ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2011.364.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
14 Δεκεμβρίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 364/01

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΣΛΕΕ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

1

2011/C 364/02

Ανακοίνωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, περί πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία

4

 

III   Προπαρασκευαστικές πράξεις

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Συμβούλιο

2011/C 364/03

Σύσταση του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

6

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2011/C 364/04

Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Δεκεμβρίου 2011, αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2011/100)

7

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 364/05

Ισοτιμίες του ευρώ

8

2011/C 364/06

Πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία

9

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2011/C 364/07

Ειδική έκθεση αριθ. 12/2011 Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες;

14

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 364/08

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 — Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες (2007-2013) — Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη, Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

15

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 364/09

Ανακοίνωση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/39.654 — Κωδικοί χρηματοπιστωτικών μέσων Reuters (κωδικοί RIC) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9391]  ( 1 )

21

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 364/10

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

25

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/1


Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΣΛΕΕ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 364/01

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

10.11.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 549/09

Κράτος μέλος

Γερμανία

Περιφέρεια

Bayern

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Verlängerung der Beihilferegelung zur Unterstützung der Filmproduktion in Bayern

Νομική βάση

Richtlinien für die FilmFernsehFonds Bayern GmbH, Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Πολιτισμός

Είδος ενίσχυσης

Επιστρεπτέα επιχορήγηση, Άμεση επιχορήγηση, Δάνειο με ευνοϊκούς όρους

Προϋπολογισμός

 

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 13,5 εκατ. EUR

 

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 54 εκατ. EUR

Ένταση

70 %

Διάρκεια

1.1.2010-31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

19.10.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 330/10

Κράτος μέλος

Γαλλία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Programme national «Très haut débit» — Volet B

Νομική βάση

Loi no 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique. Code général des collectivités territoriales (articles L 1425-1 et L 1425-2). Loi no 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010. Code des postes et des communications électroniques (articles L 34-8 et L 34-8-3). Décision no 2010-1314 de l'ARCEP en date 14 décembre 2010 précisant les conditions d’accessibilité et d’ouverture des infrastructures et des réseaux éligibles à une aide du fonds d’aménagement numérique des territoires

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Τομεακή Ανάπτυξη, Περιφερειακή Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 750 εκατ. EUR

Ένταση

Διάρκεια

μέχρι τις 1.1.2016

Κλάδοι της οικονομίας

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Fonds national pour la societé numérique, collectivités territoriales

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

9.11.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.31722 (11/N)

Κράτος μέλος

Ουγγαρία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

A sporttevékenység támogatásához kapcsolódó társaságiadó-, és illetékkedvezmény

Νομική βάση

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Τομεακή Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Φορολογική απαλλαγή

Προϋπολογισμός

 

Προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη: 21 200 εκατ. HUF

 

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 127 200 εκατ. HUF

Ένταση

70 %

Διάρκεια

μέχρι τις 30.6.2017

Κλάδοι της οικονομίας

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/4


Ανακοίνωση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, περί πληροφοριών οι οποίες παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην τελωνειακή ονοματολογία

2011/C 364/02

Κάθε δεσμευτική δασμολογική πληροφορία παύει να ισχύει από σήμερα, εφόσον καταστεί ασυμβίβαστη προς την ερμηνεία της τελωνειακής ονοματολογίας όπως η ερμηνεία αυτή προκύπτει από τα ακόλουθα διεθνή δασμολογικά μέτρα:

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων του εναρμονισμένου συστήματος και της συλλογής των γνωμοδοτήσεων κατάταξης, των εγκεκριμένων από το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας (έγγρ. NC1649 — έκθεση της 47ης συνόδου της επιτροπής του εναρμονισμένου συστήματος):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

(47η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2011)

ΕΓΓΡΑΦΟ NC1649

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων της ονοματολογίας που επισυνάπτεται στη σύμβαση του ΕΣ

Κεφ. 29

R/11


Γνωμοδοτήσεις κατάταξης που εκδόθηκαν από την επιτροπή ΕΣ

2106.90/26-27

R/3

2208.90/4-6

R/2

4410.11/1

R/4

8517.62/20

R/5

8528.51/1

R/6

8543.70/5

R/7

Κάθε δεσμευτική δασμολογική πληροφορία παύει να ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Τελωνειακού Κώδικα, από 1ης Ιανουαρίου 2012, εφόσον καταστεί ασυμβίβαστη προς την ερμηνεία της τελωνειακής ονοματολογίας, όπως η ερμηνεία αυτή προκύπτει από τα ακόλουθα διεθνή δασμολογικά μέτρα:

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων του εναρμονισμένου συστήματος των εγκεκριμένων από το συμβούλιο τελωνειακής συνεργασίας (έγγρ. NC1649, παράρτημα Q/4, έκθεση της 47ης συνόδου της επιτροπής του εναρμονισμένου συστήματος):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

(47η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2011)

ΕΓΓΡΑΦΟ NC1649

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων της ονοματολογίας που επισυνάπτεται στη σύμβαση του Ε.Σ. σύμφωνα με τη σύσταση της 26 Ιουνίου 2009 και εκπονηθείσες από την επιτροπή του Ε.Σ. κατά την 47η σύνοδο της. Έγγραφο αριθ. ΝC1649

Επεξηγηματικές σημειώσεις

Q/4

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων του εναρμονισμένου συστήματος των εγκεκριμένων από το συμβούλιο τελωνειακής συνεργασίας (έγγρ. NC1705, παράρτημα N, έκθεση της 48ης συνόδου της επιτροπής του εναρμονισμένου συστήματος):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

(48η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΕΓΓΡΑΦΟ NC1705

Τροποποιήσεις των επεξηγηματικών σημειώσεων της ονοματολογίας που επισυνάπτεται στη σύμβαση του Ε.Σ. σύμφωνα με τη σύσταση της 26 Ιουνίου 2009 και εκπονηθείσες από την επιτροπή του Ε.Σ. κατά την 48η σύνοδο της. Έγγραφο αριθ. ΝC1705

Επεξηγηματικές σημειώσεις

N

Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία των εν λόγω μέτρων μπορεί να ληφθούν από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Βρυξέλλες, Belgium) ή περιέχονται στο δικτυακό τόπο της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


III Προπαρασκευαστικές πράξεις

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμβούλιο

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/6


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

σχετικά με τον διορισμό μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

2011/C 364/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 283 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 11.2,

Εκτιμώντας ότι είναι απαραίτητος ο διορισμός νέου μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά από την απόφαση του κ. Lorenzo BINI SMAGHI να παραιτηθεί με ισχύ από την εκπνοή της 31ης Δεκεμβρίου 2011,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

να διορίσει τον κ. Benoît COEURÉ ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. VINCENT-ROSTOWSKI


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/7


ΓΝΏΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΫ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 7ης Δεκεμβρίου 2011

αναφορικά με σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

(CON/2011/100)

2011/C 364/04

Εισαγωγή και νομική βάση

Την 1η Δεκεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με τη σύσταση του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2011 (1), σχετικά με το διορισμό μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γενικές παρατηρήσεις

1.

Με τη σύσταση του συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σχετικά με την οποία ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, προτείνεται ο διορισμός του κ. Benoît COEURÉ ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ για θητεία οκτώ ετών.

2.

Κατά τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, ο προτεινόμενος υποψήφιος είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και διαθέτει επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα, όπως απαιτεί το άρθρο 283 παράγραφος 2 της συνθήκης.

3.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν έχει καμία αντίρρηση σε ό,τι αφορά τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του κ. Benoît COEURÉ ως μέλους της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

13 Δεκεμβρίου 2011

2011/C 364/05

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3181

JPY

ιαπωνικό γιεν

102,60

DKK

δανική κορόνα

7,4366

GBP

λίρα στερλίνα

0,84625

SEK

σουηδική κορόνα

9,0605

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2345

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,7110

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,633

HUF

ουγγρικό φιορίνι

304,39

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6970

PLN

πολωνικό ζλότι

4,5608

RON

ρουμανικό λέι

4,3485

TRY

τουρκική λίρα

2,4641

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3016

CAD

καναδικό δολάριο

1,3528

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,2548

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7215

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7158

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 519,49

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,8795

CNY

κινεζικό γιουάν

8,3877

HRK

κροατικό κούνα

7,4986

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 005,28

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,1850

PHP

πέσο Φιλιππινών

57,795

RUB

ρωσικό ρούβλι

41,7115

THB

ταϊλανδικό μπατ

41,138

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,4292

MXN

μεξικανικό πέσο

18,1647

INR

ινδική ρουπία

70,1100


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/9


ΠΛΑΊΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΉ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ

2011/C 364/06

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Από την αρχή της δεκαετίας του 1970, οι κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία αποτέλεσαν αντικείμενο μιας σειράς ειδικών καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, τα οποία σταδιακά ευθυγραμμίσθηκαν με τις οριζόντιες διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. Το ισχύον πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (1) θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2011. Σύμφωνα με την πολιτική για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και απλούστευσης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, στόχος της Επιτροπής είναι να εξαλειφθούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι διαφορές μεταξύ κανόνων που ισχύουν για τη ναυπηγική βιομηχανία και των κανόνων που ισχύουν για άλλους βιομηχανικούς τομείς, με την επέκταση γενικών οριζόντιων διατάξεων στον ναυπηγικό τομέα (2).

2.

Εντούτοις, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η ναυπηγική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιαιτερότητες που την διακρίνουν από άλλους κλάδους, για παράδειγμα λόγω των μικρών σειρών παραγωγής, του μεγέθους, της αξίας και της πολυπλοκότητας των παραγόμενων μονάδων, καθώς και λόγω του γεγονότος ότι τα πρωτότυπα, κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς.

3.

Δεδομένων αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμη τη συνέχιση της εφαρμογής ειδικών διατάξεων σε σχέση με τις ενισχύσεις καινοτομίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι ενισχύσεις αυτές να μην αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών και τον ανταγωνισμό σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό συμφέρον.

4.

Οι κρατικές ενισχύσεις υπέρ της καινοτομίας πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα να μεταβάλλει ο αποδέκτης τους τη συμπεριφορά του κατά τρόπον ώστε να βελτιώνεται το επίπεδο των καινοτόμων δραστηριοτήτων του και να υλοποιούνται σχέδια ή δραστηριότητες καινοτομίας που δεν θα αναλαμβάνονταν διαφορετικά, ή που θα πραγματοποιούνταν σε πιο περιορισμένο βαθμό. Η λειτουργία της ενίσχυσης ως κινήτρου διαπιστώνεται μέσω ανάλυσης αντιπαραδειγμάτων, συγκρίνοντας τα επίπεδα της σχεδιαζόμενης δραστηριότητας με ή χωρίς την ενίσχυση. Ως εκ τούτου, το παρόν πλαίσιο καθορίζει συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν τη λειτουργία των ενισχύσεων ως κινήτρων.

5.

