ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

50ό έτος
30 Ιουνίου 2007


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις

 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Συμβούλιο

2007/C 145/01

Ψήφισμα του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2007, σχετικά με τη νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012)

1

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Συμβούλιο
Επιτροπή

2007/C 145/02

Κοινή δήλωση σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη της διαδικασίας συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ)

5

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2007/C 145/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4693 — Veolia/Sulo) ( 1 )

10

2007/C 145/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm) ( 1 )

10

2007/C 145/05

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare) ( 1 )

11

2007/C 145/06

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση ( 1 )

12

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Επιτροπή

2007/C 145/07

Ισοτιμίες του ευρώ

14

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2007/C 145/08

Δεσμευτική δασμολογική πληροφορία

15

2007/C 145/09

Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου ( 1 )

20

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Επιτροπή

2007/C 145/10

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Συμβούλιο

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/1


ΨΉΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2007

σχετικά με τη νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012)

(2007/C 145/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπ' όψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Φεβρουαρίου 2007, για τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία: Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, που αποτελεί ένα από τα σημεία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Ατζέντας.

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Χάρις στο άρθρο 137 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έχει θεσπισθεί σημαντικό σώμα της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

(2)

Η ποιότητα στην εργασία έχει σημαντική ανθρώπινη αλλά και οικονομική διάσταση και τα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει, στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβώνας, ότι η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια συμβάλλει τα μάλα στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση.

(3)

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο βασίζεται στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας, σε υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και παιδείας και στον κοινωνικό διάλογο· αυτό συνεπάγεται βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

(4)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα των δημογραφικών εξελίξεων, λαμβάνοντας υπ' όψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκχόλμης, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της 15ης και 16ης Μαρτίου 2002, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007.

(5)

Η νέα κοινοτική στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (2007-2012), εφεξής αποκαλούμενη «κοινοτική στρατηγική», θα πρέπει να προαγάγει την περαιτέρω πρόοδο, αξιοποιώντας τα επιτεύγματα της προηγούμενης κοινοτικής στρατηγικής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (2002-2006), η οποία βασιζόταν σε συνολική προσέγγιση των καλών εργασιακών συνθηκών και δρομολόγησε εκ νέου πολιτικές πρόληψης και σημαντικές βελτιώσεις.

(6)

Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας παραμένει μια από τις σημαντικότερες υποχρεώσεις που έχουν όλα τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη δημιουργία ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος·

(7)

Ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων και η συχνότητα των επαγγελματικών ασθενειών που διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο παραμένουν υπερβολικά υψηλά, σε απόλυτα μεγέθη, σε ορισμένους κλάδους για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων και, ως εκ τούτου, θα πρέπει με τη νέα στρατηγική να θεραπευθεί αυτή η κατάσταση,

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ:

I.

1.

Το Συμβούλιο σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής, βιώσιμη και συγκροτημένη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, οι συμμετέχοντες φορείς πρέπει να επιδιώξουν ορισμένους στόχους, μεταξύ άλλων:

α)

να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας·

β)

να υποστηριχθεί η συμμόρφωση προς την κοινοτική νομοθεσία, ιδίως σε τομείς και επιχειρήσεις που θεωρείται ότι παρουσιάζουν κίνδυνο και για τις πιο ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων·

γ)

να προσαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο στις αλλαγές του χώρου εργασίας και να απλουστευθεί·

δ)

να προαχθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή εθνικών στρατηγικών·

ε)

να δημιουργηθεί γενική νοοτροπία η οποία θα αποδίδει αξία στην υγεία και την πρόληψη των κινδύνων, ενθαρρύνοντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, ενθαρρύνοντας τους εργοδότες να υιοθετούν προσεγγίσεις με άξονα την υγεία·

στ)

να οριστικοποιηθούν οι μέθοδοι για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση νέων ενδεχόμενων κινδύνων·

ζ)

να εκτιμηθεί η εφαρμογή της κοινοτικής στρατηγικής·

η)

να προαχθούν η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία σε διεθνές επίπεδο.

2.

Το Συμβούλιο σημειώνει την άποψη της Επιτροπής ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω μια συνολική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπ' όψη τους ακόλουθος τομείς δράσης:

α)

οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην εφαρμογή δέσμης μέσων τα οποία εγγυώνται υψηλό ποσοστό συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία, ιδίως σε τομείς μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και υψηλού κινδύνου:

διάδοση καλής πρακτικής σε τοπικό επίπεδο,

κατάρτιση και εκπαίδευση,

ανάπτυξη απλών εργαλείων και κατευθυντηρίων γραμμών,

καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης υψηλής ποιότητας,

επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι και προσωπικό για τις επιθεωρήσεις εργασίας,

χρησιμοποίηση οικονομικών κινήτρων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.

Οι στρατηγικές αυτές θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες και περιστάσεις, να ανταποκρίνονται ιδίως στις δημογραφικές αλλαγές, την προληπτική αποτελεσματικότητα της υγειονομικής εποπτείας, την αποκατάσταση και την επανένταξη εργαζομένων και την ενίσχυση της συνοχής των πολιτικών·

β)

οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να αποσκοπούν στον καθορισμό μετρήσιμων στόχων για τη μείωση των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών για την εκάστοτε κατηγορία εργαζομένων, για τον εκάστοτε τύπο εταιρειών και/ή για τον εκάστοτε τομέα·

γ)

η βελτίωση του διοικητικού και θεσμικού κανονιστικού πλαισίου θα παραμείνει βασική προτεραιότητα σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, η δε αξιολόγηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνάρτηση αυτή·

δ)

η συνοχή των συναφών πολιτικών, όπως για τη δημόσια υγεία και την απασχόληση με πολιτικές για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία πρέπει να ενισχυθεί·

ε)

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με νέους και υφιστάμενους κινδύνους στο χώρο εργασίας σε τομείς όπως:

ψυχοκοινωνικά ζητήματα και μυοσκελετικές διαταραχές·

επικίνδυνες ουσίες, κίνδυνοι όσον αφορά την αναπαραγωγή και κίνδυνοι που οφείλονται σε νέες τεχνολογίες π.χ. νανοτεχνολογίες·

κίνδυνοι που απορρέουν από νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας· και

διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία,

λαμβάνοντας δεόντως υπ' όψιν τις πτυχές της ισότητας των φύλων·

στ)

οι χώροι εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου τους. Ταυτόχρονα, οι χώροι εργασίας θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις ατομικές ανάγκες των γηραιότερων εργαζομένων και των εργαζομένων με αναπηρία·

ζ)

οι αλλαγές των μορφών συμπεριφοράς όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία πρέπει να προαχθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και σε όλους τους τομείς·

η)

είναι ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω νέα μέσα για τη μέτρηση της προόδου και των προσπαθειών που καταβάλλονται από όλους τους παράγοντες σε εθνικό καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως μέσω καταχώρησης των επιδόσεων·

θ)

είναι απαραίτητη η εντατικοποίηση της διεθνούς συνεργασίας και η συνέχιση της ενεργού συνεργασίας με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και άλλες διεθνείς οργανώσεις.

II.

Το Συμβούλιο:

1.

Εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη νέα κοινοτική στρατηγική για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (2007-2012).

2.

Θεωρεί ότι η εν λόγω ανακοίνωση παρέχει χρήσιμο πλαίσιο για περαιτέρω αποτελεσματική εφαρμογή του άρθρου 137 της συνθήκης ΕΚ σε κοινοτικό επίπεδο.

3.

Συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία όχι μόνο προστατεύουν τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων αλλά και ενισχύουν το κίνητρό τους και, ταυτόχρονα, αυξάνουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλουν καίρια στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, μειώνοντας το κοινωνικό και οικονομικό κόστος των ατυχημάτων, περιστατικών και ασθενειών κατά την εργασία.

4.

Τονίζει ότι τα συλλογικά μέτρα προστασίας και η καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους συνιστούν θεμελιώδεις αρχές πρόληψης.

