ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.289.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
1 Οκτωβρίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 289/01

Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΣΛΕΕ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

1

2011/C 289/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική κατανομή ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα στον τομέα του ρυζιού το 2011

3

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 289/04

Ανακοίνωση προς το πρόσωπο έναντι του οποίου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/639/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011 του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό ο (ΕΕ) αριθ. 968/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

4

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 289/05

Ισοτιμίες του ευρώ

6

 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2011/C 289/06

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

7

2011/C 289/07

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

9

2011/C 289/08

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης αριθ. 3/2011 ληφθείσα κατά τη γενική συνέλευση, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

11

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

2011/C 289/09

Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 — ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική κατάρτιση

13

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 289/10

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

15

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, εκτός από τα προϊόντα που διέπονται από το παράρτημα Ι της συνθήκης

 

(2)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/1


Έγκριση κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης ΣΛΕΕ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, εκτός από τα προϊόντα που διέπονται από το παράρτημα Ι της συνθήκης)

2011/C 289/01

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

2.9.2011

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

SA.33142 (11/N)

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Calabria

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Νομική βάση

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Είδος μέτρου

Καθεστώς

Στόχος

Δασοκομία, Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιδότηση

Προϋπολογισμός

 

Συνολικός προϋπολογισμός: 8 EUR (σε εκατ.)

 

Ετήσιος προϋπολογισμός: 8 EUR (σε εκατ.)

Ένταση

100 %

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Δασοκομία και υλοτομία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.6347 — DOW/UBE/JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 289/02

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια·

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32011M6347. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/3


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνολική κατανομή ορισμένων ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προϊόντα στον τομέα του ρυζιού το 2011

2011/C 289/03

Με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1274/2009 της Επιτροπής (1), ανοίχθηκαν ποσοστώσεις για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ).

Η συνολική κατανομή κάθε ποσόστωσης που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός για το 2011 εκτίθεται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.


(1)  ΕΕ L 344 της 23.12.2009, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνολική κατανομή για το 2011 των ποσοστώσεων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1274/2009

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής οι οποίες υποβλήθηκαν για την υποπερίοδο του Σεπτεμβρίου 2011

Συνολική κατανομή της ποσόστωσης για το 2011

Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα

09.4189

 (1)

0 %

Λιγότερο αναπτυγμένες ΥΧΕ

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Δεν υπάρχει συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/4


Ανακοίνωση προς το πρόσωπο έναντι του οποίου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/639/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011 του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό ο (ΕΕ) αριθ. 968/2011 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν

2011/C 289/04

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/486/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2011/639/ΚΕΠΠΑ (1), και στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό ο (ΕΕ) αριθ. 968/2011 (2) σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Αφγανιστάν.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει εκδώσει το ψήφισμα 1988 (2011) με το οποίο επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα στα πρόσωπα και στις οντότητες που προσδιορίζονται, πριν από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ψηφίσματος, ως Ταλιμπάν και σε άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που σχετίζονται με αυτούς, όπως ορίζεται στην ενότητα Α («Πρόσωπα που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν») και την ενότητα Β («Οντότητες και άλλες ομάδες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν») του ενοποιημένου καταλόγου της επιτροπής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τα ψηφίσματα 1267 (1999) και 1333 (2000), καθώς και σε άλλα πρόσωπα, ομάδες, επιχειρήσεις και οντότητες που σχετίζονται με τους Ταλιμπάν.

Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτημα για την επανεξέταση των αποφάσεων να συμπεριληφθούν στον κατάλογο του ΟΗΕ, συνοδευόμενο από σχετικά έγγραφα, στην επιτροπή του ΟΗΕ που ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 30 του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1988 (2011). Το αίτημα θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, ΝΥ 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Πέραν της απόφασης του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι το πρόσωπο που αναφέρεται στο προαναφερθέν ψήφισμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους καταλόγους των προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην απόφαση 2011/486/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 753/2011. Οι λόγοι για την εγγραφή των εν λόγω προσώπων στον κατάλογο αναφέρονται στα σχετικά λήμματα του παραρτήματος της απόφασης του Συμβουλίου και του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 753/2011, ώστε να λάβουν άδεια για τη χρησιμοποίηση των δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρο 5 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν, προσκομίζοντας τα δέοντα αποδεικτικά στοιχεία, να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτημα επανεξέτασης της απόφασης για την εγγραφή τους στους προαναφερόμενους καταλόγους, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG Κ Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Εφιστάται επίσης η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275 παράγραφος 2 και το άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 257 της 1.10.2011, σ. 24.