Ένα σύνολο άτυπων κανόνων σε σχέση με τις ενισχύσεις υπέρ της καινοτομίας στη ναυπηγική βιομηχανία, όσον αφορά ιδίως τις επιλέξιμες δαπάνες και την βεβαίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του σχεδίου, αναπτύχθηκε σε συνεννόηση με τον κλάδο και εφαρμόζεται από την Επιτροπή κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της. Για λόγους διαφάνειας, οι εν λόγω κανόνες θα πρέπει να ενσωματωθούν επισήμως στους κανόνες περί των ενισχύσεων καινοτομίας.

6.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, το 2013 η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τις οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013 (3). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει μέχρι τότε τους ίδιους ειδικούς κανόνες για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα στον ναυπηγικό τομέα με εκείνους που προβλέπονται σήμερα στο πλαίσιο του 2003. Θα επανεξετάσει την κατάσταση στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

7.

Όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις, στόχος του παρόντος πλαισίου είναι η τήρηση των ισχυουσών διεθνών υποχρεώσεων.

8.

Το παρόν πλαίσιο, συνεπώς, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σε σχέση με τις ενισχύσεις καινοτομίας και τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της ναυπηγικής βιομηχανίας, καθώς και διατάξεις για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Επιπλέον, οι ενισχύσεις προς τη ναυπηγική βιομηχανία μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βάσει των οριζόντιων μηχανισμών κρατικών ενισχύσεων (4), εκτός εάν προβλέπεται κάτι άλλο στους μηχανισμούς αυτούς.

9.

Σύμφωνα με το άρθρο 346 της Συνθήκης και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 348 της Συνθήκης, οποιοδήποτε κράτος μέλος δύναται να λάβει τέτοια μέτρα εάν το θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς του όσον αφορά τη χρηματοδότηση πολεμικών πλοίων.

10.

Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει τις αρχές που περιλαμβάνονται στο παρόν πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Μετά από την ημερομηνία αυτή, η Επιτροπή προτίθεται να περιλάβει τις διατάξεις για τις ενισχύσεις καινοτομίας στο κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την Έρευνα και Ανάπτυξη και την Καινοτομία (5) και να ενσωματώσει τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της ναυπηγικής βιομηχανίας στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα.

2.   ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

11.

Βάσει του παρόντος πλαισίου, η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ναυπηγεία ή, στην περίπτωση εξαγωγικών πιστώσεων, τη χορήγηση ενισχύσεων προς τους πλοιοκτήτες για την ναυπήγηση, επισκευή ή μετατροπή πλοίων καθώς και τη χορήγηση ενισχύσεων καινοτομίας για την κατασκευή πλωτών και κινητών κατασκευών ανοικτής θαλάσσης.

12.

Για τους σκοπούς του παρόντος πλαισίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ναυπήγηση» νοείται η κατασκευή, στην Ένωση, αυτοπροωθούμενων εμπορικών πλοίων·

β)

ως «επισκευή πλοίου» νοείται η επισκευή ή ανακαίνιση, στην Ένωση, αυτοπροωθούμενων εμπορικών πλοίων·

γ)

ως «μετατροπή πλοίου» νοείται η μετατροπή, στην Ένωση, αυτοπροωθούμενων εμπορικών πλοίων, τουλάχιστον 1 000 κοχ (6), υπό την προϋπόθεση ότι οι εργασίες μετατροπής επιφέρουν ριζικές τροποποιήσεις στο σχέδιο φόρτωσης, στην άτρακτο του πλοίου, στο σύστημα πρόωσης ή στην υποδομή για την υποδοχή των επιβατών·

δ)

ως «αυτοπροωθούμενο εμπορικό πλοίο» νοείται κάθε πλοίο του οποίου το μόνιμο σύστημα πρόωσης και διεύθυνσης του προσδίδει όλα τα χαρακτηριστικά αυτόνομης πλοϊμότητας στην ανοικτή θάλασσα ή σε οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας και το οποίο ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας τουλάχιστον 100 κοχ που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών και/ή εμπορευμάτων,

ii)

σκάφη θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και σκάφη εσωτερικής ναυσιπλοΐας τουλάχιστον 100 κοχ που χρησιμοποιούνται για την παροχή ειδικού τύπου υπηρεσιών (π.χ. βυθοκόρα και παγοθραυστικά),

iii)

ρυμουλκά, ισχύος τουλάχιστον 365 kW,

iv)

ημιτελείς επιπλέουσες και κινητές άτρακτοι των πλοίων που αναφέρονται στα σημεία i) έως iii)·

ε)

ως «πλωτές και κινητές κατασκευές ανοικτής θαλάσσης» νοούνται οι κατασκευές για την έρευνα, την εκμετάλλευση ή την παραγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου ή ανανεώσιμης ενέργειας που έχουν τα χαρακτηριστικά εμπορικού πλοίου πλην του ότι δεν είναι αυτοκινούμενες και προορίζονται να μεταφέρονται επανειλημμένα από σημείο σε σημείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

3.   ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

3.1.   Ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

13.

Οι ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα υπέρ της ναυπήγησης, της επισκευής ή της μετατροπής πλοίων δύνανται να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά, εφόσον πληρούν, συγκεκριμένα, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι ενισχύσεις πρέπει να χορηγούνται για επενδύσεις αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενου(ων) ναυπηγείου(ων) που δεν συνδέονται με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των υπόψη ναυπηγείων, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων,

β)

στις περιοχές για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης και οι οποίες συμμορφώνονται με τον χάρτη που ενέκρινε η Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα, η ένταση της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 22,5 % του ακαθάριστου ισοδύναμου επιδότησης,

γ)

στις περιοχές για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης και οι οποίες συμμορφώνονται με τον χάρτη που ενέκρινε η Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα, η ένταση ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12,5 % του ακαθάριστου ισοδύναμου επιδότησης ή το ισχύον μέγιστο όριο ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα, αναλόγως του ποίου εκ των δύο είναι χαμηλότερο,

δ)

η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται στη στήριξη επιλέξιμων δαπανών όπως αυτές ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2007-2013.

3.2.   Ενισχύσεις καινοτομίας

3.2.1.   Επιλέξιμες αιτήσεις

14.

Οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπέρ της καινοτομίας για τη ναυπήγηση, την επισκευή ή και μετατροπή πλοίων δύνανται να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά έως μέγιστου ορίου ακαθάριστης έντασης ενίσχυσης 20 %, υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν τη βιομηχανική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων, δηλαδή νέα ή ουσιαστικά βελτιωμένα από τεχνολογικής άποψης προϊόντα και διαδικασίες σε σχέση με την κατάσταση της τεχνολογίας στη ναυπηγική βιομηχανία εντός της Ένωσης, που ενέχουν κίνδυνο τεχνολογικής ή βιομηχανικής αποτυχίας. Οι ενισχύσεις καινοτομίας για τον εξοπλισμό και τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών δεν θα θεωρούνται συμβατές με την εσωτερική αγορά εκτός εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 25 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (7) ή των μεταγενέστερων διατάξεών του. Καμία ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγηθεί σε ναυπηγείο, εάν χορηγείται ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ή από μεταγενέστερο μέσο ή άλλη δημόσια ενίσχυση σε σχέση με το ίδιο πλοίο.

15.

Τα καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες κατά την έννοια του σημείου 14 περιλαμβάνουν βελτιώσεις στον περιβαλλοντικό τομέα, οι οποίες αφορούν την ποιότητα και την απόδοση, όπως η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων, των εκπομπών των κινητήρων, των αποβλήτων και της ασφάλειας.

16.

Στις περιπτώσεις στις οποίες η καινοτομία έχει ως στόχο την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος και συνεπάγεται τη συμμόρφωση με εγκεκριμένα από την Ένωση πρότυπα τουλάχιστον ένα έτος πριν από την έναρξη ισχύος των εν λόγω προτύπων, ή αυξάνει το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει προτύπων της Ένωσης ή επιτρέπει την υπέρβαση προτύπων της Ένωσης, το μέγιστο όριο ακαθάριστης έντασης ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί στο 30 %. Οι εκφράσεις «πρότυπα της Ένωσης» και «προστασία του περιβάλλοντος» νοούνται κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

17.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 14, τα καινοτόμα προϊόντα αναφέρονται είτε σε μια νέα κατηγορία πλοίων εφόσον πρόκειται για το πρώτο σκάφος μιας δυνητικής σειράς πλοίων (πρωτότυπο) είτε σε καινοτόμα μέρη πλοίου, τα οποία μπορούν να απομονωθούν από το πλοίο ως χωριστό στοιχείο.

18.

Υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια του σημείου 14, οι καινοτόμες διαδικασίες θα αναφέρονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων διαδικασιών στους τομείς της παραγωγής, της διαχείρισης, της εφοδιαστικής και της μηχανικής.

19.

Οι ενισχύσεις καινοτομίας μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά μόνον εφόσον χορηγούνται για την πρώτη βιομηχανική εφαρμογή καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών.

3.2.2.   Επιλέξιμες δαπάνες

20.

Οι ενισχύσεις καινοτομίας για προϊόντα και διαδικασίες πρέπει να περιορίζονται στην υποστήριξη δαπανών για δραστηριότητες επενδύσεων, σχεδιασμού, μηχανικής και δοκιμών που σχετίζονται άμεσα και αποκλειστικά με το καινοτόμο μέρος του σχεδίου και που πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ενισχύσεις καινοτομίας (8).

21.

Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του ναυπηγείου, καθώς και οι δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από τρίτους (π.χ. προμηθευτές συστημάτων, προμηθευτές έτοιμων συστημάτων, υπεργολαβικές εταιρείες) στον βαθμό που τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες συνδέονται αυστηρά με την καινοτομία. Οι επιλέξιμες δαπάνες προσδιορίζονται λεπτομερέστερα στο παράρτημα.

22.

Η αρμόδια εθνική αρχή, την οποία διορίζει το κράτος μέλος για τους σκοπούς της εφαρμογής της ενίσχυσης καινοτομίας, εξετάζει τις επιλέξιμες δαπάνες βάσει εκτιμήσεων που υποβάλλει και τεκμηριώνει ο αιτών. Στις περιπτώσεις που η αίτηση περιλαμβάνει τις δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών από προμηθευτές, ο εκάστοτε προμηθευτής πρέπει να μην έχει λάβει κρατικές ενισχύσεις για τους ίδιους σκοπούς σε σχέση με τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες.

3.2.3.   Βεβαίωση του καινοτόμου χαρακτήρα του σχεδίου

23.

Για να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά μια ενίσχυση καινοτομίας βάσει του παρόντος πλαισίου, η αίτηση για ενίσχυση καινοτομίας πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή πριν ο αιτών συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου για το οποίο ζητείται η ενίσχυση καινοτομίας. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή της καινοτομίας, τόσο από ποιοτικής όσο και από ποσοτικής άποψης.

24.

