ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2012.163.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

55ό έτος
9 Ιουνίου 2012


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 163/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6585 — CNP Assurances/Swisslife France/JV) ( 1 )

1

2012/C 163/02

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

2

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 163/03

Ισοτιμίες του ευρώ

4

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2012/C 163/04

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

5

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.6585 — CNP Assurances/Swisslife France/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 163/01

Στις 25 Μαΐου 2012, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα γαλλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32012M6585. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


9.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/2


Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της ΣΛΕΕ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2012/C 163/02

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

7.3.2012

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.32673 (11/N)

Κράτος μέλος

Γαλλία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Dispositif de soutien aux exploitations aquacoles et de pêche continentale en difficultés structurelles

Νομική βάση

Article L 353-1 du Code Rural de la pêche maritime

Articles D 352-15 à 354-45 du Code Rural et de la pêche maritime

Arrêté du 22 janvier 2009 fixant le montant des aides au redressement des exploitations en difficulté

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Dispositif Aquadiff «aquaculteurs et pêcheurs professionnels en eau douce en difficulté»

Projet de circulaire DPMA/SDAEP/C2011 — Aide à la réinsertion professionnelle en faveur des exploitants en difficulté et congé de formation des chefs d'exploitation ou d'entreprise aquacole ou de pêche professionnelle

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Αναδιάρθρωση και μετατροπή προβληματικών εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας και εσωτερικής καλλιέργειας

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

4 039 000 EUR που εκταμιεύονται σε 6 ετήσιες δόσεις ύψους 670 000 EUR

Ένταση

Διαγνωστικό βοήθημα: 300 EUR κατ’ ανώτατο όριο ή κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ενίσχυση ανάκαμψης: 20 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο για εκμετάλλευση με 1 μονάδα μη αμειβόμενης εργασίας, 40 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο για εκμετάλλευση με 2 μονάδες μη αμειβόμενης εργασίας και έως 160 000 EUR στην περίπτωση γεωργικού ομίλου κοινής εκμετάλλευσης που περιλαμβάνει 3 εκμεταλλεύσεις με 6 μονάδες μη αμειβόμενης εργασίας και 10 μισθωτούς σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης.

Ενίσχυση για τεχνικοοικονομική παρακολούθηση: 600 EUR κατ’ ανώτατο όριο ή κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ενίσχυση για την παύση της δραστηριότητας: 3 100 EUR ανά ενεργό άτομο (δύο ενεργά άτομα κατ’ ανώτατο όριο ανά εκμετάλλευση και 3 επιχειρήσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά όμιλο κοινής εκμετάλλευσης), ποσό που προσαυξάνεται κατά 1 550 EUR σε περίπτωση μετακόμισης, και δυνατότητα για τον δικαιούχο να παρακολουθήσει αμειβόμενη επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας έξι ή δώδεκα μηνών.

Εκπαιδευτική άδεια μετ’ αποδοχών: 75 % του βασικού μισθού (SMIC), με μέγιστη διάρκεια δώδεκα μήνες.

Διάρκεια

6 έτη

Κλάδοι της οικονομίας

Υδατοκαλλιέργεια και αλιεία γλυκέων υδάτων

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

3 Place de Fontenoy

75007 Paris

FRANCE

Λοιπές πληροφορίες

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί να κοινοποιεί ξεχωριστά και εκ των προτέρων στην Επιτροπή τις περιπτώσεις στις οποίες ο εμπειρογνώμονας συνιστά, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, αύξηση της παραγωγικής ικανότητας που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής.

Η Γαλλία έχει δεσμευτεί να υποβάλλει, σε ετήσια βάση, έκθεση για την εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος ενισχύσεων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο σημείο 86 στοιχεία α) έως θ) των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2).

