ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

51ό έτος
16 Φεβρουαρίου 2008


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2008/C 043/01

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

1

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2008/C 043/02

Ισοτιμίες του ευρώ

3

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2008/C 043/03

Συνοπτικό δελτίο κοινοποιούμενο από τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001

4

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Επιτροπή

2008/C 043/04

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

9

2008/C 043/05

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

14

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Επιτροπή

2008/C 043/06

Κρατικές ενισχύσεις — Τσεχική Δημοκρατία — Κρατική ενίσχυση C 3/08 (πρώην NN 102/05) — Αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε εταιρείες λεωφορείων της Νότιας Μοραβίας — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ( 1 )

19

2008/C 043/07

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT) ( 1 )

27

2008/C 043/08

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

28

2008/C 043/09

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

29

2008/C 043/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

30

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Επιτροπή

2008/C 043/11

Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/1


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/01)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

5.12.2007

Αριθμός ενίσχυσης

NN 70/07

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

North-East England

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Rescue aid to Northern Rock

Νομική βάση

Ad-hoc, Bank of England Acts 1694-1998

Είδος μέτρου

Ατομική ενίσχυση

Στόχος

Διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων

Είδος ενίσχυσης

Δάνειο με ευνοϊκούς όρους, Εγγύηση

Προϋπολογισμός

Ένταση

Διάρκεια

17.9.2007-17.3.2008

Κλάδοι της οικονομίας

Χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

HM Treasury; The Governor and Company of the Bank of England

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία λήψης της απόφασης

14.12.2007

Ενίσχυση αριθ.

N 656/07

Κράτος μέλος

Bέλγιο

Περιφέρεια

Tίτλος (ή/και επωνυμία του δικαιούχου)

Prolongation du régime d'aide pour le transport combiné N 249/04

Verlenging van de steunregeling voor gecombineerd vervoer N 249/04

Νομική βάση

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 septembre 2005 relative à la promotion du transport ferroviaire combiné de marchandises

Koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 30 september 2005 betreffende de bevordering van het gecombineerde goederenvervoer per spoor

Tύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Σκοπός

Προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών

Μορφή της ενίσχυσης

Άμεση επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

30 εκατ. EUR/έτος

Ένταση

Διάρκεια

2008

Οικονομικοί τομείς

Συνδυασμένες μεταφορές

Όνομα και διεύθυνση της αρχής αρμόδιας για τη χορήγηση

Service public fédéral mobilité et transport

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Λοιπές πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

15 Φεβρουαρίου 2008

(2008/C 43/02)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,4674

JPY

ιαπωνικό γιεν

157,78

DKK

δανική κορόνα

7,4544

GBP

λίρα στερλίνα

0,74780

SEK

σουηδική κορόνα

9,3140

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6022

ISK

ισλανδική κορόνα

98,23

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9255

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,224

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

263,59

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6965

PLN

πολωνικό ζλότι

3,5900

RON

ρουμανικό λέι

3,6445

SKK

σλοβακική κορόνα

33,019

TRY

τουρκική λίρα

1,7603

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6189

CAD

καναδικό δολάριο

1,4635

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

11,4454

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8602

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0734

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 386,77

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

11,2647

CNY

κινεζικό γιουάν

10,5396

HRK

κροατικό κούνα

7,2575

IDR

ινδονησιακή ρουπία

13 456,06

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,7272

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,723

RUB

ρωσικό ρούβλι

36,0742

THB

ταϊλανδικό μπατ

46,663

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

2,5757

MXN

μεξικανικό πέσο

15,7900


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/4


Συνοπτικό δελτίο κοινοποιούμενο από τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001

(2008/C 43/03)

Αριθμός ενίσχυσης: XA 228/07

Κράτος μέλος: Γαλλία

Περιφέρεια: όλες οι περιφέρειες, δεδομένου ότι όλοι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (περιφερειακά συμβούλια, γενικά συμβούλια) μπορούν να χρηματοδοτήσουν σχετικές δράσεις

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων: Aides à la promotion des produits animaux et des produits d'origine animale

Νομική βάση:

Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1857/2006 d'exemption agricole

Article L 621-1 et suivants du code rural

Articles L 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων: 4 εκατομμύρια EUR, με την επιφύλαξη της διάθεσης πιστώσεων, εκ μέρους του Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, και ένα ποσό αορίστου ύψους εκ μέρους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Μέγιστη ένταση των ενισχύσεων: Οι ενισχύσεις είναι δυνατό να καλύπτουν ποσοστό έως και 100 % των δαπανών δράσεων προβλεπόμενων στο προαναφερόμενο άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως στ). Η ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβεί το 100 % των δαπανών των επιδοτούμενων δράσεων

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων: έξι έτη (2008-2013)

Στόχος της ενίσχυσης: Στόχος των ενισχύσεων είναι να υποστηρίξουν δράσεις προώθησης των ζωικών προϊόντων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και εκλαΐκευσης επιστημονικών γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά και τις μεθόδους παραγωγής τους, να διευκολύνουν τη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με τα συστήματα ποιοτικής παραγωγής αλλά και εμπορικών εκθέσεων, πανηγύρεων και φόρουμ, να διευκολύνουν τη συμμετοχή των επαγγελματιών σε τέτοιες διοργανώσεις, και να υποστηρίξουν δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων ή ανάλογες δραστηριότητες.

Θα τύχουν ενίσχυσης οι δράσεις εκείνες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού περί απαλλασσόμενων γεωργικών ενισχύσεων [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006], και προβλέπονται επίσης στο κεφάλαιο IV K των «γεωργικών κατευθυντήριων γραμμών» της 27ης Δεκεμβρίου 2006 και στο σημείο 152 στοιχείο β) των γεωργικών κατευθυντήριων γραμμών

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς): Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ζωικής παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης

Ονομασία και διεύθυνση της αρμόδιας αρχής:

Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions

12, rue Henri Rol-Tanguy

TSA 30003

F-93555 Montreuil Sous Bois Cedex

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.office-elevage.fr/aides-nat/aides-nat.htm

Πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων θα δημοσιευτούν στην ως άνω διαδικτυακή διεύθυνση, στην ενότητα «Information/Aides nationales», αμέσως μετά την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος (Ιανουάριος 2008)

Άλλες πληροφορίες: Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα μεριμνούν για την τήρηση του ανωτάτου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 ο οποίος συνιστά και το πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος. Επομένως, όταν παρεμβαίνουν συμπληρωματικά προς τις χρηματοδοτήσεις του Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, θα πρέπει να επαληθεύουν τον υπολογισμό της σώρευσης των ενισχύσεων, με τη βοήθεια των νομαρχιακών διευθύνσεων γεωργίας και δασοκομίας

Αριθμός ενίσχυσης: XA 229/07

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια: Great Britain (England, Scotland and Wales)

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Dairy Farmer Milk Market Development Scheme

Νομική βάση: Milk Development Council Order 1995

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο επιχείρηση: 15 Σεπτεμβρίου 2007-31 Μαρτίου 2008300 000 GBP

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50 %

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: Το καθεστώς τίθεται σε εφαρμογή από 15ης Σεπτεμβρίου 2007

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης: Το καθεστώς αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου 2007 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2008. Οι τελικές πληρωμές θα πραγματοποιηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Όλα τα τιμολόγια υπηρεσιών πρέπει να παραληφθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Στόχος της ενίσχυσης: Το καθεστώς ενίσχυσης συμφωνεί με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, και συνεπώς επιλέξιμες είναι οι εξής δαπάνες:

Το καθεστώς ενίσχυσης συμφωνεί επίσης με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 και συνεπώς επιλέξιμες είναι

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς): Το καθεστώς απευθύνεται στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή γάλακτος

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής: Θεσμικός φορέας υπεύθυνος για το καθεστώς:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Οργανισμός αρμόδιος για τη διαχείριση του καθεστώτος:

Milk Development Council

Trent Lodge

Stroud Road

Cirencester GL7 6JN

United Kingdom

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.mdc.org.uk/default.aspx?DN=0963897f-fa62-4704-b085-607718ee51eb

Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σχετικά στον κεντρικό διαδικτυακό κατάλογο του Ηνωμένου Βασιλείου για τις απαλλασσόμενες κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας, στη διεύθυνση

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Άλλες πληροφορίες: Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους κανόνες εφαρμογής του καθεστώτος διατίθενται στις ως άνω διαδικτυακές σελίδες. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, δεν θα καταβληθούν άμεσες χρηματικές πληρωμές σε παραγωγούς.

Υπογραφή και ημερομηνία εξ ονόματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου)

Mr Neil Marr

Agricultural State Aid

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Room 816, Area 8D

9 Millbank

C/o Nobel House

17 Smith Square

Westminster SW1P 3JR

United Kingdom

Αριθμός ενίσχυσης: XA 230/07

Κράτος μέλος: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Περιφέρεια: Land Brandenburg

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων: Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind

Νομική βάση: Άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Richtlinie des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zum Ausgleich von Verlusten infolge von Wetterunbilden — Hilfsprogramm für landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmen, die durch die Wetterunbilden im Frühjahr und im Sommer 2007 in ihrer Existenz gefährdet sind vom 30.8.2007.

http://www.mluv.brandenburg.de/cms/media.php/2317/rl_unwett.pdf

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος: 5 εκατομμύρια EUR το 2007

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 30 %

Ημερομηνία εφαρμογής: 1.11.2007-31.12.2007

Διάρκεια του καθεστώτος: 17.9.2007-31.12.2007

Στόχος της ενίσχυσης: Το ομόσπονδο κρατίδιο παραχωρεί επιχορηγήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε επιχειρήσεις παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων που διατρέχουν τον κίνδυνο να κλείσουν, για να αντισταθμισθούν οι ζημιές που είχαν εξαιτίας των δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2007. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων, οι επιχορηγήσεις αυτές περιορίζονται στις περιοχές καλλιέργειας του Wesendahl/Werneuchen και του Havelland και της περιφέρειας Elbe-Elste.

Οι ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις τον Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο του 2007 υπερέβησαν την ικανότητα απορρόφησης των υδατορευμάτων υποδοχής σε όλες σχεδόν τις περιοχές του ομόσπονδου κρατιδίου. Κατά τους τρεις αυτούς μήνες, το επίπεδο των βροχοπτώσεων ανήλθε σε 366,1 mm, 393,4 mm και 451,8 mm. Αυτές οι ασύλληπτες ποσότητες ήταν υπερδιπλάσιες από τις μακροπρόθεσμες μέσες τιμές της περιόδου 1961-1990 ( έφτασαν π.χ. σε 208 % στην περίπτωση του μετεωρολογικού σταθμού του Menz). Αυτό σημαίνει ότι κατά το τρίμηνο Μαΐου-Ιουλίου των ετών 1961-1990 το ύψος των βροχοπτώσεων ισοδυναμούσε με λιγότερο από το ένα τρίτο της ετήσιας ποσότητας που έπεσε κατά το έτος 2007 (31,8 % στην περίπτωση του σταθμού του Menz). Οι τεράστιες μάζες του νερού είχαν ως αποτέλεσμα να ανυψωθεί η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα στις περιοχές χαμηλού υψομέτρου του Brandenburg κατά ένα μέτρο. Ο μόνιμος κορεσμός σε νερό, η υπέρβαση της ικανότητας αποστράγγισης και οι πλημμύρες είχαν ως συνέπεια να είναι απροσπέλαστες οι καλλιεργημένες εκτάσεις και να μην μπορέσει να γίνει η συγκομιδή σπόρων, καρπών και ξηρής και νωπής χορτονομής. Για ορισμένες όψιμες καλλιέργειες, όπως οι καλλιέργειες καλαμποκιού και πατάτας, η καταστροφή της σοδειάς ήταν ολοσχερής.

Οι αγρότες στις πληγείσες περιοχές δεν μπόρεσαν εξάλλου να εγκαινιάσουν τη φθινοπωρινή σπορά.

Όσον αφορά τον ανθοκομικό τομέα, ο συνδυασμός του ήπιου χειμώνα, των πολύ υψηλών εαρινών θερμοκρασιών, της ξηρασίας τον Απρίλιο και των όψιμων παγετών οδήγησαν σε σοβαρή μείωση, και σε ορισμένες περιπτώσεις, σε πλήρη καταστροφή της σοδειάς καρπών. Λόγω της όψιμης άνοιξης και της πρόωρης άνθισης των καρποφόρων δέντρων κατά 2-3 εβδομάδες, οι όψιμοι παγετοί είχαν σοβαρότερες επιπτώσεις για τη σοδειά απ'ό,τι συνήθως.

