ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
9 Δεκεμβρίου 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Συμβούλιο

2005/C 311/1

Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

1

 

Επιτροπή

2005/C 311/2

Ισοτιμίες του ευρώ

13

2005/C 311/3

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz) ( 1 )

14

2005/C 311/4

Ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναγνώριση του παρωχημένου χαρακτήρα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2677/75 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1975 περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/74 του Συμβουλίου περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/72 περί ανακοινώσεως προς την Επιτροπή των εισαγωγών υδρογονανθράκων για τα προϊόντα πετρελαίου των κλάσεων 27. 10 Α, Β, Γ Ι και Γ ΙΙ του κοινού δασμολογίου

15

2005/C 311/5

Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ — Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

16

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Συμβούλιο

9.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/1


Σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

(2005/C 311/01)

1.

Στην παράγραφο 1.7.1 του Προγράμματος της Χάγης καλούνται η Επιτροπή και το Συμβούλιο να εκπονήσουν το 2005 σχέδιο προκειμένου να καταρτισθούν κοινά πρότυπα, βέλτιστες πρακτικές και μηχανισμοί για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Γενικές αρχές που διέπουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης

Με το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επιδιώκεται η ενίσχυση της δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων που ασκείται με σκοπό την κάθε μορφής εκμετάλλευση, και για την προστασία, την υποστήριξη και την αποκατάσταση των θυμάτων της. Το σχέδιο θα πρέπει να θεμελιώνεται στην αναγνώριση ότι για να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά η εμπορία ανθρώπων χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με βάση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα της. Για μια τέτοια προσέγγιση απαιτείται αντίδραση συντονισμένων πολιτικών, ιδίως στους τομείς της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, των εξωτερικών σχέσεων, της συνεργασίας για την ανάπτυξη, των κοινωνικών υποθέσεων και της απασχόλησης, της ισότητας των φύλων και της μη διακριτικής μεταχείρισης· ευρύς διάλογος μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα πρέπει επίσης να συμβάλει θετικά. Ο συνημμένος πίνακας δράσεων συντάχθηκε σύμφωνα με το πνεύμα των ανωτέρω σκέψεων.

Ο πίνακας δράσεων θα υφίσταται τακτική ανασκόπηση, αναθεώρηση και ενημέρωση. Η εφαρμογή του θα διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές, θα αναθεωρείται δε και θα ενημερώνεται τακτικά επίσης. Οι γενικές αρχές (…) μπορούν επίσης να εξετάζονται τακτικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι απεικονίζουν με ακρίβεια τη θέση των κρατών μελών καθώς προωθούν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης.

2.

Η δράση της ΕΕ πρέπει να εστιάζεται στη συλλογική μας κατανόηση των προβλημάτων αυτών και στη συγκέντρωση των προσπαθειών μας ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

i)

Η δράση σε επίπεδο ΕΕ απαιτεί τη συνεχή βελτίωση της συλλογικής κατανόησης από μέρους των κρατών μελών και της Επιτροπής, όσον αφορά την κλίμακα και τη φύση της εμπορίας ανθρώπων, μεταξύ άλλων τα βαθύτερα αίτια στις χώρες προέλευσης καθώς και τους παράγοντες στις χώρες προορισμού, που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων και τις συναφείς μορφές εκμετάλλευσης, τις συγκεκριμένες ομάδες, τα θύματα και τους εγκληματίες που εμπλέκονται και τη διασύνδεση με άλλες μορφές εγκλημάτων. Είναι κάτι που έχει θεμελιώδη σημασία για το σχεδιασμό μιας στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση αυτής της εμπορίας. Η πείρα από την πράξη και τα ευρήματα των ερευνών θα πρέπει να έχουν τη δέουσα ευρύτερη δυνατή διάδοση στην ΕΕ. Στο μέτρο του εφικτού, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να προωθήσουν όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων μια βάσει στοιχείων προσέγγιση με τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς.

3.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της προσέγγισης με επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θύματα.

i)

Είναι απολύτως απαραίτητο τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίζουν την πλήρη προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων των θυμάτων εμπορίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

ii)

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών παραπομπής, ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με την εθνική πρακτική και νομοθεσία, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο γρήγορος εντοπισμός και η παραπομπή των θυμάτων εμπορίας. Τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν για να αναπτυχθεί στα πλαίσια των εθνικών παραδόσεων, συνθηκών και πρακτικών μια αρμόζουσα κυβερνητική δομή συντονισμού, η οποία θα συντονίζει και θα αξιολογεί τις εθνικές πολιτικές και θα εξασφαλίζει τη δέουσα μεταχείριση των ανθρώπων.

iii)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να επιδιώκουν δραστήρια πολιτικές ενίσχυσης της ποινικοποίησης της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και της προστασίας (…) των δυνάμει θυμάτων σε εθνικό, περιφερειακό, ενωσιακό αλλά και ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Πρέπει δε να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση και όπου χρειάζεται, στρατηγικές πρόληψης ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες όπως οι γυναίκες και τα παιδιά.

iv)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εντείνουν διμερώς και πολυμερώς τον πολιτικό διάλογο με τις τρίτες χώρες όσον αφορά τις πτυχές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν οι πολιτικές καταπολέμησης της εμπορίας και να συνεχίσουν να εγείρουν το θέμα στα σχετικά περιφερειακά και πολυμερή φόρουμ.

v)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πολιτική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας εμπεριέχει την προσέγγιση των δικαιωμάτων του παιδιού βάσει διεθνώς ανεγνωρισμένων αρχών, τηρώντας ειδικότερα τις αρχές που καθορίζονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού και λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα παιδιά και τη βία (2006 — 2008). Η προσέγγιση αυτή πρέπει συνεπώς να ισχύει για κάθε άτομο κάτω των 18 ετών.

vi)

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν στρατηγικές πρόληψης ειδικά εστιασμένες στο φύλο, ως βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή αρχών ισότητας των φύλων και την εξάλειψη της ζήτησης για κάθε μορφή εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εκμετάλλευσης της οικιακής εργασίας.

vii)

Τα κράτη μέλη πρέπει, εφόσον είναι απαραίτητο, να επιταχύνουν τη μεταφορά της οδηγίας 2004/81/EK στο εθνικό δίκαιο και να λαμβάνουν υπόψη τους, κατά την εκπόνηση εθνικών στρατηγικών, τις νομικώς δεσμευτικές πράξεις, τις πολιτικές δεσμεύσεις και άλλα συναφή κείμενα, ιδίως δε τη Σύμβαση σχετικά με τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία προσφάτως συνήφθη.

