ISSN 1725-2415

doi:10.3000/17252415.C_2009.243.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος
10 Οκτωβρίου 2009


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 243/01

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

1

2009/C 243/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/DOGUS/Targets) ( 1 )

3

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 243/03

Ισοτιμίες του ευρώ

4

2009/C 243/04

Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2009, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για τον καθορισμό των ειδικών μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Υπόθεση COMP/B-1/38.700) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6244]

5

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

2009/C 243/05

Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2008

7

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Επιτροπή

2009/C 243/06

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — JLS/2009/ERFX/CA

8

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/1


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 243/01

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

24.4.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 367/08

Κράτος μέλος

Τσεχική Δημοκρατία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Odstraňování starých ekologických zátěží

Νομική βάση

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve zněních pozdějších předpisů, Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky; Programový dokument OP ŽP, projednán a schválen Evropskou komisí 21.12.2007; Implementační dokument OP ŽP, ze dne 21.12.2007; Směrnice MŽP č. 07/2007 ze dne 29.6.2007 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Životní prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí České republiky a státního rozpočtu České republiky – kapitoly 315 (životní prostředí)

Είδος μέτρου

Καθεστώς Ενισχύσεων

Στόχος

Προστασία του περιβάλλοντος

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 7 805 εκατ. CZK

Ένταση

90 %

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Όλοι οι κλάδοι

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

101 00 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

13.5.2009

Αριθμός αναφοράς κρατικής ενίσχυσης

N 541/08

Κράτος μέλος

Γαλλία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Soutien d'Oséo au PMII BioIntelligence

Νομική βάση

Décret du 19 novembre 2007 relatif à l'apport des biens, droits et obligations de l'AII à l'EPIC Oséo et à la société anonyme Oséo Innovation et Décret du 25 août 2005 relatif à l'AII

Είδος μέτρου

Ατομική Ενίσχυση

Στόχος

Έρευνα και Ανάπτυξη

Είδος ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση, Επιστρεπτέα επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση 27,3 εκατ. EUR

Ένταση

50 %

Διάρκεια

μέχρι τις 31.12.2013

Κλάδοι της οικονομίας

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφείς δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Oséo Innovation

27-31 avenue du Général Leclerc

94710 Maison Alfort Cedex

FRANCE

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_el.htm


10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5623 — Bridgepoint/TÜV SÜD/DOGUS/Targets)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009/C 243/02

Στις 5 Οκτωβρίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα αγγλική και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου για τον ανταγωνισμό της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων, και ημερομηνιών και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) με αριθμό εγγράφου 32009M5623. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/4


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

9 Οκτωβρίου 2009

2009/C 243/03

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,4750

JPY

ιαπωνικό γιεν

131,12

DKK

δανική κορόνα

7,4436

GBP

λίρα στερλίνα

0,92285

SEK

σουηδική κορόνα

10,2763

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5187

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,3025

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,866

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

270,60

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7094

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2560

RON

ρουμανικό λέι

4,2790

TRY

τουρκική λίρα

2,1616

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6288

CAD

καναδικό δολάριο

1,5398

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

11,4314

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0016

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0534

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 717,57

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

10,9107

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0678

HRK

κροατικό κούνα

7,2518

IDR

ινδονησιακή ρουπία

13 945,55

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

5,0121

PHP

πέσο Φιλιππινών

68,528

RUB

ρωσικό ρούβλι

43,6587

THB

ταϊλανδικό μπατ

49,140

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5708

MXN

μεξικανικό πέσο

19,5592

INR

ινδική ρουπία

68,4550


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/5


Περίληψη απόφασης της Επιτροπής

της 4ης Αυγούστου 2009

σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για τον καθορισμό των ειδικών μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

(Υπόθεση COMP/B-1/38.700)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 6244]

(Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

2009/C 243/04

(1)

Στις 4 Αυγούστου 2009, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για τον καθορισμό των ειδικών μέτρων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της παράβασης που διαπιστώθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008 (στο εξής: «απόφαση του Μαρτίου 2008») σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε..

(2)

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατωτέρω τα κυριότερα σημεία της απόφασης. Μη εμπιστευτικές εκδοχές του πλήρους κειμένου της απόφασης (στο εξής: «παρούσα απόφαση») στην αυθεντική γλώσσα καθώς και στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index.html

(3)

Η παρούσα απόφαση, η οποία απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, αφορά τη χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία οιονεί μονοπωλιακής πρόσβασης σε λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ), η οποία εδρεύει στον Δήμο της Αθήνας, στην Ελλάδα.