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

21.3.2012

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.34295 (12/N)

Κράτος μέλος

Γαλλία

Περιφέρεια

Γαλλικές ακτές

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres en 2011

Νομική βάση

Paragraphe 4.4. des lignes directrices pour l'examen des aides d'Etat dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Είδος μέτρου

Καθεστώς ενισχύσεων

Στόχος

Αντιστάθμιση των απωλειών που προκλήθηκαν από την αυξημένη θνησιμότητα των στρειδιών το 2011

Είδος ενίσχυσης

Αποζημίωση, ελάφρυνση ορισμένων χρηματοπιστωτικών βαρών, απαλλαγή από την καταβολή ανταποδοτικών τελών για χρήση κτήματος του δημοσίου

Προϋπολογισμός

20 εκατ. EUR

Ένταση

14,7 %

Διάρκεια

2012

Κλάδοι της οικονομίας

Υδατοκαλλιέργεια, οστρακοκαλλιέργεια

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/4


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

8 Ιουνίου 2012

2012/C 163/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2468

JPY

ιαπωνικό γιεν

98,90

DKK

δανική κορόνα

7,4319

GBP

λίρα στερλίνα

0,80795

SEK

σουηδική κορόνα

8,9781

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2012

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,5995

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,481

HUF

ουγγρικό φιορίνι

296,60

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6973

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2960

RON

ρουμανικό λέι

4,4648

TRY

τουρκική λίρα

2,2848

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,2665

CAD

καναδικό δολάριο

1,2894

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,6723

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,6314

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6043

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 464,58

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,5563

CNY

κινεζικό γιουάν

7,9486

HRK

κροατικό κούνα

7,5540

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 806,72

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

3,9708

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,953

RUB

ρωσικό ρούβλι

40,8070

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,524

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5353

MXN

μεξικανικό πέσο

17,6203

INR

ινδική ρουπία

69,1540


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 163/5


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2012/C 163/04

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Οι δηλώσεις ένστασης διαβιβάζονται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9

«QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO»

Αριθ. ΕΚ: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση:

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή εμπορεύματος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη της καταγωγής

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Εθνικές απαιτήσεις

Άλλο (να προσδιοριστεί)

2.   Τύπος τροποποίησης/-εων:

Τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου ή της σύνοψης

Τροποποίηση των προδιαγραφών της καταχωρισθείσας ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ούτε ενιαίο έγγραφο ούτε σύνοψη

Τροποποίηση των προδιαγραφών που δεν απαιτεί τροποποίηση του δημοσιευμένου ενιαίου εγγράφου [άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

Προσωρινή τροποποίηση των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές [άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

3.   Τροποποίηση/-εις:

1)   Ονομασία του προϊόντος

Επιπλέον της υφιστάμενης ονομασίας «Queijo de Cabra Transmontano προσθήκη της ονομασίας: «Queijo de Cabra Transmontano Velho.

2)   Διεύρυνση της γεωγραφικής περιοχής. Συμπερίληψη των «concelhos Alijó, Vimioso και Bragança (μόνον οι ακόλουθες «freguesias: Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda και Sendas).

3)   Ορισμός του προϊόντος (τυρί): η σκληρότητα του τυριού κυμαίνεται από το ημίσκληρο έως το πολύ σκληρό και δεν περιορίζεται στο πολύ σκληρό.

4)   Ορισμός του προϊόντος (τυρί): απαλοιφή της έκφρασης «και βιοτεχνική παραγωγή».

5)   Η πήξη πρέπει να εκτελείται εντός 40 έως 60 λεπτών.

6)   Διαστάσεις των τυριών: επιπλέον των διαμέτρων των 12 έως 19 cm και των βαρών των 0,6 έως 0,9 kg, προσθήκη της δυνατότητας για διαμέτρους μεταξύ 6 έως 12 cm και βάρη μεταξύ 0,3 και 0,9 kg.

