ISSN 1725-2415

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

48ό έτος
27 Ιανουαρίου 2005


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ανακοινώσεις

 

Επιτροπή

2005/C 022/1

Ισοτιμίες του ευρώ

1

2005/C 022/2

Κρατική ενίσχυση — Δημοκρατία της Τσεχίας — Κρατική ενίσχυση αριθ. C 45/04 (πρώην NN 62/04) — Ενίσχυση αναδιάρθρωσης της τσεχικής χαλυβουργίας Trinecke Zelezarny — Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ ( 1 )

2

2005/C 022/3

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

9

2005/C 022/4

Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

10

2005/C 022/5

Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων στις ειδικότητες ιατρικής ( 1 )

11

2005/C 022/6

Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων στην ειδική οδοντιατρική ( 1 )

17

2005/C 022/7

Ανακοίνωση — Κοινοποίηση των φορέων απονομής τίτλων νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη και τίτλων μαιών ( 1 )

18

 

III   Πληροφορίες

 

Επιτροπή

2005/C 022/8

Προκήρυξη δημοπρασίας επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου σε ορισμένες τρίτες χώρες

19

 

Διορθωτικά

2005/C 022/9

Διορθωτικό στον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 26β στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό) (ΕΕ C 285 της 23.11.2004)

22

2005/C 022/0

Διορθωτικό στον διορισμό των μελών της επιτροπής ανωτέρων επιθεωρητών εργασίας (ΕΕ C 10 της 14.1.2005)

22

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ανακοινώσεις

Επιτροπή

27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

26 Ιανουαρίου 2005

(2005/C 22/01)

1 ευρώ=

 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,3005

JPY

ιαπωνικό γιεν

134,47

DKK

δανική κορόνα

7,4427

GBP

λίρα στερλίνα

0,69270

SEK

σουηδική κορόνα

9,0725

CHF

ελβετικό φράγκο

1,5505

ISK

ισλανδική κορόνα

81,30

NOK

νορβηγική κορόνα

8,2280

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CYP

κυπριακή λίρα

0,5831

CZK

τσεχική κορόνα

30,020

EEK

εσθονική κορόνα

15,6466

HUF

ουγγρικό φιορίνι

245,61

LTL

λιθουανικό λίτας

3,4528

LVL

λεττονικό λατ

0,6961

MTL

μαλτέζικη λίρα

0,4313

PLN

πολωνικό ζλότι

4,0677

ROL

ρουμανικό λέι

37 635

SIT

σλοβενικό τόλαρ

239,77

SKK

σλοβακική κορόνα

38,535

TRY

τουρκική λίρα

1,7353

AUD

αυστραλιανό δολάριο

1,6879

CAD

καναδικό δολάριο

1,6100

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

10,1428

NZD

νεοζηλανδικό δολάριο

1,8209

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

2,1259

KRW

νοτιοκορεατικό γουόν

1 341,73

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

7,7749


(1)  

Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/2


Κρατική ενίσχυση — Δημοκρατία της Τσεχίας

Κρατική ενίσχυση αριθ. C 45/04 (πρώην NN 62/04)

Ενίσχυση αναδιάρθρωσης της τσεχικής χαλυβουργίας Trinecke Zelezarny

Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ

(2005/C 22/02)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Με επιστολή της 14 Δεκεμβρίου 2004 που αναδημοσιεύεται στην αυθεντική γλώσσα του κειμένου της επιστολής στις σελίδες που ακολουθούν την παρούσα περίληψη, η Επιτροπή κοινοποίησε στη Δημοκρατία της Τσεχίας την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προαναφερθείσα ενίσχυση.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των μέτρων για τα οποία η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας περίληψης και της επιστολής που ακολουθεί, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Γραμματεία Κρατικών Ενισχύσεων

B-1049 Brussel/Bruxelles

Αριθ. φαξ: + (32-2) 296 12 42

Οι παρατηρήσεις αυτές θα κοινοποιηθούν στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Το απόρρητο της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου μέρους που υποβάλει τις παρατηρήσεις μπορεί να ζητηθεί γραπτώς, με μνεία των σχετικών λόγων.