Η αρμόδια εθνική αρχή ζητά βεβαίωση από ανεξάρτητο και αρμόδιο από τεχνικής άποψης εμπειρογνώμονα ότι η ενίσχυση ζητείται για σχέδιο το οποίο αφορά νέο ή σημαντικά βελτιωμένο από τεχνολογικής άποψης προϊόν ή διαδικασία σε σχέση με την κατάσταση της τεχνολογίας στη ναυπηγική βιομηχανία εντός της Ένωσης (ποιοτική αξιολόγηση). Η ενίσχυση μπορεί να θεωρηθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά μόνον εφόσον ο ανεξάρτητος, πιστοποιημένος και αρμόδιος από τεχνικής άποψης εμπειρογνώμονας επιβεβαιώνει στην αρμόδια εθνική αρχή ότι οι επιλέξιμες δαπάνες για το σχέδιο υπολογίσθηκαν αποκλειστικά για την κάλυψη των καινοτόμων μερών του υπόψη σχεδίου (ποσοτική αξιολόγηση).

3.2.4.   Λειτουργία της ενίσχυσης ως κινήτρου

25.

Οι ενισχύσεις καινοτομίας κατά την έννοια του παρόντος πλαισίου πρέπει να λειτουργούν ως κίνητρα, δηλαδή οι δικαιούχοι πρέπει, ως αποτέλεσμα αυτών, να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους ώστε να αυξάνεται το επίπεδο της δραστηριότητας καινοτομίας. Ως συνέπεια της ενίσχυσης, η δραστηριότητα καινοτομίας πρέπει να αυξάνεται σε μέγεθος, εμβέλεια, δαπανώμενο ποσό ή ταχύτητα.

26.

Σύμφωνα με το σημείο 25, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ενίσχυση δεν προσφέρει κίνητρα στον δικαιούχο όταν το σχέδιο (9) έχει ήδη αρχίσει πριν από την υποβολή αίτησης ενίσχυσης από τον δικαιούχο προς τις εθνικές αρχές.

27.

Για να ελεγχθεί κατά πόσον οι σχεδιαζόμενες ενισχύσεις θα ωθούσαν τους δικαιούχους της ενίσχυσης να μεταβάλουν τη συμπεριφορά τους ώστε να αυξήσουν τη δραστηριότητα καινοτομίας, τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκ των προτέρων αξιολόγηση σχετικά με την αύξηση της δραστηριότητας καινοτομίας βάσει ανάλυσης που θα συγκρίνει την κατάσταση χωρίς τις ενισχύσεις με την κατάσταση μετά τη χορήγηση ενισχύσεων. Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν την αύξηση των δραστηριοτήτων καινοτομίας σε μέγεθος, εμβέλεια, δαπανώμενο ποσό ή ταχύτητα σε συνδυασμό με άλλους κατάλληλους ποσοτικούς και/ή ποιοτικούς παράγοντες που θα υποβάλλει το κράτος μέλος στην κοινοποίησή του βάσει του άρθρου 108 παράγραφο 3 της Συνθήκης.

28.

Σε περίπτωση που μπορεί να αποδειχθεί σημαντική επίδραση σε τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία αυτά, λαμβανομένης υπόψη της συνήθους συμπεριφοράς μιας επιχείρησης στον αντίστοιχο κλάδο, η Επιτροπή κατά κανόνα θα συμπεραίνει ότι η ενίσχυση μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο.

29.

Κατά την αξιολόγηση καθεστώτος ενίσχυσης, θεωρείται ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία κινήτρων, εάν το κράτος μέλος έχει δεσμευθεί, αφενός, να χορηγεί τη μεμονωμένη ενίσχυση βάσει του εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων μόνον αφού επιβεβαιώσει ότι υπάρχει το στοιχείο παροχής κινήτρων και, αφετέρου, να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή του εγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων.

30.

H έγκριση της αίτησης ενίσχυσης πρέπει να υπόκειται στον όρο ότι ο αιτών θα συνάψει στη συνέχεια δεσμευτική συμφωνία εφαρμογής του συγκεκριμένου σχεδίου ή διαδικασίας ναυπήγησης, επισκευής ή μετατροπής πλοίου για το οποίο ζητείται η ενίσχυση καινοτομίας. Πληρωμές μπορούν να γίνουν μόνον μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν οι συμβάσεις ακυρωθούν ή εγκαταλειφθεί το σχέδιο, όλες οι εκταμιευθείσες ενισχύσεις πρέπει να επιστραφούν με τους σχετικούς τόκους, καταλογιζόμενους από την ημερομηνία καταβολής των ενισχύσεων. Ομοίως, εάν το σχέδιο δεν ολοκληρωθεί, οι ενισχύσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις επιλέξιμες δαπάνες καινοτομίας πρέπει να επιστραφούν με τόκο. Το επιτόκιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο προς τα επιτόκια αναφοράς που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

3.3.   Εξαγωγικές πιστώσεις

31.

Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία υπό μορφή πιστωτικών διευκολύνσεων με την υποστήριξη του κράτους χορηγούμενων σε εθνικούς και μη πλοιοκτήτες ή τρίτα μέρη για τη ναυπήγηση ή την μετατροπή πλοίων, μπορούν να θεωρηθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν με τους όρους του διακανονισμού του ΟΟΣΑ του 1998 περί των κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης και με την τομεακή συμφωνία για τις εξαγωγικές πιστώσεις για τα πλοία, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους θεσπιστούν μεταγενέστερα με έναν τέτοιο διακανονισμό ή με άλλο διακανονισμό που θα τον αντικαταστήσει.

4.   ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

32.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (10) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΚ (11) επιβάλλουν στα κράτη μέλη να υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσιες εκθέσεις για όλα τα υφιστάμενα καθεστώτα ενισχύσεων. Κατά την έκδοση απόφασης δυνάμει του παρόντος πλαισίου, για όλες τις ενισχύσεις καινοτομίας που χορηγούνται βάσει εγκεκριμένου καθεστώτος σε μεγάλες επιχειρήσεις, η Επιτροπή δύναται να ζητά από τα κράτη μέλη να αναφέρουν πώς τηρήθηκε η υποχρέωση παροχής κινήτρου σε σχέση με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας ιδίως τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο 3.2.4.

5.   ΣΩΡΕΥΣΗ

33.

Τα ανώτατα όρια ενίσχυσης που θεσπίζονται με το παρόν πλαίσιο ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η υπόψη ενίσχυση χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με κρατικούς ή με πόρους της Ένωσης. Ενισχύσεις που εγκρίνονται βάσει του παρόντος πλαισίου δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες μορφές κρατικής ενίσχυσης κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης ή με άλλες μορφές χρηματοδότησης από την Ένωση, εφόσον η εν λόγω σώρευση έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη ένταση ενίσχυσης από ό,τι ορίζεται στο παρόν πλαίσιο.

34.

Στην περίπτωση ενισχύσεων που υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς με βάση τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, θα εφαρμόζεται το ευνοϊκότερο ανώτατο όριο ενίσχυσης.

6.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

35.

Η Επιτροπή προτίθεται να εφαρμόσει τις αρχές που περιλαμβάνονται στο παρόν πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή θα εφαρμόσει τις αρχές αυτές σε όλα τα κοινοποιούμενα μέτρα ενίσχυσης για τα οποία καλείται να λάβει απόφαση μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011, ακόμη και για έργα τα οποία κοινοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία εκείνη.

36.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για τον καθορισμό των εφαρμοστέων κανόνων για την αξιολόγηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης (12), η Επιτροπή θα εφαρμόζει τις αρχές του παρόντος πλαισίου σε μη κοινοποιούμενη ενίσχυση που χορηγείται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2011.


(1)  ΕΕ C 317 της 30.12.2003, σ. 11.

(2)  Βλ. Σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις, COM(2005) 107 τελικό, σημείο 65: «η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον εξακολουθεί να είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες ή εάν ο κλάδος αυτός θα πρέπει απλώς να διέπεται από τους οριζόντιους κανόνες».

(3)  ΕΕ C 54 της 4.3.2006, σ. 13.

(4)  Για παράδειγμα, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (ΕΕ C 82 της 1.4.2008, σ. 1) θεσπίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να εγκριθούν ενισχύσεις προς ναυπηγεία για πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή. Επιπλέον, οι ενισχύσεις για την αγορά νέων μεταφορικών μέσων που υπερβαίνουν τα πρότυπα της Ένωσης ή που αυξάνουν το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει προτύπων της Ένωσης μπορούν να χορηγηθούν σε πλοιοκτήτες, συμβάλλοντας έτσι γενικά σε καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές.

(5)  ΕΕ C 323 της 30.12.2006, σ. 1.

(6)  Κόροι ολικής χωρητικότητας.

(7)  ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1.

(8)  Εκτός από δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκαν εντός του 12μήνου που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης προς ενίσχυση για καινοτόμο διαδικασία.

(9)  Αυτό δεν αποκλείει ο δυνητικός δικαιούχος να έχει ήδη εκπονήσει μελέτες σκοπιμότητας που δεν καλύπτονται από την αίτηση κρατικής ενίσχυσης.

(10)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.

(12)  ΕΕ C 119 της 22.5.2002, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιλέξιμες δαπάνες για τις ενισχύσεις καινοτομίας υπέρ της ναυπηγικής βιομηχανίας

1.   ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ

Για την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας πλοίων επιλέξιμης για ενισχύσεις καινοτομίας, θεωρούνται επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες:

α)

οι δαπάνες ανάπτυξης της αρχικής ιδέας,

β)

οι δαπάνες σχεδιασμού της αρχικής ιδέας,

γ)

οι δαπάνες λειτουργικού σχεδιασμού,

δ)

οι δαπάνες λεπτομερούς σχεδιασμού,

ε)

οι δαπάνες για μελέτες, δοκιμές και μακέτες, και συναφείς δαπάνες σχετιζόμενες με την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του πλοίου,

στ)

οι δαπάνες για τον προγραμματισμό της εφαρμογής του σχεδιασμού,

ζ)

οι δαπάνες για δοκιμές και ελέγχους του προϊόντος,

η)

Οριακό εργατικό και πάγιο κόστος για μια νέα κατηγορία πλοίων (καμπύλη εκμάθησης).

Για τους σκοπούς των σημείων α) έως ζ), εξαιρούνται δαπάνες για τον συνήθη μηχανικό σχεδιασμό που αντιστοιχεί σε προηγούμενη κατηγορία πλοίου.