7)   Στοιχεία των προδιαγραφών ειδικά για το «Queijo de Cabra Transmontano Velho»

Χαρακτηριστικά του τυριού

Σχήμα— παραγόμενο σε δύο τύπους, το προϊόν έχει σχήμα χαμηλού (πεπλατυσμένου) κυλίνδρου, κανονικό και με άκρα που δεν είναι σαφώς καθορισμένα

Διάμετρος— 6 έως 12 cm και 12 έως 19 cm

Ύψος— 3 έως 6 cm

Βάρος— 0,250 έως 0,500 Kg και 0,500 έως 0,900 Kg

Κρούστα— Σκληρή και πολύ σκληρή, ομοιογενής, καλά σχηματισμένη, λεία, χρώματος λευκού ή κόκκινου της πιπεριάς.

Τυρόμαζα

Υφή— συμπαγής, σκληρή έως πολύ σκληρή και μη βουτυρώδης

Όψη— ελάχιστα λιπαρή με ολιγάριθμους οφθαλμούς

Χρώμα— λευκό και ομοιόμορφο

Άρωμα και γεύση— έντονο και ευχάριστο άρωμα· γεύση καθαρή και, συνήθως, ελαφρώς πικάντικη

Λίπος— 28 έως 50 %

Υγρασία— 25 έως 35 %

Ωρίμαση

Σε αίθουσες φυσικής ωρίμασης ή σε εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.

Συνθήκες περιβάλλοντος:

Θερμοκρασία— 5 έως 12 °C

Σχετική υγρασία— 70 έως 85 %

Ελάχιστος χρόνος ωρίμασης— 90 ημέρες

B.2.   Χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του Queijo de Cabra Transmontano είναι οι εξής:

 

γάλα αιγών της φυλής Serrana, ανεπεξέργαστο και καθαρό·

 

μαγειρικό αλάτι·

 

πυτιά ζωικής προέλευσης.

 

Το προϊόν «Queijo de Cabra Transmontano Velho» μπορεί να είναι επικαλυμμένο σε όλη την επιφάνειά του με ένα μίγμα ελαιολάδου και πάπρικας (που του δίνει το κόκκινο χρώμα της πιπεριάς).

8)   Πώληση σε τεμάχια. Η προσυσκευασία επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας της ομάδας παραγωγών και του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO»/«QUEIJO DE CABRA TRANSMONTANO VELHO»

Αριθ. ΕΚ: PT-PDO-0117-0226-10.03.2011

ΠΓΕ ( ) ΠΟΠ ( X )

1.   Ονομασία:

«Queijo de Cabra Transmontano»/«Queijo de Cabra Transmontano Velho»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Πορτογαλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.3.

Τυριά

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Ορισμός: Το προϊόν «Queijo de Cabra Transmontano» είναι ένα ωριμασμένο τυρί ημίσκληρο έως πολύ σκληρό λαμβανόμενο με αργή στράγγιση του τυροπήγματος, μετά από πήξη του ανεπεξέργαστου κατσικίσιου γάλακτος υπό την δράση της πυτιάς ζωικής προέλευσης. Μπορεί να διατεθεί στο εμπόριο με την ονομασία «Queijo de Cabra Transmontano» ή «Queijo de Cabra Transmontano Velho».

B.1.   Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά

B.1.1.   Queijo de Cabra transmontano

Χαρακτηριστικά του τυριού

Σχήμα— παραγόμενο σε δύο τύπους, το προϊόν έχει σχήμα χαμηλού (πεπλατυσμένου) κυλίνδρου, κανονικό και με άκρα που δεν είναι σαφώς καθορισμένα

Διάμετρος— 6 έως 12 cm και 12 έως 19 cm

Ύψος— 3 έως 6 cm

Βάρος— 0,300 έως 0,600 kg και 0,600 έως 0,900 kg

Κρούστα— ημίσκληρη, ομοιογενής, αλά σχηματισμένη, λεία και λευκού χρώματος

Τυρόμαζα

Υφή— συμπαγής, ημίσκληρη και μη βουτυρώδης

Όψη— ελάχιστα λιπαρή με ολιγάριθμους οφθαλμούς

Χρώμα— λευκό και ομοιόμορφο

Άρωμα και γεύση— έντονο και ευχάριστο άρωμα· γεύση καθαρή και, συνήθως, ελαφρώς πικάντικη

Λίπος επί ξηρού— 35 έως 55 %.

