ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

49ό έτος
25 Ιουλίου 2006


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Συμβούλιο

2006/C 172/1

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων

1

 

Επιτροπή

2006/C 172/2

Ισοτιμίες του ευρώ

4

2006/C 172/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

5

2006/C 172/4

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής

6

2006/C 172/5

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ( 1 )

8

2006/C 172/6

Ανακοίνωση σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα βαμβακερών πανικών κρεβατιού καταγωγής Ινδίας: τροποποίηση της επωνυμίας εταιρείας υποκείμενης σε ατομικό αντισταθμιστικό δασμό

21

2006/C 172/7

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

22

2006/C 172/8

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

23

 

III   Πληροφορίες

 

Επιτροπή

2006/C 172/9

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη (Πρόγραμμα e Contentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

26

2006/C 172/1

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

34

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Συμβούλιο

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/1


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων

(2006/C 172/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

το στρατηγικό στόχο που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας, της 23ης-24ης Μαρτίου 2000, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης, της 23ης και 24ης Μαρτίου 2001, να γίνει η ανταγωνιστικότερη και η δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,

την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας προς το Συμβούλιο Παιδείας να επιδοθεί σε γενικότερο προβληματισμό σχετικά με τους συγκεκριμένους μελλοντικούς στόχους των εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρωμένο σε κοινά μελήματα και προτεραιότητες αλλά σεβόμενο παράλληλα την εθνική ποικιλομορφία  (1),

το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2002, για την προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών (2) στο οποίο τονιζόταν μεταξύ άλλων ότι:

οι γλωσσικές γνώσεις είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχει κάθε πολίτης προκειμένου να συμμετέχει αποτελεσματικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, και συνεπώς προάγουν τόσο την ένταξη στην κοινωνία όσο και την κοινωνική συνοχή· και ότι

όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες έχουν την αυτή πολιτιστική αξία και αξιοπρέπεια, αποτελούν δε αναπόσπαστο τμήμα των πολιτισμικών και πολιτιστικών παραδόσεων της Ευρώπης,

και το οποίο καλεί τα κράτη μέλη να οργανώσουν συστήματα επικύρωσης των γλωσσικών ικανοτήτων, με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης·

τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης, της 15ης-16ης Μαρτίου 2002 (3) με τα οποία:

εγκρίνεται το λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής των στόχων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (4),

ζητείται να αναληφθεί περαιτέρω δράση για τη βελτίωση της εκμάθησης των βασικών δεξιοτήτων, και δη με τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών από πολύ νεαρά ηλικία,

και ζητείται να θεσπισθεί κατά το 2003 δείκτης γλωσσικών γνώσεων,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 2005, σχετικά με νέους δείκτες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (5),

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων  (6),

το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη δια βίου μάθηση (7), που ορίζει την επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα ως βασική ικανότητα,

την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για την πολυγλωσσία·  (8)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ότι

οι δεξιότητες στον τομέα των ξένων γλωσσών, εκτός του ότι συμβάλλουν στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών, αποτελούν επίσης προϋπόθεση για ένα κινητό εργατικό δυναμικό και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η περιοδική παρακολούθηση των επιδόσεων μέσω της χρήσης δεικτών και σημείων αναφοράς αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας της Λισσαβώνας, καθότι επιτρέπει τον προσδιορισμό ορθών πρακτικών προκειμένου να παρέχεται στρατηγική καθοδήγηση και προσανατολισμός για τη λήψη βραχυπρόθεσμων καθώς και μακροπρόθεσμων μέτρων στα πλαίσια του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010»,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι

απαιτείται να ληφθούν μέτρα για να αντισταθμισθεί η σημερινή έλλειψη αξιόπιστων συγκριτικών στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα της διδασκαλίας και της εκμάθησης ξένων γλωσσών,

τα μέτρα αυτά πρέπει να βασίζονται στη συλλογή στοιχείων μέσω αντικειμενικών εξετάσεων των γλωσσικών δεξιοτήτων, που θα καταρτίζονται και θα παρέχονται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η εγκυρότητα των στοιχείων αυτών,

τα στοιχεία αυτά μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό ορθών πρακτικών στις πολιτικές γλωσσικής εκπαίδευσης και μεθόδων διδασκαλίας γλωσσών μέσω εντατικής ανταλλαγής πληροφοριών και πείρας, καθώς και στη χρήση των ορθών αυτών πρακτικών από όλους,

τα κράτη μέλη χρειάζονται μια σαφέστερη εικόνα των πρακτικών και χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων που θα πρέπει το καθένα να θεσπίσει προκειμένου να εφαρμόσει τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Γλωσσικών Γνώσεων·

ΤΟΝΙΖΕΙ ότι

κατά τη διαμόρφωση του Δείκτη δεν θα πρέπει να θιγεί κατά κανένα τρόπο η ευθύνη των κρατών μελών για την οργάνωση των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και δεν θα πρέπει να επιβάλλεται υπερβολική διοικητική ή οικονομική επιβάρυνση στην οργάνωση και στα σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα,

η μέθοδος συλλογής στοιχείων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες σχετικές εργασίες σε διεθνές επίπεδο καθώς και στο επίπεδο των κρατών μελών και της Ένωσης, και θα πρέπει να σχεδιασθεί και να εφαρμοσθεί κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο,

ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Γλωσσικών Γνώσεων θα υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

θα πρέπει να συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά δεξιότητες στην πρώτη και τη δεύτερη ξένη γλώσσα:

μέσω κοινής σειράς εξεταστικών δοκιμασιών στις οποίες θα υποβάλλεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού — στόχου σε έκαστο κράτος μέλος·

από αντιπροσωπευτικό δείγμα σπουδαστών στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης κατά το τέλος του επιπέδου 2 της ISCED (Διεθνής Πρότυπη Ταξινόμηση για την Εκπαίδευση)·

σε περίπτωση που δεν διδάσκεται δεύτερη ξένη γλώσσα πριν από το τέλος του επιπέδου 2 της ISCED, κατά τον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν να συλλέγουν στοιχεία για τη δεύτερη ξένη γλώσσα από σπουδαστές στο επίπεδο 3 της ISCED·

για εκείνες τις γλώσσες για τις οποίες υπάρχει στο εκάστοτε κράτος μέλος κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγμα σπουδαστών

οι βαθμολογίες των εξεταστικών δοκιμασιών θα πρέπει να βασίζονται στις βαθμίδες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (9)·

επειδή ο σεβασμός της γλωσσικής πολυμορφίας αποτελεί κεντρική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Δείκτης θα πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία που αφορούν τη γνώση όλων των επισήμων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διδάσκονται ως ξένες γλώσσες στην Ένωση· αλλά, για πρακτικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο, κατά τον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, να εκπονηθούν δοκιμαστικές εξετάσεις στις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες διδάσκονται σε ευρύτερη κλίματα στα κράτη μέλη, στο βαθμό που αυτές παρέχουν ένα αρκετά ευρύ δείγμα εξεταστέων σπουδαστών·

τα ίδια τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ποιες από τις επίσημες αυτές γλώσσες θα εξετασθούν·

ο Δείκτης θα πρέπει να αξιολογεί την ικανότητα στις τέσσερις ενεργητικές και παθητικές δεξιότητες· αλλά για πρακτικούς λόγους θα ήταν σκόπιμο, στον πρώτο γύρο συλλογής στοιχείων, να εκπονηθούν δοκιμαστικές εξετάσεις στις τρεις γλωσσικές δεξιότητες που μπορούν να αξιολογηθούν ευκολότερα (δηλαδή, κατανόηση προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου και γραπτή έκφραση)·

η μεθοδολογία των εξεταστικών δοκιμασιών θα πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη που επιθυμούν να την χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκπονήσουν τις δικές τους εξετάσεις σε άλλες γλώσσες·

θα πρέπει επίσης να συγκεντρωθούν οι κατάλληλες γενικές πληροφορίες που θα συμβάλουν στην εκτίμηση των βαθύτερων παραγόντων·

ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή:

να ορίσει, όσο το δυνατόν νωρίτερα, ένα Γνωμοδοτικό Συμβούλιο (το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ΕΔΓΓ») που θα απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο θα έχει ως εντολή την παροχή συμβουλών στην Επιτροπή σχετικά με τεχνικά θέματα όπως:

τη συγγραφή υποχρεώσεων της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη δημιουργία των μέσων διεξαγωγής των γλωσσικών εξετάσεων,

την αξιολόγηση της εργασίας του αναδόχου,

τις κατάλληλες ρυθμίσεις, τα πρότυπα και τα τεχνικά πρωτόκολλα για τις δραστηριότητες συλλογής στοιχείων στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις για τα κράτη μέλη·

προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις συνέπειες όσον αφορά την οργάνωση και τους πόρους, να αναθέσει στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να υποβάλει σε μια πρώτη φάση χρονοδιάγραμμα των εργασιών καθώς και λεπτομερέστερη περιγραφή της εκπόνησης και της διεξαγωγής των εξεταστικών δοκιμασιών, συμπεριλαμβανομένων:

του μεγέθους του δείγματος

της προτιμούμενης εξεταστικής μεθόδου, και

των προτιμούμενων ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή των εξεταστικών δοκιμασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες ηλεκτρονικής εξεταστικής δοκιμασίας,

το ελάχιστο μέγεθος δείγματος που θα πρέπει να ορίζει κατά πόσον η εξεταστική δοκιμασία μιας συγκεκριμένης γλώσσας θα παρέχεται στα κράτη μέλη·

να υποβάλει γραπτή έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι τα τέλη του 2006 σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και, ενδεχομένως, σχετικά με τυχόν εκκρεμή ζητήματα·

ΚΑΛΕΙ τα κράτη μέλη:

να λάβουν κάθε απαιτούμενο μέτρο για την εφαρμογή της διαδικασίας της θέσπισης του ΕΔΓΓ.


