ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.199.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
7 Ιουλίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 199/01

Σύσταση του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2011 — Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 199/02

Ισοτιμίες του ευρώ

6

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2011/C 199/03

Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων

7

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

2011/C 199/04

Προσφυγή που ασκήθηκε στις 11 Απριλίου 2011 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της Ισλανδίας (Υπόθεση E-8/11)

8

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 199/05

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse) ( 1 )

9

2011/C 199/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

10

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2011/C 199/07

Ανακοίνωση υπόψη του Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi που είχε προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 της Επιτροπής

11

 

Διορθωτικά

2011/C 199/08

Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 142 της 13.5.2011)

13

2011/C 199/09

Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής που αφορά την ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας (ΕΕ C 142 της 13.5.2011)

13

2011/C 199/10

Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση για τη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ (ΕΕ C 146 της 17.5.2011)

14

2011/C 199/11

Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τηv ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συμπυκνωμένης πρωτεΐνης σόγιας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ C 121 της 19.4.2011)

14

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2011

Νεολαία σε κίνηση — Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων

2011/C 199/01

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τα άρθρα 165 και 166,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωσή της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 — Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Επιτροπή θέτει ως μια από τις προτεραιότητές της την ανάπτυξη οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία («έξυπνη ανάπτυξη») και προβάλλει μια εμβληματική πρωτοβουλία (Νεολαία σε κίνηση), προκειμένου να ενισχυθούν οι επιδόσεις και η ελκυστικότητα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο και να βελτιωθεί η συνολική ποιότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ένωση, με τον συνδυασμό αριστείας και ισότητας μέσα από την προώθηση της κινητικότητας των νέων και τη βελτίωση της κατάστασής τους όσον αφορά την απασχόληση. Η παρούσα σύσταση εντάσσεται στην πρωτοβουλία Νεολαία σε κίνηση και συνάδει προς τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρώπης 2020.

(2)

Η μαθησιακή κινητικότητα, δηλαδή η διακρατική κινητικότητα με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, αποτελεί έναν από τους βασικούς τρόπους με τον οποίο οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν τη μελλοντική τους απασχολησιμότητα, καθώς και την διαπολιτισμική τους συνειδητοποίηση, την προσωπική τους ανέλιξη, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Οι Ευρωπαίοι που είναι κινητικοί ως νεαροί εκπαιδευόμενοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν κινητικοί και αργότερα στη ζωή τους ως εργαζόμενοι. Η μαθησιακή κινητικότητα μπορεί να καταστήσει τα συστήματα και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πιο ανοιχτά, πιο ευρωπαϊκά και διεθνή και περισσότερο προσιτά και αποδοτικά. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας με εντατική χρησιμοποίηση της γνώσης.

(3)

Τα οφέλη της κινητικότητας υπογραμμίσθηκαν στο ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την κινητικότητα (1) και στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 2001, για την ενδοκοινοτική κινητικότητα των σπουδαστών, των επιμορφωνόμενων ατόμων, των εθελοντών, των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών (2). Η εν λόγω σύσταση του 2001 καλούσε τα κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αρθούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την κινητικότητα αυτών των ομάδων.

(4)

Πολλά έχουν επιτευχθεί στον τομέα της κινητικότητας των νέων από τότε που εκδόθηκε η σύσταση του 2001. Ωστόσο, δεν αξιοποιούνται πλήρως όλα τα μέσα και εργαλεία και πολλά εμπόδια παραμένουν. Επιπλέον, την τελευταία δεκαετία το συνολικό περιεχόμενο της μαθησιακής κινητικότητας άλλαξε σημαντικά, μεταξύ άλλων λόγω της παγκοσμιοποίησης, της τεχνολογικής προόδου — συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορίας («ΤΕΠ») — και, τέλος, της μεγαλύτερης έμφασης που δόθηκε στην απασχολησιμότητα και την κοινωνική διάσταση.

(5)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, σχετικά με την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τονίζεται ότι η ποικιλομορφία και τα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα μπορούν να κινητοποιήσουν τη δημιουργικότητα.

(6)

Στα συμπεράσματά του, της 21ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την κινητικότητα των νέων, το Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να εγκρίνουν τον στόχο να καταστεί σταδιακά η πραγματοποίηση περιόδων μάθησης στο εξωτερικό ο κανόνας και όχι η εξαίρεση για όλους τους Ευρωπαίους νέους. Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή να καταρτίσει πλάνο εργασίας για την ενσωμάτωση δράσεων υπέρ της διασυνοριακής κινητικότητας σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες που καταβάλλουν για την προώθηση της κινητικότητας.