Η κυβέρνηση του κρατιδίου του Brandenburg χαρακτήρισε τα προαναφερόμενα δυσμενή φαινόμενα ως φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τις συνημμένες κατευθυντήριες γραμμές, επιτρέπεται να παραχωρούνται επιχορηγήσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και σε επιχειρήσεις παραγωγής ανθοκομικών προϊόντων που απειλούνται με αφανισμό από τα δυσμενή αυτή καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επιβίωσή τους. Το καθεστώς δεν γεννά αυτομάτως αξίωση επιχορήγησης. Αντιθέτως, η διάθεσή τους εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια της χορηγούσας αρχής και από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Στόχος των επιχορηγήσεων δεν είναι η πλήρης αποζημίωση για τις απώλειες, αλλά η προσφορά ενισχύσεων τόνωσης της ρευστότητας στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2007, ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωσή τους

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς):

Τομέας της γεωργίας (φυτική παραγωγή)

Τομέας της ανθοκομίας (παραγωγή φρούτων)

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Investitionsbank des Landes Brandenburg

Steinstraße 104-106

D-14480 Potsdam

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.ilb.de

E-mail: postbox@ilb.de

Άλλες πληροφορίες: —

Αριθμός ενίσχυσης: XA 231/07

Κράτος μέλος: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Περιφέρεια: Freistaat Bayern

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Richtlinie für die Durchführung der nebenberuflichen sozialen Betriebshilfe in der Land- und Forstwirtschaft durch das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe e.V. (KBM) und die Maschinen- und Betriebshilfsringe (MR)

Νομική βάση: Bayerisches Agrarwirtschaftsgesetz (BayAgrarWiG) vom 8. Dezember 2006

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ή συνολικό ετήσιο ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: 1,2 εκατομμύρια EUR που χορηγούνται στις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης γεωργικών μηχανημάτων και τις ενώσεις οργανωμένης αλληλοβοήθειας στη γεωργία καθώς και στον κεντρικό συλλογικό φορέα εκπροσώπησης (KBM) για την παροχή υπηρεσιών αντικατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: Έως 50 %

Ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής: Ετήσια εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδέσμευσης των πόρων

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Εξασφάλιση της τοποθέτησης εργατικού δυναμικού μερικής απασχόλησης από τις κοινοπραξίες εκμετάλλευσης γεωργικών μηχανημάτων και τις ενώσεις οργανωμένης αλληλοβοήθειας στις εκμεταλλεύσεις στο χώρο της γεωργίας και της δασοκομίας σε όλες τις περιοχές, για τους σκοπούς της παροχής λειτουργικών ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Η ενίσχυση συμβάλλει ουσιαστικά να αντιμετωπισθούν οι ιδιαίτερα επαχθείς περιπτώσεις των φαινομένων έκτακτης κοινωνικής ανάγκης στις γεωργικές και δασοκομικές εκμεταλλεύσεις.

Νομική βάση του καθεστώτος ενισχύσεων: άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς): Γεωργία και δασοκομία — επιδοτούμενες υπηρεσίες

Νομική βάση του καθεστώτος ενισχύσεων στον τομέα της δασοκομίας: αριθ. 179 του καθεστώτος — πλαισίου (ΕΕ C 319 της 27.12.2006, σ. 1.)

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Abteilung Förderwesen und Fachrecht

Menzinger Straße 54

D-80638 München

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξής διεύθυνση

Bayerisches Staatsministerium für

Landwirtschaft und Forsten

Referat B 1

Ludwigstr. 2

D-80539 München

Tel. (49-89) 2182-2222

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.servicestelle.bayern.de/bayern_recht/recht_db.html?http://by.juris.de/by/AgrarWiG_BY_rahmen.htm

http://www.stmlf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rilikbmsozbh.pdf

Άλλες πληροφορίες: —

Αριθμός ενίσχυσης: XA 233/07

Κράτος μέλος: Δημοκρατία της Σλοβενίας

Περιφέρεια: Δήμος Škofja Loka

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Programi razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja loka 2007–2013

Νομική βάση: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Škofja Loka za programsko obdobje 2007–2013 (Poglavje II.)

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενίσχυσης ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση:

 

2007: 53 871 EUR

 

2008: 53 871 EUR

 

2009: 53 871 EUR

 

2010: 53 871 EUR

 

2011: 53 871 EUR

 

2012: 53 871 EUR

 

2013: 53 871 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης:

1.   Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για τους σκοπούς της πρωτογενούς παραγωγής:

έως 50 % των επιλέξιμων δαπανών στις μειονεκτικές περιοχές,

έως 40 % των επιλέξιμων δαπανών σε άλλες περιοχές,

έως 60 % των επιλέξιμων δαπανών στις μειονεκτικές περιοχές και έως 50 % των επιλέξιμων δαπανών στις άλλες περιοχές, όταν πρόκειται για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από νέους γεωργούς εντός πέντε ετών από την εγκατάστασή τους.

Η ενίσχυση προορίζεται για επενδύσεις αποκατάστασης στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, για την αγορά εξοπλισμού χρησιμοποιούμενου στη γεωργική παραγωγή, για επενδύσεις σε μόνιμες καλλιέργειες, για τη βελτίωση γεωργικών εκτάσεων και τη διαχείριση βοσκοτόπων.

2.   Ενίσχυση για τη διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων:

έως 100 % των πραγματικών δαπανών, για επενδύσεις σε μη παραγωγικά στοιχεία,

έως 60 % των πραγματικών δαπανών ή έως 75 % στις μειονεκτικές περιοχές, για επενδύσεις σε παραγωγικά στοιχεία του ενεργητικού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, υπό τον όρο ότι η επένδυση δεν συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης,

επιτρέπεται να χορηγηθεί πρόσθετη ενίσχυση έως 100 % για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν από τη χρήση παραδοσιακών υλικών τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των στοιχείων κληρονομιάς των κτιρίων.

3.   Ενισχύσεις αναδασμού:

έως 100 % των πραγματικών νομικών και διοικητικών δαπανών.

4.   Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας:

έως 100 % των πραγματικών δαπανών που πραγματοποιούνται με τη μορφή επιδοτούμενων υπηρεσιών· η ενίσχυση δεν πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές πληρωμές προς τους παραγωγούς.

5.   Ενίσχυση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον γεωργικό τομέα:

έως 100 % των δαπανών για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, για υπηρεσίες συμβούλων που παρέχονται από τρίτους, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, διαγωνισμών, εμπορικών εκθέσεων και πανηγύρεων, για δημοσιεύσεις και για δικτυακούς τόπους. Η ενίσχυση πρέπει να χορηγείται μέσω επιδοτούμενων υπηρεσιών και να μην περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές πληρωμές σε παραγωγούς

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: 2007 (ή η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες)

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της μεμονωμένης ενίσχυσης: Έως τις 31.12.2013

Στόχος της ενίσχυσης: Στήριξη ΜΜΕ

Παραπομπή σε άρθρα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής και επιλέξιμες δαπάνες: Το κεφάλαιο ΙΙ του σχεδίου κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για τη διατήρηση και ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της υπαίθρου στον δήμο Škofja Loka κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-13 προβλέπει μέτρα που συνιστούν κρατική ενίσχυση σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (ΕΕ L 358 της 16.12.2006, σ. 3.):

άρθρο 4: Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις,

άρθρο 5 του κανονισμού της Επιτροπής: Διατήρηση παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων,

άρθρο 13: Ενισχύσεις αναδασμού,

άρθρο 14: Ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων ποιότητας,

άρθρο 15: Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον γεωργικό τομέα

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς): Γεωργία: φυτική και ζωική παραγωγή

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Občina Škofja Loka

Poljanska c. 2

SLO-4220 Škofja Loka

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200773&dhid=91276

Άλλες πληροφορίες: Το μέτρο της πληρωμής των ασφαλίστρων για την ασφάλιση των καλλιεργειών και των καρπών επεκτείνεται και στα ακόλουθα δυσμενή καιρικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία: εαρινός παγετός, χαλάζι, κεραυνοί, πυρκαγιά που προκαλείται από κεραυνό, καταιγίδες και πλημμύρες.

Οι δημοτικές ρυθμίσεις πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 για τα μέτρα που πρέπει να θεσπισθούν από τους δήμους και τις γενικές εκτελεστικές διατάξεις εφαρμογής (διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, σώρευση, διαφάνεια και έλεγχος).

Υπογραφή του αρμοδίου προσώπου:

Igor Draksler

Δήμαρχος


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επιτροπή

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/9


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2008/C 43/04)

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (εφεξής «ο βασικός κανονισμός») (1), στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «η ενδιαφερόμενη χώρα»), αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

1.   Καταγγελία

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2008 από την Eurostress Information Service («ESIS») («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, σ' αυτήν την περίπτωση πάνω από το 25 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ορισμένων συρμάτων και πολύκλωνων συρματόσχοινων προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα).

2.   Προϊόν

Το προϊόν που, κατά τους ισχυρισμούς, αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ είναι ορισμένα σύρματα από μη κραματοποιημένο χάλυβα (μη επενδυμένα ή επιψευδαργυρωμένα) και πολύκλωνα συρματόσχοινα από μη κραματοποιημένο χάλυβα (έστω και επενδυμένα) που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 3 mm, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν»), το οποίο δηλώνεται συνήθως ως υπαγόμενο στους κωδικούς ΣΟ ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 και ex 7312 10 69. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ δίνονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Τα προϊόντα είναι γνωστά στο εμπόριο ως σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα προέντασης και μετέντασης από μη κραματοποιημένο χάλυβα (PSC σύρματα και πολύκλωνα συρματόσχοινα).

3.   Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, ο καταγγέλλων καθόρισε την κανονική αξία για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με βάση την τιμή χώρας με οικονομία αγοράς, που αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο δ). Ο ισχυρισμός περί πρακτικής ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση της κανονικής αξίας, που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, με τις τιμές του υπό εξέταση προϊόντος όταν πωλείται για εξαγωγή στην Κοινότητα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το υπολογιζόμενο περιθώριο ντάμπινγκ είναι σημαντικό.

4.   Ισχυρισμός περί ζημίας

Ο καταγγέλλων προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχουν αυξηθεί συνολικά τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και βάσει μεριδίου αγοράς.

Υποστηρίζεται ότι ο όγκος και οι τιμές του εν λόγω εισαγόμενου προϊόντος έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά το μερίδιο της αγοράς που κατέχει ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, ενώ έχει μεταβληθεί το επίπεδο τιμών με το οποίο επιβαρύνεται ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σημαντικά η εν γένει απόδοση, η οικονομική κατάσταση και η κατάσταση της απασχόλησης του αντίστοιχου κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από ή εξ ονόματος του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, αρχίζει τη διενέργεια έρευνας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

5.1.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας

Η έρευνα θα διαπιστώσει κατά πόσον το υπό εξέταση προϊόν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και κατά πόσον η εν λόγω πρακτική ντάμπινγκ έχει προκαλέσει ζημία.

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του προφανώς μεγάλου αριθμού των μερών που εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να εφαρμόσει μέθοδο δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

i)   Δειγματοληψία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν, ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή, και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα και τον όγκο σε τόνους του υπό εξέταση προϊόντος που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Κοινότητα κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον κύκλο εργασιών σε τοπικό νόμισμα και τον όγκο των πωλήσεων σε τόνους για το υπό εξέταση προϊόν στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τις επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (2) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση (προς εξαγωγή ή/και στην εγχώρια αγορά) του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της χώρας εξαγωγής καθώς και με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων.

Επειδή μια εταιρεία δεν μπορεί να είναι βέβαιη ότι θα συμπεριληφθεί στο δείγμα, συνιστάται στους παραγωγούς-εξαγωγείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ατομικό περιθώριο (3) να ζητήσουν ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας ανακοίνωσης και να το συμπληρώσουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) πρώτη παράγραφος της παρούσας ανακοίνωσης. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στην τελευταία πρόταση του σημείου 5 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.

ii)   Δειγματοληψία για τους εισαγωγείς

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον αποδειχθεί αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι εισαγωγείς ή εκπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που υποδεικνύεται στο σημείο 7, τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους:

την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας σε ευρώ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

το συνολικό αριθμό των εργαζομένων,

τις επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν,

τον όγκο σε τόνους και την αξία σε ευρώ των εισαγωγών και των μεταπωλήσεων του υπό εξέταση εισαγόμενου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (2) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος των εισαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει επίσης σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

iii)   Δειγματοληψία για τους κοινοτικούς παραγωγούς

Λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτικών παραγωγών που υποστηρίζουν την καταγγελία, η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει τη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εφαρμόζοντας τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον αποδειχθεί αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι κοινοτικοί παραγωγοί ή οι αντιπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που υποδεικνύεται στο σημείο 7, τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες:

την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ και το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου,

το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας σε ευρώ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τις επακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν,

την αξία σε ευρώ των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον όγκο, σε τόνους, των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον όγκο, σε τόνους, της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

την πωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (2) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

iv)   Τελική επιλογή των δειγμάτων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του δείγματος πρέπει να το πράξουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο ii).

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην τελική επιλογή των δειγμάτων αφού ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν εκδηλώσει την προθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στα δείγματα οφείλουν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο iii) και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ικανοποιητική διάθεση συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, να εξαγάγει τα συμπεράσματά της με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα συμπεράσματα που βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο ευνοϊκά για το ενδιαφερόμενο μέρος, όπως εξηγείται στο σημείο 8 της παρούσας ανακοίνωσης.

β)   Ερωτηματολόγια

Για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνά της, η Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει ερωτηματολόγια στις εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα και σε όλες τις ενώσεις παραγωγών της Κοινότητας, στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους εισαγωγείς που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων που κατονομάζονται στην καταγγελία καθώς και στις αρχές των ενδιαφερόμενων χωρών εξαγωγής.

Παραγωγοί-εξαγωγείς από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που επιθυμούν να ζητήσουν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, πρέπει να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης. Επομένως, οφείλουν να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας ανακοίνωσης. Εντούτοις, τα εν λόγω μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής δειγματοληψίας όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην υπολογίσει ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ γι' αυτούς εάν κρίνει ότι η ατομική εξέταση θα συνεπαγόταν υπέρμετρη επιβάρυνση λόγω του μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων και θα παρεμπόδιζε την έγκαιρη περάτωση της έρευνας.

γ)   Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν και αποδείξουν ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο iii).

δ)   Επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού προβλέπεται να επιλεγεί η Τουρκία ως κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο γ).

