ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
23 Δεκεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2217/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2218/2004 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

4

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2219/2004 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημοπρασίας για τον καθορισμό της επιδότησης για την αποστολή μακρόσπερμου αποφλοιωμένου ρυζιού Β προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2033/2004

6

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2220/2004 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

7

 

*

Κανονισμóς (ΕΚ) αριθ. 2221/2004 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση της χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής εις ό,τι αφορά το τυρί προς εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2005, βάσει ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ (GATT)

9

 

*

Οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία

12

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

2004/889/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

19

 

*

2004/890/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts

27

 

 

Επιτροπή

 

*

2004/891/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2004, για την αναστολή της διαδικασίας εξέτασης όσον αφορά εμπόδια στο εμπόριο, που συνίστανται σε εμπορικές πρακτικές τις οποίες διατήρησε ο Καναδάς σε σχέση με ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4388]

28

 

*

2004/892/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/614/ΕΚ σχετικά με την περίοδο εφαρμογής μέτρων προστασίας από τη γρίπη των πτηνών στη Νότιο Αφρική [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5011]  ( 1 )

30

 

*

2004/893/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Secale cereale, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5027]  ( 1 )

31

 

*

2004/894/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Triticum aestivum, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5028]  ( 1 )

33

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 226/2004 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα (ΕΕ L 39 της 11.2.2004)

35

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2217/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του Kleinwalsertal (Δήμος Mittelberg) και του Δήμου Jungholz, οι οποίοι κείνται εντός του αυστριακού εδάφους και είναι οδικά προσβάσιμοι μόνο από τη Γερμανία, το γάλα των παραγωγών τους παραδίδεται σε γερμανούς αγοραστές.

(2)

Δεδομένου ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1968, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (3), θεσπίσθηκε το κοινοτικό σύστημα ποσοστώσεων γάλακτος, το γάλα που οι εν λόγω παραγωγοί διαθέτουν στην αγορά λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των γερμανικών ποσοτήτων αναφοράς γάλακτος.

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (4), καθορίζονται άμεσες ενισχύσεις για τον γαλακτοκομικό τομέα, από το ημερολογιακό έτος 2004. Οι εν λόγω ενισχύσεις βασίζονται στις ατομικές ποσότητες αναφοράς των ενδιαφερομένων παραγωγών, τις οποίες διαχειρίζεται η Γερμανία, ενώ, βάσει του εν λόγω κανονισμού, η καταβολή των πριμοδοτήσεων γαλακτοπαραγωγής θα πρέπει να πραγματοποιείται από τις αυστριακές αρχές εντός των ορίων της εθνικής τους ποσότητας αναφοράς για τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο 1999/2000 που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3950/92 του Συμβουλίου, της 28ης Σεπτεμβρίου 1992, για τη θέσπιση συμπληρωματικής εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (5), και της δημοσιονομικής οροφής που προβλέπεται στο άρθρο 96 παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Τόσο η ποσότητα αναφοράς όσο και η οροφή έχουν υπολογισθεί για την Αυστρία χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ατομικές ποσότητες αναφοράς για το Kleinwalsertal (Δήμος Mittelberg) και το Δήμο Jungholz.

(4)

Το άρθρο 47 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 προβλέπει την υπαγωγή των ενισχύσεων γαλακτοπαραγωγής στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός για το 2007. Ωστόσο, με το άρθρο 62 του ίδιου κανονισμού, εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσφύγουν στην υπαγωγή των εν λόγω ενισχύσεων από το 2005. Η υπαγωγή των πριμοδοτήσεων γαλακτοπαραγωγής προβλέπεται για τη Γερμανία από το 2005, ενώ στην Αυστρία θα λάβει χώρα σε μεταγενέστερο στάδιο.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η πρακτική και ορθή διαχείριση της πριμοδότησης γαλακτοπαραγωγής και η υπαγωγή της στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά τρόπο ώστε, όσον αφορά τη Γερμανία και την Αυστρία, στις ποσότητες αναφοράς και στη δημοσιονομική οροφή που αναφέρονται στα άρθρα 95 παράγραφος 4, και 96 παράγραφος 2, να λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες αναφοράς γάλακτος των προϊόντων των εν λόγω περιοχών. Είναι, κατά συνέπεια, ενδεδειγμένη η τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να μετατραπούν οι ποσότητες αναφοράς των εν λόγω παραγωγών σε αυστριακές ποσότητες αναφοράς από το έτος ποσόστωσης γάλακτος 2004/05.

(6)

Ωστόσο, όσον αφορά τις ενισχύσεις που οφείλονται για το 2004, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχει ήδη παρέλθει, ενδείκνυται να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, ώστε να επιτραπεί στη Γερμανία να καταβάλει την πριμοδότηση σε γεωργούς εγκατεστημένους στο αυστριακό Kleinwalsertal (Δήμος Mittelberg) και στο Δήμο Jungholz,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 95 παράγραφος 4 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο:

«Ωστόσο, για τη Γερμανία και την Αυστρία η οροφή που ορίζεται βάσει των ποσοτήτων αναφοράς για τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο 1999/2000, ανέρχεται σε 27 863 827,288 και 2 750 389,712 τόνους, αντίστοιχα.»

2)

Στο άρθρο 96, η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

101,99

204,52

306,78»·

β)

Η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

10,06

20,19

30,28».

Άρθρο 2

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 σημείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, η Γερμανία καταβάλλει την πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής και τις πρόσθετες ενισχύσεις για το 2004 σε γεωργούς εγκατεστημένους στο αυστριακό Kleinwalsertal (Δήμος Mittelberg) και στο Δήμο Jungholz.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται ως εξής:

α)

Το άρθρο 1 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005·

β)

το άρθρο 2 ισχύει από την 1η Απριλίου 2004·

γ)

το άρθρο 3 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 14.12.2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 148 της 28.6.1968, σ. 13· κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 (ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48).

(3)  ΕΕ L 90 της 1.4.1984, σ. 10.

(4)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όηως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 48).

(5)  ΕΕ L 405 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123) και τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 739/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 116 της 22.4.2004, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το σημείο α) τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

27 863 827,288»·

β)

η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

2 750 389,712».

2)

Το σημείο β) τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

27 863 827,288»·

β)

η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

2 750 389,712».

3)

Το σημείο γ) τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

28 003 146,424»·

β)

η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

2 764 141,661».

4)

Το σημείο δ) τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

28 142 465,561»·

β)

η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

2 777 893,609».

5)

Το σημείο ε) τροποποιείται ως εξής:

α)

Η σειρά που αφορά τη Γερμανία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Γερμανία

28 281 784,697»·

β)

η σειρά που αφορά την Αυστρία αντικαθίσταται από τα εξής:

«Αυστρία

2 791 645,558».


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2218/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

94,4

204

75,8

999

85,1

0707 00 05

052

97,7

999

97,7

0709 90 70

052

103,1

204

74,1

999

88,6

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

49,7

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

34,4

999

45,4

0805 20 10

204

56,2

999

56,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,9

204

47,0

400

86,0

624

80,4

999

71,6

0805 50 10

052

47,9

528

38,8

999

43,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

149,8

400

80,2

404

105,4

720

63,7

999

99,8

0808 20 50

400

102,5

528

47,6

720

50,6

999

66,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2219/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημοπρασίας για τον καθορισμό της επιδότησης για την αποστολή μακρόσπερμου αποφλοιωμένου ρυζιού Β προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2033/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89 της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 1989, περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής σχετικά με τις αποστολές ρυζιού στη Ρεϋνιόν (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2033/2004 της Επιτροπής (3), προκηρύχθηκε δημοπρασία για την επιδότηση κατά την αποστολή ρυζιού προς τη νήσο Ρεϋνιόν.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, να αποφασίσει να μη δοθεί συνέχεια στη δημοπρασία.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2692/89, δεν ενδείκνυται να καθορισθεί η μέγιστη επιδότηση.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν από τις 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2004 στο πλαίσιο της δημοπρασίας της επιδότησης για την αποστολή μακρόσπερμου αποφλοιωμένου ρυζιού Β του κωδικού ΣΟ 1006 20 98 προς τη νήσο Ρεϋνιόν, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2033/2004.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.

(2)  ΕΕ L 261 της 7.9.1989, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2004 (ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 353 της 27.11.2004, σ. 9.


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2220/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL που καταρτίστηκε κατόπιν των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXIV:6 της GATT (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2003/2004, 2004/2005 έως 2005/2006, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ. 779/96 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των υποχρεώσεων παράδοσης με μηδενικό δασμό των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(2)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων, με μηδενικό δασμό, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(3)

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις, με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, για τις εισαγωγές καταγωγής Βραζιλίας, Κούβας και άλλων τρίτων χωρών.

(4)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 13 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2004, υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για συνολική ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα της υποχρέωσης παράδοσης για μια σχετική χώρα που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 για την προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδίας.