4.

Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την επιχειρησιακή της αντίδραση κατά της εμπορίας ανθρώπων.

i)

Η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της ΕΕ όσον αφορά την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

ii)

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σοβαρό έγκλημα κατά ατόμων, και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως σαφής προτεραιότητα επιβολής του νόμου. Η εμπορία ανθρώπων πρέπει να μετατραπεί από «επιχείρηση χαμηλού κινδύνου — υψηλού κέρδους» για το οργανωμένο έγκλημα, σε επιχείρηση υψηλού κινδύνου — χαμηλού κέρδους. Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου πρέπει να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο πόρο και ικανότητα για την απαγόρευση της εμπορίας ανθρώπων, για να της αφαιρεθεί κάθε οικονομικό όφελος και, όταν έχει πραγματοποιηθεί οικονομικό κέρδος, για την κατάσχεση και δήμευση κάθε περιουσιακού στοιχείου. Πρέπει να δοθεί στην έρευνα της εμπορίας ανθρώπων η ίδια προτεραιότητα που δίδεται σε άλλους τομείς του οργανωμένου εγκλήματος, ώστε να χρησιμοποιούνται οι ειδικές τεχνικές έρευνας και στρατηγικές παρακώλυσης.

iii)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν τις απαραίτητες οργανωτικές δομές, ειδικευμένο προσωπικό και επαρκείς οικονομικούς πόρους ώστε οι αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν να καταπολεμήσουν πραγματικά την εμπορία ανθρώπων. Στο μέτρο του δυνατού, το Συμβούλιο σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή θα πρέπει να προωθεί, εφόσον ενδείκνυται, την τακτική παρακολούθηση βάσει σαφών και μετρήσιμων κριτηρίων.

iv)

Η εμπορία ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση απαιτεί νέους τύπους ειδίκευσης και συνεργασίας με εταίρους, π.χ. με φορείς υπεύθυνους για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας και οικονομικές έρευνες σχετικά με την παράνομη εργασία.

v)

Οι στρατηγικές των κρατών μελών στο πεδίο της επιβολής του νόμου πρέπει, εφόσον ενδείκνυται, να περιλαμβάνουν μέτρα για τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος.

vi)

Μέτρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται για τη διευκόλυνση του ταχύτερου εντοπισμού πιθανών θυμάτων εμπορίας στα σύνορα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναθεώρησης των πολιτικών τους όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους για να προστατευθεί αυτή η ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα.

vii)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και πρακτική, να παρέχουν προστασία και βοήθεια στα θύματα (…), με στόχο την ισορροπημένη, αποτελεσματική δίωξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω προληπτικές έρευνες βάσει πληροφοριών, που να μην εξαρτώνται απαραιτήτως από τις καταθέσεις των θυμάτων.

viii)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου συνεργάζονται τακτικά με την Ευρωπόλ στην ανταλλαγή πληροφοριών, σε κοινές επιχειρήσεις και σε κοινές ομάδες έρευνας, και ότι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της Eurojust για τη διευκόλυνση της δίωξης των εμπλεκομένων στο εμπόριο ανθρώπων.

ix)

Τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων ως προτεραιότητα στις σχέσεις τους με τρίτες χώρες στον τομέα της επιβολής του νόμου. Θα πρέπει να ενισχυθεί η αστυνομική συνεργασία μεταξύ ειδικών μονάδων για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη και στις χώρες προέλευσης. Θα πρέπει να καταρτισθούν κοινά σχέδια για την ενίσχυση της ικανότητας των ειδικών μονάδων των χωρών προέλευσης να καταπολεμούν την εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ.

x)

Οι στρατηγικές κατά της δωροδοκίας και κατά της φτώχειας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των στρατηγικών καταπολέμησης της εμπορίας.

5.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εξευρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους εντατικοποίησης της προώθησης της συνεργασίας.

i)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παγιώσουν τη συνεργασία των δημόσιων αρχών με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ενασχολούνται με την προστασία των θυμάτων, την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, παραδείγματος χάριν με τον καθορισμό κανόνων συμφωνημένων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι προάγουν την αμοιβαία κατανόηση και εμπιστοσύνη.

Εφόσον ενδείκνυται, θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν στη συνεργασία οργανώσεις εργοδοτών, συνδικαλιστικές οργανώσεις και αντιπρόσωποι συγκεκριμένων βιομηχανικών/ οικονομικών κλάδων.

ii)

Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, ΟΑΣΕ και Συμβούλιο της Ευρώπης), ενώ σε εθνικό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να ενισχυθούν και να θεσμοθετηθούν οι σχέσεις και οι δυνατότητες των σχετιζόμενων ΜΚΟ.

iii)

Οι περιφερειακές λύσεις για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, για την προστασία και την υποστήριξη των ενδεών και για την εξασφάλιση της ασφαλούς επιστροφής καθώς και της ουσιαστικής και ασφαλούς επανένταξης των θυμάτων, έχουν ζωτική σπουδαιότητα. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσουν να προάγουν τις περιφερειακές πρωτοβουλίες οι οποίες συμπληρώνουν και εμπνέουν τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ (μεταξύ άλλων η σκανδιναβική-βαλτική ειδική ομάδα για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· η Πρωτοβουλία Συνεργασίας Nοτιοανατολικής Eυρώπης· η Διαδικασία για τη συνεργασία στη νοτιοανατολική Ευρώπη· η πανευρωπαϊκή Διαδικασία της Βουδαπέστης· ο «διάλογος 5+5» μεταξύ των δυτικών μεσογειακών χωρών· και ο Μεσογειακός Διάλογος για τη μεταναστευτική διέλευση, η Συμμαχία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και άλλα φόρουμ και οργανώσεις).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

1.   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Να καθιερωθούν κοινές προτεραιότητες για καλύτερα στοχοθετημένη δράση σε επίπεδο ΕΕ. Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ.

α)

Τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν καταλόγους των προτεραίων χωρών προέλευσης και διέλευσης και των συχνότερα απαντώμενων διαδρομών.

Μάρτιος 2006

Κράτη μέλη/Προεδρία

Τα κράτη μέλη να έχουν ανταλλάξει πληροφορίες με την Προεδρία και την Επιτροπή έως τα τέλη Απριλίου 2006. Πληροφορίες θα πρέπει επίσης να αποσταλούν στην Ευρωπόλ, ιδίως για τις διεξαγόμενες εργασίες που προχωρούν στο πλαίσιό της σχετικά με την OCTA (Αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα)

β)

Η χρηματοδότηση ΕΕ (δηλ. το AGIS και άλλα κατάλληλα υπάρχοντα προγράμματα χρηματοδότησης) να ιεραρχηθεί βάσει των αιτήσεων που συμφωνούν με τις περιοχές που επισημαίνονται στο σχέδιο δράσης.