Περίληψη

I.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(1)

Η Třinecké Železárny a.s. (εφεξής η «TZ») ιδιωτικοποιήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και αναδιαρθρώθηκε πλήρως χωρίς τη συνδρομή του κράτους. Από το 1997 και μετά απέβη κερδοφόρος. Το βασικό αντικείμενο της ΤΖ είναι η μεταλλουργική παραγωγή (χάλυβας) σε κλειστό κύκλο. Πέρα από την παραγωγή οπτάνθρακα, αργού σιδήρου και χάλυβα, βασικά προϊόντα της εταιρείας είναι τα προϊόντα εξέλασης, δηλαδή κορμοί, πλατέα, κύλινδροι, σύρματα, χάλυβας οπλισμού, ελαφρύς, μεσαίος και βαρύς μορφοσίδηρος. Η ΤΖ είναι ο μόνος παραγωγός σιδηροτροχιών στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

(2)

Στις 14 Απριλίου 2004, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας εξέδωσε ψήφισμα βάσει του οποίου θα κατεβάλετο στην ΤΖ τίμημα 1250 CZK ανά μετοχή για τις 1 306 920 μετοχές της ISPAT Nova Hut (INH) που είχε στην κατοχή της, και οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 10,54 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής. Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα.

(3)

Στις 30 Απριλίου 2004, η Αρχή Ανταγωνισμού της Τσεχίας (εφεξής η «ΑΑ») ενέκρινε κρατική ενίσχυση υπέρ της ΤΖ, με τη μορφή της μεταφοράς τίτλων ονομαστικής αξίας 576,7 εκατ. CZK (18,3 εκατ. ευρώ) περίπου, για σχέδια περιβαλλοντικά, έρευνας και ανάπτυξης, κατάρτισης και παύσης λειτουργίας. Ακόμη, απεφάνθη ότι η ως άνω συναλλαγή δεν περιείχε κρατική ενίσχυση.

(4)

Στις αποφάσεις της σχετικά με τα ως άνω σχέδια, η ΑΑ της Τσεχίας έλαβε υπόψη της μόνο μερικές από τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, όπως, π.χ., τον αποκλεισμό κάθε κρατικής ενίσχυσης από όλα τα σχέδια της περιόδου 1997-2003.

II.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(5)

Το σημείο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της πράξης προσχώρησης, το οποίο αναφέρεται στην αναδιάρθρωσης της τσεχικής χαλυβουργίας (1) (εφεξής το «πρωτόκολλο αριθ. 2») προβλέπει ότι «παρά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Τσεχική Δημοκρατία για αναδιάρθρωση συγκεκριμένων μερών της τσεχικής χαλυβουργίας από το 1997 έως το 2003, θεωρούνται συμβατές προς την κοινή αγορά», εφόσον, μεταξύ άλλων, ικανοποιούνται οι όροι που τίθενται στο πρωτόκολλο αυτό.

(6)

Το σημείο 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 προβλέπει ότι «μόνο οι εταιρείες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι επιλέξιμες για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης της τσεχικής χαλυβουργίας». Η Třinecké Železárny δεν εμφαίνεται στο παράρτημα 1.

(7)

Η τελευταία πρόταση του σημείου 6 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 προβλέπει ότι «η Τσεχική Δημοκρατία δεν χορηγεί καμία άλλη κρατική ενίσχυση με σκοπό την αναδιάρθρωση της τσεχικής χαλυβουργίας».

(8)

Το σημείο 20 προβλέπει ότι «η Επιτροπή λαμβάνει ενδεδειγμένα μέτρα, απαιτώντας από την αφορώμενη εταιρεία να επιστρέψει τυχόν ενίσχυση που της έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των όρων του παρόντος πρωτοκόλλου», εφόσον από την παρακολούθηση της αναδιάρθρωσης προκύψει μη συμμόρφωση, δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Τσεχίας «χορήγησε πρόσθετη ασύμβατη κρατική ενίσχυση στη χαλυβουργία». Η διάταξη αυτή δίδει στην Επιτροπή το δικαίωμα να κινήσει επίσημη διαδικασία εξέτασης, διότι, λόγω της απουσίας συγκεκριμένων διατάξεων στο πρωτόκολλο αριθ. 2, θα πρέπει να ισχύσουν οι συνήθεις κανόνες και αρχές. (2)

(9)

Στο τέλος Απριλίου του 2004, η Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας είχε χορηγήσει στην ΤΖ κρατική ενίσχυση επιπλέον εκείνης που επιτρέπεται βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2, η οποία, κατά τη γνώμη της Επιτροπής, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παράνομη κρατική ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς τη χαλυβουργία της Τσεχίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει την επίσημη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ. Ακόμη, έχει εφαρμογή και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ, 659/1999 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τους κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 93  (3).