(5)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ένα συντελεστή μείωσης που επιτρέπει την έκδοση των πιστοποιητικών κατ' αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να υποδείξει ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 13 έως τις 17 Δεκεμβρίου 2004. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1409/2004 (ΕΕ L 256 της 3.8.2004, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ—ΙΝΔΙΑΣ

Τίτλος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.-17.12.2004

Όριο

Μπαρμπάντος

100

 

Μπελίζ

100

 

Κονγκό

84,8727

Έχει καλυφθεί

Φίτζι

100

 

Γουιάνα

100

 

Ινδία

0

Έχει καλυφθεί

Côte d'Ivoire

100

 

Τζαμάικα

100

 

Κένυα

100

 

Μαδαγασκάρη

100

 

Μαλάουι

100

 

Μαυρίκιος

100

 

Μοζαμβίκη

100

Έχει καλυφθεί

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

 

Σουαζιλάνδη

100

 

Τανζανία

100

 

Τρινιδάδ/Τομπάγκο

100

 

Ζάμπια

100

 

Ζιμπάμπουε

0

Έχει καλυφθεί


Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη

Τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.-17.12.2004

Όριο

Ινδία

100

 

ΑΚΕ

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.-17.12.2004

Όριο

Βραζιλία

0

Έχει καλυφθεί

Κούβα

100

 

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει καλυφθεί


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜÓΣ (ΕΚ) αριθ. 2221/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για τη θέσπιση της χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής εις ό,τι αφορά το τυρί προς εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2005, βάσει ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ (GATT)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2004 της Επιτροπής (2) κινεί τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2005, στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ (GATT).

(2)

Το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (3) θεσπίζει τα κριτήρια για τη χορήγηση προσωρινών πιστοποιητικών στις περιπτώσεις που οι αιτήσεις για τα εν λόγω πιστοποιητικά αφορούν ποσότητες προϊόντων που υπερβαίνουν μια από τις ποσοστώσεις που προβλέπονται για το συγκεκριμένο έτος. Μετά τη διεύρυνση της Κοινότητας, την 1η Μαΐου 2004, το άρθρο 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 προβλέπει, επίσης, τη λήψη προσωρινών μέτρων με βάση τα εν λόγω κριτήρια, για το έτος 2005.

(3)

Η αίτηση χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για ορισμένες ποσοστώσεις και ομάδες προϊόντων παρουσίασε σημαντική αύξηση και υπερβαίνει, ενίοτε δε κατά πολύ, τις διαθέσιμες ποσότητες. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοτήτων που εγκρίνονται ανά αιτούντα, μειώνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον, όταν οι ποσότητες που κατανέμονται σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης είναι πολύ μικρές, η πείρα έχει δείξει ότι υπάρχει κίνδυνος αδυναμίας κάποιου φορέα εκμετάλλευσης, υπό τις εν λόγω περιστάσεις, να εκπληρώσει τις οικείες υποχρεώσεις εξαγωγής, με επακόλουθο την απώλεια της εγγύησης.

(4)

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, είναι σκόπιμο να υπάρξει συνδυασμός των τριών κριτηρίων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, συνεκτιμώντας τα προβλεπόμενα μεταβατικά μέτρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) του εν λόγω εδαφίου, τα πιστοποιητικά πρέπει να χορηγούνται κατά προτίμηση σε αιτούντες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε εκείνους των οποίων οι οριζόμενοι εισαγωγείς είναι θυγατρικές και οι οποίοι έχουν εξαγάγει κατά το παρελθόν ποσότητα των συγκεκριμένων προϊόντων. Επιπλέον, πρέπει να εφαρμόζεται συντελεστής μείωσης, δυνάμει του στοιχείου γ) του εν λόγω εδαφίου.

(5)

Στην περίπτωση ομάδων προϊόντων και ποσοστώσεων για τις οποίες οι υποβαλλόμενες αιτήσεις αφορούν ποσότητες μικρότερες από τις διαθέσιμες, είναι σκόπιμο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, να προβλεφθεί η κατανομή των υπολοίπων ποσοτήτων στους ενδιαφερόμενους, ανάλογα με τις κατατεθείσες αιτήσεις. Η κατανομή των περαιτέρω αυτών ποσοτήτων πρέπει να συναρτάται με την εκ μέρους του ενδιαφερόμενου φορέα εκμετάλλευσης υποβολή αίτησης και την σύσταση εγγύησης.

(6)

Δεδομένης της χρονικής προθεσμίας για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασίας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1847/2004, ο παρών κανονισμός πρέπει να τύχει εφαρμογής το συντομότερο δυνατό.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις για προσωρινές άδειες εξαγωγής που κατατίθενται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1847/2004 και οι οποίες αφορούν τις ομάδες προϊόντων και ποσοστώσεις που ορίζονται ως 16-Τόκιο, 16-, 17-, 18-, 20- και 21-Ουρουγουάη, 25-Τόκιο και 25-Ουρουγουάη στη στήλη 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, γίνονται δεκτές, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των συντελεστών κατανομής που ορίζονται στη στήλη 5 του εν λόγω παραρτήματος, όταν υποβάλλονται από:

αιτούντες που αποδεικνύουν τη διενέργεια εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για ένα τουλάχιστον από τα προηγηθέντα τρία έτη και των οποίων οι οριζόμενοι εισαγωγείς είναι θυγατρικές, ή

αιτούντες των οποίων οι οριζόμενοι εισαγωγείς θεωρούνται ως θυγατρικές δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο γίνονται δεκτές, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής των συντελεστών κατανομής που ορίζονται στη στήλη 6 του παραρτήματος, όταν υποβάλλονται από:

αιτούντες, πλην εκείνων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά τη διάρκεια καθενός από τα προηγηθέντα τρία έτη, ή

αιτούντες για τους οποίους δεν απαιτείται η προηγούμενη διενέργεια εξαγωγών, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999.

Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο απορρίπτονται όταν υποβάλλονται από αιτούντες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που ορίζονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο.

2.   Εάν η αναγνωρισθείσα ποσότητα που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 1 είναι μικρότερη των δύο τόνων, οι αιτούντες δύνανται να αποσύρουν την αίτησή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ειδοποιούν τις αρμόδιες αρχές εντός πέντε εργάσιμων ημερών από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, οπότε η εγγύησή τους αποδεσμεύεται πάραυτα.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, εντός οκτώ εργάσιμων ημερών από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, για την ποσότητα για την οποία αποσύρθηκαν αιτήσεις και για την οποία αποδεσμεύθηκε εγγύηση.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις για προσωρινά πιστοποιητικά εξαγωγής που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1847/2004 εις ό,τι αφορά την ομάδα προϊόντων και τις ποσοστώσεις που ορίζονται ως 22-Τόκιο και 22-Ουρουγουάη στη στήλη 3 του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού, γίνονται δεκτές για τις ζητούμενες ποσότητες.

Με περαιτέρω αίτηση του παραγωγού εντός δέκα εργάσιμων ημερών από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και υπό την προϋπόθεση της σύστασης της εν προκειμένου κατάλληλης εγγύησης, είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών πιστοποιητικών εξαγωγής για περαιτέρω ποσότητες που υπόκεινται στην εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που ορίζεται στη στήλη 7 το παραρτήματος.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 322 της 23.10.2004, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1846/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 322 της 23.10.2004, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξακρίβωση της ομάδας σύμφωνα με τις συμπληρωματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 4 της εναρμονισμένης δασμολογικής ονοματολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Εξακρίβωση ομάδας και ποσόστωση

Ποσότητα διαθέσιμη για το 2005 (t)

Συντελεστής χορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

Συντελεστής χορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 2

Αριθ. της σημείωσης

Ομάδα

Πρώτη περίπτωση

Δεύτερη περίπτωση

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Τόκιο

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Ουρουγουάη

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Blue Mould

17-Ουρουγουάη

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Cheddar

18-Ουρουγουάη

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edam/Gouda

20-Ουρουγουάη

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Italian type

21-Ουρουγουάη

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Τόκιο

393,006

 

 

1,1930821

22-Ουρουγουάη

380,000

 

 

1,2500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Τόκιο

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Ουρουγουάη

2 420,000

0,3198238

0,1066079


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/12


ΟΔΗΓΊΑ 2004/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 63 πρώτο εδάφιο σημείο 3 στοιχείο α), και σημείο 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Για την προοδευτική εγκαθίδρυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η Συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών.

(2)

Η Συνθήκη προβλέπει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα περί μεταναστευτικής πολιτικής στον τομέα των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής, καθώς και προδιαγραφές διαδικασιών κατά τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαμονής μακράς διαρκείας.

(3)

Κατά την ειδική σύνοδό του στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε την ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών περί των προϋποθέσεων εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών και ζήτησε προς τον σκοπό αυτόν από το Συμβούλιο την ταχεία λήψη αποφάσεων βάσει προτάσεων της Επιτροπής.

(4)

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις αρχές που αναγνωρίστηκαν στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

(6)

Ένας από τους στόχους της Κοινότητας στον τομέα της παιδείας είναι η προβολή της Ευρώπης στο σύνολό της, ως παγκόσμιου κέντρου αριστείας για τη γενική και την επαγγελματική εκπαίδευση. Η ενθάρρυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο της Κοινότητας των υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της στρατηγικής αυτής. Η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής αποτελεί μέρος της εν λόγω στρατηγικής.