(2)  ΕΕ L 257 της 1.10.2011, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

30 Σεπτεμβρίου 2011

2011/C 289/05

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3503

JPY

ιαπωνικό γιεν

103,79

DKK

δανική κορόνα

7,4417

GBP

λίρα στερλίνα

0,86665

SEK

σουηδική κορόνα

9,2580

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2170

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,8880

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

24,754

HUF

ουγγρικό φιορίνι

292,55

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7093

PLN

πολωνικό ζλότι

4,4050

RON

ρουμανικό λέι

4,3575

TRY

τουρκική λίρα

2,5100

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3874

CAD

καναδικό δολάριο

1,4105

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,5213

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7660

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7589

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 594,92

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,9085

CNY

κινεζικό γιουάν

8,6207

HRK

κροατικό κούνα

7,4995

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 253,97

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,3112

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,039

RUB

ρωσικό ρούβλι

43,3500

THB

ταϊλανδικό μπατ

42,048

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5067

MXN

μεξικανικό πέσο

18,5936

INR

ινδική ρουπία

66,1190


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/7


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 13ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

(000/2011/)

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διαδικασίας και, ιδίως, τα άρθρα 37, παράγραφος 7, και 79, παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφορικής παρέχουσα τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.

(2)

Η εφαρμογή αυτή, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμό ηλεκτρονικού προσδιορισμού της ταυτότητας των χρηστών μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού αναγνωρίσεως χρήστη και ενός συνθηματικού, ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασφαλίσεως της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των αποστελλομένων εγγράφων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μέσω μιας εφαρμογής πληροφορικής ονομαζόμενης «e-Curia», κοινής για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται η δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Για τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής απαιτείται ένας κωδικός αναγνωρίσεως και ένα συνθηματικό, που είναι προσωπικά για κάθε χρήστη.

Άρθρο 3

Κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται μέσω του συστήματος e-Curia λογίζεται ότι αποτελεί το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού, υπό την έννοια του άρθρου 37, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όταν για τη σχετική κατάθεση χρησιμοποιούνται ο κωδικός αναγνωρίσεως και το συνθηματικό του εκπροσώπου. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών λογίζεται ως υπογραφή του οικείου εγγράφου.

Άρθρο 4

Στα κατατιθέμενα μέσω του e-Curia δικόγραφα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραρτήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στα δικόγραφα αυτά, καθώς και ο πίνακας παραρτημάτων.

Δεν απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων του κατατεθέντος μέσω του e-Curia δικογράφου και των ενδεχόμενων παραρτημάτων του.

Άρθρο 5

Ως χρόνος καταθέσεως διαδικαστικού εγγράφου, υπό την έννοια του άρθρου 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, λογίζεται ο χρόνος της εκ μέρους του εκπροσώπου επικυρώσεως της καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 6

Τα διαδικαστικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων και διατάξεων, επιδίδονται μέσω του e-Curia στους εκπροσώπους των διαδίκων όταν αυτοί έχουν δεχθεί ρητώς τον ως άνω τρόπο επιδόσεως ή, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υποθέσεως, όταν συναινούν για τον τρόπο αυτό επιδόσεως καταθέτοντας διαδικαστικό έγγραφο μέσω του e-Curia.

Τα διαδικαστικά έγγραφα επιδίδονται επίσης μέσω του e-Curia στα κράτη μέλη, στα λοιπά κράτη που είναι συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα θεσμικά και τα άλλα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν δεχθεί τον τρόπο αυτό επιδόσεως.

Άρθρο 7

Οι αποδέκτες των επιδόσεων περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο άρθρο ειδοποιούνται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για κάθε επίδοση που τους διενεργείται μέσω του e-Curia.