Για τους σκοπούς του σημείου η) πρόσθετες δαπάνες παραγωγής που είναι απολύτως απαραίτητες για την επικύρωση της τεχνολογικής καινοτομίας μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες στο μέτρο που περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο ποσό. Εξαιτίας των τεχνικών προκλήσεων που συνδέονται με την κατασκευή ενός πρωτοτύπου, το κόστος παραγωγής του πρώτου πλοίου κατά κανόνα υπερβαίνει το κόστος παραγωγής των επακόλουθων πλοίων της ίδιας σειράς. Ως πρόσθετες δαπάνες παραγωγής ορίζεται η διαφορά μεταξύ, αφενός, του εργατικού κόστους και των συναφών παγίων εξόδων για το πρώτο από μια νέα κατηγορία πλοίων και, αφετέρου, του κόστους παραγωγής των επακόλουθων πλοίων της ίδιας σειράς (αδελφά πλοία). Το εργατικό κόστος περιλαμβάνει τους μισθούς και τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης.

Ως εκ τούτου, σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, το πολύ 10 % των πρόσθετων δαπανών παραγωγής που συνδέονται με την κατασκευή μιας νέας κατηγορίας πλοίων μπορούν να θεωρηθούν ως επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον απαιτούνται για την επικύρωση της τεχνικής καινοτομίας. Μια περίπτωση θεωρείται δεόντως αιτιολογημένη εφόσον οι πρόσθετες δαπάνες παραγωγής εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το 3 % των δαπανών παραγωγής των επακόλουθων αδελφών πλοίων.

2.   ΝΕΑ ΜΕΡΗ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

Για νέα μέρη και συστήματα πλοίων που είναι επιλέξιμα για ενισχύσεις καινοτομίας, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες στο μέτρο που συνδέονται αυστηρά με την καινοτομία:

α)

οι δαπάνες σχεδιασμού και ανάπτυξης,

β)

οι δαπάνες δοκιμής του καινοτόμου μέρους, μακέτες,

γ)

οι δαπάνες για υλικά και εξοπλισμό,

δ)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι δαπάνες κατασκευής και εγκατάστασης ενός νέου μέρους ή συστήματος που είναι απαραίτητες για την επικύρωση της καινοτομίας, στον βαθμό που περιορίζονται στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό.

3.   ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για τις νέες διαδικασίες που είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις καινοτομίας, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες δαπάνες στον βαθμό που συνδέονται αυστηρά με την καινοτόμο διαδικασία:

α)

οι δαπάνες σχεδιασμού και ανάπτυξης,

β)

οι δαπάνες για υλικά και εξοπλισμό,

γ)

οι δαπάνες δοκιμής της νέας διαδικασίας, κατά περίπτωση,

δ)

οι δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας που πραγματοποιήθηκαν εντός του 12 μήνου που προηγήθηκε της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.


Ελεγκτικό Συνέδριο

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/14


Ειδική έκθεση αριθ. 12/2011 «Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες;»

2011/C 364/07

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 12/2011 με τίτλο «Συνέβαλαν τα μέτρα της ΕΕ στην προσαρμογή της ικανότητας των αλιευτικών στόλων στις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες;».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: http://www.eca.europa.eu

Η έκθεση, σε έντυπη μορφή, διατίθεται δωρεάν κατόπιν αίτησης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Τηλ. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

ή με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου παραγγελίας στο EU-Bookshop.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/15


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2011 — Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (2007-2013)

Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη, Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη και Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

2011/C 364/08

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζεται στην απόφαση αριθ. 1904/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2007-2013 με σκοπό την προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά (1). Οι αναλυτικοί όροι της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων περιλαμβάνονται στον Οδηγό του Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», ο οποίος δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο Europa (βλέπε σημείο VII). Ο Οδηγός Προγράμματος συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

I.   Στόχοι

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» έχει τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

να φέρει σε επαφή άτομα από τοπικές κοινωνίες από όλη την Ευρώπη, ώστε να συμμεριστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, απόψεις και αξίες, να αποκομίσουν διδάγματα από την ιστορία και να οικοδομήσουν το μέλλον,

να υποστηρίξει τη δράση, τη συζήτηση και τον προβληματισμό που συνδέεται με την ιδιότητα του ευρωπαίου πολίτη και τη δημοκρατία, τις κοινές αξίες, την κοινή ιστορία και τον κοινό πολιτισμό, μέσω της συνεργασίας στο πλαίσιο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, μέσω της προώθησης των αξιών και των επιτευγμάτων της Ευρώπης, με παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του παρελθόντος της,

να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από όλες τις συμμετέχουσες χώρες, συμβάλλοντας έτσι στον διαπολιτισμικό διάλογο και προβάλλοντας ταυτόχρονα την πολυμορφία και την ενότητα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες για την ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των πολιτών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004 και των πολιτών από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν μετά την ημερομηνία αυτή.

II.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους τους αναδόχους, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οι οποίοι, ανάλογα με το μέτρο, συνιστούν:

δημόσιο φορέα, ή

μη κερδοσκοπική οργάνωση με νομικό καθεστώς (νομικό πρόσωπο)

Ωστόσο, κάθε δράση του προγράμματος στοχεύει σε ένα πιο συγκεκριμένο εύρος οργανώσεων. Συνεπώς, η επιλεξιμότητα των υποψήφιων οργανώσεων ορίζεται συγκεκριμένα στον Οδηγό Προγράμματος για κάθε μέτρο/υπομέτρο.

Οι επιλέξιμες χώρες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος είναι:

τα κράτη μέλη της ΕΕ (2)

η Κροατία,

η Αλβανία,

η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

III.   Επιλέξιμες δράσεις

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» στηρίζει σχέδια που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά.

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω 2 κατηγοριών επιδοτήσεων: επιδοτήσεων σχεδίων και επιδοτήσεων λειτουργίας.

Δράση 1:   Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη

Μέτρο 1:   Αδελφοποίηση πόλεων

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων.

Μέτρο 1.1:   Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων (επιδότηση σχεδίου)

Το μέτρο αυτό αφορά δραστηριότητες που συνεπάγονται ή προωθούν τις άμεσες ανταλλαγές μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες αδελφοποίησης πόλεων. Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δήμους από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Το σχέδιο πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 25 διεθνείς συμμετέχοντες από τους προσκεκλημένους δήμους. Η μέγιστη διάρκεια της συνάντησης ορίζεται σε 21 ημέρες. Η μέγιστη χορηγούμενη επιδότηση ανέρχεται σε 25 000 EUR ανά σχέδιο. Η ελάχιστη επιδότηση που χορηγείται ανέρχεται σε 5 000 EUR.

Οι επιδοτήσεις για τις συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων αφορούν τη συγχρηματοδότηση των οργανωτικών δαπανών που βαρύνουν τη φιλοξενούσα πόλη και των ταξιδιωτικών δαπανών που βαρύνουν τους προσκεκλημένους συμμετέχοντες. Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση κατ’ αποκοπή τιμές.

Μέτρο 1.2:   Δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων (επιδότηση σχεδίου)

Το μέτρο αυτό υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων που δημιουργούνται με βάση τους δεσμούς αδελφοποίησης πόλεων, τα οποία είναι σημαντικά για τη διασφάλιση δομημένης, εντατικής και πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ των δήμων και, συνεπώς, για τη συμβολή τους στην επίτευξη του μέγιστου αντικτύπου του προγράμματος. Κάθε σχέδιο πρέπει να προβλέπει τουλάχιστον τρεις εκδηλώσεις. Πρέπει να περιλαμβάνει δήμους από τουλάχιστον τέσσερις συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Κάθε σχέδιο πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 30 διεθνείς συμμετέχοντες από τους προσκεκλημένους δήμους. Η μέγιστη διάρκεια του σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες και η μέγιστη διάρκεια κάθε εκδήλωσης σε 21 ημέρες.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για κάθε σχέδιο στο πλαίσιο του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 150 000 EUR και το ελάχιστο επιλέξιμο ποσό σε 10 000 EUR. Η επιδότηση υπολογίζεται με βάση κατ’ αποκοπή τιμές.

Μέτρο 2:   «Σχέδια των πολιτών» και «Μέτρα υποστήριξης»

Μέτρο 2.1:   Σχέδια των πολιτών (επιδότηση σχεδίου)

Το μέτρο αυτό αφορά μια από τις σοβαρές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση: τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει στόχο να διερευνήσει πρωτότυπες και καινοτόμες μεθόδους ικανές να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών και να προωθήσουν τον διάλογο μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ, και πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες. Η μέγιστη διάρκεια κάθε σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες.

Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση έναν ισοσκελισμένο, αναλυτικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό, εκφρασμένο σε ευρώ. Η επιδότηση που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του σχεδίου. Η ελάχιστη επιδότηση ανέρχεται σε 100 000 EUR. Η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 250 000 EUR.

Μέτρο 2.2:   Μέτρα υποστήριξης (επιδότηση σχεδίου)

Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη στήριξη των δραστηριοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν στην εδραίωση μακροχρόνιων εταιρικών σχέσεων και δικτύων, όπου θα συμμετέχουν πολλοί και διάφοροι ενδιαφερόμενοι που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τρόπο στη βελτίωση της ανταπόκρισης στους στόχους των προγραμμάτων και μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του προγράμματος.

Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Η μέγιστη διάρκειά του ορίζεται σε 12 μήνες. Πρέπει να προβλέπονται τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις ανά σχέδιο.

Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση έναν ισοσκελισμένο, αναλυτικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό, εκφρασμένο σε ευρώ. Η επιδότηση που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών της αντίστοιχης δράσης. Η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση ανέρχεται σε 30 000 EUR. Η μέγιστη επιλέξιμη επιδότηση για ένα σχέδιο στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 100 000 EUR.

Δράση 2:   Ενεργός κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη

Μέτρα 1 και 2:   Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (επιδοτήσεις λειτουργίας (3))

Μέτρο 1— Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών — αποσκοπεί στη στήριξη του έργου των ερευνητικών οργανισμών (δεξαμενές γνώσης) στον τομέα των ευρωπαϊκών δημόσιων πολιτικών, οι οποίοι είναι σε θέση να παρέχουν νέες ιδέες και σκέψεις για ευρωπαϊκά ζητήματα, για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή για τις ευρωπαϊκές αξίες.

Μέτρο 2— Διαρθρωτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο — θα παρέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με ευρωπαϊκή διάσταση τις ικανότητες και τη σταθερότητα να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι η συμβολή στη διαμόρφωση μιας δομημένης, συνεκτικής και ενεργού κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η περίοδος επιλεξιμότητας πρέπει να αντιστοιχεί στο οικονομικό έτος του αιτούντος οργανισμού, όπως αυτό αποδεικνύεται από τους πιστοποιημένους λογαριασμούς του οργανισμού. Εάν το οικονομικό έτος του αιτούντος αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος, η περίοδος επιλεξιμότητας θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου. Για τους αιτούντες με οικονομικό έτος που διαφέρει από το ημερολογιακό έτος, η περίοδος επιλεξιμότητας θα αντιστοιχεί στη δωδεκάμηνη περίοδο από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να υπολογιστεί βάσει δύο διαφορετικών μεθόδων:

α)

Κατ’ αποκοπή τιμές.