(10)

Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες ως προς το αν η κρατική εξαγορά του 10,54 % της INH από την TZ έναντι τιμήματος 1250 CZK ανά μετοχή αντιστοιχεί στη συμπεριφορά επενδυτή στην οικονομία της αγοράς. Επειδή δε η χρηματιστηριακή αξία δεν αποτελεί ιδιαίτερα αξιόπιστη ένδειξη, λόγω της χαμηλής εμπορευσιμότητας της μετοχής της INH, γεγονός που αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, η κυβέρνηση βασίζει το καταβληθέν τίμημα στις αξιολογήσεις δύο εμπειρογνωμόνων. Πάντως, και πριν από την οριστικοποίηση της τιμής της συναλλαγής, η κυβέρνηση δεν προέβη σε κριτική ανάλυση αυτών των αξιολογήσεων βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Και πράγματι, τον Μάρτιο του 2004, η INH υπέβαλε προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τσεχίας (εφεξής η «ΕΚΤ») δημόσια προσφορά για την εξαγορά των ιδίων μετοχών της που βρίσκονταν υπό διαπραγμάτευση στη χρηματιστηριακή αγορά, με σκοπό τη διαγραφή της εταιρείας από τον πίνακα του Χρηματιστηρίου της Πράγας. Στις 15 Μαρτίου 2004, η ΕΚΤ υπολόγισε ότι η τιμή των 550 CZK ανά μετοχή που προσέφερε η INH στους μετόχους της μειοψηφίας ήταν επαρκής με γνώμονα την αξία των μετοχών και ότι η εμπειρογνωμοσύνη που είχε υποβληθεί από την ΙΝΗ αποδείκνυε την επάρκεια αυτή. Η ως άνω προσφορά δημοσιεύθηκε σε οικονομική εφημερίδα και ίσχυσε από την 25η Μαρτίου 2004 έως την 6η Μαΐου 2004. Η μετοχή αποσύρθηκε από τον πίνακα του χρηματιστηρίου στα τέλη Μαΐου. Εκτός από τη αύξηση της ρευστότητας μέσω του 10,54 %, η οποία θα μπορούσε να δικαιολογήσει μια περιορισμένη πριμοδότηση, η Επιτροπή δεν εντόπισε αποκλίσεις μεταξύ των δύο συναλλαγών οι οποίες να εξηγούν γιατί η τιμή των 550 CZK, η οποία εγκρίθηκε από την ΕΚΤ ως ανταποκρινόμενη στην πραγματική αξία των μετοχών της μειοψηφίας, δεν θα έπρεπε να ισχύσει και για την κρατική εξαγορά του 10,54 % των μετοχών. Ως εκ τούτου, η εξαγορά στη δεύτερη περίπτωση, έναντι 1250 CZK ανά μετοχή, φαίνεται ότι περιέχει στοιχείο κρατικής ενίσχυσης υπέρ της TZ.

(11)

Ακόμη, η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες και ως προς το αν οι ενισχύσεις για σχέδια παύσης λειτουργίας και κατάρτισης ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από του κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά τη γνώμη της Επιτροπής, η αξιολόγηση της ενίσχυσης παύσης λειτουργίας δεν είναι ορθή, διότι η παύση της λειτουργίας ενός τμήματος της υψικαμίνου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ολική ή μερική παύση της λειτουργίας ολόκληρης της χαλυβουργίας.

(12)

Η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ως προς το αν όλοι οι υπεράριθμοι εργαζόμενοι ([…] (4) άτομα) εργάζονται για το τμήμα της υψικαμίνου που πρόκειται να κλείσει, καθώς και ως προς τον υπολογισμό του κόστους του πλεονάζοντος προσωπικού.

(13)

Οι ασαφείς και αντιφατικές πληροφορίες που περιέχονται στις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τις ενισχύσεις κατάρτισης δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να ελέγξει αν τηρούνται οι ορισμοί της γενικής και της ειδικής κατάρτισης. Ακόμη, η δημιουργία κινήτρων δεν αποδεικνύεται.