(7)

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, αναγνωρίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επωφεληθεί περισσότερο από την αυξανόμενη κινητικότητα και δικτύωση στον τομέα της μάθησης,

(8)

Η Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο με τίτλο «Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων» τον Ιούλιο του 2009, η οποία έδωσε το έναυσμα για δημόσια διαβούλευση σε σειρά θεμάτων, όπως: πώς μπορούν να τονωθούν καλύτερα οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους Ευρωπαίους νέους, ποια εμπόδια στην κινητικότητα εξακολουθούν να μην έχουν ξεπεραστεί και πώς όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια νέα σύμπραξη με σκοπό τη μαθησιακή κινητικότητα. Οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης υπήρξαν σημαντικές για την παρούσα σύσταση, όπως και οι γνωμοδοτήσεις που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (3) και την Επιτροπή των Περιφερειών (4).

(9)

Η κινητικότητα των νεαρών ερευνητών πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ένωση δεν υστερεί έναντι των ανταγωνιστών της στην έρευνα και την καινοτομία. Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2008, με τίτλο «Καλύτερες σταδιοδρομίες και περισσότερη κινητικότητα: μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τους ερευνητές» πρότεινε μια δέσμη ενεργειών οι οποίες θα εγγυώνται στους ερευνητές σε ολόκληρη την Ένωση κατάλληλη κατάρτιση, ελκυστική σταδιοδρομία και εξάλειψη των εμποδίων στην κινητικότητά τους. Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο, στα συμπεράσματα που ενέκρινε στις 2 Μαρτίου 2010 για την κινητικότητα και τη σταδιοδρομία των Ευρωπαίων ερευνητών, διατύπωσε σαφείς προτάσεις για τη βελτίωση της κινητικότητας των ερευνητών και εντόπισε διάφορα πεδία δράσης, με σκοπό να προαγάγει την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης (την «πέμπτη ελευθερία»).

(10)

Τα προγράμματα της Ένωσης, εκτός από τη σημαντική στήριξη που παρέχουν στην κινητικότητα και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη και διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών συστημάτων, έχουν καταστήσει εφικτή την διάδοση ορθών πρακτικών και εργαλείων σε επίπεδο Ένωσης, με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των νέων σε όλα τα πλαίσια μάθησης και κατάρτισης.

(11)

Οι οικονομικές εκτιμήσεις καθιστούν ιδιαίτερα αναγκαία την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης και της διοικητικής απλούστευσης των υφισταμένων εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων και εργαλείων για την προαγωγή και στήριξη της μαθησιακής κινητικότητας.

(12)

Η παρούσα σύσταση αφορά τους νέους της Ευρώπης σε όλα τα πλαίσια μάθησης και κατάρτισης, στο σχολείο, στην επαγγελματική κατάρτιση (εντός του σχολείου ή ως μαθητεία), σε προγράμματα βραχείας διάρκειας και επίπεδα προπτυχιακών σπουδών, μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού, καθώς και στις ανταλλαγές νέων, στις εθελοντικές δραστηριότητες ή στην πρακτική άσκηση, εντός ή εκτός της Ένωσης. Η μαθησιακή κινητικότητα θεωρείται ότι άπτεται όλων των επιστημονικών κλάδων και όλων των τομέων, όπως ο πολιτισμός, οι επιστήμες, η τεχνολογία, οι τέχνες και ο αθλητισμός, και ότι απευθύνεται επίσης στους νεαρούς επιχειρηματίες και ερευνητές. Κατά την έννοια της παρούσας σύστασης, νοείται η μάθηση που πραγματοποιείται σε επίσημα, ανεπίσημα και άτυπα πλαίσια.

(13)

Η παρούσα σύσταση επιδιώκει να παροτρύνει τα κράτη μέλη ώστε να προαγάγουν τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων και, όπου αυτό είναι δυνατό, να άρουν τα εμπόδια που παρακωλύουν την πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Ταυτόχρονα, σέβεται απόλυτα τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

(14)

Για να διευκολυνθεί η κινητικότητα, η παρούσα σύσταση ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των υφιστάμενων μέσων της Ένωσης και της Μπολόνιας, ιδίως του ευρωπαϊκού χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα, του Europass (συμπεριλαμβανομένου του συμπληρώματος διπλώματος), του βιβλιαρίου Youthpass, του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων και του ευρωπαϊκού συστήματος ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

