ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 147

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

50ό έτος
30 Ιουνίου 2007


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

III   Προπαρασκευαστικές πράξεις

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2007/C 147/01

Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει έκδοσης απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου (2007/…/ΔΕΥ), της …, σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους

1

EL

 


III Προπαρασκευαστικές πράξεις

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 147/1


Πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας ενόψει έκδοσης απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου (2007/…/ΔΕΥ), της …, σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους

(2007/C 147/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εγκαθίδρυση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αντίληψης περί ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εκ μέρους των κρατών μελών, η οποία να χαρακτηρίζεται από τα ίδια βασικά στοιχεία και να εδράζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και του κράτους δικαίου.

(2)

Σκοπός της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Εν προκειμένω, ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων, η οποία έχει κατοχυρωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 και επιβεβαιωθεί με το πρόγραμμα της Χάγης: ενίσχυση της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), με ημερομηνία 4 και 5 Νοεμβρίου 2004. Στο πρόγραμμα μέτρων της 29ης Νοεμβρίου 2000 που υιοθετήθηκε με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων, το Συμβούλιο ετάχθη υπέρ της συνεργασίας στον τομέα των ποινών με αναστολή και της απόλυσης υπό όρους.

(3)

Όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 21ης Μαρτίου 1983 για τη μεταφορά καταδίκων. Η σύμβαση επιτρέπει τη μεταφορά καταδίκων στο κράτος της υπηκοότητάς τους, εφόσον το εν λόγω κράτος και ο κατάδικος συναινούν ως προς τη μεταφορά. Το πρόσθετο πρωτόκολλο της 18ης Δεκεμβρίου 1997 στη σύμβαση, το οποίο προβλέπει μεταφορά χωρίς τη συναίνεση του προσώπου δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Με την απόφαση-πλαίσιο 2007/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της …, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (3), η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης επεκτείνεται στην εκτέλεση καταδίκης υπό όρους.

(4)

Οι σχέσεις μεταξύ κρατών μελών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών νομικών συστημάτων, επιτρέπουν επίσης την αναγνώριση αποφάσεως η οποία εκδίδεται σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας ή της εκτέλεσης της ποινής. Η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 30ής Νοεμβρίου 1964, περί επιτηρήσεως των υφ’ όρον καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων έχει επικυρωθεί μόνο από δώδεκα κράτη μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις με αρκετές επιφυλάξεις. Η απόφαση-πλαίσιο 2007/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου περιορίζεται σκοπίμως στη μεταφορά καταδίκων ήδη φυλακισθέντων. Ωστόσο, απαιτείται ευρύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως όταν σε ένα κράτος μέλος, έχει κινηθεί ποινική διαδικασία κατά προσώπου και έχει επιβληθεί ποινή με αναστολή ή εναλλακτική ποινή αλλά η συνήθης νόμιμη κατοικία του εν λόγω προσώπου ευρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος.

(5)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμμορφούται προς τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και διατυπώνονται επίσης στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στο κεφάλαιο VI. Ουδεμία διάταξη της παρούσας απόφασης-πλαισίου θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι απαγορεύει την άρνηση αναγνώρισης δικαστικής απόφασης ή/και εποπτείας μέτρου αναστολής ή εναλλακτικής κύρωσης, εφόσον υφίστανται αντικειμενικές ενδείξεις ότι το μέτρο αναστολής ή η εναλλακτική κύρωση επεβλήθη προκειμένου να τιμωρηθεί ένα πρόσωπο για λόγους φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, γλώσσας, πολιτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού, ή ότι το εν λόγω πρόσωπο θα μπορούσε να τεθεί σε μειονεκτική θέση για οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους.

(6)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τους συνταγματικούς τους κανόνες σε σχέση με το δικαίωμα για δίκαιη δίκη, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία της έκφρασης σε άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

(7)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαισίου θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(8)

Στόχος της αμοιβαίας αναγνώρισης και της εποπτείας των ποινών με αναστολή, των εναλλακτικών κυρώσεων και της καταδίκης υπό όρους, στο κράτος εκτέλεσης, είναι να ενισχυθούν οι προοπτικές επανένταξης του καταδικασθέντος στην κοινωνία, επιτρέποντάς του να διατηρεί οικογενειακούς, γλωσσικούς, πολιτισμικούς και άλλους δεσμούς, αλλά και να βελτιωθεί η εποπτεία της συμμόρφωσης προς τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις, προκειμένου να προλαμβάνεται η υποτροπή, λαμβανομένης υπόψη, με τον τρόπο αυτό, της προστασίας των θυμάτων.