Το οικείο διαδικαστικό έγγραφο επιδίδεται κατά τον χρόνο που ο αποδέκτης ο αποδέκτης (εκπρόσωπος ή βοηθός αυτού) ζητήσει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Αν δεν ζητηθεί τέτοια πρόσβαση, το έγγραφο λογίζεται επιδοθέν μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται εκείνης της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν διάδικος εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός εκπροσώπους ή δικηγόρους, ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των προθεσμιών είναι εκείνος του πρώτου σχετικού αιτήματος προσβάσεως.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 8

Ο Γραμματέας προσδιορίζει τους όρους χρήσεως του e-Curia και φροντίζει για την τήρησή τους. Χρήση του e-Curia μη σύμφωνη προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται απενεργοποίηση του οικείου λογαριασμού προσβάσεως.

Το Δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του e-Curia από κάθε κατάχρηση ή κακόπιστη χρήση.

Ο χρήστης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε μέτρο λαμβανόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου το οποίο τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό προσβάσεώς του.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 13 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Γραμματέας

A. CALOT ESCOBAR

Ο Πρόεδρος

V. SKOURIS


1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/9


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ

της 14ης Σεπτεμβρίου 2011

σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

2011/C 289/07

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ,

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διαδικασίας και, ιδίως, τα άρθρα 43, παράγραφος 7, και 100, παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφορικής παρέχουσα τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.

(2)

Η εφαρμογή αυτή, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμό ηλεκτρονικού προσδιορισμού της ταυτότητας των χρηστών μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού αναγνωρίσεως χρήστη και ενός συνθηματικού, ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασφαλίσεως της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των αποστελλομένων εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μέσω μιας εφαρμογής πληροφορικής ονομαζόμενης «e-Curia», κοινής για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται η δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Για τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής απαιτείται ένας κωδικός αναγνωρίσεως και ένα συνθηματικό, που είναι προσωπικά για κάθε χρήστη.

Άρθρο 3

Κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται μέσω του συστήματος e-Curia λογίζεται ότι αποτελεί το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού, υπό την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όταν για τη σχετική κατάθεση χρησιμοποιούνται ο κωδικός αναγνωρίσεως και το συνθηματικό του εκπροσώπου. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών λογίζεται ως υπογραφή του οικείου εγγράφου.

Άρθρο 4

Στα κατατιθέμενα μέσω του e-Curia δικόγραφα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραρτήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στα δικόγραφα αυτά, καθώς και ο πίνακας παραρτημάτων.

Δεν απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων του κατατεθέντος μέσω του e-Curia δικογράφου και των ενδεχόμενων παραρτημάτων του.

Άρθρο 5

Ως χρόνος καταθέσεως διαδικαστικού εγγράφου, υπό την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, λογίζεται ο χρόνος της εκ μέρους του εκπροσώπου επικυρώσεως της καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 6

Τα διαδικαστικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων και διατάξεων, επιδίδονται μέσω του e-Curia στους εκπροσώπους των διαδίκων όταν αυτοί έχουν δεχθεί ρητώς τον ως άνω τρόπο επιδόσεως ή, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υποθέσεως, όταν συναινούν για τον τρόπο αυτό επιδόσεως καταθέτοντας διαδικαστικό έγγραφο μέσω του e-Curia.

Τα διαδικαστικά έγγραφα επιδίδονται επίσης μέσω του e-Curia στα κράτη μέλη, στα λοιπά κράτη που είναι συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα θεσμικά και τα άλλα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν δεχθεί τον τρόπο αυτό επιδόσεως.

Άρθρο 7

Οι αποδέκτες των επιδόσεων περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο άρθρο ειδοποιούνται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για κάθε επίδοση που τους διενεργείται μέσω του e-Curia.

Το οικείο διαδικαστικό έγγραφο επιδίδεται κατά τον χρόνο που ο αποδέκτης (εκπρόσωπος ή βοηθός αυτού) ζητήσει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Αν δεν ζητηθεί τέτοια πρόσβαση, το έγγραφο λογίζεται επιδοθέν μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται εκείνης της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν διάδικος εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός εκπροσώπους ή δικηγόρους, ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των προθεσμιών είναι εκείνος του πρώτου σχετικού αιτήματος προσβάσεως.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 8

Ο Γραμματέας προσδιορίζει τους όρους χρήσεως του e-Curia και φροντίζει για την τήρησή τους. Χρήση του e-Curia μη σύμφωνη προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται απενεργοποίηση του οικείου λογαριασμού προσβάσεως.

