ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2011.175.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 175

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

54ό έτος
15 Ιουνίου 2011


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2011/C 175/01

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμβολή του πολιτισμού στην εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020

1

2011/C 175/02

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα

5

2011/C 175/03

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο

8

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

15.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 175/1


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη συμβολή του πολιτισμού στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

2011/C 175/01

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη σύνοδό του της 17ης Ιουνίου 2010, ενέκρινε την «Ευρώπη 2020», μια στρατηγική για τις θέσεις απασχόλησης και την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (1),

το πολιτικό ιστορικό, όπως εκτίθεται στο παράρτημα των παρόντων συμπερασμάτων,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ:

τη σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Ένωσης (2), η οποία με τον προσανατολισμό 4 τονίζει τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών (ΠΔΒ) και τη συμβολή τους στην προώθηση της καινοτομίας,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την αμοιβαία γονιμοποίηση ανάμεσα στις εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Ευρώπης 2020»«Ψηφιακό Θεματολόγιο» και «Ένωση Καινοτομίας» (3), τα οποία υπογραμμίζουν τη σημασία του επιγραμμικού πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου και τονίζουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ψηφιοποίηση και η διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ άλλων μέσω της ψηφιακής βιβλιοθήκης «Europeana»,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την εμβληματική πρωτοβουλία της «Ευρώπης 2020»«Ένωση καινοτομίας: Επιτάχυνση της μετεξέλιξης της Ευρώπης μέσω της καινοτομίας σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο» (4), τα οποία αναγνωρίζουν ότι ο πολιτιστικός και ο δημιουργικός τομέας αποτελούν σημαντική πηγή τεχνολογικής και μη τεχνολογικής καινοτομίας και ότι το δυναμικό αυτό πρέπει να απελευθερωθεί πλήρως,

το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Ανάλυση της διαβούλευσης που δρομολογήθηκε με την Πράσινη Βίβλο για την “Απελευθέρωση του δυναμικού των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών”» (5), το οποίο υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα όσων ρωτήθηκαν επιθυμεί σημαντικό ρόλο για τις ΠΔΒ στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ:

τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και των εμβληματικών πρωτοβουλιών της,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

η συμβολή του πολιτισμού μπορεί να είναι σημαντική και πολυδιάστατη στα μέτρα που προτείνονται από τις κατευθυντήριες γραμμές και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Ευρώπης 2020» που αποσκοπεί να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία,

προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η συμβολή, έχουν εντοπιστεί έξι τομείς προτεραιότητας για ενισχυμένη συνεργασία στο πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου για τον Πολιτισμό 2011-2014 (6),

η συνεργασία μεταξύ όλων των σχετικών τομέων και μια στοχοθετημένη προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα πολιτικής είναι επιτακτική και κομβική για την αξιοποίηση αυτής της συνεισφοράς,

είναι σημαντικό οι δομές διακυβέρνησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη εισροές από τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα,

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ:

1.   Τη συμβολή του πολιτισμού στην έξυπνη ανάπτυξη

Οι ΠΔΒ αποτελούν ουσιώδη πηγή δυναμικού απασχόλησης. Κατά την τελευταία δεκαετία η συνολική απασχόληση στις ΠΔΒ αυξήθηκε τρεις φορές σε σύγκριση με την αύξηση της απασχόλησης στην οικονομία της ΕΕ συνολικά (7). Αποτελούν επίσης κινητήριο δύναμη της δημιουργικότητας και της μη τεχνολογικής καινοτομίας σε ολόκληρη την οικονομία, παράγοντας υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικές υπηρεσίες και αγαθά. Τέλος, μέσω των σχετικών συνδέσμων με την εκπαίδευση, ο πολιτισμός μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κατάρτιση ενός ικανού και προσαρμόσιμου εργατικού δυναμικού, συμβάλλοντας έτσι στις οικονομικές επιδόσεις.

2.   Τη συμβολή του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη

Ο πολιτισμός μπορεί να συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης της πράσινης κινητικότητας και της χρήσης βιώσιμων τεχνολογιών αιχμής, περιλαμβανομένης και της ψηφιοποίησης που διασφαλίζει την επιγραμμική διαθεσιμότητα του πολιτιστικού περιεχομένου. Οι καλλιτέχνες και ο πολιτιστικός τομέας εν γένει μπορούν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στην αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων όσον αφορά το περιβάλλον.