(9)

Προς το σκοπό της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με όλες τις περιστάσεις οι οποίες άπτονται της αναστολής ποινών, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να προβλέψουν στην εθνική νομοθεσία τους διατάξεις οι οποίες θα τους επιτρέπουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη να καταχωρίζουν στα εθνικά μητρώα τους την υπ’ αυτών ανάληψη της εποπτείας μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων.

(10)

Δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις αρχές οι οποίες ορίζονται στην εν λόγω σύμβαση.

(11)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, και συγκεκριμένα η θέσπιση κανόνων βάσει των οποίων ένα κράτος μέλος θα εποπτεύει μέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις που περιέχονται σε δικαστική απόφαση εκδοθείσα σε άλλο κράτος μέλος, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα ίδια τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, λόγω της διασυνοριακής φύσεως των συγκεκριμένων καταστάσεων, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο λόγω της εμβέλειας της δράσης, η Ένωση δύναται να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται από το άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωσης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.   Στόχος της παρούσας απόφασης-πλαισίου είναι, προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων και να βελτιωθεί η προστασία των θυμάτων, η θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος μέλος εποπτεύει μέτρα αναστολής επιβληθέντα δυνάμει δικαστικής αποφάσεως που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, ή εναλλακτικές κυρώσεις που περιέχονται σε τέτοια απόφαση, και λαμβάνει κάθε άλλη απόφαση σχετικά με την εκτέλεση της εν λόγω δικαστικής απόφασης, εφόσον αυτό εμπίπτει στη δικαιοδοσία του.

2.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο ισχύει μόνο για την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και τη μεταβίβαση αρμοδιότητας για την εποπτεία μέτρων αναστολής και εναλλακτικών κυρώσεων και για την έκδοση όλων των άλλων δικαστικών αποφάσεων που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν εφαρμόζεται κατά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα ασφαλείας στερητικά της ελευθερίας και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2007/…/ΔΕΥ. Η αναγνώριση και η εκτέλεση χρηματικών ποινών και αποφάσεων δήμευσης διέπονται από νομικές πράξεις εφαρμοστέες μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως από την απόφαση-πλαίσιο 2005/214/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών (4), και την απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης (5).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαισίου, νοούνται ως:

α)

«δικαστική απόφαση»: τελεσίδικη απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου του κράτους έκδοσης με την οποία επιβάλλεται κατά φυσικού προσώπου:

i)

ποινή με αναστολή,

ii)

εναλλακτική κύρωση, ή

iii)

καταδίκη υπό όρους·

β)

«ποινή με αναστολή»: ποινή στέρησης της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας η εκτέλεση των οποίων αναστέλλεται υπό όρους, εν όλω ή εν μέρει,

i)

κατά την έκδοση της απόφασης, ή

ii)

όταν ο κατάδικος έχει εκτίσει μέρος της ποινής στέρησης της ελευθερίας ή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας (απόλυση υπό όρους)·

γ)

«εναλλακτική κύρωση»: υποχρέωση ή μέτρο που επιβάλλεται ως ανεξάρτητη κύρωση και δεν είναι ποινή στέρησης της ελευθερίας, μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας ή χρηματική ποινή·

δ)

«καταδίκη υπό όρους»: απόφαση δικαστηρίου δυνάμει της οποίας η επιβολή ποινής ανεστάλη υπό όρους, επεβλήθησαν δε ένα ή περισσότερα μέτρα αναστολής·

ε)

«μέτρα αναστολής»: υποχρεώσεις και μέτρα που επιβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους έκδοσης, σε συνδυασμό με ποινή με αναστολή ή με καταδίκη υπό όρους·

στ)

«κράτος έκδοσης»: το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση, όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·

ζ)

«κράτος εκτέλεσης»: το κράτος μέλος εποπτείας των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, στο οποίο λαμβάνονται όλες οι λοιπές αποφάσεις που αφορούν την εκτέλεση της δικαστικής αποφάσεως, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει αναλάβει τη σχετική δικαιοδοσία.