(1)  Έγγρ. SN 100/1/00 REV 1, παράγραφος 27.

(2)  ΕΕ C 50 της 23.2.2002, σ. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο «Παιδεία» της 14ης Φεβρουαρίου 2002 (ΕΕ C 142 της 14.6.2002, σ. 1).

(5)  ΕΕ C 141 της 10.6.2005, σ. 7.

(6)  Έγγρ. 11704/05 — COM(2005) 356 τελικό.

(7)  Έγγρ. 13425/05 — COM(2005) 548 τελικό.

(8)  Έγγρ. 14908/05 — COM(2005) 596 τελικό.

(9)  «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση», που αναπτύχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης.


Επιτροπή

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/4


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

24 Ιουλίου 2006

(2006/C 172/02)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2633

JPY

ιαπωνικό γιεν

147,32

DKK

δανική κορόνα

7,4604

GBP

λίρα στερλίνα

0,68160

SEK

σουηδική κορόνα

9,2595

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5746

ISK

ισλανδική κορόνα

93,48

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9540

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5750

CZK

τσεχική κορόνα

28,435

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

276,06

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6960

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,9433

RON

ρουμανικό λέι

3,5640

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,65

SKK

σλοβακική κορόνα

38,385

TRY

τουρκική λίρα

1,9600

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6773

CAD

καναδικό δολάριο

1,4405

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,8256

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

2,0321

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,0025

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 202,41

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

8,9041

CNY

κινεζικό γιουάν

10,0868

HRK

κροατικό κούνα

7,2540

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 603,41

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,667

PHP

πέσο Φιλιππινών

65,875

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,0175

THB

ταϊλανδικό μπατ

48,030


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/5


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2006/C 172/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 13 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK)αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία οι επιχειρήσεις Fogeca Multiauto S.A. («Fogeca», Πορτογαλία) και Mapfre Mutualidad de Seguros («Mapfre», Ισπανία) αποκτούν με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου κοινό έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης («JV», Ισπανία) με αγορά μετοχών σε νεοδημιουργηθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Fogeca: συναρμολόγηση οχημάτων, κατασκευή εξαρτημάτων αυτοκινήτων, λιανική πώληση αυτοκινήτων και ανταλλακτικών,

για την Mapfre: ασφαλίσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

για την JV: λιανική πώληση αυτοκινήτων και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ασφαλίσεις οχημάτων, διαχείριση ιδιοκτησίας, στην Ισπανία.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4283 — Fogeca/Mapfre/JV. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/6


Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής

(2006/C 172/04)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχεδίου κανονισμού στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Consultation (HT 364)

State aid Registry

B-1049 Brussels

Φαξ: (32-2) 296 12 42

E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/… της Επιτροπής

της […]

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001, όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος τους

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (1)

και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) i), ii), iv) και στοιχείο β),

Έχοντας δημοσιεύσει σχέδιο του παρόντος κανονισμού (2),

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή για τις κρατικές ενισχύσεις

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (4), και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση (5) θα λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Στο σχέδιο δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις (6), η Επιτροπή πρότεινε τη συγκέντρωση των κανονισμών αυτών σε ένα ενιαίο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία και την ενδεχόμενη προσθήκη άλλων τομέων που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 994/98.

(2)

Το περιεχόμενο του μελλοντικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία θα εξαρτηθεί ιδίως από τα αποτελέσματα των δημόσιων διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις κρατικές ενισχύσεις και του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στην καινοτομία (7). Θα πρέπει επίσης να πραγματοποιηθούν συζητήσεις με εκπροσώπους των κρατών μελών ώστε να προσδιορισθούν οι κατηγορίες των ενισχύσεων που μπορούν να θεωρηθούν συμβιβάσιμες με τη Συνθήκη. Για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους, κρίνεται ενδεδειγμένη η παράταση ισχύος των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 70/2001 και (ΕΚ) αριθ. 68/2001 μέχρι τα τέλη του 2007.

(3)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, (ΕΚ) αριθ. 68/2001 και (ΕΚ) αριθ. 70/2001 θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνάδουν με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 68/2001, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 3

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2204/2002, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2007.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, …

Για την Επιτροπή

[…]

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 142 της 14.05.1998, σ. 1.

(2)  ΕΕ C …

(3)  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2002 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 22).

(5)  ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 33· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 364/2002 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 20).

(6)  COM 2005/0107 τελικό.

(7)  COM 2005/0436 τελικό.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/8


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

(2006/C 172/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθ. ενίσχυσης

XS 54/04

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Emilia — Romagna

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ανάπτυξη βιομηχανικών εργαστηρίων

Νομική βάση

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

3 εκατ. EUR

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

20.1.2004

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2005

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Emilia — Romagna

Διεύθυνση:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

 

Όχι


Αριθ. ενίσχυσης

XS 68/05

Κράτος μέλος

Λεττονία

Περιφέρεια

Λεττονία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ενισχύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενες ΜΜΕ

Νομική βάση

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό (Εγγυημένα δάνεια)

20 (1) εκατ. LVL (28,457 εκατ. EUR)

Ετήσιο συνολικό ποσό — μέσο χορηγούμενο ετήσιο ποσό πίστωσης

3 εκατ. LVL 4,268 εκατ. EUR)

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

Όχι πλέον του 15 %

 

Ημερομηνία εφαρμογής

Από 1.7.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31.12.2019

Εάν οι διατάξεις του προγράμματος ενισχύσεων δεν θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των ενισχύσεων στις εμπορικές δραστηριότητες, οι διατάξεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος θα επανεξετασθούν σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Εκτός από:

 

τον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης,

X

Παροχή χρηματοπιστωτικής μεσιτείας και ασφάλειες

X

Τυχερά παιγνίδια

X

Παραγωγή, παροχή και εμπορία όπλων

X

Παραγωγή και συγκεκριμένη εμπορία καπνού

X

Ανθρακωρυχεία

X

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Hipotēku un zemes banka»

Διεύθυνση:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 69/05

Κράτος μέλος

Λεττονία

Περιφέρεια

Λεττονία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Δάνεια (συμπεριλαμβανομένων μικροπιστώσεων) για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Νομική βάση

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Συνολικό ποσό

10 665 εκατ. LVL (15 175 (2) εκατ. EUR)

Εκ των οποίων:

 

για το έτος 2005: 5 333 εκατ. LVL (7 588 εκατ. EUR)

 

για το έτος 2007: 5 332 εκατ. LVL (7 586 εκατ. EUR)

Συμπληρωματικοί πόροι εγγυημένοι από το κράτος:

10 665 εκατ. LVL (15 175 εκατ. EUR)

Ετήσιο συνολικό ποσό — μέσο χορηγούμενο ετήσιο ποσό πίστωσης

3 εκατ. LVL (4,268 εκατ. EUR)

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

Όχι πλέον του 15 %

 

Ημερομηνία εφαρμογής

Από 1.7.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 31.12.2019

Εάν οι διατάξεις του προγράμματος ενισχύσεων δεν θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των ενισχύσεων στις εμπορικές δραστηριότητες, οι διατάξεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος θα επανεξετασθούν σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Εκτός από:

 

τον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης,

X

Παροχή χρηματοπιστωτικής μεσιτείας και ασφάλειες

X

Τυχερά παιγνίδια

X

Παραγωγή, παροχή και εμπορία όπλων

X

Παραγωγή και συγκεκριμένη εμπορία καπνού

X

Ανθρακωρυχεία

X

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Valsts akciju sabiedrība «Latvijas Hipotēku un zemes banka»

Διεύθυνση:

Doma laukumā 4

Rīgā, LV-1977

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 89/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ευρωπαϊκή διάσταση για τη μικρή επιχείρηση και πριμοδότηση συγκέντρωσης

Νομική βάση

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

2005: 34 εκατ. EUR

2006: 110 εκατ. EUR

2007: 57 εκατ. EUR

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι (άρθρο 5)

 

Ημερομηνία εφαρμογής

17.3.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 2007

[Η Ιταλία δεσμεύεται να προσαρμόσει τον κανόνα στον κανονισμό που θα αντικαταστήσει (ΕΚ) αριθ. 70/2001]

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Διεύθυνση:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 138/05

Κράτος μέλος

Ελλάδα

Περιφέρεια

Όλη η χώρα

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ενίσχυση ΜΜΕ για δαπάνες μελετών και συμβούλων στο πλαίσιο επενδυτικών προγραμμάτων που υπάγονται στον Ν. 3299/2004 «Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοκική ανάπτυξη και την περιφεριακή σύγκλιση»

Νομική βάση

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

40 εκατ. EUR

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

15.6.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς

Ναι

Αυτοκινητοβιομηχανία

Ναι

Άλλος μεταποιητικός τομέας

Ναι

Άλλες υπηρεσίες

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση:

Νίκης 5-7,

EL-10180, Αθήνα

Όνομα:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Διεύθυνση:

Μεσογείων 199,

EL-10192, Αθήνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 154/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Λομβαρδία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού Στόχος 2 2000-2006 — Μέτρο 1.5 «Στήριξη στη σύσταση νέων επιχειρήσεων», Υποδιαίρεση του μέτρου β) «Σύσταση επιχειρήσεων»: σύνθετες πρωτοβουλίες

Νομική βάση

Docup ob.2 2000-2006

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Έτος 2005/2006: 3 000 000 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με τις ανώτατες εντάσεις που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001.