(15)

Η παρούσα σύσταση παρέχει ειδική καθοδήγηση όσον αφορά τα διοικητικά και θεσμικά θέματα που έχουν σχέση με την μαθησιακή κινητικότητα των νέων,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1)   Πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τις ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας

α)

Να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών και της καθοδήγησης που παρέχουν σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας και τη διαθεσιμότητα υποτροφιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έχοντας ως στόχο ειδικές ομάδες εκπαιδευομένων, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βρουν νέους, δημιουργικούς και διαδραστικούς τρόπους διάδοσης των πληροφοριών, επικοινωνίας και ανταλλαγών με τους νέους και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες.

β)

Να καταστήσουν ευχερέστερη την πρόσβαση στην πληροφόρηση για όλους τους νέους όσον αφορά τη μαθησιακή κινητικότητα, π.χ. μέσω κεντρικών δικτυακών πυλών και άλλων δικτυακών υπηρεσιών, κέντρων υποστήριξης (όπως οι «ευρωπαϊκές υπηρεσίες»), πληροφοριών και υπηρεσιών παροχής συμβουλών. Η χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο διαδίκτυο μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η χρήση του δικτύου Euroguidance.

γ)

Να συνεργαστούν με την Επιτροπή ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω και να επικαιροποιήσουν την πύλη PLOTEUS για τις ευκαιρίες μάθησης, δηλαδή να αυξήσουν τον αριθμό των εθνικών σημείων πληροφόρησης στα οποία έχουν άμεση πρόσβαση οι πολίτες μέσω της πολυγλωσσικής διεπαφής PLOTEUS.

δ)

Να ενθαρρύνουν τα σχετικά εθνικά και περιφερειακά γραφεία ώστε να εγγυώνται ότι το έργο τους ενσωματώνεται στο έργο των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή σαφών, συνεκτικών και απλών πληροφοριών.

2)   Κίνητρα για συμμετοχή σε διακρατικές δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας

α)

να προαγάγουν την προστιθέμενη αξία της μαθησιακής κινητικότητας μεταξύ εκπαιδευόμενων, των οικογενειών τους, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, λειτουργών που εργάζονται με νέους και εργοδοτών όσον αφορά την ολοκλήρωσή τους και την ανάπτυξη επαγγελματικών, γλωσσικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων, την δημιουργικότητα, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη μελλοντική απασχολησιμότητα, ιδίως στο πλαίσιο μιας διαρκώς πιο παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

β)

Να ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ των συναφών οργανώσεων, των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και άλλων παραγόντων, προκειμένου να εξασφαλίζεται συντονισμένη προσέγγιση με στόχο την παροχή κινήτρων στους νέους.

γ)

Να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ομοτίμων μεταξύ κινητικών και ακόμα μη κινητικών εκπαιδευομένων, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητα.

δ)

να ενθαρρύνουν μία «παιδεία κινητικότητας», για παράδειγμα με την ένταξη των ευκαιριών κινητικότητας σε όλα τα μαθησιακά πλαίσια καθώς και με την προαγωγή μεγαλύτερης κοινωνικής αναγνώρισης της αξίας της μαθησιακής κινητικότητας.

3)   Διαμόρφωση ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως όσον αφορά τις δεξιότητες σε ξένες γλώσσες και την διαπολιτισμική συνειδητοποίηση

α)

να αναγνωρίσουν τη σημασία της εκμάθησης γλωσσών και της απόκτησης διαπολιτισμικών ικανοτήτων από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας την ποιοτική γλωσσική και πολιτισμική προετοιμασία για την κινητικότητα, τόσο στη γενική όσο και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

β)

να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν πιο καινοτόμες μεθόδους για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μεταξύ άλλων όσες βασίζονται στις ΤΠΕ. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δίνεται στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους και στις ειδικές ανάγκες τους.

γ)

Να ενθαρρύνουν την απόκτηση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων από τους νέους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα μπορούν να προετοιμάσουν την κινητικότητά τους υπό τις καλύτερες συνθήκες, καθώς και ότι θα εκμεταλλεύονται τις νέες ευκαιρίες για εικονική κινητικότητα, η οποία συμπληρώνει την υλική κινητικότητα.

δ)

Να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις και τις ανταλλαγές μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και μεταξύ παρόχων ανεπίσημων μορφών μάθησης, προκειμένου να προετοιμάζονται καλύτερα οι περίοδοι κινητικότητας.