Άρθρο 3

Θεμελιώδη δικαιώματα

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν συνεπάγεται τροποποίηση της υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 4

Διορισμός αρμόδιων αρχών

1.   Κάθε κράτος μέλος πληροφορεί τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ποια δικαστική αρχή ή αρχές, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του, είναι αρμόδιες να ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο, σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος μέλος είναι το κράτος έκδοσης ή το κράτος εκτέλεσης.

2.   Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θέτει τις ληφθείσες πληροφορίες στη διάθεση όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Είδη των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων

1.   Μια δικαστική απόφαση που περιέχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα αναστολής ή εναλλακτικές κυρώσεις δύναται να διαβιβάζεται σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο ο κατάδικος έχει τη νόμιμη και συνήθη διαμονή του, για τον σκοπό της αναγνώρισης και εποπτείας αυτών των μέτρων και κυρώσεων:

α)

υποχρέωση του καταδικασθέντος προσώπου να ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σχετικά με τυχόν αλλαγή της διαμονής του·

β)

υποχρέωση να μην απομακρυνθεί ή να μην εισέλθει σε ορισμένους τόπους στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης χωρίς άδεια, καθώς και άλλα μέτρα που αφορούν τον τρόπο ζωής, τη διαμονή, την εκπαίδευση και κατάρτιση, την επαγγελματική δραστηριότητα ή τη ψυχαγωγία·

γ)

υποχρέωση του καταδικασθέντος προσώπου να δίδει το παρών κατά τακτά διαστήματα στην αρμόδια αρχή ή σε άλλη αρχή του κράτους εκτέλεσης·

δ)

υποχρέωση του καταδικασθέντος προσώπου να αποφεύγει την επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα και πράγματα τα οποία μπορούν να τον υποκινήσουν να διαπράξει περαιτέρω αδικήματα·

ε)

υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από την τέλεση του αδικήματος·

στ)

υποχρέωση ανάληψης κοινωφελούς υπηρεσίας·

ζ)

υποχρέωση συνεργασίας με επιμελητή αρμόδιο για την επιτήρηση του καταδικασθέντος·

η)

υποχρέωση υποβολής του καταδικασθέντος σε θεραπευτική αγωγή ή πρόγραμμα απεξάρτησης.

2.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, κατά τη μεταφορά της παρούσας απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις, πέραν όσων αναφέρονται στην παράγραφο 1, που προτίθεται να εποπτεύει. Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου θέτει τις ληφθείσες πληροφορίες στη διάθεση όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής.

3.   Πέραν των μέτρων και των κυρώσεων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1, η βεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 προβλέπει μόνον εκείνα τα μέτρα ή τις κυρώσεις που κοινοποιεί το οικείο κράτος εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Άρθρο 6

Διαδικασία διαβίβασης της δικαστικής απόφασης και μιας βεβαίωσης

1.   Η δικαστική απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφό της διαβιβάζεται μαζί με βεβαίωση, τυποποιημένο έντυπο της οποίας εκτίθεται στο παράρτημα Ι, από την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης απευθείας στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώνει τη γνησιότητά τους. Το πρωτότυπο της δικαστικής απόφασης ή επικυρωμένο αντίγραφό της καθώς και το πρωτότυπο της βεβαίωσης αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης, εφόσον το ζητήσει. Όλες οι επίσημες γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται επίσης απευθείας μεταξύ των εν λόγω αρμόδιων δικαστικών αρχών.

2.   Η βεβαίωση υπογράφεται από την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, η οποία βεβαιώνει και την ακρίβεια του περιεχομένου της.

3.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης διαβιβάζει κάθε φορά τη δικαστική απόφαση, μαζί με τη βεβαίωση, μόνο σε ένα κράτος εκτέλεσης.

4.   Εάν η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, η τελευταία αυτή διεξάγει όλες τις αναγκαίες έρευνες, μεταξύ άλλων, μέσω των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, το οποίο δημιουργήθηκε με την κοινή δράση 98/428/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου (6), προκειμένου να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης.