β)

Προϋπολογισμός με βάση πραγματικές δαπάνες. Το ποσό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση έναν ισοσκελισμένο, αναλυτικό προβλεπόμενο προϋπολογισμό, εκφρασμένο σε ευρώ. Η επιδότηση που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80 % των επιλέξιμων δαπανών της αντίστοιχης δράσης.

Η μέγιστη επιδότηση ανέρχεται σε 100 000 EUR.

Μέτρο 3:   Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (επιδότηση σχεδίου)

Το μέτρο αυτό έχει στόχο να στηρίξει συγκεκριμένα σχέδια που προωθούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, καθώς και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της αμοιβαίας κατανόησης των διαφόρων πολιτισμών και στον εντοπισμό των κοινών αξιών μέσω της συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κάθε σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία να είναι κράτος μέλος της ΕΕ. Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να υπολογιστεί βάσει δύο διαφορετικών μεθόδων, οι οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις και για τις οποίες ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες:

α)

Κατ’ αποκοπή τιμές.

β)

Προϋπολογισμός με βάση πραγματικές δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή η αιτούμενη επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70 % των επιλέξιμων δαπανών της αντίστοιχης δράσης.

Η μέγιστη επιδότηση ανέρχεται σε 150 000 EUR και η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση σε 10 000 EUR.

Οργανώσεις γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οι οποίες έχουν επιλεγεί για να τους χορηγηθεί επιδότηση λειτουργίας το 2012 στο πλαίσιο των μέτρων 1 και 2 της δράσης 2 δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μέτρου το 2012.

Δράση 4:   Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη (επιδότηση σχεδίου)

Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης έχουν στόχο να διαφυλάξουν τη μνήμη των θυμάτων του ναζισμού και του σταλινισμού, καθώς και να βελτιώσουν τη γνώση και κατανόηση της σημερινής αλλά και των μελλοντικών γενεών σχετικά με το τι συνέβη και γιατί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και σε άλλους τόπους μαζικής εξόντωσης πολιτών.

Η μέγιστη διάρκεια των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες.

Το ποσό της επιδότησης μπορεί να υπολογιστεί βάσει δύο διαφορετικών μεθόδων:

α)

Κατ’ αποκοπή τιμές.

β)

Προϋπολογισμός με βάση πραγματικές δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή η αιτούμενη επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70 % των επιλέξιμων δαπανών της αντίστοιχης δράσης.

Η μέγιστη επιδότηση ανέρχεται σε 100 000 EUR και η ελάχιστη επιλέξιμη επιδότηση σε 10 000 EUR.

IV.   Κριτήρια ανάθεσης

Για επιδοτήσεις σχεδίων:

Ποιοτικά κριτήρια (80 % της συνολικής βαθμολογίας):

Συνάφεια του σχεδίου με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος (25 %)

Ποιότητα του σχεδίου και των προτεινόμενων μεθόδων (25 %)

Αντίκτυπος (15 %)

Προβολή και παρακολούθηση (15 %)

Ποσοτικά κριτήρια (20 % της συνολικής βαθμολογίας):

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10 %)

Ομάδα στόχος (10 %)

Σε επικουρική βάση, για τις χώρες που είναι πρόδηλο ότι υποεκπροσωπούνται, και τηρουμένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την ποιότητα, η Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός διατηρούν το δικαίωμα να διασφαλίσουν μια ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των επιλεγμένων σχεδίων για κάθε δράση.

Για επιδοτήσεις λειτουργίας:

Ποιοτικά κριτήρια (80 % της συνολικής βαθμολογίας):

Συνάφεια με τους στόχους και τις προτεραιότητες του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (30 %)

Επάρκεια, συνοχή και πληρότητα του προγράμματος εργασίας (20 %)

Αντίκτυπος του προγράμματος εργασίας (10 %)

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (10 %)

Προβολή των δραστηριοτήτων και διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τους ευρωπαίους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους (10 %)

Ποσοτικά κριτήρια (20 % της συνολικής βαθμολογίας):

Γεωγραφικός αντίκτυπος (10 %)

Ομάδα στόχος (10 %)

Σε επικουρική βάση, η Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισμός διατηρούν το δικαίωμα να διασφαλίσουν μια ισόρροπη γεωγραφική κατανομή των επιλεγμένων σχεδίων για κάθε δράση.

V.   Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενος προϋπολογισμός του 2012 για τις ακόλουθες δράσεις

Δράση 1 Μέτρο 1.1

Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων

6 107 000 EUR

Δράση 1 Μέτρο 1.2

Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων

4 528 000 EUR

Δράση 1 Μέτρο 2.1

Σχέδια των πολιτών

1 308 000 EUR

Δράση 1 Μέτρο 2.2

Μέτρα υποστήριξης

805 000 EUR

Δράση 2 Μέτρο 3

Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

2 807 000 EUR

Δράση 4

Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

2 414 000 EUR

Η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από την έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2012 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

VI.   Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων — Δράσεις

Δράσεις

Προθεσμία υποβολής

Δράση 1 Μέτρο 1.1

Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της αδελφοποίησης πόλεων

1 Φεβρουαρίου

1 Ιουνίου

1 Σεπτεμβρίου

Δράση 1 Μέτρο 1.2

Θεματική δικτύωση αδελφοποιημένων πόλεων

1 Φεβρουαρίου

1 Σεπτεμβρίου

Δράση 1 Μέτρο 2.1

Σχέδια των πολιτών

1 Ιουνίου

Δράση 1 Μέτρο 2.2

Μέτρα υποστήριξης

1 Ιουνίου

Δράση 2 Μέτρα 1 & 2

Διαρθρωτική στήριξη σε ερευνητικούς οργανισμούς (δεξαμενές γνώσης) στον τομέα των ευρωπαϊκών πολιτικών και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

15 Οκτωβρίου

Δράση 2 Μέτρο 3

Στήριξη σχεδίων που προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

1 Φεβρουαρίου

Δράση 4

Ενεργός ευρωπαϊκή μνήμη

1 Ιουνίου

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν από τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει Σάββατο ή Κυριακή, ως ημέρα λήξης της προθεσμίας θεωρείται η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά το Σαββατοκύριακο.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το επίσημο έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να δεσμευτεί νομικά εκ μέρους του αιτούντος.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται γραπτώς μέσω ταχυδρομείου, με τηλεομοιοτυπία ή απευθείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν λαμβάνονται υπόψη.

VII.   Πρόσθετες πληροφορίες

Οι αναλυτικοί όροι για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τα έντυπα αιτήσεων διατίθενται στον Οδηγό Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», όπως τροποποιήθηκε, στους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 32.

(2)  Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία. Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

(3)  Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά ετήσιες επιδοτήσεις λειτουργίας για το οικονομικό έτος 2013.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/21


Ανακοίνωση που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/39.654 — Κωδικοί χρηματοπιστωτικών μέσων Reuters (κωδικοί RIC)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2011) 9391]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 364/09

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 της 16ης Δεκεμβρίου 2002 (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και τα εμπλεκόμενα μέρη προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση της Επιτροπής δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να συμπεραίνει ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή.

2.   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

(2)

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε προκαταρκτική εκτίμηση κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Η εν λόγω προκαταρκτική εκτίμηση αφορούσε τον τομέα των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης και συγκεκριμένα την αγορά των ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (2). Απευθυνόταν στην Thomson Reuters Corporation και στις εταιρείες υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχό της, συμπεριλαμβανομένης της Thomson Reuters Limited (Thomson Reuters). Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι ορισμένες από τις πρακτικές της Thomson Reuters όσον αφορά τη χορήγηση αδειών για τους κωδικούς χρηματοπιστωτικών μέσων Reuters (Reuters Instrument Codes ή κωδικοί RIC) ενδέχεται να συνιστούν παράβαση του άρθρου 102 ΣΛΕΕ (3) Η διαδικασία κατά της Thomson Reuters κινήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2009.

(3)

Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, η Thomson Reuters κατέχει δεσπόζουσα θέση στην παγκόσμια αγορά των ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.

(4)

Η Thomson Reuters ενδέχεται να έχει προβεί σε καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της επιβάλλοντας στους πελάτες της περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση των κωδικών RIC. Η Thomson Reuters α) απαγορεύει στους πελάτες της να χρησιμοποιούν τους κωδικούς RIC για ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικούς παρόχους ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και β) δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να δημιουργούν και να διατηρούν πίνακες αντιστοίχισης με κωδικούς RIC, οι οποίοι θα επέτρεπαν στα συστήματα των πελατών της Thomson Reuters να λειτουργούν σε συνδυασμό με ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο άλλων παρόχων (4).

(5)

Οι εν λόγω περιορισμοί μοιάζουν να δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στους πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν πάροχο. Οι πελάτες της Thomson Reuters χρησιμοποιούν εκτενώς τους κωδικούς RIC στις εφαρμογές τους βάσει διακομιστή και το προσωπικό που χειρίζεται αυτές τις εφαρμογές έχει εξοικειωθεί με τη συμβολογία RIC. Ως αποτέλεσμα των συγκεκριμένων περιορισμών εκ μέρους της Thomson Reuters, στις περιπτώσεις όπου οι κωδικοί RIC έχουν ενσωματωθεί στις εφαρμογές μέσω διακομιστή, η αλλαγή παρόχου προϋποθέτει την αφαίρεση των κωδικών RIC και την εφαρμογή νέας κωδικοποίησης για τις εν λόγω εφαρμογές προκειμένου οι κωδικοί RIC να αντικατασταθούν από διαφορετική συμβολογία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική και συχνά πολύ δαπανηρή διαδικασία. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής είναι ότι η Thomson Reuters έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει τους υφιστάμενους πελάτες του ενοποιημένου συστήματός της για τη διαβίβαση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίοι έχουν ενσωματώσει τους κωδικούς RIC στις εφαρμογές τους. Κατά συνέπεια, άλλοι προμηθευτές ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ουσιαστικά την Thomson Reuters στο συγκεκριμένο πεδίο της αγοράς.

3.   ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

(6)

Η Thomson Reuters δεν συμφωνεί με την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής. Ωστόσο, έχει προσφερθεί να αναλάβει δεσμεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, προκειμένου να ανταποκριθεί στις αντιρρήσεις της Επιτροπής όσον αφορά ζητήματα ανταγωνισμού. Οι δεσμεύσεις που προσφέρθηκε να αναλάβει η Thomson Reuters (στο εξής «οι δεσμεύσεις») παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. Μια μη εμπιστευτική εκδοχή των δεσμεύσεων δημοσιεύεται ως πλήρες κείμενο στα αγγλικά, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(7)

Οι δεσμεύσεις συνίστανται στην παροχή άδειας στους υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες του συστήματος RT Service (5) της Thomson Reuters [μια εκτεταμένη άδεια RIC ή «ERL» (6)], η οποία τους δίνει συμπληρωματικά δικαιώματα χρήσης όσον αφορά τη συμβολογία RIC. Αυτό θα τους επιτρέπει, έναντι της καταβολής μηνιαίου τέλους άδειας χρήσης, να χρησιμοποιούν τους κωδικούς RIC για την ανάκτηση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο από ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο που προέρχονται από ανταγωνιστές της Thomson Reuters, προκειμένου οι εν λόγω πελάτες να μπορούν να μεταπηδούν, για ορισμένες ή για το σύνολο των εφαρμογών τους βάσει διακομιστή, σε διαφορετικούς παρόχους ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η Thomson Reuters θα παρέχει στους κατόχους αδειών ERL τακτική επικαιροποίηση των σχετικών κωδικών RIC, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των απαραίτητων πληροφοριών που συνδέονται με τους κωδικούς RIC (δηλαδή, του σχετικού τόπου διαπραγμάτευσης, της πηγής, του επίσημου κωδικού, του νομίσματος ή/και της περιγραφής).