ε)   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς

Όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ισχυρίζονται και προσκομίζουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι δραστηριοποιούνται υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, ότι δηλαδή πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Παραγωγοί-εξαγωγείς που προτίθενται να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις, οφείλουν να το πράξουν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο δ). Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αιτήσεων σε όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα ή κατονομάζονται στην καταγγελία, σε κάθε ένωση παραγωγών-εξαγωγέων που κατονομάζεται στην καταγγελία καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

5.2.   Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Κοινότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού και στην περίπτωση που τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί περί της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας που έχει προκληθεί, θα ληφθεί απόφαση ως προς το κατά πόσον η θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας. Για το λόγο αυτό, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, οι αντιπροσωπευτικοί χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις καταναλωτών μπορούν, εφόσον αποδείξουν ότι υφίσταται αντικειμενική σχέση μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του υπό εξέταση προϊόντος, να αναγγελθούν και να προσκομίσουν στοιχεία στην Επιτροπή εντός της γενικής προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii). Τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν ακρόαση, εκθέτοντας τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο iii). Σημειωτέον ότι τυχόν πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

6.   Πρoθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)   Για την αίτηση αποστολής ερωτηματολογίου ή άλλων εντύπων αίτησης

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ζητήσουν ερωτηματολόγιο ή άλλα έντυπα αίτησης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)   Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας

Για να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο ή να προσκομίσουν τυχόν άλλα στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που αφορά η παρούσα διαδικασία και επιθυμούν να ζητήσουν ατομική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, πρέπει επίσης να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Εφιστάται η προσοχή των μερών στο γεγονός ότι προϋπόθεση για την άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που καθορίζονται στο βασικό κανονισμό αποτελεί η αναγγελία τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι εταιρείες που θα περιληφθούν στο δείγμα οφείλουν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο iii).

iii)   Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται επίσης να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών.

β)   Ειδική προθεσμία όσον αφορά τη δειγματοληψία

i)

Τα στοιχεία που καθορίζονται στο σημείο 5.1 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που θα έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα κατά την τελική επιλογή του εντός προθεσμίας 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με την επιλογή του δείγματος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 στοιχείο α) σημείο iv), πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii)

Οι απαντήσεις των δειγματοληπτικά επιλεγέντων μερών στο ερωτηματολόγιο πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 37 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω μέρη ενημερώθηκαν ότι έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

γ)   Ειδική προθεσμία για την επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Τα μέρη που αφορά η έρευνα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να σχολιάσουν την καταλληλότητα της Τουρκίας που, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 στοιχείο δ) της παρούσας ανακοίνωσης, πρόκειται να επιλεγεί ως χώρα με οικονομία της αγοράς, με σκοπό τον καθορισμό της κανονικής αξίας σε σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)   Ειδική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς ή/και για ατομική μεταχείριση

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς [όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο ε)] ή/και για ατομική μεταχείριση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, δεόντως αιτιολογημένες, πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» (4) (περιορισμένης διανομής) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, η οποία να φέρει την ένδειξη «For inspection by interested parties» («Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη»).

Διεύθυνση της Επιτροπής για την αλληλογραφία:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Φαξ: (32-2) 295 65 05.

8.   Άρνηση συνεργασίας

Στις περιπτώσεις όπου ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση ή δεν παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, θετικά ή αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργαστεί ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει, οπότε τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ' ό,τι θα ήταν αν είχε δεχθεί να συνεργαστεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορούν να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (5).

11.   Σύμβουλος ακροάσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διεπαφή μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής, προσφέροντας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διαμεσολάβηση σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα που επηρεάζουν την προστασία των συμφερόντων τους όσον αφορά τη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση στο αρχείο, την εμπιστευτικότητα, την επέκταση των προθεσμιών και την επεξεργασία της γραπτής ή προφορικής υποβολής απόψεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade) για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  Για διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια των συνδεδεμένων εταιρειών, βλέπε άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(3)  Ατομικά περιθώρια μπορούν να ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού για εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού σχετικά με την ατομική μεταχείριση για χώρες χωρίς οικονομία της αγοράς/οικονομίες υπό μετάβαση και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού για εταιρείες που ζητούν καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Ας σημειωθεί ότι για να ζητηθεί ατομική μεταχείριση πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού και ότι για να ζητηθεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(4)  Αυτό σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται για εσωτερική χρήση μόνο. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (Συμφωνία αντιντάμπινγκ).

(5)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/14


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2008/C 43/05)

Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «η ενδιαφερόμενη χώρα»), αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν σημαντική ζημία στην κοινοτική βιομηχανία.

1.   Καταγγελία

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2008 από τους ακόλουθους κοινοτικούς παραγωγούς: Bolsius International BV, EIKA Wachswerke Fulda GmbH, Euro Candle KFT, Gies Kerzen GmbH, Liljeholmens Stearinfabriks AB, SER Wax Industry και Vollmar GmbH («καταγγέλλοντες») που αντιπροσωπεύουν μια σημαντική αναλογία, σε αυτήν την περίπτωση μεγαλύτερη από το 25 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ορισμένων κεριών, κηρωμένων φυτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών.

2.   Προϊόν

Το προϊόν που θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενο ντάμπιγκ είναι ορισμένα κεριά, κηρωμένα φυτίλια φωτισμού και παρόμοια ειδη, εκτός αναμνηστικών λυχνιών και άλλων καιομένων παρομοίων ειδών εξωτερικού χώρου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπόψη προϊόν»). Για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας, οι αναμνηστικές λυχνίες και άλλα καιόμενα παρόμοια είδη εξωτερικού χώρου, χαρακτηρίζονται ως κεριά διαφόρων τύπων και παρόμοια είδη, όταν η καύσιμη ύλη τους περιέχει περισσότερα από 500 ppm τολουολίου ή/και περισσότερα από 100 ppm βενζολίου ή/και διαθέτουν φυτίλι διαμέτρου τουλάχιστον 5 mm ή/και περιέχονται χωριστά σε πλαστικό περίβλημα με κατακόρυφα τοιχώματα ύψους τουλάχιστο 5 cm. Το προϊόν δηλώνεται κανονικά με τους κωδικούς ΣΟ ex 3406 00 11, ex 3406 00 19 και ex 3406 00 90. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ δίνονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

3.   Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, οι καταγγέλλοντες καθόρισαν την κανονική αξία για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με βάση την τιμή χώρας με οικονομία αγοράς, που αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο δ). Ο ισχυρισμός περί πρακτικής ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση της κανονικής αξίας, που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, με τις τιμές του υπό εξέταση προϊόντος όταν πωλείται για εξαγωγή στην Κοινότητα.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, το υπολογιζόμενο περιθώριο ντάμπινγκ είναι σημαντικό.

4.   Ισχυρισμός περί ζημίας

Οι καταγγέλλοντες προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας έχουν αυξηθεί συνολικά τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και βάσει μεριδίου αγοράς.

Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ο όγκος και οι τιμές των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά το μερίδιο αγοράς που κατέχει και τις ποσότητες που πώλησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων, της οικονομικής κατάστασης και της απασχόλησης του εν λόγω κλάδου.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής ή εξ ονόματός του και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, αρχίζει τη διενέργεια έρευνας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

5.1.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας

Η έρευνα θα διαπιστώσει κατά πόσον το υπό εξέταση προϊόν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και κατά πόσον η εν λόγω πρακτική ντάμπινγκ έχει προκαλέσει ζημία.

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του προφανώς μεγάλου αριθμού των μερών που εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει να εφαρμόσει μέθοδο δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

i)   Δειγματοληψία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί/εξαγωγείς, ή οι αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 β) i) και σύμφωνα με τη μορφή που καθορίζεται στο σημείο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ καθώς και ονοματεπώνυμο αρμόδιου υπαλλήλου,

τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα και τον όγκο σε τόνους του υπό εξέταση προϊόντος που πωλήθηκε προς εξαγωγή στην Κοινότητα κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα και τον όγκο, σε τόνους, των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος που πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2007,

τις ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος,

την επωνυμία και τις επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (2) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση (προς εξαγωγή ή/και στην εγχώρια αγορά) του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Προκειμένου να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει σε επαφή και με τις αρχές της χώρας εξαγωγής καθώς και με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων.

Επειδή καμία εταιρεία δεν μπορεί να είναι βέβαιη ότι θα συμπεριληφθεί στο δείγμα, συνιστάται στους παραγωγούς-εξαγωγείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ατομικό περιθώριο (3) να ζητήσουν ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης και να το συμπληρώσουν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) πρώτη παράγραφος της παρούσας ανακοίνωσης. Ωστόσο, εφιστάται η προσοχή στην τελευταία πρόταση του σημείου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης.

ii)   Δειγματοληψία για τους εισαγωγείς

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που διευκρινίζεται στην παράγραφο 7, τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους:

επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ καθώς και ονοματεπώνυμο αρμόδιου υπαλλήλου,

το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας σε ευρώ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

το συνολικό αριθμό των εργαζομένων,

τις ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν,

τον όγκο σε τόνους και την αξία σε ευρώ των εισαγωγών και των μεταπωλήσεων του υπό εξέταση εισαγόμενου προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

επωνυμία και επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (4) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος των εισαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει επίσης σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

iii)   Δειγματοληψία για τους κοινοτικούς παραγωγούς

Λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτικών παραγωγών που υποστηρίζουν την καταγγελία, η Επιτροπή προτίθεται να διερευνήσει τη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εφαρμόζοντας τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον αποδειχθεί αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι κοινοτικοί παραγωγοί ή οι αντιπρόσωποι που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που διευκρινίζεται στο σημείο 7:

επωνυμία, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και φαξ καθώς και ονοματεπώνυμο αρμόδιου υπαλλήλου,

το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας σε ευρώ κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007,

τις ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν,

την αξία σε ευρώ των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον όγκο, σε τόνους, των πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

τον όγκο, σε τόνους, της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007,

επωνυμία και επακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (4) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος.

Με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, η εταιρεία συγκατατίθεται να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα. Εάν η εταιρεία επιλεγεί να αποτελέσει μέρος του δείγματος, αυτό σημαίνει ότι οφείλει να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο και να δεχτεί τη διενέργεια επιτόπιας έρευνας επαλήθευσης της απάντησής της. Εάν η εταιρεία δηλώσει ότι δεν συμφωνεί να συμπεριληφθεί ενδεχομένως στο δείγμα, θα θεωρηθεί ότι δεν συνεργάστηκε στην έρευνα. Οι συνέπειες της άρνησης συνεργασίας περιγράφονται παρακάτω στο σημείο 8.

iv)   Τελική επιλογή των δειγμάτων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με την επιλογή του δείγματος πρέπει να το πράξουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο ii).

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην τελική επιλογή των δειγμάτων αφού ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν εκδηλώσει την προθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι εταιρείες που θα συμπεριληφθούν στα δείγματα οφείλουν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο iii) και να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ικανοποιητική διάθεση συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 και το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, να εξαγάγει τα συμπεράσματά της με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα συμπεράσματα που βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο ευνοϊκά για το ενδιαφερόμενο μέρος, όπως εξηγείται στο σημείο 8 της παρούσας ανακοίνωσης.

β)   Ερωτηματολόγια

Για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει αναγκαία για την έρευνά της, η Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει ερωτηματολόγια στις εταιρείες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα και σε όλες τις ενώσεις παραγωγών της Κοινότητας, στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους εισαγωγείς που έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα, σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων που κατονομάζονται στην καταγγελία, καθώς και στις αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας εξαγωγής.

Παραγωγοί-εξαγωγείς από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που επιθυμούν να ζητήσουν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 και του άρθρου 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, πρέπει να υποβάλουν πλήρως συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) υποσημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης. Επομένως, οφείλουν να ζητήσουν το ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο i) της παρούσας ανακοίνωσης. Εντούτοις, τα εν λόγω μέρη πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση εφαρμογής δειγματοληψίας όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μην υπολογίσει ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ γι' αυτούς εάν κρίνει ότι η ατομική εξέταση θα συνεπαγόταν υπέρμετρη επιβάρυνση λόγω του μεγάλου αριθμού εξαγωγέων/παραγωγών και θα παρεμπόδιζε την έγκαιρη περάτωση της έρευνας.

γ)   Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν και αποδείξουν ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο iii).

δ)   Επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, προβλέπεται να επιλεγεί η Βραζιλία ως κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς, για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο γ).

ε)   Αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς

Όσον αφορά τους εξαγωγείς-παραγωγούς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που ισχυρίζονται και προσκομίζουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι δραστηριοποιούνται υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, ότι δηλαδή πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία θα προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Παραγωγοί-εξαγωγείς που προτίθενται να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένες αιτήσεις, οφείλουν να το πράξουν εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο δ). Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αιτήσεων σε όλους τους παραγωγούς/εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που κατονομάζονται στην καταγγελία, σε κάθε ένωση παραγωγών/εξαγωγέων που κατονομάζεται στην καταγγελία καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

5.2.   Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Κοινότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού και στην περίπτωση που τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί περί της πρακτικής ντάμπινγκ και της ζημίας που έχει προκληθεί, θα ληφθεί απόφαση ως προς το κατά πόσον η θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ είναι προς το συμφέρον της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, οι αντιπροσωπευτικοί χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις καταναλωτών μπορούν, εφόσον αποδείξουν ότι υφίσταται αντικειμενική σχέση μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του υπό εξέταση προϊόντος, να αναγγελθούν και να προσκομίσουν στοιχεία στην Επιτροπή εντός της γενικής προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 α) ii). Τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με την εν λόγω διαδικασία μπορούν να ζητήσουν ακρόαση, εκθέτοντας τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α) σημείο iii). Σημειωτέον ότι τυχόν πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον κατά την υποβολή τους συνοδεύονται από πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία.