(14)

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή έχει αμφιβολίες ως προς τα προαναφερθέντα μέτρα ενίσχυσης και τους στόχους τους, πρέπει δε να εξετάσει αν τα μέτρα αυτά συνιστούν συγκαλυμμένη ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς τη χαλυβουργία Třinecké Železárny a.s.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, κάθε παράνομη ενίσχυση είναι δυνατόν να αποτελέσει το αντικείμενο επιστροφής από τον δικαιούχο.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

«1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala “Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.” (dále jen “TZ”). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen “protokol č. 2”) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že “odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem”, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že “státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1”. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 “Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace”.

22.

Bod 20 stanoví, že “Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu” v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením “dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu”. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (“existující podpora”), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je “stále platná i po” datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen “KCP”) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že “vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků”.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení “se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů”.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod “Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu” předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká “dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.”

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že “vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí”, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.»


(1)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 934.

(2)  Βλέπε επίσης το σημείο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 2, όπου αναφέρεται «παρά τις διατάξεις των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ …».

(3)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1.

(4)  Εμπιστευτικά στοιχεία.

(5)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(6)  Podléhající služebnímu tajemství

(7)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(8)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že “odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…”.

(9)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(10)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(11)  tamtéž.

(12)  tamtéž.

(13)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(14)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/9


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση αριθ. COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(2005/C 22/03)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.

Στις 19 Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1) με την οποία η επιχείρηση Gilde Buy-Out Fund II, («Gilde», Κάτω Χώρες), που ανήκει στον όμιλο Rabobank («Rabobank», Κάτω Χώρες), αποκτά με την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Bekaert Fencing NV («Bekaert», Βέλγιο) και των θυγατρικών της, με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

για την Gilde: ειδικευμένη εταιρεία χαρτοφυλακίου επενδύσεων,

για την Rabobank: τραπεζικό και πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες,

για την Bekaert: κατασκευή και πώληση συστημάτων περίφραξης από χαλύβδινο συρματόπλεγμα, συρμάτινων δικτυωτών κιγκλιδωμάτων, καλωδίων και συρμάτων.

3.

Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα συναλλαγή θα μπορούσε να εμπέσει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (EK) αριθ. 139/2004. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια απλοποιημένη διαδικασία αντιμετώπισης ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 (2) σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια για να αντιμετωπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά COMP/M.3628 — Gilde/Bekaert Fencing. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με φαξ [αριθμός φαξ (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Ανταγωνισμού

Μητρώο Συγχωνεύσεων

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.

(2)  Διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΓΔ COMP:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf.


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/10


Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

(2005/C 22/04)

1.   Η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, αν δεν αρχίσει επανεξέταση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία, τα κατωτέρω μέτρα αντιντάμπινγκ θα λήξουν την ημερομηνία που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου (1), της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Διαδικασία

Oι κοινοτικοί παραγωγοί δύνανται να υποβάλουν γραπτώς αίτηση επανεξέτασης. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η άρση των μέτρων αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη των πρακτικών ντάμπινγκ και της ζημίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή αποφασίσει να επανεξετάσει τα εν λόγω μέτρα, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι αντιπρόσωποι της εξάγουσας χώρας και οι κοινοτικοί παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν, να απορρίψουν ή να σχολιάσουν τα θέματα που εκτίθενται στην αίτηση επανεξέτασης.

3.   Προθεσμία

Οι κοινοτικοί παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν γραπτώς αίτηση επανεξέτασης, δυνάμει του προαναφερθέντος άρθρου 11 παράγραφος 2, η οποία πρέπει να περιέλθει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (Τμήμα B-1), J-79 5/16, B-1049 Βρυξέλλες (2), μετά τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία που αναγράφεται στον κατωτέρω πίνακα.

4.   Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995.

