ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

52ό έτος
13 Φεβρουαρίου 2009


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 036/01

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

1

2009/C 036/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2009/C 036/05

Ισοτιμίες του ευρώ

5

2009/C 036/06

Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την υπόθεση COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας — Εισηγητής: Κάτω Χώρες

6

2009/C 036/07

Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στις υποθέσεις COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας

7

2009/C 036/08

Περίληψη απόφασης της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεσεις COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας) [κοινοποιήθηκε με τον αριθμό C(2008) 7367 τελικό]  ( 1 )

8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2009/C 036/09

Απόφαση αριθ. 655, της 23ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου — υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ 1-12 Κνέζα που βρίσκεται στις περιοχές Βράτσα, Πλέβεν, Λόβετς, Γάβροβο και Βελίκο Τίρνοβο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και σχετικά με τη γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειών

9

2009/C 036/10

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/87/EΚ — Προκαταρτικός κατάλογος φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών και των οικείων εντεταλμένων κρατών μελών ( 1 )

11

 

Διορθωτικά

2009/C 036/11

Διορθωτικό στην ενημέρωση του καταλόγου των αδειών διαμονής στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων Σένγκεν) (ΕΕ C 33 της 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Διορθωτικό στην ενημέρωση του καταλόγου των συνοριακών σημείων διέλευσης στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ C 33 της 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Σημείωση για τον αναγνώστη(βλέπε σελίδα 3 του εξωφύλλου)

s3

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/1


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(2009/C 36/01)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

23.12.2008

Αριθμός ενίσχυσης

N 475/08

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Sardegna

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Νομική βάση

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Είδος του μέτρου

ενίσχυση επενδύσεων

Στόχος

ενίσχυση επενδύσεων

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

Προβλεπόμενη συνολική ενίσχυση: 2 εκατ. EUR

Ένταση

40 % των επιλέξιμων επενδύσεων και 50 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε μειονεκτικές περιοχές. Για νέους γεωργούς, η μέγιστη ένταση προσαυξάνεται κατά 10 %

Διάρκεια

Από τη στιγμή της έγκρισης από την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010

Τομείς της οικονομίας

Γεωργικός τομέας

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

23.12.2008

Αριθμός ενίσχυσης

N 643/08

Κράτος μέλος

Ιρλανδία

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Νομική βάση

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Τύπος του μέτρου

Αντιστάθμιση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων έκτακτων γεγονότων [Άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της συνθήκης]

Στόχος

Αντιστάθμιση για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας

Μορφή ενίσχυσης

Άμεση ενίσχυση

Προϋπολογισμός

Περίπου 170 εκατ. EUR

Ένταση

Έως 100 %

Διάρκεια

Μέχρι τις 31.3.2009

Οικονομικός τομέας

Γεωργία

Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης της ενίσχυσης

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 36/02)

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στη γερμανική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32008M5265. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 36/03)

Στις 16 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32009M5358. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/4


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 36/04)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32009M5423. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

12 Φεβρουαρίου 2009

(2009/C 36/05)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2833

JPY

ιαπωνικό γιεν

115,46

DKK

δανική κορόνα

7,4524

GBP

λίρα στερλίνα

0,90300

SEK

σουηδική κορόνα

10,7945

CHF

ελβετικό φράγκο

1,4885

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,8155

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

28,620

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

298,55

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,7066

PLN

πολωνικό ζλότι

4,6050

RON

ρουμανικό λέι

4,2951

TRY

τουρκική λίρα

2,1249

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,9844

CAD

καναδικό δολάριο

1,5994

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,9479

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,4738

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9384

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 813,05

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

12,9636

CNY

κινεζικό γιουάν

8,7703

HRK

κροατικό κούνα

7,4660

IDR

ινδονησιακή ρουπία

15 348,27

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,6404

PHP

πέσο Φιλιππινών

60,600

RUB

ρωσικό ρούβλι

44,6081

THB

ταϊλανδικό μπατ

45,063

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,9468

MXN

μεξικανικό πέσο

18,7362

INR

ινδική ρουπία

62,3560


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/6


Γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων που διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με σχέδιο απόφασης για την υπόθεση COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την υπόθεση COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας

Εισηγητής: Κάτω Χώρες

(2009/C 36/06)

1.

Μια πλειοψηφία μελών της συμβουλευτικής επιτροπής συμμερίζεται τις ανησυχίες που διατύπωσε η Επιτροπή στην προκαταρκτική εκτίμηση. Μια μειοψηφία μελών απέχει.

2.

Μια πλειοψηφία μελών της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η διαδικασία μπορεί να περατωθεί με την έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Μια μειοψηφία μελών απέχει και μια μειοψηφία μελών διαφωνεί.

3.

Μια πλειοψηφία μελών της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που πρότεινε να αναλάβει η E.ON AG, δεν υφίστανται πλέον λόγοι για τη λήψη μέτρων από την Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Μια μειοψηφία μελών απέχει.

4.

Μια πλειοψηφία μελών της συμβουλευτικής επιτροπής συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι δεσμεύσεις που πρότεινε να αναλάβει η E.ON AG ανταποκρίνονται στις περιστάσεις. Μια μειοψηφία μελών απέχει και μια μειοψηφία μελών διαφωνεί.

5.

Tα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής συνιστούν να δημοσιευθεί η γνώμη της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.

Τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής ζητούν από την Επιτροπή να λάβει υπόψη όλα τα άλλα σημεία τα οποία εθίγησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης.


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/7


Τελική έκθεση του συμβούλου ακροάσεων στις υποθέσεις COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας (1)

(2009/C 36/07)

Το σχέδιο απόφασης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 αφορά ορισμένες πρακτικές της E.ON. Οι σχετικοί ισχυρισμοί αφορούν την παρακράτηση δυναμικού από την E.ON με σκοπό να αυξήσει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και να αποθαρρύνει τις επενδύσεις στον τομέα της παραγωγής από τρίτα μέρη στη γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και να ευνοήσει τις θυγατρικές της μετακυλίοντας τις δαπάνες στον τελικό καταναλωτή στη γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας και εμποδίζοντας παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από άλλα κράτη μέλη να πωλήσουν ενέργεια εξισορρόπησης στις σχετικές αγορές της E.ON.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία με σκοπό να λάβει απόφαση βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και, στις 7 Μαΐου 2008, εξέδωσε προκαταρκτική εκτίμηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003. Οι συζητήσεις που ακολούθησαν με τις υπηρεσίες της Επιτροπής οδήγησαν την E.ON να προτείνει ανάληψη δεσμεύσεων στις 27 Μαΐου 2008.

Στις 12 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, ανακοίνωση η οποία συνοψίζει τους προβληματισμούς και τις δεσμεύσεις και καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω κοινοποίηση εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της. Οι παρατηρήσεις που λήφθηκαν μετά την εν λόγω πρόσκληση επιβεβαίωσαν κυρίως ότι οι δεσμεύεις ήταν επαρκείς για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που διατυπώθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση.

Η Επιτροπή έχει πλέον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, με βάση τις δεσμεύσεις τις οποίες πρότεινε να αναλάβει η E.ON, και με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, οι διαδικασίες που κινήθηκαν πρέπει να περατωθούν.

Σε απόφαση που λήφθηκε βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, δεν διαπιστώνεται παραβίαση των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού, αλλά η εν λόγω επιχείρηση δέχεται να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των προβλημάτων που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή στην προκαταρκτική της εκτίμηση. Στην παρούσα διαδικασία, αμφότερα τα μέρη προθυμοποιήθηκαν να απλουστεύσουν τις διοικητικές και νομικές απαιτήσεις τις οποίες συνεπάγεται η διεξοδική έρευνα εικαζόμενης παράβασης. Για τον λόγο αυτό, σε αρκετές αποφάσεις που λήφθηκαν ήδη από το Σώμα των Επιτρόπων (2), έχει γίνει δεκτό ότι η νομότυπη διαδικασία τηρείται όταν η εν λόγω επιχείρηση πληροφορεί την Επιτροπή ότι είχε ικανοποιητική πρόσβαση στις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες, ώστε να προτείνει την ανάληψη δεσμεύσεων για την άρση των επιφυλάξεων που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.

Η παρούσα υπόθεση διεκπεραιώθηκε κατά τον ίδιο τρόπο δεδομένου ότι η E.ON υπέβαλε στην Επιτροπή δήλωση προς τον σκοπό αυτόν στις 29 Οκτωβρίου 2008.

Με βάση τα ανωτέρω, εκτιμώ ότι τα δικαιώματα ακρόασης έγιναν σεβαστά στην παρούσα υπόθεση.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2008.

Michael ALBERS


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της απόφασης 2001/462/ΕΚ, ΕΚΑΧ της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2001, σχετικά με τα καθήκοντα του συμβούλου ακροάσεων σε ορισμένες διαδικασίες ανταγωνισμού (ΕΕ L 162 της 19.6.2001, σ. 21).

(2)  Βλέπε την απόφαση της 22.6.2005 στην υπόθεση COMP/39.116 — Coca-Cola, την απόφαση της 19.1.2005 στην υπόθεση COMP/37.214 — DFB, την απόφαση της 14.9.2007 στην υπόθεση COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/8


Περίληψη απόφασης της Επιτροπής

της 26ης Νοεμβρίου 2008

σχετικά με διαδικασία βάσει του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ

(Υπόθεσεις COMP/39.388 — Γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και COMP/39.389 — Γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας)

[κοινοποιήθηκε με τον αριθμό C(2008) 7367 τελικό]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 36/08)

Στις 26 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 82 της συνθήκης ΕΚ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου  (1) , η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων για τη διαφύλαξη των επιχειρηματικών τους μυστικών. Το κείμενο μη εμπιστευτικού χαρακτήρα της απόφασης διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Η απόφαση απευθύνεται στην E.ON AG, Düsseldorf (εφεξής «E.ON») και αφορά δύο υποθέσεις, μία σχετικά με τη γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και μια άλλη σχετικά με τη γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρούσα απόφαση περατώνει τις δύο υποθέσεις και καθιστά υποχρεωτικές τις δεσμεύσεις που πρότεινε η E.ON. Μετά την εξέτασή τους, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν υφίστανται πλέον λόγοι να λάβει μέτρα.

(2)

Όσον αφορά την περίπτωση σχετικά με τη γερμανική αγορά χονδρικής πώλησης, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η E.ON μπορεί να έχει χαράξει στρατηγική για να αποσύρει διαθέσιμο δυναμικό παραγωγής (περιορίζοντας την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ορισμένους σταθμούς στη μεσοπρόθεσμη αγορά — ευρωπαϊκό χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας EEX) με σκοπό την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας εις βάρος των καταναλωτών, κάνοντας έτσι κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στη γερμανική χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η Επιτροπή φοβήθηκε μήπως η E.ON είχε συνδυάσει την ενέργεια αυτή με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική με σκοπό να αποθαρρύνει τους σημερινούς ή δυνητικούς ανταγωνιστές της να εισέλθουν στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζοντας έτσι τον όγκο αυτής της αγοράς.

(3)

Όσον αφορά την υπόθεση σχετικά με τη γερμανική αγορά εξισορρόπησης ηλεκτρικής ενέργειας, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία ότι η E.ON μπορεί να έχει καταχραστεί τη δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά ζήτησης δευτερευόντων εξισορροπητικών αποθεμάτων στη ζώνη που εξυπηρετείται από το δίκτυό της, σύμφωνα με το άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ, πρώτον αυξάνοντας τις δικές της δαπάνες προκειμένου να ευνοήσει τις θυγατρικές της στον τομέα της παραγωγής και να μετακυλίσει τις δαπάνες στον τελικό καταναλωτή, και δεύτερον εμποδίζοντας τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από άλλα κράτη μέλη να εξάγουν ενέργεια εξισορρόπησης στις σχετικές αγορές της E.ON.

(4)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις που πρότεινε η E.ON μετά από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις και τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που επισημάνθηκαν. Πρώτον, η εκποίηση περίπου 5 000 MW του δυναμικού παραγωγής της E.ON άρει τους προβληματισμούς σχετικά με τη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εκποίηση αυτή καταργεί τόσο την ικανότητα όσο και το κίνητρο της E.ON να αποσύρει δυναμικό παραγωγής αποκομίζοντας κέρδη. Αυτό ήταν δυνατό ιδίως λόγω της δομής του χαρτοφυλακίου των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της E.ON. Οι μονάδες παραγωγής που εκποιήθηκαν θα ευνοήσουν επίσης την πρόσβαση των σημερινών και δυνητικών ανταγωνιστών σε νέους σταθμούς και σε σταθμούς με τεχνολογίες που οι ίδιοι δεν κατέχουν. Επιπλέον, οι ανταγωνιστές θα έχουν πρόσβαση σε νέους χώρους που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν (ή να ανασυστήσουν) ακόμη περισσότερο δυναμικό παραγωγής με νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Δεύτερον, η εκποίηση του δικτύου μεταφοράς της E.ON, η εκχώρηση των δραστηριοτήτων σχετικά με το δίκτυο μεταφοράς της E.ON, το οποίο συνίσταται σε δίκτυο γραμμής 380/220 kV, του συστήματος εκμετάλλευσης στην περιοχή ελέγχου της E.ON και των συναφών δραστηριοτήτων άρει τους προβληματισμούς σχετικά με την αγορά εξισορρόπησης που προκύπτει από την καθετοποιημένη δομή της E.ON η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής/προμήθειας καθώς και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

(5)

Η απόφαση καταλήγει στη διαπίστωση ότι, λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων αυτών, δεν υφίστανται πλέον λόγοι για ανάληψη δράσης από την Επιτροπή.

(6)

Η συμβουλευτική επιτροπή συμπράξεων και δεσποζουσών θέσεων εξέδωσε θετική γνώμη, στις 3 Νοεμβρίου 2008.


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/9


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 655

της 23ης Οκτωβρίου 2008

σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου — υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ 1-12 «Κνέζα» που βρίσκεται στις περιοχές Βράτσα, Πλέβεν, Λόβετς, Γάβροβο και Βελίκο Τίρνοβο, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και σχετικά με τη γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειών

(2009/C 36/09)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 σημείο 2, του άρθρου 42 παράγραφος 1 σημείο 1 και του άρθρου 44 παράγραφος 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων και έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο 16 και παράγραφος 1 σημείο 24α του νόμου περί ενέργειας,

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1)

να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ 1-12 «Κνέζα», έκτασης 1 348,45 τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·

2)

να ανακοινώσει ότι η άδεια θα χορηγηθεί με διαγωνισμό·

3)

να ορίσει ότι η άδεια αναζήτησης και εξερεύνησης θα καλύπτει χρονική περίοδο 5 ετών από τη ημερομηνία έναρξης της ισχύος της σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης, με δικαίωμα παράτασης της εν λόγω περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

4)

ο διαγωνισμός για τη αδειοδότηση σύμφωνα με το σημείο 1 θα πραγματοποιηθεί την 150ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια (ул. Триадица № 8, гр. София)·

5)

η προθεσμία αγοράς του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού λήγει την 130ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

6)

η προθεσμία υποβολής κοινοποιήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό λήγει την 130ή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

7)

η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στον διαγωνισμό λήγει την 144η ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα 17.00·

8)

για τον διαγωνισμό δεν θα απαιτηθεί η προσωπική παρουσία των διαγωνιζομένων·

9)

η τιμή του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού καθορίζεται σε 500 BGN (500 βουλγαρικά λέβα). Ο φάκελος θα διατίθεται προς αγορά στην αίθουσα 802 του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια, κατά το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο σημείο 5·

10)

οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 23 νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

11)

οι αιτήσεις των διαγωνιζομένων θα αξιολογηθούν με βάση τα προτεινόμενα προγράμματα εργασιών, μέσα προστασίας του περιβάλλοντος και κατάρτισης και αντισταθμίσεις, καθώς και ανάλογα με τις οικείες διαχειριστικές ικανότητες και οικονομική επιφάνεια·

12)

η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό καθορίζεται σε 10 000 BGN (10 000 βουλγαρικά λέβα) και πρέπει να κατατεθεί, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6, στον τραπεζικό λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, ο οποίος αναφέρεται στον φάκελο των εγγράφων του διαγωνισμού·

13)

σε περίπτωση απόρριψης αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό, η εγγύηση θα επιστραφεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόρριψης στον αιτούντα.