5.   Εάν η δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης, η οποία παραλαμβάνει δικαστική απόφαση συνοδευόμενη από βεβαίωση, δεν έχει τη δικαιοδοσία να την αναγνωρίσει, διαβιβάζει, αυτεπαγγέλτως, την απόφαση μαζί με τη βεβαίωση στην αρμόδια δικαστική αρχή. Αυτή η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως ότι η απόφαση και η βεβαίωση διαβιβάσθηκαν σε αυτήν.

Άρθρο 7

Απόφαση του κράτους εκτέλεσης

1.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης αναγνωρίζει τη δικαστική απόφαση η οποία διαβιβάσθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 και λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, εκτός αν η εν λόγω αρχή αποφασίσει να επικαλεσθεί έναν από τους λόγους άρνησης της αναγνώρισης και της εποπτείας της δικαστικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

2.   Εάν η φύση ή η διάρκεια των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων είναι ασυμβίβαστη με τις νομοθετικές διατάξεις του κράτους εκτέλεσης, η αρμόδια δικαστική αρχή του εν λόγω κράτους δύναται να τις ευθυγραμμίσει με τα μέτρα αναστολής και τις εναλλακτικές κυρώσεις που προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης για παρεμφερή αδικήματα. Το προσαρμοσθέν μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση αντιστοιχεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς το μέτρο ή την κύρωση που έχει επιβληθεί στο κράτος έκδοσης.

3.   Το προσαρμοσθέν μέτρο αναστολής ή εναλλακτική κύρωση δεν είναι αυστηρότερα από το μέτρο αναστολής ή την εναλλακτική κύρωση που επιβλήθηκε αρχικά.

Άρθρο 8

Διπλό αξιόποινο

1.   Τα ακόλουθα αδικήματα, εφόσον τιμωρούνται στο κράτος έκδοσης με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο ασφαλείας, με ανώτατο όριο ποινής τριών τουλάχιστον ετών, και όπως ορίζονται στο δίκαιο του κράτους έκδοσης, οδηγούν σε αναγνώριση της δικαστικής απόφασης και εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης-πλαισίου και χωρίς έλεγχο του διπλού αξιοποίνου:

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

τρομοκρατία,

εμπορία ανθρώπων,

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία,

παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών,

δωροδοκία,

καταδολίευση, συμπεριλαμβανομένης της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (7),

νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος,

παραχάραξη, συμπεριλαμβανομένης της κιβδηλείας του ευρώ,

εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο,

εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου του παράνομου εμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του παράνομου εμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και φυτικών ποικιλιών,

παροχή βοήθειας για την παράνομη είσοδο και διαμονή,

ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, βαρεία σωματική βλάβη,

παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών,

απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και ομηρία,

ρατσισμός και ξενοφοβία,

οργανωμένες ή ένοπλες κλοπές,

παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης,

απάτη,

αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους, εκβίαση,

παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων,

πλαστογραφία δημόσιων εγγράφων και εμπορία πλαστών,

παραχάραξη μέσων πληρωμής,

λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων,

λαθρεμπόριο πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών,

εμπορία κλεμμένων οχημάτων,

βιασμός,

εμπρησμός με πρόθεση,

εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

αεροπειρατεία και πειρατεία,

δολιοφθορά.

2.   Το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να προσθέσει και άλλες κατηγορίες αδικημάτων στον κατάλογο της παραγράφου 1 ανά πάσα στιγμή, ομόφωνα και έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό τους όρους του άρθρου 39 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο εξετάζει αν ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να διευρυνθεί ή να τροποποιηθεί, με βάση την έκθεση που του υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης-πλαισίου.

3.   Για αδικήματα που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 1, το κράτος εκτέλεσης μπορεί να εξαρτήσει την αναγνώριση της απόφασης και την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων από τον όρο ότι η απόφαση αφορά πράξεις οι οποίες συνιστούν επίσης αδίκημα κατά το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ανεξαρτήτως αντικειμενικής υπόστασης ή νομικού χαρακτηρισμού τους.