6.   Προθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)   Για την αίτηση αποστολής ερωτηματολογίου ή άλλων εντύπων αίτησης

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να ζητήσουν ερωτηματολόγιο ή άλλα έντυπα αίτησης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)   Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οιασδήποτε άλλης πληροφορίας

Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις των αντιπροσωπειών τους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλα στοιχεία, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που αφορά η παρούσα διαδικασία και επιθυμούν να ζητήσουν ατομική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, πρέπει επίσης να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Εφιστάται η προσοχή των μερών στο γεγονός ότι προϋπόθεση για την άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που καθορίζονται στο βασικό κανονισμό, αποτελεί η αναγγελία τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Οι εταιρείες που θα περιληφθούν στο δείγμα οφείλουν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) σημείο iii).

iii)   Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών.

β)   Ειδική προθεσμία όσον αφορά τη δειγματοληψία

i)

Τα στοιχεία που διευκρινίζονται στα σημεία 5.1 στοιχείο α) σημείο i), 5.1 στοιχείο α) σημείο ii) και 5.1 στοιχείο α) σημείο iii), πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα κατά την τελική επιλογή του, εντός προθεσμίας 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)

Όλα τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την επιλογή του δείγματος που αναφέρεται στο σημείο 5.1(α)( iv) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii)

Οι απαντήσεις των δειγματοληπτικά επιλεγέντων μερών στο ερωτηματολόγιο πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 37 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία τα εν λόγω μέρη ενημερώθηκαν ότι έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα.

γ)   Ειδική προθεσμία για την επιλογή της χώρας με οικονομία της αγοράς

Τα μέρη που συμμετέχουν στην έρευνα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να διατυπώσουν παρατηρήσεις όσον αφορά την καταλληλότητα επιλογής της Βραζιλίας που, όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 δ), θεωρείται ως χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ)   Ειδική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς ή/και για ατομική μεταχείριση

Οι αιτήσεις για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς όπως αναφέρεται στο σημείο 5.1 στοιχείο ε) ή/και για ατομική μεταχείριση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, δεόντως αιτιολογημένες, πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» (5) (περιορισμένης διανομής) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από περίληψη μη εμπιστευτικού χαρακτήρα, η οποία να φέρει την ένδειξη «For inspection by interested parties» (Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη).

Διεύθυνση της Επιτροπής για την αλληλογραφία:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Φαξ: (32-2) 295 65 05.

8.   Άρνηση συνεργασίας

Στις περιπτώσεις όπου ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση ή δεν παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, θετικά ή αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργαστεί ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει, οπότε τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ' ό,τι θα ήταν αν είχε δεχθεί να συνεργαστεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορούν να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6).

11.   Σύμβουλος ακροάσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Δραστηριοποιείται ως διεπαφή μταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής, προσφέροντας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διαμεσολάβηση σχετικά με διαδικαστικά ζητήματα που επηρεάζουν την προστασία των συμφερόντων τους όσον αφορά τη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα σχετικά με την πρόσβαση στο αρχείο, εμπιστευτικότητα, επέκταση των προθεσμιών και μεταχείριση γραπτών ή/και προφορική υποβολή απόψεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade) για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας.


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  Για διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια των συνδεδεμένων εταιρειών, βλέπε άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(3)  Ατομικά περιθώρια μπορούν να ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού για εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού σχετικά με την ατομική μεταχείριση για χώρες χωρίς οικονομία της αγοράς/οικονομίες υπό μετάβαση και σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού για εταιρείες που ζητούν καθεστώς οικονομίας της αγοράς. Ας σημειωθεί ότι για να ζητηθεί ατομική μεταχείριση πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού και ότι για να ζητηθεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς πρέπει να υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(4)  Για διευκρινίσεις όσον αφορά την έννοια των συνδεδεμένων εταιρειών, βλέπε άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

(5)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (Συμφωνία αντιντάμπινγκ).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτροπή

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/19


ΚΡΑΤΙΚΈΣ ΕΝΙΣΧΫΣΕΙΣ — ΤΣΕΧΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

Κρατική ενίσχυση C 3/08 (πρώην NN 102/05) — Αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε εταιρείες λεωφορείων της Νότιας Μοραβίας

Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/06)

Με επιστολή της 15ης Ιανουαρίου 2008 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Τσεχική Δημοκρατία την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά το προαναφερόμενο μέτρο.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Energy & Transport

Directorate A, unit 4

DM 28

B-1049 Brussels

Φαξ: (32-2) 296 41 04.

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στην Τσεχική Δημοκρατία. Το ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει παρατηρήσεις δύναται να ζητήσει γραπτώς, με αναφορά των λόγων του αιτήματός του, την τήρηση εμπιστευτικότητας όσον αφορά την ταυτότητά του.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

1.   Διαδικασία

Με επιστολή της 28ης Ιουνίου 2005 η τσεχική εταιρεία ČAS — SERVICE a. s. (ο «καταγγέλλων») υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή. Η καταγγελία αφορά εικαζόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης προς ανταγωνιστές του καταγγέλλοντος από τοπικές αρχές κατά την περίοδο 2003-2005.

2.   Περιγραφή του μέτρου

Τίτλος: Αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας σε εταιρείες λεωφορείων της Νότιας Μοραβίας

Διάρκεια: 2003-2005

Μορφή: αντισταθμίσεις για παροχή υπηρεσιών δημόσιων μεταφορών

Αρχή: αρχές Νότιας Μοραβίας

Αποδέκτες: Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., BK Bus s.r.o., Břežanská dopravní společnost s.r.o., Znojemská dopravní společnost — PSOTA s.r.o., TREDOS, spol. s.r.o.

Στόχος: υποχρέωση παροχής υπηρεσίας κοινής ωφέλειας

3.   Αξιολόγηση του μέτρου

Πληρωμές που προβλέπονται σε συμβάσεις που υπεγράφησαν πριν την 1η Μαΐου 2004, δηλαδή πριν την ημερομηνία ένταξης της Τσεχικής Δημοκρατίας, δεν μπορούν να εξεταστούν από την Επιτροπή ούτε σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, ούτε σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 88 της συνθήκης ή σύμφωνα με τον προσωρινό μηχανισμό. Ωστόσο, τροποποιήσεις των συμβάσεων που επήλθαν μετά την ένταξη και αυξάνουν τη συμμετοχή του κράτους προς όφελος των δικαιούχων αποτελούν ενδεχομένως νέα ενίσχυση.

Οι αρχές της Νότιας Μοραβίας χορήγησαν τις αντισταθμίσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, επομένως, από κρατικούς πόρους. Η αντιστάθμιση ενδεχομένως παρείχε επιλεκτικό πλεονέκτημα στους αποδέκτες. Ο όρος ότι η ενίσχυση πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και να επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών στην προκειμένη περίπτωση πληρείται.

Το άρθρο 73 της συνθήκης ορίζει τους όρους συμβατότητας ενισχύσεων στον τομέα του συντονισμού των μεταφορών και την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας στις μεταφορές. Σύμφωνα με την απόφαση Altmark (C-280/00), το άρθρο 73 δεν εφαρμόζεται άμεσα, αλλά μόνο βάσει κανονισμών του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί των ενεργειών των κρατών μελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημοσίας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (ΕΕ L 156 της 28.6.1969, σ. 1).

Καθώς στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρξε πρόσκληση για υποβολή προσφορών και ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι οι Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA και TREDOS έλαβαν παράνομη κρατική ενίσχυση, η Επιτροπή θεωρεί ότι, πριν καταλήξει με βεβαιότητα ότι η ενίσχυση ανταποκρίνεται στο άρθρο 73 της συνθήκης βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού του Συμβουλίου, πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στον καταγγέλλοντα και στα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την μέθοδο που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό του ύψους της αντιστάθμισης από τις αρχές της Νότιας Μοραβίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, οι παράνομες ενισχύσεις μπορούν να ανακτηθούν από τον αποδέκτη.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«Komise chce informovat Českou republiku, že po prostudování informací o výše uvedeném opatření předložených orgány Vaší země se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

1.   ŘÍZENÍ

1.

V dopise ze dne 28. června 2005 obdržela Komise stížnost od české společnosti ČAS – Service a. s. (‚stěžovatel‘). Stížnost se týkala státní podpory, kterou krajské úřady v letech 2003 až 2005 údajně poskytly různým konkurentům stěžovatele.

2.

Dopisy ze dne 20. července 2005, 14. března 2006 a 7. prosince 2006 požádala Komise orgány České republiky o další informace týkající se problémů uvedených stěžovatelem.

3.

České orgány odpověděly dne 14. září 2005, 2. června 2006, 6. února 2007 a 18. října 2007.

2.   OKOLNOSTI PŘÍPADU

4.

Stěžovatel je akciovou společností činnou v oblasti pravidelné autobusové dopravy, zájezdové dopravy, městské autobusové dopravy na Znojemsku a v mezinárodní dopravě.

5.

Až do září 2004 bylo provozování regionální veřejné autobusové dopravy v Jihomoravském kraji klíčovou aktivitou stěžovatele, a to zejména na základě smluv uzavřených s regionálními orgány. Služby byly poskytovány v Jihomoravském kraji (okresy Znojmo a Moravský Krumlov).

6.

Stěžovatel tvrdí, že úřady Jihomoravského kraje poskytly v období 2003–2005 nedovolenou státní podporu Bítešské dopravní společnosti spol. s r.o. (dále jen ‚Bítešská‘), společnosti BK BUS s.r.o. (dále jen ‚BK Bus‘), Břežanské dopravní společnosti s.r.o. (dále jen ‚Břežanská společnost‘), Znojemské dopravní společnosti – PSOTA, s.r.o. (dále jen ‚PSOTA‘) a společnosti TREDOS, spol. s r.o. (dále jen ‚TREDOS‘). Mělo k tomu dojít udělením licence, které nebylo ani transparentní, ani objektivní.

7.

Komise konstatuje, že podle českých orgánů se v případě licence jedná o povolení udělované orgány k provozování veřejné linkové dopravy. Cílem licence je zaručit, aby autobusovou dopravu provozovali pouze ti dopravci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že podle § 18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále jen ‚zákon o silniční dopravě‘), patří mezi tyto požadavky zejména povinnost provozovat dopravu podle schváleného jízdního řádu, zajistit určitou míru bezpečnosti pro cestující, uveřejnit jízdní řád a označit vozidla názvem linky.

8.

Kromě toho Komise konstatuje, že § 19 zákona o silniční dopravě stanoví, že závazkem veřejné služby se rozumí ‚závazek, které by dopravce jinak pro jeho ekonomickou nevýhodnost nepřijal nebo by jej přijal pouze zčásti. Závazek veřejné služby sjednává s dopravcem stát a hradí dopravci prokazatelnou ztrátu vzniklou jeho plněním. Závazek veřejné služby spočívá v závazku provozu (…), závazku přepravy (…) a závazku tarifním (…). Závazek veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ (uzavřené mezi příslušnými orgány a provozovatelem dopravy).

9.

Dále § 19b zákona o silniční dopravě stanoví, že ‚povinnou součástí smlouvy o závazku veřejné služby je předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za celé období, na které se závazek veřejné služby uzavírá‘. Příslušné orgány ‚uhradí prokazatelnou ztrátu nejvýše ve výši tohoto předběžného odborného odhadu zvýšeného pouze o nepředvídatelné prokazatelné náklady. Zajišťuje-li dopravce přepravní služby mimo závazky veřejné služby nebo jiné činnosti, je povinen vést oddělené účetnictví závazků veřejných služeb.‘

10.

Komise rovněž konstatuje, že podle § 19b odstavce 5 zákona o silniční dopravě ‚vymezení prokazatelné ztráty, způsob výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, způsob výpočtu prokazatelné ztráty, pravidla na přidělování finančních prostředků z příslušných rozpočtů, doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy, a způsob výkonu státního odborného dozoru nad financováním dopravní obslužnosti stanoví prováděcí předpis.‘ Tento předpis (vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 50/1998 Sb. ze dne 13. března 1998, o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě – dále jen ‚vyhláška‘) definuje prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě jako: ‚rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy.‘

11.

Přiměřeným ziskem se ve vyhlášce rozumí ‚částka, která po zdanění (…) nepřekračuje 1/8 ceny autobusů používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby, snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.‘

12.

S účinností od 1. ledna 2003 přešla v České republice odpovědnost za uzavírání smluv o zajišťování služeb veřejné dopravy s dopravními podniky na krajské úřady, včetně úřadů Jihomoravského kraje. Úřady Jihomoravského kraje porovnaly náklady na provozování veřejné dopravy, které vznikly stěžovateli, s průměrnými náklady na provozování autobusové dopravy v České republice získanými ze statistického průzkumu. Došly k závěru, že náklady stěžovatele byly vyšší než průměrné náklady.

13.

Dne 24. března 2003 se na základě výše uvedeného posouzení a po neúspěšných jednáních se stěžovatelem rozhodly úřady Jihomoravského kraje zahájit jednání o zajištění dopravní obslužnosti s jinými dopravci. Obrátily se na známé dopravce působící v Jihomoravském kraji s výzvou k podání nabídek na zajištění služeb veřejné dopravy na Znojemsku. Výzva k podání nabídek byla rozeslána 41 dopravcům, včetně stěžovatele. Ve výzvě se počítalo s tím, že krajské úřady jsou ochotny provozovatelům platit za poskytování služby maximálně 26 Kč/km. Dále výzva obsahovala požadavek, že dopravci musí mít elektronický odbavovací systém a dobrou pověst u administrativy.

14.

Krajské úřady obdržely odpovědi od devíti dopravců a pozvaly poté tyto dopravce na jednání. Nabídky posuzovala a hodnotila výběrová komise, kterou jmenovala Rada Jihomoravského kraje. Doporučila, aby byly smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti uzavřeny se šesti dopravci, včetně stěžovatele, a to s těmito společnostmi: Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA, TREDOS a stěžovatel (ČAS-Service a.s.).

15.

