ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2011.369.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
17 Δεκεμβρίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 369/01

Νομισματική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου της Ανδόρας

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 369/02

Κοινή πολιτκή δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

14

2011/C 369/03

Κοινή πολιτική δήλωση, της 27ης Οκτωβρίου 2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

15

2011/C 369/04

Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/848/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

16

2011/C 369/05

Ανακοίνωση υπ’ όψιν των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από την εκτελεστική απόφαση 2011/847/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1320/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας

17

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 369/06

Ισοτιμίες του ευρώ

18

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 369/07

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές λευκού φωσφόρου, που καλείται επίσης στοιχειώδης ή κίτρινος φώσφορος, καταγωγής Καζακστάν

19

 

Διορθωτικά

2011/C 369/08

Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (ΕΕ C 338 της 18.11.2011)

25

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/1


ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκηπάτου της Ανδόρας

2011/C 369/01

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

και

ΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ αντικατέστησε το νόμισμα κάθε κράτους μέλους που συμμετείχε στο τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μεταξύ των οποίων και της Ισπανίας και της Γαλλίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998.

(2)

Πριν από τη σύναψη της παρούσας συμφωνίας, το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν είχε κανένα επίσημο νόμισμα, και δεν είχε συνάψει νομισματική συμφωνία με κράτος μέλος ή τρίτη χώρα. Τα Ισπανικά και Γαλλικά τραπεζογραμμάτια και κέρματα ήταν εκ των πραγμάτων επίσημο νόμισμα στην Ανδόρα και αντικαταστάθηκαν από τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα σε ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2002. Η Ανδόρα έχει επίσης εκδώσει ορισμένα συλλεκτικά κέρματα σε diner.

(3)

Σύμφωνα με την παρούσα νομισματική συμφωνία, το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα του Πριγκηπάτου της Ανδόρας. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας έχει συνεπώς το δικαίωμα να εκδίδει κέρματα σε ευρώ και την υποχρέωση να χορηγεί την ιδιότητα του νόμιμου υποχρεωτικού μέσου πληρωμής στα τραπεζογραμμάτια και στα κέρματα σε ευρώ που εκδίδονται από το Ευρωσύστημα και από τα κράτη μέλη τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πρέπει να μεριμνά ώστε στην επικράτειά του να εφαρμόζονται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ, περιλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη.

(4)

Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας διαθέτει έναν σημαντικό τραπεζικό τομέα που συνεργάζεται στενά με τον αντίστοιχο τομέα της ζώνης του ευρώ. Ως εκ τούτου, προκειμένου να κατοχυρωθεί ίση μεταχείριση, θα πρέπει να καταστούν σταδιακά εφαρμοστέες στο Πριγκηπάτο της Ανδόρας οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις της ΕΕ στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως αυτές που αφορούν την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης μη ρευστών μέσων πληρωμής και την υποχρέωση της γνωστοποίησης στατιστικών στοιχείων.

(5)

Η παρούσα συμφωνία δεν επιβάλλει στην ΕΚΤ και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες καμία υποχρέωση ένταξης των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πριγκηπάτου της Ανδόρας στον κατάλογο ή τους καταλόγους των τίτλων που είναι επιλέξιμοι για τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

(6)

Θα πρέπει να συσταθεί μεικτή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Πριγκηπάτου της Ανδόρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, να αποφασίζει το ετήσιο ανώτατο επίπεδο έκδοσης κερμάτων, να εξετάζει την καταλληλότητα του ελάχιστου ποσοστού κερμάτων που μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία και να αξιολογεί τα μέτρα που λαμβάνει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της EE. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ πρέπει να απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(7)

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιλέγεται ως το αρμόδιο όργανο για την επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμά του, σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1103/97 και (ΕΚ) αριθ. 974/98. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας αναγνωρίζει στα τραπεζογραμμάτια και στα κέρματα σε ευρώ την ιδιότητα του νομίμου υποχρεωτικού μέσου πληρωμής.

Άρθρο 2

1.   Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν εκδίδει τραπεζογραμμάτια. Οι προϋποθέσεις για την έκδοση κερμάτων ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 καθορίζονται στα ακόλουθα άρθρα.

2.   Το δικαίωμα έκδοσης κερμάτων ευρώ από 1ης Ιουλίου 2013 υπόκειται στους εξής όρους:

α)

την προηγούμενη έγκριση, από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας, όλων των νομικών πράξεων και κανόνων της ΕΕ που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας για τις οποίες υπάρχει ήδη προθεσμία 12 ή 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο·

β)

την υπογραφή, από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας, το αργότερο σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, του πολυμερούς μνημονίου συμφωνίας του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών σχετικά με τη διαβούλευση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Άρθρο 3

Το ετήσιο ανώτατο όριο (κατ’ αξίαν) για την έκδοση κερμάτων ευρώ από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας υπολογίζεται από τη μεικτή επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της παρούσας συμβάσεως ως το άθροισμα των εξής στοιχείων:

ενός σταθερού τμήματος, το αρχικό ποσό του οποίου για το 2013 καθορίζεται σε 2 342 000 EUR. Η μεικτή επιτροπή δύναται να αναθεωρεί ετησίως το σταθερό τμήμα ώστε να λαμβάνονται υπόψη τόσο ο πληθωρισμός — βάσει του πληθωρισμού ΕνΔΤΚ στην Ευροζώνη κατά τους δώδεκα προηγούμενους μήνες — όσο και οι πιθανές σημαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ·

ενός μεταβλητού τμήματος, το οποίο αντιστοιχεί στη μέση (κατ’ αξίαν) κοπή νομισμάτων ανά κάτοικο της Ευροζώνης κατά τους 12 προηγούμενους μήνες πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των κατοίκων του Πριγκηπάτου της Ανδόρας.