Άρθρο 9

Λόγοι άρνησης της αναγνώρισης και της εποπτείας

1.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση και να αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, εάν:

α)

η βεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 6 είναι ελλιπής ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στη δικαστική απόφαση και δεν συμπληρώθηκε ούτε διορθώθηκε εντός εύλογης προθεσμίας που ορίσθηκε από την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης·

β)

δεν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 5·

γ)

η αναγνώριση της δικαστικής απόφασης και η ανάληψη της ευθύνης για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων θα ήταν αντίθετες προς τη βασική αρχή ne bis in idem·

δ)

η δικαστική απόφαση αφορά, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3, πράξη που δεν συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης· εντούτοις, όσον αφορά φόρους, τελωνεία και συνάλλαγμα, το κράτος εκτέλεσης δεν αρνείται την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης επειδή δεν προβλέπονται στο δίκαιό του ανάλογοι φόροι ή ανάλογες διατάξεις όσον αφορά φόρους, τελωνεία και συνάλλαγμα με αυτές που προβλέπει το δίκαιο του κράτους έκδοσης·

ε)

έχει επέλθει παραγραφή της ποινικής δίωξης ή της ποινής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης και η πράξη ανάγεται στην αρμοδιότητα του κράτους εκτέλεσης δυνάμει του εθνικού του δικαίου·

στ)

το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης προβλέπει ασυλία η οποία καθιστά αδύνατη την εποπτεία των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων·

ζ)

σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης, ο κατάδικος δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω ηλικίας, ότι υπέχει ποινική ευθύνη για την πράξη βάσει της οποίας έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση·

η)

η δικαστική απόφαση εκδόθηκε ερήμην, εκτός εάν η βεβαίωση πιστοποιεί ότι το πρόσωπο είχε κληθεί προσωπικά ή είχε λάβει γνώση μέσω αντιπροσώπου, αρμόδιου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους έκδοσης, του χρόνου και του τόπου της διαδικασίας η οποία οδήγησε στην ερήμην έκδοση δικαστικής απόφασης ή ότι το πρόσωπο έχει δηλώσει σε αρμόδια αρχή ότι δεν αμφισβητεί την απόφαση·

θ)

η απόφαση προβλέπει ιατρική ή ψυχολογική θεραπεία, την οποία, παρά τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 2, δεν μπορεί να επιβλέψει το κράτος εκτέλεσης σύμφωνα με το νομικό σύστημα ή το σύστημα υγείας του, ή

ι)

στην περίπτωση που προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 1, δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά την προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων.

2.   Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης, πριν αποφασίσει να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση και να αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων, επικοινωνεί με την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, με κάθε πρόσφορο μέσο, και της ζητεί να παράσχει αμελλητί, εφόσον απαιτείται, όλες τις τυχόν αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες.

Άρθρο 10

Προθεσμίες

1.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης αποφασίζει, εντός δέκα ημερών μετά την παραλαβή της δικαστικής απόφασης και της βεβαίωσης, αν θα αναγνωρίσει την απόφαση και θα αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων. Ενημερώνει αμέσως για την απόφασή της την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αρνείται να αναγνωρίσει τη δικαστική απόφαση και να αναλάβει την ευθύνη για την εποπτεία.

2.   Όταν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν μπορεί να τηρήσει την προθεσμία της παραγράφου 1, ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης και δηλώνοντας το χρόνο που υπολογίζει ότι θα χρειασθεί για να εκδώσει τελική απόφαση.

Άρθρο 11

Δίκαιο το οποίο διέπει την εποπτεία

Η εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων διέπεται από το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης.

Άρθρο 12

Αρμοδιότητα λήψης όλων των μεταγενέστερων αποφάσεων και ισχύον δίκαιο

1.   H αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης έχει δικαιοδοσία να λαμβάνει όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις που αφορούν την ποινή με αναστολή, τις εναλλακτικές κυρώσεις ή την καταδίκη υπό όρους, όπως είναι η τροποποίηση των μέτρων αναστολής, η ανάκληση της αναστολής, η επιβολή ποινής σε περίπτωση καταδίκης υπό όρους, ή ο μετριασμός της ποινής. Το δίκαιο του κράτους εκτέλεσης εφαρμόζεται σε όλες τις προαναφερόμενες αποφάσεις και σε όλες τις μεταγενέστερες συνέπειες της δικαστικής απόφασης.

