ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.120.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος
26 Απριλίου 2013


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2013/C 120/01

Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2013/C 120/02

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

7

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 120/03

Ισοτιμίες του ευρώ

12

2013/C 120/04

Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2013 σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις) — Εισηγητής: Βουλγαρία

13

2013/C 120/05

Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων — COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)

14

2013/C 120/06

Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2013, σχετικά με τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για μη συμμόρφωση με δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου [Υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)] [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1210 final]

15

2013/C 120/07

Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2013, για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, καλούμενης Πλατφόρμα για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διπλή φορολόγηση

17

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 120/08

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EAC/S03/13 — Προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό (Ανοικτή πρόσκληση)

20

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2013/C 120/09

Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση AT.39740 — Google ( 1 )

22

2013/C 120/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

25

2013/C 120/11

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

26

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Απριλίου 2013

για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία

2013/C 120/01

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η επένδυση σήμερα στο ανθρώπινο κεφάλαιο των νέων Ευρωπαίων θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη και θα συμβάλει στη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Η Ένωση θα είναι σε θέση να αποκομίσει όλα τα οφέλη από ένα ενεργό, καινοτόμο και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, αποφεύγοντας ταυτόχρονα το πολύ υψηλό κόστος της παραμονής των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης («ΕΑΕΚ»), το οποίο επί του παρόντος ανέρχεται σε 1,2 % του ΑΕΠ.

(2)

Οι νέοι έχουν δεχτεί ιδιαίτερα σοβαρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι ευάλωτοι λόγω των μεταβατικών σταδίων που διανύουν στη ζωή τους, της έλλειψης επαγγελματικής πείρας, της ενδεχόμενης ανεπαρκούς εκπαίδευσης ή κατάρτισής τους, της συχνά περιορισμένης κάλυψης κοινωνικής προστασίας τους, της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδοτικούς πόρους και των επισφαλών συνθηκών εργασίας. Οι νέες γυναίκες είναι πιθανότερο να πλήττονται από χαμηλές αμοιβές και επισφαλή απασχόληση, ενώ για τους νέους γονείς, κυρίως τις νέες μητέρες, υπάρχει έλλειψη μέτρων για την κατάλληλη εξισορρόπηση της εργασίας και της προσωπικής ζωής. Επιπλέον, ορισμένοι νέοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση ή διατρέχουν κίνδυνο διακρίσεων. Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται κατάλληλα υποστηρικτικά μέτρα, παρότι αναγνωρίζεται η ατομική ευθύνη των νέων στην εξεύρεση πορείας προς την οικονομική δραστηριότητα.

(3)

Υπάρχουν 7,5 εκατομμύρια άτομα ΕΑΕΚ σε ολόκληρη την Ένωση, που αντιστοιχούν στο 12,9 % των νέων Ευρωπαίων (ηλικίας 15-24 ετών). Πολλοί έχουν μόνο χαμηλότερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν εγκαταλείψει πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Περαιτέρω, πολλοί είναι μετανάστες ή προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Ο όρος «ΕΑΕΚ» καλύπτει διάφορες υποομάδες νέων με διαφορετικές ανάγκες.

(4)

Το 30,1 % των άνεργων νέων κάτω των 25 ετών στην Ένωση είναι άνεργοι για περισσότερους από δώδεκα μήνες. Επιπλέον, ένας αυξανόμενος αριθμός νέων δεν επιδιώκει ενεργά απασχόληση, κάτι που μπορεί να τους αφήσει χωρίς διαρθρωτική στήριξη όσον αφορά την επάνοδό τους στην αγορά εργασίας. Η έρευνα δείχνει ότι η ανεργία των νέων μπορεί να αφήσει μόνιμα σημάδια, όπως αυξημένος κίνδυνος ανεργίας στο μέλλον, μειωμένα επίπεδα μελλοντικών αποδοχών, απώλεια ανθρώπινου κεφαλαίου, μεταβίβαση της φτώχειας μεταξύ των γενεών ή λιγότερα κίνητρα ίδρυσης οικογένειας, συμβάλλοντας σε αρνητικές δημογραφικές τάσεις.

(5)

Ο όρος «εγγύηση για τη νεολαία» αναφέρεται σε κατάσταση στην οποία οι νέοι δέχονται προσφορά καλής ποιότητας εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης, εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση. Η προσφορά συνεχούς εκπαίδευσης θα μπορούσε επίσης να περικλείει ποιοτικά προγράμματα κατάρτισης που καταλήγουν σε αναγνωρισμένη επαγγελματική ειδίκευση.

(6)

Η εγγύηση για τη νεολαία θα συμβάλλει ενδεχομένως σε τρεις από τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συγκεκριμένα ότι το 75 % της ηλικιακής ομάδας 20-64 ετών θα πρέπει να εργάζεται, ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 10 % και ότι τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα θα πρέπει να απαλλαγούν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

(7)

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο με την απόφαση 2010/707/ΕΕ (1) της 21ης Οκτωβρίου 2010, και ειδικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές 7 και 8, καλούν τα κράτη μέλη να προαγάγουν την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και να τους βοηθήσουν, ειδικά τους ΕΑΕΚ, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στην εξεύρεση μιας πρώτης θέσης απασχόλησης, στην απόκτηση επαγγελματικής πείρας, ή στην ανεύρεση περαιτέρω ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας, και να παρεμβαίνουν γρήγορα όταν οι νέοι καθίστανται άνεργοι.

(8)

Ήδη από το 2005, όταν υιοθέτησε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών με την απόφαση 2005/600/ΕΚ (2) της 12ης Ιουλίου 2005, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι «σε κάθε άνεργο (πρέπει να) προσφέρεται ένα νέο ξεκίνημα προτού συμπληρωθούν έξι μήνες ανεργίας στην περίπτωση των νέων». Με την απόφαση 2008/618/ΕΚ της 15ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (3) το Συμβούλιο μείωσε την περίοδο «το πολύ σε τέσσερις μήνες» για νέους που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο.

(9)

Με το ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2010 για την «Προώθηση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση του καθεστώτος των περιόδων άσκησης, πρακτικής και μαθητείας» (4), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο προωθήσουν ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τη νεολαία, «διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε νέου στην Ένωση να του προσφέρεται κάποια θέση εργασίας, μαθητείας, πρόσθετης κατάρτισης ή συνδυασμένης εργασίας και κατάρτισης μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών ανεργίας».

(10)

Στην ανακοίνωση της 15ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Νεολαία σε κίνηση», η Επιτροπή ενεθάρρυνε τα κράτη μέλη να εισαγάγουν εγγυήσεις για τη νεολαία, κάτι που έως σήμερα υλοποιήθηκε περιορισμένα. Η παρούσα σύσταση θα πρέπει να ενισχύει και επαναλαμβάνει την ανάγκη για τα κράτη μέλη να επιδιώξουν την επίτευξη αυτού του στόχου, ενώ επίσης θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία.

(11)

Με τα συμπεράσματα της 17ης Ιουνίου 2011 για προώθηση της απασχόλησης των νέων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 καλούνται το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να επέμβουν γρήγορα, προσφέροντας περαιτέρω εκπαίδευση, (εκ νέου)κατάρτιση ή μέτρα ενεργοποίησης για τους ΕΑΕΚ συμπεριλαμβανομένων και νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Έτσι θα εξυπηρετηθεί ο στόχος επιστροφής αυτών των ατόμων στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την αγορά εργασίας το συντομότερο δυνατόν, καθώς και της μείωσης του κινδύνου της φτώχειας, και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας ενδέχεται να έχει δυσμενή αποτελέσματα για τη νεολαία, και κάλεσε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο.

(12)

η σύσταση του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις «Πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου» (5) επικεντρωνόταν στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων, ολοκληρωμένων και διατομεακών πολιτικών που να περιλαμβάνουν μέτρα για την επανένταξη ατόμων που εγκατέλειψαν την εκπαίδευση και για την ενίσχυση της διασύνδεσης των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τον τομέα της απασχόλησης. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της προσέγγισης αυτής και ζήτησε από την Επιτροπή να εφαρμόσει μια προπαρασκευαστική δράση για τη στήριξη της θέσπισης εγγυήσεων για τη νεολαία στα κράτη μέλη.

(13)

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την απασχόληση που πρότεινε με την Ανακοίνωση της 18ης Απριλίου 2012«Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης», η Επιτροπή ζήτησε την ενεργό κινητοποίηση των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων για να ανταποκριθούν στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση όσον αφορά την απασχόληση, και ιδίως στην ανεργία των νέων. Η Επιτροπή υπογράμμισε το σημαντικό δυναμικό που έχουν για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης η πράσινη οικονομία, η υγεία και η κοινωνική μέριμνα καθώς και τομείς των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ), και για τον σκοπό αυτό δημοσίευσε τρία συνοδευτικά σχέδια δράσης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί. Στη συνέχεια, με την Ανακοίνωση της 10ης Οκτωβρίου 2012 για μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη, η Επιτροπή επεσήμανε επίσης έξι ελπιδοφόρους τομείς προτεραιότητας για τη βιομηχανική καινοτομία που συμβάλλουν στη μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποδοτική χρήση των πόρων. Στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης ότι η προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας, η ενισχυμένη διάθεση υποστήριξης και χρηματοδότησης νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και διάφοροι μηχανισμοί για τη μετατροπή των επιδομάτων ανεργίας σε επιδοτήσεις σύστασης επιχειρήσεων, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, και για τους νέους. Επιπλέον, η δέσμη μέτρων για την απασχόληση προτείνει τη χρήση μισθολογικών επιδοτήσεων για την τόνωση καθαρών νέων προσλήψεων και τη στοχοθετημένη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης (κυρίως όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) για την ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και ισόρροπες μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία για την προστασία της απασχόλησης που θα επιτρέπουν στους νέους να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική απασχόληση.