(7)

Η μετακίνηση για τους σκοπούς που προβλέπει η παρούσα οδηγία, εξ ορισμού προσωρινή και ανεξάρτητη από την κατάσταση της αγοράς εργασίας στη χώρα υποδοχής, συνιστά μορφή αμοιβαίου εμπλουτισμού για τα πρόσωπα που μετακινούνται, για το κράτος καταγωγής τους και για το κράτος που τα υποδέχεται, συμβάλλει δε στη μεγαλύτερη εξοικείωση με άλλους πολιτισμούς.

(8)

Ο όρος «εισδοχή» καλύπτει την είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

(9)

Οι νέοι κοινοτικοί κανόνες βασίζονται στους ορισμούς των όρων «σπουδαστής», «μαθητευόμενος», «εκπαιδευτικό ίδρυμα» και «εθελοντής», οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη στο κοινοτικό δίκαιο, και ειδικότερα σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα που αποβλέπουν στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των ενδιαφερομένων προσώπων (Leonardo da Vinci, Σωκράτης, Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία των νέων, κ.ά.).

(10)

H διάρκεια και οι άλλες προϋποθέσεις των προπαιδευτικών κύκλων για τους σπουδαστές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία.

(11)

Υπήκοοι τρίτης χώρας που υπάγονται στις κατηγορίες των αμίσθων μαθητευομένων και των εθελοντών και οι οποίοι, λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους ή του είδους της αποζημίωσης ή της αμοιβής που λαμβάνουν, θεωρούνται εργαζόμενοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.. Η εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που προτίθενται να ακολουθήσουν σπουδές ειδικότητας στην ιατρική θα πρέπει να καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

(12)

Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σπουδαστής έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, επιστολή ή πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω προσώπου.

(13)

Οι υποτροφίες μπορεί να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση του αν επαρκείς πόροι είναι διαθέσιμοι.

(14)

Η εισδοχή για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας μπορεί να απαγορευθεί για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Ειδικότερα, κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί την εισδοχή σε υπήκοο τρίτης χώρας εφόσον θεωρεί, στηριζόμενο σε εκτίμηση των δεδομένων, ότι ο εν λόγω υπήκοος συνιστά δυνητική απειλή για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια. Η έννοια της δημόσιας τάξης μπορεί να καλύπτει καταδίκη για σοβαρό έγκλημα. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι έννοιες της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας καλύπτουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί ή έχει αποτελέσει μέλος ένωσης η οποία υποστηρίζει την τρομοκρατία, υποστηρίζει ή έχει υποστηρίξει την εν λόγω ένωση, ή έχει ή είχε εξτρεμιστικές τάσεις.

(15)

Σε περίπτωση αμφιβολιών για τους λόγους υποβολής της αίτησης εισδοχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να εκτιμάται η λογική της συνάφεια, ιδίως βάσει των σπουδών που προτίθεται να κάνει ο αιτών, προκειμένου να καταπολεμηθεί η κατάχρηση ή η κακή χρήση της διαδικασίας που ορίζεται στην παρούσα οδηγία.

(16)

Η κινητικότητα των σπουδαστών υπηκόων τρίτων χωρών που συνεχίζουν τις σπουδές τους σε περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να διευκολυνθεί, όπως και η αποδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα με σκοπό την ενθάρρυνση της κινητικότητας στο πλαίσιο της Κοινότητας ή προς την Κοινότητα για τους σκοπούς που θέτει η παρούσα οδηγία.

(17)

Προκειμένου να επιτρέπεται η πρώτη είσοδος στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να χορηγούν εγκαίρως άδεια διαμονής ή, εάν χορηγούν άδειες διαμονής αποκλειστικά επί του εδάφους τους, θεώρηση.

(18)

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών να καλύψουν μέρος του κόστους των σπουδών τους, θα πρέπει να τους επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η αρχή της πρόσβασης των σπουδαστών στην αγορά εργασίας, υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να είναι γενικός κανόνας· ωστόσο, σε εξαιρετικές περιστάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας τους.

(19)

Η έννοια της πρότερης άδειας περιλαμβάνει επίσης την χορήγηση άδειας εργασίας σε σπουδαστές που επιθυμούν να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα.

(20)

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί μερικής απασχόλησης.

(21)

Θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα ταχέων διαδικασιών εισδοχής με σκοπό τις σπουδές ή στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής μαθητών, από αναγνωρισμένους στα κράτη μέλη οργανισμούς.

(22)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι διατίθεται στο κοινό, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, η ευρύτερη δυνατή δέσμη πληροφοριών που καθίστανται ενήμερες τακτικά ως προς τα ιδρύματα που προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα προγράμματα σπουδών στα οποία υπήκοοι τρίτων χωρών μπορεί να γίνονται δεκτοί καθώς και τους όρους και τις διαδικασίες εισόδου και διαμονής στο έδαφός τους για τους σκοπούς αυτούς.

(23)

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγει επ’ ουδενί την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών (4).

(24)

Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι ο καθορισμός προϋποθέσεων για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχου αυτού.

(25)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω Πρωτοκόλλου, τα κράτη μέλη αυτά δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(26)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό:

α)

των προϋποθέσεων εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για χρονική περίοδο άνω των τριών μηνών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία,

β)

των κανόνων που αφορούν τις διαδικασίες εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφος των κρατών μελών για τους σκοπούς αυτούς.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α)

«υπήκοος τρίτης χώρας», κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 1, της Συνθήκης,

β)

«σπουδαστής», υπήκοος τρίτης χώρας που έγινε δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίο επετράπη η εισδοχή στο έδαφος κράτους μέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών ανεγνωρισμένου από το κράτος μέλος, ήτοι διπλώματος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πράγμα που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές βάσει των διατάξεων της εθνικής του νομοθεσίας,

γ)

«μαθητής», υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητά του την παρακολούθηση ανεγνωρισμένου προγράμματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής που διαχειρίζεται οργανισμός ανεγνωρισμένος προς τούτο από το κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές,

δ)

«άμισθος μαθητευόμενος», υπήκοος τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στο έδαφος κράτους μέλους για χρονικό διάστημα άμισθης πρακτικής άσκησης, όπως ορίζει η εθνική του νομοθεσία,

ε)

«ίδρυμα», δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα ανεγνωρισμένο από κράτος μέλος υποδοχής ή/και του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι ανεγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές για τους σκοπούς που ορίζει η παρούσα οδηγία,

στ)

«πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας», πρόγραμμα δραστηριοτήτων έμπρακτης αλληλεγγύης που βασίζεται σε κρατικό ή κοινοτικό πρόγραμμα και επιδιώκει στόχους γενικού ενδιαφέροντος,

ζ)

«άδεια διαμονής», κάθε άδεια η οποία εκδίδεται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στο έδαφός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, στοιχείο α), του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στο έδαφος κράτους μέλους με σκοπό τις σπουδές.

Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να αποφασίζουν να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία και στους υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής με σκοπό την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρμογή:

α)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν σε κράτος μέλος ως αιτούντες άσυλο, ή στο πλαίσιο επικουρικών μορφών προστασίας ή συστημάτων προσωρινής προστασίας,

β)

στους υπηκόους τρίτων χωρών η απέλαση των οποίων έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους,

γ)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι μέλη οικογενειών πολιτών της Ένωσης και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας,

δ)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες (5) και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να σπουδάσουν ή να λάβουν επαγγελματική κατάρτιση,

ε)

στους υπηκόους τρίτων χωρών που θεωρούνται εργαζόμενοι ή ασκούντες ανεξάρτητο επάγγελμα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Ευνοϊκότερες διατάξεις

1.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις:

α)

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών,

β)

διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσότερων κρατών μελών και ενός ή περισσότερων τρίτων κρατών.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες για τα πρόσωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Άρθρο 5

Αρχή

Η εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας υπόκειται σε έλεγχο δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 και, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται, τα άρθρα 7 έως 11.

Άρθρο 6

Γενικές προϋποθέσεις

1.   Ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής για τους σκοπούς των άρθρων 7 έως 11:

α)

προσκομίζει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν όπως η διάρκεια ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής,

β)

σε περίπτωση που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής είναι ανήλικος (-η), προσκομίζει γονική άδεια για την προβλεπόμενη διαμονή,

γ)

έχει ασφάλιση ασθενείας για κάθε κίνδυνο κατά του οποίου έχουν συνήθως κάλυψη οι υπήκοοι του συγκεκριμένου κράτους μέλους,

δ)

δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία,

ε)

αν το ζητήσει το κράτος μέλος, προσκομίζει την απόδειξη πληρωμής του τέλους για τη διεκπεραίωση της αίτησης βάσει του άρθρου 20.

2.   Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη διαδικασία εισδοχής υπέρ των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στα άρθρα 7 έως 11 και οι οποίοι συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα για ενίσχυση της κινητικότητας προς την Κοινότητα ή εντός αυτής.

Άρθρο 7

Ειδικές προϋποθέσεις για τους σπουδαστές

1.   Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 6, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση εισδοχής με σκοπό τις σπουδές:

α)

έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών,

β)

προσκομίζει τα απαιτούμενα από το κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, των σπουδών και των εξόδων επαναπατρισμού του/της. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων που απαιτείται για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, με την επιφύλαξη ατομικής εξέτασης των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων,

γ)

σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για την επαρκή γνώση της γλώσσας του προγράμματος σπουδών το οποίο θα παρακολουθήσει το εν λόγω πρόσωπο,

δ)

σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, προσκομίζει αποδεικτικό πληρωμής των τελών εγγραφής που χρεώνει το ίδρυμα.