5.

Θεωρεί ότι η κοινοτική πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία με βάση τη γενική προσέγγιση καλών συνθηκών εργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο τη συνεχή, βιώσιμη και συγκροτημένη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

6.

Υποστηρίζει την επιδίωξη της Επιτροπής για μείωση του ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε κοινοτικό επίπεδο κατά 25 %, λαμβάνοντας υπ' όψη τις εμπειρίες, τις περιστάσεις και τις δυνατότητες των κρατών μελών.

7.

Τονίζει ότι πρέπει:

α)

να αναγνωρισθεί η σημασία της «εργασίας σε καλές συνθήκες» και των αρχών επί των οποίων στηρίζεται, ήτοι των δικαιωμάτων και της συμμετοχής των εργαζομένων, των ίσων ευκαιριών, της προστασίας της ασφάλειας και υγείας και της οργάνωσης της εργασίας κατά τρόπον ευνοϊκό για την οικογενειακή ζωή·

β)

να ληφθούν υπ' όψη οι νέες προκλήσεις, όπως οι δημογραφικές αλλαγές και η γήρανση του εργατικού δυναμικού, οι νέες τάσεις της απασχόλησης, και οι νέες και αυξανόμενες ροές μεταναστών προς την Ευρώπη και εντός αυτής·

γ)

να εξασφαλιστεί σύγχρονο και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, προκειμένου:

να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας,

να απλουστευθεί η νομοθεσία αυτή χωρίς μείωση του ήδη υφισταμένου επιπέδου προστασίας,

και να προσαρμοσθεί στις ανάγκες του χώρου εργασίας·

δ)

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων όσον αφορά την ανάγκη αποκατάστασης και επανένταξης εργαζομένων οι οποίοι αποκλείσθηκαν από την εργασία επί μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω εργατικού ατυχήματος, επαγγελματικής ασθένειας ή αναπηρίας·

ε)

να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών κινήτρων, για να δρομολογηθούν αλλαγές στη συμπεριφορά με στόχο μια διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στις επιχειρήσεις πιο ολοκληρωμένη και με μεγαλύτερη συμμετοχή.

στ)

να κληθεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών και να συγκεντρώσει, μέσω του κέντρου παρακολούθησης κινδύνων, πληροφορίες υψηλής ποιότητας για τις ιδιαίτερες προκλήσεις. Θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικότερα οι ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές τάσεις και επιρροές.

8.

Καλεί τα κράτη μέλη:

α)

να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν συνεκτικές εθνικές στρατηγικές για την ασφάλεια και την υγεία με άξονα την εθνική κατάσταση, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και, ενδεχομένως, με μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι τίθενται στο συγκεκριμένο πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση των εργατικών ατυχημάτων και της συχνότητας των επαγγελματικών ασθενειών, ιδίως στους τομείς δραστηριότητας στους οποίους τα ποσοστά υπερβαίνουν τον μέσον όρο·

β)

να επιφυλάξουν στα εθνικά συστήματα κοινωνικής προστασίας και υγειονομικής περίθαλψης κατά περίπτωση, ενεργότερο ρόλο για τη βελτίωση της πρόληψης και για την αποκατάσταση και επανένταξη των εργαζομένων·

γ)

να εξετάσουν τις δυνατότητες που παρέχουν το κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη (PROGRESS), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και άλλα κοινοτικά ταμεία για την προώθηση της κοινοτικής στρατηγικής·

δ)

να ενθαρρύνουν τα εθνικά ερευνητικά κέντρα να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται όσον αφορά τα προγράμματά τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων και στην ταχεία διαβίβαση των αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ·

ε)

να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση βελτιώνοντας την πληροφόρηση, την κατάρτιση και τη συμμετοχή των εργαζομένων, παρέχοντας απλή καθοδήγηση, ιδίως για μικρές επιχειρήσεις, και αναλύοντας και διαδίδοντας παραδείγματα καλής πρακτικής, ιδίως μέσω της δικτύωσης των ενδιαφερομένων μερών σε τοπικό επίπεδο·

στ)

να προαγάγουν μια συστηματική προσέγγιση όσον αφορά τις καλές εργασιακές συνθήκες μέσω πρωτοβουλιών για την ποιότητα της εργασίας, εντάσσοντας ιδίως τις πτυχές της υγείας και της ασφάλειας, της δια βίου μάθησης και της ισότητας των φύλων στη διοίκηση επιχειρήσεων και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης·

ζ)

να εξασφαλίζουν την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επιβολή της εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή επαρκών πόρων στις επιθεωρήσεις εργασίας·

η)

να εφαρμόσουν περαιτέρω τη Συνολική Στρατηγική της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία εγκρίθηκε το 2003, με όλα τα ενδεδειγμένα μέσα·

θ)

να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις νέες τάσεις της απασχόλησης, όπως, λόγου χάρη, η αύξηση της αυτοαπασχόλησης, η εξωτερική ανάθεση, η υπεργολαβία, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι σε απόσπαση.

9.

Καλεί την Επιτροπή:

α)

να προαγάγει την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα σε συνάρτηση με τις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας·

β)

να εξασφαλίσει καλύτερη συνεργασία με διάφορες οργανώσεις και επιτροπές και μεταξύ αυτών, όπως της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας (ACSH), της Επιτροπής Ανωτέρων Επιθεωρητών Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, και να λάβει υπ' όψη τις πληροφορίες που παρέχουν οι προαναφερόμενες οργανώσεις και τις απόψεις που διατυπώνουν οι επιτροπές κατά τη διαμόρφωση νέων πολιτικών και νομοθετημάτων σε αυτόν τον τομέα·

γ)

να εξακολουθήσει να παρακολουθεί και να στηρίζει την εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλα τα κράτη μέλη·

δ)

να καταρτίσει, σε συνεργασία με την ACSH και τους κοινωνικούς εταίρους, εγχειρίδια για την εφαρμογή οδηγιών, ειδικότερα για τις ΜΜΕ·

ε)

να βελτιώσει τον συντονισμό με άλλες κοινοτικές πολιτικές, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού εργασίας και χημικών προϊόντων και όσον αφορά την πολιτική δημόσια υγείας, εκπαίδευσης και αποφυγής δυσμενών διακρίσεων·

στ)

να ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στην ACSH όσον αφορά εθνικές στρατηγικές·

ζ)

με την υποστήριξη της ACSH, να βελτιώσει την εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 89/391 EΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (1),όσον αφορά την ποιότητα, την κάλυψη και την προσβασιμότητα υπηρεσιών πρόληψης·

η)

να καθιερώσει κοινή μέθοδο για την αξιολόγηση οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε στενή συνεργασία με την ACSH και να εντείνει τις προσπάθειες για την περαιτέρω βελτίωση και απλούστευση του διοικητικού και κανονιστικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπ' όψη τον στόχο που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, καθώς και τις δραστηριότητες της Επιτροπής για την ελάττωση του διοικητικού φόρτου, χωρίς υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας το οποίο έχει ήδη επιτευχθεί, και δίνοντας την κατάλληλη προσοχή στις ανάγκες των μικροεπιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής·

θ)

να μεριμνήσει ώστε κάθε νέο νομοθέτημα που εκπονείται βάσει της κοινοτικής στρατηγικής να τηρεί τις αρχές της βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου που υπογράμμισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών, της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007, και να συνοδεύεται, επομένως, από ουσιαστική αξιολόγηση επιπτώσεων, ανάλογα με την περίπτωση·

ι)

να εργασθεί από κοινού με την ACSH για τη μελέτη τρόπων με τους οποίους οι εργοδότες μπορούν να συνεργάζονται όταν συνυπάρχουν διάφορα επίπεδα υπεργολαβίας στον ίδιο χώρο εργασίας·

ια)

να συνεργασθεί με τις νομοθετικές αρχές για τη θέσπιση του κατάλληλου ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, το οποίο θα λαμβάνει υπ' όψιν τα διαφορετικά εθνικά συστήματα και θα αποφεύγει την επιβολή πρόσθετου διοικητικού φόρτου.