(14)

Με το ψήφισμα της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να αναλάβουν ταχέως και συγκεκριμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίζεται ότι οι νέοι θα εντάσσονται σε αξιοπρεπή απασχόληση, εκπαίδευση ή (εκ νέου)κατάρτιση εντός τεσσάρων μηνών από την αποχώρηση από το σχολείο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογράμμιζε ότι επιβάλλεται πραγματικά να βελτιωθεί η κατάσταση των ΕΑΕΚ και να επιλυθεί σταδιακά το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ένωση.

(15)

Με τα συμπεράσματα της 29ης Ιουνίου 2012, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να ανανεώσουν τις προσπάθειες για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, με «στόχο εντός ολίγων μηνών από την αποφοίτησή τους να προσφέρεται στους νέους μια ποιοτική θέση εργασίας, δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης, μαθητεία ή πρακτική άσκηση». Επιπλέον, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω μέτρα μπορούν να υποστηριχθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης προσωρινών επιδοτήσεων για προσλήψεις από το εν λόγω Ταμείο.

(16)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα», της 20ής Νοεμβρίου 2012, αποτελεί τη συνεισφορά της Ένωσης στις εργασίες αυτές από εκπαιδευτική σκοπιά. Εξετάζει τα κύρια θέματα της μεταρρύθμισης και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης — για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που παρέχονται με τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, την ενθάρρυνση ανοιχτών και ευέλικτων μεθόδων μάθησης και την προώθηση μιας συνεργατικής προσπάθειας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης.

(17)

Με τη Σύσταση της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (6), το Συμβούλιο ζήτησε από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν, το αργότερο το 2018 και σύμφωνα με τις εθνικές τους συνθήκες και ιδιαιτερότητες και με τον τρόπο που κρίνουν σκόπιμο, ρυθμίσεις για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

(18)

Με την ανακοίνωση της 28ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2013, η Επιτροπή τόνισε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν τη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία για τους νέους και να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προγράμματα εγγυήσεων για τους νέους, με τα οποία κάθε νέος κάτω των 25 ετών θα λαμβάνει προσφορά απασχόλησης, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που εξέρχεται από την επίσημη εκπαίδευση ή καθίσταται άνεργος.

(19)

Στα συμπεράσματα για το πολυετές οικονομικό πλαίσιο της 8ης Φεβρουαρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να καθιερώσει μια πρωτοβουλία για απασχόληση των νέων, η οποία θα ανέλθει σε 6 δισεκατομμύρια EUR για το διάστημα 2014-2020 για να στηρίξει τα μέτρα που προσδιορίζονται στη δέσμη για την απασχόληση των νέων που πρότεινε η Επιτροπή στις 5 Δεκεμβρίου 2012, και ιδίως για να στηρίξει την εγγύηση για τη νεολαία.

(20)

Οι εγγυήσεις για τη νεολαία θα πρέπει να υλοποιούνται μέσω ενός προγράμματος μέτρων υποστήριξης και θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται σε έξι άξονες: ανάπτυξη προσεγγίσεων βάσει συμπράξεων, έγκαιρη παρέμβαση και δραστηριοποίηση, μέτρα υποστήριξης που διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας, αξιοποίηση των ταμείων της Ένωσης, αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση του προγράμματος και ταχεία υλοποίησή του. Οι άξονες αυτοί στοχεύουν στην πρόληψη της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την κατάργηση πρακτικών εμποδίων όσον αφορά την απασχόληση. Μπορούν να υποστηρίζονται από τα ταμεία της ΕΕ και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και βελτίωση.

(21)

Ο αποτελεσματικός συντονισμός και οι συμπράξεις σε διάφορους τομείς της πολιτικής (απασχόλησης, εκπαίδευσης, νεολαίας, κοινωνικών υποθέσεων, κλπ.) έχει καθοριστική σημασία για την προώθηση ευκαιριών ποιοτικής απασχόλησης, μαθητείας και άσκησης.

(22)

Τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των κρατών μελών και τα διαφορετικά σημεία εκκίνησής τους όσον αφορά τα επίπεδα της ανεργίας των νέων, το θεσμικό πλαίσιο και την ικανότητα των διάφορων συντελεστών της αγοράς εργασίας. Πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά τους δημόσιους προϋπολογισμούς και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς όσον αφορά την κατανομή των πόρων. Στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση θα πρέπει να ιεραρχηθούν και να ενισχυθούν, όπου είναι δυνατόν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα αυτών των δαπανών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση και την ενίσχυση του εύρους και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών απασχόλησης και ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας, όπως η κατάρτιση ανέργων και τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία. Η καθιέρωση των εν λόγω προγραμμάτων έχει μακροπρόθεσμη σημασία, αλλά υπάρχει επίσης ανάγκη για μια βραχυπρόθεσμη απάντηση για να αντιμετωπιστούν οι δραματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνουν προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχή εκπαίδευση, μαθητεία ή άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση.

Κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη σημαντικά ζητήματα, όπως το γεγονός ότι οι νέοι δεν αποτελούν ομοιογενή ομάδα και δεν αντιμετωπίζουν όμοιες κοινωνικές πραγματικότητες, καθώς και τις αρχές της αμοιβαίας υποχρέωσης και την ανάγκη να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος των κύκλων της αεργίας.

Το σημείο αφετηρίας για τη χορήγηση εγγύησης για τη νεολαία σε έναν νέο θα πρέπει να είναι η καταγραφή σε υπηρεσία απασχόλησης, για όσους δε ΕΑΕΚ δεν έχουν καταγραφεί σε υπηρεσία απασχόλησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν αντίστοιχο σημείο αφετηρίας για τη χορήγηση εγγύησης για τη νεολαία εντός του ιδίου χρονικού πλαισίου των τεσσάρων μηνών.

Τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να βασίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές συνθήκες και να λαμβάνουν υπόψη το φύλο και τη διαφορετικότητα των νέων στους οποίους στοχεύουν:

Οικοδόμηση προσεγγίσεων που βασίζονται στην εταιρική σχέση

2.

Να καθοριστεί η σχετική δημόσια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση και τη διαχείριση του προγράμματος εγγύησης για τη νεολαία και για το συντονισμό των εταιρικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Οσάκις δεν είναι εφικτό, για συνταγματικούς λόγους, ένα κράτος μέλος να καθορίσει μία μόνο δημόσια αρχή, οι σχετικές δημόσιες αρχές καθορίζονται στον ελάχιστο δυνατό αριθμό και ορίζεται ενιαίο σημείο επαφής για την επικοινωνία με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία.

3.

Να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμες, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης, των παρόχων επαγγελματικού προσανατολισμού, των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των υπηρεσιών στήριξης της νεολαίας, και με την πλήρη αξιοποίηση όλων των σχετικών διαύλων πληροφόρησης.

4.

Να ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των εργοδοτών και των σχετικών φορέων της αγοράς εργασίας (υπηρεσίες απασχόλησης, διάφορα κυβερνητικά επίπεδα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και υπηρεσίες για τη νεολαία), ώστε να ενισχυθούν η απασχόληση, η μαθητεία και οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης για τους νέους.

5.

Να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών απασχόλησης, ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλων εξειδικευμένων για τη νεολαία υπηρεσιών (μη κυβερνητικές οργανώσεις, κέντρα και ενώσεις νεολαίας), που συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση από την ανεργία, την αεργία ή την εκπαίδευση στην εργασία.

6.

Να εξασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών που απευθύνονται στους νέους και να προωθήσουν συνέργειες μεταξύ των πρωτοβουλιών τους για την ανάπτυξη συστημάτων μαθητείας και κατάρτισης.

7.

Να διασφαλίσουν τη διαβούλευση ή συμμετοχή των νέων και/ή των οργανώσεων νεολαίας στο σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, ώστε να προσαρμοστούν οι υπηρεσίες στις ανάγκες των δικαιούχων και να λειτουργήσουν αυτοί ως πολλαπλασιαστικοί παράγοντες σε δράσεις ευαισθητοποίησης.

Έγκαιρη παρέμβαση και ενεργοποίηση

8.

Να αναπτύξουν αποτελεσματικές στρατηγικές απήχησης σε νέους, μεταξύ άλλων με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, με στόχο τη συλλογή και την καταγραφή στις υπηρεσίες απασχόλησης, με έμφαση στους ευάλωτους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια (όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια ή η διακριτική μεταχείριση) και στα άτομα ΕΑΕΚ, και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά περιβάλλοντα προέλευσής τους (ιδίως λόγω φτώχειας, αναπηρίας, χαμηλού μορφωτικού επιπέδου ή εθνοτικής μειονότητας/προέλευσης).

9.

Προκειμένου να υποστηρίξουν καλύτερα τους νέους και να αντιμετωπίσουν την ενδεχόμενη έλλειψη ευαισθητοποίησης ως προς τις υφιστάμενες προσφορές, να εξετάσουν την καθιέρωση κοινών «κομβικών σημείων», δηλαδή μιας οργάνωσης που θα εξασφαλίζει τον συντονισμό μεταξύ όλων των συναφών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, ιδίως με τη δημόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του προγράμματος εγγύησης για τη νεολαία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους νέους που εγκαταλείπουν το σχολείο, ιδίως για τους νέους που κινδυνεύουν να μην εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας ή να μην τύχουν συνεχούς εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

10.

Να επιτρέψουν στις υπηρεσίες απασχόλησης, μαζί με άλλους εταίρους για τη στήριξη των νέων, την παροχή εξατομικευμένης παροχής συμβουλών και ατομικών σχεδίων δράσης, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων ατομικών καθεστώτων στήριξης, με βάση την αρχή της αμοιβαίας υποχρέωσης σε πρώιμο στάδιο και τη συνεχή παρακολούθηση ώστε να αποτρέπεται η εγκατάλειψη και να εξασφαλίζεται η πρόοδος στην εκπαίδευση και κατάρτιση ή την απασχόληση.

Μέτρα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Βελτίωση των δεξιοτήτων

11.

