ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.192.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος
30 Ιουνίου 2012


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2012/C 192/01

Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2012, για τον διορισμό του ημίσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την τροποποίηση της απόφασης της 24ης Ιουνίου 2010

1

2012/C 192/02

Δήλωση του Συμβουλίου

3

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 192/03

Ισοτιμίες του ευρώ

4

2012/C 192/04

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη για την έκδοση πιστοποιητικών γνησιότητας στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012

5

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2012/C 192/05

Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ, της 7ης Μαρτίου 2012, επί της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων

7

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 192/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

16

2012/C 192/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne) ( 1 )

18

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/1


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουνίου 2012

για τον διορισμό του ημίσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και την τροποποίηση της απόφασης της 24ης Ιουνίου 2010

2012/C 192/01

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 25, παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τον κατάλογο των υποψηφίων που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Έχοντας υπόψη τις απόψεις που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία, η υψηλή επιστημονική ποιότητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT). Η συνεργασία με τα κράτη μέλη είναι επίσης απαραίτητη.

(2)

Τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EAAT ολοκληρώνουν τη θητεία τους στις 30 Ιουνίου 2012. Τρία από τα μέλη αυτά έχουν θητεύσει σε οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών και άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα.

(3)

Ο κατάλογος τον οποίο υπέβαλε η Επιτροπή εξετάσθηκε ενόψει του διορισμού επτά νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της EAAT με βάση την τεκμηρίωση που προσκόμισε η Επιτροπή και υπό το πρίσμα των απόψεων που εξέφρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στόχος είναι να εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, ευρύ φάσμα σχετικής εμπειρογνωμοσύνης, π.χ. όσον αφορά τη διαχείριση και τη δημόσια διοίκηση, και η ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή εντός της Ένωσης.

(4)

Κατά την εξέταση του καταλόγου τον οποίο υπέβαλε η Επιτροπή, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή προβαίνει, χωρίς καθυστέρηση, με χωριστή διαδικασία, στην αντικατάσταση ενός μέλους που παραιτήθηκε πρόσφατα από το Διοικητικό Συμβούλιο της EAAT και υποβάλει κατάλογο υποψηφίων προς τούτο σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(5)

Το Συμβούλιο σημειώνει επίσης ότι ένα από τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της EAAT, του οποίου η θητεία λήγει στις 30 Ιουνίου 2014, δύναται, λόγω αλλαγής των επαγγελματικών δραστηριοτήτών του, να θεωρηθεί ως μέλος που έχει θητεύσει σε οργανώσεις εκπροσώπησης άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα.

(6)

Η απόφαση της 24ης Ιουνίου 2010, για τον διορισμό των μισών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (2), θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διορίζονται, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2012 έως 30 Ιουνίου 2016, οι κάτωθι:

 

Valérie BADUEL

 

Sue DAVIES (3)  (4)

 

Piergiuseppe FACELLI (4)

 

Jaana HUSU-KALLIO

 

Radu ROATIS CHETAN

 

Jiri RUPRICH (4)

 

Tadeusz WIJASZKA

Άρθρο 2

Στο άρθρο 1 της απόφασης της 24ης Ιουνίου 2010, στο όνομα «Jan MOUSING» προστίθεται το εξής σημείο «(**)».

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 2012.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. GJERSKOV


(1)  EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 171 της 30.6.2010, σ. 3.

(3)  Μέλος το οποίο έχει θητεύσει σε οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών.

(4)  Νυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΤ.


30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/3


ΔΉΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

2012/C 192/02

Το Συμβούλιο υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, όσον αφορά τους διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΑΤ, η Επιτροπή οφείλει να καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό υποψηφίων κατά πολύ μεγαλύτερο από τον αριθμό των προς διορισμό μελών και ο οποίος παρέχει στο Συμβούλιο δυνατότητα επιλογής όσον αφορά τόσο τα μέλη που έχουν θητεύσει σε οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα, όσο και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση προς τις εν λόγω απαιτήσεις κατά την κατάρτιση καταλόγων υποψηφίων για μελλοντικούς διορισμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/4


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

29 Ιουνίου 2012

2012/C 192/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2590

JPY

ιαπωνικό γιεν

100,13

DKK

δανική κορόνα

7,4334

GBP

λίρα στερλίνα

0,80680

SEK

σουηδική κορόνα

8,7728

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2030

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,5330

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,640

HUF

ουγγρικό φιορίνι

287,77

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6967

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2488

RON

ρουμανικό λέι

4,4513

TRY

τουρκική λίρα

2,2834

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,2339

CAD

καναδικό δολάριο

1,2871

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,7658

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,5746

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5974

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 441,00

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,3669

CNY

κινεζικό γιουάν

8,0011

HRK

κροατικό κούνα

7,5178

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 878,51

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

3,9960

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,055

RUB

ρωσικό ρούβλι

41,3700

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,873

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5788

MXN

μεξικανικό πέσο

16,8755

INR

ινδική ρουπία

70,1200


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/5


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη για την έκδοση πιστοποιητικών γνησιότητας στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012

2012/C 192/04

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2009 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με το άνοιγμα αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (1) τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 464/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012 (2).

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 620/2009 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2009, όσον αφορά τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας (3) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 481/2012 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2012 που προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας (4).

Το άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012 διευκρινίζει ότι, για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο της ποσόστωσης με αύξοντα αριθμό 09.2202 η οποία αντικατέστησε την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4449 που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 620/2009, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού γνησιότητας.