Συγκεκριμένα:

Δαπάνες για υλικές και άυλες επενδύσεις:

Μικρές επιχειρήσεις 15 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 7,5 % ΑΙΕ·

στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εξαίρεση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΕ οι προαναφερθείσες εντάσεις είναι ίσες με:

Μικρές επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 10 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 6 % ΑΙΕ·

Δαπάνες για αγορά υπηρεσιών και παροχή συμβουλών:

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 50 % ΑΙΕ

Η συνολική χορηγούμενη συνεισφορά δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 30 % της ονομαστικής αξίας του συνολικού ποσού που αφορά δαπάνες για επενδύσεις και αγορά υπηρεσιών. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτού του ανωτάτου ορίου, η χορηγούμενη συνεισφορά για την αγορά υπηρεσιών μειώνεται μέχρι να εξισωθεί με το προαναφερθέν ποσοστό του 30 %

Ημερομηνία εφαρμογής

Ημερομηνία δημοσίευσης της σειράς κατάταξης (3.8.2005)

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις δύνανται να χορηγηθούν μέχρι τις 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Στήριξη των επενδύσεων για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, του τουρισμού και των υπηρεσιών μέσω παροχής διευκολύνσεων για τις αρχικές επενδύσεις και την αγορά πραγματικών υπηρεσιών στην κατηγορία των σύνθετων πρωτοβουλιών

Οικείος οικονομικός τομέας

Βιομηχανία

Βιοτεχνία

Τουρισμός

Υπηρεσίες

Προβλέπονται περιορισμοί και εξαιρέσεις από τις ελαφρύνσεις για ορισμένους τομείς που διέπονται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις, ιδίως:

εξαιρείται ο τομέας μεταφορών, ο τομέας παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, καθώς και ο τομέας της αλιείας·

υπόκεινται σε περαιτέρω περιορισμούς τα σχέδια σχετικά με τον τομέα της χαλυβουργίας, ναυπηγικής, συνθετικών ινών και αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο παρόν μέτρο ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle επιχειρήσεις e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Διεύθυνση:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενίσχυση χορηγείται στα πλαίσια της υλοποίησης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού Στόχος 2 2000/20006.


Αριθ. ενίσχυσης

XS 155/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Λομβαρδία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού Στόχος 2 2000-2006 — Μέτρο 1.1. «Κίνητρα για επενδύσεις στις επιχειρήσεις», Υποδιαίρεση του μέτρου στ) «Παρεμβάσεις για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων», Δράση 3): Ολοκληρωμένες δέσμες διευκολύνσεων για επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία ή/και στην προστασία του περιβάλλοντος — Νόμος 598/94, άρθρο 11 και για τη σχετική αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση εργαλειομηχανών ή/και μηχανημάτων παραγωγής — Νόμος 1329/65

Νομική βάση

Docup ob.2 2000-2006

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Έτος 2005/2006: 3 500 000 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με τις ανώτατες εντάσεις που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001.

Συγκεκριμένα:

α)

Δαπάνες για υλικές και άυλες επενδύσεις:

Μικρές επιχειρήσεις 15 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 7,5 % ΑΙΕ·

Στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εξαίρεση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΕ οι προαναφερθείσες εντάσεις είναι ίσες με:

Μικρές επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 10 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 6 % ΑΙΕ·

β)

Δαπάνες για αγορά υπηρεσιών και παροχή συμβουλών:

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 50 % ΑΙΕ

γ)

Δαπάνες για προανταγωνιστική ανάπτυξη:

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 35 % ΑΙΕ

δ)

Δαπάνες βιομηχανικής έρευνας:

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 60 % ΑΙΕ

Η συνολική χορηγούμενη συνεισφορά δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 30 % της ονομαστικής αξίας του συνολικού ποσού που αφορά δαπάνες για επενδύσεις, αγορά υπηρεσιών, έρευνα και ανάπτυξη

Ημερομηνία εφαρμογής

Κυλιόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων: έναρξη 18.4.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις δύνανται να χορηγηθούν μέχρι τις 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Στήριξη σε ολοκληρωμένη μορφή των επενδύσεων των επιχειρήσεων που επιλέγουν την προσφυγή είτε στη Δράση 1 είτε στη Δράση 2 (Νόμος 598/94, άρθρο 11 και Νόμος 1329/65) για την πραγματοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων τεχνολογικής καινοτομίας και τη σχετική αγορά μηχανημάτων και εγκαταστάσεων. Οι επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αυτές τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στις προβλεπόμενες διευκολύνσεις μέσω υποβολής ενιαίας αίτησης, σχετικής με ένα επενδυτικό σχέδιο που αφορά τα δύο μέτρα.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο παρόν μέτρο ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5 του κανονισμού (EK) αριθ. 70/2001

Οικείος οικονομικός τομέας

Τομείς εξορύξεων και μεταποίησης (τμήματα C και D της ταξινόμησης ISTAT των οικονομικών δραστηριοτήτων), κατασκευών (τμήμα F της ταξινόμησης ISTAT των οικονομικών δραστηριοτήτων), παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (τμήμα E της ταξινόμησης ISTAT των οικονομικών δραστηριοτήτων) και υπηρεσιών στην παραγωγή, που προορίζονται να επιδράσουν θετικά στην ανάπτυξη των προαναφερθεισών παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Εξαιρούνται ο τομέας μεταφορών, ο τομέας παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, καθώς και ο τομέας της αλιείας·

Σύμφωνα με το πολυτομεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια (2002/C70/04) της 19/3/2003:

Εξαιρούνται ο τομέας της χαλυβουργίας του Παραρτήματος B του πολυτομεακού πλαισίου για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια (2002/C70/04) της 19/3/2003 και ο τομέας των συνθετικών ινών του παραρτήματος Δ του ίδιου πλαισίου.

Για τα σχέδια που συνεπάγονται επιλέξιμες δαπάνες άνω των 50 εκατ. EUR ή ενισχύσεις άνω των 5 εκατ. EUR σε ΑΙΕ η ανώτατη ένταση θα είναι ίση με 30 % του αντιστοίχου ανωτάτου ορίου της περιφερειακής ενίσχυσης

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Διεύθυνση:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενίσχυση χορηγείται στα πλαίσια της υλοποίησης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού Στόχος 2 2000/2006


Αριθ. ενίσχυσης

XS 156/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Λομβαρδία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού Στόχος 2 2000-2006 — Μέτρο 1.2 «Στήριξη της ζήτησης ποιοτικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων», Υποδιαίρεση του μέτρου ε) «Κίνητρα στην καινοτομία»: σύνθετες πρωτοβουλίες.

Νομική βάση

Docup ob.2 2000-2006

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Έτος 2005/2006: 5 000 000 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με τις ανώτατες εντάσεις που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001.

Συγκεκριμένα:

Δαπάνες για υλικές και άυλες επενδύσεις:

Μικρές επιχειρήσεις 15 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 7,5 % ΑΙΕ·

στις περιοχές για τις οποίες χορηγείται η εξαίρεση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ οι προαναφερθείσες εντάσεις είναι ίσες με:

Μικρές επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 10 % ΑΙΕ·

Μεσαίες επιχειρήσεις 8 % ΚΙΕ + 6 % ΑΙΕ·

Δαπάνες για αγορά υπηρεσιών και παροχή συμβουλών:

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: 50 % ΑΙΕ

Η συνολική χορηγούμενη συνεισφορά για επενδύσεις και αγορά υπηρεσιών δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το 30 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών

Ημερομηνία εφαρμογής

Ημερομηνία δημοσίευσης της σειράς κατάταξης: Σεπτέμβριος 2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις δύνανται να χορηγηθούν μέχρι τις 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Στήριξη της καινοτομίας των ΜΜΕ μέσω παροχής κινήτρων για την υλοποίηση σχεδίων που προορίζονται για την αγορά πραγματικών υπηρεσιών για την οργανωτική και εμπορική καινοτομία, για την καινοτομία στην πληροφορική, για τη διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την τεχνολογική καινοτομία και για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία των σύνθετων πρωτοβουλιών.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο παρόν μέτρο ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001

Οικείος οικονομικός τομέας

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών των επιχειρήσεων.