Να προσφέρουν σε άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και σε νέους χαμηλής ειδίκευσης προοπτικές επιστροφής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ή εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας τα οποία παρέχουν μαθησιακά περιβάλλοντα που ανταποκρίνονται στις ειδικές τους ανάγκες και τους δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν.

12.

Να εξασφαλίσουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος εγγυήσεων για τη νεολαία που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναντιστοιχιών και εξυπηρετούν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

13.

Να διασφαλίσουν ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων περιλαμβάνουν τις δεξιότητες στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές δεξιότητες. Να προωθήσουν το καθεστώς επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι τα προγράμματα σπουδών και οι πιστοποιήσεις για τις ΤΠΕ συμμορφώνονται με πρότυπα και είναι διεθνώς συγκρίσιμα.

14.

Να ενθαρρύνουν τα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και των υπηρεσιών απασχόλησης, να προωθούν και να παρέχουν συνεχή καθοδήγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση για νέους, συμπεριλαμβανομένων των κύκλων μαθημάτων για την επιχειρηματικότητα.

15.

Να εφαρμόσουν τη σύσταση της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης.

Μέτρα σχετικά με την αγορά εργασίας

16.

Κατά περίπτωση, να μειώσουν το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας, ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές πρόσληψης μεταξύ των νέων.

17.

Να αξιοποιήσουν στοχοθετημένες και σωστά σχεδιασμένες επιδοτήσεις μισθών και προσλήψεων για να ενθαρρύνονται οι εργοδότες να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους νέους, όπως μαθητεία, άσκηση ή τοποθέτηση σε θέση εργασίας, ιδίως για εκείνα τα άτομα που είναι περισσότερο απομακρυσμένα από την αγορά εργασίας, σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις.

18.

Να προωθήσουν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, ενημερώνοντας τους νέους σχετικά με προσφορές θέσεων εργασίας, περιόδους πρακτικής άσκησης και μαθητείας και τη διαθέσιμη υποστήριξη σε διάφορους τομείς, περιφέρειες και χώρες, για παράδειγμα μέσω υπηρεσιών και συστημάτων, που ενθαρρύνουν τους πολίτες να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της Ένωσης. Να εξασφαλίσουν επαρκή υποστήριξη για να υποστηρίζεται η προσαρμογή των νέων που βρίσκουν εργασία σε κάποια άλλη περιφέρεια ή κράτος μέλος στο νέο περιβάλλον.

19.

Να διαθέσουν περισσότερες υπηρεσίες στήριξης της εκκίνησης νέων επιχειρήσεων και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση ως προς τις πιθανές ευκαιρίες και προοπτικές που συνδέονται με την αυτοαπασχόληση, μεταξύ άλλων μέσω της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης και των παρόχων στήριξης επιχειρήσεων και (μικρο)χρηματοδότησης.

20.

Να ενισχύσουν τους μηχανισμούς για την εκ νέου ενεργοποίηση των νέων που εγκαταλείπουν συστήματα ενεργοποίησης και δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε παροχές.

Χρήση των ταμείων της Ένωσης

21.

Πλήρης και βέλτιστη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της πολιτικής συνοχής, την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, για την υποστήριξη της καθιέρωσης προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, αναλόγως των εθνικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, να εξασφαλίσουν την απόδοση της απαραίτητης προτεραιότητας και των αντίστοιχων πόρων για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων σχετικά με την καθιέρωση προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης στοχευμένων επιδοτήσεων προσλήψεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Περαιτέρω, μέγιστη αξιοποίηση της χρηματοδότησης που είναι ακόμη διαθέσιμη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013.

22.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της περιόδου 2014-2020, να δώσουν την απαραίτητη προσοχή, στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης, στους ειδικούς στόχους που σχετίζονται με την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία, αναλόγως των εθνικών συνθηκών και να περιγράψουν, στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τις δράσεις που πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο των σχετικών επενδυτικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιδίως αυτών που αφορούν τη βιώσιμη ενσωμάτωση ΕΑΕΚ στην αγορά εργασίας και στηρίζουν νέους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας και την αντίστοιχη συμβολή τους στους συγκεκριμένους στόχους.

23.

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, πλήρης και βέλτιστη χρήση της πρωτοβουλίας για απασχόληση των νέων με σκοπό την εφαρμογή της εγγύησης για τη νεολαία.

Αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση των προγραμμάτων

24.

Να παρακολουθούν και να αξιολογούν όλα τα μέτρα και τα προγράμματα της εγγύησης για τη νεολαία, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερες τεκμηριωμένες πολιτικές και παρεμβάσεις με βάση το τι λειτουργεί και τι όχι, πού και γιατί, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αποτελεσματική χρήση των πόρων και τη θετική απόδοση των επενδύσεων. Να διατηρούν ενημερωμένη επισκόπηση του ύψους της χρηματοδότησης που διατίθεται για τη σύσταση και την εφαρμογή της εγγύησης για τη νεολαία, ιδίως στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής.

25.

Να προωθήσουν δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μελλοντικών προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία. Να αξιοποιήσουν, κατά περίπτωση, πλήρως τα αποτελέσματα των σχεδίων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής δράσης σχετικά με τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία.

26.

Να ενισχύσουν την ικανότητα όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών υπηρεσιών απασχόλησης, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, έτσι ώστε να εξαλειφθεί κάθε εσωτερικό και εξωτερικό εμπόδιο που συνδέεται με την πολιτική και τον τρόπο ανάπτυξης των εν λόγω προγραμμάτων.

Υλοποίηση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία

27.

Να υλοποιήσουν, το ταχύτερο δυνατόν, προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία. Όσον αφορά τα κράτη μέλη που βιώνουν τις σοβαρότερες δημοσιονομικές δυσκολίες και τα υψηλότερα ποσοστά ΕΑΕΚ ή ανεργίας των νέων, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο σταδιακής εφαρμογής.

28.

Να διασφαλίσουν την ορθή ενσωμάτωση των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στα μελλοντικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ένωση, κατά προτίμηση από την έναρξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020. Κατά την εφαρμογή προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, τα κράτη μέλη μπορούν να επωφελούνται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων.

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Χρηματοδότηση

1.

Να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν βέλτιστη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τις σχετικές επενδυτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και της πρωτοβουλίας για απασχόληση των νέων, κατά περίπτωση, για να υποστηρίξουν την οργάνωση και την εφαρμογή προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία, ως πολιτικού μέσου για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

2.

Στο πλαίσιο των ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την αγροτική ανάπτυξη, Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), Να υποστηρίξει τις εργασίες προγραμματισμού, μεταξύ άλλων μέσω ομότιμης μάθησης, δραστηριοτήτων δικτύωσης και τεχνικής βοήθειας.

Ορθές πρακτικές

3.

να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του νέου προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία για να συγκεντρώσει παραδείγματα ορθής πρακτικής σχετικά με τα προγράμματα εγγυήσεων για τη νεολαία σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

4.

Να αξιοποιήσει το πρόγραμμα αμοιβαίας μάθησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και ορθές πρακτικές.

Παρακολούθηση

5.

Να συνεχίσει να παρακολουθεί και να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για τις εξελίξεις που αφορούν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τα αποτελέσματα προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος εργασίας του ευρωπαϊκού δικτύου των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης. Να εξασφαλίζει εν προκειμένω την ενημέρωση της Επιτροπής Απασχόλησης.

6.

Να παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία σύμφωνα με την παρούσα σύσταση χάρη στην πολυμερή επιτήρηση της Επιτροπής Απασχόλησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και να αναλύει τις επιπτώσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών και να απευθύνει, ανάλογα με την περίπτωση, ειδικές ανά χώρα συστάσεις στα κράτη μέλη, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών.

Ευαισθητοποίηση

7.

Να υποστηρίξει δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την καθιέρωση εγγυήσεων για τη νεολαία σε όλα τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για τη νεολαία και, ιδίως, σε επαφή με τις εκστρατείες ενημέρωσης.

Λουξεμβούργο, 22 Απριλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. COVENEY


(1)  ΕΕ L 308 της 24.11.2010, σ. 46.

(2)  ΕΕ L 205 της 6.8.2005, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 198 της 26.7.2008, σ. 47.

(4)  ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 29.

(5)  ΕΕ C 191 της 1.7.2011, σ. 1.

(6)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Απριλίου 2013

για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

2013/C 120/02

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2003/C 218/01 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την ίδρυση συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας (1) και ιδίως το άρθρο 3,

Έχοντας υπόψη τους καταλόγους των υποψηφίων που υπέβαλαν στο Συμβούλιο οι κυβερνήσεις των κρατών μελών,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφασή του της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (2), το Συμβούλιο προχώρησε στο διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία για την περίοδο από την 1η Μαρτίου 2010 έως την 28η Φεβρουαρίου 2013.

(2)

Επομένως, τα νέα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της εν λόγω επιτροπής θα πρέπει να διορισθούν για περίοδο τριών ετών.