Άρθρο 4

1.   Τα κέρματα ευρώ που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας είναι πανομοιότυπα με τα κέρματα που εκδίδουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το ευρώ, όσον αφορά την ονομαστική αξία, την κυκλοφορία ως νόμιμο μέσο πληρωμής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της κοινής όψης και τα κοινά καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά της εθνικής όψης.

2.   Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί εκ των προτέρων τα σχέδια των εθνικών όψεων των κερμάτων ευρώ που εκδίδει στην Επιτροπή, η οποία και ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της EE.

Άρθρο 5

1.   Η κοπή των κερμάτων ευρώ που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πραγματοποιείται από το νομισματοκοπείο της ΕΕ της επιλογής του, το οποίο πάντως πρέπει να έχει πείρα στην παραγωγή κερμάτων ευρώ. Η μεικτή επιτροπή πρέπει να ενημερώνεται για κάθε αλλαγή του αναδόχου.

2.   Τουλάχιστον το 80 % των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία τίθενται σε κυκλοφορία στην ονομαστική τους αξία. Η μεικτή επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αύξηση του εν λόγω ποσοστού.

3.   Η έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έκδοση συλλεκτικών νομισμάτων ευρώ, οι οποίες προβλέπουν συγκεκριμένα τον προσδιορισμό τεχνικών χαρακτηριστικών, καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών και ονομαστικών αξιών που επιτρέπουν τη διαφοροποίηση των κερμάτων αυτών από τα κέρματα τρέχουσας κυκλοφορίας.

Άρθρο 6

1.   Για τους σκοπούς της έγκρισης, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, του συνολικού όγκου χρήματος που εκδίδεται από το Βασίλειο της Ισπανίας και τη Γαλλική Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ήμισυ του όγκου των κερμάτων ευρώ που εκδίδοται από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας προστίθεται στον όγκο των κερμάτων που εκδίδονται από το Βασίλειο της Ισπανίας, ενώ το άλλο ήμισυ προστίθεται στον όγκο των κερμάτων που εκδίδονται από τη Γαλλική Δημοκρατία.

2.   Το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Βασίλειο της Ισπανίας και στη Γαλλική Δημοκρατία τη συνολική ονομαστική αξία των κερμάτων ευρώ τα οποία προβλέπει να εκδώσει κατά το επόμενο έτος. Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας γνωστοποιεί επίσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προβλεπόμενες συνθήκες έκδοσης των εν λόγω κερμάτων, και ιδίως το ποσοστό των συλλεκτικών κερμάτων καθώς και τις λεπτομερείς ρυθμίσεις που αφορούν την εισαγωγή των κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία.

Άρθρο 7

1.   Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει το δικαίωμα του Πριγκηπάτου της Ανδόρας να συνεχίσει να εκδίδει συλλεκτικά κέρματα σε diner.

2.   Τα συλλεκτικά νομίσματα που εκδίδει το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεν αποτελούν νόμιμο μέσο πληρωμής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 8

1.   Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας δεσμεύεται να θεσπίσει όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε με άμεση μεταφορά της νομοθεσίας είτε ενδεχομένως με τη θέσπιση ισοδύναμων μέτρων, με σκοπό την εφαρμογή των νομικών πράξεων και κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τους εξής τομείς:

α)

τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ·

β)

τη νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τις δραστηριότητες και την εποπτεία των σχετικών ιδρυμάτων·

γ)

την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και την πρόληψη της απάτης και της παραχάραξης ρευστών και μη ρευστών μέσων πληρωμής (θέματα για τα οποία πρέπει να υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας με την Ευρωπόλ), τους κανόνες που αφορούν τα μετάλλια και τις μάρκες και τις υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων. Όσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και οι τεχνικές προσαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των παρεκκλίσεων που είναι αναγκαίες προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Ανδόρας) πρέπει να καθοριστούν σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το αργότερο 18 μήνες πριν από την πραγματική συλλογή των στατιστικών στοιχείων·

δ)

τα μέτρα που είναι αναγκαία για τη χρησιμοποίηση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος, που έχουν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 133 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

2.   Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας εφαρμόζει τις νομικές πράξεις και τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο παράρτημα.

3.   Το Πριγκηπάτο της Ανδόρας μπορεί να ζητήσει τεχνική βοήθεια από φορείς που αποτελούν μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή στατιστικών στοιχείων.

4.   Η Επιτροπή τροποποιεί το παράρτημα μια φορά το χρόνο, ή πιο συχνά εάν χρειαστεί, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι νέες σχετικές νομικές πράξεις και κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι τροποποιήσεις των υφισταμένων πράξεων. Η μεικτή επιτροπή καθορίζει στο εξής τις κατάλληλες και εύλογες ημερομηνίες για την εφαρμογή από το Πριγκηπάτο της Ανδόρας των νέων νομικών πράξεων και κανόνων που προστίθενται στο παράρτημα.

5.   Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η μεικτή επιτροπή δύναται να αναθεωρήσει μια υφιστάμενη προθεσμία που ορίζεται στο παράρτημα.

6.   Το επικαιροποιημένο παράρτημα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Τα πιστωτικά ιδρύματα και, κατά περίπτωση, τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια άσκησης δραστηριοτήτων στο έδαφος του Πριγκιπάτου της Ανδόρας μπορούν να έχουν πρόσβαση στα συστήματα διατραπεζικών διακανονισμών των συναλλαγών και πληρωμών, καθώς και διακανονισμών για πράξεις επί τίτλων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν προς τούτο καθορισθεί από τις αρμόδιες αρχές της Ισπανίας ή της Γαλλίας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Άρθρο 10

1.   Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα διευθέτησης κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών η οποία ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και δεν θα ήταν δυνατόν να επιλυθεί εντός της μεικτής επιτροπής

2.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενεργώντας κατόπιν εισηγήσεως της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη μεικτή επιτροπή, ή το Πριγκιπάτο της Ανδόρας, μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο εάν θεωρήσει ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν εκπλήρωσε υποχρέωση που υπέχει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,. Η απόφαση του Δικαστηρίου, κατά της οποίας δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή, είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την απόφαση εντός προθεσμίας που ορίζει στην απόφασή του το Δικαστήριο.