4)   Διοικητικά και θεσμικά ζητήματα σχετικά με τις περιόδους μάθησης στο εξωτερικό

α)

Να επιλύσουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τα διοικητικά ζητήματα που δημιουργούν δυσκολίες για την απόκτηση θεώρησης και άδειας παραμονής από μη μόνιμους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν ευκαιρία μάθησης σε κάποιο κράτος μέλος.

β)

Να μειώσουν, όπου αυτό είναι δυνατό, τον διοικητικό φόρτο, ώστε να προωθήσουν τη μαθησιακή κινητικότητα από και προς την Ένωση. Η ενίσχυση της συνεργασίας και των συμπράξεων με τρίτες χώρες, οι συμφωνίες μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ ιδρυμάτων αναμένεται να διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα μεταξύ της Ένωσης και άλλων μερών του κόσμου.

γ)

Να μελετήσουν ζητήματα που ανακύπτουν από τους διαφορετικούς νομικούς κανόνες που ισχύουν στην Ένωση όσον αφορά τη συμμετοχή ανηλίκων σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.

δ)

Να διαμορφώσουν σαφή συστήματα για να ενθαρρύνουν τους μαθητευόμενους σε αρχική επαγγελματική εκπαίδευση να συμμετάσχουν σε μαθησιακή κινητικότητα. Για να τονωθεί η μαθησιακή κινητικότητα των μαθητευομένων και των νέων ερευνητών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, κατάλληλη πρόσβαση σε προστασία όσον αφορά την ασφάλιση, τα εργασιακά πρότυπα, τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και τις ρυθμίσεις που αφορούν τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις.

ε)

Να ενθαρρύνουν ενεργά τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από κοινού με ιδρύματα άλλων χωρών.

στ)

Να ενσωματώσουν ευκαιρίες για κινητικότητα στο πρόγραμμα σπουδών ή το πρόγραμμα κατάρτισης, κατά περίπτωση. Πέραν αυτού, η προσφορά ευκαιριών και για σύντομες περιόδους κινητικότητας μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους νέους να γίνουν κινητικοί.

5)   Δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και δανείων

Να προαγάγουν τη δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και δανείων και την κατάλληλη πρόσβαση σε σχετικές παροχές, ώστε να διευκολύνουν τη μαθησιακή κινητικότητα των νέων.

6)   Ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας

α)

Να χρησιμοποιούν υφιστάμενους χάρτες ποιότητας, όπως τον ευρωπαϊκό χάρτη ποιότητας για την κινητικότητα και χάρτες εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι η κινητικότητα είναι υψηλής ποιότητας, και να προαγάγουν την διασφάλιση της ποιότητας για κάθε πτυχή της κινητικότητας.

β)

Να ενθαρρύνουν τον συνεχή διάλογο και σαφείς ρυθμίσεις μεταξύ των ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής, π.χ. με τη χρήση συμφωνιών μάθησης. Να ενθαρρύνουν την αναγνώριση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται, διαφανείς διαδικασίες επιλογής, ανταλλαγές ομοτίμων και διαρθρωμένη στήριξη των εκπαιδευομένων.

γ)

Να ενθαρρύνουν τους μηχανισμούς τακτικής ανατροφοδότησης μετά από περίοδο μαθησιακής κινητικότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της εμπειρίας.

δ)

Να ενθαρρύνουν την κατάρτιση προγραμμάτων καθοδήγησης και μάθησης από ομοτίμους, ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των διακινούμενων εκπαιδευομένων στη χώρα ή στο ίδρυμα υποδοχής.

ε)

Να ενθαρρύνουν την παροχή άνετων και οικονομικά προσιτών εγκαταστάσεων, όπως η στέγη, το φαγητό και η μεταφορά, για τους κινητικούς εκπαιδευόμενους.

στ)

Να ενθαρρύνουν την παροχή καθοδήγησης στους εκπαιδευόμενους όσον αφορά την βέλτιστη χρήση της μαθησιακής κινητικότητας ώστε να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

ζ)

Να ενθαρρύνουν την παροχή καθοδήγησης στους διακινούμενους εκπαιδευόμενους μετά την επιστροφή τους ως προς την αξιοποίηση των ικανοτήτων που απέκτησαν κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό. Να παρέχουν βοήθεια για την ενσωμάτωση έπειτα από μακρά παραμονή στο εξωτερικό.