3.   Τη συμβολή του πολιτισμού στην περιεκτική ανάπτυξη

Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στην περιεκτική ανάπτυξη μέσα από την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό προς την πολιτιστική ποικιλομορφία. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες και τα προγράμματα μπορούν να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, και επίσης να επιτρέψουν στα άτομα και στις κοινότητες να εμπλακούν ενεργά στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ζωή,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

να λάβουν υπόψη τον εγκάρσιο χαρακτήρα του πολιτισμού κατά τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με εργαλεία και μεθοδολογίες για να μετρηθεί η συμβολή του πολιτισμού στους στόχους αυτούς,

να ενισχύσουν τις συνέργειες και να προωθήσουν συμπράξεις μεταξύ εκπαίδευσης, πολιτισμού, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια ταλέντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για δημιουργικές δραστηριότητες,

να κάνουν χρήση των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ – ιδίως των Διαρθρωτικών Ταμείων – ώστε να αναγνωριστούν οι δυνατότητες που προσφέρει ο πολιτισμός και οι ΠΔΒ ως κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη στις περιφέρειες και τις πόλεις, και να ενσωματωθούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε έξυπνες στρατηγικές εξειδίκευσης (8),

να ενθαρρύνουν, με στόχο την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, βιώσιμες και πράσινες τεχνολογίες στις διαδικασίες παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών και να στηρίξουν καλλιτέχνες και τον πολιτιστικό τομέα στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης μέσω, μεταξύ άλλων, μη τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

να διερευνήσουν τον ρόλο της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην κοινωφελή κοινωνική εργασία και στην προαγωγή της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, και να τις λαμβάνουν υπόψη τους κατά τον σχεδιασμό συναφών στρατηγικών περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης,

να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις προτεραιότητες ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων των εξειδικευμένων ιδρυμάτων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε αποτελεσματικές κοινωνικοπολιτιστικές εργασίες,

να εξετάσουν τις ανάγκες ανάπτυξης ικανοτήτων των δημόσιων πολιτιστικών οργανισμών ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις κοινωνικοπολιτιστικές λειτουργίες τους,

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

να εξετάσει, χωρίς να προκαταλαμβάνει τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς οι προτάσεις της για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ και των χρηματοδοτικών μέσων μπορούν να λάβουν πλήρως υπόψη τη συμβολή του πολιτισμού στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,

να επιδιώξει τη συνεργασία όλων των συναφών υπηρεσιών της Επιτροπής, προκειμένου να εξαρθεί ο ρόλος του πολιτισμού κατά την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και να διασφαλισθεί ότι αυτός αντανακλάται στις σχετικές πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και ρυθμίσεις διακυβέρνησης,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ:

να εφαρμόσουν το στατιστικό πλαίσιο που αναπτύσσεται από το ESSnet «πολιτισμός» με σκοπό να παραγάγουν αξιόπιστη, συγκρίσιμη και επίκαιρη πληροφόρηση για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του πολιτισμού, καθώς και να εργαστούν πάνω στις μελλοντικές προτεραιότητες βάσει των συστάσεων του ESSnet «πολιτισμός»,

να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που περιέχει το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αναφέρθηκε παραπάνω και να αδράξουν την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Δημιουργικών Βιομηχανιών ώστε να ενισχύσουν τις ΠΔΒ, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις μικροεπιχειρήσεις, και να διερευνήσουν νέους τρόπους για να αυξήσουν περαιτέρω τις ικανότητές τους σε θέματα καινοτομίας καθώς και την ικανότητά τους να ενισχύουν την καινοτομία σε άλλους τομείς,

να προωθήσουν την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτιστικό περιεχόμενο, περιλαμβανομένων των οπτικοακουστικών έργων, ιδίως μέσω της Europeana, προωθώντας έτσι και διατηρώντας την πολιτιστική πολυμορφία και την πολυγλωσσία, σεβόμενα πλήρως τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συναφή δικαιώματα,

να προωθήσουν τον αειφόρο πολιτιστικό τουρισμό ως κινητήριο δύναμη της συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης,

να διερευνήσουν πώς να ενισχύσουν την ισχυρή πολιτιστική συνιστώσα στη δια βίου μάθηση προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (9), με σκοπό τη συμβολή στη χάραξη πολιτικής στον τομέα αυτό.


(1)  EUCO 13/1/10 REV 1.

(2)  ΕΕ L 191 της 23.7.2010, σ. 28.

(3)  Έγγραφο 16834/10.

(4)  Έγγραφο 17165/10.

(5)  Έγγραφο 8224/11 – SEC(2011) 399 τελικό.

(6)  ΕΕ C 325 της 2.12.2010, σ. 1.