14)

η εγγύηση του αιτούντος που θα επιτύχει θα παρακρατηθεί, ενώ οι εγγυήσεις όλων των υπολοίπων αιτούντων θα επιστραφούν εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση άδειας αναζήτησης και εξερεύνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Държавен вестник)·

15)

οι κοινοποιήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και οι προτάσεις των αιτούντων σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, οδός Τριάδιτσα αριθ. 8, Σόφια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 46 του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων·

16)

οι αιτήσεις για το διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους που αναφέρονται στον φάκελο των εγγράφων του διαγωνισμού·

17)

ο διαγωνισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αν γίνει δεκτή μία μόνο αίτηση συμμετοχής·

18)

ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας εξουσιοδοτείται:

18.1)

να αποστείλει το κείμενο της παρούσας απόφασης προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στον δικτυακό τόπο του Υπουργικού Συμβουλίου·

18.2)

να ορίσει επιτροπή για την οργάνωση και διεξαγωγή του διαγωνισμού·

19)

ενστάσεις κατά της παρούσας απόφασης μπορούν να κατατεθούν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο εντός 14 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρωθυπουργός

Σέργκεϊ ΣΤΑΝΊΣΕΦ

Γραμματέας α' του Υπουργικού Συμβουλίου

Σεβντάλιν ΜΑΡΊΝΟΦ

Πιστό αντίγραφο,

Διευθυντής Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Βεσελίν ΝΤΆΚΟΦ


13.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 36/11


Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/87/EΚ

Προκαταρτικός κατάλογος φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών και των οικείων εντεταλμένων κρατών μελών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2009/C 36/10)

Σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (1), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2008/101/EΚ (2), οι αεροπορικές δραστηριότητες των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις προς και από κοινοτικά αεροδρόμια εντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/EΚ. Για να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η οδηγία προβλέπει ότι για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών είναι υπεύθυνο ένα κράτος μέλος. Το άρθρο 18α παράγραφοι 1 και 2 της εν λόγω οδηγίας ορίζει τους κανόνες που διέπουν την υπαγωγή κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο οικείο εντεταλμένο κράτος μέλος. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, κάθε κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών στους οποίους έχει χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92, καθώς και για τους φορείς εκμετάλλευσης που δεν διαθέτουν άδεια ή προέρχονται από τρίτη χώρα, αλλά των οποίων οι εκπομπές στη διάρκεια ενός έτους αναφοράς μπορούν να αποδοθούν κατά κύριο λόγο στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας επιβάλλει στην Επιτροπή την υποχρέωση να δημοσιεύει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Συνεπώς, ο κατάλογος αυτός αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κρατών μελών που θα είναι εντεταλμένα για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2003/87/EΚ. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει τον εν λόγω κατάλογο φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει ανά πάσα στιγμή ενημερωμένο κατάλογο, εφόσον διαπιστώνει ότι χρειάζεται να τροποποιηθεί. Για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια του παρόντος καταλόγου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να διατυπώσουν παρατηρήσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009. Με βάση τις αντιδράσεις αυτές, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο δημοσίευσης αναθεωρημένου καταλόγου μετά από σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κατάλογος βασίζεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol), τα οποία προέκυψαν από τα αρχεία σχεδίων πτήσης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του καταλόγου, καθώς και τα στοιχεία των αρμοδίων αρχών, στις περιπτώσεις όπου έχουν κοινοποιηθεί από τα κράτη μέλη, θα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.

Ο κατάλογος περιέχει όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν σχετική αεροπορική δραστηριότητα την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να περιλαμβάνει φορείς εκμετάλλευσης που, στο διάστημα που μεσολάβησε, διέκοψαν προσωρινά ή έπαυσαν οριστικά τις αεροπορικές τους δραστηριότητες, όπως και φορείς εκμετάλλευσης που μετονομάστηκαν ή συγχωνεύθηκαν ή εξαγοράστηκαν. Για τον κατάλογο δεν ελήφθη επίσης υπόψη το κατά πόσον ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιλαμβάνεται στον κοινοτικό κατάλογο αερομεταφορέων των οποίων η λειτουργία στην Κοινότητα απαγορεύεται για λόγους ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005. Συνεπώς, η τυχόν εγγραφή, στον κατάλογο της παρούσας ανακοίνωσης, φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών των οποίων η λειτουργία απαγορεύεται δεν θίγει τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 3 στοιχείο β), η Επιτροπή θα ενημερώνει τον κατάλογο, πριν από την 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άσκησαν μεταγενέστερα αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας.

Η υπαγωγή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών στο οικείο εντεταλμένο κράτος μέλος παράγει αποτελέσματα καθόλη τη διάρκεια κάθε περιόδου εμπορίας που αναφέρεται στο άρθρο 3γ της οδηγίας 2003/87/EΚ. Πριν από την έναρξη κάθε περιόδου εμπορίας, η Επιτροπή θα δημοσιεύει ενημερωμένο κατάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβιβάσεις φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18α παράγραφος 2 της οδηγίας.

Οι ενέργειες της Επιτροπής για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/EΚ από τα κράτη μέλη θα στηρίζονται στην πιο πρόσφατη δημοσιευμένη έκδοση του καταλόγου.

Το παράρτημα περιλαμβάνει κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών για τους οποίους είναι εντεταλμένο κάθε κράτος μέλος.


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.

(2)  ΕΕ L 8 της 13.1.2009, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΒΕΛΓΙΟ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

ACCOFORM

Βέλγιο

AERODATA BELGIUM

Βέλγιο

AFRICA WEST CARGO

Τόγκο

ALROSA-AVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

AVIASTAR-TU CO.

Ρωσική Ομοσπονδία

BRUSSELS AIRLINES

Βέλγιο

CAIRO AVIATION

Αίγυπτος

CAL CARGO AIRLINES

Ισραήλ

CANADIAN NORTH

Καναδάς

CARGO B AIRLINES

Βέλγιο

CENTURION AIR CARGO

Ηνωμένες Πολιτείες

DOVE AIR INC

Ηνωμένες Πολιτείες

EAT

Βέλγιο

EGYPTAIR CARGO

Αίγυπτος

EXELLAIR

Λουξεμβούργο

GAFI GENERAL AVIAT

Ελβετία

GEMINI AIR CARGO

Ηνωμένες Πολιτείες

HEWA BORA AIRWAYS

Κονγκό

INTER EKSPRES HAVA

Τουρκία

INTER-WETALL

Ελβετία

INTL PAPER CY

Ηνωμένες Πολιτείες

INVICTA AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

KALITTA AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

LAS VEGAS CHARTER

Ηνωμένες Πολιτείες

MATRACO

Βέλγιο

MIL BELGIUM

Βέλγιο

MONTE CARLO AVTN

Βέλγιο

MURRAY AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

N604FJ LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

NEWELL RUBBERMAID

Ηνωμένες Πολιτείες

SAUDIA

Σαουδική Αραβία

SEA-AIR

Βέλγιο

SIA CARGO PTE LTD

Σιγκαπούρη

SILVERBACK CARGO

Ρουάντα

TARHANKULE HAVA

Τουρκία

TECHNOMAG

Ελβετία

THOMAS COOK ARL BELG

Βέλγιο

TNT AIRWAYS

Βέλγιο

TOYOTA MOTOR EUROPE

Βέλγιο

TUI AIRLINES — JAF

Βέλγιο

V L M

Βέλγιο


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

748 AIR SERVICES (2)

Κένυα

AIR BAN

Βουλγαρία

AIR ONE CORP

Ελβετία

AIR VIA BULGARIAN

Βουλγαρία

ANIKAY AIR MIDDLE E

Ιορδανία

ATLANT SOYUZ

Ρωσική Ομοσπονδία

AVB-2004 LTD

Βουλγαρία

AVIO DELTA LTD

Βουλγαρία

BH AIR

Βουλγαρία

BULGARIA AIR

Βουλγαρία

BULGARIAN AIR CHRTR.

Βουλγαρία

BULGARIAN MIN.TRANSP

Βουλγαρία

CARGO AIR LTD.

Βουλγαρία

CROIX ROUGE

Ελβετία

EAST WING KAZAKHSTAN

Καζαχστάν

EXPRESSAVIA

Ουκρανία

HEMUS AIR

Βουλγαρία

IRANIAN AIR TRANSPOR

Ιράν

KHORIV AVIA

Ουκρανία

KOKSHETAU AIRLINE

Καζαχστάν

KREMENCHUK FLIGHT

Ουκρανία

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Ρωσική Ομοσπονδία

ROSAVIA AIR COMPANY

Ουκρανία

RUBYSTAR

Λευκορωσία

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Καζαχστάν

YETI AIRLINES (2)

Νεπάλ


ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

ACL SLOVACKY

Τσεχική Δημοκρατία

AERO VODOCHODY

Τσεχική Δημοκρατία

AIR ALMATY JSC

Καζαχστάν

AIRCRAFT INDUSTRIES

Τσεχική Δημοκρατία

ATMA AIRLINES

Καζαχστάν

CAA CZECH REPUBLIC

Τσεχική Δημοκρατία

CONSTANTA UKRAINE

Ουκρανία

CZECH AIRLINES

Τσεχική Δημοκρατία

EARTH ONE LIMITED

Ηνωμένο Βασίλειο

GEORGEAN NATIONAL

Γεωργία

INCLEDON ENTERPRISES

Κύπρος

JUMP-TANDEM S.R.O.

Σλοβακία

LETS FLY SRO

Τσεχική Δημοκρατία

MAGLIONE SRL

Ιταλία

MIL CZECH REPUBLIC

Τσεχική Δημοκρατία

NORSE AIR CHARTER

Νότια Αφρική

NOVA CHEMICALS

Ηνωμένες Πολιτείες

POLISH AIRPORT PPL

Πολωνία

ROCKWELL AUTOMATION

Ηνωμένες Πολιτείες

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ουκρανία

SKY DIVING FOR FUN

Σλοβακία

SKYDIVE LK

Τσεχική Δημοκρατία

TRAVEL SERVIS A.S.

Τσεχική Δημοκρατία

WAHA OIL COMPANY

Λιβύη

YAMAL

Ρωσική Ομοσπονδία


ΔΑΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AIR ALPHA A/S

Δανία

AIR ALSIE

Δανία

AIR GREENLAND

Δανία

ANDERSEN INVEST

Δανία

ATLANTIC AIRWAYS

Δανία

BRUEL NIELS

Δανία

CHC DENMARK

Δανία

CIMBER AIR DENMARK

Δανία

COOK AIRCRAFT LEASNG

Ηνωμένες Πολιτείες

COWI

Δανία

DRT VERTRIEBS GMBH

Δανία

ELILARIO SPA

Ιταλία

EXECUJET EUROPE A/S

Δανία

FLUGSTODIR

Ισλανδία

GLOBAL AVIATION LIBY

Λιβύη

GLOBE AERO (3)

Ηνωμένες Πολιτείες

GOL TRANSPORTES

Βραζιλία

GRAAKJAER A/S

Δανία

INVESTERINGSSELSK

Δανία

JET TIME A/S

Δανία

K/S CLIPPER

Δανία

KIRKBI TRADING

Δανία

LUFT AVTN CHARTER

Αυστραλία

MYFLUG

Ισλανδία

NILAN A/S

Δανία

PHARMA NORD

Δανία

PROPJET

Ιταλία

ROYAL UNIBREW A/S

Δανία

SEMLER SERVICE A/S

Δανία

STAR AIR

Δανία

STERLING BLUE

Δανία

SUNAIR DENMARK

Δανία

TEPPER AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

THOMAS COOK SCAND.

Δανία

THRANE

Δανία

VIP PARTNERFLY

Δανία

WEATHER MODIFICATION

Ηνωμένες Πολιτείες

WEIBEL SCIENTIFIC

Δανία

WIDEROE FLYVESELSKAP

Νορβηγία


ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

ADO HAVACILIK A.S.

Τουρκία

ADVANCED AVIATION

Γερμανία

AERO GMBH

Γερμανία

AERO MONGOLIA

Μογγολία

AERO PERSONAL

Μεξικό

AERODATA AKTIENGES 1

Γερμανία

AEROFLOT

Ρωσική Ομοσπονδία

AEROFLOT CARGO

Ρωσική Ομοσπονδία

AEROFLOT DON JSC

Ρωσική Ομοσπονδία

AFI FLIGHT INSPECT.

Γερμανία

AGRATA AVIATION

Εσθονία

AHRENKIEL CONSULTING

Ελβετία

AHSEL HAVA

Τουρκία

AIR ALLIANCE GMBH

Γερμανία

AIR ASTANA

Καζαχστάν

AIR BERLIN PLC CO.

Γερμανία

AIR CHINA CARGO LTD

Κίνα

AIR MOLDOVA

Δημοκρατία της Μολδαβίας

AIR NAMIBIA

Ναμίμπια

AIR NATIONAL CORP

Νέα Ζηλανδία

AIR NUNAVUT LTD

Καναδάς

AIR SERVICE BERLIN

Γερμανία

AIR TRANSPORT INTL 2

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRBRIDGE CARGO

Ρωσική Ομοσπονδία

AIRCHARTER FLUGSERV.

Γερμανία

AIRCRAFT AFRICA CO

Νότια Αφρική

AIRSERVICE GMBH

Γερμανία

AIRSEVEN GMBH

Γερμανία

AIRTRANS

Γερμανία

AL HOKAIR

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

AMOLA GMBH

Γερμανία

ANTONOV DESIGN

Ουκρανία

AOP AIR OPERATING

Ελβετία

APPLERA CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

ARCHER DANIELS

Ηνωμένες Πολιτείες

ARTOC AIR

Αίγυπτος

ASIA CONTINENTAL

Καζαχστάν

ASIA TODAY LTD

Κίνα

ASIA UNIVERSAL

Ρωσική Ομοσπονδία

ASIANA AIRLINES INC

Δημοκρατία της Κορέας

ATG SWISS FIRST

Ελβετία

ATLAS AIR

Γερμανία

ATLAS AIR USA

Ηνωμένες Πολιτείες

ATLASJET HAVACILIK

Τουρκία

AURON LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

AVIA MOBIL GMBH

Γερμανία

BAE SYSTEMS FLT SYST

Ηνωμένες Πολιτείες

BAHAG

Γερμανία

BALL CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

BARG GMBH MEERBUSCH

Γερμανία

BASF

Γερμανία

BAUHAUS GMBH

Γερμανία

BAYAIR

Γερμανία

BEECHCRAFT AUGSBURG

Γερμανία

BEECHCRAFT BERLIN

Γερμανία

BERGER JULIUS

Νιγηρία

BERTELSMANN

Γερμανία

BESTAIR TURKEY

Τουρκία

BLUE SKY AIRSERVICE

Γερμανία

BLUE SKY GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

BLUE WINGS AG

Γερμανία

BLUEBIRD AVIATION GM

Γερμανία

BLUEBIRD CARGO

Ισλανδία

BMW AG

Γερμανία

BOHLKE VENEER

Ηνωμένες Πολιτείες

BOMBARDIER GERMANY

Γερμανία

BOMBARDIER PRE-OWNED

Ηνωμένες Πολιτείες

BOSCH

Γερμανία

BROSE FAHRZEUGTEILE

Γερμανία

BUNDESPOLIZEI

Γερμανία

BURDA REISEFLUG

Γερμανία

CAAC CHINA

Κίνα

C-A-C CHIEMSEE AIR

Γερμανία

CANJET AIRLINES

Καναδάς

CAPELINK ESTABLISH.

Ελβετία

CEBU PACIFIC AIR INC

Φιλιππίνες

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Καναδάς

CHALLENGE AERO

Ουκρανία

CIRRUS AIRLINES

Γερμανία

CIRRUS AVIATION

Γερμανία

CL LEASING GMBH CO

Γερμανία

CLICK MEXICANA

Μεξικό

CMAC CITY MARKETING

Γερμανία

COMMANDER MEXICANA

Μεξικό

COMPASS FOOD

Ηνωμένες Πολιτείες

CONDOR

Γερμανία

CONSORCIO BIENES

Ισπανία

COOK AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

CORP JET SVCS

Ηνωμένο Βασίλειο

CROATIA AIRLINES

Κροατία

CSM AVIATION

Κύπρος

CTL LOGISTICS S.A.

Πολωνία

D2 AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

DAUAIR

Γερμανία

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Γερμανία

DC AVIATION GMBH

Γερμανία

DEERE COMPANY

Ηνωμένες Πολιτείες

DEERPORT AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

DELTA AIR LINES

Ηνωμένες Πολιτείες

DELTA TECHNICAL SVCS

Γερμανία

DIAMOND AIRCRAFT

Γερμανία

DLR BRAUNSCHWEIG

Γερμανία

DULCO HANDEL GMBH

Γερμανία

DUPONT DE NEMOURS DE

Ηνωμένες Πολιτείες

DUSSMANN P

Ηνωμένες Πολιτείες

DYNAMIC AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

EAST INDIA HOTELS

Ινδία

EBM PAPST MULFINGEN

Γερμανία

ESCHMANN H D

Γερμανία

EUROFLUG FRENZEL

Γερμανία

EVERGREEN AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE AIR SERV

Γερμανία

EXECUTIVE JET CHRTR

Γερμανία

FANCOURT FLUGCHARTER

Ελβετία

FIS GMBH CO.KG

Γερμανία

FLIGHT CALIBRATION

Γερμανία

FLUGSCHULE HAMBURG

Γερμανία

FMG-FLUGSCHULE

Γερμανία

FMU FLIEG MIT UNS

Γερμανία

FORUM AIR GMBH

Γερμανία

FOX FLIGHT

Καναδάς

FOXAIR GMBH

Γερμανία

FREE BIRD LT

Τουρκία

FRENZEL G

Γερμανία

FRESENA FLUG

Γερμανία

FRONTIER AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

GAS AIR SERVICE GMBH

Γερμανία

GEKO TRADE

Γερμανία

GEMUE GMBH

Γερμανία

GENERAL MOTORS

Ηνωμένες Πολιτείες

GENEX LTD.