7)   Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων

α)

Να προωθήσουν την εφαρμογή και τη χρήση των μέσων της Ένωσης τα οποία διευκολύνουν τη μεταφορά και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που είναι προϊόν εμπειριών κινητικότητας μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει επίσης να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στα εν λόγω μέσα, ιδίως μεταξύ των εργοδοτών.

β)

Να βελτιώσουν τις διαδικασίες και τις κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση και την αναγνώριση τόσο της άτυπης όσο και της ανεπίσημης μάθησης, ώστε να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η κινητικότητα, π.χ. στο πλαίσιο των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της εργασίας των νέων.

γ)

Να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της επικύρωσης και της αναγνώρισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως είναι οι δεξιότητες σε ξένες γλώσσες, που αποκτώνται κατά τη διάρκεια περιόδων κινητικότητας στο εξωτερικό.

δ)

Να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την ορατότητα των σημείων επαφής όπου τα άτομα θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και την επικύρωση των επαγγελματικών προσόντων τους μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό.

8)   Μειονεκτούντες εκπαιδευόμενοι

Να παρέχουν στους μειονεκτούντες εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ενδέχεται να στερούνται ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας, στοχοθετημένες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα προγράμματα και στήριξη, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

9)   Συμπράξεις και χρηματοδότηση

α)

Να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συμπράξεων μαθησιακής κινητικότητας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις, ενώσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να αποδειχθούν αξιόλογοι εταίροι στη συνάρτηση αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθούν τα δίκτυα σχολείων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που ανταλλάσσουν πληροφορίες, ειδήσεις και εμπειρίες.

β)

Να παροτρύνουν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας μέσω της επέκτασης υφιστάμενων δικτύων και της δημιουργίας νέων συμπράξεων.

γ)

Να τονώσουν την ενεργό συνεργασία και επικοινωνία, μεταξύ άλλων με δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και υποστήριξης σχετικά με την αξία της μαθησιακής κινητικότητας, μεταξύ του εκπαιδευτικού και του επιχειρηματικού κλάδου, αφού η συμμετοχή επιχειρήσεων συνιστά σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της κινητικότητας των νέων, μεταξύ άλλων επειδή έχει ως αποτέλεσμα τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας. Όπου κρίνεται σκόπιμο, να παρέχουν κίνητρα, όπως ειδικές υποτροφίες σε επιχειρήσεις, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη δέσμευσή τους στην προσφορά τοποθετήσεων.

δ)

Να συμβάλουν στη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα των εθνικών και ενωσιακών προγραμμάτων, ενόψει της δημιουργίας συμπράξεων και της βελτίωσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων κινητικότητας.

10)   Ο ρόλος των «πολλαπλασιαστών»

α)

Να ενθαρρύνουν και να προαγάγουν τη χρήση «πολλαπλασιαστών», λχ. των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, της οικογένειας, των λειτουργών που εργάζονται με νέους και των νέων που έχουν συμμετάσχει σε εμπειρία κινητικότητας, ώστε να εμπνεύσουν και να κινητροδοτήσουν τους νέους να δοκιμάσουν την κινητικότητα. Να ενθαρρύνουν τους εργοδότες στον τομέα της εκπαίδευσης να αναγνωρίσουν τη σημασία και την αξία της προσήλωσης των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των λειτουργών που εργάζονται με νέους στη μαθησιακή κινητικότητα.

β)

Να προωθούν και να υποστηρίζουν την παροχή ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας ως συνιστώσας της αρχικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των διευθυντών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών, του διοικητικού προσωπικού και των λειτουργών που εργάζονται με νέους.

11)   Παρακολούθηση της προόδου

α)

Να υποστηρίζουν — σε εθελοντική βάση — τις εργασίες για την εξέταση της σκοπιμότητας της δημιουργίας ενός μεθοδολογικού πλαισίου με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας και την εξάλειψη των παραγόντων που την παρεμποδίζουν, βάσει μιας προπαρασκευαστικής μελέτης που θα πραγματοποιήσει το δίκτυο EYRYDICE με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και με πλήρη χρήση των υπαρχουσών πηγών δεδομένων και πληροφοριών.

β)

Στα πλαίσια των υφιστάμενων δομών για την υποβολή εκθέσεων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση («ΕΤ 2020»), να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο στον τομέα της προαγωγής της μαθησιακής κινητικότητας και της εξάλειψης των παραγόντων που την παρεμποδίζουν.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1)

Να εξασφαλίσει — σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη — την πλήρη και αποτελεσματική χρήση των προγραμμάτων και προϋπολογισμών της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της διά βίου μάθησης, ώστε να επεκταθούν και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες μάθησης των νέων, λχ. μελετώντας το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης των ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (5).