2.   Οι σπουδαστές που καλύπτονται αυτομάτως από ασφάλιση ασθενείας για όλους τους κινδύνους για τους οποίους καλύπτονται κανονικά και οι υπήκοοι του σχετικού κράτους μέλους λόγω της εγγραφής τους σε ίδρυμα, θεωρούνται ότι πληρούν την προϋπόθεση του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Άρθρο 8

Κινητικότητα των σπουδαστών

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 12 παράγραφος 2, 16 και 18, παράγραφος 2, ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει ήδη γίνει δεκτός ως σπουδαστής και υποβάλλει αίτηση για να παρακολουθήσει σε άλλο κράτος μέλος ένα μέρος του προγράμματος σπουδών που έχει ήδη αρχίσει, ή να το συμπληρώσει με συναφές πρόγραμμα σπουδών σε άλλο κράτος μέλος, γίνεται δεκτός από το δεύτερο αυτό κράτος μέλος εντός χρονικής περιόδου που δεν κωλύει τη συνέχιση των συγκεκριμένων σπουδών, ενώ ταυτόχρονα αφήνει στις αρμόδιες αρχές αρκετό χρόνο για να διεκπεραιώσουν την αίτηση, εφ’ όσον το εν λόγω πρόσωπο:

α)

πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα άρθρα 6 και 7 ως προς το εν λόγω κράτος μέλος και

β)

έχει διαβιβάσει, μαζί με την αίτηση εισδοχής, πλήρη τεκμηρίωση του ακαδημαϊκού του ιστορικού και αποδείξεις ότι το πρόγραμμα σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει είναι όντως συμπληρωματικό του προγράμματος το οποίο έχει ήδη ολοκληρώσει, και

γ)

συμμετέχει σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή έχει γίνει δεκτός ως σπουδαστής σε κράτος μέλος για τουλάχιστον δύο έτη.

2.   Οι απαιτήσεις που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ), δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση στην οποία ο σπουδαστής, στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του, υποχρεούται να παρακολουθήσει μέρος των σπουδών του σε ίδρυμα άλλου κράτους μέλους.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους διαβιβάζουν, μετά από αίτημα του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση, τις δέουσες πληροφορίες όσον αφορά τη διαμονή του σπουδαστή στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους.

Άρθρο 9

Ειδικές προϋποθέσεις για τους μαθητές

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός στα πλαίσια προγράμματος ανταλλαγής μαθητών, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)

έχει το ελάχιστο και δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο ηλικίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

β)

προσκομίζει απόδειξη ότι έγινε δεκτός σε ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

γ)

προσκομίζει την απόδειξη συμμετοχής του σε ανεγνωρισμένο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών που διαχειρίζεται οργανισμός ανεγνωρισμένος προς τούτο από το οικείο κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές,

δ)

προσκομίζει την απόδειξη ότι ο οργανισμός ανταλλαγής μαθητών δέχεται να φέρει την ευθύνη γι’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, σπουδών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού,

ε)

φιλοξενείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του από οικογένεια που ανταποκρίνεται στις καθορισθείσες από το οικείο κράτος μέλος προϋποθέσεις και που επιλέγεται σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών στο οποίο συμμετέχει το εν λόγω πρόσωπο.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να περιορίζουν την εισδοχή μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανταλλαγής αποκλειστικά σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες παρέχουν την ίδια δυνατότητα και για τους δικούς τους υπηκόους.

Άρθρο 10

Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους μαθητευόμενους

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός ως άμισθος μαθητευόμενος, επί πλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)

έχει υπογράψει σύμβαση πρακτικής άσκησης, εγκεκριμένη ενδεχομένως από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερομένου κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και τις διοικητικές του πρακτικές, για θέση άμισθου ασκουμένου σε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση ή οργανισμό επαγγελματικής κατάρτισης, εγκεκριμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές,

β)

προσκομίζει τις απαιτούμενες από το κράτος μέλος αποδείξεις ότι θα έχει κατά τη διάρκεια της διαμονής του επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, πρακτικής άσκησης και επαναπατρισμού του. Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν το ελάχιστο ποσό μηνιαίων πόρων που απαιτούνται για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, με την επιφύλαξη ατομικής εξέτασης των κατ’ ιδίαν περιπτώσεων,

γ)

σε περίπτωση που το απαιτεί το κράτος μέλος, παρακολουθεί βασικά μαθήματα γλώσσας ώστε να αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για τη συγκεκριμένη θέση.

Άρθρο 11

Ειδικές προϋποθέσεις για τους εθελοντές

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για να γίνει δεκτός σε πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας, επιπλέον των γενικών προϋποθέσεων που ορίζει το άρθρο 6:

α)

έχει το ελάχιστο και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο ηλικίας που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος,

β)

προσκομίζει συμφωνία με τον οργανισμό του ενδιαφερομένου κράτους μέλους τον αρμόδιο για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των καθηκόντων του, των προϋποθέσεων πλαισίωσής του κατά την εκπλήρωση των εν λόγω καθηκόντων, του ωραρίου εργασίας του, των πόρων που θα διατεθούν για την κάλυψη των εξόδων ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, μεταφοράς και για μικροέξοδά του καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, καθώς και, ενδεχομένως, της εκπαίδευσης που θα παρακολουθήσει για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του,

γ)

προσκομίζει την απόδειξη ότι ο οργανισμός ο αρμόδιος για το πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας στο οποίο συμμετέχει έχει συνάψει ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και δέχεται να φέρει πλήρως την ευθύνη γι’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής του, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα έξοδα διαβίωσης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επαναπατρισμού του,

δ)

και, εφόσον είναι ρητή απαίτηση του κράτους μέλους υποδοχής, παρακολουθεί βασικά μαθήματα εισαγωγής στη γλώσσα, την ιστορία και τις πολιτικές και κοινωνικές δομές του εν λόγω κράτους μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άρθρο 12

Άδεια διαμονής χορηγούμενη σε σπουδαστές

1.   Η άδεια διαμονής χορηγείται στον σπουδαστή για χρονικό διάστημα ενός τουλάχιστον έτους, είναι δε ανανεώσιμη εφόσον ο κάτοχός της εξακολουθεί να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 7. Αν η διάρκεια του προγράμματος σπουδών είναι κατώτερη από ένα έτος, η άδεια διαμονής ισχύει για τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, η άδεια διαμονής μπορεί να μην ανανεωθεί ή να ανακληθεί στις περιπτώσεις που ο κάτοχός της:

α)

δεν τηρεί τα όρια που έχουν επιβληθεί στην πρόσβαση σε οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 17,

β)

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή διοικητική πρακτική, δεν σημειώνει ικανοποιητική πρόοδο στις σπουδές του.

Άρθρο 13

Άδεια διαμονής χορηγούμενη σε μαθητές

Η άδεια διαμονής χορηγείται σε μαθητές για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.

Άρθρο 14

Άδεια διαμονής χορηγούμενη σε άμισθους μαθητευόμενους

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής που χορηγείται σε άμισθους μαθητευόμενους καλύπτει τη διάρκεια της συγκεκριμένης θέσης για ένα το πολύ έτος. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και αποκλειστικά για τον χρόνο που είναι αναγκαίος προκειμένου να αποκτηθεί επαγγελματική ειδίκευση ανεγνωρισμένη από κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή τις διοικητικές πρακτικές, υπό τον όρον ότι ο κάτοχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 6 και 10.

Άρθρο 15

Άδεια διαμονής χορηγούμενη σε εθελοντές

Η άδεια διαμονής χορηγείται σε εθελοντές για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ’ όσον η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος υπερβαίνει το έτος, η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι δυνατόν να αντιστοιχεί προς τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 16

Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαμονής που χορηγείται βάσει της παρούσας οδηγίας εάν έχει αποκτηθεί δολίως ή εφόσον αποδεικνύεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής του άρθρου 6 καθώς και, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται, στα άρθρα 7 έως και 11.

2.   Τα κράτη μέλη δύνανται να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαμονής για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 17

Οικονομικές δραστηριότητες σπουδαστών

1.   Εκτός ωραρίου σπουδών και με την επιφύλαξη των κανονισμών και προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στη σχετική δραστηριότητα εντός του κράτους μέλους υποδοχής, επιτρέπεται στους σπουδαστές να ασκούν έμμισθη δραστηριότητα, δυνατόν δε επίσης να τους επιτρέπεται η άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Η κατάσταση της αγοράς εργασίας στο κράτος μέλος υποδοχής μπορεί να λαμβάνεται υπ’ όψη.

Εφόσον παρίσταται ανάγκη, τα κράτη μέλη χορηγούν στους σπουδαστές ή/και στους εργοδότες άδεια εκ των προτέρων, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία.