Λευκορωσία

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Γερμανία

GEORGIAN AIRWAYS

Γεωργία

GERMANIA

Γερμανία

GERMANWINGS

Γερμανία

GLOBAL AVTN BERMUDA

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

GOVERNMENT CROATIA

Κροατία

GOVERNMENT MACEDONIA

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

GROB WERKE

Γερμανία

GSGA AON AIR RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

GUGGENHEIM AVTN PART

Ηνωμένες Πολιτείες

HAERING A

Γερμανία

HAMBURG INTL

Γερμανία

HANSGROHE AG

Γερμανία

HAPAG LLOYD TUI

Γερμανία

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Γερμανία

HASLBERGER FINANZ.

Γερμανία

HEIDELBERG CEMENT

Γερμανία

HERRENKNECHT AVIAT.

Γερμανία

HOMAC AVIATION AG

Ελβετία

HORNBACH REISEDIENST

Γερμανία

HTM JET SERVICE

Γερμανία

IFF PRIVATE AUSBILD

Γερμανία

INTERMAP TECHNOLOGY

Καναδάς

IRANAIR

Ιράν

JAT AIRWAYS

Σερβία

JET AIRLINES JSC

Καζαχστάν

JET GROUP LTD

Ισραήλ

JETAIR FLUG GMBH

Γερμανία

JETFLIGHT AVTN

Ελβετία

JETS EXECUTIVOS

Μεξικό

JOHNSON CONTROLS

Ηνωμένες Πολιτείες

JOHNSON CTRLS

Ελβετία

KAM AIR

Αφγανιστάν

KARMANN GMBH

Γερμανία

KIEV AVIATION PLANT

Ουκρανία

KNAUF ASTRA GMBH

Γερμανία

KOMPASS GMBH

Γερμανία

KOREAN AIRLINES

Δημοκρατία της Κορέας

LANGNER E

Γερμανία

LBA BRAUNSCHWEIG

Γερμανία

LECH-AIR GMBH

Γερμανία

LGM LUFTFAHRT GMBH

Γερμανία

LIBRA TRAVEL

Ελβετία

LIBYAN AIR AMBULANCE

Λιβύη

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Γερμανία

LINDNER UNTERNEHMENS

Γερμανία

LOHFERT LOHFERT

Δανία

LTU LUFTTRANSPORT

Γερμανία

LUFTHANSA

Γερμανία

LUFTHANSA CARGO

Γερμανία

LUFTHANSA TECHNIK AG

Γερμανία

MAHAN AIR

Ιράν

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

MANDALA AIRLINES 3

Ινδονησία

MARXER ANLAGEN

Γερμανία

MENEKSE HAVAYOLLARI

Τουρκία

MIL GERMANY

Γερμανία

MNG HAVAYOLLARI

Τουρκία

MOELLERS MASCHINEN

Γερμανία

MONTENEGRO AIRLINES

Μαυροβούνιο

MYN AVIATION

Σαουδική Αραβία

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Γερμανία

NEW YORKER S H K

Γερμανία

NORTH AMERICAN JET

Ηνωμένες Πολιτείες

NOVELLUS SYSTEMS

Ηνωμένες Πολιτείες

OBO JET-CHARTER GMBH

Γερμανία

OETKER A

Γερμανία

OMNI AIR INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

ORENBURG AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

OSTFRIES LUFTTRANSP

Γερμανία

OWENS-CORNING

Ηνωμένες Πολιτείες

PP PROMOTION

Γερμανία

PACELLI

Γερμανία

PAPIER METTLER

Γερμανία

PARAGON RANCH

Ηνωμένες Πολιτείες

PARC AVTN

Ιρλανδία

PCT POWDER COATING

Λουξεμβούργο

PEAK AIR GMBH

Γερμανία

PEGASUS TURKEY

Τουρκία

PENTASTAR AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

PERSCH J

Γερμανία

PHIFER WIRE PRODUCTS

Ηνωμένες Πολιτείες

PHOENIX AIR GMBH

Γερμανία

POLET ACFT MNGT

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

PREMIER FLUG GMBH

Γερμανία

PRESIDENTIAL AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

PRIVATAIR GMBH

Γερμανία

REGIO AIR MECKLENBRG

Γερμανία

RENTAIR UK LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

RETTENMEIER AIR

Γερμανία

RHEMA BIBLE CHURCH

Ηνωμένες Πολιτείες

RIKSOS TURIZM LT

Τουρκία

RUAG AEROSPACE SERV

Γερμανία

RUSSIA FSUE STC

Ρωσική Ομοσπονδία

RYAN INTL AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

SAMSUNG TECHWIN

Δημοκρατία της Κορέας

SAP AG

Γερμανία

SCHWARZMUELLER

Αυστρία

SEARAY BD100

Νότια Αφρική

SENECA V FLIGCHARTER

Γερμανία

SHANGHAI AIRLINES

Κίνα

SHANGHAI CARGO

Κίνα

SHENZHEN AIRLINES

Κίνα

SIBERIA AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

SILKWAY AIRLINES

Αζερμπαϊτζάν

SIXT

Γερμανία

SKY AIRLINES

Τουρκία

SKY JET

Ελβετία

SKY LINE

Τουρκία

SKYBUS AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

SKYPLAN SERVICES

Καναδάς

SM AVIATION

Γερμανία

SMS INDUSTRIE-SERV.

Γερμανία

SOUTH EAST ASIAN

Φιλιππίνες

SPIRIT AIRLINES 2

Ηνωμένες Πολιτείες

SPIRIT OF SPICES

Γερμανία

STAR AVIATION LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

STARJET AVIATION

Ελβετία

STATE TRANSPT RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

STEINER FILM

Γερμανία

STENSRUD VENTURES

Ηνωμένες Πολιτείες

SUEDZUCKER REISE

Γερμανία

SUN D'OR INTL AIRL

Ισραήλ

SUN EXPRESS

Τουρκία

SWISS GLOBAL JET MGT

Ελβετία

TACA

Ελ Σαλβαδόρ

TAMSEN GMBH

Γερμανία

TEC AIRCRAFT LEASING

Αυστρία

THAI INTERNATIONAL

Ταϊλάνδη

THYSSENKRUPP

Γερμανία

TOKOPH D P

Νότια Αφρική

TRUEB EMULSIONS CHEM

Γερμανία

TURKISH AIRLINES THY

Τουρκία

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ουκρανία

UKSATSE

Ουκρανία

UPS

Ηνωμένες Πολιτείες

URAL AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

US AIRWAYS

Ηνωμένες Πολιτείες

USA 3000 AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

UTAIR AVIATION

Ρωσική Ομοσπονδία

VACUNA JETS

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

VARIG LOGISTICA SA

Βραζιλία

VEYEN HAVA TASIMACI

Τουρκία

VHM SCHUL & CHARTER

Γερμανία

VIESSMANN

Γερμανία

VOLARIS

Μεξικό

VOLGA DNEPR RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

VOLKSWAGEN

Γερμανία

VRG LINHAS AEREAS SA

Βραζιλία

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Ρωσική Ομοσπονδία

WEBER MANAGEMENT

Γερμανία

WEKA

Γερμανία

WHEELS AVIATION

Γερμανία

WORLD AIRWAYS

Ηνωμένες Πολιτείες

WUERTH GMBH & CO KG

Γερμανία

XL AIRWAYS GERMANY

Γερμανία

ZEMAN

Γερμανία


ΕΣΘΟΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AERO AIRLINES A.S.

Εσθονία

AEROVIS

Ουκρανία

AIR LIVONIA

Εσθονία

DETA AIR

Καζαχστάν

ESTONIAN AIR

Εσθονία

ESTONIAN STATE AVTN

Εσθονία

KAPO AVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ουκρανία

MIL AZERBAIJAN

Αζερμπαϊτζάν

MIL JAPAN

Ιαπωνία

SKY JET KAZAKHSTAN

Καζαχστάν


ΕΛΛΑΔΑ

Επωνυμία φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

224TH FLIGHT UNIT

Ρωσική Ομοσπονδία

ABU DHABI AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ADVANCED AV. LOGIST

Γερμανία

AEGEAN AIRLINES

Ελλάδα

AEROLAND

Ελλάδα

AEROSVIT

Ουκρανία

AIR LEASING

Καμερούν

AIR LINK UKRAINE

Ουκρανία

AIR TANZANIA 2

Δημοκρατία της Τανζανίας

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Λίβανος

ALEXANDAIR

Ελλάδα

ALKAN AIR

Αίγυπτος

ALLPLANES

Κάτω Χώρες

AL-THANI

Κατάρ

AMREF FLYING DOCTORS

Κένυα

ARKASAIR

Τουρκία

ASHTON AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

ATHENIAN AIR LINK

Ελλάδα

AVIATION BRIDGE

Ισραήλ

BAC LEASING LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

BELAIR AIRLINES LTD

Ελβετία

BLUEBIRD AVIATION

Κένυα

CHURCHILL FINANCE

Γαλλία

CONSOLID CONTRS INTL

Ελλάδα

COSTAIR LTD

Ελλάδα

DAL GROUP (SUDAN)

Σουδάν

DBF AVIATION SERV 2

Αυστραλία

DIAMONDS OF RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

DONBASSAERO

Ουκρανία

EAGLE AIR LTD

Ουγκάντα

EUROAIR LTD

Ελλάδα

EXECUTIVE TURBINE

Νότια Αφρική

GOLIAF

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

GREECE AIRWAYS

Ελλάδα

GULF JET

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

HAWKER PACIFIC 2

Αυστραλία

HCAA

Ελλάδα

HELLAS JET

Ελλάδα

HELLAS WINGS LTD

Ελλάδα

HELLENIC IMPERIAL

Ελλάδα

HELOG AG

Ελβετία

INTRACOM

Ελλάδα

INTRALOT

Ηνωμένες Πολιτείες

JADAYEL AVIATION

Σαουδική Αραβία

JAIR

Νότια Αφρική

KOMIAVIAVIATRANS 2

Ρωσική Ομοσπονδία

KSENODOXEIA ELLADOS

Ελλάδα

LEXATA

Ελλάδα

MIDDLE EAST AVIATION

Λίβανος

MIL GREECE

Ελλάδα

NARSS

Αίγυπτος

NATIONAL AEROTECH

Ηνωμένες Πολιτείες

OLYMPIC AIRLINES

Ελλάδα

ORASCOM

Αίγυπτος

PAKISTAN STATE

Πακιστάν

PALMYRA AVIATION LTD

Ελλάδα

PARADISE AVTN

Ελλάδα

PECOTOX AIR

Δημοκρατία της Μολδαβίας

PEGASUS AVIATION GRC

Ελλάδα

PROFLITE

Ηνωμένες Πολιτείες

RED WINGS CJSC

Ρωσική Ομοσπονδία

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Σαουδική Αραβία

RELIANCE INDUSTRIES2

Ινδία

RUSSIAN SKY AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

SEAFLIGHT AVTN

Ελλάδα

SINCOM AVIA

Ουκρανία

SKIPPERS AVIATION

Αυστραλία

SKY EXPRESS GREECE

Ελλάδα

SOUTH AFRICAN EXPRES

Νότια Αφρική

SUN AIR (EGYPT)

Αίγυπτος

SWIFT FLITE AVIATION

Νότια Αφρική

SWIFTAIR HELLAS

Ελλάδα

TAHE HAVA DANISMANLI

Τουρκία

TAMIR AIRWAYS

Ισραήλ

TOPSCORE

Ελβετία

TRAVCO AIR

Αίγυπτος

TRIDENT AVIATION HK

Κένυα

VERAVIA VERNIKOS

Ελλάδα

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Καναδάς

WALKER CORPORATION

Αυστραλία

WORLD HEALING CENTER

Ηνωμένες Πολιτείες


ΙΣΠΑΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

MIL SLOVENIA

Σλοβενία

245 PILOT SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

AEBAL

Ισπανία

AERO ANGELES

Μεξικό

AEROLANE

Ισημερινός

AEROLINEA PRINCIPAL

Χιλή

AEROLINEAS ARGENTINA

Αργεντινή

AEROLINEAS EJECUTIVA

Μεξικό

AEROLINEAS SOL

Μεξικό

AEROTAXI LOS VALLES

Ισπανία

AEROVIAS DE MEXICO

Μεξικό

AEROVICS SA DE CV

Μεξικό

AEROVITRO

Μεξικό

AFRIQUE CARGO SERV

Σενεγάλη

AIR 26

Αγκόλα

AIR AMDER

Μαυριτανία

AIR COMET S.A.

Ισπανία

AIR ESTE S.A.

Ισπανία

AIR EUROPA

Ισπανία

AIR EXECUTIVE S.L.

Ισπανία

AIR MADRID

Ισπανία

AIR NOSTRUM

Ισπανία

AIR PACK EXPRESS S.A

Ισπανία

AIRJET ANGOLA

Αγκόλα

ALTBRIDGE PROJECTS

Ρωσική Ομοσπονδία

AMB GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

AMFM AIR SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

ANSETT WORLDWIDE

Αυστραλία

ANTRAK AIR GHANA

Γκάνα

ARIK AIR LTD

Νιγηρία

AVIACIÓN COMERCIAL

Μεξικό

AVIANCA

Κολομβία

AVIAT.SERV. HELISECO

Πολωνία

AVION I

Ηνωμένες Πολιτείες

AWESOME FLIGHT SVCS

Νότια Αφρική

BESTFLY

Ισπανία

BINTER CANARIAS SA

Ισπανία

BLUE CITY HOLDINGS

Ηνωμένες Πολιτείες

BRAVO AIRLINES S.A.

Ισπανία

BRISTOW HELI

Νιγηρία

C.S.P. SOCIETE

Μαυριτανία

CABO VERDE EXPRESS

Πράσινο Ακρωτήριο

CANARIAS AERONAUTICA

Ισπανία

CASA

Ισπανία

CASA AIR SERVICES

Μαρόκο

CETO MARKETING S.A.

Ηνωμένο Βασίλειο

CHC HELICOPTERS

Νότια Αφρική

CIRRUS AIR CLUB

Ηνωμένες Πολιτείες

CLEOPATRA GROUP

Αίγυπτος

CLICKAIR SA

Ισπανία

CNL GROUP SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

COMERAVIA

Βενεζουέλα

CONVIASA

Βενεζουέλα

CORP YGNUS AIR S.A.

Ισπανία

CORPORATE JETS

Ισπανία

CORPORATE OIL & GAS

Νιγηρία

DANA (2)

Νιγηρία

DEAN FOODS

Ηνωμένες Πολιτείες

DOMINGUEZ TOLEDO

Ισπανία

EASTMAN KODAK

Ηνωμένες Πολιτείες

EDELWEISS SUISSE

Ελβετία

EJS-AVIATION SERVICE

Βραζιλία

ENGUIA GEN CE LTDA

Βραζιλία

EUROCONTINENTAL

Ισπανία

EXEC JET SERVICE (N)

Νιγηρία

EXECUTIVE AIR SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE AIRLINES

Ισπανία

EXECUTIVE SKYFLEET

Ηνωμένες Πολιτείες

FAASA

Ισπανία

FIRST INTL AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHTLINE SL

Ισπανία

FLYANT SERVICIOS AER

Ισπανία

FORMACIÓN AEROFAN SL

Ισπανία

FORTAIR SL

Ισπανία

FRAPMAG LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

FUGRO AVIAT CANADA

Καναδάς

FUTURA INTNL AIRWAYS

Ισπανία

GESTAIR

Ισπανία

GESTIÓN AÉREA EJEC

Ισπανία

GO AHEAD INTERNATION

Ελβετία

GOF AIR SA DE CV

Μεξικό

HAGEL W

Αυστρία

HALCYONAIR

Πράσινο Ακρωτήριο

HARVARD OIL & GAS

Καναδάς

HAWKAIRE

Ηνωμένες Πολιτείες

HELI IBÉRICA FOTO

Ισπανία

HELVETIC AIRWAYS

Ελβετία

HOLA AIRLINES S.L.

Ισπανία

HOTELES DINAMICOS SA

Μεξικό

HYUNDAY COLOMBIA

Κολομβία

IBERIA

Ισπανία

IBERWORLD S.A.U.

Ισπανία

IBIZA FLIGHTS

Ισπανία

ICE BIRD

Ελβετία

ILFC

Ηνωμένες Πολιτείες

INAER AV. ANFIBIOS

Ισπανία

INDUSTRIAS TITAN

Ισπανία

IRS AIRLINES LTD

Νιγηρία

ISLAS AIRWAYS

Ισπανία

JET PREMIER ONE

Ελβετία

JETNOVA

Ισπανία

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Ισπανία

JWC HUNTINGTON

Ηνωμένες Πολιτείες

K & M AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

KAVMINVODYAVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

KD AVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

KJ AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

LAGUN AIR SL

Ισπανία

LAN AIRLINES SA

Χιλή

LAN PERÚ SA

Περού

LANZAROTE AERO CARGO

Ισπανία

LARK AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

LEMCO HOLDINGS LTD.