(7)  Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 2010, SEC(2010) 1276 τελικό.

(8)  Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2010, περί «Συμβολής της περιφερειακής πολιτικής στην έξυπνη ανάπτυξη στη στρατηγική “Ευρώπη 2020”» – COM (2010) 553 τελικό.

(9)  Οι βασικές δεξιότητες ορίζονται στη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης (ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εγκρίνοντας τα παρόντα συμπεράσματα, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ιδιαιτέρως το ακόλουθο ιστορικό:

ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (1),

έκθεση της «Επιτροπής σοφών»: «Η νέα Αναγέννηση» (2),

συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον πολιτισμό ως καταλύτη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας (12 Μαΐου 2009) (3),

συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την προώθηση μιας δημιουργικής γενιάς – Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητας καινοτομίας των παιδιών και των νέων μέσω της πολιτιστικής έκφρασης και της ευρύτερης πρόσβασης στον πολιτιστικό τομέα (4),

συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010, για τη συμβολή του πολιτισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη (5),

συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τον ρόλο του πολιτισμού στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (6),

συμπεράσματα της προεδρίας κατά την ολοκλήρωση της άτυπης συνόδου των υπουργών Πολιτισμού (Βαρκελώνη, 31 Μαρτίου 2010) (7),

δήλωση της προεδρίας επ’ ευκαιρία της άτυπης συνόδου των υπουργών Πολιτισμού (Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2010) (8),

δήλωση της προεδρίας από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Πολιτισμού (Gödöllő, Ουγγαρία, 28 Μαρτίου 2011).


(1)  ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.

(2)  http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/doc/reflection_group/final-report-cdS3.pdf και τα παραρτήματά της http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

(3)  8175/1/09 REV 1.

(4)  ΕΕ C 301 της 11.12.2009, σ. 9.

(5)  ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 15.

(6)  ΕΕ C 324 της 1.12.2010, σ. 16.

(7)  http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/descargas/Ministerios/en_conclusiones_rim_cultura.pdf.

(8)  http://www.culture.be/fileadmin/sites/culture/upload/culture_super_editor/culture_editor/documents/Relations_IntNat/7_octobre_2010_Reunion_informelle_des_Ministres_de_la_Culture_Declaration_de_la_Presidence_EN_final_2_.pdf


15.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 175/5


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα

2011/C 175/02

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

το πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013» (1) και τους ειδικούς στόχους του για τη διακρατική κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα,

το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό (2), σύμφωνα με το οποίο η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα συμβάλλει ουσιωδώς στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2008-2010 (3), και ιδίως την προτεραιότητα 1 – «Βελτίωση των όρων κινητικότητας των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα»,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2011-2014 (4), και ιδίως τον τομέα προτεραιότητας Γ – «Δεξιότητες και κινητικότητα»,

τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, της 20ής Οκτωβρίου 2005 (5)· η ΕΕ και πολλά κράτη μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης αυτής και δεσμεύονται, κατά συνέπεια, να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα των καλλιτεχνών, των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα και των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο να δημιουργούν, να παράγουν, να διαδίδουν και να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους,

ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΣ:

στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Analysis of the consultation launched by the Green Paper on “Unlocking the potential of cultural and creative industries”» (Ανάλυση των διαβουλεύσεων που δρομολογήθηκαν με την πράσινη βίβλο σχετικά με την «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας»), και ιδίως στο κεφάλαιο για την κινητικότητα και την κυκλοφορία (6), όπου τονίζεται ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στη διαβούλευση αναφέρθηκαν σε ρυθμιστικά, νομικά και άλλα ζητήματα που επηρεάζουν την κινητικότητα και ζήτησαν την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα θέματα αυτά,

στο πιλοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητικότητα των καλλιτεχνών, το οποίο έχει σκοπό την υποστήριξη του περιβάλλοντος για την κινητικότητα των καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης σχετικά με τα συστήματα πληροφόρησης (7),

στην έκθεση του Ιουνίου του 2010 που εκπόνησε η Ομάδα Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού σχετικά με την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα και ιδίως στις συστάσεις της για την παροχή πληροφοριών περί κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντηρίων γραμμών για τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας (8),

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα στην Ευρώπη έχει ζωτική σημασία για την ενίσχυση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου, και αξίζει να προωθηθεί ενεργά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της,

η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα προωθεί τις δημιουργικές επαφές καθώς και την παραγωγή και ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών,

η κινητικότητα ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη βαθύτερη γνώση του κοινού πολιτισμού μας,