2.   Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον ανώτατο εβδομαδιαίο αριθμό ωρών ή ετήσιο αριθμό ημερών ή μηνών κατά τις οποίες επιτρέπεται η δραστηριότητα αυτή και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 10 ώρες την εβδομάδα ή το αντίστοιχό τους σε ημέρες ή μήνες κατ’ έτος.

3.   Το κράτος μέλος υποδοχής δύναται να περιορίζει την πρόσβαση σε οικονομικές δραστηριότητας κατά το πρώτο έτος διαμονής.

4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν από τους σπουδαστές να δηλώνουν, εκ των προτέρων ή άλλως, σε αρχή που τα οικεία κράτη μέλη έχουν ορίσει, ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Η υποχρέωση δήλωσης εκ των προτέρων ή άλλως, μπορεί επίσης να επιβάλλεται και στους εργοδότες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Άρθρο 18

Διαδικαστικές εγγυήσεις και διαφάνεια

1.   Η απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής εκδίδεται και κοινοποιείται στον αιτούντα εντός χρονικού διαστήματος που δεν κωλύει την παρακολούθηση των συγκεκριμένων σπουδών, αφήνει δε ταυτόχρονα στις αρμόδιες αρχές τον χρόνο να διεκπεραιώσουν την αίτηση.

2.   Εάν τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί προς στήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, η εξέταση της αίτησης δυνατόν να ανασταλεί, οι δε αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τον αιτούντα για τα επί πλέον στοιχεία που τυχόν τους είναι απαραίτητα.

3.   Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για άδεια διαμονής αιτιολογείται. Κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας με τις διαδικασίες κοινοποίησης της οικείας εθνικής νομοθεσίας. Η κοινοποίηση αναφέρει ρητά τις υπάρχουσες δυνατότητες άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και την χρονική προθεσμία για την άσκησή τους.

4.   Σε περίπτωση που αίτηση απορρίπτεται ή άδεια διαμονής εκδοθείσα στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αναστέλλεται, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει ενώπιον των αρχών του κράτους μέλους για το οποίο πρόκειται.

Άρθρο 19

Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής ή θεωρήσεων σε σπουδαστές και μαθητές

Σύμβαση για τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας αποδοχής, στο πλαίσιο της οποίας θα χορηγούνται οι άδειες διαμονής ή οι θεωρήσεις στο όνομα του ενδιαφερομένου υπηκόου τρίτης χώρας, μπορεί να συνάπτεται μεταξύ της αρχής κράτους μέλους της αρμόδιας για την είσοδο και τη διαμονή σπουδαστών ή μαθητών υπηκόων τρίτης χώρας και ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή οργανισμού που διαχειρίζεται προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, ανεγνωρισμένου προς τούτο από το οικείο κράτος μέλος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία ή τις διοικητικές του πρακτικές.

Άρθρο 20

Τέλη

Τα κράτη μέλη δυνατόν να απαιτούν από τους αιτούντες να καταβάλλουν τέλη για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Έκθεση

Σε τακτά χρονικά διαστήματα και για πρώτη φορά έως 12 Ιανουαρίου 2010, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη και προτείνει ενδεχομένως τροποποιήσεις.

Άρθρο 22

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως 12 Ιανουαρίου 2007. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, οι διατάξεις αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 23

Μεταβατική διάταξη

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κεφαλαίου III, και για χρονικό διάστημα έως δύο έτη από την ημερομηνία του άρθρου 22, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να χορηγούν άδεια κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας υπό μορφή άδειας διαμονής για χρονικό διάστημα έως δύο έτη.

Άρθρο 24

Χρονικά όρια

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τους το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής, ο μαθητής που συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής, ο άμισθος μαθητευόμενος ή ο εθελοντής έχει διαμείνει υπό την ιδιότητα αυτή στο έδαφός τους, προκειμένου να παρέχουν στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου περαιτέρω δικαιώματα στους ενδιαφερομένους υπηκόους τρίτων χωρών.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 26

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. R. BOT


(1)  ΕΕ C 68 Ε της 18.3.2004, σ. 107.

(2)  ΕΕ C 133 της 6.6.2003, σ. 29.

(3)  ΕΕ C 244 της 10.10.2003, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.

(5)  EE L 16 της 23.1.2004, σ. 44.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Νοεμβρίου 2004

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

(2004/889/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τον Απρίλιο του 1993, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνία τελωνειακής συνεργασίας με τον Καναδά, το Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, την Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία επεκτάθηκε το Μάιο του 1997 στις χώρες ASEAN και στην Κίνα.

(2)

Είναι σκόπιμο να εγκριθεί η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από αντιπροσώπους των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 21 της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν) τη συμφωνία εξ ονόματος της Κοινότητας ώστε να εκφραστεί η συγκατάθεση της Κοινότητας προς δέσμευση.

Άρθρο 4

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει, εξ ονόματος της Κοινότητας, στη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 22 της συμφωνίας (1).

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. ZALM


(1)  Η ημερομηνία θέσης σε ισχύ της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

και

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

εφεξής «τα συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιθυμώντας να συμβάλουν, προς όφελος αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, στην αρμονική ανάπτυξη των σχέσεων αυτών·

ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι σκόπιμο να αναληφθεί υποχρέωση για ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας στον τομέα των τελωνειακών διαδικασιών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών·

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θίγουν τα οικονομικά, φορολογικά και εμπορικά συμφέροντα αμφοτέρων των συμβαλλομένων μερών, και αναγνωρίζοντας τη σημασία διασφάλισης του επακριβούς υπολογισμού των δασμών και άλλων φόρων, ιδίως με την ορθή εφαρμογή των κανόνων για τη δασμολογητέα αξία, την καταγωγή και τη δασμολογική κατάταξη·

ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ότι η δράση κατά των πράξεων αυτών μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων διοικητικών αρχών·

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων, τις οποίες έχουν ήδη αποδεχθεί και εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τις σχετικές με τα τελωνεία δραστηριότητες που έχει αναλάβει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου·

ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τη συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1985,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α)

ως «τελωνειακή νομοθεσία» νοούνται όλοι οι νόμοι, οι διατάξεις ή άλλες δεσμευτικές, από νομικής απόψεως, πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση και την υπαγωγή εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου·

β)

ως «τελωνειακή αρχή» νοούνται, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η γενική διεύθυνση τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

γ)

ως «αιτούσα αρχή» νοείται η ειδικώς ορισθείσα από ένα συμβαλλόμενο μέρος αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία υποβάλλει αίτηση διοικητικής συνδρομής βάσει της παρούσας συμφωνίας·

δ)

ως «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» νοείται η ειδικώς ορισθείσα από ένα συμβαλλόμενο μέρος αρμόδια τελωνειακή αρχή προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση διοικητικής συνδρομής βάσει της παρούσας συμφωνίας·

ε)

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν κατονομαζόμενο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο·

στ)

ως «πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας», νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας·

ζ)

ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

η)

ως «πληροφορίες» νοούνται στοιχεία, είτε έχουν υποστεί αυτά επεξεργασία ή ανάλυση είτε όχι, έγγραφα, εκθέσεις και άλλες κοινοποιήσεις σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, καθώς και τα θεωρημένα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους.

Άρθρο 2

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στο τελωνειακό έδαφος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και, αφετέρου, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συνθήκη.

Άρθρο 3

Μελλοντικές εξελίξεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, κοινή συναινέσει, να επεκτείνουν την παρούσα συμφωνία ώστε να προωθήσουν και να διευρύνουν την τελωνειακή συνεργασία, βάσει της κατ’ ιδίαν τελωνειακής νομοθεσίας, μέσω συμφωνιών επί συγκεκριμένων τομέων ή ζητημάτων.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Άρθρο 4

Εφαρμογή των δράσεων συνεργασίας και συνδρομής

Κάθε δράση συνεργασίας και συνδρομής, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις ισχύουσες σε αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις λοιπές νομικές πράξεις. Επίσης, κάθε δράση συνεργασίας και συνδρομής, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζεται εκατέρωθεν από τα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων τους.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο άλλων συμφωνιών

1.   Λαμβανομένων υπόψη των κατ’ ιδίαν αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας:

α)

δεν θίγουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη δυνάμει άλλων διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών·

β)

θεωρείται ότι συμπληρώνουν συμφωνίες για την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

γ)

δεν θίγουν τις κοινοτικές διατάξεις που διέπουν την κοινοποίηση, μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και οι οποίες θα ήταν δυνατό να ενδιαφέρουν την Κοινότητα.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών συμφωνιών για την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εφόσον οι διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών δεν συμβιβάζονται με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

3.   Για κάθε θέμα που αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για την εξεύρεση λύσης στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 21 της παρούσας συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 6

Πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να αναπτύξουν την τελωνειακή συνεργασία. Τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν, ιδίως, να συνεργάζονται όσον αφορά:

α)

τη δημιουργία και τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των τελωνειακών αρχών τους ώστε να διευκολύνουν την ταχεία και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών·

β)

τη διευκόλυνση αποτελεσματικού συντονισμού μεταξύ των τελωνειακών αρχών τους·

γ)

οποιοδήποτε άλλο διοικητικό θέμα σχετικό με την παρούσα συμφωνία, που ενδέχεται να απαιτεί, κατά καιρούς, κοινή δράση.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν επίσης να αναπτύξουν δραστηριότητες για να διευκολύνουν το εμπόριο στον τελωνειακό τομέα, λαμβανομένων υπόψη των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν στον τομέα αυτό οι διεθνείς οργανώσεις.