Το Γενικό Δικαστήριο λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του e-Curia από κάθε κατάχρηση ή κακόπιστη χρήση.

Ο χρήστης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε μέτρο λαμβανόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου το οποίο τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό προσβάσεώς του.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Γραμματέας

E. COULON

Ο Πρόεδρος

M. JAEGER


1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/11


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΟΥ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ

αριθ. 3/2011

ληφθείσα κατά τη γενική συνέλευση της 20ής Σεπτεμβρίου 2011

σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

2011/C 289/08

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Διαδικασίας και, ιδίως, τα άρθρα 34, παράγραφος 7, και 99, παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως της τεχνολογίας των επικοινωνιών, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή πληροφορικής παρέχουσα τη δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς.

(2)

Η εφαρμογή αυτή, η οποία στηρίζεται σε μηχανισμό ηλεκτρονικού προσδιορισμού της ταυτότητας των χρηστών μέσω της εισαγωγής ενός κωδικού αναγνωρίσεως χρήστη και ενός συνθηματικού, ανταποκρίνεται στην ανάγκη διασφαλίσεως της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας και του απορρήτου των αποστελλομένων εγγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Μέσω μιας εφαρμογής πληροφορικής ονομαζόμενης «e-Curia», κοινής για τα τρία δικαιοδοτικά όργανα που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται η δυνατότητα καταθέσεως και επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων ηλεκτρονικώς υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Για τη χρησιμοποίηση της εφαρμογής αυτής απαιτείται ένας κωδικός αναγνωρίσεως και ένα συνθηματικό, που είναι προσωπικά για κάθε χρήστη.

Άρθρο 3

Κάθε διαδικαστικό έγγραφο που κατατίθεται μέσω του συστήματος e-Curia λογίζεται ότι αποτελεί το πρωτότυπο του εγγράφου αυτού, υπό την έννοια του άρθρου 34, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, όταν για τη σχετική κατάθεση χρησιμοποιούνται ο κωδικός αναγνωρίσεως και το συνθηματικό του εκπροσώπου. Η εισαγωγή των στοιχείων αυτών λογίζεται ως υπογραφή του οικείου εγγράφου.

Άρθρο 4

Στα κατατιθέμενα μέσω του e-Curia δικόγραφα πρέπει να επισυνάπτονται τα παραρτήματα περί των οποίων γίνεται λόγος στα δικόγραφα αυτά, καθώς και ο πίνακας παραρτημάτων.

Δεν απαιτείται η κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων του κατατεθέντος μέσω του e-Curia δικογράφου και των ενδεχόμενων παραρτημάτων του.

Άρθρο 5

Ως χρόνος καταθέσεως διαδικαστικού εγγράφου, υπό την έννοια του άρθρου 34, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, λογίζεται ο χρόνος της εκ μέρους του εκπροσώπου επικυρώσεως της καταθέσεως του εγγράφου αυτού.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 6

Τα διαδικαστικά έγγραφα, περιλαμβανομένων των αποφάσεων και διατάξεων, επιδίδονται μέσω του e-Curia στους εκπροσώπους των διαδίκων όταν αυτοί έχουν δεχθεί ρητώς τον ως άνω τρόπο επιδόσεως ή, στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης υποθέσεως, όταν συναινούν για τον τρόπο αυτό επιδόσεως καταθέτοντας διαδικαστικό έγγραφο μέσω του e-Curia.

Τα διαδικαστικά έγγραφα επιδίδονται επίσης μέσω του e-Curia στα κράτη μέλη, στα λοιπά κράτη που είναι συμβαλλόμενα Μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στα θεσμικά και τα άλλα όργανα ή τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν δεχθεί τον τρόπο αυτό επιδόσεως.

Άρθρο 7

Οι αποδέκτες των επιδόσεων περί των οποίων γίνεται λόγος στο προηγούμενο άρθρο ειδοποιούνται, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για κάθε επίδοση που τους διενεργείται μέσω του e-Curia.