10.

Καλεί τους κοινωνικούς εταίρους:

α)

να αναπτύξουν πρωτοβουλίες στα πλαίσια του τομεακού κοινωνικού διαλόγου και να μεριμνήσουν ώστε να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στη συστηματική διαχείριση των εργατικών κινδύνων·

β)

να συμβάλουν ενεργά στη διάδοση των βασικών αρχών της νέας αυτής στρατηγικής σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο επιχειρήσεων·

γ)

να συνεργασθούν ενεργά με τις αρχές των χωρών τους με σκοπό την ανάπτυξη και την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

δ)

να προαγάγουν και να διαδίδουν στον τόπο εργασίας την ορθή εφαρμογή των αρχών πρόληψης εργατικών κινδύνων·

ε)

να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την πρόληψη της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία και να λάβουν υπόψη την αξιολόγηση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου όσον αφορά το άγχος στην εργασία·

στ)

να ενισχύσουν, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, την παροχή τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης προς τους εκπροσώπους των εργαζομένων με την απονομή αρμοδιοτήτων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας και προς τους εργοδότες, ιδιαιτέρως στον κλάδο των ΜΜΕ.


(1)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


II Ανακοινώσεις

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συμβούλιο Επιτροπή

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/5


ΚΟΙΝΉ ΔΉΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΣΥΝΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΆΡΘΡΟ 251 ΤΗΣ ΣΥΝΘΉΚΗΣ ΕΚ)

(2007/C 145/02)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, αποκαλούμενα στο εξής συλλογικώς «όργανα», διαπιστώνουν ότι η τρέχουσα πρακτική που περιλαμβάνει επαφές μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των προέδρων των αρμοδίων επιτροπών και/ή των εισηγητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς επίσης και μεταξύ των συμπροέδρων της επιτροπής συνδιαλλαγής έχει αποδειχθεί αποτελεσματική.

2.

Τα όργανα επιβεβαιώνουν ότι απαιτείται συνεχής ενθάρρυνση της εν λόγω πρακτικής, η οποία εκτείνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της συναπόφασης. Τα όργανα δεσμεύονται να εξετάσουν τις μεθόδους εργασίας τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά το πλήρες φάσμα των δυνατοτήτων που παρέχει η διαδικασία συναπόφασης όπως την ορίζει η συνθήκη ΕΚ.

3.

Η παρούσα κοινή δήλωση διευκρινίζει αυτές τις μεθόδους εργασίας και τις πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή τους. Συμπληρώνει τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (1) και κυρίως τις διατάξεις της που αφορούν τη διαδικασία της συναπόφασης. Τα όργανα αναλαμβάνουν να σέβονται απόλυτα τέτοιες δεσμεύσεις σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της υπευθυνότητας και της αποτελεσματικότητας. Από την άποψη αυτή, τα όργανα θα πρέπει να εστιάζουν ιδιαιτέρως την προσοχή τους ώστε να σημειώνεται πρόοδος σε σχέση με προτάσεις απλούστευσης, τηρουμένου του κοινοτικού κεκτημένου.

4.

Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προκειμένου να επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους και έτσι να ανοίγουν τον δρόμο, κατά περίπτωση, για την έκδοση της σχετικής πράξης σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας.

5.

Προς εκπλήρωση του στόχου αυτού, συνεργάζονται με κατάλληλες διοργανικές επαφές ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών και να αναλύουν τον βαθμό σύγκλισης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συναπόφασης.

6.

Τα όργανα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς τους, δεσμεύονται να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των διαφόρων φακέλων της συναπόφασης. Μεριμνούν για τον κατά το δυνατό συντονισμό των οικείων χρονοδιαγραμμάτων εργασίας τους, ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών με συνοχή και συναινετικό πνεύμα. Κατά συνέπεια, προσπαθούν να καταρτίσουν ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των διαφόρων σταδίων που θα καταλήξουν στην τελική έγκριση διαφόρων νομοθετικών προτάσεων ενώ παράλληλα σέβονται τον πολιτικό χαρακτήρα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

7.

Η συνεργασία μεταξύ των οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης συχνά προσλαμβάνει τη μορφή τριμερών συναντήσεων («τριμερείς διάλογοι»). Το σύστημα των τριμερών διαλόγων έχει αποδείξει την ζωτικότητα και την ευελιξία του αυξάνοντας αισθητά τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνίας στο στάδιο της πρώτης ή της δεύτερης ανάγνωσης, καθώς και συνεισφέροντας στην προπαρασκευή των εργασιών της επιτροπής συνδιαλλαγής.

8.

Οι τριμερείς αυτοί διάλογοι συνήθως πραγματοποιούνται ανεπίσημα. Μπορεί να διεξάγονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και σε διάφορα επίπεδα εκπροσώπησης, ανάλογα με τη φύση της αναμενόμενης συζήτησης. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον δικό του εσωτερικό κανονισμό, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση, καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις και ενημερώνει εγκαίρως τα άλλα όργανα σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν τις συνεδριάσεις.

9.

Στο μέτρο του δυνατού, οιαδήποτε σχέδια συμβιβαστικών κειμένων υποβάλλονται για συζήτηση σε επικείμενη συνεδρίαση, διανέμονται εκ των προτέρων σε όλους τους συμμετέχοντες. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, οι τριμερείς διάλογοι που πραγματοποιούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ανακοινώνονται εκ των προτέρων, εφόσον είναι εφικτό.

10.

Η Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Εξετάζει προσεκτικά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα αιτήματα που δέχεται για παροχή πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου.

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

11.

Τα όργανα συνεργάζονται με καλή πίστη προκειμένου να επιτύχουν τη μέγιστη δυνατή προσέγγιση των θέσεών τους, ώστε η πράξη να εκδίδεται, εφόσον είναι δυνατόν, σε πρώτη ανάγνωση.

Συμφωνία κατά το στάδιο της πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

12.

Πραγματοποιούνται οι κατάλληλες επαφές ώστε να διευκολύνεται η διεξαγωγή των εργασιών κατά την πρώτη ανάγνωση.

13.

Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

14.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην πρόταση της Επιτροπής. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχθεί, με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, την έκβαση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της εν λόγω επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

15.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν επίκειται το κλείσιμο φακέλου σε πρώτη ανάγνωση, οι πληροφορίες για την πρόθεση σύναψης συμφωνίας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται το ταχύτερο δυνατό.

Συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης του Συμβουλίου

16.

Εφόσον δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι δυνατόν να συνεχισθούν οι επαφές με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο της κοινής θέσης.

17.

Η Επιτροπή διευκολύνει παρόμοιες επαφές και ασκεί το δικαίωμα πρωτοβουλίας της εποικοδομητικά, προκειμένου να επιφέρει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

18.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία κατά το στάδιο αυτό, ο/η πρόεδρος της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής διατυπώνει, με επιστολή της προς τον/την πρόεδρο της Coreper, σύσταση προς την ολομέλεια να αποδεχθεί την κοινή θέση του Συμβουλίου χωρίς τροποποιήσεις, με την επιφύλαξη επιβεβαίωσης της κοινής θέσης από το Συμβούλιο, καθώς και νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης. Αντίγραφο της επιστολής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

19.

Με την αιτιολογική του έκθεση, το Συμβούλιο εξηγεί, όσο το δυνατόν σαφέστερα, τους λόγους που το οδήγησαν να υιοθετήσει την κοινή του θέση. Στη δεύτερή του ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει στο μέγιστο βαθμό υπόψη τους λόγους αυτούς, καθώς και τη θέση της Επιτροπής.

20.

Πριν από τη διαβίβαση κοινής θέσης, το Συμβούλιο προσπαθεί να προσδιορίσει, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, την ημερομηνία διαβίβασής της, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας σε δεύτερη ανάγνωση.

Συμφωνία κατά το στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

21.