(3)

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως ότου αντικατασταθούν ή ανανεωθεί η θητεία τους,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κάτωθι διορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας, για την περίοδο από 22 Απριλίου 2013 έως την 28η Φεβρουαρίου 2016:

I.   ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κράτος μέλος

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Christian DENEVE

κ. Jan BATEN

κ. Xavier LEBICHOT

Βουλγαρία

κα Vaska SEMERDZHIEVA

κ. Atanas KOLCHAKOV

κα Darina KONOVA

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Jaroslav HLAVÍN

κα Anna SAMKOVÁ

κα Anežka SIXTOVÁ

Δανία

κα Charlotte SKJOLDAGER

κα Annemarie KNUDSEN

κα Christine HOLM DONATZKY

Γερμανία

κ. Michael KOLL

κα Ellen ZWINK

κ. Kai SCHÄFER

Εσθονία

κα Veronika KAIDIS

κα Kristel PLANGI

κ. Rein REISBERG

Ιρλανδία

κα Paula GOUGH

κ. Michael WALSH

κ. John NEWHAM

Ελλάδα

κ. Αντώνιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

κα. Σταματίνα ΠΙΣΙΜΙΣΗ

κα. Αγγελική ΜΟΙΡΟΥ

Ισπανία

κα Dolores LIMÓN TAMÉS

κ. Mario GRAU RÍOS

κα Mercedes TEJEDOR AIBAR

Γαλλία

κα Bénédicte LEGRAND-JUNG

κα Sophie BARON

κ. Olivier MEUNIER

Ιταλία

κ. Paolo PENNESI

κ. Lorenzo FANTINI

κα Paola CASTELLANO

Κύπρος

κ. Λέανδρος ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

κ. Μάριος ΚΟΥΡΤΕΛΛΗΣ

κ. Αναστάσιος ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Λετονία

κα Māra VĪKSNE

κα Jolanta GEDUŠA

κ. Renārs LŪSIS

Λιθουανία

κα Aldona SABAITIENĖ

κα Vilija KONDROTIENĖ

κα Nerita ŠOT

Λουξεμβούργο

κ. Paul WEBER

κ. Robert HUBERTY

κ. Carlo STEFFES

Ουγγαρία

κ. József BAKOS

κα Katalin BALOGH

κα Eva GRONAI

Μάλτα

κ. Mark GAUCI

κ. Vincent ATTARD

κ. David SALIBA

Κάτω Χώρες

κα Esther de KLEUVER

κ. Martin G. DEN HELD

κ. Andre MARCET

Αυστρία

κα Anna RITZBERGER-MOSER

κα Gertrud BREINDL

κα Gerlinde ZINIEL

Πολωνία

κα Danuta KORADECKA

κ. Daniel Andrzej PODGÓRSKI

κ. Roman SĄSIADEK

Πορτογαλία

κ.Pedro Nuno PIMENTA BRAZ

κ. Carlos PEREIRA

Ρουμανία

κα Livia COJOCARU

κα Anca Mihaela PRICOP

κ. Marian TÃNASE

Σλοβενία

κα Tatjana PETRIČEK

κ. Jože HAUKO

κ. Etbin TRATNIK

Σλοβακία

κα Romana ČERVIENKOVÁ

κα Eleonóra FABIÁNOVÁ

κ. Erich VASELÉNYI

Φινλανδία

κ. Leo SUOMAA

κα Kristiina MUKALA

κ.Wiking HUSBERG

Σουηδία

κ. Mikael SJÖBERG

κ. Per EWALDSSON

κα Boel CALLERMO

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Stuart BRISTOW

κ. Clive FLEMING

κ. Stephen TAYLOR


II.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Κράτος μέλος

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. François PHILIPS

κ. Herman FONCK

κ. Stéphane LEPOUTRE

Βουλγαρία

κ. Ivan KOKALOV

κ. Aleksander ZAGOROV

κα Reneta VASILEVA

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Jaroslav ZAVADIL

κ. Miroslav KOSINA

κ. Jindřich POLÍVKA

Δανία

κα Heidi RØNNE MØLLER

κ. Jan KAHR FREDERIKSEN

Γερμανία

κα Marina SCHRÖDER

κ. Horst RIESENBERG-MORDEJA

κα Susanne JASPER

Εσθονία

κα Aija MAASIKAS

κ. Peeter ROSS

κ. Ülo KRISTJUHAN

Ιρλανδία

κ. Sylvester CRONIN

κα Esther LYNCH

κ. Dessie ROBINSON

Ελλάδα

κ. Ιωάννης ΑΔΑΜΑΚΗΣ

κ. Ανδρέας ΣΤΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

κ. Ευθύμιος ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ισπανία

κα Marisa RUFINO

κ. Pedro J. LINARES

κ. Emilio GONZALEZ

Γαλλία

κ. Gilles SEITZ

κ. Henri FOREST

Ιταλία

κα Cinzia FRASCHERI

κ. Marco LUPI

κ. Sebastiano CALLERI

Κύπρος

κ. Νίκος ΣΑΤΣΙΑΣ

κ. Νίκος ΑΝΔΡΕΟΥ

κ. Στέλιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Λετονία

κ. Ziedonis ANTAPSONS

κ. Mārtiņš PUŽULS

κ. Vladimirs NOVIKOVS

Λιθουανία

κα Inga RUGINIENĖ

κ. Petras GRĖBLIAUSKAS

κ. Gediminas MOZŪRA

Λουξεμβούργο

κ. Serge SCHIMOFF

κ. Marcel GΟΕREND

κ. Robert FORNIERI

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Joseph CARABOTT

κ. Edwin BALZAN

κ. Chris ATTARD

Κάτω Χώρες

κ. W. VAN VEELEN

κ. H. VAN STEENBERGEN

κα S. BALJEU

Αυστρία

κα Ingrid REIFINGER

κα Julia NEDJELIK-LISCHKA

κ. Alexander HEIDER

Πολωνία

κα Iwona PAWLACZYK

κ. Dariusz GOC

κ. Stanisław STOLARZ

Πορτογαλία

κ. Fernando José MACHADO GOMES

κ. Georges CASULA

κα Catarina FERREIRA TAVARES

Ρουμανία

 

 

Σλοβενία

κ. Lučka BÖHM

κ. Aljoša ČEČ

κ. Bojan GOLJEVŠČEK

Σλοβακία

κ. Peter RAMPAŠEK

κ. Alexander ŤAŽÍK

κ. Bohuslav BENDÍK

Φινλανδία

κα Raili PERIMÄKI

κα Paula ILVESKIVI

κ. Erkki AUVINEN

Σουηδία

κα Christina JÄRNSTEDT

κα Jana FROMM

κα Karin FRISTEDT

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Hugh ROBERTSON

 


III.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Κράτος μέλος

Τακτικά μέλη

Αναπληρωματικά μέλη

Βέλγιο

κ. Kris DE MEESTER

κ. Thierry VANMOL

κ. Marc JUNIUS

Βουλγαρία

κ. Georgi STOEV

κα Daniela SIMIDCHIEVA

κα Petya GEOREVA

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Karel PETRŽELKA

κ. František HROBSKÝ

κ. Martin RÖHRICH

Δανία

κα Christina SODE HASLUND

κα Karoline KLAKSVIG

k. Sven-Peter NYGAARD

Γερμανία

κ. Eckhard METZE

κ. Rüdiger TRIEBEL

κ. Stefan ENGEL

Εσθονία

κ. Marek SEPP

κα Marju PEÄRNBERG

κα Ülle MATT

Ιρλανδία

κ. Carl ANDERS

κα Theresa DOYLE

κ. Kevin ENRIGHT

Ελλάδα

 

 

Ισπανία

κα Isabel MAYA RUIO

κα Laura CASTRILLO NUÑEZ

κ. José de la CAVADA HOYO

Γαλλία

κα Nathalie BUET

κ. Franck GAMBELLI

κ. Patrick LÉVY

Ιταλία

κα Fabiola LEUZZI

κ. Giorgio RUSSOMANNO

κ. Pietro MASCIOCCHI

Κύπρος

κ. Αιμίλιος ΜΙΧΑΗΛ

κ. Πολύβιος ΠΟΛΥΒΙΟΥ

κα Λένα ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Λετονία

κ. Aleksandrs GRIGORJEVS

κα Irēna UPZARE

κ. Andris POMMERS

Λιθουανία

κ. Vaidotas LEVICKIS

κ. Jonas GUZAVIČIUS

Λουξεμβούργο

κ. Pierre BLAISE

κ. François ENGELS

κ. Marc KIEFFER

Ουγγαρία

 

 

Μάλτα

κ. Jοhn SCICLUNA

κ. Andrew Agius MUSCAT

κα Carmen BORG

Κάτω Χώρες

κ. W.M.J.M. VAN MIERLO

κ. R. VAN BEEK

κ. J.J.H. KONING

Αυστρία

κα Christa SCHWENG

κ. Alexander BURZ

κα Pia-Maria ROSNER-SCHEIBENGRAF

Πολωνία

κ. Grzegorz JUSZCZYK

κα Grażyna SPYTEK-BAJDURSKA

Πορτογαλία

κ. Luís HENRIQUE

κ. Manuel Marcelino PENA COSTA

κ. Luís Miguel CORREIA MIRA

Ρουμανία

κ. Ovidiu NICOLESCU

κ. Cristian HOTOBOC

κα Irina Mirela MANOLE

Σλοβενία

κ. Igor ANTAUER

κα Tatjana κ. L

κ. Anže HIRŠL

Σλοβακία

κ. Róbert MEITNER

 

Φινλανδία

κα Katja LEPPÄNEN

κ. Jan SCHUGK

κ. Rauno TOIVONEN

Σουηδία

κα Bodil MELLBLOM

κ. Ned CARTER

κα Cecilia ANDERSSON

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Guy BAILEY

 

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο θα προβεί αργότερα στο διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που δεν έχουν ορισθεί ακόμα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται, προς ενημέρωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 22 Απριλίου 2013.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. COVENEY


(1)  ΕΕ C 218 της 13.9.2003 σ. 1.

(2)  ΕΕ L 45 της 20.2.2010 σ. 5.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/12


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

25 Απριλίου 2013

2013/C 120/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3080

JPY

ιαπωνικό γιεν

129,67

DKK

δανική κορόνα

7,4559

GBP

λίρα στερλίνα

0,84580

SEK

σουηδική κορόνα

8,5961

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2334

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,6535

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,899

HUF

ουγγρικό φιορίνι

301,24

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λετονικό λατς

0,7000

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1467

RON

ρουμανικό λέου

4,3493

TRY

τουρκική λίρα

2,3540

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,2669

CAD

δολάριο Καναδά

1,3374

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,1549

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5299

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6188

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 452,92

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

11,8804

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

8,0650

HRK

κροατική κούνα

7,6070

IDR

ρουπία Ινδονησίας

12 709,69

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

3,9728

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,916

RUB

ρωσικό ρούβλι

40,7829

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,076

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,6266

MXN

πέσο Μεξικού

15,8922

INR

ινδική ρουπία

70,7960


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/13


Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 2013 σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)

Εισηγητής: Βουλγαρία

2013/C 120/04

1.