Προϊόν

Χώρα καταγωγής ή εξαγωγής

Μέτρα

Παραπομπή

Ημερομηνία λήξης

Μέλανα χρωμοφόρα

Ιαπωνία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Κανονισμός (EK) αριθ. 2263/2000 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 1)

14.10.2005

Σωλήνες (καθοδικοί) για δέκτες έγχρωμης τηλεόρασης

Ινδία

Δημοκρατία της Κορέα

Δασμός αντιντάμπινγκ

Κανονισμός (EK) αριθ. 2313/2000 του Συμβουλίου

(ΕΕ L 267 της 20.10.2000, σ. 1)

21.10.2005


(1)  EE L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 του Συμβουλίου (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  Τέλεξ: COMEU 21877· φαξ: (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/11


Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων στις ειδικότητες ιατρικής

(2005/C 22/05)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στην οδηγία 93/16/EΟΚ του Συμβουλίου για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία 2001/19/EΚ και ιδίως το άρθρο 42α προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Η Δημοκρατία της Ιταλίας και το Βασίλειο του Βελγίου κοινοποίησαν τροποποιήσεις των ορισμών στον κατάλογο των τίτλων κατάρτισης στις ειδικότητες ιατρικής για το εν λόγω κράτος μέλος.

Το παράρτημα Γ της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

(1)

Για τη Δημοκρατία της Ιταλίας, ο τίτλος της στοματολογίας αντικαθίσταται από:

«Odontostomatologia (έως την 31η Δεκεμβρίου 1994)»

(2)

Για τη Δημοκρατία της Ιταλίας, ο τίτλος της νευρολογίας-ψυχιατρικής αντικαθίσταται από:

«Neuropsichiatria (έως την 31η Οκτωβρίου 1999)»

(3)

Για τη Δημοκρατία της Ιταλίας, ο τίτλος της ακτινολογίας-ραδιολογίας αντικαθίσταται από:

«Radiologia (έως την 31η Οκτωβρίου 1993)»

(4)

Για τη Δημοκρατία της Ιταλίας, ο τίτλος της φαρμακολογίας αντικαθίσταται από:

«Farmacologia»

(5)

Για τη Δημοκρατία της Ιταλίας, ο τίτλος της γαστρεντερολογικής χειρουργικής αντικαθίσταται από:

«Chirurgia dell'apparato digerente»

(6)

Για το Βασίλειο του Βελγίου, ο τίτλος της ψυχιατρικής αντικαθίσταται από:

«Psychiatrie de l'adulte»/«Volwassen psychiatrie»

(7)

Για το Βασίλειο του Βελγίου, ο τίτλος της παιδοψυχιατρικής αντικαθίσταται από:

«Psychiatrie infanto-juvénile»/«Kinder en jeugdpsychiatrie»

Οι αντίστοιχοι πίνακες που περιέχονται στο παράρτημα Γ της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ έχουν, συνεπώς, ως ακολούθως:

Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Στοματολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 3 έτη

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (έως την 31η Δεκεμβρίου 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (έως την 31η Οκτωβρίου 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw — en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Ακτινολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (έως την 31η Οκτωβρίου 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Φαρμακολογία

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Γαστρεντερολογική χειρουργική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 5 έτη

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia/gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Ψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria/Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Χώρα

Τίτλος

Φορέας που χορηγεί τον τίτλο

Παιδοψυχιατρική

Ελάχιστη διάρκεια εκπαίδευσης: 4 έτη

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria/barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/17


Ανακοίνωση — Κοινοποίηση τίτλων στην ειδική οδοντιατρική

(2005/C 22/06)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στην οδηγία 78/686/ΕΟΚ της 25ης Ιουλίου 1978 περί της αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων του οδοντιάτρου και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία 2001/19/EΚ και ιδίως το άρθρο 23α προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Το Βασίλειο του Βελγίου κοινοποίησε την τροποποίηση ορισμού για το εν λόγω κράτος μέλος στον κατάλογο των τίτλων κατάρτισης στην ειδική οδοντιατρική.

Το παράρτημα B της οδηγίας 78/686/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

 

Για το Βασίλειο του Βελγίου, ο ορισμός στο σημείο 1. Ορθοδοντική αντικαθίσταται από:

«Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, που εκδίδεται από: Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique».