Οι κάτωθι αρχές έκδοσης εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν πιστοποιητικά γνησιότητας στο πλαίσιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) of the Australian Government

18 Marcus Clarke Street

Canberra City ACT 2601

AUSTRALIA

Σημείο επαφής: Biosecurity Service Group

Mr Greg READ, Executive Manager

Τηλ. +61 262723594

E-mail: pr@aqis.gov.au

Food Safety and Inspection Service (FSIS) of the United States Department of Agriculture (USDA)

Washington D.C., 20250

UNITED STATES OF AMERICA

Internet: http://www.fsis.usda.gov

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

1400 Merivale Road

Ottawa, Ontario

K1A 0Y9

CANADA

E-mail: bertrand.st-arnaud@inspection.gc.ca

Internet: http://www.inspection.gc.ca

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Τηλ. +64 48940100

Φαξ +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: www.maf.govt.nz

Dirección General de Servicios Ganaderos

División Industria Animal

Constituyente 1476, Piso 2

Montevideo

URUGUAY

Τηλ. +598 24126369

Φαξ +598 24126304

E-mail: digesega@mgap.gub.uy

Internet: http://www.mgap.gub.uy/DGSG


(1)  ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 149 της 8.6.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 182 της 15.7.2009, σ. 25.

(4)  ΕΕ L 148 της 8.6.2012, σ. 9.


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/7


Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του ΕΕΠΔ της 7ης Μαρτίου 2012 επί της δέσμης μέτρων για τη μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα EN, FR και DE στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ http://www.edps.europa.eu)

2012/C 192/05

Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή θέσπισε μια δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την προστασία δεδομένων, περιλαμβανομένης μιας πρότασης κανονισμού που περιέχει τους γενικούς κανόνες περί της προστασίας δεδομένων και μια πρόταση οδηγίας για την προστασία δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου.

Στις 7 Μαρτίου 2012, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) εξέδωσε γνωμοδότηση στην οποία σχολιάζονται εκτενώς αμφότερες οι νομοθετικές προτάσεις. Το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης διατίθεται στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ στη διεύθυνση: http://www.edps.europa.eu

Στη γνωμοδότησή του, ο ΕΕΠΔ σκιαγραφεί το περιεχόμενο των δύο προτάσεων και παραθέτει μια γενική εκτίμηση.

Ο ΕΕΠΔ χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού ως μια θεμελιώδη πρόοδο στον τομέα της προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη. Εκτιμά ότι οι προτεινόμενοι κανόνες θα κατοχυρώσουν περισσότερο τα δικαιώματα του ατόμου και παράλληλα θα ενισχύσουν τη λογοδοσία των υπευθύνων επεξεργασίας σε ό,τι αφορά τον χειρισμό δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσουν αποτελεσματικά τον ρόλο και τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών ελέγχων, μεμονωμένα αλλά και συνολικά.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει ιδιαιτέρως την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι γενικοί κανόνες για την προστασία των δεδομένων προτείνονται μέσω ενός κανονισμού. Ο προτεινόμενος κανονισμός θα έχει άμεση ισχύ στα κράτη μέλη, εξαλείφοντας την πληθώρα των περιπλοκών και ανακολουθιών που προκύπτουν από τις αποκλίνουσες νομοθεσίες εφαρμογής που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη.

Παρά ταύτα, ο ΕΕΠΔ εκφράζει την έντονη απογοήτευσή του όσον αφορά την προτεινόμενη οδηγία για την προστασία των δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου. Ο ΕΕΠΔ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή επέλεξε να ρυθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω μιας μη ερειδόμενης στην ισχύουσα νομοθεσία νομικής πράξης η οποία δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας, καθόσον αυτό υπολείπεται σημαντικά του επιπέδου προστασίας που προβλέπει ο προτεινόμενος κανονισμός.

Ένα θετικό στοιχείο της προτεινόμενης οδηγίας είναι ότι καλύπτει την κατ’ οίκον επεξεργασία, γεγονός που διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της σε σχέση με την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, η εν λόγω βελτίωση προσδίδει προστιθέμενη αξία μόνο εφόσον η οδηγία αυξάνει σημαντικά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων στον συγκεκριμένο τομέα, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Η βασική αδυναμία της δέσμης μέτρων στο σύνολό της έγκειται στο γεγονός ότι δεν αντισταθμίζει την έλλειψη συνεκτικότητας στους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη δέσμη μέτρων δεν επηρεάζει το περιεχόμενων πολλών εκ των πράξεων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, όπως των κανόνων για την προστασία των δεδομένων στα όργανα και στους οργανισμούς της ΕΕ. Ομοίως, οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις δεν επεκτείνονται σε καμία από τις ειδικές πράξεις που θεσπίστηκαν στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως η απόφαση Prüm και οι κανόνες για την Ευρωπόλ και τη Eurojust. Επιπλέον, καμία από τις προτεινόμενες πράξεις δεν καλύπτει πλήρως πραγματικές καταστάσεις σε αμφότερους τους τομείς πολιτικής, όπως η χρήση καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) ή τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου.

Όσον αφορά τον προτεινόμενο κανονισμό, ένα εκ των οριζοντίων ζητημάτων αφορά τη σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας. Αν και ο προτεινόμενος κανονισμός αποτελεί αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία μιας ενιαίας νομοθεσίας περί της προστασίας δεδομένων στην ΕΕ, τα περιθώρια συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης μεταξύ της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας είναι ευρύτερα από όσο υποδεικνύουν οι αρχικές εικασίες. Ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι ο νομοθέτης οφείλει να επανεκτιμήσει το γεγονός αυτό.

Ένα δεύτερο ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος προκύπτει από το πλήθος διατάξεων που παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Ο ΕΕΠΔ επικροτεί αυτήν την προσέγγιση από την άποψη ότι συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του κανονισμού, αλλά διατηρεί επιφυλάξεις ως προς τον βαθμό στον οποίο βασικές νομικές διατάξεις μπορούν να εμπίπτουν σε κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες. Αρκετές από αυτές τις αρμοδιότητες πρέπει να επανεξεταστούν.

Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ επισημαίνει τα βασικά θετικά στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού, τα οποία είναι:

η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού

οι ενισχυμένες απαιτήσεις διαφάνειας απέναντι στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και η ενίσχυση του δικαιώματος του προσώπου αυτού να αντιτάσσεται στην επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν

η γενική υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων να διασφαλίζουν και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του κανονισμού

η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου των εθνικών αρχών ελέγχου

οι βασικές πτυχές του μηχανισμού συνεκτικότητας.