2.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης μπορεί να επιφυλάσσεται της δικαιοδοσίας να λαμβάνει όλες τις μεταγενέστερες αποφάσεις που αφορούν τις καταδίκες υπό όρους. Εν προκειμένω, το δίκαιο του κράτους έκδοσης εφαρμόζεται σε όλες τις μεταγενέστερες συνέπειες της απόφασης.

3.   Κατά τη μεταφορά της παρούσας απόφασης-πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, οιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να αναφέρει ότι, ως κράτος εκτέλεσης, δύναται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να αρνηθεί να αναλάβει την ευθύνη που προβλέπει η παράγραφος 1. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόφαση λαμβάνεται και κοινοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10. Αυτό δεν θίγει την υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 13

Διαβουλεύσεις μεταξύ των αρμόδιων δικαστικών αρχών

1.   Εάν η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης προτίθεται να επιφέρει προσαρμογές, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, ζητεί κατά πρώτον τη γνώμη της αρμόδιας δικαστικής αρχής του κράτους έκδοσης όσον αφορά την προσαρμογή των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κυρώσεως.

2.   Κατά τη διαβίβαση της δικαστικής απόφασης και της βεβαίωσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης δύναται να παραιτείται από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 διαβούλευση. Εν προκειμένω, οιεσδήποτε προσαρμογές επιφέρει η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 2 και 3, κοινοποιούνται, σε μεταγενέστερο στάδιο, στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 14

Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων αρχών όταν το κράτος εκτέλεσης είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των περαιτέρω αποφάσεων

1.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, για όλες τις αποφάσεις με άμεση ή ανασταλτική ισχύ, οι οποίες αφορούν:

α)

την τροποποίηση των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης·

β)

την ανάκληση της αναστολής της ποινής·

γ)

την επιβολή ποινής σε περίπτωση καταδίκης υπό όρους·

δ)

την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή εναλλακτικής κύρωσης.

2.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης, με οποιοδήποτε μέσο μπορεί να τεκμηριωθεί εγγράφως, σχετικά με περιστάσεις ή πορίσματα που κρίνει ότι καθιστούν αναγκαία την ανάκληση της αναστολής της ποινής ή την τροποποίηση των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις των εμπλεκομένων αρχών όταν το κράτος έκδοσης είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των περαιτέρω αποφάσεων

1.   Αν η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης έχει δικαιοδοσία για τη λήψη όλων των περαιτέρω αποφάσεων σύμφωνα το άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης του κοινοποιεί αμέσως:

α)

τυχόν αθέτηση μέτρου αναστολής ή εναλλακτικής κύρωσης, και

β)

τυχόν πόρισμα, το οποίο:

i)

ενδέχεται να επιφέρει τροποποίηση των μέτρων αναστολής ή της εναλλακτικής κύρωσης,

ii)

έχει σημασία για την επιβολή ποινής σε περίπτωση καταδίκης υπό όρους, ή

iii)

θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάκληση της αναστολής της ποινής.

2.   Για την κοινοποίηση, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Προτού ληφθεί απόφαση ως προς την επιβολή ποινής σε περίπτωση καταδίκης υπό όρους ή ως προς την ανάκληση της αναστολής ποινής, απαιτείται η ακρόαση του καταδίκου ενώπιον δικαστηρίου. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 10 της σύμβασης της 29ης Μαΐου 2000, για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8).

4.   Η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης σχετικά με κάθε απόφαση με άμεσο ή ανασταλτικό αποτέλεσμα όσον αφορά:

α)

την τροποποίηση των μέτρων αναστολής ή των εναλλακτικών κυρώσεων·

β)

την ανάκληση της αναστολής ποινής·

γ)

την επιβολή ποινής σε περίπτωση καταδίκης υπό όρους·

δ)

την εκπνοή των μέτρων αναστολής ή εναλλακτικής κύρωσης.

5.   Σε περίπτωση επιβολής ποινής ή ανάκλησης της αναστολής ποινής, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης ενημερώνει ταυτοχρόνως την αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης αν προτίθεται να διαβιβάσει στο κράτος εκτέλεσης:

α)

τη δικαστική απόφαση και τη βεβαίωση, όπως προβλέπεται από την απόφαση-πλαίσιο 2007/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου, με σκοπό την ανάληψη ευθύνης για την εκτέλεση του στερητικού της ελευθερίας μέτρου ασφαλείας, ή

β)

ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με σκοπό την παράδοση του καταδίκου σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών (9).