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/18


Ανακοίνωση — Κοινοποίηση των φορέων απονομής τίτλων νοσηλευτών υπευθύνων για γενική περίθαλψη και τίτλων μαιών

(2005/C 22/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Στην οδηγία 77/452/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1977, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσηλευτή υπευθύνου για γενική περίθαλψη και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαιώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στην οδηγία 80/154/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 1980, περί αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας και περί των μέτρων προς διευκόλυνση τής πραγματικής ασκήσεως τού δικαιώματος εγκαταστάσεως και τού δικαιώματος τής ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία 2001/19/EΚ, και ιδίως στο άρθρο 18α της οδηγίας 77/452/EΟΚ και 19α της οδηγίας 80/154/ΕΟΚ προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που θεσπίζουν όσον αφορά την έκδοση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα που καλύπτεται από αυτή την οδηγία. Η Επιτροπή δημοσιεύει τη δέουσα ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραθέτοντας τις ονομασίες που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη για τους τίτλους κατάρτισης και, εφ' όσον πρέπει, για τον αντίστοιχο επαγγελματικό τίτλο.

Η Δημοκρατία της Πολωνίας κοινοποίησε τροποποιήσεις στους φορείς απονομής τίτλων στον κατάλογο των τίτλων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσηλευτή (γενική περίθαλψη) και των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων μαίας για το εν λόγω κράτος μέλος.

Tο παράρτημα της οδηγίας 77/452/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/EΚ και ακόμη πιο πρόσφατα με το παράρτημα II της πράξης περί των όρων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Eσθονίας, Κύπρου, Λεττονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας και των προσαρμογών των συνθηκών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιείται ως εξής:

(1)

για την Πολωνία, η ονομασία του φορέα που απονέμει τους τίτλους αντικαθίσταται από:

«instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze»

(Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές).

Tο παράρτημα της οδηγίας 80/154/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/EΚ και ακόμη πιο πρόσφατα με το παράρτημα II της πράξης περί των όρων προσχώρησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας, Eσθονίας, Κύπρου, Λεττονίας, Λιθουανίας, Ουγγαρίας, Μάλτας, Πολωνίας, Σλοβενίας και Σλοβακίας και των προσαρμογών των συνθηκών στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποιείται ως εξής:

(2)

για την Πολωνία, η ονομασία του φορέα που απονέμει τους τίτλους αντικαθίσταται από:

«instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze»

(Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες αρχές).


III Πληροφορίες

Επιτροπή

27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/19


Προκήρυξη δημοπρασίας επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου σε ορισμένες τρίτες χώρες

(2005/C 22/08)

I.   ΣΚΟΠΟΣ

1.

Διενεργείται δημοπρασία επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1001 90 99 προς ορισμένες τρίτες χώρες.

2.

Η συνολική ποσότητα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καθορισμών της ανώτατης επιστροφής κατά την εξαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής (1), αφορά περίπου 2 000 000 τόνους.

3.

Η δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις:

του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου (2),

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95,

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 115/2005 της Επιτροπής (3).

II.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την πρώτη των εβδομαδιαίων δημοπρασιών αρχίζει στις 28.1.2005 και λήγει στις 3.2.2005, ώρα 10.00.

2.

Για τις επόμενες εβδομαδιαίες δημοπρασίες, η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει κάθε Πέμπτη, ώρα 10.00.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για τη δεύτερη εβδομαδιαία δημοπρασία και για τις επόμενες αρχίζει να ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της εν λόγω προηγούμενης προθεσμίας.

3.

Η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται μόνο για το άνοιγμα της παρούσας δημοπρασίας. Με την επιφύλαξη της τροποποιήσεώς της ή της αντικαταστάσεώς της, η προκήρυξη αυτή ισχύει για όλες τις εβδομαδιαίες δημοπρασίες που διενεργούνται, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της δημοπρασίας.

Οστόσο, για τις εβδομάδες εκείνες κατά τις οποίες δεν πραγματοποιείται συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών, αναστέλλεται η υποβολή προσφορών.