(8)

Οι δεσμεύσεις αφορούν i) πελάτες οι οποίοι μεταπηδούν για ορισμένες ή για το σύνολο των εφαρμογών τους από το ενοποιημένο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο της Thomson Reuters σε εναλλακτικό πάροχο, και ii) πελάτες που αποκτούν συνδρομή σε εναλλακτικό ενοποιημένο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο πλέον του συστήματος RT της Thomson Reuters (π.χ. ως εφεδρικό σύστημα σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας ή με σκοπό να δοκιμάσουν τη λειτουργικότητα και αξιοπιστία τυχόν νέων ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο). Σε περίπτωση που η μεταπήδηση αφορά ορισμένες μόνο εφαρμογές, η Thomson Reuters δεσμεύεται να μην εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των πελατών που μεταπηδούν σε άλλον(-ους) προμηθευτή(-ές) ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τους όρους βάσει των οποίων παρέχεται το ενοποιημένο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (7).

(9)

Η εκτεταμένη άδεια για τη συμβολογία RIC θα χορηγείται επ’ αόριστον και θα διατίθεται δυνάμει των δεσμεύσεων για περίοδο 5 ετών. Κατά συνέπεια, ένας πελάτης μπορεί να αποκτήσει την εκτεταμένη άδεια για τη συμβολογία RIC από την Thomson Reuters για περίοδο 5 ετών, αλλά και θα είναι σε θέση να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον καταβάλλει το ανάλογο τέλος και εφόσον συμμορφώνεται προς τους υπόλοιπους όρους της άδειας.

(10)

Η προτεινόμενη λύση θα ισχύει για το σύνολο των συμβόλων RIC που σχετίζονται άμεσα με την τιμή επιμέρους χρηματοπιστωτικού μέσου ή με την αξία δείκτη που περιλαμβάνεται στο σύστημα RT Service της Thomson Reuters και επομένως, μεταξύ άλλων, για i) τα δεδομένα από χρηματιστήρια και πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), και ii) για τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα υπό εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια ή ΠΜΔ (8). Αποκλείονται μόνο οι κωδικοί RIC που σχετίζονται με μέσα υπό εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση, για τα οποία η Thomson Reuters αντλεί τα δεδομένα από μοναδική πηγή που αναγνωρίζεται από το RIC («κωδικοί RIC μοναδικής πηγής») (9).

(11)

H Thomson Reuters θα παρέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να διευκολύνονται οι πελάτες στην αντιστοίχιση των κωδικών RIC με τη συμβολογία άλλων παρόχων. Οι δεσμεύσεις προβλέπουν επίσης τη δυνατότητα των πελατών να απευθύνονται σε τρίτα μέρη για την ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν τη μεταπήδηση σε άλλον πάροχο, καθώς και να εξουσιοδοτούν τα εν λόγω τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν το λογισμικό που έχουν αναπτύξει για πολυάριθμους πελάτες σε περίπτωση που καθένας από αυτούς έχει εγγραφεί στην ERL. Ωστόσο, τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να αποκτούν δικαιώματα χρήσης της ίδιας της συμβολογίας RIC.

(12)

Υπάρχουν άλλοι τύποι αδειών που χορηγούνται ήδη από την Thomson Reuters στο πλαίσιο εμπορικής σχέσης και οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στην ERL. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη εργαλείων που διευκολύνουν τη μεταπήδηση σε άλλον πάροχο προϋποθέτει άδεια δικαιώματος ανάπτυξης από την Thomson Reuters. Δεύτερον, η Thomson Reuters χορηγεί άδεια επεξεργασίας συναλλαγών στους πελάτες που επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους κωδικούς RIC ως αναγνωριστικούς κωδικούς στο πλαίσιο αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Αυτό αφορά για παράδειγμα την ανακατανομή των κωδικών RIC σε τρίτα μέρη από τους πελάτες της Thomson Reuters. Η Thomson Reuters δεσμεύεται να μην εφαρμόζει διακριτική μεταχείριση είτε εις βάρος των πελατών της που μεταπηδούν σε άλλον(-ους) προμηθευτή(-ές) ενοποιημένων συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τους όρους των εν λόγω άλλων αδειών είτε εις βάρος τρίτων μερών τα οποία αναπτύσσουν λογισμικό ή τεχνολογία που διευκολύνει τους κατόχους αδειών ERL να αλλάξουν πάροχο (10).

(13)

Από γεωγραφική άποψη, η προτεινόμενη άδεια περιορίζεται κατά κανόνα στις εφαρμογές πελατών που εξυπηρετούν επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν εντός του ΕΟΧ. Ωστόσο, περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές που εξυπηρετούν και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αλλού, εφόσον αυτό «απαιτείται ευλόγως» προκειμένου να παρέχεται πραγματική δυνατότητα αλλαγής παρόχου προς όφελος της επιχείρησης του πελάτη με έδρα εντός ΕΟΧ (11). Η Thomson Reuters παραθέτει, στο παράρτημα IV των δεσμεύσεων, σειρά παραδειγμάτων που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση.

(14)

Τα μηνιαία τέλη χρήσης της άδειας ERL που σκοπεύει να εφαρμόσει η Thomson Reuters αντανακλούν τη δομή των εμπορικών όρων που αφορούν τα δεδομένα που παρέχει επί του παρόντος προς χρήση σε εφαρμογές βάσει διακομιστή (12). Τα τέλη βασίζονται στον αριθμό των συμβόλων RIC για τα οποία ένας πελάτης επιθυμεί να διαθέτει άδεια προκειμένου να ανακτά δεδομένα από ανταγωνιστή στο πλαίσιο συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα τέλη καλύπτουν τα συμπληρωματικά δικαιώματα χρήσης όσον αφορά τη συμβολογία RIC και το κόστος της υπηρεσίας που θα παρέχεται από την Thomson Reuters στους πελάτες της δυνάμει των δεσμεύσεων. Σύμφωνα με την Thomson Reuters, το ύψος του τέλους αντιστοιχεί σε μικρό ποσοστό της τιμής του ενοποιημένου συστήματος διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο της Thomson Reuters για το ίδιο πεδίο εφαρμογής και την ίδια χρήση που ισχύει για τους κωδικούς RIC που αποτελούν αντικείμενο της άδειας αυτής. Ο κατάλογος τελών περιλαμβάνει επίσης ελάχιστο μηνιαίο τέλος 750 USB ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με τον κατάλογο τελών για την άδεια ERL παρέχονται μέσω της μη εμπιστευτικής εκδοχής των δεσμεύσεων που δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (παράρτημα I).

4.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

(15)

Με την επιφύλαξη έρευνας της κατάστασης της αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, στην οποία θα κηρύσσονται υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις που συνοψίζονται παραπάνω και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Αν επέλθουν ουσιώδεις μεταβολές στις δεσμεύσεις, θα διενεργηθεί νέα έρευνα της κατάστασης της αγοράς.

(16)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις.

(17)

Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις, ιδίως ως προς τα ακόλουθα ερωτήματα, τα οποία αφορούν τη μεταπήδηση πελάτη από μια εφαρμογή βάσει διακομιστή στο πλαίσιο του συστήματος RT Service της Thomson Reuters σε ενοποιημένο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο διαφορετικού παρόχου:

α)

Το ύψος των τελών — συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου τέλους — επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν τις δαπάνες που θα προέκυπταν από ενδεχομένη αλλαγή παρόχου σε βαθμό τέτοιο ώστε να θεωρείται εφικτό για τους πελάτες της Thomson Reuters να μεταπηδήσουν σε άλλον πάροχο σε περίπτωση που το επιθυμούν; Παρακαλώ αναφέρατε το κατ’ εκτίμηση κόστος για τα ακόλουθα:

i)

τα τέλη που θα χρειαζόταν να καταβάλει η εταιρεία σας για την ERL σε περίπτωση αλλαγής παρόχου για ορισμένες ή/και για το σύνολο των εφαρμογών του ενοποιημένου συστήματος διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο της Thomson Reuters·

ii)

το ποσοστό που θα αντιπροσώπευαν τα τέλη ERL δεπί του αρχικού κόστους που καταβάλλει η εταιρεία σας στην Thomson Reuters για το ενοποιημένο σύστημα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο (σε κάθε περίπτωση μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων): i) 1-3 %, ii) 4-6 %, iii) 7-9 % ή iv) άνω του 10 %· και

iii)

την κατηγορία τέλους που θα ίσχυε για την εταιρεία σας ανά μήνα για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα (βλ. κατάλογο τελών στο παράρτημα Ι των δεσμεύσεων).

β)

Θεωρείτε ότι οι τακτικές επικαιροποιήσεις των κωδικών RIC αποτελούν ουσιαστικό μέρος της άδειας ERL, το οποίο είναι απαραίτητο προκειμένου να διευκολύνεται η εταιρεία σας να αλλάζει παρόχους συστημάτων διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο;

γ)

Θεωρείτε ότι ο περιορισμός της άδειας ERL ως προς την αλλαγή παρόχου μόνο για τις εφαρμογές βάσει διακομιστή (χωρίς να καλύπτεται ειδικά οποιαδήποτε χρήση από τους φυσικούς χειριστές τους) είναι επαρκής για την αντιμετώπιση των ως άνω αντιρρήσεων της Επιτροπής όσον αφορά τα ζητήματα των κωδικών RIC;

δ)

Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των δεσμεύσεων περιορίζεται στις εφαρμογές βάσει διακομιστή που εξυπηρετούν δραστηριότητες εντός του ΕΟΧ. Εφαρμογές βάσει διακομιστή που εξυπηρετούν δραστηριότητες εκτός ΕΟΧ περιλαμβάνονται εφόσον αυτό «απαιτείται ευλόγως». Θεωρείτε ότι αυτό αρκεί προκειμένου να μπορούν οι δραστηριότητες εντός ΕΟΧ να επωφεληθούν από τις δεσμεύσεις και να παρέχεται πραγματική δυνατότητα αλλαγής παρόχου στους πελάτες που το επιθυμούν; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους για τους οποίους το προτεινόμενο πεδίο εφαρμογής θα περιόριζε την δυνατότητά σας να αλλάξετε πάροχο για τη δραστηριότητά σας εντός του ΕΟΧ. Αναφέρατε, κατά περίπτωση, περαιτέρω παραδείγματα, επιπλέον εκείνων που παραθέτει η Thomson Reuters στο παράρτημα IV.