Πρωτεΐνες επί ξηρού— 25 έως 40 %

Υγρασία— 27 έως 37 %

Ωρίμαση

Σε αίθουσες φυσικής ωρίμασης ή σε εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.

Συνθήκες περιβάλλοντος:

Θερμοκρασία— 5 έως 12 °C

Σχετική υγρασία— 70 έως 85 %

Ελάχιστος χρόνος ωρίμασης— 60 ημέρες

B.1.2.   Queijo de Cabra Transmontano «Velho»

Χαρακτηριστικά του τυριού

Σχήμα— παραγόμενο σε δύο τύπους, το προϊόν έχει σχήμα χαμηλού (πεπλατυσμένου) κυλίνδρου, κανονικό και με άκρα που δεν είναι σαφώς καθορισμένα

Διάμετρος— 6 έως 12 cm και 12 έως 19 cm

Ύψος— 3 έως 6 cm

Βάρος— 0,250 έως 0,500 kg και 0,500 έως 0,900 kg

Κρούστα— σκληρή και πολύ σκληρή, ομοιογενής, καλά σχηματισμένη, λεία, χρώματος λευκού ή κόκκινου της πιπεριάς.

Τυρόμαζα

Υφή— συμπαγής, σκληρή έως πολύ σκληρή και μη βουτυρώδης

Όψη— ελάχιστα λιπαρή με ολιγάριθμους οφθαλμούς

Χρώμα— λευκό και ομοιόμορφο

Άρωμα και γεύση— έντονο και ευχάριστο άρωμα· γεύση καθαρή και, συνήθως, ελαφρώς πικάντικη

Λίπος επί ξηρού— 35 έως 55 %

Πρωτεΐνες επί ξηρού— 25 έως 40 %

Υγρασία— 25 έως 35 %

Ωρίμαση

Σε ωριμαστήρια ή σε εγκαταστάσεις υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.

Συνθήκες περιβάλλοντος:

Θερμοκρασία— 5 έως 12 °C

Σχετική υγρασία— 70 έως 85 %

Ελάχιστος χρόνος ωρίμασης— 90 ημέρες

B.2.   Χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του Queijo de Cabra Transmontano είναι οι εξής:

 

γάλα αιγών της φυλής Serrana, ανεπεξέργαστο και καθαρό·

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του γάλακτος:

Οξύτητα 14 έως 24 (ml NaOH N/L)

pH 6,5 έως 6,9

Πυκνότητα 1,026 έως 1,034

Λιπαρή ύλη 3,8 έως 7,0 (g/100 g)

Πρωτεΐνες 2,8 έως 5,0 (g/100 g)

Καζεΐνη 2,2 έως 3,0 %

Νερό 87,0 έως 88,8 %

Ξηρά ουσία 11,2 έως 13 %

 

Μαγειρικό αλάτι·

 

Πυτιά ζωικής προέλευσης.

 

Το προϊόν «Queijo de Cabra Transmontano Velho» μπορεί να είναι επικαλυμμένο σε όλη την επιφάνειά του με ένα μίγμα ελαιολάδου και πάπρικας (που του δίνει το κόκκινο χρώμα της πιπεριάς).

3.3.   Πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα):

Κατσικίσιο γάλα προερχόμενο από ζώα της φυλής Serrana που έχουν εκτραφεί εντός της οριοθετούμενης στο σημείο 4 γεωγραφικής περιοχής 4.

Πυτιά ζωικής προέλευσης και αλάτι σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται από την νομοθεσία.

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Η διατροφή των κοπαδιών αιγοειδών βασίζεται στην αυτοφυή βλάστηση που είναι παρούσα, ιδίως, σε βοσκοτόπους ανεκμετάλλευτους, ακαλλιέργητους ή σε αγρανάπαυση. Οι δασώδεις βοσκότοποι (με τους νεαρούς βλαστούς και τα φύλλα ορισμένων δένδρων) και οι θαμνώδεις βοσκότοποι [με διάφορα είδη όπως αφάνες, ρείκια και «carquejas» (pterospartum tridentatum)] προτιμώνται από τις αίγες Serrana όταν έχουν τη δυνατότητα επιλογής και μπορούν να ικανοποιούν έως το 90 % των διατροφικών αναγκών των ζώων αυτού του είδους.