Η συμβουλευτική επιτροπή συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής στο σχέδιο απόφασης ότι η Microsoft Corporation («Microsoft») δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 54 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [Υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις), που κοινοποιήθηκε με το έγγραφο C(2009) 10033].

2.

Η συμβουλευτική επιτροπή συμφωνεί με το πρόστιμο το οποίο η Επιτροπή προτίθεται να επιβάλει στη Microsoft.

3.

Η συμβουλευτική επιτροπή καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της όλα τα άλλα θέματα που ετέθησαν κατά τη συζήτηση.

4.

Η συμβουλευτική επιτροπή συνιστά τη δημοσίευση της γνώμης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/14


Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων (1)

COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)

2013/C 120/05

(1)

Η παρούσα διαδικασία αφορά την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 (2) στη Microsoft Corporation («Microsoft») για μη τήρηση απόφασης ανάληψης δεσμεύσεων.

(2)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση δεσμεύσεων βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, που καθιστά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Microsoft προκειμένου να ανταποκριθεί στις αντιρρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τη σύνδεση του διαδικτυακού φυλλομετρητή της Microsoft (Internet Explorer) στο κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα ΠΥ πελατών (Windows) (3). Οι δεσμεύσεις περιλάμβαναν συγκεκριμένα τη διάθεση μιας «οθόνης επιλογών» που επιτρέπει στους χρήστες του Windows στον ΕΟΧ να επιλέγουν εύκολα τον διαδικτυακό φυλλομετρητή που προτιμούν.

(3)

Τον Ιούλιο του 2012, αφού ενημερώθηκε από την Επιτροπή σχετικά με πληροφορίες που ελήφθησαν από μια εταιρεία ανάπτυξης διαδικτυακών φυλλομετρητών, η Microsoft παραδέχθηκε την παράλειψη να επεκτείνει σταδιακά την οθόνη επιλογών σε όλα τα αντίγραφα του Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»), που αντιστοιχεί σε περίπου 15,3 εκατομμύρια υπολογιστές.

(4)

Στις 24 Οκτωβρίου 2012 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση των αιτιάσεων. Στη Microsoft χορηγήθηκε πρόσβαση στον φάκελο στις 6 Νοεμβρίου 2012 και η Microsoft απάντησε στην κοινοποίηση των αιτιάσεων στις 2 Δεκεμβρίου 2012. Η Microsoft δεν ζήτησε ακρόαση.

(5)

Το σχέδιο απόφασης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Microsoft ενήργησε αμελώς και ότι η εν λόγω μη συμμόρφωση διήρκεσε 14 μήνες. Επίσης, το σχέδιο απόφασης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι η Microsoft βοήθησε την Επιτροπή να διερευνήσει γρήγορα την υπόθεση προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία για την μη συμμόρφωση αποτελεί ελαφρυντική περίσταση.

(6)

Δεν έλαβα οιοδήποτε αίτημα ή καταγγελία από κανένα από τα μέρη της διαδικασίας στην παρούσα υπόθεση. Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται μόνον σε αιτιάσεις σχετικά με τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα στα μέρη να κάνουν γνωστές τις απόψεις τους. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι έχει γίνει σεβαστή η αποτελεσματική άσκηση των διαδικαστικών δικαιωμάτων όλων των μερών στην παρούσα υπόθεση.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2013.

Wouter WILS


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 της απόφασης 2011/695/EE του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (ΕΕ L 275 της 20.10.2011, σ. 29).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1).

(3)  Περίληψη στην ΕΕ C 36 της 13.2.2010, σ. 7.


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/15


Περίληψη απόφασης της Επιτροπής

της 6ης Μαρτίου 2013

σχετικά με τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου για μη συμμόρφωση με δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου

[Υπόθεση COMP/39.530 — Microsoft (δεσμευμένες πωλήσεις)]

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 1210 final]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

2013/C 120/06

Στις 6 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με τη διαδικασία για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου  (1) για μη συμμόρφωση με δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, η Επιτροπή δημοσιεύει το όνομα του μέρους και τα ουσιώδη στοιχεία της απόφασης, περιλαμβανομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται, λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον της επιχείρησης για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου της

Ιστορικό της υπόθεσης

(1)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2009 η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ, δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, που κατέστησε υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Microsoft Corporation («Microsoft») για να ανταποκριθεί στις αντιρρήσεις της Επιτροπής, όπως ορίζεται στην κοινοποίηση των αιτιάσεων της 14ης Ιανουαρίου 2009 (εφεξής «οι δεσμεύσεις») (2)

(2)

Οι προκαταρκτικές αντιρρήσεις της Επιτροπής αφορούσαν τη σύνδεση του διαδικτυακού φυλλομετρητή της Microsoft, του Internet Explorer («ΙΕ»), με το κυρίαρχο λειτουργικό σύστημα ΠΥ πελατών, το Windows.

(3)

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκαταρκτικές αντιρρήσεις της Επιτροπής, η Microsoft δεσμεύτηκε συγκεκριμένα να προσφέρει στους χρήστες του Windows μια εντελώς ελεύθερη επιλογή μεταξύ διαφόρων διαδικτυακών φυλλομετρητών με οθόνη επιλογών στα λειτουργικά συστήματα Windows XP, Windows Vista, Windows 7, καθώς και στα λειτουργικά συστήματα ΠΥ πελατών Windows που θα πωλούνται μετά το Windows 7. Η Microsoft δεσμεύτηκε να εμφανίζεται η οθόνη επιλογών για τους χρήστες Windows εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») που έχουν τον IE ως προεπιλεγμένο διαδικτυακό φυλλομετρητή.

Διαδικασία

(4)

Στις 17 Ιουνίου 2012 η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με πιθανή μη συμμόρφωση της Microsoft με τις δεσμεύσεις. Στις 4 Ιουλίου 2012, η Microsoft παραδέχθηκε τη μη εμφάνιση της οθόνης επιλογών στους χρήστες του Windows 7 Service Pack 1 («Windows 7 SP 1»).

(5)

Στις 16 Ιουλίου 2012 η Επιτροπή αποφάσισε να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση και να κινήσει τη διαδικασία. Στις 24 Οκτωβρίου 2012 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση των αιτιάσεων. Στις 6 Νοεμβρίου 2012 χορηγήθηκε στη Microsoft πρόσβαση στον φάκελο της Επιτροπής. Στις 2 Δεκεμβρίου 2012 η Microsoft απάντησε στην κοινοποίηση των αιτιάσεων.

(6)

Στις 4 Μαρτίου 2013, η συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη. Στις 5 Μαρτίου 2013 ο σύμβουλος ακροάσεων εξέδωσε την τελική του έκθεση.

Νομική εκτίμηση και πρόστιμα

(7)

Η παράβαση συνίσταται στη μη συμμόρφωση της Microsoft με το τμήμα 2 των δεσμεύσεων, δηλαδή με τη μη εμφάνιση της οθόνης επιλογών στους χρήστες εντός του ΕΟΧ, οι οποίοι έχουν το IE ως προεπιλεγμένο διαδικτυακό φυλλομετρητή.

(8)

Λαμβάνοντας υπόψη τα επιχειρήματα της Microsoft, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μη συμμόρφωση της Microsoft είχε διάρκεια 14 μηνών, από τις 17 Μαΐου 2011 έως τις 16 Ιουλίου 2012. Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι ο αριθμός των χρηστών που θίγονται από τη μη συμμόρφωση της Microsoft με το τμήμα 2 των δεσμεύσεων είναι περίπου 15,3 εκατ.

Αμέλεια

(9)

Μια σειρά από τεχνικά σφάλματα και παραλείψεις οδήγησαν στη μη διάθεση της οθόνης επιλογών από την Microsoft στους θιγόμενους χρήστες. Ωστόσο, δεδομένων των πόρων και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, η Microsoft θα έπρεπε να είναι σε θέση να αποφεύγει τέτοιου είδους σφάλματα και θα έπρεπε να εφαρμόζει καλύτερες διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εμφάνιση της οθόνης επιλογών στους θιγόμενους χρήστες.

(10)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Microsoft ενήργησε αμελώς.

Σοβαρότητα

(11)

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, ανεξάρτητα από τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης, η μη συμμόρφωση με την απόφαση περί δεσμεύσεων αποτελεί, καταρχήν, σοβαρή παράβαση του δικαίου της Ένωσης (3).

(12)

Στην προκειμένη περίπτωση, η μη συμμόρφωση της Microsoft με το τμήμα 2 των δεσμεύσεων θίγει τον πυρήνα των ανησυχιών της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις υποχρεώσεις της Microsoft σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις δεσμεύσεις. Ο αριθμός των θιγόμενων χρηστών, περίπου 15,3 εκατομμύρια, ήταν σημαντικός.

(13)

Η Επιτροπή θεωρεί, συνεπώς, ότι η παράβαση την οποία διέπραξε η Microsoft είναι σοβαρή.

Διάρκεια

(14)

Η διάρκεια της μη συμμόρφωσης της Microsoft με το τμήμα 2 των δεσμεύσεων ήταν 14 μήνες. Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι η περίοδος των 14 μηνών αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής διάρκειας του τμήματος 2 των δεσμεύσεων (4 έτη και 39 εβδομάδες).

Ελαφρυντικές περιστάσεις

(15)

Η απόφαση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι η Microsoft βοήθησε την Επιτροπή να διερευνήσει πιο αποτελεσματικά την υπόθεση με την προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων για τη μη συμμόρφωση αποτελεί ελαφρυντική περίσταση. Η Microsoft διέθεσε πόρους για τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τους λόγους της μη συμμόρφωσης.

Αποτρεπτικό αποτέλεσμα

(16)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το πρόστιμο θα έχει αποτρεπτικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το μέγεθος και τους πόρους της Microsoft. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο κύκλος εργασιών της κατά το οικονομικό έτος από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012, του τελευταίου πλήρους οικονομικού έτους της Microsoft, ανήλθε σε 73,723 εκατ. USD (55,088 εκατ. EUR).

Πρόστιμο

(17)

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή καθορίζει το ύψος του προστίμου σε 561 000 000 EUR, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,02 % του κύκλου εργασιών της Microsoft κατά το οικονομικό έτος από τον Ιούλιο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012.


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 36 της 13.2.2010, σ. 7.

(3)  Βλ., κατ’ αναλογία, υπόθεση T-141/08 E.ON Energie AG κατά Επιτροπής [2010] Συλλογή II-5761, σκέψη 279.


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/17


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2013

για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, καλούμενης «Πλατφόρμα για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διπλή φορολόγηση»

2013/C 120/07

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωση της 6ης Δεκεμβρίου 2012 (1), η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της πάταξης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Η ανακοίνωση συνοδευόταν από δύο συστάσεις, μία σχετικά με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (2) και μία όσον αφορά μέτρα που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα (3). Οι τομείς αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, όπως υπογράμμισε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (4).

(2)

Σύμφωνα με τη σύσταση για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν κοινό γενικό κανόνα κατά των καταχρήσεων, που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τα τυχόν τεχνάσματα με σκοπό τη φοροδιαφυγή, να αγνοούν τα επίπλαστα στοιχεία και να φορολογούν βάσει των πραγματικών οικονομικών στοιχείων. Η σύσταση ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στις συμβάσεις τους περί αποφυγής της διπλής φορολόγησης διάταξη με σκοπό την αποφυγή μιας συγκεκριμένης μορφής διπλής μη φορολόγησης.

(3)

Η σύσταση σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να ενθαρρύνουν τις τρίτες χώρες να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα προβλέπει κριτήρια για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών που δεν εφαρμόζουν τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα. Επίσης, αναφέρει σειρά μέτρων που δύνανται να λάβουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τις χώρες αυτές αλλά και τις τρίτες χώρες που εφαρμόζουν τα ελάχιστα πρότυπα ή έχουν δεσμευθεί να το πράξουν.

(4)

Έχει σημασία να υλοποιηθούν οι συστάσεις αυτές στον μέγιστο δυνατό βαθμό και αφού ληφθούν υπόψη κάθε σχετική εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και το σύνολο των απόψεων που έχουν εκφραστεί. Επιπροσθέτως, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν επίσης τα στοιχεία αυτά για τους σκοπούς της έκθεσης που έχει δεσμευθεί να δημοσιεύσει η Επιτροπή, μέχρι το τέλος του 2015, όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω συστάσεων. Τέλος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο των περαιτέρω εργασιών της Επιτροπής στον τομέα αυτόν.

(5)

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Η διπλή φορολόγηση στην ενιαία αγορά» (5), η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να εξετάσει τα δυνητικά οφέλη της δημιουργίας ενός φόρουμ της ΕΕ για τη διπλή φορολόγηση, δηλ. μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα ασχολείται με τα προβλήματα στον τομέα αυτόν. Λόγω της σημασίας τους για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα προβλήματα αυτά θα πρέπει συζητούνται τακτικά στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, στις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με συγκεκριμένα παραδείγματα και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης της διπλής μη φορολόγησης τονίζεται ότι, από πρακτική άποψη, η διπλή μη φορολόγηση και η διπλή φορολόγηση συχνά συνδέονται μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά. Δεδομένου ότι η διπλή μη φορολόγηση συνδέεται με ένα από τα προαναφερόμενα θέματα, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, είναι σκόπιμο το θέμα της διπλής φορολόγησης να αντιμετωπισθεί στην ίδια ομάδα εμπειρογνωμόνων, δηλαδή στην πλατφόρμα που δημιουργείται με την παρούσα απόφαση.

(6)

Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου στους τομείς αυτούς, ο οποίος θα βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας και στη συνεκτίμηση των απόψεων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

(7)

Την προεδρία της πλατφόρμας, η οποία θα πρέπει να συγκροτείται από εκπροσώπους των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων ή της κοινωνίας των πολιτών και από φοροτεχνικούς, θα πρέπει να ασκεί η Επιτροπή.

(8)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από τα μέλη της πλατφόρμας.

(9)

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων, καλούμενη «Πλατφόρμα για τη χρηστή φορολογική διακυβέρνηση, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και την διπλή φορολόγηση», στο εξής αναφερόμενη ως «η πλατφόρμα».

Άρθρο 2

Αποστολή

Αποστολή της πλατφόρμας είναι:

α)

η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των εμπειρογνωμόνων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις εθνικές φορολογικές αρχές σχετικά με θέματα που αφορούν τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διπλή φορολόγηση. Ο όρος χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα καλύπτει τη διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και τον ισότιμο φορολογικό ανταγωνισμό·

β)

η παροχή στην Επιτροπή των σχετικών πληροφοριών για τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων στους τομείς αυτούς και για την επιλογή των ενδεδειγμένων μέσων και μηχανισμών για την επίτευξη προόδου στους τομείς αυτούς·

γ)

η συμβολή στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή και υλοποίηση των προαναφερόμενων συστάσεων της Επιτροπής, με τον εντοπισμό τεχνικών και πρακτικών προβλημάτων που ενδεχομένως αφορούν τον εν λόγω τομέα, καθώς και των λύσεων που θα μπορούσαν να δοθούν στα προβλήματα αυτά·

δ)

η παροχή στην Επιτροπή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη σύνταξη της έκθεσής της σχετικά αφενός, με την εφαρμογή των συστάσεών της όσον αφορά τα μέτρα που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση των τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα και, αφετέρου, με τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό.

ε)

να συζητά τις πρακτικές πληροφορίες που παρέχουν οι φορολογικές αρχές, καθώς και οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών και οι φοροτεχνικοί, και να επεξεργάζεται πιθανούς τρόπους αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των τρεχόντων προβλημάτων διπλής φορολόγησης που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Άρθρο 3

Διαβούλευση

Η Επιτροπή δύναται να διαβουλεύεται με την πλατφόρμα για κάθε θέμα που αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη διπλή φορολόγηση.

Άρθρο 4

Μέλη — Διορισμός

1.   Η πλατφόρμα απαρτίζεται κατά μέγιστο από 45 μέλη.

2.   Μέλη της πλατφόρμας είναι:

α)

οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών·

β)

δεκαπέντε φορείς, κατ’ ανώτατο όριο, που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους φοροτεχνικούς.

3.   Οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους διορίζουν έναν εκπρόσωπο εκ των υπαλλήλων που ασχολούνται με θέματα διασυνοριακής φορολογίας και ειδικότερα με την πάταξη του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

4.   Κατόπιν πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης ορίζει τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) με αρμοδιότητα στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

5.   Οι φορείς που ανταποκρίνονται στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων διορίζουν έναν εκπρόσωπο και έναν αναπληρωτή που τον αντικαθιστά σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. Ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης μπορεί να αντιταχθεί στον διορισμό εκπροσώπου ή αναπληρωτή από έναν φορέα εάν δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, καλείται ο οικείος φορέας να διορίσει άλλον εκπρόσωπο ή αναπληρωτή.

6.   Τα αναπληρωματικά μέλη διορίζονται υπό τους ίδιους όρους με τα μέλη· τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν αυτεπάγγελτα τα μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται.

7.   Οι φορείς διορίζονται για τρία έτη, εκτός εάν αντικατασταθούν ή αποκλειστούν σύμφωνα με την παράγραφο 9. Η θητεία τους μπορεί να ανανεωθεί, αφού ανταποκριθούν σε περαιτέρω πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

8.   Οι φορείς που θεωρούνται κατάλληλοι για να γίνουν μέλη, αλλά δεν διορίζονται, μπορούν να εγγραφούν σε εφεδρικό κατάλογο τριετούς ισχύος, τον οποίο χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον διορισμό αντικαταστατών.

9.   Οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να αντικατασταθούν ή να αποκλειστούν για την εναπομένουσα περίοδο της θητείας τους στις εξής περιπτώσεις:

α)

εφόσον ο φορέας ή ο εκπρόσωπός του δεν είναι πλέον ικανός να συμβάλλει αποτελεσματικά στις συζητήσεις της πλατφόρμας·

β)

εφόσον ο φορέας ή ο εκπρόσωπός του δεν συμμορφώνεται με τον όρο που αναφέρεται στο άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

γ)

εφόσον ο φορέας ή ο εκπρόσωπός του παραιτηθεί,

δ)

εφόσον κρίνεται σκόπιμο για να διατηρηθεί η ισόρροπη εκπροσώπηση τόσο όσον αφορά τους διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης όσο και τα διάφορα συμφέροντα.

Με σκοπό την αντιμετώπιση των καταστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης μπορεί, κατά περίπτωση, να ορίσει φορέα αντικατάστασης από τον εφεδρικό κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 8 ή να ζητήσει από φορέα να διορίσει άλλον εκπρόσωπο ή άλλον αναπληρωτή.

10.   Τα ονόματα των φορέων και των εκπροσώπων τους δημοσιεύονται στο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και άλλων παρεμφερών οντοτήτων, καλούμενο στο εξής «μητρώο», καθώς και σε ειδικό δικτυακό τόπο.

11.   Τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 5

Λειτουργία

1.   Πρόεδρος ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης ή αντιπρόσωπός του.

2.   Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου, η πλατφόρμα δύναται να συγκροτεί υποομάδες για την εξέταση επιμέρους ζητημάτων βάσει εντολής που καθορίζει η ίδια. Οι εν λόγω υποομάδες διαλύονται μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους.

3.   Ο πρόεδρος μπορεί να απευθύνει ad hoc πρόσκληση συμμετοχής στις εργασίες της πλατφόρμας ή της υποομάδας σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες με ειδίκευση σε θέμα της ημερήσιας διάταξης. Επιπλέον, ο πρόεδρος μπορεί να προσκαλεί, ως παρατηρητές, άτομα ή φορείς όπως ορίζονται στον κανόνα 8 παράγραφος 3 των οριζόντιων κανόνων για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων (7), και υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των υπό προσχώρηση χωρών και των διεθνών οργανισμών μπορούν να προσκληθούν ως παρατηρητές.

4.   Τα μέλη και οι αντιπρόσωποί τους, καθώς και οι προσκαλούμενοι εμπειρογνώμονες και παρατηρητές, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου που ορίζονται στις Συνθήκες και άλλους κανόνες της Ένωσης, καθώς και με τους κανόνες που αφορούν την προστασία απόρρητων πληροφοριών της ΕΕ, οι οποίοι ορίζονται στο παράρτημα του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής (8). Σε περίπτωση αθέτησης των εν λόγω υποχρεώσεων, η Επιτροπή δύναται να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα.

5.   Οι συνεδριάσεις της πλατφόρμας και των υποομάδων της διεξάγονται καταρχήν στα κτίρια της Επιτροπής. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη γραμματειακή υποστήριξη. Δύνανται να συμμετάσχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής, για τις οποίες οι εργασίες της πλατφόρμας και των υποομάδων της παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

6.   Η πλατφόρμα θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους τυποποιημένους κανόνες διαδικασίας για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων.

7.   Η Επιτροπή δημοσιεύει όλα τα έγγραφα για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας, (ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά και εισηγήσεις των συμμετεχόντων) είτε κατευθείαν στο μητρώο είτε μέσω συνδέσμου που παραπέμπει από το μητρώο σε ειδικό ιστότοπο. Δεν δημοσιεύονται έγγραφα σε περίπτωση που η δημοσιοποίησή τους θα έθιγε την προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (9).

Άρθρο 6

Έξοδα συνεδριάσεων

1.   Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες της πλατφόρμας δεν αμείβονται για παρεχόμενες υπηρεσίες.

2.   Τα οδοιπορικά και, κατά περίπτωση, οι δαπάνες διαβίωσης των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες της πλατφόρμας επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Επιτροπής.

3.   Τα εν λόγω έξοδα καλύπτονται εντός των ορίων των πιστώσεων που διατίθενται βάσει της ετήσιας διαδικασίας διάθεσης των πόρων.

Άρθρο 7

Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση ισχύει για περίοδο τριών ετών.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2013.

Για την Επιτροπή

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  COM(2012) 722.

(2)  Ε(2012) 8806 τελικό.

(3)  Ε(2012) 8805 τελικό.

(4)  P7_TA(2012)0030.

(5)  COM(2011) 712 τελικό.

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(7)  Ανακοίνωση του Προέδρου στην Επιτροπή: Πλαίσιο για τους οριζόντιους κανόνες και το δημόσιο μητρώο των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, Ε(2010) 7649 τελικό.

(8)  ΕΕ L 308 της 8.12.2000, σ. 26.

(9)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. Οι εξαιρέσεις αυτές προορίζονται για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, των στρατιωτικών υποθέσεων, των διεθνών σχέσεων, της δημοσιονομικής, νομισματικής και οικονομικής πολιτικής, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, των εμπορικών συμφερόντων, των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών συμβουλών, των επιθεωρήσεων/ελέγχων/λογιστικών ελέγχων και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ενός θεσμικού οργάνου.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/20


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EAC/S03/13

Προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό

(Ανοικτή πρόσκληση)

2013/C 120/08

1.   Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην εφαρμογή της προπαρασκευαστικής δράσης «ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό», σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2013 για τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις που αφορούν την προπαρασκευαστική δράση «ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» και τις ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις.

Ο κύριος στόχος της εν λόγω προπαρασκευαστικής δράσης είναι να προετοιμάσει τις μελλοντικές ενέργειες της ΕΕ στον τομέα αυτόν, ιδίως στο πλαίσιο του κεφαλαίου για τον αθλητισμό του προτεινόμενου προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 («Erasmus για όλους»), με βάση τις προτεραιότητες που τέθηκαν στη λευκή βίβλο του 2007 για τον αθλητισμό και στην ανακοίνωση του 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον τομέα του αθλητισμού.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν από δημόσιους οργανισμούς ή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα και ορθές πρακτικές στο χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:

1)

ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό μέσω της στήριξης της κινητικότητας των εθελοντών, των προπονητών, των παραγόντων και του προσωπικού των μη κερδοσκοπικών αθλητικών οργανώσεων·

2)

προστασία των αθλητών, ιδίως των νεότερων, από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και συμμετοχής σε αγώνες·

3)

προώθηση των παραδοσιακών ευρωπαϊκών αθλημάτων και παιχνιδιών.

Η αρμόδια για την εφαρμογή και τη διαχείριση της εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η Μονάδα Αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

2.   Επιλεξιμότητα

2.1.   Αιτών

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι περιορίζονται σε:

δημόσιους οργανισμούς·

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

να διαθέτουν νομική υπόσταση·

να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

2.2.   Προτάσεις

Για να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, οι προτάσεις πρέπει:

να υποβληθούν με τη χρήση του επίσημου εντύπου της αίτησης και να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του, πλήρως συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου·

να ληφθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων·

να αφορούν δράσεις οι οποίες εκτελούνται στο σύνολό τους εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· και

να περιλαμβάνουν διεθνικό δίκτυο με εταίρους από τουλάχιστον πέντε (5) κράτη μέλη της ΕΕ.

3.   Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανέρχεται σε 2 650 000 EUR βάσει του τίτλου «Προπαρασκευαστική δράση: ευρωπαϊκή σύμπραξη στον αθλητισμό» (άρθρο 15.05.20).

Θα διατεθεί συγχρηματοδότηση από την ΕΕ έως το 80 % κατ’ ανώτατο όριο των συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Ο αιτών πρέπει να παράσχει ελάχιστη ίδια χρηματοδότηση ίση με το 20 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Αιτήσεις με πρόσθετη ιδιωτική χρηματοδότηση από τρίτους ενθαρρύνονται και θα λάβουν πρόσθετα μόρια κατά τη διαδικασία ανάθεσης. Στις περιπτώσεις που τα έργα περιλαμβάνουν καθορισμένο ποσοστό ιδιωτικής χρηματοδότησης από τρίτους, η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα μειώνεται κατά το ίδιο ποσοστό.

Οι δαπάνες για προσωπικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Οι συνεισφορές σε είδος δεν γίνονται αποδεκτές ως συγχρηματοδότηση. Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη διαθέσει το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων.

Τα έργα θα πρέπει να αρχίσουν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Μαρτίου 2014 και να ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Η περίοδος επιλεξιμότητας για τις δαπάνες είναι η διάρκεια του σχεδίου όπως προσδιορίζεται στη σύμβαση.

4.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν το αργότερο στις 19 Ιουλίου 2013, με πιστοποίηση της ημερομηνίας αποστολής βάσει της ταχυδρομικής σφραγίδας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Education and Culture — Unit D2 (Sport)

J-70, 03/178

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   Περισσότερες πληροφορίες

Τα λοιπά κείμενα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, που περιλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και τον οδηγό του προγράμματος που περιέχει τις τεχνικές και διοικητικές προδιαγραφές, διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm

Οι αιτήσεις πρέπει να συμμορφώνονται προς τα προαναφερθέντα κείμενα και να υποβάλλονται με τη χρήση του εντύπου που παρέχεται για τον σκοπό αυτό.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/22


Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση AT.39740 — Google

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 120/09

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης [«κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003»] (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός της προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή.

2.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

2.

Στις 13 Μαρτίου 2013, η Επιτροπή εξέδωσε προκαταρκτική εκτίμηση κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 απευθυνόμενη στη Google Inc. (εφεξής «Google»).

3.

Στην προκαταρκτική της εκτίμηση, η Επιτροπή εξέφρασε την άποψη ότι η Google εφαρμόζει τις ακόλουθες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες ενδέχεται να συνιστούν παράβαση του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και του άρθρου 54 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ:

ευνοϊκή μεταχείριση, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης της Google, των συνδέσμων προς υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης της ίδιας της Google σε σύγκριση με συνδέσμους προς υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης άλλων ανταγωνιστών («πρώτη επιχειρηματική πρακτική») (2)·

χρήση από τη Google, χωρίς συγκατάθεση, αυθεντικού περιεχομένου από δικτυακούς τόπους τρίτων στις δικές της υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης («δεύτερη επιχειρηματική πρακτική») (3)·

συμφωνίες που, de jure ή de facto, υποχρεώνουν δικτυακούς τόπους που ανήκουν σε τρίτους (οι οποίοι αποκαλούνται στον κλάδο «εκδότες») να καλύπτουν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών αναγκών τους στο πλαίσιο διαδικτυακής αναζήτησης μέσω της Google («τρίτη επιχειρηματική πρακτική»)· και

συμβατικοί περιορισμοί σχετικά με τη διαχείριση και τη δυνατότητα μεταφοράς διαφημιστικών εκστρατειών στο πλαίσιο διαδικτυακής αναζήτησης από και προς όλες τις πλατφόρμες διαφήμισης στο πλαίσιο διαδικτυακής αναζήτησης («τέταρτη επιχειρηματική πρακτική»).

3.   ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

4.

Η Google δεν συμφωνεί ούτε με την άποψη της Επιτροπής, ότι δηλαδή εφαρμόζει τις επιχειρηματικές πρακτικές που περιγράφονται ανωτέρω, ούτε και με τη νομική ανάλυση που περιέχεται στην προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής. Ωστόσο, προσφέρθηκε να αναλάβει δεσμεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, για να ανταποκριθεί στις προκαταρκτικές αντιρρήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις προαναφερθείσες επιχειρηματικές πρακτικές.

5.