Το οικείο διαδικαστικό έγγραφο επιδίδεται κατά τον χρόνο που ο αποδέκτης (εκπρόσωπος ή βοηθός αυτού) ζητήσει πρόσβαση στο εν λόγω έγγραφο. Αν δεν ζητηθεί τέτοια πρόσβαση, το έγγραφο λογίζεται επιδοθέν μετά το πέρας της εβδόμης ημέρας που έπεται εκείνης της αποστολής του περιλαμβάνοντος τη σχετική ειδοποίηση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν διάδικος εκπροσωπείται από περισσότερους του ενός εκπροσώπους ή δικηγόρους, ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των προθεσμιών είναι εκείνος του πρώτου σχετικού αιτήματος προσβάσεως.

Η ώρα η οποία λαμβάνεται υπόψη είναι αυτή του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

Άρθρο 8

Ο Γραμματέας προσδιορίζει τους όρους χρήσεως του e-Curia και φροντίζει για την τήρησή τους. Χρήση του e-Curia μη σύμφωνη προς τους όρους αυτούς συνεπάγεται απενεργοποίηση του οικείου λογαριασμού προσβάσεως.

Το Δικαστήριο ΔΔ λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του e-Curia από κάθε κατάχρηση ή κακόπιστη χρήση.

Ο χρήστης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για κάθε μέτρο λαμβανόμενο δυνάμει του παρόντος άρθρου το οποίο τον εμποδίζει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό προσβάσεώς του.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Ο Γραμματέας

W. HAKENBERG

Ο Πρόεδρος

P. MAHONEY


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/13


Ανοικτή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων — GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet — Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την επαγγελματική κατάρτιση

2011/C 289/09

1.   Στόχοι και περιγραφή

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 και εδρεύει στην Ελλάδα από το 1995. Αναγνωρισμένο ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), δεξιοτήτων και ικανοτήτων, το Cedefop έχει ως αποστολή να στηρίξει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να συμβάλει στην εφαρμογή της.

Το Refernet είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης του Cedefop για την ΕΕΚ. Αποστολή του είναι η υποστήριξη του Cedefop μέσω της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα εθνικά συστήματα ΕΕΚ και τις εξελίξεις στην πολιτική και μέσω της προβολής της ΕΕΚ και των επιτευγμάτων του Cedefop. Το Refernet απαρτίζεται από 29 μέλη προερχόμενα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, τα οποία είναι γνωστά ως εθνικοί εταίροι ReferNet. Πρόκειται για νευραλγικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΕΚ στη χώρα την οποία εκπροσωπούν.

Με στόχο την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την ΕΕΚ — ReferNet, η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί, αφενός, στην επιλογή ενός αιτούντος από κάθε επιλέξιμη χώρα, με τον οποίο το Cedefop θα συνάψει τετραετή σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης και, αφετέρου, στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για την υλοποίηση σχεδίου εργασίας για το 2012.

Οι συμβάσεις-πλαίσια εταιρικής σχέσης εκτελούνται μέσω ειδικών συμβάσεων επιδότησης. Συνεπώς, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν πρόταση όχι μόνο για την τετραετή εταιρική σχέση-πλαίσιο (η οποία, εάν αποβεί επιτυχής, μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης-πλαισίου εταιρικής σχέσης για τα έτη 2012 έως 2015), αλλά και για την επιδότηση για τη δράση του 2012 (η οποία μπορεί να οδηγήσει στη σύναψη ειδικής σύμβασης επιδότησης για το έτος 2012). Ο αιτών οφείλει να αποδείξει την ικανότητά του να υλοποιήσει όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται για την τετραετή περίοδο καθώς και να διασφαλίσει επαρκή συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας.

2.   Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός που διατίθεται για την τετραετή διάρκεια των συμβάσεων-πλαισίων εταιρικής σχέσης ανέρχεται σε 4 000 000 EUR, ανάλογα με τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το ετήσιο σχέδιο εργασίας του 2012 (διάρκεια: 12 μήνες) είναι 955 000 EUR για τα 27 κράτη μέλη, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Το ύψος της επιδότησης ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό της χώρας και χορηγείται για την υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου εργασίας. Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για το σχέδιο εργασίας του 2012 θα κατανεμηθεί με βάση τρεις ομάδες χωρών κατά πληθυσμό:

—   1η ομάδα χωρών: Εσθονία, Ισλανδία, Κύπρος, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Σλοβενία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 23 615 EUR.