3.5.   Συγκεκριμένα στάδια της παραγωγής που πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Οι ειδικές φάσεις της παραγωγής που πρέπει νε εκτελούνται εντός της οριοθετούμενης στο σημείο 4 γεωγραφικής περιοχής είναι η παραγωγή του γάλακτος καθώς και η μεταποίηση και ωρίμαση του τυριού.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

Το προϊόν μπορεί να πωλείται σε τεμάχια στον καταναλωτή, εφόσον έχει προσυσκευαστεί. Για να εξασφαλίζονται η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος του προϊόντος, η προσυσκευασία εκτελείται στις μονάδες παραγωγής. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, και πάντοτε με τήρηση της αρχής της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος, η προσυσκευασία θα μπορεί να εκτελείται και σε άλλες εγκαταστάσεις οι οποίες υπόκεινται στον έλεγχο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης.

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει υποχρεωτικά να εμφαίνονται στην ετικέτα των ακέραιων τυριών ή των τεμαχίων τους:

η ονομασία «Queijo de Cabra Transmontano — DOP ή «Queijo de Cabra Transmontano Velho — DOP,

το σήμα πιστοποίησης, το οποίο πρέπει επίσης να εμφανίζεται στην ετικέτα κάθε τυριού ή κάθε τεμαχίου,

το ενωσιακό σύμβολο για τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση από τον οργανισμό πιστοποίησης αφορούν μόνον την συγκεκριμένη φάση που εξετάζεται.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Η περιοχή εντός της οποίας πρέπει να εκτελείται η παραγωγή του γάλακτος, καθώς και η παρασκευή και ωρίμαση των τυριών «Queijo de Cabra Transmontano και «Queijo de Cabra Transmontano Velho περιλαμβάνει τα ακόλουθα «concelhos»: Mirandela, Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro, Vimioso και Bragança (μόνον τις «freguesias» Quintela de Lampaças, Santa Comba de Rossas, Failde, Mós, Grijó de Parada, Parada, Pinela, Salsas, Serapicos, Coelhoso, Calvelhe, Paradinha Nova, Macedo do Mato, Iseda και Sendas), στο διοικητικό διαμέρισμα Bragança, και Alijó, Valpaços και Murça, στο διοικητικό διαμέρισμα Vila Real.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Ως προς τη γεωγραφική θέση και τις τοπογραφικές και κλιματικές συνθήκες, συνάγεται ότι πρόκειται για την υποπεριφέρεια Trás-os-Montes, αφού η περιοχή που καλύπτεται από την ΠΟΠ εκτείνεται σε περισσότερο από το ένα τρίτο της Trás-os-Montes, η οποία υποδιαιρείται σε δύο διοικητικά διαμερίσματα: Bragança και Vila Real.

Η γεωγραφική περιοχή, που περιβάλλεται από την υποπεριφέρεια Trás-os-Montes, καλύπτει έκταση 447 600 εκταρίων αποτελούμενη από τεκτονικά χάσματα, βαθιές και διαβρωμένες κοιλάδες και υψίπεδα.

Ολόκληρη η περιοχή κυριαρχείται από την υδρογραφική λεκάνη του Douro, του οποίου οι παραπόταμοι (Sabor, Tua, Pinhão και Corgo στη δεξιά όχθη· Águeda, Côa, Távora και Varosa στην αριστερή όχθη) χωρίζουν ορεινούς όγκους που εκτείνονται παράλληλα προς τις ακτές και των οποίων το υψόμετρο μπορεί να υπερβαίνει τα 1 500 μέτρα.