Τα βασικά αρνητικά στοιχεία του προτεινόμενου κανονισμού είναι:

η προσθήκη νέου λόγου παρέκκλισης από την αρχή του περιορισμού του σκοπού

οι δυνατότητες περιορισμού βασικών αρχών και δικαιωμάτων

η υποχρέωση των υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων να τηρούν στοιχεία τεκμηρίωσης για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων

η κατά παρέκκλιση διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

ο ρόλος της Επιτροπής στον μηχανισμό συνεκτικότητας

ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Όσον αφορά την οδηγία, ο ΕΕΠΔ εκτιμά ότι, από πολλές απόψεις, η πρόταση, αφενός, δεν διασφαλίζει το απαιτούμενο υψηλό επίπεδο συνεκτικής προστασίας δεδομένων και ότι, αφετέρου, δεν επηρεάζει το περιεχόμενο καμίας υφιστάμενης πράξης στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, δεν προβλέπει καμία αιτιολόγηση των παρεκκλίσεων από τις διατάξεις των κανόνων στον προτεινόμενο κανονισμό.

Ο ΕΕΠΔ επισημαίνει ότι, αν και ο τομέας της επιβολής του νόμου απαιτεί ειδικούς κανόνες, κάθε παρέκκλιση από τους γενικούς κανόνες προστασίας δεδομένων πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, επί τη βάσει της κατάλληλης στάθμισης του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της επιβολής του νόμου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει ιδίως τις ανησυχίες του όσον αφορά:

την έλλειψη σαφήνειας στη διατύπωση της αρχής του περιορισμού του σκοπού

την απουσία οιασδήποτε υποχρέωσης των αρμόδιων αρχών να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς την οδηγία

την ανεπάρκεια των περιορισμών ως προς τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες

τις αδικαιολόγητα περιορισμένες αρμοδιότητες των αρχών ελέγχου.

Κατά συνέπεια, προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις:

Συστάσεις επί του συνόλου της διαδικασίας μεταρρύθμισης

Να δημοσιοποιηθεί, το συντομότερο δυνατόν, το χρονοδιάγραμμα του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας μεταρρύθμισης.

Να ενσωματωθούν οι κανόνες για τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ στον προτεινόμενο κανονισμό ή, τουλάχιστον, να εναρμονιστούν οι ισχύοντες κανόνες κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του προτεινόμενου κανονισμού.

Να υποβληθεί, το συντομότερο δυνατόν, πρόταση για κοινούς κανόνες στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, βάσει του άρθρου 39 της ΣΕΕ.

Συστάσεις επί του προτεινόμενου κανονισμού

Οριζόντια ζητήματα

Να προστεθεί διάταξη με την οποία θα αποσαφηνίζεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού.

Να επανεξεταστούν οι κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 32 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 33 παράγραφοι 6 και 7, στο άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και παράγραφος 7.

Να προβλεφθούν πρόσφορα και ειδικά μέτρα για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μόνο μέσω επιλεγμένων εκτελεστικών πράξεων, και όχι μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του άρθρου 8 παράγραφος 3, του άρθρου 14 παράγραφος 7, του άρθρου 22 παράγραφος 4 και του άρθρου 33 παράγραφος 6.

Να προσδιοριστεί σαφώς η έννοια του «δημοσίου συμφέροντος» σε κάθε διάταξη στην οποία γίνεται σχετική μνεία. Σε κάθε σχετική διάταξη της πρότασης πρέπει να προσδιορίζεται ρητώς το εκάστοτε δημόσιο συμφέρον εντός του πλαισίου στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επεξεργασία [βλ. ειδικότερα αιτιολογική σκέψη 87, άρθρο 17 παράγραφος 5, άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και άρθρο 81 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ)]. Θα μπορούσε επιπλέον να προστεθεί ο όρος ότι η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος είναι εφικτή μόνο υπό ιδιαιτέρως πιεστικές συνθήκες ή για επιτακτικούς λόγους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Κεφάλαιο Ι —   Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ): να προστεθεί ένα κριτήριο που θα διαχωρίζει τις δημόσιες από τις οικιακές δραστηριότητες επεξεργασίας βάσει του απεριόριστου αριθμού προσώπων που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα.

Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε): να προστεθεί ο όρος ότι η εξαίρεση ισχύει για τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Να ευθυγραμμιστεί η αιτιολογική σκέψη 16 με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε).

Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2: να προστεθεί αιτιολογική σκέψη στην οποία θα επεξηγείται με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η τυχόν σημαντική συσχέτιση μεταξύ ενός αναγνωριστικού και ενός προσώπου συνεπάγεται την εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 4 παράγραφος 13: να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια προσδιορισμού της κύριας εγκατάστασης του αρμόδιου υπευθύνου επεξεργασίας, λαμβανομένης υπόψη της «κυρίαρχης επιρροής» μιας εγκατάστασης επί άλλων εγκαταστάσεων όσον αφορά την αρμοδιότητα εφαρμογής κανόνων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή κανόνων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων. Εναλλακτικά, ο ορισμός των κριτηρίων θα μπορούσε να εστιάσει συνολικά στην κύρια εγκατάσταση του ομίλου.

Να προστεθούν νέοι ορισμοί για τη «διαβίβαση» και τον «περιορισμό της επεξεργασίας».

Κεφάλαιο ΙΙ —   Αρχές

Άρθρο 6: να προστεθεί αιτιολογική σκέψη με την οποία θα αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο του καθήκοντος «δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας» που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Άρθρο 6 παράγραφος 4: να διαγραφεί η διάταξη ή, τουλάχιστον, να περιοριστεί στην περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων σε περίπτωση ασυμβατότητας για τους λόγους που εκτίθενται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ). Η ενέργεια αυτή απαιτεί τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 40.