—   2η ομάδα χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, και Φινλανδία. Ανώτατο ποσό επιδότησης: 33 625 EUR.

—   3η ομάδα χωρών: Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία. Ανώτατο ποσό επιδότησης:43 620 EUR.

Η επιδότηση της Ένωσης αποτελεί απλώς συμπλήρωμα στη συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά του δικαιούχου (ή/και των συνδικαιούχων) ή/και των τοπικών, περιφερειακών ή/και ιδιωτικών συνεισφορών στο έργο. Η συνολική συνεισφορά της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 70 % των σχετικών δαπανών.

Το Cedefop διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει το συνολικό ποσό του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

3.   Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α)

να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός με νομικό καθεστώς και νομική προσωπικότητα (συνεπώς φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ιδιώτες, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση)

(β)

να εδρεύει σε μία από τις ακόλουθες χώρες:

Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λεττονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Νορβηγία

4.   Προθεσμία

Οι αιτήσεις για τη σύμβαση-πλαίσιο εταιρικής σχέσης ΚΑΙ το σχέδιο εργασίας του 2012 πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως την 20ή Οκτωβρίου 2011.

Το σχέδιο εργασίας του 2012 σε συνέχεια της ανάθεσης της ειδικής σύμβασης επιδότησης για το 2012 θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2012 και θα είναι διάρκειας 12 μηνών.

5.   Πρόσθετες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, το έντυπο της αίτησης και τα παραρτήματα θα διατίθενται από τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 στον δικτυακό τόπο του Cedefop:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και να υποβάλλονται με τη συμπλήρωση των εντύπων που διατίθενται.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης.

Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή εμπειρογνωμόνων κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.10.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 289/15


Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

2011/C 289/10

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«VADEHAVSSTUDE»

Αριθ. ΕΚ: DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

ΠΓΕ ( Χ ) ΠΟΠ ( )

1.   Ονομασία:

«Vadehavsstude»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:

Δανία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τoυ τροφίμου:

3.1.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.1:

Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1:

Το προϊόν που φέρει την ονομασία «Vadehavsstude» αποτελείται από νωπό κρέας νεαρών βοοειδών που έχουν εκτραφεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Τα ζώα ανήκουν στη φυλή γαλακτοπαραγωγής Sortbroget Dansk Malkeko (SDM- μελανόλευκη Δανίας), η οποία είναι επίσης γνωστή με το όνομα Dansk Holstein (Holstein Δανίας), ή προέρχονται από διασταύρωση μεταξύ αυτής της φυλής και της βελγικής κυανόλευκης φυλής (blanc bleu belge). Το προϊόν προέρχεται αποκλειστικά από αρσενικά ευνουχισμένα ζώα που έχουν γεννηθεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Νωπό κρέας

:

ακέραια σφάγια, ημισφάγια, τέταρτα και τεμάχια.

Βάρος κατά τη σφαγή

:

200-380 kg.

Ηλικία κατά τη σφαγή

:

ελάχιστη 18 — μικρότερη των 30 μηνών.

Σχήμα

:

ελάχιστο 3,50

Χρώμα

:

3-4

Λίπος

:

3-4

Η κλίμακα που χρησιμοποιείται για το χρώμα και το λίπος αντιστοιχεί στην κλίμακα ελάχιστης ποιότητας που απαιτείται βάσει της κοινοποίησης του Βασιλείου της Δανίας που αφορά το βόειο κρέας.

3.3.   Πρώτες ύλες:

3.4.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης):

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το σιτηρέσιο των ζώων πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον κατά το ήμισυ από ζωοτροφές παραγόμενες εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το σιτηρέσιο αποτελείται από ενσιρωμένο χόρτο και αραβόσιτο.

Τα ζώα πρέπει να βόσκουν στους αλμυρούς λειμώνες της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής επί τεσσεράμισι μήνες τουλάχιστον ανά έτος.

3.5.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής:

Όλα τα ζώα πρέπει να έχουν γεννηθεί και εκτραφεί εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ.:

3.7.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση:

Όλα τα ζώα που σφάζονται επισημαίνονται με τον λογότυπο του Vadehav Marsk og Mad.