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

LEWIS AERONAUTICAL

Ηνωμένες Πολιτείες

LIDER TAXI AEREO

Βραζιλία

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Ισπανία

LTE INTL AIRWAYS

Ισπανία

MARINA AEROSERVICE

Ισπανία

MEDAIR CHARTER

Νότια Αφρική

MENAJIAN

Ηνωμένες Πολιτείες

MH AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

MIL SPAIN

Ισπανία

MONARCH GEN AVIATION

Ελβετία

MORRO VERMELHO TAXI

Βραζιλία

NAV Y SERVICIO 3

Ισπανία

NHT LINHAS AEREAS

Βραζιλία

NORMAN AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

OBODEN IBRU

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ODYSSEY AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

PASSARO AZUL TAXI

Βραζιλία

PERM AVIA ENTERPRISE

Ρωσική Ομοσπονδία

PIRINAIR EXPRESS SL

Ισπανία

PREMIER TRUST

Ηνωμένες Πολιτείες

PRIVILEGE STYLE SA

Ισπανία

PRIYAN FOUNDATION

Ηνωμένες Πολιτείες

PRONAIR AIRLINES SL

Ισπανία

PULLMANTUR AIR S.A.

Ισπανία

PUNTO-FA

Ισπανία

RAC DE VALENCIA

Ισπανία

RAINBOW AIR

Βενεζουέλα

RAYTHEON AIRCRAFT

Ηνωμένο Βασίλειο

S ARGENTINA

Αργεντινή

SAGOLAIR TRASPORTES

Ισπανία

SANTA BARBARA (2)

Βενεζουέλα

SAS INSTITUTE

Ηνωμένες Πολιτείες

SAS NORGE

Νορβηγία

SENEGALAIR

Σενεγάλη

SERAIR TRANSWORLD

Ισπανία

SEV AÉREO POLICÍA

Ισπανία

SKYKAR AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

SOKO AVIATION SL

Ισπανία

SPANAIR S.A.

Ισπανία

SPENAERO

Ηνωμένες Πολιτείες

STAR AVIATION (DA)

Αλγερία

STREAMLINE RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

SWIFTAIR ESPAÑA

Ισπανία

TAG AVIATION (MNGT)

Ελβετία

TAG AVTN ESPAÑA

Ισπανία

TAKE AIR LINES

Γαλλία

TAWARTA

Μαρόκο

TAXI AEREO MARILIA

Βραζιλία

TAXI FLY GROUP SA

Ισπανία

TAYLOR ENERGY CO

Ηνωμένες Πολιτείες

TOP FLY S L

Ισπανία

TOTAL LINHAS AEREAS

Βραζιλία

TRABAJOS AER ESPEJO

Ισπανία

TRANSAERO AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

TURBOR AIR CARGO (2)

Σενεγάλη

UNICA IND. DE MOVEIS

Βραζιλία

UNIVERSAL JET SL

Ισπανία

URGEMER CANARIAS SL

Ισπανία

US EUROPE AFRICA TR

Ηνωμένες Πολιτείες

VICTOR ECHO S.A.

Ισπανία

VIM AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

VIRGIN BLUE

Αυστραλία

VUELING AIRLINES

Ισπανία


ΓΑΛΛΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AIR ALGÉRIE

Αλγερία

171JC

Ηνωμένες Πολιτείες

223RD FLIGHT UNIT

Ρωσική Ομοσπονδία

685TA CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

900NB

Ηνωμένες Πολιτείες

AAK COMPANY

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

ABC AEROLINEAS S.A.

Μεξικό

ABDULLAH SAID B.

Ελβετία

ACCOR S.A.

Γαλλία

ACM AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

ACME OPERATING

Ηνωμένες Πολιτείες

ADAM AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

AELIS AIR SERVICES

Γαλλία

AERCAP AVIATION

Κάτω Χώρες

AERCAP IRELAND LTD.

Ιρλανδία

AERO CAPITAL SAS

Γαλλία

AERO ENTREPRISE

Γαλλία

AERO JET CORPORATE

Γαλλία

AERO RIO TAXI AEREO

Βραζιλία

AERO SAINT EXUPERY

Γαλλία

AERO SERVICES LF

Γαλλία

AERO SVC CORPORATE

Γαλλία

AERO SVC EXECUTIVE

Γαλλία

AERO VISION S.À.R.L. LF

Γαλλία

AEROKLUB AIST

Ρωσική Ομοσπονδία

AEROLINEAS MEXICANAS

Μεξικό

AEROPHOTO EUROPE

Γαλλία

AEROSTOCK

Γαλλία

AFRIJET

Γκαμπόν

AFRIJET AIRLINES(2)

Νιγηρία

AFRIQIYAH AIRWAYS

Λιβύη

AGUSTA SPA

Ιταλία

AIGLE AZUR

Γαλλία

AIR AFFAIRES GABON

Γκαμπόν

AIR ARABIA

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AIR ASIA

Μαλαισία

AIR AUSTRAL 2

Γαλλία

AIR BURKINA (2)

Μπουρκίνα Φάσο

AIR CAIRO

Αίγυπτος

AIR CARAÏBES (2)

Γαλλία

AIR CORPORATE FRANCE

Γαλλία

AIR DECCAN

Ινδία

AIR FRANCE

Γαλλία

AIR GEFCO

Γαλλία

AIR IVOIRE (2)

Ακτή Ελεφαντοστού

AIR KING JET

Ελβετία

AIR MADAGASCAR

Μαδαγασκάρη

AIR MANA

Γαλλία

AIR MAURITIUS

Μαυρίκιος

AIR MÉDITERRANÉE

Γαλλία

AIR MIDI CENTRE

Γαλλία

AIR ND

Γαλλία

AIR PRINT

Λουξεμβούργο

AIR SÉNÉGAL INTL

Σενεγάλη

AIR SEYCHELLES

Σεϋχέλλες

AIR TAHITI NUI

Γαλλία

AIR TURQUOISE SAS

Γαλλία

AIR VENDÉE INVEST

Γαλλία

AIRBUS FRANCE

Γαλλία

AIRBUS SAS

Γαλλία

AIRBUS TRANSPORT

Γαλλία

AIRCRAFT INTL RENT

Ιρλανδία

AIRCRAFT SALE & LEASE

Λουξεμβούργο

AIRCRAFT SUPPORT

Λίβανος

AIREDALE ENTERPRISE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AIRFAST INDONESIA

Ινδονησία

AIRFLEET CREDIT

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRFLITE

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRLINAIR

Γαλλία

AK HAVACILIK

Τουρκία

AL ANWAE TRADING

Σαουδική Αραβία

AL MISEHAL GROUP

Σαουδική Αραβία

AL NASSR LTD

Ελβετία

ALCATEL USA

Ηνωμένες Πολιτείες

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Σαουδική Αραβία

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Σαουδική Αραβία

ALL NIPPON AIRWAYS

Ιαπωνία

ALLJETS CAPITAL AVV

Ρωσική Ομοσπονδία

ALPHA CHARLIE

Ηνωμένες Πολιτείες

ALTONA

Ελβετία

ALTRIA CLIENT SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

AMERICAN HOME PROD

Ηνωμένες Πολιτείες

AMERIDAIR

Γαλλία

ANCFCC

Μαρόκο

APACHE AVIATION

Γαλλία

APEX OIL

Ηνωμένες Πολιτείες

ARAB WINGS

Ιορδανία

ARABASCO AVIATION

Σαουδική Αραβία

ARAMCO

Ηνωμένες Πολιτείες

ARKIA ISRAEL AL

Ισραήλ

ARTEMIS SA

Γαλλία

ASECNA (SENEGAL)

Σενεγάλη

ASHMAWI AVIATION

Σαουδική Αραβία

ATLAS BLUE

Μαρόκο

AVANGARD AVTN AVV

Ρωσική Ομοσπονδία

AVDEF

Γαλλία

AVIA TREASURY GMBH

Αυστρία

AVIALAIR

Γαλλία

AVIATION CMP

Καναδάς

AVIENT AVIATION

Ζιμπάμπουε

AVIENT LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

AVIO SERVICE BEOGRAD

Σερβία

AVIREX

Γκαμπόν

AVWEST PTY

Αυστραλία

AWSAJ AVIATION SVCS

Λιβύη

AXIS AIRWAYS

Γαλλία

AZA AIR LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

BALTIC JET AIRCOMP.

Λεττονία

BANCO SAFRA SA

Βραζιλία

BANGKOK AIRWAYS

Ταϊλάνδη

BARBEDOS GROUP LTD

Νιγηρία

BARRON INTL HOLDING

Λουξεμβούργο

BB AVIATION INC.

Ελβετία

BCA-BUSINESS

Γαλλία

BCC EQUIPMENT LEASE

Ηνωμένες Πολιτείες

BERGAIR

Ελβετία

BERI 21

Γαλλία

BERKUT AIR

Καζαχστάν

BIZAIR LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

BLS AVIATION USA

Ηνωμένες Πολιτείες

BLUE AERO

Γαλλία

BLUE HERON AVIATION

Ελβετία

BLUE LINE

Γαλλία

BOMBARDIER AEROSPACE

Ηνωμένες Πολιτείες

BONAIR TURKEY

Τουρκία

BONDCO

Ηνωμένες Πολιτείες

BONGRAIN BÉNÉLUX

Βέλγιο

BOUTSEN AVIATION

Βέλγιο

BOUYGUES

Γαλλία

BREITLING

Ελβετία

BRITAIR

Γαλλία

BRUME

Γαλλία

BUREAU POLICE AERO.

Γαλλία

BUSINESS JET LTD

Νέα Ζηλανδία

BUSINESS-AERO OOO

Ρωσική Ομοσπονδία

CANADIAN NAT RAILWAY

Καναδάς

CANYON GATE FLT SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

CARTIER EUROPE

Κάτω Χώρες

CBMM

Βραζιλία

CEIBA

Ισημερινή Γουινέα

CENTRAL MANAGMT SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

CFPR

Γαλλία

CFS AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

CGTM

Γαλλία

CHC HELICOPTERS INTL

Καναδάς

CHINA CARGO AIRLINES

Κίνα

CHINA EASTERN

Κίνα

CHURCHILL AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CIE AÉRIENNE DU MALI

Μάλι

CIT AEROSPACE INT.

Ιρλανδία

COCA COLA

Ηνωμένες Πολιτείες

COMILOG

Γκαμπόν

COMPANY TAWIQ

Ελβετία

COMPAR FOUNDATION

Ελβετία

CONSOLIDATED CONTRTS

Ηνωμένο Βασίλειο

COPLEY NEWSPAPERS

Ηνωμένες Πολιτείες

CORP JET MGMT

Παρθένοι Νήσοι (Ηνωμένο Βασίλειο)

CORPORATE AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

CORSAIR FRANCE

Γαλλία

CORSE MÉDITERRANÉE

Γαλλία

COX ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

CP MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

CROWN EQUIPMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

D & D AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

DAALLO AIRLINES 2

Τζιμπουτί

DALCAM LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

DALIA AIRLINES

Λουξεμβούργο

DALLAH AL BARAKA

Σαουδική Αραβία

DANAHER CORPORATION

Ηνωμένες Πολιτείες

DASNAIR

Ελβετία

DASSAULT AVIATION

Γαλλία

DASSAULT FALCON JET

Ηνωμένες Πολιτείες

DASSAULT ST. CLOUD

Γαλλία

DECAUX

Γαλλία

DIAGO CONTINENTAL

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

DIAMAIR

Ελβετία

DOGAN HAVACILIK

Τουρκία

DOUANES FRANCAISES

Γαλλία

DSWA

Ηνωμένες Πολιτείες

DUBROVNIK AIRLINES

Κροατία

EARTH STAR

Ηνωμένες Πολιτείες

EASTWAY AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

EASYJET SWITZERLAND

Ελβετία

EBONY SHINE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Ρωσική Ομοσπονδία

ELILOMBARDA

Ιταλία

ELI'S BREAD

Ηνωμένες Πολιτείες

ELITAVIA D.O.O.

Σλοβενία

ELITE AIR INC

Ηνωμένες Πολιτείες

ELITE AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

ELIXAIR

Ελβετία

ELYSAIR SAS

Γαλλία

EMERSON ELECTRIC

Ηνωμένες Πολιτείες

EQUAFLIGHT SERVICE

Κονγκό

EURL JC DARMON

Γαλλία

EUROCOPTER FRANCE

Γαλλία

EUROPE AIR LINES S.A.

Γαλλία

EUROPE AIRPOST

Γαλλία

EXECUJET EUROPE

Ελβετία

EXECUJET MIDDLE EAST

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Λίβανος

EXECUTIVE JET A/C

Ελβετία

EXECUTIVE JET SRVCS

Δανία

EXECUTIVE WINGS HE

Αίγυπτος

EXPRESS CAMEL

Σαουδική Αραβία

FAIR WIND AIR CHTR

Ηνωμένες Πολιτείες

FAL HOLDINGS ARABIA

Σαουδική Αραβία

FARNER AIRWINGS

Ελβετία

FC AVIATION

Γαλλία

FEDERAL EXPRESS

Ηνωμένες Πολιτείες

FIA (PARIS)

Γαλλία

FISHER SCIENTIFIC

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHT LEVELS

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHT TEST CONSULT.

Ελβετία

FLY 18

Ελβετία

FLY AIR SA

Γαλλία

FLY AWAY BRASIL

Βραζιλία

FLY EXEC

Λίβανος

FLY INTL AIRWAYS

Τυνησία

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Ελβετία

FLYBABOO

Ελβετία

FLYING BIRD

Γαλλία

FOCUS AIR USA

Ηνωμένες Πολιτείες

FOX AVIATION CANADA

Καναδάς

FUTURE ELECTRONICS

Καναδάς

GABON AIRLINES

Γκαμπόν

GAINJET

Ελλάδα

GANDEL INVESTMENTS

Αυστραλία

GENEL HAVACILIK

Τουρκία

GHK COMPANY LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

GIE AIR NET

Γαλλία

GIE ATR

Γαλλία

GIORI ROBERTO

Μονακό

GLOBAL FLIGHT SRVS

Ηνωμένες Πολιτείες

GOAIRLINES INDIA

Ινδία

GOODRICH CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

GREAT ALLIANCE WORLD

Λουξεμβούργο

GUTMEN INC.

Βραζιλία

HAMILTON AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

HILTON HOTELS

Ηνωμένες Πολιτείες

HOLIDAY RETIREMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

IGN INST GEO NAT LF

Γαλλία

IKAROS AVIATION AVV

Ουκρανία

INAER HELI.OFF-SHORE

Ισπανία

INDIGO (VI)

Ινδία

INTER AMERICAN

Αγκόλα

INTERCON USA

Ηνωμένες Πολιτείες

INTERFACE OPS LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

INTERJET ABC

Μεξικό

INTERLAKEN CAPITAL

Ηνωμένες Πολιτείες

IRAQI AIRWAYS (2)

Ιράκ

ISRAIR LTD

Ισραήλ

IXAIR

Γαλλία

IXAIR DPT JET

Γαλλία

JAPAT

Ελβετία

JAR VENTURE

Γαλλία

JAZEERA AIRWAYS

Κουβέιτ

JCAS

Ελβετία

JDP FRANCE

Γαλλία

JET 2000

Ρωσική Ομοσπονδία

JET AVIATION BASEL

Ελβετία

JET AVIATION FZCO

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

JET BLUE AIRWAYS

Ηνωμένες Πολιτείες

JET CRUISING

Λουξεμβούργο

JET SUPPORT GROUP

Νήσοι Καϋμάν (Ηνωμένο Βασίλειο)

JET4YOU

Μαρόκο

JETFLY SUISSE SARL

Ελβετία

JETS RENT AVTN

Γαλλία

JETSTAR AIRWAYS

Αυστραλία

JEX S.À.R.L.

Λουξεμβούργο

JORDAN AVTN USA

Ηνωμένες Πολιτείες

JPM AVIATION

Γαλλία

JR EXECUTIVE

Λίβανος

JUNEYAO AIRLINES

Κίνα

KALAIR USA CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

KARTHAGO AIRLINES

Τυνησία

KB HOME

Ηνωμένες Πολιτείες

KBBD

Ηνωμένες Πολιτείες

KELLY CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

KFC MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

KILMER MANAGEMENT

Καναδάς

KINGDOM HOLDING CO

Σαουδική Αραβία

KIRCHMAN

Ηνωμένες Πολιτείες

KOMAR AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

KROLL G

Ελβετία

KUGU HAVACILIK

Τουρκία

LABORATOIRE ASL

Γαλλία

LAS VEGAS JET

Ηνωμένες Πολιτείες

LAYAN INTL.