3.   Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Πριγκιπάτο της Ανδόρας δεν λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την απόφαση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση κατόπιν τρίμηνης προειδοποίησης.

Άρθρο 11

1.   Συγκροτείται μεικτή επιτροπή. Αυτή απαρτίζεται από εκπροσώπους του Πριγκιπάτου της Ανδόρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπροσωπεία της ΕΕ απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η οποία προεδρεύει), του Βασιλείου της Ισπανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

2.   Η μεικτή επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η προεδρία ασκείται εκ περιτροπής σε ετήσια βάση από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκπρόσωπο του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. Η μεικτή επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με ομοφωνία.

3.   Η μεικτή επιτροπή προβαίνει σε ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 8. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνει το Πριγκιπάτο της Ανδόρας σχετικά με τα νομοσχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υπό συζήτηση στους τομείς που καλύπτονται από το άρθρο 8. Εξάλλου, η μεικτή επιτροπή εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνει το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και καταβάλλει προσπάθειες για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

4.   Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει πρώτη την προεδρία της μεικτής επιτροπής μόλις τεθεί σε ισχύ η παρούσα συμφωνία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13.

Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 3, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με προειδοποίηση ενός έτους.

Άρθρο 13

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία το κάθε μέρος κοινοποιεί την ολοκλήρωση των οικείων διαδικασιών κύρωσης.

Άρθρο 14

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται και υπογράφεται σε τέσσερις γλώσσες (καταλανικά, γαλλικά, αγγλικά και ισπανικά), και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2011.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Olli REHN

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας

Antoni MARTÍ PETIT

Αρχηγός της κυβέρνησης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Νομοθετικές διατάξεις προς εφαρμογή

Προθεσμία εφαρμογής

(από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας)

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ, ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1

 

Οδηγία 2008/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 46

 

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ, ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

όπως συμπληρώνεται με τις εξής πράξεις:

 

Απόφαση 2007/845/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων στα κράτη μέλη προς ανίχνευση και εντοπισμό προϊόντων εγκλήματος ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων, ΕΕ L 332 της 18.12.2007, σ. 103

 

Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση, ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 29

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ΕΕ L 323 της 8.12.2007, σ. 59

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα, ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 9

 

Απόφαση-πλαίσιο 2001/500/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2001, για το ξέπλυμα χρήματος, τον προσδιορισμό, τον εντοπισμό, τη δέσμευση, την κατάσχεση και τη δήμευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήματος, ΕΕ L 182 της 5.7.2001, σ. 1

 

Απόφαση 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, ΕΕ L 271 της 24.10.2000, σ. 4

18 μήνες

Πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6

όπως τροποποιήθηκε με τον:

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1

18 μήνες

Απόφαση 2003/861/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με την ανάλυση και τη συνεργασία όσον αφορά τα κίβδηλα κέρματα ευρώ, ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 44

18 μήνες

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ, ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1

όπως τροποποιήθηκε με τον:

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ, ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5

18 μήνες

Απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ, με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων, ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1

όπως τροποποιήθηκε με την:

Απόφαση-πλαίσιο 2001/888/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, για τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ για την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγωγής του ευρώ, με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων, ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 3

18 μήνες

Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009 για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ), ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37

18 μήνες

Απόφαση 2001/923/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης, για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (Πρόγραμμα «Pericles»), ΕΕ L 339 της 21.12.2001, σ. 50

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής αποφάσεις:

 

Απόφαση 2006/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»), ΕΕ L 36 της 8.2.2006, σ. 40

 

Απόφαση 2006/849/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 2001/923/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»), ΕΕ L 330 της 28.11.2006, σ. 28

όπως συμπληρώνεται με την:

Απόφαση 2001/887/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία, ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 1

18 μήνες

Απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών, ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1

18 μήνες

Απόφαση 2010/597/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14), ΕΕ L 267 της 9.10.2010, σ. 1

18 μήνες

Κανόνες για τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/98 του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6

όπως τροποποιήθηκε με τον:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 423/1999 του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 975/98 για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν, ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σ. 2

12 μήνες

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1999 για το σύστημα ελέγχου της ποιότητας των κερμάτων σε ευρώ

12 μήνες

Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 και της 5ης Νοεμβρίου 2002 για τα συλλεκτικά κέρματα

12 μήνες

Σύσταση 2009/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις εθνικές όψεις και την έκδοση των κερμάτων ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία (Ε(2008) 8625), ΕΕ L 9 της 14.1.2009, σ. 52

12 μήνες

Ανακοίνωση 2001/C 318/03 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2001 σχετικά με την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ (COM(2001) 600 τελικό), ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3

12 μήνες

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία, ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 1

12 μήνες

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2003/5), ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 20

12 μήνες

Απόφαση 2003/205/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Μαρτίου 2003, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2003/4), ΕΕ L 78 της 25.3.2003, σ. 16

12 μήνες

Νομοθεσία όσον αφορά τον τραπεζικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα

Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 201

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2008/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/49/ΕΚ για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά την άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 54

 

Οδηγία 2009/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2009, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 97

 

Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων, ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 97

 

Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών, ΕΕ L 329 της 14.12.2010, σ. 3

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

4 έτη

Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση), ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2007/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή την προσθήκη τους σε αυτό καθώς και την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων έναντι πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών, ΕΕ L 87 της 28.3.2007, σ. 9

 

Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 1

 

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ, ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1

 

Οδηγία 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 38

 

Οδηγία 2009/83/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2009, για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές διατάξεις σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, ΕΕ L 196 της 28.7.2009, σ. 14

 

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ, ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7

 

Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων, ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 97

 

Οδηγία 2010/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2010, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ενός συγκεκριμένου ιδρύματος από το πεδίο εφαρμογής, ΕΕ L 60 της 10.3.2010, σ. 15

 

Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης, καθώς και τον εποπτικό έλεγχο των πολιτικών αποδοχών, ΕΕ L 329 της 14.12.2010, σ. 3

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

4 έτη

Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ, ΕΕ L 267 της 10.10.2009, σ. 7

4 έτη

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ, ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1

Διορθωτικό στην οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007), ΕΕ L 187 της 18.7.2009, σ. 5

όπως τροποποιήθηκε με την:

Οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16 Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ όσον αφορά τράπεζες συνδεδεμένες με κεντρικούς οργανισμούς, ορισμένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τις εποπτικές ρυθμίσεις και τη διαχείριση κρίσεων, ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 97

4 έτη

Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28

 

Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16

 

Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 1

4 έτη

Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 1994 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης και των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9

 

Οδηγία 2009/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης, ΕΕ L 68 της 13.3.2009, σ. 3

4 έτη

Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15

6 έτη

Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού, ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40

6 έτη

Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ, ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2005/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 85/611/ΕΟΚ, 91/675/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου καθώς επίσης και των οδηγιών 94/19/ΕΚ, 98/78/ΕΚ, 2000/12/ΕΚ, 2001/34/ΕΚ, 2002/83/ΕΚ και 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη θέσπιση νέας οργανωτικής διάρθρωσης των αρμόδιων επιτροπών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 9

 

Οδηγία 2008/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 81 της 20.3.2008, σ. 40

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

6 έτη

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1

Διορθωτικό στην οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, ΕΕ L 45 της 16.2.2005, σ. 18

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες, ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 60

 

Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα, ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 1

 

Οδηγία 2008/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, για τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 76 της 19.3.2008, σ. 33

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ, και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

όπως συμπληρώνεται με τις εξής πράξεις:

 

Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας, ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 26

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της οδηγίας αυτής, ΕΕ L 241 της 2.9.2006, σ. 1

6 έτη

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11

6 έτη

Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43

όπως τροποποιήθηκε με την:

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις, ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37

6 έτη

Σύσταση 1997/489/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1997, σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου, ΕΕ L 208 της 2.8.1997, σ. 52

6 έτη

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22

6 έτη

Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων, ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής οδηγίες:

 

Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6 Μαΐου 2009, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις, ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 37

 

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

6 έτη

Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24 Νοεμβρίου 2010, για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2003/6/ΕΚ, 2003/41/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2004/109/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών), της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών), ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 120

4 έτη

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12

4 έτη

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84

4 έτη

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1

4 έτη

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1096/2010 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 162

4 έτη

Νομοθεσία για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων (άρθρο 6, παράγραφος 1 της εντολής)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2008/32), ΕΕ L 15 της 20.1.2009, σ. 14

4 έτη

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 63/2002 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2001/18), ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 24

όπως τροποποιήθηκε με τους εξής κανονισμούς:

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 674/2010 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 23ης Ιουλίου 2010, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2010/7), ΕΕ L 196 της 28.7.2010, σ. 23

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 290/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 31ης Μαρτίου 2009, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 63/2008 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2009/7), ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 75

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2181/2004 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16 Δεκεμβρίου 2004, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13) σχετικά με την ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 63/2002 (ΕΚΤ/2001/18) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων εφαρμοζόμενων από τα νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε καταθέσεις και δάνεια που αφορούν νοικοκυριά και μη χρηματοδοτικές εταιρείες (ΕΚΤ/2004/21), ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 42

4 έτη

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση), ΕΕ L 341 της 27.12.2007, σ. 1

Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2007/9, της 1ης Αυγούστου 2007, σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση), ΕΕ L 84 της 26.3.2008, σ. 393

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2008/31, της 19ης Δεκεμβρίου 2008, για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών (αναδιατύπωση), ΕΕ L 53 της 26.2.2009, σ. 76

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2009/23, της 4ης Δεκεμβρίου 2009, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2007/9 σχετικά με τη νομισματική στατιστική και τη στατιστική χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών, ΕΕ L 16 της 21.1.2010, σ. 6

4 έτη

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2002/7, της 21ης Νοεμβρίου 2002, σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ΕΕ L 334 της 11.12.2002, σ. 24

όπως τροποποιήθηκε με τις εξής κατευθυντήριες γραμμές:

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2005/13, της 17ης Νοεμβρίου 2005, για τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ΕΕ L 30 της 2.2.2006, σ. 1

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2006/6, της 20ής Απριλίου 2006, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ΕΕ L 115 της 28.4.2006, σ. 46

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2007/13, της 15ης Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ΕΕ L 311 της 29.11.2007, σ. 47

 

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ/2008/6, της 26ης Αυγούστου 2008, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2002/7 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών, ΕΕ L 259 της 27.9.2008, σ. 12

4 έτη


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/14


Κοινή πολιτκή δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

2011/C 369/02

Σύμφωνα με το άρθρο 288 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), «Η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών».

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης και ότι, μολονότι η ευθύνη για μια τέτοια εφαρμογή εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη, αποτελεί ωστόσο θέμα κοινού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η συνεπής και έγκαιρη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί νομική υποχρέωση. Σημειώνουν ότι οι Συνθήκες αναθέτουν στην Επιτροπή το καθήκον να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου και συμμερίζονται την κοινή αντίληψη ότι η κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος από την Επιτροπή.

Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής» και ότι «πρέπει να απαριθμούνται με σαφήνεια τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα», ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα εθνικού δικαίου, καθώς επίσης, εφόσον ενδείκνυται, η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει τις διάφορες απαιτήσεις που τους επιβάλλονται από την οδηγία (1).

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται ορισμένα έγγραφα που να επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, κατά την υποβολή των σχετικών προτάσεων η ανάγκη και η αναλογικότητα παροχής των εν λόγω εγγράφων θα αιτιολογείται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ενώ θα λαμβάνονται όλως ιδιαιτέρως υπόψη η πολυπλοκότητα της οδηγίας και της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, καθώς επίσης και η ενδεχόμενη πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα επεξηγηματικά έγγραφα, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πινάκων αντιστοιχίας ή άλλων εγγράφων που να χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό.


