηλεοπτικό τους δέκτη.

2)

Δεν ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτημα το γεγονός ότι αναμετάδοση, όπως αυτή της κύριας δίκης, χρηματοδοτείται από διαφημίσεις και έχει, ως εκ τούτου, κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

3)

Δεν ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτημα το γεγονός ότι ο φορέας που πραγματοποιεί αναμετάδοση, όπως αυτή της κύριας δίκης, ανταγωνίζεται άμεσα τον αρχικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.


(1)  ΕΕ C 65 της 3.3.2012.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Varhoven administrativen sad (Βουλγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Efir OOD κατά Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

(Υπόθεση C-19/12) (1)

(Φόρος προστιθέμενης αξίας - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 62, 63, 65, 73 και 80 - Σύσταση δικαιώματος επιφάνειας από φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρίας έναντι των κατασκευαστικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή στα εν λόγω φυσικά πρόσωπα - Σύμβαση ανταλλαγής - ΦΠΑ επί κατασκευαστικών υπηρεσιών - Γενεσιουργός αιτία - Απαιτητό - Η έννοια «γενεσιουργός αιτία του φόρου» καλύπτει τόσο φορολογητέες όσο και απαλλασσόμενες από τον φόρο πράξεις - Προκαταβολή ολόκληρης της αντιπαροχής - Προκαταβολή μέρους του ποσού - Βάση επιβολής του φόρου στις περιπτώσεις στις οποίες η αντιπαροχή συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες - Άμεσο αποτέλεσμα)

2013/C 123/09

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Varhoven administrativen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Efir OOD

κατά

Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Plovdiv

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Varhoven administrativen sad — Ερμηνεία του άρθρου 62, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 347, σ. 1) — Επέλευση της γενεσιουργού αιτίας του φόρου — Εθνική ρύθμιση κατά την οποία η έννοια «γενεσιουργός αιτία του φόρου» καλύπτει τόσο φορολογητέες όσο και απαλλασσόμενες από τον φόρο πράξεις — Σύσταση από φυσικά πρόσωπα εμπραγμάτου δικαιώματος επιφάνειας υπέρ ορισμένης εταιρίας έναντι παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας αυτής προς τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα

Διατακτικό

1)

Όταν, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, έχουν συσταθεί, ενόψει της ανέγερσης κτιρίου, δικαιώματα επιφάνειας υπέρ εταιρίας ως αντιπαροχή για τις υπηρεσίες κατασκευής ορισμένων ακινήτων τα οποία η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει «με το κλειδί στο χέρι» στα πρόσωπα που συνέστησαν αυτά τα δικαιώματα επιφάνειας, τα άρθρα 63 και 65 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν να καθίσταται ο φόρος προστιθέμενης αξίας επί των κατασκευαστικών αυτών υπηρεσιών απαιτητός ήδη κατά το χρονικό σημείο της σύστασης των δικαιωμάτων επιφάνειας, δηλαδή πριν από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον κατά το χρονικό σημείο της σύστασης των δικαιωμάτων αυτών είναι ήδη γνωστά όλα τα κρίσιμα στοιχεία της μελλοντικής αυτής παροχής υπηρεσιών και, συνεπώς, έχουν ειδικότερα καθοριστεί επακριβώς οι σχετικές υπηρεσίες και εφόσον τα δικαιώματα αυτά μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, πράγμα που οφείλει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο.

Υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, όπου συμβαλλόμενα μέρη σε ορισμένη πράξη δεν είναι πρόσωπα που έχουν δεσμούς υπό την έννοια του άρθρου 80 της οδηγίας 2006/112, πράγμα που πάντως οφείλει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο, τα άρθρα 73 και 80 της εν λόγω οδηγίας έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει στα άρθρα αυτά η εθνική διάταξη που, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη διάταξη, προβλέπει ότι, όταν η αντιπαροχή για ορισμένη πράξη συνίσταται εν όλω σε αγαθά ή υπηρεσίες, η βάση επιβολής του φόρου είναι η κανονική αξία του παραδοθέντος αγαθού ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας.

2)

Τα άρθρα 63, 65 και 73 της οδηγίας 2006/112 έχουν άμεσο αποτέλεσμα.


(1)  ΕΕ C 89 της 24.3.2012.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/7


Απόφαση του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 7ης Μαρτίου 2013 [αίτηση του Székesfehérvári Törvényszék (Ουγγαρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Gábor Fekete κατά Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Υπόθεση C-182/12) (1)

(Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας - Άρθρο 137 - Κανονισμός εφαρμογής του τελωνειακού κώδικα - Άρθρο 561, παράγραφος 2 - Προϋποθέσεις πλήρους απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς - Εισαγωγή σε κράτος μέλος οχήματος, ο κύριος του οποίου είναι εγκατεστημένος σε τρίτο κράτος - Ιδιωτική χρήση του οχήματος την οποία έχει επιτρέψει ο κύριος καθοιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη σύναψη συμβάσεως εργασίας με τον χρήστη - Μη απαλλαγή)

2013/C 123/10

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Αιτούν δικαστήριο

Székesfehérvári Törvényszék

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Gábor Fekete

κατά

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Αντικείμενο

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως — Székesfehérvári Törvényszék — Ερμηνεία του άρθρου 561, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253, σ. 1) — Προϋποθέσεις για την πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς — Ιδιωτική χρήση μεταφορικού μέσου — Έννοια της σχέσης εργασίας — Εισαγωγή σε κράτος μέλος οχήματος που ανήκει σε ίδρυμα εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω ιδρύματος — Εξουσιοδότηση του εν λόγω ιδρύματος προς τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου να χρησιμοποιεί και να οδηγεί το εν λόγω όχημα

Διατακτικό

Το άρθρο 561, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 993/2001 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, έχει την έννοια ότι η πλήρης απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς που προβλέπει η διάταξη αυτή για ιδιωτική χρήση μεταφορικού μέσου από πρόσωπο εγκατεστημένο στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να χορηγείται μόνον όταν η εν λόγω ιδιωτική χρήση προβλέπεται σε σύμβαση εργασίας συναφθείσα μεταξύ του εν λόγω προσώπου και του εγκατεστημένου εκτός του εδάφους αυτού κυρίου του οχήματος.


(1)  ΕΕ C 217 της 21.7.2012.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/8


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen κατά SCA Group Holding BV

(Υπόθεση C-39/13)

2013/C 123/11

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείων: Inspecteur van de Belastingdienst Noord/kantoor Groningen

Εφεσίβλητη: SCA Group Holding BV

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 43 ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 48 ΕΚ το ότι στην ενδιαφερόμενη αντιτάχθηκε άρνηση όπως η ολλανδική ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας εφαρμοστεί επί των δραστηριοτήτων και της περιουσίας των εδρευουσών στις Κάτω Χώρες εταιριών Alphabet Holding, HP Holding και Alpha Holding οι οποίες είναι θυγατρικές υποθυγατρικής εταιρίας της ενδιαφερόμενης;

Είναι στο πλαίσιο αυτό, υπό το πρίσμα των σκοπών της ολλανδικής ρυθμίσεως περί ενιαίας φορολογικής οντότητας […], η κατάσταση των εταιριών Alphabet Holding, HP Holding και Alpha Holding, οι οποίες είναι θυγατρικές υποθυγατρικής εταιρίας της ενδιαφερόμενης, αντικειμενικά συγκρίσιμη […] με (i) την κατάσταση εδρευουσών στις Κάτω Χώρες εταιριών που είναι υποθυγατρικές εδρεύουσας στις Κάτω Χώρες ενδιάμεσης εταιρίας, η οποία δεν επέλεξε να αποτελέσει ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της εταιρία, και που επομένως ως υποθυγατρικές εταιρίες δεν έχουν, όπως επίσης η Alphabet Holding, η HP Holding και η Alpha Holding, πρόσβαση στη ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας με –αποκλειστικά– τη μητρική της μητρικής τους εταιρίας, ή με (ii) την κατάσταση εδρευουσών στις Κάτω Χώρες υποθυγατρικών εταιριών οι οποίες μαζί με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική τους ενδιάμεση εταιρία επέλεξαν να αποτελέσουν ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της μητρικής τους εταιρίας και των οποίων επομένως οι δραστηριότητες και η περιουσία, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες και την περιουσία της Alphabet Holding, της HP Holding και της Alpha Holding, έχουν ενοποιηθεί από φορολογικής απόψεως;

2)

Έχει σημασία για την απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 […] το αν οι περί ων πρόκειται ημεδαπές εταιρίες είναι θυγατρικές ενδιάμεσης εταιρίας (ένα επίπεδο πιο ψηλά στη διάρθρωση του ομίλου) εδρεύουσας σε άλλο κράτος μέλος ή, όπως στην περίπτωση των Alphabet Holding, HP Holding και Alpha Holding, δύο (ή περισσότερων) –ευρισκόμενων όμως σε αυτό το άλλο κράτος μέλος– ενδιάμεσων εταιριών (δύο ή περισσότερα επίπεδα πιο ψηλά στη διάρθρωση του ομίλου);

3)

Αν και στο μέτρο που στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, δύναται τότε ένας τέτοιος περιορισμός να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, και ειδικότερα από την ανάγκη διατηρήσεως της φορολογικής συνοχής, περιλαμβανομένης της αποτροπής της μονομερούς και της διμερούς διπλής εκπτώσεως ζημιών […];

Έχει σε αυτό το πλαίσιο σημασία το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αμφισβητείται ότι δεν προκύπτει διπλή έκπτωση ζημιών […];

4)

Αν και στο μέτρο που στο ερώτημα 3 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, πρέπει τότε ο περιορισμός να θεωρηθεί αναλογικός […];


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/9


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — X AG κ.λπ. κατά Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

(Υπόθεση C-40/13)