2)

Να υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών με σκοπό την προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως εξετάζοντας τις επιπτώσεις της παρούσας σύστασης στην επόμενη γενιά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ένωσης, στη νεολαία και στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης.

3)

Να βελτιώσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, το στατιστικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την καταμέτρηση τη μαθησιακή κινητικότητα σε διακρατική κλίμακα.

4)

Να εξετάσει, σε στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, τη σκοπιμότητα της ανάπτυξης ενός μεθοδολογικού πλαισίου — το οποίο αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την κινητικότητα της νεολαίας ως «Οδικός χάρτης κινητικότητας» με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την προαγωγή της μαθησιακής κινητικότητας και την εξάλειψη των παραγόντων που την παρεμποδίζουν.

5)

Να αξιολογήσει την πρόοδο όσον αφορά την εξάλειψη των παραγόντων που εμποδίζουν τη μαθησιακή κινητικότητα μετά τα τέσσερα πρώτα έτη εφαρμογής της παρούσας σύστασης.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2011.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

FAZEKAS S.


(1)  ΕΕ C 371 της 23.12.2000, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 215 της 9.8.2001, σ. 30.

(3)  ΕΕ C 255 της 22.9.2010, σ. 81.

(4)  ΕΕ C 175 της 1.7.2009, σ. 31.

(5)  Πέραν της εξέτασης της σκοπιμότητας της ανάπτυξης νέων μέσων χρηματοδοτικής υποστήριξης — μαζί και ενός πιθανού μηχανισμού για ευρωπαϊκά φοιτητικά δάνεια — σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση του Συμβουλίου προς την Επιτροπή στα συμπεράσματα του Νοεμβρίου 2008 για την κινητικότητα των νέων.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/6


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

6 Ιουλίου 2011

2011/C 199/02

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,4318

JPY

ιαπωνικό γιεν

116,03

DKK

δανική κορόνα

7,4589

GBP

λίρα στερλίνα

0,89485

SEK

σουηδική κορόνα

9,0902

CHF

ελβετικό φράγκο

1,2059

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

7,7665

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

24,265

HUF

ουγγρικό φιορίνι

265,06

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7091

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9544

RON

ρουμανικό λέι

4,2105

TRY

τουρκική λίρα

2,3394

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,3420

CAD

καναδικό δολάριο

1,3833

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

11,1436

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7335

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,7605

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 522,70

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,7005

CNY

κινεζικό γιουάν

9,2592

HRK

κροατικό κούνα

7,3993

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 240,27

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,3146

PHP

πέσο Φιλιππινών

61,526

RUB

ρωσικό ρούβλι

40,0600

THB

ταϊλανδικό μπατ

43,660

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,2495

MXN

μεξικανικό πέσο

16,7138

INR

ινδική ρουπία

63,5790


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/7


Κρατικές ενισχύσεις — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων

2011/C 199/03

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δεν εγείρει αντιρρήσεις για το ακόλουθο μέτρο κρατικής ενίσχυσης:

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

:

23ης Μαρτίου 2011

Αριθμός της υπόθεσης

:

69527

Αριθμός απόφασης

:

89/11/COL

Κράτος ΕΖΕΣ

:

Νορβηγία

Τίτλος (ή/και ονομασία του δικαιούχου)

:

Τροποποίηση του καθεστώτος για κέντρα καινοτομίας βάσει έρευνας

Νομική βάση

:

Κυβερνητική λευκή βίβλος περί έρευνας: «Commitment to Research». Έγγραφο προϋπολογισμού για το 2011 από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας. Κατευθυντήριες γραμμές από το Συμβούλιο Ερευνών της Νορβηγίας

Μορφή της ενίσχυσης

:

Επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

:

1 680 εκατ. ΝΟΚ

Διάρκεια

:

Έως το 2019

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

:

The Norwegian Ministry of Education and Research

PO Box 8119 Dep.