Ελβετία

LEACH CAPITAL

Ηνωμένες Πολιτείες

LIBYAN AIR CARGO

Λιβύη

LIMITED STORES

Ηνωμένες Πολιτείες

LJ ASSOCIATES

Ηνωμένες Πολιτείες

LOC'HELI

Γαλλία

LORRAINE AVIATION

Γαλλία

LOTUS AIR

Αίγυπτος

LOWA LTD

Ελβετία

LOYD'S BUSINESS JETS

Πολωνία

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Λουξεμβούργο

LYRECO

Γαλλία

MAG AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

MAGIC CONDOR LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

MAJJEC JHETT

Ηνωμένες Πολιτείες

MALIBU CONSULTING

Ηνωμένες Πολιτείες

MANO RIVER

Ηνωμένες Πολιτείες

MARMON GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

MASC AIR LTD

Ελβετία

MASTERJET SWITZ.

Ελβετία

MATADORO MGMT INVEST

Ηνωμένες Πολιτείες

MAURITANIA AIRWAYS

Μαυριτανία

MCKINLEY ACFT HLDNG

Ηνωμένες Πολιτείες

ME LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

MEA AIR LIBANON

Λίβανος

MEDI BUSINESS JET

Μαρόκο

MELVIN SIMON

Ηνωμένες Πολιτείες

MENAJET

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

MID EAST JET

Σαουδική Αραβία

MIDDLE EAST JET SVCS

Λίβανος

MIL FRANCE

Γαλλία

MILLION AIR

Ινδία

MILLION AIR DALLAS

Ηνωμένες Πολιτείες

MISTRAL AEREO

Καναδάς

MITRE AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

MOET HENNESSY

Γαλλία

MONDIOL

Ηνωμένες Πολιτείες

MORNINGSTAR

Καναδάς

MORRIS COMMUNICATION

Ηνωμένες Πολιτείες

MOTOROLA AUSTIN TX

Ηνωμένες Πολιτείες

MOUAWAD NATIONAL CO

Σαουδική Αραβία

N846QM

Ηνωμένες Πολιτείες

NABBAN INVESTMENTS

Ρωσική Ομοσπονδία

NATASHA ESTABLISMENT

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

NATIONAL AIR SERVICE

Σαουδική Αραβία

NEBULA LTD.

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

NEW AXIS AIRWAYS

Γαλλία

NISSAN C/O ACI PACIF

Ηνωμένες Πολιτείες

NOFA

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

NORDEX AIR

Ρωσική Ομοσπονδία

NORTH AMERICAN AIRCH

Ηνωμένες Πολιτείες

NOUVELAIR TUNISIE

Τυνησία

NOVARTIS GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

NOVESPACE

Γαλλία

NS AVIATION

Ελβετία

NWT AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

NY JETS TRANSPORTER

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

O AIR

Γαλλία

OCANA ASSETS LTD

Ηνωμένες Πολιτείες

OCEAN SKY (TURKEY)

Τουρκία

OCIM LOC ET CIE

Γαλλία

OLDBURY HOLDINGS

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

OLDBURY HOLDINGS II

Ελβετία

OMEGA AIR CANADA

Καναδάς

OMNI FLYS

Μεξικό

OMY AVIATION SUISSE

Ελβετία

ONE THIRTY NINE

Λουξεμβούργο

ORIENT GLOBAL AVTN

Σιγκαπούρη

OUTFITTER AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

OUTPOST INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

OVERLAND AIRWAYS LTD

Νιγηρία

OYONNAIR

Γαλλία

PALMALI HAVA TASI

Τουρκία

PARAFFIN AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

PARC AVIATION

Ελβετία

PARK HAVACILIK

Τουρκία

PARTNERSHIP 35 55

Ηνωμένες Πολιτείες

PASPALEY PEARLING

Αυστραλία

PELIKAN AIRWAYS

Σερβία

PLANET AVIATION UU

Ρωσική Ομοσπονδία

PPG INDUSTRIES

Ηνωμένες Πολιτείες

PREMIER AVIA, JSC

Ρωσική Ομοσπονδία

PRINCELY JETS LTD.

Πακιστάν

PROAIR CHARTER

Γερμανία

PROVINCIAL AIRLINES

Καναδάς

QATAR AMIRI FLIGHT

Κατάρ

RAININ AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

RANI S AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

RAPTOR AIR ACFT MGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

RAYAJET

Ιορδανία

RDV PROPERTIES (ARC)

Ηνωμένες Πολιτείες

REALI TAXI AEREO

Βραζιλία

REATEX INVEST

Παρθένοι Νήσοι (Ηνωμένο Βασίλειο)

REGIONAL CAE

Γαλλία

REGOURD AVIATION

Γαλλία

RELATIONAL INVESTORS

Ηνωμένες Πολιτείες

RELIEF & LOGISTICS

Βέλγιο

RIDA AVIATION LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

RM HOLDINGS

Λετονία

RONSO SA DE CV

Μεξικό

ROUST TRADING

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ROYAL AIR MAROC

Μαρόκο

S EGYPT

Αίγυπτος

S ALGERIE

Αλγερία

S BURKINA FASO

Μπουρκίνα Φάσο

S CONGO (KIN)

Κονγκό

S GABON

Γκαμπόν

S IVORY COAST

Ακτή Ελεφαντοστού

S MONACO

Μονακό

S NAMIBIA

Ναμίμπια

S NIGERIA

Νιγηρία

S SEFA

Γαλλία

S SENEGAL

Σενεγάλη

S TCHAD

Τσαντ

S.K.M.

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

SABRINA FISHERIES

Ηνωμένες Πολιτείες

SAFIRE-METEO FRANCE

Γαλλία

S-AIR JSC

Ρωσική Ομοσπονδία

SALEM AVIATION

Σαουδική Αραβία

SATA VENEZUELA

Βενεζουέλα

SAUDI OGER

Σαουδική Αραβία

SCHREINER CAMEROUN

Καμερούν

SCM ARUBA A.V.V.

Αρούμπα (Κάτω Χώρες), Ολλανδικές Αντίλλες

SÉCURITÉ CIVILE LF

Γαλλία

SEFA FRANCE

Γαλλία

SELIA

Γαλλία

SENTINEL AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

SERLUX

Λουξεμβούργο

SHAR INK

Ρωσική Ομοσπονδία

SHARE PLANE AG

Ελβετία

SICHUAN AIRLINES (3)

Κίνα

SIEBEL SYSTEMS UK

Ηνωμένο Βασίλειο

SIGAIR LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

SINDEL HAVACILIK

Τουρκία

SK TRAVEL

Ηνωμένες Πολιτείες

SKY RIVER MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

SKYBIRD AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

SKYTRADERS PTY

Αυστραλία

SMART AVIATION

Γαλλία

SMART AVIATION HE

Αίγυπτος

SNC BOETOS

Γαλλία

SNC CAVOK

Γαλλία

SOCATA

Γαλλία

SOFAXIS

Γαλλία

SOGERMA

Γαλλία

SOLIDAIR FRANCE

Γαλλία

SONY EUROPE

Γερμανία

SOUTHERN AIRLINES

Νιγηρία

SOUTHERN CROSS USA

Ηνωμένες Πολιτείες

SPECIALISED TRANSP.

Ηνωμένο Βασίλειο

SPHINX WINGS

Ελβετία

SQUADRON AVTN SVCS

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

STAFF AIR SERVICE

Γαλλία

STARLING AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

STARLINK AVIATION

Καναδάς

STARR EQUIPMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

STATE AIR BERKUT

Καζαχστάν

STC BERMUDA LTD.

Αίγυπτος

STEELCASE

Ηνωμένες Πολιτείες

STOCKWOOD V

Ηνωμένες Πολιτείες

STORMJETS SA

Ελβετία

STRASBOURG AVIATION

Γαλλία

SULTAN AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

SUPER AIR

Τουρκία

SUPER CONSTELLATION

Ελβετία

SYMPHONY MASTER

Ελβετία

SYNTHES

Ηνωμένες Πολιτείες

TAG AVIATION GWCIN

Ηνωμένο Βασίλειο

TAGANROG ANTK

Ρωσική Ομοσπονδία

TAJ AIR

Ινδία

TAK AVIATION UK LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

TALLWOOD MANAGEMNT

Ηνωμένες Πολιτείες

TAM LINHAS AEREAS

Βραζιλία

TAPAJ

Ηνωμένες Πολιτείες

TASSILI AIRLINES SA

Αλγερία

TAV HAVACILIK

Τουρκία

TAVISTOCK AVTN

Μπαχάμες

TELUS COMMUNICATIONS

Καναδάς

TGB

Γαλλία

THAI AIRASIA LTD

Ταϊλάνδη

THALES

Γαλλία

TIGER AIRWAYS

Σιγκαπούρη

TOUMAI AIR TCHAD SA

Τσαντ

TPS

Ηνωμένες Πολιτείες

TRANCHANT GAMING

Γαλλία

TRANSAVIA FRANCE SAS

Γαλλία

TRIGANA AIR SERVICE

Ινδονησία

TUDOR SALIBA

Ηνωμένες Πολιτείες

TUNIS AIR

Τυνησία

TURNBERRY MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

TWC AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

TWO THOUSAND

Λουξεμβούργο

TY AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

UKRAINE AVTN STATE

Ουκρανία

UNITED AVTN KUWAIT

Κουβέιτ

UNITED HEALTHGROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

UNITED STATES AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

UNITED TECHNOLOGIES

Ηνωμένες Πολιτείες

UNIV AVN MIDDLE EAST

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

VALAVIA

Γαλλία

VALIANT AVIATION

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

VALMONT

Ηνωμένες Πολιτείες

VENTURA AVIATION

Μονακό

VENTURI ENTRISE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

VENUS SHIPPING COMP

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

VICTORY AVTN FLORIDA

Ηνωμένες Πολιτείες

VIETNAM AIRLINES

Βιετνάμ

VIRGIN AMERICA

Ηνωμένες Πολιτείες

VOLARE UKRAINE

Ουκρανία

VOLO AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

VOYAGER JET CENTER

Ηνωμένες Πολιτείες

VULCAN AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

VULCAN FLIGHT OPS

Ηνωμένες Πολιτείες

WAF LTD

Νήσοι Καϋμάν (Ηνωμένο Βασίλειο)

WASSERSTEIN

Αρούμπα (Κάτω Χώρες), Ολλανδικές Αντίλλες

WEDGE AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

WELLS AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

WESTJET

Ελβετία

WHITE LOTUS

Ηνωμένες Πολιτείες

WIP TRADING

Ελβετία

WORLDWIDE JET CHARTR

Ηνωμένες Πολιτείες

XL AIRWAYS FRANCE

Γαλλία

YEMENIA

Υεμένη

YYA AVIATION

Ελβετία

ZYMAN AVIATION LLC

Ηνωμένες Πολιτείες


ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

WIZZ AIR LTD

Ουγγαρία

AER ARANN

Ιρλανδία

AER LINGUS

Ιρλανδία

AERO TIMBER PARTNERS

Ηνωμένες Πολιτείες

AERO TOY STORE

Ηνωμένες Πολιτείες

AERO WAYS

Ηνωμένες Πολιτείες

AEROLINEAS MARCOS

Μεξικό

AEROMANAGMENT N333EC

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR SHAMROCK

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR TREK

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRELOCK HOLDINGS

Ηνωμένο Βασίλειο

ALLTECH

Ηνωμένες Πολιτείες

ALPHA ONE FLIGHT SCV

Ηνωμένες Πολιτείες

AMERICAN TRANS AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

APACHE CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

ASTOR STREET ASSET

Ηνωμένες Πολιτείες

AVIA PARTNER DENMARK

Δανία

B & G LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

BARD

Ηνωμένες Πολιτείες

BAXTER HEALTH CARE

Ηνωμένες Πολιτείες

BEACON AVIATION

Ιρλανδία

BECKER GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

BELLSOUTH TELECOM

Ηνωμένες Πολιτείες

BILLION AIR LTD

Ιρλανδία

CAMDEN AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CAMERON HENKIND

Ηνωμένες Πολιτείες

CARLISLE HOLDINGS

Ηνωμένες Πολιτείες

CARR L J

Ηνωμένες Πολιτείες

CASTLELANDS

Ιρλανδία

CCA AIR CHARTER

Ηνωμένες Πολιτείες

CENTURION AVTN SRVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

CHC IRELAND LTD

Ιρλανδία

CINTAS

Ηνωμένες Πολιτείες

CITYJET

Ιρλανδία

CORPORATE JETS PA

Ηνωμένες Πολιτείες

CROSS AVTN

Ηνωμένο Βασίλειο

DB AVIATION USA

Ηνωμένες Πολιτείες

DENISTON ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

DMB AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

DOW CHEMICAL

Ηνωμένες Πολιτείες

DOW CORNING

Ηνωμένες Πολιτείες

EIRJET

Ιρλανδία

ELI LILLY

Ηνωμένες Πολιτείες

EMC IRELAND

Ηνωμένες Πολιτείες

FEDERAL MOGUL

Ηνωμένες Πολιτείες

FHR REAL ESTATE CORP

Καναδάς

FIRST VIRTUAL AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

FRIEDKIN INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

FUTURA GAEL

Ιρλανδία

FUTURE HOLDINGS

Ιρλανδία

GE CAPITAL-GECAS EI

Ιρλανδία

GENERAL MILLS SALES

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL WINGS LTD

Ελβετία

GOLDNER D

Ηνωμένες Πολιτείες

GOODYEAR

Ηνωμένες Πολιτείες

GRANT EXECUTIVE JETS

Καναδάς

GREENHILL AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

GREENLEAF

Ηνωμένες Πολιτείες

GROUP HOLDINGS

Ηνωμένες Πολιτείες

HARLEY-DAVIDSON

Ηνωμένες Πολιτείες

HAWKER PARTNERSHIP

Ηνωμένο Βασίλειο

HAWORTH TRANSPORT

Ηνωμένες Πολιτείες

HEAVYLIFT INT.

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

HERTZ CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

HOLLY CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

HUMANA

Ηνωμένες Πολιτείες

IFFTG

Ηνωμένες Πολιτείες

IRVING AIR SERVICE

Καναδάς

JARDEN CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

JEP LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

JEPPESEN UK LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

JET ICU AIR AMBULNCE

Ηνωμένες Πολιτείες

JOHNSON & JOHNSON

Ηνωμένες Πολιτείες

KAIZEN AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

KELLOGG

Ηνωμένες Πολιτείες

KINTORE

Ιρλανδία

KNICKERBOCKER

Ηνωμένες Πολιτείες

LONDON CITY JET

Ηνωμένο Βασίλειο

MANDAN

Ηνωμένες Πολιτείες

MC AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

MERCURY ENGINEERING

Ιρλανδία

MHS CONSULTING

Ηνωμένες Πολιτείες

MIL IRELAND

Ιρλανδία

MIN.OF EXTREME SIT

Ρωσική Ομοσπονδία

MMRB SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

NESTLE PURINA PETCAR

Ηνωμένες Πολιτείες

NEXT FLIGHT JETS

Ηνωμένες Πολιτείες

NINETY EIGHT AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

NOMADS

Ηνωμένες Πολιτείες

NORTH AMERICAN AIRL

Ηνωμένες Πολιτείες

OMEGA AIR (USA)

Ηνωμένες Πολιτείες

ORBIS INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

OTTER INSPIRATIONS

Ηνωμένες Πολιτείες

OWENS ILLINOIS

Ηνωμένες Πολιτείες

OXY USA

Ηνωμένες Πολιτείες

P & E PROPERTIES

Ηνωμένες Πολιτείες

PALMER A

Ηνωμένες Πολιτείες

PEPSICO

Ηνωμένες Πολιτείες

PHOENIX AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

PILOT PARTNERS

Ηνωμένες Πολιτείες

PRIVATE SKY AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

RBGT LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

RIPPLEWOOD AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

ROMEO MIKE AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

RORO 212

Ηνωμένες Πολιτείες

ROWAN DRILLING

Ηνωμένες Πολιτείες

RYANAIR

Ιρλανδία

SAFE FLIGHT INSTRMT

Ηνωμένες Πολιτείες

SAFEWAY

Ηνωμένες Πολιτείες

SHORT HILLS AVIATORS

Ηνωμένες Πολιτείες

SOUTHERN JET MGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

STAR GAZER AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

SUNSTATE AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

TEXAS INSTRUMENTS

Ηνωμένες Πολιτείες

TIDNISH HOLDING

Καναδάς

TIMBERLAND

Ηνωμένες Πολιτείες

TRANSIT AIR SRVC

Ηνωμένες Πολιτείες

TRICYCLE AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

TYCO HEALTH CARE

Ηνωμένες Πολιτείες

UNITED STATES STEEL

Ηνωμένες Πολιτείες

VALLEJO

Ηνωμένες Πολιτείες

VALLEY AIR SRVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

VEN AIR

Ιρλανδία

VIA FELIZ II

Ηνωμένες Πολιτείες

WESTON LTD

Ιρλανδία

WINGEDFOOT AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες


ΙΤΑΛΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

WORTHINGTON INDUSTRY

Ηνωμένες Πολιτείες

WRENAIR

Ιρλανδία

ACTION AIR

Ιταλία

AERODYNAMICS USA

Ηνωμένες Πολιτείες

AEROITALIA

Ιταλία

AEROMANAGEMENT EUROP

Ιταλία

AEROPORTUL MARCULEST

Δημοκρατία της Μολδαβίας

AEROSTAR

Ουκρανία

AIC CANADA

Καναδάς

AIR ITALY

Ιταλία

AIR MEMPHIS

Αίγυπτος

AIR ONE EXECUTIVE

Ιταλία

AIR ONE ITALIA

Ιταλία

AIR WING S.P.A.