Προβλέπονται περιορισμοί και εξαιρέσεις από τις ελαφρύνσεις για ορισμένους τομείς που διέπονται από τις κοινοτικές ρυθμίσεις (μεταφορές, αλιεία, παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων του παραρτήματος Ι της Συνθήκης, χαλυβουργία, ναυπηγική, συνθετικές ίνες, αυτοκινητοβιομηχανία)

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Lombardia — Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Διεύθυνση:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Περισσότερες πληροφορίες

Η ενίσχυση χορηγείται στα πλαίσια της υλοποίησης του ενιαίου εγγράφου προγραμματισμού Στόχος 2 2000/2006


Αριθ. ενίσχυσης

XS 183/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Αυτόνομη Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Κίνητρα στις ΜΜΕ για τη λήψη μέτρων βιομηχανικής πολιτικής που στηρίζουν σχέδια ανταγωνιστικής ανάπτυξης

Νομική βάση

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

2005: 14,5 εκατ. EUR

2006: 9,5 εκατ. EUR

2007: 9,5 εκατ. EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

Ημερομηνία εφαρμογής

5.10.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 30.6.2007

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

Οικείος οικονομικός τομέας

Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς

Ναι

Άλλος μεταποιητικός τομέας

Ναι

Όλοι οι τομείς παροχής υπηρεσιών

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Διεύθυνση:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Telefono 0039 0432 555971

Fax 0039 0432 555952

e-mail: politiche.economiche@regione.fvg.it

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι


Αριθ. ενίσχυσης

XS 186/05

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια

Ανατολική Ουαλία & Valleys Περιοχή Στόχου 1

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Cotton Projects

Νομική βάση

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

119 902 GBP

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

Από 31.10.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς

Ναι

Άλλες υπηρεσίες (Κατασκευή)

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

National Assembly for Wales

Διεύθυνση:

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 192/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Πιεμόντε

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Διευκολύνσεις για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση νέων εργαλειομηχανών και μηχανημάτων παραγωγής (Νόμος «Sabatini»)

Νομική βάση

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

25 εκατ. EUR (3)

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

27.9.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Διεύθυνση:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 193/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Πιεμόντε

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Διευκολύνσεις για την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση νέων εργαλειομηχανών και μηχανημάτων παραγωγής (Νόμος «Sabatini decambializzata» (που προβλέπει την απελευθέρωση από την υπογραφή συναλλαγματικών)

Νομική βάση

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

25 εκατ. EUR (4)

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

27.9.2005

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Regione Piemonte — Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio — Direzione Industria

Διεύθυνση:

Direzione Industria

Via Pisano, 6

I-10152 Torino

Tel. 011.4321461 — Fax 011.4323483

e-mail: direzione16@regione.piemonte.it

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. ενίσχυσης

XS 212/05

Κράτος μέλος

Ιταλία

Περιφέρεια

Καμπανία

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Καθεστώς ενισχύσεων για τις μικρές επιχειρήσεις των τομέων βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Κριτήρια και κατευθύνσεις για τον δημόσιο διαγωνισμό για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα των Περιφερειακών Βιομηχανικών Ζωνών

Νομική βάση

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

17 488 433,50 EUR

Εγγυημένα δάνεια

Όχι

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

31.1.2006

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως 31.12.2006

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Όλοι οι τομείς που είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Διεύθυνση

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Telefono: 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


Αριθ. Ενίσχυσης

XS 216/05

Κράτος μέλος

Ισπανία

Περιφέρεια

Όλη η εθνική επικράτεια

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση

Κρατικές ενισχύσεις σε μη αγροτικές ΜΜΕ που σχετίζονται με την αύξηση και την ανάπτυξη στον τομέα των ιπποειδών

Νομική βάση

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Σχεδιαζόμενη ετήσια δαπάνη βάσει του καθεστώτος ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία

Καθεστώς ενίσχυσης

Ετήσιο συνολικό ποσό

0,5 εκατ. EUR

Εγγυημένα δάνεια

 

Μεμονωμένη ενίσχυση

Συνολικό ποσό ενίσχυσης

 

Εγγυημένα δάνεια

 

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 5 του κανονισμού

Ναι

 

Ημερομηνία εφαρμογής

Από τη δημοσίευση του διατάγματος στην επίσημη εφημερίδα του κράτους και από τη θέση του σε ισχύ

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης

Έως τις 30.6.2007

Στόχος της ενίσχυσης

Ενίσχυση ΜΜΕ

Ναι

 

Οικείος οικονομικός τομέας

Περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς

Ναι

Άλλες υπηρεσίες

Ναι

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Όνομα:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Διεύθυνση:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Μεγάλες μεμονωμένες ενισχύσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού

Ναι

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL.

(3)  Η αναγραφόμενη ετήσια δαπάνη περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό των άλλων μέτρων που προβλέπονται και αναφέρονται στη νομική βάση και αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης ανακοίνωσης κατ' εξαίρεση.

(4)  Η αναγραφόμενη ετήσια δαπάνη περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό των άλλων μέτρων που προβλέπονται και αναφέρονται στη νομική βάση και αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης ανακοίνωσης κατ' εξαίρεση.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/21


Ανακοίνωση σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα βαμβακερών πανικών κρεβατιού καταγωγής Ινδίας: τροποποίηση της επωνυμίας εταιρείας υποκείμενης σε ατομικό αντισταθμιστικό δασμό

(2006/C 172/06)

Οι εισαγωγές ορισμένων βαμβακερών πανικών κρεβατιού καταγωγής Ινδίας υπόκεινται σε οριστικό αντισταθμιστικό δασμό, που έχει επιβληθεί με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 74/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Ιανουαρίου 2004 (1).

Η εταιρεία Anunay Fab. Pvt. Ltd, που είναι εγκατεστημένη στην Ινδία και της οποίας οι εξαγωγές βαμβακερών πανικών κρεβατιού στην Κοινότητα υπόκεινται σε αντισταθμιστικό δασμό ύψους 7,6 % που έχει επιβληθεί βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 74/2004 του Συμβουλίου, ενημέρωσε την Επιτροπή ότι στις 23 Νοεμβρίου 2005, ως αποτέλεσμα μεταβολής της νομικής μορφής της εταιρείας, άλλαξε την επωνυμία της σε Anunay Fab. Ltd.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η αλλαγή επωνυμίας δεν επηρεάζει το δικαίωμα της εταιρείας να επωφελείται από τον ατομικό συντελεστή δασμού που εφαρμοζόταν σ' αυτήν όταν έφερε ακόμη την επωνυμία Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Η Επιτροπή εξέτασε τις παρασχεθείσες πληροφορίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή επωνυμίας δεν επηρεάζει κατ' ουδένα τρόπο τα συμπεράσματα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 74/2004 του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, η παραπομπή στην Anunay Fab. Pvt. Ltd. πρέπει να αναγνωστεί ως Anunay Fab. Ltd. στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 74/2004.

O πρόσθετος κωδικός Taric A498 που είχε χορηγηθεί προηγουμένως στην εταιρεία Anunay Fab. Pvt. Ltd ισχύει για την εταιρεία Anunay Fab. Ltd.


(1)  ΕΕ L 12 της 17.1.2004, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 122/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2006 (ΕΕ L 22 της 26.1.2006, σ. 3).


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/22


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2006/C 172/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 13 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Crédit Agricole SA («Crédit Agricole», Γαλλία) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Emporiki Bank of Greece SA («Emporiki», Ελλάδα) με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 13 Ιουνίου 2006.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Crédit Agricole: παροχή τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών,

για την Emporiki: παροχή τραπεζικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4289 — Crédit Agricole/Emporiki. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/23


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2006/C 172/08)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 14 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Blackstone Group («Blackstone» ΗΠΑ) αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Travelport Inc. («Travelport», ΗΠΑ),

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Blackstone: ιδιωτική εμπορική τράπεςα ενεργή κυρίως στην παροχή οικομικών συμβουλών και σε ιδιωτικές επενδύσεις,

για την Travelport: γραφείο ταξειδίων σε μία γεωγραφικά διευρυμένη βάση διανομής.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 56 της 5.3.2005, σ. 32· ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου.


III Πληροφορίες

Επιτροπή

25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/24


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη (Πρόγραμμα e Contentplus)

(2006/C 172/09)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας και μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος eContentplus  (1).

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις έμμεσων δράσεων οι οποίες να καλύπτουν τα ακόλουθα πεδία και δραστηριότητες:

Γεωγραφικές πληροφορίες

3.1.

Στοχοθετημένα έργα με αντικείμενο τις γεωγραφικές πληροφορίες

3.2.

Θεματικό δίκτυο για γεωγραφικές πληροφορίες

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

4.1.

Στοχοθετημένα έργα με αντικείμενο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο

4.2.

Θεματικό δίκτυο για εκπαιδευτικό περιεχόμενο

Ψηφιακές βιβλιοθήκες (Πολιτιστικό και επιστημονικό/ακαδημαϊκό περιεχόμενο)

5.1.

Στοχοθετημένα έργα με αντικείμενο τις ψηφιακές βιβλιοθήκες

5.2.

Θεματικό δίκτυο για πολιτιστικό περιεχόμενο

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων ασχολούμενων με το ψηφιακό περιεχόμενο

6.1.

Θεματικό δίκτυο για περιεχόμενο ελεύθερης χρήσης και σχετικά θέματα.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα eContentplus έχουν νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα 25 κράτη μέλη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης νομικές οντότητες που είναι εγκατεστημένες στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διμερής συμφωνία με την εκάστοτε χώρα. Στο πρόγραμμα επιτρέπεται να συμμετάσχουν νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε κράτη της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής (2).

Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμμετάσχουν επίσης νομικές οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί, χωρίς όμως να λαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη από την Κοινότητα.

3.   Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τη συγχρηματοδότηση έμμεσων δράσεων εκτιμάται σε 27,3 εκατομμύρια ευρώ.

4.   Προθεσμία παραλαβής

Η προθεσμία παραλαβής των προτάσεων από την Επιτροπή λήγει στις 19 Οκτωβρίου 2006, ώρα 17:00 (τοπική ώρα Λουξεμβούργου).

5.   Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα υποψηφιότητας διατίθενται στον δικτυακό τόπο:

http://europa.eu.int/econtentplus

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους που καθορίζονται στο πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο πρόγραμμα εργασίας και στον Οδηγό για την υποβολή προτάσεων, τα οποία διατίθενται στην αγγλική γλώσσα στον προαναφερόμενο δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκπόνησης και υποβολής προτάσεων.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Η Επιτροπή θα διεξάγει την αξιολόγηση, επικουρούμενη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας eContentplus.

Όλες οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.


(1)  Απόφαση αριθ. 456/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την καθιέρωση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρηστικότητας και της αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου στην Ευρώπη (ΕΕ L 79 της 24.3.2005, σ. 1).

(2)  Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερωμένος κατάλογος των χωρών αυτών διατίθεται επίσης στον δικτυακό τόπο του προγράμματος http://europa.eu.int/econtentplus.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/26


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2006/C 172/10)

1.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (αριθ. ECFIN/2006/A3-03) για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας (που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2000) στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα καλύψει το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Κροατία και την Τουρκία.

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών κύκλων τους για τους σκοπούς διαχείρισης της ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει καταστεί εργαλείο απαραίτητο στη διαδικασία της οικονομικής εποπτείας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, καθώς και για σκοπούς γενικής οικονομικής πολιτικής.

2.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.   Στόχοι

Το κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση ερευνών γνώμης από ειδικευμένους οργανισμούς/ινστιτούτα με βάση συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνάψει ετήσια σύμβαση επιχορήγησης για την ενέργεια αυτή με οργανισμούς και ινστιτούτα που διαθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες κατά την περίοδο Μαΐου 2007 — Απριλίου 2008:

έρευνες για το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες στο Λουξεμβούργο·

έρευνες για τις επενδύσεις, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες στη Μάλτα·

έρευνες για τις επενδύσεις, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τη βιομηχανία στην Κροατία·

έρευνες για τις επενδύσεις, τις κατασκευές, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές στην Τουρκία·

ad hoc έρευνες για επίκαιρα οικονομικά θέματα: οι εν λόγω ad hoc έρευνες είναι εξ ορισμού πιο περιστασιακές και διεξάγονται παράλληλα με τις μηνιαίες έρευνες, χρησιμοποιώντας τα ίδια δείγματα με τις μηνιαίες έρευνες, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, των επενδύσεων, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, καθώς και μεταξύ των καταναλωτών.

2.2.   Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2.1.   Χρονοδιάγραμμα των εργασιών και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επισκόπηση των ερευνών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Τίτλος της έρευνας

Αριθμός τομέων που καλύπτονται/τάξεις μεγέθους

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε μήνα

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε τρίμηνο

Έρευνα στη βιομηχανία

56/—

7

9

Έρευνα για τις επενδύσεις

8/6

2 ερωτήσεις τον Μάρτιο/Απρίλιο

4 ερωτήσεις τον Οκτώβριο/Νοέμβριο

Έρευνα στον κατασκευαστικό τομέα

5/—

5

1

Έρευνα στο λιανικό εμπόριο

9/—

6

Έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών

19/—

6

1

Έρευνα στους καταναλωτές

25/—

14

3

Οι μηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή, τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Οι τριμηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Οι εξαμηνιαίες έρευνες για τις επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο και Οκτώβριο/Νοέμβριο και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του Μαΐου και του Δεκεμβρίου αντίστοιχα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες ad hoc, ο αντισυμβαλλόμενος θα δεσμευτεί να τηρήσει τα ειδικά χρονοδιαγράμματα για τις έρευνες αυτές.

Η λεπτομερής περιγραφή της ενέργειας βρίσκεται στο Διαδίκτυο, απ' όπου μπορεί να τηλεφορτωθεί, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2.   Μεθοδολογία και ερωτηματολόγια του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην ΕΕ

Αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία παρέχονται στον οδηγό του χρήστη, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1.   Διοικητικές διατάξεις

Οι οργανισμοί και τα ινστιτούτα θα επιλεγούν για μέγιστη περίοδο 12 μηνών. Για το σκοπό αυτό, θα συναφθεί μεταξύ των μερών ετήσια σύμβαση, η οποία θα ορίζει τους κοινούς στόχους και τη φύση της προγραμματιζόμενης ενέργειας. Η σύμβαση επιχορήγησης θα καλύπτει την περίοδο Μαΐου 2007 — Απριλίου 2008.

3.2.   Διάρκεια

Οι έρευνες διεξάγονται από την 1η Μαΐου 2007 έως την 30ή Απριλίου 2008. Η διάρκεια της ενέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες (13 μήνες στην περίπτωση της έρευνας για τις επενδύσεις).

4.   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1.   Πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης

Οι ενέργειες που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού 1.2.2002 — Συντονισμός και εποπτεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

4.2.   Προβλεπόμενος συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τις εν λόγω έρευνες είναι της τάξης των 360 000 ευρώ.

Ο αριθμός των συμβαλλομένων θα είναι κατ' ανώτατο όριο 17.

4.3.   Ποσοστό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης

Η συμμετοχή της Επιτροπής στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το 50 % των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου για κάθε έρευνα.

4.4.   Χρηματοδότηση της ενέργειας από τον δικαιούχο και επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης από όλα τα μέρη, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και σε καμία περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση. Οι εισφορές σε είδος δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.

Θα ζητηθεί από τον δικαιούχο να υποβάλει αναλυτικό προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει εκτίμηση σε ευρώ των δαπανών και της χρηματοδότησης της ενέργειας. Ο προϋπολογισμός θα ενσωματωθεί ως παράρτημα στη σύμβαση επιχορήγησης. Η Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία για το λογιστικό έλεγχο.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Νομικό καθεστώς των αιτούντων

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε οργανισμούς και ινστιτούτα (νομικές οντότητες) με νομική προσωπικότητα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε μία από τις υπό ένταξη ή υποψήφιες χώρες. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι υφίστανται ως νομική οντότητα και να παράσχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο για νομικές οντότητες.

5.2.   Λόγοι αποκλεισμού

Οι αιτήσεις επιχορήγησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οι αιτούντες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (1):

α)

τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ' αυτών σχετική διαδικασία ή τελούν σε κάθε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

β)

έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή·

γ)

έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές·

δ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση·

ε)

έχει εκδοθεί κατ' αυτών δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

στ)

μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων·

ζ)

τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

η)

έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 5.2, μέσω του τυποποιημένου έντυπου δήλωσης για την επιλεξιμότητα.

5.3.   Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις

1.

Με την επιφύλαξη της επιβολής συμβατικών κυρώσεων, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση και οι αντισυμβαλλόμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώματος κατά την εκτέλεση λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης σύμβασης, αποκλείονται από την ανάθεση συμβάσεων και τις επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, η οποία επέρχεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλόμενου. Το διάστημα αυτό μπορεί να αυξηθεί σε τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση που εκρίθησαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων υφίστανται και οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 % έως 10 % του συνολικού ύψους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι εκρίθη ότι διέπραξαν βαρύ παράπτωμα κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων υφίστανται επίσης οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 έως 10 % του ύψους της εκάστοτε σύμβασης. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αυξηθούν σε 4 % έως 20 % σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία α), γ) και δ), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από όλες τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης του παραπτώματος, η οποία επιβεβαιώνεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλομένου.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία β) και ε), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το λιγότερο ενός έτους και το πολύ τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης.

Τα διαστήματα αυτά μπορούν να αυξηθούν σε πέντε έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης ή της πρώτης δικαστικής απόφασης.

3.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχείο ε) καλύπτουν:

α)

τις περιπτώσεις απάτης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της σύμβασης περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·

β)

τις περιπτώσεις δωροδοκίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997·

γ)

τις περιπτώσεις συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

δ)

τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας. Οφείλουν να διαθέτουν τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα που είναι αναγκαία για να φέρουν εις πέρας την προτεινόμενη ενέργεια ή το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.

6.1.   Χρηματοοικονομική ικανότητα των αιτούντων

Ο αιτών πρέπει να έχει τη χρηματοοικονομική ικανότητα να ολοκληρώσει την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλει να υποβάλει τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και στους διεθνείς οργανισμούς.

6.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα των αιτούντων

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλουν να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Η ικανότητα του αιτούντος θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην προετοιμασία και πραγματοποίηση ποιοτικών ερευνών οικονομικής συγκυρίας.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τομείς:

1.