2013/C 123/12

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείουσες: X AG, X1 Holding GmbH, X2 Holding GmbH, X3 Holding BV, D1 BV, D2 BV και D3 BV

Εφεσίβλητος: Inspecteur van de Belastingdienst Amsterdam

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 43 ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 48 ΕΚ το ότι στις ενδιαφερόμενες αντιτάχθηκε άρνηση όπως η ολλανδική ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας εφαρμοστεί επί των δραστηριοτήτων και της περιουσίας των εδρευουσών στις Κάτω Χώρες θυγατρικών εταιριών X3 Holding, D1 και D2;

Είναι στο πλαίσιο αυτό, υπό το πρίσμα των σκοπών της ολλανδικής ρυθμίσεως περί ενιαίας φορολογικής οντότητας […], η κατάσταση της X3 Holding, της D1 και της D2 αντικειμενικά συγκρίσιμη […] με (i) την κατάσταση εδρευουσών στις Κάτω Χώρες θυγατρικών εταιριών οι οποίες δεν επέλεξαν να αποτελέσουν ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες κοινή μητρική τους εταιρία και οι οποίες, επομένως, ως κοινές θυγατρικές εταιρίες, δεν έχουν, όπως επίσης οι ενδιαφερόμενες, πρόσβαση στη ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας, ή με (ii) την κατάσταση εδρευουσών στις Κάτω Χώρες θυγατρικών εταιριών οι οποίες, μαζί με τις εδρεύουσες στις Κάτω Χώρες κοινές μητρικές τους εταιρίες, επέλεξαν να αποτελέσουν ενιαία φορολογική οντότητα με τις μητρικές τους εταιρίες και των οποίων επομένως οι δραστηριότητες και η περιουσία, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες και την περιουσία των ενδιαφερόμενων, έχουν ενοποιηθεί από φορολογικής απόψεως;

2)

Έχει σημασία για την απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 […] το αν οι περί ων πρόκειται εταιρίες (i), όπως στην περίπτωση της D1 και της D2, έχουν κοινή (άμεση) μητρική εταιρία στο άλλο κράτος μέλος ή (ii), όπως στην περίπτωση, αφενός, της X3 Holding και, αφετέρου, της D1 και της D2, έχουν διαφορετικές (άμεσες) μητρικές εταιρίες στο άλλο κράτος μέλος, οπότε μόνο σε υψηλότερο –αλλά ευρισκόμενο εντός αυτού του άλλου κράτους μέλους– επίπεδο στη διάρθρωση του ομίλου πρόκειται για κοινή (έμμεση) μητρική εταιρία των διάφορων αυτών εταιριών;

3)

Αν και στο μέτρο που στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, δύναται τότε ένας τέτοιος περιορισμός να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, και ειδικότερα από την ανάγκη διατηρήσεως της φορολογικής συνοχής, περιλαμβανομένης της αποτροπής της μονομερούς και της διμερούς διπλής εκπτώσεως ζημιών […];

4)

Αν και στο μέτρο που στο ερώτημα 3 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, πρέπει τότε ένας τέτοιος περιορισμός να θεωρηθεί αναλογικός […];


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/9


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Gerechtshof Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 25 Ιανουαρίου 2013 — Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam κατά MSA International Holdings BV και MSA Nederland BV

(Υπόθεση C-41/13)

2013/C 123/13

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Gerechtshof Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εφεσείων: Inspecteur van de Belastingdienst Holland-Noord/kantoor Zaandam

Εφεσίβλητες: MSA International Holdings BV και MSA Nederland BV

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Συνιστά περιορισμό της ελευθερίας εγκαταστάσεως κατά την έννοια του άρθρου 43 ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 48 ΕΚ το ότι στις ενδιαφερόμενες αντιτάχθηκε άρνηση όπως η ολλανδική ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας εφαρμοστεί επί των δραστηριοτήτων και της περιουσίας της εδρεύουσας στις Κάτω Χώρες υποθυγατρικής εταιρίας/ενδιαφερόμενης [MSA Nederland];

Είναι στο πλαίσιο αυτό, υπό το πρίσμα των σκοπών της ολλανδικής ρυθμίσεως περί ενιαίας φορολογικής οντότητας […], η κατάσταση της υποθυγατρικής εταιρίας/ενδιαφερόμενης [MSA Nederland] αντικειμενικά συγκρίσιμη […] με (i) την κατάσταση μιας εδρεύουσας στις Κάτω Χώρες εταιρίας που είναι θυγατρική μιας εδρεύουσας στις Κάτω Χώρες ενδιάμεσης εταιρίας, η οποία δεν επέλεξε να αποτελέσει ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της εταιρία, και που επομένως ως υποθυγατρική εταιρία δεν έχει, όπως επίσης η ενδιαφερόμενη [MSA Nederland], πρόσβαση στη ρύθμιση περί ενιαίας φορολογικής οντότητας με –αποκλειστικά– τη μητρική της μητρικής της εταιρίας, ή με (ii) την κατάσταση μιας εδρεύουσας στις Κάτω Χώρες υποθυγατρικής εταιρίας η οποία μαζί με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της ενδιάμεση εταιρία επέλεξε να αποτελέσει ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της μητρικής της εταιρίας και των οποίων επομένως οι δραστηριότητες και η περιουσία, σε αντίθεση με τις δραστηριότητες και την περιουσία της ενδιαφερόμενης [MSA Nederland], έχουν ενοποιηθεί από φορολογικής απόψεως;

2)

Έχει σημασία για την απάντηση στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 […] το αν η περί ης πρόκειται αλλοδαπή ενδιάμεση εταιρία, στην περίπτωση που δραστηριοποιούνταν στις Κάτω Χώρες όχι μέσω θυγατρικής εταιρίας αλλά μέσω μόνιμης εγκαταστάσεως, θα μπορούσε να επιλέξει να αποτελέσει –όσον αφορά την περιουσία και τις δραστηριότητες αυτής της ολλανδικής μόνιμης εγκαταστάσεως– ενιαία φορολογική οντότητα με την εδρεύουσα στις Κάτω Χώρες μητρική της εταιρία;

3)

Αν και στο μέτρο που στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος 1 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, δύναται τότε ένας τέτοιος περιορισμός να δικαιολογηθεί από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, και ειδικότερα από την ανάγκη διατηρήσεως της φορολογικής συνοχής, περιλαμβανομένης της αποτροπής της μονομερούς και της διμερούς διπλής εκπτώσεως ζημιών […];

4)

Αν και στο μέτρο που στο ερώτημα 3 πρέπει να δοθεί καταφατική απάντηση, πρέπει τότε ένας τέτοιος περιορισμός να θεωρηθεί αναλογικός […];


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/10


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Köln κατά Kronos Titan GmbH

(Υπόθεση C-43/13)

2013/C 123/14

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθού και αναιρεσείον: Hauptzollamt Köln

Προσφεύγουσα και αναιρεσίβλητη: Kronos Titan GmbH

Προδικαστικό ερώτημα

Επιβάλλεται κατά το άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (1), η φορολόγηση άλλων ενεργειακών προϊόντων, εκτός εκείνων για τα οποία καθορίζεται επίπεδο φορολογίας στην οδηγία, με φορολογικό συντελεστή που ισχύει κατά το εθνικό δίκαιο για τη χρήση ενεργειακού προϊόντος ως καυσίμου θέρμανσης, εφόσον και τα άλλα αυτά ενεργειακά προϊόντα χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης; Ή μπορεί για το άλλο αυτό ενεργειακό προϊόν, το οποίο όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης είναι ισοδύναμο με συγκεκριμένο ενεργειακό προϊόν, να εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που καθορίζεται κατά το εθνικό δίκαιο για το ισοδύναμο προϊόν, ακόμη και αν πρόκειται για ενιαίο φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει για αμφότερες τις χρήσεις ως καυσίμου κινητήρων και ως καυσίμου θέρμανσης;


(1)  ΕΕ L 283, σ. 51.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/10


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις 28 Ιανουαρίου 2013 — Hauptzollamt Krefeld κατά Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

(Υπόθεση C-44/13)

2013/C 123/15

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesfinanzhof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθού και αναιρεσείον: Hauptzollamt Krefeld

Προσφεύγουσα και αναιρεσίβλητη: Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH

Προδικαστικό ερώτημα

Επιβάλλεται κατά το άρθρο 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (1), η φορολόγηση άλλων ενεργειακών προϊόντων, εκτός εκείνων για τα οποία καθορίζεται επίπεδο φορολογίας στην οδηγία, με φορολογικό συντελεστή που ισχύει κατά το εθνικό δίκαιο για τη χρήση ενεργειακού προϊόντος ως καυσίμου θέρμανσης, εφόσον και τα άλλα αυτά ενεργειακά προϊόντα χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης; Ή μπορεί για το άλλο αυτό ενεργειακό προϊόν, το οποίο όταν χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης είναι ισοδύναμο με συγκεκριμένο ενεργειακό προϊόν, να εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που καθορίζεται κατά το εθνικό δίκαιο για το ισοδύναμο προϊόν, ακόμη και αν πρόκειται για ενιαίο φορολογικό συντελεστή ο οποίος ισχύει για αμφότερες τις χρήσεις ως καυσίμου κινητήρων και ως καυσίμου θέρμανσης;


(1)  ΕΕ L 283, σ. 51.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/11


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 31 Ιανουαρίου 2013 — Postershop SpA — Divsione Franchising Kipoint κατά Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministeri

(Υπόθεση C-52/13)

2013/C 123/16

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Stato

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Postershop SpA — Divisione Franchising Kipoint

Εφεσίβλητες: Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato, Presidenza del Consiglio