Ιταλία

AIRAMERICA SRL

Ιταλία

AIRCRAFT GENERAL

Ιταλία

AIRCRAFT PROPERTIES

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRGREEN SRL

Ιταλία

AIRON AIR

Δανία

AIRSTARS AIRWAY

Ρωσική Ομοσπονδία

ALBA MILANO

Ιταλία

ALBANIAN AIRLINE

Αλβανία

ALBERTO CULVER

Ηνωμένες Πολιτείες

ALBINATI AERONAUTICS

Ελβετία

ALENIA AERMACCHI

Ιταλία

ALENIA AEROSPAZIO

Ιταλία

ALENIA DIV AERONAUT

Ιταλία

ALIPARMA

Ιταλία

ALITALIA

Ιταλία

ALITALIA EXPRESS

Ιταλία

ALPI EAGLES SPA

Ιταλία

AMRASH

Ηνωμένες Πολιτείες

ASSICURATRICE MILANO

Ιταλία

ASTAR (RCH FLIGHTS)

Ηνωμένες Πολιτείες

AVANGARD MALZ AG

Γερμανία

AVTN DEVLPMENT INTL

Ιρλανδία

BAA JET MANAGEMENT

Κίνα

BALMORAL AIR PTY

Αυστραλία

BEDEK AVIATION

Ισραήλ

BELAVIA AIRLINES

Λευκορωσία

BELL TEXTRON

Ηνωμένες Πολιτείες

BELLE AIR

Αλβανία

BERJAYA AIR SDN (2)

Μαλαισία

BERWIND AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

BIZ JET AIRCRAFT

Ιταλία

BLUE JET

Ηνωμένες Πολιτείες

BLUE PANORAMA LI

Ιταλία

BOEING — SEATTLE

Ηνωμένες Πολιτείες

BRENZIL PTY

Αυστραλία

BURAQ AIR

Λιβύη

BURMESTER OVERSEAS

Παρθένοι Νήσοι (Ηνωμένο Βασίλειο)

BUSINESS JET SERVICE

Ηνωμένες Πολιτείες

CABLEAIR

Ηνωμένες Πολιτείες

CAPITAL ACFT GROUP

Βέλγιο

CAREMARK AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CARGOITALIA

Ιταλία

CARNIVAL CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

CATEX USA

Ηνωμένες Πολιτείες

CGR PARMA

Ιταλία

CLOSE AIR

Ηνωμένο Βασίλειο

CLUB AIR SPA

Ιταλία

CNH AMERICA

Ηνωμένες Πολιτείες

CONSOLIDATED INVESTM

Ηνωμένες Πολιτείες

COVIDIEN INC

Ηνωμένες Πολιτείες

CZAR AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

DATELINE OVERSEAS

Κύπρος

DEADSON PROPERTY

Αυστραλία

DI AIR

Μαυροβούνιο

DOBRO LTD

Σαουδική Αραβία

DOLE FOODS

Ηνωμένες Πολιτείες

DOLPHIN AIR EXPRESS

Ιταλία

DOMUS

Ιταλία

DOYSA VIP HAVA A.S.

Τουρκία

DRAX GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

DRUK AIR (2)

Μπουτάν

DS AVIATION

Ισραήλ

DUDMASTON LTD

Ελβετία

ELANAIR INC

Ηνωμένες Πολιτείες

ELITICINO SA

Ελβετία

ELIWORK SRL

Ιταλία

ENAV ITALIE

Ιταλία

ERS SRL

Ιταλία

ETHIOPIAN AIRLINES

Αιθιοπία

EURAVIATION 2

Ιταλία

EUROFLY

Ιταλία

EUROFLY SERVICE

Ιταλία

EUROPEAN 2000 AIRL

Μάλτα

EUROPEAN AIR CRANE

Ιταλία

EUTELIA S.P.A.

Ιταλία

FAMILY AIRLINES

Ελβετία

FIBA AIR HAVA

Τουρκία

FININVEST

Ιταλία

FINITAL FINANZIARIA

Ιταλία

FLIGH TEST ASSOCIATE

Ηνωμένες Πολιτείες

FLYFORT

Νορβηγία

FLYING FALCON

Ηνωμένες Πολιτείες

FLYNOR JET

Ιταλία

GEDEAM SERVICES

Λουξεμβούργο

GENERAL WORK GUINEA

Ισημερινή Γουινέα

GEOFOTO D.O.O.

Κροατία

GKW UNIFIED HODLINGS

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL TAXI AEREO

Βραζιλία

GLORIA AVIATION APS

Μονακό

GOLDEN AIR SRL

Ιταλία

GULF AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

GULF HELICOPTERS CO

Κατάρ

HANSUNG AIRLINES

Δημοκρατία της Κορέας

ICAR AIR

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ICARO

Ιταλία

INTELLECTUAL VENTURE

Ηνωμένες Πολιτείες

INTERFLY SRL

Ιταλία

INTERJET ITALY

Ιταλία

ISLAND AVIATION SVCS

Μαλδίβες

ITALFLY 2

Ιταλία

ITALI AIRLINES SPA

Ιταλία

ITALY FIRST

Ιταλία

JET PLANE CORP

Δανία

JETEX FLIGHT SUPPORT

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

JETLINK EXPRESS

Κένυα

KORAL BLUE AIRLINES

Αίγυπτος

LATIUM JET SERVICES

Ηνωμένο Βασίλειο

LEMOINE INVESTMENTS

Ηνωμένες Πολιτείες

LENNAR

Ηνωμένες Πολιτείες

LIVINGSTON SPA

Ιταλία

LUKOIL AVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

LVOV AIRLINES

Ουκρανία

MASS MUTUAL LIFE

Ηνωμένες Πολιτείες

MERIDIANA ITALIA

Ιταλία

MIL ITALY

Ιταλία

MISTRAL AIR ROMA

Ιταλία

MODENA CAPITALE AVTN

Ιταλία

MSC AVIATION

Ελβετία

MVA AVIATION LTD.

Ηνωμένο Βασίλειο

MYAIR.COM

Ιταλία

N349BA

Ηνωμένες Πολιτείες

NEOS

Ιταλία

NEW WORLD JET

Ηνωμένες Πολιτείες

NEWCO MANAGEMENT GRP

Ηνωμένες Πολιτείες

NEWSFLIGHT CALIFORNI

Ηνωμένες Πολιτείες

NEXT CENTURY AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

NIKE

Ηνωμένες Πολιτείες

NOEVIR AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

NUROL HAVACILIK

Τουρκία

OAK MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

OCEAN AIRLINES ITALY

Ιταλία

OZEK HAVACILIK

Τουρκία

PAFO

Ηνωμένες Πολιτείες

PETROFF AIR

Ρωσική Ομοσπονδία

PITTCO

Ηνωμένες Πολιτείες

PRATT HOLDINGS

Αυστραλία

PRECISIONAIR SVCS

Δημοκρατία της Τανζανίας

PRINCE AVIATION

Σερβία

RAE — REGIONAL AIR

Γερμανία

RENCO USA

Ηνωμένες Πολιτείες

RHEA VENDORS

Ιταλία

SAO CONRADO TAXI

Βραζιλία

SBM GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

SEQUOIA MILLENNIUM

Ηνωμένες Πολιτείες

SERVIS AIR HAVA

Τουρκία

SERVIZI AEREI

Ιταλία

SILVER VENTURES INC

Ηνωμένες Πολιτείες

SIRIO

Ιταλία

SIRIO EXECUTIVE

Ιταλία

SKYSERVICE AIRLINES

Καναδάς

SKYWEST AIRLINES

Αυστραλία

SLAM

Ιταλία

SOREM S.R.L.

Ιταλία

SOUTHERN AIR SYSTEM

Ηνωμένες Πολιτείες

SPRINGWAY

Ρωσική Ομοσπονδία

SPRINGWAY LTD

Ρωσική Ομοσπονδία

STAR ACFT LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

TECHNO SKY S.R.L.

Ιταλία

TOSCANA JET S.R.L.

Ιταλία

TRIP LINHAS AEREAS 2

Βραζιλία

U S ALPHA

Ηνωμένες Πολιτείες

VF CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

VIZAVI-AVIA LTD

Ρωσική Ομοσπονδία

VOLARE AIRLINES LI 2

Ιταλία

VOLARE S.P.A.

Ιταλία

VOLKSWAGEN USA

Ηνωμένες Πολιτείες

WESTERN STONE & METAL

Ηνωμένες Πολιτείες

WHIRLPOOL

Ηνωμένες Πολιτείες

WIDEWORLD SRVCS

Αργεντινή

WIND JET SPA

Ιταλία


ΚΥΠΡΟΣ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AEROGRAPHICS INC

Ηνωμένες Πολιτείες

ALLIANCE AIR

Ινδία

AL-MORRELL DEVELOPMT

Ηνωμένες Πολιτείες

AVIATORS INDIA

Ινδία

AYEET AVIATION

Ισραήλ

BASHKORTOSTAN AIR

Ρωσική Ομοσπονδία

BATAVIA AIR

Ινδονησία

CYPRUS AIRWAYS

Κύπρος

EDT OFFSHORE

Κύπρος

ELITE JETS DUBAI

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EUROCYPRIA

Κύπρος

FALCON EXPRESS CARGO

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

FLAIR AVIATION GMBH

Γερμανία

FUNAIR

Ηνωμένες Πολιτείες

HAMRA AIR

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

HONG KONG EXPRESS

Κίνα

JENSON & NICHOLSON

Σιγκαπούρη

JOANNOU PARASKEVAIDE

Σαουδική Αραβία

KINGFISHER AIRLINES

Ινδία

KUBASE AVIATION

Ινδία

MARSLAND AVIATION

Σουδάν

MEGA

Καζαχστάν

MIL DENMARK

Δανία

MINOR AVIATION

Ταϊλάνδη

NEFTEYUGANSK AVIA

Ρωσική Ομοσπονδία

ORION-X

Ρωσική Ομοσπονδία

PANKH

Ρωσική Ομοσπονδία

PARAMOUNT AIRWAYS VI

Ινδία

PEARSONS ASSETS GRP

Σιγκαπούρη

PLANES AND PARTS

Καναδάς

RUSLINE JSC

Ρωσική Ομοσπονδία

SAKAVIA SERVICE

Γεωργία

SAMA

Σαουδική Αραβία

SIRIUS AERO

Ρωσική Ομοσπονδία

SKY GATE

Ιορδανία

UKRAINIAN HELICOPTER

Ουκρανία

VERTIKAL-T COMPANY

Ρωσική Ομοσπονδία

XIAMEN AVIATION AVV

Ρωσική Ομοσπονδία


ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

WORLD JET DELAWARE

Ηνωμένες Πολιτείες

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Ρωσική Ομοσπονδία

AIR BALTIC

Λεττονία

FERAFORT INVESTMENT

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

RUSAIR JOINT STOCK

Ρωσική Ομοσπονδία


ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

SMARTLYNX AIRLINES

Λεττονία

UNIVERSAL JET AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

AURELA

Λιθουανία

LITHUANIAN AIRLINES

Λιθουανία

MIL LITHUANIA

Λιθουανία

MIL US NAVY

Ηνωμένες Πολιτείες

QANOT-SHARQ

Ουζμπεκιστάν


ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Επωνυμία φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

STAR UP

Περού

VESPERA UAB

Λιθουανία

AERO-CHARTER UKRAINE

Ουκρανία

CARGOLUX

Λουξεμβούργο

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Λουξεμβούργο

HUSKY

Καναδάς

HUSKY IMS

Λουξεμβούργο

LUXAIR

Λουξεμβούργο

PHOENIX AVTN LTD

Κένυα

RANGE FLYERS

Ηνωμένες Πολιτείες


ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

ZAHID TRACTOR

Σαουδική Αραβία

ABC AIR HUNGARY

Ουγγαρία

AIR-INVEST KFT.

Ουγγαρία

ARTIC GROUP KFT.

Ουγγαρία

BALTYKA LTD.

Ουκρανία

BLACKBURN INTL. HU

Ουγγαρία

DEER AIR CO LTD.

Κίνα

DHMI TURKEY

Τουρκία

FARNAIR AIR HUNGARY

Ουγγαρία

GLOBE JET

Λίβανος

HAINAN AIRLINES (2)

Κίνα

HEAVYLIFT CONGO

Κονγκό

INDICATOR

Ουγγαρία

ISD AVIA

Ουκρανία

KRUNK AVIATION

Ουκρανία

MALEV

Ουγγαρία

MIL HUNGARY

Ουγγαρία

MOLDAVIAN AIRLINES

Δημοκρατία της Μολδαβίας

PANNON AIR SERVICE

Ουγγαρία

SKY EUROPE HUNGARY

Ουγγαρία

SKYEXPRESS JSC

Ρωσική Ομοσπονδία

SKYJET AVIATION

Ουγγαρία

STARLINE KZ JSC

Καζαχστάν

TAM AIR JSC

Γεωργία

TRAVEL SERVICE KFT.

Ουγγαρία

UB AIR PVT LTD.

Ηνωμένες Πολιτείες

VALKYRIE AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες


ΜΑΛΤΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

TRADEWINDS AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

WEST AIR LUXEMBOURG

Λουξεμβούργο

AERO POWER LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR MALTA

Μάλτα

AIR-TEC MAURITIUS

Μαυρίκιος

BAE SYSTEM OPS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

CSIM AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

FUGRO AIRBORNE

Αυστραλία

HEAVYLIFT CARGO

Σιέρα Λεόνε

IAP GROUP AUSTRALIA

Αυστραλία

JETCRAFT AVIATION

Αυστραλία

KHARKOV AIRCRAFT

Ουκρανία

MEDAVIA MALTA

Μάλτα

NAC

Νότια Αφρική

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Κάτω Χώρες

S TOGO

Τόγκο

SOLENTA AVIATION

Νότια Αφρική


ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

SRD AVIATION

Αυστραλία

WASHINGTON TIMES AVT

Ηνωμένες Πολιτείες

AEROVERTIGO 2

Ηνωμένες Πολιτείες

ARMAVIA

Αρμενία

ASPEN I LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

AVSOURCE GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

BLUE AIRWAYS LLC

Αρμενία

CHINA AIRLINES

Κίνα

CHINA SOUTHERN

Κίνα

CORENDON AIRLINES

Τουρκία

EASTMAN CHEMICAL

Ηνωμένες Πολιτείες

ELAL

Ισραήλ

ELAS PROFESSIONAL

Κάτω Χώρες

EMERGO FINANCE

Καναδάς

EXACT HOLDING

Κάτω Χώρες

FLORIDA WEST INTL AW

Ηνωμένες Πολιτείες

FLY HAVA YOLLARY

Τουρκία

FOKKER HERITAGE

Κάτω Χώρες

FOKKER SERVICES

Κάτω Χώρες

GCB BEHEER

Κάτω Χώρες

GLOBAL ACFT SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

GREAT WALL AIRLINES

Κίνα

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Κάτω Χώρες

INTERNET JET

Κάτω Χώρες

INTERSTATE AIRLINE

Κάτω Χώρες

JADE CARGO INTL

Κίνα

JET SOURCE CHARTER

Ηνωμένες Πολιτείες

JETAWAY

Ηνωμένες Πολιτείες

JETSUPPORT

Κάτω Χώρες

JLJ EQUIPMENT LEASIN

Ηνωμένες Πολιτείες

JM FAMILY AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

KALITTA CHARTERS

Ηνωμένες Πολιτείες

KEYCORP

Ηνωμένες Πολιτείες

KLM

Κάτω Χώρες

KOM ACTIVITY

Κάτω Χώρες

LIBERTY GLOBAL EUROP

Κάτω Χώρες

LUCHT RUIMTEV LABO

Κάτω Χώρες

MARTINAIR

Κάτω Χώρες

MASS HOLDING NV

Κάτω Χώρες

MIL NETHERLANDS

Κάτω Χώρες

NIPPON CARGO

Ιαπωνία

NORTHWEST AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

PATH

Ηνωμένες Πολιτείες

PINKERTON

Ελβετία

POLAR AIR CARGO WW

Ηνωμένες Πολιτείες

RED BARN FARMS

Ηνωμένες Πολιτείες

RIJSSEN

Κάτω Χώρες

ROONEY HOLDINGS INC

Ηνωμένες Πολιτείες

RUYGROK

Κάτω Χώρες

SCD AVIATION

Γκαμπόν

SHELL AIRCRAFT

Ηνωμένο Βασίλειο

SKYLINE AVIATION

Κάτω Χώρες

SOC. DE CONSERVATION

Κάτω Χώρες

SOUTHERN AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

TISMA

Ηνωμένες Πολιτείες

TRANSAVIA AIRLINES

Κάτω Χώρες


ΑΥΣΤΡΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AAA — AIR ALPS AVTN

Αυστρία

AIR CHARTER LTD

Ελβετία

ASTRON AVIATION LTD

Ελβετία

AUSTRIAN AIRLINES

Αυστρία

BFS BUSINESS FLIGHT

Αυστρία

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Καναδάς

BUNDESAMT F|R EICH

Αυστρία

CENTRE-AVIA AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

COLUMBA AIR LTD

Κροατία

FLICK, INGRID

Γερμανία

FLIGHT MANAGMNT LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

FLY JET

Ιταλία

GEORGETOWN MNGMNT

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL JET AUSTRIA

Αυστρία

GLOCK GMBH

Αυστρία

INTER AVIA FLUGBETR.