Να προστεθεί νέα διάταξη για την εκπροσώπηση όλων των προσώπων που στερούνται δικαιοπρακτικής ή άλλης ικανότητας.

Άρθρο 9: να συμπεριληφθούν στις ειδικές κατηγορίες δεδομένων αδικήματα και υποθέσεις που δεν έχουν καταλήξει σε καταδίκη. Να επεκταθεί η απαίτηση ελέγχου από επίσημη αρχή σε όλους τους λόγους που υποδεικνύονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο ι).

Άρθρο 10: να διευκρινιστεί στην αιτιολογική σκέψη 45 ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων δεν μπορεί να επικαλείται πιθανή έλλειψη πληροφοριών ως λόγο απόρριψης αιτημάτων πρόσβασης στις περιπτώσεις που οι πληροφορίες αυτές είναι δυνατόν να παρασχεθούν από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα προς διευκόλυνση της πρόσβασης.

Κεφάλαιο ΙΙΙ —   Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

Άρθρο 14: να συμπεριληφθούν πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα πρόσωπα, καθώς και οι επιπτώσεις τέτοιων πράξεων επεξεργασίας στα πρόσωπα.

Άρθρο 17: να αναδιατυπωθεί η διάταξη προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά της στην πράξη. Να διαγραφεί το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ).

Άρθρο 18: να διευκρινιστεί ότι το δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 στοιχείο ε) περί διαγραφής των δεδομένων όταν δεν κρίνεται πλέον αναγκαία η αποθήκευσή τους. Να διασφαλιστεί ότι το άρθρο 18 παράγραφος 2 δεν περιορίζεται μόνο σε δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης.

Άρθρο 19: να προσδιοριστούν σαφώς τα καθήκοντα του υπευθύνου επεξεργασίας σε περίπτωση διαφωνίας με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και να εναρμονιστεί η σχετική διάταξη με το άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Να προστεθεί αιτιολογική σκέψη στην οποία επεξηγούνται οι «επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι».

Άρθρο 20: να συμπεριληφθεί στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο α) το δικαίωμα των προσώπων να προβάλλουν την άποψή τους, όπως προβλέπεται στο ισχύον άρθρο 15 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Άρθρο 21: να διασφαλιστεί ότι το εθνικό δίκαιο πρέπει να καθορίζει τους στόχους που επιδιώκονται με την επεξεργασία, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, τους ειδικούς σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα και τα μέσα με τα οποία διασφαλίζεται η προστασία έναντι τυχόν αυθαίρετων παρεμβάσεων των δημόσιων αρχών. Να συμπεριληφθεί πρόσθετη εγγύηση βάσει της οποίας τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με την ύπαρξη περιορισμού και με το δικαίωμά τους να παραπέμψουν το ζήτημα στην αρχή ελέγχου προκειμένου να αποκτήσουν έμμεση πρόσβαση. Να προστεθεί στο άρθρο 21 ότι η δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών στην επεξεργασία που πραγματοποιείται από υπευθύνους επεξεργασίας του ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιβολής του νόμου δεν ισοδυναμεί με υποχρέωσή τους να διατηρούν περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως αναγκαία για τον αρχικό επιδιωκόμενο σκοπό, ούτε με υποχρέωσή τους να μεταβάλουν την αρχιτεκτονική ΤΠ που χρησιμοποιούν. Να διαγραφεί ο λόγος που παρατίθεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο ε).

Κεφάλαιο IV —   Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία

Άρθρο 22: να αναφερθεί ρητώς, σε κάθε περίπτωση στην αιτιολογική σκέψη 60, η αρχή της λογοδοσίας. Να συγχωνευθούν οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 22 και να αναφερθεί ρητώς ότι τα μέτρα πρέπει να είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά. Να συμπεριληφθεί στο άρθρο 22 παράγραφος 2, πριν από τις ειδικές υποχρεώσεις, γενική διάταξη στην οποία θα αναπτύσσεται η έννοια του «ελέγχου της διαχείρισης», περιλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της εκπαίδευσης του προσωπικού και κατάλληλων οδηγιών, και θα προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του να έχει, τουλάχιστον, γενική άποψη των πράξεων επεξεργασίας και να τηρεί σχετικό γενικό ευρετήριο. Να προστεθεί νέα παράγραφος η οποία θα προβλέπει ότι όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποφασίζει ή είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύσει τακτική έκθεση των δραστηριοτήτων του, στην έκθεση αυτή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται περιγραφή των πολιτικών και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

Άρθρο 23: να αναφερθεί στο άρθρο 23 παράγραφος 2 και στην αιτιολογική σκέψη 61 ότι τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα είναι εκείνα τα οποία πρέπει να έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιτρέπουν την υπό την ευρεία έννοια χρήση των δεδομένων που τα αφορούν.

Άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α): να διαγραφεί η εξαίρεση για τις τρίτες χώρες που διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

Άρθρο 26: να προστεθεί στην απαρίθμηση των απαιτήσεων του άρθρου 26 παράγραφος 2 η υποχρέωση του εκτελούντος την επεξεργασία να λαμβάνει υπόψη την αρχή της προστασίας δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό.

Άρθρο 28: να επανεξεταστούν ή να διαγραφούν οι εξαιρέσεις του άρθρου 28 παράγραφος 4.

Άρθρο 30: να αποσαφηνιστεί το άρθρο 30 ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνολική ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας και να προστεθεί η υποχρέωσή του να εφαρμόζει εντός του οργανισμού επεξεργασίας σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, περιλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών ειδικά για την εκάστοτε επεξεργασία δεδομένων. Να συμπεριληφθεί στο άρθρο 30 ρητή μνεία στην εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Άρθρα 31 και 32: να προσδιοριστούν τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για τη διαπίστωση παραβίασης των δεδομένων, καθώς και οι προϋποθέσεις κοινοποίησης τυχόν παράβασης αυτού του είδους. Να μετατραπεί η προθεσμία των 24 ωρών που προβλέπεται στο άρθρο 31 σε 72 ώρες το αργότερο.