6.   Αν η υποχρέωση εκτέλεσης μέτρων αναστολής ή εναλλακτικών κυρώσεων έχει παύσει, η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης διακόπτει τα διαταχθέντα μέτρα μόλις λάβει τη δέουσα κοινοποίηση από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 16

Αμνηστία και χάρη

Επιτρέπεται η χορήγηση αμνηστίας ή χάριτος τόσο από το κράτος έκδοσης όσο και από το κράτος εκτέλεσης.

Άρθρο 17

Λήξη της δικαιοδοσίας του κράτους εκτέλεσης

Αν ο καταδικασθείς εγκαταλείψει το κράτος εκτέλεσης και επιλέξει άλλο κράτος μέλος ως τόπο της νόμιμης και συνήθους διαμονής του, η αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους εκτέλεσης μεταβιβάζει στην αρμόδια δικαστική αρχή του κράτους έκδοσης τη δικαιοδοσία όσον αφορά την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων καθώς και όσον αφορά κάθε περαιτέρω απόφαση σχετικά με την εκτέλεση της δικαστικής απόφασης.

Άρθρο 18

Γλώσσες

Οι βεβαιώσεις μεταφράζονται στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους εκτέλεσης. Κάθε κράτος μέλος δύναται, είτε κατά το χρόνο της έκδοσης της παρούσας απόφασης-πλαισίου είτε σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να αναφέρει, σε δήλωση που κατατίθεται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, ότι δέχεται μετάφραση σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Έξοδα

Τα έξοδα που απορρέουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαισίου βαρύνουν το κράτος εκτέλεσης, εκτός από τα έξοδα που προέκυψαν αποκλειστικά στο έδαφος του κράτους έκδοσης.

Άρθρο 20

Σχέση με άλλες συμφωνίες και διακανονισμούς

1.   Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αντικαθιστά, από …, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών, τις αντίστοιχες διατάξεις της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης περί επιτηρήσεως των υπό όρους καταδικασθέντων ή απολυθέντων προσώπων.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίζουν την εφαρμογή διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή διακανονισμών εν ισχύι κατά την έκδοση της παρούσας απόφασης-πλαισίου, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση των στόχων της παρούσας απόφασης-πλαισίου και συμβάλλουν στην απλούστευση ή την περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων.

3.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή διακανονισμούς μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, εφόσον οι εν λόγω συμφωνίες ή οι διακανονισμοί επιτρέπουν την επέκταση ή τη διεύρυνση της παρούσας απόφασης-πλαισίου και συμβάλλουν στην απλούστευση ή στην περαιτέρω διευκόλυνση των διαδικασιών για την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων.

4.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ποιες από τις ισχύουσες συμφωνίες και διακανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 επιθυμούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης στο Συμβούλιο και την Επιτροπή οποιαδήποτε νέα συμφωνία ή διακανονισμό, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2, εντός τριών μηνών από την υπογραφή τους.

Άρθρο 21

Εφαρμογή

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο έως τις ….

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλει η παρούσα απόφαση-πλαίσιο. Βάσει έκθεσης που συντάσσει η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται ούτως, το Συμβούλιο εξετάζει, έως τις … το αργότερο, κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με την παρούσα απόφαση-πλαίσιο.

3.   Πριν από τις …, πραγματοποιείται αξιολόγηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης-πλαισίου, ιδίως της εφαρμογής τους στην πρακτική.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…, ….

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος


(1)  Γνώμη της … (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 53 της 3.3.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L … της …

(4)  ΕΕ L 76 της 22.3.2005, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 59.

(6)  ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 4.

(7)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 49.

(8)  ΕΕ C 197 της 12.7.2000, σ. 3.

(9)  ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου 2007/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου της … σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων και καταδίκης υπό όρους

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ

σύμφωνα με το άρθρο 15 της απόφασης-πλαισίου 2007/…/ΔΕΥ του Συμβουλίου της … σχετικά με την αναγνώριση και την εποπτεία ποινών με αναστολή, εναλλακτικών κυρώσεων ή καταδίκης υπό όρους

Image

Image