3.   Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η τελωνειακή συνεργασία καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 7

Συνεργασία σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες

Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη διευκόλυνση της θεμιτής κυκλοφορίας εμπορευμάτων και ανταλλάσσουν πληροφορίες και ειδικές γνώσεις σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση των τελωνειακών τεχνικών και διαδικασιών, καθώς και με τα συστήματα πληροφορικής, με σκοπό την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8

Τεχνική συνεργασία

Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών δύνανται να παρέχουν τεχνική βοήθεια μεταξύ τους στον τελωνειακό τομέα, όταν την κρίνουν αμοιβαία συμφέρουσα, ιδίως υπό μορφή:

α)

ανταλλαγής προσωπικού και εμπειρογνωμόνων για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των κατ’ ιδίαν τελωνειακών νομοθεσιών, διαδικασιών και τεχνικών·

β)

δραστηριοτήτων κατάρτισης, οι οποίες αποβλέπουν ιδίως στην ανάπτυξη των ειδικών δεξιοτήτων των τελωνειακών υπαλλήλων τους·

γ)

ανταλλαγής επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων σχετικών με την τελωνειακή νομοθεσία και διαδικασίες·

δ)

τεχνικών και βελτιωμένων μεθόδων σχετικών με την επεξεργασία της κίνησης των επιβατών και των φορτίων·

ε)

εξέτασης κάθε άλλου γενικού διοικητικού θέματος που ενδέχεται να απαιτεί, κατά καιρούς, κοινές δράσεις από τις τελωνειακές διοικήσεις τους.

Άρθρο 9

Συντονισμός στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών

Οι τελωνειακές αρχές επιδιώκουν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με σκοπό την εξεύρεση συντονισμένης θέσης κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Άρθρο 10

Πεδίο εφαρμογής

1.   Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, γνωστοποιώντας κάθε σχετική πληροφορία στην αιτούσα αρχή που συμβάλλει στο να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας και στο να αποτρέψει, να εντοπίσει και να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

2.   Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία, ισχύει για οποιαδήποτε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων. Δεν καλύπτει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατ' αίτηση δικαστικής αρχής.

3.   Η συνδρομή για την είσπραξη δασμών, φόρων ή προστίμων, τη σύλληψη ή την κράτηση ατόμων ή την κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων δεν καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 11

Συνδρομή κατ’ αίτηση

1.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή όλες τις πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τις πληροφορίες τις σχετικές με διαπιστωθείσες ή σχεδιαζόμενες ενέργειες που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήσεως, οι τελωνειακές αρχές παρέχουν αμοιβαία πληροφορίες σχετικά με πράξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβάσεις στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, π.χ. ανακριβείς τελωνειακές διασαφήσεις και πιστοποιητικά καταγωγής, τιμολόγια ή άλλα έγγραφα για τα οποία είναι γνωστό ή υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι ανακριβή ή παραποιημένα.

2.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώνει:

α)

σχετικά με τη γνησιότητα των επισήμων εγγράφων που προσκομίζονται προς επίρρωση διασάφησης εμπορευμάτων που πραγματοποιείται στην τελωνειακή αρχή του μέρους που υποβάλλει την αίτηση·

β)

σχετικά με το εάν τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν νόμιμα στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα·

γ)

σχετικά με το εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν νόμιμα στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα.

3.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται, στο πλαίσιο των κατ’ ιδίαν νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων ή άλλων δεσμευτικών, από νομικής απόψεως, πράξεων, να λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίσει ειδική επιτήρηση όσον αφορά:

α)

τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που διενεργήθηκαν κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

β)

τους χώρους όπου έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες που δικαιολογούν βάσιμα την υπόνοια ότι τα εμπορεύματα αυτά προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

γ)

τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

δ)

τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 12

Αυτεπάγγελτη συνδρομή

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές διατάξεις ή άλλες δεσμευτικές, από νομικής απόψεως, πράξεις, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδιαίτερα σε περιστάσεις που ενδέχεται να επιφέρουν σημαντική ζημία στην οικονομία, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια ασφάλεια ή σε παρόμοιο ζωτικό συμφέρον του άλλου συμβαλλόμενου μέρους σχετικά με:

α)

πράξεις που διενεργούνται ή ενδέχεται να διενεργηθούν κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος·

β)

νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

γ)

εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

δ)

τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις διενεργούμενες κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας·

ε)

μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων διενεργούμενων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 13

Τύπος και ουσία των αιτήσεων συνδρομής

1.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας πρέπει να είναι γραπτές. Τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση παρόμοιων αιτήσεων πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατό να γίνονται αποδεκτές, εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της περίπτωσης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.

2.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την επίσημη έγκριση της αιτούσας αρχής·

β)

το αιτούμενο μέτρο·

γ)

το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης·

δ)

τις νομοθετικές, κανονιστικές ή άλλες δεσμευτικές, από νομικής απόψεως, πράξεις·

ε)

στοιχεία όσο το δυνατόν ακριβή και εμπεριστατωμένα, σχετικά με τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο ερευνών·

στ)

περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.

3.   Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από την αρχή αυτή. Αυτό δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

4.   Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· ενδέχεται, επίσης, να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων εν τω μεταξύ.

Άρθρο 14

Εκτέλεση των αιτήσεων

1.   Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων της, όπως θα ενεργούσε και για ίδιο λογαριασμό ή για άλλη αρχή του ιδίου συμβαλλομένου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που διαθέτει, διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τους.

2.   Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή άλλες δεσμευτικές, από νομικής απόψεως, πράξεις της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

3.   Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους μπορούν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό ορίζει, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται υπό την δικαιοδοσία του τελευταίου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

4.   Σε περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί, η αιτούσα αρχή ενημερώνεται αμέσως με αναφορά των λόγων καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση θεωρεί ότι μπορεί να φανεί χρήσιμη στην αιτούσα αρχή.

Άρθρο 15

Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνται τα στοιχεία

1.   Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα ή άλλα στοιχεία.

2.   Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παρέχονται ηλεκτρονικώς και, ενδεχομένως, επιβεβαιώνονται αμέσως γραπτώς.

Άρθρο 16

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την υποβάλουν σε ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις, όταν θεωρούν ότι η συνδρομή στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας:

α)

ενδέχεται να θίξει την κυριαρχία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από το οποίο έχει ζητηθεί η παροχή συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, είτε

β)

ενδέχεται να προσβάλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα, στις περιπτώσεις, ιδίως, που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2, ή

γ)

παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο.

2.   Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ' αυτή την περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με την αιτούσα αρχή για να εξεταστεί, αν είναι δυνατό να παρασχεθεί βοήθεια υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που αυτή κρίνει αναγκαίους.

3.   Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα μπορούσε να παράσχει εάν της ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην περίπτωση αυτή εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση.

4.   Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτιολόγησή της πρέπει να κοινοποιούνται αμελλητί στην αιτούσα αρχή.

Άρθρο 17

Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα

1.   Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται, υπό οιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, είναι εμπιστευτική ή προσιτή σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με τους ισχύοντες σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος κανόνες. Καλύπτεται από υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου και απολαύει της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες από τη σχετική νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους που την έλαβε, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις κοινοτικές αρχές.

2.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνο αν το παραλαμβάνον συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους παράσχει προστασία του ιδίου τουλάχιστον επιπέδου με εκείνο που ισχύει για τη συγκεκριμένη περίπτωση στο συμβαλλόμενο μέρος που ενδέχεται να τα διαβιβάσει. Το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τις πληροφορίες δεν δύναται να επιβάλει όρους επαχθέστερους από αυτούς που ισχύουν στην επικράτειά του. Τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους για τις εφαρμοστέες σ' αυτά ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των νομικών διατάξεων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Κοινότητας.

3.   Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζουν τη χρήση, ως αποδεικτικών μέσων, πληροφοριών ή εγγράφων που αποκτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της συμφωνίας στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν μετά τη διαπίστωση πράξεων κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, στα πρακτικά τους σχετικά με τις αποδείξεις, στις εκθέσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις να χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών, ως αποδεικτικά στοιχεία, πληροφορίες που απέκτησαν και έγγραφα τα οποία συμβουλεύτηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Αυτή η χρήση γνωστοποιείται στην αρμόδια αρχή, η οποία χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή επέτρεψε την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.

4.   Οι ληφθείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας. Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να τις χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς, πρέπει να ζητήσει προηγουμένως τη γραπτή συγκατάθεση της αρχής που τις παρέσχε. Η χρησιμοποίηση αυτή υπόκειται, εξάλλου, στους περιορισμούς που καθορίζονται από την εν λόγω αρχή.

5.   Οι πρακτικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται από τη μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 21.

Άρθρο 18

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες

Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να παραστεί, σύμφωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε διοικητικές διαδικασίες που αφορούν θέματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποίας διοικητικής αρχής θα παραστεί ο υπάλληλος, καθώς και για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί.