Άρθρο 33: η απαρίθμηση των πράξεων επεξεργασίας στο άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) δεν πρέπει να περιορίζεται σε πράξεις επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας. Να εναρμονιστεί το άρθρο 33 παράγραφος 5 με την αιτιολογική σκέψη 73. Να περιοριστεί το άρθρο 33 παράγραφος 6 στα μη ουσιώδη στοιχεία. Να διευκρινιστεί ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης δεν μπορεί ποτέ να συνιστά λόγο άρσης της υποχρέωσης διενέργειας εκτίμησης των επιπτώσεων πράξεων επεξεργασίας που ενέχουν συγκεκριμένους κινδύνους όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.

Άρθρο 34: να μεταφερθεί το άρθρο 34 παράγραφος 1 στο κεφάλαιο V του προτεινόμενου κανονισμού.

Άρθρα 35 έως 37: να μειωθεί το όριο των 250 υπαλλήλων που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 και να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Να προστεθούν εγγυήσεις, ειδικότερα δε αυστηρότερες προϋποθέσεις για την απομάκρυνση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων από τη θέση του, και να διασφαλιστεί στο άρθρο 36 παράγραφος 1 ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων έχει πρόσβαση σε όλες τις σχετικές και αναγκαίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του πληροφορίες και εγκαταστάσεις. Να συμπεριληφθούν στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) τα καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων σε θέματα ευαισθητοποίησης.

Κεφάλαιο V —   Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Να αναφερθεί στην αιτιολογική σκέψη 79 ότι η μη εφαρμογή του κανονισμού σε διεθνείς συμφωνίες περιορίζεται χρονικά μόνο σε ήδη ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες.

Να προστεθεί μεταβατική ρήτρα η οποία θα προβλέπει την αναθεώρηση αυτών των διεθνών συμφωνιών εντός ταχθείσας προθεσμίας, με σκοπό την εναρμόνισή τους με τον κανονισμό.

Άρθρο 41 (και αιτιολογική σκέψη 82): να διευκρινιστεί ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μια τρίτη χώρα δεν παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, οι διαβιβάσεις επιτρέπονται μόνο βάσει των κατάλληλων εγγυήσεων ή εφόσον η διαβίβαση εμπίπτει στις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 44.

Άρθρο 42: να διασφαλιστεί η σαφής αιτιολόγηση περιπτώσεων στις οποίες η κατοχύρωση των κατάλληλων εγγυήσεων είναι δυνατή εκτός του πλαισίου μιας νομικά δεσμευτικής πράξης και να περιοριστεί αυτή η δυνατότητα μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται η ανάγκη προσφυγής σε μέσα αυτού του είδους.

Άρθρο 44 (και αιτιολογική σκέψη 87): να προστεθεί ότι η δυνατότητα διαβίβασης δεδομένων πρέπει να αφορά μόνο περιστασιακές διαβιβάσεις και να βασίζεται σε προσεκτική εκτίμηση όλων των συνθηκών διαβίβασης σε περιπτωσιολογική βάση. Να αντικατασταθεί ή να αποσαφηνιστεί η μνεία στις «κατάλληλες εγγυήσεις» στο άρθρο 44 παράγραφος 1 στοιχείο η) και στο άρθρο 44 παράγραφος 3.

Αιτιολογική σκέψη 90: να μετατραπεί η αιτιολογική σκέψη σε ουσιαστική διάταξη. Να προβλεφθούν κατάλληλες εγγυήσεις γι’ αυτές τις περιπτώσεις, περιλαμβανομένων δικαστικών εγγυήσεων καθώς και εγγυήσεων προστασίας των δεδομένων.

Κεφάλαια VI και VII —   Ανεξάρτητες αρχές ελέγχου, συνεργασία και συνεκτικότητα

Άρθρο 48: να προσδιοριστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαδικασία διορισμού των μελών των αρχών ελέγχου.

Άρθρο 52 παράγραφος 1: να συμπεριληφθεί ως καθήκον των αρχών ελέγχου η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών για την άσκηση των διαφόρων αρμοδιοτήτων εφαρμογής του κανονισμού, οι οποίες θα συντονίζονται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, σε επίπεδο ΕΕ και συγκεκριμένα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων. Η προσθήκη αυτή μπορεί ενδεχομένως να συμπεριληφθεί και στην αιτιολογική σκέψη 66.

Άρθρο 58: να αντικατασταθεί η λέξη «πάραυτα» στο άρθρο 58 παράγραφος 6 με τη λέξη «αμελλητί» και να παραταθεί η προθεσμία του ενός μηνός που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 7 στους δύο μήνες/στις οκτώ εβδομάδες.

Άρθρο 58: να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στον κανόνα της πλειοψηφίας. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο πρέπει να προβλέπει ότι το αίτημα μιας αρχής για έκδοση γνώμης μπορεί να τίθεται σε ψηφοφορία σε περίπτωση που το εξεταζόμενο θέμα δεν σχετίζεται με κάποιο από τα βασικά μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

Άρθρα 59 και 60: να περιοριστεί η αρμοδιότητα της Επιτροπής μέσω της διαγραφής της δυνατότητάς της να αναιρεί με εκτελεστική πράξη απόφασης της εθνικής αρχής ελέγχου επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Να διασφαλιστεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής συνίσταται, σε ένα αρχικό στάδιο, στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 4, και, μεταγενέστερα, στην έκδοση γνώμης. Να γίνει αναφορά στην κίνηση νέας διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου, στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει ή κατόπιν αιτήματος για λήψη προσωρινών μέτρων όπως μια εντολή αναστολής.

Άρθρο 66: να προστεθεί ότι ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο εκτιμήσεων περί της επάρκειας του επιπέδου προστασίας των δεδομένων.