η κινητικότητα είναι σημαντική για την πλήρη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τις Συνθήκες· η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ενυπάρχουν στην ενιαία αγορά μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα και, κατά συνέπεια, να προαγάγει την απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα και στην ευρύτερη οικονομία,

το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό έργο συντελείται ολοένα και περισσότερο σε διεθνή πλαίσια, όπου προκύπτουν συχνά ευκαιρίες εργασίας, περιοδείας, φιλοξενίας, συνεργασίας, συμπαραγωγής, επαγγελματικής εξέλιξης, εκπαίδευσης και αμοιβαίας μάθησης πέραν των εθνικών συνόρων,

η ενίσχυση και η βελτίωση της κινητικότητας μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ήτοι στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (9),

η επίλυση διοικητικών και ρυθμιστικών ζητημάτων που μπορούν να θέσουν εμπόδια στην κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα υπερβαίνει συνήθως το πεδίο αρμοδιότητας των πολιτιστικών αρχών· για τον λόγο αυτό, είναι σημαντική η δικτύωση και η συνεργασία μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

ένα από τα βασικά εμπόδια που αναφέρουν οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν εντός της ΕΕ είναι η δυσκολία απόκτησης πληροφοριών και συμβουλών χαρακτηριζόμενων από ακρίβεια και πληρότητα για θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΡΟΥΜΕΝΗΣ ΔΕΟΝΤΩΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ:

να διευκολύνουν την παροχή πληροφοριών χαρακτηριζόμενων από ακρίβεια και πληρότητα στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν εντός της ΕΕ από τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας· να αξιοποιήσουν καλύτερα, για τον σκοπό αυτό, την εμπειρογνωμοσύνη στους κόλπους της δημόσιας διοίκησης και των οργανώσεων του πολιτιστικού τομέα· να αξιοποιήσουν, όπου κρίνεται σκόπιμο, υφιστάμενες υπηρεσίες για τη διάδοση των πληροφοριών, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν την πρωταρχική πηγή ακριβούς πληροφόρησης.

Για τον σκοπό αυτό, ως υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας νοούνται υπηρεσίες που παρέχουν πληροφορίες σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν εντός της ΕΕ.

Ως ομάδα-στόχος των υπηρεσιών πληροφόρησης περί κινητικότητας θεωρούνται οι καλλιτέχνες και οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα οι οποίοι εισέρχονται, διαμένουν και απέρχονται από ένα κράτος. Η κοινότητα «των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα» περιλαμβάνει όλους όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με την τέχνη, τη διαχείριση, την υλικοτεχνική στήριξη, την επικοινωνία και λοιπές εργασίες στον πολιτιστικό τομέα και σε καλλιτεχνικά επαγγέλματα που ασκούνται σε άλλους τομείς (10). Εξάλλου, πέρα από τους μεμονωμένους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται ιδίως ομάδες, σύνολα και οργανώσεις. Καθώς αρκετοί από τους καλλιτέχνες που διαμένουν και εργάζονται στην Ευρώπη είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας λειτουργούν βάσει κοινών προτύπων ποιότητας, συμφωνημένων θεμάτων πληροφόρησης και στρατηγικών συμπράξεων.

Σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας, όλοι οι φορείς που συμμετέχουν σε υπηρεσία/ες πληροφόρησης περί κινητικότητας ή στο δίκτυο των υπηρεσιών αυτών δεσμεύονται από κοινού και εθελουσίως να παρέχουν στους χρήστες πληροφορίες υψηλής ποιότητας.

Το κοινό ελάχιστο διατιθέμενο περιεχόμενο της πληροφόρησης προβλέπεται ότι θα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με ρυθμιστικές, διοικητικές και άλλες πτυχές της κινητικότητας, όπως η κοινωνική ασφάλιση, η φορολογία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι θωρήσεις άδειας εισόδου και οι άδειες εργασίας, η ασφάλιση και τα τελωνεία, και η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επιπροσθέτως, θα μπορούσε επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης και εκπαίδευσης.