0032 Oslo

NORWAY

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία, δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΕΖΕΣ-Δικαστήριο

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/8


Προσφυγή που ασκήθηκε στις 11 Απριλίου 2011 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της Ισλανδίας

(Υπόθεση E-8/11)

2011/C 199/04

Στις 11 Απριλίου 2011, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ, εκπροσωπούμενη από τους Xavier Lewis και Florence Simonetti, ενεργούντες ως αντιπρόσωποι της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ, 35, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium, άσκησε προσφυγή κατά της Ισλανδίας ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ζητεί από το Δικαστήριο ΕΖΕΣ να αναγνωρίσει ότι:

1)

Η Δημοκρατία της Ισλανδίας, παραλείποντας να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες αρχές της έχουν εκπονήσει και, ενδεχομένως, εγκρίνει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και καταρτίσει σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του θορύβου για όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες στο έδαφός της όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι συνοπτικές παρουσιάσεις των σχεδίων δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VI της οδηγίας, αποστέλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχής της ΕΖΕΣ, αθέτησε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 10 της Πράξης που αναφέρεται στο σημείο 32ζ του παραρτήματος ΧΧ της συμφωνίας ΕΟΧ (Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου) όπως προσαρμόστηκε στη συμφωνία ΕΟΧ ως πρωτόκολλο 1 αυτής.

και ότι

2)

η Δημοκρατία της Ισλανδίας βαρύνεται με τα δικαστικά έξοδα.

Νομικά και πραγματικά περιστατικά και νομική θεμελίωση:

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ υποστηρίζει ότι η Ισλανδία παρέλειψε να καταρτίσει στρατηγικούς χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του θορύβου για όλους τους μεγάλους οδικούς άξονες όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως.

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ υποστηρίζει ότι η εν λόγω παράλειψη συνιστά παράβαση του άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφος 1 και του άρθρου 10 της οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, που αναφέρεται στο σημείο 32ζ του παραρτήματος ΧΧ της συμφωνίας ΕΟΧ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 199/05

1.

Στις 29 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις NYSE Euronext («NYX», ΗΠΑ) και Deutsche Börse («DB», Γερμανία) προβαίνουν σε πλήρη μεταξύ τους συγχώνευση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την NYX: υπηρεσίες δελτίου τιμών, διαπραγμάτευση σε μετρητά, μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, διαπραγμάτευση παραγώγων και συμψηφισμός, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και τεχνολογικές λύσεις·

για την DB: υπηρεσίες δελτίου τιμών, διαπραγμάτευση σε μετρητά, μετασυναλλακτικές υπηρεσίες, διαπραγμάτευση παραγώγων και συμψηφισμός, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και τεχνολογικές λύσεις.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).


7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/10


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2011/C 199/06

1.

Στις 30 Ιουνίου 2011, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση The Blackstone Group L.P. («Blackstone», ΗΠΑ) αποκτά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων έλεγχο του συνόλου της Valad Funds Management Limited και της Valad Property Trust (από κοινού «Valad Property», Αυστραλία) με αγορά τίτλων.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Blackstone: εναλλακτική διαχείριση περιουσίας, χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

για την Valad Property: υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητα.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κοινοτικού κανονισμού συγκεντρώσεων (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή ενδεχόμενες παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την ένδειξη COMP/M.6257 — Blackstone/Valad Property. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32 («Ανακοίνωση σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/11


Ανακοίνωση υπόψη του Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi που είχε προστεθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 της Επιτροπής

2011/C 199/07

1.

Στην κοινή θέση 2002/402/ΚΕΠΠΑ (1) η Ένωση καλείται να διατάξει τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων οντοτήτων που συνδέονται μαζί τους, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις ΣΑΗΕ 1267(1999) και 1333(2000) και ενημερώνονται τακτικά από την επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης ΣΑΗΕ 1267(1999).

Ο κατάλογος της εν λόγω επιτροπής των ΗΕ περιλαμβάνει:

την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν,

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οντότητες, φορείς και ομάδες που συνδέονται με την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, και

νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ανήκουν ή ελέγχονται από, ή στηρίζουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε από αυτά τα συνδεδεμένα πρόσωπα, τις οντότητες, τους φορείς και τις ομάδες.

Πράξεις ή δραστηριότητες που αποδεικνύουν ότι πρόσωπο, ομάδα, επιχείρηση ή οντότητα είναι «συνδεδεμένη με» την Αλ Κάιντα, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν ή τους Ταλιμπάν περιλαμβάνουν:

α)

τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση, στο σχεδιασμό, στην διευκόλυνση, στην προπαρασκευή ή στην εκτέλεση πράξεων ή δραστηριοτήτων από, σε συνδυασμό με, εξ ονόματος, για λογαριασμό, ή προς στήριξη της Αλ Κάιντα, των Ταλιμπάν ή του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ή κάθε πυρήνα, φορέα, υποομάδα ή παραφυάδα αυτών,

β)

την προμήθεια, την πώληση ή τη μεταφορά όπλων και σχετικού υλικού σε αυτούς,

γ)

την στρατολόγηση υπέρ οιουδήποτε εξ αυτών, ή

δ)

τη στήριξη με οποιονδήποτε τρόπο πράξεων ή δραστηριοτήτων οποιουδήποτε εξ αυτών.