(1)  Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.


17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/15


Κοινή πολιτική δήλωση, της 27ης Οκτωβρίου 2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

2011/C 369/03

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής» (1), ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση από την Επιτροπή του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011.

Κατά συνέπεια, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη και εφόσον δικαιολογείται η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να συμπεριληφθεί στη σχετική οδηγία και η ακόλουθη αιτιολογική παράγραφος:

«Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.»

Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2013, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα.

Τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές από την 1η Νοεμβρίου 2011 για τις νέες και σε εκκρεμότητα προτάσεις οδηγιών, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία.


(1)  Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.


17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/16


Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/848/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

2011/C 369/04

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που εμφανίζονται στο Παράρτημα της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/848/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1).

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καθόρισε τα πρόσωπα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των προσώπων και οντοτήτων επί των οποίων εφαρμόζονται τα μέτρα που επιβάλλονται δυνάμει των παραγράφων 13 και 15 της απόφασης αριθ. 1596 (2005), η οποία ανανεώθηκε με την παράγραφο 3 της απόφασης αριθ. 1952 (2010).

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και οντότητες μπορούν να υποβάλουν ανά πάσα στιγμή αίτηση στην Επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 8 της ΑΣΑΗΕ 1533 (2004), μαζί με κάθε αποδεικτικό έγγραφο, για την επανεξέταση των αποφάσεων να περιληφθούν στον κατάλογο των ΗΕ. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Σε συνέχεια της απόφασης του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όρισε ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο προαναφερόμενο Παράρτημα θα πρέπει να περιληφθούν στους καταλόγους των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/848/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. Οι λόγοι για τον καθορισμό των ενδιαφερομένων προσώπων αναφέρονται στα οικεία σημεία του Παραρτήματος της απόφασης του Συμβουλίου.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του συγκεκριμένου κράτους μέλους (ή των κρατών μελών) όπως αναφέρονται στους ιστοτόπους στο Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1183/2005, ώστε να τους χορηγηθεί άδεια για τη χρησιμοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρο 3 του κανονισμού).

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν, προσκομίζοντας τα δέοντα αποδεικτικά στοιχεία, να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση επανεξέτασης της απόφασης να συμπεριληφθούν στον προαναφερόμενο κατάλογο, στην ανωτέρω διεύθυνση.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των ενδιαφερομένων προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να προσβάλουν την απόφαση του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275, δεύτερη παράγραφος και στο άρθρο 263, παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 83.


17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/17


Ανακοίνωση υπ’ όψιν των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από την εκτελεστική απόφαση 2011/847/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1320/2011 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας

2011/C 369/05

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπ’ όψιν των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙΑ της απόφασης 2010/639/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2011/847/ΚΕΠΠΑ (1), και στο παράρτημα ΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόστηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1320/2011 (2) του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα παραρτήματα θα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2010/639/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2006 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λευκορωσίας. Οι λόγοι καθορισμού αυτών των προσώπων περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εδάφια των εν λόγω παραρτημάτων.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2006, προκειμένου να τους επιτραπεί η χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρο 3 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες δύνανται να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση επανεξέτασης της απόφασης για την καταχώρισή τους στον προαναφερόμενο κατάλογο, αποστέλλοντάς την, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Εφιστάται επίσης η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 275 παράγραφος 2 και του άρθρου 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 81.

(2)  ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 15.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/18


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

16 Δεκεμβρίου 2011

2011/C 369/06

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3064

JPY

ιαπωνικό γιεν

101,70

DKK

δανική κορόνα

7,4336

GBP

λίρα στερλίνα

0,84055

SEK

σουηδική κορόνα

9,0337

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2249

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,7815

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,343

HUF

ουγγρικό φιορίνι

303,38

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6975

PLN

πολωνικό ζλότι

4,4891

RON

ρουμανικό λέι

4,3345

TRY

τουρκική λίρα

2,4520

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3060

CAD

καναδικό δολάριο

1,3497

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,1673

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7106

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7004

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 512,33

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,9181

CNY

κινεζικό γιουάν

8,2698

HRK

κροατικό κούνα

7,5135

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 805,04

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,1485

PHP

πέσο Φιλιππινών

57,234

RUB

ρωσικό ρούβλι

41,5810

THB

ταϊλανδικό μπατ

40,903

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,4085

MXN

μεξικανικό πέσο

18,0479

INR

ινδική ρουπία

68,8470


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/19


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές λευκού φωσφόρου, που καλείται επίσης στοιχειώδης ή κίτρινος φώσφορος, καταγωγής Καζακστάν

2011/C 369/07

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής «η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές λευκού φωσφόρου, που καλείται επίσης στοιχειώδης ή κίτρινος φώσφορος, καταγωγής Καζακστάν, αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν σημαντική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

1.   Καταγγελία

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2011 από την εταιρεία Thermphos International BV («ο καταγγέλλων»), τον μοναδικό παραγωγό λευκού φωσφόρου στην Ένωση, που αντιπροσωπεύει το 100 % της ενωσιακής παραγωγής λευκού φωσφόρου.

2.   Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι ο λευκός φώσφορος, που καλείται επίσης στοιχειώδης ή κίτρινος φώσφορος («το υπό έρευνα προϊόν»).