(4)

Η Επιτροπή, στην απόφασή της του Μαρτίου 2008, διαπίστωνε ότι η Ελληνική Δημοκρατία είχε παραβεί το άρθρο 86 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, στο μέτρο που χορηγούσε και διατηρούσε σε ισχύ υπέρ της ΔΕΗ προνομιακή πρόσβαση στην εκμετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προκαλείται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ επιχειρήσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε πρωτογενή καύσιμα (λιγνίτη) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και να παρέχεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα να διατηρήσει ή και να ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω του αποκλεισμού ή της παρεμπόδισης της εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω αγορά. Η απόφαση του Μαρτίου 2008 καλούσε την Ελληνική Δημοκρατία να προτείνει μέτρα για την αποκατάσταση των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης παράβασης.

(5)

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Μαρτίου 2008, η Ελληνική Δημοκρατία διαβίβασε κατάλογο των μέτρων που σκοπεύει να λάβει προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν πρόσβαση σε λιγνίτη και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο τον λιγνίτη. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τα ελληνικά λιγνιτικά κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας, της Βεύης και της Βεγόρας, μέσω δημόσιου διαγωνισμού, σε άλλες οντότητες πλην της ΔΕΗ.

(6)

Η παρούσα απόφαση, η οποία απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία, υπενθυμίζει τα συμπεράσματα που διατυπώνονται στην απόφαση του Μαρτίου 2008, σημειώνει τα προτεινόμενα μέτρα αποκατάστασης και τους προσδίδει υποχρεωτική νομική ισχύ εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Επίσης επιβεβαιώνει την αρχική άποψη της Επιτροπής, η οποία διατυπωνόταν στην απόφαση του Μαρτίου 2008, ότι η εμβέλεια των μέτρων αποκατάστασης που θα ελάμβανε η Ελληνική Δημοκρατία έπρεπε να είναι τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ έχουν πρόσβαση σε λιγνιτικά αποθέματα τα οποία να αντιπροσωπεύουν το 40 % περίπου των εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων στην Ελλάδα.

(7)

Με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, η Ελληνική Δημοκρατία θα προέβαινε, επομένως, στις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό την εξάλειψη των δυσμενών για τον ανταγωνισμό αποτελεσμάτων των κρατικών μέτρων, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 1 του διατακτικού της απόφασης του Μαρτίου 2008. Η παρούσα απόφαση ορίζει ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί σε σχέση με τα κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας πρέπει να προκηρυχθούν και να διεξαχθούν το αργότερο εντός 6 μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, τα δε δικαιώματα παραχώρησης πρέπει πράγματι να χορηγηθούν στους επιτυχόντες υποψήφιους το αργότερο εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης. Σε ό,τι αφορά τη Βεύη, η παρούσα απόφαση ορίζει ότι η παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 6 μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, δεδομένου ότι ο σχετικός δημόσιος διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί.

(8)

Η παρούσα απόφαση ορίζει επίσης ότι η Ελληνική Δημοκρατία οφείλει να διασφαλίσει ότι ο λιγνίτης που θα εξορύσσεται από τα κοιτάσματα της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας δεν θα είναι δυνατό να πωλείται στη ΔΕΗ, εκτός αν δεν υπάρχει καμία άλλη αξιόπιστη προσφορά. Ο όρος αυτός παραμένει σε ισχύ όσο η ΔΕΗ εξακολουθεί να κατέχει τα δικαιώματα εκμετάλλευσης επί ποσοστού που υπερβαίνει το 60 % του συνόλου των λιγνιτικών αποθεμάτων για τα οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/7


Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2008

2009/C 243/05

Η ολοκληρωμένη δημοσίευση των τελικών λογαριασμών ευρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://www.eda.europa.eu/finance.aspx


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επιτροπή

10.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 243/8


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — JLS/2009/ERFX/CA

2009/C 243/06

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιχορήγηση δράσεων που στηρίζουν την πολιτική ασύλου.

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται ανέρχεται σε 9 176 666,67 EUR.

Το κείμενο της πρόσκλησης, το έντυπο υποβολής αίτησης και όλα τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά διατίθενται στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/refugee/funding_refugee_en.htm