Για την εξασφάλιση της ποιότητας της πληροφόρησης στους προαναφερόμενους τομείς, χρειάζονται στρατηγικές συμπράξεις μεταξύ φορέων όπως ενωσιακές, εθνικές και περιφερειακές αρχές, πολιτιστικά ιδρύματα, ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ευκαιρίες αμοιβαίας μάθησης και κατάρτισης για τους παρόχους πληροφοριών, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα και την καλύτερη γνώση των σχετικών εθνικών και ενωσιακών κανονισμών και διαδικασιών· τούτο θα συμβάλει στην εξασφάλιση της ικανότητας των παρόχων πληροφοριών να κατευθύνουν καταλλήλως τους χρήστες απευθείας στις πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες και τους κανονισμούς, τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο,

η δικτύωση μεταξύ των παρόχων πληροφοριών έχει ουσιαστική σημασία για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των παρόχων των διαφόρων κρατών μελών να έρχονται σε επαφή, προκειμένου να βοηθούν τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που κατάγονται από τη χώρα τους να αποκτούν τις πληροφορίες που αναζητούν σχετικά με τους κανονισμούς και τις συνθήκες στα κράτη μέλη προορισμού· η δικτύωση παρέχει επίσης ευκαιρίες οικοδόμησης ικανοτήτων και αμοιβαίας μάθησης· για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή των παρόχων πληροφοριών από όλα τα κράτη μέλη,

θα πρέπει να συλλέγονται βασικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών πληροφόρησης περί κινητικότητας, ούτως ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα και η προσβασιμότητα των εν λόγω υπηρεσιών· τα επανεμφανιζόμενα και τα δομικά ζητήματα που αφορούν τους κανονισμούς και την εφαρμογή τους θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες εθνικές διοικητικές αρχές και τις σχετικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες κινητικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΕΙΤΑΙ:

να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα 2011-2014, προκειμένου να προτείνει το κοινό περιεχόμενο και τα κοινά πρότυπα ποιότητας για τις υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλών για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν εντός της ΕΕ· η ομάδα θα ορίσει τις λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας όσον αφορά τα θέματα και το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τους υπηκόους τρίτων χωρών· τη βάση του προβληματισμού στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα διαμορφώσει η έκθεση του Ιουνίου του 2010 που εκπόνησε η Ομάδα Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού σχετικά με την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα, μαζί με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας,

με την επιφύλαξη των συζητήσεων για το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να διερευνήσει, κατά την κατάρτιση των προτάσεών της για μελλοντικά προγράμματα, τρόπους οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών πληροφόρησης που απευθύνονται στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν,

να διαδίδει πληροφορίες για την κινητικότητα μέσα από πλατφόρμες της ΕΕ (11) και να απευθύνει αιτήματα σε ειδικευμένες υπηρεσίες των κρατών μελών ή του πολιτιστικού τομέα που είναι σε θέση να παρέχουν με ακρίβεια και πληρότητα πληροφορίες και βοήθεια στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα,

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

να υιοθετήσουν, βάσει, μεταξύ άλλων, της πρότασης του προαναφερόμενης ομάδας εμπειρογνωμόνων, το κοινό ελάχιστο περιεχόμενο και τα κοινά πρότυπα ποιότητας κατά τη δημιουργία ή την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφόρησης περί κινητικότητας για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, και να καλύψουν τα κενά των υφισταμένων εθνικών υπηρεσιών πληροφόρησης, όπου χρειάζεται,

βασιζόμενα σε εθνικές δομές και παραδόσεις, να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες πληροφόρησης περί κινητικότητας θα είναι ουδέτερες και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές σε σχέση με το κόστος, ευέλικτες και επικεντρωμένες στον χρήστη,

να προσδιορίσουν εργαλεία για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με την κινητικότητα στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, αξιοποιώντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις υφιστάμενες υπηρεσίες,

να δημοσιεύουν σε πολύγλωσσο διαδικτυακό τόπο, εάν είναι δυνατόν, τις εθνικές πληροφορίες τους σχετικά με την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα· θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η μετάφραση, περιλαμβανομένης και της αυτόματης, με σκοπό να προωθηθεί η πολυγλωσσία και να διευκολυνθούν η πρόσβαση στις πληροφορίες και η υλοποίηση προγραμμάτων για την κινητικότητα,

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ:

να συνεργαστούν στενά για να ενθαρρύνουν τη δικτύωση μεταξύ των υπηρεσιών πληροφόρησης περί κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτιώνοντας έτσι την παροχή πληροφοριών στους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα που επιθυμούν να κινηθούν εντός της ΕΕ, αξιοποιώντας υφιστάμενες συμπράξεις παροχής πληροφοριών και συμβουλών, περιλαμβανομένων και των συμπράξεων με τον πολιτιστικό τομέα, και αναπτύσσοντάς τις περαιτέρω, όπου κρίνεται σκόπιμο,

να παρακολουθούν την παροχή των υπηρεσιών πληροφόρησης περί κινητικότητας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της προσβασιμότητάς τους.


(1)  ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.

(3)  ΕΕ C 143 της 10.6.2008, σ. 9.

(4)  ΕΕ C 325 της 2.12.2010, σ. 1.

(5)  Απόφαση 2006/515/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης (ΕΕ L 201 της 25.7.2006, σ. 15). Η σύμβαση περιλαμβάνει μέτρα που σχετίζονται με την κινητικότητα και τις πολιτιστικές ανταλλαγές.

(6)  SEC (2011) 399 τελικό.

(7)  «Information systems to support the mobility of artists and other professionals in the culture field: a feasibility study», ECOTEC, 2009 - http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc2039_en.htm

(8)  http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1569_en.htm

(9)  COM (2010) 2020 τελικό.

(10)  Στην ευρύτερη ομάδα των επαγγελματιών του πολιτιστικού τομέα περιλαμβάνονται, επί παραδείγματι, οι επιμελητές, οι διευθυντές και το προσωπικό πολιτιστικών ιδρυμάτων, οι τεχνικοί, οι εργάτες σκηνής, οι ειδικοί στις ΤΠΕ, οι ειδικοί στην επικοινωνία κ.λπ..

(11)  Η Ευρώπη σου (http://ec.europa.eu/youreurope/)· Eures (Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα, http://ec.europa.eu/eures).


15.6.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 175/8


Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο

2011/C 175/03

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με την αποδοτικότητα και ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση (1)·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2008, για την προετοιμασία των νέων για τον 21ο αιώνα: ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκής συνεργασίας στον σχολικό τομέα (2)·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2009, σχετικά με στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση («ΕΚ 2020») (3)·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών (4)·

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2010, σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (5).

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ισοτιμίας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα —από τα πρώτα χρόνια της ζωής μέχρι την ενηλικίωση— παίζει θεμελιώδη ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (6).

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΟΤΙ:

Ενώ η ευθύνη της οργάνωσης και του περιεχομένου των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης εξακολουθεί να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, μαζί με την αποδοτική χρήση ενωσιακών προγραμμάτων, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την υποστήριξη και συμπλήρωση των μέτρων που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και τη βοήθεια προς τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις.

ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ:

Της διάσκεψης της Προεδρίας με θέμα «Αριστεία και ισοτιμία στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα», που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2011, στην οποία τονίστηκε η ανάγκη να συνδυαστεί η ποσοτική και ποιοτική διάσταση της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καθώς και της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού» (7).

ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο» (8).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ:

1.

Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ΠΕΦ) (9) παρέχει ευρύ φάσμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ωφελειών τόσο για τα άτομα όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Δρώντας συμπληρωματικά προς τον βασικό ρόλο της οικογένειας, η ΠΕΦ θέτει τα ουσιώδη θεμέλια για την εκμάθηση της γλώσσας, την επιτυχή δια βίου μάθηση, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ανάπτυξη και την ευχερή πρόσβαση στην απασχόληση. Εάν τεθούν στέρεες βάσεις κατά τα χρόνια που διαμορφώνεται το παιδί, η μεταγενέστερη απόκτηση γνώσεων γίνεται πιο αποτελεσματική και είναι πιθανότερο να συνεχιστεί σε ολόκληρη τη ζωή, αυξάνοντας την ισοτιμία των μαθησιακών αποτελεσμάτων και μειώνοντας το κόστος για την κοινωνία από άποψη απώλειας ταλέντων και δημόσιων δαπανών για την πρόνοια, την υγεία, ακόμη και τη δικαιοσύνη.

2.

Η υψηλής ποιότητας ΠΕΦ είναι ευεργετική για όλα τα παιδιά, αλλά ιδιαίτερα για όσα παιδιά προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτικό περιβάλλον, οικογένειες μεταναστών ή Ρομά, ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας. Βοηθώντας να κλείσει το χάσμα επιδόσεων και στηρίζοντας τη γνωστική, γλωσσική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη, η ΠΕΦ μπορεί να βοηθήσει να σπάσει ο κύκλος της μειονεξίας και της παραίτησης που συχνά οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και τη μετάδοση της φτώχειας από τη μια γενιά στην επόμενη.

3.

Από την άποψη αυτή, η παροχή καθολικά διαθέσιμης υψηλής ποιότητας ΠΕΦ μπορεί να συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και ιδίως στην επίτευξη δύο από τους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ: τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το 10% και την απαλλαγή τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

4.

Επιπλέον, δεδομένου ότι η ΠΕΦ παρέχει μια ευκαιρία για έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και έγκαιρη παρέμβαση, μπορεί να βοηθήσει να εντοπιστούν μικρά παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, ει δυνατόν, να διευκολυνθεί η ένταξή τους στα κανονικά σχολεία.

5.

Παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει σημαντική συνολική πρόοδο τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη βελτίωση της διαθεσιμότητας της ΠΕΦ, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για ποσοστό συμμετοχής 95 % μέχρι το 2020 που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020» (10), και ειδικότερα να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη πρόσβαση των παιδιών από μειονεκτούσες οικογένειες.

6.

Η παροχή υψηλής ποιότητας ΠΕΦ είναι εξίσου σημαντική με την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και του χαμηλού κόστους της, και πρέπει να αφιερωθεί προσοχή σε θέματα όπως το περιβάλλον και οι υποδομές, η στελέχωση, το πρόγραμμα σπουδών, η διακυβέρνηση και η διασφάλιση της ποιότητας.

7.

Απαιτείται συστημική και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στις υπηρεσίες ΠΕΦ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων —συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών— μαζί με στενή διατομεακή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι κοινωνικές υποθέσεις, η απασχόληση, η υγεία και η δικαιοσύνη.

8.

Είναι σημαντικό να αυξηθεί η αναλογία ανδρών στην ΠΕΦ προκειμένου να αλλάξουν οι συμπεριφορές και να φανεί ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες ικανές να προσφέρουν εκπαίδευση και φροντίδα. Είναι θετικό για τα παιδιά να έχουν πρότυπα και από τα δύο φύλα και έτσι καταρρίπτονται πιο εύκολα οι στερεοτυπικές αντιλήψεις με βάση το φύλο. Η συμμετοχή και των δύο φύλων στον χώρο εργασίας βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν πιο πλούσιες εμπειρίες και μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του διαχωρισμού με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας.

9.

Η ΠΕΦ τείνει να δέχεται λιγότερη προσοχή από οποιοδήποτε άλλο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρά τις ενδείξεις ότι οι αποδοτικές επενδύσεις στην ποιοτική παιδεία των μικρών ηλικιών είναι πολύ πιο αποτελεσματικές από τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις και φέρνουν σημαντικά οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, ιδίως για μειονεκτούντα άτομα.

10.

Σε επίπεδο ΕΕ έχουν πραγματοποιηθεί ή συγκεντρωθεί συγκριτικά λίγες έρευνες για την εκπαίδευση νέων παιδιών οι οποίες να μπορούν να διαμορφώσουν την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών ΠΕΦ στα κράτη μέλη. Όσα στοιχεία ερευνών υπάρχουν πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να συμπληρωθούν με πιο εκτενή έρευνα σχετικά με την παροχή ΠΕΦ και τον αντίκτυπό της σε όλα τα κράτη μέλη, η οποία να λαμβάνει υπόψη την πολιτισμική πολυμορφία και να καταγράφει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ:

Τα μέτρα για να ανταποκριθούμε στη διπλή πρόκληση της παροχής γενικευμένης ισότιμης πρόσβασης σε προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, αυξάνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.

Την παροχή ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς ΠΕΦ, ιδιαίτερα για παιδιά που προέρχονται από κοινωνικοοικονομικά μειονεκτικό περιβάλλον, οικογένειες μεταναστών ή Ρομά, ή έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας.

2.

Τον σχεδιασμό αποτελεσματικών μοντέλων χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων η στοχοθετημένη χρηματοδότηση, τα οποία να επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σύμφωνα με τις εθνικές και τοπικές συνθήκες.

3.

Την προαγωγή διατομεακών και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στις υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των παιδιών —γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές, ψυχολογικές και σωματικές— κατά τρόπο ολιστικό, καθώς και να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία ανάμεσα στο σπίτι και την ΠΕΦ και η ομαλή μετάβαση από το ένα επίπεδο εκπαίδευσης στο άλλο.

4.

Την υποστήριξη του επαγγελματισμού του προσωπικού της ΠΕΦ, με έμφαση στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, των προσόντων και των συνθηκών εργασίας τους, καθώς και την αύξηση του κύρους του επαγγέλματος. Επιπλέον, την ανάπτυξη πολιτικών που αποσκοπούν στην προσέλκυση, την κατάρτιση και τη διατήρηση προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα στην ΠΕΦ και τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων.

5.

Την προώθηση αναπτυξιακά κατάλληλων προγραμμάτων και περιεχομένων σπουδών, που προάγουν την απόκτηση τόσο γνωστικών όσο και μη γνωστικών δεξιοτήτων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τη σημασία του παιχνιδιού, το οποίο είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη μάθηση στα πρώτα χρόνια της ζωής.