Να επανεξεταστεί ο υφιστάμενος υπολογισμός του κόστους της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από άποψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων (βλ. Παράρτημα της παρούσας γνώμης στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ).

Κεφάλαιο VIII —   Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις

Άρθρα 73 και 76: να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξουσιοδότηση που πρέπει να λαμβάνουν οι οργανισμοί από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και να προσδιοριστεί ο βαθμός στον οποίο απαιτείται η τήρηση τύπου. Να προστεθεί γενικότερη διάταξη σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές.

Άρθρο 74 παράγραφος 4: να περιοριστεί η γενικότητα της διατύπωσης «επηρεάζεται από απόφαση αρχής ελέγχου» ως προϋπόθεσης για την κίνηση διαδικασιών και να συγκεκριμενοποιηθεί ο κίνδυνος να θιγούν τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

Άρθρο 75 παράγραφος 2: να διευκρινιστεί ότι η παρέκκλιση δεν ισχύει για δημόσια αρχή τρίτης χώρας.

Άρθρο 76 παράγραφοι 3 και 4: να προβλεφθεί μια πιο συστηματική διαδικασία ενημέρωσης σε επίπεδο δικαστηρίων.

Να αποσαφηνιστεί η αλληλεπίδραση με τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι.

Να αποσαφηνιστεί η συμβατότητα της χρήσης των πληροφοριών που λαμβάνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας (βάσει του άρθρου 53) με τη γενική αρχή της απαγόρευσης εξαναγκασμού σε αυτοενοχοποίηση.

Άρθρο 77: να προστεθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας με σκοπό την αποκατάσταση της ζημίας, ανεξαρτήτως του τόπου και του τρόπου επέλευσης της ζημίας. Να προστεθεί η δυνατότητα μεταγενέστερης αποκατάστασης της ζημίας μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, αφ’ ής στιγμής επιμεριστεί μεταξύ τους η ευθύνη. Να προστεθεί ότι η δυνατότητα αυτή ισχύει και για την αποζημίωση μη αποτιμώμενης εις χρήμα ζημίας ή οδύνης.

Να εισαχθεί διάταξη στην οποία θα γίνεται μνεία σε ενιαία οικονομική ή επιχειρηματική οντότητα, ούτως ώστε, σε περίπτωση παράβασης από θυγατρική, να καθίσταται εφικτός ο καταλογισμός ευθυνών στον όμιλο.

Άρθρο 79: να προβλεφθεί περιθώριο εκτιμήσεως των αρχών ελέγχου όσον αφορά την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Να προστεθούν απαιτήσεις σχετικά με τις συνθήκες επιβολής μιας διοικητικής κύρωσης. Να διασφαλιστεί ότι η μη συμμόρφωση προς συγκεκριμένη εντολή μιας αρχής ελέγχου επισύρει συνήθως αυστηρότερη διοικητική κύρωση από ό,τι η μεμονωμένη παράβαση της ίδιας γενικής διάταξης.

Κεφάλαιο IX —   Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας δεδομένων

Άρθρο 80: να επαναδιατυπωθεί το άρθρο 80 και να αναφερθεί ότι τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του κανονισμού, όπως υποδεικνύεται, μόνο εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο για τον συμβιβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης. Να προστεθεί στη διάταξη ή μέσω αιτιολογικής πρότασης ότι ο συμβιβασμός των δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν πρέπει να θίγει την ουσία κανενός εκ των δύο δικαιωμάτων.

Να προστεθεί ουσιαστική διάταξη σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε έγγραφα τα οποία τηρούνται από δημόσιες αρχές και οργανισμούς μπορούν να δημοσιοποιούνται εφόσον κάτι τέτοιο 1) προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ ή στο εθνικό δίκαιο, 2) είναι αναγκαίο για τον συμβιβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων και της αρχής της πρόσβασης του κοινού σε επίσημα έγγραφα και 3) κρίνεται σκόπιμο κατόπιν δίκαιης στάθμισης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων.

Να αντικατασταθεί στα άρθρα 81, 82, 83 και 84 η διατύπωση «εντός των ορίων του παρόντος κανονισμού» με τη διατύπωση «με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού».

Άρθρο 81: Να εναρμονιστεί το άρθρο 81 παράγραφοι 1 και 3 με το άρθρο 9 παράγραφος 3 και να αποσαφηνιστούν το πεδίο εφαρμογής και ο χαρακτήρας του άρθρου. Περαιτέρω διευκρινίσεων χρήζουν η απαίτηση συγκατάθεσης, ο προσδιορισμός αρμοδιοτήτων και οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Άρθρο 83: να συμπεριληφθούν πρόσθετες εγγυήσεις στην περίπτωση επεξεργασίας ειδικών κατηγοριών δεδομένων. Να διευκρινιστεί στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ότι το σημείο αφετηρίας τυχόν επεξεργασίας για σκοπούς έρευνας πρέπει να είναι ανωνυμοποιημένα δεδομένα. Να διευκρινιστεί το νόημα της λέξης «χωριστά» και να διασφαλιστεί ότι η χωριστή αποθήκευση προστατεύει ουσιαστικά τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Να αντικατασταθεί στο άρθρο 83 παράγραφος 1 στοιχείο β) η διατύπωση «τα δεδομένα που επιτρέπουν την απόδοση πληροφοριών σε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται, κατονομαζόμενο ή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί» με τη διατύπωση «τα δεδομένα που καθιστούν εφικτή τη συσχέτιση ορισμένων πληροφοριών με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο». Να διαγραφεί ο περιορισμός των δικαιωμάτων του ατόμου μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Συστάσεις επί της προτεινόμενης οδηγίας

Οριζόντια ζητήματα

Άρθρο 59: οι ειδικές πράξεις στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις πρέπει να τροποποιηθούν το αργότερο κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Να προστεθεί νέα διάταξη η οποία θα προβλέπει έναν μηχανισμό για την τακτική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας πράξεων επεξεργασίας δεδομένων ορισμένης κλίμακας για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης και της δίωξης ποινικών αδικημάτων.