Προδικαστικό ερώτημα

Πρέπει η οδηγία 2006/114/ΕΚ (1) να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι, όσον αφορά την προστασία των εμπορευομένων, αναφέρεται σε διαφήμιση που είναι συγχρόνως παραπλανητική και μη επιτρεπόμενη συγκριτική, ή ότι αναφέρεται σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αντιθέσεως προς τον νόμο, οι οποίες ασκούν επιρροή και αυτοτελώς και συνίστανται, αντιστοίχως, σε παραπλανητική διαφήμιση και σε μη επιτρεπόμενη συγκριτική διαφήμιση;


(1)  Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση· EE L 376, σ. 21.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/11


Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-76/13)

2013/C 123/17

Γλώσσα διαδικασίας: η πορτογαλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Guerra e Andrade, G. Braun και L. Nicolae)

Καθής: Πορτογαλική Δημοκρατία

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να διαπιστώσει ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία παρέλειψε να εκτελέσει την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 7 Οκτωβρίου 2010 στην υπόθεση C-154/09 (1), Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

να υποχρεώσει την Πορτογαλική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή χρηματική ποινή 43 264,64 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεως προς την ανωτέρω απόφαση C-154/09, από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως στην παρούσα υπόθεση μέχρι και την ημερομηνία πλήρους εκτελέσεως της αποφάσεως C-154/09 της 7ης Οκτωβρίου 2010,

να υποχρεώσει την Πορτογαλική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή πρόστιμο ανερχόμενο στο κατ’ αποκοπή ποσό των 5 277,3 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμορφώσεως, από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως C-154/09 της 7ης Οκτωβρίου 2010 μέχρι:

την ημερομηνία εκτελέσεως της αποφάσεως C-154/09 της 7ης Οκτωβρίου 2010, σε περίπτωση που το Δικαστήριο διαπιστώσει ότι η Πορτογαλική Δημοκρατία εκτέλεσε αποτελεσματικά την εν λόγω απόφαση πριν την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση,

την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση, σε περίπτωση που η Πορτογαλική Δημοκρατία δεν έχει εκτελέσει αποτελεσματικά την απόφαση C-154/09 της 7ης Οκτωβρίου 2010 πριν την έκδοση της αποφάσεως του Δικαστηρίου στην παρούσα υπόθεση,

να καταδικάσει την Πορτογαλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η Πορτογαλική Δημοκρατία δεν έχει ορίσει ακόμα τις επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με την παροχή της καθολικής υπηρεσίας μέσω της διαδικασίας των άρθρων 3, παράγραφος 2, και 8, παράγραφος 2, της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία (2). Επιπλέον, ο πορτογαλικός νόμος για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες εξακολουθεί να προβλέπει όλες τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στους βασικούς κανόνες παραχώρησης της δημόσιας υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών που εγκρίθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 31/2000 και κατά τους οποίους η παροχή της καθολικής υπηρεσίας ανατίθεται στην PT Comunicações με σύμβαση παραχώρησης που διατηρείται σε ισχύ μέχρι το 2025. Για τον σκοπό της επιβολής του προστίμου, η Επιτροπή προτείνει στο Δικαστήριο να εφαρμοστεί συντελεστής σοβαρότητας 7, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 20.

Η επίμαχη παράβαση θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη ουσιωδών σκοπών στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού συνδεόμενων με την απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, ενώ ταυτοχρόνως συνιστά προσβολή θεμελιωδών αρχών του δικαίου της Ένωσης, όπως είναι η αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Επιπλέον, η επίμαχη παράβαση θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της καθολικής υπηρεσίας, έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς του δικαίου τηλεπικοινωνιών. Εν προκειμένω, στην Portugal Telecom ανατέθηκε σύμβαση παραχώρησης χωρίς προσφυγή σε οποιαδήποτε διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, ανοιχτού ή κλειστού, και επομένως χωρίς να εξασφαλιστεί ότι η καθολική υπηρεσία θα παρασχεθεί υπό τους ευνοϊκότερους όρους όσον αφορά τη σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας ή ότι θα επικρατήσουν όροι ανταγωνισμού απαλλαγμένοι από τις μη επιτρεπόμενες στρεβλώσεις της αγοράς.


(1)  Συλλογή 2010, σ. I-127

(2)  Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108, σ. 51).


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/12


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal d’instance de Quimper (Γαλλία) στις 14 Φεβρουαρίου 2013 — CA Consumer Finance κατά Francine Crouan, το γένος Weber, Tual Crouan

(Υπόθεση C-77/13)

2013/C 123/18

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal d’instance de Quimper

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα: CA Consumer Finance

Εναγόμενοι: Francine Crouan, το γένος Weber, Tual Crouan

Προδικαστικό ερώτημα

Αντιβαίνει στην οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (1), ερμηνεία του εθνικού δικαίου κατά την οποία είναι έγκυρες οι ρήτρες μονομερούς τροποποιήσεως του επιτοκίου των συμβάσεων δανείου οι οποίες αφήνουν, χωρίς θεμιτούς λόγους προσδιοριζόμενους στη σύμβαση, στην εκτίμηση του πιστωτικού φορέα τους λόγους τροποποιήσεως του επιτοκίου και τον τρόπο υπολογισμού του, αν οι ρήτρες αυτές είναι σύμφωνες με ένα κανονιστικώς καθοριζόμενο υπόδειγμα και ο πιστωτικός φορέας έχει τηρήσει τις διατάξεις του νόμου που αφορούν την πληροφόρηση του δανειολήπτη κατά τη διάρκεια της συμβάσεως;


(1)  ΕΕ L 95, σ. 29.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/12


Προσφυγή της 20ής Φεβρουαρίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-86/13)

2013/C 123/19

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγoυσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall, D. Martin, J.-P. Keppenne, υπάλληλοι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, με την οποία αρνήθηκε να υιοθετήσει την πρόταση της Επιτροπής περί θεσπίσεως από το Συμβούλιο κανονισμού για την προσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2012, των αποδοχών και συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών από τους οποίους επηρεάζονται οι εν λόγω αποδοχές και συντάξεις.

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της η Επιτροπή προβάλλει τρεις λόγους.

Ο πρώτος λόγος ακυρώσεως αφορά την παράβαση του άρθρου 65 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων και των άρθρων 1, 3, και 10 του παραρτήματος XI του κανονισμού, στο μέτρο που το Συμβούλιο, δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε ενώπιόν του πρόταση της Επιτροπής να εφαρμόσει τη ρήτρα εξαιρέσεως του άρθρου 10 του παραρτήματος XI, ήταν υποχρεωμένο να δεχθεί, πριν την 31η Δεκεμβρίου 2012, την πρόταση ετήσιας προσαρμογής των αποδοχών και συντάξεων των λειτουργών και υπαλλήλων της Ένωσης, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 3 του παραρτήματος ΧΙ. Το Συμβούλιο είναι αναρμόδιο να λάβει απόφαση η οποία εφαρμόζει, κατ’ ουσία, το άρθρο 10, χωρίς την απαιτούμενη πρόταση της Επιτροπής και χωρίς να εμπλέξει το Κοινοβούλιο, το οποίο συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Ο δεύτερος λόγος ακυρώσεως αφορά την παράβαση του άρθρου 64 του κανονισμού και των άρθρων 1 και 3 του παραρτήματος ΧΙ, στο μέτρο που το Συμβούλιο δεν καθόρισε, ενώ ήταν υποχρεωμένο να το πράξει, τους νέους διορθωτικούς συντελεστές από τους οποίους επηρεάζονται οι αποδοχές και συντάξεις, και οι οποίοι προτείνονται από την Επιτροπή προκειμένου να διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση μεταξύ εν ενεργεία υπαλλήλων και των συνταξιούχων, όποιος κι αν είναι ο τόπος άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ή η κατοικία τους, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο τρίτος λόγος ακυρώσεως αφορά την παντελή έλλειψη αιτιολογίας, στο μέτρο που το Συμβούλιο απλώς διαπίστωσε την απουσία της ειδικής πλειοψηφίας που απαιτείται για την υιοθέτηση της προτάσεως της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραρτήματος ΧΙ, χωρίς να εξηγήσει για ποιο λόγο αυτή δεν επετεύχθη. Αυτός ο λόγος ακυρώσεως καλύπτει τόσο την προσαρμογή των αποδοχών και συντάξεων όσο και τον καθορισμό των νέων διορθωτικών συντελεστών.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/13


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Augstākās tiesas Senāts (Λεττονία) στις 4 Μαρτίου 2013 — AS Olainfarm κατά Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

(Υπόθεση C-104/13)

2013/C 123/20

Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική

Αιτούν δικαστήριο

Augstākās tiesas Senāts

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: AS Olainfarm

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Latvijas Republikas Veselības ministrija, Zāļu valsts aģentūra

Παρεμβαίνουσα: AS Grindeks

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει το άρθρο 10 ή άλλη διάταξη της οδηγίας 2001/83/ΕΚ (1), περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, την έννοια ότι ο παρασκευαστής φαρμάκου αναφοράς νομιμοποιείται να προσβάλει ενώπιον των δικαστηρίων την απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχής να χορηγήσει άδεια κυκλοφορίας σε γενόσημο φάρμακο άλλου παρασκευαστή φαρμάκων, για το οποίο χρησιμοποιείται ως φάρμακο αναφοράς το φάρμακο σχετικά με το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια στον παρασκευαστή του φαρμάκου αναφοράς; Με άλλα λόγια, απορρέει από την εν λόγω οδηγία δικαίωμα δικαστικής προστασίας του παρασκευαστή του φαρμάκου αναφοράς, υπό την έννοια ότι παρέχεται η δυνατότητα να εξεταστεί κατά πόσον ο παρασκευαστής του γενόσημου φαρμάκου παρέπεμψε νομίμως και βασίμως στο φάρμακο για το οποίο έχει λάβει άδεια ο παρασκευαστής του φαρμάκου αναφοράς, στηριζόμενος στις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας;

2)

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, έχουν οι διατάξεις των άρθρων 10 και 10α της οδηγίας την έννοια ότι τα διατιθέμενα ως φάρμακα που βρίσκονται σε καθιερωμένη ιατρική χρήση βάσει άδειας κυκλοφορίας χορηγηθείσας σύμφωνα με το άρθρο 10α της προαναφερθείσας οδηγίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα αναφοράς, κατά την έννοια του άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α', της ίδιας οδηγίας;


(1)  Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ L 311, σ. 67).