Kritérii hodnocenými při posuzování nabídek výběrovou komisí byla jednoznačnost a úplnost nabídky. Úřady Jihomoravského kraje dále braly do úvahy mimo jiné i kritérium minimalizace počtu provozně-technických kilometrů a celistvosti vybraného území.

16.

Podle českých orgánů splňoval stěžovatel kritéria výběru pouze podmíněně, nespecifikoval totiž jednoznačně cenu svého přepravního výkonu a během dalších jednání uvedl, že nemůže akceptovat kompenzaci ve výši navrhované úřady Jihomoravského kraje ve výzvě k podání nabídek.

17.

Proto došel krajský úřad k závěru, že stěžovatel nesplňuje podmínky výběrového řízení a že s ním nemůže být uzavřena smlouva o zajišťování dopravní obslužnosti ve veřejné dopravě.

18.

Smlouvy byly uzavřeny s těmi dopravci, kteří akceptovali, že maximální cena vyplácená za zajišťování veřejné dopravy bude 26 Kč/km. Podle českých orgánů to znamená, že řádně spravovaná a vybavená společnost s náklady 23,959 Kč/km bude mít zisk ve výši 2,041 Kč/km. Náklady ve výši 23,959 Kč/km byly získány ze statistických průzkumů prováděných podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Tyto průzkumy se týkaly zajišťování služeb veřejné autobusové dopravy na území České republiky v roce 2002.

19.

Komise konstatuje, že odhadovaná cena za kilometr (max. 26 Kč/km) byla stanovena ve smlouvách s jednotlivými dopravci. Z ní bylo možno stanovit celkovou výši příjmů (cena za km vynásobená počtem kilometrů), které budou dopravci za poskytnutí služby vyplaceny. Z této částky byly odečteny skutečné příjmy, aby bylo možno určit ztráty.

20.

Dopravce musel úřadu po poskytnutí služeb předložit doklad k doložení skutečných příjmů. Teprve poté byla stanovena výše ztrát a došlo k vyplacení kompenzace.

21.

Kromě obecných požadavků stanovených v zákoně o silniční dopravě pro dopravce a vyplývajících ze skutečnosti, že tito provozovatelé mají licence, uváděly všechny smlouvy konkrétnější povinnosti jednotlivých provozovatelů, a to povinnost provozovat dopravu na konkrétních linkách a v určených časech a rovněž podmínky pro změnu smluv a pokuty v případě nedodržení smluv.

22.

České orgány informovaly Komisi, že po roce 2003 se úřady Jihomoravského kraje dohodly uzavřít další smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti na rok 2004 a 2005 se stejnými dopravci.

23.

České orgány potvrdily, že při výběru dopravců poskytujících dopravní služby v roce 2004 a 2005 neproběhlo žádné zvláštní řízení.

24.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o částkách kompenzace, s nimiž se počítalo ve smlouvách na rok 2004 (tabulka 1):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

21. 1. 2004

7 364 733 Kč

Změněna: 31. 8. 2004

7 399 733 Kč

BK Bus

22. 1. 2004

4 349 779 Kč

Bítešská

21. 1. 2004

4 780 000 Kč

PSOTA

20. 1. 2004

18 924 849 Kč

Změněna:

31. 8. 2004

18 956 769 Kč

17. 9. 2004

18 979 733 Kč

Břežanská společnost

26. 1. 2004

10 615 611 Kč

25.

Dále Komise konstatuje, že smlouvy uzavřené na rok 2004 byly prodlouženy na rok 2005 (tabulka 2):

Dopravní podnik

Datum uzavření smlouvy

Maximální výše kompenzace, s níž se ve smlouvě počítalo

TREDOS

4. 3. 2005

11 457 527 Kč

Změněna:

31. 3. 2005

11 593 799 Kč

BK Bus

4. 3. 2005

5 244 124 Kč

Bítešská

4. 3. 2005

6 000 000 Kč

PSOTA

4. 3. 2005

20 999 640 Kč

Břežanská společnost

4. 3. 2005

11 953 423 Kč

26.

Podle českých orgánů nezískaly výše uvedené podniky během období 2004 až 2005 žádné jiné finanční částky od státu nebo ze státních prostředků, pokud jde o dopravní služby v Jihomoravském kraji.

3.   PRÁVNÍ POSOUZENÍ OPATŘENÍ

3.1   Pravomoc Komise prověřit opatření zavedená zeměmi, které k Evropské unii přistoupily dne 1. května 2004

27.

Ustanovení přílohy IV kapitoly 3 aktu o přistoupení tvoří právní rámec pro posouzení opatření, která uskutečnily přistupující členské státy před svým přistoupením k EU a která jsou v platnosti i po přistoupení.

28.

Se zvláštním odkazem na odvětví dopravy stanoví příloha IV, že ‚režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále použitelné i po tomto dni, se považují za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES (…), za předpokladu, že byly do čtyř měsíců ode dne přistoupení sděleny Komisi.‘

29.

Podle uznávané rozhodovací praxe (1) ‚nemůže Komise posuzovat podpory, které byly poskytnuty před přistoupením a nejsou použitelné po přistoupení, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Pouze taková opatření, na jejichž základě může být i po přistoupení poskytnuta dodatečná podpora nebo může být zvýšena částka podpory již poskytnuté, mohou být na základě přechodného mechanismu kvalifikována jako existující podpora – pokud splňují příslušné podmínky – a proto tomuto mechanismu podléhají. Na druhé straně se přechodný mechanismus stává bezpředmětným v souvislosti s opatřeními pro poskytování podpor, které již byly v určité výši definitivně a bezpodmínečně poskytnuty před přistoupením. (…) aby bylo možno stanovit, zda se jedná o tento případ, je příslušným kritériem právně závazný akt, jímž se příslušné vnitrostátní orgány zavazují poskytnout podporu. Pokud takový akt neexistuje, nebylo opatření poskytnuto před přistoupením, a jedná se tedy o novou podporu, jejíž slučitelnost se společným trhem Komise posuzuje na základě článků 87 a 88 Smlouvy o ES. Nové opatření musí být posouzeno v momentě, kdy je podpora poskytována; za poskytnutí podpory se považuje právní závazek státu, a nikoli její vyplacení. Jakákoli platba v rámci právního závazku, současná i budoucí, znamená pouze provedení závazku a nemůže být považována za novou nebo dodatečnou podporu. Komise je proto toho názoru, že se musí prokázat, že i po přistoupení bude podpora znamenat další přínos, který nebyl v době jejího poskytnutí znám nebo nebyl znám v plné míře, aby mohlo být opatření považováno za použitelné po přistoupení.‘

30.

Proto nemůže Komise posuzovat platby uváděné ve smlouvách uzavřených před 1. květnem 2004, tj. před datem přistoupení České republiky, ani podle pravidel o státní podpoře, ani na základě postupů stanovených v článku 88 Smlouvy o ES, ani na základě přechodného mechanismu. Změny těchto smluv, k nimž došlo po přistoupení a z nichž státu vyplynuly nové závazky vůči příjemcům podpory, však mohou zakládat novou podporu.

31.

V důsledku toho může Komise u smluv uvedených v tabulce 1 pouze prošetřit, zda dodatky k původním smlouvám na rok 2004 (uzavřené po přistoupení) se společnostmi PSOTA a TREDOS obsahují státní podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy.

32.

Pokud jde o dodatky uvedené v tabulce 2, které byly všechny uzavřeny po 1. květnu 2004, je jejich prošetření v pravomoci Komise.

33.

Co se týče opatření uvedených v bodě 31 a 32 tohoto rozhodnutí, konstatuje Komise, že je české orgány nepředložily v rámci postupu stanoveného v příloze IV aktu o přistoupení. Tato opatření proto nikdy nezískala status existující podpory.

3.2   Poskytnutí podpory

34.

Podle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné se společným trhem, nestanoví-li Smlouva jinak.

3.2.1   Státní prostředky

35.

Komise konstatuje, že úřady Jihomoravského kraje vyplácely kompenzace z veřejného rozpočtu. Byly tudíž poskytovány ze státních prostředků.

3.2.2   Selektivní hospodářská výhoda

36.

Je třeba stanovit, zda opatření poskytuje selektivní hospodářskou výhodu.

37.

Z rozsudku ve věci Altmark  (2) vyplývá, že ‚pokud musí být opatření státu považováno za kompenzaci za služby poskytnuté podniky, které kompenzaci přijaly, aby mohly plnit závazky veřejné služby, takže se u těchto podniků nejedná o skutečné finanční zvýhodnění a opatření tedy nemá za následek jejich příznivější konkurenční postavení, než mají jejich konkurenti, nespadá takové opatření pod čl. 92 odst. 1 Smlouvy. Aby však tato kompenzace nebyla v konkrétním případě klasifikována jako státní podpora, je třeba splnit řadu podmínek.‘

38.

Zaprvé je podle výše uvedeného rozsudku třeba stanovit, ‚zda se od podniku přijímajícího kompenzaci skutečně vyžaduje plnění závazku veřejné služby a (zda) byly tyto závazky jasně definovány‘.

39.

Pokud jde o tento požadavek, konstatuje Komise, že zákon o silniční dopravě uvádí definici závazku veřejné služby a stanoví, že závazek veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy mezi orgány a dopravcem. České orgány zaslaly Komisi kopie smluv a následných dodatků uzavřených s dopravními podniky.

40.

Komise konstatuje, že závazek veřejné služby byl ve smlouvách jednoznačně a konkrétně definován, tj. u jednotlivých provozovatelů byla jasně vymezena přepravní spojení a časové termíny, ve kterých bude doprava zajišťována.

41.

Proto došla Komise k závěru, že první podmínka podle věci Altmark je splněna.

42.

Zadruhé je třeba prokázat, že ‚ukazatele pro výpočet vyrovnávací platby (kompenzace) byly stanoveny předem objektivním a transparentním způsobem.‘

43.

Komise konstatuje, že úřady stanovily maximální cenu za dopravní služby na základě kritérií uvedených v § 19b zákona o silniční dopravě a ve vyhlášce popsaných výše na 26 Kč/km. Tato cena byla obsažena ve výzvě k podání nabídek zaslané všem potenciálním zájemcům v roce 2003. Komise konstatuje, že uvedená cena byla stanovena na základě statistických údajů.

44.

Znamená to, že cena byla stanovena předem, tj. před výběrem dopravců, a to objektivním a transparentním způsobem. Tento ukazatel nebyl v dodatcích dohodnutých po přistoupení České republiky k Evropské unii pozměněn.

45.

Komise proto došla k závěru, že druhá podmínka podle věci Altmark je splněna.

46.

Třetí podmínkou uvedenou v rozsudku ve věci Altmark je to, že ‚vyrovnávací platba nepřevyšuje částku nezbytnou pro pokrytí veškerých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby nebo jejich části, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění uvedených závazků‘.

47.

Komise konstatuje, že krajské úřady uvedly ve výzvě k podání nabídek, že maximální cena 26 Kč/km je cena, kterou jsou ochotny platit dopravcům za zajišťování dopravní obslužnosti.

48.

Kromě toho všechny smlouvy obsahují odhad ztrát, které vzniknou jednotlivým autobusovým dopravcům při zajišťování dopravní obslužnosti podle smlouvy. Odhad ztrát se provádí takto: Zaprvé jsou ztráty vypočítávány pro případ, že společnost obdrží 26 Kč/km plus příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Dále jsou ztráty vypočítávány pouze s ohledem na příjmy z jízdného zaplaceného cestujícími. Cena 26 Kč/km tedy zahrnuje také přiměřený zisk vypočítaný na základě objektivních ukazatelů stanovených ve vyhlášce s odkazem na hodnotu aktiv podniků. Ke konečnému vyrovnání a vyplacení kompenzace dochází teprve poté, kdy autobusový dopravce předložil doklady k doložení své skutečné ztráty. Pokud jsou skutečné ztráty nižší, než se odhadovalo, je provedena pouze kompenzace skutečných ztrát. Pokud jsou skutečné ztráty vyšší, než se odhadovalo, pak je provedena kompenzace maximálně ve výši předběžného odhadu. Zvýšení této hranice je možné pouze v případě nepředvídatelných nákladů.

49.

Protože byl výpočet vyrovnávací platby proveden na základě předem stanoveného ukazatele (26 Kč/km) a konečná úhrada byla založena na dokladech o skutečně vzniklých ztrátách a nepřevyšovala částku stanovenou předem ve smlouvách, je Komise předběžně toho názoru, že vyrovnávací platba zřejmě nebyla vyšší než skutečné ztráty. Kromě toho považuje Komise zisk zahrnutý do částky 26 Kč/km za přiměřený. V této fázi si však Komise není jista, co přesně se rozumí pod pojmem nepředvídatelné náklady. Žádá proto české orgány a zainteresované třetí strany, aby vyjádřily svůj názor na to, zda je pojem nepředvídatelné náklady v českých právních předpisech dostatečně přesný.

50.

A konečně rozsudek ve věci Altmark předpokládá, že pokud ‚podnik, který má plnit závazky veřejné služby, není pro tyto účely vybrán v řízení o zadávání veřejných zakázek, je výše nezbytné náhrady určena na základě rozboru nákladů, které by na plnění těchto povinností vynaložil typický podnik, řádně spravovaný a vybavený nezbytnými dopravními prostředky k plnění takové veřejné služby; přitom je nutné vzít v potaz příslušné příjmy a přiměřený zisk z plnění takových povinností‘.

51.

Komise konstatuje, že Jihomoravský kraj rozeslal známým dopravcům v oblasti (celkem 41) výzvu k podání nabídek na zajištění dopravních služeb na Znojemsku.

52.

Tento postup nedal možnost dopravcům z jiných krajů, okresů nebo jiných států podat své nabídky, přestože to mohli chtít udělat. Komise rovněž konstatuje, že české orgány nepočítaly s žádným výběrovým řízením na dopravce pro období 2004–2005, ale jednoduše prodloužily smlouvy s dopravci, kteří byli vybráni pro zajišťování služeb v roce 2003.