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών οικονομικής συγκυρίας, θέματα μεθοδολογίας (δειγματοληψίες, ερωτηματολόγια και προγραμματισμός) και αναλύσεις·

2.

καθορισμός δεικτών βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας·

3.

χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας για κυκλική και μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα μέσω στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, περιλαμβανομένης και της κλαδικής ανάλυσης·

4.

οικονομετρικά μοντέλα και άλλες μέθοδοι προβλέψεων.

Ικανότητα προς εφαρμογή της μεθοδολογίας του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας στην ΕΕ και προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής: τήρηση των μηνιαίων προθεσμιών υποβολής εκθέσεων, εφαρμογή βελτιώσεων και αλλαγών στο πρόγραμμα ερευνών όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και βάσει των συμφωνιών που επιτυγχάνονται κατά τις συνεδριάσεις συντονισμού με τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων οργανισμών/ινστιτούτων.

7.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της σύμβασης στους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Ο βαθμός εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας του υποψηφίου στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 6.2.

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας έρευνας, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δείγματος, το μέγεθος του δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το ποσοστό απάντησης.

Η επάρκεια του υποψηφίου και η καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα και της χώρας όπου σκοπεύει να πραγματοποιήσει την (τις) έρευνα (-ες).

Η αποτελεσματική επιχειρησιακή οργάνωση του υποψηφίου όσον αφορά την ευελιξία, την υποδομή, το ειδικευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, τη συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνών στο πλαίσιο του εναρμονισμένου κοινού προγράμματος και τις σχέσεις με την Επιτροπή.

Η σχέση κόστους/ωφέλειας

8.   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

8.1.   Κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για επιχορήγηση και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο αυτό.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τρία μέρη:

διοικητική πρόταση

τεχνική πρόταση

οικονομική πρόταση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Επιτροπή τα εξής τυποποιημένα έντυπα:

έντυπο αίτησης επιχορήγησης

έντυπο προϋπολογισμού για την παροχή εκτιμήσεων σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος της έρευνας και το σχέδιο χρηματοδότησης

έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων

έντυπο νομικής οντότητας

έντυπο δήλωσης για την επιλεξιμότητα

έντυπο δήλωσης που αναφέρει ότι δέχονται να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση επιχορήγησης

έντυπο σχετικά με τις υπεργολαβίες

καθώς και τεκμηρίωση που αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της επιχορήγησης:

υπόμνημα για τη σύνταξη προϋπολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

υπόδειγμα της σύμβασης επιχορήγησης

α)

είτε τηλεφορτώνοντας τα εν λόγω έγγραφα από το Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

β)

είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, με γραπτή αίτηση στην Επιτροπή στη διεύθυνση:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Τηλεομοιοτυπία: (+32 2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των εν λόγω τυποποιημένων εγγράφων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ή/και τους περιορισμούς στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από αγγλική, γαλλική ή γερμανική μετάφραση.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλλει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο και δύο αντίγραφα της πρότασης.

Οι προτάσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός άλλου σφραγισμένου φακέλου.

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει τη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 8.3 κατωτέρω.

Ο σφραγισμένος εσωτερικός φάκελος, που θα περιέχει την πρόταση, πρέπει να φέρει την ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department».

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την Επιτροπή για την παραλαβή της πρότασής τους μέσω της επιστροφής σε αυτούς του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο συνυποβάλλεται με την πρόταση.

8.2.   Περιεχόμενο των προτάσεων

8.2.1.   Διοικητική πρόταση

Η διοικητική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης επιχορήγησης.

Το τυποποιημένο έντυπο για τη νομική οντότητα, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το νομικό καθεστώς του οργανισμού ή ινστιτούτου.

Το τυποποιημένο έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Τυποποιημένη δήλωση επιλεξιμότητας του αιτούντος, δεόντως υπογεγραμμένη.

Το οργανόγραμμα του οργανισμού ή ινστιτούτου στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των διευθυντικών και επιχειρησιακών στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Τυποποιημένο έντυπο δήλωσης, δεόντως υπογεγραμμένο, που αναφέρει ότι, σε περίπτωση επιλογής του, ο ενδιαφερόμενος δέχεται να υπογράψει τη σύμβαση επιχορήγησης.

Απόδειξη υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης: πρέπει να επισυναφθούν οι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί κερδών και ζημιών των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.

8.2.2.   Τεχνική πρόταση

Η τεχνική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Περιγραφικό σημείωμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού ή ινστιτούτου που να επιτρέπει την αξιολόγηση των ικανοτήτων του, του εύρους και της διάρκειας της πείρας του στους τομείς της έρευνας που προβλέπονται στο σημείο 6.2. Πρέπει να αναφερθούν οι μελέτες, οι συμβάσεις υπηρεσιών, οι συμβουλευτικές δραστηριότητες, οι έρευνες, οι δημοσιεύσεις ή άλλες προηγούμενες εργασίες, αναφέροντας το όνομα του πελάτη και διευκρινίζοντας τις ενδεχόμενες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να επισυναφθούν οι πλέον σημαντικές μελέτες ή/και τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα.

Αναλυτική περιγραφή της επιχειρησιακής οργάνωσης για τη διεξαγωγή των ερευνών. Πρέπει να επισυναφθούν κατάλληλα έγγραφα όσον αφορά τις υποδομές, τις διευκολύνσεις, τους πόρους και το ειδικευμένο προσωπικό (συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα) που διαθέτει ο αιτών.

Λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας έρευνας: μέθοδοι δειγματοληψίας, σφάλματα δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, ποσοστό κάλυψης και προβλεπόμενο ποσοστό απάντησης.

Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο σχετικά με τους υπεργολάβους που εμπλέκονται στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

8.2.3.   Οικονομική πρόταση

Η οικονομική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως συμπληρωμένο και αναλυτικό δελτίο προϋπολογισμού (σε ευρώ) που καλύπτει περίοδο 12 μηνών για κάθε έρευνα και περιλαμβάνει σχέδιο χρηματοδότησης της ενέργειας και λεπτομερή ανάλυση του συνολικού και του μοναδιαίου επιλέξιμου κόστους διεξαγωγής της έρευνας, περιλαμβανομένων των δαπανών υπεργολαβίας.

Βεβαίωση ότι δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (εάν ισχύει).

Έγγραφο που πιστοποιεί την ενδεχόμενη χρηματοδοτική συνεισφορά άλλων οργανισμών (συγχρηματοδότηση).

8.3.   Διεύθυνση και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν:

α)

είτε με συστημένη επιστολή ή μέσω ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 (η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Με συστημένη επιστολή:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Με ιδιωτική ταχυδρομική υπηρεσία:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

β)

είτε με κατάθεση στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιοχείρως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 16.00 (ώρα Βρυξελλών). Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί χρονολογημένη και υπογεγραμμένη απόδειξη από υπάλληλο της ανωτέρω υπηρεσίας στον οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα για πιστοποίηση της κατάθεσης της αίτησης.

Οι αιτήσεις τις οποίες θα παραλάβει η Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

9.   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι προτάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που περιγράφονται ανωτέρω.

Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο/Νοέμβριο 2006. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί επιτροπή επιλογής υπό τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ειδικευμένες μονάδες, χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, ενώ θα διαθέτει δική της γραμματεία που θα αναλάβει την επικοινωνία με τους επιτυχόντες υποψηφίους μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν και αυτοί ατομικά.

10.   ΣΗΜΑΝΤIΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, συμβατική δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής έναντι των οργανισμών/ινστιτούτων που θα υποβάλουν πρόταση βάσει της παρούσας προκήρυξης. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την παρούσα πρόταση υποβολής προτάσεων πρέπει να γίνεται γραπτώς.

Οι αιτούντες πρέπει να λάβουν υπόψη τις συμβατικές διατάξεις των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση ανάθεσης των ερευνών.


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


25.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/34


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

Κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2006/C 172/11)

1.   ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί τη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (αριθ. ECFIN/2006/A3-02) για τη διεξαγωγή ερευνών στο πλαίσιο του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας (που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2000) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα καλύψει τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία.

Στόχος του προγράμματος είναι η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των οικονομικών κύκλων τους για τους σκοπούς διαχείρισης της ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση). Το εν λόγω πρόγραμμα έχει καταστεί εργαλείο απαραίτητο στη διαδικασία της οικονομικής εποπτείας στο πλαίσιο της ΟΝΕ, καθώς και για σκοπούς γενικής οικονομικής πολιτικής.

2.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2.1.   Στόχοι

Το κοινό εναρμονισμένο πρόγραμμα προβλέπει την πραγματοποίηση ερευνών γνώμης από ειδικευμένους οργανισμούς/ινστιτούτα με βάση συγχρηματοδότηση. Η Επιτροπή επιθυμεί να συνάψει δεκαεξάμηνη σύμβαση επιχορήγησης για την ενέργεια αυτή με οργανισμούς και ινστιτούτα που διαθέτουν την ικανότητα να πραγματοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 — Απριλίου 2008:

έρευνες για το λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες στις Κάτω Χώρες·

έρευνα για το λιανικό εμπόριο στη Φινλανδία·

ad hoc έρευνες για επίκαιρα οικονομικά θέματα: οι εν λόγω ad hoc έρευνες είναι εξ ορισμού πιο περιστασιακές και διεξάγονται παράλληλα με τις μηνιαίες έρευνες, χρησιμοποιώντας τα ίδια δείγματα με τις μηνιαίες έρευνες, προκειμένου να ληφθούν πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται μεταξύ των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων στους τομείς των επενδύσεων, των κατασκευών, του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών.