Εν εξελίξει

Επιτροπή

Η Επιτροπή να αξιολογεί τις ισχύουσες ροές χρηματοδότησης και να ιεραρχεί, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις σχετικά με την εμπορία ανθρώπων με βάσει τις προτεραιότητες του σχεδίου δράσης.

γ)

Η πρόληψη και η καταπολέμηση της εμπορίας να αποτελεί θεματική προτεραιότητα των μελλοντικών χρηματοδοτικών ρυθμίσεων/σχεδίων της ΕΕ για τη ΔΕΥ.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις/σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν ευέλικτες ρυθμίσεις χρηματοδότησης, που να επιτρέπουν να διατίθεται οικονομική ενίσχυση για επιχειρησιακή υποστήριξη των κρατών μελών και ενίσχυση των περιφερειακών μορφών αστυνομικής συνεργασίας. Εν προκειμένω θα πρέπει να εξετασθεί η χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν επιχειρησιακή δράση την οποία προωθεί ένα μόνο κράτος μέλος.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να εξετασθούν τρόποι με τους οποίους μπορεί να διατεθεί βιώσιμη χρηματοδότηση σε μη κυβερνητικές υπηρεσίες υποστήριξης και επανένταξης.

Εν εξελίξει

Επιτροπή και κράτη μέλη

Η Επιτροπή να αξιολογεί τις προτάσεις για μελλοντικές ροές χρηματοδότησης και με διαπραγμάτευση/αναθεώρηση των προτάσεων με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ιεραρχεί καταλλήλως τις περιπτώσεις εμπορίας σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου δράσης, κατά το δυνατόν.

2.

Να εξασφαλιστεί διαρκής συζήτηση επί του θέματος, συμπεριλαμβάνοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα.

α)

Να διεξάγεται πολιτική συζήτηση σχετικά με την πολιτική της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων, και να αξιολογείται η συμμόρφωση της πολιτικής αυτής με τα πρότυπα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω δράση.

Άπαξ ετησίως

Συμβούλιο και Επιτροπή

Διεξαγωγή της συζήτησης.

3.

Εξασφάλιση κοινών προτύπων στην ΕΕ.

α)

Το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση απόφασης σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της ΕΚ, του συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου ΗΕ για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, του Πρωτοκόλλου του ΟΗΕ σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.

Έως το τέλος του 2006

Συμβούλιο

Τα συναπτόμενα πρωτόκολλα.

β)

Να εκπονηθούν προτάσεις για μηχανισμούς συντονισμού και συνεργασίας που απαιτούνται σε επίπεδο ΕΕ.

Έως το τέλος του 2006

Η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις.

Προτάσεις που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο έως το τέλος του 2006, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν εξέταση των δυνατοτήτων σύστασης μηχανισμού αξιολόγησης από ομοτίμους όσον αφορά την πολιτική και την πρακτική καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

γ)

Τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα την υπογραφή και την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εμπορία ανθρώπων.

Έως το τέλος του 2007

Επιτροπή και κράτη μέλη

Ανασκόπηση της κατάστασης όσον αφορά την επικύρωση/σύναψη από κάθε κράτος μέλος.


2.   ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την κλίμακα και τη φύση της εμπορίας ανθρώπων (καθώς και τους δεσμούς με άλλες μορφές εγκληματικότητας) που θίγει την ΕΕ, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να στοχοθετήσει καλύτερα τις προσπάθειές της.

α)

Να αναπτυχθούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή δεδομένων, μεταξύ άλλων και συγκρίσιμων δεικτών. Να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ μορφών εμπορίας και κατηγοριών θυμάτων. Οι εργασίες αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη θύματα επανεμπορίας.

Φθινόπωρο 2007

Επιτροπή (Eurostat) και Ευρωπόλ. Πρέπει επίσης να εξεταστεί εάν ο μελλοντικός Οργανισμός της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει, ακολούθως, να έχει ρόλο σε αυτές τις εργασίες.

Οι εκδιδόμενες κατευθυντήριες γραμμές.

β)

Επισκόπηση των εν εξελίξει εργασιών σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση της κλίμακας του προβλήματος για την στόχευση όλων των μορφών εμπορίας.

Μάρτιος 2006

Κράτη μέλη/Προεδρία/Επιτροπή

Έναρξη διαδικασίας διαβουλεύσεων και ενδεχομένως έκδοση ερωτηματολογίου σε κλίμακα ΕΕ για την καταγραφή των υφιστάμενων δεδομένων και εκτιμήσεων.

γ)

Ανάπτυξη κοινού προτύπου έρευνας προς χρήση από τα κράτη μέλη ώστε να υπάρχει περισσότερη διαθέσιμη έρευνα για συγκεκριμένους τομείς, αρχής γενομένης από την εμπορία παιδιών.

Μέσον του 2006

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης

Υπάρχει κοινό πρότυπο έρευνας.

δ)

Σύγκληση συνάντησης αρμόδιων εκπροσώπων των εθνικών δομών συντονισμού (π.χ. εθνικοί εισηγητές, όταν υπάρχουν), όπως εμπειρογνώμονες στους τομείς της επιβολής του νόμου και της μετανάστευσης, αναλόγως των εθνικών ρυθμίσεων. Εξέταση της κλίμακας και των προβλημάτων που έχουν σχέση με την εμπορία ανθρώπων εντός της ΕΕ πέραν της εμπορίας από το εξωτερικό της ΕΕ.

Τέλος του 2006

Προεδρία

Πραγματοποίηση της συνεδρίασης, με διοργάνωση είτε της Επιτροπής είτε της Προεδρίας.


3.   ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1)

Αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων της εμπορίας.

α)

Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες καταπολέμησης της εμπορίας, καθώς και ευρύτερα μέτρα αντιμετώπισης των πρωταρχικών αιτίων, ιδίως της φτώχιας, της ανασφάλειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Εν εξελίξει

Κράτη μέλη/Επιτροπή

Η Επιτροπή να διοργανώσει σεμινάριο για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Το σεμινάριο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη δεικτών στον εν λόγω τομέα.