Οι κατάλληλες επαφές συνεχίζονται αμέσως μόλις διαβιβαστεί η κοινή θέση του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι αντίστοιχες θέσεις και έτσι να περατωθεί η νομοθετική διαδικασία το ταχύτερο δυνατό.

22.

Η Επιτροπή διευκολύνει τις επαφές αυτές και γνωμοδοτεί προκειμένου να επιτευχθεί προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική ισορροπία, καθώς και τον ρόλο που της ανατίθεται με τη συνθήκη.

23.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με ανεπίσημες διαπραγματεύσεις σε τριμερείς διαλόγους, ο/η πρόεδρος της Coreper διαβιβάζει, με επιστολή προς τον/την πρόεδρο της οικείας κοινοβουλευτικής επιτροπής, λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, υπό μορφή τροπολογιών στην κοινή θέση του Συμβουλίου. Με την εν λόγω επιστολή εκφράζεται η προθυμία του Συμβουλίου να αποδεχτεί την έκβαση, με την επιφύλαξη νομικής-γλωσσικής επαλήθευσης, εφόσον η έκβαση αυτή επιβεβαιωθεί από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην ολομέλεια. Αντίγραφο της επιστολής αυτής διαβιβάζεται στην Επιτροπή.

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ

24.

Εάν καταστεί σαφές ότι το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση και όταν το Συμβούλιο είναι έτοιμο να παρουσιάσει τη θέση του, διοργανώνεται ο πρώτος τριμερής διάλογος. Κάθε όργανο, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του, ορίζει τους συμμετέχοντες σε κάθε συνεδρίαση και καθορίζει την εντολή για τις διαπραγματεύσεις. Η Επιτροπή κάνει γνωστές το νωρίτερο δυνατό και στις δύο αντιπροσωπείες τις προθέσεις της όσον αφορά τη γνώμη της σε σχέση με τις τροπολογίες δεύτερης ανάγνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

25.

Τριμερείς διάλογοι πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής με στόχο να διευθετηθούν τα εναπομένοντα προβλήματα και να προετοιμαστεί το έδαφος για την επίτευξη συμφωνίας στην επιτροπή συνδιαλλαγής. Τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων συζητούνται και, ενδεχομένως, εγκρίνονται κατά τις συνεδριάσεις των οικείων οργάνων.

26.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου, κατόπιν συμφωνίας με τον/την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τηρουμένων των διατάξεων της συνθήκης.

27.

Η Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες της συνδιαλλαγής και αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχει προσέγγιση των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν σχέδια συμβιβαστικών κειμένων, λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον δέοντα σεβασμό στον ρόλο που ανατίθεται στην Επιτροπή με τη συνθήκη.

28.

Η προεδρία της επιτροπής συνδιαλλαγής ασκείται από κοινού από τον/την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον/την Πρόεδρο του Συμβουλίου. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής προεδρεύονται εκ περιτροπής από κάθε συμπρόεδρο.

29.

Οι συμπρόεδροι καθορίζουν από κοινού τις ημερομηνίες και ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής, με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία της εν λόγω επιτροπής καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Ζητείται η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τις προβλεπόμενες ημερομηνίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθορίζουν, ενδεικτικά, κατάλληλες ημερομηνίες για τις εργασίες της συνδιαλλαγής και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

30.

Οι συμπρόεδροι δύνανται να εγγράφουν διάφορα θέματα στην ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της επιτροπής συνδιαλλαγής. Παράλληλα με το βασικό θέμα («θέμα Β»), στο οποίο δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, είναι δυνατόν να ανοίγουν ή και να κλείνουν διαδικασίες συνδιαλλαγής για άλλα θέματα, χωρίς συζήτηση των θεμάτων αυτών («θέμα Α»).

31.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τηρώντας τις διατάξεις της συνθήκης σχετικά με τις προθεσμίες, προσπαθούν, στο μέτρο του δυνατού, να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις χρονοπρογραμματισμού, και ιδίως όσες απορρέουν από διακοπές των δραστηριοτήτων των οργάνων και από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, οι διακοπές των δραστηριοτήτων είναι οι συντομότερες δυνατές.

32.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής συνεδριάζει εκ περιτροπής στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με γνώμονα την ισοβαρή χρήση της υπάρχουσας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διερμηνείας.

33.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει στη διάθεσή της την πρόταση της Επιτροπής, την κοινή θέση του Συμβουλίου και τη γνώμη της Επιτροπής επ' αυτής, τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη γνώμη της Επιτροπής επ' αυτών, καθώς και το κοινό έγγραφο εργασίας των αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το εν λόγω έγγραφο εργασίας θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα τα ζητήματα που διακυβεύονται και να ανατρέχουν αποτελεσματικά σ' αυτά. Η Επιτροπή υποβάλλει τη γνώμη της, κατά γενικό κανόνα εντός τριών εβδομάδων από την επίσημη παραλαβή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το αργότερο μέχρι την έναρξη των εργασιών συνδιαλλαγής.

34.

Οι συμπρόεδροι μπορούν να υποβάλλουν στην επιτροπή συνδιαλλαγής κείμενα προς έγκριση.

35.

Η συμφωνία επί κοινού κειμένου διαπιστώνεται κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής συνδιαλλαγής ή, στη συνέχεια, με ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των συμπροέδρων. Αντίγραφα των επιστολών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή.

36.

Εάν η επιτροπή συνδιαλλαγής καταλήξει σε συμφωνία επί κοινού κειμένου, το κείμενο αυτό, αφού λάβει την οριστική διατύπωση από νομική-γλωσσική άποψη, διαβιβάζεται στους συμπροέδρους για έγκριση. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το σχέδιο κοινού κειμένου μπορεί να υποβάλλεται στους συμπροέδρους προς έγκριση.

37.

Οι συμπρόεδροι διαβιβάζουν το εγκριθέν κοινό κείμενο στους/στις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Όταν η επιτροπή συνδιαλλαγής δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει επί κοινού κειμένου, οι συμπρόεδροι ενημερώνουν σχετικά τους/τις Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με επιστολή την οποία συνυπογράφουν. Οι επιστολές αυτές αποτελούν επίσημα πρακτικά. Αντίγραφα των επιστολών αυτών διαβιβάζονται στην Επιτροπή προς ενημέρωση. Τα έγγραφα εργασίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής είναι διαθέσιμα στο Μητρώο κάθε οργάνου, μόλις περατωθεί η διαδικασία.

38.

Η Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ενεργούν από κοινού ως γραμματεία της επιτροπής συνδιαλλαγής, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

39.

Εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο θεωρούν αναγκαίο να παρατείνουν τις προθεσμίες του άρθρου 251 της συνθήκης, ενημερώνουν σχετικά τον/την Πρόεδρο του άλλου οργάνου και στην Επιτροπή.

40.

Όταν επιτυγχάνεται συμφωνία στην πρώτη ή την δεύτερη ανάγνωση ή κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής, το συμφωνηθέν κείμενο λαμβάνει οριστική διατύπωση από τις υπηρεσίες γλωσσομαθών νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι οποίες ενεργούν σε στενή συνεργασία και με κοινή συμφωνία.

41.

Δεν γίνονται αλλαγές σε τυχόν συμφωνηθέν κείμενο χωρίς ρητή συμφωνία, στο κατάλληλο επίπεδο, των εκπροσώπων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου.

42.

Κατά την οριστική διατύπωση λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι διαφορετικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες για την περάτωση των εσωτερικών διαδικασιών. Τα όργανα δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν τις προθεσμίες που ορίζονται για τη νομική-γλωσσική οριστική διατύπωση των πράξεων για να επανέλθουν σε συζητήσεις επί θεμάτων ουσίας.

43.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν σε κοινό μορφότυπο των κειμένων που συντάσσουν από κοινού.

44.

Στο μέτρο του δυνατού, τα όργανα δεσμεύονται να χρησιμοποιούν κοινώς αποδεκτές τυποποιημένες ρήτρες για ενσωμάτωση στις πράξεις που θεσπίζονται στο πλαίσιο της συναπόφασης, ιδίως όσον αφορά διατάξεις που αφορούν την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών (σύμφωνα με την απόφαση περί «επιτροπολογίας» (2)), την έναρξη ισχύος, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των πράξεων, καθώς και τον σεβασμό του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

45.