6.

Την υποστήριξη των γονέων στον ρόλο τους ως κύριων εκπαιδευτών των παιδιών τους στα πρώτα τους χρόνια και την ενθάρρυνση των υπηρεσιών ΠΕΦ ώστε να συνεργαστούν στενά με τους γονείς, τις οικογένειες και τις κοινότητες προκειμένου να αυξηθεί η συνειδητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΠΕΦ και με τη σημασία της μάθησης από μικρή ηλικία.

7.

Την προώθηση της διασφάλισης της ποιότητας με τη συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένων των οικογενειών.

8.

Την προώθηση της ευρωπαϊκής έρευνας και της συγκέντρωσης δεδομένων στον τομέα της ΠΕΦ, κατά περίπτωση σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, προκειμένου να ενισχυθεί η βάση στοιχείων για τη χάραξη πολιτικής και την υλοποίηση των προγραμμάτων στην ΠΕΦ.

ΚΑΛΕΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ:

1.

Να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες ΠΕΦ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, τις προσιτές τιμές και την ποιότητά τους, όπως σκιαγραφείται στα παρόντα συμπεράσματα.

2.

Να εξασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται μέτρα με σκοπό την παροχή γενικευμένης ισότιμης πρόσβασης σε ΠΕΦ και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

3.

Να επενδύσουν αποτελεσματικά στην ΠΕΦ ως μέτρο που ενισχύει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1.

Να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό και την ανταλλαγή ορθών πολιτικών και πρακτικών μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.

2.

Να διευρύνει τη βάση στοιχείων στον τομέα της ΠΕΦ, βασιζόμενη στη διεθνή έρευνα και συμπληρώνοντάς την με έρευνα σε ολόκληρη την ΕΕ, και διευκολύνοντας την πρόσβαση στα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών.

3.

Στα πλαίσια του στρατηγικού πλαισίου «ΕΚ 2020», να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις για την πρόοδο προς το κριτήριο αξιολόγησης «ΕΚ 2020» που αφορά τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και προς την επίτευξη των στόχων για ευρύτερη πρόσβαση και καλύτερη ποιότητα που καθορίζονται στα παρόντα συμπεράσματα.

ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

1.

Να αναλάβουν πολιτική συνεργασία μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού με τους συναφείς κλάδους (όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, οι κοινωνικές υποθέσεις, η απασχόληση, η υγεία και η δικαιοσύνη) και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, με σκοπό να παραγάγουν εργαλεία αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία θα στηρίξουν την ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της ΠΕΦ στο κατάλληλο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

2.

Με την επιφύλαξη των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο, να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά όλα τα διαθέσιμα μέσα της ΕΕ στους τομείς της δια βίου μάθησης και της έρευνας, καθώς και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την προαγωγή των προαναφερόμενων στόχων.


(1)  ΕΕ C 298 της 8.12.2006, σ. 3.

(2)  ΕΕ C 319 της 13.12.2008, σ. 20.

(3)  ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 2.

(4)  ΕΕ C 301 της 11.12.2009, σ. 5.

(5)  ΕΕ C 135 της 26.5.2010, σ. 2.

(6)  Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2010 — έγγρ. EUCO 7/1/10 REV 1.

(7)  Έγγρ. 7226/11 — COM(2011) 60 τελικό.

(8)  Έγγρ. 6264/11 — COM(2011) 66 τελικό.

(9)  Για τους σκοπούς των παρόντων συμπερασμάτων, ο όρος «προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα» αναφέρεται σε όλες τις ρυθμίσεις που παρέχουν εκπαίδευση και φροντίδα σε παιδιά από τη γέννηση μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης —ανεξάρτητα από τη σύσταση, τη χρηματοδότηση, τις ώρες λειτουργίας ή το περιεχόμενο του προγράμματος— και περιλαμβάνει την προσχολική και νηπιακή αγωγή. [Πηγή: ΟΟΣΑ Starting Strong I (2006), σ. 7.]

(10)  Βλέπε παράρτημα Ι των συμπερασμάτων (ΕΕ C 119 της 28.5.2009, σ. 7): Μέχρι το 2020, το 95 % τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας μεταξύ τεσσάρων ετών και της ηλικίας έναρξης της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχει σε προσχολική εκπαίδευση.

Το 2008 το ευρωπαϊκό μέσο ποσοστό συμμετοχής ήταν 92,3 %.