Να προστεθεί νέα διάταξη η οποία διασφαλίζει ότι η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τις αρχές επιβολής του νόμου σε άλλους δημόσιους φορείς ή σε φυσικά πρόσωπα επιτρέπεται μόνο υπό ειδικούς και αυστηρούς όρους.

Να προστεθεί νέα διάταξη η οποία θα προβλέπει συγκεκριμένες διασφαλίσεις όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν παιδιά.

Κεφάλαια Ι και ΙΙ —   Γενικές διατάξεις και αρχές

Άρθρο 3 παράγραφος 4: να τεκμηριωθεί περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του προτεινόμενου κανονισμού.

Άρθρο 4 στοιχείο β): να διευκρινιστεί σε αιτιολογική πρόταση ότι η έννοια της «συμβατής χρήσης» πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά.

Άρθρο 4 στοιχείο στ): να εναρμονιστεί με το άρθρο 5 στοιχείο στ) του προτεινόμενου κανονισμού και να τροποποιηθούν αναλόγως τα άρθρα 18 και 23.

Άρθρο 5: να συμπεριληφθούν ως χωριστή κατηγορία τα πρόσωπα που δεν θεωρούνται ύποπτοι. Να διαγραφεί η φράση «στον βαθμό του εφικτού» και να προσδιοριστούν οι συνέπειες της κατηγοριοποίησης.

Άρθρο 6: να διαγραφεί η φράση «στον βαθμό του εφικτού» στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 7 στοιχείο α): να συμπεριληφθεί σε χωριστή διάταξη, η οποία θα διασφαλίζει με γενικό τρόπο ότι όλες οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προβλέπονται από τη νομοθεσία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Άρθρο 7 στοιχεία β) έως δ): να αντικατασταθούν με πρόσθετη, χωριστή διάταξη στην οποία θα παρατίθενται με εξαντλητικό τρόπο οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τους οποίους επιτρέπεται παρέκκλιση από την αρχή του περιορισμού του σκοπού.

Να προστεθεί νέα διάταξη σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ιστορικούς, στατιστικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Να προστεθεί η υποχρέωση της αρμόδιας αρχής να θέτει σε εφαρμογή μηχανισμούς οι οποίοι θα διασφαλίζουν την τήρηση προθεσμιών για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την περιοδική επανεξέταση της ανάγκης αποθήκευσης των δεδομένων, περιλαμβανομένου του καθορισμού περιόδων αποθήκευσης των διαφόρων κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τακτικών ελέγχων της ποιότητάς τους.

Άρθρο 8: να προστεθεί αυτούσια η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 26 στο άρθρο 8. Να συμπεριληφθεί το περιεχόμενο των κατάλληλων μέτρων, πέραν των συνήθων εγγυήσεων.

Κεφάλαιο ΙΙΙ —   Δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα

Άρθρο 10: να διαγραφεί στο άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 η μνεία σε «κάθε εύλογο μέτρο». Να συμπεριληφθεί συγκεκριμένη προθεσμία στο άρθρο 10 παράγραφος 4 και να αναφερθεί ότι οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Να αντικατασταθεί η φράση «κακόβουλα» στο άρθρο 10 παράγραφος 5 με τη φράση «καταφανώς υπερβολικά» και να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η έννοια σε αιτιολογική πρόταση.

Να προστεθεί νέα διάταξη η οποία θα προβλέπει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να κοινοποιεί σε κάθε αποδέκτη των δεδομένων τυχόν διόρθωση, διαγραφή ή μεταβολή των δεδομένων, ανεξαρτήτως του εάν αυτή πραγματοποιήθηκε ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 15 ή 16, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης είναι ανέφικτη ή απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια.

Άρθρα 11 και 13: να προστεθεί στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1 φράση η οποία θα αναφέρει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να αξιολογεί στην εκάστοτε περίπτωση, μέσω συγκεκριμένης και χωριστής εξέτασης, το κατά πόσον κάποιος από τους λόγους υπόκειται σε μερικούς ή πλήρεις περιορισμούς. Να διασφαλιστεί η συσταλτική ερμηνεία του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 5 και του άρθρου 13 παράγραφος 2. Να διαγραφεί η λέξη «παραλείπουν» στο άρθρο 11 παράγραφος 4 και στην αιτιολογική σκέψη 33.

Άρθρα 15 και 16: να προστεθούν λόγοι και προϋποθέσεις για τον περιορισμό του δικαιώματος διόρθωσης και του δικαιώματος διαγραφής.

Άρθρο 16: να αντικατασταθεί στο άρθρο 16 παράγραφος 3 η διατύπωση «επισημαίνει» με τη διατύπωση «περιορίζει την επεξεργασία (των δεδομένων)». Να συμπεριληφθεί στο άρθρο 16 η υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να ενημερώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πριν από την άρση οποιουδήποτε περιορισμού επί της επεξεργασίας.

Κεφάλαιο IV —   Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία

Άρθρο 18: να αναφερθεί, όπως και στο άρθρο 4 στοιχείο στ), ότι η απαίτηση τεκμηρίωσης απορρέει από τη γενική υποχρέωση απόδειξης της συμμόρφωσης προς την οδηγία. Να συμπεριληφθεί η απαίτηση τήρησης στοιχείων σχετικά με τον νομικό λόγο διαβίβασης των δεδομένων, συνοδευόμενη από ουσιαστική αιτιολόγηση, ιδίως εάν η διαβίβαση βασίζεται στο άρθρο 35 ή 36.

Άρθρο 19: να ορισθεί η έννοια της προστασίας δεδομένων «εξ ορισμού».

Άρθρο 23 παράγραφος 2: να εναρμονιστεί με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.

Άρθρο 24: να συμπεριληφθεί η ταυτότητα των αποδεκτών των δεδομένων.