Τα όργανα προσπαθούν να πραγματοποιούν κοινή συνέντευξη τύπου για να ανακοινώνουν την επιτυχή έκβαση της νομοθετικής διαδικασίας σε πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση ή σε συνδιαλλαγή. Προσπαθούν επίσης να εκδίδουν κοινά ανακοινωθέντα τύπου.

46.

Μετά την έκδοση νομοθετικής πράξης με τη διαδικασία συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το κείμενο υποβάλλεται προς υπογραφή στον/στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον/στην Πρόεδρο του Συμβουλίου, καθώς και στους γενικούς γραμματείς των εν λόγω οργάνων.

47.

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λαμβάνουν το κείμενο προς υπογραφή στις αντίστοιχες γλώσσες τους και, στο μέτρο του δυνατού, συνυπογράφουν το κείμενο σε κοινή τελετή, η οποία οργανώνεται κάθε μήνα με αντικείμενο την υπογραφή σημαντικών κειμένων παρουσία των μέσων ενημέρωσης.

48.

Το συνυπογραφέν κείμενο διαβιβάζεται προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα πραγματοποιείται κανονικά εντός δύο μηνών από την έκδοση της νομοθετικής πράξης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

49.

Αν ένα από τα όργανα εντοπίσει τεχνικό ή προφανές σφάλμα σε κείμενο (ή σε μια από τις γλωσσικές του αποδόσεις) ενημερώνει αμέσως τα άλλα όργανα σχετικά. Εάν το σφάλμα αφορά πράξη που δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, οι υπηρεσίες γλωσσομαθών νομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συντάσσουν σε στενή συνεργασία το αναγκαίο διορθωτικό. Εάν το σφάλμα αφορά πράξη η οποία έχει ήδη εκδοθεί από το ένα ή και τα δύο αυτά όργανα, ανεξαρτήτως του αν έχει ή όχι δημοσιευθεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εκδίδουν, με κοινή συμφωνία, διορθωτικό που συντάσσεται σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δεκατρείς Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

Image

Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Πρόεδρος

Image

Για την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο Πρόεδρος

Image


(1)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

(2)  Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 200 της 27.7.2006, σ. 11).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/10


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.4693 — Veolia/Sulo)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 145/03)

Στις 19 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32007M4693. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/10


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.4663 — voestalpine/Böhler-Uddeholm)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 145/04)

Στις 18 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32007M4663. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/11


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.4704 — Bridgepoint/Gambro Healthcare)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 145/05)

Στις 26 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32007M4704. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://eur-lex.europa.eu).


30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/12


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 145/06)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

21.3.2007

Αριθμός ενίσχυσης

NN 53/06

Κράτος μέλος

Μάλτα

Περιφέρεια

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Għajnuna mil-Istat (obbligi ta' servizz pubbliku) għall-operaturi tal-karozzi tal-linja f'Malta

Νομική βάση

Ftehim bejn il-Gvern ta' Malta u l-ATP ta' l-1995

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Μορφή της ενίσχυσης

Αντιστάθμιση για παροχή δημόσιας υπηρεσίας

Προϋπολογισμός

Μεταξύ 1,25 και 2,0 εκατ. MTL

Ένταση

100 %

Διάρκεια

Οικονομικοί τομείς

Επιβατικές μεταφορές με λεωφορείο

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Il-Gvern Malti

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

21.2.2007

Αριθμός ενίσχυσης

N 738/06

Κράτος μέλος

Τσεχική Δημοκρατία

Περιφέρεια

Celé území státu

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

Pomoc státu při odstraňovaní škod vzniklých povodní v roce 2006 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu

Νομική βάση

Usnesení vlády č. 604 ze dne 24. května 2006 o Strategii obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006 a ke zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi

Τύπος του μέτρου

Καθεστώς ενίσχυσης

Στόχος

Ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές

Μορφή ενίσχυσης

Επιχορήγηση

Προϋπολογισμός

47 388 000 CZK (1 675 000 EUR)

Ένταση

100 %

Διάρκεια

Έως τα τέλη του 2007

Οικονομικός τομέας

Μεταφορές (εσωτερικές πλωτές οδοί)

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Ministerstvo dopravy

Nábřeží Ludvika Svobody 12/222

CZ-110 15 Praha

Άλλες πληροφορίες

Το κείμενο της απόφασης στην (στις) αυθεντική(-ές) γλώσσα(-ες), χωρίς τα εμπιστευτικά στοιχεία, είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επιτροπή

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/14


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

29 Ιουνίου 2007

(2007/C 145/07)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3505

JPY

ιαπωνικό γιεν

166,63

DKK

δανική κορόνα

7,4422

GBP

λίρα στερλίνα

0,674

SEK

σουηδική κορόνα

9,2525

CHF

ελβετικό φράγκο

1,6553

ISK

ισλανδική κορόνα

84,26

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9725

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5837

CZK

τσεχική κορόνα

28,718

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

246,15

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6963

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,7677

RON

ρουμανικό λέι

3,134

SKK

σλοβακική κορόνα

33,635

TRY

τουρκική λίρα

1,774

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,5885

CAD

καναδικό δολάριο

1,4245

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,5569

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,7502

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0664

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 247,73

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

9,5531

CNY

κινεζικό γιουάν

10,2816

HRK

κροατικό κούνα

7,3035

IDR

ινδονησιακή ρουπία

12 201,77

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,6626

PHP

πέσο Φιλιππινών

62,461

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,807

THB

ταϊλανδικό μπατ

42,615


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/15


ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΉ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑ

(2007/C 145/08)

Κατάλογος των τελωνειακών αρχών που καθορίσθηκαν από τα κράτη μέλη για την παραλαβή ή την παράδοση των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (2)

Κράτος μέλος

Τελωνειακή αρχή

ΑΥΣΤΡΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Zentralstelle für Verbindliche Zolltarifauskünfte

Vordere Zollamtsstraße 5

A-1030 Wien

ΒΕΛΓΙΟ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Centrale administratie der douane en accijnzen

Dienst Nomenclatuur (Tarief), Landbouw en Waarde

Cel BTI

North Galaxy — Gebouw A — 8ste verdieping

Koning Albert II laan 33

B-1030 Brussel

Administration centrale des douanes et accises

Service Nomenclature (Tarif), Agriculture et Valeur

Cellule RTC

North Galaxy Bâtiment A — 8ième étage

33, Avenue Albert II

B-1030 Bruxelles

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Агенция «Митници»

Централно Митническо Управление

ул. «Г. С. Раковски» No. 47

BG-София 1202

ΓΑΛΛΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Direction générale des Douanes et Droits indirects, bureau E4

8 rue de la Tour des Dames

F-75436 Paris cèdex 09

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Oberfinanzdirektion Cottbus

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Berlin

Grellstraße 18-24

D-10409 Berlin

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 10, 11, 20, 22, 23 καθώς και των κεφαλαίων 86 έως 92 και 94 έως 97 της Τελωνειακής Ονοματολογίας.

Oberfinanzdirektion Hamburg

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Baumacker 3

D-22523 Hamburg

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 2, 3, 5, 9, 12 έως 16,18, 24 και 27, των κλάσεων 3505 και 3506 καθώς και των

κεφαλαίων 38 έως 40, 45 και 46 της Τελωνειακής Ονοματολογίας.

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt Frankfurt am Main

Gutleutstraße 185

D-60327 Frankfurt am Main

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 25, 32, 34 έως 37 (εξαιρουμένων των κλάσεων 3505 και 3506), 41 έως 43 και 50 έως 70 της Τλωνειακής Ονοματολογίας.