2.

Η επιτροπή του ΟΗΕ αποφάσισε στις 16 Ιουνίου 2011 να προσθέσει στον σχετικό κατάλογο τον Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi, ο οποίος μπορεί να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, στην επιτροπή του ΟΗΕ, μαζί με κάθε αποδεικτικό έγγραφο, αίτηση για την επανεξέταση της απόφασης με την οποία συμπεριλαμβάνεται στον προαναφερόμενο κατάλογο του ΟΗΕ. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Τηλ. +1 2129632671

Φαξ +1 2129631300 / 3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Πέραν της απόφασης των ΗΕ που αναφέρεται στο σημείο 2, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 621/2011 (2), ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν (3). Η τροποποίηση που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, προσθέτει τον Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi στον κατάλογο του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού («Παράρτημα I»).

Ως εκ τούτου, τα ακόλουθα μέτρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 εφαρμόζονται στα πρόσωπα και τις οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι:

1)

δέσμευση όλων των κεφαλαίων και οικονομικών πόρων που ανήκουν ή βρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων, και απαγόρευση για καθένα από αυτά της διάθεσης κεφαλαίων και οικονομικών πόρων στα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες ή προς όφελος αυτών, αμέσως ή εμμέσως (άρθρα 2 και 2α (4)), και

2)

απαγόρευση της χορήγησης, πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς, αμέσως ή εμμέσως, τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, βοήθειας ή κατάρτισης που σχετίζεται με στρατιωτικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες (άρθρο 3).

4.

Το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 (5) προβλέπει διαδικασία αναθεώρησης εάν υποβληθούν παρατηρήσεις από αυτούς που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο σχετικά με τους λόγους εγγραφής τους. Τα πρόσωπα και οι οντότητες που έχουν εγγραφεί στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από την Επιτροπή να τους κοινοποιήσει τους λόγους εγγραφής τους στον κατάλογο. Η σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

«Restrictive measures»

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Επίσης, εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στην δυνατότητα προσφυγής κατά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 621/2011 ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 263 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα προσωπικά δεδομένα των εν λόγω προσώπων εξετάζονται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας (επί του παρόντος Ένωσης) και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6). Κάθε αίτηση, π.χ. για περαιτέρω πληροφορίες ή για την άσκηση των δικαιωμάτων δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 (π.χ. πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή διόρθωση προσωπικών δεδομένων), πρέπει να αποστέλλεται στην Επιτροπή, στην ίδια διεύθυνση με αυτήν που αναφέρεται στο σημείο 4 ανωτέρω.

7.

Για λόγους καλής διαχείρισης, εφιστάται η προσοχή των προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002, για τη χορήγηση άδειας χρησιμοποίησης των δεσμευμένων κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 2α του εν λόγω κανονισμού.


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 166 της 25.6.2011, σ. 18.

(3)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

(4)  Το άρθρο 2α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2003 του Συμβουλίου (ΕΕ L 82 της 29.3.2003, σ. 1).

(5)  Το άρθρο 7α προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 346 της 23.12.2009, σ. 42).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Διορθωτικά

7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/13


Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 142 της 13ης Μαΐου 2011 )

2011/C 199/08

Όσον αφορά τον τίτλο της πράξης,

αντί:

διάβαζε:


7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/13


Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής που αφορά την ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συνδετήρων και μερών αυτών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 142 της 13ης Μαΐου 2011 )

2011/C 199/09

Όσον αφορά τον τίτλο της πράξης,

αντί:

διάβαζε:


7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/14


Διορθωτικό στη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με την ανακοίνωση για τη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 146 της 17ης Μαΐου 2011 )

2011/C 199/10

Όσον αφορά τον τίτλο της πράξης,

αντί:

διάβαζε:


7.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 199/14


Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά τηv ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συμπυκνωμένης πρωτεΐνης σόγιας καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 121 της 19ης Απριλίου 2011 )

2011/C 199/11

Όσον αφορά τον τίτλο της πράξης,

αντί:

διάβαζε: