ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2009.265.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 265

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος
6 Νοεμβρίου 2009


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2009/C 265/01

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού

1

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

6.11.2009   

EL EN

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 265/1


ΔΥΝΆΜΕΙ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΚΟΙΝΉΣ ΘΈΣΗΣ 2008/944/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΌ ΚΟΙΝΏΝ ΚΑΝΌΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΈΠΟΥΝ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΏΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΉΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΫ

(2009/C 265/01)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 8 Δεκεμβρίου 2008, το Συμβούλιο καθόρισε την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ (1) για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού. Η θέσπιση της παρούσας νομικά δεσμευτικής πράξης, η οποία αντικαθιστά τον κώδικα συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων ο οποίος ισχύει από τον Ιούνιο του 1998, σηματοδοτεί την επίσημη επιτυχή ολοκλήρωση της αναθεώρησης του κώδικα και αποτελεί νέο ορόσημο στη βελτίωση των προτύπων της ΕΕ ως προς τον έλεγχο των εξαγωγών.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, αναγνωρίζοντας την ειδική ευθύνη των κρατών που εξάγουν στρατιωτική τεχνολογία και εξοπλισμό, επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους όσον αφορά την πρόληψη της εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητους σκοπούς όπως η εσωτερική καταστολή ή διεθνείς επιθετικές ενέργειες ή να συμβάλουν σε περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

Ένας αριθμός άλλων κρατών έχει επισήμως ευθυγραμμιστεί προς τα κριτήρια και τις αρχές της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ. Αυτά είναι: η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ο Καναδάς, η Κροατία, η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο και η Νορβηγία.

I.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 2008/944/ΚΕΠΠΑ

1.   Κώδικας συμπεριφοράς για τις εξαγωγές όπλων και κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ

Από την έγκρισή του το 1998, ο κώδικας συνέβαλε σημαντικά στην εναρμόνιση των εθνικών πολιτικών ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Συγκρινόμενη με τον κώδικα συμπεριφοράς, η κοινή θέση αποτελεί ένα ευρέως επικαιροποιημένο και αναβαθμισμένο μέσο. Περιλαμβάνει διάφορα νέα στοιχεία, τα οποία εμβαθύνουν και διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την επέκταση των ελέγχων στη διαμεσολάβηση, τις δραστηριότητες διαμετακόμισης και τις άυλες μεταφορές τεχνολογίας καθώς και στην εφαρμογή ενισχυμένων διαδικασιών προς εναρμόνιση των εξαγωγικών πολιτικών των κρατών μελών.

Η πορεία της μεταφοράς της κοινής θέσης του Συμβουλίου στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών παρατίθεται στον επισυναπτόμενο πίνακα Γ.

2.   Οδηγίες χρήσης

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν βασικό εργαλείο στο οποίο συνοψίζονται οι συμφωνηθείσες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των λειτουργικών διατάξεων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ, και για την ερμηνεία των κριτηρίων. Ενημερώνονται τακτικά από την ομάδα του Συμβουλίου «Εξαγωγές συμβατικών όπλων» (COARM) (και πλέον προσφάτως στις 19 Απριλίου 2009), και απευθύνονται κυρίως στους αρμοδίους για την έκδοση αδειών εξαγωγής, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ουσιαστικά στις προσπάθειες εναρμόνισης με ρεαλιστική προοπτική. Οι οδηγίες χρήσεις παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (http://www.consilium.europa.eu/export-controls). Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν τμήματα, μεταξύ άλλων, σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα:

α)   Γνωστοποιήσεις άρνησης και διαβουλεύσεις

Οι γνωστοποιήσεις άρνησης και οι διμερείς διαβουλεύσεις εξακολουθούν να διεξάγονται σε καθημερινή βάση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος coreu της ΕΕ· ο τρόπος κυκλοφορίας των πληροφοριών είναι σαφής και ταχύς, εξασφαλίζοντας τη διαφάνεια των πολιτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον τομέα των εξαγωγών όπλων έναντι συγκεκριμένων χωρών τελικού προορισμού και συγκεκριμένων τελικών χρηστών. Οι κοινοποιηθείσες αρνήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα των διμερών διαβουλεύσεων, περιλαμβάνονται σε κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ΕΕ για τις αρνήσεις. Η βάση δεδομένων, την οποία διαχειρίζεται η Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι ένα δυναμικό σύστημα που αντικατοπτρίζει τις πολιτικές των κρατών μελών στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Ο αριθμός αρνήσεων ανά προορισμό και ανά κατηγορία του στρατιωτικού καταλόγου που κοινοποιήθηκαν το 2008 επισημαίνονται στον στίχο δ) των πινακίων στον πίνακα ΑΙ (επισυνάπτεται)· ο αριθμός των διαβουλεύσεων εκάστου κράτους μέλους, και ο αριθμός διαβουλεύσεων ανά προορισμό παρατίθενται στους πίνακες ΒΙ και ΒΙΙ αντιστοίχως.

β)   Βέλτιστες πρακτικές για την ερμηνεία των κριτηρίων

Στόχος των βέλτιστων πρακτικών για την ερμηνεία των κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ είναι η επίτευξη μεγαλύτερης συνέπειας μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή των κριτηρίων της κοινής θέσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του προσδιορισμού παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης αδειών εξαγωγής. Οι βέλτιστες πρακτικές προορίζονται για τους υπευθύνους χορήγησης αδειών εξαγωγής και άλλους υπαλλήλους κρατικών υπηρεσιών και φορέων των οποίων την εμπειρογνωμοσύνη μεταξύ άλλων σε θέματα περιφερειακά, νομικά (π.χ. δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διεθνές δημόσιο δίκαιο), τεχνικά και αναπτυξιακά, καθώς και σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια και στρατιωτικά ζητήματα θα πρέπει να αξιοποιεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.

3.   Δραστηριότητες προβολής

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 και του 2009 έως τώρα, τα κράτη μέλη και η προεδρία συνέχισαν συντονισμένες δραστηριότητες προβολής για την προαγωγή των αρχών και των κριτηρίων της κοινής θέσης μεταξύ τρίτων χωρών (σύμφωνα με το μηχανισμό που εγκρίθηκε το 2004) (βλέπε συνημμένο πίνακα Δ).

Το 2008, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να εντείνουν τις δραστηριότητες αυτές μέσω της υιοθέτησης κοινής δράσης της ΕΕ για τη στήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ προκειμένου να προαχθεί ο έλεγχος των εξαγωγών όπλων και οι αρχές και τα κριτήρια του κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων μεταξύ των τρίτων χωρών (κοινή δράση 2008/230/ΚΕΠΠΑ 17ης Μαρτίου 2008) (2) με την οποία ανατίθεται σε τέσσερις διαδοχικές προεδρίες η εφαρμογή σειράς σχεδίων προβολής σε γειτονικές χώρες της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων, διεξήχθησαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

α)   Σεμινάρια δραστηριοτήτων προβολής βάσει της κοινής δράσης 2008/230/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου

Η σλοβενική προεδρία άρχισε να εφαρμόζει την κοινή δράση του Συμβουλίου με τη διεξαγωγή διήμερου σεμιναρίου προβολής για τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο και Σερβία) στις 4-6 Μαΐου 2008 στο κάστρο Jable της Σλοβενίας. Η τσεχική προεδρία διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο προβολής για τις ως άνω χώρες στις 4 έως 6 Ιουνίου 2009 στα Τίρανα της Αλβανίας.

Η γαλλική προεδρία διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο προβολής για τις χώρες της Βορείου Αφρικής (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο και Τυνησία) στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2008 στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η τσεχική προεδρία διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο προβολής για την Ουκρανία στις 22 με 24 Απριλίου στο Κίεβο της Ουκρανίας.

Τα σεμινάρια προβολής για τις χώρες της Βορείου Αφρικής και για την Ουκρανία ήταν τα πρώτα για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων που οργανώθηκαν σε ενωσιακό επίπεδο για τις εν λόγω χώρες. Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια εκτίμησαν το γεγονός ότι είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και να συζητήσουν αρκετές πτυχές της χορήγησης αδειών εξαγωγής, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα.

β)   Συνεδριάσεις τρόικας

Η σλοβενική, η γαλλική και η τσεχική προεδρία πραγματοποίησαν συνεδριάσεις τρόικας της COARM με τον Καναδά, τη Νορβηγία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής της Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεξήχθησαν γόνιμες συζητήσεις με τις χώρες αυτές όσον αφορά τους ελέγχους των εξαγωγών όπλων εν γένει και τον κώδικα συμπεριφοράς/την κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ ειδικότερα. Η προεδρία πληροφόρησε τους συνομιλητές της κατά τις συνεδριάσεις αυτές σχετικά με τις δραστηριότητες της COARM μετά τον τελευταίο γύρο συνεδριάσεων τρόικας, καθώς και σχετικά με τις προτεραιότητες της σλοβενικής, της γαλλικής και της τσεχικής προεδρίας της COARM στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών όπλων. Συζητήθηκαν επίσης θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ζητήματα συμμόρφωσης και ελέγχου όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων, καθώς επίσης οι αιτήσεις προσχώρησης στον διακανονισμό του Wassenaar.

Κατά τις συνεδριάσεις τρόικας με τη Νορβηγία, διεξήχθη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις εκατέρωθεν αρνήσεις, στα πλαίσια συμφωνίας που είχε επιτευχθεί με τη Νορβηγία το Νοέμβριο του 2004. Η ΕΕ συνέχισε να διαβιβάζει τον ενοποιημένο κατάλογο των αρνήσεων των κρατών μελών στη Νορβηγία τέσσερις φορές το χρόνο, όπως είχε συμφωνηθεί το 2007. Η τακτική αυτή ανταλλαγή μειώνει τον κίνδυνο να αγνοήσει ακούσια η Νορβηγία τις αρνήσεις της ΕΕ.

4.   Επικαιροποίηση του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κοινός στρατιωτικός κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθεστώς δέσμευσης στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Αυτό αντανακλάται στον κατάλογο προϊόντων που συνδέονται με τον τομέα της άμυνας ο οποίος πισυνάπτεται στην οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (3).

Στις 23 Φεβρουαρίου 2009, το Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένη μορφή του καταλόγου, στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν στον κατάλογο πολεμικού υλικού του Διακανονισμού του Wassenaar κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του διακανονισμού του Wassenaar. Η πλέον πρόσφατη αυτή μορφή του κοινού στρατιωτικού καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 65 της 19ης Μαρτίου 2009 και είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

5.   Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ATT)

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2008 και του 2009 τα κράτη μέλη εξακολούθησαν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις που σχετίζονται με τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων και να στηρίζουν με σθένος τη διαδικασία. Εξακολούθησαν να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες κινητοποίησης όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να υποστηρίξουν την ιδέα μιας συνθήκης για το εμπόριο όπλων.

Σε συνέχεια της απόφασης 61/89 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και των θετικών τάσεων που φάνηκαν από τις απαντήσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, συστήθηκε ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων (ΟΚΕ) για να εξετάσει τις παραμέτρους, τη σκοπιμότητα και το πεδίο εφαρμογής ενδεχόμενης συνθήκης για το εμπόριο όπλων. Κλήθηκαν επτά κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της ΟΚΕ. Η ΟΚΕ πραγματοποίησε τρεις συνεδριάσεις κατά το 2008.

Τον Αύγουστο του 2008, η ΟΚΕ εκπόνησε έκθεση που υπέβαλε στη γενική συνέλευση, η οποία αποφάσισε με την απόφαση 63/240 να συστήσει μια ομάδα μη περιορισμένης σύνθεσης (OEWG) προκειμένου να συνεχίσει να εξετάζει το πεδίο εφαρμογής και τις παραμέτρους της μελλοντικής συνθήκης για το εμπόριο όπλων. Η πρώτη συνεδρίαση της OEWG πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του 2009. Κατά την εναρκτήρια και την καταληκτική συνεδρίαση της OEWG, η τσεχική προεδρία προέβη σε δηλώσεις εξ ονόματος της ΕΕ.

Προκειμένου να διατηρηθεί η τρέχουσα δυναμική της πρωτοβουλίας αυτής και να ενισχυθεί περαιτέρω η αυξανόμενη διεθνής στήριξή της, τα κράτη μέλη εξέδωσαν στις 19 Ιανουαρίου 2009 την απόφαση 2009/42/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου προς υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΕΕ για την προώθηση μεταξύ τρίτων χωρών της διαδικασίας που οδηγεί σε συνθήκη για το εμπόριο όπλων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας (4). Η ΕΕ, εκπροσωπούμενη από την τσεχική προεδρία και τη Γραμματεία του Συμβουλίου, συμμετείχε ενεργά σε συνεδρίαση της συνθήκης για το εμπόριο όπλων για τις χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και της Δυτικής Αφρικής μεταξύ 27 και 29 Απριλίου στο Ντακάρ της Σενεγάλης και σε μια άλλη συναφή συνεδρίαση για τις χώρες της Αμερικής που διοργανώθηκε μεταξύ 17 και 19 Ιουνίου στην Πόλη του Μεξικού. Εξάλλου, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ προώθησαν ενεργά την ιδέα μιας νομικά δεσμευτικής συνθήκης για το εμπόριο όπλων σε διμερές επίπεδο και σε διάφορα πολυμερή φόρουμ.

6.   Διαμεσολάβηση με αντικείμενο όπλα

Η COARM συμφώνησε ότι οι δεσμεύσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών που περιέχονται στην κοινή θέση 2003/468/ΚΕΠΠΑ, (5) της 23ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τον έλεγχο της διαμεσολάβησης με αντικείμενο όπλα θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσω του μηχανισμού που προβλέπεται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της κοινής θέσης 2003/468/ΚΕΠΠΑ, τα κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει χωριστά συστήματα για την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία και για την ανταλλαγή των πληροφοριών σχετικά με τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές και τις αρνήσεις αιτήσεων εγγραφής το οποίο λειτουργεί υποχρεωτικά μόνον για τα κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία απαιτεί από τους διαμεσολαβητές να λαμβάνουν γραπτή εξουσιοδότηση προκειμένου να ενεργούν υπό αυτή την ιδιότητα.

Κατά τη συνεδρίαση της COARM, του Απριλίου του 2008, τα κράτη μέλη συμφώνησαν επίσης να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με τις εκδιδόμενες άδειες διαμεσολάβησης. Στον επισυναπτόμενο πίνακα ΑΙΙΙ περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τις εκδιδόμενες άδειες διαμεσολάβησης τις οποίες χορηγούν ή αρνούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στον συνημμένο πίνακα Γ περιέχονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της κοινής θέσης σχετικά με τη διαμεσολάβηση με αντικείμενο όπλα, ή όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως την κοινή θέση, πληροφορίες για την πορεία της εφαρμογής της κοινής θέσης.

7.   Ενδοκοινοτική μετακίνηση

Στις 6 Μαΐου 2009, εκδόθηκε η οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας. Οι αρχές χορήγησης των αδειών εξαγωγής των κρατών μελών θα πρέπει να είναι βέβαιες ότι οι διαδικασίες συμμορφούνται προς την οδηγία.

II.   ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

1.   Εναρμόνιση των εθνικών εκθέσεων

Μολονότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών εκθέσεων, έχουν ληφθεί περαιτέρω μέτρα για τη μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και για την επίτευξη πλήρως συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων, ιδίως όσον αφορά την αξία των εξαγωγών όπλων που όντως πραγματοποιήθηκαν.

2.   Διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση της COARM τον Δεκέμβριο του 2005 ότι κάθε προεδρία πρέπει να επιδιώκει συνάντηση με την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να την ενημερώνει σχετικά με τις δραστηριότητες της COARM, ο πρόεδρος της COARM επισκέφθηκε την Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας στις Βρυξέλλες, στις 9 Ιουνίου και στις 8 Δεκεμβρίου 2008 και στις 16 Μαρτίου 2009 αντιστοίχως. Η ανοικτή ανταλλαγή απόψεων και τα πολύ πρακτικά, συγκεκριμένα ερωτήματα κατέδειξαν τη σκοπιμότητα και την ανάγκη διενέργειας εξαμηνιαίου διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμβάλλει στη διαφάνεια και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δέχθηκαν ιδιαιτέρως ευνοϊκά την έκδοση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού και τον ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στην εκπόνηση της συνθήκης για το εμπόριο των όπλων.

III.   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ COARM ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΓΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

Δέκα έτη εφαρμογής του κώδικα συμπεριφοράς και της «αναβάθμισής» του σε νομικά δεσμευτική κοινή θέση του Συμβουλίου κατέδειξαν ότι έχουν πλέον θεσπισθεί τα θεμελιώδη στοιχεία μιας κοινής προσέγγισης για τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά, ιδίως στους τομείς που δεν αντιμετωπίσθηκαν κατά το παρελθόν, ή εκεί όπου απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για την παγίωση και την αξιοποίηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.

Τα κράτη μέλη έχουν εντοπίσει τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές προτεραιότητας για το εγγύς μέλλον:

1.

συνέχιση της διαδικασίας ταχύτερης έγκρισης και εναρμόνισης των εθνικών εκθέσεων προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιογένεια των στατιστικών στοιχείων που θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να καταρτίζονται σαφέστεροι, διαφανείς και πλήρεις συνοπτικοί πίνακες·

2.

συνέχιση των δραστηριοτήτων για την προώθηση της σύναψης συνθήκης για το εμπόριο όπλων·

3.

εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου για τη διαμεσολάβηση με αντικείμενο τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών νομοθεσιών, διευρύνοντας τον κατάλληλο μηχανισμό ανταλλαγής πληροφοριών και προωθώντας τη διαφάνεια στην εκπόνηση εκθέσεων·

4.

συνέχιση της πολιτικής για την προαγωγή των αρχών και των κριτηρίων της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ μεταξύ τρίτων χωρών, ιδίως δε των χωρών που έχουν ευθυγραμμισθεί με την κοινή θέση, και συνδρομή στην πρακτική εφαρμογή του, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής πρακτικής και τεχνικής συνδρομής ώστε να εξασφαλισθεί η εναρμόνιση των πολιτικών στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών όπλων·

5.

συμβολή των εμπειρογνωμόνων στις συζητήσεις για την εφαρμογή της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας·

6.

περαιτέρω ανάπτυξη του διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

7.

συνέχιση της στενής συνεργασίας και της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους τρίτους, περιλαμβανομένων των διεθνών ΜΚΟ και της αμυντικής βιομηχανίας.


(1)  ΕΕ L 335 της 13.12.2008, σ. 99.

(2)  ΕΕ L 75 της 18.3.2008, σ. 81.

(3)  ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 39.

(5)  ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σ. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of the Code of Conduct by the Member States over the period 1 January to 31 December 2008

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

figures are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category (1), where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2)  (3),

total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export controls or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information. Concerning refusals (row (d)), totals do not always correspond to the sum of the refusals shown per military list item; this is because in some instances one refusal concerns more than one military list item, and in some instances refusals which have been issued in accordance with the Code for items which do not appear on the military list (for example dual use items for military end-use) are included in the total.

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2008

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2008

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2008

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2008 TO 30 JUNE 2009)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(See OJ C 65 of 19 March 2009 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor.

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor.

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor.

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor.

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML6

Ground vehicles and components.

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials.

ML8

‘Energetic materials’, and related substances.

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels.

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use.

ML11

Electronic equipment, not controlled elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor.

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor.

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components.

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor.

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a controlled product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products controlled by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19.

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor.

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List.

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor.

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor.

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List.

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List.

TABLE A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

Page

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldava, Monaco, Montegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

NB: It is important to note that row (c) of Table A.I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports. Row (b) of the EU total reflects the value of licences granted by all EU Member States.

Italy has reported total values only for rows (a), (b) and (c). Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France has reported total values only for row (c).

For presentational reasons, zero values have been omitted and where convenient empty rows and lines deleted.

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2008

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in euros, (c) = value of arms exports in euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

b

223 800

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

1 223 800

c

223 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 800

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

393 717

 

 

 

 

 

 

393 717

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

4

2

2

4

2

 

 

1

 

 

 

 

15

b

356 398

539 018

5 942 035

1 822 486

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

8 797 389

c

356 398

1 880 539

3 744 452

1 239 773

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

7 358 614

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

520 378

520 379

France

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

550 000

 

 

 

 

550 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 476 747

Germany

a

2

 

2

 

1

14

 

 

1

2

 

 

22

b

13 284

 

8 451

 

1 000 000

19 025 182

 

 

141 056

13 318 988

 

 

33 506 961

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

c

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

8 489 699

 

 

 

 

 

8 489 699

c

 

 

 

 

 

 

4 578 587

 

 

 

 

 

4 578 587

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

46 983

 

 

 

46 983

Poland

a

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

b

245 610

 

2 689 843

 

 

 

49 458

 

 

 

 

 

2 984 911

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

860 776

125 884

3 055 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 041 996

c

996 320

410 083

1 401 958

27 604

 

 

 

 

 

 

 

 

2 835 965

Slovakia

a

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

151 032

1 427 339

 

 

 

 

 

 

 

 

1 578 371

c

 

 

 

322 444

 

 

 

 

 

 

 

 

322 444

United Kingdom

a

25

 

3

10

 

4

1

4

13

 

1

7

68

b

713 251

 

686 378

329 548

 

1 153 574

5 584

3 350 830

6 641 627

 

3 350 830

3 353 283

19 584 905

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

4

15

20

3

20

8

6

14

2

1

7

143

b

2 446 036

664 902

12 537 157

3 579 373

1 100 652

21 572 473

8 544 741

3 937 630

6 782 683

13 318 988

3 350 830

3 353 283

81 188 748

c

1 609 435

2 290 622

5 150 492

1 589 821

100 652

 

4 578 588

36 800

46 983

 

 

520 378

20 400 518


ALBANIA

 

 

ML 4

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

France

a

 

 

1

1

b

 

 

48 000

48 000

Germany

a

 

1

 

1

b

 

15 550

 

15 550

c

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

3

b

31 209

 

 

31 209

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

b

31 209

15 550

48 000

94 759

c

 

 

 

 

d

 

 

1

1

e

 

 

7(1)

7(1)


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

5 840 070

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

4

13

 

 

 

b

 

 

530 375

16 373 236

110 810

16 769 958

 

 

 

c

 

 

177 461

3 462 892

110 810

5 367 677

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

2

4

 

1

 

b

 

 

 

 

766 924

19 805 804

 

40 694

 

c

 

 

 

 

575 619

8 710 300

 

41 408

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

4

2

 

2

1

1

 

12

b

251 721

271 859

1 090 700

 

3 141 480

1 146 842

707 840

 

80 755 222

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

4

 

5

 

b

 

 

 

 

 

412 338

 

2 069

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

1

 

 

 

 

 

 

 

b

78 982

102 366

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

1

 

 

 

2

 

 

 

b

 

365 133

 

 

 

12 912 434

 

 

 

c

 

309 458

 

 

 

9 383 498

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

 

 

1

b

 

 

 

278 041

 

 

 

 

6 739

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

6

3

7

8

26

1

6

13

b

330 703

739 358

1 621 075

16 651 277

4 019 214

56 887 446

707 840

42 763

80 761 961

c

 

309 458

177 461

3 462 892

686 429

23 461 475

 

41 408

 

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

e

2(1) 7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

5 840 070

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

2 105 945

 

2 105 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

33 784 379

c

 

 

 

 

 

 

 

9 118 841

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

11

23

b

9 693 807

 

 

 

 

3 154

753 758

31 064 141

c

7 862 507

 

 

 

 

2 906

28 457

17 221 197

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

71 250

 

 

 

 

71 250

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

7

2

1

22

 

1

60

b

43 665 501

22 819 480

91 627

150 000

228 563

 

10 069

154 330 903

c

 

 

 

 

 

 

 

61 398 296

Germany

a

 

1

 

 

 

1

 

11

b

 

 

 

 

 

92 865

 

507 272

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

77 568 806

c

 

 

 

 

 

 

 

1 434 122

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

6

b

8 360 020

 

 

 

 

 

 

8 541 368

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

1

 

5

b

 

 

 

5 311 027

 

 

 

18 588 595

c

 

 

 

4 377 416

 

 

 

14 070 372

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

c

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

4

2

 

 

 

5

18

b

550 000

6 655 855

64 508

 

 

 

6 879 705

14 434 847

TOTAL PER ML category

a

13

12

5

2

23

4

17

153

b

62 269 328

29 475 335

227 385

5 461 027

918 726

2 201 964

7 643 532

351 127 739

c

7 862 507

 

 

4 377 416

690 163

2 906

28 457

103 932 991

d

 

 

 

 

1

 

 

2

e

 

 

 

 

2(1)

 

 

2(2) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 16

TOTAL per destination

Austria

a

3

 

 

3

b

2 660

 

 

2 660

c

2 476

 

 

2 476

Belgium

a

1

 

 

1

b

26 473

 

 

26 473

c

 

 

 

 

France

a

 

1

 

1

b

 

1 700

 

1 700

c

 

 

 

 

Germany

a

29

8

1

38

b

119 797

164 523

2 400

286 720

c

 

 

 

 

Spain

a

15

2

 

17

b

134 532

3 800

 

138 332

c

27 624

3 083

 

30 707

TOTAL PER ML category

a

48

11

1

60

b

283 462

170 023

2 400

455 885

c

30 100

3 083

 

33 183

d

2

 

 

2

e

7(2)

 

 

7(2)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

TOTAL per destination

Estonia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

c

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

Germany

a

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

6 879 045

19 580

 

 

 

 

 

6 898 625

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

20

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

b

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

c

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

Slovakia

a

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

b

 

2 788 289

 

 

 

255

 

 

 

 

2 788 544

c

 

2 348 608

 

 

 

208

 

 

 

 

2 348 816

Spain

a

 

 

1

 

 

 

1

1

1

 

4

b

 

 

1 382 440

 

 

 

780 748

7 549 920

285 719

 

9 998 827

c

 

 

 

 

 

 

857 218

 

 

 

857 218

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

6

b

 

 

 

503 580

 

 

214 500

 

 

182 600

900 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

1

1

8

1

4

2

1

1

1

40

b

27 450

2 788 289

1 382 440

7 382 625

19 580

20 481 000

995 248

7 549 920

285 719

182 600

41 094 871

c

27 450

2 348 608

 

 

 

20 480 953

857 218

 

 

 

23 714 229

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

177 928

 

 

 

2 999

 

 

 

c

30 662

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

79 884

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

411 418

 

 

 

 

 

 

c

 

337 923

 

 

 

 

 

 

France

a

2

 

2

 

 

2

 

 

b

172 000

 

830 500

 

 

298 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

1

 

1

1

4

7

b

13 470

 

22 805

 

53 200

33

211

2 674 052

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

10

 

 

 

 

b

 

 

 

507 771

 

 

 

 

c

 

 

 

108 545

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

447 321

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

50

 

 

 

 

 

 

1

b

253 165

 

 

 

 

 

 

16 473

TOTAL PER ML category

a

67

2

3

10

2

3

4

8

b

696 447

411 418

853 305

507 771

56 199

298 033

211

2 690 525

c

30 662

337 923

447 321

108 545

 

 

 

 

d

 

2

 

 

 

 

 

 

e

 

7(2)

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

3 048

 

183 975

c

 

 

 

 

 

30 662

Belgium

a

 

 

1

 

 

3

b

 

 

450 840

 

 

530 724

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

411 418

c

 

 

 

 

 

337 923

France

a

27

 

1

 

 

34

b

4 389 591

 

336 000

 

 

6 026 091

c

 

 

 

 

 

480 549

Germany

a

3

3

 

4

2

34

b

150 505

11 113

 

1 595 301

2 275 000

6 795 690

Italy

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

266 031

c

 

 

 

 

 

95 528

Netherlands

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

507 771

c

 

 

 

 

 

108 545

Spain

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

1 000 000

 

 

1 447 321

United Kingdom

a

4

 

 

 

1

56

b

33 252

 

 

 

6

302 895

TOTAL PER ML category

a

34

3

2

5

3

148

b

4 573 348

11 113

786 840

1 598 349

2 275 006

15 024 594

c

 

 

1 000 000

 

 

2 500 527

d

 

 

 

 

 

2

e

 

 

 

 

 

7(2)


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 13

TOTAL per destination

Greece

a

1

 

1

 

2

b

14 894

 

1 940

 

16 834

c

14 894

 

1 940

 

16 834

United Kingdom

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

82 500

82 500

c

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

 

1

1

3

b

14 894

 

1 940

82 500

99 334

c

14 894

 

1 940

 

16 834

d

4

1

3

 

6

e

1(4) 7(4)

1(1) 7(1)

1(3) 7(1)

 

1(8) 7(6)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

47

1

 

 

2

 

 

 

 

 

b

1 114 418

3 990

 

 

193 500

 

 

 

 

 

c

903 933

 

3 999

 

121 800

 

 

 

 

 

Belgium

a

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 838 961

 

15 600

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

b

1 185

 

 

 

 

 

21 035

 

 

 

c

91 442

 

1 467 009

 

 

 

736

 

 

 

France

a

3

 

 

5

8

 

4

 

4

29

b

592 460

 

 

4 488 684

28 105 538

 

27 407

 

69 000

938 646 206

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

228

1

22

9

6

18

5

16

28

18

b

1 650 547

68 145

618 944

2 056 042

6 803 198

11 355 649

14 551

2 120

944 548

682 624

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

5

2

 

 

 

 

b

1 900

 

 

 

1 329 663

8 737

 

 

 

 

c

1 900

 

 

 

1 862 624

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

1

 

 

3

 

 

 

 

b

1 000

 

500

 

 

74 297

 

 

 

 

c

 

 

500

 

 

109 950

 

 

 

396 483

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

17 859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

9 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

b

 

 

 

 

 

 

 

4 121

920 000 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

1 190

 

 

Sweden

a

 

1

6

3

7

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

63

3

4

17

2

11

17

2

11

36

b

401 713

81 029

54 010

4 689 116

74 185

3 402 743

459 523

611

97 951

1 918 669

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

363

6

34

34

30

34

31

25

44

83

b

13 620 243

153 164

689 054

11 233 842

36 506 084

14 841 426

522 516

6 852

921 111 499

941 247 499

c

1 006 692

 

1 471 508

 

1 984 424

109 950

736

1 190

 

396 483


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

2

 

 

 

1

 

1

54

b

 

 

3 060 870

 

 

 

37 800

 

10 000

4 420 578

c

 

 

 

 

 

 

37 800

 

 

1 067 532

Belgium

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

15

b

 

34 776

 

12 658

 

 

 

 

 

9 901 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

5 364

 

 

5 364

c

 

 

 

 

 

 

5 747

 

 

5 747

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

66 400

 

 

 

 

 

 

 

 

88 619

c

115 840

 

 

 

 

 

 

 

 

1 675 027

France

a

12

2

1

11

 

 

 

1

1

81

b

3 733 480

2 879 600

3 534 006

6 799 000

 

 

 

10 811

3 243

988 889 436

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 255 472

Germany

a

36

4

3

 

6

10

9

4

3

426

b

1 498 454

228 591

5 402 568

 

54 535

67 360

92 097

52 250

302 730

31 894 953

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 340 300

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 864 524

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 939 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 490 536

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

175 797

c

 

 

 

 

 

 

 

900

 

507 833

Romania

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

14 112

 

 

 

 

 

31 971

c

 

 

 

4 704

 

 

 

 

 

13 921

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920 004 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1 690

Sweden

a

 

 

1

2

 

 

1

1

 

25

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 399 056

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 404 213

United Kingdom

a

22

3

2

3

 

1

 

23

23

243

b

2 948 233

2 672

318 835

608 482

 

29 041

 

2 226 897

2 499 604

19 813 313

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

71

10

9

18

6

11

12

30

28

902

b

8 246 567

3 145 639

12 316 279

7 434 252

54 535

96 401

135 261

2 389 958

2 815 577

2 127 905 334

c

115 840

 

 

4 704

 

 

43 547

900

500

188 286 695


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 10

Belgium

a

7

 

3

1

 

 

 

4

 

b

67 378

 

682 374

65 000

 

 

 

189 144

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

3

 

1

 

b

 

 

4 811 162

 

 

238 512

 

1 249

 

c

 

 

1 215 138

 

 

51 431

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

815 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

5 281

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

9

5

4

1

1

6

b

 

 

673 920

5 669 612

479 818

6 557 900

89 890

2 043

243 854

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

6

27

14

1

291

6

7

19

b

7 342

47 933

1 786 387

846 838

732

57 024 018

2 998

624

1 967 154

Hungary

a

1

 

7

3

 

 

 

1

 

b

1 500

 

1 231 600

926 000

 

 

 

2 500

 

c

 

 

349 864

473 735

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

680

 

 

 

 

 

 

 

 

c

680

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

4

 

 

 

b

2 625

 

 

 

 

6 432

 

 

 

c

975

 

 

 

 

5 936

 

 

 

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

52 824

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

43

 

 

 

 

 

 

 

 

b

446 400

 

 

 

 

 

 

 

 

c

444 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

3

 

 

 

 

 

 

 

b

124 071

19 699

 

 

 

 

 

 

 

c

123 905

3 182

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

11

 

 

 

1

 

 

 

b

 

1 006 978

 

 

 

25 956

 

 

 

c

 

371 218

 

 

 

50 196

 

 

 

Spain

a

9

3

2

 

 

 

 

 

1

b

4 855

17 345

84 520

 

 

 

 

 

2 600 000

c

4 855

2 065 645

1 171 900

 

 

 

 

 

3 003 316

Sweden

a

1

 

3

 

 

3

 

5

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

5

 

3

5

 

8

4

 

9

b

14 501

 

16 821

28 798

 

244 889

75 174

 

1 451 376

TOTAL PER ML category

a

82

23

48

32

6

314

11

19

35

b

722 176

1 091 955

10 101 784

7 536 248

480 550

64 097 707

168 062

195 560

6 262 384

c

574 565

2 440 045

2 742 183

473 735

 

107 563

 

 

3 003 316


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 003 896

Czech Republic

a

 

1

 

 

2

 

 

 

9

17

b

 

45 521

 

 

286 273

 

 

 

141 538

5 524 255

c

 

 

 

328 362

139 292

 

 

 

133 528

1 867 751

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 281

France

a

7

 

 

11

 

 

 

 

 

45

b

4 879 420

 

 

1 003 363

 

 

 

 

 

19 599 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 416 916

Germany

a

20

9

1

4

1

38

61

4

19

531

b

74 945 148

175 210

27 560

17 006

101 101

1 816 078

205 309

113 075

1 509 926

140 594 439

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 161 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 599

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 515 080

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 721 713

Latvia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

c

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 057

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 911

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 824

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444 150

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 087

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 032 934

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 414

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 706 720

c

 

 

 

5 497 527

 

 

 

 

 

11 743 243

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 222 951

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940 030

United Kingdom

a

2

2

 

 

 

 

 

 

 

38

b

11 021

2 723

 

 

 

 

 

 

 

1 845 303

TOTAL PER ML category

a

29

13

1

15

3

38

61

4

28

780

b

79 835 589

223 554

27 560

1 020 369

387 374

1 816 078

205 309

113 075

1 651 464

247 674 829

c

 

100

 

5 825 889

139 292

 

 

 

133 528

89 518 875


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

Austria

a

5

 

 

 

 

 

b

173 589

 

 

 

 

 

c

173 589

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

540 000

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

350 700

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

2

 

 

 

 

b

 

267 495

 

 

 

 

c

 

52 159

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

2

 

 

 

b

 

 

730 266

 

 

 

c

 

 

327 712

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

2

2

 

2

 

b

173 589

267 495

730 266

 

890 700

 

c

173 589

52 159

327 712

 

 

465 576

d

 

 

 

1

 

 

e

 

 

 

1(1) 4(1)

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

173 589

c

 

 

 

 

 

173 589

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

540 000

Poland

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

350 700

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

1

1

4

b

 

 

 

112 306

203 971

583 772

c

 

 

 

112 306

203 971

368 436

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

730 266

c

 

 

 

 

 

327 712

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

1

1

13

b

 

 

 

112 306

203 971

2 378 327

c

 

 

 

112 306

203 971

1 335 313

d

1

1

1

 

 

4

e

1(1) 3(1) 4(1)

1(1)4(1)

1(1) 3(1)

 

 

1(4) 3(2) 4(2)


BAHAMAS

 

 

ML 13

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

2 475

2 475

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

2 475

2 475


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

3 345

162 000

 

 

 

 

 

 

c

2 911

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

1

1

 

2

 

 

b

3 508

 

300 000

31 616 484

 

1 160 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

2

 

b

 

 

 

703 900

29 480

 

611 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

6

 

3

 

 

1

1

2

b

63 287

 

507 572

 

 

34 565

957

8 057 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

6

 

 

 

 

b

 

 

 

13 621 794

 

 

 

 

c

 

 

 

15 945 283

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

35

 

6

2

 

1

2

 

b

370 060

 

6 693

25 627

 

2 598

12 650

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

47

3

10

11

1

4

5

2

b

440 200

162 000

814 265

45 967 805

29 480

1 197 163

624 607

8 057 995

c

2 911

 

 

15 945 283

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

165 345

c

 

 

 

 

 

 

 

2 911

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

7

b

 

 

371 261

 

 

 

 

33 451 253

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

1

1

 

 

5

 

 

12

b

204 278

500 000

 

 

1 326 000

 

 

3 374 658

c

 

 

 

 

 

 

 

3 070

Germany

a

 

 

1

 

 

1

 

15

b

 

 

22 180

 

 

73 373

 

8 759 929

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 742

c

 

 

 

 

 

 

 

4 061 201

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

28 700

 

 

28 700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

13 621 794

c

 

 

 

 

 

 

 

15 945 283

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

73 012

c

 

 

 

 

 

 

 

1 122 560

United Kingdom

a

1

2

 

1

 

 

15

65

b

44 275

253 639

 

5 607

 

 

15 777

736 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

2

3

2

1

6

1

15

115

b

248 553

753 639

393 441

5 607

1 354 700

73 373

15 777

60 235 359

c

 

 

 

 

 

 

 

21 135 025


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

39 891

 

 

 

 

 

 

 

 

c

32 944

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

430 764

c

 

 

 

 

 

 

 

 

297 339

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

71 000

242

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

22 200

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

183 885

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

1

 

1

 

 

 

1

1

b

 

3 706

 

21 151

 

 

 

36 376

9 599

TOTAL PER ML category

a

4

1

 

1

 

1

1

1

15

b

39 891

3 706

 

21 151

 

71 000

242

36 376

765 457

c

32 944

 

 

 

22 200

 

 

 

382 629

d

3

 

2

 

2

 

 

 

 

e

2(3) 7(3)

 

2(2) 3(1) 7(1)

 

3(2)

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

39 891

c

 

 

 

 

 

 

 

32 944

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

1 093 976

 

 

 

 

1 093 976

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

1

10

b

113 426

 

 

 

 

 

1

544 191

c

116 562

 

 

 

 

 

 

413 901

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

177 240

 

 

 

 

 

 

177 240

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

 

 

 

 

 

4

b

12 550

282 033

 

 

 

 

 

365 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 732 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 155

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

5 000

 

5 000

c

 

 

 

 

 

 

 

22 200

Poland

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

94 282

 

 

 

 

 

 

278 167

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

70 832

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

 

 

1

1

33

b

397 498

282 033

1 093 976

 

 

5 000

1

4 448 331

c

116 562

 

 

 

 

 

 

555 490

d

1

 

2

1

1

 

 

8

e

3(1)

 

2(1) 3(2) 7(1)

3(1) 7(1)

3(1) 7(1)

 

 

2(6) 3(8) 7(7)


BARBADOS

 

 

ML 3

TOTAL per destination

Austria

a

1

1