3.   Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ  (2)

Το προϊόν το οποίο κατά τους ισχυρισμούς αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ είναι το υπό έρευνα προϊόν, καταγωγής Καζακστάν («η υπό εξέταση χώρα») το οποίο υπάγεται προς το παρόν στον κωδικό ΣΟ 2804 70 00. Ο εν λόγω κωδικός ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

Δεδομένου ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η υπό εξέταση χώρα θεωρείται χώρα χωρίς οικονομία της αγοράς και ότι ο καταγγέλλων υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μοναδική τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγει λευκό φώσφορο, δεν αποτελούν κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς λόγω έλλειψης επαρκούς ανταγωνισμού στην αγορά και μη πραγματοποίησης επαρκών εγχώριων πωλήσεων ή επαρκών εγχώριων πωλήσεων κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, ο καταγγέλλων καθόρισε την κανονική αξία για τις εισαγωγές από το Καζακστάν με βάση την πράγματι καταβαλλόμενη ή καταβλητέα τιμή στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν αναπροσαρμοσμένη καταλλήλως για να συμπεριλαμβάνει εύλογο περιθώριο κέρδους. Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση της κανονικής αξίας, που έχει καθοριστεί με τον τρόπο αυτό, με την τιμή εξαγωγής (σε επίπεδο τιμής «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας κατά την πώληση προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο καταγγέλλων, παρά το γεγονός ότι θεωρεί ότι οι ΗΠΑ δεν αποτελούν κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, καθόρισε την κανονική αξία για τις εισαγωγές από το Καζακστάν και με βάση κατασκευασμένη κανονική αξία (δαπάνες κατασκευής, έξοδα πωλήσεων, γενικά και διοικητικά έξοδα και κέρδος) στις ΗΠΑ. Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ βασίζεται επομένως και στη σύγκριση της κανονικής αξίας, που έχει καθοριστεί με τον τρόπο αυτό, με την τιμή εξαγωγής (σε επίπεδο τιμής «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας κατά την πώληση προς εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τα ανωτέρω, τα περιθώρια ντάμπινγκ που υπολογίζονται είναι σημαντικά για την υπό εξέταση χώρα.

4.   Ισχυρισμός περί ζημίας

Ο καταγγέλλων υπέβαλε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας από την υπό εξέταση χώρα αυξήθηκαν συνολικά τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε όρους μεριδίου της αγοράς.

Τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που υπέβαλε ο καταγγέλλων καταδεικνύουν ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά τις πωλούμενες ποσότητες, το επίπεδο των τιμών και το μερίδιο αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από ή εξ ονόματος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, αρχίζει τη διενέργεια έρευνας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

Η έρευνα θα καθορίσει αν το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καταγωγής της υπό εξέταση χώρας, αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και κατά πόσο το ντάμπινγκ προκάλεσε ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Αν τα συμπεράσματα είναι καταφατικά, η έρευνα θα εξετάσει αν η επιβολή των μέτρων θα είναι αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης.

5.1.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (3) του υπό έρευνα προϊόντος από την υπό εξέταση χώρα καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

5.1.1.   Έρευνα σχετικά με τους παραγωγούς-εξαγωγείς

5.1.1.1.   Διαδικασία επιλογής παραγωγών-εξαγωγέων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα στην υπό εξέταση χώρα

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς του Καζακστάν, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς της Ένωσης στην υπό εξέταση χώρα, σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης και στις αρχές της υπό εξέταση χώρας. Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ένωσης και οι ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων της Ένωσης καλούνται να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή, κατά προτίμηση με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, για να αναγγελθούν και να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο.

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Ένωσης και, κατά περίπτωση, οι ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων της Ένωσης πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Το ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τη δομή της εταιρείας/των εταιρειών των παραγωγών-εξαγωγέων, για τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών σε σχέση με το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, για το κόστος παραγωγής, για τις πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην εγχώρια αγορά της υπό εξέταση χώρας και για τις πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην Ένωση.

5.1.2.   Συμπληρωματική διαδικασία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην υπό εξέταση χώρα χωρίς οικονομία αγοράς

5.1.2.1.   Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία της αγοράς

Με βάση τις διατάξεις του τμήματος 5.1.2.2 κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, στην περίπτωση εισαγωγών από την υπό εξέταση χώρα, η κανονική αξία καθορίζεται βάσει της τιμής ή της κατασκευασμένης αξίας σε μια τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή επιλέγει κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς. Η επιτροπή επέλεξε προσωρινά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Με βάση το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να μην αποτελούν κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να καθορίσει την κανονική αξία με βάση την πράγματι καταβαλλόμενη ή καταβλητέα τιμή στην Ένωση για το ομοειδές προϊόν αναπροσαρμοσμένη καταλλήλως για να συμπεριλαμβάνει εύλογο περιθώριο κέρδους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται εν προκειμένω να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά την καταλληλότητα αυτών των επιλογών εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.1.2.2.   Αντιμετώπιση των παραγωγών-εξαγωγέων στην υπό εξέταση χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, οι επιμέρους παραγωγοί-εξαγωγείς στην υπό εξέταση χώρα οι οποίοι θεωρούν ότι οι συνθήκες οικονομίας αγοράς υπερισχύουν γι’ αυτούς όσον αφορά την παραγωγή και πώληση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας μπορούν να υποβάλουν εν προκειμένω δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση («αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ»). Θα αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας αγοράς («ΚΟΑ») αν η αξιολόγηση της αίτησης αναγνώρισης ΚΟΑ αποδείξει ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού (4). Το περιθώριο ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους αναγνωρίστηκε ΚΟΑ θα υπολογιστεί, κατά το δυνατόν και με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, με τη χρήση της δικής τους κανονικής αξίας και τιμών εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

Οι επιμέρους παραγωγοί-εξαγωγείς στην υπό εξέταση χώρα μπορούν επίσης, ή εναλλακτικά, να ζητήσουν ατομική μεταχείριση («ΑΜ»). Για να τους χορηγηθεί ΑΜ, οι παραγωγοί-εξαγωγείς πρέπει να αποδείξουν ότι ικανοποιούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού (5). Το περιθώριο ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους θα χορηγηθεί ΑΜ θα υπολογιστεί βάσει των δικών τους τιμών εξαγωγής. Η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους θα χορηγηθεί ΑΜ θα βασίζεται στις αξίες που καθορίστηκαν για την επιλεγείσα τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, όπως περιγράφηκε ανωτέρω.