Άρθρο 19

Δαπάνες της συνδρομής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

2.   Σε περίπτωση που, για την εκτέλεση της αίτησης, απαιτούνται ή πρόκειται να απαιτηθούν ουσιαστικές ή έκτακτες δαπάνες, τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις για να καθορίσουν τους όρους και προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων θα εκτελεστεί η αίτηση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα έξοδα.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Εφαρμογή

1.   Η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και, αφετέρου, στην τελωνειακή αρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τις τροποποιήσεις που κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στην παρούσα συμφωνία.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και, ακολούθως, τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 21

Μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

1.   Συγκροτείται μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, αποτελούμενη από αντιπροσώπους των τελωνειακών αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η επιτροπή αυτή συνέρχεται σε τόπο, σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη που καθορίζονται με κοινή συμφωνία.

2.   Η μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

μεριμνά για την ορθή λειτουργία της συμφωνίας·

β)

εξετάζει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της·

γ)

λαμβάνει μέτρα αναγκαία για την τελωνειακή συνεργασία σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας·

δ)

ανταλλάσσει απόψεις επί κάθε θέματος κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την τελωνειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών μέτρων και των πόρων που προορίζονται γι' αυτά·

ε)

προτείνει λύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας.

3.   Η μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.   Η μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ενημερώνει ενδεχομένως τη μεικτή επιτροπή που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 της συμφωνίας εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Κίνας, σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 22

Έναρξη και διάρκεια ισχύος

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποίησαν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

2.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή προειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Στην περίπτωση αυτή, η συμφωνία παύει να ισχύει τρεις μήνες μετά την ημερομηνία γνωστοποίησης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Οι αιτήσεις συνδρομής που έχουν ληφθεί πριν από την καταγγελία της συμφωνίας ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 23

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και κινεζική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

Χάγη, 8 Δεκεμβρίου 2004.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República Popular China

Za vládu Činské lidové republiky

For Folkerepublikken Kinas regering

Im Namen der Regierung der Volksrepublik China

Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

For the Government of the People's Republic of China

Pour le gouvernement de la République populaire de Chine

Per il Governo della Repubblica popolare cinese

Kīnas Tautas Republikas vārdā

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu

A Kínai Népköztársaság kormánya részéről

Voor de Regering van de Volksrepubliek China

W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej

Pelo Governo da República Popular da China

Za vládu Činskey ľudovej republiky

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta

På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar

Image

Image


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts

(2004/890/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts (2) (Σύμβαση του Γκντάνσκ).

(2)

Το άρθρο XIX της Σύμβασης του Γκντάνσκ προβλέπει την αποχώρηση συμβαλλομένου μέρους από τη Σύμβαση.

(3)

Η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία και η Πολωνία υποχρεούνται να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποχωρήσουν από τη Σύμβαση του Γκντάνσκ την 1η Μαΐου 2004, ή το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 12 της Πράξης Προσχώρησης του 2003.

(4)

Μετά την αποχώρηση αυτών των νέων κρατών μελών, η Κοινότητα και η Ρωσική Ομοσπονδία θα είναι τα μόνα εναπομένοντα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση του Γκντάνσκ ενώ το 95 % περίπου της περιοχής της Σύμβασης θα αποτελεί κοινοτικά ύδατα.

(5)

Η διατήρηση μιας διεθνούς οργάνωσης αλιείας για τον σκοπό της διαχείρισης της αλιείας σε ύδατα τα οποία υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία δύο μόνο συμβαλλομένων μερών θα ήταν δυσανάλογη και μη αποτελεσματική. Η Κοινότητα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να αποχωρήσει από τη Σύμβαση του Γκντάνσκ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποχωρεί από τη Σύμβαση για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να κοινοποιήσουν στον Θεματοφύλακα της Σύμβασης για την αλιεία και τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Βαλτικής Θάλασσας και των Belts την αποχώρηση της Κοινότητας από τη Σύμβαση.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. VAN GEEL


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 237 της 26.8.1983, σ. 4.


Επιτροπή

23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Νοεμβρίου 2004

για την αναστολή της διαδικασίας εξέτασης όσον αφορά εμπόδια στο εμπόριο, που συνίστανται σε εμπορικές πρακτικές τις οποίες διατήρησε ο Καναδάς σε σχέση με ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους (1)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4388]

(2004/891/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί η άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 6 Δεκεμβρίου 2001 το διεπαγγελματικό συμβούλιο οίνου του Μπορντώ («CIVB») υπέβαλε καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 (εφεξής «ο κανονισμός»).

(2)

Το CIVB ισχυρίστηκε ότι οι κοινοτικές πωλήσεις οίνων «Bordeaux» και «Médoc» στον Καναδά παρεμποδίζονται από ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού, δηλαδή από «πρακτικές επιβολής ή διατήρησης εκ μέρους τρίτης χώρας εμποδίων στο εμπόριο, ως προς τα οποία οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου αναγνωρίζουν δικαίωμα δράσης».

(3)

Τα κατά τους ισχυρισμούς εμπόδια προκύπτουν από την τροποποίηση C-57 του καναδικού νόμου για τα εμπορικά σήματα, ο οποίος στερεί από τις γεωγραφικές ενδείξεις «Bordeaux» και «Médoc» τη συνήθη προστασία, σύμφωνα με τις σχετικές με την προστασία απαιτήσεις που καθορίζονται στη συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του ΠΟΕ (TRIPS) σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους.

(4)

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η καταγγελία περιελάμβανε επαρκείς αποδείξεις που αιτιολογούσαν την έναρξη της διαδικασίας εξέτασης. Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  (3).

(5)

Με την έρευνα επιβεβαιώθηκε ο ισχυρισμός του καταγγέλλοντος ότι η τροποποίηση C-57 του καναδικού νόμου για τα εμπορικά σήματα παραβιάζει το άρθρο 23 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 24 παράγραφος 3 (την καλούμενη ρήτρα standstill) της συμφωνίας TRIPS και ότι οι εν λόγω παραβάσεις δεν δύνανται να αιτιολογηθούν με βάση την εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6 της συμφωνίας TRIPS.

(6)

Από τη διαδικασία εξέτασης συνήχθη επίσης το συμπέρασμα ότι η τροποποίηση C-57 ενδέχεται να έχει για τον καταγγέλλοντα δυσμενείς συνέπειες για τις συναλλαγές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4 και του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού.

(7)

Στις 12 Φεβρουαρίου 2003, η συσταθείσα δυνάμει του κανονισμού συμβουλευτική επιτροπή εξέτασε την τελική έκθεση για τη διαδικασία εξέτασης.

(8)

Στις 24 Απριλίου 2003, η Επιτροπή προέβη στη μονογραφή διμερούς συμφωνίας με τον Καναδά για το εμπόριο οίνων και αλκοολούχων ποτών, η οποία προβλέπει την οριστική κατάργηση των ονομασιών που θεωρούνται ως «γενικές» στον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών «Bordeaux», «Médoc» και «Medoc», από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

(9)

Στις 9 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή αποφάσισε να αναστείλει (4) τη διαδικασία εξέτασης ενόψει της οριστικής διαγραφής από τον Καναδά των εν λόγω ονομασιών από τον κατάλογο των γενικών ονομασιών της τροποποίησης C-57.

(10)

Στις 30 Ιουλίου 2003, το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, διμερούς συμφωνίας με τον Καναδά για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά (5). Την 1η Ιουνίου 2004, η διμερής συμφωνία τέθηκε σε ισχύ (6).

(11)

Με τις τροποποιητικές διατάξεις (Order Amending Subsections) 11.18(3) και (4) του νόμου για τα εμπορικά σήματα (7), ο Καναδάς διέγραψε από τον κατάλογο των γενικών ονομασιών της τροποποίησης C-57 τις ονομασίες «Bordeaux», «Médoc» και «Medoc».

(12)

Είναι, συνεπώς, σκόπιμο να ανασταλεί η διαδικασία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Αναστέλλεται η διαδικασία εξέτασης όσον αφορά εμπόδια στο εμπόριο, που συνίστανται σε εμπορικές πρακτικές, τις οποίες διατήρησε ο Καναδάς σε σχέση με ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους.

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Pascal LAMY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Ακυρώνει και αντικαθιστά την απόφαση 2004/806/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 30.11.2004, σ. 30).

(2)  ΕΕ L 349 της 31.12.1994, σ. 71· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 356/95 (ΕΕ L 41 της 23.2.1995, σ. 3).

(3)  ΕΕ C 124 της 25.5.2002, σ. 6.

(4)  ΕΕ L 170 της 9.7.2003, σ. 29.

(5)  ΕΕ L 35 της 6.2.2004, σ. 1.

(6)  Το άρθρο 41 της διμερούς συμφωνίας προβλέπει τα ακόλουθα: «Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη ανταλλάσσουν διπλωματικά σημειώματα που επιβεβαιώνουν ότι οι αντίστοιχες διαδικασίες τους για την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί». Το σημείωμα της ΕΚ παραδόθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2003 και η απάντηση του Καναδά παραδόθηκε στις 26 Απριλίου 2004.