Αυστρία

INTERJET AG

Ελβετία

INTERNATIONAL JET

Αυστρία

INTERSKY LUFTFAHRT

Αυστρία

JETALLIANCE

Αυστρία

KRONO AIR

Αυστρία

KRONOTRANS SPEDITION

Γερμανία

M.A.P. EXECUTIVE

Αυστρία

MAGNA INTERNATIONAL

Καναδάς

MIL AUSTRIA

Αυστρία

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Αυστρία

OCA INTERNATIONAL

Γερμανία

PLANE FOLK LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

PORSCHE KONSTRUKTION

Αυστρία

PREMIERE FLIGHT

Ηνωμένες Πολιτείες

RED STAR AIR AMBUL

Τουρκία

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Μονακό

SCHAFFER

Αυστρία

SCHAFFER GMBH

Ελβετία

SEMITOOL EUROPE

Ηνωμένο Βασίλειο

STRASSER GMBH

Αυστρία

STYRIAN AIRWAYS AG

Αυστρία

THE FLYING BULLS

Αυστρία

TUPACK

Αυστρία

TYROLEAN JET SERVICE

Αυστρία

UKRAINE INTL AIRLINE

Ουκρανία

VISTAJET

Αυστρία

VOLGA AVIAEXPRESS

Ρωσική Ομοσπονδία


ΠΟΛΩΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

TUI NED. ARKEFLY

Κάτω Χώρες

UIM AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

WILMINGTON TRUST CY

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR ITALY POLSKA

Πολωνία

AIR SERVICE SRPSKA

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

ALG TRANSP UK OFFICE

Ηνωμένες Πολιτείες

ALPLA WERKE

Αυστρία

AMC AVIATION

Αίγυπτος

AWAS AVTN SRVC

Ηνωμένες Πολιτείες

BUEGE C

Γερμανία

CARD AERONAUTICS

Ηνωμένες Πολιτείες

CARDINAL AVIATION AG

Ελβετία

DIRECT DISTRIBUTION

Γαλλία

EUROMEDITERRANEAN

Αίγυπτος

FAS FINOW-AIR-SERV

Γερμανία

GENERAL AVIATION EP

Πολωνία

GRONBACH

Γερμανία

HANSEATIC AVIATION

Γερμανία

LC ENGINEERING

Πολωνία

LIBERTY POLAND

Πολωνία

LOT

Πολωνία

MARITIME OFFICE

Πολωνία

MIL ALGERIA

Αλγερία

MIL FINLAND

Φινλανδία

MIL ISRAEL

Ισραήλ

MIL NATO NAPMA

Ηνωμένες Πολιτείες

MIL POLAND

Πολωνία

MIL RUSSIA

Ρωσική Ομοσπονδία

MIL SPAIN NAVY

Ισπανία

MIL SWITZERLAND

Ελβετία

MIL TURKEY

Τουρκία

MIL UKRAINE

Ουκρανία

MIL USA

Ηνωμένες Πολιτείες

NOWY PRZEWOZNIK

Πολωνία

PLAZA CENTERS LTD.

Ουγγαρία

POLISH AIR NAVIG

Πολωνία

PRIMA CHARTER POLAND

Πολωνία

PRIMARIS AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Πολωνία

PZL MIELEC

Πολωνία

RAY AVIATION

Ισραήλ

SALWATOR SPOLKA

Πολωνία

SCHUETZ GMBH

Γερμανία

UHENDATUD KAPITAL AS

Εσθονία


ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

UKRAINIAN PILOT

Ουκρανία

VTS CLIMA

Πολωνία

WEISERT

Γερμανία

AGROAR

Πορτογαλία

AIR BEAR

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR JETSUL

Πορτογαλία

AIR LUXOR GB LDA

Γουινέα Μπισσάου

AIR LUXOR STP

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

AIR SERVICES EP

Πολωνία

AIR TRACTOR EUROPE

Ισπανία

ALLIANCE JET TAXI

Βραζιλία

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Ισπανία

ANGOLA AIR SERVICE

Αγκόλα

ANGOLA AIRLINES

Αγκόλα

ASSOCIATED AVTN

Ηνωμένο Βασίλειο

AVIALSA

Ισπανία

AVIATECH LTD

Ηνωμένες Πολιτείες

AVIATION SRVCS INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

BASLER TURBO

Ηνωμένες Πολιτείες

BRA TRANSP AEREOS

Βραζιλία

BRITISH ANTARCTIC

Ηνωμένο Βασίλειο

BROAD RIVER AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

CANADIAN METRO AIRL

Καναδάς

CASBAH

Ελβετία

CHARTERTECH PARTNER

Νότια Αφρική

CIELOS DEL PERÚ SA

Περού

CLOS DE BERRY MGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

COMAIR SALES LTD

Νότια Αφρική

CONSORCIO UNIBANCO

Βραζιλία

CONSTRUCTORA SAMBIL

Βενεζουέλα

CRYSTAL AIR AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

DES R CARGO EXPRESS

Μαυριτανία

DISTRIBUIDORA PHARMA

Βραζιλία

DODSON AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

DPMG

Ηνωμένες Πολιτείες

DUTCH ANTILLES EXPR.

Αρούμπα (Κάτω Χώρες), Ολλανδικές Αντίλλες

EAGLE MOUNTAIN INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

ELITE AIRCRAFT HOLDG

Ηνωμένες Πολιτείες

EUROATLANTIC AIRWAYS

Πορτογαλία

FAITH LANDMARK

Ηνωμένες Πολιτείες

FALCONCREST AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

FAYARD ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHTEXEC

Καναδάς

FLUIRDADOS SA

Πορτογαλία

FLYING SQUIRREL

Ηνωμένες Πολιτείες

GAMBIA INTL (2)

Γκάμπια

GAVILAN

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL EQUITIES

Νότια Αφρική

HELIBRAVO AVIACO

Πορτογαλία

HELIPORTUGAL

Πορτογαλία

HMY AIRWAYS INC

Καναδάς

IBIS PARTICIPACOES

Βραζιλία

INTL PRIVATE JET

Ελβετία

JORDAN AVIATION

Ιορδανία

KING AIR & TRAVELS

Νιγηρία

KNIGHTS ARILINES LTD

Νιγηρία

LADS

Αυστραλία

LUZAIR SA

Πορτογαλία

MACAU LANDMARK MGMT

Μακάο (Κίνα)

MANACA TAXI AEREA

Βραζιλία

MARINER MANAGEMENT 2

Μπαρμπάντος

MBF HEALTCARE MGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

MENTE

Ηνωμένες Πολιτείες

MIL PORTUGAL

Πορτογαλία

MINISTRY TRANSPORT

Νιγηρία

MORGAN FLIGHT

Ηνωμένες Πολιτείες

MOURITZEN FAMILY

Νότια Αφρική

NATURELINK

Νότια Αφρική

NETJETS TRANSPORTES

Πορτογαλία

OCEANAIR LINHAS AER

Βραζιλία

ORIENT THAI AIRLINES

Ταϊλάνδη

PARTNERSHIP

Νότια Αφρική

PAY S AIR SERVICE

Αυστραλία

PEGASUS ELITE AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

PILOT INTERNATIONAL

Ηνωμένες Πολιτείες

PORTUGALIA

Πορτογαλία

R & R AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

RB SPORTS INTL

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

RICH PRODUCTS

Ηνωμένες Πολιτείες

SAL EXPRESS

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

SATA AZORES

Πορτογαλία

SATA INTERNATIONAL

Πορτογαλία

SONAIR ANGOLA

Αγκόλα

SOTAN

Βραζιλία

SPECIALIZED AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

SPECTREM AIR

Νότια Αφρική

STEPHENSON AIR SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

STP

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

SUMMER SUN TRADING

Νότια Αφρική

TACV CABO VERDE

Πράσινο Ακρωτήριο

TAP PORTUGAL

Πορτογαλία

TINAIRLINES

Πορτογαλία

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Μάλι

TRANS CAPITAL AIR

Καναδάς

TRUSH AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

UAC AIR CHARTER

Γερμανία

ULTIMATE ACFT SERVIC

Ηνωμένες Πολιτείες

VINAIR AEROSERVICOS

Πορτογαλία

VITESSE AVIATION

Βραζιλία

WEST CENTRAL AIR

Καναδάς

WHITE-AIRWAYS SA

Πορτογαλία


ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

WILKES AND MCHUGH

Ηνωμένες Πολιτείες

WINGS AVTN NIGERIA

Νιγηρία

WORLDWIDE FERRYING

Καναδάς

AIRCRAFT TRADERS

Βέλγιο

ARP 410 AIRLINES

Ουκρανία

AVE. COM FZC

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

BLUE AIR TRANSPORT

Ρουμανία

CARPATAIR

Ρουμανία

DOLPHIN AIR

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EMAIR

Τουρκία

FIRAT HAVACILIK

Τουρκία

JETRAN

Ηνωμένες Πολιτείες

JETRAN AIR S.R.L.

Ρουμανία

MIA

Λίβανος

PACTEC

Ηνωμένες Πολιτείες

ROMANIAN CIVIL

Ρουμανία

ROMAVIA ROMANIAN

Ρουμανία

S CAMEROON

Καμερούν

TAROM

Ρουμανία


ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

MIL SLOVAKIA

Σλοβακία

SEAGLE AIR

Σλοβακία

SKY EUROPE AIRLINES

Σλοβακία

SLOVAK AIRLINES

Σλοβακία

STEEL KOSICE

Σλοβακία

ADRIA AIRWAYS

Σλοβενία

AURORA AIRLINES

Σλοβενία

CITIC GA G. AVIATION

Κίνα

DAC-AVIATION

Καναδάς

MIL BULGARIA

Βουλγαρία

MIL ROMANIA

Ρουμανία


ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Επωνυμία φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

TRAST AERO

Ρωσική Ομοσπονδία

UAS UNITED AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

VICTORIA AVTN

Ελβετία

VISION AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

AEROMIST KHARKIV

Ουκρανία

AIR SLOVAKIA BWJ

Σλοβακία

CAA SLOVAK REPUBLIC

Σλοβακία

DUBNICA AIR LTD

Σλοβακία

EASTERN AIRWAYS (FD)

Σουαζιλάνδη

GOVERNMENT SLOVAKIA

Σλοβακία

ILYICH IRON & STEEL

Ουκρανία

JET AMERICA SALES

Ηνωμένες Πολιτείες


ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Επωνυμία φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

AEROSYNCRO (2)

Σουηδία

AIR FINLAND

Φινλανδία

ALTICOR

Ηνωμένες Πολιτείες

ATYRAU AUE JOLY

Καζαχστάν

BLUE1

Φινλανδία

CARLBAD ENTERPRISES

Ουκρανία

CHIPOLA AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

COPTERLINE OY

Φινλανδία

FIN AVIATION ACADEMY

Φινλανδία

FINNAIR OY

Φινλανδία

FINNISH COMMUTER

Φινλανδία

HELSINKI UNIVERSITY

Φινλανδία

KAZAIR WEST

Καζαχστάν

LASKUVARJOKERHO RY

Φινλανδία

METROPOLITAN LIFE

Ηνωμένες Πολιτείες

PICTON LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

RIVER AVIATION

Φινλανδία

RIVER AVIATION OY

Φινλανδία

TUPOLEV OAO

Ρωσική Ομοσπονδία

VK AVIATION USA

Ηνωμένες Πολιτείες


ΣΟΥΗΔΙΑ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

US EUROPE AFRICA TR

Ηνωμένες Πολιτείες

VICTOR ECHO S.A.

Ισπανία

VIM AIRLINES

Ρωσική Ομοσπονδία

VIRGIN BLUE

Αυστραλία

VUELING AIRLINES

Ισπανία

WACHOVIA FINANCIAL

Ηνωμένες Πολιτείες

ZOREX S.A.

Ισπανία

AIR EXPRESS SWEDEN

Σουηδία

AIR NELSON (2)

Νέα Ζηλανδία

AIRWING AS

Νορβηγία

ALLEGIANT AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

ATRAN-AVIATRANS

Ρωσική Ομοσπονδία

AVITRANS NORDIC AB

Σουηδία

BENDERS AIR

Σουηδία

BIRGMA SWEDEN AB

Σουηδία

BLUE CHIP JET

Σουηδία

CITY AIRLINE AB

Σουηδία

DAFGARD

Σουηδία

DC-YHDISTYS

Φινλανδία

DLS AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

EAST AIR KB

Σουηδία

EFS EUROPEAN

Σουηδία

EZNIS AIRWAYS

Μογγολία

FALCON AIR AB

Σουηδία

FF INVETS AB

Σουηδία

FLYGANDE VETERANER

Σουηδία

FLYME SWEDEN

Σουηδία

GLOBAL AVTN PARTNERS

Ρωσική Ομοσπονδία

GOLDEN AIR FLYG AB

Σουηδία

GRAFAIR (S) 2

Σουηδία

HASTENS SANGAR AB

Σουηδία

INTERNAL MINISTRY UK

Ουκρανία

JULA POSTORDER

Σουηδία

KINNARPS

Σουηδία

KUSTBEVAKNINGEN

Σουηδία

LUNDS UNIVERSITET

Σουηδία

MALMO AVIATION

Σουηδία

MARINE R CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

MASTER TOP LINHAS

Βραζιλία

MIL LATVIA

Λεττονία

MIL SWEDEN

Σουηδία

MIL/CIV SWEDEN

Σουηδία

NORDIC AIRLINK HOLD

Σουηδία

NORDIC AIRWAYS

Σουηδία

NORDWAYS SWEDEN AB

Σουηδία

NOVA AIRLINES

Σουηδία

NYGREN U

Σουηδία

OCCIDENTAL PETROLEUM

Ηνωμένες Πολιτείες

PA-FLYG AB

Σουηδία

SAAB AB

Σουηδία

SAAB AEROTECH

Σουηδία

SAS

Σουηδία

SCANDINAVIAN MEDICOP

Σουηδία

SEB FINANS AB

Σουηδία

SKYDIVE AIRLINES AB

Σουηδία

SKYWAYS EXPRESS AB

Σουηδία

SNAS COURIERS

Μπαχρέιν

TABY AIR MAINTENANCE

Σουηδία

TANDORO

Ελβετία


ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης

Κράτος του φορέα εκμετάλλευσης

TRANSMILE AIR SVCS 2

Μαλαισία

TRANSWEDE AIRWAYS

Σουηδία

TUIFLY NORDIC AB

Σουηδία

VARTIOLENTOLAIVUE

Φινλανδία

VASTGOTA

Σουηδία

VIKING AIRLINES

Σουηδία

VOLVO AERO

Σουηδία

WEST AIR SWEDEN AB

Νορβηγία

247 JET LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

328 SUPPORT SERVICES

Γερμανία

3M COMPANY

Ηνωμένες Πολιτείες

57 AVIATION SERVICES

Ηνωμένες Πολιτείες

711 CODY INC

Ηνωμένες Πολιτείες

994748 ONTARIO INC

Καναδάς

ABBOTT LABORATORIES

Ηνωμένες Πολιτείες

ABCO AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

ACASS CANADA LTD

Καναδάς

ACE-INA FLIGHT OPS

Ηνωμένες Πολιτείες

ACFT SARL

Λουξεμβούργο

ACT AIRLINES

Τουρκία

AD AVTN

Ηνωμένο Βασίλειο

ADL LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

ADVENTAIR

Ηνωμένες Πολιτείες

AEC INTERN. LTD

Ελβετία

AERGO BETA LEASING

Ιρλανδία

AERO MEXICO CONNECT

Μεξικό

AERO TAXI AVTN 2

Ηνωμένες Πολιτείες

AERODYNAMICS

Ηνωμένο Βασίλειο

AEROMAR AIRLINES

Μεξικό

AEROMEDICAL EVAC

Σαουδική Αραβία

AERONORTE

Πορτογαλία

AEROSERVICIOS EJE

Μεξικό

AFRICAN AIR SOLUT

Νότια Αφρική

AGILE AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

AIM AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR ALPHA JEDDAH

Σαουδική Αραβία

AIR AMBULANCE SUPPRT

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR ATLANTA

Ισλανδία

AIR ATLANTA EUROPE

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR BLESSING

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR CANADA

Καναδάς

AIR CHTR EXPRESS 2

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AIR CONTRACTORS

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR GROUP (VAN NUYS)