β)

Η αναπτυξιακή συνεργασία να περιλάβει επίσης στρατηγικές πρόληψης με βάση το φύλο και στρατηγικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση του οικονομικού, νομικού και πολιτικού καθεστώτος των γυναικών και των παιδιών.

Εν εξελίξει

Κράτη μέλη/Επιτροπή

Η Επιτροπή να διοργανώσει σεμινάριο για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα. Το σεμινάριο θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη δεικτών στον εν λόγω τομέα.

2.

Πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων σε χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού με βελτίωση της πληροφόρησης για τους ενεχόμενους κινδύνους και προβολή της πρόληψης του εγκλήματος και της ποινικής δικαιοσύνης στην ΕΕ, μεταξύ άλλων και των επιτυχών διώξεων, για αποθάρρυνση των εμπόρων (…).

α)

Ανάπτυξη υλικού εκστρατείας της ΕΕ σε συνεργασία με την κοινότητα των ΜΚΟ. Η εκστρατεία

Να συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, π.χ. μεθόδους στρατολόγησης, να εστιάζει στις διώξεις με επιτυχή έκβαση στα κράτη μέλη

Να στοχεύει στις καθορισμένες ομάδες-στόχους, όπως τα παιδιά

Να βασίζεται σε μελέτες αυθεντικών περιπτώσεων

Να εξετάζει τις προσεγγίσεις που απαιτούνται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της ΕΕ

Να στοχεύει στη μείωση της ζήτησης.

Να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εκστρατειών.

Μέσον του 2006

Συμβούλιο/Επιτροπή

Το υλικό της εκστρατείας να έχει καταστεί διαθέσιμο έως το τέλος του 2006. Να έχει αξιολογηθεί έως το τέλος του 2007.

β)

Δημιουργία δικτύου επαφών με μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την εμπορία ανθρώπων για την προβολή των επιτυχιών εντός και εκτός ΕΕ.

Μέσον του 2006

Συντονισμός από την Προεδρία

Οι επαφές κοινοποιούνται στην πολυτομεακή ομάδα για το οργανωμένο έγκλημα έως το τέλος του Ιουνίου 2006.

3.

Ταχεία ταυτοποίηση των θυμάτων για πρόληψη της εκμετάλλευσης.

α)

Διεξαγωγή σεμιναρίου κατ ' αρχάς με τις αεροπορικές εταιρίες.

Να συμμετέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και αξιωματικοί — σύνδεσμοι μετανάστευσης. Να διερευνηθούν μοντέλα περιφερειακής /εθνικής συνεργασίας και κοινές εργασίες που έχουν υπάρξει αποτελεσματικές για την προετοιμασία περαιτέρω εκδηλώσεων σε εθνικό /περιφερειακό επίπεδο, που θα διοργανωθούν από τα κράτη μέλη.

Μέσον του 2006

Προεδρία

Διεξαγωγή του σεμιναρίου. Δημοσίευση συστάσεων που εξετάζουν επίσης την επιτυχία της προσέγγισης και την αξία της ώστε να επεκταθεί σε άλλους τομείς της βιομηχανίας μεταφορών, π.χ. επιχειρήσεις πορθμείων κλπ.

β)

Πλήρης ανάπτυξη του κοινού συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις, το συντομότερο δυνατόν.

Εν εξελίξει

Η Προεδρία με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Υποβολή έκθεσης της Προεδρίας έως το τέλος του 2006 σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων/της πορείας της εφαρμογής εφόσον υιοθετηθεί το μέσον.

γ)

Διεξαγωγή σεμιναρίου με υπηρεσίες μετανάστευσης, φορείς κοινωνικών υπηρεσιών και άλλες αρμόδιες αρχές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τον εντοπισμό των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως τους ασυνόδευτους ανήλικους.

Τέλος του 2006

Συντονισμός από την Προεδρία

Κυκλοφορία των συμπερασμάτων της διάσκεψης.

δ)

Το προξενικό προσωπικό και οι αξιωματικοί σύνδεσμοι μετανάστευσης των κρατών μελών στις χώρες προέλευσης να ασχοληθεί με την εμπορία ανθρώπων σε τοπικές προξενικές ομάδες συζήτησης και συνεδριάσεις αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση της αναγνώρισης των αιτήσεων που θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να αφορούν εμπορία ανθρώπων.

Τέλος του 2006

Κράτη μέλη

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων που απασχολούνται στην έκδοση θεωρήσεων. Οι Προεδρίες να υποβάλλουν έκθεση έως το τέλος του 2006 σχετικά με τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στις τοπικές ομάδες συζήτησης και στις συνεδριάσεις προξενικού προσωπικού και αξιωματικών- συνδέσμων μετανάστευσης (…)και σχετικά με τις βασικές τάσεις που προσδιορίστηκαν.

ε)

Κατόπιν εξέτασης και συμφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Συνόρων (FRONTEX), η εμπορία ανθρώπων να ενσωματωθεί στο έργο της FRONTEX, μεταξύ άλλων:

(i)

μέσω του συντονισμού και της διοργάνωσης κοινών επιχειρήσεων και πειραματικών σχεδίων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

(ii)

μέσω της παροχής αναλύσεων κινδύνων στα κράτη μέλη.

(iii)

μέσω της ανάπτυξης κοινών στρατηγικών για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων μέσω λιμένων

(iv)

και μέσω της διάδοσης υλικού κατάρτισης.

(v)

Συμπληρωματική συνεργασία με την Ευρωπόλ.

Στις εργασίες της, η FRONTEX θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των πιο ευάλωτων θυμάτων, ειδικότερα των παιδιών και των γυναικών.

Τέλος του 2006

Υπηρεσία Διαχείρισης των Συνόρων (FRONTEX)

Στα ετήσια προγράμματα εργασίας και στις ετήσιες εκθέσεις της Υπηρεσίας Διαχείρισης των Συνόρων να εκτίθενται λεπτομερώς οι εργασίες όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων.

στ)

Εφαρμογή της χρήσης βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στην έκδοση και την εξακρίβωση αδειών διαμονής και θεωρήσεων της ΕΕ.

Το ταχύτερο δυνατόν.

Επιτροπή και κράτη μέλη.

 Εφαρμογή των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων.