Τα βασικά σημεία των εν λόγω δεσμεύσεων είναι τα ακόλουθα:

6.

Όσον αφορά την πρώτη επιχειρηματική πρακτική, η Google θα τοποθετεί χαρακτηρισμό στους συνδέσμους προς τις δικές της υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης που αποτελούν αντικείμενο προνομιακής τοποθέτησης στα αποτελέσματα της οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης της ίδιας. Ο χαρακτηρισμός θα ενημερώνει τους χρήστες ότι οι σύνδεσμοι προς τις υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης της Google έχουν προστεθεί από την ίδια με σκοπό την παροχή πρόσβασης στις δικές της υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης, ώστε οι χρήστες να μη συγχέουν τους συνδέσμους προς τις υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης της Google με άλλα αποτελέσματα οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης. Κατά περίπτωση, ο χαρακτηρισμός θα πρέπει επίσης να πληροφορεί τους χρήστες πού θα βρίσκουν, μέσα στα αποτελέσματα της οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης της Google, συνδέσμους προς εναλλακτικές υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης.

7.

Κατά περίπτωση, η Google θα κάνει επίσης διάκριση μεταξύ των συνδέσμων προς τις δικές της υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης και άλλων αποτελεσμάτων οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης, ώστε οι χρήστες να είναι εν γνώσει της διαφορετικής φύσης τους.

8.

Τέλος, εκεί όπου η Google παρουσιάζει στα αποτελέσματα οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησής της συνδέσμους προς υπηρεσία κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο (6) ανωτέρω, που περιλαμβάνουν διαφημίσεις ή παρόμοιους εμπορικούς συνδέσμους τουλάχιστον στο 5 % των περιπτώσεων στις οποίες γίνεται θέαση από χρήστες του ΕΟΧ, η Google θα εμφανίζει στη σελίδα αποτελεσμάτων οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης συνδέσμους προς τρεις συναφείς υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης ανταγωνιστών. Η Google θα καθιστά σαφή στους χρήστες την παρουσία των συνδέσμων των εν λόγω τριών ανταγωνιστών της. Η Google θα επιλέγει τις εν λόγω τρεις υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης ανταγωνιστών βάσει μηχανισμών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνάφειας με το ερώτημα αναζήτησης.

9.

Όσον αφορά τη δεύτερη επιχειρηματική πρακτική, η Google θα παρέχει διαδικτυακά δυνατότητα εξαίρεσης από τη χρήση όλου του περιεχόμενου που έχει αποτελέσει αντικείμενο περιαγωγής από τον δικτυακό τους τόπο στις υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης της Google. Μετά από την κοινοποίηση εξαίρεσης, η Google θα παύει να εμφανίζει το επίμαχο περιεχόμενο στις δικές της υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης. Η εξαίρεση δεν θα επηρεάζει αδικαιολόγητα την κατάταξη των δικτυακών τόπων τρίτων στα αποτελέσματα της οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης της Google.

10.

Η Google θα προσφέρει επίσης σε επιλέξιμες υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης που επικεντρώνονται στην παροχή αναζήτησης προϊόντων ή τοπικών υπηρεσιών αναζήτησης τη δυνατότητα να επισημαίνουν ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές να μην εντάσσονται σε ευρετήριο ή να μη χρησιμοποιούνται από τη Google.

11.

Τέλος, η Google θα εξακολουθήσει να διατηρεί, για εκδότες εφημερίδων που είναι εγκατεστημένοι στον ΕΟΧ, τους υφιστάμενους μηχανισμούς ώστε να τους δίδεται η δυνατότητα ελέγχου, ανά ιστοσελίδα, της απεικόνισης του περιεχομένου τους στο Google News.

12.

Οι δεσμεύσεις που παρατίθενται στις παραγράφους (6) έως (11) ανωτέρω θα ισχύουν ανεξάρτητα από το κατά πόσο υφίσταται σήμερα η υπηρεσία κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης της Google ή θα αρχίσει να υφίσταται εντός της περιόδου που καλύπτεται από τις δεσμεύσεις.

13.

Όσον αφορά την τρίτη επιχειρηματική πρακτική, η Google δεσμεύεται να μην συμπεριλάβει στις συμφωνίες της με τους εκδότες τυχόν διατάξεις, ή να επιβάλει άγραφες υποχρεώσεις που θα απαιτούν, de jure ή de facto, από τους εκδότες να καλύπτουν τις διαφημιστικές ανάγκες τους, σε σχέση με ερωτήματα χρηστών από τον ΕΟΧ, αποκλειστικά στο πλαίσιο διαδικτυακής αναζήτησης μέσω της Google.

14.

Όσον αφορά την τέταρτη επιχειρηματική πρακτική, η Google θα παύσει να επιβάλει οποιαδήποτε γραπτή ή άγραφη υποχρέωση (μεταξύ άλλων και στους όρους και προϋποθέσεις της AdWords API), που θα εμποδίζουν τους διαφημιστές να μεταφέρουν και να διαχειρίζονται διαφημιστικές εκστρατείες στο πλαίσιο διαδικτυακής αναζήτησης στη Google AdWords, καθώς και διαφημιστικές υπηρεσίες που δεν παρέχονται από τη Google.

15.

Η διάρκεια των δεσμεύσεων ορίζεται σε πέντε έτη και τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία η Google παραλαμβάνει την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η Google θα ορίσει επίσης έναν διαχειριστή ο οποίος θα παρακολουθεί την εκπλήρωση των δεσμεύσεων.

16.

Οι προσφερόμενες δεσμεύσεις δημοσιεύονται αναλυτικά στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

17.

Η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 που καθιστά δεσμευτικές για τη Google τις δεσμεύσεις που συνοψίζονται ανωτέρω και δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στο Διαδίκτυο.

18.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται επίσης να υποβάλουν μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους, στην οποία οι πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι συνιστούν εμπορικά απόρρητα και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί, όπως απαιτείται, από μη εμπιστευτική περίληψη ή από τη μνεία «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό».

19.

Οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι αιτιολογημένες και να αναφέρουν τα πραγματικά περιστατικά. Εάν εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα σε οποιοδήποτε μέρος των προτεινόμενων δεσμεύσεων, παρακαλείσθε να προτείνετε πιθανή λύση.

20.

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με αριθμό αναφοράς AT.39740 — Google με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (COMP-GOOGLE-CASES@ec.europa.eu), με τηλεομοιοτυπία (+32 22950128) ή ταχυδρομικώς, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ έγιναν άρθρα 101 και 102, αντίστοιχα, της ΣΛΕΕ. Οι δύο νέες σειρές διατάξεων είναι κατ' ουσίαν ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι αναφορές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ.

(2)  Οι υπηρεσίες κάθετης διαδικτυακής αναζήτησης είναι υπηρεσίες βασισμένες στο Διαδίκτυο που λόγω του σχεδιασμού τους περιορίζονται σε προκαθορισμένες ειδικές κατηγορίες πληροφοριών στο Διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες οριζόντιας διαδικτυακής αναζήτησης είναι υπηρεσίες βασισμένες στο Διαδίκτυο οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητούν όλες τις πληροφορίες στο Διαδίκτυο, ανεξαρτήτως της φύσης των πληροφοριών.

(3)  Η προκαταρκτική αξιολόγηση δεν εξέτασε τη σχέση μεταξύ της χρήσης, από τη Google, του αυθεντικού περιεχομένου από δικτυακούς τόπους τρίτων και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/25


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 120/10

1.

Στις 18 Απριλίου 2013, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Otsuka Pharmaceutical Factory Inc. («Otsuka», Ιαπωνία), που ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Otsuka τον οποίο τηρεί η Otsuka Holdings Co., Ltd. (Ιαπωνία), Mitsui & Co. Ltd («Mitsui», Ιαπωνία) και Claris Lifescience Limited («Claris», Ινδία) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της Claris Otsuka Limited (η «ΚΕ», Ινδία) η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην Claris, με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Otsuka: φαρμακευτικά προϊόντα, φαρμακοτρόφιμα (2), καταναλωτικά προϊόντα, διανομή και συσκευασία·

για την Mitsui: πώληση, διανομή, αγορά, μάρκετινγκ και προμήθεια προϊόντων σε τομείς όπως: σίδηρος, χάλυβας, μη σιδηρούχα μέταλλα, μηχανήματα, ηλεκτρονικά είδη, χημικά προϊόντα, βασικά εμπορεύματα του ενεργειακού τομέα, τρόφιμα και υπηρεσίες λιανικής, τρόπου ζωής (lifestyle) και καταναλωτικές, πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών·

για την Claris: παραγωγή και διανομή προϊόντων ενδοφλέβιας έγχυσης, γενόσημων φαρμάκων, προϊόντων και αγωγών που βασίζονται στην έρευνα για οξείες ασθένειες και χειρουργικές καταστάσεις·

για την Claris Otsuka Limited (η ΚΕ): παραγωγή, μάρκετινγκ και εμπορία προϊόντων και λύσεων έγχυσης, αντιμικροβιακών προϊόντων και αυξητικών όγκου πλάσματος.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (3) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6888 — Otsuka/Mitsui/Claris. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  Ως «φαρμακοτρόφιμα» νοούνται διάφορα προϊόντα που συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά τροφίμων και φαρμακευτικών προϊόντων.

(3)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


26.4.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/26


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2013/C 120/11

1.

Στις 18 Απριλίου 2013 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Lindéngruppen AB («Lindéngruppen») και Foundation Asset Management Sweden AB («FAM») αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της επιχείρησης Höganäs AB («Höganäs») με δημόσια προσφορά σε μετρητά.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Lindéngruppen: μακροπρόθεσμη ανάπτυξη βιομηχανικών επιχειρήσεων·

για την FAM: διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για ορισμένα ιδρύματα, και·

για την Höganäs: παραγωγή μεταλλικής σκόνης.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6886 — Lindéngruppen/FAM/Höganäs. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).