Oberfinanzdirektion Köln

Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt

Merianstraße 110

D-50765 Köln

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 17, 26, 28 έως 31, 33, 47 έως 49, 71 έως 83 και 93 της Τελωνειακής Ονοματολογίας

Oberfinanzdirektion Nürnberg

Zolltechnische Prüfungs-und Lehranstalt München

Lilienthalstraße 3, 85570 Markt Schwaben

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 1, 4, 7, 8, 19, 21 της Τελωνειακής Ονοματολογίας

Sophienstraße 6

D-80333 München

Για εμπορεύματα των κεφαλαίων 6, 44, 84 και 85 της Τελωνειακής Ονοματολογίας

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Όλα τα Τελωνεία

ΔΑΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Όλες οι περιφερειακές τελωνειακές και φορολογικές αρχές

ΕΛΛΑΣ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Διεύθυνση Δασμολογική (Δ. 17)

Τμήμα Α’ (Δασμολογικό)

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αμαλίας 40

GR-105 58 Αθήνα

ΕΣΘΟΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Maksu-ja Tolliamet

Narva mnt 9j

EE-15176 Tallinn

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

HM Revenue and Customs

Frontiers, Duty Liability Team

2nd Floor, Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

United Kingdom

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Office of the Revenue Commissioners

Classification Unit

Customs Procedures Branch

Government Offices

Nenagh

Co. Tipperary

Ireland

ΙΣΠΑΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano 17

E-28071 Madrid

ΙΤΑΛΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Agenzia delle Dogane

Ufficio Applicazione Tributi

Via Mario Carucci, 71

I-00143 Roma

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Όλα τα Τελωνεία

KΥΠΡΟΣ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Γωνία Μ. Καραολή και Γρ. Αυξεντίου

1096 Λευκωσία

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιτελωνείο

CY-1440 Λευκωσία

ΛΕΤΤΟΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Valsts ieņēmumu dienests

Galvenā muitas pārvalde

11. novembra krastmala 17

LV-1841 Rīga

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25,

LT-01105 Vilnius

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Direction des douanes et accises

B.P. 1605

L-1016 Luxembourg

ΜΑΛΤΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Binding Tariff Information Unit

Customs House

Valletta CMR 02

Malta

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Belastingdienst/Douane Rotterdam/kantoor Laan op Zuid

t.a.v. Afdeling bindende tarief inlichtingen

Postbus 50966

3007 BJ Rotterdam

Nederland

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Vám- és Pénzügyőrség

Vegyvizsgáló Intézete

Hősök fasora 20-24

H-1163 Budapest

ΠΟΛΩΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Izba Celna w Warszawie

ul. Erazma Ciołka 14A

PL-01-443 Warszawa

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua da Alfândega, n.o 5

P-1149-006 Lisboa

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Όλα τα Τελωνεία

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Autoritatea Naţională a Vămilor

Strada Matei Millo, nr. 13, sector 1,

Bucureşti

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Colny urad Bratislava

Oddelenie colnych tarif

Mileticova 42

SK-824 59 Bratislava

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Republika Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

SLO-1523 Ljubljana

ΣΟΥΗΔΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων καθώς και για την παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Tullverket

Box 12854

S-112 98 Stockholm

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Celní ředitelství Praha

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Celní ředitelství Praha

Oddělení závazných informacý

Washingtonova 7

CZ-113 54 Praha 1

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Tullihallitus — Tariffiyksikkö

Erottajanku 2, PL 512

FIN-00101 Helsinki

Tullstyrelsen Tariffenhet

Skillnadsgatan 2, PB 512

FIN-00101 Helsingfors

Τελωνειακές αρχές που καθορίσθηκαν για την παραλαβή των αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών

Κεντρική Υπηρεσία των Τελωνείων και όλα τα Τελωνεία


(1)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 6.


30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/20


Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας)

(2007/C 145/09)

EOT (1)

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

(και έγγραφο αναφοράς)

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου

Σημείωση 1

CEN

EN 26:1997

Συσκευές καύσεως αερίου για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού για χρήσεις υγιεινής, με ατμοσφαιρικούς καυστήρες

 

EN 26:1997/A1:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(18.7.2001)

EN 26:1997/A3:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(30.4.2007)

EN 26:1997/AC:1998

 

 

CEN

EN 30-1-1:1998

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-1: Ασφάλεια — Γενικά

 

EN 30-1-1:1998/A1:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(30.9.1999)

EN 30-1-1:1998/A2:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(29.2.2004)

EN 30-1-1:1998/A3:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.12.2005)

EN 30-1-1:1998/A2:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-1-2:1999

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-2: Ασφάλεια — Συσκευές με φούρνους ή/και σχάρες βεβιασμένης κυκλοφορίας αέρα

 

CEN

EN 30-1-3:2003+A1:2006

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-3: Ασφάλεια — Συσκευές με υαλοκεραμικές εστίες

EN 30-1-3:2003

Ημερομηνία λήξης

(30.4.2007)

CEN

EN 30-1-4:2002

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 1-4: Ασφάλεια — Συσκευές με έναν ή περισσότερους καυστήρες αερίου με αυτόματο σύστημα ελέγχου των καυστήρων

 

EN 30-1-4:2002/A1:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.5.2007)

CEN

EN 30-2-1:1998

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-1: Ορθολογική χρήση ενέργειας — Γενικά

 

EN 30-2-1:1998/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(10.12.2004)

EN 30-2-1:1998/A2:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(11.11.2005)

EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 30-2-2:1999

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-2: Ορθολογική χρήση ενέργειας — Συσκευές με φούρνους ή/και σχάρες βεβιασμένης κυκλοφορίας

 

CEN

EN 88:1991

Ρυθμιστές πίεσης συσκευών αερίου για πιέσεις εισόδου έως 200 mbar

 

EN 88:1991/A1:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(17.7.1997)

CEN

EN 89:1999

Θερμαντήρες νερού με αποθήκευση, με αέριο καύσιμο, για χρήσεις υγιεινής

 

EN 89:1999/A1:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(17.10.2000)

EN 89:1999/A2:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(18.7.2001)

EN 89:1999/A3:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(30.4.2007)

EN 89:1999/A4:2006

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.5.2007)

CEN

EN 125:1991

Διατάξεις ελέγχου φλόγας για συσκευές αερίων καυσίμων — Θερμοηλεκτρικές διατάξεις ελέγχου φλόγας

 

EN 125:1991/A1:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(17.7.1997)

CEN

EN 126:2004

Διατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου

EN 126:1995

Ημερομηνία λήξης

(10.12.2004)

CEN

EN 161:2007

Αυτόματες βαλβίδες διακοπής παροχής για καυστήρες και συσκευές αερίου

EN 161:2001

31.7.2007

CEN

EN 203-1:2005

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφαλείας

EN 203-1:1992

31.12.2008

CEN

EN 203-2-1:2005

Eπαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις — Καυστήρες χωρίς κάλυμμα και καυστήρες τύπου wok

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-2:2006

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-2: Ειδικές απαιτήσεις — Φούρνοι

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-3:2005

Eπαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις — Χύτρες

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-4:2005

Εξοπλισμός επαγγελματικών μαγειρείων με αέρια καύσιμα — Μέρος 2-4: Ειδικές απαιτήσεις — Συσκευές τηγανίσματος

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-6:2005

Eπαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις — Θερμαντήρες ζεστού νερού για αφεψήματα

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-8:2005

Εξοπλισμός επαγγελματικών μαγειρείων με αέρια καύσιμα — Μέρος 2-8: Ειδικές απαιτήσεις — Συσκευές για σωτάρισμα και παέγια

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-9:2005

Eπαγγελματικές μαγειρικές συσκευές αερίου — Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις — Συμπαγή καλύμματα, ελάσματα θέρμανσης και εσχάρες

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 203-2-11:2006

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια — Μέρος 2-11: Ειδικές απαιτήσεις — Χύτρες πάστας

EN 203-2:1995

31.12.2008

CEN

EN 257:1992

Μηχανικοί θερμοστάτες για συσκευές αερίου

 

EN 257:1992/A1:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(17.7.1997)

CEN

EN 297:1994

Λέβητες κεντρικής θερμάνσεως που χρησιμοποιούν καύσιμα αέρια — Λέβητες τύπου Β11 και Β11ΒS που φέρουν ατμοσφαιρικούς καυστήρες ονομαστικής θερμικής φόρτισης όχι μεγαλύτερης από 70 KW