(7)  Το Υπουργείο Βιομηχανίας δημοσίευσε τις Order Amending Subsections 11.18(3) και (4) του νόμου για τα εμπορικά σήματα στο μέρος ΙΙ της Canada Gazette της 5ης Μαΐου 2004. Οι τροποποιητικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία καταχώρησής τους, δηλαδή από τις 22 Απριλίου 2004.


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/30


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2004/614/ΕΚ σχετικά με την περίοδο εφαρμογής μέτρων προστασίας από τη γρίπη των πτηνών στη Νότιο Αφρική

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5011]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/892/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2004/614/ΕΚ, της 24ης Αυγούστου 2004, σχετικά με μέτρα προστασίας από εξαιρετικά παθογόνο γρίπη των πτηνών στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής (3) η Επιτροπή έλαβε μέτρα προστασίας όσον αφορά τη γρίπη των πτηνών σε αγέλες στρουθιονίδων στη Νότιο Αφρική.

(2)

Πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον έξι μήνες μετά την καταστροφή των στρουθιονίδων και την απολύμανση των μολυσμένων εγκαταστάσεων πριν να επιτραπούν εκ νέου οι εισαγωγές κρέατος στρουθιονίδων και των αυγών τους από τη Νότιο Αφρική στην Κοινότητα. Λόγω της κατάστασης τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί πρέπει να παραταθούν.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7 της απόφασης 2004/614/ΕΚ, η ημερομηνία «1η Ιανουαρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Μαρτίου 2005».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 275 της 25.8.2004, σ. 20.


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/31


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Secale cereale, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5027]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/893/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (1), και ιδίως το άρθρο 17,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη Λεττονία η ποσότητα των διαθέσιμων σπόρων χειμερινών ποικιλιών σίκαλης (Secale cereale), που είναι κατάλληλοι για τις εθνικές κλιματολογικές συνθήκες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί βλαστικής ικανότητας της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Claviceps purpurea, είναι ανεπαρκής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες του κράτους μέλους.

(2)

Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ικανοποιητικά η ζήτηση για σπόρους του είδους αυτού με σπόρους από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ.

(3)

Επομένως, πρέπει να δοθεί στη Λεττονία η άδεια να επιτρέπει την εμπορία σπόρων του είδους αυτού, που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2004.

(4)

Επιπλέον πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία είναι σε θέση να προμηθεύσουν τη Λεττονία με σπόρους του είδους αυτού, να επιτρέπουν την εμπορία των σπόρων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν η συγκομιδή του σπόρου έχει γίνει σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που καλύπτεται από την απόφαση 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες (2).

(5)

Είναι σκόπιμο να ενεργήσει η Λεττονία ως συντονιστής ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η εμπορία στην Κοινότητα σπόρων προς σπορά χειμερινών ποικιλιών σίκαλης οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ όσον αφορά την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού Claviceps purpurea για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2004, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

ο μέγιστος αριθμός σκληρωτίων ή τμημάτων σκληρωτίων του Claviceps purpurea που εμφανίζεται σε ένα δείγμα 500 γραμμαρίων σπόρου προς σπορά της κατηγορίας «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» είναι 15·

β)

η επίσημη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τον αριθμό σκληρωτίων ή τμημάτων σκληρωτίων του Claviceps purpurea που διαπιστώνεται κατά την επίσημη εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Ε στοιχείο δ) της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·

γ)

η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Κάθε προμηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλει αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει.

Το εν λόγω κράτος μέλος χορηγεί στον προμηθευτή την άδεια να διαθέσει το σπόρο αυτόν στην αγορά, εκτός εάν:

α)

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις με τις οποίες αμφισβητείται η ικανότητα του προμηθευτή να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα των σπόρων για την οποία υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης ή

β)

η συνολική ποσότητα που εγκρίνεται για να διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική παρέκκλιση υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η Λεττονία ενεργεί ως κράτος μέλος συντονιστής ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 κοινοποιεί αμέσως στο κράτος μέλος συντονιστή την ποσότητα την οποία καλύπτει η αίτηση αυτή. Το κράτος μέλος συντονιστής ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος από το οποίο έλαβε την κοινοποίηση σχετικά με το εάν η αδειοδότηση θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της ανώτατης ποσότητας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τις ποσότητες για τις οποίες χορήγησαν άδεια εμπορίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23).

(2)  ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/403/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 7.6.2003, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδος

Τύπος ποικιλίας

Μέγιστη ποσότητα

(τόνοι)

Secale cereale

Kaupo, Puhovčanka, Valdai

800


23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/33


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

με την οποία επιτρέπεται προσωρινά η εμπορία ορισμένων σπόρων του είδους Triticum aestivum, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5028]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/894/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά (1), και ιδίως το άρθρο 17,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στη Δανία η ποσότητα των διαθέσιμων σπόρων χειμερινών ποικιλιών σίτου (Triticum aestivum), που είναι κατάλληλοι για τις εθνικές κλιματολογικές συνθήκες και ικανοποιούν τις απαιτήσεις περί βλαστικής ικανότητας της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ, είναι ανεπαρκής και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατόν να καλύψει τις ανάγκες του κράτους μέλους.

(2)

Δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί ικανοποιητικά η ζήτηση για σπόρους του είδους αυτού με σπόρους από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ.

(3)

Επομένως, πρέπει να δοθεί στη Δανία η άδεια να επιτρέπει την εμπορία σπόρων του είδους αυτού, που υπόκεινται σε λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις, για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2004.

(4)

Επιπλέον, πρέπει να χορηγηθεί άδεια σε άλλα κράτη μέλη, τα οποία είναι σε θέση να προμηθεύσουν τη Δανία με σπόρους του είδους αυτού, να επιτρέπουν την εμπορία των σπόρων αυτών, ανεξάρτητα από το εάν η συγκομιδή του σπόρου έχει γίνει σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που καλύπτεται από την οδηγία 2003/17/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων των σποροπαραγωγικών καλλιεργειών που διενεργούνται σε τρίτες χώρες και την ισοδυναμία των σπόρων προς σπορά που παράγονται σε τρίτες χώρες (2).

(5)

Είναι σκόπιμο να ενεργήσει η Δανία ως συντονιστής ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής σπόρων προς σπορά και γεωργικών δενδροκηπευτικών και δασικών φυτών προς φύτευση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η εμπορία στην Κοινότητα σπόρων προς σπορά χειμερινών ποικιλιών σίτου οι οποίοι δεν ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις βλαστικής ικανότητας που ορίζονται στην οδηγία 66/402/ΕΟΚ για μια περίοδο η οποία θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου 2004, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η βλαστική ικανότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 % καθαρού σπόρου προς σπορά·

β)

η επίσημη ετικέτα πρέπει να αναφέρει τη βλαστική ικανότητα η οποία διαπιστώνεται κατά την επίσημη εξέταση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο ΣΤ) στοιχείο δ) και το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο Ζ) στοιχείο δ) της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ·

γ)

η αρχική διάθεση του σπόρου στην αγορά πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Κάθε προμηθευτής σπόρων προς σπορά που επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά τους σπόρους που αναφέρονται στο άρθρο 1 υποβάλλει αίτηση στο κράτος μέλος στο οποίο εδρεύει.

Το εν λόγω κράτος μέλος χορηγεί στον προμηθευτή την άδεια να διαθέσει το σπόρο αυτό στην αγορά, εκτός εάν:

α)

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις με τις οποίες αμφισβητείται η ικανότητα του προμηθευτή να διαθέσει στην αγορά την ποσότητα των σπόρων για την οποία υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης· ή

β)

η συνολική ποσότητα που εγκρίνεται για να διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τη σχετική παρέκκλιση υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη συνεργάζονται σε διοικητικό επίπεδο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Η Δανία ενεργεί ως κράτος μέλος συντονιστής ώστε να εξασφαλιστεί ότι η συνολική ποσότητα των σπόρων για την οποία χορηγείται άδεια δεν υπερβαίνει την ανώτατη ποσότητα που καθορίζεται στο παράρτημα.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος λαμβάνει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 2 κοινοποιεί αμέσως στο κράτος μέλος συντονιστή την ποσότητα την οποία καλύπτει η αίτηση αυτή. Το κράτος μέλος συντονιστής ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος από το οποίο έλαβε την κοινοποίηση σχετικά με το εάν η αδειοδότηση θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση της ανώτατης ποσότητας.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τις ποσότητες για τις οποίες χορήγησαν άδεια εμπορίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 125 της 11.7.1966, σ. 2309/66· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/61/ΕΚ (ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 23).

(2)  ΕΕ L 8 της 14.1.2003, σ. 10· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2003/403/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 7.6.2003, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Είδη

Τύπος ποικιλίας

Μέγιστη ποσότητα (τόνοι)

Triticum aestivum

Abika, Bill, Elvis, Globus, Grommit, Hattrick, Opus, Robigus, Senat, Smuggler, Solist, Tulsa, Tritex

45 000


Διορθωτικά

23.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 375/35


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 226/2004 του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 )

Στη σελίδα 5, παράρτημα Ι, τρίτη στήλη, «Υποδιαίρεση Taric», έναντι αύξοντος αριθμού 09.2945 σχετικά με την «Καθαρή ξυλόζη»:

αντί:

«10»

διάβαζε:

«20».