53.

Proto má Komise pochybnosti, jestli lze postup použitý českými orgány považovat za řízení o zadávání veřejných zakázek, jak je vyžaduje rozsudek ve věci Altmark.

54.

Výše uvedené se nedotýká toho, jak Komise posoudí uplatnění práva Společenství, pokud jde o veřejné zakázky.

55.

Komise musí dále přešetřit druhou část alternativy, která se uvádí ve čtvrtém kritériu podle rozsudku ve věci Altmark.

56.

Výše kompenzace musí být stanovena na základě rozboru nákladů typického, řádně spravovaného a přiměřeně vybaveného podniku, což by mělo být alternativou k rozboru výše kompenzace stanovené prostřednictvím nabídkového řízení. Podle českých orgánů byla smluvní cena za služby stanovena na základě statistických údajů o nákladech, což znamená, že řádně spravovaná a přiměřeně vybavená společnost s náklady 23,959 Kč (0,87 EUR) na kilometr by dosáhla zisku 2,041 Kč (0,08 EUR) na kilometr.

57.

Zaprvé Komise konstatuje, že cílem použití statistických údajů je zajistit, aby byla cena stanovena podle nákladů typického podniku.

58.

Zadruhé, s ohledem na to, že všichni dopravci, kteří se zúčastnili řízení, museli získat licence k provozování své činnosti a že museli podle výzvy k podání nabídek splňovat určité požadavky, museli být určitě přiměřeně vybaveni dopravními prostředky, aby mohli splňovat nezbytné kvalitativní požadavky.

59.

Použití statistických údajů o nákladech na dopravu však nemůže samo o sobě vést k závěru, že by měli být provozovatelé dopravy, kteří akceptovali požadavek poskytovat služby za 26 Kč/km, považováni za řádně spravované společnosti. Statistické údaje, které sloužily jako základ pro stanovení uvedené částky, se týkaly pouze skutečných nákladů na dopravní obslužnost v České republice v roce 2002. Není proto prokázáno, že průměrná výše těchto nákladů představuje náklady dobře fungujícího podniku. České orgány v této záležitosti neposkytly dostatečné informace.

60.

Protože tedy nejsou splněny všechny požadavky druhé části alternativy, kterou poskytuje čtvrtá podmínka podle rozsudku ve věci Altmark, nedošla Komise k závěru, že postup použitý krajskými úřady lze považovat za postup, který zajišťuje, aby byla výše kompenzace rovna částce, která by měla být získána v otevřeném výběrovém řízení.

61.

Jinými slovy, Komise nemůže vyloučit, že v otevřeném výběrovém řízení by mohly krajské úřady najít dopravce s nižšími náklady, kteří by za své služby požadovali nižší úhradu. Komise dále nedošla k závěru, že kompenzace byla stanovena ve výši, která zaručuje, že nebude pro některé dopravce znamenat zvýhodnění.

62.

Vzhledem k tomu, že neexistují důkazy pro opačné tvrzení, Komise se domnívá, že kompenzace mohla poskytovat selektivní výhodu. Dále není možno vyloučit, že v tomto případě není splněna druhá podmínka čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.2.3.   Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy

63.

Pokud jde o toto kritérium, je třeba ověřit, zda výhoda poskytnutá ze státních prostředků může narušit hospodářskou soutěž do té míry, že by to ovlivnilo obchod mezi členskými státy.

64.

V tomto ohledu stanoví rozsudek ve věci Altmark (3), že: ‚není vůbec vyloučené, aby veřejná podpora poskytnutá podniku, který poskytuje pouze služby místní nebo regionální dopravy a neposkytuje služby mimo svůj stát původu, mohla mít dopad na obchod mezi členskými státy. Pokud členský stát poskytne veřejnou podporu nějakému podniku, může být poskytování dopravních služeb uvedeným podnikem z tohoto důvodu zachováno nebo zvýšeno s tím výsledkem, že podniky se sídlem v jiných členských státech mají menší příležitost poskytovat své dopravní služby na trhu v uvedeném členském státě (viz věc 102/87, Francie v. Komise, [1988] Sb. rozh. 4067, bod 19; věc C-305/89 Itálie v. Komise [1991] Sb. rozh. I-1603, bod 26 a Španělsko v. Komise, bod 40). V tomto případě není toto zjištění pouze hypotetické, protože jak se zdá zejména z pozorování Komise, začalo několik členských států od roku 1995 otevírat některé trhy s dopravou konkurenci z podniků se sídlem v jiných členských státech, takže řada podniků již nabízí své služby v městské, příměstské nebo regionální dopravě v jiných členských státech, než je jejich stát původu. A konečně, podle judikatury Soudního dvora neexistuje žádný práh nebo procento, které by stanovovalo hranici, pod níž by se obchod mezi členskými státy mohl považovat za neovlivněný. Relativně malá výše podpory nebo relativně malá velikost podniku, který ji dostává, samy o sobě nevylučují možnost, že by mohl být obchod mezi členskými státy ovlivněn (viz věc Tubemeuse, bod 43, a Španělsko v. Komise, bod 42). Druhou podmínkou pro použití čl. 92 odst. 1 Smlouvy, tj. že podpora musí být schopna ovlivnit obchod mezi členskými státy, proto nezáleží na místním nebo regionálním charakteru poskytovaných dopravních služeb nebo na rozsahu oblasti příslušné činnosti.‘

65.

Komise proto došla k závěru, že podmínka, že podpora musí narušovat hospodářskou soutěž a ovlivňovat obchod mezi členskými státy, je v daném případě splněna.

66.

S ohledem na výše uvedené úvahy došla Komise rovněž k závěru, že opatření uvedená v bodě 3.1 tohoto rozhodnutí zakládají státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy.

3.3   Slučitelnost podpory

67.

Článek 73 Smlouvy stanoví podmínky slučitelnosti podpory poskytované v oblasti koordinace dopravy a závazku veřejné služby v dopravě. Komise se domnívá, že článek 73 Smlouvy představuje lex specialis ve vztahu k čl. 86 odst. 2 a čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy.

68.

Podle rozsudku ve věci Altmark (3) není možno uplatňovat článek 73 přímo, ale pouze prostřednictvím nařízení Rady, zejména nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (4) (dále jen ‚nařízení Rady‘).

69.

Podle čl. 1 odst. 1 nařízení Rady se toto nařízení vztahuje pouze na státní podporu poskytovanou podnikům provozujícím dopravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

70.

Členské státy však mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení všechny podniky, jejichž činnost je omezena výlučně na provozování městské, příměstské nebo regionální dopravy.

71.

Komise konstatuje, že české orgány této výjimky nevyužily. Proto jsou použitelná příslušná ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69.

72.

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Rady mohou příslušné orgány členských států s dopravním podnikem uzavřít smlouvu na veřejnou službu, aby tak zajistily přiměřenou dopravní obslužnost.

73.

Článek 14 nařízení Rady stanoví, že smlouvou na veřejné služby se rozumí smlouva uzavřená mezi příslušnými orgány členského státu a dopravním podnikem za účelem zajištění přiměřených dopravních služeb pro veřejnost.

74.

Podle čl. 14 odst. 2 nařízení Rady zahrnuje smlouva na veřejné služby mimo jiné tyto body:

a)

povahu poskytované služby, zejména normy plynulosti, pravidelnosti, výkonnosti a kvality;

b)

cenu služeb zahrnutých smlouvou, které se buď připojí k tarifním výnosům, nebo zahrnuje příjmy a podrobnosti finančních vztahů mezi oběma stranami;

c)

pravidla o dodatcích a změnách smlouvy, zejména s ohledem na nepředvídatelné změny;

d)

dobu platnosti smlouvy;

e)

smluvní pokuty pro případ nedodržení smlouvy.

75.

Komise především konstatuje, že podle § 19 zákona o silniční dopravě ‚závazek poskytovat veřejné služby ve veřejné linkové dopravě vzniká na základě písemné smlouvy‘ mezi příslušnými orgány a dopravci. Dále Komise konstatuje, že podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti neuložily orgány, ale projednali je a schválili je dopravci spolu s krajskými úřady. Proto došla Komise k závěru, že v rozporu se zněním zákona o silniční dopravě (‚závazek veřejné služby‘) mohou být použita ustanovení oddílu V (‚Smlouvy na veřejné služby‘) nařízení Rady.

76.

Zadruhé Komise konstatuje, že charakter služby byl definován ve smlouvě expressis verbis a rovněž odkazem na skutečnost, že dopravci vlastní licence na poskytování služeb veřejné dopravy.

77.

Zatřetí, smlouvy obsahovaly cenu za km a celkovou částku úhrady, která má být vyplacena za zajišťování služby.

78.

Začtvrté, smlouvy uváděly podmínky a postupy pro jejich změnu, dobu platnosti a smluvní pokuty v případě jejího porušení.

79.

Proto došla Komise k závěru, že smlouvy uzavřené s dopravními společnostmi Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obsahovaly základní prvky smlouvy uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení Rady.

80.

Dále Komise konstatuje, že cílem zákonodárce při přijímání nařízení Rady bylo definovat, za jakých podmínek je ‚podpora (…), která odpovídá náhradě za určitá plnění související s pojmem veřejné služby,‘ uvedená v článku 73 Smlouvy, slučitelná se společným trhem. Jak použití článku 73 Smlouvy, tak použití nařízení Rady předem předpokládá existenci podpory ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy. Pokud lze na obsah smluv vztáhnout pojem článku 73 ‚plnění související s pojmem veřejné služby‘, neměla by samotná forma nástroje, tj. smlouva nebo jednostranně ukládaná povinnost, být překážkou pro prohlášení potenciální státní podpory související se smluvní cenou za slučitelnou se společným trhem. Rozhodujícím prvkem pro charakterizování služby, ať ji ukládá členský stát, nebo je dohodnuta ve smlouvě, jako závazku veřejné služby ve smyslu článku 73 musí být podstata služby, nikoli to, jakou formou je organizována (5).

81.

Na základě výše uvedených úvah došla Komise k závěru, že z právního hlediska není důvod, proč by nemohla být státní podpora související s cenou zaplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě slučitelná se společným trhem v souladu s článkem 73.

82.

Vzhledem k tomu, že článek 14 nařízení Rady neobsahuje přesné podmínky, kdy je možno prohlásit státní podporu související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě za slučitelnou se společným trhem, domnívá se Komise, že při rozhodování, zda tato státní podpora může být prohlášena za slučitelnou se společným trhem (6), je třeba použít obecné zásady vyplývající ze Smlouvy, judikatury soudů Společenství a rozhodovací praxe Komise v jiných oblastech, než je veřejná doprava.

83.

Tyto zásady obecně připomněla Komise v rámci Společenství pro státní podporu ve formě závazku veřejné služby (7). Pokud jde o slučitelnost státní podpory související s cenou vyplacenou za veřejnou službu zahrnutou ve smlouvě, předpokládá rámec Společenství toto: ‚Výše vyrovnávací platby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním závazků veřejné služby, přičemž je třeba zohlednit příslušné příjmy a přiměřený zisk za plnění těchto závazků. Výše vyrovnávací platby zahrnuje veškeré výhody udělené státem nebo ze státních prostředků v jakékoli formě. Přiměřený zisk může zahrnovat veškeré nebo některé přírůstky produktivity dosažené dotčenými podniky během dohodnuté omezené doby, aniž byla snížena úroveň kvality služeb, kterými stát pověřil daný podnik.‘

84.

Komise konstatuje, že v souladu s výše uvedenými body 12–20 zajistily úřady Jihomoravského kraje, aby vyrovnávací platba (kompenzace) nebyla vyšší než ztráty vzniklé dopravcům, a to tak, že předem stanovily ve výběrovém řízení, že cena, kterou jsou úřady ochotny platit, nebude vyšší než 26 Kč/km, a následně tento ukazatel použily tohoto při výpočtu příjmů dopravců.

85.

Pokud jde o služby poskytované v Jihomoravském kraji, Komise dále konstatuje, že kromě kompenzací od krajských úřadů nezískali dopravci v období 2004–2005 žádné jiné výhody od státu ani ze státních prostředků.

86.

Proto se Komise domnívá, že jsou v daném případě splněny obecné zásady upravující posuzování slučitelnosti podpory, jak je uvedeno výše v bodě 84.

87.

Jelikož však v uvedeném případě nebylo vypsáno veřejné nabídkové řízení a stěžovatel se odvolává na to, že společnosti Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS obdržely nedovolenou státní podporu, domnívá se Komise, že předtím, než bude moci s jistotou uzavřít, že podpora je slučitelná s článkem 73 Smlouvy na základě článku 14 nařízení Rady, je třeba dál stěžovateli a třetím stranám příležitost uvést připomínky k metodice, kterou při stanovování částky vyrovnávací platby použily úřady Jihomoravského kraje.

88.

Proto si Komise v této fázi není jista, zda je podpora poskytnutá společnostem Bítešská, BK Bus, Břežanská společnost, PSOTA a TREDOS slučitelná se společným trhem.

4.   ROZHODNUTÍ

S ohledem na výše uvedené úvahy vyzývá Komise Českou republiku postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy, aby podala své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit dané opatření, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Komise vyzývá orgány Vaší země, aby kopii tohoto dopisu neprodleně zaslaly potenciálnímu příjemci podpory.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být od příjemce požadováno navrácení všech nedovolených podpor.

Komise tímto Českou republiku upozorňuje, že uvědomí zúčastněné strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zúčastněné strany ve státech ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zúčastněné strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od dne zveřejnění daného dopisu či oznámení.»


(1)  Rozhodnutí Komise C 3/05 – Polsko – Podpora na restrukturalizaci pro společnost Daewoo-FSO (Úř. věst. C 100, 26.4.2005, s. 2).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. července 2003, ve věci C-280/00 Altmark Trans GmbH a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkhersgesellschaft Altmark GmbH a Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht (2003) Sb. rozh. s. I-07747.