 

EN 297:1994/A3:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(24.2.1998)

EN 297:1994/A5:1998

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.12.1998)

EN 297:1994/A2:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(29.10.2002)

EN 297:1994/A6:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(23.12.2003)

EN 297:1994/A4:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(11.6.2005)

EN 297:1994/A2:1996/AC:2006

 

 

CEN

EN 298:2003

Αυτόματα συστήματα ελέγχου καυστήρων αερίου για καυστήρες αερίου και συσκευές καύσεως αερίου με ή χωρίς ανεμιστήρες

EN 298:1993

Ημερομηνία λήξης

(30.9.2006)

CEN

EN 303-3:1998

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 3: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου — Συγκρότημα που περιλαμβάνει ένα λέβητα και ένα καυστήρα με βεβιασμένη προσαγωγή αέρα

 

EN 303-3:1998/A2:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(11.6.2005)

EN 303-3:1998/AC:2006

 

 

CEN

EN 303-7:2006

Λέβητες θέρμανσης — Μέρος 7: Λέβητες κεντρικής θέρμανσης αερίου με καυστήρα βεβιασμένης προσαγωγής αέρα και ονομαστική θερμική ισχύ εξόδου έως και 1 000 kW

 

CEN

EN 377:1993

Λιπαντικά για συσκευές και τον εξοπλισμό τους με χρήση καυσίμων αερίων εκτός από τις προοριζόμενες για βιομηχανική χρήση

 

EN 377:1993/A1:1996

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(11.6.2005)

CEN

EN 416-1:1999

Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με ένα καυστήρα με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

EN 416-1:1999/A1:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(18.7.2001)

EN 416-1:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 416-1:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.10.2002)

CEN

EN 416-2:2006

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, με έναν καυστήρα με ανεμιστήρα — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 419-1:1999

Μη οικιακοί ανηρτημένοι θερμαντήρες αερίου, φωτεινής ακτινοβολίας, με καυστήρες χωρίς ανεμιστήτα — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

EN 419-1:1999/A1:2000

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(18.7.2001)

EN 419-1:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 419-1:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(9.9.2003)

CEN

EN 419-2:2006

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, φωτεινής ακτινοβολίας — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 437:2003

Αέρια δοκιμής — Πιέσεις δοκιμής — Κατηγορίες συσκευών

EN 437:1993

Ημερομηνία λήξης

(23.12.2003)

CEN

EN 449:2002

Προδιαγραφή συσκευών υγραερίου — Οικιακές συσκευές θέρμανσης χώρου χωρίς καπνοδόχο (περιλαμβανομένων και των συσκευών με καταλυτική καύση)

EN 449:1996

Ημερομηνία λήξης

(2.7.2003)

CEN

EN 461:1999

Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Μη οικιακές συσκευές θέρμανσης χωρίς καπνοδόχο μέχρι 10 kW

 

EN 461:1999/A1:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(10.12.2004)

CEN

EN 483:1999

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου C με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μέχρι 70 kW

 

EN 483:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 483:1999/A2:2001/AC:2006

 

 

CEN

EN 484:1997

Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Ανεξάρτητες θερμαινόμενες πλάκες με ή χωρίς σχάρα για υπαίθρια χρήση

 

CEN

EN 497:1997

Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Καυστήρες βρασμού πολλαπλών χρήσεων για υπαίθρια χρήση

 

CEN

EN 498:1997

Προδιαγραφή συσκευών αερίου για υγραέριο — Συσκευές ψησίματος για υπαίθρια χρήση

 

CEN

EN 509:1999

Διακοσμητικά τζάκια αερίου

 

EN 509:1999/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.12.2003)

EN 509:1999/A2:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(30.6.2005)

CEN

EN 521: 2006

Προδιαγραφές συσκευών που λειτουργούν αποκλειστικά με υγραέριο — Φορητές συσκευές υγραερίου με πίεση λειτουργίας την πίεση του αεριοποιημένου υγραερίου στο δοχείο τροφοδοσίας

EN 521:1998

Ημερομηνία λήξης

(31.8.2006)

CEN

EN 525:1997

Μη οικιακοί αερολέβητες για θέρμανση χώρου, με άμεση καύση αερίου, βεβιασμένης κυκλοφορίας, με καθαρή θερμική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kW

 

CEN

EN 549:1994

Ελαστικά υλικά για στεγανωτικά παρεμβύσματα και διαφράγματα συσκευών και εξοπλισμού αερίων

EN 291:1992

EN 279:1991

Ημερομηνία λήξης

(31.12.1995)

CEN

EN 613:2000

Μεμονωμένοι θερμαντίρες αερίου με συναγωγή

 

EN 613:2000/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(23.12.2003)

CEN

EN 621:1998

Μη οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 300 kw, χωρίς ανεμιστήρα υποβοήθησης για τη μεταφορά του αέρα καύσεως ή και των καυσαερίων

 

EN 621:1998/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.3.2002)

CEN

EN 624:2000

Προδιαγραφές συσκευών που λειτουργούν αποκλειστικά με υγραέριο (LPG) — Μονωμένες διατάξεις θέρμανσης χώρου με υγραέριο για εγκατάσταση σε οχήματα και σκάφη

 

CEN

EN 625:1995

Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με καύση αερίου — Ειδικές απαιτήσεις για τη λειτουργία θέρμανσης νερού οικιακής χρήσης, λεβήτων διπλής ενέργειας με ονομαστική θερμική παροχή μέχρι και 70 kW

 

CEN

EN 656:1999

Λέβητες αερίου κεντρικής θέρμανσης — Λέβητες τύπου Β με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου από 70 kW έως 300 kW

 

CEN

EN 676:2003

Αυτόματοι καυστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας για αέρια καύσιμα

EN 676:1996

Ημερομηνία λήξης

(8.4.2004)

CEN

EN 677:1998

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Eιδικές απαιτήσεις για λέβητες συμπύκvωσης με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ όxι μεγαλύτερη από 70kW

 

CEN

EN 732:1998

Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Ψυγεία απορρόφησης

 

CEN

EN 751-1:1996

Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης, 2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 1: Αναερόβιες συνδετικές ουσίες

 

CEN

EN 751-2:1996

Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης, 2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 2: Μη σκληρυνόμενες συνδετικές ουσίες

 

CEN

EN 751-3:1996

Υλικά στεγανοποίησης για μεταλλικές κοχλιωτές συνδέσεις σε επαφή με αέρια 1ης, 2ης και 3ης οικογένειας και θερμού νερού — Μέρος 3: Μη τηκόμενες ταινίες PTFE

 

EN 751-3:1996/AC:1997

 

 

CEN

EN 777-1:1999

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 1: Σύστημα D, ασφάλεια

 

EN 777-1:1999/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.8.2001)

EN 777-1:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 777-1:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.10.2002)

CEN

EN 777-2:1999

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 2: Σύστημα E, ασφάλεια

 

EN 777-2:1999/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.8.2001)

EN 777-2:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 777-2:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.10.2002)

CEN

EN 777-3:1999

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 3: Σύστημα F, ασφάλεια

 

EN 777-3:1999/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.8.2001)

EN 777-3:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 777-3:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.10.2002)

CEN

EN 777-4:1999

Μη οικιακοί αναρτημένοι θερμαντήρες αερίου, μη φωτεινής ακτινοβολίας, πολλαπλών καυστήρων, με ανεμιστήρα — Μέρος 4: Σύστημα Η, ασφάλεια

 

EN 777-4:1999/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.8.2001)

EN 777-4:1999/A2:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.1.2002)

EN 777-4:1999/A3:2002

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.10.2002)

CEN

EN 778:1998

Οικιακοί αερολέβητες αερίου, για θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kw, χωρίς ανεμιστήρα υποβοήθησης για τη μεταφορά του αέρα καύσεως ή και των καυσαερίων

 

EN 778:1998/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.3.2002)