4.   ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης για τη μείωση της ζήτησης όσον αφορά την εργασιακή εκμετάλλευση

α)

Σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για να εξετάσει συναφή θέματα σχετικά με τις εργατικές νομοθεσίες και τον αντίκτυπό τους στην εμπορία ανθρώπων. Η εν λόγω ομάδα θα πρέπει να εξετάσει το ρόλο των υπηρεσιών ιδιωτικής απασχόλησης καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης κατάλληλου υλικού για την ευαισθητοποίηση δυνητικών εργοδοτών των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Τέλος του 2006

Το Συμβούλιο με την Επιτροπή

Η ομάδα να έχει συνέλθει έως το τέλος του 2006 και να έχει συμφωνηθεί το περιεχόμενο της εντολής της.

2.

Μείωση της ζήτησης θυμάτων εμπορίας στις χώρες προορισμού.

α)

Τα κράτη μέλη να αναφέρουν κάθε τρέχουσα βέλτιστη πρακτική όσον αφορά την κοινοτική εμπλοκή και τις κοινοτικές στρατηγικές αστυνόμευσης που έχουν υιοθετηθεί για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων που ενδέχεται να απαντάται ανεπισήμως στο εσωτερικό κοινοτήτων, π.χ. η εμπορία ανθρώπων για οικιακές υπηρεσίες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να καλύπτει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων για οποιοδήποτε σκοπό (σεξουαλική ή άλλη εκμετάλλευση γενικότερα) και που περιλαμβάνουν ειδικές ομάδες θυμάτων, δηλ. γυναίκες και παιδιά.

Τέλος του 2006

Συντονισμός από την Προεδρία (σ' αυτήν θα αποστέλλονται οι αναφορές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές) με την υποστήριξη των κρατών μελών

Τα κράτη μέλη να υποβάλουν έκθεση στην Προεδρία σχετικά με όλες τις βέλτιστες πρακτικές, αποστέλλοντας αντίγραφο στην Ευρωπόλ ως αρμόζει, έως το τέλος του 2006.


5.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΩΞΗ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Να βελτιωθεί η κατάσταση των στρατηγικών και τακτικών πληροφοριών σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και να καταστεί δυνατή μια προσέγγιση βάσει πληροφοριών.

α)

Τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του I/24/7 και του συστήματος υπηρεσιών μηνυμάτων σχετικά με την εμπορία και τη λαθραία μεταφορά ανθρώπων με την INTERPOL, στην ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και στοιχείων με την Ευρωπόλ, και η Ευρωπόλ να ενισχύσει τους δεσμούς με την INTERPOL.

Έως τον Ιούνιο του 2006

Κράτη μέλη και Ευρωπόλ.

Η Ευρωπόλ υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών των κρατών μελών και με την πορεία της ευρύτερης συνεργασίας με την INTERPOL.

β)

Να χρησιμοποιηθεί η OCTA (Αξιολόγηση απειλών όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα) ως βοήθεια για την αξιολόγηση και ιεράρχηση των δράσεων σε επίπεδο ολόκληρης της ΕΕ.

Απρίλιος 2006

Κράτη μέλη (αφού η OCTA παρασχεθεί από την Ευρωπόλ)

Η Ευρωπόλ να έχει παραγάγει την OCTA. Τα κράτη μέλη να την χρησιμοποιούν για το σχεδιασμό επιχειρησιακών προτεραιοτήτων

γ)

Η ΕΕ να ενισχύσει τους επίσημους δεσμούς με διεθνείς οργανισμούς για την αξιοποίηση δεδομένων όσον αφορά διαδρομές, πηγές και μεθόδους.

Η Ευρωπόλ να αναπτύξει ρυθμίσεις επίσημης σύνδεσης σύμφωνα με την καθοδήγηση από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ.

Το Συμβούλιο να υποστηρίξει μια εκδήλωση δικτύωσης προκειμένου οι διεθνείς οργανισμοί/οι αρχές επιβολής του νόμου να αναπτύξουν συνδέσεις.

Ιούνιος του 2006

Ευρωπόλ και κράτη μέλη μέσω του Συμβουλίου.

Διεξαγωγή της εκδήλωσης δικτύωσης.

Η Ευρωπόλ υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ σχετικά με μελλοντικούς εξωτερικούς διακανονισμούς.

δ)

Τα κράτη μέλη να εισάγουν πληροφορίες στο σχετικό αρχείο δεδομένων εργασίας προς ανάλυση (AWF) της Ευρωπόλ

Ιούνιος του 2006

Κράτη μέλη και Ευρωπόλ.

Η Ευρωπόλ υποβάλλει έκθεση στα όργανα του Συμβουλίου σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις.

ε)

Η Ευρωπόλ και η FRONTEX να αναπτύξουν συμπληρωματική συνεργασία, ειδικότερα όσον αφορά τις δραστηριότητές τους για την ανάλυση του φαινομένου.

Ιούνιος 2006

Ευρωπόλ και FRONTEX

Η Ευρωπόλ και η FRONTEX υποβάλλουν έκθεση στα όργανα του Συμβουλίου.

2.

Βελτίωση της δυνατότητας των κρατών μελών να διερευνούν αποτελεσματικά περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων.

α)

Η ΕΑΑ να πάρει το προβάδισμα στην ανάπτυξη πόρων με χρηματοδότηση του AGIS, μεταξύ άλλων πρόσφατα εγχειρίδια καθοδήγησης και άλλοι πόροι όπως το εγχειρίδιο της Interpol, σε ένα βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υψηλόβαθμους αστυνομικούς — με την κατάλληλη κλιμάκωση. Η ΕΑΑ πρέπει στη συνέχεια να διοργανώνει τακτικά κύκλους ειδικής κατάρτισης του προσωπικού στον τομέα της επιβολής του νόμου σχετικά με την εμπορία ανθρώπων. Η κατάρτιση θα πρέπει να εξετάζει την εμπορία ανθρώπων και στο πλαίσιο της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών.

Τέλος του 2006

ΕΑΑ

Η ΕΑΑ να υποβάλει τακτική έκθεση προόδου στην πολυτομεακή ομάδα για το οργανωμένο έγκλημα. Η ετήσια έκθεση της ΕΑΑ προς το Συμβούλιο να περιέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για την εργασία αυτή.

3.

Βελτίωση της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων.

α)

Τα κράτη μέλη να εξετάσουν με ποιους τρόπους οι πληροφορίες σχετικά με αξιωματικούς των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών, οι οποίοι συμμετέχουν στενά σε εργασίες για την εμπορία ανθρώπων και έχουν ειδικές γλωσσικές ικανότητες (π.χ. ειδικοί σε ανατολικές ή αφρικανικές γλώσσες), μπορούν να διαδίδονται ευρύτερα (αυτό σημαίνει ότι όταν διάφορα κράτη μέλη συγκροτούν διμερείς ή πολυμερείς κοινές ομάδες έρευνας, μπορούν να συμπεριλαμβάνουν αυτούς τους αξιωματικούς στις ομάδες, εφόσον χρειάζεται και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εθνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις)

Εν εξελίξει

PCTF(Ειδική Ομάδα Αρχηγών Αστυνομίας)/Κέντρο αριστείας της Ευρωπόλ

το θέμα θα συζητηθεί στις στρατηγικές συνεδριάσεις της PCTF.