Να εισαχθεί νέα διάταξη η οποία θα απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να διεξαγάγουν εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία δεδομένων, εκτός εάν έχει διενεργηθεί ήδη κατά τη νομοθετική διαδικασία ειδική αξιολόγηση, ισοδύναμη της εκτίμησης επιπτώσεων.

Άρθρο 26: να εναρμονιστεί περαιτέρω με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού.

Άρθρο 30: να τεθεί το ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων και να θεσπιστεί θητεία ελάχιστης διάρκειας δύο ετών.

Άρθρο 31: να προβλεφθεί η κατάλληλη διοικητική υπαγωγή λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ανεξάρτητου ρόλου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, με γνώμονα τη διατήρηση ισότιμης και ουδέτερης σχέσης με υψηλόβαθμους υπευθύνους επεξεργασίας.

Κεφάλαιο V —   Διαβίβαση σε τρίτες χώρες

Άρθρο 33: να προστεθεί η απαίτηση ότι η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας στην τρίτη χώρα ή στον διεθνή οργανισμό είναι αρμόδια αρχή κατά την έννοια της προτεινόμενης οδηγίας.

Άρθρο 35: να διαγραφεί το άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή, τουλάχιστον, να συμπεριληφθεί η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης της αρχής ελέγχου.

Άρθρο 36: να διευκρινιστεί σε αιτιολογική πρόταση ότι κάθε παρέκκλιση που αιτιολογεί μια διαβίβαση πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά και δεν μπορεί να επιτρέπει την τακτική, μαζική και δομική διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι μαζικές διαβιβάσεις δεδομένων πρέπει να απαγορεύονται ακόμη και σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Έστω και μεμονωμένα, οι διαβιβάσεις πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα. Να προστεθούν συμπληρωματικές διασφαλίσεις, όπως η υποχρέωση ειδικής τεκμηρίωσης των διαβιβάσεων.

Άρθρα 35 και 36: να προστεθεί ότι σε περίπτωση αρνητικής κρίσης επί της επάρκειας του επιπέδου προστασίας, οι διαβιβάσεις πρέπει να βασίζονται i) στο άρθρο 35 παράγραφος 1 στοιχείο α), εάν υφίσταται νομικώς δεσμευτική διεθνής συμφωνία η οποία επιτρέπει τη διαβίβαση υπό ειδικές συνθήκες που διασφαλίζουν επαρκή προστασία, ή ii) στις παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 36 στοιχεία α) ή γ).

Κεφάλαια VI και VII —   Μηχανισμοί επίβλεψης

Άρθρο 44: να επεξηγηθεί περαιτέρω σε αιτιολογική πρόταση η έννοια της φράσης «δικαιοδοτική ιδιότητα».

Άρθρο 46: να εναρμονιστούν οι εξουσίες των αρχών ελέγχου έναντι των εθνικών αστυνομικών αρχών με τις εξουσίες που προβλέπονται στην πρόταση κανονισμού. Να εναρμονιστεί το άρθρο 46 στοιχείο α) με το άρθρο 53 του προτεινόμενου κανονισμού και να αντικατασταθεί η διατύπωση «π.χ.» στο άρθρο 46 στοιχεία α) και β) με τη διατύπωση «όπως μεταξύ άλλων».

Άρθρο 47: να προστεθεί ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων των αρχών ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται στο εθνικό κοινοβούλιο και να δημοσιοποιείται.

Άρθρο 48: να συμπεριληφθούν στο άρθρο 48 οι διατάξεις του άρθρου 55 παράγραφοι 2 έως 7 του προτεινόμενου κανονισμού.

Να εξεταστεί η σκοπιμότητα ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ άλλων εντός του πεδίου εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας.

(Συνοπτική έκδοση. Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης διατίθεται στα EN, FR και DE στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ http://www.edps.europa.eu)

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012.

Peter HUSTINX

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/16


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 192/06

1.

Στις 22 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Bain Capital Investors, LLC («Bain», ΗΠΑ) και Sumitomo Corporation («Sumitomo», Ιαπωνία) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο της επιχείρησης Jupiter Shop Channel Co., Ltd. («Shop», Ιαπωνία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Bain: επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων σε διάφορους σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων τεχνολογίας των πληροφοριών, υγειονομικής περίθαλψης, λιανικής πώλησης και καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και επικοινωνιών·

για την Sumitomo: εμπορική εταιρεία πολλαπλών δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς στους οποίους συγκαταλέγονται εκείνοι των μεταλλικών προϊόντων, των συστημάτων μεταφοράς και κατασκευής, των χημικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, των μέσων ενημέρωσης, λιανικές πωλήσεις σχετικές με δίκτυα και προϊόντα τρόπου ζωής, καθώς και ορυκτών πόρων·

για την Shop: εκμετάλλευση ενός καναλιού τηλεαγορών στην Ιαπωνία και ενός τόπου αγορών στο διαδίκτυο που απευθύνονται κυρίως στους ιάπωνες καταναλωτές.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6659 — Bain/Sumitomo/Jupiter Shop Channel JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


30.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 192/18


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 192/07

1.

Στις 22 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις CNP Assurances («CNP Assurances», Γαλλία) και BNP Paribas, μέσω της θυγατρικής της Cardif Assurance Vie («Cardif», Γαλλία), αποκτούν κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων κοινό έλεγχο ακίνητης περιουσίας («το ακίνητο») με αγορά στοιχείων του ενεργητικού.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την CNP Assurances: ασφάλιση προσώπων στη Γαλλία και, πιο συγκεκριμένα, στους κλάδους της ασφάλισης ζωής, των συντάξεων και του κινδύνου κοινωνικής πρόνοιας·

για την Cardif: εταιρεία ασφάλισης ζωής που ανήκει στον γαλλικό τραπεζικό όμιλο BNP Paribas·

για το ακίνητο: κτίριο γραφείων στο Charenton-le-Pont (διαμέρισμα Val-de-Marne, Γαλλία).

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6621 — CNP Assurances/BNP Paribas/Immeuble Val-de-Marne. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).