(3)  Rozsudek Soudního dvora ve věci Altmark, C-280/00, viz výše.

(4)  Úř. věst. L 156, 28.6.1969, s. 1.

(5)  Podobně článek 4 rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2005 o použití čl. 86 odst. 2 Smlouvy o ES na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 67–73, používá pojem ‚pověření‘ a jeho forma je ponechána na členských státech.

(6)  Viz rozhodnutí Komise: C 16/07 – Rakousko – Státní podpora pro podnik Postbus v okrese Lienz (Úř. věst. C 162, 14.7.2007, s. 19), C 31/07 – Irsko – Státní podpora pro autobusové společnosti Córas Iompair Éireann (Dublin Bus a Irish Bus) (Úř. věst. C 217, 15.9.2007, s. 44) a C 47/07 – Německo – DB Regio AG – Contrat de service public (dosud nezveřejněno).

(7)  Úř. věst. C 297, 29.11.2005, s. 4.


16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/27


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/07)

1.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις The Goldmann Sachs Group («Goldmann Sachs», ΗΠΑ) και Colyzeo Investors II, Colony Investors VIII (από κοινού «Colony Capital», ΗΠΑ) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης BUT («BUT», Γαλλία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Goldmann Sachs: επενδυτική τραπεζική και κινητές αξίες,

για την Colony Capital: διαχείριση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων,

για την BUT: λιανική πώληση οικιακών και ηλεκτρικών ειδών.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5049 — Goldman Sachs/Colony Capital/BUT. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/28


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/08)

1.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Montagu Private Equity LLP («Montagu», Ηνωμένο Βασίλειο) και Global Infrastructure Partners («GIP», Ηνωμένες Πολιτείες) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης Biffa PLC («Biffa», Ηνωμένο Βασίλειο) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Montagu: εταιρεία επενδύσεων σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις,

για την GIP: εταιρεία επενδύσεων σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις,

για την Biffa: αποκομιδή, επεξεργασία, διάθεση και ανακύκλωση δημοτικών, εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.5034 — Montagu/GIP/Biffa. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/29


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/09)

1.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Heineken International B.V. («Heineken», Κάτω Χώρες) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο τμημάτων της επιχείρησης Scottish & Newcastle plc («S&N assets», Ηνωμένο Βασίλειο) με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2008.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Heineken: παραγωγή και διανομή μπύρας και άλλων ποτών,

για την S&N assets: παραγωγή και διανομή μπύρας και άλλων ποτών από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στο Βέλγιο, στη Φινλανδία, στην Ινδία, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/30


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/C 43/10)

1.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Γαλλία) και Groupe Moniteur SAS («Groupe Moniteur», Γαλλία), που ελέγχεται από την Bridgepoint Capital Group Limited («Bridgepoint», ΗΒ), αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης AchatPublic.Com («APC», Γαλλία) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την CDC: τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ασφάλιση ζωής, στήριξη τοπικής ανάπτυξης, αποταμιεύσεις και εργατικές κατοικίες,

για την Groupe Moniteur: έκδοση εφημερίδων και άλλων δημοσιεύσεων,

για την Bridgepoint: εταιρεία επενδύσεων σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις,

για την APC: υπηρεσίες ΤΠ για δημόσιες συμβάσεις.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Επιτροπή

16.2.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 43/31


Δημοσίευση αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

(2008/C 43/11)

Η δημοσίευση αυτή παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου (1). Η δήλωση ένστασης υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εξαμήνου από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίτηση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 και το άρθρο 17 παράγραφος 2

«CHASSELAS DE MOISSAC» ή «CHASSELAS DORÉ DE MOISSAC» ή «MOISSAC»

Αριθ. ΕΚ: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Τροποποίηση(-ήσεις)

1.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών:

X

Ονομασία του προϊόντος

X

Περιγραφή του προϊόντος

Image

Γεωγραφική περιοχή

X

Απόδειξη προέλευσης

X

Μέθοδος παραγωγής

Image

Σύνδεσμος

X

Επισήμανση

X

Εθνικές απαιτήσεις

2.   Τροποποίηση(-ήσεις)

Ονομασία: Chasselas de Moissac. Η ονομασία που επιλέχθηκε είναι η περισσότερο χρησιμοποιούμενη και η πλέον γνωστή.

Επομένως το ίδιο προϊόν δεν μπορεί πλέον να παρουσιάζεται με διαφορετικές ονομασίες ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στους καταναλωτές.

Περιγραφή: Επιτραπέζιο σταφύλι νωπό ή μακράς διατήρησης. Ο βότρυς είναι μαλακός, ομοιόμορφα πυκνός, με χρυσοκίτρινο χρώμα και έχει ελάχιστο μήκος 12 cm και ελάχιστο βάρος 100 gr. Τα σταφύλια δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένα, άγουρα, αλλοιωμένα ή προσβεβλημένα από ασθένειες. Οι ρώγες διατηρούν την άχνη τους, οι πυρήνες διακρίνονται λόγω διαφάνειας της ρώγας και ο βόστρυχος είναι διογκωμένος.

Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον 160 g/l, πλην έκτακτων κλιματολογικών συνθηκών λόγω των οποίων, για μια συγκεκριμένη συγκομιδή, ο δείκτης αυτός μπορεί να μειωθεί, με κατώτερο όριο τα 150 g/l. Ο καρπός θεωρείται ώριμος όταν η αναλογία σακχάρων προς οξύτητα είναι τουλάχιστον 25.

Οι βότρεις πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καθαριστεί, ψαλιδιστεί και συσκευαστεί.

Η περιγραφή του προϊόντος απλοποιήθηκε και συγκεκριμενοποιήθηκε ώστε να απαλειφθούν οι πιο υποκειμενικοί όροι, γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους της ερμηνείας.

Απόδειξη προέλευσης: Τα σταφύλια παρακολουθούνται από τον τρυγητό έως τη συσκευασία.

Τα σταφύλια προέρχονται μόνο από αμπελώνες οι οποίοι βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής και έχουν ταυτοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι αμπελώνες αυτοί πληρούν τα γεωλογικά, εδαφολογικά και κλιματολογικά κριτήρια σχετικά με τη θέση των αγροτεμαχίων. Όλες οι άμπελοι που πληρούν τα κριτήρια αυτά καταχωρίζονται από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ.

Μόνο τα σταφύλια που προέρχονται από αυτές τις αμπέλους επιτρέπεται να φέρουν την ονομασία.

Επίσης κάθε παραγωγός συμπληρώνει ετήσια «δήλωση ικανότητας» («déclaration d'aptitude»), την οποία απευθύνει στις υπηρεσίες του INAO. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τη δέσμευσή του να τηρήσει τους όρους παραγωγής που διέπουν την ονομασία και να αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC Chasselas de Moissac για την εκάστοτε συγκομιδή.

Το έγγραφο αυτό επιτρέπει την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC για τη συγκεκριμένη συγκομιδή και τον έλεγχο ιδίως της γεωπονικής απόδοσής τους.

Κάθε παραγωγός οφείλει να τηρεί ημερήσιο αρχείο εισόδου των σταφυλιών στο εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας και εξόδου των συσκευασμένων σταφυλιών. Αναφέρονται οι ποσότητες που συγκομίστηκαν και τα αγροτεμάχια προέλευσής τους, με διάκριση των ποσοτήτων που τέθηκαν σε μακρά διατήρηση, καθώς και ο αριθμός συσκευασιών ανά είδος συσκευασίας, οι συσκευασίες μακράς διατήρησης και οι αριθμοί των αναγνωριστικών σημάτων ταυτοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Το αρχείο αυτό βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτών.

Όσον αφορά το προϊόν, διενεργούνται αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις δειγμάτων που λαμβάνονται μεταξύ των συσκευασμένων παρτίδων. Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ιδιοτυπία των προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά με την ονομασία «Chasselas de Moissac».

Ένα αναγνωριστικό σήμα, ειδικό για το προϊόν «Chasselas de Moissac», εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες του INAO, ταυτοποιεί όλες τις συσκευασίες στις οποίες τα σταφύλια διατίθενται στην αγορά.

Μέθοδος παραγωγής: Τα σταφύλια, που προέρχονται από ταυτοποιημένους αμπελώνες, συγκομίζονται, ετοιμάζονται και συσκευάζονται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Μόνο η ποικιλία Chasselas B είναι επιτρεπτή. Η άμπελος καλλιεργείται με σύστημα μονού ή διπλού πλέγματος. Για ποιοτικούς λόγους, για κάθε νέα φύτευση, η πυκνότητα και η απόσταση προσαρμόζονται αναλόγως της καλλιεργητικής τεχνικής (στο σύστημα μονού πλέγματος η ελάχιστη πυκνότητα είναι 3 300 ceps/ha και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σειρών 3 μέτρα, ενώ στο σύστημα διπλού πλέγματος η ελάχιστη πυκνότητα είναι 2 500 ceps/ha και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σειρών είναι 3,5 μέτρα). Κατά την εφαρμογή της πυκνότητας και της απόστασης φύτευσης πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 5 του διατάγματος περί της AOC «Chasselas de Moissac».

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι κλαδέματος είναι το απλό και το αμφίπλευρο κλάδεμα «guyot». Ο αριθμός οφθαλμών ανά εκτάριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55 000 στο σύστημα μονού πλέγματος και τα 60 000 στο σύστημα διπλού πλέγματος. Είναι υποχρεωτική η διευθέτηση των βότρεων, κατά την οποία οι βότρεις διατάσσονται στο κλήμα με τρόπο ώστε να είναι ελεύθεροι και να αερίζονται, και η οποία επιτρέπει τη βέλτιστη ωρίμαση των σταφυλιών.

Οι νεαρές άμπελοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σταφυλιών κατάλληλων για την ονομασία προέλευσης μόνο από το μεθεπόμενο έτος μετά το έτος φύτευσης πριν την 1η Αυγούστου.

Η άρδευση χωρίς λίπανση επιτρέπεται μετά την καρπόδεση.

Η απόδοση των ταυτοποιημένων αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC Chasselas de Moissac καθορίζεται σε δύο επίπεδα (εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου): μέγιστη συνολική μέση απόδοση της εκμετάλλευσης 14 t/ha· μέγιστη μέση απόδοση AOC της εκμετάλλευσης 13 t/ha· μέγιστη συνολική απόδοση αγροτεμαχίου 16 t/ha. Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη συγκομιδή, σε περίπτωση έκτακτων κλιματολογικών συνθηκών, η μέγιστη συνολικά απόδοση ανά αγροτεμάχιο μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει την οριακή απόδοση των 18 t/ha και χωρίς να μεταβάλλονται οι μέσες αποδόσεις της εκμετάλλευσης. Σε καμία περίπτωση, η παρέκκλιση αυτή δεν μπορεί να σωρευθεί με αυτή που αφορά το ποσοστό σακχάρου στην ίδια περίοδο συγκομιδής.

Ο τρυγητός εκτελείται χειρωνακτικά με πολλά περάσματα.

Τα σταφύλια μπορούν να τεθούν σε μακρά διατήρηση μετά από αφαίρεση των αλλοιωμένων ρωγών τη στιγμή του τρυγητού και ταχεία μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης, σε περιέκτες που επιτρέπουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Τα σταφύλια αυτά δεν ψαλιδίζονται αλλά υποβάλλονται σε ταχεία ψύξη κατά την άφιξή τους στο χώρο αποθήκευσης, πριν τεθούν σε μακριά διατήρηση, ερμητικά συσκευασμένα, σε ψυχρό θάλαμο και υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, θερμοκρασία και υγρασία. Τα σταφύλια αυτά δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στο εμπόριο με την ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac» μετά την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος συγκομιδής.

Μεταξύ του αμπελώνα όπου συγκομίστηκαν και του εργαστηρίου ψαλιδίσματος και συσκευασίας, τα σταφύλια, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προορίζονται για μακρά διατήρηση, μεταφέρονται σε συνθήκες που επιτρέπουν τη βέλτιστη διατήρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ιδίως της άχνης στις ρώγες.

Η ετοιμασία των βότρεων, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προέρχονται από τη μακρά διατήρηση, εκτελείται σε εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας. Ο βότρυς ψαλιδίζεται με προσοχή για να απομακρυνθούν οι ακατάλληλες ρώγες. Οι έτοιμοι βότρεις πρέπει να είναι σύμφωνοι με την περιγραφή του προϊόντος.

Κάθε παραγωγός πρέπει να διαθέτει εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας και, κατά περίπτωση, τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μακρά διατήρηση του προϊόντος, όταν χρησιμοποιείται αυτή η πρακτική.

Μετά το ψαλίδισμα, οι βότρεις συσκευάζονται αμέσως σε συσκευασίες κατάλληλες για την διατήρηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προϊόντος. Έτσι το σταφύλι υποβάλλεται σε ελάχιστους χειρισμούς.

Όλες αυτές οι διατάξεις αφενός αποτελούν τη συγκεκριμενοποίηση πρακτικών που προϋπήρχαν και δεν είχαν κωδικοποιηθεί έως τώρα και αφετέρου αντανακλούν την επιθυμία της ομάδας παραγωγών να συμπληρώσει τις ελλείψεις των προδιαγραφών της ονομασίας.

Επισήμανση: Η επισήμανση κάθε μεμονωμένης συσκευασίας περιλαμβάνει:

την ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac», η οποία αναγράφεται με χαρακτήρες τουλάχιστον ισομεγέθεις με τους υπόλοιπους,

την ένδειξη«Appellation d'origine contrôlée» ή «AOC»

το όνομα του παραγωγού.