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR HARRODS

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR INDIA

Ινδία

AIR MACAU CO. LTD

Μακάο (Κίνα)

AIR MERCIA LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR NEW ZEALAND

Νέα Ζηλανδία

AIR PARTNER

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR ROUTING

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR RUTTER INTL

Ηνωμένες Πολιτείες

AIR SAHARA

Ινδία

AIR SOUTH WEST LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

AIR TRANSAT

Καναδάς

AIRBLUE LTD

Πακιστάν

AIRLIFT NORWAY

Νορβηγία

AIRSTAR GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

AIRTIME CHARTERS

Ηνωμένο Βασίλειο

AIRTIME LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

AJW-AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

AL RUSHAID AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

AL SALAM 319 LTD

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ALBION AVTN LEASING

Ηνωμένο Βασίλειο

ALIA ROYAL JORDANIAN

Ιορδανία

ALII AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

AMBER AIR UAB

Λιθουανία

AMBRION AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

AMERICAN AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

AMERICAN EXPRESS

Ηνωμένες Πολιτείες

AMERICAN INT GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

AMGEN

Ηνωμένες Πολιτείες

ANDALEX RESOURCES

Ηνωμένες Πολιτείες

ANDAMAN AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ANGLO OPERATIONS

Νότια Αφρική

ANHEUSER BUSCH

Ηνωμένες Πολιτείες

ANSCHUTZ

Ηνωμένες Πολιτείες

APEX AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

APRILIA HOLDINGS INC

Ισραήλ

ARAMARK

Ηνωμένες Πολιτείες

ARAMCO SAUDI ARABIA

Ηνωμένες Πολιτείες

ARINC DIRECT

Ηνωμένες Πολιτείες

ARKAS SHIPPING

Τουρκία

ASIA AVIATION LTD

Ινδία

ASTRAEUS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

ATLANTIC AIRLINES UK

Ηνωμένο Βασίλειο

ATLANTIC ARL-N176AF

Ηνωμένο Βασίλειο

ATLANTIC AVTN 2

Ηνωμένες Πολιτείες

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Ηνωμένο Βασίλειο

AURIGNY AIR

Ηνωμένο Βασίλειο

AVALON CAPITAL GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

AVCARD

Ηνωμένες Πολιτείες

AVENIR WORLDWIDE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AVIA CONSULT

Αυστρία

AVIAMAX

Γερμανία

AVIONETA

Ηνωμένες Πολιτείες

AVJET CORP

Ηνωμένες Πολιτείες

AVN AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

AVTN SVCS MGMT

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

AVTRADE UK

Ηνωμένο Βασίλειο

AWAIR

Ηνωμένο Βασίλειο

AZERBAIJAN AIRLINES

Αζερμπαϊτζάν

B & D AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

BA CITYFLYER LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

BA CONNECT

Ηνωμένο Βασίλειο

BAE SYSTEMS HATFIELD

Ηνωμένο Βασίλειο

BAE SYSTEMS MARINE

Ηνωμένο Βασίλειο

BAE SYSTEMS OPS CAT

Ηνωμένο Βασίλειο

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Μπαχρέιν

BAKEWELL INDUSTRIES

Ηνωμένο Βασίλειο

BAMFORD EXCAVATOR

Ηνωμένο Βασίλειο

BANGLADESH BIMAN

Μπανγκλαντές

BANLINE AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

BARTLETT AND SONS

Ηνωμένο Βασίλειο

BASEOPS

Ηνωμένες Πολιτείες

BASS ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

BECHTEL

Ηνωμένες Πολιτείες

BECTON DICKINSON

Ηνωμένες Πολιτείες

BEEHAWK AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

BEL AIR

Ηνωμένο Βασίλειο

BERGEN AIR TRANSPORT

Νορβηγία

BEXAIR

Μπαχρέιν

BHARAT FORGE

Ινδία

BLACK & DECKER

Ηνωμένες Πολιτείες

BLUE CITY AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

BOEING EXECUTIVE FLT

Ηνωμένες Πολιτείες

BOMBARDIER CANADAIR

Καναδάς

BOMBARDIER DE HAVILL

Καναδάς

BOMBARDIER INC

Καναδάς

BOND OFFSHORE HELIS

Ηνωμένο Βασίλειο

BOOKAJET ACFT MNG

Ηνωμένο Βασίλειο

BOOKAJET OPS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

BOOTH CREEK MGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

BOULTBEE AVTN 2

Ηνωμένο Βασίλειο

BPG PROPERTIES

Ηνωμένες Πολιτείες

BRAMPTONIA LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

BRAVO AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

BRECO INTL

Ηνωμένο Βασίλειο

BRIDGE AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

BRIDGTOWN PLANT

Ηνωμένο Βασίλειο

BRISTOL AIR LTD

Σαουδική Αραβία

BRISTOL MYERS SQUIBB

Ηνωμένες Πολιτείες

BRITANNIA AIRWAYS

Ηνωμένο Βασίλειο

BRITISH AIRWAYS BA

Ηνωμένο Βασίλειο

BRITISH MEDITERR

Ηνωμένο Βασίλειο

BRITISH MIDLAND

Ηνωμένο Βασίλειο

BRITISH NORTH WEST

Ηνωμένο Βασίλειο

BROKERAGE & MANAGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

BROOM P AVTN SVCS

Ηνωμένες Πολιτείες

BROOME WELLINGTON

Ηνωμένο Βασίλειο

BRUNSWICK

Ηνωμένες Πολιτείες

BUCKHEAD

Ηνωμένες Πολιτείες

BURLINGTON RESOURCES

Ηνωμένες Πολιτείες

BZL

Ελβετία

C AND S AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CAERNARFON AIRWORLD

Ηνωμένο Βασίλειο

CALIFORNIA JET SHARE

Ηνωμένες Πολιτείες

CALSPAN

Ηνωμένες Πολιτείες

CAMPBELL SOUP

Ηνωμένες Πολιτείες

CAN PACIFIC RAILWAY

Καναδάς

CANADIAN GLOBAL AIR

Καναδάς

CAPE CLEAR CAPITAL

Ηνωμένες Πολιτείες

CAPITAL AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

CARDAL

Ηνωμένες Πολιτείες

CARGILL

Ηνωμένες Πολιτείες

CARIS AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CARRE AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

CATERPILLAR

Ηνωμένες Πολιτείες

CATHAY PACIFIC

Κίνα

CATHTON HOLDINGS LTD

Καναδάς

CB APPLICATIONS

Ηνωμένες Πολιτείες

CBAIR

Ηνωμένες Πολιτείες

CBAS (PVT) LTD

Ινδία

CELTIC TECH JET

Καναδάς

CENDANT

Ηνωμένες Πολιτείες

CENTAERO AVIATION

Καναδάς

CESSNA CITATION OPS

Ηνωμένες Πολιτείες

CESSNA PROPJET DP880

Ηνωμένες Πολιτείες

CHAMARAC

Ηνωμένες Πολιτείες

CHARTRIGHT AIR

Καναδάς

CHARTWELL AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CHEVRONTEXACO

Ηνωμένες Πολιτείες

CIGNA

Ηνωμένες Πολιτείες

CIRRUS EHF

Ισλανδία

CIT LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

CITELYNX TRAVEL

Ηνωμένο Βασίλειο

CITIGROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

CITY STAR AIRLINES

Ηνωμένο Βασίλειο

CJ AIRWAYS

Ηνωμένο Βασίλειο

CLAESSENS INTL

Ηνωμένο Βασίλειο

CLAY LACY AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CLEARWATER AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

CLEARWATER FINE FOOD

Καναδάς

CLOUD AIR SERVICE

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

CLUB 328 LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

COBHAM FLIGHT INSP.

Ηνωμένο Βασίλειο

COCA COLA ENTERPRISE

Ηνωμένες Πολιτείες

COLLEEN

Ηνωμένες Πολιτείες

COLT INTL

Καναδάς

COLT INTL HOUSTON

Ηνωμένες Πολιτείες

COMCO

Ηνωμένες Πολιτείες

COMLUX AVTN

Ελβετία

COMPANHIA VALE RIO

Βραζιλία

COMPUTAPLANE

Ηνωμένο Βασίλειο

CONDOR AVTN

Ηνωμένο Βασίλειο

CONOCOPHILLIPS AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

CONSOLIDATED CHARTER

Ηνωμένες Πολιτείες

CONSOLIDATED PRESS 2

Αυστραλία

CONSTELLATION AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

CONTINENTAL AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

COPART INC

Ηνωμένες Πολιτείες

COSTA AZZOURA

Σαουδική Αραβία

COSTCO WHOLESALE

Ηνωμένες Πολιτείες

COUGAR HELICOPTERS

Καναδάς

COUNTRYWIDE HOME

Ηνωμένες Πολιτείες

COVE PARTNERS

Ηνωμένες Πολιτείες

CRAFT AIR SA

Λουξεμβούργο

CRANE COMPANY

Ηνωμένες Πολιτείες

CRANFIELD INSTITUTE

Ηνωμένο Βασίλειο

CRESAIR INC

Ηνωμένες Πολιτείες

CSC TRANSPORTATION

Ηνωμένες Πολιτείες

CTC AVTN JET SVCS

Ηνωμένο Βασίλειο

CUMULUS INV. HOL. LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

CW AVIATION HOLDINGS

Ηνωμένο Βασίλειο

DACION

Ηνωμένες Πολιτείες

DAIDALOS AVIATION

Ουκρανία

DAKOTA NORWAY

Νορβηγία

DANA EXECUTIVE JETS

Συρία

DARWIN AIRLINE

Ελβετία

DATEL DIRECT LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

DELTA AIRELITE

Ηνωμένες Πολιτείες

DESERT AIR CHTR INC

Ηνωμένες Πολιτείες

DIRECT AIR EXECUTIVE

Ηνωμένο Βασίλειο

DITCO SA

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

DLF LTD

Ινδία

DONINGTON AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

DOVE AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

DRAGONFLY AVTN SVCS

Ηνωμένο Βασίλειο

DTC LLC

Ηνωμένες Πολιτείες

DUBAI AIR WING

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

DUBLIN AERO SERVICES

Ιρλανδία

DUKE OF WESTMINSTER

Ηνωμένο Βασίλειο

DUNAVANT ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

DUNMORE HOMES

Ηνωμένες Πολιτείες

DUNVIEW

Ελβετία

DX SERVICE COMPANY

Ηνωμένες Πολιτείες

E*TRADE GROUP

Ηνωμένες Πολιτείες

EAGLE AIRCRAFT

Ηνωμένες Πολιτείες

EAS AEROSERVIZI (2)

Ιταλία

EASSDA IRELAND LTD

Ιρλανδία

EASTERN AIRWAYS UK

Ηνωμένο Βασίλειο

EASTERN SKYJETS

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EASY AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

EASYJET AIRLINE

Ηνωμένο Βασίλειο

EBJ OPERATIONS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

EDREES MUSTAFA

Σαουδική Αραβία

EDS USA

Ηνωμένες Πολιτείες

EFB AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

EGYPTAIR

Αίγυπτος

EIE EAGLE

Ηνωμένο Βασίλειο

ELLIOTT AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

ELMET AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

EL-SEIF ENGINEERING

Σαουδική Αραβία

EMBRAER

Βραζιλία

EMIRATES INTL

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EMPIRE AVIATION

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

ENNA — ALGERIE

Αλγερία

EOS AIRLINES

Ηνωμένες Πολιτείες

EPC HOLDINGS 644

Ηνωμένες Πολιτείες

ERNIR

Ισλανδία

ERRIGAL AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

ETIHAD AIRWAYS

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

EURO BUSINESS JETS

Ηνωμένο Βασίλειο

EURO-ASIA AIR

Καζαχστάν

EUROMANX AUSTRIA

Ηνωμένο Βασίλειο

EUROPEAN AVIAT CHART

Ηνωμένο Βασίλειο

EVA AIR

Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας)

EVERGREEN HELICPTR 2

Ηνωμένες Πολιτείες

EWA WEST

Ηνωμένες Πολιτείες

EXCEL AIRWAYS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

EXCELAIRE USA

Ηνωμένες Πολιτείες

EXCELLENT GLIDE

Καζαχστάν

EXEC JET MANAGEMENT

Ηνωμένο Βασίλειο

EXECUJET ASIA

Αυστραλία

EXECUJET AUSTRALIA

Αυστραλία

EXECUJET EUROPE GMBH

Γερμανία

EXECUJET FLIGHT OPS

Νότια Αφρική

EXECUTIVE AVIAT SERV

Ηνωμένο Βασίλειο

EXECUTIVE FLITEWAYS

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE JET BBJ

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE JET GROUP

Ηνωμένο Βασίλειο

EXECUTIVE JET INC

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE JET LONDON

Ηνωμένο Βασίλειο

EXECUTIVE JET MNGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

EXECUTIVE JETS LTD

Σαουδική Αραβία

EXXON PENNSYLVANIA

Ηνωμένες Πολιτείες

FAA

Ηνωμένες Πολιτείες

FALCONAIR LTD

Νότια Αφρική

FAROE JET

Δανία

FAS GMBH

Γερμανία

FAYAIR (JERSEY)

Ηνωμένο Βασίλειο

FEGOTILA LTD

Βερμούδες (Ηνωμένο Βασίλειο)

FERNCROFT

Ηνωμένο Βασίλειο

FERTITTA ENTERPRISES

Ηνωμένες Πολιτείες

FIRST CHOICE AIRWAYS

Ηνωμένο Βασίλειο

FIRSTFLIGHT

Ηνωμένες Πολιτείες

FJ900

Ηνωμένες Πολιτείες

FJL LEASING

Ηνωμένες Πολιτείες

FJR PRIVATE FLIGHT

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

FLEET INT AVTN & FIN

Ηνωμένο Βασίλειο

FLIGHT CONSULTANCY

Ηνωμένο Βασίλειο

FLIGHT MANAGEMENT

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHT OPTIONS

Ηνωμένες Πολιτείες

FLIGHTLINE

Ηνωμένο Βασίλειο

FLIGHTWORKS

Ηνωμένες Πολιτείες

FLYBE

Ηνωμένο Βασίλειο

FLYCORP AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

FLYING LION

Ηνωμένες Πολιτείες

FLYNN FINANCIAL

Ηνωμένες Πολιτείες

FML AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

FORD EUROPE LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

FOREST AVIATION LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

FORMULA ONE MNGMT

Ηνωμένες Πολιτείες

FOUNTAIN AIR

Ηνωμένο Βασίλειο

FOUR STAR

Ηνωμένες Πολιτείες

FRANKLIN TEMPLETON

Ηνωμένες Πολιτείες

FRONTLINER

Ηνωμένες Πολιτείες

FUTURA TRAVELS

Ινδία

G5 EXECUTIVE

Ελβετία

GALLAGHER ENTERPRISE

Ηνωμένες Πολιτείες

GAMA AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

GAMA AVIATION INC

Ηνωμένες Πολιτείες

GANTT AVIATION

Ηνωμένες Πολιτείες

GB AIRWAYS LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

GE CORPORATE AIR TRP

Ηνωμένες Πολιτείες

GEMINAIR LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

GENERAL DYNAMICS

Ηνωμένες Πολιτείες

GF AIR

Ηνωμένες Πολιτείες

GHANA INTL AIRLINES

Γκάνα

GIFFORD D

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL AVIATION (OR)

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL EXEC AVTN

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBAL JET CONCEPT

Λουξεμβούργο

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Ηνωμένο Βασίλειο

GLOBAL TRIP SUPPORT

Ηνωμένες Πολιτείες

GLOBESPAN AIRWAYS

Ηνωμένο Βασίλειο

GODWIN PUMPS

Ηνωμένες Πολιτείες

GOLDEN EUROPE JET

Γερμανία

GRAHAM CAPITAL

Ηνωμένες Πολιτείες

GRAINGER

Ηνωμένες Πολιτείες

GRANARD LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

GREEN FLAG AVIATION

Σουδάν

GREENDRAKE

Ηνωμένες Πολιτείες

GREYSCAPE

Ηνωμένο Βασίλειο

GSC PARTNERS

Ηνωμένες Πολιτείες

GSCP (NJ) INC

Ηνωμένες Πολιτείες

GTC MANAGEMT BURBANK

Ηνωμένες Πολιτείες

GTC MGMT NEW YORK

Ηνωμένες Πολιτείες

GUARD SYSTEMS ASA

Νορβηγία

GUILD INVESTMENTS

Ηνωμένες Πολιτείες

GULF AIR

Μπαχρέιν

GULFSTREAM SAVANNAH

Ηνωμένες Πολιτείες

HAMILTON COMPANIES

Ηνωμένες Πολιτείες

HAMLIN AVIATION

Ηνωμένο Βασίλειο

HANGAR 8 LTD

Ηνωμένο Βασίλειο

HANGAR ACQUISITION