CEN

EN 1020:1997

Μη οικιακοί αερολέβητες για θέρμανση χώρου, με καύση αερίου, βεβιασμένης κυκλοφορίας με θερμική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kW με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της μεταφοράς αέρα καύσεως ή/και καυσαερίων

 

EN 1020:1997/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.3.2002)

CEN

EN 1106:2001

Χειροκίνητες στρόφιγγες για συσκευές αερίου

 

CEN

EN 1196:1998

Oικιακoί και μη oικιακoί λέβητες αερίoυ — Συμπληρωματικές απαιτήσεις για αερoλέβητες συμπύκvωσης

 

CEN

EN 1266:2002

Μεμονωμένοι θερμαντήρες χώρου αερίου με συναγωγή, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα για την υποστήριξη της προσαγωγής του αέρα καύσης ή/και της απαγωγής των καυσαερίων

 

EN 1266:2002/A1:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(28.2.2006)

CEN

EN 1319:1998

Οικιακοί αερολέβητες αερίου για θέρμανση χώρου, βεβιασμένης κυκλοφορίας με καυστήρες με ανεμιστήρα, με κατώτερη θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW

 

EN 1319:1998/A2:1999

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(17.10.2000)

EN 1319:1998/A1:2001

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(31.3.2002)

CEN

EN 1458-1:1999

Στεγνωτήρια τυμπάνου οικιακής χρήσης, με άμεση καύση αερίου, των τύπων B22D και B23D, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 6 kW — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

CEN

EN 1458-2:1999

Στεγνωτήρια τυμπάνου οικιακής χρήσης, με άμεση καύση αερίου, των τύπων B22D και B23D, με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 6 kW — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 1596:1998

Πρoδιαγραφή απoκλειστικά για συσκευές υγραερίoυ — Kιvητoί και φoρητoί μη oικιακoί αερoλέβητες βεβιασμέvης κυκλoφoρίας με άμεση καύση

 

EN 1596:1998/A1:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(10.12.2004)

CEN

EN 1643:2000

Συστήματα ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων για αυτόματες βαλβίδες διακοπής σε καυστήρες και συσκευές αερίου

 

CEN

EN 1854:2006

Διατάξεις επιτήρησης πίεσης για καυστήρες αερίου και συσκευές αερίου

EN 1854:1997

Ημερομηνία λήξης

(4.11.2006)

CEN

EN 12067-1:1998

Διατάξεις ελέγχου της αναλογίας αερίου/αέρα για καυστήρες και συσκευές αερίου — Μέρος 1: Πνευματικοί τύποι

 

EN 12067-1:1998/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(23.12.2003)

CEN

EN 12067-2:2004

Διατάξεις ελέγχου της αναλογίας αερίου/αέρα για καυστήρες και συσκευές αερίου — Μέρος 2: Ηλεκτρονικοί τύποι

 

CEN

EN 12078:1998

Ρυθμιστές πίεσης μηδενικής βάσεως για καυστήρες και συσκευές αερίου

 

CEN

EN 12244-1:1998

Πλυντήρια με απ’ ευθείας καύση αερίου με θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 20kw — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

CEN

EN 12244-2:1998

Πλυντήρια με απ’ ευθείας καύση αερίου μ θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 20kw — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 12309-1:1999

Κλιματιστικές συσκευές ή/και αντλίες θερμότητας αερίου, με απορρόφηση και προσρόφηση, με θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

CEN

EN 12309-2:2000

Κλιματιστικές συσκευές ή/ και αντλίες θερμότητας αερίου, με απορρόφηση και προσρόφηση, με θερμική ισχύ εισόδου μη υπερβαίνουσα τα 70 kW — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 12669:2000

Φυσητήρες θερμού αέρα με απ' ευθείας καύση αερίου για χρήση σε θερμοκήπια και ως συμπληρωματική θέρμανση μη οικιακών χώρων

 

CEN

EN 12752-1:1999

Στεγνωτήρια τυμπάνου αερίου τύπου Β με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 20 kW — Μέρος 1: Ασφάλεια

 

CEN

EN 12752-2:1999

Στεγνωτήρια τυμπάνου αερίου τύπου Β με ονομαστική θερμική ισχύ εισόδου όχι μεγαλύτερη από 20 kW — Μέρος 2: Ορθολογική χρήση ενέργειας

 

CEN

EN 12864:2001

Ρυθμιστές πίεσης σταθερής ρύθμισης, με μέγιστη πίεση εξόδου μικρότερη ή ίση των 200 mbar, με παροχή μικρότερη ή ίση από 4 kg/h και οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους

 

EN 12864:2001/A1:2003

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(10.12.2004)

EN 12864:2001/A2:2005

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(28.2.2006)

CEN

EN 13278:2003

Ανεξάρτητοι θερμαντήρες χώρου αερίου με ανοιχτή πρόσοψη θαλάμου καύσης

 

CEN

EN 13611:2000

Διατάξεις ασφαλείας και ελέγχου για καυστήρες αερίου — Γενικές απαιτήσεις

 

EN 13611:2000/A1:2004

Σημείωση 3

Ημερομηνία λήξης

(30.6.2005)

CEN

EN 13785:2005

Ρυθμιστές πίεσης με παροχή έως και 100 Kg/h και με μέγιστη ονομαστική πίεση εξόδου έως και 4 bar, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το EN 12864, και οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους

 

EN 13785:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13786:2004

Αυτόματοι μεταγωγείς με μέγιστη πίεση εξόδου έως και 4 bar, με παροχή έως και 100 Kg/h και οι σχετικές διατάξεις ασφαλείας, για βουτάνιο, προπάνιο ή μείγματά τους

 

CEN

EN 13836:2006

Λέβητες αερίoυ κεvτρικής θέρμαvσης — Λέβητες τύπου Β με ovoμαστική θερμική ισxύ εισόδoυ μεγαλύτερη από 300 kW και μικρότερη ή ίση των 1 000 kW

 

CEN

EN 14438:2006

Ένθετες συσκευές αερίου για την θέρμανση περισσοτέρων του ενός δωματίου

 

CEN

EN 14543:2005

Προδιαγραφές για συσκευές αποκλειστικά υγραερίου — Θερμαντήρες αιθρίων — Θερμαντήρες αιθρίων με υγραέριο, μη συνδεδεμένοι με καπνοδόχο, για χρήση σε υπαίθριους και αεριζόμενους χώρους

 

CEN

EN 15033:2006

Θερμαντήρες κλειστού κυκλώματος για την παροχή καθαρού,ζεστού νερού με χρήση καυσίμου LPG για οχήματα και σκάφη

 

Σημείωση 1

Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης («dow»), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

Σημείωση 3

Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται «τροποποίηση». Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 4) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη «τροποποίηση». Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κάθε αίτηση για παροχή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα πρέπει να απευθύνεται είτε στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης είτε στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των οποίων ο κατάλογος επισυνάπτεται ως παράρτημα στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Συμβουλίου (2) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ (3).

Η δημοσίευση των στοιχείων αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει ότι τα πρότυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες.

Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τους προηγούμενους καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες σε

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  EOT: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11· fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71· fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00· fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

(3)  ΕΕ L 217 της 5.8.1998, 18.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Επιτροπή

30.6.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 145/31


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/C 145/10)

1.

Στις 22 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις The Veritas Capital Fund III L.P, μέρος του ομίλου επιχειρήσεων Veritas («Veritas», ΗΠΑ), Golden Gate Capital Management LLC («GG», ΗΠΑ) και Goldman Sachs Group Inc («GS», ΗΠΑ) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο της επιχείρησης Aeroflex Incorporated («Aeroflex», ΗΠΑ) με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Veritas: επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο,

για την GG: επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο,

για την GS: επενδυτική τραπεζική, διαχείριση κινητών αξιών και επενδύσεων,

για την Aeroflex: σχεδιασμός και κατασκευή μικροηλεκτρονικών προϊόντων και συστημάτων ελέγχου για τους κλάδους των επικοινωνιών, της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4771 — Veritas/Golden Gate/Goldman Sachs/Aeroflex. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.