Κάθε μεμονωμένη συσκευασία φέρει σύστημα ταυτοποίησης αποτελούμενο από αύξοντα αριθμό ο οποίος εγκρίνεται από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ και διανέμεται από οργανισμό εγκεκριμένο από αυτόν. Αυτό το σύστημα ταυτοποίησης μπορεί να στηρίζει την επισήμανση.

Εκτός από την επισήμανση, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα τιμολόγια πρέπει να περιλαμβάνουν την ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac» και την ένδειξη «Appellation d'origine contrôlée» ή «AOC».

Εθνική απαίτηση: Διάταγμα περί της AOC «Chasselas de Moissac».

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

«CHASSELAS DE MOISSAC»

Αριθ. ΕΚ: FR/PDO/117/0140/02.10.2003

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.   Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους:

Όνομα:

Institut National des Appellations d'Origine

Διεύθυνση:

51, rue d'Anjou

F-75008 Paris

Τηλ.:

(33) 153 89 80 00

Φαξ:

(33) 142 25 57 97

e-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Ομάδα:

Όνομα:

Syndicat de défense du Chasselas de Moissac AOC

Διεύθυνση:

1, promenade Sancert

F-82200 Moissac

Τηλ.:

(33) 563 04 01 78

Φαξ:

(33) 563 04 11 21

e-mail:

Σύνθεση:

Παραγωγοί/μεταποιητές (X) Άλλοι ( )

3.   Τύπος προϊόντος:

Κλάση 1.6 — Οπωροκηπευτικά και σιτηρά ως έχουν ή μεταποιημένα

4.   Προδιαγραφές:

[σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.   Ονομασία: «Chasselas de Moissac»

4.2.   Περιγραφή: Επιτραπέζιο σταφύλι νωπό ή μακράς διατήρησης. Ο βότρυς είναι μαλακός, ομοιόμορφα πυκνός, με χρυσοκίτρινο χρώμα και έχει ελάχιστο μήκος 12 cm και ελάχιστο βάρος 100 gr. Τα σταφύλια δεν πρέπει να είναι παραμορφωμένα, άγουρα, αλλοιωμένα ή προσβεβλημένα από ασθένειες. Οι ρώγες διατηρούν την άχνη τους, οι πυρήνες διακρίνονται λόγω διαφάνειας της ρώγας και ο βόστρυχος είναι διογκωμένος.

Η περιεκτικότητα σε σάκχαρα είναι τουλάχιστον 160 g/l., πλην έκτακτων κλιματολογικών συνθηκών λόγω των οποίων, για μια συγκεκριμένη συγκομιδή, ο δείκτης αυτός μπορεί να μειωθεί, με κατώτερο όριο τα 150 g/l. Ο καρπός θεωρείται ώριμος όταν η αναλογία σακχάρων προς οξύτητα είναι τουλάχιστον 25.

Οι βότρεις πρέπει υποχρεωτικά να έχουν καθαριστεί, ψαλιδιστεί και συσκευαστεί.

4.3.   Γεωγραφική περιοχή: Bas Quercy, δηλαδή ορισμένα καντόνια των διοικητικών διαμερισμάτων Tarn-et-Garonne και Lot.

4.4.   Απόδειξη προέλευσης: Τα σταφύλια παρακολουθούνται από τον τρυγητό έως τη συσκευασία.

Τα σταφύλια προέρχονται μόνο από αμπελώνες οι οποίοι βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής και έχουν ταυτοποιηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι αμπελώνες αυτοί πληρούν τα γεωλογικά, εδαφολογικά και κλιματολογικά κριτήρια σχετικά με τη θέση των αγροτεμαχίων. Όλες οι άμπελοι που πληρούν τα κριτήρια αυτά καταχωρίζονται από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ.

Μόνο τα σταφύλια που προέρχονται από αυτές τις αμπέλους επιτρέπεται να φέρουν την ονομασία.

Επίσης κάθε παραγωγός συμπληρώνει ετήσια «δήλωση ικανότητας» («déclaration d'aptitude»), την οποία απευθύνει στις υπηρεσίες του INAO. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τη δέσμευσή του να τηρήσει τους όρους παραγωγής που διέπουν την ονομασία και να αναφέρει τα στοιχεία ταυτοποίησης των αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC Chasselas de Moissac για την εκάστοτε συγκομιδή.

Το έγγραφο αυτό επιτρέπει την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC για τη συγκεκριμένη συγκομιδή και τον έλεγχο ιδίως της γεωπονικής απόδοσής τους.

Κάθε παραγωγός οφείλει να τηρεί ημερήσιο αρχείο εισόδου των σταφυλιών στο εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας και εξόδου των συσκευασμένων σταφυλιών. Αναφέρονται οι ποσότητες που συγκομίστηκαν και τα αγροτεμάχια προέλευσής τους, με διάκριση των ποσοτήτων που τέθηκαν σε μακρά διατήρηση, καθώς και ο αριθμός συσκευασιών ανά είδος συσκευασίας, οι συσκευασίες μακράς διατήρησης και οι αριθμοί των αναγνωριστικών σημάτων ταυτοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν. Το αρχείο αυτό βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτών.

Όσον αφορά το προϊόν, διενεργούνται αναλυτικές και οργανοληπτικές εξετάσεις δειγμάτων που λαμβάνονται μεταξύ των συσκευασμένων παρτίδων. Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί η ποιότητα και η ιδιοτυπία των προϊόντων που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά με την ονομασία «Chasselas de Moissac».

Ένα αναγνωριστικό σήμα, ειδικό για το προϊόν «Chasselas de Moissac», εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες του INAO, ταυτοποιεί όλες τις συσκευασίες στις οποίες τα σταφύλια διατίθενται στην αγορά.

4.5.   Μέθοδος παραγωγής: Τα σταφύλια, που προέρχονται από ταυτοποιημένους αμπελώνες, συγκομίζονται, ετοιμάζονται και συσκευάζονται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Μόνο η ποικιλία Chasselas B είναι επιτρεπτή. Η άμπελος καλλιεργείται με σύστημα μονού ή διπλού πλέγματος. Για ποιοτικούς λόγους, για κάθε νέα φύτευση, η πυκνότητα και η απόσταση προσαρμόζονται αναλόγως της καλλιεργητικής τεχνικής (στο σύστημα μονού πλέγματος η ελάχιστη πυκνότητα είναι 3 300 ceps/ha και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σειρών 3 μέτρα, ενώ στο σύστημα διπλού πλέγματος η ελάχιστη πυκνότητα είναι 2 500 ceps/ha και η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σειρών είναι 3,5 μέτρα). Κατά την εφαρμογή της πυκνότητας και της απόστασης φύτευσης πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 5 του διατάγματος περί της AOC «Chasselas de Moissac».

Οι επιτρεπόμενοι τρόποι κλαδέματος είναι το απλό και το αμφίπλευρο κλάδεμα «guyot». Ο αριθμός οφθαλμών ανά εκτάριο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 55 000 στο σύστημα μονού πλέγματος και τα 60 000 στο σύστημα διπλού πλέγματος. Είναι υποχρεωτική η διευθέτηση των βότρεων, κατά την οποία οι βότρεις διατάσσονται στο κλήμα με τρόπο ώστε να είναι ελεύθεροι και να αερίζονται, και η οποία επιτρέπει τη βέλτιστη ωρίμαση των σταφυλιών.

Οι νεαρές άμπελοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σταφυλιών κατάλληλων για την ονομασία προέλευσης μόνο από το μεθεπόμενο έτος μετά το έτος φύτευσης πριν την 1η Αυγούστου.

Η άρδευση χωρίς λίπανση επιτρέπεται μετά την καρπόδεση.

Η απόδοση των ταυτοποιημένων αγροτεμαχίων που προορίζονται για την παραγωγή της AOC Chasselas de Moissac καθορίζεται σε δύο επίπεδα (εκμετάλλευσης και αγροτεμαχίου): μέγιστη συνολική μέση απόδοση της εκμετάλλευσης 14 t/ha· μέγιστη μέση απόδοση AOC της εκμετάλλευσης 13 t/ha· μέγιστη συνολική απόδοση αγροτεμαχίου 16 t/ha. Ωστόσο, για μια συγκεκριμένη συγκομιδή, σε περίπτωση έκτακτων κλιματολογικών συνθηκών, η μέγιστη συνολική απόδοση ανά αγροτεμάχιο μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει την οριακή απόδοση των 18 t/ha και χωρίς να μεταβάλλονται οι μέσες αποδόσεις της εκμετάλλευσης. Σε καμία περίπτωση, η παρέκκλιση αυτή δεν μπορεί να σωρευθεί με αυτή που αφορά το ποσοστό σακχάρου στην ίδια περίοδο συγκομιδής.

Ο τρυγητός εκτελείται χειρωνακτικά με πολλά περάσματα.

Τα σταφύλια μπορούν να τεθούν σε μακρά διατήρηση μετά από αφαίρεση των αλλοιωμένων ρωγών τη στιγμή του τρυγητού και ταχεία μεταφορά στο χώρο αποθήκευσης, σε περιέκτες που επιτρέπουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Τα σταφύλια αυτά δεν ψαλιδίζονται αλλά υποβάλλονται σε ταχεία ψύξη κατά την άφιξή τους στο χώρο αποθήκευσης, πριν τεθούν σε μακριά διατήρηση, ερμητικά συσκευασμένα, σε ψυχρό θάλαμο και υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, θερμοκρασία και υγρασία. Τα σταφύλια αυτά δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στο εμπόριο με την ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac» μετά την 31η Ιανουαρίου του επομένου έτους από το έτος συγκομιδής.

Μεταξύ του αμπελώνα όπου συγκομίστηκαν και του εργαστηρίου ψαλιδίσματος και συσκευασίας, τα σταφύλια, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προορίζονται για μακρά διατήρηση, μεταφέρονται σε συνθήκες που επιτρέπουν τη βέλτιστη διατήρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ιδίως της άχνης στις ρώγες.

Η ετοιμασία των βότρεων, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που προέρχονται από τη μακρά διατήρηση, εκτελείται σε εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας. Ο βότρυς ψαλιδίζεται με προσοχή για να απομακρυνθούν οι ακατάλληλες ρώγες. Οι έτοιμοι βότρεις πρέπει να είναι σύμφωνοι με την περιγραφή του προϊόντος.

Κάθε παραγωγός πρέπει να διαθέτει εργαστήριο ψαλιδίσματος και συσκευασίας και, κατά περίπτωση, τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μακρά διατήρηση του προϊόντος, όταν χρησιμοποιείται αυτή η πρακτική.

Μετά το ψαλίδισμα, οι βότρεις συσκευάζονται αμέσως σε συσκευασίες κατάλληλες για την διατήρηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας του προϊόντος. Έτσι το σταφύλι υποβάλλεται σε ελάχιστους χειρισμούς και οι καρποί διατηρούν την άχνη τους. Η συσκευασία εκτελείται σε ειδικά εργαστήρια ψαλιδίσματος και συσκευασίας που βρίσκονται κοντά στον τόπο του τρυγητού. Η συσκευασία εντός της οριοθετημένης περιοχής επιτρέπει όχι μόνο τη διατήρηση των χαρακτηριστικών του προϊόντος αλλά και την εξασφάλιση καλύτερης ιχνηλασιμότητας. Παράλληλα, αποτρέπει την αλλοίωση των προϊόντων και την ανάμιξή τους με άλλα.

4.6.   Δεσμός: Το Bas Quercy χαρακτηρίζεται από εντελώς ξεχωριστά γεωλογικά, γεωπονικά και κλιματολογικά στοιχεία. Με την οριοθέτηση των αγροτεμαχίων αφιερώνονται στην παραγωγή του chasselas τα καταλληλότερα εδάφη αργιλοπυριτικά, αμμώδη και καλά στραγγισμένα εδάφη και αργιλο-αμμώδη χωρίς ασβέστιο. Οι κλιματικές συνθήκες, οι μικρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και κυρίως οι μεγάλες περίοδοι καλοκαιρίας το φθινόπωρο επιτρέπουν την καλή ωρίμαση των σταφυλιών.

Δύο άλλοι τύποι εδάφους ευνοούν την παραγωγή αυτή, αφενός τα φαιόμαυρα βαθιά και χαλικώδη εδάφη των υψιπέδων και, αφετέρου, οι επικλινείς αργιλο-ασβεστώδεις λιθώνες των πρανών των αρκετά πλατιών κοιλάδων.

4.7.   Οργανισμός ελέγχου:

Όνομα:

Institut National des Appellations d'Origine

Διεύθυνση:

51, Rue d'Anjou

F-75008 Paris

Τηλ.:

(33) 153 89 80 00

Φαξ:

(33) 142 25 57 97

e-mail:

info@inao.gouv.fr

Όνομα:

D.G.C.C.R.F

Διεύθυνση:

59, Bd V. Auriol

F-75703 Paris Cedex 13

Τηλ.:

(33) 144 87 17 17

Φαξ:

(33) 144 97 30 37

e-mail:

C3@dgccrf.finances.gouv.fr

4.8.   Επισήμανση: Η επισήμανση στις μεμονωμένες συσκευασίες περιλαμβάνει:

την ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac», η οποία αναγράφεται με χαρακτήρες τουλάχιστον ισομεγέθεις με τους υπόλοιπους,

την ένδειξη«Appellation d'origine contrôlée» ή «AOC»

το όνομα του παραγωγού,

Κάθε μεμονωμένη συσκευασία φέρει σύστημα ταυτοποίησης αποτελούμενο από αύξοντα αριθμό ο οποίος εγκρίνεται από τις υπηρεσίες του ΙΝΑΟ και διανέμεται από οργανισμό εγκεκριμένο από αυτόν. Αυτό το σύστημα ταυτοποίησης μπορεί να στηρίξει την επισήμανση.

Εκτός από την επισήμανση, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και τα τιμολόγια πρέπει να περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης «Chasselas de Moissac» και την ένδειξη «Appellation d'origine contrôlée» ή «AOC».


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.