α)   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς (ΚΟΑ)

Η Επιτροπή θα στείλει έντυπα αιτήσεων αναγνώρισης ΚΟΑ σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς της υπό εξέταση χώρας, σε οιανδήποτε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων, καθώς και τις αρχές της υπό εξέταση χώρας. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για αναγνώριση ΚΟΑ μπορούν να ζητήσουν το έντυπο αναγνώρισης ΚΟΑ από την Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν αναγνώριση ΚΟΑ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

β)   Ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

Για να ζητήσουν ΑΜ, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην υπό εξέταση χώρα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ με δεόντως συμπληρωμένα τα τμήματα σχετικά με την ΑΜ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

5.1.3.   Έρευνα σχετικά με τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς  (6)  (7)

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων οι οποίοι εμπλέκονται σ’ αυτή τη διαδικασία και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Η αναγγελία πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, και να υποβληθούν στην Επιτροπή οι ακόλουθες πληροφορίες για την εταιρεία ή τις εταιρείες τους:

η επωνυμία, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου, ο αριθμός φαξ και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

οι ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας,

ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011,

ο όγκος σε τόνους και η αξία σε ευρώ των εισαγωγών και των μεταπωλήσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην αγορά της Ένωσης (8) κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011 του εισαγόμενου προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας καταγωγής της υπό εξέταση χώρας,

η επωνυμία και οι ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (9) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στις πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Αν η εταιρεία επιλεγεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, πρέπει, στη συνέχεια, να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο και να δεχθεί επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της προκειμένου να επαληθευτεί η απάντησή της («επιτόπια επαλήθευση»). Αν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Τα πορίσματα της Επιτροπής σχετικά με τους μη συνεργασθέντες εισαγωγείς βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία και το αποτέλεσμα για τον εν λόγω ενδιαφερόμενο μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό από ό,τι αν είχε συνεργαστεί.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, η Επιτροπή μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή με οιεσδήποτε γνωστές ενώσεις εισαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν άλλες σχετικές πληροφορίες για την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται παραπάνω, πρέπει να τηρήσουν την προθεσμία των 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Αν το δείγμα είναι αναγκαίο, οι εισαγωγείς ενδέχεται να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων τις εταιρείες που επελέγησαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, θα στείλει ερωτηματολόγια στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα και σε οιανδήποτε γνωστή ένωση εισαγωγέων. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν ένα συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, σχετικά με τη δομή της/των εταιρείας/-ειών τους, τις δραστηριότητες της/των εταιρείας/-ειών τους σε σχέση με το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και σχετικά με τις μεταπωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

5.2.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό της ζημίας

Ως ζημία νοείται η σημαντική ζημία του ενωσιακού κλάδου παραγωγής ή η απειλή σημαντικής ζημίας του κλάδου ή η σημαντική επιβράδυνση της δημιουργίας ενός τέτοιου κλάδου. Ο προσδιορισμός της ζημίας βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και περιλαμβάνει αντικειμενική εξέταση του όγκου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, την επίδρασή τους στις τιμές στην αγορά της Ένωσης και την επακόλουθη επίδραση αυτών των εισαγωγών στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Προκειμένου να τεκμηριωθεί κατά πόσον ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη σημαντική ζημία, οι ενωσιακοί παραγωγοί του υπό εξέταση προϊόντος καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

5.2.1.   Έρευνα σχετικά με τους ενωσιακούς παραγωγούς

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς της Ένωσης, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης ή σε αντιπροσωπευτικούς παραγωγούς της Ένωσης και σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών της Ένωσης.

Οι ως άνω παραγωγοί της Ένωσης και ενώσεις παραγωγών της Ένωσης πρέπει να υποβάλουν το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα περιέχει πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τη δομή, την οικονομική κατάσταση και τις δραστηριότητες της εταιρείας/των εταιρειών τους σε σχέση με το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, για το κόστος παραγωγής και τις πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Τυχόν παραγωγοί της Ένωσης και ενώσεις παραγωγών της Ένωσης που δεν μνημονεύονται ανωτέρω καλούνται να επικοινωνήσουν αμέσως με την Επιτροπή, κατά προτίμηση με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και το αργότερο 15 ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, για να αναγγελθούν και να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο.

5.3.    Διαδικασία για την αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης

Αν αποδειχθεί η ύπαρξη ντάμπινγκ και ζημίας που προκλήθηκε από αυτό, θα ληφθεί απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού, σχετικά με το αν η θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης. Οι ενωσιακοί παραγωγοί, εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών καλούνται να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Τα μέρη που θα αναγγελθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Αυτά τα στοιχεία παρέχονται είτε σε ελεύθερο μορφότυπο είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που ετοίμασε η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

5.4.    Άλλες γραπτές παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία αυτά πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.5.    Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα. Οιαδήποτε αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγεί τους λόγους υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, οι αιτήσεις ακρόασης θα πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει η Επιτροπή στην επικοινωνία της με τα μέρη.

5.6.    Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται με την παρούσα ανακοίνωση, καθώς και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» (10).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν εμπιστευτικές πληροφορίες («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, περιλήψεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, οι οποίες να φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties». Οι εν λόγω περιλήψεις πρέπει να είναι αρκούντως λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν την σε ικανοποιητικό βαθμό κατανόηση της ουσίας της εμπιστευτικής πληροφορίας που υποβάλλεται. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να μη ληφθούν υπόψη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν όλες τις παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους σε ηλεκτρονική μορφή (τις παρατηρήσεις μη εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις παρατηρήσεις εμπιστευτικού χαρακτήρα σε CD-R/DVD), και να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ τους. Ωστόσο, οποιεσδήποτε εξουσιοδοτήσεις και υπογεγραμμένα πιστοποιητικά που συνοδεύουν απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και επικαιροποιήσεις τους πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς, δηλ. με το ταχυδρομείο ή με επίδοση στη διεύθυνση που ακολουθεί. Βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν μπορεί να υποβάλει τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις του σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να ενημερώσει αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμβουλεύονται την κατάλληλη σελίδα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Διεύθυνση της Επιτροπής για την αλληλογραφία:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ύπαρξη ντάμπινγκ: trade-yp4-dumping@ec.europa.eu

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ύπαρξη ζημίας: trade-yp4-injury@ec.europa.eu

6.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει την έρευνα σε σημαντικό βαθμό, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργασθεί ή συνεργάζεται μεν αλλά μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργασθεί.