β)

PCTF (Ειδική Ομάδα Αρχηγών Αστυνομίας) και Ευρωπόλ να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εμπορία ανθρώπων έχει προωθηθεί στα προγράμματα εργασίας τους.

Πρώτη έκθεση έως τον Δεκέμβριο του 2006

PCTF/Ευρωπόλ

Εξέταση των συστάσεων για την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπόλ και την ανασκόπηση της στρατηγικής COSPOL.

γ)

Η PCTF να παρακολουθεί την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων και, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει σε συστάσεις για τη βελτίωσή της.

Πρώτη έκθεση έως τον Δεκέμβριο του 2006

PCTF

Τακτική συζήτηση στις στρατηγικές συνεδριάσεις της Ειδικής Ομάδας Αρχηγών Αστυνομίας και συστάσεις προς το Συμβούλιο όταν και όπως ενδείκνυται.

δ)

Κατάρτιση εγχειριδίου επαφών για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην ΕΕ που να καλύπτει τις επαφές εκτός ωρών λειτουργίας και στοιχεία σχετικά με τις ισχύουσες διαδικασίες σε κάθε κράτος μέλος.

Μέσον του 2006 (ή νωρίτερα, ει δυνατόν)

PCTF

Η PCTF να υποβάλει έκθεση και να εξετάσει το θέμα του εγχειριδίου στη στρατηγική συνεδρίαση του 2006.

4.

Να δοθεί η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής συνεργασίας στις έρευνες και τις διώξεις κατά της εμπορίας ανθρώπων.

α)

Τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα μέγιστα την EUROJUST και το συντονιστικό της ρόλο και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο.

Τέλος του 2006

Κράτη μέλη/EUROJUST

Η EUROJUST να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο ως μέρος της ετήσιας έκθεσής της σχετικά με τις έρευνες περί εμπορίας ανθρώπων στις οποίες συμμετείχε.

β)

Δημιουργία ενός δικτύου ειδικών με ειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη στη δίωξη υποθέσεων σωματεμπορίας, περιλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών. Το δίκτυο αυτό θα εξετάσει εν ευθέτω χρόνω το ενδεχόμενο εκπαίδευσης ειδικών δίωξης.

Τέλος του 2006

Προεδρία/EUROJUST/Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο

Κυκλοφορία των επαφών του δικτύου.

γ)

Ανάπτυξη βαθύτερης συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων προβλημάτων που προκύπτουν σε περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων με παιδιά, με τον δικαστικό κλάδο των κρατών μελών.

Μέσον του 2007

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε συνεργασία με την EUROJUST και την ERA.

Αποδοτική, αποτελεσματική και ενημερωμένη διαχείριση των υποθέσεων. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο να υποβάλει με τη σειρά του έκθεση με συστάσεις σχετικά με τρόπους βελτίωσης της διαχείρισης των υποθέσεων.

δ)

Ως μέρος της αξιολόγησης της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, να αναθεωρηθούν τα νομικά πλαίσια που ισχύουν στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, ειδικότερα της εμπορίας παιδιών

Τέλος του 2006

Επιτροπή και κράτη μέλη

Ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά την απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου.

ε)

Να διενεργηθεί απογραφή των νομοθετημάτων που συμπληρώνουν την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να ποινικοποιηθεί η εμπορία ανθρώπων, π.χ. νομοθεσία για το καθεστώς των θυμάτων, νομοθεσία περί ποινικοποίησης της διαμεσολάβησης (μεσαζόντων), νομοθεσία περί προϊόντων του εγκλήματος.

Τέλος του 2007

Επιτροπή

Κυκλοφορία του εγγράφου.


6.   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Να εξασφαλιστεί ότι το προσωπικό στην πρώτη γραμμή διαθέτει τα σωστά εργαλεία και την πείρα για να εντοπίζει τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και να τους προσφέρει την κατάλληλη προστασία και στήριξη, έχοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών.

α)

Διοργάνωση σεμιναρίου με τα κράτη μέλη και τις ΜΚΟ που παρέχουν υπηρεσίες στα θύματα, για την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών στον εντοπισμό των θυμάτων και για την εξέταση της κατάρτισης ευρέως καταλόγου κριτηρίων όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτόν.

Μέσον του 2006

Επιτροπή και Προεδρία

Διεξαγωγή του σεμιναρίου και δημοσίευση των συμπερασμάτων.

2.

Δημιουργία και ενίσχυση αποτελεσματικών δεσμών μεταξύ των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και επανένταξης και των κρατών μελών.

α)

Διοργάνωση διάσκεψης για την προώθηση των υφιστάμενων δεσμών και την οικοδόμηση ενός πιο στέρεου δικτύου των ΜΚΟ και των διεθνών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και επανένταξης

Μέσον του 2006

Η Προεδρία με υποστήριξη της Επιτροπής

Διεξαγωγή της διάσκεψης.

β)

Κατάρτιση μητρώου υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ για τη καταγραφή των διαθέσιμων συστημάτων στήριξης.

Τέλος του 2006

Η Προεδρία με υποστήριξη της Επιτροπής

Δημοσίευση του μητρώου.

γ)

Η ΕΕ να εξετάσει την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχειριδίου του ΟΑΣΕ (Εγχειρίδιο εθνικών μηχανισμών παραπομπής) και να προτείνει συστάσεις και τροποποιήσεις στην Προεδρία και την Επιτροπή, με στόχο την υποβολή συνεκτικού συνόλου τροποποιήσεων από πλευράς ΕΕ σε μελλοντική αναθεώρηση αυτού του εγχειριδίου, ή, αν χρειάζεται, την κατάρτιση ανεξάρτητου κειμένου της ΕΕ

Τέλος του 2006 (αποστολή προτάσεων στην Προεδρία και την Επιτροπή)

Επιτροπή και Προεδρία

Έκθεση της Προεδρίας με αντικείμενο τυχόν τέτοιες προτάσεις τροποποιήσεων.