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/13


Προσφυγή της 6ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

(Υπόθεση C-109/13)

2013/C 123/21

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Hetsch, O. Beynet και I. Koskinen)

Καθής: Δημοκρατία της Φινλανδίας

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Φινλανδίας, παραλείποντας να θεσπίσει όλες τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη, όσον αφορά την ηπειρωτική Φινλανδία, του άρθρου 2, σημεία 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 28 έως 35, του άρθρου 3, παράγραφος 5, στοιχείο α', και παράγραφος 9, στοιχείο γ', του άρθρου 9, παράγραφοι 1, 2, 3, 7, 9, 10 και 12, του άρθρου 10 και 11, του άρθρου 12, στοιχεία δ' και η', των άρθρων 13 και 14, του άρθρου 16, παράγραφος 1, δεύτερη και τρίτη περίοδος, παράγραφοι 2 και 3, των άρθρων 17 έως 23, του άρθρου 25, παράγραφος 1, του άρθρου 26, παράγραφος 2, στοιχείο γ', τρίτη και τέταρτη περίοδος, στοιχείο δ', δεύτερη και τέταρτη περίοδος, καθώς και παράγραφος 3, του άρθρου 29, του άρθρου 35, παράγραφος 4 και 5, του άρθρου 36, στοιχεία α' έως ε', ζ' και η', του άρθρου 37, παράγραφος 1, στοιχεία β' έως κα', παράγραφος 3, παράγραφος 4, στοιχεία β' και δ', παράγραφοι 5 και 9, του άρθρου 38, παράγραφος 1, του άρθρου 39, παράγραφοι 1, 4 και 8, του άρθρου 40, παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 7, καθώς και του παραρτήματος I, παράγραφος 1, στοιχείο α', έκτη και όγδοη περίπτωση, στοιχεία δ', στ' και ι', της οδηγίας 2009/72/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ, ή παραλείποντας να ενημερώσει συναφώς την Επιτροπή, και παραλείποντας να θεσπίσει τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στην εσωτερική ένομη τάξη όσον αφορά την επαρχία Åland ή, τουλάχιστον, παραλείποντας να ενημερώσει συναφώς την Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 49, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας·

να επιβάλει στη Δημοκρατία της Φινλανδίας δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 32 140,80 ευρώ από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως στην παρούσα υπόθεση·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Φινλανδίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη έληξε στις 3 Μαρτίου 2011.


(1)  EE L 211, σ. 55.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/14


Προσφυγή της 7ης Μαρτίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας

(Υπόθεση C-111/13)

2013/C 123/22

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Hetsch, O. Beynet και I. Koskinen)

Καθής: Δημοκρατία της Φινλανδίας

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Φινλανδίας, παραλείποντας να θεσπίσει τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη, όσον αφορά την ηπειρωτική Φινλανδία, του άρθρου 2, σημεία 1, 2, 4 έως 18, 20, 22 έως 36, του άρθρου 3, παράγραφος 3, πρώτη έως τρίτη περίοδος, και παράγραφος 6, στοιχείο β', του άρθρου 12, του άρθρου 13, παράγραφοι 1, 2 και 5, του άρθρου 15, παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 16, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, παράγραφοι 2 και 3, του άρθρου 25, παράγραφος 1, του άρθρου 33, του άρθρου 36, παράγραφος 4, δεύτερο και τέταρτο εδάφιο, παράγραφοι 6 και 8, παράγραφος 9, τρίτο εδάφιο, του άρθρου 39, παράγραφος 4, στοιχεία α' και β', παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α' και β', καθώς και δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίοδος, του άρθρου 40, στοιχεία α' έως ε', ζ' και η', του άρθρου 41, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ' έως στ', η' έως ιζ' και ιθ' έως κα', παράγραφος 4, στοιχεία β' και δ', παράγραφος 6, στοιχείο α', παράγραφοι 7, 9, 10, 11 και 12, του άρθρου 42, παράγραφος 1, του άρθρου 43, παράγραφοι 1, 4 και 8, του άρθρου 44, παράγραφοι 1, 2, 3, 6 και 7, καθώς και του παραρτήματος I, παράγραφος 1, στοιχείο α', έκτη και όγδοη περίπτωση, στοιχεία β', δ', στ' και η', καθώς και παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/73/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ, ή παραλείποντας να ενημερώσει συναφώς την Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 54, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας

να επιβάλει στη Δημοκρατία της Φινλανδίας δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 28 569,60, ευρώ από την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως στην παρούσα υπόθεση·

να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Φινλανδίας στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη τάξη έληξε στις 3 Μαρτίου 2011.


(1)  EE L 211, σ. 94.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/14


Αίτηση γνωμοδότησης, την οποία υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 218, παράγραφος 11, ΣΛΕΕ

(Γνωμοδότηση 1/12)

2013/C 123/23

Γλώσσα διαδικασίας: όλες οι επίσημες γλώσσες

Αιτούσα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: C. Hermes και H. Krämers)

Η γνωμοδότηση 1/12 διαγράφεται από το πρωτόκολλο του Δικαστηρίου.


Γενικό Δικαστήριο

27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/15


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Fresh Del Monte Produce κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-587/08) (1)

(Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Αγορά της μπανάνας - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ - Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών - Έννοια του όρου «εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού» - Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συνεννοήσεως και της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων - Ενιαία παράβαση - Καταλογισμός της παραβάσεως - Δικαιώματα άμυνας - Πρόστιμα - Σοβαρότητα της παραβάσεως - Συνεργασία - Ελαφρυντικές περιστάσεις)

2013/C 123/24

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Fresh Del Monte Produce, Inc. (George Town, Νήσοι Κάιμαν, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: αρχικώς B. Meyring, δικηγόρος, και E. Verghese, solicitor, στη συνέχεια, Β. Meyring)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς M. Kellerbauer, A. Biolan και X. Lewis, στη συνέχεια, Μ. Kellerbauer, Α. Biolan, και P. Van Nuffel)

Παρεμβαίνουσα υπέρ της προσφεύγουσας: Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωποι: A. Rinne, δικηγόρος, C. Humpe και S. Kon, solicitors, και C. Vajda, QC)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως C(2008) 5955 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/39.188 — Μπανάνες), και, επικουρικώς, αίτημα περί μειώσεως του προστίμου.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε με το άρθρο 2, στοιχείο γ', της αποφάσεως C(2008) 5955 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 [ΕΚ] (υπόθεση COMP/39.188 — Μπανάνες), ορίζεται σε 8,82 εκατομμύρια ευρώ.

2)

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

3)

Η Fresh Del Monte Produce, Inc. φέρει τα δικαστικά της έξοδα, καθώς και τα τρία τέταρτα των εξόδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή φέρει το ένα τέταρτο των δικαστικών της εξόδων.

4)

Η Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG φέρει τα δικαστικά της έξοδα.


(1)  EE C 44 της 21.2.2009.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/15


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 14ης Μαρτίου 2013 — Dole Food και Dole Germany κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-588/08) (1)

(Ανταγωνισμός - Συμπράξεις - Αγορά της μπανάνας - Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ - Έννοια του όρου «εναρμονισμένη πρακτική με σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισμού» - Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών - Υποχρέωση αιτιολογήσεως Δικαιώματα άμυνας - Κατευθυντήριες γραμμές για τον υπολογισμό των προστίμων - Σοβαρότητα της παραβάσεως)

2013/C 123/25

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Dole Food Company, Inc. (Westlake Village, Καλιφόρνια, ΗΠΑ) και Dole Germany OHG (Αμβούργο, Γερμανία) (εκπρόσωπος: J.-F. Bellis, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: αρχικώς X. Lewis και M. Kellerbauer, στη συνέχεια, Kellerbauer και P. Van Nuffel)

Αντικείμενο

Αίτημα περί ακυρώσεως της αποφάσεως C(2008) 5955 τελικό της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 ΕΚ (υπόθεση COMP/39.188 — Μπανάνες)

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει τις Dole Food Company, Inc. και Dole Germany OHG στα δικαστικά έξοδα.


(1)  EE C 44 της 21.2.2009.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/16


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Biodes κατά ΓΕΕΑ — Manasul Internacional (FARMASUL)

(Υπόθεση T-553/10) (1)

(Κοινοτικό σήμα - Διαδικασία ανακοπής - Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος FARMASUL - Προγενέστερο εικονιστικό ισπανικό σήμα MANASUL - Σχετικός λόγος απαραδέκτου - Κίνδυνος συγχύσεως - Διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος - Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009)

2013/C 123/26

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Biodes, SL (Μαδρίτη, Ισπανία) (εκπρόσωπος: E. Manresa Medina, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ, παρεμβαίνουσα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Ισπανία) (εκπρόσωποι: M. I. Escudero Pérez, δικηγόρος)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 3ης Σεπτεμβρίου 2010 (υπόθεση R 1034/2009-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Manasul Internacional, SL και της Biodes, SL.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει την προσφυγή.