Image

Image

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής:

Η γεωγραφική περιοχή είναι η περιοχή της θάλασσας Wadden στο νοτιοδυτικό τμήμα της Δανίας. Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τις νήσους Rømø, Mandø και Fanø. Επιπλέον, στην ηπειρωτική χώρα, οριοθετείται, νοτίως, από τη συνοριακή γραμμή με την Γερμανία, βορείως, από το βορινό σύνορο του εθνικού πάρκου Vadehavet και ανατολικά από την εθνική οδό A11.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή:

5.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής:

Η εμπορική πόλη Ribe ιδρύθηκε περί το 710. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως τα προϊόντα που εμπορεύονταν οι κάτοικοί της. Ένα από τα πρώτα προϊόντα που αποτελούσαν αντικείμενο εμπορίας ήταν τα βοοειδή. Τα ζώα προέρχονταν από τα χωριά που βρίσκονταν στους αλμυρούς λειμώνες κατά μήκος της θάλασσας Wadden. Έτσι, οι τοπικοί χωρικοί εξέτρεφαν βοοειδή ήδη από την εποχή του σιδήρου. Οι πωλήσεις βοοειδών εξακολούθησαν καθ’όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ribe. Για την εμπορική αυτή πόλη τα βοοειδή της περιοχής της θάλασσας Wadden αποτελούσαν, επί πολλούς αιώνες, το σημαντικότερο εξαγωγικό προϊόν.

Η παραγωγή του «Vadehavsstude» στηρίζεται σε αυτή τη μακρά παράδοση εκτροφής βοοειδών στους αλμυρούς λειμώνες. Οι συνθήκες ζωής των γεωργών της περιοχής ήταν συχνά δύσκολες. Κάθε χρόνο, τα χωράφια τους πλημμύριζαν όταν φυσούσαν θυελλώδεις άνεμοι. Μετά την απομάκρυνσή του, το νερό της θάλασσας άφηνε πίσω του εύφορη ιλύ δημιουργώντας πλούσιες ζώνες βόσκησης στους αλμυρούς λειμώνες, οι οποίες χρησίμευαν ως βοσκότοποι για τη θερινή διατροφή των ζώων και ως πηγή προμήθειας ζωοτροφών για τη χειμερινή διατροφή τους.

Στο άρθρο Jordbundsundersøgelser i marsken (μελέτη του εδάφους των αλμυρών λειμώνων) το οποίο δημοσιεύθηκε το 1968 στην επιθεώρηση για τη φυτική παραγωγή Tidskrift for planteavl, ο Lorens Hansen δημοσίευσε τα πορίσματά του από τη μελέτη δειγμάτων προερχόμενων αποκλειστικά από τα εν λόγω εδάφη. Αναφέρει τα εξής: «Το έδαφος των αλμυρών λειμώνων είναι από τη φύση του πολύ πλούσιο σε κάλιο, λόγω της σημαντικής περιεκτικότητάς του σε άργιλο και του τρόπου σχηματισμού του.» Η περιεκτικότητα σε νάτριο των αρόσιμων γαιών γενικά σπανίως είναι καθορισμένη, γιατί είναι πολύ χαμηλή και δεν έχει καμία επίπτωση στη δομή του εδάφους. Το έδαφος των αλμυρών λειμώνων συχνά περιέχει πολύ μεγάλη ποσότητα νατρίου προερχόμενου από το θαλάσσιο αλάτι που εναποτέθηκε κατά το σχηματισμό του εδάφους.

Τα αυτόχθονα αγρωστώδη που φύονται στις αλυκές είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία και ανθεκτικά σε διάφορους τύπους καιρικών συνθηκών. Πράγματι, η ισχυρή και αλμυρή επίδραση της θάλασσας Wadden καθιστά την εν λόγω περιοχή μοναδική για τη βόσκηση. Όταν τα εδάφη είναι κατακλυσμένα κατά την παλίρροια, εναποτίθενται ανόργανα άλατα και θαλασσινό αλάτι. Τα κυριότερα φυτά και χόρτα που φύονται στην παράκτια ζώνη είναι τα εξής:

στο εσωτερικό τμήμα του αναχώματος: λεπτή χλόη, αυτοφυές λευκό τριφύλλι μικρού μεγέθους, λωτός ο κερατιοφόρος, ρίνανθος, νεραγκούλα και χαλαβόχορτο.