δ)

Εκπόνηση πρότυπου πρωτοκόλλου μεταξύ των κρατών μελών και των ΜΚΟ που να περιλαμβάνει τα ελάχιστα επίπεδα στήριξης, τα σημεία συνδέσμου στις βασικές υπηρεσίες και τα πρότυπα των πρακτικών εργασίας. Το πρότυπο πρωτόκολλο πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες ορθές πρακτικές και να περιέχει τη συμβολή των ΜΚΟ όπου ενδείκνυται.

Έως το τέλος του 2006

Επιτροπή και κράτη μέλη

Εκπόνηση του πρωτοκόλλου


7.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα επανένταξης στις χώρες προέλευσης και με τις διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου που πραγματοποιούνται πριν από την επιστροφή.

α)

Καταγραφή των διαθέσιμων συστημάτων και διαδικασιών και επισκόπηση των δυνατοτήτων συντονισμού της βοήθειας μετά την επιστροφή σε τρίτες χώρες. Η διαδικασία θα πρέπει να αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ευρύτερη διάδοση βέλτιστων πρακτικών στα κράτη μέλη και ενδεχομένως να ακολουθήσει σεμινάριο, αν χρειάζεται και αν ενδείκνυται, σχετικά με τη βέλτιστη πρακτική

Φθινόπωρο 2006

Κράτη μέλη/Προεδρία

Τα κράτη μέλη να έχουν ανταλλάξει πληροφορίες με την Προεδρία έως το μέσον του 2006 και έγγραφο καταγραφής των διαθέσιμων υπηρεσιών έως το τέλος του 2006.


8.   ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Στόχος

Δράση

Χρονοδιάγραμμα

Αρμόδιο μέρος

Μέσο αξιολόγησης/Δείκτης

1.

Ενίσχυση της δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

α)

Έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα και περιφέρεια και ενδεικτικά προγράμματα για ενίσχυση των στρατηγικών προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παράγοντας που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων, αλλά ιδιαίτερα την εμπορία παιδιών.

Η ΕΕ να αρχίσει διάλογο με τις χώρες προέλευσης, μέσω και περιφερειακών διαδικασιών διαβουλεύσεων όπως η ASEM και η διαδικασία του Μπαλί, καθώς και μέσω άλλων κατάλληλων πολυμερών διαδικασιών που αφορούν άλλες περιοχές (για παράδειγμα τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική).

Οι συμφωνίες με τρίτες χώρες (π.χ. το σχέδιο δράσης ΕΕ-Ρωσίας) πρέπει να προωθήσουν τη συνεργασία σε ενωσιακές, περιφερειακές και διεθνείς επιχειρήσεις επιβολής του νόμου, καθώς επίσης να ενθαρρύνουν τη δημιουργία υποδομής κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Εν εξελίξει

Επιτροπή

Η Επιτροπή να εξετάσει την παρούσα κατάσταση των στρατηγικών και των πρωτοβουλιών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στις σχέσεις με τρίτες χώρες έως το μέσον του 2006.

β)

Η μελλοντική ενωσιακή στρατηγική εξωτερικών σχέσεων ΔΕΥ θα πρέπει να παρουσιάζει ως προτεραιότητα την εμπορία ανθρώπων.

Εν εξελίξει

Επιτροπή και Προεδρία

Η στρατηγική δίνει προτεραιότητα στην εμπορία ανθρώπων.

γ)

Να δοθεί έμφαση στις πολυμερείς δραστηριότητες για την καταπολέμηση της σωματεμπορίας, όπως το παγκόσμιο ταμείο κατά της εμπορίας ανθρώπων του UNODC (Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον 'Ελεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος)

 

 

 


Επιτροπή

9.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/13


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

8 Δεκεμβρίου 2005

(2005/C 311/02)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1764

JPY

ιαπωνικό γιεν

141,82

DKK

δανική κορόνα

7,4491

GBP

λίρα στερλίνα

0,67495

SEK

σουηδική κορόνα

9,4217

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5387

ISK

ισλανδική κορόνα

76,08

NOK

νορβηγική κορόνα

7,9250

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9561

CYP

κυπριακή λίρα

0,5733

CZK

τσεχική κορόνα

29,098

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

255,65

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6980

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4293

PLN

πολωνικό ζλότι

3,8593

RON

ρουμανικό λέι

3,6480

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,50

SKK

σλοβακική κορόνα

38,020

TRY

τουρκική λίρα

1,5996

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,5762

CAD

καναδικό δολάριο

1,3677

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1220

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,6833

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,9833

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 217,10

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,4911

CNY

κινεζικό γιουάν

9,5030

HRK

κροατικό κούνα

7,3933

IDR

ινδονησιακή ρουπία

11 499,31

MYR

μαλαισιανό ρίγκιτ

4,441

PHP

πέσο Φιλιππινών

63,108

RUB

ρωσικό ρούβλι

34,1030

THB

ταϊλανδικό μπατ

48,548


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


9.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/14


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση COMP/M.3959 — Goldman Sachs/Ihr Platz)

(2005/C 311/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στις 9 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις για την παραπάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την κηρύξει συμβατή με την κοινή αγορά. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα και θα δημοσιευθεί μετά την απάλειψη τυχόν επιχειρηματικών απορρήτων που περιέχει. Θα διατίθεται:

από τον δικτυακό τόπο του Europa για τον ανταγωνισμό (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Στον τόπο αυτό προσφέρονται διάφορα εργαλεία για τον εντοπισμό των μεμονωμένων υποθέσεων συγκεντρώσεων, όπως ευρετήρια με τις εταιρείες, τους αριθμούς υποθέσεων, τις ημερομηνίες και τους διάφορους κλάδους,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του EUR-Lex με τον αριθμό εγγράφου 32005M3959. Το EUR-Lex είναι δικτυακός τόπος που δίνει πρόσβαση στην κοινοτική νομοθεσία (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


9.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/15


ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

για την αναγνώριση του παρωχημένου χαρακτήρα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2677/75 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1975 περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3254/74 του Συμβουλίου «περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1055/72 περί ανακοινώσεως προς την Επιτροπή των εισαγωγών υδρογονανθράκων για τα προϊόντα πετρελαίου των κλάσεων 27. 10 Α, Β, Γ Ι και Γ ΙΙ του κοινού δασμολογίου»

(2005/C 311/04)

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον περιορισμό του ισχύοντος κοινοτικού κεκτημένου και στο πλαίσιο της απλούστευσης των πράξεων της Επιτροπής, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2677/75 διαγράφεται από το ισχύον κοινοτικό κεκτημένο και δεν θα εμφανίζεται πλέον στο ευρετήριο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας.