2.2.   Τεχνικά χαρακτηριστικά

2.2.1.   Χρονοδιάγραμμα των εργασιών και διαβίβαση των αποτελεσμάτων

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επισκόπηση των ερευνών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:

Τίτλος της έρευνας

Αριθμός τομέων που καλύπτονται/τά-ξεις μεγέθους

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε μήνα

Αριθμός ερωτήσεων που τίθενται κάθε τρίμηνο

Έρευνα στο λιανικό εμπόριο

9/-

6

-

Έρευνα στον τομέα των υπηρεσιών

19/-

6

1

Οι μηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται κάθε μήνα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή, τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του μήνα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Οι τριμηνιαίες έρευνες πρέπει να πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του πρώτου μήνα κάθε τριμήνου (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος) και τα αποτελέσματα να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Επιτροπή τουλάχιστον 4 εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση επιχορήγησης.

Σε ό,τι αφορά τις έρευνες ad hoc, ο αντισυμβαλλόμενος θα δεσμευτεί να τηρήσει τα ειδικά χρονοδιαγράμματα για τις έρευνες αυτές.

Η λεπτομερής περιγραφή της ενέργειας βρίσκεται στο Διαδίκτυο, απ' όπου μπορεί να τηλεφορτωθεί, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Μεθοδολογία και ερωτηματολόγια του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών οικονομικής συγκυρίας στην ΕΕ

Αναλυτικά στοιχεία για τη μεθοδολογία παρέχονται στον οδηγό του χρήστη, στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1.   Διοικητικές διατάξεις

Οι οργανισμοί και τα ινστιτούτα θα επιλεγούν για μέγιστη περίοδο 16 μηνών. Για το σκοπό αυτό, θα συναφθεί μεταξύ των μερών δεκαεξάμηνη σύμβαση, η οποία θα ορίζει τους κοινούς στόχους και τη φύση της προγραμματιζόμενης ενέργειας. Η σύμβαση επιχορήγησης θα καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου 2007 — Απριλίου 2008.

3.2.   Διάρκεια

Οι έρευνες διεξάγονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 30ή Απριλίου 2008. Η διάρκεια της ενέργειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 16 μήνες.

4.   ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1.   Πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης

Οι ενέργειες που θα επιλεγούν θα χρηματοδοτηθούν από τη γραμμή του προϋπολογισμού 1.2.2002 — Συντονισμός και εποπτεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

4.2.   Προβλεπόμενος συνολικός κοινοτικός προϋπολογισμός για την παρούσα πρόσκληση

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για τις εν λόγω έρευνες είναι της τάξης των 90 000 ευρώ.

Ο αριθμός των συμβαλλομένων θα είναι κατ' ανώτατο όριο 3.

4.3.   Ποσοστό της κοινοτικής συγχρηματοδότησης

Η συμμετοχή της Επιτροπής στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβεί το 50 % των επιλέξιμων δαπανών του δικαιούχου για κάθε έρευνα.

4.4.   Χρηματοδότηση της ενέργειας από τον δικαιούχο και επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης επιχορήγησης από όλα τα μέρη, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και σε καμία περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης για επιχορήγηση. Οι εισφορές σε είδος δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες.

Θα ζητηθεί από τον δικαιούχο να υποβάλει αναλυτικό προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει εκτίμηση σε ευρώ των δαπανών και της χρηματοδότησης της ενέργειας. Ο προϋπολογισμός θα ενσωματωθεί ως παράρτημα στη σύμβαση επιχορήγησης. Η Επιτροπή μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία για το λογιστικό έλεγχο.

5.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

5.1.   Νομικό καθεστώς των αιτούντων

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε οργανισμούς και ινστιτούτα (νομικές οντότητες) με νομική προσωπικότητα σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε μία από τις υπό ένταξη ή υποψήφιες χώρες. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι υφίστανται ως νομική οντότητα και να παράσχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο για νομικές οντότητες.

5.2.   Λόγοι αποκλεισμού

Οι αιτήσεις επιχορήγησης δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εφόσον οι αιτούντες υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (1):

(α)

τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ' αυτών σχετική διαδικασία ή τελούν σε κάθε ανάλογη κατάσταση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

(β)

έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή·

(γ)

έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές·

(δ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμα τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να εκτελεστεί η σύμβαση·

(ε)

έχει εκδοθεί κατ' αυτών δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

(στ)

μετά τη σύναψη άλλης σύμβασης ή τη χορήγηση επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, διέπραξαν διαπιστωμένα σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων·

(ζ)

τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

(η)

έχουν κριθεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες.

Οι αιτούντες πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 5.2, μέσω του τυποποιημένου έντυπου δήλωσης για την επιλεξιμότητα.

5.3.   Διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις

1.

Με την επιφύλαξη της επιβολής συμβατικών κυρώσεων, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση και οι αντισυμβαλλόμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων ή σοβαρού παραπτώματος κατά την εκτέλεση λόγω μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο πλαίσιο προγενέστερης σύμβασης, αποκλείονται από την ανάθεση συμβάσεων και τις επιχορηγήσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, η οποία επέρχεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλόμενου. Το διάστημα αυτό μπορεί να αυξηθεί σε τρία έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

Εξάλλου, οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση που εκρίθησαν ένοχοι ψευδών δηλώσεων υφίστανται και οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 % έως 10 % του συνολικού ύψους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί.

Οι αντισυμβαλλόμενοι οι οποίοι εκρίθη ότι διέπραξαν βαρύ παράπτωμα κατά την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων υφίστανται επίσης οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2 έως 10 % του ύψους της εκάστοτε σύμβασης. Τα ποσοστά αυτά μπορούν να αυξηθούν σε 4 % έως 20 % σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης.

2.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία α), γ) και δ), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από όλες τις συμβάσεις και επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης του παραπτώματος, η οποία επιβεβαιώνεται μετά την ακρόαση του αντισυμβαλλομένου.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχεία β) και ε), οι υποψήφιοι ή οι υποβάλλοντες πρόταση αποκλείονται από τις συμβάσεις και τις επιχορηγήσεις για χρονικό διάστημα το λιγότερο ενός έτους και το πολύ τεσσάρων ετών από την ημερομηνία κοινοποίησης της δικαστικής απόφασης.

Τα διαστήματα αυτά μπορούν να αυξηθούν σε πέντε έτη σε περίπτωση υποτροπής κατά τα πέντε έτη που έπονται της πρώτης παράβασης ή της πρώτης δικαστικής απόφασης.

3.

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 5.2, στοιχείο (ε) καλύπτουν:

(α)

τις περιπτώσεις απάτης που προβλέπονται στο άρθρο 1 της σύμβασης περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, η οποία θεσπίστηκε με την πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·

(β)

τις περιπτώσεις δωροδοκίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή υπάλληλοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997·

(γ)

τις περιπτώσεις συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, κατά τον ορισμό του άρθρου 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/733/ΔΕΥ του Συμβουλίου·

(δ)

τις περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά τον ορισμό του άρθρου 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ασκούν τις δραστηριότητές τους καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας. Οφείλουν να διαθέτουν τις ικανότητες και τα επαγγελματικά προσόντα που είναι αναγκαία για να φέρουν εις πέρας την προτεινόμενη ενέργεια ή το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας.

6.1.   Χρηματοοικονομική ικανότητα των αιτούντων

Ο αιτών πρέπει να έχει τη χρηματοοικονομική ικανότητα να ολοκληρώσει την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλει να υποβάλει τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στους οργανισμούς του δημοσίου και στους διεθνείς οργανισμούς.

6.2.   Επιχειρησιακή ικανότητα των αιτούντων

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν την επιχειρησιακή ικανότητα να ολοκληρώσουν την προτεινόμενη ενέργεια και οφείλουν να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Η ικανότητα του αιτούντος θα αξιολογηθεί με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τουλάχιστον τρία έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας στην προετοιμασία και πραγματοποίηση ποιοτικών ερευνών οικονομικής συγκυρίας.

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους τομείς:

1)

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ερευνών οικονομικής συγκυρίας, θέματα μεθοδολογίας (δειγματοληψίες, ερωτηματολόγια και προγραμματισμός) και αναλύσεις·

2)

καθορισμός δεικτών βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας·

3)

χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών συγκυρίας για κυκλική και μακροοικονομική ανάλυση και έρευνα μέσω στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων, περιλαμβανομένης και της κλαδικής ανάλυσης·

4)

οικονομετρικά μοντέλα και άλλες μέθοδοι προβλέψεων.

Ικανότητα προς εφαρμογή της μεθοδολογίας του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ερευνών συγκυρίας στην ΕΕ και προς συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής: τήρηση των μηνιαίων προθεσμιών υποβολής εκθέσεων, εφαρμογή βελτιώσεων και αλλαγών στο πρόγραμμα ερευνών όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, και βάσει των συμφωνιών που επιτυγχάνονται κατά τις συνεδριάσεις συντονισμού με τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων οργανισμών/ινστιτούτων.