ε)

Σύμφωνα με την Thomson Reuters, οι κωδικοί RIC στους οποίους αφορά η προτεινόμενη λύση αντιστοιχούν στο 95 % της παγκόσμιας ρευστότητας. Η Thomson Reuters αναφέρει ότι δεν είναι ούτε απαραίτητο ούτε αποδοτικό να συμπεριλάβει και τους κωδικούς RIC που αφορούν μέσα υπό εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση που προσδιορίζουν μεμονωμένη πηγή, καθώς και τις τιμές των εν λόγω μέσων, στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης λύσης. Συμφωνείτε ότι αυτό αρκεί προκειμένου να παρέχεται ουσιαστική λύση;

στ)

Αναφέρατε πληροφορίες σχετικά με τυχόν τρίτα μέρη τα οποία διαθέτουν την ικανότητα ή/και το εμπορικό κίνητρο για την ανάπτυξη εργαλείων που θα διευκόλυναν τη μεταπήδηση των πελατών σε άλλον πάροχο. Δώστε επίσης μια εκτίμηση, στο μέτρο του δυνατού, του αναμενόμενου κόστους μιας τέτοιας υπηρεσίας για τους πελάτες.

ζ)

Θεωρείτε ότι οι διατάξεις περί μη εφαρμογής διακρίσεων που περιλαμβάνονται στις δεσμεύσεις της Thomson Reuters όσον αφορά άλλες άδειες (βλ. παραγράφους 8 και 12 ανωτέρω) είναι επαρκείς και κατάλληλες i) για τους πελάτες που επιθυμούν να μεταπηδήσουν σε άλλον πάροχο και ii) για τυχόν τρίτα μέρη που επιθυμούν να αναπτύξουν εργαλεία για τη διευκόλυνση της αλλαγής παρόχου;

(18)

Οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις πρέπει κατά προτίμηση να συνοδεύονται από αιτιολόγηση και παράθεση των συναφών πραγματικών περιστατικών. Εάν εντοπίσετε τυχόν πρόβλημα σε οποιοδήποτε μέρος των προτεινόμενων δεσμεύσεων, παρακαλείστε να προτείνετε πιθανή λύση.

(19)

Η προθεσμία για την υποβολή παρατηρήσεων λήγει σε έξι εβδομάδες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να υποβάλουν μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους, στην οποία τα εμπορικά απόρρητα και τα άλλα εμπιστευτικά χωρία έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί όπως απαιτείται από μη εμπιστευτική περίληψη ή από τις μνείες «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό».

(20)

Οι παρατηρήσεις αυτές μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με τον αριθμό αναφοράς «Case COMP/39.654 — RICs» με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), με τηλεομοιοτυπία (+32 22950128) ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ έγιναν άρθρα 101 και 102, αντίστοιχα, της ΣΛΕΕ. Οι δύο νέες σειρές διατάξεων είναι κατ' ουσία ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι αναφορές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να νοούνται ως αναφορές στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ.

(2)  Η εν λόγω υπόθεση αφορά ειδικά τα ενοποιημένα συστήματα διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και όχι τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που διαβιβάζονται μέσω «επιτραπέζιων» προϊόντων/τερματικών.

(3)  Σύμφωνα με την Thomson Reuters, οι κωδικοί RIC είναι οι αλφαριθμητικοί κωδικοί που συνιστούν τον μηχανισμό ανάκτησης που έχει δημιουργήσει και προσφέρει η Thomson Reuters στους πελάτες της ως αναπόσπαστο τμήμα των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής πληροφόρησης της Thomson Reuters για τον εντοπισμό, την πλοήγηση και την ανάκτηση ενός δομημένου συνόλου συνδεδεμένων δεδομένων από το δίκτυο συλλογής και διανομής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο της Thomson Reuters (ολοκληρωμένο δίκτυο δεδομένων, IDN).

(4)  Η Thomson Reuters έχει δηλώσει ότι δεν εμποδίζει τους πελάτες του ενοποιημένου συστήματός της για τη διαβίβαση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο να αντιστοιχίζουν του κωδικούς RIC με τη συμβολογία άλλων παρόχων, στο βαθμό που η προκύπτουσα βάση δεδομένων ή πίνακας αντιστοίχισης δεν χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων από διαφορετικό πάροχο. Με άλλα λόγια, η Thomson Reuters δεν εμποδίζει τη δημιουργία πινάκων αντιστοίχισης, αλλά αντιτίθεται στην άμεση ή έμμεση χρήση των κωδικών RIC για την ανάκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από άλλους παρόχους.

(5)  Η Thomson Reuters εμπορεύεται την ενοποιημένη υπηρεσία διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο υπό την επωνυμία Thomson Reuters Real-time Service («RT Service» — παλαιότερα γνωστή ως Reuters Datascope Real-Time Service ή RDRT) για χρήση σε εφαρμογές βάσει διακομιστή.

(6)  Βλ. παράρτημα II των δεσμεύσεων.

(7)  Βλ. παράγραφο 6.4.2 των δεσμεύσεων.

(8)  Σύμφωνα με την Thomson Reuters, οι σύνθετοι κωδικοί RIC που αντιπροσωπεύουν μια ενιαία συνολική τιμή από το σύνολο των εγκεκριμένων πηγών και ταυτοποιούν χρηματοπιστωτικά μέσα (συνολικοί κωδικοί RIC) αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 95 % της παγκόσμιας ρευστότητας και συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης.

(9)  Σύμφωνα με την Thomson Reuters, τα μέσα υπό εξωχρηματιστηριακή διαπραγμάτευση για τα οποία η Thomson Reuters αντλεί τα δεδομένα από μοναδική πηγή αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 5 % της παγκόσμιας ρευστότητας.

(10)  Βλ. παραγράφους 6.4 και 6.5 των δεσμεύσεων.

(11)  Δυνάμει των δεσμεύσεων, ο ΕΟΧ περιλαμβάνει και την Ελβετία.

(12)  Δηλαδή, διαβίβαση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στο πλαίσιο του συστήματος RT Service.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 364/25


Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2011/C 364/10

Η παρούσα δημοσίευση επιτρέπει την υποβολή ένστασης κατά της προτεινόμενης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΣΥΝΟΨΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«BOVŠKI SIR»

Αριθ. ΕΚ: SI-PDO-0005-0423-29.10.2004

ΠΟΠ ( X ) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Όνομα:

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Διεύθυνση:

Dunajska cesta 22

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Τηλ.

+386 14789000

Φαξ

+386 14789055

E-mail:

varnahrana.mkgp@gov.si

2.   Αιτών:

Όνομα:

Društvo rejcev drobnice Bovške

Διεύθυνση:

Soča 50

SI-5232 Soča

SLOVENIJA

Τηλ.

+386 53889510

Φαξ

E-mail:

Σύνθεση:

Παραγωγοί/μεταποιητές ( X ) Λοιποί ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.3:

Τυριά

4.   Προδιαγραφές του προϊόντος:

[σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.   Ονομασία:

«Bovški sir»

4.2.   Περιγραφή:

Το προϊόν «Bovški sir» ανήκει στα πολύ λιπαρά σκληρά τυριά. Παράγεται από ανεπεξέργαστο γάλα προβάτων της αυτόχθονης φυλής Bovec, το οποίο μπορεί επίσης να αναμιχθεί με αγελαδινό ή κατσικίσιο (20 % κατ' ανώτατο όριο).

Τα κεφάλια είναι στρογγυλά με διάμετρο 20 έως 26 cm, ύψος 8 έως 12 cm και βάρος 2,5 έως 4,5 kg. Η κρούστα τους είναι σφικτή, λεία και επίπεδη, χρώματος φαιοκάστανου έως υπόλευκου. Οι πλευρές είναι ελαφρώς κυρτές με ελαφρώς στρογγυλεμένα άκρα.

Η μάζα του τυριού είναι συμπαγής, ελαστική, πυκνή, θραύεται εύκολα σε κομμάτια χωρίς να θρυμματίζεται. Έχει ομοιόμορφο φαιο-υπόλευκο χρώμα και ομοιόμορφα κατανεμημένους οφθαλμούς μεγέθους φακής ή μπιζελιού, ενίοτε δε εμφανίζονται λίγες μικρές οπές ή σχισμές. Η μάζα των πιο ώριμων τυριών είναι πιο συμπαγής και πιο εύθρυπτη.

Έχει χαρακτηριστική, πλήρη, έντονη, ελαφρώς πικάντικη γεύση και οσμή. Εάν έχει προστεθεί αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα, η γεύση και το άρωμα είναι λιγότερο έντονα.

Το τυρί «Bovški sir» περιέχει τουλάχιστον 60 % ξηρά ουσία και 45 % λίπος επί της ξηράς ουσίας.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή:

Η περιοχή παραγωγής του γάλακτος που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του «Bovški sir» οριοθετείται βορείως και δυτικά από την εθνική συνοριακή γραμμή με την Ιταλία, από το Mali Mangrt και το Veliki Mangrt έως τη συνοριακή διάβαση του Učja. Από τα σύνορα, η περίμετρος της περιοχής διασχίζει τις κορυφές Mali Muzec και Veliki Muzec, συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο του Planina Božca, συνεχίζει έως το Na vrhu, με κατεύθυνση προς το Hrib, διασχίζει τα Pirovec, Krasji vrh, Planina Zaprikraj, Zapleč έως το Lopatnik και τα Krn, Mali Šmohor, Bogatin, Vratca έως το Lanževica, Malih Vrat, Velikih Vrat, Travnik, Malo Špičje, Kanjevec, διασχίζει τα Triglav, Luknjα, Križ, Prisojnik, Malo Mojstrovko, περνάει από το Travnik έως τα Jalovec, Kotovo sedlo, Mali Mangart και επιστρέφει στα εθνικά σύνορα με την Ιταλία. Οι προαναφερόμενες μεθοριακές περιοχές βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης:

Οι διαδικασίες ή τα μέτρα που αναφέρονται στη συνέχεια εκτελούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα του Bovški sir.

Παραγωγή γάλακτος: Το γάλα πρέπει να παράγεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η τήρηση μητρώου κοπαδιού εξασφαλίζει ότι η σύνθεση του κοπαδιού όσον αφορά τη φυλή είναι κατάλληλη. Τα αγροκτήματα επίσης τηρούν αρχεία στα οποία καταγράφονται στοιχεία σχετικά με το σιτηρέσιο και τις αγορές ζωοτροφών.