9.12.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 311/16


Έγκριση των κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ

Περιπτώσεις όπου η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση

(2005/C 311/05)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Δανία

Αριθμός ενίσχυσης: N 57/04

Τίτλος: Μείωση των φόρων ακίνητης περιουσίας

Στόχος: Ανώτατο όριο 4,6 τοις χιλίοις για το φόρο ακίνητης περιουσίας που καταβάλλουν στις περιφέρειες (amtskommune) οι ιδιοκτήτες παραγωγικών γαιών, δηλαδή γαιών χρησιμοποιούμενων στη γεωργία, στην κηπευτική, σε σταθμούς αναπαραγωγής φυτών και σε οπωρώνες

Νομική βάση: Lov nr. 1211 af 27. december 2003 om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

Προϋπολογισμός: 96 εκατ. DKK (περίπου 12,9 εκατ. EUR) ανά έτος

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Το ανώτατο όριο συνεπάγεται κατά μέσον όρο μείωση περίπου 35 DKK ανά εκτάριο

Διάρκεια: Μόνιμο μέτρο

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γαλλία

Αριθμός ενίσχυσης: N 79/2004

Τίτλος: Ενισχύσεις στους γεωργούς των περιοχών Bourges, Sancerre-Sologne και Vierzon

Στόχος: Ενισχύσεις σε επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Προϋπολογισμός: 51 300 EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Ποσοστό 25 % κατ' ανώτατο όριο για έργα ύψους μέχρι 32 000 EUR

Διάρκεια: 3 έτη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ιταλία (Friuli venezia Giulia)

Αριθμός ενίσχυσης: N 85/2004

Τίτλος: Προκήρυξη υποβολής προσφορών όσον αφορά το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Δράση I.1 «Χρήση πληροφορικής, e-εμπόριο, απ'ευθείας εμπορία και πιστοποίηση επιχειρήσεων»

Στόχος: Εκσυγχρονισμός των δομών εμπορίας των γεωργικών επιχειρήσεων στις κοινότητες της περιφέρειας μέσω της χρήσης συστημάτων πληροφορικής από τις επιχειρήσεις και της πιστοποίησης ποιότητας

Νομική βάση: Bando pubblico riferito al piano di sviluppo locale: azione I.1 Informatizzazione, e-commerce, direct marketing e certificazione delle imprese «Progetto 2 — Certificazione delle aziende del settore agricolo»

Προϋπολογισμός: 360 000 EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Οι ενισχύσεις για τις επενδύσεις έχουν ανώτατο όριο ποσοστό 40 % των επιλέξιμων δαπανών, οι ενισχύσεις για την πιστοποίηση έχουν όριο 100 000 EUR ανά δικαιούχο επί τριετές χρονικό διάστημα

Διάρκεια: 5 έτη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ελλάδα

Αριθμός ενίσχυσης: N 132/04

Τίτλος: Πρόγραμμα ενισχύσεων FROST

Στόχος: Αντιστάθμιση των ζημιών που προκάλεσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες

Νομική βάση: Πρόγραμμα ενισχύσεων FROST (δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου 2004) — σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης

Προϋπολογισμός: 20 000 000 EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Ποσοστό 70 %

Διάρκεια: 4 έτη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Γερμανία (Κάτω Σαξωνία)

Αριθμός ενίσχυσης: N 149/2003

Τίτλος: Ενίσχυση για τη διάθεση υλικών ειδικού κινδύνου

Στόχος: Αποζημίωση των κτηνοτρόφων για τη διάθεση θανατωθέντων ζώων που προκύπτουν σε επίπεδο αγροκτήματος

Νομική βάση:

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Tierkörperbeseitigungsgesetz vom 21. April 1998,

Richtlinie 90/667/EWG vom 27. November 1990;

Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 vom 3. Oktober 2002;

Verordnung (EG) Nr. 999/2001 vom 22. Mai 2001;

Entscheidung 2000/418/EG der Kommission vom 20. Juni 2000, geändert durch die Entscheidung 2001/2/EG der Kommission vom 27. Dezember 2000, umgesetzt mit der Tierkörperbeseitigunganstalten-Verordnung vom 21. Dezember 2001

Προϋπολογισμός: 26,5 εκατ. EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Ποσοστό 100 %

Διάρκεια: Έως τις 31.12.2003

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ισπανία (Pais Vasco)

Αριθμός ενίσχυσης: N 162/A/2004

Τίτλος: Πρόγραμμα IKERKETA στήριξης της έρευνας και ανάπτυξης στο γεωργικό τομέα

Στόχος: Προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων

Νομική βάση: Proyecto de Decreto de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Προϋπολογισμός: 4 985 000 EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Κατώτερη από καθαρή ισοδύναμη επιχορήγηση ποσοστού 15 %

Διάρκεια: Αόριστη

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ισπανία (Pais Vasco)

Αριθμός ενίσχυσης: N 178/2004

Τίτλος: Ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών που είχε η ξηρασία του έτους 2003 στη γεωργία στη Χώρα των Βάσκων

Στόχος: Αντιμετώπιση των απωλειών που υπέστη η γεωργία στη Χώρα των Βάσκων λόγω της ξηρασίας του έτους 2003

Νομική βάση: Proyecto de Decreto del Gobierno Vasco por el que se establecen ayudas para paliar los efectos de la ola de calor y esquía del verano del 2003 en el agro vasco

Προϋπολογισμός: 2 250 000 EUR

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Κατώτερη από τις υποστείσες ζημίες

Διάρκεια: Ενίσχυση ad hoc

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης:

Κράτος μέλος: Ιταλία (Calabria)

Αριθμός ενίσχυσης: N 225/04

Τίτλος: Νόμος 185/92: Παρεμβάσεις στις πληγείσες αγροτικές περιοχές

Στόχος: Παροχή μετεωρολογικών πληροφοριών σχετικά με τις κακοκαιρίες που προκάλεσαν ζημίες για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση αντιστάθμισης με βάση το καθεστώς που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ενίσχυσης αριθ. C 12/B/95

Νομική βάση: Legge 14 febbraio 1992, n 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»

Προϋπολογισμός: Γίνεται παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (C 12/b/1995)

Ένταση ή ποσό της ενίσχυσης: Γίνεται παραπομπή στο εγκεκριμένο καθεστώς (C 12/b/1995)

Το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης, από το οποίο αφαιρέθηκαν όλες οι εμπιστευτικές πληροφορίες, βρίσκεται στον ιστότοπο:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/