2)

Καταδικάζει την Biodes, SL στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 30 της 29.1.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/16


Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 2013 — Inglewood κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-229/11 και T-276/11) (1)

(Κανονιστικές ρυθμίσεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Σύστημα επικουρικών συντάξεων - Αποφάσεις απορριπτικές των αιτήσεων με τις οποίες ζητείται η εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του συστήματος επικουρικών συντάξεων το 2009 - Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας - Κεκτημένα δικαιώματα - Δικαιολογημένη εμπιστοσύνη - Αναλογικότητα - Ίση μεταχείριση)

2013/C 123/27

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Lord Inglewood (Penrith, Ηνωμένο Βασίλειο) και οι δέκα ακόμη προσφεύγοντες των οποίων τα ονόματα παρατίθενται στο παράρτημα της αποφάσεως (υπόθεση T-229/11)· καθώς και Marie-Arlette Carlotti (Μασσαλία, Γαλλία) (υπόθεση T-276/11) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: N. Lorenz, M. Windisch και K. Pocheć)

Αντικείμενο

Αιτήματα περί ακυρώσεως των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις οποίες το θεσμικό αυτό όργανο αρνήθηκε να χορηγήσει στους προσφεύγοντες προαιρετική επικουρική σύνταξη είτε πρόωρα, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, είτε εν μέρει υπό μορφή κεφαλαίου.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Απορρίπτει τις προσφυγές.

2)

Ο Lord Inglewood και οι δέκα ακόμη προσφεύγοντες, τα ονόματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας αποφάσεως, καθώς και η Marie-Arlette Carlotti, καταδικάζονται στα δικαστικά έξοδα.


(1)  ΕΕ C 211 της 16.7.2011.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/17


Προσφυγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — K-Swiss κατά ΓΕΕΑ — Künzli SwissSchuh (αθλητικό υπόδημα με πέντε ρίγες)

(Υπόθεση T-85/13)

2013/C 123/28

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: K-Swiss, Inc. (Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες) (εκπρόσωποι: R. Niebel και K. Tasma, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Künzli SwissSchuh AG (Windisch, Ελβετία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) της 30ής Οκτωβρίου 2012 στην υπόθεση R 174/2011-2, και

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και, εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο, την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα: Εικονιστικό σήμα το οποίο αναπαριστά αθλητικό υπόδημα με πέντε ρίγες — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ’ αριθ. 4 771 978

Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αιτιολογία της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας: Η αίτηση κηρύξεως της ακυρότητας στηρίχθηκε στο άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου

Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως: Κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/17


Προσφυγή της 12ης Φεβρουαρίου 2013 — Herdade de S. Tiago II κατά ΓΕΕΑ — Polo/Lauren (V)

(Υπόθεση T-90/13)

2013/C 123/29

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Herdade de S. Tiago II-Sociedade Agrícola, SA (Λισσαβώνα, Πορτογαλία) (εκπρόσωποι: I. de Carvalho Simões και J. Pimenta, δικηγόροι)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: The Polo/Lauren Company, LP (Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να κάνει δεκτή την προσφυγή και να ακυρώσει την απόφαση στην υπόθεση R 1436/2010-2 του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ), της 28ης Νοεμβρίου 2012,

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της προσφεύγουσας.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Σήμα προς καταχώριση: Εικονιστικό σήμα που αναπαριστά έναν έφιππο παίκτη του πόλο και το λεκτικό στοιχείο «V» για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 3, 18, 25, 28, 41 και 43 — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ’ αριθ. 5 791 835

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Κοινοτικό εικονιστικό σήμα και καταχωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις χώρες της Μπενελούξ εθνικό εικονιστικό σήμα που αναπαριστούν έναν παίκτη του πόλο για προϊόντα των κλάσεων 9, 18, 20, 21, 24, 25 και 28

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Μερική αποδοχή της ανακοπής

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' και του άρθρου 5, του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/18


Προσφυγή της 22ας Φεβρουαρίου 2013 — Rot Front κατά ΓΕΕΑ — Rakhat (Macka)

(Υπόθεση T-96/13)

2013/C 123/30

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Rot Front OAO (Μόσχα, Ρωσία) (εκπρόσωπος: B. Térauda, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Rakhat AO (Αλμάτι, Καζακστάν)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση,

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «Macka» για προϊόντα των κλάσεων 29 και 30 — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ’ αριθ. 9 556 135

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η προσφεύγουσα

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Μη καταχωρισμένο εικονιστικό σήμα που αναπαριστά μια σακούλα με το λεκτικό στοιχείο «Macka» για σακχαρώδη προϊόντα στην Ελλάδα και τη Γερμανία

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Απόρριψη της ανακοπής

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απόρριψη της προσφυγής

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 4, του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/18


Προσφυγή-αγωγή της 14ης Φεβρουαρίου 2013 — Heli-Flight κατά EASA

(Υπόθεση T-102/13)

2013/C 123/31

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Heli-Flight GmbH & Co. KG (Reichelsheim, Γερμανία) (εκπρόσωπος: T. Kittner, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

Η προσφεύγουσα-ενάγουσα (στο εξής: προσφεύγουσα) ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του καθού-εναγόμενου (στο εξής: καθού), της 13ης Ιανουαρίου 2012, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της προσφεύγουσας να εγκριθούν οι συνθήκες πτήσης του ελικοπτέρου Robinson R66 (αριθ. σειράς 0034),

να αναγνωρίσει ότι ο καθού παρανόμως παρέλειψε να ενεργήσει σε σχέση με τις αιτήσεις της προσφεύγουσας της 11ης Ιουλίου 2011 και της 10ης Ιανουαρίου 2012, με τις οποίες η προσφεύγουσα ζήτησε την έγκριση των συνθηκών πτήσης του ελικοπτέρου Robinson R66 (αριθ. σειράς 0034),

να αναγνωρίσει ότι ο καθού έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την προσφεύγουσα για κάθε ζημία την οποία υπέστη λόγω της απόρριψης των αιτήσεών της της 11ης Ιουλίου 2011 και της 10ης Ιανουαρίου 2012, με τις οποίες η προσφεύγουσα ζήτησε την έγκριση των συνθηκών πτήσης του ελικοπτέρου Robinson R66 (αριθ. σειράς 0034) και/ή λόγω της παράνομης παράλειψής του να ενεργήσει σχετικά με τις αποφάσεις για την έγκριση των συνθηκών πτήσης του ελικοπτέρου αυτού,

να καταδικάσει τον καθού στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται κατ’ ουσία τα εξής σχετικά με το πρώτο αίτημά της:

1)

Κατά την προσφεύγουσα, η απόφαση για την έγκριση των συνθηκών πτήσης δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Συναφώς η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι το βάρος απόδειξης του ότι το σχετικό αεροσκάφος μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να εκτελεί πτήσεις χωρίς κίνδυνο φέρει ο καθού και όχι η προσφεύγουσα.

2)

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι, αν ο καθού είχε διακριτική ευχέρεια κατά τη λήψη της απόφασης για την έγκριση των συνθηκών πτήσης, τότε ο καθού δεν άσκησε καθόλου την ευχέρειά του αυτή ή έστω την άσκησε εσφαλμένα. Κατά την προσφεύγουσα, η επίκληση από το καθού στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία πιστοποίησης τύπου, στην οποία δεν μετέσχε η προσφεύγουσα, αποτελεί εσφαλμένη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας. Επιπλέον, εν προκειμένω ο καθού δεν συγκεκριμενοποίησε επαρκώς ποια προβλήματα θεωρούσε ότι υπήρχαν από άποψη ασφάλειας. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται συναφώς ότι δεν της δόθηκε η δυνατότητα να διατυπώσει την άποψή της ως προς τις υπάρχουσες κατά τον καθού συγκεκριμένες αιτίες κινδύνου. Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι τα επιχειρήματα του καθού είναι προδήλως αντιφατικά.

3)

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επικουρικά ότι έχει προσκομίσει την απόδειξη του ότι η πτήση με το οικείο αεροσκάφος είναι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ασφαλής.

4)

Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, όσον αφορά το ακυρωτικό αίτημά της, ότι ο καθού έχει παραβεί την υποχρέωση χρηστής διοίκησης. Κατά την προσφεύγουσα, το καθού παρέβη το καθήκον του να διεξαγάγει έρευνα, επικαλέστηκε κακώς το απόρρητο της διαδικασίας πιστοποίησης τύπου, πρόσβαλε το δικαίωμα ακρόασης της προσφεύγουσας και παραβίασε την υποχρέωση αιτιολόγησης.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/19


Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — Cadbury Holdings κατά ΓΕΕΑ — Société des produits Nestlé (Μορφή μπάρας σοκολάτας με τέσσερα τμήματα)

(Υπόθεση T-112/13)

2013/C 123/32

Γλώσσα του δικογράφου της προσφυγής: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Cadbury Holdings Ltd (Uxbridge, Ηνωμένο Βασίλειο) (εκπρόσωποι: T. Mitcheson, Barrister, P. Walsh και S. Dunstan, Solicitors)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Ελβατία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) στην υπόθεση R 513/2011-2, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, εξαιρουμένης της διαπιστώσεως του τμήματος προσφυγών ότι το σήμα στερείται διακριτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β', και

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας και την παρεμβαίνουσα στα έξοδα της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος ακυρώσεως και ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα: Τρισδιάστατο σήμα που έχει τη μορφή μπάρας σοκολάτας με τέσσερα τμήματα, για προϊόντα της κλάσεως 30 — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος υπ’ αριθ. 2 632 529.

Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα.

Αιτιολογία της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας: Οι λόγοι ακυρώσεως που προβλήθηκαν για την κήρυξη της ακυρότητας ήταν αυτοί του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ', δ' και ε', περίπτωση ii), του κανονισμού 207/2009.

Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως: Κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Ακύρωση της προσβαλλόμενης αποφάσεως

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β', γ', δ' και ε', περίπτωση ii), του κανονισμού 207/2009.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/20


Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

(Υπόθεση T-122/13)

2013/C 123/33

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Γαλλία) (εκπρόσωπος: A. Sion, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Arbora & Ausonia, SL (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών της 28ης Νοεμβρίου 2012·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Σήμα προς καταχώριση: Το (έγχρωμο) εικονιστικό σήμα «dodie», για προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 και 28 — Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα υπ’ αριθ. 9 037 821

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Το ισπανικό και πορτογαλικό λεκτικό σήμα «DODOT» για προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 44

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχεται εν μέρει την ανακοπή

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Ακυρώνει την προσβαλλομένη απόφαση, δέχεται την ανακοπή και απορρίπτει την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος για ορισμένα προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 και 28

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/20


Προσφυγή της 21ης Φεβρουαρίου 2013 — Laboratoires Polive κατά ΓΕΕΑ — Arbora & Ausonia (dodie)

(Υπόθεση T-123/13)

2013/C 123/34

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Laboratoires Polive (Levallois Perret, Γαλλία) (εκπρόσωπος: A. Sion, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Arbora & Ausonia, SL (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών της 28ης Νοεμβρίου 2012·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα «dodie», για προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 21, 25 και 28 — Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα υπ’ αριθ. 9 037 821

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Το ισπανικό και πορτογαλικό λεκτικό σήμα «DODOT» για προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 44

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Δέχεται εν μέρει την ανακοπή

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Ακυρώνει την προσβαλλομένη απόφαση, δέχεται την ανακοπή και απορρίπτει την αίτηση καταχωρίσεως του σήματος για ορισμένα προϊόντα των κλάσεων 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 25 και 28

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/21


Προσφυγή της 1ης Μαρτίου 2013 — Vicente Gandia Plaκατά ΓΕΕΑ — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

(Υπόθεση T-128/13)

2013/C 123/35

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Vicente Gandia Pla, SA (Chiva, Ισπανία) (εκπρόσωπος: I. Temiño Ceniceros, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Ηνωμένο Βασίλειο)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να κρίνει παραδεκτή την υπό κρίση προσφυγή και τα επισυναπτόμενα έγγραφα·

να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος προσφυγών·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Αιτούσα την καταχώριση του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Σήμα προς καταχώριση: Το εικονιστικό σήμα «MARQUES DE CHIVÉ» για προϊόντα των κλάσεων 29, 32 και 33 — Καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 9 571 415 κοινοτικό σήμα

Δικαιούχος του κατά τη διαδικασία ανακοπής αντιταχθέντος σήματος ή σημείου: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αντιταχθέν σήμα ή σημείο: Καταχωρισμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο λεκτικό σήμα υπ' αρ. 1 520 720«MARQUES DE CHIVE», για προϊόντα της κλάσεως 33

Απόφαση του τμήματος ανακοπών: Απορρίπτει την ανακοπή κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως για τα προϊόντα της κλάσεως 33 λόγω μη ουσιαστικής χρήσεως

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Ακυρώνει την προσβαλλομένη απόφαση και απορρίπτει την αίτηση καταχωρίσεως για τα προϊόντα της κλάσεως 33

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση των άρθρων 42, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/21


Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Deweerdt κ.λπ. κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Υπόθεση T-132/13)

2013/C 123/36

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Sonja Deweerdt (Rulles, Βέλγιο)· Didier Lebrun (Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο)· και Margot Lietz (Mensdorf, Λουξεμβούργο) (représentants: A. Coolen, J. N. Louis, E. Marchal και D. Abreu Caldas, δικηγόροι)

Καθού: Ελεγκτικό Συνέδριο

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να κρίνει ότι το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου παράνομο καθόσον έχει ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ατιμωρησίας μέλους του το οποίο ευθύνεται για συμπεριφορές συνιστώσες παρενόχληση·

να ακυρώσει την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 13ης Δεκεμβρίου 2012 να μη ζητήσει από το Δικαστήριο να εξετάσει κατά πόσον η κ. S, τότε μέλος του Ελεκγτικού Συνεδρίου, είχε παύσει να ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη θέση της και, σε περίπτωση που η θητεία της είχε ήδη λήξει, να την κηρύξει έκπτωτη του δικαιώματος συντάξεως·

να καταδικάσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής, οι προσφεύγοντες προβάλλουν τέσσερις λόγους.

1)

Ο πρώτος λόγος αντλείται από τον παράνομο χαρακτήρα του άρθρου 4 του Εσωτερικού Κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθόσον διασφαλίζει την ατιμωρησία μέλους του το οποίο ευθύνεται για συμπεριφορές συνιστώσες παρενόχληση

2)

Ο δεύτερος λόγος αντλείται από το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αντιφατική, καθόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνώρισε μεν ρητώς τα πταίσματα της κ. S, αρνήθηκε όμως να υποβάλει το ζήτημα στο Δικαστήριο.

3)

Ο τρίτος λόγος αντλείται από έλλειψη οποιασδήποτε αιτιολογίας που θα επέτρεπε στους προσφεύγοντες να εκτιμήσουν κατά πόσον η προσβαλλόμενη απόφαση είναι θεμελιωμένη.

4)

Ο τέταρτος λόγος αντλείται από παραβίαση της αρχής της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς και από κατάχρηση εξουσίας, καθόσον το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέτασε τη σκοπιμότητα της παραπομπής της κ. S ενώπιον του Δικαστηρίου παρά μόνον ένα έτος και μία ημέρα μετά την κατάθεση της εκθέσεως του εξωτερικού ανακριτή.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/22


Προσφυγή της 4ης Μαρτίου 2013 — Pro-Aqua International κατά ΓΕΕΑ — Rexair (Η ΥΓΡΗ ΣΚΟΝΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΕΙ)

(Υπόθεση T-133/13)

2013/C 123/37

Γλώσσα στην οποία ασκήθηκε η προσφυγή: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Pro-Aqua International GmbH (Ansbach, Γερμανία) (εκπρόσωπος: T. Raible, δικηγόρος)

Καθού: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)

Αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών: Rexair LLC (Troy, Ηνωμένες Πολιτείες)

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

Να ακυρώσει την απόφαση του δεύτερου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 17ης Δεκεμβρίου 2012 (στην υπόθεση R 211/2012-2)·

να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του ΓΕΕΑ και του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ.

Λόγοι και κύρια επιχειρήματα

Καταχωρισμένο κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα: Το λεκτικό σήμα «WET DUST CAN’T FLY» για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 3, 7 και 37 (Καταχωρισμένο υπ’ αριθ. 6 668 073 κοινοτικό σήμα)

Δικαιούχος του κοινοτικού σήματος: Η αντίδικος ενώπιον του τμήματος προσφυγών

Αιτούσα την κήρυξη της ακυρότητας του κοινοτικού σήματος: Η προσφεύγουσα

Αιτιολογία της αιτήσεως κηρύξεως της ακυρότητας: Οι λόγοι της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 52, παράγραφος 1, στοιχείο α', σε συνδυασμό με το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β' και γ', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου

Απόφαση του τμήματος ακυρώσεως: Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως

Απόφαση του τμήματος προσφυγών: Απορρίπτει την προσφυγή

Προβαλλόμενοι λόγοι: Παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία β ' και γ ', του κανονισμού 207/2009 του Συμβουλίου.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/22


Προσφυγή της 11ης Μαρτίου 2013 — Hanwha SolarOne κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

(Υπόθεση T-136/13)

2013/C 123/38

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd (Qidong, Κίνα)· Hanwha SolarOne Technology Co. Ltd (Lianyungang, Κίνα)· Hanwha SolarOne Solar Technology (Shanghai) Co. Ltd (Σαγκάη, Κίνα)· και Hanwha Solar Electric Power Engineering Co.Ltd (Qidong) (εκπρόσωπος: F. Graafsma, δικηγόρος)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα των προσφευγουσών

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ 2012 L 344, σ. 1), καθόσον εφαρμόστηκε στις προσφεύγουσες·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2013, με την οποία αυτή αρνήθηκε να εξετάσει τα αιτήματα των προσφευγουσών να λογίζονται ως επιχειρήσεις ασκούσες τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς (αιτήματα ΕΟΑ), και

να καταδικάσει τους καθών στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής οι προσφεύγουσες προβάλλουν έναν λόγο ακυρώσεως.

Οι προσφεύγουσες ζητούν την ακύρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 καθόσον εφαρμόστηκε σε αυτές και στα αιτήματα ΕΟΑ που υπέβαλαν οι ως άνω προσφεύγουσες στην Επιτροπή, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο γ', του βασικού κανονισμού, στη διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους (κυψελών και πλακιδίων), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (Ανακοίνωση έναρξης διαδικασίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 6ης Σεπτεμβρίου 2012, ΕΕ C 269, σ. 5). Οι προσφεύγουσες ζητούν επίσης την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2013, με την οποία αυτή αρνήθηκε να εξετάσει τα αιτήματα ΕΟΑ των προσφευγουσών, τα οποία είχαν υποβάλει αυτές στο πλαίσιο της ανωτέρω έρευνας.

Οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 1168/2012, όπως εφαρμόστηκε από την Επιτροπή σε αυτές με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013, καθώς και με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013 που αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάσει τα αιτήματα ΕΟΑ των προσφευγουσών, προσβάλλουν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των προσφευγουσών και εφαρμόζονται αναδρομικώς σε βάρος τους, χωρίς βάσιμη δικαιολογία. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 1168/2012, όπως εφαρμόστηκε από την Επιτροπή στην περίπτωση των προσφευγουσών με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013, και η απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013 προσβάλλουν προδήλως τις θεμελιώδεις αρχές της ασφαλείας δικαίου και της καλής πίστεως.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/23


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Jinko Solar κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου κ.λπ.

(Υπόθεση T-142/13)

2013/C 123/39

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Jinko Solar Co. Ltd (Shangrao, Κίνα)· Zhejiang Jinko Solar Co. Ltd (Haining City, Κίνα)· Jiangxi Jinko Photovoltaic Materials Co. Ltd (Shangrao)· Jinko Solar Import and Export Co. Ltd (Shangrao)· και Zhejiang Jinko Trading Co. Ltd (Haining City) (εκπρόσωποι: Κ. Αδαμαντόπουλος και J. Cornelis, δικηγόροι)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα των προσφευγουσών

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει τον κανονισμό (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ 2012 L 344, σ. 1), καθόσον εφαρμόστηκε στις προσφεύγουσες·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 2013, με την οποία αυτή αρνήθηκε να εξετάσει τα αιτήματα των προσφευγουσών να λογίζονται ως επιχειρήσεις ασκούσες τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς, και

να καταδικάσει τους καθών στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής οι προσφεύγουσες προβάλλουν έναν λόγο ακυρώσεως, υποστηρίζοντας ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 1168/2012, όπως εφαρμόστηκε από την Επιτροπή σε αυτές με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013, καθώς και με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013 που αναφέρει ότι η Επιτροπή δεν θα εξετάσει τα αιτήματα των προσφευγουσών να λογίζονται ως επιχειρήσεις ασκούσες τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς, προσβάλλουν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των προσφευγουσών και εφαρμόζονται αναδρομικώς σε βάρος τους, χωρίς βάσιμη δικαιολογία. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 1168/2012, όπως εφαρμόστηκε από την Επιτροπή στην περίπτωση των προσφευγουσών με την απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013, και η απόφαση της 3ης Ιανουαρίου 2013 προσβάλλουν προδήλως τις θεμελιώδεις αρχές της ασφαλείας δικαίου και της καλής πίστεως.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/23


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-143/13)

2013/C 123/40

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd (Fuyang, Κίνα) (εκπρόσωποι: Β. Ακριτίδης και Y. Melin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της 3ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. H4/JN/Ref.t13.000011, με την οποία ενημερώνει την προσφεύγουσα ότι δεν θα εξετάσει το αίτημα της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, το οποίο υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο β', του κανονισμού του Συμβουλίου 1225/2009, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 (AD 590)·

να δεχθεί την αδυναμία εφαρμογής, όσον αφορά την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 344, σ. 1)

και, κατά συνέπεια, να καταδικάσει την Επιτροπή και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της η προσφεύγουσα επικαλείται έναν μόνο λόγο, που στηρίζεται σε παραβίαση των αρχών της ασφαλείας δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση στερεί αναδρομικώς την προσφεύγουσα από το κεκτημένο δικαίωμά της, να εξεταστεί από την Επιτροπή το αίτημά της να λογίζεται ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς χωρίς μάλιστα να υφίσταται κάποιο επιτακτικό συμφέρον που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/24


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-144/13)

2013/C 123/41

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd (Hangzhou, Κίνα) (εκπρόσωποι: Β. Ακριτίδης και Y. Melin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της 3ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. H4/JN/Ref.t13.000011, με την οποία ενημερώνει την προσφεύγουσα ότι δεν θα εξετάσει το αίτημα της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, το οποίο υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο β', του κανονισμού του Συμβουλίου 1225/2009, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 (AD 590)·

να δεχθεί την αδυναμία εφαρμογής, όσον αφορά την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 344, σ. 1)

και, κατά συνέπεια, να καταδικάσει την Επιτροπή και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα επικαλείται έναν μόνο λόγο, όμοιο προς εκείνον που προβάλλεται στο πλαίσιο της υποθέσεως T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/24


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-145/13)

2013/C 123/42

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd (Zhejiang, Κίνα) (εκπρόσωποι: Β. Ακριτίδης και Y. Melin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της 3ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. H4/JN/Ref.t13.000011, με την οποία ενημερώνει την προσφεύγουσα ότι δεν θα εξετάσει το αίτημα της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, το οποίο υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο β', του κανονισμού του Συμβουλίου 1225/2009, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 (AD 590)·

να δεχθεί την αδυναμία εφαρμογής, όσον αφορά την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 344, σ. 1)

και, κατά συνέπεια, να καταδικάσει την Επιτροπή και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα επικαλείται έναν μόνο λόγο, όμοιο προς εκείνον που προβάλλεται στο πλαίσιο της υποθέσεως T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/25


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-146/13)

2013/C 123/43

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology LLC (Shaoxing, Κίνα) (εκπρόσωποι: Β. Ακριτίδης και Y. Melin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της 3ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. H4/JN/Ref.t13.000011, με την οποία ενημερώνει την προσφεύγουσα ότι δεν θα εξετάσει το αίτημα της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, το οποίο υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο β', του κανονισμού του Συμβουλίου 1225/2009, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 (AD 590)·

να δεχθεί την αδυναμία εφαρμογής, όσον αφορά την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 344, σ. 1)

και, κατά συνέπεια, να καταδικάσει την Επιτροπή και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα επικαλείται έναν μόνο λόγο, όμοιο προς εκείνον που προβάλλεται στο πλαίσιο της υποθέσεως T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/25


Προσφυγή της 13ης Μαρτίου 2013 — Zhejiang Yuhui Solar Energy Source κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-147/13)

2013/C 123/44

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Zhejiang Yuhui Solar Energy Source Co. Ltd (Jiashan, Κίνα) (εκπρόσωποι: Β. Ακριτίδης και Y. Melin, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της 3ης Ιανουαρίου 2013, αριθ. H4/JN/Ref.t13.000011, με την οποία ενημερώνει την προσφεύγουσα ότι δεν θα εξετάσει το αίτημα της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ως επιχείρηση ασκούσα τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, το οποίο υποβλήθηκε βάσει του άρθρου 2, παράγραφος 7, στοιχείο β', του κανονισμού του Συμβουλίου 1225/2009, στο πλαίσιο της διαδικασίας αντιντάμπινγκ που αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που κινήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 (AD 590)·

να δεχθεί την αδυναμία εφαρμογής, όσον αφορά την προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής, δυνάμει του άρθρου 277 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κανονισμού (ΕΕ) 1168/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1225/2009 του Συμβουλίου, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΕ L 344, σ. 1)

και, κατά συνέπεια, να καταδικάσει την Επιτροπή και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα επικαλείται έναν μόνο λόγο, όμοιο προς εκείνον που προβάλλεται στο πλαίσιο της υποθέσεως T-143/13, Zhejiang Heda Solar Technology κατά Επιτροπής.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/26


Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-148/13)

2013/C 123/45

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: S. Centeno Huerta)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/125/12-Βοηθοί (AST 3), και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Η Επιτροπή ζητεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 263 ΣΛΕΕ την ακύρωση της ως άνω προκηρύξεως του γενικού διαγωνισμού λόγω παραβάσεως του άρθρου 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του άρθρου 342 ΣΛΕΕ, 1 και 6 του κανονισμού 1 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 1958, περί καθορισμού του γλωσσικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος (ΕΕ ειδ. έκδ. 01/001, σ. 14), των άρθρων 1δ και 27 του ΚΥΚ και λόγω αποκλίσεως από τη νομολογιακή λύση που δόθηκε στην απόφαση επί της υποθέσεως C-566/10 P, Ιταλία κατά Επιτροπής.

Προς στήριξη της προσφυγής του, το προσφεύγον κράτος προβάλλει ότι η επίμαχη προκήρυξη:

Αντιμετωπίζει κατά τρόπο δυσμενή τους υποψηφίους η πρώτη γλώσσα των οποίων δεν είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική.

Δεν αιτιολογεί κατά τρόπο αντικειμενικό και συγκεκριμένο τον λόγο για τον οποίο περιορίζει τον αριθμού των γλωσσών, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων εργασίας που αφορά η προκήρυξη. Δεν αρκεί, συναφώς, η γενική παραπομπή στο συμφέρον της υπηρεσίας.

Δεν εγγυάται την επίτευξη του σκοπού της επιλογής των υποψηφίων που διαθέτουν υψηλά προσόντα ικανότητας, αποδόσεως και ακεραιότητας.

Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, καθότι δεν έχει σταθμίσει ορθώς την αρχή της αποτελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας διοικήσεως και της αρχής της ισότητας των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/26


Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Ισπανία κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-149/13)

2013/C 123/46

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Προσφεύγον: Βασίλειο της Ισπανίας (εκπρόσωπος: S. Centeno Huerta)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Το προσφεύγον ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την προκήρυξη του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/126/12-Βοηθοί (AST 3), στον τομέα της έρευνας, και

να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Οι λόγοι και τα κύρια επιχειρήματα προβλήθηκαν ήδη στο πλαίσιο της υποθέσεως T-148/13, Ισπανία κατά Επιτροπής.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/27


Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Et Solar Industry κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-153/13)

2013/C 123/47

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσες: Et Solar Industry Ltd (Taizhou City, Κίνα), Et Energy Co. Ltd (Taizhou City) και Dotec Electric Co. Ltd (Taizhou City) (εκπρόσωπος: R. MacLean, Solicitor)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα των προσφευγουσών

Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο:

να κηρύξει την προσφυγή παραδεκτή·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο από 3 Ιανουαρίου 2013 έγγραφό της αναφέρον ότι δεν θα εξεταστεί πλέον το αίτημα των προσφευγουσών να λογίζεται ότι ασκούν τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς·

να καταδικάσει την καθής και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής οι προσφεύγουσες προβάλλουν δύο λόγους.

Πρώτος λόγος: η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως θίγοντας και αγνοώντας τα δικαιώματα των προσφευγουσών προς προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τους και προσβάλλοντας την αρχή της αναλογικότητας, επειδή σταμάτησε παρανόμως χωρίς λόγο την εξέταση του αιτήματος των προσφευγουσών να αναγνωριστεί ότι αυτές ασκούν τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ.

Δεύτερος λόγος: η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως παραβιάζοντας τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της μη αναδρομικής εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή σταμάτησε παρανόμως χωρίς λόγο την εξέταση του αιτήματος των προσφευγουσών να αναγνωριστεί ότι αυτές ασκούν τις δραστηριότητές τους σε οικονομία αγοράς, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/27


Προσφυγή της 14ης Μαρτίου 2013 — Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-154/13)

2013/C 123/48

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. (Yixing, Κίνα) (εκπρόσωπος: R. MacLean, Solicitor)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να κηρύξει την προσφυγή παραδεκτή·

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής που περιλαμβάνεται στο από 3 Ιανουαρίου 2013 έγγραφό της αναφέρον ότι δεν θα εξεταστεί πλέον το αίτημα της προσφεύγουσας να λογίζεται ότι ασκεί τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς·

να καταδικάσει την καθής και τους ενδεχόμενους παρεμβαίνοντες στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους.

Πρώτος λόγος: η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως θίγοντας και αγνοώντας τα δικαιώματα της προσφεύγουσας προς προστασία της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης της και προσβάλλοντας την αρχή της αναλογικότητας, επειδή σταμάτησε παρανόμως χωρίς λόγο την εξέταση του αιτήματος της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ότι αυτή ασκεί τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ.

Δεύτερος λόγος: η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί διότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως παραβιάζοντας τις αρχές της ασφάλειας δικαίου και της μη αναδρομικής εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή σταμάτησε παρανόμως χωρίς λόγο την εξέταση του αιτήματος της προσφεύγουσας να αναγνωριστεί ότι αυτή ασκεί τις δραστηριότητές της σε οικονομία αγοράς, στο πλαίσιο έρευνας αντιντάμπινγκ.


Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/28


Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2013 — Mendes κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-125/11) (1)

(Υπαλληλική υπόθεση - Γενικός διαγωνισμός - Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως - Καθήκον της διοικήσεως να ερμηνεύει τις ενστάσεις με ανοικτό πνεύμα - Τροποποίηση της προκηρύξεως κενής θέσεως μετά τη διεξαγωγή των προκριματικών δοκιμασιών - Αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης - Ασφάλεια δικαίου)

2013/C 123/49

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: Isabel Mendes (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και A. Blot, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: J. Currall)

Αντικείμενο

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως με την οποία η προσφεύγουσα-ενάγουσα αποκλείστηκε από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως στο πλαίσιο του διαγωνισμού EPSO/AST/111/10.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση της εξεταστικής επιτροπής του γενικού διαγωνισμού EPSO/AST/111/10, της 7ης Απριλίου 2011, με την οποία η προσφεύγουσα-ενάγουσα αποκλείστηκε από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως.

2)

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει 2 000 ευρώ στην προσφεύγουσα-ενάγουσα.

3)

Απορρίπτει την προσφυγή-αγωγή κατά τα λοιπά.

4)

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  EE C 65 της 3.3.2012, σ. 21.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/28


Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2013 — Christoph κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-63/08) (1)

(Υπαλληλική υπόθεση - Μη μόνιμο προσωπικό - Άρθρα 2, 3α και 3β του ΚΛΠ - Έκτακτοι υπάλληλοι - Συμβασιούχοι υπάλληλοι - Συμβασιούχοι υπάλληλοι με επικουρικά καθήκοντα - Διάρκεια της σύμβασης - Άρθρα 8 και 88 του ΚΛΠ - Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2004 περί της μέγιστης διάρκειας χρησιμοποιήσεως μη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες της Επιτροπής - Οδηγία 1999/70/ΕΚ - Εφαρμόζεται στα όργανα)

2013/C 123/50

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Eugen Christoph κ.λπ. (Leggiuno, Ιταλία) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Παρεμβαίνον υπέρ της καθής: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: αρχικώς M. Bauer και K. Zieleśkiewicz, στη συνέχεια, M. Bauer και J. Herrmann)

Αντικείμενο

Η ακύρωση των αποφάσεων περί καθορισμού των όρων προσλήψεως των προσφευγόντων, καθόσον με τις αποφάσεις αυτές η διάρκεια ισχύος των συμβάσεών τους ή η παράτασή τους περιορίζεται σε ορισμένο χρόνο.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

1)

Απορρίπτει την αγωγή ως προδήλως νόμω αβάσιμη.

2)

Οι προσφεύγοντες φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα και καταδικάζονται στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3)

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του.


(1)  ΕΕ C 247 της 27.9.2008, σ. 25.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/29


Προσφυγή της 15ης Ιανουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-5/13)

2013/C 123/51

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: J. Grayston, G. Pandey, M. Gambardella, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί μη εγγραφής του προσφεύγοντος στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AD/205/10.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 9 Μαρτίου 2012 απόφαση της εξεταστικής επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (στο εξής EPSO), κοινοποιηθείσα στον λογαριασμό EPSO, με την οποία επιβεβαιώθηκε ότι το όνομα του προσφεύγοντος δεν θα περιλαμβανόταν στον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού (διαγωνισμού EPSO/AD/205/10 (τελωνειακός τομέας/φορολογία) και η οποία αποτελούσε την απάντηση στην αίτηση «επανεξετάσεως των τεστ λογικής» την οποία είχε υποβάλει ο προσφεύγων·

να ακυρώσει την από 23 Δεκεμβρίου 2011 απόφαση της εξεταστικής επιτροπής και της EPSO, κοινοποιηθείσα στον λογαριασμό της EPSO, με την οποία ανακοινώθηκε στον προσφεύγοντα ότι το όνομά του δεν είχε περιληφθεί στον «πίνακα επιτυχόντων» (τράπεζα δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων), καθόσον δεν είχε συγκεντρώσει την απαραίτητη βαθμολογία στα τεστ προφορικής λογικής·

να ακυρώσει τη μηδέποτε κοινοποιηθείσα στον προσφεύγοντα σιωπηρή απόφαση της EPSO και της εξεταστικής επιτροπής να μην του κοινοποιηθούν τα έγγραφα που είχε ζητήσει με επιστολή της 31ης Δεκεμβρίου 2011 (αίτηση προσβάσεως)·

να ακυρώσει τη σιωπηρή απόφαση της EPSO περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως που υπέβαλε ο προσφεύγων δυνάμει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

να ακυρώσει την προκήρυξη διαγωνισμού EPSO/AD/205/10 (τελωνειακός τομέας/φορολογία) που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 292 Α/1 της 28ης Οκτωβρίου 2010·

να ακυρώσει στο σύνολό του τον «πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού EPSO/AD/205/10 (τελωνειακός τομέας/φορολογία)» που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 22 Α/1 της 27ης Ιανουαρίου 2012·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα του προσφεύγοντος.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/29


Προσφυγή-αγωγή της 4ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά ΕΥΕΔ

(Υπόθεση F-11/13)

2013/C 123/52

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως της καθής-εναγομένης να μεταθέσει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στην έδρα της ΕΥΕΔ και να θέσει τέρμα στην τοποθέτησή του σε αντιπροσωπεία της ΕΕ.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 8ης Μαρτίου 2012 με την οποία ο προσφεύγων-ενάγων μετατέθηκε, από 1ης Σεπτεμβρίου 2012, στην έδρα της ΕΥΕΔ και τέθηκε προώρως τέρμα στην τοποθέτησή του σε αντιπροσωπεία της ΕΕ·

να υποχρεώσει την ΕΥΕΔ να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών του από την επιστροφή του στην έδρα της υπηρεσίας, την 1η Σεπτεμβρίου 2012, και των παλαιών αποδοχών του, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία κατά την οποία θα μπορούσε να επανέλθει στην έδρα της υπηρεσίας στο πλαίσιο του προγράμματος εναλλαγής στις θέσεις προϊσταμένου αντιπροσωπείας·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της διοικητικής του ενστάσεως της 24ης Οκτωβρίου 2012·

να καταδικάσει την ΕΥΕΔ στα δικαστικά έξοδα.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/30


Προσφυγή-αγωγή της 15ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-17/13)

2013/C 123/53

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα-ενάγουσα: ΖΖ (εκπρόσωποι: A. Salerno, B. Cortese, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως προσλήψεως της προσφεύγουσας την οποία υπέβαλε το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης (OIL).

Αιτήματα της προσφεύγουσας-ενάγουσας

H προσφεύγουσα-ενάγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να υποχρεώσει την καθής-εναγομένη να αποκαταστήσει την υλική ζημία που προξένησε στην προσφεύγουσα-ενάγουσα η προσβαλλόμενη απόφαση, εκτιμώμενη στο ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά, από τον Οκτώβριο του 2011 και έως τον χρόνο κατά τον οποίο θα προσληθεί στην ομάδα καθηκόντων GF III, μεταξύ των αποδοχών που αντιστοιχούν στην GF III και εκείνων που συνέχισε να εισπράττει ως ΑC της GF II, προσαυξημένο με τους τόκους από τις αντίστοιχες ημερομηνίες κατά τις οποίες έπρεπε να καταβληθούν οι μηνιαίες αποδοχές και έως την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής τους·

να καταδικάσει την καθής στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.


27.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 123/30


Προσφυγή της 19ης Φεβρουαρίου 2013 — ΖΖ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-19/13)

2013/C 123/54

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: ΖΖ (εκπρόσωποι: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί υπολογισμού βάσει των νέων ΓΕΔ των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχαν αποκτηθεί πριν από την είσοδο στην υπηρεσία.

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της 2ας Ιουλίου 2012 περί υπολογισμού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που είχε αποκτήσει πριν από την είσοδό του στην υπηρεσία της Επιτροπής·

εφόσον παρίσταται ανάγκη, να ακυρώσει την απόφαση περί απορρίψεως της από 7 Δεκεμβρίου 2012 διοικητικής ενστάσεώς του με αίτημα την εφαρμογή των ΓΕΔ και των αναλογιστικών ισοδυνάμων που ίσχυαν κατά τον χρόνο της αιτήσεώς του για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.