στο χαμηλότερο τμήμα: θαλασσολεβάντα, Triglochin maritimum και μικρή ποσότητα αγριόχορτου.

στο εξωτερικό /κατώτερο τμήμα της παράκτιας ζώνης: Puccinellia και αρμυρίθρα.

5.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος:

Μια μελέτη στηριζόμενη σε τυφλή γευσιγνωστική δοκιμή κρέατος βοοειδών που έχουν εκτραφεί στους αλμυρούς λειμώνες έδειξε ότι το εν λόγω κρέας:

είναι πιο τρυφερό,

είναι πιο χυμώδες,

έχει πιο αλμυρή γεύση,

έχει καλύτερη σύσταση,

έχει πιο έντονη οσμή

από το κρέας που προέρχεται από κλασικά βοοειδή.

Το κλασικό κρέας λαμβάνει καλύτερη βαθμολογία από το κρέας που προέρχεται από την οριοθετημένη περιοχή όσον αφορά δύο μόνον κριτήρια: το λίπος και το χρώμα.

5.3.   Αιτιώδης σχέση μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και μιας συγκεκριμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος:

Η τραχύτητα της φύσης δυσχεραίνει την εργασία των εκτροφέων βοοειδών της περιοχής της θάλασσας Wadden. Η κατάσταση έχει περιγραφεί ως εξής: «Η ιδιαιτερότητα της περιοχής οφειλόταν στους εκτεταμένους βοσκοτόπους με τις μεγάλες ποσότητες χλόης την οποία βοσκούσαν τα πεινασμένα ζώα ή αποξήραιναν οι εκτροφείς για να ταΐσουν με αυτήν τα ζώα τον χειμώνα. Η χλόη των αλμυρών λειμώνων ήταν ιδιαιτέρως υγιεινή γιατί πλημμύριζε πολλές φορές το χρόνο και έτσι εμπλουτιζόταν σε ανόργανα άλατα και θαλάσσιο αλάτι προερχόμενα από το θαλασσινό νερό. Πολυάριθμα βοοειδή γεννιούνταν στα αγροκτήματα της ενδοχώρας και μεταφέρονταν για πάχυνση στους αλμυρούς λειμώνες πριν πωληθούν στις αγορές του Husum ή του Αμβούργου. Συχνά, τα μεγάλα μοσχάρια ήταν αδύναμα, ή και άρρωστα, όταν έφθαναν στους αλμυρούς λειμώνες, αλλά ένα καλοκαίρι καλής βόσκησης τα μεταμόρφωνε σε καλοθρεμμένα βόδια που έσφυζαν από υγεία».

Τα βόειο κρέας που παράγεται στην περιοχή της θάλασσας Wadden είναι γνωστό εδώ και αιώνες ως καλό κρέας υψηλής ποιότητας, με ξεχωριστή αλμυρή γεύση λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών παραγωγής του. Όταν το θαλασσινό νερό καλύπτει το έδαφος, του προσφέρει θαλασσινό αλάτι και ανόργανα άλατα. Τα ζώα βόσκουν στους αλμυρούς λειμώνες και η μεγάλη περιεκτικότητα της χλόης σε κάλιο και σε νάτριο μεταβάλλει τη γεύση του κρέατος και προσδίδει στο προϊόν με την ονομασία «Vadehavsstude» την ιδιαίτερη ποιότητα και την χαρακτηριστική αλμυρή γεύση του.

Το προϊόν με την ονομασία «Vadehavsstude» πωλείται ως ιδιότυπο προϊόν του εθνικού πάρκου της θάλασσας Wadden. Η εν λόγω ονομασία χρησιμοποιείται τόσο από τους τοπικούς παραγωγούς όσο και από τους εμπόρους.

Οι οργανισμοί τουριστικής προώθησης της περιοχής της θάλασσας Wadden και του εθνικού της πάρκου προβάλλουν την παραγωγή του «Vadehavsstude» ως σημαντικό χαρακτηριστικό της περιοχής.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.