Συλλογή γάλακτος: Το γάλα που προορίζεται για την παραγωγή του Bovški sir πρέπει να συλλέγεται και να αποθηκεύεται χωριστά από τα άλλα γάλατα. Τηρούνται αρχεία των ποσοτήτων γάλακτος (πρόβειου, κατσικίσιου και αγελαδινού) που παράγονται και αγοράζονται ημερησίως, με κατανομή ανά αγρόκτημα.

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων: Οι παραγωγοί του Bovški sir τηρούν αρχεία των ποσοτήτων γάλακτος που μεταποιούνται ημερησίως και των ποσοτήτων τυριού που παράγονται ημερησίως ανά παρτίδα. Παρτίδα σημαίνει την ποσότητα τυριού που παράγεται από μία πήξη γάλακτος. Εάν μία συγκεκριμένη ημέρα παράχθηκε μία παρτίδα τυριού, η ημερομηνία παραγωγής του τυριού αποτελεί επίσης την ονομασία της παρτίδας.

Ωρίμαση του τυριού: Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι κάθε παρτίδα τυριού ωριμάζει επί 60 ημέρες τουλάχιστον, οι παραγωγοί τηρούν αρχεία ωρίμασης. Η ημερομηνία παραγωγής του τυριού είναι επίσης η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ωρίμασης του τυριού.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής:

Το Bovški sir παράγεται από ανεπεξέργαστο πρόβειο γάλα από την εγχώρια φυλή προβάτων Bovec ή από μίγμα πρόβειου, κατσικίσιου και αγελαδινού γάλακτος. Το ποσοστό του πρόβειου ή αγελαδινού γάλακτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % του συνολικού όγκου γάλακτος.

Η παραγωγή του Bovški sir περιορίζεται στην περίοδο γαλακτοφορίας των ζώων, η οποία συμπίπτει με τον βλαστητικό κύκλο των λιβαδιών βόσκησης των ζώων. Το κύριο τμήμα του βασικού σιτηρεσίου κατά την περίοδο γαλακτοφορίας των ζώων προέρχεται από τη βόσκηση, παρόλο που μπορεί επίσης να συνδυαστεί με σανό και ενσίρωμα. Το βασικό σιτηρέσιο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 75 % της ξηράς ύλης που χορηγείται ημερησίως.

Για την παραγωγή του Bovški sir χρησιμοποιείται ώριμο γάλα, στο οποίο μπορεί να προστεθεί νωπό γάλα πριν την πήξη. Το γάλα ωριμάζει επί 12 τουλάχιστον ώρες· με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται η τοπική μικροχλωρίδα και εξασφαλίζεται ότι το γάλα έχει τον κατάλληλο βαθμό οξύτητας. Προκειμένου να επιταχυνθεί η ζύμωση, επιτρέπεται η χρήση καλλιεργειών εκκίνησης που έχουν παραχθεί στην εκμετάλλευση (με ωρίμαση μικρής ποσότητας γάλακτος σε αρκετά υψηλή θερμοκρασία επί 12 ώρες τουλάχιστον) ή επιλεγμένων καλλιεργειών. Πριν την πήξη το γάλα θερμαίνεται ελαφρά σε θερμοκρασία 35-36 °C. Η πήξη διαρκεί 30 έως 45 λεπτά της ώρας. Το τυρόπηγμα κατόπιν θρυμματίζεται σε τεμάχια μεγέθους φασολιού ή μπιζελιού τα οποία, μετά την ξήρανση, αποκτούν το μέγεθος κόκκων σιταριού. Το τυρόπηγμα μεταφέρεται σε μήτρες, ζυγίζεται και υποβάλλεται σε συμπίεση επί 4 έως 6 ώρες.

Η αλάτιση μπορεί να είναι είτε ξηρή (επί δύο ημέρες — αλάτιση και αναστροφή δύο φορές ημερησίως) είτε υγρή σε άλμη (επί 24 έως 48 ώρες). Μετά την αλάτιση κάθε κεφάλι επισημαίνεται με την ημερομηνία έναρξης της ωρίμασης ή με την ονομασία της παρτίδας. Η ωρίμαση του Bovški sir διαρκεί τουλάχιστον 60 ημέρες. Είναι πολύ σημαντικό να επιβλέπεται η διαδικασία ωρίμασης (τα κεφάλια αναστρέφονται, σκουπίζονται, καθαρίζονται).

4.6.   Δεσμός:

Το Bovški sir είναι ένα προϊόν του οποίου η σημασία διαρκεί επί πολλούς αιώνες. Αρχαιολογικά ευρήματα επίσης δείχνουν ότι η περιοχή Bovec κατοικείται επί χιλιάδες χρόνια. Επομένως θεωρείται βέβαιο ότι η τυροκομική δραστηριότητα στους αλπικούς βοσκοτόπους ξεκίνησε στην περιοχή πριν τρεις χιλιάδες χρόνια, ταυτοχρόνως με τη σιδηρουργία.

Οι πρώτες καταγραφές του Bovec ανάγονται πριν το 1174, ενώ οι πρώτες καταγραφές τυριού στην περιοχή ανάγονται στον 14ο αιώνα. Από κτηματολογικές καταγραφές και άλλα αρχεία που αφορούν την περιοχή προκύπτει ότι το τυρί ήταν μεγάλης αξίας, δεδομένου ότι οι φόροι για τα αγροκτήματα, το τίμημα μιας αλιευτικής άδειας και άλλα παρεμφερή υπολογίζονταν σε ποσότητες τυριού (Rutar, 1882).

Το όνομα Bovški sir (στα ιταλικά, Formaggio di Plezo vero) αναφέρεται για πρώτη φορά σε τιμοκατάλογο της πόλης Udine το 1756, από τον οποίο επίσης προκύπτει ότι το Bovški sir πωλούνταν σε υψηλότερη τιμή από πολλούς άλλους τύπους τυριού.

Οι μέθοδοι βόσκησης, τυροκομίας και διαχείρισης των αλπικών βοσκοτόπων περιγράφονται στους κανόνες διαχείρισης βοσκοτόπων («Pašni red»). Ο δρ. Henrik Tuma περιέγραψε, στο «Planinski vestnik», τον τρόπο διαχείρισης των βοσκοτόπων και μια ημέρα εργασίας στο Zapotok, ένα αλπικό βοσκότοπο πάνω από την τοποθεσία Zadnja Trenta, πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Από τη μαρτυρία αυτή προκύπτει ότι ο τρόπος παραγωγής του Bovški sir παραμένει σήμερα ο ίδιος με αυτόν που εφαρμοζόταν αιώνες πριν, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη την τεχνολογική πρόοδο.

Το γεγονός ότι η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από ορεινά τμήματα μεγάλου υψομέτρου και απόκρημνες πλαγιές σημαίνει ότι η εντατική κτηνοτροφία δεν είναι δυνατή. Το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 και σημαντικό της τμήμα αποτελεί τον εθνικό δρυμό Triglav. Η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από αλπικό-ηπειρωτικό κλίμα, επηρεαζόμενο εν μέρει από το μεσογειακό κλίμα, το οποίο εισχωρεί στο εσωτερικό κατά μήκος του ποταμού Soča. Το ύψος των βροχοπτώσεων είναι υψηλό σε όλη τη διάρκεια του έτους (το μέσο ύψος στο Bovec για την περίοδο 1961-1990 ήταν 2 735 mm/έτος). Λόγω του μεγάλου υψομέτρου των κορυφών που τις περιβάλλουν, ορισμένες κοιλάδες στερούνται ηλιοφάνειας ακόμη και επί δύο μήνες ανά έτος. Παρά την αφθονία των βροχοπτώσεων, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή επηρεάζουν τα αβαθή εδάφη μειώνοντας την απόδοσή τους, γεγονός που καθιστά την περιοχή κατάλληλη για την εκτροφή αιγοπροβάτων.

Το πρόβειο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή Bovški sir προέρχεται από την εγχώρια φυλή προβάτων Bovec, η οποία αναπτύχθηκε με την πάροδο των αιώνων στο άνω τμήμα της κοιλάδας Soča και έλαβε το όνομά της από την πόλη Bovec. Η φυλή προβάτων Bovec είναι μια χαρακτηριστική φυλή γαλακτοπαραγωγής με λεπτό κεφάλι και μικρά αυτιά. Έως σήμερα, βασικός στόχος κατά την εκτροφή της ήταν να προσαρμοστεί στις δύσκολες και λιτές συνθήκες διαβίωσης, να αποκτήσει την ικανότητα βόσκησης σε λοφώδεις και ορεινούς βοσκοτόπους, να αναπτύξει στωικό χαρακτήρα, μακροζωία και ανθεκτικότητα. Το γάλα των προβάτων της φυλής Bovec έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος επί ξηράς ουσίας σε σύγκριση με άλλες φυλές προβάτων γαλακτοπαραγωγής στη Σλοβενία, γεγονός που επηρεάζει τόσο την απόδοση σε τυρί όσο και τη γεύση του.

Κατά την περίοδο γαλακτοφορίας, τα ζώα παραγωγής του γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του τυριού Bovški sir βόσκουν σε βοσκοτόπους διασκορπισμένους σε όλη την περιοχή. Τα ζώα βόσκουν με τον παραδοσιακό τρόπο, ο οποίος είναι ταυτοχρόνως ο μόνος οικονομικά αποδεκτός τρόπος. Αυτό σημαίνει ότι η διατροφή τους κατά την περίοδο παραγωγής τους γάλακτος που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή του Bovški sir αποτελείται κυρίως από νωπό χόρτο από βόσκηση, χάρη στο οποίο, σε μεγάλο βαθμό, το Bovški sir αποκτά την τυπική γεύση και άρωμα που το χαρακτηρίζουν. Η χλωρίδα που φύεται στα εδάφη βόσκησης είναι εξαιρετικά πλούσια, χάρη στο υψόμετρο, το κλίμα και τη γεωλογική σύσταση του εδάφους. Τα φυτά που απαντώνται στην περιοχή ανήκουν στην τυπική αλπική, ηπειρωτική αλλά και μεσογειακή χλωρίδα.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου:

Όνομα:

Bureau Veritas d.o.o.

Διεύθυνση:

Linhartova cesta 49 a

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Τηλ.

+386 14757600

Φαξ

+386 14757601

E-mail:

info@si.bureauveritas.com

4.8.   Επισήμανση:

Τα τυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις προδιαγραφές επισημαίνονται με το όνομα του παραγωγού, την ονομασία «Bovški sir» και τον λογότυπο (ο οποίος αναπαράγεται στη συνέχεια), το κατάλληλο σύμβολο της ΕΕ και το εθνικό σύμβολο ποιότητας. Πρέπει επίσης να αναφέρεται το ποσοστό κατσικίσιου ή αγελαδινού γάλακτος, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιο γάλα για την παραγωγή του τυριού.

Οι παραγωγοί μπορούν επίσης να αναφέρουν εάν η διάρκεια ωρίμασης του τυριού είναι μεγαλύτερη από ένα έτος ή εάν η παραγωγή του έγινε σε ορεινό αγρόκτημα.

Image


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.