7.   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η ανάθεση της σύμβασης στους υποψηφίους που θα επιλεγούν θα γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

Ο βαθμός εμπειρογνωμοσύνης και εμπειρίας του υποψηφίου στους τομείς που αναφέρονται στο σημείο 6.2.

Η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας έρευνας, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό του δείγματος, το μέγεθος του δείγματος, το ποσοστό κάλυψης και το ποσοστό απάντησης.

Η επάρκεια του υποψηφίου και η καλή γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα και της χώρας όπου σκοπεύει να πραγματοποιήσει την (τις) έρευνα (-ες).

Η αποτελεσματική επιχειρησιακή οργάνωση του υποψηφίου όσον αφορά την ευελιξία, την υποδομή, το ειδικευμένο προσωπικό και τον εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των εργασιών, την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, τη συμμετοχή στην προετοιμασία των ερευνών στο πλαίσιο του εναρμονισμένου κοινού προγράμματος και τις σχέσεις με την Επιτροπή.

Η σχέση κόστους/ωφέλειας

8.   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

8.1.   Κατάρτιση και υποβολή των προτάσεων

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης για επιχορήγηση και όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο έντυπο αυτό.

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τρία μέρη:

διοικητική πρόταση

τεχνική πρόταση

οικονομική πρόταση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την Επιτροπή τα εξής τυποποιημένα έντυπα:

έντυπο αίτησης επιχορήγησης

έντυπο προϋπολογισμού για την παροχή εκτιμήσεων σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος της έρευνας και το σχέδιο χρηματοδότησης

έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων

έντυπο νομικής οντότητας

έντυπο δήλωσης για την επιλεξιμότητα

έντυπο δήλωσης που αναφέρει ότι δέχονται να υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση επιχορήγησης

έντυπο σχετικά με τις υπεργολαβίες

καθώς και τεκμηρίωση που αφορά τις δημοσιονομικές πτυχές της επιχορήγησης:

υπόμνημα για τη σύνταξη προϋπολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

υπόδειγμα της σύμβασης επιχορήγησης

(α)

είτε τηλεφορτώνοντας τα εν λόγω έγγραφα από το Διαδίκτυο στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

(β)

είτε, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, με γραπτή αίτηση στην Επιτροπή στη διεύθυνση:

European Commission,

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels.

Τηλεομοιοτυπία: (+32 2) 296 36 50

E-mail: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης των εν λόγω τυποποιημένων εγγράφων σε συνάρτηση με τις ανάγκες του κοινού εναρμονισμένου προγράμματος ή/και τους περιορισμούς στη διαχείριση του προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και να συνοδεύονται, ενδεχομένως, από αγγλική, γαλλική ή γερμανική μετάφραση.

Ο αιτών πρέπει να υποβάλλει το υπογεγραμμένο πρωτότυπο και δύο αντίγραφα της πρότασης.

Οι προτάσεις πρέπει να τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο εντός άλλου σφραγισμένου φακέλου.

Ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρει τη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 8.3 κατωτέρω.

Ο σφραγισμένος εσωτερικός φάκελος, που θα περιέχει την πρόταση, πρέπει να φέρει την ένδειξη «Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department».

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την Επιτροπή για την παραλαβή της πρότασής τους μέσω της επιστροφής σε αυτούς του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο συνυποβάλλεται με την πρόταση.

8.2.   Περιεχόμενο των προτάσεων

8.2.1.   Διοικητική πρόταση

Η διοικητική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο αίτησης επιχορήγησης.

Το τυποποιημένο έντυπο για τη νομική οντότητα, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν το νομικό καθεστώς του οργανισμού ή ινστιτούτου.

Το τυποποιημένο έντυπο χρηματοοικονομικών στοιχείων, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Τυποποιημένη δήλωση επιλεξιμότητας του αιτούντος, δεόντως υπογεγραμμένη.

Το οργανόγραμμα του οργανισμού ή ινστιτούτου στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των διευθυντικών και επιχειρησιακών στελεχών που είναι υπεύθυνα για τη διεξαγωγή των ερευνών.

Τυποποιημένο έντυπο δήλωσης, δεόντως υπογεγραμμένο, που αναφέρει ότι, σε περίπτωση επιλογής του, ο ενδιαφερόμενος δέχεται να υπογράψει τη σύμβαση επιχορήγησης.

Απόδειξη υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης: πρέπει να επισυναφθούν οι ισολογισμοί και οι λογαριασμοί κερδών και ζημιών των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί.

8.2.2.   Τεχνική πρόταση

Η τεχνική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Περιγραφικό σημείωμα των δραστηριοτήτων του οργανισμού ή ινστιτούτου που να επιτρέπει την αξιολόγηση των ικανοτήτων του, του εύρους και της διάρκειας της πείρας του στους τομείς της έρευνας που προβλέπονται στο σημείο 6.2. Πρέπει να αναφερθούν οι μελέτες, οι συμβάσεις υπηρεσιών, οι συμβουλευτικές δραστηριότητες, οι έρευνες, οι δημοσιεύσεις ή άλλες προηγούμενες εργασίες, αναφέροντας το όνομα του πελάτη και διευκρινίζοντας τις ενδεχόμενες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει επίσης να επισυναφθούν οι πλέον σημαντικές μελέτες ή/και τα πλέον σημαντικά αποτελέσματα.

Αναλυτική περιγραφή της επιχειρησιακής οργάνωσης για τη διεξαγωγή των ερευνών. Πρέπει να επισυναφθούν κατάλληλα έγγραφα όσον αφορά τις υποδομές, τις διευκολύνσεις, τους πόρους και το ειδικευμένο προσωπικό (συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα) που διαθέτει ο αιτών.

Λεπτομερή περιγραφή της μεθοδολογίας έρευνας: μέθοδοι δειγματοληψίας, σφάλματα δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, ποσοστό κάλυψης και προβλεπόμενο ποσοστό απάντησης.

Δεόντως συμπληρωμένο έντυπο σχετικά με τους υπεργολάβους που εμπλέκονται στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς περιγραφής των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.

8.2.3.   Οικονομική πρόταση

Η οικονομική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

Δεόντως συμπληρωμένο και αναλυτικό δελτίο προϋπολογισμού (σε ευρώ) που καλύπτει περίοδο 16 μηνών για κάθε έρευνα και περιλαμβάνει σχέδιο χρηματοδότησης της ενέργειας και λεπτομερή ανάλυση του συνολικού και του μοναδιαίου επιλέξιμου κόστους διεξαγωγής της έρευνας, περιλαμβανομένων των δαπανών υπεργολαβίας.

Βεβαίωση ότι δεν υπόκειται σε ΦΠΑ (εάν ισχύει).

Έγγραφο που πιστοποιεί την ενδεχόμενη χρηματοδοτική συνεισφορά άλλων οργανισμών (συγχρηματοδότηση).

8.3.   Διεύθυνση και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν:

(α)

είτε με συστημένη επιστολή ή μέσω ιδιωτικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, με ημερομηνία αποστολής το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 (η ημερομηνία αποστολής θα αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Με συστημένη επιστολή:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

Με ιδιωτική ταχυδρομική υπηρεσία:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(β)

είτε με κατάθεση στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ιδιοχείρως ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του υποψηφίου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών) στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

το αργότερο στις 25 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 16.00 (ώρα Βρυξελλών). Στην περίπτωση αυτή, θα δοθεί χρονολογημένη και υπογεγραμμένη απόδειξη από υπάλληλο της ανωτέρω υπηρεσίας στον οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα για πιστοποίηση της κατάθεσης της αίτησης.

Οι αιτήσεις τις οποίες θα παραλάβει η Επιτροπή μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα ληφθούν υπόψη.

9.   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;

Όλες οι αιτήσεις ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν πληρούν τα τυπικά κριτήρια επιλεξιμότητας.

Οι προτάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες αξιολογούνται και βαθμολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης που περιγράφονται ανωτέρω.

Η διαδικασία επιλογής των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τους μήνες Οκτώβριο/Νοέμβριο 2006. Για το σκοπό αυτό, θα συσταθεί επιτροπή επιλογής υπό τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων. Η εν λόγω επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη που θα εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο διαφορετικές ειδικευμένες μονάδες, χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, ενώ θα διαθέτει δική της γραμματεία που θα αναλάβει την επικοινωνία με τους επιτυχόντες υποψηφίους μετά τη διαδικασία επιλογής. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν και αυτοί ατομικά.

10.   ΣΗΜΑΝΤIΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν συνιστά, σε καμία περίπτωση, συμβατική δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής έναντι των οργανισμών/ινστιτούτων που θα υποβάλουν πρόταση βάσει της παρούσας προκήρυξης. Κάθε επικοινωνία σχετικά με την παρούσα πρόταση υποβολής προτάσεων πρέπει να γίνεται γραπτώς.

Οι αιτούντες πρέπει να λάβουν υπόψη τις συμβατικές διατάξεις των οποίων η εφαρμογή είναι υποχρεωτική στην περίπτωση ανάθεσης των ερευνών.


(1)  Σύμφωνα με τα άρθρα 93 και 94 του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.