Οι ιδιαιτερότητες της υδρογραφικής λεκάνης αυτού του ποταμού, ο οποίος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος της χερσονήσου στην Πορτογαλία προσδίδουν σε όλη την περιοχή εντελώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοναδικά στον κόσμο, μεταξύ των οποίων μεγάλη κλιματική, πολιτιστική αλλά και ανθρώπινη ποικιλομορφία (LAGE, 1985).

Οι ορεινοί όγκοι που εκτείνονται παράλληλα προς τις ακτές δημιουργούν προσκόμματα στους θαλάσσιους ανέμους, των οποίων η επιρροή αποδυναμώνεται σταδιακά προς την ενδοχώρα και αντικαθίσταται από την ηπειρωτική επιρροή. Στον άξονα Βορρά-Νότου επίσης η μεσογειακή επιρροή είναι εντονότερη προς την κατεύθυνση του ποταμού Douro.

Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της γεωλογικής και πετρολογικής δομής, του ανάγλυφου, του κλίματος και της μορφολογίας των εδαφών. Τα εδάφη της περιοχής, που προέρχονται κυρίως από γρανίτες, σχιστόλιθους και ψαμμίτες (graywacke), έχουν τυρφώδη-αμμώδη υφή.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Στην αιγοτροφία, ο κλάδος της παραγωγής κατσικιών αντιπροσωπεύεται σε σημαντικό βαθμό στους δεκατρείς δήμους (concelhos) που καλύπτονται από την ΠΟΠ (στον δήμο Bragança, μόνον στα δεκαπέντε δημοτικά διαμερίσματα που προαναφέρθηκαν). Αυτά τα διοικητικά διαμερίσματα χαρακτηρίζονται από τις πιο δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης, τη μεγαλύτερη περιθωριοποίηση και την λιγότερο καλή ποιότητα ζωής και είναι εκείνα τα οποία έχουν υποστεί πληθυσμιακή συρρίκνωση την τελευταία δεκαετία. Σε αυτές τις ορεινές περιοχές, η αιγοτροφία ακολουθεί αυστηρά τους κλιματικούς κύκλους και τον τρόπο ζωής των κτηνοτρόφων οι οποίοι, απομονωμένοι από εξωτερικές επιρροές, εκτρέφουν τα κοπάδια τους σε τελείως φυσικές συνθήκες (παραδοσιακό εκτατικό σύστημα εκτροφής).

5.3.   Αιτιώδης σχέση που συνδέει τη γεωγραφική περιοχή με την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΟΠ) ή με συγκεκριμένη ποιότητα, με τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος (για τις ΠΓΕ):

Σε αυτό το σύστημα παραγωγής παραδοσιακού εκτατικού τύπου τα ζώα εκτελούν καθημερινά μια διαδρομή που ποικίλλει αναλόγως της εποχής του έτους, της φυσικής κατάστασης των ζώων και των τοπικά διαθέσιμων διατροφικών πόρων. Βάση της, αποκλειστικά φυσικής, διατροφής τους αποτελούν κυρίως τα άγρια αυτόχθονα φυτά της περιοχής. Τα φυτικά είδη που αποτελούν το σιτηρέσιο των ζώων εξαρτώνται από τις διατροφικές προτιμήσεις τους και κατανέμονται ως εξής: περίπου 60 % δενδρώδη, 30 % θαμνώδη και 10 % ποώδη (όταν η διαδρομή επιτρέπει στο ζώο την ελεύθερη επιλογή της διατροφής του).

Αυτό το ιδιαίτερο διατροφικό καθεστώς, σε συνδυασμό με την τεχνική παραγωγής του παραδοσιακού κατσικίσιου τυριού, καρπό της τεχνογνωσίας που μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, σε αυτές τις ορεινές περιοχές, προσδίδει στο ωριμασμένο τυρί χαρακτηριστική γεύση και άρωμα αλλά και πολύ διακριτική, ευχάριστη γευστική αίσθηση.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

[Άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

http://www.gpp.pt/Valor/Queijo_Cabra_Transmont.pdf


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.