7.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής που διενεργούν την έρευνα. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στο αρχείο, συζητά σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, ζητά την παράταση προθεσμιών και ζητά ακροάσεις τρίτων μερών. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα επιμέρους ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών.

Οιαδήποτε αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατόπιν, οι αιτήσεις ακρόασης πρέπει να υποβληθούν εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παρέχει επίσης ευκαιρίες για ακρόαση των μερών ώστε να παρουσιαστούν διαφορετικές απόψεις και επιχειρήματα προς αντίκρουση των ισχυρισμών για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης. Μια τέτοια ακρόαση πραγματοποιείται, κατά κανόνα, το αργότερο στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας μετά τη δημοσιοποίηση των προσωρινών πορισμάτων.

Για περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις σελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορούν να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (11).


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  Ντάμπινγκ είναι η πρακτική πώλησης ενός προϊόντος για εξαγωγή («το υπό εξέταση προϊόν») σε τιμή χαμηλότερη από την «κανονική αξία» του. Ως κανονική αξία θεωρείται συνήθως μια συγκρίσιμη τιμή για το «ομοειδές» προϊόν στην εγχώρια αγορά της υπό εξέταση χώρας. Ως «ομοειδές προϊόν» νοείται ένα προϊόν το οποίο είναι από κάθε άποψη όμοιο με το υπό εξέταση προϊόν ή, αν δεν υπάρχει τέτοιο προϊόν, ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ παρόμοιο με το προϊόν.

(3)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι οποιαδήποτε εταιρεία στην υπό εξέταση χώρα η οποία παράγει και εξάγει το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην αγορά της Ένωσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

(4)  Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οφείλουν να αποδείξουν ιδίως ότι: i) οι επιχειρηματικές αποφάσεις και δαπάνες καθορίζονται σε συνάρτηση με τις συνθήκες της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση· ii) οι επιχειρήσεις διαθέτουν ένα σαφές σύνολο βασικών λογιστικών βιβλίων, τα οποία ελέγχονται ανεξάρτητα σύμφωνα με διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση· iii) δεν υπάρχουν σημαντικές στρεβλώσεις που έχουν μεταφερθεί από το προηγούμενο σύστημα χωρίς οικονομία αγοράς· iv) η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται από νομοθεσία σχετικά με την πτώχευση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και v) ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται σε τιμές αγοράς.

(5)  Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οφείλουν να αποδείξουν ιδίως ότι: i) σε περίπτωση επιχειρήσεων που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε αλλοδαπούς επιχειρηματίες ή σε περίπτωση κοινοπραξιών, οι εξαγωγείς είναι ελεύθεροι να επαναπατρίσουν το κεφάλαιο και τα κέρδη· ii) οι τιμές εξαγωγής και οι ποσότητες και οι όροι πώλησης καθορίζονται ελεύθερα· iii) η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε ιδιώτες. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ή κατέχουν διευθυντικές θέσεις πρέπει είτε να αποτελούν μειονότητα είτε να καταδειχθεί ότι η εταιρεία είναι επαρκώς ανεξάρτητη από κρατική παρέμβαση· iv) ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται σε τιμές αγοράς και v) η κρατική παρέμβαση δεν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την καταστρατήγηση των μέτρων σε περίπτωση που καθοριστούν διαφορετικοί δασμολογικοί συντελεστές για τους μεμονωμένους εξαγωγείς.

(6)  Μόνο οι εισαγωγείς που δεν είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς μπορούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα. Οι εισαγωγείς που συνδέονται με τους παραγωγούς-εξαγωγείς πρέπει να συμπληρώσουν το παράρτημα 1 του ερωτηματολογίου που προορίζεται για αυτούς τους παραγωγούς-εξαγωγείς. Για τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους βλέπε την υποσημείωση 9.

(7)  Τα στοιχεία που παρέχονται από μη συνδεδεμένους εισαγωγείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με πτυχές αυτής της έρευνας διαφορετικές από τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

(8)  Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ακόλουθα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, πρόσωπα θεωρούνται ως συνδεόμενα μεταξύ τους μόνο αν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου και αντίστροφα· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα οποιοδήποτε πρόσωπο έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5% ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ζ) και τα δύο μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόσωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας οικογένειας μόνον αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις σχέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια: i) σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί ή αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δευτέρου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου. (EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1). Σε αυτό το πλαίσιο, ως «πρόσωπο» νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

(10)  Ένδειξη «Limited» φέρει κάθε έγγραφο που θεωρείται ότι έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51) και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το παρόν έγγραφο προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(11)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Διορθωτικά

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 369/25


Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 338 της 18ης Νοεμβρίου 2011 )

2011/C 369/08

Στη σελίδα 22:

αντί:

«CEN

EN ISO 10218-1:2011

Ρομπότ και ρομποτικές διατάξεις - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Βιομηχανικά ρομπότ (ISO 10218-1:2011)

Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση

EN ISO 10218-1:2008

Σημείωση 2.1

31.1.2012»

διάβαζε:

«CEN

EN ISO 10218-1:2011

Ρομπότ και ρομποτικές διατάξεις - Απαιτήσεις ασφάλειας - Μέρος 1: Βιομηχανικά ρομπότ (ISO 10218-1:2011)

Αυτή είναι η πρώτη δημοσίευση

EN ISO 10218-1:2008

Σημείωση 2.1

1.1.2013»