III.   ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1.

Οι προσφορές που υποβάλλονται γραπτώς πρέπει να περιέλθουν, το αργότερο στις ημερομηνίες και τις ώρες που αναφέρονται στο τίτλο II, είτε με κατάθεση έναντι δελτίου παραλαβής, είτε με συστημένη επιστολή, είτε με τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα σε μία των ακολούθων διευθύνσεων:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

φαξ: (02) 287 25 24

Státní zemédélský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha1

τηλ.: (420) 222 87 14 58

φαξ: (420) 222 87 15 63

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Copenhague

φαξ: 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

φαξ: 15 64-6 24

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

τηλ.: (372) 7 37 12 00

φαξ: (372) 7 37 12 01

E-mail: pria@pria.ee

ΟΠΕΚΕΠΕ

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

τέλεξ: 221736 ITAG GR

φαξ: 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

τέλεξ: 23427 FEGA E

φαξ: 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

φαξ: 33 1 44 18 23 19- 33 1 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

φαξ: 053 42843

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Roma

τέλεξ: MINCOMES 623437, 610083, 610471

φαξ: 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000/Nicosia

τηλ.: (357) 22 55 77 77

φαξ: (357) 22 55 77 55

E-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV — 1981 Riga

τηλ.: (371) 702 42 47

φαξ: (371) 702 71 20

Email: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT — 08111 Vilnius

τηλ.: (370) 52 69 17

φαξ: (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

τέλεξ: AGRIM L 2537

φαξ: 45 01 78

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

τηλ.: (36) 12 19 45 20

φαξ: (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

τηλ.: (356) 22952 227/225/115

φαξ: (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

φαξ: (31 70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

φαξ: (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranica

Dzial Produktów Roślinnych

Nowy Swiat 6/12

PL-00-400 Warszawa

τηλ.: (48) 226 61 75 90

φαξ: (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo — Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

τέλεξ: (351-21) 881 42 63

φαξ: (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

τηλ.: (386) 14 78 92 28

φαξ: (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

τηλ.: (421) 259 26 63 97

φαξ: (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

φαξ: (09) 16 05 27 72, (09) 16 05 27 78

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

φαξ: 36 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

τηλ.: (0191) 226 52 86

φαξ: (0191) 226 5101

Οι προσφορές που δεν υποβάλλονται με τέλεξ, φαξ ή τηλεγράφημα πρέπει να περιέλθουν στη σχετική διεύθυνση εντός διπλού σφραγισμένου φακέλου. Ο εσωτερικός φάκελος που πρέπει επίσης να είναι σφραγισμένος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«Προσφορά σε σχέση με τη δημοπρασία επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς ορισμένες τρίτες χώρες, — [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 115/2005 — Εμπιστευτικό».

Μέχρι την ανακοίνωση από το σχετικό κράτος μέλος στον ενδιαφερόμενο της κατακύρωσης της δημοπρασίας, οι υποβληθείσες προσφορές παραμένουν κλειστές.

2.

Η προσφορά καθώς και η απόδειξη και η δήλωση που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 διατυπώνονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο ο αρμόδιος οργανισμός έλαβε την προσφορά.

IV.   ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η εγγύηση της δημοπρασίας συνιστάται υπέρ του αρμοδίου οργανισμού.

V.   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θεμελιώνει:

α)

το δικαίωμα εκδόσεως, στο κράτος μέλος στο οποίο υποβλήθηκε η προσφορά, ενός πιστοποιητικού εξαγωγής που αναφέρει την επιστροφή κατά την εξαγωγή που αναφέρεται σε προσφορά και κατακυρώνεται για την εν λόγω ποσότητα·

β)

την υποχρέωση αιτήσεως, στο κράτος μέλος που αναφέρεται στο σημείο α), ενός πιστοποιητικού εξαγωγής για την ποσότητα αυτή.


(1)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50)

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(3)  ΕΕ L 24 της 27.1.2005.


Διορθωτικά

27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/22


Διορθωτικό στον κατάλογο των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 26β στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80/ΕΚ του Συμβουλίου (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 285 της 23ης Νοεμβρίου 2004 )

(2005/C 22/09)

Στη σελίδα 19, στη στήλη «ΧΩΡΑ ΚΟΠΗΣ»:

αντί:

«ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»

διάβαζε:

«ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ».


27.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 22/22


Διορθωτικό στον διορισμό των μελών της επιτροπής ανωτέρων επιθεωρητών εργασίας

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 10 της 14ης Ιανουαρίου 2005 )

(2005/C 22/10)

Σελίδα 2, Πορτογαλία:

αντί:

«Nuno Ataíde das Neves

José-Manuel Santos»,

διάβαζε:

«Paulo Morgado de Carvalho

Manuel Ferreira Maduro Roxo».